Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000"

Transcript

1 Αριθμός 4569 Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012 Αριθμός 2264 Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας της αντιπροσώπευσης και εμπορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών PEUGEOT και μοτοσικλετών PIAGGIO και GILERA της εταιρείας ΜΡΜ Eurocars Ltd από την εταιρεία Demstar Automotive Ltd. Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε από την εταιρεία Demstar Automotive Ltd κοινοποίηση για την εξαγορά από την εταιρεία ΜΡΜ Eurocars Ltd της επιχειρηματικής δραστηριότητας για την αντιπροσώπευση και εμπορία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών PEUGEOT και μοτοσικλετών PIAGGIO και GILERA. Η εταιρεία Demstar Automotive Ltd είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων, μοτοσίκλετών, εξωλέμβιων μηχανών και ανταλλακτικών της κατασκευάστριας εταιρείας HONDA, στη λειτουργία σταθμών επιδιόρθωσης και συντήρησης καθώς και στην εισαγωγή και εμπορία σκαφών αναψυχής. Η ΜΡΜ Eurocars Lid είνα! δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων καΐ μοτοσικλετών της κατασκευάστριας εταιρείας PEUGEOT, στην εισαγωγή και εμπορία μοτοσικλετών των κατασκευαστριών εταιρειών PIAGGIO και GILERA και ανταλλακτικών των υπό αναφορά κατασκευαστών, στη λειτουργία σταθμών επιδιόρθωσης και συντήρησης. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελεγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

2 Β 1900 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΜΑΙΌΥ 2012 Αριθμός 2265 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Παράταση Ισχύος Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο) Αρ. Άδειας Ν.419(Α)/Κ στην περιοχή Κλαυδιά, Αλεθρικό και Τερσεφάνου της επαρχίας Λάρνακας, της εταιρείας Ketonis Developments Ltd Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν υπόψη : 1. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008 (Ν.122(Ι)/2003 & Ν.239{!)/2004 & N.143(l}/2005) S. N.173(i)/2006 &Ν.92(1}/2008), και πιο συγκεκριμένα τις εξουσίες και αρμοδιότητες της ΡΑΕΚ όσον αφορά τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς των Αδειών που δύναται να χορηγεί η ΡΑΕΚ, 2. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Κανονισμών, και συγκεκριμένα των Κανονισμών περί Έκδοσης Αδειών, Κ.Δ.Π. 538/2004, 3. Την Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενεργείας {Αιολικό Πάρκο), με αριθμό Ν.419(Α)/Κ3-2005, στην περιοχή Κλαυδιά, Αλεθρικό και Τερσεφάνου της Επαρχίας Λάρνακας, ισχύος 34.5MW της εταιρείας Ketonis Developments Ltd, με ημερομηνία 13/06/2005, 4. Την υπ' αριθμό πρακτικού 511/2010 απόφαση της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 23/11/2010, με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε παράταση της άδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/Κ της εταιρείας Ketonis Developments Ltd για ακόμη δέκα οκτώ (18) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 12/12/2011, 5. Την επιστολή της εταιρείας Keionis Developments Ltd, ημερομηνίας 01/11/2011, με την οποία ενημερώνει τη ΡΑΕΚ όπ έχει λάβει την έγκριση του ιδιοκτήτη συστήματος μεταφοράς για την ενεργοποίηση του υποσταθμού και την συνεπακόλουθη σύνδεση και συγχρονισμό των Ανεμογεννητριών του Αιολικού Πάρκου, επισυνάπτοντας και αντίγραφο πιστοποιητικού επιθεώρησης και ελέγχου των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, 6. Την επιστολή του ΔΣΜ με αριθμό Δ2/ /111901, ημερομηνίας 02/11/2011, με την οποία ορίζεται ως ημερομηνία ενεργοποίησης του υποσταθμού του Αιολικού Πάρκου η 3 η Νοεμβρίου 2011, 7. Την υπ' αριθμό (09) επιστολή της Επιτροπής του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, ημερομηνίας 03/11/2011, προς την εταιρεία Ketonis Developments Ltd με την οποία καλεί την εταιρεία να υπογράψει την τροποποιημένη σύμβασης επιδότησης, 8. Την επιστολή του ΔΣΜ με αριθμό Δ2/ /112043, ημερομηνίας 21/11/2011, με την οποία ζητά από την εταιρεία Ketonis Developments Ltd ενημέρωση για τις προθέσεις και το χρονοδιάγραμμα της εταιρείας για εγκατάσταση και των 23 Ανεμογεννητριών του Αιολικού Πάρκου, 9. Την επιστολή της εταιρείας Ketonis Deveiopments Ltd προς τον ΔΣΜ, ημερομηνίας 21/12/2011, με την οποία ενημερώνει τον ΔΣΜ για τις προθέσεις της εταιρείας να εγκαταστήσει και τις 23 Ανεμογεννήτριες, 10. Την επιστολή της εταιρείας Ketonis Developments Ltd, ημερομηνίας 27/12/2011, με την οποία ενημερώνει τη ΡΑΕΚ ότι 21 Ανεμογεννήτριες του Αιολικού Πάρκου έχουν τεθεί σε λειτουργία και ζητά από την ΡΑΕΚ έγκριση σταδιακής υλοποίησης και παράτασης του έργου, 11. Την επιστολή του ΔΣΜ με αριθμό Δ/310.4/120091, ημερομηνίας 24/01/2012, με την οποία ενημερώνει την εταιρεία Ketonis Developments Ltd ότι η εγγραφή του Αιολικού Πάρκου Αλεξιγρος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, επισυνάπτοντας και το σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής, 12. Την υπ'* αριθμό φακέλου ΡΚ/Κ300&Ν419(Α)/Κ3-2005/85-12 επιστολή της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 06/02/2012, με την οποία ζητούσε από τον ΔΣΜ, λαμβανομένου υπόψη και της επιστολής του, Δ2/ /112043, ημερομηνίας 21/11/2011, να ενημερώσει τη ΡΑΕΚ εάν στα πλαίσια της Νομοθεσίας το αίτημα της εταιρείας Ketonis Developments Ltd είναι τεχνητά εφικτό, 13. Την υπ' αριθμό Δ2/ / απαντητική επιστολή του ΔΣΜ, ημερομηνίας 08/02/2012, με την οποία ενημερώνει τη ΡΑΕΚ ότι είναι τεχνητά εφικτό, υπό προϋποθέσεις, να εγκατασταθούν και οι 23 Ανεμογεννήτριες, νοουμένου όπ συμφωνήσει και η ΑΗΚ υπό την ιδιότητα του ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς και του αγοραστή της παραγόμενης ενέργειας και η εταιρεία Ketonis Developments Ltd, δεσμευτεί να αναλάβει να επωμιστεί όλα τα οποιαδήποτε επιπρόσθετα έξοδα προκύψουν, 14. Την συνάντηση των Μελών της ΡΑΕΚ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Νομικούς Συμβούλους της εταιρείας Ketonis Developments Ltd, στις 08/03/2012, και την δέσμευση της εταιρείας Ketonis Deveiopments Ltd, να επωμιστεί όλα τα οποιαδήποτε επιπρόσθετα έξοδα προκύψουν, 15. Την επιστολή της εταιρείας Ketonis Developments Ltd, ημερομηνίας 03/05/2012, με την οποία αιτιολογεί την χρονική διάρκεια της παράτασης που ζητά, και επειδή σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2008 και τους σχετικούς με την Έκδοση Αδειών Κανονισμούς η χρονική διάρκεια των Αδειών που χορηγεί η ΡΑΕΚ είναι στην διακριτική ευχέρεια των Μελών της ΡΑΕΚ να την αποφασίσουν, τα Μέλη της ΡΑΕΚ κρίνουν ότι εφόσον μπορούσαν ευθύς εξ αρχής να παραχωρήσουν Άδεια μεγαλύτερης διάρκειας για την κατασκευή του πιο πάνω έργου, και λαμβανομένου υπόψη ότι οι 21 Ανεμογεννήτριες του Αιολικού Πάρκου έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία και το Αιολικό Πάρκο έχει εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ΑΠΕ, δύνανται τώρα να το πράξουν και να παρατείνουν την διάρκεια Ισχύος της Άδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/Κ της εταιρείας Ketonis Developments Ltd και αφού εξέτασαν όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να εγκρίνουν, υπό προϋποθέσεις, την σταδιακή υλοποίηση και να παρατείνουν, για τελευταία φορά, την διάρκεια Ισχύος της Άδειας Κατασκευής Ν,419(Α)/Κ της εταιρείας Ketonis Developments Ltd μέχρι τις 30/04/2013.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 1901 Η ΡΑΕΚ εγκρίνει την πιο πάνω παράταση ισχύος της Αδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/Κ και σταδιακής υλοποίησης με την προϋπόθεση ότι η εταιρεία Ketonis Developments Ltd, σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θα προσκομίσει: = Γραπτή δέσμευση της εταιρείας ότι αναλαμβάνει να επωμιστεί όλα τα οποιαδήποτε επιπρόσθετα έξοδα προκύψουν για την σύνδεση τόσο της 22 ης όσο και της 23 ης Ανεμογεννήτριας, e Επίσημο αντίγραφο δεσμευτικής παραγγελίας των δύο (2) Ανεμογεννητριών καθώς επίσης και γραπτής αποδοχής της παραγγελίας από τον κατασκευαστή των Ανεμογεννητριών, την εταιρεία VENSYS. Η απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Ketonis Devefopments Ltd καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους κατόχους άδειας μέσω της ι στο σελίδας της ΡΑΕΚ. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ, να παρατείνει την διάρκεια Ισχύος της Αδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/Κ της εταιρείας Ketonis Developments Ltd μέχρι τις 30/04/2ÛÎ3, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ι στο σελίδα της ΡΑΕΚ. Αριθμός 2266 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 159 ΤΟΥ 1990 ΚΑΙ 43(1) ΤΟΥ 1999) Κατάλογος δυνάμει του άρθρου 4 Γνωστοποιείται ότι, από την ημέρα δημοσίευσης της Γνωστοποίησης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα κινηματογραφικά έργα THE DESCENDANTS και WE BOUGHT A ZOO που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που δημοσιεύτηκε ως γνωστοποίηση με αριθμό 4439 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 4532 και ημερομηνία 27 Οκτωβρίου 2011, και έχουν αύξοντα αριθμό 32 και 47, διαγράφονται από αυτόν. (Υ.Ε /9) Έγινε στις 9 Μαΐου ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΥ, Υπουργός Εσωτερικών. Αριθμός 2267 REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES JANUARY-MARCH 2012 Αντίτυπα της έκθεσης 'REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES (JANUARY-MARCH 2012)' στην Αγγλική γλώασα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 10,00 το αντίτυπο.

4 1902 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΜΑΪΟΥ 2012 Αριθμός 2268 ΥΊΙΟΥΤΠΠΟΠΤΛΣΙΛΣ ΚΛΙ Κ()ΙΝ!ΝΙΚί!Ν ΛΙΦΛΛΙΙΚΩΝ! ( (! ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ^ /> Τ.(-) Λι:υκωπίιι. Ί'ηλ Φαί 22376^72 v îa il' ι\\\ w.cvclikloh.ki-'i'ia.nilsi.eox.cy ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΔΗΜΟΚΡΛΙΙΛ! ; <p~?v;,i, ';, -.-;: ΕΥΈΛΙΚΤΕΣ MOP* EI c..tin μυς.»porh <c. nvîjen AllAEiOAHIME ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΕΥΕΛ1ΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκά Κοινωνικό Ταμείο και από την Κυπριακή Δημοκρατία Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, ως Φορέας Διαχείρισης του «Σχεδίου Χορηγιών για Ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις», ανακοινώνει την άρση της αναστολής παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής ακ> Σχέδιο (αρ. πρόσκλησης: 02/2.1/1/ /ΣΧ), από την Παρασκευή, 18/5/2012 συμπεριλαμβανομένης. Αιτήσεις θα γίνονται δέκτες μέχρι την 30ή Απριλίου 2014 ή μέχρι εξάντλησης του πρόσθετου προϋπολογισμού του Σχεδίου που ανέρχεται στο Το Σχέδιο εντάσσεται στον «Ειδικό Στόχο (Α): Αύξηση του Εργατικού Δυναμικού και της Απασχόλησης των Γυναικών» του "Άξονα Προτεραιότητας 2: Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας» του «Επιχειρησιακού Προγράμματος: Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή, Ί3». Σκοπός του Σχεδίου είναι να προσελκύσει στην απασχόληση οικονομικά αδρανείς γυναίκες, οικονομικά αδρανή άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, και οικονομικά αδρανή άτομα που αναζητούν εργασία με ειδικό ωράριο λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, που έχουν δυσκολία να εισέλθουν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας χωρίς βοήθεια, και επιθυμούν νο εργασθούν βάσει κάποιας ευέλικτης μορφής απασχόλησης, καθώς και άνεργους που παραπέμπονται για συμμετοχή στο Σχέδιο από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης. Το Σχέδιο απευθύνεται προς όλες τις επιχειρήσεις/οργανισμαύς σε οποιοδήποτε τομέα οικονομικής δραστηριότητας που θα δημιουργήσουν μια ή περισσότερες νέες θέσεις εργασίας με ευέλικτες ρυθμίσεις, νοουμένου ότι ικανοποιούν τους όρους και προϋποθέσεις για κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Το Σχέδιο επιχορηγεί για περίοδο 12 μηνών επιχειρήσεις/οργανισμούς με το 65% του εργατικού κόστους των ατόμων που θα προσληφθούν στις νέες θέσεις εργασίας με ευέλικτες ρυθμίσεις. Επιχορηγεί επίσης για την ίδια περίοδο, τα εργοδοτούμενα άτομα, με το κόστος μετάβασης προς και από τον τόπο εργασίας τους. Έντυπα αιτήσεων, ενημερωτικά έντυπα, καθώς και ο Οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου, ευρίσκονται στην ιστοσελίδα του Κέντρου Παραγωγικότητας και στην ιστοσελίδα του έργου Οι αιτήσεις να παραδίδονται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση, Διευθυντή, Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, «Σχέδιο Χορηγιών για Ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις», Λεωφόρος Καλλιπόλεως 77, 21G0 Λευκωσία, Τ.Θ , 1679 Λευκωσία ή να αποστέλλονται με φαξ στον αριθμό Για επιπρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους Λειτουρνσύς. Ζήνωνα Κληρίδη, τηλ , Έλενα Χριστοδουλίδου, τηλ ,

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΜΑΊΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 1903 Αριθμός 2269 Α. Γενικά Κριτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ίσοτιμησ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Εγκριθέντα από το Υπουργικό Συμβούλιο Κριτήρια εξέτασης αιτήσεων δανειοδότησης μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας (1) Η υποβολή αίτησης από δικαιούχο αιτητή δεν σημαίνει αυτόματη έγκριση του για δάνειο. Οι αιτήσεις εξετάζονται και εγκρίνονται ή απορρίπτονται με βάση καθορισμένα κριτήρια περιλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της δυνατότητας του αιτητή να αποπληρώνει το δάνειο. Η κανονική αποπληρωμή των δανείων διασφάλιζε! επίσης τη βιωσιμότητα του Σχεδίου για συνεχή εξυπηρέτηση όσο το δυνατό περισσότερων αιτήτών. (2) Δεν εγκρίνονται αιτήσεις για αποπληρωμή δανείων ή κάλυψη δαπανών που έχουν γίνει πριν από την υποβολή της αίτησης στον Κεντρικό Φορέα. Εξαιρούνται περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών υγείας (αιτήσεις δανειοδότησης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη). Όμως, οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την ιατρική περίθαλψη τους. (3) Στον καθορισμό του ύψους του παρεχόμενου δανείου ή εγγύησης από τον Κεντρικό Φορέα, θα λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, και η τυχόν κάλυψη όλου ή μέρους των δαπανών του αιτητή για τον ίδιο σκοπό, από κρατικά ή άλλα σχέδια. (4) (α) Για πρόσφυγες αιτητές, τα ποσά που εγκρίνονται Θα μπορεί να φθάνουν μέχρι το 80% της αξίας της κατεχόμενης ή και απροσπέλαστης περιουσίας τους ή μέχρι οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά θα είναι το μικρότερο με εξαίρεση την περίπτωση αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας όπου το ποσό θα μπορεί να φθάνει μέχρι τις και τις περιπτώσεις αιτήσεων για επαγγελματική δραστηριοποίηση και σπουδαστικά δάνεια όπου το ποσό το οποίο δύναται να εγκριθεί με εγγύηση του Κεντρικού Φορέα μπορεί να φθάσει μέχρι τις (β) Στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτητής δεν είναι πρόσφυγας ή ούτε και ένας από τους γονείς του είναι πρόσφυγας, τα ποσά που εγκρίνονται θα μπορεί να φθάνουν μέχρι το 80% της αξίας της κατεχόμενης ή και απροσπέλαστης περιουσίας τους ή μέχρι (οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά θα είναι το μικρότερο), μείον 20% μέχρι 40%. Οταν ένας εκ των γονέων του αιτητή είναι πρόσφυγας το ποσοστό αποκοπής δεν θα υπερβαίνει το 20%. Νοείται ότι για τον καθορισμό του ποσού που εγκρίνεται, θα λαμβάνονται υπόψη και τα υπόλοιπα κριτήρια. (5) Οι αιτήσεις εξετάζονται με τη σειρά σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό αίτησης που τους δίδεται κατά την ημερομηνία κατάθεσης τους στον Κεντρικό Φορέα καθώς και σύμφωνα με τα εκάστοτε διαθέσιμα κονδύλια για τον κάθε σκοπό δανείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Φορέα μπορεί όμως σε εξαιρετικές και ιδιάζουσες περιπτώσεις και αφού λάβει υπόψη όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης να αποφασίσει την εξέταση τους κατά προτεραιότητα. (6) Αιτητές, οι οποίοι βάσει των τεκμηριωμένων εισοδημάτων τους δεν διαθέτουν επαρκή δανειοεξοφληπκή ικανότητα δεν θα εγκρίνονται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις αιτήσεων για φοιτητικά και ιατροφαρμακευτικά δάνεια. (7) Κατά την εξέταση της αίτησης θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του αιτητή. (8) Αιτητές που έχουν καθυστερημένες δόσεις για προηγούμενα δάνεια θα εγκρίνονται καταρχήν υπό τον όρο ότι θα αποπληρώσουν τις καθυστερημένες δόσεις και το δάνειο δεν θα παρέχεται μέχρι την παρέλευση 6 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης ούτως ώστε να επιβεβαιώνεται ότι θα συνεχίζουν να πληρώνουν τις δόσεις τους για τα προηγούμενα δάνεια. Στις περιπτώσεις σπουδαστικών δανείων, δεν 8α εκδίδεται η δόση για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος εάν υπάρχουν καθυστερημένες δόσεις για τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη. Β. Κριτήρια για Σπουδαστικά Δάνεια (1) Η κάθε αίτηση θα αφορά μία σπουδή και γίνεται αποδεκτή εφόσον ο αιτητής έχει εξασφαλίσει προοφαρά Θέσης ή εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο ή εγγεγραμμένο ως ανώτερο/ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ως μεταλυκειακό εκπαιδευτικά ίδρυμα τεχνικής ή και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορεί να είναι στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Για τυχόν μετέπειτα σπουδές, π.χ. μεταπτυχιακές, ο αιτητής πρέπει να υποβάλει νέα ξεχωριστή αίτηση όταν θα έχει εξασφαλίσει προσφορά θέσης ή εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. (2) (α) Για σπουδές που το ακαδημαϊκό τους έτος αρχίζει μεταξύ των μηνών Μαΐου ως Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές εφόσον υποβληθούν από την 1 Ί Φεβρουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους και το αργότερο μέχρι και την 31 Π ίανουαρίσυ του επόμενου έτους.

6 ΤΜΗΜΑ Β 1904 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΜΑΊΟΥ 2012 Για σπουδές, που το ακαδημαϊκό τους έτος αρχίζει μεταξύ των μηνών Μαΐου ως Δεκεμβρίου του ιδίου έτους η έκδοση της ανάλογης δόσης του δανείου Θα μπορεί να γίνεται μέχρι 31/3 του επόμενου έτους. (β) Για σπουδές που το ακαδημαϊκό τους έτος αρχίζει μεταξύ των μηνών Ιανουαρίου ως Απριλίου του ίδιου έτους, οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές εφόσον υποβληθούν από την 1 η Μαΐου του προηγούμενου έτους μέχρι και την 30'! Απριλίου του έτους εντός του οποίου αρχίζει το ακαδημαϊκό έτος σπουδών. Για σπουδές, που το ακαδημαϊκό τους έτος αρχίζει μεταξύ των μηνών Ιανουαρίου ως Απριλίου του ιδίου έτους η έκδοση της ανάλογης δόσης του δανείου θα μπορεί να γίνεται μέχρι 31/7 του ιδίου έτους. Η παραχώρηση σπουδαστικού δανείου Θα καλύπτει και το ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση εφόσον Θα έχει υποβληθεί μέσα στα πιο πάνω χρονικά περιθώρια. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και από φοιτητές που ήδη σπουδάζουν για κάλυψη του υπόλοιπου της χρονικής διάρκειας των σπουδών τους. Οι αιτήσεις αιτητών που δεν αρχίζουν τις σπουδές τους από το ακαδημαϊκό έτος που δήλωσαν στην αίτηση τους για δανειοδότηση από τον Κεντρικό Φορέα αλλά τελικά τις μεταθέτουν για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, δεν θα απορρίπτονται αλλά θα εξετάζονται όταν θα αρχίσει η εξέταση αιτήσεων του επόμενου ακαδημαϊκού έτους στο οποίο μετάθεσαν τις σπουδές τους. (3) Τα ετησία κόστη σπουδών για σκοπούς δανειοδότησης από τον Κεντρικό Φορέα θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη το κόστος διδάκτρων όπου υπάρχει και τα έξοδα συντήρησης του φοιτητή καθώς και τον Κανονισμό 10(1) του Σχεδίου ως προς το ανώτατο όριο δανειοδότησης. Το ετήσιο ποσό που θα εγκρίνεται για έξοδα συντήρησης του φοιτητή είναι: για σπουδές σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, στις Η.Π.Α. και Καναδά για σπουδές στην Ελλάδα και λοιπές χώρες για σπουδές σε Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας για σπουδές στην Κύπρο όταν η περιοχή (αστική και ευρύτερη αστική περιοχή) στην οποία διαμένει και σπουδάζει ο φοιτητής, είναι διαφορετική από την περιοχή διαμονής των γονέων του για σπουδές στην Κύπρο όταν η περιοχή (αστική και ευρύτερη αστική περιοχή) στην οποία διαμένει και σπουδάζει ο φοιτητής, είναι η ίδια με την περιοχή στην οποία διαμένουν οι γονείς του. (4) Αιτήσεις που αφορούν καλοκαιρινά μαθήματα (summer sessions) και προπαρασκευαστικά / προεισαγωγικά προγράμματα σπουδών (foundation / preparatory / access / pre-degree courses) δεν θα γίνονται αποδεκτές. (5) Αιτήσεις από επαγγελματικά αποκατεστημένους φοιτητές 0α απορρίπτονται. Εξαιρούνται περιπτώσεις εργαζόμενων φοιτητών που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους εξασφαλίζουν αδεία άνευ απολαβών. (6) Αιτήσεις από φοιτητές που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι φαίνεται να εργάζονται αναγκαστικά προκειμένου να εξασφαλίζουν μικρό εισόδημα για να χρηματοδοτούν μέρος του κόστους των σπουδών τους, Θα εγκρίνονται και για έξοδα διαβίωσης. (7) Φοιτητές, οι οποίοι αλλάζουν χώρα ή/και κλάδο σπουδών σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και αρχίζουν σπουδές εξ' υπαρχής δικαιούνται, να δανειοδοτηθούν για ποσό που ισοδυναμεί με το κόστος των νέων σπουδών τους. Το ποσό που θα έχουν ήδη λάβει για τις προηγούμενες σπουδές τους θα αφαιρείται από το κόστος των νέων σπουδών. Η πιο πάνω τακτική 8α εφαρμόζεται μία φορά και χωρίς να χρειάζεται να υποβληθεί νέα αίτηση καθώς, όπου απαιτείται, Θα μπορεί να γίνεται αύξηση οτο ποσό του υφιστάμενου δανείου. Επιπλέον, σε περίπτωση έγκρισης δανείου, του οποίου η υποθήκευση ή/και η σύναψη δεν έχει πραγματοποιηθεί τότε η αίτηση να επανεξετάζεται με βάση τα νέα δεδομένα κα* χωρίς ο αιτητής να λαμβάνει οποιοδήποτε ποσό για σπουδές που έχουν διακοπεί. (θ) Αιτήματα για επανάληψη ακαδημαϊκού έτους για τις Ιδιες σπουδές για οποιοδήποτε λόγο (αποτυχία στις εξετάσεις, καταλήψεις, πρόβλημα υγείας κ.λπ.) Θα εγκρίνονται μόνο μία φορά. (9) Αιτήσεις για δανειοδότηση με σκοπό την απόκτηση δεύτερου τίτλου σπουδών (διπλώματος/πτυχίου/μεταπτυχιακού) του ιδίου επιπέδου, από αιτητές, οι οποίοι έχουν ήδη δανειοδοτηθεί από τον Κ.Φ. για την απόκτηση του πρώτου τίτλου σπουδών τους δεν θα εγκρίνονται. (10) Στις περιπτώσεις παροχής υποτροφίας, θα αφαιρείται το 50% του συνολικού ποσού της υποτροφίας, από το ύψος του σπουδαστικού δανείου που δικαιούται ο αιτητής. Γ. Κριτήρια για Στεγαστικά Δάνεια (1) Οι αιτήσεις πρέπει να είναι για αγορά ή ανέγερση κατάλληλης ιδιόκτητης κατοικίας (κατοικία ή διαμέρισμα) για ιδιοκατοίκηση και μόνιμη διαμονή ή για ολοκλήρωση εργασιών ανέγερσης κατοικίας ή και για ουσιαστικές βελτιώσεις ή και προσθήκες σε υφιστάμενη ιδιόκτητη κατοικία για να καταστεί κατάλληλη. Δηλαδή, οι αιτήσεις πρέπει να είναι για πρώτη κατάλληλη κατοικία.

7 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΜΑΊΟΥ (2) Αιτήσεις για αγορά δεύτερης κατοικίας δεν θα εγκρίνονται εκτός εάν η πρώτη κατοικία είναι ανεπαρκής σύμφωνα με τη σύνθεση και τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας. (3) Συμπληρωματικές αιτήσεις για το ίδιο ακίνητο καθώς και για μεταστέγαση για σκοπούς βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης δε θα εγκρίνονται, ειδικά εάν με την πρώτη αίτηση έλαβαν το ανώτατο ιτοοό δανείου σύμφωνα με τα Κριτήρια που ίσχυαν κατά το χρόνο εξέτασης τους. (4) Στις περιπτώσεις αιτήσεων από πρόσφυγες αιτητές για απόκτηση κατοικίας, το ποσό δα μπορεί να φθάνει μέχρι πς Στις περιπτώσεις αιτήσεων από μη πρόσφυγες αιτητές για απόκτηση κατοικίας, το ποσό θα μπορεί να φθάνει μέχρι τις (5) Σύζυγοι δικαιούνται δανειοδότηση μόνο για μία κατοικία και μέχρι το συνολικό ποσό των (6) Αναφορικά με τις αιτήσεις για ανέγερση κατοικίας κατά την εξέταση της αίτησης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ιδιόκτητου οικοπέδου (τιτλοποιημένου ή με πωλητήριο έγγραφο χαρτοσημασμένο και κατατεθειμένο στο Κτηματολόγιο). (7) Αναφορικά με τις αιτήσεις για επιδιορθώσεις, ουσιαστικές βελτιώσεις ή και προσθήκες σε υφιστάμενη κατοικία για να καταστεί κατάλληλη, η κατοικία θα πρέπει να είναι ηλικίας 10 ετών και άνω και το ποσό που εγκρίνεται θα μπορεί να ανέλθει μέχρι τις Επιπρόσθετα, στη λήψη απόφασης για απόρριψη ή έγκριση της αίτησης καθώς και για το ποσό έγκρισης, θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος της αξίας της κατεχόμενης ή και απροσπέλαστης περιουσίας των μη προσφύγων αιτητών. Νοείται ότι κατά τη λήψη απόφασης επί της αίτησης, θα λαμβάνονται επίσης υπόψη και ία υπόλοιπα κριτήρια. (8) Οι αιτήσεις που αφορούν επιδιορθώσεις, ουσιαστικές βελτιώσεις ή και προσθήκες σε υφιστάμενη κατοικία θα υποβάλλονται σε διαφορετικό έντυπο και θα εμπίπτουν εντός του κονδυλίου για Εγγυήσεις Στεγαστικών Δανείων. (9} Σε περίπτωση όπου υπάρχουν αμφιβολίες κατά πόσο το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ιδιοκατοίκησης να επιβάλλεται ποσοστό παρακράτησης ύψους 20%-30% στο ποσό του δανείου, το οποίο να παραχωρείται μετά από επιτόπια επίσκεψη, η οποία θα πραγματοποιείται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έγκρισης ιης αίτησης. (10) Αιτήσεις για αγορά οικοπέδου δεν γίνονται αποδεκτές. (11) Τα στεγαστικά δάνεια που θα εγκρίνονται από τον Κεντρικό Φορέα θα μπορεί να καλύπτουν: (α) (β) Την εξόφληση μέρους ή όλων των ανεξόφλητων/εκκρεμούντων κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης στεγαστικών δανείων από άλλες πηγές που σύναψε ο αιτητής μετά την υποβολή της αίτησης του στον Κεντρικό Φορέα για την αγορά/ανέγερση/βελτίωση της κατοικίας του, ή/και τις δαπάνες (όλες ή μέρος τους) που θα γίνουν ή που υπολείπονται να γίνουν κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης, για την αγορά/ανέγερση/βελτίωση της κατοικίας. (12) Η στεγαστική χορηγία από την Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων (Υ.Μ.ΑΠ.Ε.), δεν θα αφαιρείται από το ολικό ποσό που χρειάζεται ο αιτητής για ανέγερση ή αγορά της κατοικίας. (13) Δεν θα εγκρίνονται στεγαστικές αιτήσεις που υποβάλλονται από φοιτητές εκτός εάν προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και εργαδοταύνται. Για το σκοπό αυτό θα μπορεί να τους παραχωρηθεί παράταση, η οποία δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος. (14) Δεν θα εγκρίνονται στεγαστικά δάνεια για εξόφληση χρεών που οφείλονται από παιδιά οε γονείς και αντίστροφα καθώς και κατά κανόνα, ποσά που οφείλονται σε αδέλφια και σε άλλα συγγενικά πρόσωπα εκτός στις περιπτώσεις που πέραν πάσης αμφιβολίας τεκμηριώνεται η γνησιότητα της πράξης αυτής. Επιπρόσθετα, στεγαστικές αιτήσεις που αφορούν αγοραπωλησίες οικιστικών μονάδων μεταξύ γονέων και παιδιών δεν Θα εγκρίνονται. {15} Η επιχορήγηση του επιτοκίου του στεγαστικού δανείου, θα ισχύει από την ημερομηνία που ο ενκριμένος αιτητής συνάπτει τη συμφωνία δανείου με εγγύηση του Κεντρικού Φορέα. Δεν θα ισχύει αναδρομικό για τυχόν δάνεια του αιτητή που σύναψε πριν από την πιο πάνω συμφωνία. (16) Οι αιτήσεις για στεγαστικά δάνεια θα εξετάζονται με βάση τις εύλογες στεγαστικές ανάγκες του κάθε αιτητή και το εκάστοτε ετήσιο διαθέσιμο στεγαστικό κονδύλι του Κεντρικού Φορέα. (17) Τα δάνεια θα καλύπτονται από ασφάλεια ζωής. (18) Οι κατοικίες πρέπει να καλύπτονται από ασφάλεια πυρός και θεομηνίας.

8 TMHftfiA ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΜΑ'ΙΌΥ 2012 Δ. Κριτήρια για Επαγγελματικά Δάνεια (1) Τα ποσά των επαγγελματικών δανείων που εγκρίνονται, μπορεί να ανέλθουν, (α) μέχρι όταν παραχωρούνται με κεφάλαια του Κεντρικού Φορέα ή (β) μέχρι όταν παραχωρούνται με εγγύηση του Κεντρικού Φορέα. (2) Αναφορικά με σχετικές αιτήσεις που υποβάλλονται από συγγενικά πρόσωπα για την ίδια επιχειρηματική μονάδα η δανειοδότηση δεν θα ξεπερνά το συνολικό ποσό των ή το 50% της επένδυσης, όποιο είναι τα μικρότερο. (3) Η βιωσιμότητα της επαγγελματικής δραστηριότητας του αιτητή αποτελεί βασικό κριτήριο. (4) Αιτήσεις που αφορούν νεοσύστατες επιχειρηματικές μονάδες, οι οποίες προϋποθέτουν κεφαλαιουχική επένδυση ύψους και άνω θα πρέπει να συνοδεύονται από ενυπόγραφη μελέτη βιωσιμότητας από ανεξάρτητο εγκεκριμένο ελεγκτή. (5) Αιτήσεις που περιέχουν το στοιχείο της επένδυσης, όπως για αγορά νής, οικοπέδου, επιδιόρθωση κατοικίας ή καταστήματος προς ενοικίαση, αγορά χρεογράφων κλπ., θα απορρίπτονται. (6) Αιτήσεις που αφορούν εξάσκηση δεύτερου επαγγέλματος από τον αιτητή, θα απορρίπτονται εκτός εξαιρετικών ειδικών περιπτώσεων χαμηλά αμειβομένων ή μερικώς απασχολουμένων οι οποίες θα μπορούν να εγκρίνονται εφόσον Θα κρίνονται αιτιολογημένες και ότι πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια. (7) Οι χορηγίες ή και τα δάνεια προς τον αοητή μέσω άλλων κρατικών επαγγελματικών σχεδίων για τον Ιδιο σκοπό για τον οποίο ο αιτητής υποβάλλει αίτηση στον Κεντρικό Φορέα, θα λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση της αίτησης του. (8) Τα επαγγελματικά δάνεια που εγκρίνονται αϊτό τον Κεντρικό Φορέα θα μπορεί να καλύπτουν: (α) (β) (γ) (δ) την εξόφληση μέρους ή όλων των ανεξόφλητων/εκκρεμούντων κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης επαγγελματικών δανείων από άλλες πηγές που σύναψε ο αιτητής μετά την υποβολή της αίτησης στον Κεντρικό Φορέα για τους Ιδιους σκοπούς εξοπλισμού και κεφαλαίου κίνησης, ή/και τις δαπάνες (όλες ή μέρος τους) που βα γίνουν ή που υπολείπονται να γίνουν κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης, για αγορά εξοπλισμού και για κεφάλαιο κίνησης που ζητούσε ο αιτητής όταν υπέβαλε την αίτηση του. Νοείται άτι απήσεις που αφορούν την παραχώρηση δανείου για κεφάλαιο κίνησης για νεοσύστατες επιχειρήσεις δεν θα ξεπερνά τις αναλόγως του μεγέθους και του επιχειρηματικού τους πλάνου. Πα ήδη δραστηριοποιημένες εταιρείες το κεφάλαιο κίνησης δεν θα ξεπερνά το 15% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων 3 ων ετών και στον καθορισμό του ποσού θα λαμβάνεται υπόψη το ήδη υπάρχον απόθεμα της επιχείρησης. Η περίοδος αποπληρωμής δεν θα υπερβαίνει τα 10 χρόνια όταν το δάνεια αφορά μόνο κεφάλαιο κίνησης, ή/και τις δαπάνες (όλες ή μέρος τους) για εξοπλισμό, τις οποίες έκανε ο αιτητής για τους ίδιους σκοπούς μετά την υποβολή της αίτησης του στον Κεντρικό Φορέα, εφόσον κατά τα χρόνο εξέτασης της αίτησης του θα προσκομίσει τεκμηριωμένες αποδείξεις πληρωμών που έκανε, τις δαπάνες για α γα ρ ά/ανεγερ ση/βελτίωση επαγγελματικού υποστατικού για τις οποίες θα ισχύουν, μεταξύ άλλων, τα Ιδια κριτήρια που περιέχονται στην παράγραφο Γ. (11) για απόκτηση κατοικίας. (9) Το ποσοστό συμμετοχής του αιτητή στην επένδυση καθορίζεται στο 30%. Θα ζητούνται πρωτότυπα τιμολόγια και επαρκώς συμπληρωμένα με τα στοιχεία του προμηθευτή (π.χ. όνομα, διεύθυνση και αριθμός φορολογικής ταυτότητας και μητρώου Φ.Π.Α.). (10) Προκειμένου για δανειοδότηση με σκοπό την απόκτηση ιδιόκτητης επαγγελματικής στέγης, η επιχειρηματική μονάδα θα πρέπει να λειτουργεί για τουλάχιστον για 3 χρόνια. Εξαίρεση θα αποτελούν οι βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες, οι οποίες πρέπει να δραστηριοποιούνται σε καθορισμένες ζώνες. (11 ) Αιτήσεις για ριζικές ή εκτεταμένες επιδιορθώσεις/ανοκαινίσεις οε ενοικιαζόμενα υποστατικά που ανήκουν σε τρίτους δεν θα εγκρίνονται. (12) Προκειμένου για ανακαίνιση ιδιόκτητου υποστατικού δύναται να καλύπτονται δαπάνες, στις οποίες τιροεβηκε ο αιτητής μετά την υποβολή της αίτησης του στον Κ,Φ., εφόσον κατά το χρόνο εξέτασης της θα είναι σε θέση να προσκομίσει τεκμηριωμένες αποδείξεις πληρωμών. 13) Για αιτήσεις που αφορούν την αγορά μεταχειρισμένων επαγγελματικών οχημάτων π.χ. ταξί, τρέιλερ, εκσκαφείς κλπ. θα ζητείται εκτίμηση από εγκεκριμένους εκτιμητές οχημάτων. Επιπλέον, πρέπει να παρουσιάζονται

9 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΜΑΊΟΥ πιστοποιητικά καταλληλότητας μετά από έλεγχο Μ.Ο.Τ.. Αναφορικά με τις τιμές ίων αδειών «Τ» θα ζητείται επίσημη πληροφόρηση από το Σύνδεσμο Οδηγών Ταξί. Η περίοδος αποπληρωμής των δανείων που αφορούν αγορά επαγγελματικού οχήματος δεν Θα ξεπερνά τα 7 χρόνια. (14) Αιτήσεις που αφορούν μη ανταγωνιστικούς τομείς της οικονομίας ή/και με προβληματικά οικονομικά δεδομένα δε θα εγκρίνονται. Όμως, στις περιπτώσεις που πρόκειται για υφιστάμενες μονάδες που αποτελούν τη μοναδική πηγή εισοδήματος για την οργανική οικογένεια και τυχόν δανειοδότηση θα τις βοηθήσει ούτως ώστε να συνεχίσουν να uqiioravrai ως δρώσες επιχειρηματικές μονάδες, τότε θα εξετάζονται με τη μέγιστη δυνατή επιείκεια και να λαμβάνεται υπόψη εκτός από τη βιωσιμότητα καί η διαδοχή. (15) Αιτήσεις από πρόσωπα που εργοδοτούνται ως υπάλληλοι σε άλλες εταιρείες και ζητούν δανειοδότηση για να δημιουργήσουν δική τους μονάδα, θα εγκρίνονται εφόσον κρίνονται δικαιολογημένες και υπό τον όρο ότι ο αιτητής θα έχει αποδεδειγμένα κάνει κάποια ουσιαστικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή και το ποσοστό παρακράτησης στο ποσό του δανείου θα κυμαίνεται μεταξύ 30%-40%. (16) Αναφορικά με τις προσωπικές επιχειρήσεις ο αιτητής θα πρέπει απαραίτητα να είναι και υπάλληλος της επιχείρησης, για την οποία ζητά δανειοδότηση. Επιπλέον, για τις μετοχικές εταιρείες ο αιτητής θα πρέπει να είναι και μέτοχος και στον καθορισμό του ύψους της δανειοδότησης του να λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων και το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, περιλαμβανομένου και τυχόν μετοχικού κεφαλαίου στο όνομα της συζύγου του, μόνο όταν αυτή είναι υπάλληλος στην εταιρεία ή οικοκυρά. (17) Οι αιτήσεις για την αγορά μετοχών σε εταιρείες να συνοδεύονται από ενυπόγραφη έκθεση ανεξάρτητου εγκεκριμένου ελεγκτή, αναφορικά με τον υπολογισμό της τιμής ανά μετοχή, σύμφωνα με τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της. Σε περίπτωση αγοράς επιχειρήσεων, όπως π.χ. περιπτέρων, να επισυνάπτεται ανάλογη έκθεση για τον καθορισμό της τιμής πώλησης. (18) Εταιρείες που αδυνατούν να παρουσιάσουν πρόσφατους εξελεγμένους οικονομικούς λογαριασμούς, σφραγισμένες Φορολογικές Δηλώσεις από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και Φορολογικές Δηλώσεις Φ.Π.Α. (για τα 3 προηγούμενα έτη) δεν θα εγκρίνονται. Το πιο πάνω δεν ισχύει για νεοσύστατες εταιρείες. (19) Αιτήσεις από αυτοεργοδοτούμενους, που υποχρεούνται εγγραφής στο Μητρώο Φ.Π.Α. και αδυνατούν να παρουσιάσουν φορολογικές δηλώσεις για τα 3 προηγούμενα έτη δεν θα εγκρίνονται. Το πιο πάνω δεν ισχύει για νεοσύστατεςεπιχειρήσεις. (20) Αιτήσεις που αφορούν αγοραπωλησίες επιχειρήσεων ή μετοχών σε εταιρείες, μεταξύ γονέων και παιδιών δεν θα εγκρίνονται. (21) Απαιτείται η παρουσίαση στοιχείων που να αποδεικνύουν ότι οι αιτητές δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και την Υπηρεσία Φ.ΠΑ. (22) Αναφορικά με αιτήσεις για επιχειρηματικές μονάδες που έχουν ήδη δανειοδοτηθεί για μία φορά και επανέρχονται με 2 η αίτηση θα πρέπει να έχει παρέλθει τουλάχιστο χρονικό διάστημα 10 ετών και τα δεδομένα τους να έχουν διαφοροποιηθεί, προκειμένου να δικαιολογείται η εκ νέου δανειοδότηση τους. Αιτήσεις για 3 Π φορά για την ίδια επιχειρηματική μονάδα δεν θα εγκρίνονται. (23) Στις περιπτώσεις αιτήσεων που υποβάλλονται από άτομα άνω των 60 ετών θα λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές συνθήκες κάθε αιτητή. (24) Αιτήματα για αλλαγή του σκοπού του δανείου και παραχώρηση παράτασης για την προσκόμιση νέων στοιχείων, μετά την έναρξη της διαδικασίας της αξιολόγησης της αίτησης, δε θα εγκρίνονται και ο αιτητής να υποβάλλει νέα αίτηση. (25) Αιτήματα για κάλυψη πληρωμών που αφορούν Φήμη και Πελατεία επιχειρήσεων δε Θα εγκρίνονται. (26) Τα δάνεια θα πρέπει να καλύπτονται από ασφάλεια ζωής. (27) Κατά την αξιολόνηαη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά πόσο τα κτήρια, στα οποία στεγάζεται η εταιρεία καθώς και το περιεχόμενο τους (αποθέματα και εξοπλισμός) καλύπτονται από ασφάλεια πυρός, κλοπής και θεομηνίας. Είναι απαραίτητο όπως, η κάθε επένδυση που προέρχεται από προϊόν δανείου του Κ.Φ. να καλύπτεται επαρκώς από περιεκτικό ασφαλιστικό συμβόλαιο. Ε. Δάνεια σε Νεοδημιουργούμενα Ζευγάρια (1) Όπως προνοείται στους Κανονισμούς του Σχεδίου, οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον οι αιτητές υποβάλουν την αίτηση τους στον Κεντρικό Φορέα μέσα σε διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου τους. (2) Κατά την εξέταση της αίτησης λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα του αιτητή να αποπληρώνει το δάνειο.

10 ΤΜΗΜΑ Β 1908 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΜΑΊΌΥ 2012 ΣΤ. Δάνεια για ϊατροφαρμακευτική Περίθαλψη (1) Δεν καλύπτονται με δανειοδότηση τα ακόλουθα: εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, υδροθεραπεία, ποδιατρικες θεραπείες, διαιτολόγια, διατροφολογία, χειροπρακτική, βελονισμός, ομοιοπαθητική ιατρική, ολιστική ιατρική, ρεφλεξολογία, τοκετός φυσιολογικός ή μη, αποβολή απσξειση, θεραπείες γονιμότητας πέραν από 2 φορές, επεμβάσεις αλλαγής φύλου, εργαστηριακές εξετάσεις, ιατρικές επισκέψεις και φάρμακα. (2) Οδοντιατρικές θεραπείες/επεμβάσεις καλύπτονται με δανειοδότηση μέχρι το ποσό των Δεν καλύπτονται ορθοδοντικές θεραπείες/επεμβάοεις. (3) Οι πληρωμές θα γίνονται με επιταγή απ' ευθείας προς τα ιατρικά ιδρύματα ή προς το θεράποντα γιατρό κατόπιν έκδοσης απόδειξης, στην οποία θα αναγράφεται το ποσό και ο αριθμός της επιταγής. Ειδικότερα, για ιδιώτες γιατρούς, όταν πρόκειται για πληρωμή ποσού άνω των θα γίνεται κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό τους και θα λαμβάνεται απόδειξη της κατάθεσης από την τράπεζα. (4) Αναφορικά με αιτήσεις που αφορούν χειρουργικές επεμβάσεις σε Ιατρικά ιδρύματα της Κύπρου θα υπολογίζεται το κόστος που καταγράφεται στον εκάστοτε κατάλογο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και των ασφαλιστικών εταιρειών (κλινικές - προσωπικά συμβόλαια). Αριθμός 2270 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ.192, Αρ. Αίτησης 270/2012. και Αναφορικά με την Ανθούλλα Θεοδοσίου τέως από 26 Magnolia Plats, Efand Street, Monument Park 0181, Pretoria, Soutfi Africa, (Αρ. Ταυτότητας ) αποβιώσασα. Δίνεται ειδοποίηση ότι στις και ώρα 9.00 π.μ. θα ακουστεί αίτηση στο ανωτέρω κατονομαζόμενο Πρωτοκολλητείο για την Επανασφραγιση του Δίατάγματος επικύρωσης της Διαθήκης αναφορικά με την Ανθούλλα Θεοδοσίου τέως από 26 Magnolia Flats, Eland Street, Monument Park 0181, Pretoria, South Africa, αποβιώσασα, που παραχωρήθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο του South Gauteng στο Τζοχανεσμπούργκ στις Δικηγορικό Γραφείο, ΣΑΒΒΑΣ Σ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε., Πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι κληρονόμων, Αφροδίτη Αύρα Συμεού, Μυροφόρα Μύρω Αντωνίου, Αντρέας Θεοδόσιος Θεοδοσίου. Αριθμός 2271 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επαναοφράγιαις) Νόμον, Κεφ. 192, και Αρ. Αίτησης 247/2012. Αναφορικά με την Maria Georgiades ή αλλιώς Maria irakii Peleke ή αλλκύς Peleke irakii Maria, τέως από την Αγγλία, Αρ. Διαβ /2/10, αποβιώσασα. Δίνεται είδοπαίηση ότι σπς 8 Ιουνίου 2012 και ώρα 9.00 π.μ. θα γίνει αίτηση στο ανωτέρω κατονομαζόμενο Πρωτοκολλητείο για την Επανασφραγιση του Διατάγματος Διαχείρισης της περιουσίας της Maria Georgiades ή αλλιώς Maria Irakii Peleke ή αλλιώς Peleke Irakii Maria (ή επανασφραγιση των εγγράφων διαχείρισης της περιουσίας της Maria Georgiades) τέως από την Αγγλία αποβιώσασας που παραχωρήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο του Winchester στις Τα πρόσωπα που επιθυμούν να αντιταχθούν στο ζήτημα της εκ νέου σφράγισης είναι υποχρεωμένα να καταθέτουν μια διευκρίνιση στο ανωτέρω δικαστήρκ> εντός 14 ημερών από τη δημοσίευση. ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΚΑΣ ΜΑΡΙΟΝ Τ ΚΑΡΤΕΡ, Δικηγόροι Εκτελέστριας, τηλ

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΜΑ1ΌΥ Αριθμός 2272 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΰΚΜΟΚΡΛΤΙΛ Απόφαση ΕΠΑ: 10/20121 Αρ. Φακέλου: 8, ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών Golvenveil Lid και Rodardo Ltd, Prime Insurance Company Ltd, Prime Assistance Ltd και Demco Insurance Ltd. Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κα. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης Μέλος κ. Κώστας Μελανίδης Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 20 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 29/03/2012 από την εταιρεία Golvenveil Ltd (στο εξής η «Golvenveil»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»). Η υπό αναφορά πράξη συγκέντρωσης αφορά την ακύρωση των δικαιωμάτων επί της εταιρείας Rodardo Ltd (στο εξής η «Rodardo»), που κατέχει ο κος. Μιχαηλίδης, ο οποίος κατέχει το 15% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας. Τα δικαιώματα αυτά έδιδαν στον κ. Μιχαηλίδη κοινό έλεγχο μαζί με την εταιρεία Golvenveil, η οποία αποτελεί όχημα επενδύσεων και ανήκει εμμέσως στον κ. Δημήτριο Κοντομηνά. Μέσω αυτής της πράξης, η Golvenveil η οποία κατέχει το υπόλοιπο 85% του μετοχικού κεφαλαίου της Rodardo, θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο πλέον της Rodardo και τον έλεγχο των θυγατρικών εταιρειών της Rodardo. Οί συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Η Golvenveil είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η εν λόγω εταιρεία δεν διεξάγει οποιεσδήποτε εργασίες καθότι βασικός σκοπός της σύστασης της ήταν η απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Rodardo, πράξη η οποία εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή!. Μέτοχοι της εταιρείας Golvenveil είναι η εταιρεία ΔΕΜΚΟ Επενδυτική και Εμπορική Α.Ε. με 47.7% του μετοχικού της κεφαλαίου, η Διευρωπαϊκή Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Οικονομικοτεχνικών Μελετών και Εμπορικών Επιχειρήσεων Α.Ε. με 23.3% του μετοχικού της κεφαλαίου και ο κος Δημήτριος Κοντομηνάς με 29% του μετοχικού της κεφαλαίου. Οι 'εταιρείες ΔΕΜΚΟ Επενδυτική και Εμπορική Α.Ε. και Διευρωπαϊκή Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Οκονομικοτεχνικων Μελετών και Εμπορικών Επιχειρήσεων Α.Ε. ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από τον κ. Δημήτρη Κοντομηνά. Η Rodardo είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αποκλειστικοί μέτοχοι της Rodardo είναι η εταιρεία Golvenveil και ο κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδης, οι οποίοι κατέχουν το 85% και 15% αντίστοιχα του μετοχικού της κεφαλαίου, ασκώντας κοινό έλεγχο σε αυτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η εν λόγω εταιρεία δεν διεξάγει οποιεσδήποτε εργασίες καθότι βασικός σκοπός της σύστασης της ήταν η ολοκλήρωση προηγούμενης πράξης συγκέντρωσης, η οποία εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή. 2 Ο κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδης είναι ασφαλιστής, διευθύνων σύμβουλος, πρώτος εκτελεστικός διευθυντής και μέτοχος κατά 1,2% του μετοχικού κεφαλαίου της Prime insurance Company Ltd {στο εξής η «Prime Insurance»). Επιπλέον, ελέγχει την εταιρεία Michaiakis Michaelides Insurance Agents Ltd, η οποία ασχολείται με την ασφαλιστική αντιπροσώπευση. Η εταιρεία Rodardo είναι μητρική εταιρεία των εταιρειών Prime insurance, Prime Assistance Ltd (στο εξής η «Prime Assistance») και Demco Insurance Ltd (στο εξής η «Demco»). ' Απόφαση ΕΠΑ 19/2011 ημερομηνίας 16/3/2011 με την οποία κρίθηκε συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς η πράξη συγκέντρωσης που αφορούσε την εξαγορά από τη Rodardo του συνόλου των μετοχών της Demco και μέσω της πράξης αυτής, της απόκτησης από τη Goivenveil του κοινού ελέγχου μαζί με τον κο. Μιχαηλίδη, μέσω της Rodardo, επί της Demco. 2 Απόφαση ΕΠΑ 20/2011 ημερομηνίας 16/03/2011 με την οποία κρίθηκε συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς η πράξη συγκέντρωσης που αφορούσε την εξαγορά από τη Golvenveil του 85% του μετοχικού κεφαλαίου της Rodardo, δίδοντας κοινό έλεγχο επί της Rodardo στους κους. Κοντομηνά και Μιχαηλίδη.

12 Β 1910 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΜΑΊΟΥ 2012 Η Prime Insurance Company Ltd αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οι μέτοχοι της εν λόγω εταιρείας είναι η Rodardo Ltd η οποία κατέχει ποσοστό 97,48% του κεφαλαίου της, ο κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδης με ποσοστό 1.18%, καθώς και η εταιρεία Intervista Ανώνυμη Εταιρεία Κατασκευών και Διαχείρισης Κτιρίων με ποσοστό 1,34%. Η Prime Insurance δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών γενικού κλάδου κοι κλάδου ζωής. Η Prime Assistance Ltd αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η Rodardo κατέχει το 100% της εν λόγω εταιρείας η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας. Σημειώνεται επίσης ότι οι υπηρεσίες της εν λόγω εταιρείας προσφέρονται αποκλειστικά προς τους ασφαλισμένους της Prime Insurance στον κλάδο ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων. Η Derrtco Insurance Ltd αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η Rodardo κατέχει το 100% της εν λόγω εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται οτον τομέα παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών γενικού κλάδου. Μετά από τη μελέτη των στοιχείων και πληροφοριών που υποβλήθηκαν, η Υπηρεσία διαπίστωσε ότι η κοινοποίηση πληρούσε τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙίΙ του Νόμου. Ως εκ τούτου, η ημερομηνία έναρξης της προβλεπόμενης από το άρθρο 20 του Νόμου προθεσμίας είναι η 29η Μαρτίου Η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, με σχετική επιστολή της με ημερομηνία 04/04/2012 ενημέρωσε τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση. Η Υττηρεσία απέστειλε προς δημοσίευση την κοινοποίηση της πράξης συγκέντρωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 13(3) του Νόμου. Η εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύτηκε ατην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 12/04/2012. Η Υπηρεσία αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 18 Απριλίου 2012, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 20 Απριλίου 2012 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεππκό: Με βάση Συμφωνία Μετόχων ημερομηνίας 03/02/2010 που υπογράφτηκε από την εταιρεία Goivenveil, τον κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδη και την εταιρεία Rodardo, οι Goivenveil και κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδης αποκτούσαν κοινό έλεγχο επί της εταιρείας Rodardo. Η προαναφερθείσα πράξη συγκέντρωσης εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή. Η Συμφωνία Μετόχων, η οποία έδιδε κοινό έλεγχο στον κ. Μιχαηλίδη κσι την εταιρεία Goivenveil έπαψε να ισχύει στις 23/03/2012. Στην απουσία πλέον Συμφωνίας Μετόχων, ο κ. Δημήτριος Κοντομηνάς, μέσω της Goivenveil, την οποία και ελέγχει, θα ασκεί αποκλεισπκό έλεγχο της Rodardo καθώς ήδη κατέχει το 85% του μετοχικού της κεφαλαίου, και των θυγατρικών της Prime Insurance, Demco και Prime Assistance. Στις 20/01/2011 είχε υπογραφεί το Addendum Συμφωνίας από την Golvenveii, τον κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδη και την Rodardo, το οποίο τροποποιούσε τη Συμφωνία Μετόχων ημερομηνίας 03/02/2010. Με βάση την εν λόγω τροποποίηση, στην περίπτωση που η εταιρεία Demco συγχωνευόταν με την εταιρεία Interlite Insurance Company Limiîed3, τότε η Συμφωνία Μετόχων ημερομηνίας 03/02/2010 όπως αυτή είχε τροποποιηθεί από το Addendum Συμφωνίας Μετόχων ημερομηνίας 20/01/2011, Θα θεωρείτο άκυρη εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης σχετικού με την προαναφερθείσα συγχώνευση Διατάγματος. Με βάση το Addendum Συμφωνίας Μετόχων ημερομηνίας 20/01/2011, οι Goivenveil και Μιχαήλ Μιχαηλίδης εκ των πραγμάτων αποκτούσαν από κοινού έλεγχο της Rodardo λόγω των δικαιωμάτων που είχε ο κος. Μιχαηλίδης, και κατ' επέκταση ασκούσαν και από κοινού έλεγχο της Prime Insurance, της Demco, καθώς και της Prime Assistance!. Στις 02/02/2012 εκδόθηκε Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και στις 23/03/2012 έληξε η προθεσμία των πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της έκδοσης του. Συνεπώς, ένεκα της εφαρμογής των προνοιών της Παραγράφου 3 του Addendum Συμφωνίας Μετόχων ημερομηνίας 20/01/2011, η εν λόγω Συμφωνία Μετόχων έπαυαε να έχει ισχύ στις 23/03/2012. Στην απουσία πλέον Συμφωνίας Μετόχων, ο κ. Δημήτριος Κονκ>μηνάς, μέσω της Goivenveil, την οποία και ελέγχει, θα ασκεί αποκλειστικό έλεγχο της Rodardo, καθώς η Goivenveil κατέχει το 85% του μετοχικού κεφαλαίου της Rodardo και ο κος. Μιχαηλίδης, ο οποίος κατέχει το 15% δεν θα έχει πλέον δικαιώματα επί των αποφάσεων στρατηγικής εμπορικής σημασίας. Σημειώνεται όπ με βάση τις πρόνοιες του Καταστατικού της Rodardo, κάθε μέλος, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, έχει μία ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει. Η κατοχή του προαναφερθέντος ποσοστού των μετοχών, το οποίο και δίνει τη δυνατότητα στην Goivenveil κατά βούληση να επιτυγχάνει τη ψήφιση τόσο συνήθων όσο και ειδικών ψηφισμάτων, καθορίζοντας έτσι τις στρατηγικές εμπορικές αποφάσεις της Rodardo, καταδεικνύει τον αποκλειστικό έλεγχο, de jure και de facto, επί της Rodardo και μέσω αυτής τον αποκλειστικό έλεγχο επί των εταιριών Prime insurance, της Demco καθώς και της Prime Assistance από τους κ. Κοντομηνά - Goivenveil. 3 Η εταιρεία Interlite Insurance Company Ltd έχει μετονομαστεί σε Prime Insurance Company στις 1/9/2011. * Η εταιρεία Interiife Voithtas Ltd έχει μετονομαστεί σε Prime Assistance Ltd στις 1/9/2011.

13 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΜΑΊΟΥ Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως αυτή προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ότι η παρούσα πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1)(β)(ιι) του Νόμου αφού θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης στις εταιρείες Rodardo, Prime Insurance και της Prime Assistance.. Ακόμα, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται ατο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου Θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο κύκλος εργασιών των εταιρειών Rodardo και Golvenveil είναι μηδενικός. Ο κος. Κοντομηνάς στον οποίο ανήκει η εταιρεία Golvenveii, κατέχει άμεσα ή έμμεσα μεγάλο αριθμό εταιρειών. Ανάμεσα τους είναι και η Inîertek Ανώνυμος Εταιρεία Διεθνείς Τεχνολογίες, της οποίας ο κύκλος εργασιών είναι περίπου [,..]5. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Prime Insurance για το 2011 είναι περίπου [...]. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Demco για το 2011 είναι περίπου [...]. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Prime Assistance για το 2U11 είναι περίπου {...], Η Επιτροπή διαπιστώνει επίσης ότι οι εταιρείες Prime Insurance, Demco και Prime Assistance ασκούν εμπορική δραστηριότητα εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το σύνολο του κύκλου εργασιών των εταιρειών Prime Insurance και Demco αφορά αποκλειστικά την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο κος. Κοντομηνάς, ο οποίος ελέγχει έμμεσα την εταιρεία Golvenveil ελέγχει επίσης έμμεσα ή άμεσα την εταιρεία [...], της οποίας ο κύκλος εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας ανήλθε στις [...} Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μια συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται ατο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται οτο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι εμπλεκόμενες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στις παρακάτω αγορές: Οι εταιρείες Rodardo και Golvenveii είναι εταιρείες οχήματα χωρίς εμπορικές δραστηριότητες. Η εταιρεία Prime Assistance δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειαςθ. Η εταιρεία Prime Insurance δραστηριοποιείται ετον τομέα παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών γενικού κλάδου και κλάδου ζωής και η εταιρεία Demco δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών γενικού κλάδου. Σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής?, ο: ασφαλιστικές υπηρεσίες μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις επιμέρους μπο-αγορές: Ασφάλειες Ζωής (Life Insurance), Ασφάλειες Γενικού Κλάδου (non-life insurance/general insurance) και Αντασφάλειες (Re-insurance). Οσον αφορά περαιτέρω διαχωρισμό της αγοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει ότι από την πλευρά της ζήτησης, οι ασφάλειες ζωής και οι ασφαλιστικές υπηρεσίες γενικού κλάδου μπορούν να διαιρεθούν σε τόσες αγορές προϊόντων όσα είναι τα διαφορετικά είδη κινδύνων που καλύπτουν, αφού τα χαράκι ηριοπκά τους, οι σκοποί και τα ασφάλιστρα είναι ευδιάκριτα και δεν υπάρχει' καμία υπο κατ α στασιμότητα για τους καταναλωτές μεταξύ των διαφορετικών κινδύνων που ασφαλίζονται.8 Ως εκ τούτου, όπως φαίνεται πιο κάτω, η αγορά μπορεί να υποδιαιρεθεί στους ακόλουθους τομείς: Ζωής (life) Ασφάλιση Ατυχημάτων και Υγείας (accident and health) Ασφάλιση οχημάτων (motor) Ασφάλιση ευθύνης (general liability) Ασφάλιση πυρκαγιάς και άλλης ζημιάς σε περιουσιακά στοιχεία (fire and damage to or loss of property) Ασφάλιση θαλάσσης και μεταφορών (marine and transport) Ασφάλιση αεροσκαφών (aviation) Διάφορα (other) Η Επιτροπή με βάση τα πιο πάνω, καταλήγει ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης η περεταίρω υποδιαίρεση των πιο πάνω αγορών δεν κρίνεται αναγκαία καθότι ακόμα και με το στενόιερο ή ευρύτερο ορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού. Επομένως, η σχετική αγορά προϊόντος / υπηρεσιών στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης ορίζεται ως 1) η αγορά παροχής ασφαλειών ζωής και 2) η αγορά παροχής ασφαλειών γενικού κλάδου. 5 Οι αριθμοί και/ή το στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...] 6 Η Prime Assistance δεν θα εξεταστεί στην παρούσα γροπτή έκθεση καθώς, σύμφωνα με τα εμπλεκόμενα μέρη, η εν λόγω εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες οδικής βοήθειας αποκλειστικά προς τους ασφαλισμένους της Prime Insurance. 7 Βλέπετε Απόφαση COMP.M1816, Cnurcill insurance Group/NIG Holding, παρ 7επ., Απόφαση COMP.M1453, AXA/GRE, Απόφαση GOMP CGU/Hiberian, Απόφαση COMP.M5925, METLIFE/AUCO/DELAM. 8 Υπόθεση COMP/M.2676 Sampo / Varma / IF Hoiding / JV.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Εγκριθέντα από το Υπουργικό Συμβούλιο Κριτήρια εξέτασης αιτήσεων δανειοδότησης μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας A. Γενικά Κριτήρια (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Παρουσιάζονται πιο κάτω οι ενοποιημένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4723 Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 4581 Αριθμός 5541 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας ITTL Trade, Tourist &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4701 Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 3415 Αριθμός 4064 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ A.LE. (LAONA) DEVELOPERS LTD Στις 31.7.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4623 Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012 4553 Αριθμός 5243 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΪΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 5718 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000

Αριθμός 5718 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Αριθμός 4630 Ιϊαρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012 Αριθμός 5718 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του Rosen-Eiskrem Group [{i) Rosen

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΑριΑμός 709 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των Σπύρου Παυλίδη, Μιχάλη Παυλίδη, Hull BIyth Araouzos

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2013 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 4 η Έκτακτη Προκήρυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461 Aριθμός 1501 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4707 Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 3789 Αριθμός 4290 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4516 Παρασκευή, 12 Λυγούβΐου 2011 3145

Αριθμός 4516 Παρασκευή, 12 Λυγούβΐου 2011 3145 Αριθμός 4516 Παρασκευή, 12 Λυγούβΐου 2011 3145 Αριθμός 3297 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας Haggar

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4663 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 1469 Αριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008)

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται από τις 06 Νοεμβρίου 2013 μέχρι τις 06 Δεκεμβρίου 2013.

Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται από τις 06 Νοεμβρίου 2013 μέχρι τις 06 Δεκεμβρίου 2013. Σκοπός μας είναι να σας ενημερώσουμε για τη 4η (Έκτακτη) Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του «Σχεδίου Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας» το οποίο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 Aριθμός 4813 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4688 Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013 3079 Αριθμός 3447 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4651 Παρασκευή, 1η Μαρτίου 2013 581 Αριθμός 1115 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (Παράρτημα, παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΕΚ 2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΕΚ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΕΚ 2009 Έκδοση Iούνιος 2010 Εκτύπωση & Παραγωγή Έκδοσης ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ Αθηνών 105 3040 Λεμεσός Επιμέλεια Έκδοσης Λουκής Τερεζόπουλος Έλενα Γρηγορίου Σχεδιασμός Σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4455 Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010 3573 Αριθμός 4126 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V4 24/07/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.2) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4373 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 2735 Αριθμός 2635 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2007) Διάταγμα Ακυρώσεως Εγγραφής με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4448. Αριθμός 3378

Αριθμός 4448. Αριθμός 3378 4448 2945 3378 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση πράξης συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4631 Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 4895 Αριθμός 5799 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ THE 6/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Δημόσια Διαβούλευση για τη Χορήγηση Νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 Αριθμός 2641 Ο ΠΕΡί ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Γνωστοποίηση Οι εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια 1 δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 16/06/2014 Συνοπτικός τίτλος. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4S21 Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011 3311

Αριθμός 4S21 Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011 3311 Αριθμός 4S21 Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011 3311 Αριθμός 3540 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ RAINBOW TECHNOLOGIES LIMITED (HE 106932) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ! ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ! ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 201Κ ΚΑΙ 365

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4727 Παρασκευή, 6 Αεκεμβρίου 2013 5031 Αριθμός 5793 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2009 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σουηδίας 54, 106 76 Αθήνα Τηλ: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-50-584 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα