Επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε ΤΠΕ: Κίνητρα, στάσεις και δυσκολίες στην εκπαίδευση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε ΤΠΕ: Κίνητρα, στάσεις και δυσκολίες στην εκπαίδευση"

Transcript

1 Επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε ΤΠΕ: Κίνητρα, στάσεις και δυσκολίες στην εκπαίδευση Ευαγγελία Κοτζαµπασάκη Καθηγήτρια Πληροφορικής Technokids - Technoplus Αθήνα, Ελλάδα Χρήστος Ιωαννίδης Λέκτορας ιδακτικής της Τεχνολογίας (Π 407) - Πανεπιστήµιο Πειραιώς Αθήνα, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να διερευνηθούν οι δυσκολίες που συναντούν οι αρχάριοι ενήλικοι εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες στη χρήση Η/Υ. ιερευνήθηκαν επίσης τα κίνητρα συµµετοχής των εκπαιδευτικών στην επιµόρφωση, οι στάσεις τους απέναντι στις ΤΠΕ και την εισαγωγή τους στην εκπαίδευση. 78 εκπαιδευτικοί εξετάστηκαν µε τη χρήση ανώνυµων ερωτηµατολογίων πριν και µετά την ολοκλήρωση της τρίµηνης επιµόρφωσής τους στη χρήση υπολογιστών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί πέρα από τις µάλλον αναµενόµενες δυσκολίες στη χρήση εφαρµογών (λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, ηλ. επικοινωνία) αντιµετώπισαν δυσκολίες στη διαχείριση αρχείων, γεγονός που αποδίδεται στην ελλιπή κατανόηση της δοµής της µνήµης του Η/Υ. Οι εκπαιδευτικοί στην πλειονότητά τους εκδήλωσαν θετικές στάσεις απέναντι στους Η/Υ και την εισαγωγή τους στην εκπαίδευση. Οι αρνητικές στάσεις αποδίδονται κυρίως στην ανησυχία τους ως προς πιθανολογούµενες αρνητικές επιπτώσεις στους µαθητές. Η επιµόρφωση που έλαβαν δε φαίνεται να µετέβαλε τις αρνητικές στάσεις τους και κρίνεται ως ανεπαρκής. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ ΙΑ: Ενήλικοι, εκπαιδευτικοί, επιµόρφωση, αρχάριοι, πληροφορική, δυσκολίες χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιτυχής εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία προϋποθέτει ότι οι εκπαιδευτικοί θα έχουν επαρκείς βασικές γνώσεις και δεξιότητες στο χειρισµό των Η/Υ. Στη χώρα µας οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων καλούνται πλέον σε ταχύρυθµα επιµορφωτικά σεµινάρια να εξοικειωθούν µε τη χρήση των ΤΠΕ και την αξιοποίησή τους στη σχολική τάξη. Για τον επιτυχή σχεδιασµό ενός προγράµµατος επιµόρφωσης πρέπει αρχικά να γνωρίζουµε ποια είναι τα κίνητρα των εκπαιδευοµένων και ποιες ανάγκες τους προσπαθούν να καλύψουν µέσα από την εκπαίδευση. Στη συνέχεια προκειµένου να γίνει πιο αποτελεσµατικό το πρόγραµµα κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν. Οι ενήλικες, ανεξάρτητα από το αντικείµενο µάθησης, έρχονται στην εκπαίδευση από κάποιο είδος ανάγκης, είτε αυτή είναι καθαρή ανάγκη για µάθηση, είτε ικανοποίηση από τις κοινωνικές επαφές και την κοινωνική αναγνώριση, είτε για την απόλαυση του κλίµατος της επιµόρφωσης και την ανάγκη να αισθανθούν µαθητές, είτε ακόµα για να αποκτήσουν κάποιο πιστοποιητικό γνώσεων που θα τους βοηθήσει στην επαγγελµατική τους εξέλιξη (Rogers, 1999). Μελέτες έδειξαν ότι το πιο κοινό πρόβληµα των αρχάριων ενηλίκων που εκπαιδεύονται στη χρήση των ΤΠΕ, είναι η χρησιµοποίηση του ποντικιού (π.χ. Williamson, Bow, & Wale, 1996).

2 308 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών υσκολίες, επίσης, παρουσιάζονται στην κατανόηση τεχνικών όρων και εννοιών όπως αυτή της υπερσύνδεσης. Έρευνα σε εκπαιδευτικούς (Πολίτης κ.ά., 2000) έδειξε ότι η προσπάθεια καλύτερης εµπέδωσης του περιεχοµένου επιµόρφωσης στις ΤΠΕ, επηρεάζεται από τις προϋπάρχουσες γνώσεις των επιµορφούµενων γύρω από το αντικείµενο. Οι Dreyfus και Dreyfus (1986) ανέπτυξαν ένα µοντέλο µε πέντε στάδια εµπειρίας στη χρήση του Η/Υ (αρχάριοι, προηγµένοι, ικανοί, καταρτισµένοι και ειδικοί χρήστες Η/Υ). Με βάση αυτό το µοντέλο η πλειονότητα των χρηστών δεν προχωρά πέρα από τα δύο πρώτα στάδια. Όσον αφορά στις στάσεις των εκπαιδευτικών για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, µελέτες δείχνουν ότι η πλειοψηφία τους έχει θετική στάση (Μπρατίτσης κά, 2003, Κυνηγός κ.ά., 2000). Οι αρνητικές στάσεις οφείλονται κυρίως στην επιφύλαξη για τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ο υπολογιστής στην εκπαίδευση (Τζιµόπουλος, 2002), ενώ κάποιοι θεωρούν ότι θα επιδράσει αρνητικά στην κοινωνικοποίηση των µαθητών (Κυνηγός κ.ά., 2000). Τέλος, οι Σολωµονίδου & Σταυρίδου (1994), διέκριναν δύο κατηγορίες για τους εκπαιδευτικούς που έχουν αρνητικές στάσεις απέναντι στους Η/Υ. Στην πρώτη κατηγορία είναι αυτοί που θεωρούν τον Η/Υ ως «ξένο, απρόσωπο, και ίσως απωθητικό εργαλείο». Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν όσοι αισθάνονται ότι απειλείται ο ρόλος τους από την εισαγωγή Η/Υ στην εκπαίδευση. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η περαιτέρω διερεύνηση των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι στην ανάπτυξη βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισµού Η/Υ καθώς και των παραγόντων, όπως οι στάσεις τους για τη χρήση των ΤΠΕ και η προηγούµενη εµπειρία, που µπορεί να επηρεάζουν αυτήν την προσπάθεια. ΜΕΘΟ ΟΣ είγµα Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 78 εκπαιδευτικών (50 γυναίκες και 28 άνδρες) που παρακολούθησαν το κρατικό πρόγραµµα «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Γ περίοδος)», σε 9 τµήµατα 6 επιµορφωτικών κέντρων της περιοχής της Αθήνας. Η µέση ηλικία των εκπαιδευτικών ήταν 40,7 (µεταξύ 24 και 58 ετών) και είχαν προϋπηρεσία στην εκπαίδευση από 1 έως 23 χρόνια. Υλικό Χρησιµοποιήθηκαν δύο ερωτηµατολόγια. Το αρχικό ερωτηµατολόγιο περιείχε 16 ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου που αφορούσαν: α) στην προηγούµενη εµπειρία των εκπαιδευτικών στη χρήση Η/Υ, β) στις απόψεις τους για τον Η/Υ και την εισαγωγή του στην εκπαίδευση και γ) στις απόψεις τους για την επιµόρφωση στην οποία συµµετείχαν. Το τελικό ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε 9 διαβαθµισµένες ερωτήσεις κλειστού τύπου που αφορούσαν: α) πώς οι εκπαιδευόµενοι σκέφτονταν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά την επιµόρφωση, β) στις απόψεις τους για την εκπαίδευσή τους και γ) στις δυσκολίες κατανόησης και χειρισµών που αντιµετώπισαν κατά την επιµόρφωσή τους στη χρήση Η/Υ. Ακόµη, πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις µε τρεις επιµορφωτές, µε σκοπό να µελετηθούν οι διαδικασίες του προγράµµατος, οι µέθοδοι επιµόρφωσης αλλά και να καταγραφούν οι απόψεις τους για τις δυσκολίες που συναντούν οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι στη µάθηση Η/Υ. ιαδικασία Στην αρχή του προγράµµατος επιµόρφωσης, διανεµήθηκε το αρχικό ερωτηµατολόγιο στους εκπαιδευτικούς των 9 τµηµάτων και συγκεντρώθηκαν 78 συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια. Τα ερωτηµατολόγια ήταν ανώνυµα αλλά ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να χρησιµοποιήσουν κάποιο ψευδώνυµο ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των απαντήσεών τους µε εκείνες στο τελικό ερωτηµατολόγιο. Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις µε τους επιµορφωτές. Στο

3 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 309 τέλος του προγράµµατος επιµόρφωσης διανεµήθηκε το τελικό ερωτηµατολόγιο το οποίο συµπλήρωσαν 60 εκπαιδευτικοί. Συνολικά 57 εκπαιδευτικοί απάντησαν και στα δύο ερωτηµατολόγια. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Εµπειρία στη χρήση του Η/Υ πριν την επιµόρφωση Για να καθοριστεί η εµπειρία του κάθε εκπαιδευόµενου στη χρήση Η/Υ, ορίστηκαν τρεις κατηγορίες εµπειρίας: αρχάριοι, µέσης εµπειρίας, και σχετικά έµπειροι. Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στο πόσο καλά γνώριζαν να εκτελούν µία σειρά από λειτουργίες διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας, οι εκπαιδευόµενοι κατατάχθηκαν σε µία από τις κατηγορίες. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι, όταν ξεκίνησε η επιµόρφωσή τους, περίπου οι µισοί εκπαιδευόµενοι (51,4) ήταν αρχάριοι, το 22,2 ήταν µέσης εµπειρίας και το 26,4 ήταν σχετικά έµπειροι. Σχεδόν το 60 των εκπαιδευτικών που απάντησαν σε αυτήν την ερώτηση, είχαν Η/Υ στο σπίτι τους πριν την επιµόρφωση. Κίνητρα συµµετοχής στην επιµόρφωση Τα κίνητρα των εκπαιδευοµένων για τη συµµετοχή τους στην επιµόρφωση, ζητήθηκαν αρχικά από µία ανοιχτή ερώτηση. Στην ερώτηση αυτή το 81,8 ανέφερε την ανάγκη να µάθει να χειρίζεται τον Η/Υ. Τα ποσοστά όσων ανέφεραν κάποιο άλλο κίνητρο ήταν πολύ µικρά. Επειδή θελήσαµε να επιµείνουµε στα κίνητρα, δηµιουργήσαµε µια κλειστή ερώτηση στην επόµενη φάση λαµβάνοντας υπόψη όλες τις προηγούµενες απαντήσεις. Τα κίνητρα πρώτης και δεύτερης φάσης δεν είναι συγκρίσιµα γιατί οι εκπαιδευόµενοι θα επηρεάστηκαν από την εκπαίδευση, ωστόσο παρουσιάζουν ενδιαφέρον και τα παραθέτουµε. Κίνητρα συµµετοχής (ερωτ/γιο 2, N=60) Ανάγκη γνώσης Η/Υ Ανάγκη µάθησης νέων αντικειµένων Να µην υστερούν ένατι όσων ξέρουν Κλίµα επιµόρφωσης Πιστοποίηση γνώσεων Οικονοµικοί λόγοι Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 1,7 8,3 36,7 53,3 1,7 10,3 48,3 39,7 23,6 32,7 29,1 14,5 3,5 19,3 49,1 28,1 21,1 33,3 29,8 15,8 36,8 26,3 31,6 5,3 42,9 28,6 23,2 5,4 Πίνακας 1: Κίνητρα συµµετοχής (κλειστή ερώτηση) Από τις απαντήσεις της κλειστής ερώτησης φάνηκε ότι τα κίνητρα που αρχικά πήραν µικρά ποσοστά δεν ήταν καθόλου αµελητέα (Πίνακας 1).Το µεγαλύτερο κίνητρο φαίνεται πάλι ότι είναι η ανάγκη για γνώση Η/Υ και αµέσως µετά η ανάγκη για µάθηση νέων αντικειµένων. Το κλίµα της επιµόρφωσης είναι το τρίτο κατά σειρά σηµαντικότητας κίνητρο. Ακολουθούν η πιστοποίηση των γνώσεων και η αίσθηση ότι δεν υστερούν όσων γνωρίζουν Η/Υ. Τα οικονοµικά κίνητρα βρίσκονται στην προτελευταία θέση. Τέλος, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου δεν αποτελεί σηµαντικό κίνητρο για την πλειοψηφία των εκπαιδευόµενων, πιθανότατα γιατί οι ενήλικες δεν έχουν αρκετό ελεύθερο χρόνο.

4 310 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών Στάσεις για τον υπολογιστή και την εισαγωγή του στην εκπαίδευση Η πλειονότητα των εκπαιδευοµένων (65,1) χαρακτήρισαν τον Η/Υ ως «έξυπνο», «χρήσιµο», «θαυµατουργό». Το 15,9 αναφέρθηκαν στο ότι ο Η/Υ απλώς εκτελεί ανθρώπινες εντολές και τον χαρακτήρισαν «χαζό». Το 12,7 χαρακτήρισαν τον Η/Υ ως «ένα σύγχρονο δηµιούργηµα της νέας τεχνολογίας». Τέλος, ένα µικρό ποσοστό (6,3) είπαν ότι Η/Υ είναι «ένα δύσχρηστο, απάνθρωπο µηχάνηµα που οδηγεί τους ανθρώπους στην αποµόνωση». Για τη χρήση του Η/Υ στην καθηµερινή ζωή οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (71,6) απάντησαν µε ενθουσιασµό λέγοντας ότι αυτή είναι απαραίτητη. Το 19,4 εξέφρασαν επιφυλάξεις λέγοντας ότι δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση στη χρήση των Η/Υ και ότι είναι «αναγκαίο κακό». Ένα µικρό ποσοστό, και σε αυτή την ερώτηση, είχαν αρνητική στάση, λέγοντας ότι δεν είναι απαραίτητη η χρήση του και ότι είναι «κακό» να χρησιµοποιείται. Όσον αφορά στην εισαγωγή του Η/Υ στην εκπαίδευση, η συντριπτική πλειοψηφία (79,4) δήλωσαν ότι αυτό είναι απαραίτητο να συµβεί. Μόνο το 20,6 εξέφρασαν επιφυλάξεις. Για την απόκτηση µιας συγκεντρωτικής εικόνας για τη στάση του κάθε εκπαιδευτικού απέναντι στον Η/Υ, συνυπολογίστηκαν όλες οι παραπάνω απαντήσεις και προέκυψαν τρεις κατηγορίες (θετική, επιφυλακτική, αρνητική). Η ανάλυση (Πίνακας 2) έδειξε ότι το 60,6 των εκπαιδευοµένων είχαν θετική στάση ως προς όλες τις επιµέρους ερωτήσεις. Επιφυλάξεις εξέφρασαν συνολικά το 27,3. Αρνητική στάση είχαν το 12,1, σηµαντικό ποσοστό αν ληφθεί υπόψη ότι η συµµετοχή των εκπαιδευτικών στην επιµόρφωση είναι προαιρετική. Από την ανάλυση διακύµανσης (ANOVA), δεν προέκυψε κάποια στατιστικά σηµαντική συσχέτιση για τις στάσεις των εκπαιδευοµένων απέναντι στους Η/Υ, σε σχέση µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά τους (φύλο, ηλικία, ;έτη προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση). Θετική Επιφυλακτική Αρνητική Συνολική στάση απέναντι στον Η/Υ Ν= , ,3 8 12,1 Πίνακας 2: Συνολική στάση των εκπαιδευοµένων απέναντι στον Η/Υ Αναφορικά µε την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Πίνακας 3), σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι αυτή θα προκαλέσει αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας. Για το αν ο Η/Υ θα αλλάξει το ρόλο του εκπαιδευτικού, οι περισσότεροι ερωτώµενοι µοιράζονται ανάµεσα στο «λίγο» (42,6) και στο «αρκετά» (35,3). Εξάλλου, στην πλειονότητά τους (72,9) δεν φαίνεται να ανησυχούν από την πιθανότητα αντικατάστασης των εκπαιδευτικών από τους Η/Υ. Βαθµός συµφωνίας µε τις παρακάτω απόψεις (Ν=71) Η/Υ θα αλλάξει τον τρόπο διδασκαλίας Η/Υ θα αλλάξει το ρόλο του εκπ/κού Η/Υ θα αντικαταστήσει τους εκπ/κούς Η/Υ πρέπει να χρησιµοποιείται στη διδασκαλία Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 1,4 21,7 56,5 20,3 13,2 42,6 35,3 8,8 72,9 21,4 4,3 1,4 2,9 28,6 52,9 15,7 Πίνακας 3: Βαθµός συµφωνίας µε απόψεις για την εισαγωγή του Η/Υ στην εκπ/ση Όσο πιο θετική ήταν η στάση των εκπαιδευοµένων για τους Η/Υ, τόσο περισσότερο πίστευαν ότι θα αλλάξει ο τρόπος διδασκαλίας (F=4,453, p=0,016<0,05). Οµοίως, όσοι είχαν πιο θετική στάση

5 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 311 απέναντι στους Η/Υ, πίστευαν ότι θα αλλάξει ο ρόλος των εκπαιδευτικών (F=4,863, p=0,011<0,05). Στις ερωτήσεις για τις επιπτώσεις στους µαθητές από την εισαγωγή του Η/Υ στην εκπαίδευση (Πίνακας 4), οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι θα βοηθήσει τους µαθητές να κατανοούν έννοιες, να διερευνούν, να πειραµατίζονται και να αναπτύσσουν στρατηγικές µάθησης. Μεγάλη επιφύλαξη εκφράστηκε όσον αφορά στην ανάπτυξη της έκφρασης, του συνεργατικού πνεύµατος και των κοινωνικών δεξιοτήτων των µαθητών. Από την ανάλυση διακύµανσης προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί µε θετική στάση απέναντι στους Η/Υ έτειναν σαφώς να έχουν την άποψη ότι η χρήση των Η/Υ θα συµβάλλει στην ανάπτυξη των στρατηγικών µάθησης των µαθητών (F=5,954, p=0,004<0,005). Ακόµη, βρέθηκε να υπάρχει συσχέτιση µεταξύ στάσεων απέναντι στους Η/Υ και στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των µαθητών (F=3,300, p=0,044), διερευνητικών ικανοτήτων (F=3,250, p=0,046) και συνεργατικού πνεύµατος (F=4,158, p=0,021). Και πάλι, οι εκπαιδευτικοί που είχαν αρνητική ή επιφυλακτική στάση έτειναν να θεωρούν ότι θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων των µαθητών. Τοµείς επηρεασµού µαθητών από τον Η/Υ (Ν=70) Ανάπτυξη στρατηγικών µάθησης Κατανόηση εννοιών Κοινωνικές δεξιότητες ιερευνητικές ικανότητες Πειραµατισµός Συνεργατικό πνεύµα Έκφραση Θετικά Καθόλου Αρνητικά 82,1 10,4 7,5 83,6 10,4 6,0 37,9 28,8 33,3 97,0 1,5 1,5 87,9 4,5 7,6 33,8 24,6 41,5 29,2 23,1 47,7 Πίνακας 4: Απόψεις για τις επιπτώσεις στους µαθητές της εισαγωγής του Η/Υ στην εκπ/ση Επιπλέον µελετήθηκε ο βαθµός ενόχλησης των εκπαιδευτικών από κάποια ενδεχόµενα. Σε γενικές γραµµές οι εκπαιδευτικοί δεν ενοχλούνται από το ενδεχόµενο οι µαθητές τους να είναι ικανότεροι χρήστες Η/Υ. Λίγο περισσότερο φαίνεται να ενοχλούνται από τη δυνατότητα που παρέχουν οι Η/Υ για επικοινωνία µεταξύ των µαθητών. Η ενόχληση µάλιστα, είναι στατιστικώς σηµαντικά µεγαλύτερη στους εκπαιδευτικούς που είχαν εκφράσει αρνητική στάση απέναντι στους Η/Υ (F=4,586, p=0,014). Τέλος, πολύ µεγαλύτερη είναι η ενόχλησή τους από την προοπτική τα παιδιά τους να είναι ικανότεροι χρήστες, έτσι που εκείνοι να µην έχουν τη δυνατότητα να ασκούν έλεγχο. ΤΕΛΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ υσκολίες στη χρήση και στη µάθηση Από τον πίνακα 5 προκύπτει ότι οι εκπαιδευόµενοι δήλωσαν πως δυσκολεύθηκαν περισσότερο µε τη δηµιουργία παρουσιάσεων, λογιστικών φύλλων και την αποστολή και λήψη (µ.ο. δυσκολίας 2,4). Λίγο µικρότερη δυσκολία (µ.ο. δυσκολίας 2,24) συνάντησαν στο να διακρίνουν έννοιες (π.χ. RAM-ROM, bit-byte). Επίσης, η διαχείριση αρχείων δυσκόλεψε αρκετά τους εκπαιδευόµενους. Η αποθήκευση αρχείου από δισκέτα σε κάποιο φάκελο είχε µέσο όρο δυσκολίας 2,14. υσκολίες συνάντησαν ακόµα µε τη µετακίνηση αρχείου από ένα φάκελο σε άλλον (2,04) και µε την εισαγωγή εικόνας από αρχείο (1,9). Λιγότερο δυσκολεύθηκαν µε τον εντοπισµό αποθηκευµένων αρχείων (1,67). Θέλοντας να κατατάξουµε τον κάθε εκπαιδευόµενο σε µία κατηγορία ως προς το βαθµό

6 312 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών δυσκολίας που συνάντησε, ορίσαµε τρεις κατηγορίες: µικρή, µεσαία και µεγάλη δυσκολία. Προέκυψε έτσι (Πίνακας 6) ότι ο συνολικός βαθµός δυσκολίας ακολουθεί την κανονική κατανοµή µε το 41,7 των εκπαιδευοµένων να συναντούν µεσαία δυσκολία. Η δυσκολία δεν σχετίζεται µε το φύλο, την ηλικία, την ειδικότητα και τα έτη προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση. Μ.Ο. δυσκολίας των εκπαιδευοµένων Μ.Ο. υσκολίας υσκολίες σε Γράφηµα σε λογιστικό φύλλο 2,4 εφαρµογές Αποστολή- λήψη 2,4 ηµιουργία παρουσιάσεων 2,4 υσκολίες στη Εισαγωγή εικόνας από αρχείο 1,9 διαχείριση αρχείων Εντοπισµός αποθηκευµένων αρχείων 1,67 Μετακίνηση αρχείου από φάκελο σε φάκελο 2,04 Αποθήκευση αρχείου από δισκέτα σε φάκελο 2,14 Αντιγραφή επικόλληση κειµένου 1,75 Εισαγωγή εικόνας από clipart 1,98 υσκολίες σε βασικές λειτουργίες εφαρµογών Μορφοποίηση γραµµατοσειράς 1,56 Άλλες δυσκολίες Χειρισµός ποντικιού 1,3 ιάκριση εννοιών (RAM-ROM) 2,24 Πίνακας 5: Μ.Ο. δυσκολίας των εκπαιδευοµένων στην εκµάθηση χρήσης Η/Υ Μικρή δυσκολία Μεσαία δυσκολία Μεγάλη δυσκολία Συνολικός βαθµός δυσκολίας N= , , ,0 Πίνακας 6: Συνολικός βαθµός δυσκολίας στη µάθηση Η/Υ Οι εκπαιδευόµενοι που ήταν λιγότερο έµπειροι στους Η/Υ πριν ξεκινήσει το πρόγραµµα επιµόρφωσης, δυσκολεύθηκαν περισσότερο στο σύνολο των λειτουργιών (F=8,118, p=0,001), στις εφαρµογές (F=7,610, p=0,001) και στις βασικές λειτουργίες των εφαρµογών (F=7,960, p=0,001). Ειδικά δε, για τη δυσκολία στη διαχείριση αρχείων υπάρχει µεγαλύτερη συσχέτιση µε το βαθµό προηγούµενης εµπειρίας (F=10,276, p=0,000). Το µόνο κίνητρο που παρουσίασε συσχέτιση µε το βαθµό δυσκολίας, ήταν η πιστοποίηση των γνώσεων. Όσο µεγαλύτερο ήταν το κίνητρο αυτό, τόσο µικρότερος ήταν ο βαθµός δυσκολίας (F=4,471, p=0,016). Αυτό πιθανά οφείλεται στο ότι το συγκεκριµένο κίνητρο επιλέχθηκε κυρίως από εκπαιδευόµενους µε εµπειρία στη χρήση Η/Υ. ιαχείριση αρχείων δοµή µνήµης Η/Υ Σύµφωνα µε τα όσα δήλωσαν οι εκπαιδευόµενοι ο συνηθέστερος χώρος αποθήκευσης των εργασιών τους, ήταν σε φακέλους που δηµιουργούσαν οι ίδιοι ανά περίπτωση (54,2). Το 30 του δείγµατος αποθήκευαν τις εργασίες τους σε ένα δικό τους φάκελο, το 28,8 αποθήκευαν τις εργασίες τους όπου τους υποδεικνύει ο Η/Υ, 5 εκπαιδευόµενοι (8,5) δεν τις αποθήκευαν πουθενά και κανένας δεν αποθήκευε τις εργασίες του στην επιφάνεια εργασίας. Το υψηλό ποσοστό αποθήκευσης σε πολλούς φακέλους, δίνει την εντύπωση ότι οι εκπαιδευόµενοι ήξεραν να διαχειρίζονται τα αρχεία και συνεπώς να κατανοούν τη λογική των φακέλων. Ωστόσο, οι απαντήσεις τους στην επόµενη ερώτηση δίνουν µια διαφορετική εικόνα.

7 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 313 Στη µόνη άµεση ερώτηση γνώσεων, υπήρχαν 3 εικόνες και οι εκπαιδευόµενοι έπρεπε να απαντήσουν ποια από τις τρεις αποδίδει σωστά τη δοµή της µνήµης του Η/Υ (Πίνακας 7). Σωστά απάντησε µόνο το 41,3 του δείγµατος. Οι υπόλοιποι επέλεξαν ως σωστή, είτε την εικόνα στην οποία «Τα έγγραφά µου» και ο φάκελος Windows είναι µέσα στο κάδο ανακύκλωσης, αλλά και τα Program Files έξω από το σκληρό δίσκο (39,1), είτε εκείνη στην οποία ο σκληρός δίσκος, τα Program Files και ο κάδος ανακύκλωσης είναι µέσα στη δισκέτα (19,6). Η επιλογή σωστής ή όχι απάντησης σχετίζεται µε την εµπειρία Η/Υ που είχαν οι εκπαιδευόµενοι πριν την επιµόρφωση (F=4,105, p=0,024). Εξάλλου, πολλοί εκπαιδευόµενοι επέλεξαν να µην απαντήσουν σε αυτήν την ερώτηση και οι 9 στους 12 που δεν απάντησαν ήταν αρχάριοι. Ν= ,1 41,3 Πίνακας 7: Απαντήσεις στην ερώτηση για τη δοµή της µνήµης του Η/Υ 9 19,6 Από την ανάλυση διακύµανσης προκύπτει ότι το αν απαντούν σωστά ή λάθος, δεν σχετίζεται µε τις στάσεις που είχαν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στους Η/Υ πριν την επιµόρφωση. Ενδιφέρον έχει ότι η µόνη συσχέτιση µε κίνητρα, είναι ότι όσοι είχαν εντονότερο το κίνητρο του κλίµατος επιµόρφωσης, είχαν τη τάση να δίνουν σωστότερες απαντήσεις (F=4,459, p=0,039), Ωστόσο δεν µπορούν να προκύψουν γενικευµένα συµπεράσµατα για το ποια κίνητρα είναι ισχυρά για τη µάθηση, από την εξέταση µίας µόνο ερώτησης γνώσεων. Αποτελέσµατα επιµόρφωσης Σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος, όπως προκύπτει από τον πίνακα 8, οι απόψεις των επιµορφούµενων ήταν αρκετά θετικές. Ωστόσο, στην πλειονότητά τους θεωρούσαν ότι ο χρόνος της επιµόρφωσης δεν ήταν επαρκής. Συγκεκριµένα, οι εκπαιδευόµενοι δήλωσαν ότι από την επιµόρφωση αποκόµισαν περισσότερο γνώσεις πάνω στον Η/Υ και διάθεση να συνεχίσουν να µαθαίνουν γύρω από αυτό. Ακόµη, σηµαντικό ήταν το ποσοστό εκείνων που δήλωσαν ότι απέκτησαν αρκετά θετικότερη στάση απέναντι στους Η/Υ και αυτοπεποίθηση στη χρήση τους. Οι εκπαιδευόµενοι δήλωσαν επίσης ότι απέκτησαν αυτοεκτίµηση και εµπιστοσύνη στον εαυτό τους καθώς και επικοινωνία και συνεργασία µε άλλους. Τέλος, απάντησαν ότι τους επηρέασε το σεµινάριο στη µείωση της

8 314 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών αµηχανίας και του φόβου απέναντι στον Η/Υ και στην προθυµία χρήσης Η/Υ στην τάξη. Οι απαντήσεις για τα αποτελέσµατα της επιµόρφωσης φαίνεται πως σχετίζονται µε τις στάσεις που είχαν οι εκπαιδευόµενοι πριν την επιµόρφωση. Έτσι, λιγότερο θετικοί ως προς τα αποτελέσµατα της επιµόρφωσης ήταν όσοι από την αρχή της είχαν εκδηλώσει αρνητική διάθεση (F=6,536, p=0,003). Οµοίως, όσοι είχαν περισσότερο αρνητική στάση πριν την επιµόρφωση µετά την ολοκλήρωσή της απάντησαν περισσότερο συγκρατηµένα για τις γνώσεις (F=5,828, p=0,006) και την εµπιστοσύνη- αυτοεκτίµηση (F=4,138, p=0,023) που απέκτησαν. Αποτελέσµατα επιµόρφωσης (Ν=60) Αυτοπεποίθηση για τη χρήση Η/Υ Θετικότερη στάση απέναντι στους Η/Υ Απόκτηση γνώσεων Η/Υ Μείωση αµηχανίας / φόβου Η/Υ Προθυµία χρήσης Η/Υ στην τάξη Αυτοεκτίµηση, εµπιστοσύνη στον εαυτό τους Επικοινωνία µε άλλους συνεργασία ιάθεση για περαιτέρω γνώση Η/Υ Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 1,8 19,3 68,4 10,5 3,4 20,3 61,0 15,3 0 10,0 70,0 20,0 17,2 20,7 46,6 15,5 10,2 27,1 49,2 13,6 14,0 24,6 43,9 17,5 15,3 28,8 37,3 18,6 5,2 19,0 50,0 25,9 Πίνακας 8: Παράγοντες αποτελεσµατικότητας της επιµόρφωσης όπως εκτιµήθηκαν από τους εκπαιδευόµενους Η µείωση της αµηχανίας και του φόβου απέναντι στον Η/Υ σχετίζεται επίσης, µε τις στάσεις που είχαν οι εκπαιδευόµενοι πριν αρχίσει το πρόγραµµα επιµόρφωσης (F=3,504, p=0,23). Ο φόβος µειώνεται περισσότερο σε εκπαιδευτικούς που είχαν από την αρχή θετικότερη στάση. Συνεπώς, οι αρχικές στάσεις των εκπαιδευοµένων δεν φαίνεται να αλλάζουν σηµαντικά µετά την επιµόρφωση. Χρήση αποκτηθέντων γνώσεων στο µέλλον Πρόθεση των εκπαιδευοµένων ήταν να χρησιµοποιήσουν τον Η/Υ περισσότερο για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας από ότι για προσωπικούς λόγους. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί σκόπευαν να τον χρησιµοποιήσουν κυρίως για την προετοιµασία της διδασκαλίας και όχι στην τάξη. Ακόµη και όσοι εκπαιδευτικοί ήθελαν να χρησιµοποιήσουν τον Η/Υ στην τάξη, σκόπευαν να το κάνουν κυρίως µε τη χρήση παρουσιάσεων και όχι µε κάποιο εκπαιδευτικό λογισµικό που θα έδινε τη δυνατότητα στους µαθητές για ενεργητική µάθηση. Οι νεώτεροι εκπαιδευτικοί έδειξαν µεγαλύτερη προθυµία στη χρήση του Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία (F=3,589, p=0,034). Τέλος, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι η ελλιπής γνώση χειρισµού Η/Υ είναι το µεγαλύτερο εµπόδιο για τη χρήση τους στην εκπαίδευση. ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Αρχικά, πρέπει να αναφέρουµε ότι και οι τρεις επιµορφωτές συµφώνησαν στα περισσότερα σηµεία που συζητήθηκαν. Συµφώνησαν, ότι ο χρόνος της επιµόρφωσης ήταν ιδιαίτερα περιορισµένος ενώ η ύλη που έπρεπε να καλυφθεί µεγάλη, γεγονός που περιόριζε την ευελιξία στους χειρισµούς τους. Ιδιαίτερη αναφορά από δύο εκπαιδευτές έγινε στο ότι δεν υπήρξε χρόνος για εκπαίδευση στη χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού. Στην ερώτηση για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευόµενοι, οι επιµορφωτές είπαν ότι εντονότερα είναι τα προβλήµατα στην αρχή του προγράµµατος, έως ότου οι εκπαιδευόµενοι εξοικειωθούν µε τη χρήση του ποντικιού, του πληκτρολόγιου και τη διαχείριση των αρχείων. Ειδικά για το ποντίκι είπαν ότι στην αρχή έχουν µεγάλο πρόβληµα αλλά µόλις µάθουν να το χειρίζονται, αποφεύγουν πλέον το πληκτρολόγιο. Έµφαση και από τους τρεις επιµορφωτές δόθηκε στις δυσκολίες που συναντούν οι εκπαιδευόµενοι στη διαχείριση των αρχείων. Άλλες δυσκολίες που αναφέρθηκαν ήταν η χρήση

9 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 315 του Excel και ιδίως όσον αφορά στις µαθηµατικές σχέσεις και στα γραφήµατα. Ακόµη, επισηµάνθηκε ότι οι εκπαιδευόµενοι «δυσκολεύονται σε οτιδήποτε είναι πιο θεωρητικό». ΣΥΖΗΤΗΣΗ Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι οι ενήλικες είχαν αρκετά κίνητρα για να συµµετάσχουν στην επιµόρφωση, αλλά στις ανοιχτές ερωτήσεις περιορίζονται σε συµβατικές απαντήσεις όπως «να µάθω το αντικείµενο διδασκαλίας». Τα κυριότερα κίνητρα, όπως απαντήθηκαν στην κλειστή ερώτηση, ήταν η γνώση Η/Υ, η µάθηση νέων αντικειµένων, το κλίµα της επιµόρφωσης και η πιστοποίηση των γνώσεων. Τα κίνητρα αυτά εµπίπτουν στις βασικές κατηγορίες κινήτρων που αναφέρει ο A. Rogers (1999).. Όπως προέκυψε από την ανάλυση των απαντήσεών τους, οι εκπαιδευόµενοι που πίστευαν ότι θα υπάρξουν αλλαγές στο ρόλο των εκπαιδευτικών από την εισαγωγή του Η/Υ στην εκπαίδευση, ήταν κυρίως εκείνοι που είχαν εκφράσει θετικές στάσεις. Εξάλλου, οι εκπαιδευτικοί µε αρνητικές στάσεις ήταν κατά βάση εκείνοι που απάντησαν ότι οι µαθητές θα επηρεαστούν αρνητικά στην έκφραση, το συνεργατικό πνεύµα και τις κοινωνικές δεξιότητες. Αν λάβουµε υπόψη µας το διαχωρισµό των εκπαιδευτικών µε αρνητικές στάσεις που κάνουν οι Σολωµονίδου & Σταυρίδου (1994), συµπεραίνουµε ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγµατός µας δεν ανήκουν στην κατηγορία αυτών που φοβούνται ότι θα παραγκωνιστούν από τους Η/Υ ή φοβούνται για κάποιες εργασιακές αλλαγές. Η αρνητική τους στάση αποδίδεται στο ότι θεωρούν τον Η/Υ ως κάτι απρόσωπο που θα βλάψει τους µαθητές. Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί εκείνοι που εξέφρασαν φόβους για τον περιορισµό των κοινωνικών δεξιοτήτων των µαθητών είναι εκείνοι που ενοχλούνται περισσότερο από το ενδεχόµενο επικοινωνίας µαθητών µέσω Η/Υ. Η αντίφαση αυτή µπορεί να αποδοθεί αφενός σε άγνοια των δυνατοτήτων που παρέχει ο υπολογιστής στους µαθητές στην τάξη, σε συνδυασµό µε ασαφείς απόψεις για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων µαθητών και αφετέρου στο φόβο διατάραξης της πειθαρχίας στην τάξη. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι σκόπευαν να χρησιµοποιήσουν τον Η/Υ στην προετοιµασία του µαθήµατος. Οι λίγοι εκπαιδευτικοί που ήθελαν να τον χρησιµοποιήσουν ως διδακτικό µέσο, σκόπευαν να το κάνουν µε τη χρήση παρουσιάσεων και όχι µε τη χρήση κάποιου εκπαιδευτικού λογισµικού που θα έδινε στους µαθητές τη δυνατότητα ενεργητικής µάθησης. Αυτό µπορεί να είναι αποτέλεσµα µιας δασκαλοκεντρικής θεώρησης της εκπαιδευτικής πράξης. Ίσως όµως η επιλογή των πααρουσιάσεων έναντι κάποιων άλλων διαδραστικών λογισµικών, να οφείλεται στον ανεπαρκή χρόνο εκπαίδευσης στην αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισµικών. Όσον αφορά στις δυσκολίες των εκπαιδευοµένων στην εκµάθηση χρήσης Η/Υ, παρατηρήθηκε σηµαντική ταύτιση των απαντήσεων των εκπαιδευοµένων µε τις δηλώσεις των επιµορφωτών. Ο χειρισµός λογιστικών φύλλων, η ηλεκτρονική επικοινωνία, οι παρουσιάσεις και η διάκριση της ειδικής ορολογίας αναφέρθηκαν ως οι σηµαντικότερες πηγές δυσκολιών. Προηγούµενη µελέτη έδειξε ότι η διάκριση ορολογίας αποτελεί πρόβληµα κυρίως σε ενηλίκους άνω των πενήντα ετών (Williamson, κ.ά., 1996). Η διαχείριση αρχείων επίσης δυσκόλεψε αρκετά τους εκπαιδευόµενους, σύµφωνα µε τις απαντήσεις τους. Αν λάβουµε υπόψη µας τα λεγόµενα των επιµορφωτών, συµπεραίνουµε ότι η δυσκολία στη διαχείριση αρχείων αρχικά είναι ακόµα µεγαλύτερη, αλλά η συνεχής εξάσκηση βοηθά τους εκπαιδευόµενους. Τα παραπάνω, ενισχύονται από τη διαπίστωση ότι η δυσκολία στη διαχείριση αρχείων, σχετίζεται µε την εµπειρία των εκπαιδευοµένων. Υποθέτουµε ότι η δυσκολία αυτή οφείλεται στην ελλιπή κατανόηση της δοµής της µνήµης. Η θέση αυτή ενισχύεται από την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικής σχέσης ανάµεσα στη δυσκολία στη διαχείρισης αρχείων και στην επιτυχία στην ερώτηση για τη δοµή της µνήµης. Φαίνεται λοιπόν να επιβεβαιώνονται οι Hackos & Stevens (1997) στο ότι οι αρχάριοι εκπαιδευόµενοι εκτελούν µηχανικά ορθές λειτουργίες, όταν τους υποδεικνύεται τι πρέπει να κάνουν, αλλά δεν αντιλαµβάνονται πλήρως τις πράξεις που εκτελούν.

10 316 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών Προηγούµενες µελέτες δείχνουν ότι η εξοικείωση µε τη χρήση του ποντικιού αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα. Την ίδια άποψη είχαν και οι επιµορφωτές. Ωστόσο, οι εκπαιδευόµενοι απάντησαν ότι στο ποντίκι δυσκολεύθηκαν λιγότερο από ό,τι σε όλες τις άλλες λειτουργίες. Καθώς όµως η ερώτηση αυτή τέθηκε στο τέλος του προγράµµατος, οπότε οι εκπαιδευόµενοι είχαν εξοικειωθεί µε τη χρήση του ποντικιού, είναι πιθανόν να είχαν πλέον αµβλυνθεί οι αρχικές εντυπώσεις. Μελέτη κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα µπορούσε να δώσει πληρέστερη απάντηση στο ερώτηµα. Οι εκπαιδευόµενοι, όπως αναφέρεται και σε άλλες µελέτες, δήλωσαν ότι αποκόµισαν κυρίως γνώσεις αλλά και διάθεση για απόκτηση περαιτέρω γνώσεων για τους Η/Υ. Ακόµη, ότι απέκτησαν θετικότερη στάση για τον Η/Υ, αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίµηση ως προς τη χρήση του. Οι απαντήσεις αυτές όµως δόθηκαν από εκείνους που εξαρχής είχαν θετικές στάσεις απέναντι στον Η/Υ. Αντίθετα, όπως προέκυψε από την ανάλυση οι εκπαιδευτικοί που είχαν εξαρχής αρνητικές στάσεις δεν τις µετέβαλαν µετά το τέλος της επιµόρφωσης. Οι περισσότεροι εκπαιδευόµενοι έµειναν αρκετά ικανοποιηµένοι από το σύνολο της επιµόρφωσης. Ωστόσο, το µεγαλύτερο πρόβληµα που αναφέρθηκε από επιµορφωτές και εκπαιδευόµενους, ήταν η διάρκεια της επιµόρφωσης. Ο περιορισµένος χρόνος δεν επέτρεψε στους εκπαιδευόµενους να εµπεδώσουν το αντικείµενο µάθησης και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση για τη χρήση του Η/Υ ώστε να τον χρησιµοποιήσουν στη τάξη. Η προηγηθείσα συζήτηση οδηγεί στο συµπέρασµα ότι για το ξεπέρασµα των δυσκολιών και την καλλιέργεια θετικών στάσεων απέναντι στις ΤΠΕ απαιτείται χρόνος για επαρκή εξάσκηση και κυρίως για ουσιαστική επιµόρφωση σε ζητήµατα εκπαιδευτικής χρήσης των ΤΠΕ. Σε επίπεδο περιεχοµένου της επιµόρφωσης και διδακτικής µεθοδολογίας προτείνεται να δοθεί έµφαση στη διαχείριση αρχείων, µε τη χρήση µοντέλων και πολλαπλών αναπαραστάσεων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Dreyfus, H.L. & Dreyfus, S.E. (1986). Mind Over Machine. New York, NY: The Free Press. Hackos, T. & Stevens M. (1997). Standards for Online Communication. New York, NY: John Wiley & Sons, Inc. Rogers, A. (1999). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων, Μεταίχµιο, Αθήνα. Williamson, K., Bow, A., & Wale K. (1996). Barriers to Public Internet Access. Communications Research Forum, Melbourne, October. Κυνηγός, Π., Καραγεώργος,., Βαβουράκη, Α. & Γαβρίλης, Κ. (2000). Οι απόψεις των καθηγητών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Πάτρα. Μπρατίτσης, Θ., Μηναϊδη, Α., Χλαπάνης, Ε. & ηµητρακοπούλου Α. (2003). Σχεδιασµός Προγράµµατος ιαρκούς Επιµόρφωσης των Εκπαιδευτικών από Απόσταση, µε βάση εδοµένα Έρευνας από τρέχουσα Επιµόρφωση στις ΤΠΕ, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Πάτρα. Πολίτης, Π., Καραµάνης, Μ., Ρούσσος, Π. & Τσαούσης, Γ. (2000). Αξιολόγηση της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στα πλαίσια του Έργου Ο ΥΣΣΕΑΣ, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Πάτρα. Σολοµωνίδου, Χ. & Σταυρίδου, Ε. (1994). Σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία: υνατότητες και προοπτικές για την επίλυση προβληµάτων της εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ.20-21, Τζιµόπουλος, Ν. (2002). Αξιολόγηση ενός εντατικού σεµιναρίου διάρκειας 60 ωρών σε καθηγητές ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε θέµα "Χρήση Η/Υ και εκπαιδευτικό λογισµικό". Γνώµες, κρίσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους υπολογιστές και τις εφαρµογές τους, Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ι.Π.Ε.Τ.

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr Αξιολόγηση ενός Εντατικού Σεµιναρίου µε Θέµα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικό Λογισµικό": Γνώµες, Κρίσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τους Υπολογιστές και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις των καθηγητών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 1

Οι απόψεις των καθηγητών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 1 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 593 Οι απόψεις των καθηγητών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 1 Π. Κυνηγός. Καραγεώργος Α. Βαβουράκη Κ. Γαβρίλης Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ Έλενα Παπαναστασίου Έλενα Παπαναστασίου Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Ανάγκη για επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 650 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Γεωργιάδου Αναστασία Δρ., Επιμορφώτρια στις ΤΠΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο anavasi@otenet.gr, Κασκαντάμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης Γεώργιος Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές Εισαγωγή Προβλήματα Δυσκολίες Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης. Σοφία Ασωνίτου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης. Σοφία Ασωνίτου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 20/2/2013 1 Περιγραφή της έρευνας Ερευνητικό υπόβαθρο Επιτυχηµένη Οµάδα Τι σηµαίνει; Ερευνητική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. 10 χρόνια + Η συνέχεια Καθηγητής Χαράλαμπος Ζαγούρας 4 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 8-10 Απριλίου 2016 Ιστορική Αναδρομή Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο

Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο Οδηγίες στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου: 1. Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον"

Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον 106 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον" Χρήστος Κοίλιας

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Απόκτηση κοινωνικής στέγασης

Απόκτηση κοινωνικής στέγασης Module 3 είγµατα για Μαθησιακό Πρόγραµµα Αλφαβητισµού Απόκτηση κοινωνικής στέγασης Αίτηση για κοινωνική στέγαση Το Ταµείο Στέγασης των ηµαρχείων Λουπλιάνας Μη κυβερνητικός οργανισµός στέγασης Λτδ Ιούνιος,

Διαβάστε περισσότερα

Καΐρη Μερόπη Εκπαιδευτικός Δ.Ε., καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής. Μακρυωνίτης Γεώργιος Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ν. Κυκλάδων, καθηγ.

Καΐρη Μερόπη Εκπαιδευτικός Δ.Ε., καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής. Μακρυωνίτης Γεώργιος Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ν. Κυκλάδων, καθηγ. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 679 EΠΙMΟΡΦΩΣΗ EΚΠΑΙΔEΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠE ΣΤΗΝ EΚΠΑΙΔEΥΣΗ- ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για το υποέργο: «Εξωτερική Αξιολόγηση Πράξης» Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέσου πιλοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Κοινωνιολογίας Πρακτική Άσκηση Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Γιάννης Ζαϊµάκης Τηλ. επικοινωνίας: 28310 77495 Email: zaimakis@social.soc.uoc.gr Σε παρακαλώ πολύ να αφιερώσεις λίγο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 1 Εκπαίδευση ενηλίκων 2

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ [1] ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ Επεξεργασία & ανάλυση στοιχείων: Δήμητρα Αντωνοπούλου * Στο σεμινάριο επιμόρφωσης «Διακρίσεις σε βάρος των νέων. Το πρόβλημα και η αντιμετώπισή του» που πραγματοποίησε η «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ράσεων δια Βίου Μάθησης στις Νέες Τεχνολογίες στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Αξιολόγηση ράσεων δια Βίου Μάθησης στις Νέες Τεχνολογίες στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Αξιολόγηση ράσεων δια Βίου Μάθησης στις Νέες Τεχνολογίες στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Φώτης Λαζαρίνης ΤΕΙ Μεσολογγίου, KEE Αιτωλοακαρνανίας lazarinf@teimes.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ενηλικιότητα Δεν προσδιορίζεται με βάση την ηλικία. Ο ίδιος αναγνωρίζει τον εαυτό του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εμπειρικές έρευνες αξιολόγησης προγραμμάτων επιμόρφωσης - κατάρτισης εκπαιδευτικών: μία συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 3 ο ημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Υπεύθυνος: Σιέκρη Φρειδερίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής

Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής K. Ζάχος,. Μωράκης, Γ. Χορόζογλου, Τ. Λιάσκας, Ι. Αποστολάκης ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ...Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ 2014-2015 Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑΣΕΝΑΡΙΑ ήκαι ΣΧΕ ΙΑΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 Τι είναι Εκπαιδευτικό Σενάριο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους» ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους» Σύντοµη περιγραφή Μέσα στο τρέχον εργασιακό περιβάλλον, κάτω από συνθήκες διαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής Διδακτική της Πληροφορικής ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανδρέας Σ. Ανδρέου (Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΠΑΚ - Συντονιστής) Μάριος Μιλτιάδου, Μιχάλης Τορτούρης (ΕΜΕ Πληροφορικής) Νίκος Ζάγκουλος, Σωκράτης Μυλωνάς (Σύμβουλοι Πληροφορικής)

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα τηλε-πληροφοριών για συνεχή συλλογή, επεξεργασία, και διάδοση υλικού για κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή

Σύστηµα τηλε-πληροφοριών για συνεχή συλλογή, επεξεργασία, και διάδοση υλικού για κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή Σύστηµα τηλε-πληροφοριών για συνεχή συλλογή, επεξεργασία, και διάδοση υλικού για κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή Ερωτήσεις για τη σχολική µονάδα Περιγραφικά στοιχεία της σχολικής Μονάδας A. Παιδαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του προγράµµατος

Περιγραφή του προγράµµατος /ΝΣΗ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Ν. Κιλκίς Σχ. έτος 2007-2008 Πρόγραµµα εξ αποστάσεως Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 Περιγραφή του προγράµµατος Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής. Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος

Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής. Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Τμήμα Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Χρήστος Σκουρλάς Τµήµα Πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1 Κριτήρια: Διδακτική διαδικασία Μαθητοκεντρικά Δασκαλοκεντρικά Αλληλεπίδρασης διδάσκοντα διδασκόµενου Είδος δεξιοτήτων που θέλουν να αναπτύξουν Επεξεργασίας Πληροφοριών Οργάνωση-ανάλυση πληροφοριών, λύση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ροµποτική; Ποιοι οι διδαχτικοί στόχοι; Πως θα υλοποιηθεί η όλη εργασία; Ποιο ροµπότ θα χρησιµοποιηθεί; Πως θα χρηµατοδοτηθεί;

Γιατί ροµποτική; Ποιοι οι διδαχτικοί στόχοι; Πως θα υλοποιηθεί η όλη εργασία; Ποιο ροµπότ θα χρησιµοποιηθεί; Πως θα χρηµατοδοτηθεί; Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου «ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ» Βεζονιαράκης ηµήτρης καθηγητής ΠΕ19 4 ου ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1 Μάθηµα ερευνητικής εργασίας «ροµποτική» Γιατί ροµποτική; Ποιοι οι διδαχτικοί στόχοι; Πως θα υλοποιηθεί η

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυµνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους

Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυµνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυµνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους K. Πλατινάκης 1 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 1 ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 Λύκειο Λατσιών Αλέξανδρος Ταμπάκης Εκπαιδευτής Ε.Κ. Εισαγωγή 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΝΩ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «SKETCHPADGR» Γιάννης Μόκιας ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών»

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» «Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Καντιώτη Σειρά 10 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2013 Σκοπός Έρευνας Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα