PHP 1. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Γ. Εήλδξνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PHP 1. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Γ. Εήλδξνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ"

Transcript

1 PHP 1 Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Γ. Εήλδξνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

2 Σηόρνο ηεο ώξαο Δηζαγσγή ηεο γιώζζαο PHP ζε αξράξην επίπεδν: Βαζηθή ζύληαμε Σπλδπαζκόο PHP κε άιιεο γιώζζεο Μεηαβιεηέο Αιθαξηζκεηηθά Τειεζηέο if, else, switch for, while Σπλαξηήζεηο Φεηξηζκόο θνξκώλ

3

4 PHP PHP Hypertext Preprocessor Τξέρεη ζηνλ server θαη όσι ζηνλ client Σπλδπάδεηαη κε θάπνηνλ web server όπσο ν Apache Αλνηρηνύ θώδηθα, ηξέρεη ζε Windows, Linux, θαη αιινύ Παπάγει ην HTML πνπ ζα θηάζεη ζην ρξήζηε Θα κειεηήζνπκε ηελ έθδνζε 5.2

5 Δλαιιαθηηθέο ιύζεηο ASP Ζ server-side ιύζε ηεο Microsoft JSP Server-side ιύζε βαζηζκέλε ζηε Java Python, Django Ruby, Ruby on Rails

6 Τη κπνξεί λα θάλεη; Γπλακηθέο ζειίδεο Login, δηαρείξηζε ρξεζηώλ Μόληκε απνζήθεπζε δεδνκέλσλ (ζην server) Γηαρείξηζε πξνζσπηθνύ πεξηερνκέλνπ Πξνζσπηθά κελύκαηα Φσηνγξαθίεο πνπ κπνξνύλ λα δνπλ κόλν «νη θίινη κνπ» Αλέβαζκα αξρείσλ Σύλδεζε κε βάζε δεδνκέλσλ Πνιιά, πνιιά άιια

7 Γώζε κνπ ηε ζειίδα Φ Φηηάμε κνπ ηε ζειίδα Φ Δθηέιεζε θώδηθα PHP Παξαγσγή HTML Οξίζηε ε ζειίδα Φ Οξίζηε ε ζειίδα Φ Δκθάληζε ζειίδαο

8 LAMP Linux Apache MySQL PHP Φσηνγξαθία: only_point_five

9 Σπγγξαθή PHP Τελ γξάθνπκε ζε αξρεία.php Τα αξρεία.php απνζεθεύνληαη ζηνλ server Ο ρξήζηεο δεν έρεη άκεζε πξόζβαζε ζηα αξρεία απηά! Γξάθνπκε ζθέηε HTML Σε νξηζκέλα ζεκεία παπεμβάλλεηαι εθηειέζηκνο θώδηθαο Γηα λα ηξέμεη ζα πεπάζει από ην πξόγξακκα httpd Γελ κηιάκε πιένλ γηα ηνπηθά αξρεία

10 Γεηα ζνπ θόζκε! <html> <head><title>:)</title></head> <body> <?php echo <p>hello, world!</p> ;?> </body> </html>

11 <html> <head><title>:)</title></head> <body><p>hello, world!</p></body> </html>

12 Βαζηθή ζύληαμε Παξεκβνιή θώδηθα Αξρίδεη κε <?php Ή ζπληνκνγξαθία <? Τειεηώλεη κε?> Μπνξνύκε λα παξεκβάιινπκε πνιιέο θνξέο θώδηθα Ο θώδηθαο εθηειείηαη ζεηξηαθά Ζ κία εληνιή κεηά ηελ άιιε Κάζε εληνιή ηειεηώλεη ζε ;

13 Γεηα ζνπ θόζκε! <html> <head><title> <?php echo :-) ;?> </title></head> <body> <?php echo <p>hello, world!</p> ;?> </body> </html>

14 <html> <head><title>:)</title></head> <body><p>hello, world!</p></body> </html>

15 Τππώλνληαο θείκελν echo: Τππώλεη ηελ παξάκεηξν ζην απνηέιεζκα

16 Interpreter Γελ γίλεηαη compile Τν πξόγξακκα ηξέρεη όπσο δηαβάδεηαη

17 Μεηαβιεηέο ζηελ PHP Απνζεθεύνπλ κία ηηκή Ννύκεξα, θείκελα, πίλαθεο,... Αξρίδνπλ κε $, αθνινπζεί ην όνομα Τν όλνκα... Αξρίδεη κε γξάκκα ή _ Πεξηέρεη γξάκκαηα, αξηζκνύο, _ Έρεη επαηζζεζία ζε πεδά-θεθαιαία Παξόκνηεο κε C, C++, Java, Pascal,

18 Μεηαβιεηέο Τηκή κεηαβιεηήο νξίδεηαη κε ηνλ ηειεζηή = $a = 5; Γίλεη ζηελ μεηαβληηή $a ηελ ηιμή 5 Οη κεηαβιεηέο κπνξνύλ λα αλλάξοςν ηηκή Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κέζα ζε παξαζηάζεηο

19 Μεηαβιεηέο <?php $a = Hello, ; $b = world! ; echo $a; echo $b;?> Hello, world!

20 Αζζελέο ζύζηεκα ηύπσλ Κάζε ηιμή έρεη έλαλ ηύπν int: 5, 9, 34, -18 float: 0.99, 3.14 string: Hello world, Διονύσης boolean: true, false Δεν νξίδνπκε ηύποςρ κεηαβιεηώλ Ο ηύπνο κίαο κεηαβιεηήο κπνξεί λα αιιάμεη Αλάινγα κε ηελ ηηκή πνπ παίξλεη

21 <?php $a = Hello, ; echo $a; $a = 5; echo $a;?> Τύπνπ string Τύπνπ int Hello, 5

22 Γπλακηθό ζύζηεκα ηύπσλ Μεηαβιεηέο παίξλνπλ ηύπν ηηκήο Γηεπθόιπλζε ζηε ζπγγξαθή θώδηθα Σθάικαηα σπόνος εκηέλεζηρ αληί ζπληαθηηθά Πην δύζθνια ζηνλ εληνπηζκό Οη μεηαηποπέρ ηύπσλ γίλνληαη αςηόμαηα <?php $a = 5 ; $b = 7; echo $b - $a;?> 2 Μεηαηξέπεηαη ζε int γηα λα γίλεη ε πξάμε

23 Αιθαξηζκεηηθά Μία ηηκή πνπ είλαη κία ζεηξά από αξηζκνύο, ραξαθηήξεο, γξάκκαηα,... Γειαδή ένα κείμενο Τν κήθνο κπνξεί λα αιιάδεη Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο κήθνπο Γελ πξόθεηηαη γηα πίλαθεο από ραξαθηήξεο Γελ ππάξρεη δηαθνξεηηθόο ηύπνο ραξαθηήξα θαη αιθαξηζκεηηθνύ Δπηηξέπεηαη ην UTF-8 άκεζα: $a = Χαίρε, κόσμε! ;

24 Αιθαξηζκεηηθά Διπλά ειζαγυγικά: Πξνθαινύλ αληηθαηαζηάζεηο <?php $a = world ; Hello, world! echo Hello, $a! ;?> Μονά ειζαγυγικά: Γελ πξνθαινύλ αληηθαηαζηάζεηο <?php $a = world ; echo Hello, $a! ; Hello, $a!?> Δμίζνπ γξήγνξα θαη ηα δύν

25 Σπλέλσζε αιθαξηζκεηηθώλ Με ηνλ ηειεζηή. (ηειεία) Παξάγεη έλα αιθαξηζκεηηθό πνπ είλαη ε παξάζεζε δύν άιισλ Hello,. world Hello, world

26 Σπλαξηήζεηο αιθαξηζκεηηθώλ Παξέρνληαη έηνηκεο από ηελ PHP: strlen: Υπνινγίδεη κήθνο αιθαξηζκεηηθνύ trim: «Κόβεη» ηα θελά από ηελ αξρή θαη ην ηέινο strpos: Δληνπίδεη έλα αιθαξηζκεηηθό κέζα ζε άιιν strtolower: Μεηαηξέπεη από θεθαιαία ζε πεδά strtoupper: Μεηαηξέπεη από πεδά ζε θεθαιαία str_repeat: Γεκηνπξγεί αιθαξηζκεηηθό κε επαλάιεςε άιινπ αιθαξηζκεηηθνύ θαη πνιιέο άιιεο: Χάμηε ηεο όηαλ ηηο ρξεηαζηείηε!

27 Δηδηθνί ραξαθηήξεο Παξόκνηνη κε C, C++, Java, \n \t Αιιαγή γξακκήο Tab Γνπιεύνπλ κόλν ζε δηπιά εηζαγσγηθά

28 Τειεζηέο Τελεζηέρ Λειηοςπγία +, -, *, /, % Αξηζκεηηθέο πξάμεηο, &&,! Λνγηθέο πξάμεηο: ή, θαη, όρη ==,!=, <, >, <=, >= Σύγθξηζε ++, -- Αύμεζε, κείσζε. Έλσζε αιθαξηζκεηηθώλ =, +=, -=, *=, /=, %=,.= Αλάζεζε ηηκήο

29 Τειεζηέο Κώδικαρ Αποηέλεζμα / * % 5 2 true false true!true false true && true true 3 < 5 true 3!= 3 false Hello., world! Hello, world!

30 Τειεζηέο $a = 5; echo $a; ++$a; echo $a; --$a; echo $a; 5 6 5

31 Τη ζα ηππώζνπλ; echo 1 / 2 ; echo 1. 2; $a = 5; echo $a ; $b = 5; echo $b - $b; $c = 5; echo $c. $c; $c5

32 Σύγθξηζε Με ==,!= Ο ηύπνο ησλ ηηκώλ κεηαηξέπεηαη ώζηε λα γίλεη ε ζύγθξηζε 1 == 1 true 1 == 2 false 0 == hello true 1 == 1 true

33 Σύγθξηζε Ζ ζύγθξηζε αιθαξηζκεηηθώλ γίλεηαη εύθνια θαη ζυζηά: $a = hello ; if ( $a == hello ) { echo $a is hello. ; } else { echo $a is not hello. ; }

34 if if ( συνθήκη ) { σώμα 1 } else if ( συνθήκη ) { σώμα 2 }... else { σώμα 3 }

35 if Δθηειεί θώδηθα ςπό ζςνθήκη Παξόκνην κε ην if ηεο C, C++, Java, 1 ε ζπλζήθε αληθήρ; Δθηέιεζε θώδηθα ζώμαηορ if Αιιηώο, 2 ε ζπλζήθε αληθήρ; Δθηέιεζε θώδηθα ζώμαηορ else if ιεο νη ζπλζήθεο τεςδείρ; Δθηέιεζε θώδηθα ζώμαηορ else Τα else if θαη else είλαη πξναηξεηηθά

36 if if ( $a == 5 ) { echo Hello! ; } else { echo Goodbye! ; }

37 switch switch ( παράσταση ) { case τιμή1: σώμα 1; break; case τιμή2: σώμα 1; break;... default: εναλλακτικό σώμα }

38 switch Επιλέγει έλα ζώκα κε βάζε ηελ ηηκή κίαο παξάζηαζεο Παξόκνην κε C, C++, Java, Τα cases μποπούν λα είλαη θαη όσι ζηαθεπέρ Αλ ε παξάζηαζε έρεη ηηκή1 Δθηέιεζε ζώκαηνο 1 Αλ ε παξάζηαζε έρεη ηηκή2 Δθηέιεζε ζώκαηνο2... Αιιηώο Δθηέιεζε ελαιιαθηηθνύ ζώκαηνο Τν default είλαη πξναηξεηηθό

39 switch switch ( $a ) { case 5: echo a is 5 ; break; case 10: echo a is 10 ; break; case 15: echo a is 15 ; break; default: echo a is neither 5, nor 10, nor 15 ; }

40 switch Παξάιεςε ηνπ break νδεγεί ζε fall-through Δθηεινύληαη ηα ζώκαηα πνπ αθνινπζνύλ κέρξη ην επόκελν break

41 switch $a = 10; switch ( $a ) { case 5: echo a is 5. ; case 10: echo a is 10. ; case 15: echo a is 15. ; default: } echo a is neither 5, nor 10, nor 15 ;

42 a is 10. a is 15. a is neither 5, nor 10, nor 15.

43 for for ( αρχικοποίηση; συνθήκη; βήμα ) { σώμα }

44 for for ( αρχικοποίηση; συνθήκη; βήμα ) { σώμα } Ίδην ζε C, C++, Java Δπαλαιακβάλεη έλα ζώκα ζύκθσλα κε θάπνηα ζπλζήθε Αξρηθά ηξέρεη ε απσικοποίηζη Αλ η ζςνθήκη είλαη τεςδήρ, ηειεηώζακε Αλ η ζςνθήκη είλαη αληθήρ, ηξέρεη ην ζώμα Μεηά ην ζώκα ηξέρεη ην βήμα Η ζςνθήκη ελέγσεηαι ξανά, κ.ό.κ.

45 for for ( $i = 0; $i < 5; ++$i ) { echo Hello, world! ; } Hello, world! Hello, world! Hello, world! Hello, world! Hello, world!

46 while while ( συνθήκη ) { σώμα }

47 while while ( συνθήκη ) { σώμα } Ίδην ζε C, C++, Java, Δπαλαιακβάλεη έλα ζώκα ζύκθσλα κε θάπνηα ζπλζήθε Αξρηθά ειέγρεηαη ε ζπλζήθε Αλ η ζςνθήκη είλαη τεςδήρ, ηειεηώζακε Αλ η ζςνθήκη είλαη αληθήρ, ηξέρεη ην ζώμα Η ζςνθήκη ελέγσεηαι ξανά, κ.ό.κ.

48 while $i = 0; while ( $i < 5 ) { echo Hello, world! ; ++$i; } Hello, world! Hello, world! Hello, world! Hello, world! Hello, world!

49 do while do { σώμα } while ( συνθήκη );

50 do while do { σώμα } while ( συνθήκη ); Ίδην ζε C, C++, Java, Δπαλαιακβάλεη έλα ζώκα ζύκθσλα κε θάπνηα ζπλζήθε Αξρηθά ηξέρεη κία θνξά ην ζώκα Σηε ζπλέρεηα ειέγρεηαη ε ζπλζήθε Αλ η ζςνθήκη είλαη τεςδήρ, ηειεηώζακε Αλ η ζςνθήκη είλαη αληθήρ, ηξέρεη ην ζώμα Η ζςνθήκη ελέγσεηαι ξανά, κ.ό.κ.

51 do while $i = 0; do { echo Hello, world! ; ++$i; } while ( $i < 0 ); Hello, world!

52 break Ίδην ζε C, C++, Java, Δκθαλίδεηαη κέζα ζε κία ξνή ειέγρνπ for, foreach, while, do while, switch Γηαθόπηεη ηελ ξνή θαη ζπλερίδεη ακέζσο κεηά Γελ γίλνληαη άιιεο επαλαιήςεηο κεηά ην break

53 continue Ίδην ζε C, C++, Java, Δκθαλίδεηαη κέζα ζε κία ξνή επαλάιεςεο for, foreach, while, do while Γηαθόπηεη ηελ ξνή θαη ζπλερίδεη ειέγρνληαο ηελ ζπλζήθε Μπνξεί λα γίλνπλ θαη άιιεο επαλαιήςεηο κεηά ην continue

54 Φεηξηζκόο θνξκώλ Γηα λα πάξνπκε δεδνκέλα από HTTP GET: Μεηαβιεηή $_GET $_GET[ όνομα_παραμέτρου ] Γηα λα πάξνπκε δεδνκέλα από HTTP POST: Μεηαβιεηή $_POST $_POST[ όνομα_παραμέτρου ] Οξίδνληαη απηόκαηα από ηελ PHP

55 Φεηξηζκόο θνξκώλ input.html: <form action= test.php method= post > </form> <input type= text name= foo /> <input type= submit value= Στείλε />

56 Φεηξηζκόο θνξκώλ test.php: <p> </p> Πιεθηξνιόγεζεο <?php?>! echo $_POST[ foo ];

57 Σρόιηα // ε ππόινηπή γξακκή είλαη ζρόιην Τν πνιύ 1 γξακκή $a = 5; // assign $a to be 5 /* ηα πεξηερόκελα είλαη ζρόιην */ 1 ή πεξηζζόηεξεο γξακκέο

58 Σπλαξηήζεηο function όνομα_συνάρτησης( ορίσματα ) { σώμα; }

59 Σπλαξηήζεηο Παξόκνηεο κε ζπλαξηήζεηο ζε C, C++, Java, Οξίδνπλ ππν-ξνπηίλεο πνπ θάλνπλ ζπγθεθξηκέλε δνπιεηά Οξίδνληαη κε ηελ ιέμε-θιεηδί function Αθνινπζεί ην όνομα ηεο ζπλάξηεζεο Αθνινπζνύλ ηα νλόκαηα ησλ οπιζμάηυν ζε ( ) ρσξηζκέλα κε θόκκαηα

60 Δπηζηξνθή ηηκήο Οη ζπλαξηήζεηο επιζηπέθοςν ηηκή κε return Ζ ηηκή επηζηξνθήο ρξεζηκνπνηείηαη όπνπ έγηλε ε θιήζε Δπηζηξνθή ζεκαίλεη ηεπμαηιζμόρ ζπλάξηεζεο Γελ νξίδνπκε ηύπο επηζηξνθήο Γελ είλαη ππνρξεσηηθό

61 Κιήζε ζπλαξηήζεσλ Καινύληαη νπνπδήπνηε ρξεζηκνπνηώληαο ην όλνκα Αθνινπζνύλ νη ηιμέρ ησλ νξηζκάησλ ζε ( ) ρσξηζκέλεο κε θόκκαηα Σεηξά νξηζκάησλ έρεη ζεκαζία Πξώηε ηηκή Πξώην όξηζκα Γεύηεξε ηηκή Γεύηεξν όξηζκα θ.ό.θ. Κιήζε ρσξίο επηζηξνθή: όνομα_συνάρτησης( τιμές_ορισμάτων ); Κιήζε κε επηζηξνθή: $a = όνομα_συνάρτησης( τιμές_ορισμάτων );

62 Οξίζκαηα Δίνοςν πιεξνθνξίεο ζε κία ζπλάξηεζε Αθνινπζνύλ ίδηα νλνκαηνινγία κε κεηαβιεηέο Αξρίδνπλ κε $, αθνινπζεί ην όνομα Τν όλνκα... Αξρίδεη κε γξάκκα ή _ Πεξηέρεη γξάκκαηα, αξηζκνύο, _ Έρεη επαηζζεζία ζε πεδά-θεθαιαία

63 Σπλαξηήζεηο Όνομα ζςνάπηηζηρ function add( $a, $b ) { $c = $a + $b; return $c; } Οπιζμόρ ζςνάπηηζηρ echo The sum of 3 and 5:. add( 3, 5 ); Κλήζη ζςνάπηηζηρ

64 Σπλαξηήζεηο function add( $a, $b ) { $c = $a + $b; return $c; } Ππώηο όπιζμα Δεύηεπο όπιζμα Οπίζμαηα Τιμέρ οπιζμάηυν echo The sum of 3 and 5:. add( 3, 5 ); Τιμή ππώηος οπίζμαηορ Τιμή δεύηεπος οπίζμαηορ

65 Σπλαξηήζεηο function add( $a, $b ) { $c = $a + $b; return $c; } Τιμή επιζηποθήρ echo The sum of 3 and 5:. add( 3, 5 ); Παίπνει αςηή ηη θέζη

66 Σπλαξηήζεηο function avg( $a, $b ) { $c = $a + $b; return $c / 2; } echo The average of 3, 5:. avg( 3, 5 ); echo \n ; echo The average of 1, 9:. avg( 1, 9 );

67 Σπλαξηήζεηο function is_prime( $a ) { for ( $i = 2; $i < $a; ++$i ) { if ( $a % $i == 0 ) { return false; } } return true; } if ( is_prime( 5 ) ) { echo 5 is a prime number. ; }

68 Πξναηξεηηθά νξίζκαηα Μπνξνύλ λα είλαη: Τα ηελεςηαία κίαο ζπλάξηεζεο ζα ζέινπκε Οξίδνπκε κία πποεπιλεγμένη ηηκή κε ην = κεηά ην όλνκα ηνπ νξίζκαηνο

69 Πξναηξεηηθά νξίζκαηα Όλα ηα οπίζμαηα πποαιπεηικά function makecoffee ( $type = frappe, $milk = true ) { } $str = Making a cup of $type ; if ( $milk ) { $str.= with milk ; } $str.=.\n ; return $str; echo makecoffee( espresso );

70 Πξναηξεηηθά νξίζκαηα 2 ο όπιζμα πποαιπεηικό function makecoffee ( $type, $milk = true ) { } $str = Making a cup of $type ; if ( $milk ) { $str.= with milk ; } $str.=.\n ; return $str; echo makecoffee( espresso );

71 Πξναηξεηηθά νξίζκαηα function makecoffee ( $type = frappe, $milk ) { } $str = Making a cup of $type ; if ( $milk ) { $str.= with milk ; } $str.=.\n ; return $str; echo makecoffee( espresso );

72 Δγθαηαζηήζηε Apache + PHP! Ήξζε ε ώξα λα ζηήζεηε έλαλ server ζηνλ ππνινγηζηή ζαο Δγθαηαζηήζηε ηνλ Apache από ην Δγθαηαζηήζηε ηελ PHP από ην Πειπαμαηιζηείηε! Θα ηα ρξεηαζηείηε γηα ηελ 4 ε εξγαζία!

73 Μάζακε Δηζαγσγή ηεο γιώζζαο PHP ζε αξράξην επίπεδν: Βαζηθή ζύληαμε Σπλδπαζκόο PHP κε άιιεο γιώζζεο Μεηαβιεηέο Αιθαξηζκεηηθά Τειεζηέο if, else, switch for, while Σπλαξηήζεηο Φεηξηζκόο θνξκώλ

74 Σπγραξεηήξηα! Μάζαηε PHP. Μπνξείηε λα κάνεηε δςναμική ηελ πξώηε ζαο ζειίδα!

75 Τελ επόκελε θνξά... Δκβάζπλζε ζηελ PHP Πίλαθεο θαη ιεμηθά foreach Γηαρείξηζε αξρείσλ Ζκεξνκελίεο Γηαρσξηζκόο θώδηθα ζε πνιιά αξρεία Αλέβαζκα αξρείσλ από ηνλ ρξήζηε Μπηζθόηα θαη ζύλνδνη Απνζηνιή

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί.

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί. Ειςαγωγό PHP Basic Τι είναι η PHP; Η PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δυναμικών ζελίδων ζην δπαδίθηπν θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText Preprocessor. Είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

MYSQL 1. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Γ. Εήλδξνο. ρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ

MYSQL 1. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Γ. Εήλδξνο. ρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ MYSQL 1 Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Γ. Εήλδξνο ρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ηόρνο ηεο ώξαο Δηζαγσγή ζηε MySQL θαη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ Ση είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΜΖ. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Γ. Εήλδξνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

ΓΟΜΖ. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Γ. Εήλδξνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ ΓΟΜΖ Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Γ. Εήλδξνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Γόκεζε θώδηθα Σπλεξγαζία ζε νκάδεο Φσξηζκόο ζε αξρεία

Διαβάστε περισσότερα

JavaScript Basic. Παξάδεηγκα: Σν αθόινπζν παξάδεηγκα γξάθεη έλα ζηνηρείν

κε ηελ πιεξνθνξία γηα ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία ζην HTML έγγξαθν:

JavaScript Basic. Παξάδεηγκα: Σν αθόινπζν παξάδεηγκα γξάθεη έλα ζηνηρείν <p> κε ηελ πιεξνθνξία γηα ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία ζην HTML έγγξαθν: Ειςαγωγό JavaScript Basic Τη είλαη ην JavaScript; Σν JavaScript ζρεδηάζηεθε γηα λα πξνζζέζεη δηαδξαζηηθόηεηα ζηηο HTML ζειίδεο. Είλαη κία scripting γιώζζα, δειαδή γηα ειαθξύ πξνγξακκαηηζκό, πνπ είλαη ζπλήζσο

Διαβάστε περισσότερα

HTML 2. Δηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Δ. Ζήλδξνο Επηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

HTML 2. Δηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Δ. Ζήλδξνο Επηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ HTML 2 Δηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Δ. Ζήλδξνο Επηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Επέθηαζε γλώζεσλ HTML Φόξκεο Σεκαζηνινγηθά θελέο εηηθέηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΚΣΤΟΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα - Δξγαζηήξην 5. 5ο Εργαζηήριο

Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα - Δξγαζηήξην 5. 5ο Εργαζηήριο ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μητανικών Πληροθορικής ΤΕ Λειηοσργικά Σσζηήμαηα (Εργαζηήριο) Διδάζκων: I. Τζακνάκης 5ο Εργαζηήριο Πξόηππα αξρεία εηζόδνπ/εμόδνπ Τειεζηέο αλαθαηεύζπλζεο Βαζηθέο εληνιέο δηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΚΣΤΑ. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. ρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ

ΓΗΚΣΤΑ. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. ρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ΓΗΚΣΤΑ Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο ρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ηόρνο ηεο ώξαο Πσο επηθνηλσλνύλ δύν ππνινγηζηέο Πξσηόθνιν TCP/IP Γηεπζύλζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωλζηαληίλος Καιοβρέθηες Σχκβνπινο & Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο Δθπαίδεπζεο ηνπ Getcoding ηεο HePIS Τίηιος πρωηοηύποσ: Getcoding γηα όιοσς Τα πρώηα βήκαηα ζηολ θόζκο ηοσ θώδηθα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone. ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, ανάλυςη & προτάςεισ χρήςησ και αξιοποίηςησ των PaaS και SaaS του Google Cloud

Μελέτη, ανάλυςη & προτάςεισ χρήςησ και αξιοποίηςησ των PaaS και SaaS του Google Cloud ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑ ΔΙΚΣΤΟΚΕΝΣΡΙΚΑ ΤΣΗΜΑ Μελέτη, ανάλυςη & προτάςεισ χρήςησ και αξιοποίηςησ των PaaS και SaaS

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΠΣΤΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Νεόφυτος άββα T-2803 Επιβλέπων: ΛΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο Cody Pierce TippingPoint DVLabs cpierce@tippingpoint.com 1 Εηζαγσγή Οη εμνκνησηέο ππάξρνπλ από ηόηε πνπ ηα ζύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 4η ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2006-2007 3 ος Σόμος ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ ΥΔΓΙΑ ΛΤΔΩΝ - ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ Τπο- Δργαζίας 4.Β ΤΠΟΔΡΓΑΙΑ 4.Β i. Ποιοηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Π.Μ. ΣΔΥΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Π.Μ. ΣΔΥΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Π.Μ. ΣΔΥΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Πηστιακή Δργαζία Ανάλσζη Κακόβοσλοσ Λογιζμικού (Malware Analysis)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκηο Πεηραηώς Τκήκα Πιεροθορηθής

Παλεπηζηήκηο Πεηραηώς Τκήκα Πιεροθορηθής Παλεπηζηήκηο Πεηραηώς Τκήκα Πιεροθορηθής Πρόγρακκα Μεηαπηστηαθώλ Σποσδώλ «Προεγκέλα Σσζηήκαηα Πιεροθορηθής» Μεταπτςσιακή Διατπιβή Τίηιος Γηαηρηβής Ολοκαηεπώλσκο Φοηηεηή Παηρώλσκο Αρηζκός Μεηρώοσ Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage)

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage) Ση Δίλαη ην Flash ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Σν πξόγξακκα Flash ηεο εηαηξείαο Macromedia είλαη έλα θνξπθαίν πξόγξακκα δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο δηαλπζκαηηθώλ γξαθηθώλ θαη animation γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα