ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ"

Transcript

1 ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ

2 Info Plus Σμήμαηα 7 ΔΝΟΣΗΣΩΝ * 75 ώπερ * Η προσυορά ισχύει μέχρι τις To Info Plus αποηελεί ηον ακπογωνιαίο λίθο για ηην πποεηοιμαζία για ηη πιζηοποίηζη ECDL Core η KeyCERT (7 η 6 ενόηηηερ ανηίζηοισα). Ο ζηόρνο είλαη ν εθπαηδεπόκελνο λα θαηέρεη ηηο βαζηθέο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζηε ρξήζε Η/Τ θαη είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ ππνινγηζηή ζηηο θύξηεο εθαξκνγέο απηνκαηηζκνύ γξαθείνπ θαη ηηο βαζηθέο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηύνπ. Γηα λα απνθηήζεη θάπνηνο ην ECDL Core πξέπεη λα νινθιεξώζεη κε επηηπρία θαη ηα επηά (7) tests πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο παξαθάησ 7 ελόηεηεο: Δλώ γηα ην KeyCERT IT Basic Plus πξέπεη λα νινθιεξώζεη κε επηηπρία θαη ηα έμε (6) tests (ρσξίο ηεο Βαζηθέο Έλλνηεο). Μαθήμαηα ΩΡΔ Βάζηθεο Έλλνηεο 9 Windows XP 9 Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ (MS Word 2003) 9 Τπνινγηζηηθά Φύιια (MS Excel 2003) 12 Βάζεηο Γεδνκέλσλ (MS Access 2003) 15 Παξνπζηάζεηο (MS PowerPoint 2003) 12 Δπηθνηλσλία κέζσ Internet (MS IE 6) 9 ΤΝΟΛΟ ΩΡΔ 75

3 Info Progress Σμήμαηα 5 ΔΝΟΣΗΣΩΝ * 63 ώπερ * Η προσυορά ισχύει μέχρι τις Info Progress Σν Info Progress 5 ΔΝΟΣΗΣΩΝ πξνεηνηκάδεη θαη πηζηνπνηεί γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζε πέληε ελόηεηεο (WORD EXCEL ACCESS POWERPOINT - INTERNET). Μαθήμαηα ΩΡΔ Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ (MS Word 2003) 12 Τπνινγηζηηθά Φύιια (MS Excel 2003) 12 Βάζεηο Γεδνκέλσλ (MS Access 2003) 15 Παξνπζηάζεηο (MS PowerPoint 2003) 12 Δπηθνηλσλία κέζσ Internet (MS IE 6) 12 ΤΝΟΛΟ ΩΡΔ 63

4 Info ΑΔΠ για Πποκηπύξειρ Σμήμαηα 3 ΔΝΟΣΗΣΩΝ * 36 ώπερ * Η προσυορά ισχύει μέχρι τις Σν Info ΑΔΠ γηα Πξνθεξύμεηο πξνεηνηκάδεη θαη πηζηνπνηεί γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζε ηξηο ελόηεηεο (WORD EXCEL - INTERNET). Μαθήμαηα ΩΡΔ Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ (MS Word 2003) 12 Τπνινγηζηηθά Φύιια (MS Excel 2003) 12 Δπηθνηλσλία κέζσ Internet (MS IE 6) 12 ΤΝΟΛΟ ΩΡΔ 36

5 Info Basic Σμήμαηα 2 ΔΝΟΣΗΣΩΝ * 64 ώπερ * Η προσυορά ισχύει μέχρι τις Info Start Τμήματα 2 ΕΝΟΤΗΤΩΝ (Windows Internet) Σν Info Basic πξνεηνηκάδεη ιεπηνκεξώο θαη πηζηνπνηεί γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζε δπν ελόηεηεο (WORD EXCEL). Μαθήμαηα ΩΡΔ Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ (MS Word 2003) 30 Τπνινγηζηηθά Φύιια (MS Excel 2003) 30 ΤΝΟΛΟ ΩΡΔ 60

6 Info Start Σμήμαηα 2 ΔΝΟΣΗΣΩΝ * 45 ώπερ * Η προσυορά ισχύει μέχρι τις Σν Info Start 2 ΔΝΟΣΗΣΩΝ πξνεηνηκάδεη θαη πηζηνπνηεί γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζε δπν ελόηεηεο (Windows XP -INTERNET). Μαθήμαηα ΩΡΔ Windows XP 24 Δπηθνηλσλία κέζσ Internet (MS IE 7) 21 ΤΝΟΛΟ ΩΡΔ 45 Info Start Τμήματα 2 ΕΝΟΤΗΤΩΝ (Windows Internet)

7 Μαθήμαηα Βαζικέρ Έννοιερ Δηζαγσγή ζηηο Βαζηθέο Έλλνηεο Windows XP Δηζαγσγή ζηα Windows XP Γηαρείξηζε Αξρείσλ θαη Ρπζκίζεηο πζηήκαηνο Ινί θαη Δθηππώζεηο Δπεξεπγαζία Κειμένος (MS Word 2003) Δηζαγσγή ζην Word 2003 Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο θαη Μνξθνπνίεζε Δξγαιεία, Γηάηαμε Κεηκέλνπ θαη Δθηππώζεηο Πίλαθεο, πγρώλεπζε Αιιεινγξαθίαο θαη Γξαθηθά Τπολογιζηικά Φύλλα (MS Excel 2003) Δηζαγσγή ζην Excel 2003 Σύπνη θαη πλαξηήζεηο Μνξθνπνίεζε Κειηώλ Γηακόξθσζε Φύιινπ Δξγαζίαο θαη Γξαθήκαηα Βάζειρ Γεδομένων (MS Access 2003) Δηζαγσγή ζηελ Access 2003 Πξνβνιή ρεδίαζεο θαη Ιδηόηεηεο Πεδίσλ ρέζεηο, Σαμηλόκεζε, Φηιηξάξηζκα θαη Δξσηήκαηα Φόξκεο θαη Δθζέζεηο Παποςζιάζειρ (MS PowerPoint 2003) Δηζαγσγή ζην PowerPoint 2003 Δξγαιεία ρεδίαζεο, Γξαθήκαηα, Οξγαλνγξάκκαηα Δθέ, Δθηππώζεηο θαη Απνζήθεπζε Δπικοινωνία μέζω Internet (MS IE 6) Δηζαγσγή ζην Internet Μελύκαηα θαη Ηιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν

8 Γωπεάν Παποσέρ BestXpert για ηο ππόγπαμμα ECDL Core & ECDL Progress Γσξεάλ Δγγξαθή πνπδώλ Γσξεάλ Δθκάζεζε Σπθινύ πζηήκαηνο Γσξεάλ Βηβιίν ECDL άμηαο 30 Γπλαηόηεηα Δπαλαιεπηηθώλ Μαζεκάησλ Γσξεάλ Υξήζε Internet Δγρεηξίδην Πξνεηνηκαζίαο Πξνζνκνίσζε Δμεηάζεσλ ECDL Βεβαίσζε πνπδώλ Απεξηόξηζηε πξαθηηθή εμάζθεζε ζηα εξγαζηήξηα ηεο ζρνιήο εθηόο σξώλ δηδαζθαιίαο Γεκηνπξγία θαη Δθηύπσζε Βηνγξαθηθνύ Γπλαηόηεηα Ιδηαίηεξσλ Μαζεκάησλ 15 /ώξα κόλν γηα ηνπο καζεηέο Υξήζε LCD Projector Γξαπηή Δγγύεζε Σηκήο Πηζηνπνηεκέλνη Καζεγεηέο Οιηγνκειή Σκήκαηα (Μέρξη 10 άηνκα) Δπέιηθηνη Σξόπνη Πιεξσκήο Γσξεάλ Παξαθνινύζεζε Γύν Μαζεκάησλ Γσξεάλ e-learning ECDL 7 ζε 1 Βήμα-Βήμα To βηβιίσλ ECDL: 7 ζε 1 Βήκα-Βήκα πεξηιακβάλεη θαη ηηο επηά ελόηεηεο ηνπ Βαζηθνύ επηπέδνπ ηεο πηζηνπνίεζεο ECDL: Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο, Υξήζε Τπνινγηζηή θαη Γηαρείξηζε Αξρείσλ, Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ, Τπνινγηζηηθά Φύιια, Βάζεηο Γεδνκέλσλ, Παξνπζηάζεηο θαη Πιεξνθνξίεο θαη Δπηθνηλσλίεο κε ρξήζε ηεο ζνπίηαο εθαξκνγώλ Office 2003 θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο Windows XP. ηόρνο ησλ βηβιίσλ απηώλ είλαη λα κεηαδώζνπλ ηηο θαηάιιειεο γλώζεηο ζε θάζε ππνςήθην πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη βαζηθέο δεμηόηεηεο πάλσ ζηε ρξήζε εθαξκνγώλ πιεξνθνξηθήο αιιά θαη ζηνλ αλαγλώζηε πνπ επηζπκεί έλαλ ρξήζηκν νδεγό εθκάζεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγώλ. Δηδηθόηεξνο ζηόρνο ηνπ βηβιίνπ απηνύ είλαη λα θαιύςεη κε ιεπηνκέξεηα ην Πξόγξακκα πνπδώλ (εμεηαζηέα ύιε) ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ECDL ζε Βαζηθό επίπεδν (Core) πνπ παξέρεηαη από ηελ ECDL Διιάο. Η Δμεηαζηέα ύιε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πηζηνπνηεηηθνύ ππεξθαιύπηεη θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ ΟΔΔΚ. Σν βηβιίν επίζεο πεξηέρεη αζθήζεηο κε ζθνπό λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ηνπο ππνςήθηνπο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο γηα ην πηζηνπνηεηηθό ECDL Core (Βαζηθό Δπίπεδν) θαη γηα ηηο επηά ελόηεηεο ηεο πηζηνπνίεζεο. Σέινο, ππάξρνπλ δείγκαηα νινθιεξσκέλεο εμέηαζεο γηα ην ECDL Core (Βαζηθό Δπίπεδν) γηα θάζε ελόηεηα. Πεξηέρεη ζπλνδεπηηθό CD-ROM, πνπ πεξηιακβάλεη ηα αξρεία εξγαζίαο πνπ ρξεηάδεηαη ν εθπαηδεπόκελνο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ αζθήζεσλ θαη ηηο ιύζεηο ησλ αζθήζεσλ.

9 Πεπιεσόμενα 1. Βαζηθέο Έλλνηεο πιεξνθνξηθήο Η ελόηεηα απηή πεξηιακβάλεη ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πεξηερόκελν ηεο επηκέξνπο ελόηεηαο "Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο" πνπ ζπλαπνηειεί κέξνο ηνπ ECDL Core/Progress. ηελ ελόηεηα Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο, δηδάζθεζηε ηηο βαζηθέο ηερληθέο δνκέο ελόο Ηιεθηξνληθνύ Τπνινγηζηή. Γηα ηελ επηηπρή εμέηαζε ζηελ ελόηεηα απηή, ζα πξέπεη λα έρεηε θαηαλνήζεη νξηζκέλεο ζηνηρεηώδεηο έλλνηεο από ηνλ ρώξν ηεο Πιεξνθνξηθήο, όπσο νη εμήο: Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη κλήκε, πεξηερόκελα εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ Η/Τ, ρξήζεηο δηθηύσλ πιεξνθνξηώλ κέζσ Η/Τ θ.ά. ηελ ελόηεηα Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο, θαιείζηε επίζεο λα θαηαλνήζεηε ηε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαζώο θαη ζε πνηνλ βαζκό ε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζσκαηηθή πγεία ησλ ρξεζηώλ. Σέινο, κεηά ην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο, ζα είζηε ελήκεξνο γηα λνκηθά ζέκαηα θαη δεηήκαηα αζθαιείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πξνζσπηθνύο ππνινγηζηέο. Δηζαγωγηθά Τιηθό - Λνγηζκηθό, Πιεξνθνξηθή Δίδε Η/Τ Κύξηα κέξε ελόο πξνζσπηθνύ Η/Τ Υιηθνηερληθά κέξε Κεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο (επεμεξγαζηήο - CPU) πζθεπέο εηζόδνπ (Input devices) πζθεπέο εμόδνπ (Output devices) Απνζήθεπζε πζθεπέο απνζήθεπζεο κλήκεο (memory storage devices) Σύπνη κλήκεο Μέηξεζε κλήκεο Απόδνζε ηνπ Η/Τ Λνγηζκηθό Δίδε Λνγηζκηθνύ Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Δθαξκνγέο (πξνγξάκκαηα) Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ Γίθηπα Πιεξνθνξηώλ LAN θαη WAN Σν ηειεθσληθό δίθηπν ζηελ πιεξνθνξηθή Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ( ) Σν Γηαδίθηπν (Internet) Η/Υ ζηελ θαζεκεξηλή δωή Η/Τ ζην ζπίηη Η/Τ ζην ρώξν εξγαζίαο ή ζηελ εθπαίδεπζε Τπνινγηζηέο ζηελ θαζεκεξηλή δσή Πιεξνθνξηθή θαη θνηλωλία Έλαο θόζκνο πνπ ζπλερώο αιιάδεη Τγηεηλόο ρώξνο εξγαζίαο Τγεία θαη αζθάιεηα Αζθάιεηα, πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα θαη ε λνκνζεζία Αζθάιεηα Ινί ππνινγηζηώλ Πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα Νόκνο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ Φερρών 15 (3 ος ), Αθήνα Τηλ Κιν

10 2. Φξήζε Η/Υ θαη Γηαρείξηζε Αξρείωλ Η ελόηεηα απηή πεξηιακβάλεη ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πεξηερόκελν ηεο επηκέξνπο ελόηεηαο "Υξήζε Τπνινγηζηή θαη Γηαρείξηζε Αξρείσλ" πνπ ζπλαπνηειεί κέξνο ηνπ ECDL Core/Progress. ηελ ελόηεηα "Υξήζε Τπνινγηζηή θαη Γηαρείξηζε Αξρείσλ" θαιείζηε λα απνδείμεηε ηηο γλώζεηο θαη ηηο δεμηόηεηεο ρξήζεο πνπ έρεηε απνθηήζεη ζηηο βαζηθέο εθαξκνγέο ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ελόηεηαο, ζα είζηε ζε ζέζε λα θηλείζηε θαη λα εξγάδεζηε απνηειεζκαηηθά ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ Η/Τ, λα δηαρεηξίδεζηε θαη λα νξγαλώλεηε αξρεία, λα θάλεηε αληηγξαθή θαη επηθόιιεζε θαζώο θαη λα κεηαθηλείηε θαη λα δηαγξάθεηε ππνθαηαιόγνπο θαη θαθέινπο. Δπίζεο, κεηά ηελ επηηπρή εμέηαζε ζηελ ελόηεηα απηή, ζα έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα ρεηξίδεζηε εηθνλίδηα θαη λα εξγάδεζηε ζε δηαθνξεηηθά παξάζπξα/θαξηέιεο εξγαζίαο. Σέινο, νινθιεξώλνληαο ηελ ελόηεηα "Υξήζε Τπνινγηζηή θαη Γηαρείξηζε Αξρείσλ" ζα είζηε ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηείηε εξγαιεία αλαδήηεζεο, απιά εξγαιεία επεμεξγαζίαο θαη κέζα δηαρείξηζεο εθηππώζεσλ πνπ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο. ηελ ελόηεηα απηή ν ζπνπδαζηήο απνθηά ηηο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζηε ρξήζε βαζηθώλ εθαξκνγώλ ηνπ Η/Τ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ηνπ ζπζηήκαηνο. Δηζαγωγηθά Σα πξώηα βήκαηα κε ηνλ ππνινγηζηή Τν πεξηβάιινλ ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο Δξγαζία κε εηθνλίδηα Δξγαζία κε παξάζπξα Οξγάλωζε αξρείωλ Καηάινγνη / θάθεινη Αληηγξαθή, κεηαθίλεζε, δηαγξαθή Αλαδήηεζε Απιή επεμεξγαζία θεηκέλνπ Υξήζε θεηκελνγξάθνπ Γηαρείξηζε εθηππώζεωλ Δθηύπσζε 3. Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ Η ελόηεηα απηή πεξηιακβάλεη ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πεξηερόκελν ηεο επηκέξνπο ελόηεηαο "Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ" πνπ ζπλαπνηειεί κέξνο ηνπ ECDL Core/Progress. ηελ ελόηεηα "Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ" καζαίλεηε λα πξαγκαηνπνηείηε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ ηειεηνπνίεζε ελόο εγγξάθνπ ζηνλ ππνινγηζηή, ώζηε απηό λα έηλαη έηνηκν γηα ρξήζε. Φερρών 15 (3 ος ), Αθήνα Τηλ Κιν

11 ύκθσλα κε ηε δηδαθηέα ύιε ηεο ελόηεηαο απηήο, ζα αζρνιεζείηε επίζεο θαη κε πξνεγκέλεο εθαξκνγέο, όπσο είλαη ε δεκηνπξγία πηλάθσλ, ερξήζε εηθόλσλ θαη γξαθηθώλ κέζα ζε έγγξαθα, ε εηζαγσγή αληηθεηκέλσλ θαη ε ζπγρώλεπζε αιιεινγξαθίαο. Ο ζπνπδαζηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη πξόγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ. Θα πξέπεη λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία, επεμεξγαζία θαη νινθιήξσζε ελόο εγγξάθνπ, έηνηκνπ πξνο ρξήζε. Δηζαγωγηθά Σα πξώηα βήκαηα ζηελ Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ Βαζηθέο ξπζκίζεηο Δλαιιαγή εγγξάθσλ Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο Δηζαγσγή θεηκέλνπ Δπηινγή θεηκέλνπ Αληηγξαθή, κεηαθίλεζε, δηαγξαθή Δύξεζε θαη αληηθαηάζηαζε Μνξθνπνίεζε Μνξθνπνίεζε θεηκέλνπ Γεληθή κνξθνπνίεζε Πξόηππα Οινθιήξωζε εγγξάθωλ ηπι θαη ζειηδνπνίεζε Κεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα Οξζνγξαθηθόο θαη γξακκαηηθόο έιεγρνο Γηακόξθσζε εγγξάθνπ Δθηύπωζε Δηνηκαζίεο ηεο εθηύπσζεο Πξνρωξεκέλα ραξαθηεξηζηηθά Πίλαθεο Δηθόλεο θαη θσηνγξαθίεο Δηζαγσγή αληηθεηκέλσλ πγρώλεπζε αιιεινγξαθίαο 4. Υπνινγηζηηθά Φύιια Η ελόηεηα απηή πεξηιακβάλεη ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πεξηερόκελν ηεο επηκέξνπο ελόηεηαο "Τπνινγηζηηθά Φύιια" πνπ ζπλαπνηειεί κέξνο ηνπ ECDL Core/Progress. ηελ ελόηεηα απηή θαιείζηε λα θαηαλνήζεηε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Τπνινγηζηηθά Φύιια θαη λα ρεηξηζηείηε βαζηθέο ηνπο εθαξκνγέο κε ζθνπό λα δεκηνπξγήζεηε, λα ζρεκαηίζεηε θαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα ππνινγηζηηθό θύιιν. Φερρών 15 (3 ος ), Αθήνα Τηλ Κιν

12 Δπίζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ελόηεηαο ζα είζηε ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζεηε ζπγθεθξηκέλεο καζεκαηηθέο πξάμεηο ρξεζηκνπνηώληαο βαζηθνύο ηύπνπο θαη ζπλαξηήζεηο, θαζώο θαη λα ρεηξηζηείηε πην πξνεγκέλεο ζρεηηθέο εθαξκνγέο. Σέηνηεο εθαξκνγέο Ο ζπνπδαζηήο, έρνληαο αληηιεθζεί ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ ινγηζηηθώλ θύιισλ, ζα ρεηξίδεηαη ηηο βαζηθέο ηνπο εθαξκνγέο δεκηνπξγώληαο, ζρεκαηίδνληαο θαη ρξεζηκνπνηώληαο έλα ινγηζηηθό θύιιν. Δηζαγωγηθά Σα πξώηα βήκαηα ζηα ινγηζηηθά θύιια Βαζηθέο ξπζκίζεηο Δλαιιαγή εγγξάθσλ Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο Δηζαγωγή δεδνκέλωλ Δπηινγή δεδνκέλσλ Αληηγξαθή, κεηαθίλεζε, δηαγξαθή Δύξεζε θαη αληηθαηάζηαζε Γξακκέο θαη ζηήιεο Ταμηλόκεζε δεδνκέλωλ Σύπνη θαη ζπλαξηήζεηο Αξηζκεηηθνί θαη ινγηθνί ηύπνη Δξγαζία κε ζπλαξηήζεηο Μνξθνπνίεζε Μνξθνπνίεζε θειηώλ - αξηζκώλ Μνξθνπνίεζε θειηώλ - θεηκέλνπ Μνξθνπνίεζε θειηώλ - πεξηνρέο θειηώλ Οξζνγξαθηθόο ειεγρνο Γηακόξθσζε ζειίδαο Δθηύπωζε Δθηύπσζε απιώλ Λνγηζηηθώλ θύιισλ Πξνεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά Δηζαγσγή αληηθεηκέλσλ Γηαγξάκκαηα θαη γξαθήκαηα 5. Βάζεηο Γεδνκέλωλ Η ελόηεηα απηή πεξηιακβάλεη ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πεξηερόκελν ηεο επηκέξνπο ελόηεηαο "Βάζεηο Γεδνκέλσλ" πνπ ζπλαπνηειεί κέξνο ηνπ ECDL Core/Progress. ηελ ελόηεηα "Βάζεηο Γεδνκέλσλ", θαιείζηε λα παξνπζηάζεηε ηηο γλώζεηο ζαο ζηηο θπξηόηεξεο ηδηόηεηεο θαη ρξήζεηο ησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ θαη λα απνδείμεηε ηελ ηθαλόηεηά ζαο ζηε δηαρείξηζή ηνπο. Η ελόηεηα απηή ρσξίδεηαη ζε δύν (2) κέξε: Φερρών 15 (3 ος ), Αθήνα Τηλ Κιν

13 1. Σν πξώην κέξνο πξαγκαηεύεηαη ηηο ηθαλόηεηέο ζαο ζην ζρεδηαζκό θαη ζηε δηάξζξσζε κηαο απιήο Βάζεο Γεδνκέλσλ. Καηά ηε δηδαζθαιία ζαο, ρξεζηκνπνηείηαη κηα απιή εθαξκνγή Βάζεο Γεδνκέλσλ. 2. Σν δεύηεξν κέξνο ζαο θαζνδεγεί λα εληνπίζεηε θαη λα αλαζύξεηε πιεξνθνξίεο από κηα ππάξρνπζα Βάζε Γεδνκέλσλ, θάλνληαο ρξήζε ησλ εξσηεκάησλ (Queries) θαη ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ γηα επηινγή θαη ηαμηλόκεζε. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ελόηεηαο, ζα κπνξείηε, επίζεο, λα δεκηνπξγήζεηε θαη λα ηξνπνπνηήζεηε αλαθνξέο. Ο ζπνπδαζηήο απνθηά γλώζεηο ζην βαζηθό πεξηερόκελν ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη απνθηά ηθαλόηεηά ζηε δηαρείξηζή ηνπο. Δηζαγωγηθά Σα πξώηα βήκαηα ζηηο Βάζεηο δεδνκέλσλ Βαζηθέο ξπζκίζεηο Γεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο Οξηζκόο θιεηδηώλ ρεδηαζκόο πίλαθα Δλεκέξωζε κηαο βάζεο δεδνκέλωλ Υξήζε ησλ θνξκώλ Γεκηνπξγία κηαο θόξκαο Σξνπνπνίεζε ηεο πξνβνιήο κηαο θόξκαο Αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο Δπεμεξγαζία ελόο εξσηήκαηνο Δπηινγή θαη ηαμηλόκεζε Αλαθνξέο Γεκηνπξγία αλαθνξώλ 6. Παξνπζηάζεηο Η ελόηεηα απηή πεξηιακβάλεη ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πεξηερόκελν ηεο επηκέξνπο ελόηεηαο "Παξνπζηάζεηο" πνπ ζπλαπνηειεί κέξνο ηνπ ECDL Core/Progress. Καηά ηε δηδαζθαιία ηεο ελόηεηαο "Παξνπζηάζεηο", ζα ιάβεηε γλώζεηο θαη ζα αλαπηύμεηε ηηο ηθαλόηεηέο ζαο ζηε ρξήζε εξγαιείσλ γηα ηε δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ. Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο ελόηεηαο, ζα είζηε ζε ζέζε λα δεκηνπξγείηε, λα επεμεξγάδεζηε θαη λα νινθιεξώλεηε κία παξνπζίαζε, ώζηε λα είλαη έηνηκε γηα ρξήζε. Δπίζεο, ζα έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα αληαπνθξίλεζηε άλεηα αλάκεζα ζε έλα εύξνο επηινγώλ θαη λα δεκηνπξγείηε παξνπζηάζεηο πνπ ζα κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζε πνηθίιεο νκάδεο αηόκσλ από δηαθνξεηηθνύο ρώξνπο. Σέινο, ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ ελόηεηα "Παξνπζηάζεηο", ζα κάζεηε λα δεκηνπξγείηε γξαθήκαηα θαη δηαγξάκκαηα, πνπ ζα κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από πνηθηιία εηδηθώλ εθέ. Ο ζπνπδαζηήο απνθηά γλώζεηο θαη ηθαλόηεηεο ζηε ρξήζε εξγαιείσλ γηα ηε δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ. Δηζαγωγηθά Σα πξώηα βήκαηα ζηελ επεμεξγαζία θεηκέλνπ Φερρών 15 (3 ος ), Αθήνα Τηλ Κιν

14 Βαζηθέο ξπζκίζεηο Δλαιιαγή εγγξάθσλ Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο Γεκηνπξγία κηαο παξνπζίαζεο Αληηγξαθή, κεηαθίλεζε, δηαγξαθή Αληηγξαθή, κεηαθίλεζε, Γηαγξαθή - εηθόλσλ Αληηγξαθή, κεηαθίλεζε, δηαγξαθή - δηαθαλεηώλ Μνξθνπνίεζε Μνξθνπνίεζε θεηκέλνπ Ρπζκίζεηο πιαηζίσλ θεηκέλνπ Γξαθηθά θαη δηαγξάκκαηα ρεδίαζε αληηθεηκέλσλ Γηαγξάκκαηα Δηθόλεο & άιια αληηθείκελα Δθηύπωζε θαη δηαλνκή Γηακόξθσζε δηαθάλεηαο Δηνηκαζίεο γηα δηαλνκή Δθηύπωζε Δθέ πξνβνιήο παξνπζίαζεο Πξνθαζνξηζκέλε θίλεζε Δλαιιαγέο Πξνβνιή παξνπζίαζεο Πξνβάιινληαο κηα παξνπζίαζε 7. Πιεξνθνξίεο & Δπηθνηλωλίεο Η ελόηεηα απηή πεξηιακβάλεη ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πεξηερόκελν ηεο επηκέξνπο ελόηεηαο "Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηώλ θαη Δπηθνηλσλίεο" πνπ ζπλαπνηειεί κέξνο ηνπ ECDL Core/Progress. ηελ ελόηεηα "Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηώλ θαη Δπηθνηλσλίεο", θαιείζηε λα παξνπζηάζεηε ηηο γλώζεηο θαη ηηο δπλαηόηεηέο ζαο ζηηο θπξηόηεξεο ηδηόηεηεο θαη ρξήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ πινήγεζεο θαζώο θαη ζηε δηαρείξηζε εθαξκνγώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ινγαξηαζκνύο θαη πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Η ελόηεηα απηή ρσξίδεηαη ζε δύν (2) κέξε: Σν πξώην κέξνο πξαγκαηεύεηαη ηε Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηώλ. ηελ ππνελόηεηα απηή αλαπηύζζνληαη θαη εμεηάδνληαη νη δπλαηόηεηέο ζαο ζρεηηθά κε ηελ εμεξεύλεζε ηνπ Γηαδηθηύνπ. πγθεθξηκέλα, ην ηκήκα απηό ζπκβάιιεη ζηελ εθκάζεζε ηεο ρξήζεο πξνγξακκάησλ πεξηήγεζεο ηζηνζειίδσλ (web browser), ζηελ εμεξεύλεζε δηαζέζηκσλ κεραλώλ αλαδήηεζεο, ζηνλ ηξόπν θαηαρώξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνζειίδσλ ζε εηδηθό θάθειν άκεζεο πξόζβαζεο (bookmarks), θαζώο θαη ζηελ αθνκνίσζε ηνπ ηξόπνπ εθηύπσζεο ηζηνζειίδσλ θαη απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο. Σν δεύηεξν κέξνο αθνξά ζηηο Δπηθνηλσλίεο θαη εμεηάδεη ηα παξαθάησ δεηήκαηα: Θέκαηα ρξήζεο ησλ εθαξκνγώλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ιήςε θαη απνζηνιή κελπκάησλ, επηζύλαςε αξρείσλ ή εγγξάθσλ, δηαρείξηζεο θαθέισλ ή ππνθαηαιόγσλ θ.ά. Δηζαγωγηθά Φερρών 15 (3 ος ), Αθήνα Τηλ Κιν

15 Σα πξώηα βήκαηα ζην δηαδίθηπν Βαζηθέο ξπζκίζεηο Πεξηήγεζε ζηνλ ηζηό Πξόζβαζε ζε κηα δηεύζπλζε ηνπ ηζηνύ Αλαδήηεζε ζηνλ ηζηό Υξήζε κηαο κεραλήο αλαδήηεζεο Δθηύπσζε Σειηδνδείθηεο Γεκηνπξγία ελόο ζειηδνδείθηε Τα πξώηα βήκαηα ζην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν Βαζηθέο ξπζκίζεηο Απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ Απνζηνιή ελόο κελύκαηνο Αληηγξαθή, κεηαθίλεζε, δηαγξαθή Αλάγλσζε ελόο κελύκαηνο Απάληεζε ζε έλα κήλπκα Γηεπζπλζηνδόηεζε Υξήζε ηνπ βηβιίνπ δηεπζύλζεσλ Μελύκαηα ζε πνιιαπιέο δηεπζύλζεηο Γηαρείξηζε κελπκάησλ Οξγάλσζε κελπκάησλ Φερρών 15 (3 ος ), Αθήνα Τηλ Κιν

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 - ΒΑΗΚΔ ΈΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ... 4 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 - ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2008 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2008 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) Έθδνζε 2.0 PEOPLECERT Hellas A.E - Φοπέαρ Πιζηοποίηζηρ Ανθπώπινος Γςναμικού Κνξαή 3, 105 64 Αζήλα, Σει.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΓΟΗ 2.5 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2009

ΔΚΓΟΗ 2.5 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2009 ΔΚΓΟΗ 2.5 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2009 Copyright Notice 2009 ΔCDL Hellas. All rights reserved Σν πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ απνηειεί πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο ECDL Διιάο Α.Δ. Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, αλαπαξαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΓΟΗ 2.6 ΜΑΡΣΙΟ 2009

ΔΚΓΟΗ 2.6 ΜΑΡΣΙΟ 2009 ΔΚΓΟΗ 2.6 ΜΑΡΣΙΟ 2009 Copyright Notice 2009 ΔCDL Hellas. All rights reserved Σν πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ απνηειεί πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο ECDL Διιάο Α.Δ. Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, αλαπαξαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ)

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ) Πεπιγπαθή: Σν πξόγξακκα KeyCert - Web Designer απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 60

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Developer» (60 ώπερ)

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Developer» (60 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Developer» (60 ώπερ) Πεπιγπαθή: Σν πξόγξακκα KeyCert Web Developer απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 60

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «e-commerce Developer» (60 ώπερ)

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «e-commerce Developer» (60 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «e-commerce Developer» (60 ώπερ) Πεπιγπαθή: Σν πξόγξακκα KeyCert ecommerce Developer απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Η/Υ» (60 ώπερ)

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Η/Υ» (60 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Η/Υ» (60 ώπερ) Πεπιγπαθή: Σν πξόγξακκα KeyCert Τετνικός Η/Υ απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 60 σξώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα 2011 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα 2011 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) Έθδνζε 2.0 PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιζηοποίηζης Ανθρώπινοσ Γσναμικού Κνξαή 3, 105 64 Αζήλα, Τει.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Γικηύων» (60 ώπερ)

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Γικηύων» (60 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Γικηύων» (60 ώπερ) Πεπιγπαθή: Σν πξόγξακκα KeyCert Τετνικός Δικηύων απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Τα πνιιαπιά Sites Ζ Πνιπδσληθόηεηα Ζ Πνιπγισζζία

Τα πνιιαπιά Sites Ζ Πνιπδσληθόηεηα Ζ Πνιπγισζζία Ο πνλνθέθαινο ηεο δεκηνπξγίαο ελόο εηαηξηθνύ portal, ελόο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ κε πειάηεο ιηαληθήο ή ρνλδξηθήο ή ελόο εηαηξηθνύ ελδνεπηρεηξεζηαθνύ ζπζηήκαηνο ελεκέξσζεο, ηειείσζε! Ο altab2x

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο

Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Information Technology Services and Solutions ύκβνπινη Κεραλνγξάθεζεο θαη Δθπαίδεπζεο ηεθ. θνπινύδε 27, Θαιιίπνιε, Πεηξαηάο 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Θωλζηαληίλνο Θωβαίνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

PECOS4SMEs. D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2. Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS

PECOS4SMEs. D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2. Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS PECOS4SMEs D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2 Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS This project has been funded with support from the European Commission. This document reflects

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ

ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο έλλνηεο ζρεηηθά κε ηελ ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, θαζώο

Διαβάστε περισσότερα

Δνόηηηα 1 Βαζικέρ Έννοιερ Πληποθοπικήρ και Δπικοινωνιών (ΣΠΔ) ηόσοι ηηρ Δνόηηηαρ

Δνόηηηα 1 Βαζικέρ Έννοιερ Πληποθοπικήρ και Δπικοινωνιών (ΣΠΔ) ηόσοι ηηρ Δνόηηηαρ Δνόηηηα 1 Βαζικέρ Έννοιερ Πληποθοπικήρ και Δπικοινωνιών (ΣΠΔ) Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε γηα ηελ Δλόηεηα 1, Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) (Module 1, Concepts of Information

Διαβάστε περισσότερα