Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective"

Transcript

1 Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης Περίληψη στα ελληνικά Η ανοµοιογένεια των οικονοµικών επιδόσεων των χωρών του ΟΟΣΑ κατά τη δεκαετία του 1990 ανανέωσε το διάλογο σχετικά µε τα βαθύτερα αίτια της οικονοµικής µεγέθυνσης. Ο διάλογος αυτός ώθησε τον ΟΟΣΑ να αναλάβει την εκπόνηση µερικών διεξοδικών µελετών για το ζήτηµα αυτό. Το κύριο θέµα τους µπορεί να λάβει τη µορφή απλού ερωτήµατος: Πού οφείλεται η οικονοµική µεγέθυνση των χωρών του ΟΟΣΑ κατά τις τελευταίες δεκαετίες; Προς την ίδια κατεύθυνση τίθενται τα εξής ερωτήµατα: Ποια είναι η τυχόν επίδραση άλλων παραγόντων - κυρίως η διάδοση της τεχνολογίας των πληροφοριών- στους συντελεστές της συνολικής οικονοµικής µεγέθυνσης; Πώς και σε ποιο βαθµό η κυβερνητική δράση, καθώς και άλλα συστατικά στοιχεία του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, συµβάλλουν στη µακροπρόθεσµη µεγέθυνση και, κατά συνέπεια, ποιες πολιτικές θα πρέπει να προτιµούνται; Τέλος, ποιος είναι ο αντίκτυπος της αναδιάρθρωσης που υλοποιείται στο πλαίσιο ενός τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας, αλλά και µεταξύ των διαφορετικών τοµέων, στη συνολική οικονοµική επίδοση; Ανάλυση σε µακροοικονοµικό επίπεδο Η µεγέθυνση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις χώρες του ΟΟΣΑ αντικατοπτρίζει διευρυνόµενες αποκλίσεις. Οι αποκλίσεις αυτές οφείλονται στον υψηλότερο του µέσου όρου ρυθµού ανάπτυξης που κατέγραψαν ορισµένες χώρες (π.χ. Κορέα και Ιρλανδία) που προσπαθούν να φτάσουν το επίπεδο των άλλων χωρών, αλλά επίσης στον υψηλό ρυθµό ανάπτυξης µερικών σχετικά πλούσιων χωρών όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ολλανδία και η Νορβηγία, και στο χαµηλό ρυθµό ανάπτυξης στο µεγαλύτερο τµήµα της ηπειρωτικής Ευρώπης και στην Ιαπωνία. UNDERSTANDING ECONOMIC GROWTH: A MACRO-LEVEL, INDUSTRY-LEVEL, AND FIRM-LEVEL PERSPECTIVE ISBN OECD

2 Χρήση του εργατικού δυναµικού Οι αποκλίσεις µεταξύ των χωρών σχετίζονται, τουλάχιστον εν µέρει, µε τις διαφορές στη χρήση του εργατικού δυναµικού και στη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζοµένων. Συγκεκριµένα, η χρήση του εργατικού δυναµικού αυξήθηκε στις περισσότερες χώρες όπου επιταχύνθηκε η µεγέθυνση του κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Αντίθετα, η µεγέθυνση επιβραδύνθηκε στις περισσότερες χώρες όπου η απασχόληση ήταν στάσιµη ή µειώθηκε, καθώς η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας δεν κατάφερε να αντισταθµίσει την άσχηµη επίδοση όσον αφορά την απασχόληση. Επιπλέον, η βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στην ώθηση της παραγωγικότητας της εργασίας στις περισσότερες χώρες. Ωστόσο στις χώρες που κατέγραφαν χαµηλή επίδοση όσον αφορά την απασχόληση η ώθηση αυτή οφειλόταν ως ένα βαθµό στην υψηλότερη ανεργία µεταξύ των ανειδίκευτων εργαζοµένων. Τεχνολογική πρόοδος Οι αποκλίσεις στην οικονοµική µεγέθυνση ερµηνεύονται επίσης από µερικούς νέους παράγοντες. Συγκεκριµένα η συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών (MFP) ως δείκτης της άυλης τεχνολογικής αλλαγής (δηλαδή της µη ενσωµατωµένης στη βελτίωση της ποιότητας του κεφαλαιακού εξοπλισµού) επιταχύνθηκε σε ένα αριθµό χωρών του ΟΟΣΑ, κυρίως στις Ηνωµένες Πολιτείες και τον Καναδά, καθώς και σε ορισµένες µικρότερες οικονοµίες (για παράδειγµα στην Αυστραλία και την Ιρλανδία). Η συµβολή της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη συνολική αύξηση της παραγωγικότητας έµοιαζε αρχικά να είναι άυλη λόγω της ταχείας τεχνολογικής προόδου που γνώρισε ο τοµέας παραγωγής ΤΠΕ. Από τα µέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του 90, η ευρύτερη χρήση πολύ παραγωγικού εξοπλισµού βασισµένου στην ΤΠΕ από άλλους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας συνέβαλλε όλο και περισσότερο στην ενσωµατωµένη αύξηση της παραγωγικότητας. Αναµενόµενα, η αύξηση της MFP επιταχύνθηκε κάπως αργότερα στις χώρες του ΟΟΣΑ οι οποίες δε διέθεταν αρκετά µεγάλο τοµέα παραγωγής ΤΠΕ. Συνολικά οι αυξανόµενες αποκλίσεις των τάσεων της οικονοµικής µεγέθυνσης σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 90 ήταν αποτέλεσµα του συνδυασµού «παραδοσιακών παραγόντων» που σχετίζονται κυρίως µε την αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών της αγοράς εργασίας και στοιχείων της «νέας οικονοµίας» που αντικατοπτρίζουν το µέγεθος του τοµέα παραγωγής ΤΠΕ, αλλά και το ρυθµό υιοθέτησης της νέας αυτής τεχνολογίας από άλλους τοµείς. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν υποδεικνύουν ότι η ικανότητα των χωρών να καινοτοµούν σε αναπτυσσόµενους τοµείς και να ενσωµατώνουν τις τεχνολογίες αιχµής επηρεάζεται επίσης από την κυβερνητική δράση και το θεσµικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο που συµβάλλουν στη διαµόρφωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι υφιστάµενες επιχειρήσεις και στο οποίο αναπτύσσονται νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες. UNDERSTANDING ECONOMIC GROWTH: A MACRO-LEVEL, INDUSTRY-LEVEL, AND FIRM-LEVEL PERSPECTIVE ISBN OECD

3 Μακροοικονοµική πολιτική Η εµπειρική ανάλυση επισηµαίνει ότι η µακροοικονοµική πολιτική που εστιάζεται στη σταθερότητα επηρεάζει ουσιαστικά την παραγωγή. Η χαµηλότερη µεταβλητότητα του πληθωρισµού τείνει να ασκεί άµεση και θετική επίδραση στην οικονοµική µεγέθυνση, και η κύρια συνέπεια του επιπέδου του πληθωρισµού γίνεται αισθητή µέσω των επενδύσεων. Παροµοίως, η βαριά φορολογία και οι υψηλές δηµόσιες δαπάνες επενεργούν άµεσα και έµµεσα στην οικονοµική µεγέθυνση µέσω των επενδύσεων. Η ανάλυση υποδεικνύει ότι η υψηλή φορολογία τείνει να επιβραδύνει την αύξηση της παραγωγής, µια αύξηση κατά 1% του συνολικού ποσοστού φορολογίας µεταφράζεται συνολικά σε µείωση της παραγωγής κατά περίπου 0,6% 0,7%. Επιπλέον, σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη µελέτη, οι δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη επηρεάζουν σηµαντικά τόσο το επίπεδο όσο και το ρυθµό αύξησης της συνολικής παραγωγής, και η εκπαίδευση και η κατάρτιση διαδραµατίζουν βασικό ρόλο στην ερµηνεία των αποκλίσεων στις οικονοµικές επιδόσεις. Τελική διαπίστωση αποτελεί η ιδιαίτερα θετική επίδραση του υψηλού επιπέδου έκθεσης στο εξωτερικό εµπόριο στην αύξηση της παραγωγής. UNDERSTANDING ECONOMIC GROWTH: A MACRO-LEVEL, INDUSTRY-LEVEL, AND FIRM-LEVEL PERSPECTIVE ISBN OECD

4 Ανάλυση σε επίπεδο τοµέα Μετά την εξέταση των σχετικών οικονοµικών επιδόσεων σε συνολικό επίπεδο, είναι σηµαντικό να αξιολογηθεί ο ρόλος των εξελίξεων που λαµβάνουν χώρα στο πλαίσιο του κάθε τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας, καθώς και της ανακατανοµής των πόρων µεταξύ των τοµέων και των επιχειρήσεων. Η ανάλυση σε επίπεδο τοµέα διασαφηνίζει ζητήµατα τα οποία ίσως η προηγούµενη µακροοικονοµική ανάλυση να µην έλαβε υπόψη της, κυρίως την επίδραση συγκεκριµένων µέτρων, όπως η ρύθµιση της αγοράς προϊόντων και οι περιορισµοί στο εµπόριο, στην επίδοση του κάθε τοµέα. Παροµοίως, οι αποκλίσεις µεταξύ των προτύπων µεγέθυνσης σε επίπεδο τοµέα ενδέχεται να δηλώνουν το διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο οι χώρες επωφελούνται από τις ευρύτερες οικονοµικές µεταβολές ή από τη δυναµική που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Αυστηροί κανονισµοί Οι εµπειρικές παρατηρήσεις φανερώνουν την άµεση αρνητική επίδραση των κανονισµών που ρυθµίζουν την αγορά προϊόντων στην παραγωγικότητα. Επιπλέον, εάν ληφθεί υπόψη η αλληλεπίδραση των κανονισµών µε το τεχνολογικό χάσµα, διαπιστώνεται µια εντονότερη έµµεση επίδραση που οφείλεται στην αργότερη υιοθέτηση των υφιστάµενων τεχνολογιών. Όσο µεγαλύτερη είναι η απόσταση µιας χώρας από το τεχνολογικό σύνορο τόσο επιβλαβέστερη είναι η επίδραση των αυστηρών ρυθµίσεων στην παραγωγικότητα, πιθανόν επειδή η αυστηρότητα αυτή περιορίζει τις πιθανότητες διεύρυνσης των γνώσεων. Η µελέτη επιτρέπει επίσης την καλύτερη θεώρηση των ενδεχόµενων επιδράσεων των µεταρρυθµίσεων στη συνολική παραγωγικότητα συντελεστών µακροπρόθεσµα. Πιο συγκεκριµένα, η χαλάρωση των κανονισµών που διέπουν την αγορά προϊόντων θα µπορούσε, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις, να µειώσει µεσοπρόθεσµα το χάσµα παραγωγικότητας σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Εργασιακές σχέσεις και νοµοθεσία Σύµφωνα µε τη µελέτη οι εργασιακές σχέσεις δεν έχουν µεγάλη σηµασία από µόνες τους, αλλά ενδέχεται να επενεργήσουν δυσµενώς στην παραγωγικότητα µέσω της αλληλεπίδρασής τους µε τη νοµοθεσία για την προστασία της απασχόλησης. Πράγµατι, η αρνητική επίδραση της νοµοθεσίας αυτής στην παραγωγικότητα παρατηρείται σε χώρες που χαρακτηρίζονται από ένα ενδιάµεσο βαθµό συγκέντρωσης των εξουσιών / συντονισµού, δηλαδή σε χώρες όπου οι µισθοί αποτελούν αντικείµενο διαπραγµατεύσεων ανά τοµέα αλλά όπου δεν υπάρχει συντονισµός σε εθνικό επίπεδο. Αντίθετα, διαπιστώθηκε ότι η νοµοθεσία για την προστασία της απασχόλησης δεν επηρεάζει την παραγωγικότητα ούτε στις χώρες µε υψηλό βαθµό συγκέντρωσης / συντονισµού ούτε στις χώρες µε µεγάλο βαθµό αποκέντρωσης. UNDERSTANDING ECONOMIC GROWTH: A MACRO-LEVEL, INDUSTRY-LEVEL, AND FIRM-LEVEL PERSPECTIVE ISBN OECD

5 Ανάλυση σε επίπεδο επιχείρησης Τέλος, θα πρέπει να εξετάσουµε τους µικροοικονοµικούς συντελεστές της οικονοµικής µεγέθυνσης εστιάζοντας στην ανακατανοµή των πόρων στο πλαίσιο στενά καθορισµένων τοµέων, που οφείλεται στην επέκταση παραγωγικότερων εταιρειών, στην είσοδο νέων και στην αποχώρηση απαρχαιωµένων εταιρειών. Βασική διαπίστωση της ανάλυσης αυτής αποτελεί το γεγονός ότι µεγάλο µέρος της συνολικής παραγωγικότητας της εργασίας προέρχεται από τις εξελίξεις στο εσωτερικό των εταιρειών, ενώ η µεταφορά µεριδίων της αγοράς από τις λιγότερο προς τις περισσότερο παραγωγικές εταιρείες διαδραµατίζει µέτριο ρόλο. Η ανάλυση επίσης αποκαλύπτει το υψηλό και γενικά όµοιο ποσοστό εισόδου και εξόδου µεταξύ των επιχειρήσεων των χωρών του ΟΟΣΑ. Ειδικότερα, η υψηλή συσχέτιση µεταξύ των ποσοστών εισόδου και εξόδου στους διάφορους τοµείς στοιχειοθετεί τη διαδικασία της «δηµιουργικής καταστροφής» κατά την οποία πολλές νέες εταιρείες αντικαθιστούν πολλές µη αποτελεσµατικές εταιρείες. Ωστόσο, τα ποσοστά αποτυχίας των νεοεισερχόµενων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των µικρών, υποδεικνύουν ότι η «δηµιουργική καταστροφή» εµπλέκει επίσης τον πειραµατισµό της αγοράς. Παρόλα αυτά οι επιχειρήσεις που επιζούν τείνουν να αποκτούν ταχύτερα το µέσο αποτελεσµατικό µέγεθος. Κανονισµοί και επιχειρηµατικότητα Η ανάλυση υποδεικνύει ότι οι ελαστικοί κανονισµοί ενθαρρύνουν την επιχειρηµατικότητα τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Ωστόσο οι εισερχόµενες επιχειρήσεις των ΗΠΑ εµφανίζονται µικρότερες και λιγότερο παραγωγικές από τις αντίστοιχες της ΕΕ, αλλά αναπτύσσονται γρηγορότερα όταν είναι επιτυχείς. Τα οικονοµετρικά αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο αυτό εξηγούν ως ένα βαθµό τις διαφορές αυτές. Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά η αυστηρή ρύθµιση της επιχειρηµατικότητας, καθώς και το υψηλό κόστος προσαρµογής του εργατικού δυναµικού, επηρεάζουν αρνητικά την είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά. Έτσι, στις Ηνωµένες Πολιτείες όπου το διοικητικό κόστος δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων είναι χαµηλό και όπου οι κανονισµοί δεν είναι υπέρµετρα αυστηροί, οι πιθανοί νέοι επιχειρηµατίες ενδέχεται να ξεκινήσουν την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα σε µικρή κλίµακα, να ελέγξουν την αγορά και, εάν επιτύχει το επιχειρηµατικό τους σχέδιο, να επεκταθούν γρήγορα και να ανέρθουν στην κατώτατη βαθµίδα απόδοσης. Αντίθετα, το υψηλότερο κόστος εισόδου και προσαρµογής στην Ευρώπη ενδέχεται να οδηγήσει στην προεπιλογή των επιχειρηµατικών σχεδίων πριν την είσοδο στην αγορά και, κατά συνέπεια, να µειώσει τον πειραµατισµό. Επιπρόσθετα, το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα των Ηνωµένων Πολιτειών, που βασίζεται περισσότερο στους µηχανισµούς της αγοράς, πιθανόν να περιορίσει τους δισταγµούς απέναντι στους κινδύνους που ενέχει η χρηµατοδότηση ενός σχεδίου αυξάνοντας, κατά συνέπεια, τις πιθανότητες χρηµατοδότησης επιχειρηµατιών µε µικρά ή καινοτόµα σχέδια που συχνά χαρακτηρίζονται από περιορισµένα κεφάλαια και από την απουσία πρόσθετων εγγυήσεων. UNDERSTANDING ECONOMIC GROWTH: A MACRO-LEVEL, INDUSTRY-LEVEL, AND FIRM-LEVEL PERSPECTIVE ISBN OECD

6 Τεχνολογία Τα διαθέσιµα δεδοµένα δεν επιτρέπουν την εξαγωγή συµπεράσµατος όσον αφορά την καλύτερη συνολική απόδοση ενός προτύπου πολιτικής σε σχέση µε ένα άλλο. Ωστόσο σε αυτήν την περίοδο της ταχείας διάδοσης των νέων τεχνολογιών, ο µεγαλύτερος πειραµατισµός ενδέχεται να επιτρέψει τη γρηγορότερη εµφάνιση νέων ιδεών και νέων τρόπων παραγωγής οδηγώντας έτσι στην ταχύτερη υιοθέτηση της καινοτοµίας και της τεχνολογίας. Το γεγονός αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τη µεγάλη συµβολή των νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς παραγωγής ΤΠΕ στη συνολική παραγωγικότητα. Στο πλαίσιο αυτό η χαλάρωση των κανονισµών ενδέχεται να ενθαρρύνει την είσοδο νέων επιχειρήσεων ανοίγοντας έτσι το δρόµο προς την υψηλότερη αύξηση της παραγωγικότητας. UNDERSTANDING ECONOMIC GROWTH: A MACRO-LEVEL, INDUSTRY-LEVEL, AND FIRM-LEVEL PERSPECTIVE ISBN OECD

7 OECD 2004 Η περίληψη αυτή δεν αποτελεί επίσηµη µετάφραση του ΟΟΣΑ. Η αναπαραγωγή της περίληψης αυτής επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι παρατίθεται το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης του ΟΟΣΑ καθώς και ο τίτλος της πρωτότυπης έκδοσης. Οι Πολύγλωσσες Περιλήψεις είναι µεταφρασµένα αποσπάσµατα των δηµοσιευµάτων του ΟΟΣΑ που εκδόθηκαν αρχικά στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα. ιατίθενται δωρεάν στο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο του ΟΟΣΑ Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το Τµήµα ικαιωµάτων και Μεταφράσεων της ιεύθυνσης ηµοσίων Υποθέσεων και Επικοινωνιών του ΟΟΣΑ. Fax: +33 (0) OECD Rights and Translation unit (PAC) 2 rue André-Pascal Paris France Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό µας κόµβο UNDERSTANDING ECONOMIC GROWTH: A MACRO-LEVEL, INDUSTRY-LEVEL, AND FIRM-LEVEL PERSPECTIVE ISBN OECD

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία 1960-2007

Η ελληνική οικονομία 1960-2007 Η ελληνική οικονομία 1960-2007 Ανάπτυξη, παραγωγική δομή και αγορά εργασίας Ηλίας Ιωακείμογλου Ιανουάριος 2008 Οι ρυθμοί μεταβολής του ΑΕΠ στην Ελλάδα κατά τα έτη 1960-2007 ήταν υψηλότεροι από τους αντίστοιχους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωματική Εργασία Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΩΣ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές του Πέτρου Λινάρδου Ρυλμόν 1. Εισαγωγή Θυμόμαστε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ως όραμα μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ISBN: 978-960 - 7032-48 - 5 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά McKinsey&Company, Athens Office WORK IN PROGRESS Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Σύνοψη Σεπτέμβριος 2011 2 Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 2 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Πολιτικής. Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης

Κείμενο Πολιτικής. Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης No 12_Ιούλιος 2013 Κείμενο Πολιτικής Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης Κωνσταντίνος Μανασάκης Λέκτορας - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης Copyright 2013

Διαβάστε περισσότερα

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2.1. Οι καθοριστικοί παράγοντες της απασχόλησης στον κλάδο των τραπεζών 2.1.1 Μεθοδολογία Οι παράγοντες που καθορίζουν την απασχόληση ενός κλάδου, εποµένως και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για τη. Έκθεση Ε.Ε. τομείς που. και υψηλές. Από. Εσθονία, Σλοβενία, τα θέματα. ανταγωνιστικότητα: να λάβουν. τραπεζική

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για τη. Έκθεση Ε.Ε. τομείς που. και υψηλές. Από. Εσθονία, Σλοβενία, τα θέματα. ανταγωνιστικότητα: να λάβουν. τραπεζική ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12 Σεπτεμβρίου, 2014 Έκθεση Ε.Ε για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ε Έκθεση σχετικά με τηη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα.. Τα αποτελέσματα της Έκθεσης δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, κοινωνική πολιτική και απασχόληση: στρατηγικές επιλογές πολιτικής

Ανταγωνιστικότητα, κοινωνική πολιτική και απασχόληση: στρατηγικές επιλογές πολιτικής Ανταγωνιστικότητα, κοινωνική πολιτική και απασχόληση: στρατηγικές επιλογές πολιτικής Ηλίας Κικίλιας Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Περίληψη Η επιβίωση της χώρας μας και η σταδιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ»

ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ «ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 1/15 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 79, Απρίλιος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα