Διάλεξη 18η: Διαχείρηση Αρχείων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάλεξη 18η: Διαχείρηση Αρχείων"

Transcript

1 Διάλεξη 18η: Διαχείρηση Αρχείων Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Πρατικάκης (CSD) Αρχεία CS100, / 24

2 Η βιβλιοθήκη Εισόδου/Εξόδου Στο stdioh Δηλώνει τον τύπο δεδομένων FILE με όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για την περιγραφή και προσπέλαση ενός αρχείου Η δήλωση FILE *f δημιουργεί ένα δείκτη f σε FILE Ορίζει 3 προκαθορισμένα αρχεία stdin η κύρια είσοδος stdout η κύρια έξοδος stderr η κύρια έξοδος για λάθη Ορίζει τις τιμές των σταθερών NULL Δείκτης στο πουθενά EOF Το τέλος ενός αρχείου Δηλώνει συναρτήσεις προσπέλασης και διαχείρησης αρχείων Πρατικάκης (CSD) Αρχεία CS100, / 24

3 Αρχεία Η C βλέπει κάθε αρχείο σαν μια σειρά από bytes Κάθε αρχείο κλείνει με end-of-file marker Μπορούμε να ανοίξουμε ένα αρχείο για διάβασμα ή για γράψιμο Όταν ανοίγει ένα αρχείο επιστρέφεται ένας δείκτης σε FILE Πρατικάκης (CSD) Αρχεία CS100, / 24

4 Άνοιγμα αρχείων Δήλωση #include<stdioh> FILE *fopen(const char *fname, const char *mode); Παίρνει δύο ορίσματα Το fname είναι το όνομα του αρχείου που θα ανοιχτεί Το mode καθορίζει αν το αρχείο θα ανοιχτεί για ανάγνωση ή για εγγραφή Επιστρέφει έναν δείκτη σε FILE που αναπαριστά το ανοικτό αρχείο Σε περίπτωση αποτυχίας επιστρέφει NULL Πρατικάκης (CSD) Αρχεία CS100, / 24

5 Τρόποι ανοίγματος αρχείου Τρόπος Περιγραφή Αρχική θέση r rb Ανοίγει προς ανάγνωση Αρχή w wb Ανοίγει προς εγγραφή, δημιουργείται Αρχή αν δεν υπάρ- χει Διαγράφει και αντικαθιστά τα προηγούμενα περιεχόμενα a ab Ανοίγει προς επέκταση, δημιουργείται Τέλος αν δεν υπάρχει r+ rb+ r+b Ανοίγει προς ανάγνωση και Αρχή εγγραφή w+ wb+ w+b Ανοίγει προς ανάγνωση και Αρχή εγγραφή Διαγράφει και αντικαθιστά τα προηγούμενα περιεχόμενα a+ ab+ a+b Ανοίγει προς ανάγνωση και Τέλος εγγραφή, ή επέκταση αν υπάρχει ήδη Πρατικάκης (CSD) Αρχεία CS100, / 24

6 Λάθη στο άνοιγμα αρχείων Αν συμβεί λάθος κατά το άνοιγμα, η fopen επιστρέφει NULL Πρέπει να γίνεται έλεγχος για λάθος Η πρόσβαση σε δείκτη που είναι NULL προκαλεί λάθος μνήμης (segmentation fault) FILE *f; f = fopen( output_file, w ); if(f == (FILE *) NULL) { fprintf(stderr, Cannot open file\n ); exit(-1); Πρατικάκης (CSD) Αρχεία CS100, / 24

7 Σειριακή προσπέλαση Δημιουργία αρχείου κειμένου Αν υπάρχει ήδη αντικαθιστώνται τα περιεχόμενά του file1c int main() { FILE *fp; int index; fp = fopen( mytestfiletxt, w ); if(fp == (FILE *)NULL) { return -1; for(index = 1; index <= 10; index++) { fprintf(fp, Line number %d\n, index); fclose(fp); Πρατικάκης (CSD) Αρχεία CS100, / 24

8 Ανάγνωση και προβολή αρχείου κειμένου Ανάγνωση ενός αρχείου κειμένου Αν δεν υπάρχει το αρχείο επιστρέφει λάθος catc int main() { FILE *fp; int c; fp = fopen( mytestfiletxt, r ); if(fp == (FILE *)NULL) { fprintf(stderr, File doesn t exist\n ); return -1; do { c = getc(fp); putchar(c); while (c!= EOF); fclose(fp); Πρατικάκης (CSD) Αρχεία CS100, / 24

9 Αντιγραφή αρχείου σε άλλο Ανάγνωση ενός αρχείου Εγγραφή όλων των περιεχομένων σε άλλο αρχείο cpc void filecopy(file *inf, FILE *outf) { int c; while ((c = getc(inf))!= EOF) { putc(c, outf); Πρατικάκης (CSD) Αρχεία CS100, / 24

10 Αντιγραφή αρχείου σε άλλο (2) cpc int main(int argc, char **argv) { FILE *input, *output; if(argc!= 3) { fprintf(stderr, usage: %s <from> <to>, argv[0]); return -1; input = fopen(argv[1], r ); output = fopen(argv[2], w ); if( input == (FILE *)NULL output == (FILE *)NULL) { fprintf(stderr, Cannot open files\n ); return -1; filecopy(input, output); fclose(input); fclose(output); Πρατικάκης (CSD) Αρχεία CS100, / 24

11 Επέκταση αρχείου Επεκτείνουμε ένα αρχείο γράφοντας στο τέλος του Το μέγεθος του αρχείου μεγαλώνει appendc #include<stdioh> int main() { FILE *fp = fopen( filetxt, a ); fprintf(fp, %s\n, This is an extra line! ); fclose(fp); return 0; Πρατικάκης (CSD) Αρχεία CS100, / 24

12 Κλείσιμο αρχείων Ό,τι ανοίγει πρέπει να κλείνει Το πρόγραμμα δεν πρέπει να αφήνει ανοιχτά αρχεία Μπορεί να μην εμφανιστούν όλες οι αλλαγές στο αρχείο Σε διάφορα λειτουργικά συστήματα υπάρχει μέγιστος αριθμός ανοιχτών αρχείων Δυσχεραίνει η πρόσβαση σε ανοιχτά αρχεία από άλλα προγράμματα Η συνάρτηση fclose κλείνει ένα αρχείο που άνοιξε η fopen int fclose(file *fp); Επιστρέφει 0 αν επιτύχει και EOF διαφορετικά Γίνεται αυτόματα στο τέλος του προγράμματος Είναι καλή πρακτική να γίνεται από τον προγραμματιστή Πρατικάκης (CSD) Αρχεία CS100, / 24

13 Ανάγνωση και εγγραφή ανά χαρακτήρα Συναρτήσεις που διαβάζουν και γράφουν χαρακτήρες int fgetc(file *fstream); int fputc(int c, FILE *fstream); Η συνάρτηση fgetc διαβάζει ένα χαρακτήρα από το αρχείο Η συνάρτηση fputc γράφει ένα χαρακτήρα στο αρχείο Πρατικάκης (CSD) Αρχεία CS100, / 24

14 Ανάγνωση και εγγραφή ανά γραμμή Συναρτήσεις που διαβάζουν και γράφουν γραμμές char *fgets(char *s, int size, FILE *stream); int fputs(const char *s, FILE *stream); Πρατικάκης (CSD) Αρχεία CS100, / 24

15 Μορφοποιημένη ανάγνωση και εγγραφή int fprintf(file *stream, const char *format, ); int fscanf(file *stream, const char *format, ); Αντίστοιχες των printf και scanf Επιπλέον το πρώτο όρισμα καθορίζει το αρχείο εισόδου ή εξόδου Πρατικάκης (CSD) Αρχεία CS100, / 24

16 Τέλος αρχείου Οι συναρτήσεις ανάγνωσης συνήθως επιστρέφουν EOF όταν φτάσουν στο τέλος του αρχείου Η συνάρτηση feof ελέγχει αν φτάσαμε στο τέλος int feof(file *stream); Επιστρέφει διαφορετικό του μηδέν (!= 0) για τέλος αρχείου, ή 0 αλλιώς Παράδειγμα while (!feof(input_file)) { if (fscanf(input_file, %s %d, username, &score)!= 2) { break; fprintf(output_file, %s %d, username, score+10); Πρατικάκης (CSD) Αρχεία CS100, / 24

17 Προκαθορισμένα αρχεία Η βιβλιοθήκη stdioh ορίζει τρία ειδικά αρχεία FILE* FILE *stdin, *stdout, *stderr; Τα αρχεία stdin, stdout, stderr είναι αυτόματα ανοικτά σε κάθε C πρόγραμμα Πρατικάκης (CSD) Αρχεία CS100, / 24

18 Προκαθορισμένα αρχεία (2) Το λειτουργικό σύστημα ανοίγει τα τρία ειδικά αρχεία πριν αρχίσει να εκτελεί το πρόγραμμα Το ειδικό αρχείο stdin αντιστοιχεί στο πληκτρολόγιο φαίνεται σαν ένα αρχείο που περιέχει ό,τι πληκτρολογείται Το ειδικό αρχείο stdout αντιστοιχεί στην οθόνη Το ειδικό αρχείο stderr αντιστοιχεί στην οθόνη (για μηνύματα λάθους) Πρατικάκης (CSD) Αρχεία CS100, / 24

19 Ανακατεύθυνση στο UNIX Το λειτουργικό σύστημα UNIX (και το Linux) μπορεί να αντικαταστήσει τις προκαθορισμένες τιμές για τα stdin, stdout, stderr με οποιοδήποτε αρχείο Εκτελώντας: /aout < inputfile Το UNIX θέτει το αρχείο stdin να αντιστοιχεί στο inputfile αντί για το πληκτρολόγιο Εκτελώντας: /aout > outputfile Το UNIX θέτει το αρχείο stdout να αντιστοιχεί στο outputfile αντί για την οθόνη Εκτελώντας: /aout >& errorfile Το UNIX θέτει το αρχείο stderr να αντιστοιχεί στο errorfile αντί για την οθόνη Μπορούν να συνδυαστούν: /aout < inputtxt > outputtxt >& errortxt Πρατικάκης (CSD) Αρχεία CS100, / 24

20 Τυχαία προσπέλαση Μία από τις πληροφορίες που διατηρούνται στις δομές τύπου FILE για κάθε αρχείο είναι η τρέχουσα θέση εγγραφής/ανάγνωσης Όταν κάνουμε εγγραφή κειμένου σε ένα αρχείο με τις συναρτήσεις fputc, fputs, fprintf η εγγραφή γίνεται στην τρέχουσα θέση μέσα στο αρχείο Όταν κάνουμε ανάγνωση κειμένου με τις συναρτήσεις fgetc, fgets, fscanf η ανάγνωση γίνεται από την τρέχουσα θέση στο αρχείο Η τρέχουσα θέση αυξάνει ανάλογα με τους χαρακτήρες που έχουμε γράψει ή διαβάσει Η τρέχουσα θέση όταν ανοίγει αρχικά ένα αρχείο εξαρτάται από το όρισμα mode της fopen Μπορούμε να αλλάξουμε την τρέχουσα θέση με την συνάρτηση fseek Πρατικάκης (CSD) Αρχεία CS100, / 24

21 Βασικές εντολές int fseek(file *stream, long offset, int whence); long ftell(file *stream); void rewind(file *stream); Η fseek αλλάζει την τρέχουσα θέση στο αρχείο κατά offset bytes SEEK_SET σε σχέση με την αρχή SEEK_CUR σε σχέση με την τρέχουσα θέση SEEK_END σε σχέση με το τέλος Η ftell επιστρέφει την τρέχουσα θέση στο αρχείο Η rewind θέτει την τρέχουσα θέση στην αρχή του αρχείου Πρατικάκης (CSD) Αρχεία CS100, / 24

22 Δυαδικά αρχεία Είδαμε αρχεία κειμένου στα οποία γράφουμε χαρακτήρες Πολλές φορές αποθηκεύουμε δεδομένα άλλης μορφής Δυαδικό αρχείο: αρχείο που δεν περιέχει κείμενο αλλά πιθανώς και άλλες αναπαραστάσεις δεδομένων Πρατικάκης (CSD) Αρχεία CS100, / 24

23 Ανάγνωση και εγγραφή Συναρτήσεις για την εγγραφή και ανάγνωση δυαδικών αρχείων size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream); size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream); Η fread διαβάζει από το αρχείο stream nmemb στοιχεία μεγέθους size το καθένα και τα αποθηκεύει στη μνήμη που δείχνει ο ptr Η fwrite γράφει στο αρχείο stream nmemb στοιχεία μεγέθους size το καθένα που βρίσκονται στη μνήμη που δείχνει ο ptr Ο δείκτης ptr δεν χρειάζεται να δείχνει σε δυναμική μνήμη (μπορεί να είναι και η διεύθυνση μιας απλής μεταβλητής &x) Πρατικάκης (CSD) Αρχεία CS100, / 24

24 Ανάγνωση και εγγραφή (2) Η fwrite γράφει σε ένα δυαδικό αρχείο Παράδειγμα fwrite(&number, sizeof(int), 1, out_file); &number Δείκτης στη μνήμη που περιέχει τα δεδομένα sizeof(int) Μέγεθος ενός στοιχείου από τα δεδομένα που υπάρχουν στην διεύθυνση &number 1 Αριθμός των στοιχείων που υπάρχουν στη διεύθυνση &number out_file Δείκτης στη δομή FILE που περιγράφει το αρχείο στο οποίο θα γίνει η εγγραφή Πρατικάκης (CSD) Αρχεία CS100, / 24

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ. Mε την εντολή αυτή μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καινούριον υποκατάλογο.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ. Mε την εντολή αυτή μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καινούριον υποκατάλογο. ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟ MS DOS ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΛΗ md Mε την εντολή αυτή μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καινούριον υποκατάλογο. Η σύνταξη της εντολής είναι ως εξής: md π.χ. md class1 md

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ C++ Constructors, Destructors, Pointers IO Streams, File Streams

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ C++ Constructors, Destructors, Pointers IO Streams, File Streams ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ C++ Constructors, Destructors, Pointers IO Streams, File Streams CONSTRUCTORS DESTRUCTORS Η κλάση mystring class mystring private: char s[100]; public: char *GetString(); void SetString(char

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C Φροντιστήρια Σύντομη Ιστορία της C Η γλώσσα προγραμματισμού C δημιουργήθηκε από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs το 1972 όταν αυτός και ο Ken Thompson ασχολούνταν με τον σχεδιασμό του λειτουργικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα Η ΓΛΩΣΣΑ C Η C είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs. Η σημερινή μορφή της γλώσσας ακολουθεί το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II

Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II (Κεφάλαια 25.2, KNK-2ED) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να μάθετε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες και περαιτέρω επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Website: www.dap-papei.gr E-mail: dap.papei@yahoo.gr Facebook: https://www.facebook.com/dap.papei Twitter: https://twitter.com/dap_papei

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Buffer Overflow & Buffer Overflow Exploit Overview

Κεφάλαιο 1 Buffer Overflow & Buffer Overflow Exploit Overview Κεφάλαιο 1 Buffer Overflow & Buffer Overflow Exploit Overview 1.1 Γενικά Ένας Balckhat hacker για να καταφέρει να πετύχει ένα Buffer Overflow Exploit εκμεταλλεύεται τα αδύναμα Buffer μίας υπηρεσίας(service).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι» ΓΛΩΣΣΑ C Δρ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: Λειτουργίες Αρχείων Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Δυναμική Ανάθεση Μνήμης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Δυναμική Ανάθεση Μνήμης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Δυναμική Ανάθεση Μνήμης Στατική Δέσμευση Μνήμης Με τη δήλωση απλών μεταβλητών ο χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου Ιωάννης Γ. Τσούλος

Ασκήσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου Ιωάννης Γ. Τσούλος 1. HTML Ασκήσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου Ιωάννης Γ. Τσούλος Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία από την HTML προκειμένου να αποτελέσουν μία καλή εισαγωγή για την συνέχεια όπου θα δούμε

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013

Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013 Εισαγωγή στην PHP Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013 Εισαγωγή στην PHP PHP : Hypertext Preprocessor Η PHP είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

Τι έχει το μενού σήμερα??? 1. Τι είναι η PHP???

Τι έχει το μενού σήμερα??? 1. Τι είναι η PHP??? Τι έχει το μενού σήμερα??? 1. Τι είναι η PHP??? Τι είναι η PHP??? Τι είναι ο άνθρωπος??? Server side, scripting language. Ώπα ώπα Server-side? Server-side: τα προγράμματα τρέχουν στον web server που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Σχολή Θετικών Επιστημών Τμ. Πληροφορικής. Διδάσκων: Ι. Η. Λαγαρής. Εισαγωγή

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Σχολή Θετικών Επιστημών Τμ. Πληροφορικής. Διδάσκων: Ι. Η. Λαγαρής. Εισαγωγή Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Σχολή Θετικών Επιστημών Τμ. Πληροφορικής Διδάσκων: Ι. Η. Λαγαρής 1.0 Solaris και UNIX Εισαγωγή Το UNIX είναι ένα λειτουργικό σύστημα που αναπτύχθηκε τις δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Σύνολο χαρακτήρων της Pascal Για

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ, ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ INTERRUPTS ΣΤΟΝ EMULATOR

ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ, ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ INTERRUPTS ΣΤΟΝ EMULATOR ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 4 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Μαδεµλής Ιωάννης ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ, ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ INTERRUPTS ΣΤΟΝ EMULATOR 1. ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας, Προγραμματισμός Ι

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας, Προγραμματισμός Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ( Γλώσσα Προγραμματισμού C ) Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Στέφανος Γκρίτζαλης Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραφασούλης ιδάσκων (Π 407) Μαγνητικοί ίσκοι Τα δεδοµένα αποθηκεύονται στο µαγνητικό φιλµ του δίσκου Ο δίσκος περιστρέφεται µε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αλγόριθμοι Γλώσσες PASCAL και C ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΒΑΔΑ Φυσικού M.Sc. Computer Science Univ. of Wisconsin Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Επικοινωνία Προγράμματος Περιβάλλοντος ΕΠΛ031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Επικοινωνία Προγράμματος Περιβάλλοντος Λογικές Μονάδες Μεταφορά εδομένων Μορφοποίηση εδομένων Νέαρχος Πασπαλλής Επισκέπτης Ακαδημαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

PROG-EXPRESS. Εγχειρίδιο

PROG-EXPRESS. Εγχειρίδιο PROG-EXPRESS Εγχειρίδιο 2 Batronix Εγχειρίδιο Χρήστη Prog-Express ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 32-BIT... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 64-BIT... 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η φιλοσοφία σχεδίασης της C βασίζεται στη χρήση των συναρτήσεων. Έχουμε ήδη δει και χρησιμοποιήσει πολλές συναρτήσεις που έχει το σύστημα, όπως είναι οι printf(), scanf(),αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ EJNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTHMIO AJHNWN TMHMA PLHROFORIKHS KAI THLEPIKOINWNIWN SHMEIWSEIS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ PANAGIWTHS STAMATOPOULOS AJHNA 2014 1 Περιεχόμενο του μαθήματος Γενικά περί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Χριστίνα Βαλίνι Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2004-1 - 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Η/ Υ 1.1 Hardware 1.2 Software 1.2.1 Το Λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα