Απόσπασμα Πρακτικού 10/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόσπασμα Πρακτικού 10/24-02-2015"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2169/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 10/ Σήμερα 24 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωτηρίου Γκλαβά. Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. κ. Ιωάννης Κουμέντος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Ιωάννης Αντωνίου, Παρασκευάς Γιαλούρης, Ηλίας Ματσαγγούρας και Γεώργιος Τύπας. Απουσιάζει λόγω άλλης υπηρεσιακής απασχόλησης ο κ. Θεμιστοκλής Παναγιωτόπουλος. Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ... Θέμα: «Έγκριση του Πρακτικού 1/ και του Πρακτικού 2/ της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Υποψηφίων για τη με αρ. πρωτ. 598/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως πέντε (05) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι./ Α.Τ.Ε.Ι. για την κάλυψη των αναγκών Διαχειριστικής υποστήριξης του Υποέργου 1 και της Δράσης 4 «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» με κωδικούς ΟΠΣ και με κωδικούς ΣΑΕ 2014ΣΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ». Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Αγγελική Καραγεωργοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Διαγωνισμών & Συμβάσεων, διαβιβάζει Σελ. 1 από 17.

2 προς έγκριση το Πρακτικό 1/ και το Πρακτικό 2/ της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Υποψηφίων για τη με αρ. πρωτ. 598/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 576/ ): «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.598/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως πέντε (05) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι./ Α.Τ.Ε.Ι. για την κάλυψη των αναγκών Διαχειριστικής υποστήριξης του Υποέργου 1 και της Δράσης 4 «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» με κωδικούς ΟΠΣ και με κωδικούς ΣΑΕ 2014ΣΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Σήμερα, την , ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. συνεδριάζει στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής επί της οδού Αν. Τσόχα 36, Αθήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, η συσταθείσα Επιτροπή με την υπ. αρ. 2230/ απόφαση (ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΟΞΛΔ-Ι78/ ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αρ. 1686/ απόφαση (ΑΔΑ:795ΗΟΞΛΔ-4Τ6), για την αξιολόγηση των προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως πέντε (05) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι./ Α.Τ.Ε.Ι. για την κάλυψη των αναγκών Διαχειριστικής υποστήριξης του Υποέργου 1 και της Δράσης 4 «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» με κωδικούς ΟΠΣ και με κωδικούς ΣΑΕ 2014ΣΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Παρέστησαν : Α) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής: Γραμμένος Νικόλαος, Σύμβουλος Γ Ι.Ε.Π. Β) Τα μέλη Λαζάρου Σωτηρία, Σύμβουλος Β του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Ντάγκα Ιουλία, σε προσωρινή θέση Συμβούλου Β του Ι.Ε.Π. Καθήκοντα Γραμματέως άσκησε η Παπαγεωργίου Μαρίνα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός ΠΕ05 στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε στη μονογραφή και αποσφράγιση των υποβληθέντων φακέλων και εν συνεχεία στην εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων προτάσεων σύμφωνα με την υπ αριθ. 598/ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της πρόσκλησης. Σελ. 2 από 17.

3 Παρελήφθησαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης συνολικά εκατόν δεκαεννέα (119) φάκελοι με προτάσεις υποψηφίων (εκ των οποίων εκατόν δεκαοκτώ (118) εμπρόθεσμοι και ένας (1) εκπρόθεσμος) για την ανωτέρω Πρόσκληση. Συγκεκριμένα εκπρόθεσμα υπεβλήθη η πρόταση της κ. Χρονοπούλου Ιωάννας με αρ. πρωτ. 1509/ , η οποία αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης, με ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής, διότι ο φάκελός της παρελήφθη από το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ι.Ε.Π. την Πέμπτη , ενώ η πρόσκληση όριζε ότι οι σφραγισμένοι φάκελοι πρέπει να έχουν παραληφθεί από το Ι.Ε.Π. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, ήτοι Τετάρτη, και ώρα και αποδεικνύεται από τον αριθμό Πρωτοκόλλου Ι.Ε.Π. (σελ. 13/20 της πρόσκλησης) Οι εκατόν δεκαοκτώ (118) προτάσεις υποψηφίων, που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ήτοι Τετάρτη και ώρα 15.00, αναλυτικά είναι οι εξής: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 744/ ΠΟΛΙΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 787/ ΣΑΦΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 791/ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 792/ ΤΣΑΦΑ ΘΩΜΗ 833/ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 856/ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 876/ ΚΟΦΙΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 903/ ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 904/ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 905/ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ 912/ ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 939/ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 940/ ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 941/ ΤΟΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 944/ ΜΠΟΥΤΣΙΑΡΑΚΟΣ ΘΑΛΗΣ 961/ ΚΑΣΚΟΥΤΑ ΦΥΛΛΙΩ 963/ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 974/ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1032/ ΚΑΤΣΙΑΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1071/ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 1073/ ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1105/ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 1107/ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΘΕΩΝΗ 1108/ ΓΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1109/ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1110/ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1111/ ΚΑΠΑΣΣΑ ΜΑΡΙΑ 1112/ ΤΖΙΩΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1113/ ΠΟΘΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1114/ ΚΙΤΖΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1115/ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1119/ ΦΟΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1133/ ΣΥΡΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1163/ ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1214/ Σελ. 3 από 17.

4 36. ΜΑΡΟΥΔΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 1215/ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ ΕΡΙΦΥΛΛΗ 1216/ ΓΚΟΥΛΙΑΜΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1217/ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1218/ ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1219/ ΠΑΤΣΑΡΟΥ ΛΑΣΚΑΡΩ - ΕΙΡΗΝΗ 1225/ ΛΥΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 1242/ ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 1243/ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 1245/ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1250/ ΔΑΛΑΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1256/ ΜΠΡΟΥΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1264/ ΨΥΧΟΓΥΪΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1268/ ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1269/ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1296/ ΣΙΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1299/ ΤΣΟΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1300/ ΜΟΥΡΤΖΟΥΧΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 1301/ ΠΛΑΣΚΑ ΑΡΓΥΡΩ 1302/ ΠΙΤΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1303/ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1304/ ΖΩΡΖΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 1305/ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 1309/ ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΝΙΑ 1310/ ΚΟΥΝΝΑΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1317/ ΣΑΪΤΑ ΧΛΟΗ ΣΟΦΙΑ 1318/ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 1354/ ΣΠΑΝΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1356/ ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1357/ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 1358/ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΕ 1359/ ΚΑΡΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ 1360/ ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1368/ ΤΣΟΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1369/ ΟΙΚΟΥΤΑ ΣΤΕΛΛΑ 1370/ ΓΕΡΜΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1372/ ΤΖΕΛΕΠΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1373/ ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1390/ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1391/ ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ ΚΙΜΩΝ 1397/ (ώρα 8.40) 76. ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΣΟΦΙΑ 1399/ (ώρα 9.22) 77. ΣΠΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1425/ (ώρα 10.16) 78. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1427/ (ώρα 10.30) 79. ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ 1430/ (ώρα 10.53) 80. ΚΟΥΦΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ 1431/ (ώρα 11.04) 81. ΤΡΟΥΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1432/ (ώρα 11.08) 82. ΒΑΪΤΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 1433/ (ώρα 11.10) 83. ΔΑΓΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1434/ (ώρα 11.12) 84. ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΙΝΑ 1435/ (ώρα 11.18) 85. ΜΑΝΙΩΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 1436/ (ώρα 11.18) 86. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1437/ (ώρα 11.18) Σελ. 4 από 17.

5 87. ΜΠΟΜΠΟΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 1438/ (ώρα 11.26) 88. ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1439/ (ώρα 11.33) 89. ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1441/ (ώρα 11.47) 90. ΤΡΑΝΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1442/ (ώρα 11.52) 91. ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1443/ (ώρα 11.56) 92. ΜΑΝΟΥΡΑ ΠΡΑΞΙΘΕΑ 1445/ (ώρα 12.00) 93. ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1448/ (ώρα 12.20) 94. ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1449/ (ώρα 12.20) 95. ΠΑΣΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 1450/ (ώρα 12.20) 96. ΧΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1451/ (ώρα 12.20) 97. ΛΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1452/ (ώρα 12.20) 98. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1453/ (ώρα 12.20) 99. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1454/ (ώρα 12.20) 100. ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1455/ (ώρα 12.20) 101. ΖΑΡΧΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1456/ (ώρα 12.20) 102. ΣΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1457/ (ώρα 12.36) 103. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1472/ (ώρα 13.10) 104. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1473/ (ώρα 13.11) 105. ΣΕΡΜΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1474/ (ώρα 13.13) 106. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1475/ (ώρα 13.21) 107. ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1476/ (ώρα 13.22) 108. ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1477/ (ώρα 13.24) 109. ΔΑΜΠΑ ΦΑΝΗ 1478/ (ώρα 13.39) 110. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 1479/ (ώρα 13.53) 111. ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1480/ (ώρα 13.56) 112. ΖΑΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1482/ (ώρα 14.14) 113. ΠΑΠΠΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΡΩ 1483/ (ώρα 14.16) 114. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1484/ (ώρα 14.32) 115. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1486/ (ώρα 14.50) 116. ΖΙΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1487/ (ώρα 14.52) 117. ΖΙΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 1488/ (ώρα 14.55) 118. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1496/ (ώρα 15.00) Μετά την αποσφράγιση των φακέλων και τον διεξοδικό έλεγχο του περιεχομένου των φακέλων και των δικαιολογητικών των αιτήσεων των υποψηφίων, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο του παραδεκτού των προτάσεων, λαμβάνοντας υπ όψιν: α) Τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια, τα οποία ορίζονται στην υπ αριθμ. 598/ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β) Τις προτάσεις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα μετά τη δημοσίευση της ανωτέρω πρόσκλησης, γ) Το γεγονός ότι οι προτάσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με την οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο είναι ακριβή και αληθή, δ) Τις απόψεις των μελών της Επιτροπής, αρχικά διαπίστωσε ότι έξι (06) φάκελοι υποψηφίων περιείχαν προτάσεις στις οποίες δεν δηλωνόταν ο κωδικός θέσης και επομένως αποκλείονται από τη συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης διότι, σύμφωνα με τη σελ.13 της πρόσκλησης, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής μιας έντυπης πρότασης για μία μόνο από τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί, διαφορετικά αποκλείονται από την διαδικασία. Σελ. 5 από 17.

6 Εν συνεχεία, η Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση των αιτήσεων των υποψηφίων ως προς τα απαραίτητα προσόντα που ορίζονται στην πρόσκληση και έκρινε ότι, για την θέση με κωδικό Π.4.1, τέσσερις (04) προτάσεις είναι πλήρεις ως προς τα απαραίτητα προσόντα και ότι επτά (07) προτάσεις δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ως προς τα απαραίτητα προσόντα, που ορίζονται στην παρ. 5.1 της σελ.9 της πρόσκλησης. Για την θέση με κωδικό Π.4.2, η Επιτροπή έκρινε ότι πενήντα εννέα (59) προτάσεις είναι πλήρεις ως προς τα απαραίτητα προσόντα και ότι σαράντα δύο (42) προτάσεις δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ως προς τα απαραίτητα προσόντα, που ορίζονται στην παρ. 5.2 της σελ. 10 της πρόσκλησης. Ειδικότερα : Για την θέση με κωδικό Π.4.1, διέθεταν τα απαραίτητα προσόντα για την αξιολόγησηβαθμολόγηση οι παρακάτω υποψήφιοι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΣΟΦΙΑ 2 ΔΑΓΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 ΔΑΜΠΑ ΦΑΝΗ 4 ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ ΚΙΜΩΝ Για την θέση με κωδικό Π.4.1, αποκλείστηκαν επτά (07) αιτήσεις υποψηφίων, που δεν διέθεταν τα απαραίτητα προσόντα όπως ορίζονται από την πρόσκληση και των οποίων τα στοιχεία έχουν ως εξής: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 1 ΤΣΑΦΑ ΘΩΜΗ 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 3 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΘΕΩΝΗ 4 ΤΖΙΩΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 5 ΓΚΟΥΛΙΑΜΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Παράγραφος 5.1.3, σημείο γ πρόσκλησης) ΔΕΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Παράγραφος 5.1.3, σημείο γ πρόσκλησης) ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (Απόδειξη Επαγγελματικής Εμπειρίας: Σελίδες 10,11 πρόσκλησης) ΔΕΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Παράγραφος 5.1.3, σημείο γ πρόσκλησης) ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΕΝΌΣ ΕΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η' ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΌΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Παράγραφος πρόσκλησης) Σελ. 6 από 17.

7 6 ΤΡΟΥΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 7 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΟΑΕΕ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΌΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΌΣ ΕΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (Παράγραφος Πρόσκλησης) ΔΕΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (Παράγραφος Πρόσκλησης) ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Παράγραφος 5.1.2) Για την θέση με κωδικό Π.4.2, διέθεταν τα απαραίτητα προσόντα για την αξιολόγησηβαθμολόγηση οι παρακάτω υποψήφιοι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΖΑΡΧΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΠΟΘΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 4 ΦΟΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 6 ΜΑΝΙΩΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 7 ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 8 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ 9 ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 10 ΚΑΣΚΟΥΤΑ ΦΥΛΛΙΩ 11 ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 12 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 13 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ 14 ΨΥΧΟΓΥΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 15 ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 17 ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 18 ΒΑΪΤΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 19 ΣΑΦΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 20 ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ ΕΡΙΦΥΛΛΗ Σελ. 7 από 17.

8 21 ΖΙΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22 ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 23 ΓΕΡΜΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 24 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 25 ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 26 ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 27 ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 28 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 29 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 30 ΖΩΡΖΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 31 ΠΙΤΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32 ΔΑΛΑΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 33 ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 34 ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35 ΜΟΥΡΤΖΟΥΧΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 36 ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 37 ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 38 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 39 ΠΑΠΠΑ ΕΥΘΥΜΙΑ-ΗΡΩ 40 ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41 ΚΑΤΣΙΑΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 42 ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 43 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 44 ΛΥΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 45 ΟΙΚΟΥΤΑ ΣΤΕΛΛΑ 46 ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 47 ΜΑΝΟΥΡΑ ΠΡΑΞΙΘΕΑ 48 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 49 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50 ΜΑΡΟΥΔΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Σελ. 8 από 17.

9 51 ΤΣΟΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52 ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 53 ΜΠΟΜΠΟΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 54 ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 55 ΣΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 56 ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 57 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 58 ΜΠΟΥΤΣΙΑΡΑΚΟΣ ΘΑΛΗΣ 59 ΠΛΑΣΚΑ ΑΡΓΥΡΩ Για την θέση με κωδικό Π.4.2, αποκλείστηκαν σαράντα δύο (42) αιτήσεις υποψηφίων, που δεν διέθεταν τα απαραίτητα προσόντα όπως ορίζονται από την πρόσκληση και των οποίων τα στοιχεία έχουν ως εξής: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 1 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2 ΠΟΛΙΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 3 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 4 ΚΟΦΙΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5 ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 6 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 7 ΤΟΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (Παράγραφος Πρόσκλησης) 8 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 9 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 10 ΓΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (Παράγραφος Πρόσκλησης) Σελ. 9 από 17.

10 11 ΚΑΠΑΣΣΑ ΜΑΡΙΑ 12 ΚΙΤΖΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 13 ΣΥΡΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ- ΚΑΛΛΙΟΠΗ 14 ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 15 ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 16 ΠΑΤΣΑΡΟΥ ΛΑΣΚΑΡΩ- ΕΙΡΗΝΗ 17 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 18 ΜΠΡΟΥΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΕΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΑΠΌ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ 19 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20 ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΝΙΑ 21 ΚΟΥΝΝΑΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 22 ΣΑΪΤΑ ΧΛΟΗ-ΣΟΦΙΑ 23 ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 24 ΣΠΑΝΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 25 ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΕ 26 ΚΑΡΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ ΔΕΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (Παράγραφος Πρόσκλησης) ΔΕΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (Παράγραφος Πρόσκλησης) ΚΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Β2) (Παράγραφος Πρόσκλησης) Σελ. 10 από 17.

11 27 ΤΣΟΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 28 ΤΖΕΛΕΠΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 29 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 30 ΣΠΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 31 ΚΟΥΦΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ 32 ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΙΝΑ 33 ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 34 ΤΡΑΝΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 35 ΛΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 37 ΣΕΡΜΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 38 ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 39 ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 40 ΖΑΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 41 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 42 ΖΙΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΪΑ Σελ. 11 από 17.

12 Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος ανέγνωσε το παρόν πρακτικό στην Επιτροπή που το αποδέχθηκε ομόφωνα και αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία, έλυσε τη συνεδρίαση και όρισε την επόμενη συνεδρίαση για την Πέμπτη 19/2/2015 με θέμα την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των συνεκτιμώμενων προσόντων των υποψηφίων που διέθεταν τα απαραίτητα προσόντα. Τέλος, εισηγήθηκε το παρόν πρακτικό στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. για τις περαιτέρω ενέργειες». «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.598/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/ Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως πέντε (05) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι./ Α.Τ.Ε.Ι. για την κάλυψη των αναγκών Διαχειριστικής υποστήριξης του Υποέργου 1 και της Δράσης 4 «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» με κωδικούς ΟΠΣ και με κωδικούς ΣΑΕ 2014ΣΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Σήμερα, την , ημέρα Πέμπτη και ώρα π.μ. συνεδριάζει στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής επί της οδού Αν. Τσόχα 36, Αθήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, η συσταθείσα Επιτροπή με την υπ. αρ. 2230/ απόφαση (ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΟΞΛΔ-Ι78/ ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αρ. 1686/ απόφαση (ΑΔΑ:795ΗΟΞΛΔ-4Τ6), για την αξιολόγηση των προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως πέντε (05) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι./ Α.Τ.Ε.Ι. για την κάλυψη των αναγκών Διαχειριστικής υποστήριξης του Υποέργου 1 και της Δράσης 4 «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» με κωδικούς ΟΠΣ και με κωδικούς ΣΑΕ 2014ΣΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Παρέστησαν: Α) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής: Γραμμένος Νικόλαος, Σύμβουλος Γ Ι.Ε.Π. Β) Τα μέλη Λαζάρου Σωτηρία, Σύμβουλος Β του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Ντάγκα Ιουλία, σε προσωρινή θέση Συμβούλου Β του Ι.Ε.Π. Καθήκοντα Γραμματέως άσκησε η Παπαγεωργίου Μαρίνα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός ΠΕ05 στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των συνεκτιμώμενων προσόντων των υποψηφίων αντισυμβαλλομένων που διέθεταν τα απαραίτητα προσόντα, με βάση τους όρους της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σελ και πίνακες Σελ. 12 από 17.

13 κριτηρίων αξιολόγησης στις σελ. 14 & 15 της Πρόσκλησης), τα οποία αποτυπώνονται στους ακόλουθους πίνακες κατά φθίνουσα σειρά. Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ όψιν: α) Τα αποτελέσματα της συνεδρίασης που έγινε στις με τα ίδια μέλη και με απαρτία, ως προς την εξέταση των απαραίτητων προσόντων των υποψηφίων (Πρακτικό 1/ ) β) Τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια, τα οποία ορίζονται στην υπ αριθμ. 598/ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, γ) Τις προτάσεις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα μετά τη δημοσίευση της ανωτέρω πρόσκλησης, δ) Το γεγονός ότι οι προτάσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με την οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο είναι ακριβή και αληθή, ε) Τις απόψεις των μελών της Επιτροπής, συνέταξε τους παρακάτω προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά: ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ Π.4.1 Α/ Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 ΣΥΝΟΛΟ 1 ΔΑΜΠΑ ΦΑΝΗ ΔΑΓΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15, ,41 3 ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ ΚΙΜΩΝ 14, ,07 4 ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΣΟΦΙΑ 0 33, ,4 ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ Π.4.2 Α/ Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 ΣΥΝΟΛΟ 1 ΖΑΡΧΑΝΗ ΜΑΡΙΑ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΘΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΟΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΑΝΙΩΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13, ,8 Σελ. 13 από 17.

14 8 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΣΚΟΥΤΑ ΦΥΛΛΙΩ ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 30, ,8 12 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 17, ,8 15 ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5, ,4 18 ΒΑΪΤΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΦΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ ΕΡΙΦΥΛΛΗ ΖΙΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7, ,8 22 ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Σελ. 14 από 17.

15 25 ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 19, ,6 28 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 34, ,4 29 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 23, ,4 30 ΖΩΡΖΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΙΤΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18, ,5 32 ΔΑΛΑΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10, , ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΖΟΥΧΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 10, ,4 9, ,6 12, ,6 36 ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 17, ,8 39 ΠΑΠΠΑ ΕΥΘΥΜΙΑ-ΗΡΩ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σελ. 15 από 17.

16 44 ΛΥΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΥΤΑ ΣΤΕΛΛΑ ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΟΥΡΑ ΠΡΑΞΙΘΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , ,8 50 ΜΑΡΟΥΔΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΣΟΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΜΠΟΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΜΠΟΥΤΣΙΑΡΑΚΟΣ ΘΑΛΗΣ ΠΛΑΣΚΑ ΑΡΓΥΡΩ Εν συνεχεία ο Πρόεδρος ανέγνωσε το παρόν πρακτικό στην επιτροπή που το αποδέχθηκε ομόφωνα και αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία, έλυσε τη συνεδρίαση. Τέλος, εισηγήθηκε το παρόν πρακτικό στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. για τις περαιτέρω ενέργειες.». Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το Πρακτικό 1/ και το Πρακτικό 2/ της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Υποψηφίων, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει: 1. Την αξιολόγηση των απαραίτητων προσόντων των υποψηφίων και 2. Τους Πίνακες βαθμολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις με κωδικό Π.4.1 και Π.4.2., για τη με αρ. πρωτ. 598/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σελ. 16 από 17.

17 σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως πέντε (05) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. για την κάλυψη των αναγκών Διαχειριστικής υποστήριξης του Υποέργου 1 και της Δράσης 4 «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» με κωδικούς ΟΠΣ και με κωδικούς ΣΑΕ 2014ΣΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων ή την απόρριψη τυχόν υποβληθέντων, ο προσωρινός Πίνακας των αποτελεσμάτων καθίσταται οριστικός σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ./Ι.Ε.Π.... Στο σημείο αυτό, και ώρα 15:40, λήγει η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Η Γραμματέας Σωτήριος Γκλαβάς Κυριακή Σημαιοφορίδου Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. Σελ. 17 από 17.

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6655/0-06-05 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού /09-06-05 Σήμερα 9 Ιουνίου 05, ημέρα Τρίτη και ώρα :00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 68/18-11-2014

Απόσπασμα Πρακτικού 68/18-11-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13665/1-12-2014 Απόσπασμα Πρακτικού 68/18-11-2014 Σήμερα, 18 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π. μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014

Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13632/28-11-2014 Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014 Σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014 Σήμερα, 02 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 737/21-01-15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 Σήμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5549/13-05-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015 Σήμερα 12 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 20/15-04-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 20/15-04-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4322/15-04-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 20/15-04-2015 Σήμερα 15 Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 15 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΟΡ9Ζ-9ΑΛ. Αθήνα, 04.06.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/771

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΟΡ9Ζ-9ΑΛ. Αθήνα, 04.06.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/771 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 5 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 06 8 Αθήνα Τηλέφωνο : 20 38 98 022 Fax : 20 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τo ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.),

Τo ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα : www.iep.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γκανάς Ιωάννης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ. Φυτικής Παραγωγής

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γκανάς Ιωάννης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ. Φυτικής Παραγωγής ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 11 o Άρτα, 28/06/2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 28 Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. το Επταμελές Όργανο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 27 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1 ο / 1 ης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.)/(ΝΠΔΔ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ. : 2/7-1-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 462 ης /07.08.2015 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 462 ης /07.08.2015 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Τμήμα: Διοικητικής Υποστήριξης-Προμήθειες Πληροφορίες: Θωμάκης Ζαφείριος Τηλ.: 2810393166 Fax: 2810393130 Email:thomakis@uoc.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρακτικό Επιλογής για θέση εξωτερικού συνεργάτη για έλεγχο εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

ΘΕΜΑ: Πρακτικό Επιλογής για θέση εξωτερικού συνεργάτη για έλεγχο εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 30 Απριλίου 2015 Αρ.Πρωτ. Ε.Ι.Π.: 1338 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 481 ΘΕΜΑ: Πρακτικό Επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. 2719 Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 ΗΜΕΡOMHNIA: 29-05-2013 Ταχ.Κωδ. : 35100 - Λαμία Τηλέφωνο : 22313 50900

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 4 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ»

Υποέργο 4 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αλόννησος, 4/07/2014. Αριθμ. Πρωτ.: 856 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

Αλόννησος, 4/07/2014. Αριθμ. Πρωτ.: 856 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΩΗΡ-295 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης : 848/2013 ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση του Πρακτικών (α φάσης διαγωνισμού-αξιολόγησης των δικαιολογητικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα : www.iep.edu.gr Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 23 Μαΐου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. το επταμελές όργανο της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Tαχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail

Tαχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Tαχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Ξενοφώντος 7 : 10557 Αθήνα : Σοφία Μακέδου : 210 3253123 : 210 3216653 : info@developathens.gr Αθήνα, 2/2/2015 Αρ. Γεν. Πρωτ.:208 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/04-11- Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 736-31/04-11- ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

----------------------- ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 55, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

----------------------- ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 55, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ----------------------- ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 55, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. 26510 83940. 83950. FAX 26510 75784 www.pkdi.gr E-mail: pkioannina@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα