Ηλεκτρονικό Σύστηµα ιαχείρισης Πληροφορίας Οδηγός διαδικασιών Έκδοση 1.1 Μάιος 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρονικό Σύστηµα ιαχείρισης Πληροφορίας Οδηγός διαδικασιών Έκδοση 1.1 Μάιος 2002"

Transcript

1 Ηλεκτρονικό Σύστηµα ιαχείρισης Πληροφορίας Οδηγός διαδικασιών Έκδοση 1.1 Μάιος

2 1. ιαδικασία Ενηµέρωσης ΕΕ από τον Τεχνικό & Επιστηµονικό Σύµβουλο Υπεύθυνος Ενέργειας: Σύµβουλος Τεχνικής και Επιστηµονικής Στήριξης της περιοχής που εδρεύει η ΕΕ. Με σχετική επικοινωνία µέλους της οµάδας έργου του Συµβούλου Τεχνικής και Επιστηµονικής Υποστήριξης, που έχει την ευθύνη της περιοχής όπου εδρεύει η ΕΕ, διευθετείται η ηµεροµηνία και ώρα της πρώτης συνάντησης µεταξύ των µελών της ΕΕ και του συµβούλου. Η συνάντηση δύναται να οριστεί στην έδρα της ΕΕ ή στην έδρα του συµβούλου. Κατά τη συνάντηση αυτή ο σύµβουλος ενηµερώνει όλα τα µέλη της ΕΕ για τα ακόλουθα θέµατα: Γενική Περιγραφή, Στόχοι και Σκοποί του Έργου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Τεχνικό ελτίο Έργου (Τ Ε). Αρµοδιότητες και Υποχρεώσεις της ΕΕ, σύµφωνα µε τις εγκυκλίους και αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ). Τρόπος Επικοινωνίας και Χρήση Υποστηρικτικών Υποδοµών (MIS, Help Desk κλπ). Οδηγός Εφαρµογής Έντυπα κλπ. Χρονοδιάγραµµα Εφαρµογής. (Αλλαγές στο χρονοδιάγραµµα επιτρέπονται µέσα από το ΠΣ. Εγχειρίδιο ΕΕ 5.1.2) 2. ιαδικασία Ενηµέρωσης ιευθύνσεων Α/Βάθµιας Β/Βάθµιας Εκπαίδευσης Υπεύθυνος Ενέργειας: Η ΕΕ της Περιοχής. Η ΕΕ αναλαµβάνει την ενηµέρωση των ιευθύνσεων Α/Βάθµιας και Β/Βάθµιας Εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης της, ώστε να τεθούν σε πλήρη ετοιµότητα, κατά λόγο αρµοδιότητας, για: Την ενηµέρωση των Σχολικών Μονάδων της περιοχής ευθύνης τους. Την υποστήριξη της διαδικασίας διακίνησης των απαραίτητων εγγράφων, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικότερα στις επόµενες 2

3 διαδικασίες. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ 3. ιαδικασία Πιστοποίησης Κέντρων Στήριξης Επιµόρφωσης (ΚΣΕ) Υπεύθυνος Ενέργειας: Η Επιτροπή Επιµόρφωσης της Περιοχής. Έντυπα: Τα Ε1, Ε2α, Ε2, Ε2β. Βήµα 1: Η ΕΕ αποστέλλει το έντυπο Ε1 προς όλα τα ΚΣΕ της περιοχής ευθύνης της, τα οποία της έχει γνωστοποιήσει ο αντίστοιχος τεχνικός σύµβουλος, µετά τη διαδικασία της κατ αρχήν πιστοποίησης των ΚΣΕ. Η αποστολή δύναται να γίνει µε Fax ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή και µε απλό ταχυδροµείο. Στην επιστολή καθορίζεται η χρονική περίοδος διεξαγωγής της πιστοποίησης του κάθε ΚΣΕ. Βήµα 2: Τα µέλη των ΕΕ διενεργούν την πιστοποίηση του κάθε ΚΣΕ στα χρονικά περιθώρια που ορίστηκαν στο έντυπο Ε1 και συµπληρώνουν το έντυπο Ε2α για κάθε αίθουσα του ΚΣΕ (αν υπάρχουν περισσότερες από µία). Βήµα 3: Μετά τη διενέργεια του συνόλου των απαιτούµενων επισκέψεων, ακολουθεί συνεδρίαση της ΕΕ, κατά την οποία αποφασίζεται η πιστοποίηση κάθε αίθουσας και κάθε ΚΣΕ. Η απόφαση για κάθε αίθουσα δηλώνεται σηµειώνοντας σχετικά στην τελευταία γραµµή του εντύπου Ε2α τις ενδείξεις ΝΑΙ ή ΟΧΙ και τελικά υπογράφεται από τον 1. Εισαγωγή αιθουσών (Εγχειρίδιο ΚΣΕ 5.1.2) 2. Τροποποίηση αιθουσών (Εγχειρίδιο ΚΣΕ 5.1.3) 3. Τροποποίηση στοιχείων µελών (Εγχειρίδιο ΚΣΕ 5.1.4) Πριν από κάθε επίσκεψη η Ε.Ε. πρέπει να ενηµερώσει τα αντίστοιχα ΚΣΕ ώστε να προσθέσουν (Εγχειρίδιο ΚΣΕ 5.1.2) ή να τροποποιήσουν (Εγχειρίδιο ΚΣΕ 5.1.3) τις αντίστοιχες αίθουσες που θα πιστοποιηθούν Υποστηριζόµενες ενέργειες ΕΕ από ΠΣ 1. Πιστοποίηση αιθουσών (Εγχειρίδιο EE 5.3.3). Μετά από κάθε επίσκεψη σε ΚΣΕ πρέπει να αλλαχθεί στο ΠΣ το status κάθε αίθουσας. 3

4 Συντονιστή της ΕΕ. Βήµα 4: Στη συνέχεια συντάσσεται από την ΕΕ Έντυπο Πιστοποίησης Υποστηριζόµενες ενέργειες ΕΕ από ΠΣ ΚΣΕ (Ε2), το οποίο κοινοποιείται και στο αντίστοιχο ΚΣΕ που το αφορά. 1. Εκτύπωση Ε2 (Εγχειρίδιο ΕΕ 5.3.6) Βήµα 5: Συντάσσεται από την ΕΕ συγκεντρωτική κατάσταση (Έντυπο Υποστηριζόµενες ενέργειες ΕΕ από ΠΣ Ε2β) για όλες τις πιστοποιηµένες αίθουσες ανά ΚΣΕ και αποστέλλεται 1. Εκτύπωση Ε2β (Εγχειρίδιο ΕE 5.4.1) στον αντίστοιχο Τεχνικό Σύµβουλο, ώστε να λάβει γνώση. Η διαδικασία πιστοποίησης διενεργείται µια φορά και σε προγραµµατισµένο διάστηµα πριν την έναρξη της περιόδου επιµόρφωσης. Ο κατάλογος των ΚΣΕ ενηµερώνεται συνεχώς και η διαδικασία πιστοποίησης επαναλαµβάνεται µετά από σχετική και έγκαιρη ειδοποίηση της ΕΕ από τον αντίστοιχο Τεχνικό Σύµβουλο της περιοχής της. Στην ειδοποίηση επισυνάπτεται και ο κατάλογος των ΚΣΕ που πρέπει να πιστοποιηθούν. Κατά τη διαδικασία πιστοποίησης, ενηµερώνεται πληρέστερα ο υπεύθυνος του ΚΣΕ για το πρόγραµµα επιµόρφωσης, καθώς και για τα σηµεία επικοινωνίας για άντληση Πολλές από τις απαραίτητες πληροφορίες διατίθενται πλέον µέσω του ΠΣ. σχετικών πληροφοριών. Προσοχή: Η διαδικασίες πιστοποίησης πρέπει να διενεργηθούν µέσα στα Υπάρχει αντίστοιχο ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ στο ΠΣ µε προκαθορισµένα χρονικά πλαίσια του χρονοδιαγράµµατος που θα καταρτιστεί σε το οποίο µπορούν να ενηµερωθούν οι ενδιαφερόµενοι. συµφωνία µεταξύ αντίστοιχου τεχνικού συµβούλου και ΕΕ. 4. ιαδικασία Κατάρτισης Προγραµµάτων ΚΣΕ Υπεύθυνος Ενέργειας: Τα Κέντρα Στήριξης Επιµόρφωσης (ΚΣΕ). Έντυπα: Τα Ε3, Ε3α, Ε20. Οι υπεύθυνοι των πιστοποιηµένων ΚΣΕ: Βήµα 1: Παραλαµβάνουν από την ΕΕ τα έντυπα Ε3 και Ε3α, καθώς και τους καταλόγους των πιστοποιηµένων επιµορφωτών (έντυπο Ε17) της 1. Εκτύπωση Ε3 (Εγχειρίδιο ΚΣΕ 5.3.3) 4

5 περιοχής τους και ακολούθως: 2. Εκτύπωση Ε3α (Εγχειρίδιο ΚΣΕ 5.3.4) Βήµα 2: Επιλέγουν τους επιµορφωτές που επιθυµούν να συνεργαστούν µαζί τους και οι οποίοι υπογράφουν δήλωση/ βεβαίωση (έντυπο Ε20) για την επιβεβαίωση της µεταξύ τους συνεργασίας. Βήµα 3: Συµπληρώνουν στο έντυπο αίτησης νέου προγράµµατος (Ε3α), για κάθε προτεινόµενο πρόγραµµα, το αναλυτικό ωράριο ανά ηµέρα, αίθουσα, ώρα και επιµορφωτή, σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες συµπλήρωσης του εντύπου. Βήµα 4: Συµπληρώνουν τη συγκεντρωτική κατάσταση Ε3 των προγραµµάτων που προσφέρονται. Βήµα 5: Παραδίδουν τα σχετικά έντυπα 1 (αφού κρατήσουν αντίγραφο) στην αρµόδια ΕΕ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία που έχει ορίσει η ΕΕ. Κανόνες Κατάρτισης Προγραµµάτων συναντήσεις. Κάθε επιµορφωτικό σεµινάριο αποτελείται από 16 τρίωρες επιµορφωτικές Υποστηριζόµενες ενέργειες EΕ από ΠΣ 1. Εκτύπωση Ε17 (Εγχειρίδιο ΕΕ 5.4.4) 1. Επιµορφωτές ΚΣΕ (Εγχειρίδιο ΚΣΕ 5.2.1) 2. Εκτύπωση Ε20 (Εγχειρίδιο ΚΣΕ 5.3.5) 1. Αίτηση νέου προγράµµατος επιµόρφωσης (Εγχειρίδιο ΚΣΕ 5.2.2) 2. Τροποποίηση αίτησης (Εγχειρίδιο ΚΣΕ 5.2.3) 3. Εκτύπωση Ε3α (Εγχειρίδιο ΚΣΕ 5.3.4) 1. Εκτύπωση Ε3 (Εγχειρίδιο ΚΣΕ 5.3.3) Τα σχετικά έντυπα είναι άµεσα ορατά στην Ε.Ε. µέσω του ΠΣ. Το ΚΣΕ είναι υποχρεωµένο να εκτυπώσει τα έντυπα που το αφορούν, να τα υπογράψει και να τα παραδώσει στην Ε.Ε. προγραµµάτων Υποστηρίζεται από το ΠΣ κατά την αίτηση των 1 Όλα τα έγγραφα παραδίδονται και διακινούνται και σε ηλεκτρονική µορφή. 5

6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Σε κάθε τρίωρο αντιστοιχεί µόνο ένας επιµορφωτής (και ο αντίστοιχος αναπληρωµατικός του). Για κάθε επιµορφωτικό σεµινάριο πρέπει να υπάρχουν και να προσκοµίζονται οι αντίστοιχες δηλώσεις/ βεβαιώσεις (έντυπο Ε20) των επιµορφωτών που συµµετέχουν. Υποστηρίζεται από το ΠΣ κατά την αίτηση των προγραµµάτων 1. Εκτύπωση Ε20 (Εγχειρίδιο ΚΣΕ 5.3.5) 5. ιαδικασία Ενηµέρωσης Υποψήφιων Επιµορφούµενων και του Τεχνικού Συµβούλου για τα ιαθέσιµα Προγράµµατα Υπεύθυνος Ενέργειας: Η Επιτροπή Επιµόρφωσης της Περιοχής. Έντυπα: Ε4. Βήµα 1: Η ΕΕ παραλαµβάνει το φάκελο των προτεινόµενων προγραµµάτων από τα ΚΣΕ της περιοχής ευθύνης της. Τα σχετικά έντυπα είναι άµεσα ορατά στην Ε.Ε. µέσω του ΠΣ. Το ΚΣΕ είναι υποχρεωµένο να εκτυπώσει τα έντυπα που το αφορούν, να τα υπογράψει και να τα παραδώσει στην Ε.Ε. Βήµα 2: Η ΕΕ ελέγχει τα έντυπα Ε3, Ε3α και Ε20 που έχουν υποβληθεί για κάθε πρόγραµµα. Βασικοί κανόνες έγκρισης προγράµµατος είναι: (α) Η Οι περισσότεροι έλεγχοι γίνονται από το ΠΣ µε τη διαδικασία της αίτησης του ΚΣΕ.Συγκεκριµένα: Πληρότητα των στοιχείων: Το πρόγραµµα, στο οποίο δεν Α) εξασφαλίζεται από το ΠΣ αφού ελεγχθούν και τα επισυνάπτονται τα απαραίτητα έντυπα Ε3α και Ε20 ή οι πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτά τα έντυπα είναι ελλιπείς ή έρχονται σε αντίθεση µε στοιχεία που έχουν δηλωθεί σε άλλα έντυπα, δεν εγκρίνεται, (β) Η Εφικτότητα του προγράµµατος σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα προτεινόµενα προγράµµατα: Ο επιµορφωτής και ο αναπληρωµατικός έντυπα που παραδίδει το ΚΣΕ στην ΕΕ Β) Ο έλεγχος για την εφικτότητα του προγράµµατος αναφέρεται στην ενότητα του εγχειριδίου της ΕΕ Γ) εξασφαλίζεται από το ΠΣ αφού ελεγχθούν και τα έντυπα που παραδίδει το ΚΣΕ στην ΕΕ 6

7 επιµορφωτής που αναγράφονται στα έντυπα Ε3α πρέπει να είναι αποκλειστικά διαθέσιµοι για το συγκεκριµένο τρίωρο σεµινάριο. Όλα τα προγράµµατα, στα οποία εµφανίζονται τέτοια προβλήµατα διαθεσιµότητας (επικαλύψεις) των επιµορφωτών, δεν εγκρίνονται, (γ) Τα προσφερόµενα ωράρια: Τα προτεινόµενα ωράρια των επιµορφωτικών σεµιναρίων πρέπει να είναι σε κατάλληλες ώρες και ηµέρες, σύµφωνα µε τη διαθεσιµότητα των εκπαιδευτικών της περιοχής και (δ) Τα ανώτατο επιτρεπόµενο όριο της απασχόλησης κάθε επιµορφωτή. Βήµα 3: Η ΕΕ καταρτίζει τον τελικό κατάλογο των προτεινόµενων προγραµµάτων στο έντυπο E4. Βήµα 4: H EE καταρτίζει το φάκελο ενηµέρωσης των σχολικών µονάδων, ο οποίος αποτελείται από τα έντυπα: Ε16 (κατάλογος µε τα ΚΣΕ της περιοχής), Ε4 (κατάλογος των προτεινόµενων προγραµµάτων), Ε5 (φόρµα αίτησης εκπαιδευτικού), Ε6 (συγκεντρωτική κατάσταση προτιµήσεων εκπαιδευτικών), Ε6α (στοιχεία σχολικής µονάδας). Βήµα 5: Η ΕΕ ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων του εντύπου Ε19 και, αφού τον οριστικοποιήσει 2, τον χρησιµοποιεί ως πίνακα αποδεκτών του φακέλου ενηµέρωσης. ) το ΠΣ παρέχει στατιστικά στοιχεία (σύνολο ωρών που έχει οριστεί ο επιµορφωτής σε όλες τις περιοχές) για να κάνει τον έλεγχο η Ε.Ε Υποστηριζόµενες ενέργειες EΕ από ΠΣ 1. Εκτύπωση Ε4 (Εγχειρίδιο ΕΕ 5.4.3) Τα σχετικά έντυπα είναι άµεσα ορατά στις σχολικές µονάδες που έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο µέσω του ΠΣ.Οι υπόλοιπες σχολικές µονάδες πρέπει να ενηµερωθούν µε φυσικό τρόπο. Πιθανές τροποποιήσεις στο περιεχόµενο του εντύπου Ε19 πραγµατοποιούνται µε το ΠΣ από τον τεχνικό σύµβουλο (ΕΑΙΤΥ ή ΠΙ αντίστοιχα) και κοινοποιούνται στην Ε.Ε. 2 Πιθανές τροποποιήσεις στο περιεχόµενο του εντύπου Ε19 πραγµατοποιούνται από τον τεχνικό σύµβουλο (ΕΑΙΤΥ ή ΠΙ αντίστοιχα) και κοινοποιούνται στην Ε.Ε. 7

8 Βήµα 6: Αποστέλλει το φάκελο ενηµέρωσης των σχολικών µονάδων σε όλες τις σχολικές µονάδες και ορίζει καταληκτική ηµεροµηνία για τη συλλογή των απαραίτητων εντύπων από τις σχολικές µονάδες. Οι σχολικές µονάδες, που θα αποστείλουν τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών εκπρόθεσµα (σε περίπτωση αποστολής µε ταχυδροµείο θα λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία αποστολής), αποκλείονται από τη συνέχεια της διαδικασίας στην τρέχουσα περίοδο επιµόρφωσης. Τα σχετικά έντυπα είναι άµεσα ορατά στις σχολικές µονάδες που έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο µέσω του ΠΣ.Οι υπόλοιπες σχολικές µονάδες πρέπει να ενηµερωθούν µε φυσικό τρόπο. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται µέσω του ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ από την Ε.Ε. 6. ιαδικασία Συλλογής Αιτήσεων Εκπαιδευτικών Σχολικής Μονάδας και Αποστολής στην Ε.Ε. Υπεύθυνος Ενέργειας: Ο ιευθυντής της σχολικής µονάδας. Έντυπα: Ε5, Ε6, Ε6α. Βήµα 1: Ο ιευθυντής της σχολικής µονάδας παραλαµβάνει από την ΕΕ το Τα σχετικά έντυπα είναι άµεσα ορατά στις σχολικές φάκελο ενηµέρωσης, που περιέχει τα έντυπα: Ε16 (κατάλογος µε τα µονάδες που έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο µέσω του ΚΣΕ της περιοχής), Ε4 (κατάλογος των προτεινόµενων προγραµµάτων), ΠΣ.Οι υπόλοιπες σχολικές µονάδες πρέπει να Ε5 (φόρµα αίτησης εκπαιδευτικού), Ε6 (συγκεντρωτική κατάσταση ενηµερωθούν µε φυσικό τρόπο. προτιµήσεων εκπαιδευτικών), Ε6α (στοιχεία σχολικής µονάδας). Βήµα 2: Κάθε εκπαιδευτικός που ανήκει στη σχολική µονάδα: (α) ενηµερώνεται Υποστηρίζεται από το ΠΣ (Εγχειρίδιο ΣΜ 5.2.1) ενυπογράφως για το περιεχόµενο του φακέλου ενηµέρωσης, (β) Εκτύπωση Ε5 (Εγχειρίδιο ΣΜ 5.3.1) συµπληρώνει, εφόσον το επιθυµεί, αίτηση µε τις προτιµήσεις του (έντυπο Ε5) και (γ) παραδίδει το έντυπο Ε5 στον ιευθυντή της σχολικής µονάδας. 8

9 Βήµα 3: Ο ιευθυντής του σχολείου συµπληρώνει τα έντυπα Ε6 (συγκεντρωτική κατάσταση προτιµήσεων των εκπαιδευτικών) και Ε6α (στοιχεία σχολικής µονάδας) και δηµιουργεί το φάκελο απάντησης της σχολικής µονάδας, που αποτελείται από τα έντυπα: Ε6 (συγκεντρωτική κατάσταση προτιµήσεων των εκπαιδευτικών), Ε6α (στοιχεία σχολικής µονάδας), Ε5 (αίτηση των εκπαιδευτικών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την επιµόρφωση). Βήµα 4: Αποστέλλει το φάκελο απάντησης του σχολείου στην ΕΕ µέσα στις προκαθορισµένες ηµεροµηνίες. Προσοχή: Οι σχολικές µονάδες που θα αποστείλουν τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών εκπρόθεσµα (σε περίπτωση αποστολής µε ταχυδροµείο θα λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία αποστολής), αποκλείονται από τη συνέχεια της διαδικασίας στην τρέχουσα περίοδο επιµόρφωσης. 7. ιαδικασία Κλήρωσης Εκπαιδευτικών στα Προγράµµατα Επιµόρφωσης Υπεύθυνος Ενέργειας: Η Επιτροπή Επιµόρφωσης της Περιοχής. Έντυπα: Ε7, Ε8. Βήµα 1: Η ΕΕ παραλαµβάνει τους φακέλους απάντησης από όλες τις σχολικές Υποστηριζόµενες ενέργειες ΣΜ από ΠΣ 1. Εκτύπωση Ε6 (Εγχειρίδιο ΣΜ 5.3.2) 2. Εκτύπωση Ε6α (Εγχειρίδιο ΣΜ 5.3.3) 3. Εκτύπωση Ε5 (Εγχειρίδιο ΣΜ 5.3.1) Τα σχετικά έντυπα είναι άµεσα ορατά στην Ε.Ε. για τις σχολικές µονάδες που έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο µέσω του ΠΣ. Οι υπόλοιπες σχολικές µονάδες πρέπει να ενηµερώσουν την Ε.Ε. µε φυσικό τρόπο. Το ΠΣ δεν επιτρέπει την καταχώρηση αιτήσεων µετά από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Η Ε.Ε. καταχωρεί στο ΠΣ τις αιτήσεις των 9

10 µονάδες της περιοχής και φροντίζει για την εισαγωγή των απαραίτητων δεδοµένων στο πληροφοριακό σύστηµα του έργου. Ο φάκελος απάντησης της σχολικής µονάδας θα πρέπει να περιλαµβάνει τα έντυπα: Ε6 συγκεντρωτική κατάσταση προτιµήσεων των εκπαιδευτικών, Ε6α πληροφοριακά στοιχεία για τη σχολική µονάδα, Ε5 τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την επιµόρφωση. Βήµα 2: Αφού ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική καταγραφή των δεδοµένων στο πληροφοριακό σύστηµα, ενηµερώνει τον Τεχνικό Σύµβουλο, ώστε να ενεργοποιήσει την διαδικασία της κλήρωσης, και ορίζει την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Βήµα 3: Πραγµατοποιείται η ηλεκτρονική κλήρωση δηµόσια. Βήµα 4: Μέσα από το πληροφοριακό σύστηµα του έργου πραγµατοποιούνται οι εκτυπώσεις των εντύπων Ε7 και Ε8, που περιέχουν τα αποτελέσµατα της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Βήµα 5: Η ΕΕ ορίζει την καταληκτική ηµεροµηνία εγγραφών των εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από την έναρξη του πρώτου προγράµµατος στην περιοχή ευθύνης της. Βήµα 6: Η Ε.Ε. αποστέλλει το έντυπο Ε7 στις σχολικές µονάδες, για να ενηµερωθούν για τα αποτελέσµατα της κλήρωσης. Στο έντυπο Ε7 υπάρχει η ένδειξη (επιτυχών, επιλαχών, αποτυχών) για κάθε εκπαιδευτικό που είχε υποβάλει αίτηση. εκπαιδευτικών που υποβλήθηκαν από σχολικές µονάδες που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο χρησιµοποιώντας τους αντίστοιχους κωδικούς που της έχουν κοινοποιηθεί. Από το πρόγραµµα της κλήρωσης που διατίθεται στην Ε.Ε. από τον τεχνικό και επιστηµονικό σύµβουλο. Από το πρόγραµµα της κλήρωσης που διατίθεται στην Ε.Ε. από τον τεχνικό και επιστηµονικό σύµβουλο. Από το πρόγραµµα της κλήρωσης που διατίθεται στην Ε.Ε. από τον τεχνικό και επιστηµονικό σύµβουλο. Μέσω του αντίστοιχου ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του ΠΣ Τα αποτελέσµατα είναι ορατά στις σχολικές µονάδες που έχουν πρόσβαση στο ΠΣ. Οι υπόλοιπες ενηµερώνονται από την Ε.Ε. 10

11 Βήµα 7: Η ΕΕ αποστέλλει το έντυπο Ε8 στα ΚΣΕ των οποίων τα προγράµµατα θα λειτουργήσουν σύµφωνα µε τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών της περιοχής. 8. ιαδικασία Εγγραφής Εκπαιδευτικών στα Προγράµµατα Επιµόρφωσης Υπεύθυνος Ενέργειας: Τα Κέντρα Στήριξης Επιµόρφωσης (ΚΣΕ). Έντυπα: Ε8α, Ε14α. Βήµα 1: Οι εκπαιδευτικοί εγγράφονται στα ΚΣΕ όπου έχουν κληρωθεί. Η διαδικασία της εγγραφής έχει καταληκτική ηµεροµηνία που ορίζεται από την ΕΕ και είναι πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες νωρίτερα από την έναρξη του πρώτου προγράµµατος επιµόρφωσης. Βήµα 2: Μετά το πέρας της καταληκτικής ηµεροµηνίας και, αν δεν έχει συµπληρωθεί ο απαιτούµενος αριθµός επιµορφούµενων, το ΚΣΕ σε συνεργασία µε τις ΕΕ ενηµερώνει τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στον κατάλογο των επιλαχόντων, ώστε να πραγµατοποιηθούν εγγραφές σύµφωνα µε τη σειρά κατάταξης σε αυτόν. Βήµα 3: Οι εκπαιδευτικοί, που κλήθηκαν από τον κατάλογο επιλαχόντων, εγγράφονται στα ΚΣΕ προσκοµίζοντας αντίγραφο της αίτησής τους. Η διαδικασία της εγγραφής ολοκληρώνεται µία ηµέρα πριν την έναρξη του προγράµµατος επιµόρφωσης. Σε περίπτωση που ο συνολικός Τα αποτελέσµατα είναι ορατά στα αντίστοιχα ΚΣΕ µέσω του ΠΣ. 1. Εκτύπωση Ε8α (Εγχειρίδιο ΚΣΕ 5.3.4) Υποστηρίζεται από το ΠΣ (Εγχειρίδιο ΚΣΕ 5.2.8) Υποστηρίζεται από το ΠΣ (Εγχειρίδιο ΚΣΕ 5.2.8) Υποστηρίζεται από το ΠΣ (Εγχειρίδιο ΚΣΕ 5.2.8) 11

12 αριθµός των τελικά εγγεγραµµένων είναι µικρότερος από δέκα (10), ακυρώνεται το συγκεκριµένο πρόγραµµα επιµόρφωσης. Βήµα 4: Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών το ΚΣΕ, συντάσσει τη συγκεντρωτική κατάσταση εγγεγραµµένων (έντυπο Ε8α). Για κάθε εγγεγραµµένο εκπαιδευτικό επισυνάπτει τη βεβαίωση εγγραφής (έντυπο Ε 14α). Βήµα 5: Αποστέλλει στην Ε.Ε. τα έντυπα Ε8α και Ε 14α. Βήµα 6: Η ΕΕ ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων στα έντυπα Ε14α, τα εγκρίνει και τα επιστρέφει στο αντίστοιχο ΚΣΕ, ώστε να δοθούν στους εκπαιδευτικούς. 9. ιαδικασία Ελέγχου ιεξαγωγής Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Υπεύθυνος Ενέργειας: ΕΕ, ΚΣΕ Έντυπα: Ε9, Ε10, Ε11. Βήµα 1: Ο συντονιστής του ΚΣΕ ενηµερώνει το ηµερήσιο παρουσιολόγιο επιµορφούµενων (έντυπο Ε10). Το παρουσιολόγιο τηρείται για κάθε ώρα επιµόρφωσης. 1. Εκτύπωση Ε8α (Εγχειρίδιο ΚΣΕ 5.3.4) Τα αποτελέσµατα είναι ορατά στην Ε.Ε. Παράλληλα αποστέλλονται από το ΚΣΕ στην ΕΕ µε τις απαραίτητες υπογραφές. Τα αποτελέσµατα είναι ορατά στην Ε.Ε. 1. Παρουσιολόγιο επιµορφούµενων (Εγχειρίδιο ΚΣΕ 5.2.7) Βήµα 2: Ο συντονιστής του ΚΣΕ ενηµερώνει το ηµερήσιο παρουσιολόγιο 12

13 επιµορφωτών (έντυπο Ε9). Το παρουσιολόγιο τηρείται για κάθε ώρα επιµόρφωσης. Η ΕΕ και ο Τεχνικός και Επιστηµονικός Σύµβουλος πραγµατοποιούν έκτακτους ελέγχους στα ΚΣΕ σε όλη τη διάρκεια της περιόδου επιµόρφωσης. Σε κάθε έκτακτο έλεγχο γίνεται συµπλήρωση του εντύπου Ε Παρουσιολόγιο επιµορφωτών (Εγχειρίδιο ΚΣΕ 5.2.6) Υποστηριζόµενες ενέργειες ΕΕ από ΠΣ 1. Εκτύπωση εντύπου Ε11 (Εγχειρίδιο ΕΕ 5.3.8) Η ΕΕ είναι υποχρεωµένη να πραγµατοποιεί περιοδικούς ελέγχους σε όλα τα ΚΣΕ της περιοχής ευθύνης της και για όλα τα προγράµµατα για κάθε κύκλο (δίµηνο) επιµόρφωσης. Αναβολή/αναπλήρωση σεµιναρίου εν επιτρέπεται η αλλαγή ηµεροµηνίας ή/και ώρας διεξαγωγής οποιουδήποτε σεµιναρίου χωρίς την έγγραφη έγκριση της ΕΕ, η οποία παρέχεται ύστερα από σχετική αίτηση του ΚΣΕ. Αναπλήρωση επιµορφωτή Τα σεµινάρια διεξάγονται αποκλειστικά από τους εγκεκριµένους επιµορφωτές που έχουν δηλωθεί στο αντίστοιχο έντυπο Ε3α. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, ο επιµορφωτής και ο αναπληρωµατικός του δεν µπορούν να συµµετέχουν στα σεµινάρια, τότε το ΚΣΕ αιτείται την αλλαγή επιµορφωτών στην ΕΕ. Η ΕΕ δίνει την τελική έγκριση για την αλλαγή των επιµορφωτών. Στην περίπτωση που ο επιµορφωτής και ο αναπληρωµατικός του δεν προσέλθουν στην προγραµµατισµένη ηµεροµηνία και ώρα διεξαγωγής του σεµιναρίου, τότε το σεµινάριο αναβάλλεται και ακολουθείται η διαδικασία αναβολής /αναπλήρωσης σεµιναρίου. 1. Αναπλήρωση 3-ώρου (Εγχειρίδιο ΚΣΕ 5.2.5) Υποστηρίζεται από το ΠΣ (Απαιτείται επικοινωνία µε τον διαχειριστή του ΠΣ. Το ΚΣΕ µπορεί να προβεί σε αναπλήρωση 3-ωρου αν δεν περάσει η ηµεροµηνία διεξαγωγής του (δηλαδή την ίδια µέρα). Σε άλλη περίπτωση την αναπλήρωση µπορεί να την κάνει µόνο ο τεχνικός και επιστηµονικός σύµβουλος σε 13

14 10. ιαδικασία Ολοκλήρωσης Προγραµµάτων Επιµόρφωσης (ΚΣΕ) Υπεύθυνος Ενέργειας: ΚΣΕ Έντυπα: Ε12, Ε12α, Ε15. Βήµα 1: Στο τέλος κάθε προγράµµατος επιµόρφωσης, οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν το συγκεκριµένο πρόγραµµα παραλαµβάνουν και συµπληρώνουν το ερωτηµατολόγιο εσωτερικής αξιολόγησης (έντυπο Ε15). Βήµα 2: Μετά τη λήξη κάθε προγράµµατος επιµόρφωσης, το ΚΣΕ καταρτίζει το φάκελο ολοκλήρωσης του συγκεκριµένου προγράµµατος, που περιέχει: (α) Έντυπο έκθεσης ολοκλήρωσης προγράµµατος για επιµορφούµενους (έντυπο Ε12), (β) Έντυπο έκθεσης ολοκλήρωσης προγράµµατος για επιµορφωτές (έντυπο Ε12α), (γ) ακριβές αντίγραφο του παρουσιολογίου επιµορφωτών (έντυπο Ε9), (δ) ακριβή αντίγραφα των 16 παρουσιολογίων επιµορφούµενων (έντυπο Ε10), (ε) το σύνολο των ερωτηµατολογίων εσωτερικής αξιολόγησης (έντυπο Ε15). Βήµα 3: Αποστέλλει το φάκελο ολοκλήρωσης προγράµµατος στην Ε.Ε. εντός 3 εργάσιµων ηµερών από τη λήξη του προγράµµατος επιµόρφωσης. συνεννόηση µε την Ε.Ε. το ΚΣΕ. και τον διαχειριστή του ΠΣ 1. Εκτύπωση Ε12 (Εγχειρίδιο ΚΣΕ ) 2. Εκτύπωση Ε12α (Εγχειρίδιο ΚΣΕ ) Τα στοιχεία είναι διαθέσιµα ηλεκτρονικά στην Ε.Ε. και στον τεχνικό και επιστηµονικό σύµβουλο. Το ΚΣΕ τυπώνει τα αντίστοιχα στοιχεία από το ΠΣ και τα 14

15 Προσοχή: όπως αναγράφεται στις οδηγίες συµπλήρωσης των εγγράφων, οποιαδήποτε διαφοροποίηση οποιωνδήποτε στοιχείων που περιέχονται σε έγγραφα σχετικά µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα θα πρέπει να έχουν αντίστοιχη µονογραφή, όπως περιγράφεται στις οδηγίες συµπλήρωσης. 11. ιαδικασία Ολοκλήρωσης Προγραµµάτων Επιµόρφωσης (Ε.Ε.) Υπεύθυνος Ενέργειας: Ε.Ε. Έντυπα: Ε13, Ε14. Βήµα 1: Η ΕΕ παραλαµβάνει από κάθε ΚΣΕ µετά τη λήξη κάθε προγράµµατος επιµόρφωσης το φάκελο ολοκλήρωσης του συγκεκριµένου προγράµµατος, που περιέχει: (α) Έντυπο έκθεσης ολοκλήρωσης προγράµµατος για επιµορφούµενους (έντυπο Ε12), (β) Έντυπο έκθεσης ολοκλήρωσης προγράµµατος για επιµορφωτές (έντυπο Ε12α), (γ) Ακριβές αντίγραφο του παρουσιολογίου επιµορφωτών (έντυπο Ε9), (δ) ακριβή αντίγραφα των 16 παρουσιολογίων επιµορφούµενων (έντυπο Ε10), (ε) το σύνολο των ερωτηµατολογίων εσωτερικής αξιολόγησης (έντυπο Ε15). Βήµα 2: Συµπληρώνει το φάκελο ολοκλήρωσης προγράµµατος µε τα αντίγραφα των εντύπων Ε11 που αφορούν το συγκεκριµένο έντυπο. Βήµα 3: Ελέγχει τα στοιχεία που αναγράφονται στο φάκελο ολοκλήρωσης, τα υποβάλει υπογεγραµµένα στην Ε.Ε. Το ΠΣ αποθηκεύει όλα τα στοιχεία µε ηµεροµηνίες τροποποιήσεων Τα στοιχεία είναι διαθέσιµα ηλεκτρονικά στην Ε.Ε. και στον τεχνικό και επιστηµονικό σύµβουλο. Το ΚΣΕ τυπώνει τα αντίστοιχα στοιχεία από το ΠΣ και τα υποβάλει υπογεγραµµένα στην Ε.Ε. Υποστηρίζεται από το ΠΣ (Εγχειρίδιο ΕΕ 5.3.8) 15

16 επικυρώνει και δηµιουργεί τις αντίστοιχες βεβαιώσεις επιµόρφωσης (έντυπο Ε14). Αποστέλλει υπογεγραµµένες τις βεβαιώσεις στον Τεχνικό και Επιστηµονικό Σύµβουλο (ΠΙ ή ΕΑΙΤΥ αντιστοίχως), µαζί µε το αντίγραφο του φακέλου ολοκλήρωσης του συγκεκριµένου προγράµµατος. Ο Τεχνικός και Επιστηµονικός Σύµβουλος ελέγχει τα στοιχεία και εισηγείται στην ΚΕΕΤΠΕ την οριστικοποίηση του καταλόγου των επιµορφούµενων. Αφού τα παραπάνω στοιχεία εγκριθούν από την ΚΕΕΤΠΕ, επιστρέφονται στην Ε.Ε. και αποδίδονται στους εκπαιδευτικούς που ολοκλήρωσαν το σεµινάριο επιµόρφωσης. Στο τέλος κάθε περιόδου επιµόρφωσης (όπως αυτή έχει οριστεί στα έντυπα Ε3, Ε4 και Ε5), η Ε.Ε. συντάσσει τη συγκεντρωτική κατάσταση υλοποιηθέντων προγραµµάτων σε περιοχή επιµόρφωσης (έντυπο Ε13) και την αποστέλλει στον τεχνικό και επιστηµονικό σύµβουλο. Υποστηρίζεται από το ΠΣ (ενότητα???) 16

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη»

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» Δικαιούχος Φορέας Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Αθήνα, Αρ. πρωτ.: 6098 ΠΡΟΣ: 1. Περ/κές /νσεις Εκπαίδευσης 3. /νσεις Π/θµιας Εκπαίδευσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Αθήνα, Αρ. πρωτ.: 6098 ΠΡΟΣ: 1. Περ/κές /νσεις Εκπαίδευσης 3. /νσεις Π/θµιας Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α1β Ταx. /νση : Α. Παπανδρέου 37 ΤΚ 15180, Μαρούσι Πληροφορίες e-mail : epim_eye_b@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ: Ε12 Εγχειρίδιο Χρήσης (MIS) για το Κέντρο Στήριξης Επιµόρφωσης Έκδοση 2.0

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ: Ε12 Εγχειρίδιο Χρήσης (MIS) για το Κέντρο Στήριξης Επιµόρφωσης Έκδοση 2.0 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Παιδεία & Πολιτισµός Μέτρο 1.2:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οδηγός Διαδικασιών Κ.Σ.Ε. Προγράμματα Παραδοσιακού Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή των ΤΠΕ στη ιδακτική Πράξη» ικαιούχος Φορέας Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήµατος ιαχείρισης (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης (MIS) για τη Σχολική Μονάδα

Εγχειρίδιο Χρήσης (MIS) για τη Σχολική Μονάδα Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Παιδεία & Πολιτισµός Μέτρο 1.2:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

10/10/2013. Α) Σκοπός Ενημερωτικής Συνάντησης ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

10/10/2013. Α) Σκοπός Ενημερωτικής Συνάντησης ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Α) Σκοπός Ενημερωτικής Συνάντησης Η συμβολή των εισηγητών ως προς: τη βέλτιστη λειτουργία των Προαιρετικών Σεμιναρίων τον εκσυγχρονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 131 Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (1) Έντυπο Π2 Π2 Έντυπο Πιστοποίησης ΚΕΠΙΣ Ονοµασία /Κωδικός (2) ιεύθυνση (3).. Ονοµατεπώνυµο Υπεύθυνου (4) Τηλ/Fax (5) e-mail (6)...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ Β ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ19, ΠΕ20)

ΕΝΑΡΞΗ Β ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ19, ΠΕ20) http://edu19-20.cti.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΑΡΞΗ Β ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ19, ΠΕ20) Ανακοινώνεται η έναρξη επιμορφωτικών προγραμμάτων Δεύτερης (Β ) περιόδου για

Διαβάστε περισσότερα

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη»

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» Δικαιούχος Φορέας Συμπράττοντες Επιστημονικοί Φορείς Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ Τμήμα : γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6 Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: 15-05-12 Σελ. 1 από 6 1. Εισαγωγή Η παρούσα ιαδικασία περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο ανιχνεύονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται οι ανάγκες εκπαίδευσης του

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΣΥ ΑΦ Ε/01/00/14-07-2014 1/10 ΕΣΥ Α_Φ Ε Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 14-07-2014 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: Υπεύθυνος Σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ικαιούχος Φορέας Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ. 21 / 12.01.2011 για τη βαθµολόγηση «ηλεκτρονικών γραπτών» επιµορφούµενων στο πλαίσιο των δοκιµασιών πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήµατος ιαχείρισης (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΣΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΣΕ Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.) Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ... 8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ... 8 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Εγχειρίδιο Χρήσης Υποψηφίου 2017 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 1.1 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 3 1.2 ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή των ΤΠΕ στη ιδακτική Πράξη» ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ικαιούχος Φορέας Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ ΣΤΑ ΚΣΕ)

(ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ ΣΤΑ ΚΣΕ) Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.) Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Δικαιούχος Φορέας Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ. 7896/12.12.2013 για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων κατά την 5 η επιμορφωτική περίοδο των Πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην επιμόρφωση Β Επιπέδου από τους εκπαιδευτικούς

Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην επιμόρφωση Β Επιπέδου από τους εκπαιδευτικούς ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πιστοποίηση Δεξιοτήτων των Εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας

ΘΕΜΑ: Πιστοποίηση Δεξιοτήτων των Εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ταx. Δ/νση : Ξενοφώντος 15Α 105 57 Αθήνα Αθήνα 14-02-2007 Ιστοσελίδα: eye-ypepth@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γενική Γραμματεία Υποδομών

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γενική Γραμματεία Υποδομών Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γενική Γραμματεία Υποδομών Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων Εγχειρίδιο Χρήσης Μάρτιος 2017 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή...3 2 Στοιχεία Διεπαφής Χρήστη...3 3 Εγγραφή Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών - «Πολλαπλασιαστών»

Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών - «Πολλαπλασιαστών» «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» Δικαιούχος Φορέας Συμπράττοντες Επιστημονικοί Φορείς Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για διδασκαλία στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης υποψήφιων καθηγητών Τεχνολογίας

Θέμα: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για διδασκαλία στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης υποψήφιων καθηγητών Τεχνολογίας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Φακ.: ΠΙ 7.7.09.5 Αρ. Tηλ.: 22402300 Aρ. Φαξ: 22560118 e-mail: tehnologia@cyearn.pi.ac.cy Διευθυντές/ντριες Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ ΣΤΑ ΚΣΕ)

(ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ ΣΤΑ ΚΣΕ) Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.) Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης (MIS) για την Επιτροπή Επιµόρφωσης

Εγχειρίδιο Χρήσης (MIS) για την Επιτροπή Επιµόρφωσης Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Παιδεία & Πολιτισµός Μέτρο 1.2:

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΘΕΜΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 12 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΣ-Τ Υ-02

α/α ΘΕΜΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 12 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΣ-Τ Υ-02 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η ιαδικασία θα ελέγχεται περιοδικά ως προς την εφαρµογή της, θα δύναται να αναθεωρηθεί και να υπόκειται σε συνεχή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΣΕ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (4 Φεβρ 5 Απρ 2008)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΣΕ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (4 Φεβρ 5 Απρ 2008) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗ : «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του προγράµµατος

Περιγραφή του προγράµµατος /ΝΣΗ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Ν. Κιλκίς Σχ. έτος 2007-2008 Πρόγραµµα εξ αποστάσεως Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 Περιγραφή του προγράµµατος Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

5 Οκτωβρίου 2012 Θέµα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο Mητρώο Eκπαιδευτών για τα Σεµινάρια σε σχολική βάση και Σεµινάρια για γονείς

5 Οκτωβρίου 2012 Θέµα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο Mητρώο Eκπαιδευτών για τα Σεµινάρια σε σχολική βάση και Σεµινάρια για γονείς ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Σεµινάρια σε σχολική βάση και Σεµινάρια για γονείς Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη»

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» Δικαιούχος Φορέας Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από

Διαβάστε περισσότερα

1... (Γυµνάσιο, Λύκειο, ηµοτικό, Νηπιαγωγείο) (Τάξη/εις) α) Σχολικό εργαστήριο β) Laptops γ) Γωνιά Η/Υ δ) 1 Η/Υ + προβολικό ε) Άλλο...

1... (Γυµνάσιο, Λύκειο, ηµοτικό, Νηπιαγωγείο) (Τάξη/εις) α) Σχολικό εργαστήριο β) Laptops γ) Γωνιά Η/Υ δ) 1 Η/Υ + προβολικό ε) Άλλο... ΦΟΡΜΑ 5: «Αναφορά σχετικά µε τις ασύγχρονες δράσεις του προγράµµατος επιµόρφωσης µοντέλου µεικτής µάθησης (ανάθεση - εκπόνηση δραστηριοτήτων και εργασιών)» Συµπλήρωση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ή ΟΜΑ Α ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Κατάθεση/

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οδηγός Διαδικασιών Κ.Σ.Ε. Προγράμματα Μεικτού Μοντέλου Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Help-File) Για το περιβάλλον ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην πιστοποίηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Help-File) Για το περιβάλλον ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην πιστοποίηση Πράξη: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)στην Εκπαίδευση» Είναι ενταγμένη στο Μέτρο 2.1 και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Υποψήφιοι 1 Δημιουργία Λογαριασμού και Είσοδος στο Σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Υποψήφιος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή των ΤΠΕ στη ιδακτική Πράξη» ικαιούχος Φορέας Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήµατος ιαχείρισης (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος.

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 5 1. Αντικείµενο, Πεδίο Εφαρµογής και Πολιτική του Φορέα Καθορισµός των µεθόδων που ακολουθούνται από τον GMCert για την αντιµετώπιση οποιασδήποτε έκφρασης παραπόνων, ενστάσεων και διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υλοποίησης Δράσης Α8. ΠΕ 8.1 «Σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης»

Οδηγός Υλοποίησης Δράσης Α8. ΠΕ 8.1 «Σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης» Οδηγός Υλοποίησης Δράσης Α8 ΠΕ 8.1 «Σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης» 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 1. Συμπράττοντες Φορείς... 4 1.1 Διαδικασία σεμιναριων...

Διαβάστε περισσότερα

Δεν αφορά τους Αναθέτοντες Φορείς του Βιβλίου ΙΙ

Δεν αφορά τους Αναθέτοντες Φορείς του Βιβλίου ΙΙ Έναρξη ισχύος του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.) της παρ 6 του άρθρου 118 Ν.4412/16 μέσω του οποίου διενεργούνται υποχρεωτικά οι ηλεκτρονικές κληρώσεις για την απευθείας ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ..

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΕΠΕΣ /01/05/12-11-2014 1/4 ΕΣΥ ΕΠΕΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 05 Έκδοσης: 11-03-2002 Αναθεώρησης: 12-11-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ιαδικασίες ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ιαδικασίες ιαπίστευσης ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/00/06-06-07 1/12 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 06-06-2007 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Κωδικός:.TTY.210 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 5

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Κωδικός:.TTY.210 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 5 Κωδικός:.TTY.210 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: 28-08-12 Σελ. 1 από 5 1. Εισαγωγή Η παρούσα διαδικασία περιγράφει τον τρόπο συντήρησης του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων του ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ από το Τµήµα Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2017 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Είσοδος στην εφαρμογή... 3 2. Μενού Αίτησης... 5 2.1. Αίτηση Μεταβίβασης ΔΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 30-07-09 Αριθ. Πρωτ. 9546 /Γ7 Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Fax

Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΝΑ Α Α1β Ταχ. /νση Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης

Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Δικαιούχος Φορέας Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β Επιπέδου από τα Κέντρα Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο µητρώο εκπαιδευτών του Προγράµµατος Προαιρετικών Σεµιναρίων Επιµόρφωσης για τη σχολική χρονιά

Θέµα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο µητρώο εκπαιδευτών του Προγράµµατος Προαιρετικών Σεµιναρίων Επιµόρφωσης για τη σχολική χρονιά ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

, & .:615/ & & & :

, &  .:615/ & & & : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 26.11. 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθµ. Πρωτ.:615/145887 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΕΛΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ MAIL ΤΕΙ Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ http://edu19-20.cti.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Πάτρα, Νοέμβριος 2008 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ ΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου Οδηγία Έκδοση 2.0 Νοέμβριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Παράρτημα Θήβας, ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Αθήνα, 27 Απριλίου 2017

Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Αθήνα, 27 Απριλίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.2.1 Αναφορά Έκθεση διαδικασίας επιλογής προσωπικού ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Πλαισίωση ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ με εξειδικευμένο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ ΣΤΑ ΚΣΕ)

(ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ ΣΤΑ ΚΣΕ) Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.) Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στα πλαίσια της βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Γ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Γ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Γ Από σήμερα 6 Φεβρουαρίου 2013 η διαδικασία καταγραφής και διαχείρισης των προγραμμάτων κατάρτισης της πρόσκλησης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 3: Ωρολόγια Προγράµµατα Καταχώρηση Παρουσιολογίων

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 3: Ωρολόγια Προγράµµατα Καταχώρηση Παρουσιολογίων ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήµατος για την Υποστήριξη του Έργου ιαχείρισης των ηµοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 3: Ωρολόγια Προγράµµατα Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» http://e-pimorfosi.cti.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει «Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...5 ΜΕΡΟΣ Β : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για τη δράση ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ «ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ» ΚΑΙ ΤΩΝ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ49-Ο2Ρ. Αναρτητέα στο ιαδίκτυο

ΑΔΑ: ΒΙΕ49-Ο2Ρ. Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Ταχ. /νση: Γ. Μούρα 10-81100 Μυτιλήνη Τηλέφωνο: 22510-41536/21234 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 10

2ο ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 10 2ο ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 10 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Η Πράξη έχει ως αντικείµενο την υλοποίηση της εκπαίδευσης 400 επιµορφωτών καθώς και της επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εγχειρίδιο χρήσης ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εισαγωγή στο Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων Εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, ανοίξτε το φυλλομετρητή Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΘΕΜΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 11. ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΣ-Τ Υ-01

α/α ΘΕΜΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 11. ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΣ-Τ Υ-01 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η ιαδικασία θα ελέγχεται περιοδικά ως προς την εφαρµογή της, θα δύναται να αναθεωρηθεί και να υπόκειται σε συνεχή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής online 2017 (Οδηγίες προς τον Αιτούντα)

Εγχειρίδιο εγγραφής online 2017 (Οδηγίες προς τον Αιτούντα) Εγχειρίδιο εγγραφής online 2017 (Οδηγίες προς τον Αιτούντα) 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διαδικασίας Εγγραφής χρήστη για online υποβολή... 2 Περίπτωση Α: Χρήστης που έχει ενεργοποιήσει ξανά κωδικούς Online στις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα