Επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε ΤΠΕ: Κίνητρα, στάσεις και δυσκολίες στην εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε ΤΠΕ: Κίνητρα, στάσεις και δυσκολίες στην εκπαίδευση"

Transcript

1 Επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε ΤΠΕ: Κίνητρα, στάσεις και δυσκολίες στην εκπαίδευση Ευαγγελία Κοτζαµπασάκη Καθηγήτρια Πληροφορικής Technokids - Technoplus Αθήνα, Ελλάδα Χρήστος Ιωαννίδης Λέκτορας ιδακτικής της Τεχνολογίας (Π 407) - Πανεπιστήµιο Πειραιώς Αθήνα, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να διερευνηθούν οι δυσκολίες που συναντούν οι αρχάριοι ενήλικοι εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες στη χρήση Η/Υ. ιερευνήθηκαν επίσης τα κίνητρα συµµετοχής των εκπαιδευτικών στην επιµόρφωση, οι στάσεις τους απέναντι στις ΤΠΕ και την εισαγωγή τους στην εκπαίδευση. 78 εκπαιδευτικοί εξετάστηκαν µε τη χρήση ανώνυµων ερωτηµατολογίων πριν και µετά την ολοκλήρωση της τρίµηνης επιµόρφωσής τους στη χρήση υπολογιστών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί πέρα από τις µάλλον αναµενόµενες δυσκολίες στη χρήση εφαρµογών (λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, ηλ. επικοινωνία) αντιµετώπισαν δυσκολίες στη διαχείριση αρχείων, γεγονός που αποδίδεται στην ελλιπή κατανόηση της δοµής της µνήµης του Η/Υ. Οι εκπαιδευτικοί στην πλειονότητά τους εκδήλωσαν θετικές στάσεις απέναντι στους Η/Υ και την εισαγωγή τους στην εκπαίδευση. Οι αρνητικές στάσεις αποδίδονται κυρίως στην ανησυχία τους ως προς πιθανολογούµενες αρνητικές επιπτώσεις στους µαθητές. Η επιµόρφωση που έλαβαν δε φαίνεται να µετέβαλε τις αρνητικές στάσεις τους και κρίνεται ως ανεπαρκής. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ ΙΑ: Ενήλικοι, εκπαιδευτικοί, επιµόρφωση, αρχάριοι, πληροφορική, δυσκολίες χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιτυχής εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία προϋποθέτει ότι οι εκπαιδευτικοί θα έχουν επαρκείς βασικές γνώσεις και δεξιότητες στο χειρισµό των Η/Υ. Στη χώρα µας οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων καλούνται πλέον σε ταχύρυθµα επιµορφωτικά σεµινάρια να εξοικειωθούν µε τη χρήση των ΤΠΕ και την αξιοποίησή τους στη σχολική τάξη. Για τον επιτυχή σχεδιασµό ενός προγράµµατος επιµόρφωσης πρέπει αρχικά να γνωρίζουµε ποια είναι τα κίνητρα των εκπαιδευοµένων και ποιες ανάγκες τους προσπαθούν να καλύψουν µέσα από την εκπαίδευση. Στη συνέχεια προκειµένου να γίνει πιο αποτελεσµατικό το πρόγραµµα κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν. Οι ενήλικες, ανεξάρτητα από το αντικείµενο µάθησης, έρχονται στην εκπαίδευση από κάποιο είδος ανάγκης, είτε αυτή είναι καθαρή ανάγκη για µάθηση, είτε ικανοποίηση από τις κοινωνικές επαφές και την κοινωνική αναγνώριση, είτε για την απόλαυση του κλίµατος της επιµόρφωσης και την ανάγκη να αισθανθούν µαθητές, είτε ακόµα για να αποκτήσουν κάποιο πιστοποιητικό γνώσεων που θα τους βοηθήσει στην επαγγελµατική τους εξέλιξη (Rogers, 1999). Μελέτες έδειξαν ότι το πιο κοινό πρόβληµα των αρχάριων ενηλίκων που εκπαιδεύονται στη χρήση των ΤΠΕ, είναι η χρησιµοποίηση του ποντικιού (π.χ. Williamson, Bow, & Wale, 1996).

2 308 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών υσκολίες, επίσης, παρουσιάζονται στην κατανόηση τεχνικών όρων και εννοιών όπως αυτή της υπερσύνδεσης. Έρευνα σε εκπαιδευτικούς (Πολίτης κ.ά., 2000) έδειξε ότι η προσπάθεια καλύτερης εµπέδωσης του περιεχοµένου επιµόρφωσης στις ΤΠΕ, επηρεάζεται από τις προϋπάρχουσες γνώσεις των επιµορφούµενων γύρω από το αντικείµενο. Οι Dreyfus και Dreyfus (1986) ανέπτυξαν ένα µοντέλο µε πέντε στάδια εµπειρίας στη χρήση του Η/Υ (αρχάριοι, προηγµένοι, ικανοί, καταρτισµένοι και ειδικοί χρήστες Η/Υ). Με βάση αυτό το µοντέλο η πλειονότητα των χρηστών δεν προχωρά πέρα από τα δύο πρώτα στάδια. Όσον αφορά στις στάσεις των εκπαιδευτικών για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, µελέτες δείχνουν ότι η πλειοψηφία τους έχει θετική στάση (Μπρατίτσης κά, 2003, Κυνηγός κ.ά., 2000). Οι αρνητικές στάσεις οφείλονται κυρίως στην επιφύλαξη για τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ο υπολογιστής στην εκπαίδευση (Τζιµόπουλος, 2002), ενώ κάποιοι θεωρούν ότι θα επιδράσει αρνητικά στην κοινωνικοποίηση των µαθητών (Κυνηγός κ.ά., 2000). Τέλος, οι Σολωµονίδου & Σταυρίδου (1994), διέκριναν δύο κατηγορίες για τους εκπαιδευτικούς που έχουν αρνητικές στάσεις απέναντι στους Η/Υ. Στην πρώτη κατηγορία είναι αυτοί που θεωρούν τον Η/Υ ως «ξένο, απρόσωπο, και ίσως απωθητικό εργαλείο». Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν όσοι αισθάνονται ότι απειλείται ο ρόλος τους από την εισαγωγή Η/Υ στην εκπαίδευση. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η περαιτέρω διερεύνηση των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι στην ανάπτυξη βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισµού Η/Υ καθώς και των παραγόντων, όπως οι στάσεις τους για τη χρήση των ΤΠΕ και η προηγούµενη εµπειρία, που µπορεί να επηρεάζουν αυτήν την προσπάθεια. ΜΕΘΟ ΟΣ είγµα Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 78 εκπαιδευτικών (50 γυναίκες και 28 άνδρες) που παρακολούθησαν το κρατικό πρόγραµµα «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Γ περίοδος)», σε 9 τµήµατα 6 επιµορφωτικών κέντρων της περιοχής της Αθήνας. Η µέση ηλικία των εκπαιδευτικών ήταν 40,7 (µεταξύ 24 και 58 ετών) και είχαν προϋπηρεσία στην εκπαίδευση από 1 έως 23 χρόνια. Υλικό Χρησιµοποιήθηκαν δύο ερωτηµατολόγια. Το αρχικό ερωτηµατολόγιο περιείχε 16 ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου που αφορούσαν: α) στην προηγούµενη εµπειρία των εκπαιδευτικών στη χρήση Η/Υ, β) στις απόψεις τους για τον Η/Υ και την εισαγωγή του στην εκπαίδευση και γ) στις απόψεις τους για την επιµόρφωση στην οποία συµµετείχαν. Το τελικό ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε 9 διαβαθµισµένες ερωτήσεις κλειστού τύπου που αφορούσαν: α) πώς οι εκπαιδευόµενοι σκέφτονταν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά την επιµόρφωση, β) στις απόψεις τους για την εκπαίδευσή τους και γ) στις δυσκολίες κατανόησης και χειρισµών που αντιµετώπισαν κατά την επιµόρφωσή τους στη χρήση Η/Υ. Ακόµη, πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις µε τρεις επιµορφωτές, µε σκοπό να µελετηθούν οι διαδικασίες του προγράµµατος, οι µέθοδοι επιµόρφωσης αλλά και να καταγραφούν οι απόψεις τους για τις δυσκολίες που συναντούν οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι στη µάθηση Η/Υ. ιαδικασία Στην αρχή του προγράµµατος επιµόρφωσης, διανεµήθηκε το αρχικό ερωτηµατολόγιο στους εκπαιδευτικούς των 9 τµηµάτων και συγκεντρώθηκαν 78 συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια. Τα ερωτηµατολόγια ήταν ανώνυµα αλλά ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να χρησιµοποιήσουν κάποιο ψευδώνυµο ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των απαντήσεών τους µε εκείνες στο τελικό ερωτηµατολόγιο. Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις µε τους επιµορφωτές. Στο

3 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 309 τέλος του προγράµµατος επιµόρφωσης διανεµήθηκε το τελικό ερωτηµατολόγιο το οποίο συµπλήρωσαν 60 εκπαιδευτικοί. Συνολικά 57 εκπαιδευτικοί απάντησαν και στα δύο ερωτηµατολόγια. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Εµπειρία στη χρήση του Η/Υ πριν την επιµόρφωση Για να καθοριστεί η εµπειρία του κάθε εκπαιδευόµενου στη χρήση Η/Υ, ορίστηκαν τρεις κατηγορίες εµπειρίας: αρχάριοι, µέσης εµπειρίας, και σχετικά έµπειροι. Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στο πόσο καλά γνώριζαν να εκτελούν µία σειρά από λειτουργίες διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας, οι εκπαιδευόµενοι κατατάχθηκαν σε µία από τις κατηγορίες. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι, όταν ξεκίνησε η επιµόρφωσή τους, περίπου οι µισοί εκπαιδευόµενοι (51,4) ήταν αρχάριοι, το 22,2 ήταν µέσης εµπειρίας και το 26,4 ήταν σχετικά έµπειροι. Σχεδόν το 60 των εκπαιδευτικών που απάντησαν σε αυτήν την ερώτηση, είχαν Η/Υ στο σπίτι τους πριν την επιµόρφωση. Κίνητρα συµµετοχής στην επιµόρφωση Τα κίνητρα των εκπαιδευοµένων για τη συµµετοχή τους στην επιµόρφωση, ζητήθηκαν αρχικά από µία ανοιχτή ερώτηση. Στην ερώτηση αυτή το 81,8 ανέφερε την ανάγκη να µάθει να χειρίζεται τον Η/Υ. Τα ποσοστά όσων ανέφεραν κάποιο άλλο κίνητρο ήταν πολύ µικρά. Επειδή θελήσαµε να επιµείνουµε στα κίνητρα, δηµιουργήσαµε µια κλειστή ερώτηση στην επόµενη φάση λαµβάνοντας υπόψη όλες τις προηγούµενες απαντήσεις. Τα κίνητρα πρώτης και δεύτερης φάσης δεν είναι συγκρίσιµα γιατί οι εκπαιδευόµενοι θα επηρεάστηκαν από την εκπαίδευση, ωστόσο παρουσιάζουν ενδιαφέρον και τα παραθέτουµε. Κίνητρα συµµετοχής (ερωτ/γιο 2, N=60) Ανάγκη γνώσης Η/Υ Ανάγκη µάθησης νέων αντικειµένων Να µην υστερούν ένατι όσων ξέρουν Κλίµα επιµόρφωσης Πιστοποίηση γνώσεων Οικονοµικοί λόγοι Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 1,7 8,3 36,7 53,3 1,7 10,3 48,3 39,7 23,6 32,7 29,1 14,5 3,5 19,3 49,1 28,1 21,1 33,3 29,8 15,8 36,8 26,3 31,6 5,3 42,9 28,6 23,2 5,4 Πίνακας 1: Κίνητρα συµµετοχής (κλειστή ερώτηση) Από τις απαντήσεις της κλειστής ερώτησης φάνηκε ότι τα κίνητρα που αρχικά πήραν µικρά ποσοστά δεν ήταν καθόλου αµελητέα (Πίνακας 1).Το µεγαλύτερο κίνητρο φαίνεται πάλι ότι είναι η ανάγκη για γνώση Η/Υ και αµέσως µετά η ανάγκη για µάθηση νέων αντικειµένων. Το κλίµα της επιµόρφωσης είναι το τρίτο κατά σειρά σηµαντικότητας κίνητρο. Ακολουθούν η πιστοποίηση των γνώσεων και η αίσθηση ότι δεν υστερούν όσων γνωρίζουν Η/Υ. Τα οικονοµικά κίνητρα βρίσκονται στην προτελευταία θέση. Τέλος, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου δεν αποτελεί σηµαντικό κίνητρο για την πλειοψηφία των εκπαιδευόµενων, πιθανότατα γιατί οι ενήλικες δεν έχουν αρκετό ελεύθερο χρόνο.

4 310 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών Στάσεις για τον υπολογιστή και την εισαγωγή του στην εκπαίδευση Η πλειονότητα των εκπαιδευοµένων (65,1) χαρακτήρισαν τον Η/Υ ως «έξυπνο», «χρήσιµο», «θαυµατουργό». Το 15,9 αναφέρθηκαν στο ότι ο Η/Υ απλώς εκτελεί ανθρώπινες εντολές και τον χαρακτήρισαν «χαζό». Το 12,7 χαρακτήρισαν τον Η/Υ ως «ένα σύγχρονο δηµιούργηµα της νέας τεχνολογίας». Τέλος, ένα µικρό ποσοστό (6,3) είπαν ότι Η/Υ είναι «ένα δύσχρηστο, απάνθρωπο µηχάνηµα που οδηγεί τους ανθρώπους στην αποµόνωση». Για τη χρήση του Η/Υ στην καθηµερινή ζωή οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (71,6) απάντησαν µε ενθουσιασµό λέγοντας ότι αυτή είναι απαραίτητη. Το 19,4 εξέφρασαν επιφυλάξεις λέγοντας ότι δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση στη χρήση των Η/Υ και ότι είναι «αναγκαίο κακό». Ένα µικρό ποσοστό, και σε αυτή την ερώτηση, είχαν αρνητική στάση, λέγοντας ότι δεν είναι απαραίτητη η χρήση του και ότι είναι «κακό» να χρησιµοποιείται. Όσον αφορά στην εισαγωγή του Η/Υ στην εκπαίδευση, η συντριπτική πλειοψηφία (79,4) δήλωσαν ότι αυτό είναι απαραίτητο να συµβεί. Μόνο το 20,6 εξέφρασαν επιφυλάξεις. Για την απόκτηση µιας συγκεντρωτικής εικόνας για τη στάση του κάθε εκπαιδευτικού απέναντι στον Η/Υ, συνυπολογίστηκαν όλες οι παραπάνω απαντήσεις και προέκυψαν τρεις κατηγορίες (θετική, επιφυλακτική, αρνητική). Η ανάλυση (Πίνακας 2) έδειξε ότι το 60,6 των εκπαιδευοµένων είχαν θετική στάση ως προς όλες τις επιµέρους ερωτήσεις. Επιφυλάξεις εξέφρασαν συνολικά το 27,3. Αρνητική στάση είχαν το 12,1, σηµαντικό ποσοστό αν ληφθεί υπόψη ότι η συµµετοχή των εκπαιδευτικών στην επιµόρφωση είναι προαιρετική. Από την ανάλυση διακύµανσης (ANOVA), δεν προέκυψε κάποια στατιστικά σηµαντική συσχέτιση για τις στάσεις των εκπαιδευοµένων απέναντι στους Η/Υ, σε σχέση µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά τους (φύλο, ηλικία, ;έτη προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση). Θετική Επιφυλακτική Αρνητική Συνολική στάση απέναντι στον Η/Υ Ν= , ,3 8 12,1 Πίνακας 2: Συνολική στάση των εκπαιδευοµένων απέναντι στον Η/Υ Αναφορικά µε την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Πίνακας 3), σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι αυτή θα προκαλέσει αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας. Για το αν ο Η/Υ θα αλλάξει το ρόλο του εκπαιδευτικού, οι περισσότεροι ερωτώµενοι µοιράζονται ανάµεσα στο «λίγο» (42,6) και στο «αρκετά» (35,3). Εξάλλου, στην πλειονότητά τους (72,9) δεν φαίνεται να ανησυχούν από την πιθανότητα αντικατάστασης των εκπαιδευτικών από τους Η/Υ. Βαθµός συµφωνίας µε τις παρακάτω απόψεις (Ν=71) Η/Υ θα αλλάξει τον τρόπο διδασκαλίας Η/Υ θα αλλάξει το ρόλο του εκπ/κού Η/Υ θα αντικαταστήσει τους εκπ/κούς Η/Υ πρέπει να χρησιµοποιείται στη διδασκαλία Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 1,4 21,7 56,5 20,3 13,2 42,6 35,3 8,8 72,9 21,4 4,3 1,4 2,9 28,6 52,9 15,7 Πίνακας 3: Βαθµός συµφωνίας µε απόψεις για την εισαγωγή του Η/Υ στην εκπ/ση Όσο πιο θετική ήταν η στάση των εκπαιδευοµένων για τους Η/Υ, τόσο περισσότερο πίστευαν ότι θα αλλάξει ο τρόπος διδασκαλίας (F=4,453, p=0,016<0,05). Οµοίως, όσοι είχαν πιο θετική στάση

5 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 311 απέναντι στους Η/Υ, πίστευαν ότι θα αλλάξει ο ρόλος των εκπαιδευτικών (F=4,863, p=0,011<0,05). Στις ερωτήσεις για τις επιπτώσεις στους µαθητές από την εισαγωγή του Η/Υ στην εκπαίδευση (Πίνακας 4), οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι θα βοηθήσει τους µαθητές να κατανοούν έννοιες, να διερευνούν, να πειραµατίζονται και να αναπτύσσουν στρατηγικές µάθησης. Μεγάλη επιφύλαξη εκφράστηκε όσον αφορά στην ανάπτυξη της έκφρασης, του συνεργατικού πνεύµατος και των κοινωνικών δεξιοτήτων των µαθητών. Από την ανάλυση διακύµανσης προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί µε θετική στάση απέναντι στους Η/Υ έτειναν σαφώς να έχουν την άποψη ότι η χρήση των Η/Υ θα συµβάλλει στην ανάπτυξη των στρατηγικών µάθησης των µαθητών (F=5,954, p=0,004<0,005). Ακόµη, βρέθηκε να υπάρχει συσχέτιση µεταξύ στάσεων απέναντι στους Η/Υ και στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των µαθητών (F=3,300, p=0,044), διερευνητικών ικανοτήτων (F=3,250, p=0,046) και συνεργατικού πνεύµατος (F=4,158, p=0,021). Και πάλι, οι εκπαιδευτικοί που είχαν αρνητική ή επιφυλακτική στάση έτειναν να θεωρούν ότι θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων των µαθητών. Τοµείς επηρεασµού µαθητών από τον Η/Υ (Ν=70) Ανάπτυξη στρατηγικών µάθησης Κατανόηση εννοιών Κοινωνικές δεξιότητες ιερευνητικές ικανότητες Πειραµατισµός Συνεργατικό πνεύµα Έκφραση Θετικά Καθόλου Αρνητικά 82,1 10,4 7,5 83,6 10,4 6,0 37,9 28,8 33,3 97,0 1,5 1,5 87,9 4,5 7,6 33,8 24,6 41,5 29,2 23,1 47,7 Πίνακας 4: Απόψεις για τις επιπτώσεις στους µαθητές της εισαγωγής του Η/Υ στην εκπ/ση Επιπλέον µελετήθηκε ο βαθµός ενόχλησης των εκπαιδευτικών από κάποια ενδεχόµενα. Σε γενικές γραµµές οι εκπαιδευτικοί δεν ενοχλούνται από το ενδεχόµενο οι µαθητές τους να είναι ικανότεροι χρήστες Η/Υ. Λίγο περισσότερο φαίνεται να ενοχλούνται από τη δυνατότητα που παρέχουν οι Η/Υ για επικοινωνία µεταξύ των µαθητών. Η ενόχληση µάλιστα, είναι στατιστικώς σηµαντικά µεγαλύτερη στους εκπαιδευτικούς που είχαν εκφράσει αρνητική στάση απέναντι στους Η/Υ (F=4,586, p=0,014). Τέλος, πολύ µεγαλύτερη είναι η ενόχλησή τους από την προοπτική τα παιδιά τους να είναι ικανότεροι χρήστες, έτσι που εκείνοι να µην έχουν τη δυνατότητα να ασκούν έλεγχο. ΤΕΛΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ υσκολίες στη χρήση και στη µάθηση Από τον πίνακα 5 προκύπτει ότι οι εκπαιδευόµενοι δήλωσαν πως δυσκολεύθηκαν περισσότερο µε τη δηµιουργία παρουσιάσεων, λογιστικών φύλλων και την αποστολή και λήψη (µ.ο. δυσκολίας 2,4). Λίγο µικρότερη δυσκολία (µ.ο. δυσκολίας 2,24) συνάντησαν στο να διακρίνουν έννοιες (π.χ. RAM-ROM, bit-byte). Επίσης, η διαχείριση αρχείων δυσκόλεψε αρκετά τους εκπαιδευόµενους. Η αποθήκευση αρχείου από δισκέτα σε κάποιο φάκελο είχε µέσο όρο δυσκολίας 2,14. υσκολίες συνάντησαν ακόµα µε τη µετακίνηση αρχείου από ένα φάκελο σε άλλον (2,04) και µε την εισαγωγή εικόνας από αρχείο (1,9). Λιγότερο δυσκολεύθηκαν µε τον εντοπισµό αποθηκευµένων αρχείων (1,67). Θέλοντας να κατατάξουµε τον κάθε εκπαιδευόµενο σε µία κατηγορία ως προς το βαθµό

6 312 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών δυσκολίας που συνάντησε, ορίσαµε τρεις κατηγορίες: µικρή, µεσαία και µεγάλη δυσκολία. Προέκυψε έτσι (Πίνακας 6) ότι ο συνολικός βαθµός δυσκολίας ακολουθεί την κανονική κατανοµή µε το 41,7 των εκπαιδευοµένων να συναντούν µεσαία δυσκολία. Η δυσκολία δεν σχετίζεται µε το φύλο, την ηλικία, την ειδικότητα και τα έτη προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση. Μ.Ο. δυσκολίας των εκπαιδευοµένων Μ.Ο. υσκολίας υσκολίες σε Γράφηµα σε λογιστικό φύλλο 2,4 εφαρµογές Αποστολή- λήψη 2,4 ηµιουργία παρουσιάσεων 2,4 υσκολίες στη Εισαγωγή εικόνας από αρχείο 1,9 διαχείριση αρχείων Εντοπισµός αποθηκευµένων αρχείων 1,67 Μετακίνηση αρχείου από φάκελο σε φάκελο 2,04 Αποθήκευση αρχείου από δισκέτα σε φάκελο 2,14 Αντιγραφή επικόλληση κειµένου 1,75 Εισαγωγή εικόνας από clipart 1,98 υσκολίες σε βασικές λειτουργίες εφαρµογών Μορφοποίηση γραµµατοσειράς 1,56 Άλλες δυσκολίες Χειρισµός ποντικιού 1,3 ιάκριση εννοιών (RAM-ROM) 2,24 Πίνακας 5: Μ.Ο. δυσκολίας των εκπαιδευοµένων στην εκµάθηση χρήσης Η/Υ Μικρή δυσκολία Μεσαία δυσκολία Μεγάλη δυσκολία Συνολικός βαθµός δυσκολίας N= , , ,0 Πίνακας 6: Συνολικός βαθµός δυσκολίας στη µάθηση Η/Υ Οι εκπαιδευόµενοι που ήταν λιγότερο έµπειροι στους Η/Υ πριν ξεκινήσει το πρόγραµµα επιµόρφωσης, δυσκολεύθηκαν περισσότερο στο σύνολο των λειτουργιών (F=8,118, p=0,001), στις εφαρµογές (F=7,610, p=0,001) και στις βασικές λειτουργίες των εφαρµογών (F=7,960, p=0,001). Ειδικά δε, για τη δυσκολία στη διαχείριση αρχείων υπάρχει µεγαλύτερη συσχέτιση µε το βαθµό προηγούµενης εµπειρίας (F=10,276, p=0,000). Το µόνο κίνητρο που παρουσίασε συσχέτιση µε το βαθµό δυσκολίας, ήταν η πιστοποίηση των γνώσεων. Όσο µεγαλύτερο ήταν το κίνητρο αυτό, τόσο µικρότερος ήταν ο βαθµός δυσκολίας (F=4,471, p=0,016). Αυτό πιθανά οφείλεται στο ότι το συγκεκριµένο κίνητρο επιλέχθηκε κυρίως από εκπαιδευόµενους µε εµπειρία στη χρήση Η/Υ. ιαχείριση αρχείων δοµή µνήµης Η/Υ Σύµφωνα µε τα όσα δήλωσαν οι εκπαιδευόµενοι ο συνηθέστερος χώρος αποθήκευσης των εργασιών τους, ήταν σε φακέλους που δηµιουργούσαν οι ίδιοι ανά περίπτωση (54,2). Το 30 του δείγµατος αποθήκευαν τις εργασίες τους σε ένα δικό τους φάκελο, το 28,8 αποθήκευαν τις εργασίες τους όπου τους υποδεικνύει ο Η/Υ, 5 εκπαιδευόµενοι (8,5) δεν τις αποθήκευαν πουθενά και κανένας δεν αποθήκευε τις εργασίες του στην επιφάνεια εργασίας. Το υψηλό ποσοστό αποθήκευσης σε πολλούς φακέλους, δίνει την εντύπωση ότι οι εκπαιδευόµενοι ήξεραν να διαχειρίζονται τα αρχεία και συνεπώς να κατανοούν τη λογική των φακέλων. Ωστόσο, οι απαντήσεις τους στην επόµενη ερώτηση δίνουν µια διαφορετική εικόνα.

7 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 313 Στη µόνη άµεση ερώτηση γνώσεων, υπήρχαν 3 εικόνες και οι εκπαιδευόµενοι έπρεπε να απαντήσουν ποια από τις τρεις αποδίδει σωστά τη δοµή της µνήµης του Η/Υ (Πίνακας 7). Σωστά απάντησε µόνο το 41,3 του δείγµατος. Οι υπόλοιποι επέλεξαν ως σωστή, είτε την εικόνα στην οποία «Τα έγγραφά µου» και ο φάκελος Windows είναι µέσα στο κάδο ανακύκλωσης, αλλά και τα Program Files έξω από το σκληρό δίσκο (39,1), είτε εκείνη στην οποία ο σκληρός δίσκος, τα Program Files και ο κάδος ανακύκλωσης είναι µέσα στη δισκέτα (19,6). Η επιλογή σωστής ή όχι απάντησης σχετίζεται µε την εµπειρία Η/Υ που είχαν οι εκπαιδευόµενοι πριν την επιµόρφωση (F=4,105, p=0,024). Εξάλλου, πολλοί εκπαιδευόµενοι επέλεξαν να µην απαντήσουν σε αυτήν την ερώτηση και οι 9 στους 12 που δεν απάντησαν ήταν αρχάριοι. Ν= ,1 41,3 Πίνακας 7: Απαντήσεις στην ερώτηση για τη δοµή της µνήµης του Η/Υ 9 19,6 Από την ανάλυση διακύµανσης προκύπτει ότι το αν απαντούν σωστά ή λάθος, δεν σχετίζεται µε τις στάσεις που είχαν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στους Η/Υ πριν την επιµόρφωση. Ενδιφέρον έχει ότι η µόνη συσχέτιση µε κίνητρα, είναι ότι όσοι είχαν εντονότερο το κίνητρο του κλίµατος επιµόρφωσης, είχαν τη τάση να δίνουν σωστότερες απαντήσεις (F=4,459, p=0,039), Ωστόσο δεν µπορούν να προκύψουν γενικευµένα συµπεράσµατα για το ποια κίνητρα είναι ισχυρά για τη µάθηση, από την εξέταση µίας µόνο ερώτησης γνώσεων. Αποτελέσµατα επιµόρφωσης Σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος, όπως προκύπτει από τον πίνακα 8, οι απόψεις των επιµορφούµενων ήταν αρκετά θετικές. Ωστόσο, στην πλειονότητά τους θεωρούσαν ότι ο χρόνος της επιµόρφωσης δεν ήταν επαρκής. Συγκεκριµένα, οι εκπαιδευόµενοι δήλωσαν ότι από την επιµόρφωση αποκόµισαν περισσότερο γνώσεις πάνω στον Η/Υ και διάθεση να συνεχίσουν να µαθαίνουν γύρω από αυτό. Ακόµη, σηµαντικό ήταν το ποσοστό εκείνων που δήλωσαν ότι απέκτησαν αρκετά θετικότερη στάση απέναντι στους Η/Υ και αυτοπεποίθηση στη χρήση τους. Οι εκπαιδευόµενοι δήλωσαν επίσης ότι απέκτησαν αυτοεκτίµηση και εµπιστοσύνη στον εαυτό τους καθώς και επικοινωνία και συνεργασία µε άλλους. Τέλος, απάντησαν ότι τους επηρέασε το σεµινάριο στη µείωση της

8 314 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών αµηχανίας και του φόβου απέναντι στον Η/Υ και στην προθυµία χρήσης Η/Υ στην τάξη. Οι απαντήσεις για τα αποτελέσµατα της επιµόρφωσης φαίνεται πως σχετίζονται µε τις στάσεις που είχαν οι εκπαιδευόµενοι πριν την επιµόρφωση. Έτσι, λιγότερο θετικοί ως προς τα αποτελέσµατα της επιµόρφωσης ήταν όσοι από την αρχή της είχαν εκδηλώσει αρνητική διάθεση (F=6,536, p=0,003). Οµοίως, όσοι είχαν περισσότερο αρνητική στάση πριν την επιµόρφωση µετά την ολοκλήρωσή της απάντησαν περισσότερο συγκρατηµένα για τις γνώσεις (F=5,828, p=0,006) και την εµπιστοσύνη- αυτοεκτίµηση (F=4,138, p=0,023) που απέκτησαν. Αποτελέσµατα επιµόρφωσης (Ν=60) Αυτοπεποίθηση για τη χρήση Η/Υ Θετικότερη στάση απέναντι στους Η/Υ Απόκτηση γνώσεων Η/Υ Μείωση αµηχανίας / φόβου Η/Υ Προθυµία χρήσης Η/Υ στην τάξη Αυτοεκτίµηση, εµπιστοσύνη στον εαυτό τους Επικοινωνία µε άλλους συνεργασία ιάθεση για περαιτέρω γνώση Η/Υ Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 1,8 19,3 68,4 10,5 3,4 20,3 61,0 15,3 0 10,0 70,0 20,0 17,2 20,7 46,6 15,5 10,2 27,1 49,2 13,6 14,0 24,6 43,9 17,5 15,3 28,8 37,3 18,6 5,2 19,0 50,0 25,9 Πίνακας 8: Παράγοντες αποτελεσµατικότητας της επιµόρφωσης όπως εκτιµήθηκαν από τους εκπαιδευόµενους Η µείωση της αµηχανίας και του φόβου απέναντι στον Η/Υ σχετίζεται επίσης, µε τις στάσεις που είχαν οι εκπαιδευόµενοι πριν αρχίσει το πρόγραµµα επιµόρφωσης (F=3,504, p=0,23). Ο φόβος µειώνεται περισσότερο σε εκπαιδευτικούς που είχαν από την αρχή θετικότερη στάση. Συνεπώς, οι αρχικές στάσεις των εκπαιδευοµένων δεν φαίνεται να αλλάζουν σηµαντικά µετά την επιµόρφωση. Χρήση αποκτηθέντων γνώσεων στο µέλλον Πρόθεση των εκπαιδευοµένων ήταν να χρησιµοποιήσουν τον Η/Υ περισσότερο για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας από ότι για προσωπικούς λόγους. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί σκόπευαν να τον χρησιµοποιήσουν κυρίως για την προετοιµασία της διδασκαλίας και όχι στην τάξη. Ακόµη και όσοι εκπαιδευτικοί ήθελαν να χρησιµοποιήσουν τον Η/Υ στην τάξη, σκόπευαν να το κάνουν κυρίως µε τη χρήση παρουσιάσεων και όχι µε κάποιο εκπαιδευτικό λογισµικό που θα έδινε τη δυνατότητα στους µαθητές για ενεργητική µάθηση. Οι νεώτεροι εκπαιδευτικοί έδειξαν µεγαλύτερη προθυµία στη χρήση του Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία (F=3,589, p=0,034). Τέλος, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι η ελλιπής γνώση χειρισµού Η/Υ είναι το µεγαλύτερο εµπόδιο για τη χρήση τους στην εκπαίδευση. ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Αρχικά, πρέπει να αναφέρουµε ότι και οι τρεις επιµορφωτές συµφώνησαν στα περισσότερα σηµεία που συζητήθηκαν. Συµφώνησαν, ότι ο χρόνος της επιµόρφωσης ήταν ιδιαίτερα περιορισµένος ενώ η ύλη που έπρεπε να καλυφθεί µεγάλη, γεγονός που περιόριζε την ευελιξία στους χειρισµούς τους. Ιδιαίτερη αναφορά από δύο εκπαιδευτές έγινε στο ότι δεν υπήρξε χρόνος για εκπαίδευση στη χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού. Στην ερώτηση για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευόµενοι, οι επιµορφωτές είπαν ότι εντονότερα είναι τα προβλήµατα στην αρχή του προγράµµατος, έως ότου οι εκπαιδευόµενοι εξοικειωθούν µε τη χρήση του ποντικιού, του πληκτρολόγιου και τη διαχείριση των αρχείων. Ειδικά για το ποντίκι είπαν ότι στην αρχή έχουν µεγάλο πρόβληµα αλλά µόλις µάθουν να το χειρίζονται, αποφεύγουν πλέον το πληκτρολόγιο. Έµφαση και από τους τρεις επιµορφωτές δόθηκε στις δυσκολίες που συναντούν οι εκπαιδευόµενοι στη διαχείριση των αρχείων. Άλλες δυσκολίες που αναφέρθηκαν ήταν η χρήση

9 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 315 του Excel και ιδίως όσον αφορά στις µαθηµατικές σχέσεις και στα γραφήµατα. Ακόµη, επισηµάνθηκε ότι οι εκπαιδευόµενοι «δυσκολεύονται σε οτιδήποτε είναι πιο θεωρητικό». ΣΥΖΗΤΗΣΗ Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι οι ενήλικες είχαν αρκετά κίνητρα για να συµµετάσχουν στην επιµόρφωση, αλλά στις ανοιχτές ερωτήσεις περιορίζονται σε συµβατικές απαντήσεις όπως «να µάθω το αντικείµενο διδασκαλίας». Τα κυριότερα κίνητρα, όπως απαντήθηκαν στην κλειστή ερώτηση, ήταν η γνώση Η/Υ, η µάθηση νέων αντικειµένων, το κλίµα της επιµόρφωσης και η πιστοποίηση των γνώσεων. Τα κίνητρα αυτά εµπίπτουν στις βασικές κατηγορίες κινήτρων που αναφέρει ο A. Rogers (1999).. Όπως προέκυψε από την ανάλυση των απαντήσεών τους, οι εκπαιδευόµενοι που πίστευαν ότι θα υπάρξουν αλλαγές στο ρόλο των εκπαιδευτικών από την εισαγωγή του Η/Υ στην εκπαίδευση, ήταν κυρίως εκείνοι που είχαν εκφράσει θετικές στάσεις. Εξάλλου, οι εκπαιδευτικοί µε αρνητικές στάσεις ήταν κατά βάση εκείνοι που απάντησαν ότι οι µαθητές θα επηρεαστούν αρνητικά στην έκφραση, το συνεργατικό πνεύµα και τις κοινωνικές δεξιότητες. Αν λάβουµε υπόψη µας το διαχωρισµό των εκπαιδευτικών µε αρνητικές στάσεις που κάνουν οι Σολωµονίδου & Σταυρίδου (1994), συµπεραίνουµε ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγµατός µας δεν ανήκουν στην κατηγορία αυτών που φοβούνται ότι θα παραγκωνιστούν από τους Η/Υ ή φοβούνται για κάποιες εργασιακές αλλαγές. Η αρνητική τους στάση αποδίδεται στο ότι θεωρούν τον Η/Υ ως κάτι απρόσωπο που θα βλάψει τους µαθητές. Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί εκείνοι που εξέφρασαν φόβους για τον περιορισµό των κοινωνικών δεξιοτήτων των µαθητών είναι εκείνοι που ενοχλούνται περισσότερο από το ενδεχόµενο επικοινωνίας µαθητών µέσω Η/Υ. Η αντίφαση αυτή µπορεί να αποδοθεί αφενός σε άγνοια των δυνατοτήτων που παρέχει ο υπολογιστής στους µαθητές στην τάξη, σε συνδυασµό µε ασαφείς απόψεις για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων µαθητών και αφετέρου στο φόβο διατάραξης της πειθαρχίας στην τάξη. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι σκόπευαν να χρησιµοποιήσουν τον Η/Υ στην προετοιµασία του µαθήµατος. Οι λίγοι εκπαιδευτικοί που ήθελαν να τον χρησιµοποιήσουν ως διδακτικό µέσο, σκόπευαν να το κάνουν µε τη χρήση παρουσιάσεων και όχι µε τη χρήση κάποιου εκπαιδευτικού λογισµικού που θα έδινε στους µαθητές τη δυνατότητα ενεργητικής µάθησης. Αυτό µπορεί να είναι αποτέλεσµα µιας δασκαλοκεντρικής θεώρησης της εκπαιδευτικής πράξης. Ίσως όµως η επιλογή των πααρουσιάσεων έναντι κάποιων άλλων διαδραστικών λογισµικών, να οφείλεται στον ανεπαρκή χρόνο εκπαίδευσης στην αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισµικών. Όσον αφορά στις δυσκολίες των εκπαιδευοµένων στην εκµάθηση χρήσης Η/Υ, παρατηρήθηκε σηµαντική ταύτιση των απαντήσεων των εκπαιδευοµένων µε τις δηλώσεις των επιµορφωτών. Ο χειρισµός λογιστικών φύλλων, η ηλεκτρονική επικοινωνία, οι παρουσιάσεις και η διάκριση της ειδικής ορολογίας αναφέρθηκαν ως οι σηµαντικότερες πηγές δυσκολιών. Προηγούµενη µελέτη έδειξε ότι η διάκριση ορολογίας αποτελεί πρόβληµα κυρίως σε ενηλίκους άνω των πενήντα ετών (Williamson, κ.ά., 1996). Η διαχείριση αρχείων επίσης δυσκόλεψε αρκετά τους εκπαιδευόµενους, σύµφωνα µε τις απαντήσεις τους. Αν λάβουµε υπόψη µας τα λεγόµενα των επιµορφωτών, συµπεραίνουµε ότι η δυσκολία στη διαχείριση αρχείων αρχικά είναι ακόµα µεγαλύτερη, αλλά η συνεχής εξάσκηση βοηθά τους εκπαιδευόµενους. Τα παραπάνω, ενισχύονται από τη διαπίστωση ότι η δυσκολία στη διαχείριση αρχείων, σχετίζεται µε την εµπειρία των εκπαιδευοµένων. Υποθέτουµε ότι η δυσκολία αυτή οφείλεται στην ελλιπή κατανόηση της δοµής της µνήµης. Η θέση αυτή ενισχύεται από την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικής σχέσης ανάµεσα στη δυσκολία στη διαχείρισης αρχείων και στην επιτυχία στην ερώτηση για τη δοµή της µνήµης. Φαίνεται λοιπόν να επιβεβαιώνονται οι Hackos & Stevens (1997) στο ότι οι αρχάριοι εκπαιδευόµενοι εκτελούν µηχανικά ορθές λειτουργίες, όταν τους υποδεικνύεται τι πρέπει να κάνουν, αλλά δεν αντιλαµβάνονται πλήρως τις πράξεις που εκτελούν.

10 316 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών Προηγούµενες µελέτες δείχνουν ότι η εξοικείωση µε τη χρήση του ποντικιού αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα. Την ίδια άποψη είχαν και οι επιµορφωτές. Ωστόσο, οι εκπαιδευόµενοι απάντησαν ότι στο ποντίκι δυσκολεύθηκαν λιγότερο από ό,τι σε όλες τις άλλες λειτουργίες. Καθώς όµως η ερώτηση αυτή τέθηκε στο τέλος του προγράµµατος, οπότε οι εκπαιδευόµενοι είχαν εξοικειωθεί µε τη χρήση του ποντικιού, είναι πιθανόν να είχαν πλέον αµβλυνθεί οι αρχικές εντυπώσεις. Μελέτη κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα µπορούσε να δώσει πληρέστερη απάντηση στο ερώτηµα. Οι εκπαιδευόµενοι, όπως αναφέρεται και σε άλλες µελέτες, δήλωσαν ότι αποκόµισαν κυρίως γνώσεις αλλά και διάθεση για απόκτηση περαιτέρω γνώσεων για τους Η/Υ. Ακόµη, ότι απέκτησαν θετικότερη στάση για τον Η/Υ, αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίµηση ως προς τη χρήση του. Οι απαντήσεις αυτές όµως δόθηκαν από εκείνους που εξαρχής είχαν θετικές στάσεις απέναντι στον Η/Υ. Αντίθετα, όπως προέκυψε από την ανάλυση οι εκπαιδευτικοί που είχαν εξαρχής αρνητικές στάσεις δεν τις µετέβαλαν µετά το τέλος της επιµόρφωσης. Οι περισσότεροι εκπαιδευόµενοι έµειναν αρκετά ικανοποιηµένοι από το σύνολο της επιµόρφωσης. Ωστόσο, το µεγαλύτερο πρόβληµα που αναφέρθηκε από επιµορφωτές και εκπαιδευόµενους, ήταν η διάρκεια της επιµόρφωσης. Ο περιορισµένος χρόνος δεν επέτρεψε στους εκπαιδευόµενους να εµπεδώσουν το αντικείµενο µάθησης και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση για τη χρήση του Η/Υ ώστε να τον χρησιµοποιήσουν στη τάξη. Η προηγηθείσα συζήτηση οδηγεί στο συµπέρασµα ότι για το ξεπέρασµα των δυσκολιών και την καλλιέργεια θετικών στάσεων απέναντι στις ΤΠΕ απαιτείται χρόνος για επαρκή εξάσκηση και κυρίως για ουσιαστική επιµόρφωση σε ζητήµατα εκπαιδευτικής χρήσης των ΤΠΕ. Σε επίπεδο περιεχοµένου της επιµόρφωσης και διδακτικής µεθοδολογίας προτείνεται να δοθεί έµφαση στη διαχείριση αρχείων, µε τη χρήση µοντέλων και πολλαπλών αναπαραστάσεων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Dreyfus, H.L. & Dreyfus, S.E. (1986). Mind Over Machine. New York, NY: The Free Press. Hackos, T. & Stevens M. (1997). Standards for Online Communication. New York, NY: John Wiley & Sons, Inc. Rogers, A. (1999). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων, Μεταίχµιο, Αθήνα. Williamson, K., Bow, A., & Wale K. (1996). Barriers to Public Internet Access. Communications Research Forum, Melbourne, October. Κυνηγός, Π., Καραγεώργος,., Βαβουράκη, Α. & Γαβρίλης, Κ. (2000). Οι απόψεις των καθηγητών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Πάτρα. Μπρατίτσης, Θ., Μηναϊδη, Α., Χλαπάνης, Ε. & ηµητρακοπούλου Α. (2003). Σχεδιασµός Προγράµµατος ιαρκούς Επιµόρφωσης των Εκπαιδευτικών από Απόσταση, µε βάση εδοµένα Έρευνας από τρέχουσα Επιµόρφωση στις ΤΠΕ, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Πάτρα. Πολίτης, Π., Καραµάνης, Μ., Ρούσσος, Π. & Τσαούσης, Γ. (2000). Αξιολόγηση της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στα πλαίσια του Έργου Ο ΥΣΣΕΑΣ, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Πάτρα. Σολοµωνίδου, Χ. & Σταυρίδου, Ε. (1994). Σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία: υνατότητες και προοπτικές για την επίλυση προβληµάτων της εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ.20-21, Τζιµόπουλος, Ν. (2002). Αξιολόγηση ενός εντατικού σεµιναρίου διάρκειας 60 ωρών σε καθηγητές ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε θέµα "Χρήση Η/Υ και εκπαιδευτικό λογισµικό". Γνώµες, κρίσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους υπολογιστές και τις εφαρµογές τους, Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ι.Π.Ε.Τ.

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr Αξιολόγηση ενός Εντατικού Σεµιναρίου µε Θέµα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικό Λογισµικό": Γνώµες, Κρίσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τους Υπολογιστές και

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο

Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο Οδηγίες στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου: 1. Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον"

Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον 106 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον" Χρήστος Κοίλιας

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ράσεων δια Βίου Μάθησης στις Νέες Τεχνολογίες στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Αξιολόγηση ράσεων δια Βίου Μάθησης στις Νέες Τεχνολογίες στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Αξιολόγηση ράσεων δια Βίου Μάθησης στις Νέες Τεχνολογίες στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Φώτης Λαζαρίνης ΤΕΙ Μεσολογγίου, KEE Αιτωλοακαρνανίας lazarinf@teimes.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Καΐρη Μερόπη Εκπαιδευτικός Δ.Ε., καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής. Μακρυωνίτης Γεώργιος Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ν. Κυκλάδων, καθηγ.

Καΐρη Μερόπη Εκπαιδευτικός Δ.Ε., καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής. Μακρυωνίτης Γεώργιος Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ν. Κυκλάδων, καθηγ. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 679 EΠΙMΟΡΦΩΣΗ EΚΠΑΙΔEΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠE ΣΤΗΝ EΚΠΑΙΔEΥΣΗ- ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 1 Εκπαίδευση ενηλίκων 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι

Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι Στην διερεύνηση αυτή οι µαθητές στοχεύουν στην οργάνωση ενός πάρτι. Εκτιµώντας ότι η επιτυχία της εκδήλωσης εξαρτάται από τις ιδιαίτερες προτιµήσεις των προσκεκληµένων καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2005 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το µάθηµα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 Λύκειο Λατσιών Αλέξανδρος Ταμπάκης Εκπαιδευτής Ε.Κ. Εισαγωγή 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ροµποτική; Ποιοι οι διδαχτικοί στόχοι; Πως θα υλοποιηθεί η όλη εργασία; Ποιο ροµπότ θα χρησιµοποιηθεί; Πως θα χρηµατοδοτηθεί;

Γιατί ροµποτική; Ποιοι οι διδαχτικοί στόχοι; Πως θα υλοποιηθεί η όλη εργασία; Ποιο ροµπότ θα χρησιµοποιηθεί; Πως θα χρηµατοδοτηθεί; Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου «ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ» Βεζονιαράκης ηµήτρης καθηγητής ΠΕ19 4 ου ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1 Μάθηµα ερευνητικής εργασίας «ροµποτική» Γιατί ροµποτική; Ποιοι οι διδαχτικοί στόχοι; Πως θα υλοποιηθεί η

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2001 Σ. Παπαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Είδη φυτών: Πόες, θάµνοι, δέντρα ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΣ:, ΠΕ 70 ΚΣΕ ΚΙΛΚΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 1. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογώντας την επιμόρφωσης Β επιπέδου για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία στους φιλολόγους Σερρών, Δράμας και Καβάλας

Αξιολογώντας την επιμόρφωσης Β επιπέδου για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία στους φιλολόγους Σερρών, Δράμας και Καβάλας Αξιολογώντας την επιμόρφωσης Β επιπέδου για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία στους φιλολόγους Σερρών, Δράμας και Καβάλας Β. Ζέττα 1, Σ. Παπακωνσταντίνου 2, Γ. Αποστολίδης 3 1 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία

Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 601 Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία Γκρίτση Φανή, gritsi@upatras.gr Καµπεζά Μαρία, kampeza@upatras.gr Κότσαρη Μαρία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ενηλικιότητα Δεν προσδιορίζεται με βάση την ηλικία. Ο ίδιος αναγνωρίζει τον εαυτό του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Ερευνώντας τις ερμηνείες φοιτητών και τις διδακτικές πρακτικές εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την έννοια της περιοδικότητας Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ Επιστημονική υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη διερεύνησης εϖιµορφωτικών αναγκών

Μελέτη διερεύνησης εϖιµορφωτικών αναγκών ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε& ΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραµµα Εϖιµόρφωσης Εκϖαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωϖαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) Μελέτη διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους» ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους» Σύντοµη περιγραφή Μέσα στο τρέχον εργασιακό περιβάλλον, κάτω από συνθήκες διαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Καραλής Θανάσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών karalis@upatras.gr

Καραλής Θανάσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών karalis@upatras.gr 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 387 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Αρετή Σταυροπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Τµήµα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης 41o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΝΕ Κρήτη 2014 ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά.

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Γενικό Λύκειο Βαλτινού Τρικάλων ως εµπλεκόµενο σχολείο στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα Comenius Regio, που υλοποιείται µεταξύ φορέων και οργανισµών των Τρικάλων (Ελλάδα) και του

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

«ια βίου Εκπαίδευση και Επαγγελµατική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών»

«ια βίου Εκπαίδευση και Επαγγελµατική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών» «ια βίου Εκπαίδευση και Επαγγελµατική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών» Ερευνητικό Έργο στο πλαίσιο της ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ για ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ την περίοδο 2003-2005

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285 Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου I. Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη στις χώρες των διαφόρων συνεργατών και οι οργανωτές χρησιμοποίησαν τις μεθόδους εκείνες που ταίριαζαν καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών - 0 - Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Σεμινάρια Ιατρικών βιβλιοθηκών 10 Φεβρουαρίου 2012 Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη»

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» «Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» Αθηνά Τραψιώτη Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Τεχνικός ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ημαθίας trapsiot@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα