ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. Έχοντας υπόψη :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. Έχοντας υπόψη :"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ: 240,00 ΕΥΡΩ ΚΩ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ: ΚΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΦΑΝΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Έχοντας υπόψη : Την Οδηγία 2004/12/ΕΚ του Συµβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004, µε την οποία έχουν καθοριστεί νέοι ποσοτικοί στόχοι για την αξιοποίηση και ανακύκλωση κάθε επί µέρους υλικού των αποβλήτων, όπως ενσωµατώθηκε στο εθνικό µας δίκαιο µε την ΚΥΑ 9268/469/07 (ΦΕΚ 286/ Β/2007) Το Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24/Α/2012) Το νέο Εθνικό Σχέδιο ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ Α ΦΕΚ 174/Α/2015) 1

2 Το Π.. 270/1981 «Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 77/Α/1981) Το Ν. 3463/06 «Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων» Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/2010), περί νέας αρχιτεκτονικής της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/2010), περί ενισχύσεως της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις Το Ν. 3548/2007 ''Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις'', όπως συµπληρώθηκε µε το Ν. 3801/2009 ''Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης'', άρθρο 46. Την µε αρ. 137/2016 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου έγκρισης διενέργειας διαδικασίας φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δηµοπρασίας για την εκποίηση ανακυκλώσιµου χαρτιού (ΣΣΕ ) του ήµου. Την µε αρ. 122/2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκαν και καταρτίστηκαν οι όροι διενέργειας διαδικασίας φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δηµοπρασίας για την εκποίηση ανακυκλώσιµου χαρτιού (ΣΣΕ ) και ορίσθηκε η ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας. Το γεγονός ότι τα προϋπολογιζόµενα έσοδα από την περισυλλογή του χαρτιού ανέρχεται στο ποσό των 240,00 ευρώ. Το ποσό που έχει εγγραφεί στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό εσόδων έτους 2016 (1.000,00 ). 2

3 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΗ, ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ( ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ), σύµφωνα µε το Π.. 270/1981 (ΦΕΚ 77 Α/ 1981) «περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων», για την περισυλλογή ανακυκλώσιµου χαρτιού, το οποίο θα αποθηκεύεται σε press container που θα τοποθετηθεί σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, και θα µεταφέρεται σε εγκεκριµένο σύστηµα ανακύκλωσης, για το χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, συνολικού προϋπολογισµού εσόδων 240,00, σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 9/2016 µελέτη της /νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Αντικείµενο του ιαγωνισµού Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η εκποίηση ανακυκλώσιµου χαρτιού που θα συλλέγεται στο ήµο Αµαρουσίου (λευκό χαρτί και γενικά πάσης φύσεως καθαρό χαρτί), βιβλία και εφηµερίδες. Η ποσότητα του προς εκποίηση χαρτιού ανέρχεται κατά προσέγγιση σε 12 τόνους το ετος και θα περισυλλέγεται από εταιρεία αδειοδοτηµένης για συλλογή και µεταφορά στερεών αποβλήτων, προκειµένου να ανακυκλωθεί από βιοµηχανίες χαρτιού στην Ελλάδα. Το έργο αυτό αποβλέπει στη µείωση της χρησιµοποιούµενης καθαρής πρώτης ύλης (δέντρα), την αύξηση χώρου και διάρκειας ζωής των χωµατερών, τη µείωση ενεργειακής κατανάλωσης, κατανάλωσης νερού και περιβαλλοντικής µόλυνσης, την επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση και την περαιτέρω αξιοποίηση. Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόµηση ενέργειας και τέλος η µείωση των εκποµπών αερίου που συµβάλλουν στο φαινόµενο του Θερµοκηπίου. Η εκτέλεση του ως άνω έργου θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία της φανερής και προφορικής δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.. 270/1981 (ΦΕΚ 77 Α/1981). 3

4 Η εργασία θα γίνει µε επιλογή φυσικού προσώπου ή εταιρείας αδειοδοτηµένης για συλλογή και µεταφορά στερεών αποβλήτων, µε ανοικτό διαγωνισµό και κριτήριο ανάθεσης την υψηλότερη τιµή για το σύνολο της προσφοράς. ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η διενέργεια της δηµοπρασίας θα πραγµατοποιηθεί στις 28 Ιουνίου ηµέρα Τρίτη και 10,00 π.µ στο ηµοτικό Κατάστηµα Αµαρουσίου από την αρµόδια Επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 2ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η δηµοπρασία αφορά την εκποίηση ανακυκλώσιµου χαρτιού του ήµου (χαρτί συσκευασίας, βιβλία, εφηµερίδες, λευκό χαρτί φύσεως καθαρό χαρτί). και γενικά πάσης ΑΡΘΡΟ 3ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η αρµόδια υπηρεσία του ήµου θα συλλέγει τo ανακυκλώσιµο χαρτί του ήµου Αµαρουσίου. 2. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει έναντι του ήµου Αµαρουσίου άνευ ανταλλάγµατος την τοποθέτηση ενός (1) κοντέινερ κλειστού τύπου (διαστάσεων όχι µεγαλύτερο των 15 m 3 ) µε συµπιεστή. Η ακριβής χωροθέτηση του κάδου θα γίνει σε συνεργασία µε την αρµόδια ιεύθυνση του ήµου και σε χώρο που θα υποδείξει ο ήµος. 3. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει έναντι του ήµου Αµαρουσίου άνευ ανταλλάγµατος τη διάθεση και παροχή όλων των ανταλλακτικών και αναλωσίµων που είναι αναγκαία για τη σωστή λειτουργία του κοντέινερ κλειστού τύπου µε συµπιεστή. 4

5 4. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει έναντι του ήµου Αµαρουσίου, άνευ ανταλλάγµατος, την παραλαβή, µεταφορά και διάθεση της ανακυκλώσιµης ύλης µε προσωπικό και ιδιόκτητα µεταφορικά µέσα. 5. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει έναντι του ήµου την παροχή του συνόλου των στοιχείων των ποσοτήτων του χαρτιού που ανακτάται από το Πρόγραµµα Ανακύκλωσης, για το χρόνο ισχύος της Σύµβασης κάθε φορά που παραλαµβάνει µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου µήνα. 6. Η καταβολή της αµοιβής θα πραγµατοποιείται εντός ενός µήνα από το τέλος του χρόνου. 7. Ο Ανάδοχος δικαιούται µε τη λήξη ισχύος της Σύµβασης να παραλάβει το σύνολο του εξοπλισµού που τοποθέτησε και λειτούργησε για την υλοποίηση του Προγράµµατος Ανακύκλωσης. ΑΡΘΡΟ 4ο ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η χρονική διάρκεια της συνεργασίας µεταξύ του ήµου Αµαρουσίου και του αναδόχου ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύµβασης. Η σύµβαση δύναται να ανανεωθεί για ένα ακόµη έτος, µε τους ιδίους ως άνω όρους, κατόπιν έγγραφης συµφωνίας των µερών και εφ όσον δεν έχει χωρήσει καταγγελία της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 5ο ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά σε αντίστοιχα αντικείµενα και είναι αδειοδοτηµένες για συλλογή και µεταφορά στερεών αποβλήτων, διαθέτουν δε βεβαίωση συµµετοχής τους σε Συλλογικό Σύστηµα για τη χρονική διάρκεια συµµετοχής τους στο διαγωνισµό και µε την υποχρέωση να το ανανεώνουν καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, µπορούν δε να εγγυηθούν την πλήρη και 5

6 ακώλυτη εκπλήρωση των όρων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. Η επαγγελµατική δραστηριότητα και το αντικείµενο εργασιών αποδεικνύεται σαφέστατα από την εγγραφή στο αντίστοιχο επιµελητήριο. ΑΡΘΡΟ 6ο ΙΚΑΙOΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η προφορική κατάθεση προσφορών θα γίνει για µεν τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή το νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του, για δε τα νοµικά πρόσωπα από το νόµιµο εκπρόσωπό τους όπως ορίζεται κατωτέρω. - για τις Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως ορίζεται από το καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του έως τη µέρα του διαγωνισµού - για τις Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε) από το διαχειριστή της εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του έως την ηµέρα του διαγωνισµού. - για τις Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε) από το νόµιµο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το ιοικητικό Συµβούλιο (πρακτικό.σ), όπως ορίζεται από το καταστατικό της εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του, µε τη δηµοσίευσή του σε ΦΕΚ του έως την ηµέρα του διαγωνισµού. Τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν ως φωτοαντίγραφα. Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών προσώπων συµµετέχουν στη δηµοπρασία µε αντιπροσώπους, απαιτείται η προσκόµιση παραστατικού νόµιµης εκπροσώπησης, ήτοι συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκτός από την περίπτωση των ανώνυµων εταιρειών όπου οι εκπρόσωποι ορίζονται από το ιοικητικό τους Συµβούλιο. Κάθε συµµετέχων θα προσκοµίσει στο ήµο Αµαρουσίου κλειστό φάκελο που εκτός από την οικονοµική του προσφορά θα περιέχει τα εξής δικαιολογητικά: 6

7 1. Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης σε ισχύ από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού έως και την προβλεπόµενη ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης. 2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου : α) του φυσικού προσώπου που συµµετέχει στο διαγωνισµό, β) των διαχειριστών σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε) και γ) του Προέδρου και του ιευθύνοντα Συµβούλου σε περίπτωση Ανώνυµης Εταιρείας (Α.Ε.). Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου περί των αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραµµένες στο µητρώο. 3. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο). Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό όχι µε το νόµιµο εκπρόσωπο βάσει καταστατικού, αλλά µε αντιπροσώπους τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συµβολαιογράφο ή από όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 4. Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας και κάθε άλλου νόµιµα εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου. 5. Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας του εγγυητή. 6. Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για αποδοχή ορισµού αξιόχρεου εγγυητή µε πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του, καθώς και ΑΦΜ του. Ο εγγυητής θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος µε τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. 7. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας και του εγγυητή. 8. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας και του εγγυητή (µόνο για την περίπτωση που ο εγγυητής δεν είναι φυσικό πρόσωπο). 7

8 9. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ότι : α) εν έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εις βάρος του, ούτε έχει κηρυχτεί σε πτώχευση ή βρίσκεται σε πτωχευτικό συµβιβασµό, β) ε βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή/και εκκαθάρισης, γ) εν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, δ) Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίου αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, ε) εν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ηµοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠ, στ) εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση συναφθείσα µεταξύ αυτού και του ηµοσίου ή ΝΠ. 10. Πιστοποιητικό ISO 9001 και Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έως έξι (6) µήνες πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει επάγγελµα σχετικό µε την άσκηση της συγκεκριµένης δραστηριότητας. 12. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στο διαγωνισµό αναγνωρισµένης Τράπεζας (ή γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων) ποσού ίσου µε το 10% του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι 24, Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ήµου µας ότι ο συµµετέχων δεν έχει ληξιπρόθεσµες βεβαιωµένες οφειλές προς το ήµο, ή έχει ήδη εισαχθεί σε ρύθµιση και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ανελλιπώς. Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, είτε πρωτότυπα είτε φωτοαντίγραφα σύµφωνα µε το αρ. 11 του Ν. 2690/99 και οι ζητούµενες υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής. Η φορολογική ενηµερότητα θα πρέπει να είναι πρωτότυπη ή θεωρηµένη κατά τις διατάξεις του Νόµου. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος ότι κατέχει (ως κύριος, µισθωτής ή νοµέας µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο) ειδικό όχηµα περισυλλογής και µεταφοράς του χαρτιού από τις πρέσες συµπίεσης ( press container). 8

9 ΑΡΘΡΟ 7ο ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 20 ανά τόνο. Προσφορές µικρότερες του παραπάνω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 8ο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε χρόνο στον ήµο το σύνολο του ποσού που αντιστοιχεί στο χαρτί που παρέλαβε προς ανακύκλωση. Η καταβολή της αµοιβής θα πραγµατοποιείται εντός ενός µήνα από το τέλος έκαστου έτους. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην έγκαιρη καταβολή της αµοιβής του ήµου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύµβασης και ο ήµος έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο µετά από απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του ιδίου. ΑΡΘΡΟ 9ο ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Υποχρεωτική είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στο διαγωνισµό αναγνωρισµένης Τράπεζας (ή γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων) ποσού ίσου µε το 10% του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι 24,00. Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται, µετά την υπογραφή της σύµβασης µε άλλη εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό (1/10) επί του επιτευχθέντος τελικά τιµήµατος, ήτοι 10% επί του συνολικού ποσού προσφοράς του αναδόχου, για την εξασφάλιση των όρων της σύµβασης. Η εγγυητική επιστολή θα παραµείνει στην αρµόδια υπηρεσία του ήµου καθ' όλη τη διάρκεια της συµβατικής σχέσης, για την εξασφάλιση των όρων της σύµβασης. Η εγγυητική αυτή επιστολή καταπίπτει υπέρ του ήµου σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους της σύµβασης, θα 9

10 αποδοθεί δε στον αντισυµβαλλόµενο µετά τη λήξη της σύµβασης και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων σύµφωνα µε τους όρους αυτής. Όσον αφορά τους υπόλοιπους συµµετέχοντες, οι εγγυήσεις συµµετοχής τους θα επιστραφούν ατόκως, εντός δεκαηµέρου από την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση. ΑΡΘΡΟ 10ο ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η δηµοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισµένη ηµέρα και ώρα από την αρµόδια Επιτροπή. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισµού, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Σχετικά µε τη συνέχιση της δηµοπρασίας πέραν την οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού και η απόφασή της καταχωρείται στα πρακτικά. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή, πριν την έναρξη του διαγωνισµού, παρουσιάζοντας και το αντίστοιχο νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό. 2. Η Επιτροπή διεξαγωγής της δηµοπρασίας παραλαµβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να βρίσκονται σε φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται το όνοµα του συµµετέχοντος/επωνυµία εταιρείας ευκρινώς και καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας τους ενδιαφερόµενους µε τη σειρά προσέλευσης. 3. Στη συνέχεια, η Επιτροπή µονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητά τους. Η τυχόν απόφασή της περί αποκλεισµού ενδιαφερόµενου να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, ως µη πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. 4. Η Επιτροπή διαγωνισµού δέχεται προφορικά οικονοµικές προσφορές µόνον από εκείνους που έχουν υποβάλει νοµίµως όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και δεν έχουν αποκλειστεί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. 10

11 5. Οι προσφορές αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή µεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 6. Για την τελική επιλογή του αναδόχου, κριτήριο είναι : α) Η προσφορά µε τη µεγαλύτερη αποζηµίωση προς το ήµο για κάθε τόνο χαρτιού. β) Σε περίπτωση ισοψηφίας, αξιολογούνται περαιτέρω τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της εταιρείας. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοψηφίας, θα διενεργηθεί κλήρωση από την επιτροπή του διαγωνισµού. 7. Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. 8. Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, καλείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής εγγράφως να συµµορφωθεί εντός προθεσµίας 48ωρών. 9. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται σε βάρος του αναδειχθέντος πλειοδότη και εγγυητή αυτού, µε ελάχιστο όριο προσφοράς το επ' ονόµατί του κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συµµετοχής. ΑΡΘΡΟ 11ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μετά το πέρας της δηµοπρασίας, η Επιτροπή ιαγωνισµού υποβάλλει τα δικαιολογητικά συµµετοχής, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και το πρακτικό εξέτασης τυχόν ενστάσεων στην Οικονοµική Επιτροπή, η οποία εκδικάζει τυχόν ενστάσεις και αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή µη του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφασή της να µην αποδεχθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού αν το κρίνει ασύµφορο και να µην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να ακυρώσει τον διαγωνισµό λόγω παραβάσεως τύπου της διαδικασίας ή για άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι λοιποί συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν έχουν καµία αξίωση ή δικαίωµα αποζηµίωσης κατά του ήµου λόγω µη εγκρίσεως 11

12 του πρακτικού της δηµοπρασίας από το κατά το νόµο αρµόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του. Η κατακυρωτική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αποστέλλεται για έλεγχο ως προς τη νοµιµότητα στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης. Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη γίνεται µε επιδοτήριο έγγραφο που υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του πλειοδότη να το παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστηµα ή στην κατοικία αυτού και συντάσσεται έκθεση, την οποία υπογράφουν δύο µάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον εγγυητή του πλειοδότη. ΑΡΘΡΟ 12ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισµού ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισµό µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού ή την επόµενη της ανακοίνωσης του αποτελέσµατος, στις περιπτώσεις εξετάσεως και αξιολογήσεως των προσφορών, και µόνο από εκείνους που συµµετείχαν στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. ΑΡΘΡΟ 13ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) µέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν της κατακυρωτικής απόφασης για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για την σύνταξη και την υπογραφή της σύµβασης, διαφορετικά η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει υπέρ του ήµου χωρίς άλλη διατύπωση, ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη µικρότερη διαφορά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την προηγούµενη όµοια. Πάντως, η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά υπό τον όρο της έγκρισης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού από την Οικονοµική Επιτροπή. Εάν ο ανάδοχος αποβιώσει ή τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή δικαστική 12

13 απαγόρευση πριν υπογραφεί η σύµβαση, ο διαγωνισµός θεωρείται ως µη γενόµενος. ΑΡΘΡΟ 14ο ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον ήµαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτή πλειοδότης, ήτοι : 1. Εάν ουδείς εµφανιστεί 2. Εάν ουδείς από τους εµφανισθέντες καταθέσει το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών ώστε κανείς να µην περάσει στο δεύτερο στάδιο της δηµοπρασίας, ήτοι στην πλειοδοτική διαδικασία. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου όταν : α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκρίθηκε από την Οικονοµική Επιτροπή ή από το Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας, β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής τούτου αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση, η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσό, το οποίο µπορεί να µειωθεί µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, γ) µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής αυτός δεν παρουσιάστηκε εµπροθέσµως για τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης. Οι επαναληπτικές δηµοπρασίες γνωστοποιούνται µε περιληπτική διακήρυξη του ηµάρχου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευµένης πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας. 13

14 Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την προηγούµενη δηµοπρασία. ΑΡΘΡΟ 15ο ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση µέρους ή του συνόλου των δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα υπογραφεί εκ της διαδικασίας αυτής από τον αντισυµβαλλόµενο σε οποιονδήποτε τρίτο. ΑΡΘΡΟ 16ο ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Η τυχόν τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ή/και της υπογραφόµενης σύµβασης θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο µε έγγραφα, αποκλειόµενου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού µέσου και αυτού του όρκου. Η τυχόν µη έγκαιρη ενάσκηση υπό του ήµου οποιουδήποτε δικαιώµατός του, άπαξ ή κατ' επανάληψη, δε θα σηµαίνει παραίτηση από το δικαίωµά του αυτό. ΑΡΘΡΟ 17ο ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΡΩΝ Η παράβαση από τον αντισυµβαλλόµενο και ενός µόνον όρου της διακήρυξης αυτής αποτελεί λόγο έκπτωσής του από τη σύµβαση και κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική παρέµβαση. Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν µετά την υπογραφή της παρούσας σύµβασης, δικαιοδοσία έχουν τα δικαστήρια των Αθηνών. Η παρούσα διακήρυξη: ΑΡΘΡΟ 18ο ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ α) Θα δηµοσιευτεί µε φροντίδα του ηµάρχου στον πίνακα ανακοινώσεων του ηµαρχείου Αµαρουσίου (άρθρο 4, παρ.1, Π.. 270/81) τουλάχιστον δέκα (10) µέρες πριν τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας. β) Θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα «ΙΑΥΓΕΙΑ» σύµφωνα µε το Ν. 3861/

15 γ)περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευθεί (άρθρο 4 παρ. 2 του Π. 270/81) σε µία τοπική ηµερήσια εφηµερίδα του ήµου (ΑΜΑΡΥΣΙΑ), σε µια τοπική εβδοµαδιαία εφηµερίδα του ήµου (ΑΘΜΟΝΙΟ ΒΗΜΑ) και σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες δηµοπρασιών του Νοµού. δ) Θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του ήµου και από εκεί θα ενηµερώνονται µε ευθύνη τους οι ενδιαφερόµενοι. Η δαπάνη δηµοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον ανάδοχο. Οι αποδείξεις καταβολής των δαπανών αυτών προσκοµίζονται απαραιτήτως από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της οικείας σύµβασης. Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες από την αρµόδια υπηρεσία της /νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. Αρµόδια υπάλληλος : Αθανασία Κουρετζή Ταχ. ιεύθυνση : Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 41, Μαρούσι Τηλέφωνο: Fax:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ : / Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ : / Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * * * Αρ. Πρωτ: 30029 Θήβα 13-10-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΕΦ6ΩΡΜ-ΘΝΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ : 1 4 6 6 / 2 0 1 4 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΚΠΟΙΗΣΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΡΓΟ: ΕΚΠΟΙΗΣΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΚΠΟΙΗΣΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ. Προϋπολογισµού: 4.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ. Προϋπολογισµού: 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης 5 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Κωδ. Προϋπ/σµού Εσόδων (2016): ΚΑ 1699.007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΛΥΣΒΟΣ» ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΛΥΣΒΟΣ» ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 07-Αυγούστου-2013 Αριθ. Πρωτ: -9040- Ταχ. /νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Τάσιος Σωτήριος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ. Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ. Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Αιγάλεω, 07/11/2017 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρ. Πρωτ: 37465 & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τηλ: 210-3427066 Fax: 210-3479087 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Αιγάλεω, 06/03/2015 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρ. Πρωτ: 8767 & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τηλ: 210-3427066 Fax: 210-3479087 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: 4 ες ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ Πληροφορίες: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΑΔΑΜ Τηλέφωνο:23850 44-479 Fax: 23850 44-287 Φλώρινα 27/6/2012 Αρ. Πρωτ. 26045 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. Προϋπολογισμού: 420,00 ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. Προϋπολογισμού: 420,00 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης 10/ 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Κωδ. Προϋπ/σμού Εσόδων (2016): ΚΑ 1699.009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σπάτα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σπάτα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σπάτα 06-08-2015 Aριθ. Πρωτ 25807 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ήµαρχος Θερµαϊκού διακηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 4399 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 4399 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 8 Φεβρουαρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 4399 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την υλοτόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Πύργος 20/02/2015 Αρ.πρωτ 172Δ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΑΚΥΡΗΣΣΕΙ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Πύργος 20/02/2015 Αρ.πρωτ 172Δ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΑΚΥΡΗΣΣΕΙ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Πύργος 20/02/2015 Αρ.πρωτ 172Δ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΑΚΥΡΗΣΣΕΙ φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλειμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 02/06/2015 ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 02/06/2015 ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 02/06/2015 ΝΟΜΟΣ:ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.12173 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Διεύθυνση:Μισσίρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π..270/81

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π..270/81 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι Αριθµ. 09/19-06-2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π..270/81

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πανόραμα, 21/9/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ &

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πανόραμα, 21/9/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πανόραμα, 21/9/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 46.310 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληροφορίες: Ιωαννίδου Κων/να Δ/νση: Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια Αρ. πρωτ. Υ/Ε/120

Βέροια Αρ. πρωτ. Υ/Ε/120 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ιεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ.Επικοινωνίας: Τηλ. Fax : Μητροπόλεως 55 Γκαράνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Δ/Ξ Υ/Φ «ΥΔΡΑ ΙΙ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Δ/Ξ Υ/Φ «ΥΔΡΑ ΙΙ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ύδρα 3/12/2015 Αρ. Πρωτ. 4342 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Δ/Ξ Υ/Φ «ΥΔΡΑ ΙΙ» Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ α) το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης 08/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης 08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλλύρα 07-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 97 ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Φιλλύρα Ταχ. Κώδικας : 69 300 : 25313 52802 & 52800 Fax : 25313 52808 E-mail : filyra@0924.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος :27/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 12594 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΓΝΑΝΤΙ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Τηλ. 24673 51156 e-mail: karagianidou@kastoriacity.gr Καστοριά 24-04 - 2015 Αριθμ. Πρωτ.:10348 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 4/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 27707 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜ. : 509 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 19/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 4356 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Εσόδων Περιουσίας & Ταµείου Ταχ. /νση: Ύδρας 6, Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας: 36100

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΖΑ 11/04/2013 ΗΜΟΣ: ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7175 Ταχ. ιεύθυνση:πεζα 70100 Πληροφορίες: Κολενδριανός Χ. Τηλέφωνο: 2813401153 Fax: 2810743464 E-mail: hkoledrianos@0470.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΕΦΟΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2 Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση ενός (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (αγροκτημάτων) που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Μαυρονερίου, των

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΜΕ Α Α:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΜΕ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΜΕ Α Α: Κηφισιά 14-7-2017 Αρ. Πρωτ.: 35141 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 20-12-2017 ΝΟΜΟΣ:ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 38661 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Διεύθυνση:Μισσίρια,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 73 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 73 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 14953 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 73 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

τελικό σκοπό την παράδοση τους σε συγκεκριµένο σηµείο συλλογής, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π. 116/2004.

τελικό σκοπό την παράδοση τους σε συγκεκριµένο σηµείο συλλογής, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π. 116/2004. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 6.6.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 6322 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 21 ΣΤΡΕΜΜ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 21 ΣΤΡΕΜΜ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Α Α: Β44ΥΩΚΤ-ΓΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά, 13/3 /2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.:8977/12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΟΔΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 9-11 Πληροφορίες: Γραφείο Εσόδων Τηλέφωνο: 2552350324-372-373 Fax: 2552029966 Ορεστιάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Μακρυχώρι ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Αριθ. πρωτ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Μακρυχώρι ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Αριθ. πρωτ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Μακρυχώρι 19 10 2015 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Αριθ. πρωτ. 11020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Τεμπών Έχοντας υπόψη την αριθ. 120/2015 απόφαση της Οικ. Επιτροπής ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περαία, 07.02.2014 Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Επαναπροκυρησσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΑΝΔΡΑΣ Πληροφορίες: Τουπλικιώτη Ιφιγένεια Τηλέφωνο: 23740-23997 Fax: 23740-24851 e-mail:deap@0830.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Α Α: ΒΙΕΕΩΗΜ-ΜΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 26-2-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 5048 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη: 1) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 2) το άρθρο 192 του ΚΚ 3) τις

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παρευρέθη και η Φιλίππου Αγάπη δηµοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρευρέθη και η Φιλίππου Αγάπη δηµοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 8/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 19/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 25709 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜ.: 447 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 08/04/2015, από ώρα 10:00 π.µ. στο ηµαρχείο που βρίσκεται στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Περαία.

Περίληψη διακήρυξης. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 08/04/2015, από ώρα 10:00 π.µ. στο ηµαρχείο που βρίσκεται στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Περαία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Περαία, 27/03/2015 Αριθµ. Πρωτοκ. - 6369 - Περίληψη διακήρυξης Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δηµοπρασία για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Αµυνταίου έχοντας υπ όψη:

Ο ήµαρχος Αµυνταίου έχοντας υπ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Τµήµα: Οικονοµική Υπηρεσία Αµύνταιο 10/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 22458 Ο ήµαρχος Αµυνταίου έχοντας υπ όψη: 1) τις διατάξεις του Π.. 270/1981 2) τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 21/06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 17276 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου:1097 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Πύργος 06-02-2015 Α.Π.: 128Δ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ.ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θέρµη 27/06/2014 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Αρ. Πρωτ.: 25525 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. ιεύθυνση: 2 ο χλµ Θέρµης Τριαδίου. ΤΚ:57 001 Πληροφορίες: Κολοκυθάς Αθανάσιος Τηλέφωνο: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 30/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5425 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 30/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5425 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 30/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5425 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: α) το Π.. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω32ΞΩΡΜ-Υ5Ζ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 20/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 1122 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κ ο ζ ά ν η, 1 0 Σ ε π τ ε µ β ρ ί ο υ 2 0 1 5 Α ρ ι θ µ. π ρ ω τ. 5 0. 1 2 5 /ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ταχ. /νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ωραιόκαστρο, 8/3/2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. :4877 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 18 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 18 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2419 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 18 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το υπ αρ. 6069/9-9-13 Πρακτικό Επιτροπής Καθορισµού Τιµήµατος Εκποιουµένων υλικών, τα συγκεκριµένα εκποιούµενα -ανακυκλωσιµα είδη είναι :

Σύµφωνα µε το υπ αρ. 6069/9-9-13 Πρακτικό Επιτροπής Καθορισµού Τιµήµατος Εκποιουµένων υλικών, τα συγκεκριµένα εκποιούµενα -ανακυκλωσιµα είδη είναι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΜΑΤΩΝ «Εκποίηση Ανακυκλώσιµων Υλικών της ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων» ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Παραμυθιά 17-04-2015 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 21 Σεπτεμβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 21 Σεπτεμβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 21 Σεπτεμβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 43840 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (SCRAP) ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (SCRAP) ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ-ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΗΛ.:2132123046 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ «ΤΖΑΝΗ» Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγιά, 7/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 3162

Σελίδα 1 από 5 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ «ΤΖΑΝΗ» Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγιά, 7/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 3162 Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγιά, 7/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 3162 Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγιά Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης Τηλέφωνο: 2494350315 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άστρος 15/07/ 2014 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α Σ Δ / ν σ η : Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν & Ο ι κ ο ν ο μ ι - κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν Τ μ ή μ α : Ο ι κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22 Τίτλος: «Προµήθεια ασφάλτου για αποκατάσταση ασφαλτικών φθορών του.

Διαβάστε περισσότερα

1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ Σίνδος 7/09/2017 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία ηµοκρατίας 57400 Σίνδος Πληροφορίες: Μυλώση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 18 Ιουλίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αρ.Πρωτ.: 27973 ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα εσόδων ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ANAKYKΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 15 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 14 ης Αυγούστου 2015 Αριθ. απόφασης 175 Περίληψη Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση τριών ακινήτων στην ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 18/10/2016. ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 18979

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 18/10/2016. ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 18979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 18/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 18979 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΛΕΙΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 33362 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 33362 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Α: 60 ΠΩΡ2-91 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 33362 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ήµαρχος Θερµαϊκού διακηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 14968

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 14968 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 06-10-2017 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 14968 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ «ΒΡΑΧΩΤΟ Α», «ΒΡΑΧΩΤΟ Β», «ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. Οίκ. 25069. ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18/2016 ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Πληρ. Καραγιαννίδου Κυριακή Τηλ. 24673 51156 e-mail: karagianidou@kastoriacity.gr Καστοριά 26-10- 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9087 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 28 / 06 /2016 ΝΟΜΟΣ: ΛΕΣΒΟΥ Α.Π.: ΔΗΜΟΣ: ΛΕΣΒΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 28 / 06 /2016 ΝΟΜΟΣ: ΛΕΣΒΟΥ Α.Π.: ΔΗΜΟΣ: ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 28 / 06 /2016 ΝΟΜΟΣ: ΛΕΣΒΟΥ Α.Π.: 34071 ΔΗΜΟΣ: ΛΕΣΒΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Πληροφορίες : Κ. Χατζηπαναγιώτης Τηλέφωνο : 2251350515 Fax : 2251350538 E-mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ : 25/05/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 11006 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Πληροφορίες: Τούλας Παύλος Τηλ. Επικοιν.: 2665 3 61101 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΜΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΜΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Σίνδος 23/06/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 57400 Σίνδος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διακήρυξης Δημοπρασίας για την Εκμετάλλευση Περιπτέρων στον Δήμο Ηλιούπολης

Όροι Διακήρυξης Δημοπρασίας για την Εκμετάλλευση Περιπτέρων στον Δήμο Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 19 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 11 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIA ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας Τ.Κ.:16121 Τηλ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIA ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας Τ.Κ.:16121 Τηλ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIA ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας Τ.Κ.:16121 Τηλ: 213 2010 764 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 11/05/2016 Αριθ. Πρωτ.: 5192 ΑΔΑ: 6Γ9ΟΩΕΨ-7Ψ1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 6 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 6 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ταχ.Διεύθυνση: Ιερισσός Χαλκιδικής Πληροφορίες: Καραβασίλη Ελένη Τηλέφωνο2377350010 Fax:2377022414 Ιερισσός 08-02-2017 Αριθμ. Πρωτ.:2847 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 04-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 24786 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 04-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 24786 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 04-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 24786 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κώδικας: 81 100 Μυτιλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ηγουμενίτσα 15/ 01 /2015 Αριθ.Πρωτ.: 763 Ταχ.Δ/νση: Σουλίου 3 Τ.Κ.: 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Πληρ.: Νικολοπούλου Ευτυχία Τηλ : 26653 61255 Fax : 26650 29119 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά, 14/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Αρ.πρ.:17078 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Έχοντας υπόψη: α) το Π.. 270/81,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1) ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων: α) οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΛΙΟΡΡΑΧΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΛΙΟΡΡΑΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 24 Οκτωβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ: 11340 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Μαργαρίτης Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ από το πρακτικό της 2 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 16 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 2-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 24432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 2-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 24432 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 2-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 24432 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΑΒΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 24.10.2017 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΝΙΘΙΑΣ Αρ.Πρωτ.22266 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ Ταχ. Διεύθυνση : Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (O.T.K.Z.)

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (O.T.K.Z.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Κηφισιά, 05 / 10 / 2017 Α.Π. : 47453 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (O.T.K.Z.) Ο ήµαρχος Κηφισιάς

Διαβάστε περισσότερα

23.652,04τ.μ. ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ Δ.Ε. ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

23.652,04τ.μ. ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ Δ.Ε. ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΑΙΑ,25-01-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.321

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 35895 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 465/2017 Από το Πρακτικό της 34ης/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

+ Άγιος Νικόλαος Αριθµ. Πρωτ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

+ Άγιος Νικόλαος Αριθµ. Πρωτ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ + Άγιος Νικόλαος Αριθµ. Πρωτ. : : 26-10-2016 15954 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ.: Κασλή Μαρία Τηλ.: 28413-40120 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι:

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 16736 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : Δ3 Δ/νση : Βικέλα 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΛΕΙΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΛΕΙΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι 9-12-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 43258 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 62 Ταχ.Κωδικας : 121 35 Τηλ. : 2105701644-210 5701638

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 09/08/2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 17500 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 41592/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 41592/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 41592/14-09-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ Προκηρύσσει ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι 09 / 06 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αρ. Απόφασης 567 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧ/ΣΗΣ Τµήµα: Εσόδων Αγ. Γεωργίου 30 και Αριστείδου Τ.Κ. 15234 Χαλάνδρι Αρµόδιος: Καπνισάκης Αργύρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 14878

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 14878 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 05-10-2017 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 14878 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 2 ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος : ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 8228 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος : ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 8228 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος :30-04-2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 8228 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ AΠΟΘΗΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΣΑΡΡΗ ΤΟΥΜΠΑ»

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΣΑΡΡΗ ΤΟΥΜΠΑ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 20/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 25560 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΣΑΡΡΗ

Διαβάστε περισσότερα