ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν Φηιίλε θαη άθε Μαλνύδα

2 ΠΖΓΔ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Burda, M. - Wyplosz, Ch. (2007) Εσρωπαϊκή Μακροοικονομική, Σφκνο Α, Gutenberg, Αζήλα Krugman, P. - Wells, R. (2009) Μακροοικονομική, Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε Mankiw, N. G. -Taylor, M. P. (2010) Αρτές Οικονομικής Θεωρίας, Σφκνο Β, Gutenberg, Αζήλα Samuelson, P. - Nordhaus, W. (2000) Οικονομική, Σφκνο Β, Παπαδήζεο, Αζήλα Stiglitz, J. E. - Walsh,C. E. (2009) Αρτές της Μακροοικονομικής, Παπαδήζεο, Αζήλα

3 ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ

4 Πίλαθαο 7.1: Δλαξκνληζκέλνο δείθηεο ηηκώλ θαηαλαισηή (εηήζηα πνζνζηηαία κεηαβνιή) Γαιιία 1,8 1,9 1,7 2,3 2,2 1 0,6 Γεξκαλία 1,4 1,9 1,2 2,5 2,1 1,6 0,8 Διιάδα 2,9 3,5 4,7 3,1 1-0,9-1,4 Πνξηνγαιία 2,8 2,1 1,4 3,6 2,8 0,4-0,2 Ηζπαλία 3,5 3,4 2 3,1 2,4 1,5-0,2 Οπγγαξία 10 3,5 4,7 3,9 5,7 1,7 0 Σνπξθία 53,2 8,1 8,6 6,5 9 7,5 8,9 ΖΒ 0,8 2 3,3 4,5 2,8 2,6 1,5 ΖΠΑ 3,4 3,7 2,4 3,8 2,1 1,3 - Πεγή: OECD

5 Πιεζσξηζκόο Πιεζσξηζκφο είλαη ε αχμεζε ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ. Ο πιεζσξηζκφο είλαη έλα θαηλφκελν πνπ ζπκβαίλεη ζε φιν ην εχξνο ηεο νηθνλνκίαο θαη νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ζηε κείσζε ηεο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο. «Πληθφριζμός είναι ο μαγικός ηρόπος να κόυεις ένα πενηακοζάρικο ζηα δύο τφρίς να ηο ζκίζεις!»

6 Φησρνί δηζεθαηνκκπξηνύρνη Πψο ζα αηζζαλφζαζηαλ αλ είραηε 500 εθ. δνιάξηα ζηα ρέξηα ζαο; Μάιινλ πινχζηνη... Απηφ φκσο δελ ηζρχεη ζηε Εηκπάκπνπε φπνπ ν πιεζσξηζκφο έρεη θάζεηε αχμεζε θαζεκεξηλά κε απνηέιεζκα ην παξαπάλσ πνζφ λα αξθεί γηα ιίγα απγά θαη έλα πνηήξη γάια. Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο γεσξγίαο ην 2000, ν πιεζσξηζκφο απμήζεθε θαηά 231 εθ. % θαη ε αλεξγία θαηά 80%. ΔΘΝΟ, 05/11/2008

7 Σα είδε ηνπ πιεζσξηζκνύ Πιεζσξηζκόο δήηεζεο, ν νπνίνο πξνθαιείηαη απφ κηα αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, δεδνκέλεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο Πιεζσξηζκόο θόζηνπο, πνπ νθείιεηαη ζηελ άλνδν ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο θαη ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ Πιεζσξηζκόο αδξάλεηαο, ν νπνίνο νθείιεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ αηφκσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ γηα αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ. Ο πιεζσξηζκφο αδξάλεηαο ελζσκαηψλεηαη ζηηο ζπκβάζεηο κεηαμχ ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ (επηρεηξήζεηο, εξγαδφκελνη), νδεγψληαο ζε κηα εθ ησλ πξνηέξσλ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ

8 Γηάγξακκα 7.1: Η δήηεζε, ε πξνζθνξά ρξήκαηνο θαη ην επίπεδν ησλ ηηκώλ Αλ ζεσξήζνπκε P ην επίπεδν ησλ ηηκώλ, ηφηε κε κηα ρξεκαηηθή κνλάδα κπνξνχλ λα αγνξαζηνχλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο αμίαο 1/Ρ (αμία ηνπ ρξήκαηνο). Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ θαη ηεο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο είλαη αξλεηηθή: φζν πςειφηεξν (ρακειόηεξν) ην επίπεδν ησλ ηηκψλ, ηφζν κηθξφηεξε (κεγαιύηεξε) ε αμία κηαο ρξεκαηηθήο κνλάδαο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ θακπύιε δήηεζεο ρξήκαηνο, φζν κεγαιχηεξε (κηθξόηεξε) ε αμία ηνπ ρξήκαηνο, ηφζν κηθξφηεξε (κεγαιύηεξε) είλαη ε πνζφηεηα πνπ δεηνχλ νη θαηαλαισηέο θαη νη επηρεηξήζεηο γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ. Ζ πξνζθνξά ρξήκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, γη απηφ ε θακπύιε πξνζθνξάο ρξήκαηνο είλαη κηα θάζεηε επζεία γξακκή. ην ζεκείν Α ε αμία ρξήκαηνο θαη ην επίπεδν ηηκψλ έρνπλ πξνζαξκνζηεί, ψζηε ε πνζφηεηα ρξήκαηνο πνπ δεηείηαη λα ηζνχηαη κε απηήλ πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα.

9 Γηάγξακκα 7.1: Η δήηεζε, ε πξνζθνξά ρξήκαηνο θαη ην επίπεδν ησλ ηηκώλ Αμία ρξήκαηνο Δπίπεδν ηηκψλ Τςειή Πξνζθνξά ρξήκαηνο Υακειό 1/P Α P Υακειή Τςειό Ma

10 Γηάγξακκα 7.2: Η δήηεζε, ε πξνζθνξά ρξήκαηνο θαη ην επίπεδν ησλ ηηκώλ Αλ ε Κεληξηθή Σξάπεδα απμήζεη ηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο, ηφηε ε θακπχιε πξνζθνξάο ζα κεηαηνπηζηεί πξνο ηα δεμηά (απφ ηε ζέζε Μa ζηε ζέζε Mb). Ζ αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ άλνδν ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ (απφ Ρ ζε Ρ ) θαη ηε κείσζε ηεο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο (απφ 1/Ρ ζε 1/Ρ ). Αμία ρξήκαηνο Δπίπεδν ηηκώλ Πξνζθνξά ρξήκαηνο Τςειή Υακειό 1/P P 1/P Υακειή Εήηεζε ρξήκαηνο P Τςειό Ma Mb

11 Η εθηύπσζε λένπ ρξήκαηνο θνπληώλεη ηνλ πιεζσξηζκό Δάλ ήηαλ δπλαηφ λα αληηθαηαζηήζνπκε ηνλ ρακέλν πινχην κε εθηχπσζε ρξήκαηνο, ε αλζξσπφηεηα ζα είρε εμαιείςεη ηε θηψρεηα 6 αηψλεο πξηλ, ακέζσο κεηά ηελ αλαθάιπςε ηεο εθηππσηηθήο κεραλήο απφ ην Γνπηεκβέξγην. Ζ ξήζε απνηππψλεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ απφ ηε ζεκεξηλή πξνζπάζεηα ησλ Ζ.Π.Α. θαη άιισλ ρσξψλ λα απνηξέςνπλ ηελ θξίζε ηππψλνληαο ρξήκα θαη ξίρλνληάο ην ζηελ αγνξά. ηηο 22/11/2002, ν λπλ δηνηθεηήο ηεο Ακεξηθαληθήο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο (Fed), Μπελ Μπεξλάλθη, δήισλε πσο «ηα ακεξηθαληθά δνιάξηα έρνπλ αμία κφλν ζην βαζκφ πνπ ε πξνζθνξά ηνπο είλαη απζηεξά πεξηνξηζκέλε». ήκεξα φκσο, φπνπ ν θίλδπλνο ηνπ απνπιεζσξηζκνχ είλαη παξψλ, θαζψο ε παγθφζκηα νηθνλνκία βπζίδεηαη ζε κηα πξσηνθαλή χθεζε, ν πιεζσξηζκφο δελ είλαη θίλδπλνο, εμ νπ θαη ε ιχζε ηεο εθηχπσζεο λένπ ρξήκαηνο. Σνπο 4-5 ηειεπηαίνπο κήλεο ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα δηνρεηεχνληαη ζε ρξεκαηνπηζησηηθνχο ινγαξηαζκνχο, θπξίσο κέζσ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ θαη θξαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ, ζε κηα πξνζπάζεηα απνζφβεζεο ηεο ζπζηεκηθήο θαηάξξεπζεο. ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ, 25/01/2009

12 Ο Bernanke ππεξακύλεηαη ηεο επεθηαηηθήο πνιηηηθήο ηεο Fed έλαληη αλεζπρηώλ γηα άλνδν ηνπ πιεζσξηζκνύ ηηο 9 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2011, ν επηθεθαιήο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο ησλ ΖΠΑ (Federal Reserve) Ben Bernanke, εκθαλίζηεθε ελψπησλ ηεο Δπηηξνπήο Πξνυπνινγηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή πνζνηηθήο ραιάξσζεο πνπ εθάξκνδε ε Fed. Ο πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, θαη εμέρνλ κέινο ηνπ Ρεπνπκπιηθαληθνχ θφκκαηνο Pau Ryan, εμέθξαζε αλνηθηά ηελ αλεζπρία ηνπ ζεσξψληαο πσο ε ελ ιφγσ πνιηηηθή ζα πξνθαιέζεη άλνδν ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηηο ΖΠΑ. Γηα λα ζηεξίμεη ηα ιεγφκελά ηνπ παξέπεκςε ζηελ άλνδν ησλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ δηεζλψο, ηνλίδνληαο πσο, άπαμ θαη ν πιεζσξηζκφο εηζέιζεη ζε αλνδηθή ηξνρηά, ζα είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα αλαραηηηζζεί. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν επηθεθαιήο ηεο Fed απέδσζε ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ ζηε ξαγδαία αχμεζε ηεο δήηεζεο απφ ηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο (βι. Κίλα) θαη ζε πεξηνξηζκνχο ηεο δηεζλνχο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο. Με ην ζπλνιηθφ πιεζσξηζκφ λα αλέξρεηαη γηα ην 2011 κφιηο ζην 1,2%, θαη ην βαζηθφ πιεζσξηζκφ (εμαηξνπκέλσλ ησλ ηηκψλ ηξνθίκσλ θαη ελέξγεηαο) ζην 0.7%, ν k. Bernanke έθξηλε ηηο πιεζσξηζηηθέο αλεζπρίεο ηνπ θ. Paul Ryan κάιινλ ππεξβνιηθέο. The New York Times, 09/02/2011

13 Η πνζνηηθή ζεσξία ηνπ ρξήκαηνο Ζ πνζνηηθή ζεσξία ηνπ ρξήκαηνο κπνξεί λα δηαηππσζεί κέζσ ηεο αθφινπζεο ηαπηφηεηαο: ΜV= PY, M = P (Y/V) Όπνπ: Μ ε πνζφηεηα ηνπ ρξήκαηνο, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηηο λνκηζκαηηθέο αξρέο (Κεληξηθή Σξάπεδα) V ε ηαρχηεηα θπθινθνξίαο ηνπ ρξήκαηνο, ε νπνία δείρλεη πφζεο θνξέο έλα ηππηθφ ραξηνλφκηζκα θπθινθνξεί κεηαμχ ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα P ην επίπεδν ησλ ηηκψλ Y ην παξαγφκελν πξντφλ

14 Η ππόζεζε ηεο ζηαζεξήο θπθινθνξίαο ηνπ ρξήκαηνο Ζ ηαρχηεηα θπθινθνξίαο ηνπ ρξήκαηνο πξνθχπηεη σο νξηζκφο απφ ηελ πνζνηηθή ζεσξία ηνπ ρξήκαηνο, δειαδή σο ε αμία ηνπ νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ (ΡΤ) πξνο ηελ πνζφηεηα ηνπ ρξήκαηνο (Μ): V = PY/ M Δπίζεο, Μ = P (Y/V) Αλ ζεσξήζνπκε φηη ε ηαρχηεηα θπθινθνξίαο ηνπ ρξήκαηνο παξακέλεη δηαρξνληθά ζηαζεξή θαη φηη ε κεηαβνιή ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο εμαξηάηαη απφ ηηο πνζφηεηεο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν, ηφηε κηα αύμεζε ηεο πνζφηεηαο ρξήκαηνο απφ ηηο λνκηζκαηηθέο αξρέο (Κεληξηθή Σξάπεδα) ζα νδεγήζεη ζε αύμεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ. (ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, ε ηαρχηεηα θπθινθνξίαο ηνπ ρξήκαηνο απμάλεηαη εμαηηίαο ηεο εμέιημεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε νπνία πξνθαιεί κείσζε ηεο πνζφηεηαο ρξήκαηνο πνπ δηαθξαηνχλ ηα άηνκα σο ξεπζηά, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ ηαρχηεηα θπθινθνξίαο ηνπ ρξήκαηνο.)

15 Πίλαθαο 7.2: Σα νλνκαζηηθά θαη πξαγκαηηθά κεγέζε κηαο νηθνλνκίαο ΟΝΟΜΑΣΙΚΑ ΜΔΓΔΘΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΜΔΓΔΘΗ ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΥΡΖΜΑΣΟ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΥΡΖΜΑΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΣΗΜΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ ΑΔΠ ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΑΔΠ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ ΜΗΘΟ ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΜΗΘΟ ΑΝΔΡΓΗΑ, ΑΠΑΥΟΛΖΖ

16 Η πνζνηηθή ζεσξία ηνπ ρξήκαηνο θαη ε λνκηζκαηηθή νπδεηεξόηεηα Απφ ηελ Πνζνηηθή Θεσξία ηνπ Υξήκαηνο πξνθχπηεη φηη κηα κεηαβνιή ζηελ πνζφηεηα ηνπ ρξήκαηνο (νλνκαζηηθφ κέγεζνο) δελ επεξεάδεη ηελ πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο (πξαγκαηηθφ κέγεζνο), αιιά ην επίπεδν ησλ ηηκψλ (νλνκαζηηθφ κέγεζνο). χκθσλα κε ηε Ννκηζκαηηθή Οπδεηεξόηεηα κεηαβνιέο ζε κηα λνκηζκαηηθή κεηαβιεηή (πνζφηεηα ρξήκαηνο) δελ επεξεάδνπλ ηα πξαγκαηηθά κεγέζε ηεο νηθνλνκίαο (παξαγφκελν πξντφλ, απαζρφιεζε). Μεηαβνιέο ζηα νλνκαζηηθά κεγέζε δελ επεξεάδνπλ ηα πξαγκαηηθά κεγέζε κηαο νηθνλνκίαο (Κιαζηθή Γηρνηόκνο).

17 Η αύμεζε ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ δηεπθνιύλεη ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο Fed Καζψο ε ακεξηθαληθή νηθνλνκία αλαθάκπηεη, νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη αλελεξγνί Ακεξηθαλνί, επηζηξέθνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο αλαδεηψληαο δνπιεηά. Οη πξνβιέςεηο θάλνπλ ιφγν γηα αχμεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαηά 1,2% εληφο ηνπ 2013 χζηεξα απφ αχμεζε θαηά 0,8% ην πξνεγνχκελν έηνο. Βξαρπρξφληα, ε εμέιημε απηή ζα ζπλνδεπηεί απφ κία δπζάξεζηε επίδξαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε νπνία δελ είλαη άιιε απφ ηελ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ κείσζεο ηεο αλεξγίαο. χκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο εθηηκήζεηο, ην πνζνζηφ αλεξγίαο αλακέλεηαη λα απμεζεί ειαθξψο απφ 7,5 ζε 7,9%. Μαθξνρξφληα σζηφζν, ε αχμεζε απηή ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο, απνηειεί επλντθή εμέιημε, θαζψο ζα ηνλψζεη ηηο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, θαη δεδνκέλεο ηεο αχμεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ε πξνζδνθψκελε κείσζε ηεο αλεξγίαο δελ πξνβιέπεηαη λα ζπλνδεπηεί απφ πιεζσξηζκφ κηζζψλ, επηηξέπνληαο έηζη ζηελ Fed λα δηαηεξήζεη ην ραιαξφ ραξαθηήξα ηεο αζθνχκελεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, απψηεξνο ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ε δηαηεξήζηκε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο. Πξηλ απφ ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, δελ αλακέλεηαη αχμεζε ησλ επηηνθίσλ. Bloomberg, 19/02/2013

18 ρέζε κεηαμύ νλνκαζηηθνύ επηηνθίνπ θαη πιεζσξηζκνύ Πξαγκαηηθφ Δπηηφθην = Ολνκαζηηθφ Δπηηφθην Ρπζκφο Πιεζσξηζκνχ Ολνκαζηηθφ Δπηηφθην = Πξαγκαηηθφ Δπηηφθην + Ρπζκφο Πιεζσξηζκνχ Όηαλ ε Κεληξηθή Σξάπεδα απμάλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ ρξήκαηνο, πξνθαιεί έλαλ πςειφηεξν ξπζκφ πιεζσξηζκνχ, απμάλνληαο ην νλνκαζηηθφ επηηφθην (επίδξαζε Fisher).

19 Η απηαπάηε ηνπ ρξήκαηνο Ζ «απηαπάηε ηνπ ρξήκαηνο» ηζρχεη φηαλ ηα άηνκα δελ αληηιακβάλνληαη κεηαβνιέο ηεο αγνξαζηηθήο αμίαο ηνπ λνκίζκαηνο, άξα θαη ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο, πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ πιεζσξηζκφ. Ζ απηαπάηε ηνπ ρξήκαηνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αθακςία ησλ ηηκψλ θαη ησλ κηζζψλ, εξκελεχνπλ ηηο πξαγκαηηθέο επηπηψζεηο ηνπ πιεζσξηζκνχ. Βξαρπρξόληα, πνπ νη νλνκαζηηθνί κηζζνί είλαη ζηαζεξνί, ε αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ πξνθαιεί κείσζε ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ, αχμεζε ηεο δήηεζεο εξγαζίαο θαη ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο. Σε καθξνρξόληα πεξίνδν, πνπ νη ηηκέο θαη νη κηζζνί είλαη εχθακπηνη, νη εξγαδφκελνη ζα δηεθδηθήζνπλ αχμεζε ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ην πξαγκαηηθφ ηνπο εηζφδεκα ζηαζεξφ. Ζ αχμεζε ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ ζα επαλαθέξεη ηνπο πξαγκαηηθνχο ζην αξρηθφ ηνπο επίπεδν, δηαηεξψληαο, ηειηθά, ακεηάβιεηε ηελ απαζρφιεζε θαη θαη επέθηαζε ην παξαγφκελν πξντφλ.

20 Δίκαζηε ζύκαηα ηεο απηαπάηεο ηνπ ρξήκαηνο; ην βηβιίν ηνπ «Ζ απηαπάηε ηνπ ρξήκαηνο» ην 1928, ν Irving Fisher έδσζε έλα παξάδεηγκα κηα γπλαίθαο πνπ είρε ηελ απηαπάηε πσο ην ραξηνθπιάθην νκνιφγσλ πνπ είρε αγνξάζεη γηα δνιάξηα πξηλ απφ ρξφληα εμαθνινπζνχζε λα έρεη ηελ ίδηα αμία. ίγνπξα ε νλνκαζηηθή αμία ήηαλ ε ίδηα, αιιά ν πιεζσξηζκφο είρε ξνθαλίζεη ηελ πξαγκαηηθή αγνξαζηηθή δχλακή ηνπ. Σν 1960 νηθνλνκνιφγνη φπσο ν Paul Samuelson ππέζεηαλ πσο νη εξγαδφκελνη (σο ζχκαηα ηεο απηαπάηεο ηνπ ρξήκαηνο) δηαπξαγκαηεχνληαλ γηα ηνπο νλνκαζηηθνχο αληί γηα ηνπο πξαγκαηηθνχο κηζζνχο. Ο Milton Friedman δηαθσλνχζε, ππνζηεξίδνληαο πσο νη εξγαδφκελνη ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηνλ πιεζσξηζκφ θαη ηνλ ελζσκαηψλνπλ ζηηο εθάζηνηε κηζζνινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπο. Καη νη δχν πιεπξέο ήηαλ ππεξβνιηθέο. Αζθαιψο νη εξγαδφκελνη δηεθδηθνχλ κηζζνινγηθέο ηξνπνπνηήζεηο ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ πιεζσξηζκφ. Μνιαηαχηα, πνιχ ζπρλά νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο δελ εζσηεξηθεχνπλ ηνλ παξάγνληα πιεζσξηζκφ. Παξάιιεια, βιέπνπκε ηνπο εξγαδνκέλνπο λα αληηζηέθνληαη ζε πεξηθνπέο κηζζψλ φηαλ νη ηηκέο πέθηνπλ, αθφκα θαη κε ηνλ θίλδπλν ηεο απφιπζεο. Άξα, ζίγνπξα ε απηαπάηε ππάξρεη! George A. Akerlof and Robert J. Shiller (2009) Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism, Princeton University Press, Princeton

21 Φόξνο πιεζσξηζκνύ Ο θφξνο πιεζσξηζκνχ δεκηνπξγείηαη φηαλ κηα θπβέξλεζε ηππψλεη λέν ρξήκα, πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζεη δεκφζηεο δαπάλεο. Ζ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ ρξήκαηνο πνπ θπθινθνξεί ζηελ νηθνλνκία δεκηνπξγεί πιεζσξηζκφ, κεηψλνληαο ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ ρξήκαηνο.

22 Οη επηπηώζεηο ηνπ πιεζσξηζκνύ ζηελ θαηαλνκή ησλ πόξσλ Μηα, ιεινγηζκέλε, αχμεζε ηεο ηηκήο ελφο πξντφληνο Α αληαλαθιά κηα επλντθή κεηαβνιή ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ έλαληη ελφο άιινπ πξντφληνο Β. Γεδνκέλνπ ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηψλ, ε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ην πξντφλ Α ζεκαίλεη κείσζε ηεο δήηεζεο γηα ην Β θαη αχμεζε ηεο ζρεηηθήο ηηκήο ηνπ (ΡΑ / PΒ). Δπαθφινπζν ηεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο γηα ην πξντφλ Α, πνπ αληαλαθιάηαη ζηελ αχμεζε ηεο ζρεηηθήο ηηκήο ηνπ, είλαη ε είζνδνο λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ παξαγσγή ηνπ Α, ελψ, αληηζέησο, κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξάγνπλ ην πξντφλ Β, ηνπ νπνίνπ ε ηηκή κεηψζεθε. πλεπψο, νη κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ, ζε έλα πεξηβάιινλ ζηαζεξνχ πιεζσξηζκνχ, αληαλαθινχλ κεηαβνιέο ηεο δήηεζεο ησλ πξντφλησλ θαη απνηεινχλ «ζήκαηα» γηα ηηο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θεξδνθφξεο επελδχζεηο, ζπκβάιινληαο ζηελ απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ. Αληίζεηα, φηαλ ε αχμεζε ηεο ηηκήο ελφο πξντφληνο είλαη απνηέιεζκα ελφο πςεινχ ξπζκνχ πιεζσξηζκνχ απνδπλακψλεηαη ε αμία κεραληζκνχ ησλ ηηκψλ, σο κέζνπ απνθάιπςεο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ.

23 Σα αλαδηαλεκεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ πιεζσξηζκνύ Ένας συηλός ρσθμός πληθφριζμού πλήηηει ηα άηνκα πνπ έρνπλ ζηαζεξφ εηζφδεκα (εξγαδφκελνη, ζπληαμηνχρνη), θαζψο κηα αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ κεηψλεη ηελ αγνξαζηηθή αμία ηνπ ηνπο δαλεηζηέο (απνηακηεπηέο), θαζψο κηα αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ κεηψλεη ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ θεθαιαίνπ πνπ έρνπλ δαλείζεη ενώ ανηίθεηα εσνοεί ηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο ν πιεζσξηζκφο απμάλεη ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνπλ ηνπο δαλεηδφκελνπο, θαζψο κηα αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ κεηψλεη ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ θεθαιαίνπ πνπ έρνπλ δαλεηζηεί

24 Η ζηξέβισζε ηνπ θνξνινγηθνύ βάξνπο ιόγσ πιεζσξηζκνύ Ο πιεζσξηζκφο επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ απνηακίεπζε θαη ηελ επέλδπζε κηαο νηθνλνκίαο. Ζ θνξνιφγεζε ησλ θεξδψλ απφ ηνθνθφξεο ηνπνζεηήζεηο (θαηαζέζεηο, κεηνρέο θιπ), εθφζνλ αγλνείηαη φηη ε αχμεζε ησλ ηηκψλ ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο αμίαο ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ, κεηψλεη ην πξαγκαηηθφ θέξδνο κηαο ηνπνζέηεζεο. Ζ επίδξαζε απηή ηνπ πιεζσξηζκνχ κπνξεί λα κεηψζεη ηελ απνηακίεπζε θαη ηελ επέλδπζε θαη, επνκέλσο, λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο.

25 Σα κηθξά «κπζηηθά» πνπ θάλνπλ ηε κεγάιε δηαθνξά Σί ζεκαίλεη ε αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ πάλσ απφ 5% ηνλ Ηνχλην γηα ηνλ Έιιελα δαλεηνιήπηε θαη θαηαζέηε; Σα θαιά λέα είλαη φηη ν πιεζσξηζκφο ζήκεξα «πιεξψλεη» ηε δφζε ηνπ ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ θαη ηε κηζή ζρεδφλ δφζε φζσλ έρνπλ ιάβεη θαηαλαισηηθφ δάλεην. Σα θαθά λέα είλαη φηη νη θαηαζέηεο - αθφκε θαη κε κεγάια πνζά πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα πςειφηνθεο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο - κε δπζθνιία απνθεχγνπλ ην ξνθάληζκα απφ ηνλ πιεζσξηζκφ. Σν «θιεηδί» βξίζθεηαη πίζσ απφ ηα πξαγκαηηθά επηηφθηα. Γηα πξψηε θνξά απφ ην 2000 ην πξαγκαηηθφ επηηφθην γηα ην δαλεηνιήπηε ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ είλαη κεδεληθφ ή αξλεηηθφ. Καη απηφ δηφηη ν πιεζσξηζκφο θπκαίλεηαη πάλσ απφ 5%, ελψ ην κέζν επηηφθην γηα ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα απηή ηε ζηηγκή βξίζθεηαη πεξίπνπ ζε απηφ ην επίπεδν. ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, 16/11/2009

26 Λνηπέο επηδξάζεηο ηνπ πιεζσξηζκνύ Σν θόζηνο ησλ παπνπηζηώλ. Έλαο πςειφο ξπζκφο πιεζσξηζκνχ απμάλεη ην θφζηνο δηαρείξηζεο ηεο ξεπζηφηεηαο. ε πεξηφδνπο πςεινχ πιεζσξηζκνχ, ηα άηνκα θαη νη επηρεηξήζεηο πξνηηκνχλ λα ηνπνζεηνχλ ηα ρξήκαηά ηνπο ζε έληνθνπο ινγαξηαζκνχο, παξά λα ηα δηαηεξνχλ κε ηε κνξθή αδξαλψλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ. Οη ζπρλφηεξεο επηζθέςεηο ζηελ ηξάπεδα, γεληθψο ν ρξφλνο θαη νη πφξνη πνπ μνδεχνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα άηνκα γηα λα πεξηνξίζνπλ ηε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ ρξήκαηνο εμαηηίαο ηνπ πιεζσξηζκνχ, ζπληζηνχλ ην θφζηνο ησλ παπνπηζηψλ. Σν θόζηνο λέσλ ηηκνθαηαιόγσλ. ε πεξηφδνπο πςεινχ πιεζσξηζκνχ νη επηρεηξήζεηο αλαγθάδνληαη, ζπρλφηεξα, λα πξνζαξκφδνπλ ηηο ηηκέο ηνπο θαη λα εθδίδνπλ λένπο ηηκνθαηαιφγνπο.

27 Η πεξίπησζε ηεο κείσζεο ηνπ γεληθνύ επηπέδνπ ησλ ηηκώλ Ο απνπιεζσξηζκφο είλαη ε κείσζε ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ. ε αληηδηαζηνιή κε ηνλ πιεζσξηζκφ, ν απνπιεζσξηζκφο απμάλεη ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ ρξήκαηνο. Αηηίεο πνπ πξνθαινύλ απνπιεζσξηζκό Τπνηνληθή ζπλνιηθή δήηεζε Τςειή ζπζζψξεπζε ρξένπο Υακειφο ξπζκφο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο Μείσζε ηηκψλ εηζξνψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο (ζεηηθή δηαηαξαρή ζηελ πξνζθνξά) Δπηζπκεηόο απνπιεζσξηζκόο Όηαλ ε κείσζε ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ εηζξνψλ (π.ρ. πεηξέιαην, πξψηεο χιεο), ή ζηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, φηαλ δειαδή έρνπκε ζεηηθή δηαηαξαρή ζηελ πξνζθνξά, ηφηε κεηψλεηαη ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη, θαη επέθηαζε, νη ηηκέο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ελψ απμάλεηαη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα, ε θαηαλάισζε θαη ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Αλεπηζύκεηνο απνπιεζσξηζκόο Ο αλεπηζχκεηνο απνπιεζσξηζκφο είλαη απηφο πνπ πξνθχπηεη απφ κία παξαηεηακέλε πεξίνδν ππνηνληθήο ζπλνιηθήο δήηεζεο. Αλ νη θαηαλαισηέο θαη νη επελδπηέο πξνζδνθνχλ φηη νη ηηκέο ζην κέιινλ ζα κεησζνχλ, ηφηε αλαβάινπλ ηηο θαηαλαισηηθέο θαη επελδπηηθέο ηνπο απνθάζεηο, πξνθαινχλ κείσζε ηεο ηξέρνπζαο ζπλνιηθήο δήηεζεο θαη, έηζη, δεκηνπξγείηαη κία αλαηξνθνδνηνχκελε δηαδηθαζία κείσζεο ηεο δήηεζεο θαη ησλ ηηκψλ.

28 Οη επηδξάζεηο ηνπ απνπιεζσξηζκνύ Μεηψλεηαη ε θαηαλάισζε, θαζψο ε πξνζδνθψκελε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ θαη ε πξνζδνθψκελε αχμεζε ηεο αμίαο ηεο απνηακίεπζεο αλαβάιεη ηελ ηξέρνπζα θαηαλάισζε. Ζ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο πξνθαιεί εθ λένπ κείσζε ηεο δήηεζεο, ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ. Μεηψλεηαη ε επέλδπζε, θαζψο απμάλεηαη ην πξαγκαηηθφ επηηφθην (πξαγκαηηθφ επηηφθην = νλνκαζηηθφ επηηφθην πιεζσξηζκφο) θαη, επνκέλσο, ην θφζηνο δαλεηζκνχ. πγρξφλσο, κεηψλεηαη ε κειινληηθή αμία ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Ζ κείσζε ηεο επέλδπζεο κεηψλεη ηελ ζπλνιηθή δήηεζε, ην εηζφδεκα θαη, εθ λένπ, ην επίπεδν ησλ ηηκψλ. Απμάλεηαη ε πξαγκαηηθή αμία ηνπ ρξένπο (ε νλνκαζηηθή, δειαδή, αμία ηνπ ρξένπο εθθξαζκέλε ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο) ππνρξεψλνληαο ηνπο νθεηιέηεο λα κεηψζνπλ ηελ θαηαλάισζε, πξνθεηκέλνπ λα απνπιεξψζνπλ ην ρξένο ηνπο. Σν φθεινο πνπ απνθνκίδνπλ νη δαλεηζηέο ιφγσ ηεο πςειφηεξεο πξαγκαηηθήο αμίαο ησλ δφζεσλ απνπιεξσκήο είλαη πηζαλφηεξν λα νδεγεί ζε αχμεζε ηεο απνηακίεπζεο, παξά ζε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο. Ζ αχμεζε ηεο απνηακίεπζεο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ πξνο απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο, κεηψλεη ηελ ζπλνιηθή δήηεζε, ην εηζφδεκα θαη ην επίπεδν ησλ ηηκψλ. Γπζρεξαίλεηαη ε πξνζαξκνγή ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο ε πξνζαξκνγή ηνπ πςειφηεξνπ πξαγκαηηθνχ κηζζνχ, απαηηεί κείσζε ηνπ νλνκαζηηθνχ κηζζνχ, ε νπνία, φκσο, είλαη κία ζρεηηθψο δχζθακπηε δηαδηθαζία. Ζ πξνο ηα θάησ δπζθακςία ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο αλεξγίαο.

29 Σξόπνη αληηκεηώπηζεο ηνπ απνπιεζσξηζκνύ Μείσζε ηνπ νλνκαζηηθνχ επηηνθίνπ: Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ απνπιεζσξηζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κείσζεο ηνπ νλνκαζηηθνχ επηηνθίνπ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Ζ κείσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ ζα κεηψζεη ηελ αμία ηεο κειινληηθήο απνηακίεπζεο θαη ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο. Αλ, φκσο, ην νλνκαζηηθφ επηηφθην είλαη ήδε κεδέλ, ηφηε ε νηθνλνκία παγηδεχεηαη ζηελ παγίδα ηνπ απνπιεζσξηζκνχ, θαζψο ην νλνκαζηηθφ επηηφθην δελ κπνξεί λα πάξεη αξλεηηθέο ηηκέο (εθφζνλ ζηελ πεξίπησζε απηή, νη απνηακηεπηέο ζα απέζπξαλ ηηο θαηαζέζεηο ηνπο απφ ηηο ηξάπεδεο). Πνζνηηθή ραιάξσζε: Αλ ην νλνκαζηηθφ επηηφθην είλαη ήδε κεδέλ, ηφηε ε Κεληξηθή Σξάπεδα απνθαζίδεη λα εθαξκφζεη έλα πξφγξακκα πνζνηηθήο ραιάξσζεο. Απηφ ζπλίζηαηαη ζηελ αγνξά ρξενγξάθσλ έλαληη ξεπζηφηεηαο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, κε απψηεξν ζηφρν ηελ πξνο ηα πάλσ κεηαβνιή ησλ πιεζσξηζηηθψλ πξνζδνθηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ δξψλησλ.

30 Σν θάζκα ηνπ απνπιεζσξηζκνύ Σν θάζκα ηνπ απνπιεζσξηζκνχ ξίρλεη βαξηά ηελ ζθηά ηνπ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, θαζψο ε επξσδψλε θαηέγξαςε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ γηα πξψηε θνξά, χζηεξα απφ πέληε ρξφληα, εληείλνληαο ηηο αλεζπρίεο πσο ε παγθφζκηα νηθνλνκία ζα εηζέιζεη ζε έλαλ αλαηξνθνδνηνχκελν θχθιν κείσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο. Δλψ έλα ηκήκα ηεο κείσζεο ησλ ηηκψλ απνδίδεηαη ζηελ κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ, αξθεηνί νηθνλνκνιφγνη εθθξάδνπλ αλεζπρίεο πσο ν απνπιεζσξηζκφο κπνξεί λα γεληθεπηεί. Οη επελδπηέο γλσξίδνπλ πσο άπαμ θαη ε νηθνλνκία πέζεη ζηελ παγίδα ηνπ απνπιεζσξηζκνχ, κεηά είλαη πνιχ δχζθνιν λα απεγθισβηζηεί απφ απηήλ. Πεγή: Financial Times, 9 Ηαλνπαξίνπ, 2015

31 Πιεζσξηζκόο: ε παγθόζκηα απεηιή Σνλ ηειεπηαίν ρξφλν ε παγθφζκηα νηθνλνκία έρεη δερζεί δχν ηζρπξέο αξλεηηθέο δηαηαξάμεηο : πξψηνλ, ηε κεγαιχηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ 75 εηψλ θαη, δεχηεξνλ, ηε ξαγδαία αχμεζε ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ πξψησλ πιψλ, πνπ απμάλνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο ελδηάκεζσλ αγαζψλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ θαη έηζη δηνρεηεχνληαη ζηαδηαθά ζηνλ ππξήλα ηνπ πιεζσξηζκνχ. Ωο απνηέιεζκα, ε πηψζε ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο είλαη αηζζεηή ηφζν ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο φζν θαη ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ, ελψ έλαο πςειφηεξνο πιεζσξηζκφο παγθνζκίσο πεξηνξίδεη ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ θαη κεηψλεη ηελ αγνξαζηηθή ηνπο δχλακε, ζην βαζκφ πνπ νη απμήζεηο ησλ ηηκψλ θαηαλαισηή δελ αληηζηαζκίδνληαη ή αληηζηαζκίδνληαη κε θαζπζηέξεζε απφ ηηο απμήζεηο ησλ κηζζψλ. Σα θησρά λνηθνθπξηά επεξεάδνληαη απφ ηε δπζκελή ζπγθπξία πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ, φρη κφλν επεηδή ε αλεξγία απμάλεηαη πην γξήγνξα ζηνπο αλεηδίθεπηνπο εξγαδνκέλνπο, αιιά θαη επεηδή ηα λνηθνθπξηά απηά μνδεχνπλ έλα κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο πξψηεο αλάγθεο, φπσο ηα ηξφθηκα θαη ε ελέξγεηα. Σν κεγαιχηεξν απηφ πνζνζηφ θαηαλάισζεο ησλ θησρψλ λνηθνθπξηψλ θαίλεηαη ζηηο ζπγθξίζεηο ηφζν αλάκεζα ζηηο επηκέξνπο ρψξεο κε δηαθνξεηηθφ βηνηηθφ επίπεδν φζν θαη αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο δηαθνξεηηθήο εηζνδεκαηηθήο θαηεγνξίαο εθάζηεο ρψξαο. πκπεξαζκαηηθά, ε αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ θαιαζηνχ ησλ πξντφλησλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ηα θησρφηεξα λνηθνθπξηά είλαη αξθεηά ηαρχηεξε απφ απηήλ ηνπ θαιαζηνχ ησλ εηδψλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ηα πινπζηφηεξα λνηθνθπξηά. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ησλ θησρφηεξσλ ζηξσκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ θφζκν κεηψλεηαη κε ηαρχηεξνπο πιένλ ξπζκνχο απφ απηφ ησλ εππνξφηεξσλ. Αλ ε θαηάζηαζε απηή ζπλερηζηεί ζα απνηειέζεη ζνβαξφ παξάγνληα θνηλσληθήο αληζνξξνπίαο ζηα επφκελα έηε. ΣΟ ΒΖΜΑ, 17/08/2008

32 Σν ζνθ ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 Λφγσ ηνπ αξαβν-ηζξαειηλνχ πνιέκνπ ηνπ 1973 ν ΟΠΔΚ πεξηφξηζε ηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ ζηηο βηνκεραλνπνηεκέλεο δπηηθέο νηθνλνκίεο θαη αχμεζε απφηνκα ηελ ηηκή ηνπ, γεγνλφο πνπ είρε σο ζπλέπεηα ηελ απφηνκε θαη ξαγδαία αχμεζε ησλ ηηκψλ βαζηθψλ αγαζψλ θαη απνηέιεζκα ηελ αικαηψδε άλνδν ηνπ δείθηε πιεζσξηζκνχ απφ 4,14% ην 1972 ζε 5,23% ην 1973 θαη ζε 8,58% ην Σν κνληέιν δηαθπκάλζεσλ πξνβιέπεη κείσζε ηεο παξαγσγήο (ΑΔΠ) ζε έλα πιεζσξηζηηθφ ζνθ, πξάγκα ην νπνίν θαη ζπλέβε. Ζ αλεξγία πνπ ήηαλ θαηά κέζν φξν 4,9% ην 1973 αλήιζε ζε 8,5% ην 1975 θαζψο ε νηθνλνκία εηζήιζε ζε θάκςε. Σα πςειά επίπεδα αλεξγίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάκςεο φκσο άζθεζαλ θαζνδηθέο πηέζεηο ζηνλ πιεζσξηζκφ, πνπ κεηψζεθε ην 1976, πέθηνληαο ζην 5,7% απφ 9% πνπ ήηαλ ην Ζ παξαγσγή αλέθακςε θαη ε αλεξγία κεηψζεθε θαη ηειηθά έθηαζε ζην 5,8% ην 1979, επίπεδν πνπ βξηζθφηαλ πνιχ θνληά ζηηο εθηηκήζεηο πεξί πιήξνπο απαζρφιεζεο. Stiglitz, J. E.- Walsh,C. E. (2009) Αρτές της Μακροοικονομικής, Παπαδήζεο, Αζήλα, ζει

33 Γηάγξακκα 7.3: Η πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή Γηάγξακκα 7.3 : Ο ξπζκόο πιεζσξηζκνύ ζηηο ΗΠΑ Όηαλ ν ξπζκφο πιεζσξηζκνχ είλαη πςειφο παξνπζηάδεη έληνλεο κεηαβνιέο Όηαλ ν ξπζκφο πιεζσξηζκνχ είλαη ρακειφο δελ παξνπζηάδεη έληνλεο κεηαβνιέο ΖΠΑ ΠΗΓΗ: OECD

34 Η αληηπιεζσξηζηηθή πνιηηηθή ηνπ Volcker ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 θαη ζηηο αξρέο εθείλεο ηνπ 80 εκθαλίζηεθαλ ζηηο ΖΠΑ νη πςειφηεξνη δείθηεο πιεζσξηζκνχ κεηαπνιεκηθά. Τπήξρε επίζεο κεγάιε νκνθσλία σο πξνο ην φηη θάηη έπξεπε λα γίλεη γηα λα ζηακαηήζεη ν θαιπάδσλ πιεζσξηζκφο. Ο Paul Volcker, πξφεδξνο ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο ησλ ΖΠΑ (Fed), πξνψζεζε κηα ζεκαληηθή αχμεζε ζηα επηηφθηα πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη ηνλ πιεζσξηζκφ, θάηη ην νπνίν απνηεινχζε ζεκαληηθή αιιαγή ζηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. πλέπεηεο ηεο αχμεζεο ζηα επηηφθηα ήηαλ απφ ηελ κία νη επηρεηξήζεηο λα κεηψζνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο θαη απφ ηελ άιιε ηα λνηθνθπξηά λα πεξηνξίζνπλ ηηο αγνξέο αγαζψλ, φπσο ηα απηνθίλεηα θαη νη λέεο θαηνηθίεο. Σν ελδηαθέξνλ είλαη φηη ηελ ίδηα πεξίνδν πνπ ε Fed πξνζπάζεζε λα θαηαπνιεκήζεη ηνλ πιεζσξηζκφ απμάλνληαο ηα επηηφθηα, ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε ε θπβέξλεζε ηνπ πξνέδξνπ Reagan κείσζε ηελ θνξνινγία ρσξίο ηαπηφρξνλα λα κεηψζεη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα επηθξαηήζεη ν ζπζηαιηηθφο αληίθηππνο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηελ νηθνλνκία έλαληη ηνπ δηαζηαιηηθνχ αληίθηππνπ ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. Υαξαθηεξηζηηθά, ε παξαγσγή κεηψζεθε θάησ απφ ην δπλεηηθφ πξντφλ θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο έθηαζε γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζην πςειφηεξν κεηαπνιεκηθά πνζνζηφ ηνπ 11%. Ωζηφζν, ε θάκςε πέηπρε λα πεξηνξίζεη ηνλ πιεζσξηζκφ, ν νπνίνο κεηψζεθε απφ πεξίπνπ 9% ην 1980 ζε κφιηο 3,2% ην 1983, ελψ ε νηθνλνκία κεηαθηλήζεθε ζε λέν ζεκείν ηζνξξνπίαο κε ρακειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο. Ήδε, ην 1985 ε νηθνλνκία βξηζθφηαλ νπζηαζηηθά θαη πάιη ζε ζπλζήθεο πιήξνπο απαζρφιεζεο. Stiglitz, J. E.- Walsh,C. E. (2009) Αρτές της Μακροοικονομικής, Παπαδήζεο, Αζήλα, ζει

Πιεζσξηζκόο. «Πληθφριζμός είναι ο μαγικός ηρόπος να κόυεις ένα πενηακοζάρικο ζηα δύο τφρίς να ηο ζκίζεις!»

Πιεζσξηζκόο. «Πληθφριζμός είναι ο μαγικός ηρόπος να κόυεις ένα πενηακοζάρικο ζηα δύο τφρίς να ηο ζκίζεις!» ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ Πιεζσξηζκόο Πιεζσξηζκφο είλαη ε αχμεζε ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ. Ο πιεζσξηζκφο είλαη έλα θαηλφκελν πνπ ζπκβαίλεη ζε φιν ην εχξνο ηεο νηθνλνκίαο θαη νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

pasp-oikonomikou.gr 1

pasp-oikonomikou.gr 1 1 Βαζκνί 2 1. Να δψζεηε ηνπο νξηζκνχο: Ιζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ Δκπνξηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Πιεξσκψλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Δπηζήκσλ πλαιιαγψλ Πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ρεηηθή-απφιπηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Τμήμα Πολιηικήρ Επιζηήμηρ και Δημόζιαρ Διοίκηζηρ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς, και

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

pasp-oikonomikou.gr απηέο νη ελαιιαθηηθέο επηινγέο. [2 κνλάδεο]

pasp-oikonomikou.gr απηέο νη ελαιιαθηηθέο επηινγέο. [2 κνλάδεο] Αλαιχζηε δύο απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: Θέμα 1 ο a. Υξεζηκνπνηήζηε ην αλαιπηηθφ πιαίζην ηνπ ππνδείγκαηνο Fleming-Mundell (IS-LM-BP) γηα λα αλαιχζεηε θαη λα ζπγθξίλεηε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο δηαζηαιηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριοσ - Σεπτζμβριοσ 2009 Υπεύθςνορ Έκδοζηρ: Φπήζηορ Φαπμάκηρ-Σςμβοςλορ ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπςπίδων Οικονόμος, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α -Sonila-Sofia Kisi Πρεςβεία τησ Ελλάδασ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ Τπεύθςνη Καθηγήηπια Γπιηζάκη Υ. Δπιμέλεια: Μπάορ Γημήηπιορ Νικολαΐδηρ Αλέξιορ Καβάλα 2007

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΤΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΤΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ & ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : Κος Καλαντζόποσλος Νικόλαος ποσδαστές : Γρηγοριάδης Γρηγόριος Εήσης Αναστάσιος ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Γεκνγξαθηθέο εμειίμεηο θαη νη επηπηώζεηο ζηελ απαζρόιεζε θαη ζηελ αγνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ ΓΔΝΗΑ ΣΩΝ 700 ΔΤΡΩ: ΑΗΣΗΔ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ ΓΔΝΗΑ ΣΩΝ 700 ΔΤΡΩ: ΑΗΣΗΔ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ ΓΔΝΗΑ ΣΩΝ 700 ΔΤΡΩ: ΑΗΣΗΔ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΓΙΑ & ΑΓΟΡΔ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΔΡΓΙΑ & ΑΓΟΡΔ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΔΡΓΙΑ & ΑΓΟΡΔ ΔΡΓΑΙΑ Σα βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο Απαζρνινύκελνη: είλαη ηα άηνκα ηα νπνία ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο είλαη απαζρνινχκελνη έλαληη ακνηβήο ή απηναπαζρνινχκελνη. Άλεξγνη: είλαη ηα άηνκα

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΓΔΟ 34 ΣΟΜΟ Β

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΓΔΟ 34 ΣΟΜΟ Β ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΓΔΟ 34 ΣΟΜΟ Β Δπηκέιεηα Βνπθειαηνο Αληωλεο 2008-2009 1 1 ΜΑΘΖΜΑ 1 ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ κειέηε ηεο καθξννηθνλνκίαο γίλεηαη κέζσ ηεο αλάιπζεο νηθνλνκηθψλ ππνδεηγκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί?

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Περισσότερα για τους φόρους Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Μεταβολές στην κατανάλωση λόγο φόρων Θπκεζείηε όηη νη άλζξσπνη ηππηθά θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξν από έλα αγαζό

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική ΙΙ Sample Test Θσάλλα Νηανχιε - Μηράιεο Νηεκνχζεο

Μικροοικονομική ΙΙ Sample Test Θσάλλα Νηανχιε - Μηράιεο Νηεκνχζεο 1) Η απνηειεζκαηηθή πξνζθνξά ελφο δεκφζηνπ αγαζνχ A. ζπκβαίλεη εθεί φπνπ ε δήηεζε γηα ην δεκφζην αγαζφ ηζνχηαη κε ηε πξνζθνξά ηνπ B. πξνυπνζέηεη φηη ε ηηκή ηνπ δεκφζηνπ αγαζνχ είλαη ίζε κε ην νξηαθφ θφζηνο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ» ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ

«ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ» ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΔΒΔΕΑ ρνιή: ΓΗΟΗΚΖΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Σκήκα: ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ» ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΤΡΡΟ ΝΔΚΣΑΡΗΟ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΠΧ Ο ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ΣΑΚΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΓΔ) ΔΠΙΓΡΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΙΑ ΥΧΡΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΗ ΜΔΛEΣΗ ΣΗΝ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΔΝΓΔΚΑΣΟ: ΟΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ

ΜΑΘΖΜΑ ΔΝΓΔΚΑΣΟ: ΟΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΜΑ ΔΝΓΔΚΑΣΟ: ΟΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ Σν απνηέιεζκα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο είλαη ηα εθαηνκκχξηα ησλ εμαζιησκέλσλ εξγαδνκέλσλ. Ζ αληζφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΗ ΠΔΡΗΟΥΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΑΣΔΡΗΝΖ ΠΟΤΓΑTΡΗΔ : ΑΜΠΑΣΕΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόλορ ηηρ σπημαηοοικονομικήρ αγοπάρ ζηην οικονομική ανάπηςξη

Ο πόλορ ηηρ σπημαηοοικονομικήρ αγοπάρ ζηην οικονομική ανάπηςξη ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Ο πόλορ ηηρ σπημαηοοικονομικήρ αγοπάρ ζηην οικονομική ανάπηςξη Τπνβιεζείζα ζηε Καθηγήηπια Γπιηζάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηε ρώξα καο ζήκεξα» Δπηβιέπσλ: αθθάο Θσκάο πνπδάζηξηα: Καινγήξνπ νθία ΑΘΖΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα