ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ"

Transcript

1 ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ

2 Info Plus Σμήμαηα 7 ΔΝΟΣΗΣΩΝ * 75 ώπερ * Η προσυορά ισχύει μέχρι τις To Info Plus αποηελεί ηον ακπογωνιαίο λίθο για ηην πποεηοιμαζία για ηη πιζηοποίηζη ECDL Core η KeyCERT (7 η 6 ενόηηηερ ανηίζηοισα). Ο ζηόρνο είλαη ν εθπαηδεπόκελνο λα θαηέρεη ηηο βαζηθέο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζηε ρξήζε Η/Τ θαη είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ ππνινγηζηή ζηηο θύξηεο εθαξκνγέο απηνκαηηζκνύ γξαθείνπ θαη ηηο βαζηθέο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηύνπ. Γηα λα απνθηήζεη θάπνηνο ην ECDL Core πξέπεη λα νινθιεξώζεη κε επηηπρία θαη ηα επηά (7) tests πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο παξαθάησ 7 ελόηεηεο: Δλώ γηα ην KeyCERT IT Basic Plus πξέπεη λα νινθιεξώζεη κε επηηπρία θαη ηα έμε (6) tests (ρσξίο ηεο Βαζηθέο Έλλνηεο). Μαθήμαηα ΩΡΔ Βάζηθεο Έλλνηεο 9 Windows XP 9 Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ (MS Word 2003) 9 Τπνινγηζηηθά Φύιια (MS Excel 2003) 12 Βάζεηο Γεδνκέλσλ (MS Access 2003) 15 Παξνπζηάζεηο (MS PowerPoint 2003) 12 Δπηθνηλσλία κέζσ Internet (MS IE 6) 9 ΤΝΟΛΟ ΩΡΔ 75

3 Info Progress Σμήμαηα 5 ΔΝΟΣΗΣΩΝ * 63 ώπερ * Η προσυορά ισχύει μέχρι τις Info Progress Σν Info Progress 5 ΔΝΟΣΗΣΩΝ πξνεηνηκάδεη θαη πηζηνπνηεί γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζε πέληε ελόηεηεο (WORD EXCEL ACCESS POWERPOINT - INTERNET). Μαθήμαηα ΩΡΔ Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ (MS Word 2003) 12 Τπνινγηζηηθά Φύιια (MS Excel 2003) 12 Βάζεηο Γεδνκέλσλ (MS Access 2003) 15 Παξνπζηάζεηο (MS PowerPoint 2003) 12 Δπηθνηλσλία κέζσ Internet (MS IE 6) 12 ΤΝΟΛΟ ΩΡΔ 63

4 Info ΑΔΠ για Πποκηπύξειρ Σμήμαηα 3 ΔΝΟΣΗΣΩΝ * 36 ώπερ * Η προσυορά ισχύει μέχρι τις Σν Info ΑΔΠ γηα Πξνθεξύμεηο πξνεηνηκάδεη θαη πηζηνπνηεί γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζε ηξηο ελόηεηεο (WORD EXCEL - INTERNET). Μαθήμαηα ΩΡΔ Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ (MS Word 2003) 12 Τπνινγηζηηθά Φύιια (MS Excel 2003) 12 Δπηθνηλσλία κέζσ Internet (MS IE 6) 12 ΤΝΟΛΟ ΩΡΔ 36

5 Info Basic Σμήμαηα 2 ΔΝΟΣΗΣΩΝ * 64 ώπερ * Η προσυορά ισχύει μέχρι τις Info Start Τμήματα 2 ΕΝΟΤΗΤΩΝ (Windows Internet) Σν Info Basic πξνεηνηκάδεη ιεπηνκεξώο θαη πηζηνπνηεί γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζε δπν ελόηεηεο (WORD EXCEL). Μαθήμαηα ΩΡΔ Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ (MS Word 2003) 30 Τπνινγηζηηθά Φύιια (MS Excel 2003) 30 ΤΝΟΛΟ ΩΡΔ 60

6 Info Start Σμήμαηα 2 ΔΝΟΣΗΣΩΝ * 45 ώπερ * Η προσυορά ισχύει μέχρι τις Σν Info Start 2 ΔΝΟΣΗΣΩΝ πξνεηνηκάδεη θαη πηζηνπνηεί γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζε δπν ελόηεηεο (Windows XP -INTERNET). Μαθήμαηα ΩΡΔ Windows XP 24 Δπηθνηλσλία κέζσ Internet (MS IE 7) 21 ΤΝΟΛΟ ΩΡΔ 45 Info Start Τμήματα 2 ΕΝΟΤΗΤΩΝ (Windows Internet)

7 Μαθήμαηα Βαζικέρ Έννοιερ Δηζαγσγή ζηηο Βαζηθέο Έλλνηεο Windows XP Δηζαγσγή ζηα Windows XP Γηαρείξηζε Αξρείσλ θαη Ρπζκίζεηο πζηήκαηνο Ινί θαη Δθηππώζεηο Δπεξεπγαζία Κειμένος (MS Word 2003) Δηζαγσγή ζην Word 2003 Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο θαη Μνξθνπνίεζε Δξγαιεία, Γηάηαμε Κεηκέλνπ θαη Δθηππώζεηο Πίλαθεο, πγρώλεπζε Αιιεινγξαθίαο θαη Γξαθηθά Τπολογιζηικά Φύλλα (MS Excel 2003) Δηζαγσγή ζην Excel 2003 Σύπνη θαη πλαξηήζεηο Μνξθνπνίεζε Κειηώλ Γηακόξθσζε Φύιινπ Δξγαζίαο θαη Γξαθήκαηα Βάζειρ Γεδομένων (MS Access 2003) Δηζαγσγή ζηελ Access 2003 Πξνβνιή ρεδίαζεο θαη Ιδηόηεηεο Πεδίσλ ρέζεηο, Σαμηλόκεζε, Φηιηξάξηζκα θαη Δξσηήκαηα Φόξκεο θαη Δθζέζεηο Παποςζιάζειρ (MS PowerPoint 2003) Δηζαγσγή ζην PowerPoint 2003 Δξγαιεία ρεδίαζεο, Γξαθήκαηα, Οξγαλνγξάκκαηα Δθέ, Δθηππώζεηο θαη Απνζήθεπζε Δπικοινωνία μέζω Internet (MS IE 6) Δηζαγσγή ζην Internet Μελύκαηα θαη Ηιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν

8 Γωπεάν Παποσέρ BestXpert για ηο ππόγπαμμα ECDL Core & ECDL Progress Γσξεάλ Δγγξαθή πνπδώλ Γσξεάλ Δθκάζεζε Σπθινύ πζηήκαηνο Γσξεάλ Βηβιίν ECDL άμηαο 30 Γπλαηόηεηα Δπαλαιεπηηθώλ Μαζεκάησλ Γσξεάλ Υξήζε Internet Δγρεηξίδην Πξνεηνηκαζίαο Πξνζνκνίσζε Δμεηάζεσλ ECDL Βεβαίσζε πνπδώλ Απεξηόξηζηε πξαθηηθή εμάζθεζε ζηα εξγαζηήξηα ηεο ζρνιήο εθηόο σξώλ δηδαζθαιίαο Γεκηνπξγία θαη Δθηύπσζε Βηνγξαθηθνύ Γπλαηόηεηα Ιδηαίηεξσλ Μαζεκάησλ 15 /ώξα κόλν γηα ηνπο καζεηέο Υξήζε LCD Projector Γξαπηή Δγγύεζε Σηκήο Πηζηνπνηεκέλνη Καζεγεηέο Οιηγνκειή Σκήκαηα (Μέρξη 10 άηνκα) Δπέιηθηνη Σξόπνη Πιεξσκήο Γσξεάλ Παξαθνινύζεζε Γύν Μαζεκάησλ Γσξεάλ e-learning ECDL 7 ζε 1 Βήμα-Βήμα To βηβιίσλ ECDL: 7 ζε 1 Βήκα-Βήκα πεξηιακβάλεη θαη ηηο επηά ελόηεηεο ηνπ Βαζηθνύ επηπέδνπ ηεο πηζηνπνίεζεο ECDL: Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο, Υξήζε Τπνινγηζηή θαη Γηαρείξηζε Αξρείσλ, Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ, Τπνινγηζηηθά Φύιια, Βάζεηο Γεδνκέλσλ, Παξνπζηάζεηο θαη Πιεξνθνξίεο θαη Δπηθνηλσλίεο κε ρξήζε ηεο ζνπίηαο εθαξκνγώλ Office 2003 θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο Windows XP. ηόρνο ησλ βηβιίσλ απηώλ είλαη λα κεηαδώζνπλ ηηο θαηάιιειεο γλώζεηο ζε θάζε ππνςήθην πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη βαζηθέο δεμηόηεηεο πάλσ ζηε ρξήζε εθαξκνγώλ πιεξνθνξηθήο αιιά θαη ζηνλ αλαγλώζηε πνπ επηζπκεί έλαλ ρξήζηκν νδεγό εθκάζεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγώλ. Δηδηθόηεξνο ζηόρνο ηνπ βηβιίνπ απηνύ είλαη λα θαιύςεη κε ιεπηνκέξεηα ην Πξόγξακκα πνπδώλ (εμεηαζηέα ύιε) ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ECDL ζε Βαζηθό επίπεδν (Core) πνπ παξέρεηαη από ηελ ECDL Διιάο. Η Δμεηαζηέα ύιε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πηζηνπνηεηηθνύ ππεξθαιύπηεη θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ ΟΔΔΚ. Σν βηβιίν επίζεο πεξηέρεη αζθήζεηο κε ζθνπό λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ηνπο ππνςήθηνπο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο γηα ην πηζηνπνηεηηθό ECDL Core (Βαζηθό Δπίπεδν) θαη γηα ηηο επηά ελόηεηεο ηεο πηζηνπνίεζεο. Σέινο, ππάξρνπλ δείγκαηα νινθιεξσκέλεο εμέηαζεο γηα ην ECDL Core (Βαζηθό Δπίπεδν) γηα θάζε ελόηεηα. Πεξηέρεη ζπλνδεπηηθό CD-ROM, πνπ πεξηιακβάλεη ηα αξρεία εξγαζίαο πνπ ρξεηάδεηαη ν εθπαηδεπόκελνο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ αζθήζεσλ θαη ηηο ιύζεηο ησλ αζθήζεσλ.

9 Πεπιεσόμενα 1. Βαζηθέο Έλλνηεο πιεξνθνξηθήο Η ελόηεηα απηή πεξηιακβάλεη ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πεξηερόκελν ηεο επηκέξνπο ελόηεηαο "Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο" πνπ ζπλαπνηειεί κέξνο ηνπ ECDL Core/Progress. ηελ ελόηεηα Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο, δηδάζθεζηε ηηο βαζηθέο ηερληθέο δνκέο ελόο Ηιεθηξνληθνύ Τπνινγηζηή. Γηα ηελ επηηπρή εμέηαζε ζηελ ελόηεηα απηή, ζα πξέπεη λα έρεηε θαηαλνήζεη νξηζκέλεο ζηνηρεηώδεηο έλλνηεο από ηνλ ρώξν ηεο Πιεξνθνξηθήο, όπσο νη εμήο: Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη κλήκε, πεξηερόκελα εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ Η/Τ, ρξήζεηο δηθηύσλ πιεξνθνξηώλ κέζσ Η/Τ θ.ά. ηελ ελόηεηα Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο, θαιείζηε επίζεο λα θαηαλνήζεηε ηε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαζώο θαη ζε πνηνλ βαζκό ε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζσκαηηθή πγεία ησλ ρξεζηώλ. Σέινο, κεηά ην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο, ζα είζηε ελήκεξνο γηα λνκηθά ζέκαηα θαη δεηήκαηα αζθαιείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πξνζσπηθνύο ππνινγηζηέο. Δηζαγωγηθά Τιηθό - Λνγηζκηθό, Πιεξνθνξηθή Δίδε Η/Τ Κύξηα κέξε ελόο πξνζσπηθνύ Η/Τ Υιηθνηερληθά κέξε Κεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο (επεμεξγαζηήο - CPU) πζθεπέο εηζόδνπ (Input devices) πζθεπέο εμόδνπ (Output devices) Απνζήθεπζε πζθεπέο απνζήθεπζεο κλήκεο (memory storage devices) Σύπνη κλήκεο Μέηξεζε κλήκεο Απόδνζε ηνπ Η/Τ Λνγηζκηθό Δίδε Λνγηζκηθνύ Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Δθαξκνγέο (πξνγξάκκαηα) Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ Γίθηπα Πιεξνθνξηώλ LAN θαη WAN Σν ηειεθσληθό δίθηπν ζηελ πιεξνθνξηθή Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ( ) Σν Γηαδίθηπν (Internet) Η/Υ ζηελ θαζεκεξηλή δωή Η/Τ ζην ζπίηη Η/Τ ζην ρώξν εξγαζίαο ή ζηελ εθπαίδεπζε Τπνινγηζηέο ζηελ θαζεκεξηλή δσή Πιεξνθνξηθή θαη θνηλωλία Έλαο θόζκνο πνπ ζπλερώο αιιάδεη Τγηεηλόο ρώξνο εξγαζίαο Τγεία θαη αζθάιεηα Αζθάιεηα, πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα θαη ε λνκνζεζία Αζθάιεηα Ινί ππνινγηζηώλ Πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα Νόκνο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ Φερρών 15 (3 ος ), Αθήνα Τηλ Κιν

10 2. Φξήζε Η/Υ θαη Γηαρείξηζε Αξρείωλ Η ελόηεηα απηή πεξηιακβάλεη ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πεξηερόκελν ηεο επηκέξνπο ελόηεηαο "Υξήζε Τπνινγηζηή θαη Γηαρείξηζε Αξρείσλ" πνπ ζπλαπνηειεί κέξνο ηνπ ECDL Core/Progress. ηελ ελόηεηα "Υξήζε Τπνινγηζηή θαη Γηαρείξηζε Αξρείσλ" θαιείζηε λα απνδείμεηε ηηο γλώζεηο θαη ηηο δεμηόηεηεο ρξήζεο πνπ έρεηε απνθηήζεη ζηηο βαζηθέο εθαξκνγέο ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ελόηεηαο, ζα είζηε ζε ζέζε λα θηλείζηε θαη λα εξγάδεζηε απνηειεζκαηηθά ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ Η/Τ, λα δηαρεηξίδεζηε θαη λα νξγαλώλεηε αξρεία, λα θάλεηε αληηγξαθή θαη επηθόιιεζε θαζώο θαη λα κεηαθηλείηε θαη λα δηαγξάθεηε ππνθαηαιόγνπο θαη θαθέινπο. Δπίζεο, κεηά ηελ επηηπρή εμέηαζε ζηελ ελόηεηα απηή, ζα έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα ρεηξίδεζηε εηθνλίδηα θαη λα εξγάδεζηε ζε δηαθνξεηηθά παξάζπξα/θαξηέιεο εξγαζίαο. Σέινο, νινθιεξώλνληαο ηελ ελόηεηα "Υξήζε Τπνινγηζηή θαη Γηαρείξηζε Αξρείσλ" ζα είζηε ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηείηε εξγαιεία αλαδήηεζεο, απιά εξγαιεία επεμεξγαζίαο θαη κέζα δηαρείξηζεο εθηππώζεσλ πνπ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο. ηελ ελόηεηα απηή ν ζπνπδαζηήο απνθηά ηηο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζηε ρξήζε βαζηθώλ εθαξκνγώλ ηνπ Η/Τ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ηνπ ζπζηήκαηνο. Δηζαγωγηθά Σα πξώηα βήκαηα κε ηνλ ππνινγηζηή Τν πεξηβάιινλ ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο Δξγαζία κε εηθνλίδηα Δξγαζία κε παξάζπξα Οξγάλωζε αξρείωλ Καηάινγνη / θάθεινη Αληηγξαθή, κεηαθίλεζε, δηαγξαθή Αλαδήηεζε Απιή επεμεξγαζία θεηκέλνπ Υξήζε θεηκελνγξάθνπ Γηαρείξηζε εθηππώζεωλ Δθηύπσζε 3. Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ Η ελόηεηα απηή πεξηιακβάλεη ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πεξηερόκελν ηεο επηκέξνπο ελόηεηαο "Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ" πνπ ζπλαπνηειεί κέξνο ηνπ ECDL Core/Progress. ηελ ελόηεηα "Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ" καζαίλεηε λα πξαγκαηνπνηείηε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ ηειεηνπνίεζε ελόο εγγξάθνπ ζηνλ ππνινγηζηή, ώζηε απηό λα έηλαη έηνηκν γηα ρξήζε. Φερρών 15 (3 ος ), Αθήνα Τηλ Κιν

11 ύκθσλα κε ηε δηδαθηέα ύιε ηεο ελόηεηαο απηήο, ζα αζρνιεζείηε επίζεο θαη κε πξνεγκέλεο εθαξκνγέο, όπσο είλαη ε δεκηνπξγία πηλάθσλ, ερξήζε εηθόλσλ θαη γξαθηθώλ κέζα ζε έγγξαθα, ε εηζαγσγή αληηθεηκέλσλ θαη ε ζπγρώλεπζε αιιεινγξαθίαο. Ο ζπνπδαζηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη πξόγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ. Θα πξέπεη λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία, επεμεξγαζία θαη νινθιήξσζε ελόο εγγξάθνπ, έηνηκνπ πξνο ρξήζε. Δηζαγωγηθά Σα πξώηα βήκαηα ζηελ Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ Βαζηθέο ξπζκίζεηο Δλαιιαγή εγγξάθσλ Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο Δηζαγσγή θεηκέλνπ Δπηινγή θεηκέλνπ Αληηγξαθή, κεηαθίλεζε, δηαγξαθή Δύξεζε θαη αληηθαηάζηαζε Μνξθνπνίεζε Μνξθνπνίεζε θεηκέλνπ Γεληθή κνξθνπνίεζε Πξόηππα Οινθιήξωζε εγγξάθωλ ηπι θαη ζειηδνπνίεζε Κεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα Οξζνγξαθηθόο θαη γξακκαηηθόο έιεγρνο Γηακόξθσζε εγγξάθνπ Δθηύπωζε Δηνηκαζίεο ηεο εθηύπσζεο Πξνρωξεκέλα ραξαθηεξηζηηθά Πίλαθεο Δηθόλεο θαη θσηνγξαθίεο Δηζαγσγή αληηθεηκέλσλ πγρώλεπζε αιιεινγξαθίαο 4. Υπνινγηζηηθά Φύιια Η ελόηεηα απηή πεξηιακβάλεη ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πεξηερόκελν ηεο επηκέξνπο ελόηεηαο "Τπνινγηζηηθά Φύιια" πνπ ζπλαπνηειεί κέξνο ηνπ ECDL Core/Progress. ηελ ελόηεηα απηή θαιείζηε λα θαηαλνήζεηε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Τπνινγηζηηθά Φύιια θαη λα ρεηξηζηείηε βαζηθέο ηνπο εθαξκνγέο κε ζθνπό λα δεκηνπξγήζεηε, λα ζρεκαηίζεηε θαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα ππνινγηζηηθό θύιιν. Φερρών 15 (3 ος ), Αθήνα Τηλ Κιν

12 Δπίζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ελόηεηαο ζα είζηε ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζεηε ζπγθεθξηκέλεο καζεκαηηθέο πξάμεηο ρξεζηκνπνηώληαο βαζηθνύο ηύπνπο θαη ζπλαξηήζεηο, θαζώο θαη λα ρεηξηζηείηε πην πξνεγκέλεο ζρεηηθέο εθαξκνγέο. Σέηνηεο εθαξκνγέο Ο ζπνπδαζηήο, έρνληαο αληηιεθζεί ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ ινγηζηηθώλ θύιισλ, ζα ρεηξίδεηαη ηηο βαζηθέο ηνπο εθαξκνγέο δεκηνπξγώληαο, ζρεκαηίδνληαο θαη ρξεζηκνπνηώληαο έλα ινγηζηηθό θύιιν. Δηζαγωγηθά Σα πξώηα βήκαηα ζηα ινγηζηηθά θύιια Βαζηθέο ξπζκίζεηο Δλαιιαγή εγγξάθσλ Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο Δηζαγωγή δεδνκέλωλ Δπηινγή δεδνκέλσλ Αληηγξαθή, κεηαθίλεζε, δηαγξαθή Δύξεζε θαη αληηθαηάζηαζε Γξακκέο θαη ζηήιεο Ταμηλόκεζε δεδνκέλωλ Σύπνη θαη ζπλαξηήζεηο Αξηζκεηηθνί θαη ινγηθνί ηύπνη Δξγαζία κε ζπλαξηήζεηο Μνξθνπνίεζε Μνξθνπνίεζε θειηώλ - αξηζκώλ Μνξθνπνίεζε θειηώλ - θεηκέλνπ Μνξθνπνίεζε θειηώλ - πεξηνρέο θειηώλ Οξζνγξαθηθόο ειεγρνο Γηακόξθσζε ζειίδαο Δθηύπωζε Δθηύπσζε απιώλ Λνγηζηηθώλ θύιισλ Πξνεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά Δηζαγσγή αληηθεηκέλσλ Γηαγξάκκαηα θαη γξαθήκαηα 5. Βάζεηο Γεδνκέλωλ Η ελόηεηα απηή πεξηιακβάλεη ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πεξηερόκελν ηεο επηκέξνπο ελόηεηαο "Βάζεηο Γεδνκέλσλ" πνπ ζπλαπνηειεί κέξνο ηνπ ECDL Core/Progress. ηελ ελόηεηα "Βάζεηο Γεδνκέλσλ", θαιείζηε λα παξνπζηάζεηε ηηο γλώζεηο ζαο ζηηο θπξηόηεξεο ηδηόηεηεο θαη ρξήζεηο ησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ θαη λα απνδείμεηε ηελ ηθαλόηεηά ζαο ζηε δηαρείξηζή ηνπο. Η ελόηεηα απηή ρσξίδεηαη ζε δύν (2) κέξε: Φερρών 15 (3 ος ), Αθήνα Τηλ Κιν

13 1. Σν πξώην κέξνο πξαγκαηεύεηαη ηηο ηθαλόηεηέο ζαο ζην ζρεδηαζκό θαη ζηε δηάξζξσζε κηαο απιήο Βάζεο Γεδνκέλσλ. Καηά ηε δηδαζθαιία ζαο, ρξεζηκνπνηείηαη κηα απιή εθαξκνγή Βάζεο Γεδνκέλσλ. 2. Σν δεύηεξν κέξνο ζαο θαζνδεγεί λα εληνπίζεηε θαη λα αλαζύξεηε πιεξνθνξίεο από κηα ππάξρνπζα Βάζε Γεδνκέλσλ, θάλνληαο ρξήζε ησλ εξσηεκάησλ (Queries) θαη ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ γηα επηινγή θαη ηαμηλόκεζε. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ελόηεηαο, ζα κπνξείηε, επίζεο, λα δεκηνπξγήζεηε θαη λα ηξνπνπνηήζεηε αλαθνξέο. Ο ζπνπδαζηήο απνθηά γλώζεηο ζην βαζηθό πεξηερόκελν ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη απνθηά ηθαλόηεηά ζηε δηαρείξηζή ηνπο. Δηζαγωγηθά Σα πξώηα βήκαηα ζηηο Βάζεηο δεδνκέλσλ Βαζηθέο ξπζκίζεηο Γεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο Οξηζκόο θιεηδηώλ ρεδηαζκόο πίλαθα Δλεκέξωζε κηαο βάζεο δεδνκέλωλ Υξήζε ησλ θνξκώλ Γεκηνπξγία κηαο θόξκαο Σξνπνπνίεζε ηεο πξνβνιήο κηαο θόξκαο Αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο Δπεμεξγαζία ελόο εξσηήκαηνο Δπηινγή θαη ηαμηλόκεζε Αλαθνξέο Γεκηνπξγία αλαθνξώλ 6. Παξνπζηάζεηο Η ελόηεηα απηή πεξηιακβάλεη ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πεξηερόκελν ηεο επηκέξνπο ελόηεηαο "Παξνπζηάζεηο" πνπ ζπλαπνηειεί κέξνο ηνπ ECDL Core/Progress. Καηά ηε δηδαζθαιία ηεο ελόηεηαο "Παξνπζηάζεηο", ζα ιάβεηε γλώζεηο θαη ζα αλαπηύμεηε ηηο ηθαλόηεηέο ζαο ζηε ρξήζε εξγαιείσλ γηα ηε δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ. Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο ελόηεηαο, ζα είζηε ζε ζέζε λα δεκηνπξγείηε, λα επεμεξγάδεζηε θαη λα νινθιεξώλεηε κία παξνπζίαζε, ώζηε λα είλαη έηνηκε γηα ρξήζε. Δπίζεο, ζα έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα αληαπνθξίλεζηε άλεηα αλάκεζα ζε έλα εύξνο επηινγώλ θαη λα δεκηνπξγείηε παξνπζηάζεηο πνπ ζα κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζε πνηθίιεο νκάδεο αηόκσλ από δηαθνξεηηθνύο ρώξνπο. Σέινο, ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ ελόηεηα "Παξνπζηάζεηο", ζα κάζεηε λα δεκηνπξγείηε γξαθήκαηα θαη δηαγξάκκαηα, πνπ ζα κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από πνηθηιία εηδηθώλ εθέ. Ο ζπνπδαζηήο απνθηά γλώζεηο θαη ηθαλόηεηεο ζηε ρξήζε εξγαιείσλ γηα ηε δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ. Δηζαγωγηθά Σα πξώηα βήκαηα ζηελ επεμεξγαζία θεηκέλνπ Φερρών 15 (3 ος ), Αθήνα Τηλ Κιν

14 Βαζηθέο ξπζκίζεηο Δλαιιαγή εγγξάθσλ Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο Γεκηνπξγία κηαο παξνπζίαζεο Αληηγξαθή, κεηαθίλεζε, δηαγξαθή Αληηγξαθή, κεηαθίλεζε, Γηαγξαθή - εηθόλσλ Αληηγξαθή, κεηαθίλεζε, δηαγξαθή - δηαθαλεηώλ Μνξθνπνίεζε Μνξθνπνίεζε θεηκέλνπ Ρπζκίζεηο πιαηζίσλ θεηκέλνπ Γξαθηθά θαη δηαγξάκκαηα ρεδίαζε αληηθεηκέλσλ Γηαγξάκκαηα Δηθόλεο & άιια αληηθείκελα Δθηύπωζε θαη δηαλνκή Γηακόξθσζε δηαθάλεηαο Δηνηκαζίεο γηα δηαλνκή Δθηύπωζε Δθέ πξνβνιήο παξνπζίαζεο Πξνθαζνξηζκέλε θίλεζε Δλαιιαγέο Πξνβνιή παξνπζίαζεο Πξνβάιινληαο κηα παξνπζίαζε 7. Πιεξνθνξίεο & Δπηθνηλωλίεο Η ελόηεηα απηή πεξηιακβάλεη ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πεξηερόκελν ηεο επηκέξνπο ελόηεηαο "Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηώλ θαη Δπηθνηλσλίεο" πνπ ζπλαπνηειεί κέξνο ηνπ ECDL Core/Progress. ηελ ελόηεηα "Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηώλ θαη Δπηθνηλσλίεο", θαιείζηε λα παξνπζηάζεηε ηηο γλώζεηο θαη ηηο δπλαηόηεηέο ζαο ζηηο θπξηόηεξεο ηδηόηεηεο θαη ρξήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ πινήγεζεο θαζώο θαη ζηε δηαρείξηζε εθαξκνγώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ινγαξηαζκνύο θαη πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Η ελόηεηα απηή ρσξίδεηαη ζε δύν (2) κέξε: Σν πξώην κέξνο πξαγκαηεύεηαη ηε Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηώλ. ηελ ππνελόηεηα απηή αλαπηύζζνληαη θαη εμεηάδνληαη νη δπλαηόηεηέο ζαο ζρεηηθά κε ηελ εμεξεύλεζε ηνπ Γηαδηθηύνπ. πγθεθξηκέλα, ην ηκήκα απηό ζπκβάιιεη ζηελ εθκάζεζε ηεο ρξήζεο πξνγξακκάησλ πεξηήγεζεο ηζηνζειίδσλ (web browser), ζηελ εμεξεύλεζε δηαζέζηκσλ κεραλώλ αλαδήηεζεο, ζηνλ ηξόπν θαηαρώξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνζειίδσλ ζε εηδηθό θάθειν άκεζεο πξόζβαζεο (bookmarks), θαζώο θαη ζηελ αθνκνίσζε ηνπ ηξόπνπ εθηύπσζεο ηζηνζειίδσλ θαη απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο. Σν δεύηεξν κέξνο αθνξά ζηηο Δπηθνηλσλίεο θαη εμεηάδεη ηα παξαθάησ δεηήκαηα: Θέκαηα ρξήζεο ησλ εθαξκνγώλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ιήςε θαη απνζηνιή κελπκάησλ, επηζύλαςε αξρείσλ ή εγγξάθσλ, δηαρείξηζεο θαθέισλ ή ππνθαηαιόγσλ θ.ά. Δηζαγωγηθά Φερρών 15 (3 ος ), Αθήνα Τηλ Κιν

15 Σα πξώηα βήκαηα ζην δηαδίθηπν Βαζηθέο ξπζκίζεηο Πεξηήγεζε ζηνλ ηζηό Πξόζβαζε ζε κηα δηεύζπλζε ηνπ ηζηνύ Αλαδήηεζε ζηνλ ηζηό Υξήζε κηαο κεραλήο αλαδήηεζεο Δθηύπσζε Σειηδνδείθηεο Γεκηνπξγία ελόο ζειηδνδείθηε Τα πξώηα βήκαηα ζην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν Βαζηθέο ξπζκίζεηο Απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ Απνζηνιή ελόο κελύκαηνο Αληηγξαθή, κεηαθίλεζε, δηαγξαθή Αλάγλσζε ελόο κελύκαηνο Απάληεζε ζε έλα κήλπκα Γηεπζπλζηνδόηεζε Υξήζε ηνπ βηβιίνπ δηεπζύλζεσλ Μελύκαηα ζε πνιιαπιέο δηεπζύλζεηο Γηαρείξηζε κελπκάησλ Οξγάλσζε κελπκάησλ Φερρών 15 (3 ος ), Αθήνα Τηλ Κιν

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 - ΒΑΗΚΔ ΈΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ... 4 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 - ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Κσλζηαληηλίδεο Αληξέαο Σηδεξόπνπινο Δπζύκεο Μαιηνύθα Καηεξίλα Μπαιαζάο Αληώλεο Βαιαβάλεο Μηράιεο Δηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες «Με απώηεξν ζηόρν ηελ ωθέιεηα ηωλ επαίζζεηωλ θνηλωληθώλ νκάδωλ όπωο νη κεηαλάζηεο, ε αλαγθαηόηεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο είλαη δεδνκέλε.

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2008 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2008 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) Έθδνζε 2.0 PEOPLECERT Hellas A.E - Φοπέαρ Πιζηοποίηζηρ Ανθπώπινος Γςναμικού Κνξαή 3, 105 64 Αζήλα, Σει.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Developer» (60 ώπερ)

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Developer» (60 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Developer» (60 ώπερ) Πεπιγπαθή: Σν πξόγξακκα KeyCert Web Developer απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 60

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ

ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο έλλνηεο ζρεηηθά κε ηελ ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, θαζώο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «e-commerce Developer» (60 ώπερ)

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «e-commerce Developer» (60 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «e-commerce Developer» (60 ώπερ) Πεπιγπαθή: Σν πξόγξακκα KeyCert ecommerce Developer απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

«JAVA Developer» (40 ώπερ)

«JAVA Developer» (40 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «JAVA Developer» (40 ώπερ) Πεπιγπαθή: Τν πξόγξακκα KeyCert JAVA Developer απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! Administrator syllabus v2.0

Joomla! Administrator syllabus v2.0 Joomla! Administrator syllabus v2.0 ζειίδα2 Joomla! 1. Διζαγωγή ζηο Joomla! 1. Ση είλαη θαη ζε ηη καο ρξεζηκεύεη 2. Πνύ δηαηίζεηαη; 2. Δγκαηάζηαζη ηος Joomla! 3. Ανηίγπαθα αζθαλείαρ και αποκαηάζηαζη αςηών

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΓΟΗ 2.5 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2009

ΔΚΓΟΗ 2.5 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2009 ΔΚΓΟΗ 2.5 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2009 Copyright Notice 2009 ΔCDL Hellas. All rights reserved Σν πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ απνηειεί πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο ECDL Διιάο Α.Δ. Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, αλαπαξαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

«3D Studio MAX Design» (50 ώπερ)

«3D Studio MAX Design» (50 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «3D Studio MAX Design» (50 ώπερ) Πεπιγπαθή: Τν πξόγξακκα KeyCert 3D Studio MAX Design απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΓΟΗ 2.6 ΜΑΡΣΙΟ 2009

ΔΚΓΟΗ 2.6 ΜΑΡΣΙΟ 2009 ΔΚΓΟΗ 2.6 ΜΑΡΣΙΟ 2009 Copyright Notice 2009 ΔCDL Hellas. All rights reserved Σν πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ απνηειεί πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο ECDL Διιάο Α.Δ. Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, αλαπαξαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα 2011 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα 2011 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) Έθδνζε 2.0 PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιζηοποίηζης Ανθρώπινοσ Γσναμικού Κνξαή 3, 105 64 Αζήλα, Τει.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4ο εξάμηνο ΣHMΜY Ελόηεηα 0: Δηζαγσγή Δηδάζθοληες: Σηάζεο Εάρνο, Άξεο Παγνπξηδήο, Κσζηήο Σαγώλαο, Γεκήηξεο Σνύληξεο Επηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Σηάζεο Εάρνο, Άξεο Παγνπξηδήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Δνόηηηα 1 Βαζικέρ Έννοιερ Πληποθοπικήρ και Δπικοινωνιών (ΣΠΔ) ηόσοι ηηρ Δνόηηηαρ

Δνόηηηα 1 Βαζικέρ Έννοιερ Πληποθοπικήρ και Δπικοινωνιών (ΣΠΔ) ηόσοι ηηρ Δνόηηηαρ Δνόηηηα 1 Βαζικέρ Έννοιερ Πληποθοπικήρ και Δπικοινωνιών (ΣΠΔ) Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε γηα ηελ Δλόηεηα 1, Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) (Module 1, Concepts of Information

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ)

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ) Πεπιγπαθή: Σν πξόγξακκα KeyCert - Web Designer απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 60

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα Λογισμικό: Μαζαίλσ ηα Ππομηθεςτήρ: Η.Δ.Λ. Κατηγοπία αναπηπίαρ: Κώθσζε-Βαξεθνΐα Μάθημα: Βαζηθό Λεμηιόγην Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιώζζαο Τάξη/ειρ: Νεπηαγσγείν, Α, Β, Γ Γεκνηηθνύ. Πποσβασιμότητα Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων tapostolatos@aegean.gr Τι είναι ηο website Σύνολο από ιζηοζελίδες σπερκειμένοσ (hypertext)...πνπ θηινμελνύληαη ζε έλα web server Έρεη μοναδική διεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Γνκέο Γηαθιάδσζεο Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Δλόηεηα: Δπίπεδν: Αιγνξηζκηθή Σθέςε - Πξνγξακκαηηζκόο ζε ζύγρξνλεο Δθαξκνγέο Β Τάμε Γπκλαζίνπ, 15 εηώλ Σηόρνο: Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ Αιγνξηζκηθή Σθέςε γηα λα επηιύνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΑΠΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΠΑΓΩΝΗ ΚΤΠΑΡΙΙΑ ΑΕΜ.:1739 ΜΟΡΑΛΗ ΜΑΡΑΓΔΑ ΑΕΜ.:1902

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Ειζαγωγή email marketing CT_e_newsletter Χαρακηηριζηικά Πλεονεκηήμαηα Επικοινωνία Ειζαγωγή email marketing «Τν κάξθεηηλγθ κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζπλίζηαηαη

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο

Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Information Technology Services and Solutions ύκβνπινη Κεραλνγξάθεζεο θαη Δθπαίδεπζεο ηεθ. θνπινύδε 27, Θαιιίπνιε, Πεηξαηάο 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Θωλζηαληίλνο Θωβαίνο

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα