Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000"

Transcript

1 Αριθμός 4569 Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012 Αριθμός 2264 Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας της αντιπροσώπευσης και εμπορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών PEUGEOT και μοτοσικλετών PIAGGIO και GILERA της εταιρείας ΜΡΜ Eurocars Ltd από την εταιρεία Demstar Automotive Ltd. Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε από την εταιρεία Demstar Automotive Ltd κοινοποίηση για την εξαγορά από την εταιρεία ΜΡΜ Eurocars Ltd της επιχειρηματικής δραστηριότητας για την αντιπροσώπευση και εμπορία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών PEUGEOT και μοτοσικλετών PIAGGIO και GILERA. Η εταιρεία Demstar Automotive Ltd είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων, μοτοσίκλετών, εξωλέμβιων μηχανών και ανταλλακτικών της κατασκευάστριας εταιρείας HONDA, στη λειτουργία σταθμών επιδιόρθωσης και συντήρησης καθώς και στην εισαγωγή και εμπορία σκαφών αναψυχής. Η ΜΡΜ Eurocars Lid είνα! δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων καΐ μοτοσικλετών της κατασκευάστριας εταιρείας PEUGEOT, στην εισαγωγή και εμπορία μοτοσικλετών των κατασκευαστριών εταιρειών PIAGGIO και GILERA και ανταλλακτικών των υπό αναφορά κατασκευαστών, στη λειτουργία σταθμών επιδιόρθωσης και συντήρησης. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελεγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

2 Β 1900 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΜΑΙΌΥ 2012 Αριθμός 2265 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Παράταση Ισχύος Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο) Αρ. Άδειας Ν.419(Α)/Κ στην περιοχή Κλαυδιά, Αλεθρικό και Τερσεφάνου της επαρχίας Λάρνακας, της εταιρείας Ketonis Developments Ltd Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν υπόψη : 1. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008 (Ν.122(Ι)/2003 & Ν.239{!)/2004 & N.143(l}/2005) S. N.173(i)/2006 &Ν.92(1}/2008), και πιο συγκεκριμένα τις εξουσίες και αρμοδιότητες της ΡΑΕΚ όσον αφορά τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς των Αδειών που δύναται να χορηγεί η ΡΑΕΚ, 2. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Κανονισμών, και συγκεκριμένα των Κανονισμών περί Έκδοσης Αδειών, Κ.Δ.Π. 538/2004, 3. Την Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενεργείας {Αιολικό Πάρκο), με αριθμό Ν.419(Α)/Κ3-2005, στην περιοχή Κλαυδιά, Αλεθρικό και Τερσεφάνου της Επαρχίας Λάρνακας, ισχύος 34.5MW της εταιρείας Ketonis Developments Ltd, με ημερομηνία 13/06/2005, 4. Την υπ' αριθμό πρακτικού 511/2010 απόφαση της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 23/11/2010, με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε παράταση της άδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/Κ της εταιρείας Ketonis Developments Ltd για ακόμη δέκα οκτώ (18) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 12/12/2011, 5. Την επιστολή της εταιρείας Keionis Developments Ltd, ημερομηνίας 01/11/2011, με την οποία ενημερώνει τη ΡΑΕΚ όπ έχει λάβει την έγκριση του ιδιοκτήτη συστήματος μεταφοράς για την ενεργοποίηση του υποσταθμού και την συνεπακόλουθη σύνδεση και συγχρονισμό των Ανεμογεννητριών του Αιολικού Πάρκου, επισυνάπτοντας και αντίγραφο πιστοποιητικού επιθεώρησης και ελέγχου των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, 6. Την επιστολή του ΔΣΜ με αριθμό Δ2/ /111901, ημερομηνίας 02/11/2011, με την οποία ορίζεται ως ημερομηνία ενεργοποίησης του υποσταθμού του Αιολικού Πάρκου η 3 η Νοεμβρίου 2011, 7. Την υπ' αριθμό (09) επιστολή της Επιτροπής του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, ημερομηνίας 03/11/2011, προς την εταιρεία Ketonis Developments Ltd με την οποία καλεί την εταιρεία να υπογράψει την τροποποιημένη σύμβασης επιδότησης, 8. Την επιστολή του ΔΣΜ με αριθμό Δ2/ /112043, ημερομηνίας 21/11/2011, με την οποία ζητά από την εταιρεία Ketonis Developments Ltd ενημέρωση για τις προθέσεις και το χρονοδιάγραμμα της εταιρείας για εγκατάσταση και των 23 Ανεμογεννητριών του Αιολικού Πάρκου, 9. Την επιστολή της εταιρείας Ketonis Deveiopments Ltd προς τον ΔΣΜ, ημερομηνίας 21/12/2011, με την οποία ενημερώνει τον ΔΣΜ για τις προθέσεις της εταιρείας να εγκαταστήσει και τις 23 Ανεμογεννήτριες, 10. Την επιστολή της εταιρείας Ketonis Developments Ltd, ημερομηνίας 27/12/2011, με την οποία ενημερώνει τη ΡΑΕΚ ότι 21 Ανεμογεννήτριες του Αιολικού Πάρκου έχουν τεθεί σε λειτουργία και ζητά από την ΡΑΕΚ έγκριση σταδιακής υλοποίησης και παράτασης του έργου, 11. Την επιστολή του ΔΣΜ με αριθμό Δ/310.4/120091, ημερομηνίας 24/01/2012, με την οποία ενημερώνει την εταιρεία Ketonis Developments Ltd ότι η εγγραφή του Αιολικού Πάρκου Αλεξιγρος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, επισυνάπτοντας και το σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής, 12. Την υπ'* αριθμό φακέλου ΡΚ/Κ300&Ν419(Α)/Κ3-2005/85-12 επιστολή της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 06/02/2012, με την οποία ζητούσε από τον ΔΣΜ, λαμβανομένου υπόψη και της επιστολής του, Δ2/ /112043, ημερομηνίας 21/11/2011, να ενημερώσει τη ΡΑΕΚ εάν στα πλαίσια της Νομοθεσίας το αίτημα της εταιρείας Ketonis Developments Ltd είναι τεχνητά εφικτό, 13. Την υπ' αριθμό Δ2/ / απαντητική επιστολή του ΔΣΜ, ημερομηνίας 08/02/2012, με την οποία ενημερώνει τη ΡΑΕΚ ότι είναι τεχνητά εφικτό, υπό προϋποθέσεις, να εγκατασταθούν και οι 23 Ανεμογεννήτριες, νοουμένου όπ συμφωνήσει και η ΑΗΚ υπό την ιδιότητα του ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς και του αγοραστή της παραγόμενης ενέργειας και η εταιρεία Ketonis Developments Ltd, δεσμευτεί να αναλάβει να επωμιστεί όλα τα οποιαδήποτε επιπρόσθετα έξοδα προκύψουν, 14. Την συνάντηση των Μελών της ΡΑΕΚ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Νομικούς Συμβούλους της εταιρείας Ketonis Developments Ltd, στις 08/03/2012, και την δέσμευση της εταιρείας Ketonis Deveiopments Ltd, να επωμιστεί όλα τα οποιαδήποτε επιπρόσθετα έξοδα προκύψουν, 15. Την επιστολή της εταιρείας Ketonis Developments Ltd, ημερομηνίας 03/05/2012, με την οποία αιτιολογεί την χρονική διάρκεια της παράτασης που ζητά, και επειδή σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2008 και τους σχετικούς με την Έκδοση Αδειών Κανονισμούς η χρονική διάρκεια των Αδειών που χορηγεί η ΡΑΕΚ είναι στην διακριτική ευχέρεια των Μελών της ΡΑΕΚ να την αποφασίσουν, τα Μέλη της ΡΑΕΚ κρίνουν ότι εφόσον μπορούσαν ευθύς εξ αρχής να παραχωρήσουν Άδεια μεγαλύτερης διάρκειας για την κατασκευή του πιο πάνω έργου, και λαμβανομένου υπόψη ότι οι 21 Ανεμογεννήτριες του Αιολικού Πάρκου έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία και το Αιολικό Πάρκο έχει εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ΑΠΕ, δύνανται τώρα να το πράξουν και να παρατείνουν την διάρκεια Ισχύος της Άδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/Κ της εταιρείας Ketonis Developments Ltd και αφού εξέτασαν όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να εγκρίνουν, υπό προϋποθέσεις, την σταδιακή υλοποίηση και να παρατείνουν, για τελευταία φορά, την διάρκεια Ισχύος της Άδειας Κατασκευής Ν,419(Α)/Κ της εταιρείας Ketonis Developments Ltd μέχρι τις 30/04/2013.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 1901 Η ΡΑΕΚ εγκρίνει την πιο πάνω παράταση ισχύος της Αδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/Κ και σταδιακής υλοποίησης με την προϋπόθεση ότι η εταιρεία Ketonis Developments Ltd, σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θα προσκομίσει: = Γραπτή δέσμευση της εταιρείας ότι αναλαμβάνει να επωμιστεί όλα τα οποιαδήποτε επιπρόσθετα έξοδα προκύψουν για την σύνδεση τόσο της 22 ης όσο και της 23 ης Ανεμογεννήτριας, e Επίσημο αντίγραφο δεσμευτικής παραγγελίας των δύο (2) Ανεμογεννητριών καθώς επίσης και γραπτής αποδοχής της παραγγελίας από τον κατασκευαστή των Ανεμογεννητριών, την εταιρεία VENSYS. Η απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Ketonis Devefopments Ltd καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους κατόχους άδειας μέσω της ι στο σελίδας της ΡΑΕΚ. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ, να παρατείνει την διάρκεια Ισχύος της Αδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/Κ της εταιρείας Ketonis Developments Ltd μέχρι τις 30/04/2ÛÎ3, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ι στο σελίδα της ΡΑΕΚ. Αριθμός 2266 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 159 ΤΟΥ 1990 ΚΑΙ 43(1) ΤΟΥ 1999) Κατάλογος δυνάμει του άρθρου 4 Γνωστοποιείται ότι, από την ημέρα δημοσίευσης της Γνωστοποίησης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα κινηματογραφικά έργα THE DESCENDANTS και WE BOUGHT A ZOO που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που δημοσιεύτηκε ως γνωστοποίηση με αριθμό 4439 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 4532 και ημερομηνία 27 Οκτωβρίου 2011, και έχουν αύξοντα αριθμό 32 και 47, διαγράφονται από αυτόν. (Υ.Ε /9) Έγινε στις 9 Μαΐου ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΥ, Υπουργός Εσωτερικών. Αριθμός 2267 REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES JANUARY-MARCH 2012 Αντίτυπα της έκθεσης 'REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES (JANUARY-MARCH 2012)' στην Αγγλική γλώασα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 10,00 το αντίτυπο.

4 1902 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΜΑΪΟΥ 2012 Αριθμός 2268 ΥΊΙΟΥΤΠΠΟΠΤΛΣΙΛΣ ΚΛΙ Κ()ΙΝ!ΝΙΚί!Ν ΛΙΦΛΛΙΙΚΩΝ! ( (! ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ^ /> Τ.(-) Λι:υκωπίιι. Ί'ηλ Φαί 22376^72 v îa il' ι\\\ w.cvclikloh.ki-'i'ia.nilsi.eox.cy ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΔΗΜΟΚΡΛΙΙΛ! ; <p~?v;,i, ';, -.-;: ΕΥΈΛΙΚΤΕΣ MOP* EI c..tin μυς.»porh <c. nvîjen AllAEiOAHIME ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΕΥΕΛ1ΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκά Κοινωνικό Ταμείο και από την Κυπριακή Δημοκρατία Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, ως Φορέας Διαχείρισης του «Σχεδίου Χορηγιών για Ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις», ανακοινώνει την άρση της αναστολής παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής ακ> Σχέδιο (αρ. πρόσκλησης: 02/2.1/1/ /ΣΧ), από την Παρασκευή, 18/5/2012 συμπεριλαμβανομένης. Αιτήσεις θα γίνονται δέκτες μέχρι την 30ή Απριλίου 2014 ή μέχρι εξάντλησης του πρόσθετου προϋπολογισμού του Σχεδίου που ανέρχεται στο Το Σχέδιο εντάσσεται στον «Ειδικό Στόχο (Α): Αύξηση του Εργατικού Δυναμικού και της Απασχόλησης των Γυναικών» του "Άξονα Προτεραιότητας 2: Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας» του «Επιχειρησιακού Προγράμματος: Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή, Ί3». Σκοπός του Σχεδίου είναι να προσελκύσει στην απασχόληση οικονομικά αδρανείς γυναίκες, οικονομικά αδρανή άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, και οικονομικά αδρανή άτομα που αναζητούν εργασία με ειδικό ωράριο λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, που έχουν δυσκολία να εισέλθουν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας χωρίς βοήθεια, και επιθυμούν νο εργασθούν βάσει κάποιας ευέλικτης μορφής απασχόλησης, καθώς και άνεργους που παραπέμπονται για συμμετοχή στο Σχέδιο από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης. Το Σχέδιο απευθύνεται προς όλες τις επιχειρήσεις/οργανισμαύς σε οποιοδήποτε τομέα οικονομικής δραστηριότητας που θα δημιουργήσουν μια ή περισσότερες νέες θέσεις εργασίας με ευέλικτες ρυθμίσεις, νοουμένου ότι ικανοποιούν τους όρους και προϋποθέσεις για κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Το Σχέδιο επιχορηγεί για περίοδο 12 μηνών επιχειρήσεις/οργανισμούς με το 65% του εργατικού κόστους των ατόμων που θα προσληφθούν στις νέες θέσεις εργασίας με ευέλικτες ρυθμίσεις. Επιχορηγεί επίσης για την ίδια περίοδο, τα εργοδοτούμενα άτομα, με το κόστος μετάβασης προς και από τον τόπο εργασίας τους. Έντυπα αιτήσεων, ενημερωτικά έντυπα, καθώς και ο Οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου, ευρίσκονται στην ιστοσελίδα του Κέντρου Παραγωγικότητας και στην ιστοσελίδα του έργου Οι αιτήσεις να παραδίδονται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση, Διευθυντή, Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, «Σχέδιο Χορηγιών για Ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις», Λεωφόρος Καλλιπόλεως 77, 21G0 Λευκωσία, Τ.Θ , 1679 Λευκωσία ή να αποστέλλονται με φαξ στον αριθμό Για επιπρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους Λειτουρνσύς. Ζήνωνα Κληρίδη, τηλ , Έλενα Χριστοδουλίδου, τηλ ,

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΜΑΊΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 1903 Αριθμός 2269 Α. Γενικά Κριτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ίσοτιμησ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Εγκριθέντα από το Υπουργικό Συμβούλιο Κριτήρια εξέτασης αιτήσεων δανειοδότησης μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας (1) Η υποβολή αίτησης από δικαιούχο αιτητή δεν σημαίνει αυτόματη έγκριση του για δάνειο. Οι αιτήσεις εξετάζονται και εγκρίνονται ή απορρίπτονται με βάση καθορισμένα κριτήρια περιλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της δυνατότητας του αιτητή να αποπληρώνει το δάνειο. Η κανονική αποπληρωμή των δανείων διασφάλιζε! επίσης τη βιωσιμότητα του Σχεδίου για συνεχή εξυπηρέτηση όσο το δυνατό περισσότερων αιτήτών. (2) Δεν εγκρίνονται αιτήσεις για αποπληρωμή δανείων ή κάλυψη δαπανών που έχουν γίνει πριν από την υποβολή της αίτησης στον Κεντρικό Φορέα. Εξαιρούνται περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών υγείας (αιτήσεις δανειοδότησης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη). Όμως, οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την ιατρική περίθαλψη τους. (3) Στον καθορισμό του ύψους του παρεχόμενου δανείου ή εγγύησης από τον Κεντρικό Φορέα, θα λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, και η τυχόν κάλυψη όλου ή μέρους των δαπανών του αιτητή για τον ίδιο σκοπό, από κρατικά ή άλλα σχέδια. (4) (α) Για πρόσφυγες αιτητές, τα ποσά που εγκρίνονται Θα μπορεί να φθάνουν μέχρι το 80% της αξίας της κατεχόμενης ή και απροσπέλαστης περιουσίας τους ή μέχρι οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά θα είναι το μικρότερο με εξαίρεση την περίπτωση αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας όπου το ποσό θα μπορεί να φθάνει μέχρι τις και τις περιπτώσεις αιτήσεων για επαγγελματική δραστηριοποίηση και σπουδαστικά δάνεια όπου το ποσό το οποίο δύναται να εγκριθεί με εγγύηση του Κεντρικού Φορέα μπορεί να φθάσει μέχρι τις (β) Στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτητής δεν είναι πρόσφυγας ή ούτε και ένας από τους γονείς του είναι πρόσφυγας, τα ποσά που εγκρίνονται θα μπορεί να φθάνουν μέχρι το 80% της αξίας της κατεχόμενης ή και απροσπέλαστης περιουσίας τους ή μέχρι (οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά θα είναι το μικρότερο), μείον 20% μέχρι 40%. Οταν ένας εκ των γονέων του αιτητή είναι πρόσφυγας το ποσοστό αποκοπής δεν θα υπερβαίνει το 20%. Νοείται ότι για τον καθορισμό του ποσού που εγκρίνεται, θα λαμβάνονται υπόψη και τα υπόλοιπα κριτήρια. (5) Οι αιτήσεις εξετάζονται με τη σειρά σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό αίτησης που τους δίδεται κατά την ημερομηνία κατάθεσης τους στον Κεντρικό Φορέα καθώς και σύμφωνα με τα εκάστοτε διαθέσιμα κονδύλια για τον κάθε σκοπό δανείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Φορέα μπορεί όμως σε εξαιρετικές και ιδιάζουσες περιπτώσεις και αφού λάβει υπόψη όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης να αποφασίσει την εξέταση τους κατά προτεραιότητα. (6) Αιτητές, οι οποίοι βάσει των τεκμηριωμένων εισοδημάτων τους δεν διαθέτουν επαρκή δανειοεξοφληπκή ικανότητα δεν θα εγκρίνονται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις αιτήσεων για φοιτητικά και ιατροφαρμακευτικά δάνεια. (7) Κατά την εξέταση της αίτησης θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του αιτητή. (8) Αιτητές που έχουν καθυστερημένες δόσεις για προηγούμενα δάνεια θα εγκρίνονται καταρχήν υπό τον όρο ότι θα αποπληρώσουν τις καθυστερημένες δόσεις και το δάνειο δεν θα παρέχεται μέχρι την παρέλευση 6 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης ούτως ώστε να επιβεβαιώνεται ότι θα συνεχίζουν να πληρώνουν τις δόσεις τους για τα προηγούμενα δάνεια. Στις περιπτώσεις σπουδαστικών δανείων, δεν 8α εκδίδεται η δόση για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος εάν υπάρχουν καθυστερημένες δόσεις για τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη. Β. Κριτήρια για Σπουδαστικά Δάνεια (1) Η κάθε αίτηση θα αφορά μία σπουδή και γίνεται αποδεκτή εφόσον ο αιτητής έχει εξασφαλίσει προοφαρά Θέσης ή εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο ή εγγεγραμμένο ως ανώτερο/ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ως μεταλυκειακό εκπαιδευτικά ίδρυμα τεχνικής ή και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορεί να είναι στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Για τυχόν μετέπειτα σπουδές, π.χ. μεταπτυχιακές, ο αιτητής πρέπει να υποβάλει νέα ξεχωριστή αίτηση όταν θα έχει εξασφαλίσει προσφορά θέσης ή εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. (2) (α) Για σπουδές που το ακαδημαϊκό τους έτος αρχίζει μεταξύ των μηνών Μαΐου ως Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές εφόσον υποβληθούν από την 1 Ί Φεβρουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους και το αργότερο μέχρι και την 31 Π ίανουαρίσυ του επόμενου έτους.

6 ΤΜΗΜΑ Β 1904 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΜΑΊΟΥ 2012 Για σπουδές, που το ακαδημαϊκό τους έτος αρχίζει μεταξύ των μηνών Μαΐου ως Δεκεμβρίου του ιδίου έτους η έκδοση της ανάλογης δόσης του δανείου Θα μπορεί να γίνεται μέχρι 31/3 του επόμενου έτους. (β) Για σπουδές που το ακαδημαϊκό τους έτος αρχίζει μεταξύ των μηνών Ιανουαρίου ως Απριλίου του ίδιου έτους, οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές εφόσον υποβληθούν από την 1 η Μαΐου του προηγούμενου έτους μέχρι και την 30'! Απριλίου του έτους εντός του οποίου αρχίζει το ακαδημαϊκό έτος σπουδών. Για σπουδές, που το ακαδημαϊκό τους έτος αρχίζει μεταξύ των μηνών Ιανουαρίου ως Απριλίου του ιδίου έτους η έκδοση της ανάλογης δόσης του δανείου θα μπορεί να γίνεται μέχρι 31/7 του ιδίου έτους. Η παραχώρηση σπουδαστικού δανείου Θα καλύπτει και το ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση εφόσον Θα έχει υποβληθεί μέσα στα πιο πάνω χρονικά περιθώρια. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και από φοιτητές που ήδη σπουδάζουν για κάλυψη του υπόλοιπου της χρονικής διάρκειας των σπουδών τους. Οι αιτήσεις αιτητών που δεν αρχίζουν τις σπουδές τους από το ακαδημαϊκό έτος που δήλωσαν στην αίτηση τους για δανειοδότηση από τον Κεντρικό Φορέα αλλά τελικά τις μεταθέτουν για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, δεν θα απορρίπτονται αλλά θα εξετάζονται όταν θα αρχίσει η εξέταση αιτήσεων του επόμενου ακαδημαϊκού έτους στο οποίο μετάθεσαν τις σπουδές τους. (3) Τα ετησία κόστη σπουδών για σκοπούς δανειοδότησης από τον Κεντρικό Φορέα θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη το κόστος διδάκτρων όπου υπάρχει και τα έξοδα συντήρησης του φοιτητή καθώς και τον Κανονισμό 10(1) του Σχεδίου ως προς το ανώτατο όριο δανειοδότησης. Το ετήσιο ποσό που θα εγκρίνεται για έξοδα συντήρησης του φοιτητή είναι: για σπουδές σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, στις Η.Π.Α. και Καναδά για σπουδές στην Ελλάδα και λοιπές χώρες για σπουδές σε Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας για σπουδές στην Κύπρο όταν η περιοχή (αστική και ευρύτερη αστική περιοχή) στην οποία διαμένει και σπουδάζει ο φοιτητής, είναι διαφορετική από την περιοχή διαμονής των γονέων του για σπουδές στην Κύπρο όταν η περιοχή (αστική και ευρύτερη αστική περιοχή) στην οποία διαμένει και σπουδάζει ο φοιτητής, είναι η ίδια με την περιοχή στην οποία διαμένουν οι γονείς του. (4) Αιτήσεις που αφορούν καλοκαιρινά μαθήματα (summer sessions) και προπαρασκευαστικά / προεισαγωγικά προγράμματα σπουδών (foundation / preparatory / access / pre-degree courses) δεν θα γίνονται αποδεκτές. (5) Αιτήσεις από επαγγελματικά αποκατεστημένους φοιτητές 0α απορρίπτονται. Εξαιρούνται περιπτώσεις εργαζόμενων φοιτητών που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους εξασφαλίζουν αδεία άνευ απολαβών. (6) Αιτήσεις από φοιτητές που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι φαίνεται να εργάζονται αναγκαστικά προκειμένου να εξασφαλίζουν μικρό εισόδημα για να χρηματοδοτούν μέρος του κόστους των σπουδών τους, Θα εγκρίνονται και για έξοδα διαβίωσης. (7) Φοιτητές, οι οποίοι αλλάζουν χώρα ή/και κλάδο σπουδών σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και αρχίζουν σπουδές εξ' υπαρχής δικαιούνται, να δανειοδοτηθούν για ποσό που ισοδυναμεί με το κόστος των νέων σπουδών τους. Το ποσό που θα έχουν ήδη λάβει για τις προηγούμενες σπουδές τους θα αφαιρείται από το κόστος των νέων σπουδών. Η πιο πάνω τακτική 8α εφαρμόζεται μία φορά και χωρίς να χρειάζεται να υποβληθεί νέα αίτηση καθώς, όπου απαιτείται, Θα μπορεί να γίνεται αύξηση οτο ποσό του υφιστάμενου δανείου. Επιπλέον, σε περίπτωση έγκρισης δανείου, του οποίου η υποθήκευση ή/και η σύναψη δεν έχει πραγματοποιηθεί τότε η αίτηση να επανεξετάζεται με βάση τα νέα δεδομένα κα* χωρίς ο αιτητής να λαμβάνει οποιοδήποτε ποσό για σπουδές που έχουν διακοπεί. (θ) Αιτήματα για επανάληψη ακαδημαϊκού έτους για τις Ιδιες σπουδές για οποιοδήποτε λόγο (αποτυχία στις εξετάσεις, καταλήψεις, πρόβλημα υγείας κ.λπ.) Θα εγκρίνονται μόνο μία φορά. (9) Αιτήσεις για δανειοδότηση με σκοπό την απόκτηση δεύτερου τίτλου σπουδών (διπλώματος/πτυχίου/μεταπτυχιακού) του ιδίου επιπέδου, από αιτητές, οι οποίοι έχουν ήδη δανειοδοτηθεί από τον Κ.Φ. για την απόκτηση του πρώτου τίτλου σπουδών τους δεν θα εγκρίνονται. (10) Στις περιπτώσεις παροχής υποτροφίας, θα αφαιρείται το 50% του συνολικού ποσού της υποτροφίας, από το ύψος του σπουδαστικού δανείου που δικαιούται ο αιτητής. Γ. Κριτήρια για Στεγαστικά Δάνεια (1) Οι αιτήσεις πρέπει να είναι για αγορά ή ανέγερση κατάλληλης ιδιόκτητης κατοικίας (κατοικία ή διαμέρισμα) για ιδιοκατοίκηση και μόνιμη διαμονή ή για ολοκλήρωση εργασιών ανέγερσης κατοικίας ή και για ουσιαστικές βελτιώσεις ή και προσθήκες σε υφιστάμενη ιδιόκτητη κατοικία για να καταστεί κατάλληλη. Δηλαδή, οι αιτήσεις πρέπει να είναι για πρώτη κατάλληλη κατοικία.

7 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΜΑΊΟΥ (2) Αιτήσεις για αγορά δεύτερης κατοικίας δεν θα εγκρίνονται εκτός εάν η πρώτη κατοικία είναι ανεπαρκής σύμφωνα με τη σύνθεση και τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας. (3) Συμπληρωματικές αιτήσεις για το ίδιο ακίνητο καθώς και για μεταστέγαση για σκοπούς βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης δε θα εγκρίνονται, ειδικά εάν με την πρώτη αίτηση έλαβαν το ανώτατο ιτοοό δανείου σύμφωνα με τα Κριτήρια που ίσχυαν κατά το χρόνο εξέτασης τους. (4) Στις περιπτώσεις αιτήσεων από πρόσφυγες αιτητές για απόκτηση κατοικίας, το ποσό δα μπορεί να φθάνει μέχρι πς Στις περιπτώσεις αιτήσεων από μη πρόσφυγες αιτητές για απόκτηση κατοικίας, το ποσό θα μπορεί να φθάνει μέχρι τις (5) Σύζυγοι δικαιούνται δανειοδότηση μόνο για μία κατοικία και μέχρι το συνολικό ποσό των (6) Αναφορικά με τις αιτήσεις για ανέγερση κατοικίας κατά την εξέταση της αίτησης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ιδιόκτητου οικοπέδου (τιτλοποιημένου ή με πωλητήριο έγγραφο χαρτοσημασμένο και κατατεθειμένο στο Κτηματολόγιο). (7) Αναφορικά με τις αιτήσεις για επιδιορθώσεις, ουσιαστικές βελτιώσεις ή και προσθήκες σε υφιστάμενη κατοικία για να καταστεί κατάλληλη, η κατοικία θα πρέπει να είναι ηλικίας 10 ετών και άνω και το ποσό που εγκρίνεται θα μπορεί να ανέλθει μέχρι τις Επιπρόσθετα, στη λήψη απόφασης για απόρριψη ή έγκριση της αίτησης καθώς και για το ποσό έγκρισης, θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος της αξίας της κατεχόμενης ή και απροσπέλαστης περιουσίας των μη προσφύγων αιτητών. Νοείται ότι κατά τη λήψη απόφασης επί της αίτησης, θα λαμβάνονται επίσης υπόψη και ία υπόλοιπα κριτήρια. (8) Οι αιτήσεις που αφορούν επιδιορθώσεις, ουσιαστικές βελτιώσεις ή και προσθήκες σε υφιστάμενη κατοικία θα υποβάλλονται σε διαφορετικό έντυπο και θα εμπίπτουν εντός του κονδυλίου για Εγγυήσεις Στεγαστικών Δανείων. (9} Σε περίπτωση όπου υπάρχουν αμφιβολίες κατά πόσο το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ιδιοκατοίκησης να επιβάλλεται ποσοστό παρακράτησης ύψους 20%-30% στο ποσό του δανείου, το οποίο να παραχωρείται μετά από επιτόπια επίσκεψη, η οποία θα πραγματοποιείται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έγκρισης ιης αίτησης. (10) Αιτήσεις για αγορά οικοπέδου δεν γίνονται αποδεκτές. (11) Τα στεγαστικά δάνεια που θα εγκρίνονται από τον Κεντρικό Φορέα θα μπορεί να καλύπτουν: (α) (β) Την εξόφληση μέρους ή όλων των ανεξόφλητων/εκκρεμούντων κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης στεγαστικών δανείων από άλλες πηγές που σύναψε ο αιτητής μετά την υποβολή της αίτησης του στον Κεντρικό Φορέα για την αγορά/ανέγερση/βελτίωση της κατοικίας του, ή/και τις δαπάνες (όλες ή μέρος τους) που θα γίνουν ή που υπολείπονται να γίνουν κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης, για την αγορά/ανέγερση/βελτίωση της κατοικίας. (12) Η στεγαστική χορηγία από την Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων (Υ.Μ.ΑΠ.Ε.), δεν θα αφαιρείται από το ολικό ποσό που χρειάζεται ο αιτητής για ανέγερση ή αγορά της κατοικίας. (13) Δεν θα εγκρίνονται στεγαστικές αιτήσεις που υποβάλλονται από φοιτητές εκτός εάν προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και εργαδοταύνται. Για το σκοπό αυτό θα μπορεί να τους παραχωρηθεί παράταση, η οποία δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος. (14) Δεν θα εγκρίνονται στεγαστικά δάνεια για εξόφληση χρεών που οφείλονται από παιδιά οε γονείς και αντίστροφα καθώς και κατά κανόνα, ποσά που οφείλονται σε αδέλφια και σε άλλα συγγενικά πρόσωπα εκτός στις περιπτώσεις που πέραν πάσης αμφιβολίας τεκμηριώνεται η γνησιότητα της πράξης αυτής. Επιπρόσθετα, στεγαστικές αιτήσεις που αφορούν αγοραπωλησίες οικιστικών μονάδων μεταξύ γονέων και παιδιών δεν Θα εγκρίνονται. {15} Η επιχορήγηση του επιτοκίου του στεγαστικού δανείου, θα ισχύει από την ημερομηνία που ο ενκριμένος αιτητής συνάπτει τη συμφωνία δανείου με εγγύηση του Κεντρικού Φορέα. Δεν θα ισχύει αναδρομικό για τυχόν δάνεια του αιτητή που σύναψε πριν από την πιο πάνω συμφωνία. (16) Οι αιτήσεις για στεγαστικά δάνεια θα εξετάζονται με βάση τις εύλογες στεγαστικές ανάγκες του κάθε αιτητή και το εκάστοτε ετήσιο διαθέσιμο στεγαστικό κονδύλι του Κεντρικού Φορέα. (17) Τα δάνεια θα καλύπτονται από ασφάλεια ζωής. (18) Οι κατοικίες πρέπει να καλύπτονται από ασφάλεια πυρός και θεομηνίας.

8 TMHftfiA ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΜΑ'ΙΌΥ 2012 Δ. Κριτήρια για Επαγγελματικά Δάνεια (1) Τα ποσά των επαγγελματικών δανείων που εγκρίνονται, μπορεί να ανέλθουν, (α) μέχρι όταν παραχωρούνται με κεφάλαια του Κεντρικού Φορέα ή (β) μέχρι όταν παραχωρούνται με εγγύηση του Κεντρικού Φορέα. (2) Αναφορικά με σχετικές αιτήσεις που υποβάλλονται από συγγενικά πρόσωπα για την ίδια επιχειρηματική μονάδα η δανειοδότηση δεν θα ξεπερνά το συνολικό ποσό των ή το 50% της επένδυσης, όποιο είναι τα μικρότερο. (3) Η βιωσιμότητα της επαγγελματικής δραστηριότητας του αιτητή αποτελεί βασικό κριτήριο. (4) Αιτήσεις που αφορούν νεοσύστατες επιχειρηματικές μονάδες, οι οποίες προϋποθέτουν κεφαλαιουχική επένδυση ύψους και άνω θα πρέπει να συνοδεύονται από ενυπόγραφη μελέτη βιωσιμότητας από ανεξάρτητο εγκεκριμένο ελεγκτή. (5) Αιτήσεις που περιέχουν το στοιχείο της επένδυσης, όπως για αγορά νής, οικοπέδου, επιδιόρθωση κατοικίας ή καταστήματος προς ενοικίαση, αγορά χρεογράφων κλπ., θα απορρίπτονται. (6) Αιτήσεις που αφορούν εξάσκηση δεύτερου επαγγέλματος από τον αιτητή, θα απορρίπτονται εκτός εξαιρετικών ειδικών περιπτώσεων χαμηλά αμειβομένων ή μερικώς απασχολουμένων οι οποίες θα μπορούν να εγκρίνονται εφόσον Θα κρίνονται αιτιολογημένες και ότι πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια. (7) Οι χορηγίες ή και τα δάνεια προς τον αοητή μέσω άλλων κρατικών επαγγελματικών σχεδίων για τον Ιδιο σκοπό για τον οποίο ο αιτητής υποβάλλει αίτηση στον Κεντρικό Φορέα, θα λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση της αίτησης του. (8) Τα επαγγελματικά δάνεια που εγκρίνονται αϊτό τον Κεντρικό Φορέα θα μπορεί να καλύπτουν: (α) (β) (γ) (δ) την εξόφληση μέρους ή όλων των ανεξόφλητων/εκκρεμούντων κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης επαγγελματικών δανείων από άλλες πηγές που σύναψε ο αιτητής μετά την υποβολή της αίτησης στον Κεντρικό Φορέα για τους Ιδιους σκοπούς εξοπλισμού και κεφαλαίου κίνησης, ή/και τις δαπάνες (όλες ή μέρος τους) που βα γίνουν ή που υπολείπονται να γίνουν κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης, για αγορά εξοπλισμού και για κεφάλαιο κίνησης που ζητούσε ο αιτητής όταν υπέβαλε την αίτηση του. Νοείται άτι απήσεις που αφορούν την παραχώρηση δανείου για κεφάλαιο κίνησης για νεοσύστατες επιχειρήσεις δεν θα ξεπερνά τις αναλόγως του μεγέθους και του επιχειρηματικού τους πλάνου. Πα ήδη δραστηριοποιημένες εταιρείες το κεφάλαιο κίνησης δεν θα ξεπερνά το 15% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων 3 ων ετών και στον καθορισμό του ποσού θα λαμβάνεται υπόψη το ήδη υπάρχον απόθεμα της επιχείρησης. Η περίοδος αποπληρωμής δεν θα υπερβαίνει τα 10 χρόνια όταν το δάνεια αφορά μόνο κεφάλαιο κίνησης, ή/και τις δαπάνες (όλες ή μέρος τους) για εξοπλισμό, τις οποίες έκανε ο αιτητής για τους ίδιους σκοπούς μετά την υποβολή της αίτησης του στον Κεντρικό Φορέα, εφόσον κατά τα χρόνο εξέτασης της αίτησης του θα προσκομίσει τεκμηριωμένες αποδείξεις πληρωμών που έκανε, τις δαπάνες για α γα ρ ά/ανεγερ ση/βελτίωση επαγγελματικού υποστατικού για τις οποίες θα ισχύουν, μεταξύ άλλων, τα Ιδια κριτήρια που περιέχονται στην παράγραφο Γ. (11) για απόκτηση κατοικίας. (9) Το ποσοστό συμμετοχής του αιτητή στην επένδυση καθορίζεται στο 30%. Θα ζητούνται πρωτότυπα τιμολόγια και επαρκώς συμπληρωμένα με τα στοιχεία του προμηθευτή (π.χ. όνομα, διεύθυνση και αριθμός φορολογικής ταυτότητας και μητρώου Φ.Π.Α.). (10) Προκειμένου για δανειοδότηση με σκοπό την απόκτηση ιδιόκτητης επαγγελματικής στέγης, η επιχειρηματική μονάδα θα πρέπει να λειτουργεί για τουλάχιστον για 3 χρόνια. Εξαίρεση θα αποτελούν οι βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες, οι οποίες πρέπει να δραστηριοποιούνται σε καθορισμένες ζώνες. (11 ) Αιτήσεις για ριζικές ή εκτεταμένες επιδιορθώσεις/ανοκαινίσεις οε ενοικιαζόμενα υποστατικά που ανήκουν σε τρίτους δεν θα εγκρίνονται. (12) Προκειμένου για ανακαίνιση ιδιόκτητου υποστατικού δύναται να καλύπτονται δαπάνες, στις οποίες τιροεβηκε ο αιτητής μετά την υποβολή της αίτησης του στον Κ,Φ., εφόσον κατά το χρόνο εξέτασης της θα είναι σε θέση να προσκομίσει τεκμηριωμένες αποδείξεις πληρωμών. 13) Για αιτήσεις που αφορούν την αγορά μεταχειρισμένων επαγγελματικών οχημάτων π.χ. ταξί, τρέιλερ, εκσκαφείς κλπ. θα ζητείται εκτίμηση από εγκεκριμένους εκτιμητές οχημάτων. Επιπλέον, πρέπει να παρουσιάζονται

9 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΜΑΊΟΥ πιστοποιητικά καταλληλότητας μετά από έλεγχο Μ.Ο.Τ.. Αναφορικά με τις τιμές ίων αδειών «Τ» θα ζητείται επίσημη πληροφόρηση από το Σύνδεσμο Οδηγών Ταξί. Η περίοδος αποπληρωμής των δανείων που αφορούν αγορά επαγγελματικού οχήματος δεν Θα ξεπερνά τα 7 χρόνια. (14) Αιτήσεις που αφορούν μη ανταγωνιστικούς τομείς της οικονομίας ή/και με προβληματικά οικονομικά δεδομένα δε θα εγκρίνονται. Όμως, στις περιπτώσεις που πρόκειται για υφιστάμενες μονάδες που αποτελούν τη μοναδική πηγή εισοδήματος για την οργανική οικογένεια και τυχόν δανειοδότηση θα τις βοηθήσει ούτως ώστε να συνεχίσουν να uqiioravrai ως δρώσες επιχειρηματικές μονάδες, τότε θα εξετάζονται με τη μέγιστη δυνατή επιείκεια και να λαμβάνεται υπόψη εκτός από τη βιωσιμότητα καί η διαδοχή. (15) Αιτήσεις από πρόσωπα που εργοδοτούνται ως υπάλληλοι σε άλλες εταιρείες και ζητούν δανειοδότηση για να δημιουργήσουν δική τους μονάδα, θα εγκρίνονται εφόσον κρίνονται δικαιολογημένες και υπό τον όρο ότι ο αιτητής θα έχει αποδεδειγμένα κάνει κάποια ουσιαστικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή και το ποσοστό παρακράτησης στο ποσό του δανείου θα κυμαίνεται μεταξύ 30%-40%. (16) Αναφορικά με τις προσωπικές επιχειρήσεις ο αιτητής θα πρέπει απαραίτητα να είναι και υπάλληλος της επιχείρησης, για την οποία ζητά δανειοδότηση. Επιπλέον, για τις μετοχικές εταιρείες ο αιτητής θα πρέπει να είναι και μέτοχος και στον καθορισμό του ύψους της δανειοδότησης του να λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων και το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, περιλαμβανομένου και τυχόν μετοχικού κεφαλαίου στο όνομα της συζύγου του, μόνο όταν αυτή είναι υπάλληλος στην εταιρεία ή οικοκυρά. (17) Οι αιτήσεις για την αγορά μετοχών σε εταιρείες να συνοδεύονται από ενυπόγραφη έκθεση ανεξάρτητου εγκεκριμένου ελεγκτή, αναφορικά με τον υπολογισμό της τιμής ανά μετοχή, σύμφωνα με τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της. Σε περίπτωση αγοράς επιχειρήσεων, όπως π.χ. περιπτέρων, να επισυνάπτεται ανάλογη έκθεση για τον καθορισμό της τιμής πώλησης. (18) Εταιρείες που αδυνατούν να παρουσιάσουν πρόσφατους εξελεγμένους οικονομικούς λογαριασμούς, σφραγισμένες Φορολογικές Δηλώσεις από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και Φορολογικές Δηλώσεις Φ.Π.Α. (για τα 3 προηγούμενα έτη) δεν θα εγκρίνονται. Το πιο πάνω δεν ισχύει για νεοσύστατες εταιρείες. (19) Αιτήσεις από αυτοεργοδοτούμενους, που υποχρεούνται εγγραφής στο Μητρώο Φ.Π.Α. και αδυνατούν να παρουσιάσουν φορολογικές δηλώσεις για τα 3 προηγούμενα έτη δεν θα εγκρίνονται. Το πιο πάνω δεν ισχύει για νεοσύστατεςεπιχειρήσεις. (20) Αιτήσεις που αφορούν αγοραπωλησίες επιχειρήσεων ή μετοχών σε εταιρείες, μεταξύ γονέων και παιδιών δεν θα εγκρίνονται. (21) Απαιτείται η παρουσίαση στοιχείων που να αποδεικνύουν ότι οι αιτητές δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και την Υπηρεσία Φ.ΠΑ. (22) Αναφορικά με αιτήσεις για επιχειρηματικές μονάδες που έχουν ήδη δανειοδοτηθεί για μία φορά και επανέρχονται με 2 η αίτηση θα πρέπει να έχει παρέλθει τουλάχιστο χρονικό διάστημα 10 ετών και τα δεδομένα τους να έχουν διαφοροποιηθεί, προκειμένου να δικαιολογείται η εκ νέου δανειοδότηση τους. Αιτήσεις για 3 Π φορά για την ίδια επιχειρηματική μονάδα δεν θα εγκρίνονται. (23) Στις περιπτώσεις αιτήσεων που υποβάλλονται από άτομα άνω των 60 ετών θα λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές συνθήκες κάθε αιτητή. (24) Αιτήματα για αλλαγή του σκοπού του δανείου και παραχώρηση παράτασης για την προσκόμιση νέων στοιχείων, μετά την έναρξη της διαδικασίας της αξιολόγησης της αίτησης, δε θα εγκρίνονται και ο αιτητής να υποβάλλει νέα αίτηση. (25) Αιτήματα για κάλυψη πληρωμών που αφορούν Φήμη και Πελατεία επιχειρήσεων δε Θα εγκρίνονται. (26) Τα δάνεια θα πρέπει να καλύπτονται από ασφάλεια ζωής. (27) Κατά την αξιολόνηαη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά πόσο τα κτήρια, στα οποία στεγάζεται η εταιρεία καθώς και το περιεχόμενο τους (αποθέματα και εξοπλισμός) καλύπτονται από ασφάλεια πυρός, κλοπής και θεομηνίας. Είναι απαραίτητο όπως, η κάθε επένδυση που προέρχεται από προϊόν δανείου του Κ.Φ. να καλύπτεται επαρκώς από περιεκτικό ασφαλιστικό συμβόλαιο. Ε. Δάνεια σε Νεοδημιουργούμενα Ζευγάρια (1) Όπως προνοείται στους Κανονισμούς του Σχεδίου, οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον οι αιτητές υποβάλουν την αίτηση τους στον Κεντρικό Φορέα μέσα σε διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου τους. (2) Κατά την εξέταση της αίτησης λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα του αιτητή να αποπληρώνει το δάνειο.

10 ΤΜΗΜΑ Β 1908 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΜΑΊΌΥ 2012 ΣΤ. Δάνεια για ϊατροφαρμακευτική Περίθαλψη (1) Δεν καλύπτονται με δανειοδότηση τα ακόλουθα: εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, υδροθεραπεία, ποδιατρικες θεραπείες, διαιτολόγια, διατροφολογία, χειροπρακτική, βελονισμός, ομοιοπαθητική ιατρική, ολιστική ιατρική, ρεφλεξολογία, τοκετός φυσιολογικός ή μη, αποβολή απσξειση, θεραπείες γονιμότητας πέραν από 2 φορές, επεμβάσεις αλλαγής φύλου, εργαστηριακές εξετάσεις, ιατρικές επισκέψεις και φάρμακα. (2) Οδοντιατρικές θεραπείες/επεμβάσεις καλύπτονται με δανειοδότηση μέχρι το ποσό των Δεν καλύπτονται ορθοδοντικές θεραπείες/επεμβάοεις. (3) Οι πληρωμές θα γίνονται με επιταγή απ' ευθείας προς τα ιατρικά ιδρύματα ή προς το θεράποντα γιατρό κατόπιν έκδοσης απόδειξης, στην οποία θα αναγράφεται το ποσό και ο αριθμός της επιταγής. Ειδικότερα, για ιδιώτες γιατρούς, όταν πρόκειται για πληρωμή ποσού άνω των θα γίνεται κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό τους και θα λαμβάνεται απόδειξη της κατάθεσης από την τράπεζα. (4) Αναφορικά με αιτήσεις που αφορούν χειρουργικές επεμβάσεις σε Ιατρικά ιδρύματα της Κύπρου θα υπολογίζεται το κόστος που καταγράφεται στον εκάστοτε κατάλογο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και των ασφαλιστικών εταιρειών (κλινικές - προσωπικά συμβόλαια). Αριθμός 2270 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ.192, Αρ. Αίτησης 270/2012. και Αναφορικά με την Ανθούλλα Θεοδοσίου τέως από 26 Magnolia Plats, Efand Street, Monument Park 0181, Pretoria, Soutfi Africa, (Αρ. Ταυτότητας ) αποβιώσασα. Δίνεται ειδοποίηση ότι στις και ώρα 9.00 π.μ. θα ακουστεί αίτηση στο ανωτέρω κατονομαζόμενο Πρωτοκολλητείο για την Επανασφραγιση του Δίατάγματος επικύρωσης της Διαθήκης αναφορικά με την Ανθούλλα Θεοδοσίου τέως από 26 Magnolia Flats, Eland Street, Monument Park 0181, Pretoria, South Africa, αποβιώσασα, που παραχωρήθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο του South Gauteng στο Τζοχανεσμπούργκ στις Δικηγορικό Γραφείο, ΣΑΒΒΑΣ Σ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε., Πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι κληρονόμων, Αφροδίτη Αύρα Συμεού, Μυροφόρα Μύρω Αντωνίου, Αντρέας Θεοδόσιος Θεοδοσίου. Αριθμός 2271 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επαναοφράγιαις) Νόμον, Κεφ. 192, και Αρ. Αίτησης 247/2012. Αναφορικά με την Maria Georgiades ή αλλιώς Maria irakii Peleke ή αλλκύς Peleke irakii Maria, τέως από την Αγγλία, Αρ. Διαβ /2/10, αποβιώσασα. Δίνεται είδοπαίηση ότι σπς 8 Ιουνίου 2012 και ώρα 9.00 π.μ. θα γίνει αίτηση στο ανωτέρω κατονομαζόμενο Πρωτοκολλητείο για την Επανασφραγιση του Διατάγματος Διαχείρισης της περιουσίας της Maria Georgiades ή αλλιώς Maria Irakii Peleke ή αλλιώς Peleke Irakii Maria (ή επανασφραγιση των εγγράφων διαχείρισης της περιουσίας της Maria Georgiades) τέως από την Αγγλία αποβιώσασας που παραχωρήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο του Winchester στις Τα πρόσωπα που επιθυμούν να αντιταχθούν στο ζήτημα της εκ νέου σφράγισης είναι υποχρεωμένα να καταθέτουν μια διευκρίνιση στο ανωτέρω δικαστήρκ> εντός 14 ημερών από τη δημοσίευση. ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΚΑΣ ΜΑΡΙΟΝ Τ ΚΑΡΤΕΡ, Δικηγόροι Εκτελέστριας, τηλ

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΜΑ1ΌΥ Αριθμός 2272 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΰΚΜΟΚΡΛΤΙΛ Απόφαση ΕΠΑ: 10/20121 Αρ. Φακέλου: 8, ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών Golvenveil Lid και Rodardo Ltd, Prime Insurance Company Ltd, Prime Assistance Ltd και Demco Insurance Ltd. Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κα. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης Μέλος κ. Κώστας Μελανίδης Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 20 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 29/03/2012 από την εταιρεία Golvenveil Ltd (στο εξής η «Golvenveil»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»). Η υπό αναφορά πράξη συγκέντρωσης αφορά την ακύρωση των δικαιωμάτων επί της εταιρείας Rodardo Ltd (στο εξής η «Rodardo»), που κατέχει ο κος. Μιχαηλίδης, ο οποίος κατέχει το 15% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας. Τα δικαιώματα αυτά έδιδαν στον κ. Μιχαηλίδη κοινό έλεγχο μαζί με την εταιρεία Golvenveil, η οποία αποτελεί όχημα επενδύσεων και ανήκει εμμέσως στον κ. Δημήτριο Κοντομηνά. Μέσω αυτής της πράξης, η Golvenveil η οποία κατέχει το υπόλοιπο 85% του μετοχικού κεφαλαίου της Rodardo, θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο πλέον της Rodardo και τον έλεγχο των θυγατρικών εταιρειών της Rodardo. Οί συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Η Golvenveil είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η εν λόγω εταιρεία δεν διεξάγει οποιεσδήποτε εργασίες καθότι βασικός σκοπός της σύστασης της ήταν η απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Rodardo, πράξη η οποία εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή!. Μέτοχοι της εταιρείας Golvenveil είναι η εταιρεία ΔΕΜΚΟ Επενδυτική και Εμπορική Α.Ε. με 47.7% του μετοχικού της κεφαλαίου, η Διευρωπαϊκή Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Οικονομικοτεχνικών Μελετών και Εμπορικών Επιχειρήσεων Α.Ε. με 23.3% του μετοχικού της κεφαλαίου και ο κος Δημήτριος Κοντομηνάς με 29% του μετοχικού της κεφαλαίου. Οι 'εταιρείες ΔΕΜΚΟ Επενδυτική και Εμπορική Α.Ε. και Διευρωπαϊκή Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Οκονομικοτεχνικων Μελετών και Εμπορικών Επιχειρήσεων Α.Ε. ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από τον κ. Δημήτρη Κοντομηνά. Η Rodardo είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αποκλειστικοί μέτοχοι της Rodardo είναι η εταιρεία Golvenveil και ο κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδης, οι οποίοι κατέχουν το 85% και 15% αντίστοιχα του μετοχικού της κεφαλαίου, ασκώντας κοινό έλεγχο σε αυτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η εν λόγω εταιρεία δεν διεξάγει οποιεσδήποτε εργασίες καθότι βασικός σκοπός της σύστασης της ήταν η ολοκλήρωση προηγούμενης πράξης συγκέντρωσης, η οποία εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή. 2 Ο κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδης είναι ασφαλιστής, διευθύνων σύμβουλος, πρώτος εκτελεστικός διευθυντής και μέτοχος κατά 1,2% του μετοχικού κεφαλαίου της Prime insurance Company Ltd {στο εξής η «Prime Insurance»). Επιπλέον, ελέγχει την εταιρεία Michaiakis Michaelides Insurance Agents Ltd, η οποία ασχολείται με την ασφαλιστική αντιπροσώπευση. Η εταιρεία Rodardo είναι μητρική εταιρεία των εταιρειών Prime insurance, Prime Assistance Ltd (στο εξής η «Prime Assistance») και Demco Insurance Ltd (στο εξής η «Demco»). ' Απόφαση ΕΠΑ 19/2011 ημερομηνίας 16/3/2011 με την οποία κρίθηκε συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς η πράξη συγκέντρωσης που αφορούσε την εξαγορά από τη Rodardo του συνόλου των μετοχών της Demco και μέσω της πράξης αυτής, της απόκτησης από τη Goivenveil του κοινού ελέγχου μαζί με τον κο. Μιχαηλίδη, μέσω της Rodardo, επί της Demco. 2 Απόφαση ΕΠΑ 20/2011 ημερομηνίας 16/03/2011 με την οποία κρίθηκε συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς η πράξη συγκέντρωσης που αφορούσε την εξαγορά από τη Golvenveil του 85% του μετοχικού κεφαλαίου της Rodardo, δίδοντας κοινό έλεγχο επί της Rodardo στους κους. Κοντομηνά και Μιχαηλίδη.

12 Β 1910 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΜΑΊΟΥ 2012 Η Prime Insurance Company Ltd αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οι μέτοχοι της εν λόγω εταιρείας είναι η Rodardo Ltd η οποία κατέχει ποσοστό 97,48% του κεφαλαίου της, ο κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδης με ποσοστό 1.18%, καθώς και η εταιρεία Intervista Ανώνυμη Εταιρεία Κατασκευών και Διαχείρισης Κτιρίων με ποσοστό 1,34%. Η Prime Insurance δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών γενικού κλάδου κοι κλάδου ζωής. Η Prime Assistance Ltd αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η Rodardo κατέχει το 100% της εν λόγω εταιρείας η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας. Σημειώνεται επίσης ότι οι υπηρεσίες της εν λόγω εταιρείας προσφέρονται αποκλειστικά προς τους ασφαλισμένους της Prime Insurance στον κλάδο ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων. Η Derrtco Insurance Ltd αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η Rodardo κατέχει το 100% της εν λόγω εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται οτον τομέα παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών γενικού κλάδου. Μετά από τη μελέτη των στοιχείων και πληροφοριών που υποβλήθηκαν, η Υπηρεσία διαπίστωσε ότι η κοινοποίηση πληρούσε τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙίΙ του Νόμου. Ως εκ τούτου, η ημερομηνία έναρξης της προβλεπόμενης από το άρθρο 20 του Νόμου προθεσμίας είναι η 29η Μαρτίου Η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, με σχετική επιστολή της με ημερομηνία 04/04/2012 ενημέρωσε τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση. Η Υττηρεσία απέστειλε προς δημοσίευση την κοινοποίηση της πράξης συγκέντρωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 13(3) του Νόμου. Η εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύτηκε ατην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 12/04/2012. Η Υπηρεσία αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 18 Απριλίου 2012, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 20 Απριλίου 2012 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεππκό: Με βάση Συμφωνία Μετόχων ημερομηνίας 03/02/2010 που υπογράφτηκε από την εταιρεία Goivenveil, τον κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδη και την εταιρεία Rodardo, οι Goivenveil και κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδης αποκτούσαν κοινό έλεγχο επί της εταιρείας Rodardo. Η προαναφερθείσα πράξη συγκέντρωσης εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή. Η Συμφωνία Μετόχων, η οποία έδιδε κοινό έλεγχο στον κ. Μιχαηλίδη κσι την εταιρεία Goivenveil έπαψε να ισχύει στις 23/03/2012. Στην απουσία πλέον Συμφωνίας Μετόχων, ο κ. Δημήτριος Κοντομηνάς, μέσω της Goivenveil, την οποία και ελέγχει, θα ασκεί αποκλεισπκό έλεγχο της Rodardo καθώς ήδη κατέχει το 85% του μετοχικού της κεφαλαίου, και των θυγατρικών της Prime Insurance, Demco και Prime Assistance. Στις 20/01/2011 είχε υπογραφεί το Addendum Συμφωνίας από την Golvenveii, τον κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδη και την Rodardo, το οποίο τροποποιούσε τη Συμφωνία Μετόχων ημερομηνίας 03/02/2010. Με βάση την εν λόγω τροποποίηση, στην περίπτωση που η εταιρεία Demco συγχωνευόταν με την εταιρεία Interlite Insurance Company Limiîed3, τότε η Συμφωνία Μετόχων ημερομηνίας 03/02/2010 όπως αυτή είχε τροποποιηθεί από το Addendum Συμφωνίας Μετόχων ημερομηνίας 20/01/2011, Θα θεωρείτο άκυρη εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης σχετικού με την προαναφερθείσα συγχώνευση Διατάγματος. Με βάση το Addendum Συμφωνίας Μετόχων ημερομηνίας 20/01/2011, οι Goivenveil και Μιχαήλ Μιχαηλίδης εκ των πραγμάτων αποκτούσαν από κοινού έλεγχο της Rodardo λόγω των δικαιωμάτων που είχε ο κος. Μιχαηλίδης, και κατ' επέκταση ασκούσαν και από κοινού έλεγχο της Prime Insurance, της Demco, καθώς και της Prime Assistance!. Στις 02/02/2012 εκδόθηκε Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και στις 23/03/2012 έληξε η προθεσμία των πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της έκδοσης του. Συνεπώς, ένεκα της εφαρμογής των προνοιών της Παραγράφου 3 του Addendum Συμφωνίας Μετόχων ημερομηνίας 20/01/2011, η εν λόγω Συμφωνία Μετόχων έπαυαε να έχει ισχύ στις 23/03/2012. Στην απουσία πλέον Συμφωνίας Μετόχων, ο κ. Δημήτριος Κονκ>μηνάς, μέσω της Goivenveil, την οποία και ελέγχει, θα ασκεί αποκλειστικό έλεγχο της Rodardo, καθώς η Goivenveil κατέχει το 85% του μετοχικού κεφαλαίου της Rodardo και ο κος. Μιχαηλίδης, ο οποίος κατέχει το 15% δεν θα έχει πλέον δικαιώματα επί των αποφάσεων στρατηγικής εμπορικής σημασίας. Σημειώνεται όπ με βάση τις πρόνοιες του Καταστατικού της Rodardo, κάθε μέλος, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, έχει μία ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει. Η κατοχή του προαναφερθέντος ποσοστού των μετοχών, το οποίο και δίνει τη δυνατότητα στην Goivenveil κατά βούληση να επιτυγχάνει τη ψήφιση τόσο συνήθων όσο και ειδικών ψηφισμάτων, καθορίζοντας έτσι τις στρατηγικές εμπορικές αποφάσεις της Rodardo, καταδεικνύει τον αποκλειστικό έλεγχο, de jure και de facto, επί της Rodardo και μέσω αυτής τον αποκλειστικό έλεγχο επί των εταιριών Prime insurance, της Demco καθώς και της Prime Assistance από τους κ. Κοντομηνά - Goivenveil. 3 Η εταιρεία Interlite Insurance Company Ltd έχει μετονομαστεί σε Prime Insurance Company στις 1/9/2011. * Η εταιρεία Interiife Voithtas Ltd έχει μετονομαστεί σε Prime Assistance Ltd στις 1/9/2011.

13 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΜΑΊΟΥ Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως αυτή προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ότι η παρούσα πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1)(β)(ιι) του Νόμου αφού θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης στις εταιρείες Rodardo, Prime Insurance και της Prime Assistance.. Ακόμα, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται ατο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου Θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο κύκλος εργασιών των εταιρειών Rodardo και Golvenveil είναι μηδενικός. Ο κος. Κοντομηνάς στον οποίο ανήκει η εταιρεία Golvenveii, κατέχει άμεσα ή έμμεσα μεγάλο αριθμό εταιρειών. Ανάμεσα τους είναι και η Inîertek Ανώνυμος Εταιρεία Διεθνείς Τεχνολογίες, της οποίας ο κύκλος εργασιών είναι περίπου [,..]5. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Prime Insurance για το 2011 είναι περίπου [...]. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Demco για το 2011 είναι περίπου [...]. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Prime Assistance για το 2U11 είναι περίπου {...], Η Επιτροπή διαπιστώνει επίσης ότι οι εταιρείες Prime Insurance, Demco και Prime Assistance ασκούν εμπορική δραστηριότητα εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το σύνολο του κύκλου εργασιών των εταιρειών Prime Insurance και Demco αφορά αποκλειστικά την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο κος. Κοντομηνάς, ο οποίος ελέγχει έμμεσα την εταιρεία Golvenveil ελέγχει επίσης έμμεσα ή άμεσα την εταιρεία [...], της οποίας ο κύκλος εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας ανήλθε στις [...} Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μια συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται ατο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται οτο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι εμπλεκόμενες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στις παρακάτω αγορές: Οι εταιρείες Rodardo και Golvenveii είναι εταιρείες οχήματα χωρίς εμπορικές δραστηριότητες. Η εταιρεία Prime Assistance δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειαςθ. Η εταιρεία Prime Insurance δραστηριοποιείται ετον τομέα παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών γενικού κλάδου και κλάδου ζωής και η εταιρεία Demco δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών γενικού κλάδου. Σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής?, ο: ασφαλιστικές υπηρεσίες μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις επιμέρους μπο-αγορές: Ασφάλειες Ζωής (Life Insurance), Ασφάλειες Γενικού Κλάδου (non-life insurance/general insurance) και Αντασφάλειες (Re-insurance). Οσον αφορά περαιτέρω διαχωρισμό της αγοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει ότι από την πλευρά της ζήτησης, οι ασφάλειες ζωής και οι ασφαλιστικές υπηρεσίες γενικού κλάδου μπορούν να διαιρεθούν σε τόσες αγορές προϊόντων όσα είναι τα διαφορετικά είδη κινδύνων που καλύπτουν, αφού τα χαράκι ηριοπκά τους, οι σκοποί και τα ασφάλιστρα είναι ευδιάκριτα και δεν υπάρχει' καμία υπο κατ α στασιμότητα για τους καταναλωτές μεταξύ των διαφορετικών κινδύνων που ασφαλίζονται.8 Ως εκ τούτου, όπως φαίνεται πιο κάτω, η αγορά μπορεί να υποδιαιρεθεί στους ακόλουθους τομείς: Ζωής (life) Ασφάλιση Ατυχημάτων και Υγείας (accident and health) Ασφάλιση οχημάτων (motor) Ασφάλιση ευθύνης (general liability) Ασφάλιση πυρκαγιάς και άλλης ζημιάς σε περιουσιακά στοιχεία (fire and damage to or loss of property) Ασφάλιση θαλάσσης και μεταφορών (marine and transport) Ασφάλιση αεροσκαφών (aviation) Διάφορα (other) Η Επιτροπή με βάση τα πιο πάνω, καταλήγει ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης η περεταίρω υποδιαίρεση των πιο πάνω αγορών δεν κρίνεται αναγκαία καθότι ακόμα και με το στενόιερο ή ευρύτερο ορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού. Επομένως, η σχετική αγορά προϊόντος / υπηρεσιών στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης ορίζεται ως 1) η αγορά παροχής ασφαλειών ζωής και 2) η αγορά παροχής ασφαλειών γενικού κλάδου. 5 Οι αριθμοί και/ή το στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...] 6 Η Prime Assistance δεν θα εξεταστεί στην παρούσα γροπτή έκθεση καθώς, σύμφωνα με τα εμπλεκόμενα μέρη, η εν λόγω εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες οδικής βοήθειας αποκλειστικά προς τους ασφαλισμένους της Prime Insurance. 7 Βλέπετε Απόφαση COMP.M1816, Cnurcill insurance Group/NIG Holding, παρ 7επ., Απόφαση COMP.M1453, AXA/GRE, Απόφαση GOMP CGU/Hiberian, Απόφαση COMP.M5925, METLIFE/AUCO/DELAM. 8 Υπόθεση COMP/M.2676 Sampo / Varma / IF Hoiding / JV.

14 ΤΜΗΜΑ Β 1912 ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΜΑΊΟΥ 2012 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αποφάσεις της όρισε ότι ot σχετικές αγορές για τις ασφάλειες έχουν εθνικό πεδίο9, λόγω των διαφορών στα κυκλώματα διανομής και στα δίκτυα υπηρεσιών, στην καθιερωμένη δομή κατανάλωσης, στους φορολογικούς περιορισμούς κα* στα νομοθετικά συστήματα. Η Επιτροπή συμφωνεί με τα πιο πάνω και ορίζει τη γεωγραφική αγορά για την παροχή ασφαλειών ζωής και την παροχή ασφαλειών γενικού κλάδου ως αυτή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην παρούσα υπόθεση η μόνη επικάλυψη που παρουσιάζεται σε οριζόντιο επίπεδο, είναι ανάμεσα στις εταιρείες Prime insurance και Demco σε σχέση με την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών γενικού κλάδου. Το μερίδιο αγοράς της Prime Insurance, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών, ανερχόταν στο 2,66% για το έτος Το μερίδιο αγοράς της Demco, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία ανερχόταν στο 1,38% για το έτος Επίσης, ο κος. Κοντομηνάς δεν δραστηριοποιείται στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών ζωής και γενικού κλάδου εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω άλλων εταιρειών. Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά καθότι το μερίδιο αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων δεν υπερβαίνει τα όρια που θέτει ΪΟ Παράρτημα Ι του Νόμου. Σε κάθετο επίπεδο οι υπηρεσίες που παρέχει η Prime Assistance ήτοί oi υπηρεσίες οδικής βοήθειας, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι συνιστούν απαραίτητο συστατικό στοιχείο της Ασφάλισης Οχημάτων που παρέχουν τόσο η Prime Insurance όσο και η εταιρεία Demco. Οι ασφαλιστικές εταιρείες περιλαμβάνουν ως μέρος του προϊόντος που παρέχουν, δηλαδή της ασφάλισης οχημάτων, και τις υπηρεσίες οδικής βοήθειας. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα εμπλεκόμενα μέρη, στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης δεν δημιουργείται οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στην αγορά αφού αποκλειστικός πελάτης της Prime Assistance είναι η Prime Insurance. Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δεν θα επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο την κυπριακή αγορά καθότι αφορά μεταβολή από κοινό σε αποκλειστικό έλεγχο. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά και συνεπώς, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Λουκία Χριστοδούλου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 9 COMP/M.2225 Fortis/ASR και COMP.iV/M.759 Sun Alliance/Royal Insurance

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡίΔΑΤΗΣ 18ηςΜΑΊΌΥ Αριθμός 2273 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Συνοπτική Μηνιαία Κατάσταση κατά την 30ή Απριλίου Χρυσός και απαιτηθείς σε χρυσό Απαιτήσεις σε ουνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 3G Απαιτήσεις σε ουνάλλαγμα ÉVQVTI κατοίκων ζώνης ευρώ Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 0 5 Αάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ _, Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ Απαιτήσεις εντός του Ευ ρω συστήματος Στοιχεία υπό τακτοποίηση Λοιπά στοιχεία ενεργητικού '000 Σύνολο Ενεργητικού 1S.S45.32e 1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 0 4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι Λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ Γενική κυβέρνηση Λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ Υποχρεώσεις οε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 20 Β Υποχρεωθείς σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 0 9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος Στοιχεία υπό τακτοποίηση ι Λοιπές υποχρεώσεις 333.Β60 13 Προβλέψεις Λογαριασμοί αναπροσαρμογής Κεφάλαιο και αποθεματικά 14Β.102 Σύνολο Παθητικού Διαφορές ττου μπορεί να παρουσιαστούν στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποι 1S.845.3Z6 Πανίκος Δημητριάδης Διοικητής

16 1914 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΜΑ1ΌΥ 2012 Αριθμός 2274 HOSIER VENTURES LIMITED Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με Μετοχές Konteas 16, Syn. Athalassas, 2114, Nicosia, Cyprus Registration Number: Καταχώριση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 201Κ του περί Εταφειων Νόμου, Κεφ. 113 αναφορικά με την ολοκλήρωση και καταχώριση της διασυνοριακής συγχώνευσης μεταξύ της HOSIER VENTURES LIMITED και της RAAM BETEILIGUNGSVERWALTUNGS GmbH (Α) Μορφή, όνομα και εγγεγραμμένο γραφείο των υπό συγχώνευση εταιρειών (1) HOSIER VENTURES LIMITED (i) (ίί) (ϋί) Μορφή: ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές Όνομα: Hosier Ventures Limited Εγγεγραμμένο Γραφείο: Κοντεας 16, Συν. Αθαλάσοας, 2114, Λευκωσία, Κύπρος (2) RAAM BETEILIGUNGSVERWALTUNGS GmbH (Β) (i) Μορφή: ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές (ϋ) Όνομα: RAAM Beteiisgungsverwaltungs GmbH (ϋί) Εγγεγραμμένο Γραφείο: 1010 Wien, LothringerstraBe 3/11/12, Vienna, Austria. Μητρώο/ωα στα οποία τα έγγραφα έχουν καταχωρηθεί (1) Στην περίπτωση της Απορροφώοας Εταιρείας (αριθμός εγγραφής HE } το γραφείο του Επίσημου Παραλήπτη και Εφόρου Εταιρειών, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Λευκωσία, Κύπρος. (2) Στην περίπτωση της Απορροφούμενη Εταιρείας (αριθμός εγγραφής FN ζ) η γραμματεία του Εμπορικού Δικαστηρίου Βιέννης, Βιέννη, Αυστρία (Διεύθυνση: Handslsgericht Wien, Firmenbuch, Marxergasse 1a, A-1030 Wien,) (Γ) Μέτοχοι μειοψηφίας και δικαιώματα πιστωτών σε σχέση με κάθε μία των υπό συγχώνευση εταιρειών (1) Δεν υπάρχουν μέτοχοι μειοψηφίας καθώς η Απορροφώσα Εταιρεία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφούμενης Εταιρείας, κατέχοντας 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. (2) Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Αυστριακού Νόμου περί Ανωνύμων Εταφειων, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του κοινού σχεδίου της απλουστευμένης διασυνοριακής συγχώνευσης στα παραρτήματα της Αυστριακής Επίσημης Εφημερίδας, οι πιστωτές της Απορρωφούμενης Εταιρείας, των οποίων οποιαδήποτε εισπρακτέα ποσά αφορούν πριν από την πιο πάνω αναφερόμενη δημοσίευση αλλά που δεν είναι ακόμα απαιτητέα, δύνανται να απαιτήσουν εξασφαλίσεις σύμφωνα με τις πρόνοΐες του εν λόγω άρθρου του Αυστριακού Εταιρικού Κώδικα. Εξάλλου, η Απορροφώσα Εταιρεία, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απλουστευμένης διασυνοριακής συγχώνευσης, θα θεωρήσει όλους τους πιστωτές της Απορροφούμενης Εταιρείας ως δικούς της τπστωτες αναγνωρίζοντας όλα τα χρέη και / ή απαιτήσεις που αφορούν την Απορροφούμενη Εταιρεία. (3) Για τους σκοπούς οποιασδήποτε πληροφόρησης αναφορικά με την απλουστευμένη διασυνοριακή συγχώνευση και των πιο πάνω διευθετήσεων οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο δύναται να αιτηθεί και να αποκτήσει τις αναγκαίες πληροφορίες, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, από το δικηγορικό γραφείο των Ε. Παπανδρέου & Σια ώεπε, Δικηγόρων, Στασίνου β, Photiades Business Center, Γραφείο 201, Λευκωσία. (Δ) Η ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης εγκρίθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, και όρισε την 1 Δεκεμβρίου 2011 ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης. ΓΕΩΡΓΪΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Γραμματέας.

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΜΑΊΌΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 1915 Αριθμός 2275 Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και Αναφορικά με την RV RESOURCE VALUE HOLUiNG PLC, από τη Λεμεσό, Κύπρου (η «Αποκτώσα Εταιρεία»), και Αναφορικά με την EURASIA HOLDING AG, από την Γερμανία (η "Αποκτώμενη Εταιρεία») και Αναφορϊκά με ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού 2157/2001 και του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ (Α) (Β) Μορφή, όνομα και εγγεγραμμένο γραφείο των υπό συγχώνευση εταιρειών (α) RV RESOURCE VALUE HOLDING PLC (i) Μορφή: Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές (ϋ) Όνομα: RV RESOURCE VALUE HOLDING PLC (iii) Εγγεγραμμένο Γραφείο: Οδός Χρυοάνθου Μυλωνά 3, 3030 Λεμεσός, Κύπρος (β) EURASIA HOLDING AG (ίν) Μορφή: Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και (ν) Ονομα: EURASIA HOLDING AG {ν!) Εγγεγραμμένο Γραφείο: Kaiser-Joseph-Str. 243, Freiburg/Br., Germany Μητρώο/ωα στα οποία τα έγγραφα έχουν καταχωρηθεί (α) Στην περίπτωση της Αποκτώσας Εταιρείας (αριθμός εγγραφής HE ) το γραφείο του Επισήμου Παραλήπτη και Εφόρου Εταιρειών, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμοί), Λευκωσία, Κύπρος (Γ) (β) Στην περίπτωση της Αποκτώμενης Εταιρείας (αριθμός ταυτότητος HRB7173) εμπορικό μητρώο του τοπικού δικαστηρίου Freiburg, im Breisgau της Γερμανίας. Μέτοχοι μειοψηφίας και δικαιώματα πιστωτών σε σχέση με κάθε μια των υπό συγχώνευση εταιρειών (α) Θέμα ρύθμισης δικαιωμάτων μειοψηφίας της Αποκτώμενης Εταιρείας Δυνάμει του άρθρου 7 του Γερμανικού Εναρμονιστικού Νόμου (SEAG) η Αποκτώμενη Εταιρείας θα προσφερθεί να αποκτήσει τις μετοχές κάθε μετόχου σημειώνοντας την τυχόν ένσταση του στη συγχώνευση με δικαίωμα να λάβει χρηματικό αντάλλαγμα κατά τον τρόπο που καθορίζεται στους Όρους της Συγχώνευσης. (β) Αναφορικά με πιστωτές της Αποκτώμενης Εταιρείας δυνάμει του άρθρου 8 του SEAG θα παρασχεθεί εξασφάλιση προς όφελος των πιστωτών νοουμένου ότι καταχώρησαν έγγραφη απαίτηση καθορίζοντας τον λόγο και το ποσό της διαιτησίας εντός χρονικής περιόδου δύο μηνών από την ημερομηνία των όρων συγχώνευσης. (γ) Για τους σκοπούς οποιασδήποτε πληροφόρησης αναφορικά με την συγχώνευση και των πιο πάνω διευθετήσεων οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο δύναται να αιτηθεί και να αποκτήσει τις αναγκαίες πληροφορίες χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού από τον γραμματέα της Εταιρείας. (Δ) (α) Όνομα της ευρωπαϊκής Εταιρείας: Eurasia Resource Vaiue S.Ε. (β) Εγγεγραμμένο Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας: Χρύσανθου Μυλωνά 3, 3030 Λεμεσός, Κύπρος.

18 TÎVtHWlA Β 1916 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡίΔΑΤΗΣ 18ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ EURASIA HOLDING AKT1ENGESELLSCHAFT ΚΑΙ ΤΗΣ RV RESOURCE VALUE HOLDING PLC ΟΡΟΙ ΣΥΓΧΏΝΕΥΣΗΣ ΟΡΟΊ ΣΥΓΧΏΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ EURASIA HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT -εν τοις εφεξής "η Eurasia Holding AG" ή "η απορροφούμενη εταιρεία" - ΚΑΙ ΤΗΣ RV RESOURCE VALUE HOLDING PLC -εν τοις εφεξής "η RV Resource Value Holding PLC" "η απορροφούσα εταιρεία" - Προοίμιο Α. Η αττορροφούμενη εταιρεία δραστηριοποιείται υπό την επωνυμία EurAsia Holding Aktiengesellschaft. Είναι δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (pubîic iimiled company) δυνάμει του Γερμανικού νόμου (AktiengeselSschaft, AG) εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του ημεδαπού δικαστηρίου του Freiburg imbreisgau, Γερμανίας, υπ'αριθμό HRB 7173 με εγγεγραμμένο γραφείο στο Freiburg imbreisgau, Γερμανίας. Το εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ 246,400. Αποτελείται από 246,400 μετοχές χωρίς ονομαστική αξία (no-par shares), οι οποίες διαιρούνται σε 206,400 εγγεγραμμένες κοινές μετοχές χωρίς ονομαστική αξία (no-par common shares), σε 28,130 εγγεγραμμένες προνομιούχες μετοχές χωρίς ονομαστική αξία Σειράς (Α) και σε 11,870 εγγεγραμμένες προνομιούχες μετοχές χωρίς ονομαστική αξία Σειράς (Β). Β. Η απορροφούσα εταιρεία δραστηριοποιείται υπό την επωνυμία RV Resource Value Holding PLC. Είναι δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (public limited company) δυνάμει του Κυπριακού νόμου εγγεγραμμένη στον Εφορο Εταιρειών στη Λευκωσία, Κύπρος, υπ'αριθμό HE με εγγεγραμμένο γραφείο στη Λεμεσό, Κύπρος. Το εγκριθέν μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 1,000,000 με εκδοθέν ονομαστικό κεφάλαιο ΕΥΡΩ 317,540.07, που αποτελείται από 317, μετοχές ονομαστικής αξίας του EYRfl 0.01 εκάστη, οι οποίες είναι όλες συνήθεις μετοχές. Γ. Το διοικητικό συμβούλιο (management board) της EurAsta Holding AG και το Διοικητικό Συμβούλιο της RV Resource Value Holding PLC σκοπεύουν να συγχωνεύσουν την EurAsia Hotding AG και την RV Resource Value Holding PLC σε μία μόνο εταιρεία, η οποία θα πάρει την νομική μορφή Ευρωπαϊκής Εταιρείας (Societas Europaea, "SE"). Για το σκοπό αυτό, η EurAsia Holding AG θα συγχωνευθεί δι'απορροφήσεως (merged by acquisition) στην RV Resource Value Holding PLC, και η RV Resource Vaiue Holding PLC θα υϊοθετήσει την νομική μορφή μίας SE (η "EurAsia Resource Value SE") με το αποτέλεσμα της συγχώνευσης ("η Συγχώνευση"). Συνεπώς η EurAsia Holding AG και η RV Resource Value Holding PLC συμφωνούν τα'ακόλουθα: Ενότητα 1 Συγχώνευση (1) Η απορροφούμενη εταιρεία θα συγχωνευθεί στην απορροφούσα εταιρεία με συγχώνευση δι'απορρόφησης χωρίς διάλυση, δυνάμει του Αρθρου 17(2) στοιχείο a) του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) Αρ. 2157/2001 της 8ης Οκτωβρίου 2001 ("ο Κανονισμός SE"). (2) Δυνάμει του Αρθρου 29 (1) του Κανονισμού SE, με την υλοποίηση (effectiveness) της Συγχώνευσης και ως αποτέλεσμα τούτης, αυτοδίκαια (ipso jure) και αυτόματα, α) όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούμενης εταιρείας θα μεταβιβαστούν στην απορροφούσα εταιρείαβ) οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας θα καταστούν μέτοχοι της απορροφούσας εταιρείαςγ) η απορροφούμενη εταιρεία θα παύσει να υφίσταται, και δ) η απορροφούσα εταιρεία θα υιοθετήσει την νομική μορφή μίας SE. Ενότητα 2 Εφαρμογή της Συγχώνευσης, Ημερομηνία Εφαρμογής της Συγχώνευσης, Σχετικοί Ισολογισμοί (1) Η Συγχώνευση θα υλοποιηθεί με την εγγραφή της EurAsia Resource Value SE στον Εφορο Εταιρείών Κύπρου. (2) Για λογιστικούς σκοπούς, η μεταβίβαση του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΜΑΊΟΥ απορροφούμενης εταιρείας οτην απορροφούσα εταιρεία θα υλοποιηθεί εσωτερικά από τις 00:00 ώρες την 1 Ιανουαρίου Από εκείνο το χρονικό σημείο, όλες οι πράξεις και συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από την απορροφουμενη εταιρεία και την απορροφούσα εταιρεία θα θεωρούνται ως πράξεις και συναλλαγές για λογαριασμό της EurAsia Resource Value SE ("η Ημερομηνία Έναρξης της Ισχύος"). (3) Η Συγχώνευση 6α βασίζεται στον ισολογισμό της απορροφούμενης εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011, ως τον ισολογισμό συγχώνευσης, κα! στον ισολογισμό της απορροφούσας εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου, Ενότητα 3 Η Ανάληψη της νομικής μορφής της Εταιρείας SE, το Εγγεγραμμένο Γραφείο, το Καταστατικό (1) Με την υλοποίηση (effectiveness) της Συγχώνευσης, η απορροφούσα εταιρεία θα υιοθετήσει, αυτοδίκαια, την νομική μορφή μίας ΞΕ, δυνάμει του Αρθρου 17(2) πρόταση 2 και Αρθρο 29(1) στοιχείο δ) του Κανονισμού SE. (2) Το όνομα της SE 8α είναι EurAsia Resource Value SE. (3) H EurAsia Resource Value SE θα έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της στη Λεμεσό, Κύπρος, καί η διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της θα είναι στην οδό Χρύσανθου Μυλωνά 3, Τ.Τ 3030 Λεμεσός, Κύπρος. (4) Η EurAsia Resource Value SE θα έχει το Ιδρυτικό Εγγραφο και το Καταστατικό, τα οποία επισυνάπτονται στο Παράρτημα 1. Η απορροφούσα εταιρεία και η απορροφουμενη εταιρεία συμφωνούν ότι, κατά και μετά την υλοποίηση της Συγχώνευσης, σε περίπτωση ανακριβειών μεταξύ της Γερμανικής μετάφρασης και της επίσημης Αγγλικής εκδοχής του Καταστατικού της EurAsia Resource Value SE, η Αγγλική εκδοχή θα υπερισχύει και Θα είναι η μόνη δεσμευτική εκδοχή του Καταστατικού της EurAsia Resource Value SE. Μία Ελληνική εκδοχή του Καταστατικού θα καταχωρηθεί με τον Έφορο Εταιρειών Κύπρου προς τον σκοπό σύστασης της EurAsia Resource Value SE. Ενότητα 4 Αναλογία Ανταλλαγής Μετοχών στο Πλαίσιο της Συγχώνευσης (1) Σε αντάλλαγμα για την εκχώρηση των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας που αποκτούνται μέσω της συγχώνευσης, με την υλοποίηση της Συγχώνευσης η απορροφούσα εταιρεία θα παρέχει στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας που υπάρχουν κατά τον χρόνο εκείνο α) για κάθε μία 1 εγγεγραμμένη κοινή μετοχή χωρίς ονομαστική αξία (no-par) της απορροφουμενη ς εταιρείας 1, συνήθεις μετοχές της απορροφούσας εταιρείας β) για κάθε 1 εγγεγραμμένη προνομιούχα μετοχή χωρίς ονομαστική αξία Σειράς (Α) της απορροφούμενης εταιρείας 3, συνήθεις μετοχές της απορροφούσας εταιρείαςγ) για κάθε 1 εγγεγραμμένη προνομιούχα μετοχή χωρίς ονομαστική αξία Σειράς (Β) της απορροφούμενης εταιρείας 3, συνήθεις μετοχές της απορροφούσας εταιρείας. Εάν ο συνολικός αριθμός των μετοχών που θα χορηγείται δια της παρούσης σε κάθε ανεξάρτητο μέτοχο της απορροφοΰμενης εταιρείας δεν είναι ένας ολόκληρος, θα πρέπει να στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε ακέραιο αριθμό σύμφωνα με τις εμπορικές προδιαγραφές. (2) Οι νέες εκδοθείσες μετοχές, ως προβλέπεται στην Ενότητα 4(1) ανωτέρω, θα συμμετέχουν στα κέρδη της EurAsia Resource Value SE από την 1 Ιανουαρίου, 2012, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων του Καταστατικού της EurAsia Resource Value SE, που επισυνάπτεται σε αυτούς τους Όρους Συγχώνευσης ως Παράρτημα Ι. ^ {3) Τηρουμένων των ειδικών προνοιών αυτών των Όρων της Συγχώνευσης, η απορροφούσα εταιρεία δεν θα παρέχει άλλη αποζημίωση, ειδικά καμία καταβολή αποζημίωσης σε μετρητό, στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας. Ενότητα 5 Αύξηση Κεφαλαίου Εντός του πλαισίου και με την υλοποίηση της Συγχώνευσης, η απορροφούσα εταιρεία θα αυξήσει το εκδοθέν μετοχικό της κεφάλαιο ύψους 317, ΕΥΡΩ κατά 3,891, ΕΥΡΩ σε ΕΥΡΩ 4,208, με την έκδοση και διανομή 399,116,974 νέων εγγεγραμμένων μετοχών, φέρουσα η κάθε μία λογιστική ονομαστική αξία (an accounting par value) ύψους ΕΥΡΩ 0,01 Ενότητα 6 Καταπιστευματοδόχος (1) Η απορροφουμενη εταιρεία έχει διορίσει τον Dr. Michael Winter, από την Βόννη Γερμανίας, ως καταπιστευματοδόχο για να λάβει τις μετοχές που θα παραδοθούν στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας. (2) Η απορροφούσα εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει τις μετοχές στον καταπιστευματοδόχο πριν από την εγγραφή της Συγχώνευσης στο μητρώο εγγραφής της εταιρείας για την απορροφούσα εταιρεία και θα δώσει εντολή σταν καταπιστευματοδόχο να παραδώσει τις μετοχές, μετά την εγγραφή της Συγχώνευσης στον Εφορο Εταιρειών Κύπρου για την απορροφούσα εταιρεία, στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας κατά την άμεση παράδοση (Zug Zug um) (against the immediate surrender) των μετοχών τους. Ενότητα 7 Αποζημίωση σε Μετρητά (1) Δυνάμει του Αρθρου 7 της German SE Implementation Act ("SEAG"), η απορροφουμενη εταιρεία Sa προσφέρει, για την απόκτηση των μετοχών κάθε μετόχου, μια δίκαιη χρηματική αποζημίωση, σημειώνοντας την αντίθεση του (making a matter of record his opposition) για την Συγχώνευση στο ψήφισμα της σπορροφούμενης εταιρείας, η οποία υπολογίζεται ως εξής:

20 1918 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΜΑΊΟΥ 2012 Το αντικείμενο της προσφοράς Θα είναι η απόκτηση ίων μετοχών από την απορροφούμενη εταιρεία έναντι αποζημίωσης σε μετρητά στο ποσό των ΕΥΡΟ για κάθε κοινή μετοχή χωρίς ονομαστική αξία (no-par common share) και ΕΥΡΩ 2, για κάθε προνομιούχα μετοχή χωρίς ονομαστική {no-par preferred share) αζ\α δειράς (Α) και ΕΥΡΩ 2, για κάθε προνομιούχα μετοχή χωρίς ονομαστική αξία (no-par preferred share) Σειράς {Β). Τα έξοδα της μεταβίβασης των μετοχών, οι οποίες θα μεταβιβαστούν έναντι χρηματικής αποζημίωσης, θα βαρύνουν την απορροφούμενη εταιρεία. (2) Η χρηματική αποζημίωση θα φέρει τόκο με ετήσιο επιτόκιο 5 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το βασικό επιτόκιο {Αρθρο 247 του Γερμανικού Αστικού Κώδικα, BGB) από την ημέρα εγγραφής και δημοσίευσης της Συγχώνευσης στον Έφορο Εταιρειών στη Λευκωσία, Κύπρος, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. Το δικαίωμα απαίτησης πρόσθετης αποζημίωσης δεν θα επηρεάζεται. (3) Η προσφορά, δυνάμει της Ενότητας 11, δύναται να γίνει αποδεκτή μόνο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η Συγχώνευση εγγράφεται και δημοσιεύεται με τον Έφορο Εταιρειών στη Λευκωσία, Κύπρος, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. (4) Οι μέτοχοι της απορροφοΰμενης εταιρείας έχουν παραιτηθεί (have dispensed) από τον διορισμό των ελεγκτών συγχώνευσης, την εξέταση της αποζημίωσης σε μετρητά και την έκθεση του ελέγχου σύμφωνα με το Άρθρο 7 (3) του SEAG. Ενότητα 8 Προστασία Πιστωτών Από απόψεως του Γερμανικού εταιρικού νόμου, δυνάμει του Αρθρου 8 του SEAG, θα παραχωρηθεί εξασφάλιση (securiiy) στους πιστωτές της απορροφούμενης εταιρείας, εάν καταχωρήσουν γραπτή απαίτηση αναφέροντας την an ία και το ύψος της, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης αυτών των Ορων Συγχώνευσης, εάν δεν έχουν το δικαίωμα να λάβουν ικανοποίηση. Το δικαίωμα των πιστωτών σε τέτοια εξασφάλιση θα πρέπει να υφίσταται, ωστόσο, μόνον εφόσον αποδεικνύουν εύλογα ότι η διευθέτηση της απαίτησης τους απειλείται από τη συγχώνευση σε μία SE με εγγεγραμμένο γραφείο στο εξωτερικό. Περαιτέρω, οι πιστωτές θα δικαιούνται σε τέτοια εξασφάλιση μόνο σε σχέση με απαιτήσεις που ηγέρθηκαν πριν ή μέχρι 15 ήμερες μετά την γνωστοποίηση αυτών των Όρων Συγχώνευσης. Ενότητα 9 Ειδικά Δικαιώματα και Πλεονεκτήματα (1) Τηρούμενης της Ενότητας 9 (2) κατωτέρω, φυσικά πρόσωπα δεν θα λαμβάνουν ειδικά δικαιώματα και δεν θα έχουν ειδικά δικαιώματα που παρέχονται στον κομιστή των ήδη υφιστάμενων ειδικών δικαιωμάτων. Επίσης, δεν προβλέπονται ειδικά μέτρα για τέτοια πρόσωπα. (2) Επιπρόσθετα με τις 206,400 μη διαπραγματεύσιμες κοινές μετοχές χωρίς ονομαστική αξία (non-negotiable no-par common shares) έχουν εκδοθεί 28,130 μη διαπραγματεύσιμες προνομιούχες μετοχές χωρίς ονομαστική αξία (no-par) Σειράς (Α) και 11,870 μη διαπραγματεύσιμες προνομιούχες μετοχές χωρίς ονομαστική αξία (no-par) Σειράς (Β) της απορροφούμενης εταιρείας. Δεν παρέχονται ειδικά δικαιώματα από την EurAsia Resource Value SE στους κατόχους τέτοιων προνομιούχων μετοχών. Δεν παρέχονται ειδικά μέτρα για αυτές. Ενότητα 10 Ειδικά Πλεονεκτήματα (1) Δεν υπάρχουν "ειδικά πλεονεκτήματα" σε σχέση με την Συγχώνευση κατά την έννοια του Άρθρου 20 (1) στοιχείο ζ) του Κανονισμού SE ή άλλα οφέλη που έχουν χορηγηθεί ή που θα πρέπει να χορηγούνται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου (management board) ή του Εποπτικού,Συμβουλίου ή στα μέλη οιουδήποτε άλλου εταιρικού οργάνου της απορροφούμενης εταιρείας ή της απορροφούσας εταιρείας, στους τακτικούς ελεγκτές, στον ελεγκτή(ες) της συγχώνευσης, ή σε οποιουσδήποτε άλλους εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στη συγχώνευση, ούτε σε κανένα άλλο μέρος που συμμετέχει στη συγχώνευση. (2) Περαιτέρω, παρά την αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης των μετόχων της EurAsia Resource Value SE εν προκειμένω, μπορεί να αναμένεται ότι τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφούσας εταιρείας, ο. κ. Norman Storm (Διευθύνων Σύμβουλος), η κα. Παναγιώτα Κ. Νίκου, ο κ. Πάνος ίωαννίδης, ο κ. Sean Roosen, ο Δρ. h.o. Stefan Kaltenbach και ο κ. Thomas Wuesl-Reichenbach θα διορίζονται ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου της EurAsia Resource Value SE. Ενότητα 11 Επιπτώσεις στην Εργασία, Ανάμιξη των Υπαλλήλων Η Συγχώνευση θο έχει το ακόλουθο αποτέλεσμα στους υπαλλήλους και στους εκπροσώπους τους: α) Η απορροφούμενη Εταιρεία Η απορροφούμενη εταιρεία δεν έχει οιουσδήποτε υπαλλήλους. Λεν υπάρχει καμία εταιρική συμμετοχή υπάλληλων στο εποπτικό συμβούλιο της απορροφούμενης εταιρείας. Δεν απαιτείτο η υποβολή του προσχεδίου στην επιτροπή των εργαζομένων δυνάμει του Αρθρου 5(3) του German Transformation Act (llmwg), εφ'όσον δεν υπάρχει συμβούλιο εργαζομένων. Η απορροφούμενη εταιρεία δεν έχει θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του Αρθρου 2 στοιχείο γ) της Οδηγίας SE. β) Η απορροφούσα εταιρεία Η απορροφούσα εταιρεία έχει 5 υπαλλήλους. Η απορροφούσα εταιρεία κατέχει μία σχετική θυγατρική εταιρεία κατά την έννοια του Άρθρου 2 στοιχείο

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Εγκριθέντα από το Υπουργικό Συμβούλιο Κριτήρια εξέτασης αιτήσεων δανειοδότησης μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας A. Γενικά Κριτήρια (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Παρουσιάζονται πιο κάτω οι ενοποιημένοι

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (ισχύει από 14/2/2012)

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (ισχύει από 14/2/2012) ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (ισχύει από 14/2/2012) Το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο αφορά την παροχή οικονοµικής βοήθειας για απόκτηση / συντήρηση ιδιόκτητης κατοικίας για µόνιµη ιδιοκατοίκηση σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αρ. Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ /14 Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης:.. /.. /2014 Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη.. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Η απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας αποτελεί στόχο και επιδίωξη κάθε κυπριακής οικογένειας. Το κράτος στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του, οφείλει να ενισχύσει την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργία των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτο 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματο Συμψηφισμού μετρήσεων τη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Λεωφ. Στροβόλου 254,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Το Σχέδιο αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 1.2 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Οι 971 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2012-13

Οι 971 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2012-13 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Οι 971 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2012-13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έντυπο Αίτηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Για επίσημη χρήση ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ή ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η αίτηση αυτή συμπληρώνεται από δικαιούχα πρόσωπα για την παραχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα προαναφερόµενα ποσά θα πρέπει αποδεδειγµένα να προέρχονται από το εξωτερικό.

Τα προαναφερόµενα ποσά θα πρέπει αποδεδειγµένα να προέρχονται από το εξωτερικό. Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν στη νέα, ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε αιτητές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και επενδύουν στην Κύπρο. 1. Νοµικό Πλαίσιο: 1.1 Κατ' εφαρµογή των προνοιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Συνοπτικός Τίτλος. Ερµηνεία. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόµος του 2011. 2. Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 22 66 63 63 E-mail: info@cera.org.cy Webside: www.cera.org.cy

Τηλ. 22 66 63 63 E-mail: info@cera.org.cy Webside: www.cera.org.cy Τηλ. 22 66 63 63 E-mail: info@cera.org.cy Webside: www.cera.org.cy 1 Ο Ρόλος της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) 2 3 Νοµική Σύσταση ΡΑΕΚ Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), συστάθηκε µε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας Τμήμα Εργασίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Λεπτομέρειες αιτητή Ανανέωση Πιστοποιητικού/ών Για το έτος: Αρχική έκδοση Πιστοποιητικού/ών (σημειώστε όπου εφαρμόζεται) Ονοματεπώνυμο:..

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας

Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας Εγκύκλιος Εφαρμογής των Μέτρων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργικό Συμβούλιο αναγνωρίζοντας ότι η δημιουργία ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας που πιθανό να παραχωρηθούν σε μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Λευκωσία, Νοέμβριος 2014 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας

Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας Εγκύκλιος Εφαρμογής των Μέτρων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργικό Συμβούλιο αναγνωρίζοντας ότι η δημιουργία ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης]

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Υπόθεση Αρ. 1763/2007) 25 Σεπτεμβρίου, 2009 [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 28, 29, 30, 146 ΚΑΙ 179 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, Αιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτές τις περιπτώσεις και αφού προσκομισθεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό, παραχωρείται έκπτωση στο κόστος των διδάκτρων ίση με 12%.

Σε αυτές τις περιπτώσεις και αφού προσκομισθεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό, παραχωρείται έκπτωση στο κόστος των διδάκτρων ίση με 12%. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Για συμμετοχή στο εγκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης υποψήφιων Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Α (ΚΔΠ 184/2012)για εγγραφή στο Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών Επεξηγηματικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να κατατοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο 1. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού τουρισμού. 2. Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ µε βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσµού Νόµων του 2002-2013

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ µε βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσµού Νόµων του 2002-2013 ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ µε βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσµού Νόµων του 2002-2013 Μη Κύπριος πολίτης, ο οποίος πληροί ένα εκ των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση 10.04.2014

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση 10.04.2014 Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση 10.04.2014 1. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα)

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α. Ταυτότητα των δανειοληπτών

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή.

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. «βοηθός κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ (Π007815 και Π007816)

Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ (Π007815 και Π007816) ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 1 Για συμμετοχή στο εγκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης υποψήφιων Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας A και Α & B (ΚΔΠ 184/2012) για εγγραφή στο Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών - ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3.

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από τις Οκτωβρίου µέχρι 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 13/12/2013

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 13/12/2013 ΦΑ2 - Θερμομόνωση οροφής, σε υφιστάμενες οικιστικές μονάδες, που βρίσκονται σε μη ορεινές περιοχές (υψόμετρο κάτω από 600 μέτρα) 1/8 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.4.2.1.-Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4238 Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2008 1 Αριθμός 1 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 1. Τίτλος Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής:

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1 Ύψος Διδάκτρων Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1.1. Επίπεδο Μάστερ 3.1.1.1 Mεταπτυχιακά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 2013 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός της πρακτικής άσκησης;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας Σελίδα: 1 από σελίδες: 5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Πρακτικά Συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εγγραφής 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 20 ης Σεπτεμβρίου 2013 Παρόντες: 1. Κυριάκος Πλατρίτης 2. Κυριάκος Ελπιδώρου 3. Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMATHUS PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 35.218.480 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 17.609.240 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη σας, βοηθώντας έτσι να γίνει ο λογαριασμός καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή Εθνικός Τομέας Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του συστήματος TAXISNET: Οι εγγραφές/εξουσιοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει πενήντα (50) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3370 της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3370 της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 143(Ι)/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3370 της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δεκέμβριο του 2013 η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ «ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 Σελ. ΣΤΟΧΟΙ & ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα