Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/329651/188575/3794/802 Ηµ/νία: 17/12/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/329651/188575/3794/802 Ηµ/νία: 17/12/2014"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΩΙΨ7Γ-ΦΨΙ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :12:45 EET Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/329651/188575/3794/802 Ηµ/νία: 17/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 2-4 Ταχ.Κώδικας: 11742, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Παναγιωτόπουλος Τ. Χατζηευθυμίου Τηλ.: 210/ ,210/ Fax.: , ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/329651/ /3794/802 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/329651/188575/3794/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ» για τις ανάγκες του έργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 8 Ιανουαρίου 2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 7 Ιανουαρίου 2015 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική », ΑΘΗΝΑ,

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού ΑΡΘΡΟ 2: Αντικείμενο Διαγωνισμού ΑΡΘΡΟ 3: Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση ΑΡΘΡΟ 4: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενημέρωση ενδιαφερομένων Παραλαβή Διακήρυξης ΑΡΘΡΟ 5: Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής Λοιποί Λόγοι Αποκλεισμού ΑΡΘΡΟ6: Τόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών Διάρκεια ισχύος προσφορών ΑΡΘΡΟ 7: Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών ΑΡΘΡΟ 8: Δικαιολογητικά συμμετοχής ΑΡΘΡΟ 9: Περιεχόμενα υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΑΡΘΡΟ 10: Περιεχόμενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΑΡΘΡΟ 11: Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη μειοδότη (προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή) ΑΡΘΡΟ 12: Διαδικασία Κατακύρωσης ΑΡΘΡΟ 13: Απόφαση Κατακύρωσης Υπογραφή Σύμβασης ΑΡΘΡΟ 14: Υποβολή ενστάσεων ΑΡΘΡΟ 15: Διάρκεια σύμβασης ΑΡΘΡΟ 16: Τρόπος πληρωμής ΑΡΘΡΟ 17: Εκχώρηση Υποκατάσταση ΑΡΘΡΟ 18: Ακύρωση-Ματαίωση Διαγωνισμού ΑΡΘΡΟ 19: Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού-Κοινοποιήσεις-Ισχύουσα Νομοθεσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές πληροφορίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Τυποποιημένο έντυπα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - Σχέδιο σύμβασης 2

3 ΑΡΘΡΟ 1 Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με: A. Τις διατάξεις: 1. Του Π.Δ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α/150) 2.Του Νόμου 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 3. Του Νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (αρ. 40, παρ. 2 και 3) 4. Του Π.Δ. 191/2003 ( ΦΕΚ 146/Α/ ) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού» 5. Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 6. Του Ν. 1958/5-8-91( ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων» 7. Του Π.Δ. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων» 8. Του Νόμου 2947/2001 (άρθρο 19,παρ. 33) (ΦΕΚ 228/Α/ ) «θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας» 9. Του Ν.2362/95 ( ΦΕΚ/Α/247/ ) «Περί του Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 10. Του Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ/150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 11.Του Νόμου 2286/95 (ΦΕΚ/Α/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 12. Του Νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις 13. Της υπ' αριθ /739/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 15.Της Υ.Α. Αριθμ /ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης» (ΥΠΑΣΥΔ) 16.Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 237/ ) με τίτλο «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» Β. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων που θα διατεθούν από το έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική », σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ18/2891/29/09/2011 απόφαση της ένταξης της Πράξης, με κωδικό ΟΠΣ , Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ και τις υπ. αριθμ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ18/2308/ και υπ αρ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΑΤΤ18/2745/ τροποποιήσεις της. Γ. Τις υπ αρ. ΥΠΠΟ /ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/ Φ03/93633/4072/ , ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ03/90163/22243/4809/4372/ και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ /ΤΑΧ/ / 95020/ 12042/ 5563/ και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ03/224656/ /14372/5688/ , αποφάσεις έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου Εργασίες για τη δημιουργία μουσειακών αποθηκών-ενοποίηση και ανάδειξη τμήματος του 3

4 Αρχαιολογικού Χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Eφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών. Δ. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ /322294/ /3291/657/ , απόφαση της Eφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών. Ε. Την υπ αρ. ΕΥΤΟΠ/Β/ΑΤΤ18/5350/ , προέγκριση της διαδικασίας κατόπιν του προβλεπομένου προελέγχου του εν λόγω διαγωνισμού, ΣΤ. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΠΚ/ ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/ /188572/ 3792/800/ απόφαση της Eφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο διαγωνισμού Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ», όπως περιγράφεται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή (Παράρτημα Α), η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του υπόψη διαγωνισμού και της σχετικής διακήρυξης. Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση δύο μεταλλικών στεγάστρων όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει, υποχρεωτικά, να υποβάλουν προσφορά και για τα δύο. Κριτήριο επιλογής αναδόχου θα είναι η χαμηλότερη τιμή της συνολικής προσφοράς. Τα προς προμήθεια και εγκατάσταση αντικείμενα πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσας. Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της τοποθεσίας. Ακόμα θεωρείται ότι οι διαγωνιζόμενοι και ο Ανάδοχος έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών που θα ισχύσουν κατά την εγκατάσταση των προς προμήθεια ειδών, π.χ. θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης υλικών, μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, οδοί προσπέλασης, επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες στην περιοχή, τοπογραφική διαμόρφωση, κατάσταση του εδάφους, μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες που θα απαιτηθούν πριν από και κατά την τοποθέτηση των υλικών και οποιαδήποτε άλλα θέματα που με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν την διαδικασία εγκατάστασης ή το κόστος σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. Τυχόν παράλειψη του Αναδόχου να ενημερωθεί πλήρως σχετικά με τα προαναφερθέντα στο παρόν άρθρο, δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες για πλήρη συμμόρφωση του προς τις συμβατικές υποχρεώσεις του. Κάθε διαγωνιζόμενος φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο των στοιχείων που χρησιμοποιεί για τη σύνταξη της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του, ακόμα και αν αυτά χορηγούνται από την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν αιτήσεως των διαγωνιζομένων. Η υποβολή προσφοράς από τους διαγωνιζομένους αποτελεί αμάχητο τεκμήριο, ότι οι τεχνικές πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη (Παράρτημα Α) ή χορηγούνται από την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν αιτήσεως των διαγωνιζομένων, τυγχάνουν της πλήρους αποδοχής των διαγωνιζόμενων και εναπόκειται στον κατά την κρίση τους έλεγχο προκειμένου να τις αποδεχθούν. Τα απαιτούμενα σχέδια θα χορηγούνται στους ενδιαφερομένους σε ψηφιακό δίσκο από τη Γραμματεία της Εφορείας. ΑΡΘΡΟ 3 Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση 4

5 Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού, ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (59.500,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου Δημιουργία Μουσειακών Αποθηκών και Ενοποίηση Τμημάτων του Αρχαιολογικού Χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος, ενταγμένου στο «Π.Ε.Π Αττική» με κωδικό MIS , ΚΩΔ. Πράξης 2011ΣΕ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική ». ΑΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενημέρωση ενδιαφερομένων Παραλαβή Διακήρυξης. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ/ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση: Μακρυγιάννη 2-4 Τοποθεσία / Πόλη: Αθήνα Χώρα: Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τ.Κ Τηλέφωνο: 210/ , Τηλεομοιοτυπία: , Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ιστοσελίδα: 2. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν τη Διακήρυξη, μπορούν να απευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Για την παραλαβή της Διακήρυξη δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής διατίθεται ηλεκτρονικά η παρούσα Διακήρυξη. Υπεύθυνος για την διαδικασία παραλαβής των προσφορών είναι ο κος Κ. Λόης. ΑΡΘΡΟ 5 Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής- Δικαίωμα συμμετοχής Λοιποί Λόγοι Αποκλεισμού 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασκούν επάγγελμα συναφές με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07. Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της μέλος της Ε.Ε. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου ή άλλου αρμοδίου διοικητικού οργάνου. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από της μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 5

6 ΑΡΘΡΟ 6 Τόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών Διάρκεια ισχύος Προσφορών 1. Η προθεσμία υποβολής προσφορών και των απαραίτητων δικαιολογητικών λήγει στις 7 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 15.00, μια ημέρα πριν από την ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού, στις 8 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη. 2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητώνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων. 3.Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στη διεύθυνση του ΑΡΘΡΟΥ 4 της παρούσας μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου από τον οποίο και μόνο αποδεικνύεται η ημερομηνία υποβολής της. 4.Προσφορά μπορεί να υποβληθεί με οποιοδήποτε τρόπο στην ως άνω διεύθυνση, ισχύει όμως μόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. 5.Σε περίπτωση που οι υποβαλλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα ανωτέρω δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 6.Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει και παράταση της ισχύος των προσφορών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 7 Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών 1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 2. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προς: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Μακρυγιάννη 2-4 Αθήνα Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών) Αριθμ. Διακήρυξης : ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/329651/188575/3794/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ» Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 8 Ιανουαρίου 2015 και ώρα Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου 6

7 3.Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από ΑΙΤΗΣΗ (τυποποιημένο έντυπο 1) η οποία υπογράφεται από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται: 1.Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 8 της παρούσας εις διπλούν. 2.Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το περιεχόμενο της οποίας περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 9 της παρούσας προκήρυξης εις διπλούν. 3. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 10 και αποτυπώνονται στο έντυπο του Παραρτήματος Β της παρούσας προκήρυξης. Τονίζεται ρητά ότι οι προσφορές που δε συντάχθηκαν ή δεν αναλύθηκαν σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β, θα θεωρηθούν άκυρες και θα απορριφθούν. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 4. Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. ΑΡΘΡΟ 8 Δικαιολογητικά συμμετοχής 1.Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Τα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή ευκρινή αντίγραφα, που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα: 1. Αντίγραφα των πρωτοτύπων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά πρόσωπα). 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και στην οποία να αναγράφονται τα αναφερόμενα στην περίπτωση ii του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 (τυποποιημένο έντυπο 2). Στην περίπτωση που η προσφορά δεν κατατίθεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή αντιπρόσωπό του στην διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, ως ημέρα υποβολής της προσφοράς λογίζεται η ημέρα αποστολής της, εφόσον αποδεικνύεται με απόδειξη κατάθεσης συστημένης επιστολής σε ταχυδρομική υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας). -Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προμηθευτών, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν στην ένωση. Επίσης στην προσφορά της ένωσης πρέπει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης για συμμετοχή της στο διαγωνισμό, (β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, (γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της Ένωσης. Στην περίπτωση υποβολής της κοινής προσφοράς από εκπρόσωπο της ένωσης, απαιτείται πέραν των ανωτέρω και η προσκόμιση εξουσιοδότησης για την υπογραφή και υποβολή της προσφοράς από τον 7

8 εκπρόσωπο των μελών της ένωσης, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης. ΑΡΘΡΟ 9 Περιεχόμενα υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι υποψήφιοι υποβάλλουν με την προσφορά τους τον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει Τεχνική Περιγραφή, στην οποία θα περιγράφονται επί ποινής απόρριψης αναλυτικά όλα τα τεχνικά στοιχεία των υπό προμήθεια ειδών, σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσας και με τη σειρά που αναγράφονται σε αυτό, χωρίς αναγραφή τιμών. ΑΡΘΡΟ 10 Περιεχόμενα υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 1. Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονομική προσφορά συνταγμένη επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Β (τυποποιημένο έντυπο 3), καθώς και τους όρους του παρόντος άρθρου. 2. Κάθε σελίδα της οικονομικής προσφοράς υπογράφεται από το διαγωνιζόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού. 4. Η συνολική προσφερόμενη τιμή καθώς και η τιμή μονάδος αναγράφονται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει η ολόγραφη τιμή. 5. Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων: το κόστος του προϊόντος, το κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης και ένταξής του στο χώρο του έργου, το κόστος τυχόν προσαρμογών και δοκιμών εφαρμογής, τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα μεταφοράς, εγκατάστασης και κάθε τέλος, δασμό, ασφάλιστρα ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιμές προ ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β. 6. Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό. 7. Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές και σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 8. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του άρθρου 3 της παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 9. Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά παραλείπει τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή. 10. Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού και θα απορριφθούν. ΑΡΘΡΟ 11 Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη μειοδότη (προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή) 1. Η διενέργεια του διαγωνισμού, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και η ανάδειξη της χαμηλότερης τιμής γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ /322294/ /3291/657/ Παραλαβή προσφορών - Αποσφράγιση κυρίως φακέλου προσφοράς και φακέλου τεχνικής προσφοράς -Έλεγχος πληρότητας & νομιμότητας υποβληθέντων με την προσφορά δικαιολογητικών. 8

9 Σε δημόσια συνεδρίαση, στις 8 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10.00, στα γραφεία της Εφορείας στην οδό Μακρυγιάννη 2-4, κατά την οποία μπορούν να παραβρεθούν οι διαγωνιζόμενοι ή εκπρόσωποί τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής μόνο τους φακέλους των προσφορών πού κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει χωρίς να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες προσφορές, προκειμένου να επιστραφούν. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφραγίζει δημόσια τον κυρίως φάκελο προσφοράς καθώς και τον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο. Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λεπτομερή έλεγχο ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς των άρθρων 8 και 9 της παρούσας και διαπιστώνει τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της παρούσας διακήρυξης συντάσσοντας σχετικό πρακτικό με το οποίο εισηγείται αιτιολογημένα στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα δεν πληρούν τους όρους της παρούσας. Στο εν λόγω πρακτικό αναφέρονται και τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων των οποίων οι φάκελοι αποσφραγίσθηκαν. Στη συνέχεια του ως άνω Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με τηλεομοιοτυπία και στην οποία επισυνάπτεται υποχρεωτικά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο διαπιστωθεί ότι κάποιος προσφέρων ή επιχείρηση που σχετίζεται με προσφέροντα έχει παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχει εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών), η Επιτροπή γνωμοδοτεί αν λόγω της συμμετοχής του συγκεκριμένου προσφέροντα συντρέχει περίπτωση στρέβλωσης του ανταγωνισμού ή/και μη τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Στα πλαίσια του παραπάνω ελέγχου η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την αίτηση εκ μέρους της Αναθέτουσα Αρχή για παροχή απόψεων από τον συγκεκριμένο προσφέροντα προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε αυτόν να αποδείξει ότι η συμμετοχή του στην προετοιμασία δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αν παρά τα παραπάνω και μετά την εξέταση των απόψεων του προσφέροντα η Επιτροπή κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται η μη στρέβλωση του ανταγωνισμού και η τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, γνωμοδοτεί υπέρ του αποκλεισμού του συγκεκριμένου προσφέροντα από την διαδικασία. 3. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών - Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς και ανακοίνωση τιμών- Ανάδειξη μειοδότη Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε δημόσια συνεδρίαση, αποσφραγίζει τους φακέλους οικονομικών προσφορών και, αφού τις μονογράψει και σφραγίσει, ανακοινώνει τις προσφερόμενες τιμές. Η αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται και γνωστοποιείται με σχετική πρόσκληση στους εν λόγω ενδιαφερόμενους. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων που έχουν απορριφθεί δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται σε αυτούς μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο. Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις τιμές των αποδεκτών προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 10 και το Παράρτημα Β της παρούσας και συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζομένων, με βάση την χαμηλότερη τιμή. Η σύγκριση των προσφορών θα 9

10 γίνεται στη συνολική τιμή της προμήθειας προ ΦΠΑ, όπως αυτή προκύπτει από την οικονομική προσφορά. Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει προφανή σφάλματα που προκύπτουν από την τέλεση μαθηματικών πράξεων. Δεσμευτική για τον προμηθευτή είναι η προσφορά μετά την τυχόν διόρθωση των σφαλμάτων της από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Εάν οι τιμές ενός διαγωνιζόμενου είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει τον διαγωνιζόμενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι μικρότερο του 85% του Διάμεσου (median) των αποδεκτών Οικονομικών προσφορών απορρίπτεται. Πριν την απόρριψη της προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορριφθεί. Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή, το υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση της σχετικής/απόφασης στην οποία θα περιλαμβάνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης, οι τυχόν απορριφθείσες προσφορές και θα αναφέρεται ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία στους διαγωνιζόμενους προκειμένου να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τα τυχόν ένδικα μέσα. ΑΡΘΡΟ 12 Διαδικασία Κατακύρωσης Η Επιτροπή Αξιολόγησης, με έγγραφη ειδοποίηση, καλεί τον υποψήφιο που υπέβαλε την χαμηλότερη τιμή (μειοδότη), στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης, να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Ισχύουσα ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή ισοδύναμων οργανώσεων. 3. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαγωνιζόμενου φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου. 4. Ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται επίσης να προσκομίσει προ ή κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισμένου ιδρύματος, ποσού ίσου με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α (23%) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007. Η Επιτροπή ελέγχει τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Αν αυτά είναι πλήρη, εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης. Αν ο υποψήφιος δεν έχει προσκομίσει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά ή αποδειχθεί ότι η δήλωσή του ήταν ψευδής ή ανακριβής, δεν ολοκληρώνεται η κατακύρωση και η διαδικασία επαναλαμβάνεται με πρόσκληση του διαγωνιζόμενου που υπέβαλε την αμέσως επόμενη με χαμηλότερη τιμή προσφορά κ.ο.κ. ΑΡΘΡΟ 13 Απόφαση Κατακύρωσης Σύναψη Σύμβασης Μετά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφαση κατακύρωσης η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στους λοιπούς συμμετέχοντες. Στον υποψήφιο στον οποίο γίνεται η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση μετά την εξέταση τυχών υποβληθεισών ενστάσεων ή/και προσφυγών του άρθρου 13 της παρούσας ή την άπρακτη παρέλευση των σχετικών προθεσμιών και τον καλεί να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών για την 10

11 υπογραφή της σύμβασης. Ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται επίσης να προσκομίσει προ ή κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισμένου ιδρύματος, ποσού ίσου με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α (23%) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007. Με την ανακοίνωση αυτή, η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του Συμφωνητικού που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. ΑΡΘΡΟ 14 Υποβολή ενστάσεων Ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους, με τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και στις προθεσμίες που προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α /150) και συνάδουν με τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού. Ενστάσεις ή προσφυγές για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν γίνονται δεκτές. Οι ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στην τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, που έχει συγκροτηθεί με την υπ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ /322294/ /3291/657/ απόφαση της Εφορείας και πρωτοκολλώνται. Επί των ενστάσεων και προσφυγών γνωμοδοτεί η ως άνω Επιτροπή και αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή. Ένσταση που υποβάλλεται χωρίς την προσκόμιση σχετικού παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 15 του ως άνω Π.Δ. 118/2007 απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για την κατάθεση της προσφυγής της παρ. 5 του ως άνω Άρθρου δεν προβλέπεται η προσκόμιση παραβόλου. ΑΡΘΡΟ 15 Διάρκεια σύμβασης Η σύμβαση θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της. ΑΡΘΡΟ 16 Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του αντικειμένου της Σύμβασης και την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία έχει συγκροτηθεί με την υπ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ /322294/ /3291/657/ απόφαση και η οποία θα ελέγξει την τήρηση και των τεχνικών προδιαγραφών-ποσοτήτων, που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη και εν συνεχεία θα εκδώσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Το τίμημα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου περιλαμβανομένων κρατήσεων, δασμών κλπ εξόδων μεταφοράς κ.α. Πριν από την πληρωμή ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στο Λογιστήριο της Υπηρεσίας τα εξής δικαιολογητικά: 1. Τιμολόγιο επί του οποίου γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου επί του καθαρού ποσού, προ ΦΠΑ 23%. 2. Πιστοποιητικά ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Υπηρεσίας. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου Δημιουργία Μουσειακών Αποθηκών και Ενοποίηση Τμημάτων του Αρχαιολογικού Χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος (κωδ. πράξης 2011ΣΕ ). 11

12 ΑΡΘΡΟ 17 Εκχώρηση Υποκατάσταση Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορμής της παρούσης, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής άδειας της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 18 - Ακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 1. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/ Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας προγενέστερο του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών, μπορεί να ακυρωθεί εν μέρει η διαδικασία του Διαγωνισμού και να αποφασιστεί η επανάληψή του από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. 3. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. ΑΡΘΡΟ 19 - Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού Κοινοποιήσεις - Ισχύουσα Νομοθεσία 1. Επίσημη γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και της Σύμβασης που θα υπογραφεί είναι η Ελληνική. 2. Οι κοινοποιήσεις των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής προς τους διαγωνιζομένους γίνονται με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό που έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόμενος. 3. Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο του έργου «Εργασίες για τη δημιουργία μουσειακών αποθηκών Ενοποίηση και ανάδειξη τμήματος του αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος» περιλαμβάνονται εργασίες με στόχο την αναβάθμιση και ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου. Στις εν λόγω εργασίες συγκαταλέγεται η ανέγερση μεταλλικών κατασκευών και συγκεκριμένα η κατασκευή ενός μεταλλικού στεγάστρου στο οικόπεδο επί των οδών Κρατύλου και Μοναστηρίου 125, καθώς και ενός στο οικόπεδο επί της οδού Δράκοντος 7. Οι μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική), που κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν από τη Διεύθυνση Μελετών Μουσείων & Πολιτιστικών Κτηρίων με την υπ. αριθμ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΜΤΕ/ ΔΜΜΠΚ/ ΤΣΜ/ /24987/1481/ 25/ , περιλαμβάνουν τις ως άνω μεταλλικές κατασκευές 1. Η θεμελίωσή τους αποτελείται από σύστημα πεδιλοδοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα και η επικάλυψή τους από φύλλα ψευδαργύρου και από μεταλλικά θερμομονωτικά πάνελ στέγης, αντίστοιχα. Ακολούθως, δίνονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές για καθεμία από της κατασκευές, αλλά και τεχνικές προδιαγραφές για ειδικές εργασίες 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΡΑΤΥΛΟΥ & ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 125. Στη συμβολή των οδών Κρατύλου και Μοναστηρίου, ανάμεσα στο χώρο πρασίνου που φιλοξενεί το αρχαίο «Περιστύλιο» προς βορρά και τη μεγάλη έκταση πρασίνου με τα κατάλοιπα του αρχαίου «Γυμνασίου» της Ακαδημίας Πλάτωνος στα νότια, σε έκταση περίπου τεσσάρων στρεμμάτων, πραγματοποιήθηκε κατεδάφιση κτηρίων και διάλυση παλαιών εγκαταστάσεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών 2. Με την ολοκλήρωση της κατεδάφισης και την απομάκρυνση όλου αυτού το δομικού υλικού δρομολογούνται εργασίες ανάπλασης που θα μετατρέψουν την έκταση σε χώρο πρασίνου και αναψυχής των κατοίκων της περιοχής, ενοποιώντας εκ παραλλήλου τις προαναφερθείσες εκτάσεις σε ενιαίο Αρχαιολογικό Χώρο. Στο μεγάλο «ξέφωτο», στο νοτιοδυτικό τμήμα του χώρου θα κατασκευαστεί μεταλλικό στέγαστρο 3, εξωτερικών διαστάσεων 7,10 Χ 7,10 m και ύψους 4,40 m από την τελική στάθμη του περιβάλλοντος χώρου, που θα παρέχει προστασία από τις καιρικές συνθήκες και εκ παραλλήλου θα είναι σημείο αναφοράς και πιθανής συνάθροισης των κατοίκων σε μουσικές και θεατρικές παραστάσεις ή καλλιτεχνικά δρώμενα. Η βάση του στεγάστρου θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, οπλισμό δομικού χάλυβα κατηγορίας B500C και θα αποτελείται από πεδιλοδοκούς διατομής ανεστραμμένου «Τ», γύρω από πλάκα εδάφους από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 6,00 Χ 6,00 m και πάχους 0,20 m. Μεταξύ της πλάκας και του κορμού των πεδιλοδοκών θα δημιουργηθεί κατάλληλος κατασκευαστικός αρμός 2,50 cm. Οι εξωτερικές διαστάσεις της θεμελίωσης είναι 7,80 Χ 7,80 m. Η τελική επιφάνεια της βάσης θα είναι +0,15 m από τη στάθμη του διαμορωμένου εδάφους του περιβάλλοντος χώρου και θα υποστεί επεξεργασία πλυσίματος ώστε να είναι εμφανή τα αδρανή της. Η εξωτερική επιφάνεια της θεμελίωσης, μετά τη σκλήρυνση του σκυροδέματος, θα επαλειφθεί με ειδικό στεγανοποιητικό 1 Βλ. αρχιτεκτονικά σχέδια Τ 01, Α 01μσ, Α 02μσ, Α 03μσ, Α 02π, Α 06π, Α 07π, Α 09π και στατικά σχέδια Σ 1α, Σ 1β, Σ 2α, Σ 2β. 2 Βλ. σχέδιο Τ βλ. σχέδιο Α 02π. 13

14 γαλάκτωμα πίσσας (black) και θα επικαλυφθεί με το υπόλοιπο στεγανωτικής μεμβράνης μέχρι την τελική στάθμη του εδάφους. Το διάκενο θα συμπληρωθεί με κροκάλα. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, ο φέρων οργανισμός της ανωδομής του στεγάστρου αποτελείται από οκτώ μεταλλικά υποστυλώματα κυκλικής διατομής CHS244.5X10 και μεταλλικές δοκούς ΗΕΒ160. Στη βάση των υποστυλωμάτων θα ηλεκτροσυγκολληθούν εργοστασιακά και όχι επί τόπου του έργου, κομβοελάσματα 370 Χ 370 Χ 37 mm, με τέσσερις οπές όπου θα βιδωθούν με κοχλίες Μ20, μεταλλικά αγκύρια διατομής Φ20, πακτωμένα στη θεμελίωση, με βάθος αγκύρωσης 0,80m. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η αναστρεψιμότητα της επέμβασης 4. Στην κορυφή των υποστυλωμάτων θα ηλεκτροσυγκολληθούν εργοστασιακά μεταλλικές πλάκες 370 Χ 370 Χ 10 mm επί των οποίων εδράζονται οι μεταλλικές δοκοί. Η σύνδεση των οριζόντιων δοκών μεταξύ τους, τέμνουσας δοκού με δοκό, πραγματοποιείται με μεταλλικές γωνιές διατομής L 130 Χ 130 Χ 12 mm, εκατέρωθεν του κορμού της διατομής, και έξι κοχλίες Μ20 ανά σύνδεση 5. Η κάλυψη του στεγάστρου γίνεται με μεταλλική τετράρρικτη στέγη με κλίση 40%. Οι κύριες δοκοί της στέγης (κορφιάδες) είναι μεταλλικές δοκοί ΙΡΕ160, ενώ οι τεγίδες είναι κοιλοδοκοί RHS60X40X4. Ο κόμβος της κορυφής της στέγης θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και οι συγκολλήσεις που απαιτούνται θα γίνουν εργοστασιακά. Οι συνδέσεις θα γίνουν με κοχλίες Μ20, μέσω μεταλλικών λαμών. Πάνω στις κοιλοδοκούς της στέγης θα τοποθετηθεί ξύλινο πέτσωμα από σανίδες αρίστης ποιότητας και επικάλυψη με φύλλα χαλκού σύμφωνα με την τεχνική μέθοδο της αναδίπλωσης των φύλλων standing seam 6. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία του στεγάστρου, τα οποία δεν παράγονται γαλβανιζέ, θα πρέπει να υποστούν γαλβάνισμα με τη μέθοδο hot-dip galvanization, ώστε να μην απαιτείται τακτικός επαναχρωματισμός. Η επικάλυψη θα γίνει με φύλλα χαλκού (ή ψευδάργυρου) σύμφωνα με τη μέθοδο της αναδίπλωσης των φύλλων standing seam. Η απομάκρυνση των υδάτων θα επιτευχθεί με την τοποθέτηση υπόγειας σωλήνας p.v.c. περιμετρικά του στεγάστρου με καθοδική ρύση 1.5% προς την οδό Κρατύλου. Ο χώρος εναπόθεσης των υλικών και του αναγκαίου εξοπλισμού θα διευθετούνται με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Οι απαιτούμενες εκσκαφές για την κατασκευή της θεμελίωσης, η εξυγίανση του εδάφους, καθώς και οι επιχώσεις, θα πραγματοποιηθούν από την Υπηρεσία. Τέλος, επισημαίνεται ότι οι ακόλουθες εργασίες περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου και δεν αποζημιώνονται ξεχωριστά: - Υγρομόνωση θεμελίωσης (επάλειψη με black, τοποθέτηση υγρομονωτικής μεμβράνης) - Προμήθεια, κατασκευή και απομάκρυνση μετά το πέρας των εργασιών, της εργοταξιακής περίφραξης. - Εγκατάσταση εργοταξιακής παροχής ρεύματος. - Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών παραστεί η ανάγκη τροποποιήσεων της μελέτης, με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας και της Επίβλεψης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην Υπηρεσία προς έγκριση τα αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια (as built). - Προμήθεια, τοποθέτηση και απομάκρυνση μετά το πέρας των εργασιών, των απαιτούμενων ικριωμάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της Επίβλεψης. 4 βλ. συνημμένα σχέδια Α 09π και Σ 2β. 5 βλ. σχέδιο Σ 2β. 6 βλ. συνημμένα σχέδια Α 06π, Α 07π, Α 09π και Σ 2α και Σ 2β. 14

15 - Καθαρισμός του χώρου του εργοταξίου και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών. 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ 7 Στο οικόπεδο επί της οδού Δράκοντος 7 θα κατασκευαστεί μεταλλικό στέγαστρο ορθογωνικής κάτοψης 18,50 Χ 10,60 m και ύψους 5,15 m από τη στάθμη του περιβάλλοντος διαμορφωμένου εδάφους. Η θεμελίωση του στεγάστρου θα αποτελείται από πεδιλοδοκούς διατομής «L», κατασκευασμένες γύρω από υφιστάμενη βάση οπλισμένου σκυροδέματος. Μεταξύ της πλάκας και του κορμού των πεδιλοδοκών θα δημιουργηθεί κατάλληλος κατασκευαστικός αρμός 2,50 cm. Η υφιστάμενη βάση βρίσκεται στη νότια άκρη του οικοπέδου, πλησίον της οδού Φάωνος και αμέσως δεξιά της υφιστάμενης εισόδου 7. Είναι τραπεζοειδούς σχήματος με πλάτος 9,00 m και μήκη 19,00 m στη βόρεια και 17,00 m στη νότια πλευρά. Το τριγωνικό τμήμα στη ΒΔ γωνία της βάσης, διαστάσεων 2,00 Χ 9,00 m (βάση Χ ύψος), το οποίο εξέχει του περιγράμματος του στεγάστρου, θα καθαιρεθεί με συμβατικές μεθόδους καθαίρεσης από τον Ανάδοχο και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Περιμετρικά της υφιστάμενης βάσης θα διανοιχθεί τάφρος διαστάσεων 1,25 X 1,30 m για την κατασκευή της ανεξάρτητης θεμελίωσης της ανωδομής του νέου στεγάστρου 8. Οι απαιτούμενες εκσκαφές θα πραγματοποιηθούν από την Υπηρεσία. Κατόπιν θα στρωθεί κροκάλα πάχους 40εκ. και θα συμπιεσθεί. Σε στρώμα πάχους 10,00 cm 3Α, θα κατασκευασθεί μπετόν καθαριότητας πάχους 8,00 cm και θα απλωθεί σε αυτό στεγανωτική μεμβράνη p.v.c. Το σκυρόδεμα θα είναι κατηγορίας C20/25 και ο οπλισμός δομικού χάλυβα θα είναι κατηγορίας B500C. Οι εξωτερικές διαστάσεις της θεμελίωσης θα είναι 19,80 Χ 11,85 m. Η εξωτερική επιφάνεια της θεμελίωσης, μετά τη σκλήρυνση του σκυροδέματος, θα επαλειφθεί με ειδικό στεγανοποιητικό γαλάκτωμα πίσσας (black) και θα επικαλυφθεί με το υπόλοιπο στεγανωτικής μεμβράνης μέχρι την τελική στάθμη του εδάφους. Το διάκενο θα συμπληρωθεί με κροκάλα. Ο φέρων οργανισμός της ανωδομής 9 αποτελείται από δέκα μεταλλικά υποστυλώματα διατομής ΗΕΒ240, δέκα κύριες δοκούς διατομής ΗΕΒ160 και τέσσερις δευτερεύουσες δοκούς (τεγίδες) διατομής ΙΡΕ180. Στη βάση των υποστυλωμάτων θα ηλεκτροσυγκολληθούν εργοστασιακά κομβοελάσματα 376 Χ 268 Χ 26 mm, με έξι οπές όπου θα βιδωθούν με κοχλίες Μ24, μεταλλικά αγκύρια διατομής Φ24, πακτωμένα στη θεμελίωση, με βάθος αγκύρωσης 0,80m. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η αναστρεψιμότητα της κατασκευής. Στο άνω εσωτερικό άκρο των υποστυλωμάτων θα εφαρμοστεί η σύνδεσή τους με τις κύριες δοκούς της δίρρικτης στέγης, σύμφωνα με το σχέδιο Σ 1β της στατικής μελέτης. Η δίρρικτη στέγη θα έχει κλίση 23%. Οι μεταλλικές πλάκες που απαιτούνται για τις συνδέσεις είναι διαστάσεων 350 Χ 240 Χ 20 mm και τοποθετούνται οκτώ κοχλίες Μ20 ανά σύνδεση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνουν εργοστασιακά. Η σύνδεση των κύριων δοκών της στέγης ανά δύο στον κορφιά, πραγματοποιείται μέσω μεταλλικών πλακών διαστάσεων 266 Χ 216 Χ 14 mm, εργοστασιακά ηλεκτροσυγκολλημένων στα άκρα των δοκών σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια λεπτομερειών της στατικής μελέτης 10. Απαιτούνται έξι κοχλίες Μ20 ανά σύνδεση. Επί των μεταλλικών τεγίδων τύπου IPE, θα τοποθετηθούν μεταλλικά θερμομονωτικά πάνελ στέγης πλάτους 1,00 m και μήκους 5,50 m με όλα τα απαιτούμενα ειδικά τεμάχια για την επίτευξη στεγανότητας. Τα μεταλλικά ελάσματα θα έχουν απόχρωση Pale Green RAL Στο πρώτο και τρίτο πλαίσιο του στεγάστρου τοποθετούνται δύο χιαστί κοιλοδοκοί διατομής CHS48.3X4 (αντιανέμια) που 7 βλ. σχέδιο Τ βλ. σχέδιο Α-03μσ, λεπτομέρεια 5 9 βλ. σχέδιο Σ 1α. 10 βλ. σχέδιο Σ 1β. 15

16 συνδέουν τα διαδοχικά υποστυλώματα και άλλες δύο, που συνδέουν τις διαδοχικές δοκούς 11 (σύνδεση διαγώνιου συνδέσμου). Η σύνδεση των αντιανέμιων κοιλοδοκών μεταξύ τους, αλλά και με τον υπόλοιπο φορέα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της Επίβλεψης 12. Η θεμελίωση και ο φέρων οργανισμός θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τη στατική μελέτη. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία του στεγάστρου, τα οποία δεν παράγονται γαλβανισμένα, θα πρέπει να υποστούν γαλβάνισμα με τη μέθοδο hot-dip galvanization. Εξαίρεση αποτελούν τα διάτρητα φύλλα της πλαγιοκάλυψης, τα οποία θα υποστούν εργοστασιακή ηλεκτροστατική βαφή απόχρωσης Mint Turquoise RAL 6033 πριν συναρμολογηθούν στο πεδίο, όπως προαναφέρθηκε. Ο χώρος εναπόθεσης των υλικών και αναγκαίου εξοπλισμού θα διευθετούνται με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Οι απαιτούμενες εκσκαφές για την κατασκευή της θεμελίωσης, η εξυγίανση του εδάφους, καθώς και οι επιχώσεις, θα πραγματοποιηθούν από την Υπηρεσία. Τέλος, επισημαίνεται ότι οι ακόλουθες εργασίες περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου και δεν αποζημιώνονται ξεχωριστά: - Υγρομόνωση θεμελίωσης (black, μεμβράνη) - Προμήθεια, κατασκευή και απομάκρυνση μετά το πέρας των εργασιών, της εργοταξιακής περίφραξης. - Εγκατάσταση εργοταξιακής παροχής ρεύματος. - Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών παραστεί η ανάγκη τροποποιήσεων της μελέτης, με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας και της Επίβλεψης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην Υπηρεσία προς έγκριση τα αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια (as built). - Προμήθεια, κατασκευή και απομάκρυνση μετά το πέρας των εργασιών, των απαιτούμενων ικριωμάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της Επίβλεψης. - Καθαρισμός του χώρου του εργοταξίου και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών. 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 4.1 ΑΟΠΛΑ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Πεδίο Εφαρμογής Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος περιλαμβάνει τις κατασκευές του έργου από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα διαφόρων κατηγοριών, όπως αυτές ορίζονται στον ισχύοντα Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος. Αντίστοιχα, οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος ορίζονται στον ισχύοντα Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος Υλικά Σκυρόδεμα α. Για το αντικείμενο του παρόντος Τεύχους έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στον ΚΤΣ 97 με τις βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή/και συμπληρώσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους. β. Όταν συμπληρωθεί η επεξεργασία και εκδοθούν επισήμως οι προδιαγραφές ΣΚ στις οποίες παραπέμπει ο ΚΤΣ '97 (ΦΕΚ 315/Β ), τότε αυτοδίκαια θα θεωρηθεί ότι ισχύουν αυτές στη θέση των αντίστοιχων προδιαγραφών ΑSΤΜ, στον οποίο δίνεται η αντιστοιχία των μεθόδων ελέγχου και ειδικών προδιαγραφών που θα έχει ισχύ από το μεταβατικό 11 βλ. σχέδια Σ 1α, Σ 1β, Α-01μς και Α-01μσ. 12 βλ. σχέδια Α-01μσ και Α-02μσ. 16

17 στάδιο μεταπήδησης από τις προδιαγραφές ΑSΤΜ, AASHTO, DΙΝ, BS και ΕΛΟΤ στις ενοποιημένες προδιαγραφές ΣΚ. γ. Τα ακόλουθα Σχέδια προτύπων του ΕΛΟΤ περιέχονται στο παράρτημα του ΚΤΣ 97. Σχέδια Προτύπων ΕΛΟΤ # Αριθμός προτύπου ΕΛΟΤ Θέμα 1 ΕΛΟΤ 344 Συσχέτιση της αντοχής αποκοπτόμενου πυρήνα σκυροδέματος από θραυστά ασβεστολιθικά αδρανή με τη συμβατική αντοχή 2 ΕΛΟΤ 345 Το νερό ανάμιξης και συντήρησης σκυροδέματος 3 ΕΛΟΤ 346 Το έτοιμο σκυρόδεμα 4 ΕΛΟΤ 408 Θραυστά αδρανή για συνηθισμένα σκυροδέματα 5 ΕΛΟΤ 515 Σκυροδέτηση όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλή 6 ΕΛΟΤ 517 Σκυροδέτηση όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι ψηλή δ. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος προμηθεύεται τα αδρανή έτοιμα από λατομείο παραγωγής, τότε μεταξύ του Αναδόχου και του λατομείου συμφωνείται η διαβάθμιση των αδρανών που πρόκειται να προσκομιστούν. Οι ανοχές δεν θα υπερβαίνουν τις 8 εκατοστιαίες μονάδες για τα μεγαλύτερα κόσκινα των 0,4 ή Νο 4 και τις 6 εκατοστιαίες μονάδες για τα κόσκινα της άμμου. Η ανοχή στο κόσκινο 25 δεν θα υπερβαίνει τις 4 εκατοστιαίες μονάδες. Η Υπηρεσία θα ενημερώνεται για τη συμφωνία μεταξύ Αναδόχου και λατομείου παραγωγής, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις οποιεσδήποτε ευθύνες του, γιατί αυτός είναι ο μόνος υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. ε. Ανεξάρτητα από το ποιος παράγει τα αδρανή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει στην Υπηρεσία, ότι αυτή θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί στο λατομείο τα αποτελέσματα ελέγχων των αδρανών που παράγει. Σε αντίθετη περίπτωση, η Υπηρεσία δικαιούται να απαγορεύσει στον Ανάδοχο την προμήθεια αδρανών από το συγκεκριμένο λατομείο. στ. Η αποδοχή ή μη της αναφερόμενης στο προηγούμενο εδάφιο παράλειψης των ελέγχων του λατομείου εναπόκειται στην Υπηρεσία. ζ. Εκτός από τις δύο σειρές προτύπων κόσκινων που έχουν υιοθετηθεί στην παρούσα προδιαγραφή, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ- 408 γίνονται δεκτές και άλλες σειρές πρότυπων κόσκινων που χρησιμοποιούνται επισήμως από τις χώρες μέλη της ΕΕ (π.χ. σειρά κόσκινων ΙSΟ κτλ.). Ο αριθμός των νέων χρησιμοποιουμένων κόσκινων πρέπει είναι τέτοιος, ώστε να περιγράφονται με ανάλογη προς τις αποδεκτές σειρές κόσκινων ακρίβεια, οι καμπύλες κοκκομετρικής ανάλυσης των διαγραμμάτων Ι, II, III και IV. η. Σε κάθε περίπτωση όμως θα διεξάγονται τουλάχιστον οι ακόλουθοι έλεγχοι καταλληλότητας των χρησιμοποιουμένων αδρανών: - έλεγχος πλαστικότητας και ισοδυνάμου άμμου: μια δοκιμή ανά 300 m 3 έτοιμης κατασκευής σκυροδέματος - έλεγχος υγείας των πετρωμάτων: τρεις δοκιμές ανά πηγή αδρανών θ. Για τον υπολογισμό του νερού ανάμιξης (και ενδεχομένως του πάγου), λαμβάνεται υπόψη η επιφανειακή υγρασία των αδρανών και το νερό που περιέχουν τα πρόσθετα, που αφαιρείται από την ποσότητα του νερού ανάμιξης. Η ποσότητα του νερού ανάμιξης που προστίθεται στο μίγμα μετράται με ειδική αυτόματη συσκευή μέτρησης προσαρμοσμένη στον αναμικτήρα του σκυροδέματος. 17

18 ι. Τα πρόσμικτα και οι χημικές ενώσεις για τη συντήρηση του σκυροδέματος πρέπει να διατηρούνται στις αρχικές τους συσκευασίες και να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, τις ακραίες θερμοκρασίες και την αλλοίωση. Για την αποθήκευση τους πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή Τσιμέντο α. Το τσιμέντο πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές: - Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Ελληνικός Κανονισμός τσιμέντων ΠΔ 244/80 μόνο όσον αφορά στο Τσιμέντο «τύπου IV-Πόρτλαντ ανθεκτικό στα θειικά (SR)» β. Οι προαναφερόμενες προδιαγραφές συμπληρώνονται με τα αναγραφόμενα κατωτέρω. γ. Τα προϊόντα τσιμέντου (Πίνακας 1 του ΕΛΟΤ ΕΝ 197) ή ο τύπος IV τσιμέντου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 197 και ανάλογα με την αιτιολογημένη πρόταση του Αναδόχου. δ. Σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών υπογείων νερών, πράγμα που μπορεί να έχει σαν συνέπεια την προσβολή του σκυροδέματος από χημικές ουσίες, πιθανόν να απαιτείται χρήση τσιμέντου τύπου IV. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται οπωσδήποτε αιτιολογημένη πρόταση του Αναδόχου και έγκριση της Επίβλεψης. Στην περίπτωση αυτή πληρώνεται στον Ανάδοχο η επί πλέον δαπάνη για την προμήθεια επί τόπου τσιμέντου τύπου IV. ε. Τονίζεται ότι η χρήση τσιμέντου τύπου IV δεν αποτελεί λόγο παράτασης της προθεσμίας περάτωσης του έργου. στ. Η μέγιστη θερμοκρασία του τσιμέντου κατά την παράδοση του στους αναμικτήρες δεν θα υπερβαίνει τους 60 C, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική έγκριση από την Υπηρεσία Ξυλότυποι και Ικριώματα α. Ισχύουν τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 11 του ΚΤΣ 97, με τις συμπληρώσεις και/ή τροποποιήσεις που αναφέρονται κατωτέρω. β. Τα ικριώματα και οι ξυλότυποι κατασκευάζονται από σίδηρο ή ξύλο, PVC ή άλλο υλικό της έγκρισης της Επίβλεψης. Tο σχήμα, οι διαστάσεις, η ποιότητα και η αντοχή των διαφόρων τεμαχίων των ικριωμάτων και ξυλοτύπων εγκρίνονται επίσης από την Επίβλεψη. Η παραπάνω έγκριση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την πλήρη και απόλυτη ευθύνη (ποινική και αστική) για την έντεχνη, ασφαλή και σύμφωνη με τα συμβατικά τεύχη κατασκευή των ικριωμάτων και ξυλοτύπων. γ. Τα υλικά των ικριωμάτων ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας ικριωμάτων για κατασκευαστικά έργα (ξυλεία πριστή, μορφοσίδηρος καταλλήλων διατομών, σωληνωτά ικριώματα κτλ). δ. Ξυλότυποι εμφανούς σκυροδέματος με τελείωμα Β, Γ, Δ ή Ε: - Χρησιμοποιείται κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFΟRM με πλαστική επίστρωση στη μια τουλάχιστον πλευρά (προς το σκυρόδεμα). Τα φύλλα θα είναι γερά, χωρίς φθορές, με ακμές σε άριστη κατάσταση. Οι λαμαρίνες αποτελούνται από χαλύβδινα φύλλα ελαχίστου πάχους 1,6 mm. - Η χρησιμοποιούμενη ξυλεία είναι κατάλληλες πριστές σανίδες, χωρίς φθορές, πλανισμένες στην πλευρά προς το σκυρόδεμα και στο πάχος τους κατά μήκος των διαμηκών αρμών, με ακμές σε άριστη κατάσταση. ε. Ξυλότυποι μη Εμφανούς Σκυροδέματος: - Αφορούν σε τύπους σκυροδέματος με επιφανειακό τελείωμα τύπου Α. - Χρησιμοποιείται ξυλεία πριστή με ορθογωνικές διατομές, κόντρα - πλακέ, λαμαρίνα ή άλλο υλικό κατάλληλο για τη συγκράτηση του σκυροδέματος χωρίς διαρροές ή παραμορφώσεις. στ. Ο χάλυβας θα είναι σύμφωνος προς το ΑSΤΜ Α36 ή καλύτερος. 18

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.25 12:14:18 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 66ΣΦ465ΦΘ3-74Μ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 3.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4857

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 3.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4857 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.03 15:22:18 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Παλαιά Ανάκτορα Ταχ. Κωδ.: 49 100 Κέρκυρα Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435 Ηµ/νία: 25/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435 Ηµ/νία: 25/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.25 09:31:53 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΞΥΑ465ΦΘ3-Κ20 Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία: 29/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία: 29/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 16:23:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΖΕ5Γ-6ΨΗ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Αρχαία Κόρινθος Ταχ.Κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 22.12.2014 Αρ. πρωτ. 1518 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014 Το Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/43819/24015/1452 Ηµ/νία: 20/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/43819/24015/1452 Ηµ/νία: 20/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.20 19:20:08 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΚΘ0465ΦΘ3-ΩΗΖ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/43819/24015/1452

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 29/4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 29/4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 29/4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 963 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δ.Β.Μ.Α. / Ε.Ε.Α.Μ.Μ. Ταχ.Δ/νση: Λεωνίδου 96 Ταχ.Κώδικας: 23100 Πληροφορίες: κα Παρ. Ζαβογιάννη Τηλ.: 2731020991 Fax.: 2731020991 e-mail: eamystra@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ Ταχ.Δ/νση: Θέσπιδος 8

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03.

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03. Κέρκυρα, 27.02.2015 Αρ. Πρωτ. 916 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture.

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671014 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κομοτηνή, 30/07//2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2667/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2667/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ.Β ΦΑΣΗ" ΕΣΠΑ Ε. Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1210/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1210/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-203 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 02/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 02/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ Ταχ.Δ/νση: Θέσπιδος 8 Ταχ.Κώδικας: 10558, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΣΑΝΜ/83785/49792/2013 Ηµ/νία: 27/03/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΣΑΝΜ/83785/49792/2013 Ηµ/νία: 27/03/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 0.03.7 ::9 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ3Μ6ΦΘ3-ΚΘ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΣΑΝΜ/8378/979/03 Ηµ/νία: 7/03/0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 03.01.15/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 03.01.15/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΠΒΒ465ΦΘ3-ΑΒΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10/06/2015

ΑΔΑ: 6ΠΒΒ465ΦΘ3-ΑΒΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10/06/2015 ΑΔΑ: 6ΠΒΒ465ΦΘ3-ΑΒΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10/06/2015 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α.Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΕΜΕ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 156198/92622/5610/1046 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ο ΓΚΡΕΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ο ΓΚΡΕΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΗΣ Γενική Γραμματεία Πολιτισμού Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ Ο- ΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Ο ΓΚΡΕΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Ο ΓΚΡΕΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΗΣ Γενική Γραμματεία Πολιτισμού Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα