Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2012) 157 final 2012/0080 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής συνεργασίας που συγκροτήθηκε με τη συμφωνία συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Αγίου Μαρίνου όσον αφορά τις διατάξεις για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης EL EL

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης Σύμφωνα με τo άρθρο 22 της συμφωνίας συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου 1 («η συμφωνία») η επιτροπή συνεργασίας θεσπίζει, με τη μορφή απόφασης, διατάξεις για την εφαρμογή των αρχών για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που προβλέπονται στο άρθρο 21 της εν λόγω συμφωνίας. Γενικό πλαίσιο Το άρθρο 21 της συμφωνίας με τον Άγιο Μαρίνο περιέχει διατάξεις για περιορισμένο συντονισμό μεταξύ των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών και του Αγίου Μαρίνου. Για την εφαρμογή των αρχών που ορίζονται στο άρθρο 21 απαιτείται απόφαση της επιτροπής συνεργασίας που συγκροτήθηκε με τη συμφωνία. Μια σειρά άλλων συμφωνιών με τρίτες χώρες περιέχουν παρόμοιες διατάξεις για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Η παρούσα πρόταση αποτελεί μέρος μιας σειράς προτάσεων που περιέχει παρόμοιες προτάσεις όσον αφορά τις συμφωνίες με το Μαυροβούνιο, την Αλβανία και την Τουρκία. Τον Οκτώβριο του 2010 εγκρίθηκε από το Συμβούλιο μια πρώτη σειρά παρόμοιων προτάσεων σχετικά με την Αλγερία, το Μαρόκο, την Τυνησία, την Κροατία, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και το Ισραήλ 2. Για να καθοριστεί η θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στην εν λόγω επιτροπή συνεργασίας, απαιτείται απόφαση του Συμβουλίου. Ισχύουσες διατάξεις στον τομέα της πρότασης Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών συντονίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/ και από τον κανονισμό εφαρμογής του (ΕΚ) αριθ. 987/ Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1231/2010 του Συμβουλίου 5 επεκτείνει τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν καλύπτονται ήδη από τις διατάξεις αυτές μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους. Ο εν λόγω κανονισμός καλύπτει ήδη την αρχή του συνυπολογισμού των περιόδων ασφάλισης που κατοχυρώνουν εργαζόμενοι από τον Άγιο Μαρίνο στα διάφορα ΕΕ L 84 της , σ. 43. ΕΕ L 306 της ΕΕ L 166 της , σ. 1.. ΕΕ L 284 της , σ. 1.. ΕΕ L 344 της , σ. 1. Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα αριθ. 21 και 22, η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν δεσμεύονται από ούτε υπόκεινται στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1231/2010. Ωστόσο, το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να δεσμεύεται από και να υπόκειται στην εφαρμογή του προγενέστερου κανονισμού (EΚ) αριθ. 859/2003, ΕΕ L124 της , σ.1. EL 2 EL

3 κράτη μέλη, όσον αφορά το δικαίωμα σε ορισμένες παροχές, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 της συμφωνίας με τον Άγιο Μαρίνο. Συνοχή με άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης Η συμφωνία με τον Αγιο Μαρίνο στοχεύει στην προώθηση της σφαιρικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Αγίου Μαρίνου και στην υποστήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης του Αγίου Μαρίνου καθώς και στη σφυρηλάτηση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Αγίου Μαρίνου. Η εφαρμογή των διατάξεων συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης που προβλέπονται στο άρθρο 21 της συμφωνίας θα βελτιώσει τις ειδικές σχέσεις με τον Άγιο Μαρίνο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της ΣΛΕΕ και στη δήλωση αριθ. 3 για την εν λόγω διάταξη. 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη Η πρόταση περιορισμένου συντονισμού μεταξύ των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών και του Αγίου Μαρίνου διατυπώθηκε σχεδόν με την ίδια μορφή όπως και η σειρά των έξι σχεδίων αποφάσεων της επιτροπής συνεργασίας, δηλαδή των αποφάσεων του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, όσον αφορά την Αλγερία, το Μαρόκο, την Τυνησία, την Κροατία, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και το Ισραήλ, σχετικά με τις οποίες αποφασίστηκε από το Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2010 η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2010 πραγματοποιήθηκαν στο Συμβούλιο αναλυτικές διαπραγματεύσεις σχετικά με το περιεχόμενο αυτών των αποφάσεων. Πριν από αυτές τις διαπραγματεύσεις διενεργήθηκαν έντονες συζητήσεις με όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της διοικητικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Συγκέντρωση και χρήση εμπειρογνωμοσύνης Δεν παρέστη ανάγκη για εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη. Εκτίμηση αντίκτυπου Το άρθρο 21 της συμφωνίας με τον Άγιο Μαρίνο περιέχει τις αρχές για περιορισμένο συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών και του Αγίου Μαρίνου. Επιπλέον, μια σειρά άλλων συμφωνιών με τρίτες χώρες περιέχουν παρόμοιες διατάξεις για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Όλες απαιτούν απόφαση του αντίστοιχου φορέα που συστάθηκε με τις εν λόγω συμφωνίες, προκειμένου να εφαρμοστούν οι αρχές συντονισμού. Ο σκοπός των άρθρων σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση στις συμφωνίες αυτές είναι να μπορεί ένας εργαζόμενος από την οικεία συνδεδεμένη χώρα να λαμβάνει ορισμένες παροχές κοινωνικής ασφάλισης που προβλέπονται από τη νομοθεσία του(των) κράτους(ών) μέλους(ών) στην οποία υπάγεται ή υπαγόταν. Το ίδιο ισχύει, κατ αμοιβαιότητα, για έναν πολίτη της ΕΕ που εργάζεται στη συνδεδεμένη χώρα. Το γεγονός ότι οι διατάξεις των προτάσεων που περιλαμβάνονται στην τρέχουσα σειρά προτάσεων όσον αφορά τέσσερις χώρες (τον Άγιο Μαρίνο, το Μαυροβούνιο, την Αλβανία και την Τουρκία) είναι σχεδόν ταυτόσημες και επίσης σχεδόν ταυτόσημες με την πρώτη EL 3 EL

4 σειρά των έξι αποφάσεων για την Αλγερία, το Μαρόκο, την Τυνησία, την Κροατία, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και το Ισραήλ, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2010, θα διευκολύνει την εφαρμογή αυτών των διατάξεων από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών. Ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες δημοσιονομικές επιπτώσεις για τους εθνικούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, λόγω της εφαρμογής αυτών των προτάσεων, επειδή θα πρέπει να προβλέπουν, για παράδειγμα, την καταβολή των παροχών που περιγράφονται στο άρθρο 21 της συμφωνίας με τον Άγιο Μαρίνο. Ωστόσο, το άρθρο αυτό αφορά μόνον τα πρόσωπα που καταβάλλουν εισφορές ή έχουν καταβάλει εισφορές στο εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της οικείας χώρας, όπως προβλέπεται από την οικεία εθνική νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να είναι δύσκολο στην παρούσα φάση να εκτιμηθούν οι ακριβείς επιπτώσεις αυτών των προτάσεων στα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. 3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Σύνοψη της προτεινόμενης δράσης Η παρούσα πρόταση αποτελείται από απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής συνεργασίας που συγκροτήθηκε με τη συμφωνία με τον Άγιο Μαρίνο και, σε παράρτημα, από ένα σχέδιο απόφασης της εν λόγω επιτροπής συνεργασίας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Η προτεινόμενη απόφαση της επιτροπής συνεργασίας ικανοποιεί την απαίτηση του άρθρου 21 της συμφωνίας με τον Άγιο Μαρίνο για την έκδοση απόφασης, ώστε να εφαρμοστούν οι αρχές περί κοινωνικής ασφάλισης που περιέχονται στο εν λόγω άρθρο. Επομένως, η απόφαση περιέχει διατάξεις εφαρμογής οι οποίες αφορούν εκείνες τις διατάξεις του άρθρου 21 της συμφωνίας με τον Άγιο Μαρίνο που δεν καλύπτονται ήδη από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1231/2010. Επιπλέον, η προτεινόμενη απόφαση της επιτροπής συνεργασίας διασφαλίζει ότι οι διατάξεις για την εξαγωγή παροχών και τη χορήγηση οικογενειακών παροχών ισχύουν επίσης, κατ αμοιβαιότητα, για εργαζομένους της ΕΕ που απασχολούνται νόμιμα στον Άγιο Μαρίνο και για τα μέλη της οικογενείας τους που κατοικούν νόμιμα στον Άγιο Μαρίνο. Νομική βάση Το άρθρο 218 παράγραφος 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο β). Συνεπώς, η Δανία δεν θα συμμετάσχει στην έκδοση της παρούσας απόφασης. Ούτε η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμμετάσχουν στην έκδοση της παρούσας απόφασης, εκτός και αν γνωστοποιήσουν την επιθυμία τους να συμμετέχουν στην έγκριση και την εφαρμογή της. Η μη συμμετοχή αυτών των χωρών στην απόφαση του Συμβουλίου δεν προδικάζει τη συμμετοχή τους στην απόφαση της επιτροπής συνεργασίας. Αρχή της επικουρικότητας Η συμφωνία με τον Άγιο Μαρίνο θεσπίζει τις αρχές για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται ισότιμα από όλα τα κράτη μέλη. Η εφαρμογή αυτών των αρχών πρέπει, συνεπώς να υπόκειται σε ομοιόμορφους όρους, οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο της Ένωσης. EL 4 EL

5 Αρχή της αναλογικότητας Η πρόταση συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας για τους ακόλουθους λόγους: Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να είναι αποκλειστικώς αρμόδια για τον καθορισμό, την οργάνωση και τη χρηματοδότηση των εθνικών τους συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Η πρόταση απλώς οργανώνει σε κάποιο βαθμό τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών και του Αγίου Μαρίνου, προς όφελος των πολιτών των εν λόγω χωρών. Επιπλέον, η πρόταση δεν θίγει κανένα δικαίωμα και υποχρέωση που προκύπτει από διμερείς συμφωνίες κοινωνικής ασφάλισης που συνάπτονται μεταξύ των κρατών μελών και του Αγίου Μαρίνου, όπου οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν ευνοϊκότερη μεταχείριση των ενδιαφερομένων. Η πρόταση ελαχιστοποιεί το δημοσιονομικό και διοικητικό φόρτο για τις εθνικές αρχές, αφού αποτελεί μέρος ενός συνόλου παρόμοιων προτάσεων που εξασφαλίζουν την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων περί κοινωνικής ασφάλισης που περιέχονται στις συμφωνίες σύνδεσης με τρίτες χώρες. Επιλογή νομικών πράξεων Προτεινόμενη νομική πράξη: απόφαση του Συμβουλίου (που περιέχει σε παράρτημα σχέδιο απόφασης της επιτροπής συνεργασίας). Άλλα μέσα δεν θα ήταν κατάλληλα για τον εξής λόγο: Δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή για την προτεινόμενη δράση. Το άρθρο 21 της συμφωνίας απαιτεί απόφαση της επιτροπής συνεργασίας. Το άρθρο 218 παράγραφος 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό των θέσεων που θα υιοθετηθούν εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από φορέα ο οποίος συγκροτείται με συμφωνία, όταν ο εν λόγω φορέας καλείται να λάβει αποφάσεις που παράγουν έννομα αποτελέσματα. 4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Απλούστευση Η πρόταση θα επιφέρει την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για τις εθνικές δημόσιες αρχές καθώς και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για τους ιδιώτες. Οι διατάξεις της πρότασης που αφορούν τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης για υπηκόους του Αγίου Μαρίνου είναι σχεδόν ταυτόσημες με αυτές για τους υπηκόους των άλλων συνδεμένων χωρών. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η απλούστευση των διαδικασιών και θα μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους εθνικούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης. EL 5 EL

6 Τα άτομα που καλύπτονται από την πρόταση δεν αντιμετωπίζουν διαφορετικές εθνικές διατάξεις όσον αφορά τις αρχές της κοινωνικής ασφάλισης που περιέχονται στο άρθρο 21 της συμφωνίας με τον Άγιο Μαρίνο και, επομένως, μπορούν απεναντίας να βασίζονται σε ενιαίες διατάξεις εντός της Κοινότητας. Λεπτομερής εξήγηση της πρότασης Α. Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής συνεργασίας που συγκροτήθηκε με τη συμφωνία συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης με τον Άγιο Μαρίνο όσον αφορά τις διατάξεις για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Άρθρο 1 Το άρθρο αυτό προβλέπει την έγκριση της θέσης της ΕΕ στην επιτροπή συνεργασίας ΕΕ Άγιος Μαρίνος. Β. Συνημμένο σχέδιο απόφασης της επιτροπής συνεργασίας σχετικά με τις διατάξεις για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που περιέχονται στη Συμφωνία. Μέρος Ι: Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Το άρθρο αυτό καθορίζει, για τους σκοπούς της νομοθεσίας ενός κράτους μέλους και της νομοθεσίας του Αγίου Μαρίνου, τους όρους «συμφωνία», «κανονισμός», «κανονισμός εφαρμογής», «κράτος μέλος», «εργαζόμενος», «μέλος οικογενείας», «νομοθεσία», «παροχές» και «εξαγώγιμες παροχές» και παραπέμπει στον κανονισμό και στον κανονισμό εφαρμογής για τους άλλους όρους που χρησιμοποιούνται στη συνημμένη απόφαση. Άρθρο 2 Με βάση τη διατύπωση του άρθρου 21 της συμφωνίας με τον Άγιο Μαρίνο, το άρθρο αυτό προσδιορίζει τα άτομα που καλύπτονται από τη συνημμένη απόφαση. Άρθρο 3 Το άρθρο αυτό προβλέπει τη μη διακριτική μεταχείριση για όλα τα πρόσωπα που καλύπτονται από τη συμφωνία όσον αφορά όλες τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης που καλύπτονται από την εν λόγω συμφωνία. Μέρος II Σχέσεις των κρατών μελών με τον Άγιο Μαρίνο Το εν λόγω μέρος της συνημμένης απόφασης καλύπτει τις αρχές που περιέχονται στο άρθρο 21 παράγραφος 4 της συμφωνίας με τον Άγιο Μαρίνο καθώς επίσης και τη ρήτρα αμοιβαιότητας για τους υπηκόους της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειας τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2. Άρθρο 4 EL 6 EL

7 Το άρθρο αυτό περιέχει την αρχή της εξαγωγής παροχών σε χρήμα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 4 της συμφωνίας με τον Άγιο Μαρίνο, και καθιστά σαφές ότι η αρχή αυτή περιορίζεται στις παροχές που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο θ) της συνημμένης απόφασης, όπου απαριθμούνται οι παροχές που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο. Μέρος III Διάφορες διατάξεις Άρθρο 5 Το άρθρο αυτό περιέχει γενικές διατάξεις για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των φορέων τους, αφενός, και του Αγίου Μαρίνου και των φορέων του, αφετέρου, καθώς επίσης και μεταξύ των ενδιαφερόμενων δικαιούχων και φορέων. Οι εν λόγω διατάξεις είναι παρόμοιες με εκείνες του άρθρου 76 παράγραφοι 3, 4 πρώτο και τρίτο εδάφιο, και παράγραφος 5 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 883/2004. Άρθρο 6 Το άρθρο αυτό καθορίζει τις διαδικασίες για τους διοικητικούς ελέγχους και τις ιατρικές εξετάσεις που είναι παρόμοιες με αυτές που περιέχονται στο άρθρο 87 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009. Επίσης, προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης περαιτέρω εκτελεστικών διατάξεων στον εν λόγω τομέα. Άρθρο 7 Το άρθρο αυτό αναφέρεται στη δυνατότητα χρησιμοποίησης της διαδικασίας διευθέτησης των διαφορών που προβλέπεται στη συμφωνία. Άρθρο 8 Το άρθρο αυτό αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ της συνημμένης απόφασης, το οποίο είναι παρόμοιο με το παράρτημα ΧI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και το οποίο είναι απαραίτητο για τη θέσπιση των αναγκαίων ειδικών διατάξεων για την εφαρμογή της νομοθεσίας του Αγίου Μαρίνου σε σχέση με τη συνημμένη απόφαση. Άρθρο 9 Το άρθρο αυτό επιτρέπει τη συνέχιση της εφαρμογής, υπό ορισμένες συνθήκες, των διοικητικών διαδικασιών από υφιστάμενες συμφωνίες μεταξύ κράτους μέλους και του Αγίου Μαρίνου. Άρθρο 10 Το άρθρο αυτό προβλέπει τη δυνατότητα σύναψης πρόσθετων διοικητικών συμφωνιών. Άρθρο 11 Οι μεταβατικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό είναι παρόμοιες με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 87 παράγραφοι 1, 3, 4, 6 και 7 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 883/2004. EL 7 EL

8 Άρθρο 12 Το άρθρο αυτό διασαφηνίζει το νομικό καθεστώς των παραρτημάτων της συνημμένης απόφασης και τη διαδικασία τροποποίησής τους. Άρθρο 13 Το άρθρο αυτό καθορίζει την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συνημμένης απόφασης. EL 8 EL

9 2012/0080 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής συνεργασίας που συγκροτήθηκε με τη συμφωνία συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Αγίου Μαρίνου όσον αφορά τις διατάξεις για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο β), σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εκτιμώντας τα εξής: (1) Σύμφωνα με το άρθρο 22 της συμφωνίας συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου 1 («η συμφωνία»), η επιτροπή συνεργασίας θεσπίζει διατάξεις για την εφαρμογή των αρχών για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που προβλέπονται στο άρθρο 21 της συμφωνίας. (2) Σύμφωνα με το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου (αριθ. 21) για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, όσον αφορά το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, [η Iρλανδία] [και] [το Ηνωμένο Βασίλειο][έχει] [έχουν] κοινοποιήσει, με επιστολή[με επιστολές] της [ ], την επιθυμία [της] [τους] να συμμετέχ[-ει] [-ουν] στην έκδοση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης. (3) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου (αριθ. 21) για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, [η Ιρλανδία] [το Ηνωμένο Βασίλειο] δεν συμμετέχ[-ει] [-χουν] στην έκδοση της παρούσας απόφασης και δεν δεσμεύ[-εται][- ονται] από αυτήν ούτε υπόκ[-ειται] [-εινται] στην εφαρμογή της. (4) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου 22 για τη θέση της Δανίας, που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στην έκδοση της 1 ΕΕ L 84 της , σ. 43. EL 9 EL

10 παρούσας απόφασης και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Η θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της επιτροπής συνεργασίας που συγκροτήθηκε με τη συμφωνία συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 21 της εν λόγω συμφωνίας βασίζεται στο σχέδιο απόφασης της επιτροπής συνεργασίας που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση. Μικρότερης σημασίας αλλαγές στο σχέδιο απόφασης μπορούν να συμφωνηθούν από τους αντιπροσώπους της Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής συνεργασίας χωρίς περαιτέρω απόφαση του Συμβουλίου. Άρθρο 2 Η απόφαση της επιτροπής συνεργασίας δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 3 Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της έκδοσής της. Βρυξέλλες, Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος EL 10 EL

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ..../. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕ-ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ, της σχετικά με τις διατάξεις για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που περιλαμβάνονται στη συμφωνία συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, Έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου 1, και ιδίως το άρθρο 22, Εκτιμώντας τα εξής: (1) Το άρθρο 21 της συμφωνίας συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου («η συμφωνία») θεσπίζει τις αρχές για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης του Αγίου Μαρίνου και των κρατών μελών. (2) Το άρθρο 22 της συμφωνίας προβλέπει ότι η επιτροπή συνεργασίας θα θεσπίζει διατάξεις για την εφαρμογή αυτών των αρχών. (3) Όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της μη διακριτικής μεταχείρισης, η παρούσα απόφαση δεν παρέχει τυχόν επιπρόσθετα δικαιώματα που προκύπτουν από ορισμένα γεγονότα ή καταστάσεις που συμβαίνουν στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, στο οποίο αυτού του είδους γεγονότα ή καταστάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της νομοθεσίας του πρώτου συμβαλλόμενου μέρους, εκτός από το δικαίωμα εξαγωγής ορισμένων παροχών. (4) Κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, το δικαίωμα των εργαζομένων που είναι υπήκοοι Αγίου Μαρίνου σε οικογενειακές παροχές υπόκειται στον όρο ότι τα μέλη της οικογένειάς τους κατοικούν νόμιμα με αυτούς τους εργαζόμενους στο κράτος μέλος στο οποίο απασχολούνται οι εργαζόμενοι. Η παρούσα απόφαση δεν παρέχει δικαίωμα σε οικογενειακές παροχές για τα μέλη της οικογένειάς τους που κατοικούν σε άλλο κράτος, π.χ. στον Άγιο Μαρίνο. (5) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1231/2010 του Συμβουλίου 2 επεκτείνει ήδη τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν καλύπτονται ήδη από τις διατάξεις αυτές μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1231/2010 καλύπτει ήδη την αρχή του συνυπολογισμού των περιόδων ασφάλισης που κατοχυρώνουν οι εργαζόμενοι που είναι υπήκοοι Αγίου Μαρίνου στα διάφορα κράτη μέλη, όσον αφορά το δικαίωμα σε ορισμένες παροχές, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 της συμφωνίας. 1 2 ΕΕ L 84 της , σ. 43. ΕΕ L 344 της , σ. 1. EL 11 EL

12 (6) Ενδέχεται να κριθεί αναγκαία η πρόβλεψη ειδικών διατάξεων που να ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νομοθεσίας του Αγίου Μαρίνου για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των κανόνων συντονισμού. (7) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών και του Αγίου Μαρίνου, είναι αναγκαία η θέσπιση ειδικών διατάξεων όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και του Αγίου Μαρίνου, καθώς και μεταξύ του ενδιαφερόμενου και του φορέα του αρμόδιου κράτους. (8) Πρέπει να εγκριθούν μεταβατικές διατάξεις για να προστατευθούν τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση και για να αποφευχθεί η απώλεια δικαιωμάτων εξαιτίας της θέσης σε ισχύ της απόφασης, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης α) «συμφωνία» είναι η συμφωνία συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου β) «κανονισμός» είναι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας 3 όπως εφαρμόζεται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γ) «κανονισμός εφαρμογής» είναι ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας 4 δ) «κράτος μέλος», είναι ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε) «εργαζόμενος» είναι, 3 4 ΕΕ L 166 της , σ. 1 ΕΕ L 284 της , σ. 1. EL 12 EL

13 (i) (ii) για τους σκοπούς της νομοθεσίας κράτους μέλους, ένα πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα ως μισθωτός εργαζόμενος κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο α) του κανονισμού για τους σκοπούς της νομοθεσίας του Αγίου Μαρίνου, ένα πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα ως μισθωτός εργαζόμενος κατά την έννοια της εν λόγω νομοθεσίας στ) «μέλος της οικογένειας» είναι, (i) για τους σκοπούς της νομοθεσίας κράτους μέλους, ένα μέλος της οικογένειας κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο ι) του κανονισμού (ii) για τους σκοπούς της νομοθεσίας του Αγίου Μαρίνου, ένα μέλος της οικογένειας κατά την έννοια της εν λόγω νομοθεσίας ζ) «νομοθεσία» είναι, (i) σε σχέση με τα κράτη μέλη, η νομοθεσία κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 του κανονισμού, όπως εφαρμόζεται στις παροχές που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση (ii) σε σχέση με τον Άγιο Μαρίνο, η αντίστοιχη νομοθεσία όπως εφαρμόζεται στον Άγιο Μαρίνο σχετικά με τις παροχές που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση η) «παροχές» είναι οι (i) σε σχέση με τα κράτη μέλη, η νομοθεσία κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ii) σε σχέση με τον Άγιο Μαρίνο, οι αντίστοιχες παροχές που ισχύουν στην επικράτεια του Αγίου Μαρίνου θ) «εξαγώγιμες παροχές» είναι (i) σε σχέση με τα κράτη μέλη: συντάξεις γήρατος, συντάξεις επιζώντος, συντάξεις λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, συντάξεις αναπηρίας λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, κατά την έννοια του κανονισμού, με εξαίρεση τις ειδικές μη ανταποδοτικού τύπου παροχές σε χρήμα, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του κανονισμού (ii) σε σχέση με τον Άγιο Μαρίνο, οι αντίστοιχες παροχές που προβλέπονται σύμφωνα με τη νομοθεσία του Αγίου Μαρίνου, με εξαίρεση τις ειδικές μη ανταποδοτικού τύπου παροχές σε χρήμα, σύμφωνα με το παράρτημα I της παρούσας απόφασης 2. Άλλοι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα απόφαση έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται: α) όσον αφορά τα κράτη μέλη, στον κανονισμό και στον κανονισμό εφαρμογής β) όσον αφορά τον Άγιο Μαρίνο, στη σχετική νομοθεσία όπως εφαρμόζεται στον Άγιο Μαρίνο. EL 13 EL

14 Άρθρο 2 Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται: Πρόσωπα που καλύπτονται α) στους εργαζομένους που είναι υπήκοοι του Αγίου Μαρίνου, οι οποίοι απασχολούνται ή έχουν απασχοληθεί νομίμως στο έδαφος κράτους μέλους και οι οποίοι υπάγονται ή υπήχθησαν στη νομοθεσία ενός ή περισσότερων από τα κράτη μέλη, καθώς και στους επιζώντες τους, β) στα μέλη της οικογένειας των εργαζομένων που αναφέρονται στο στοιχείο α), με την προϋπόθεση αυτά τα μέλη της οικογένειας να κατοικούν ή να έχουν κατοικήσει νομίμως με τον ενδιαφερόμενο εργαζόμενο στο κράτος μέλος στο οποίο απασχολείται ο εργαζόμενος γ) στους εργαζομένους που είναι υπήκοοι κράτους μέλους, οι οποίοι απασχολούνται ή έχουν απασχοληθεί νομίμως στο έδαφος του Αγίου Μαρίνου και οι οποίοι υπάγονται ή υπήχθησαν στη νομοθεσία του Αγίου Μαρίνου, καθώς και στους επιζώντες τους και δ) στα μέλη της οικογένειας των εργαζομένων που αναφέρονται στο στοιχείο γ), με την προϋπόθεση αυτά τα μέλη της οικογένειας να κατοικούν ή να έχουν κατοικήσει νομίμως με τον ενδιαφερόμενο εργαζόμενο όταν ο εργαζόμενος απασχολείται στον Άγιο Μαρίνο. Άρθρο 3 Ίση μεταχείριση 1. Οι εργαζόμενοι που είναι υπήκοοι του Αγίου Μαρίνου και απασχολούνται νόμιμα σε κράτος μέλος και όλα τα μέλη της οικογένειάς τους που κατοικούν νόμιμα μαζί τους τυγχάνουν, όσον αφορά τις παροχές κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο η), μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις λόγω ιθαγένειας σε σχέση με τους υπηκόους των κρατών μελών στα οποία απασχολούνται οι εν λόγω εργαζόμενοι. 2. Οι εργαζόμενοι που είναι υπήκοοι κράτους μέλους και απασχολούνται νόμιμα στον Άγιο Μαρίνο και όλα τα μέλη της οικογένειάς τους που κατοικούν νόμιμα μαζί τους τυγχάνουν, όσον αφορά τις παροχές κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο η), μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις λόγω ιθαγένειας σε σχέση με τους υπηκόους του Αγίου Μαρίνου. EL 14 EL

15 Μέρος II ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ Άρθρο 4 Άρση των ρητρών κατοικίας 1. Εξαγώγιμες παροχές με την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο θ) που δικαιούνται τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχεία α) και γ) δεν μπορούν να υποστούν οποιαδήποτε μείωση, τροποποίηση, αναστολή, κατάργηση ή κατάσχεση εκ του γεγονότος ότι ο δικαιούχος κατοικεί, (i) όσον αφορά παροχή προβλεπόμενη από τη νομοθεσία κράτους μέλους, στο έδαφος του Αγίου Μαρίνου, (ii) όσον αφορά παροχή προβλεπόμενη από τη νομοθεσία του Αγίου Μαρίνου, στο έδαφος κράτους μέλους. 2. Τα μέλη της οικογένειας εργαζομένου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο β), δικαιούνται εξαγώγιμες παροχές κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο θ) περίπτωση i) ακριβώς όπως τα μέλη της οικογένειας εργαζομένου ο οποίος είναι υπήκοος του οικείου κράτους μέλους, όταν αυτά τα μέλη της οικογένειας κατοικούν στο έδαφος του Αγίου Μαρίνου. 3. Τα μέλη της οικογένειας εργαζομένου όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) δικαιούνται εξαγώγιμες παροχές κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο θ) περίπτωση ii) ακριβώς όπως τα μέλη της οικογένειας εργαζομένου ο οποίος είναι υπήκοος του Αγίου Μαρίνου, όταν αυτά τα μέλη της οικογένειας κατοικούν στο έδαφος του κράτους μέλους. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 5 Συνεργασία 1. Τα κράτη μέλη και ο Άγιος Μαρίνος κοινοποιούν μεταξύ τους όλα τα στοιχεία σχετικά με τις αλλαγές της νομοθεσίας τους, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή της παρούσας απόφασης. 2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι αρχές και οι φορείς των κρατών μελών και του Αγίου Μαρίνου παρέχουν μεταξύ τους κάθε δυνατή διευκόλυνση, σαν να επρόκειτο για την εφαρμογή της δικής τους νομοθεσίας. Η διοικητική συνδρομή από τις ανωτέρω αρχές και φορείς παρέχεται, κατ αρχήν, δωρεάν. Ωστόσο, οι EL 15 EL

16 αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και του Αγίου Μαρίνου μπορούν να συμφωνήσουν την απόδοση ορισμένων δαπανών. 3. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι αρχές και οι φορείς των κρατών μελών και του Αγίου Μαρίνου μπορούν να επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους, καθώς και με τους ενδιαφερομένους ή τους εκπροσώπους τους. 4. Οι φορείς και τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση έχουν υποχρέωση αμοιβαίας ενημέρωσης και συνεργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της παρούσας απόφασης. 5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ενημερώνουν τους φορείς του αρμόδιου κράτους μέλους ή του Αγίου Μαρίνου, εφόσον πρόκειται για το αρμόδιο κράτος, και του κράτους μέλους κατοικίας ή του Αγίου Μαρίνου, εφόσον πρόκειται για το κράτος κατοικίας, σχετικά με κάθε αλλαγή της προσωπικής ή οικογενειακής τους κατάστασης, η οποία έχει επιπτώσεις στα δικαιώματά τους επί των παροχών δυνάμει της παρούσας απόφασης. 6. Η μη τήρηση της υποχρέωσης ενημέρωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 5 μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη ανάλογων μέτρων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Εντούτοις, τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι ισοδύναμα με εκείνα που εφαρμόζονται σε παρόμοιες καταστάσεις βάσει του εθνικού δικαίου και δεν πρέπει να καθιστούν, στην πράξη, αδύνατη ή υπερβολικά δύσκολη την άσκηση των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στους ενδιαφερομένους με την παρούσα απόφαση. 7. Τα κράτη μέλη και ο Άγιος Μαρίνος μπορούν να προβλέψουν εθνικές διατάξεις με τις οποίες θεσπίζονται οι όροι για την επαλήθευση του δικαιώματος παροχών για να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι οι δικαιούχοι διαμένουν ή κατοικούν εκτός του εδάφους του κράτους στο οποίο έχει την έδρα του ο οφειλέτης φορέας. Οι εν λόγω διατάξεις είναι αναλογικές, δεν πρέπει να συνεπάγονται διακρίσεις λόγω ιθαγένειας και πρέπει να συνάδουν προς τις αρχές της παρούσας απόφασης. Οι διατάξεις αυτές κοινοποιούνται στην επιτροπή συνεργασίας. Άρθρο 6 Διοικητικοί έλεγχοι και ιατρικές εξετάσεις 1. Το παρόν άρθρο ισχύει για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 2 και λαμβάνουν τις εξαγώγιμες παροχές του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο θ) καθώς και για τους φορείς που έχουν αναλάβει την εφαρμογή της παρούσας απόφασης. 2. Όταν ένας δικαιούχος παροχών ή αιτών παροχές, ή μέλος της οικογένειάς του, διαμένει ή κατοικεί στην επικράτεια κράτους μέλους όταν ο φορέας οφειλέτης έχει την έδρα του στον Άγιο Μαρίνο ή στον Άγιο Μαρίνο όταν ο φορέας οφειλέτης έχει την έδρα του σε κράτος μέλος, η ιατρική εξέταση διενεργείται, ύστερα από αίτηση του εν λόγω φορέα, από τον φορέα του τόπου διαμονής ή κατοικίας του δικαιούχου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία που εφαρμόζει ο φορέας αυτός. EL 16 EL

17 Ο φορέας-οφειλέτης ενημερώνει το φορέα του τόπου διαμονής ή κατοικίας αν η ιατρική εξέταση πρέπει να τηρεί κάποιες προδιαγραφές και να καλύπτει συγκεκριμένα σημεία. Ο φορέας του τόπου διαμονής ή κατοικίας διαβιβάζει έκθεση στο φορέα-οφειλέτη που ζήτησε την ιατρική εξέταση. Ο φορέας-οφειλέτης διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητεί την εξέταση του δικαιούχου από ιατρό της επιλογής του, είτε στο έδαφος όπου βρίσκεται ο τόπος διαμονής ή κατοικίας του δικαιούχου της παροχής ή του αιτούντος, ή στη χώρα στην οποία εδρεύει ο φορέας-οφειλέτης. Ωστόσο, ο δικαιούχος μπορεί να κληθεί να μεταβεί στο κράτος του φορέα-οφειλέτη μόνον εφόσον είναι σε θέση να μετακινηθεί χωρίς αυτό να βλάψει την υγεία του και εφόσον τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής αναληφθούν από το φορέα-οφειλέτη. 3. Όταν ένας δικαιούχος παροχών ή αιτών παροχές ή μέλος της οικογένειάς του διαμένει ή κατοικεί στο έδαφος κράτους μέλους όταν ο φορέας-οφειλέτης έχει την έδρα του στον Άγιο Μαρίνο ή στον Άγιο Μαρίνο όταν ο φορέας-οφειλέτης έχει την έδρα του σε κράτος μέλος, ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται, ύστερα από αίτηση του φορέα οφειλέτη, από τον φορέα του τόπου διαμονής ή κατοικίας του δικαιούχου. Ο φορέας του τόπου διαμονής ή κατοικίας υποχρεούται να υποβάλει έκθεση στο φορέα-οφειλέτη που ζήτησε τον διοικητικό έλεγχο. Ο φορέας οφειλέτης διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητεί την εξέταση του δικαιούχου από επαγγελματία της επιλογής του. Ωστόσο, ο δικαιούχος μπορεί να κληθεί να μεταβεί στο κράτος του φορέα-οφειλέτη μόνον εφόσον είναι σε θέση να μετακινηθεί χωρίς αυτό να βλάψει την υγεία του και εφόσον τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής αναληφθούν από το φορέα-οφειλέτη. 4. Ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και ο Άγιος Μαρίνος μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με άλλες διοικητικές διατάξεις, με την προϋπόθεση ότι ενημερώνουν σχετικά την επιτροπή συνεργασίας. 5. Κατ εξαίρεση από την αρχή της δωρεάν αμοιβαίας διοικητικής συνεργασίας που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης, το πραγματικό ποσό των δαπανών των εξετάσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποδίδεται στον φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεσή τους, από το φορέα-οφειλέτη που τις ζήτησε. Άρθρο 7 Εφαρμογή του άρθρου 24 της συμφωνίας. Το άρθρο 24 της συμφωνίας εφαρμόζεται σε περίπτωση που ένα συμβαλλόμενο μέρος θεωρεί ότι το άλλο μέρος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6. EL 17 EL

18 Άρθρο 8 Ειδικές διατάξεις για την εφαρμογή της νομοθεσίας του Αγίου Μαρίνου Η επιτροπή συνεργασίας μπορεί, κατά περίπτωση, να θεσπίζει ειδικές διατάξεις για την εφαρμογή της νομοθεσίας του Αγίου Μαρίνου στο παράρτημα II. Άρθρο 9 Διοικητικές διαδικασίες των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών Οι διοικητικές διαδικασίες που περιέχονται σε ισχύουσες διμερείς συμφωνίες μεταξύ κράτους μέλους και του Αγίου Μαρίνου μπορούν να εξακολουθούν να ισχύουν με την προϋπόθεση ότι οι διαδικασίες αυτές δεν επηρεάζουν αρνητικά τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων που θεσπίζονται με την παρούσα απόφαση. Άρθρο 10 Συμπληρωματικές συμφωνίες σχετικά με τις διαδικασίες εφαρμογής της παρούσας απόφασης Ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και ο Άγιος Μαρίνος μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες με στόχο να συμπληρωθούν οι διοικητικές διαδικασίες για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ιδίως όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης και του σφάλματος. ΜΕΡΟΣ IV ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 11 Μεταβατικές διατάξεις 1. Δεν αποκτώνται δικαιώματα δυνάμει της παρούσας απόφασης για την περίοδο πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, ένα δικαίωμα αποκτάται δυνάμει της παρούσας απόφασης ακόμη και εάν αναφέρεται σε γεγονός που συνέβη πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. 3. Κάθε παροχή που δεν έχει εκκαθαρισθεί ή που έχει ανασταλεί λόγω της ιθαγένειας ή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, εκκαθαρίζεται ή παύει να τελεί σε αναστολή, κατόπιν αιτήσεώς του, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας EL 18 EL

19 απόφασης, με την επιφύλαξη ότι τα προηγουμένως εκκαθαρισμένα δικαιώματα δεν ρυθμίσθηκαν με εφάπαξ καταβολή. 4. Εάν η αίτηση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 υποβληθεί εντός δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, τα δικαιώματα που αποκτώνται, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, και δεν εφαρμόζεται στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα η νομοθεσία κάθε κράτους μέλους ή του Αγίου Μαρίνου περί έκπτωσης ή περιορισμού δικαιωμάτων. 5. Εάν η αίτηση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3, υποβληθεί μετά τη λήξη της διετούς προθεσμίας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, τα δικαιώματα από τα οποία δεν εξέπεσε ο δικαιούχος ή τα οποία δεν παραγράφηκαν, αποκτώνται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, με την επιφύλαξη τυχόν ευνοϊκότερων διατάξεων της νομοθεσίας κράτους μέλους ή του Αγίου Μαρίνου. Άρθρο 12 Παραρτήματα της παρούσας απόφασης 1. Τα παραρτήματα της παρούσας απόφασης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 2. Κατόπιν αιτήσεως του Αγίου Μαρίνου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα παραρτήματα μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση της επιτροπής συνεργασίας. Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες, Για την Επιτροπή Συνεργασίας Ο Πρόεδρος EL 19 EL

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ EL 20 EL

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ EL 21 EL

14797/12 IKS/nm DG B4

14797/12 IKS/nm DG B4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14797/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0080 (NLE) SOC 819 SM 17 EEE 108 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 156 final 2012/0078 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

16123/12 ΣΠΚ/μκρ 1 DG B 4A

16123/12 ΣΠΚ/μκρ 1 DG B 4A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (20.11) (OR. en) 16123/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0079 (ΝLE) SΟC 919 ALB 8 COWEB 184 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (21.11) (OR. en) 16127/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 922 NT 30

LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (21.11) (OR. en) 16127/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 922 NT 30 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (21.11) (OR. en) 16127/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 922 NT 30 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Σουηδίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.7.2007 COM(2007) 439 τελικό 2007/0152 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) 11160/4/10 REV 4 SOC 422 MIGR 61 CODEC 581 PARLNAT 56 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.11.2015 COM(2015) 581 final 2015/0266 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2016 COM(2016) 317 final 2016/0159 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αντικατάσταση των καταλόγων των διαδικασιών αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2017 COM(2017) 265 final 2017/0105 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στην υποεπιτροπή υγειονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.4.2015 COM(2015) 153 final 2015/0078 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ- ΕΖΕΣ για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.2.2016 COM(2016) 68 final 2016/0040 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.4.2016 COM(2016) 233 final 2016/0123 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Γενικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0105 (NLE) 9741/17 COEST 113 PHYTOSAN 8 VETER 42 WTO 127 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2016 COM(2016) 80 final 2016/0045 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσωρινή αναστολή της μετεγκατάστασης ποσοστού 30 % των αιτούντων που

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0114 (NLE) 8071/16 COEST 97 WTO 93 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.9.2016 COM(2016) 613 final 2016/0292 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υποεπιτροπή υγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2015 COM(2015) 193 final 2015/0100 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου

Διαβάστε περισσότερα

12306/17 ΠΧΚ/σα 1 DGD 1B

12306/17 ΠΧΚ/σα 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0234 (NLE) 12306/17 JAI 800 ASIM 102 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην εξηκοστή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 374 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 374 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0156 (NLE) 11275/17 NT 4 AGRI 404 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.10.2014 COM(2014) 611 final 2014/0283 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μεικτή Επιτροπή που συστάθηκε βάσει της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 63 final 2016/0037 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2017 COM(2017) 145 final 2017/0065 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.5.2016 COM(2016) 286 final 2016/0150 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0258 (NLE) 13583/17 UD 241 CID 6 TRANS 426 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.2017 COM(2017) 64 final 2017/0020 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεικτή Επιτροπή ΕΕ-Mεξικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2014 COM(2014) 678 final 2014/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στη διοικητική επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0044 (NLE) 6020/16 MIGR 20 NT 2 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0234 (NLE) 12163/17 JAI 782 ASIM 100 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 366 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 366 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0167 (NLE) 10142/16 JUSTCIV 170 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.6.2017 COM(2017) 263 final 2017/0108 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέσπιση απλουστευμένης διαδικασίας για τον καθορισμό της θέσης της Ένωσης στο Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.7.2014 COM(2014) 491 final 2014/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.10.2013 COM(2013) 697 final 2013/0336 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στη διοικητική επιτροπή της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.7.2017 L 182/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ KΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1259 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2017 για την αντικατάσταση των παραρτημάτων I, II, III και IV του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πολωνία να εφαρμόσει μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

14546/12 ROD/ag,alf DG D1

14546/12 ROD/ag,alf DG D1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 14546/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0268 (NLE) MIGR 99 COAFR 305 OC 542 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.4.2017 COM(2017) 182 final 2017/0081 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την παράταση του δικαιώματος για συμπαραγωγές όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 605 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 605 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13490/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CDN 6 DAPIX 337 DATAPROTECT 163

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την παράταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συνεδρίαση των

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2014 COM(2014) 269 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 153 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα λάβει η Ένωση στην υποεπιτροπή εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης που θεσπίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2016 COM(2016) 262 final 2016/0136 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.4.2017 COM(2017) 162 final 2017/0072 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 215 final 2017/0092 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ετήσια διάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 20 final 2015/0012 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 403 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 403 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0180 (NLE) 11599/17 VISA 297 COLAC 65 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2017 COM(2017) 359 final 2017/0149 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται η Κροατία, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία και η Ρουμανία να αποδεχτούν,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final 2014/0054 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2015 COM(2015) 389 final 2015/0180 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό της θέσης της Ένωσης κατά την 12 η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2015 COM(2015) 424 final 2015/0189 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 671 final 2016/0327 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.4.2015 COM(2015) 183 final 2015/0095 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2015 COM(2015) 332 final 2015/0146 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2012 COM(2012) 214 final 2012/0108 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 535 final 2015/0249 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης 3 της συμφωνίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2017 COM(2017) 267 final 2017/0106 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα υιοθετηθεί για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 10.7.2017 JOIN(2017) 24 final 2017/0157 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα