ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 25ο 24/4-5/5/2011 Παρασκεσή 5/5/2011 Τποβάθμιση τηρ πποοπτικήρ των τίτλων τος αμεπικανικού Δημοσίος Έληνλε πξνεηδνπνίεζε απέζηεηιε ηελ Γεπηέξα ε εηαηξεία πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο Standard & Poors (S&P) ζρεηηθά κε ηνλ ππεξβνιηθφ ξπζκφ αχμεζεο ηνπ ρξένπο ηεο θπβέξλεζεο ησλ ΗΠΑ, ππνβαζκίδνληαο ηελ πξννπηηθή ησλ ακεξηθαληθψλ ηίηισλ ηνπ Γεκνζίνπ ζε "αξλεηηθή" ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τπνβάζκηζε πξννπξηθήο ακεξηθαληθψλ ηίηισλ Πσιήζεηο Δκπνξηθψλ θέληξσλ Παξέκβαζε ζηηελ αγνξά θαηνηθίαο ησλ ΗΠΑ. Οη Πεξηθνπέο ζηνλ Οκνζπνλδηαθφ Πξνυπνινγηζκφ ησλ ΗΠΑ σελ. 1 σελ.2 σελ. 3 σελ. 5 απφ "ζηαζεξή". Η ελ ιφγσ αληίδξαζε ψζεζε ρακειφηεξα ηα ρξεκαηηζηήξηα θαη έγηλε αηηία λα εληαζνχλ νη πνιηηηθέο δηακάρεο ζηελ Οπάζηλγθηνλ ζρεηηθά κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ απμαλφκελσλ ειιεηκκάησλ. Η S&P δελ ππνβάζκηζε ηελ θνξπθαία πηζηνιεπηηθή ηεο δηαβάζκηζε ΑΑΑ γηα ηα θξαηηθά ρξεφγξαθα ηνπ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ησλ ΗΠΑ, ησλ νπνίσλ νη ηηκέο κεηψζεθαλ αξρηθά, αιιά ζηε ζπλέρεηα αλέθακςαλ ελ κέζσ αηζηνδνμίαο φηη ε έθζεζε ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκεχζεη σο θαηαιχηεο γηα λα αλαγθάζεη ηηο δχν πιεπξέο ζηελ Οπάζηγθηνλ γηα ζπκβηβαζκφ. Ο Dow Jones Industrial Average ππνρψξεζε 140,24 κνλάδεο, ή 1,14%, ζηηο 12201,59 κνλάδεο, ηελ κεγαιχηεξε πηψζε ηνπ ζε έλα κήλα, αθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ππνρσξνχζε ζρεδφλ 250 κνλάδεο. Σα ρξεκαηηζηήξηα ζηε Βξεηαλία, Γεξκαλία θαη Γαιιία ππερψξεζαλ πεξηζζφηεξν απφ 2%, κε ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κεηψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ είδεζε ηεο ζρεηηθήο ππνβάζκηζεο. ηηο αξρέο ησλ ζπλαιιαγψλ ηελ Σξίηε ζηελ Ιαπσλία νη κεηνρέο ππνρψξεζαλ 1% ελψ ν ρξπζφο αλαξξηρήζεθε ζε επίπεδα κφιηο θάησ ηνπ Γνι ΗΠΑ αλά νπγγηά. Η έθζεζε ηεο S & P ππνγξακκίδεη ην εξψηεκα θαηά πφζνλ ν Λεπθφο Οίθνο θαη νη Ρεπνπκπιηθάλνη ζα κπνξνχζαλ λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία, πξηλ απφ ην πξνεδξηθέο εθινγέο ηνπ 2012, ζε ζρέδην γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ ειιεηκκάησλ θαζψο ε εηθφλα ηνπ πνιηηηθνχ αδηεμφδνπ ήηαλ έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ππνβάζκηζε ζχκθσλα θαη κε δειψζεηο ηνπ John Chambers, πξνέδξνπ ηεο θπξίαξρεο επηηξνπήο δηαβαζκίζεσλ ησλ Ratings Services ηεο Standard & Poors.

2 σελ. 2 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ Πωλήσειρ εμποπικών κέντπων στιρ ΗΠΑ. Οη κεγάινη ηδηνθηήηεο εκπνξηθψλ θέληξσλ ζηηο ΗΠΑ Westfield Group, Simon Property Group θαη General Growth Properties πξνσζνχλ πξνο πψιεζε ζηελ αγνξά ζε φιε ηε ρψξα 40 εκπνξηθά θέληξα, έλα αζπλήζηζηα κεγάιν αξηζκφ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ειπίδνπλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ αξγή βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο ησλ εκπνξηθψλ αθηλήησλ. Αιιά ε ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη θαη επηπιένλ πξνβιήκαηα θαζψο εθηφο ηνπ φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνζθεξφκελα εκπνξηθά θέληξα απνηεινχληαη απφ ρακειφηεξεο πνηφηεηαο αθίλεηα, νη εηαηξείεο ειπίδνπλ λα ηα πνπιήζνπλ ζε κηα επνρή πνπ ν ηνκέαο ιηαληθνχ εκπνξίνπ αληηκεησπίδεη κεηαβνιέο πνπ νθείινληαη ζηελ ππεξπξνζθνξά πξντφλησλ θαη ζηνλ αληαγσληζκφ απφ ηηο αγνξέο ζην δηαδίθηπν. Σα εκπνξηθά θέληξα ήηαλ κεηαμχ ησλ ηνκέσλ κε ηηο κεγαιχηεξεο απψιεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ηεο αγνξάο εκπνξηθψλ αθηλήησλ. Σν πνζνζηφ ηνπ πξνζθεξφκελνπ γηα ελνηθίαζε ρψξνπ ζηηο 80 κεγαιχηεξεο αγνξέο ησλ ΗΠΑ απμήζεθε ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2011 ζην 9,1%, ην πςειφηεξν πνζνζηφ απφ ην Δπηπιένλ, ζηειέρε θαη αλαιπηέο ηεο αγνξάο πξνβιέπνπλ αλάθακςε κε πξνηεξαηφηεηα ζηα εκπνξηθά θέληξα κε πςειά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, πςειέο απνδφζεηο πσιήζεσλ αλά ηεηξαγσληθφ πφδη(ηπ) θαη κείγκα πςεινχ επηπέδνπ ιηαλνπσιεηψλ πνπ ζα κπνξέζνπλ λα πξνζειθχζνπλ θαη λα ζπγθξαηήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. Αληίζεηα, ηα κεηξίνπ επηπέδνπ, πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή, εθηηκάηαη φηη ζα αληηκεησπίζνπλ θιείζηκν θαηαζηεκάησλ θαη παξαηεηακέλε πξνζθνξά δηαζέζηκνπ ρψξνπ γηα ελνηθίαζε θαη εθηηκάηαη φηη αξγά ε γξήγνξα ζα πσιεζνχλ κε πξννπηηθή ηελ αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπο ή ηνπ κείγκαηνο ησλ ιηαλνπσιεηψλ. Απφ ελεκεξσκέλεο πεγέο ηεο αγνξάο εθηηκάηαη φηη ε Westfield (αιιά θαη νη άιινη δχν αληαγσληζηέο ηεο θαη αλαινγία ), ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ αλαιπηψλ, ζα δηαζέζεη 2 δηο. Γνι. απφ ηα έζνδα ησλ 17 εκπνξηθψλ θέληξσλ πνπ πξνζθέξεη γηα πψιεζε ζε 7 ακεξηθαληθέο Πνιηηείεο, γηα αλαθαίληζε ησλ πην δπλακηθψλ ηεο εκπνξηθψλ θέληξσλ, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη έλα χςνο πσιήζεσλ 400 Γνι/ηπ, ηνπιάρηζηνλ.

3 Σεύχος 25ο 24/4-5/5/2011 σελ. 3 Ρςθμιστική σπηματοπιστωτική παπέμβαση στη αγοπά τηρ κατοικίαρ των ΗΠΑ. Η Federal National Mortgage Association, ή Fannie Mae, έρεη βνεζήζεη πεξηζζφηεξεο απφ 50 εθαηνκκχξηα ρακεινχ έσο κεζαίνπ εηζνδήκαηνο ακεξηθάληθεο νηθνγέλεηεο λα αγνξάζνπλ θαηνηθία. Μαδί κε ηηο ζπγγελείο ηεο εηαηξείεο Federal Home Loan Mortgage Corporation ή Freddie Mac θαη Government National Mortgage Association ή Ginnie Mae απνηεινχλ θξαηηθέο, εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην, επηρεηξήζεηο πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε (Government Sponsored Enterprises ή GSEs). Οη ελ ιφγσ εηαηξείεο παξέρνπλ ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά ελππφζεθσλ δαλείσλ κε ηελ εμαγνξά ηνπο απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε παξάγσγα ελππφζεθσλ δαλείσλ (securities) θαη ηε δηάζεζή ηνπο ζηε δεπηεξνγελή αγνξά. Μέζα απφ αλάινγεο δηεξγαζίεο, πνπ ζπληζηνχλ έλα εθηελέο θάζκα εγγπήζεσλ, απνξξνθάηαη ν θίλδπλνο ηνπ ξίζθνπ απφ ηνπο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηνπο επηηξέπεη λα πξνζθέξνπλ (κε πεξηζζφηεξε πξνζνρή πιένλ) ζηεγαζηηθά δάλεηα ζε φζνπο δελ ζα κπνξνχζαλ κε άιιν ηξφπν λα επηιεγνχλ. Η Fannie Mae έρεη εθηεζεί ζε δάλεηα ηεο αγνξάο θαηνηθίαο χςνπο 3,1 ηξηο. Γνι., ή πεξηζζφηεξν απφ ην έλα ηέηαξην φισλ ησλ εθθξεκψλ ελππφζεθσλ δαλείσλ ζηηο ΗΠΑ. Λφγσ ησλ δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ γλσζηή θξίζε ηεο δεπηεξνγελνχο αγνξάο ησλ ελππφζεθσλ δαλείσλ(subprime mortgage market), κε κηα ηζηνξηθή θίλεζε, ε θπβέξλεζε θξαηηθνπνίεζε ην 2008 ηε Fannie Mae θαη ηε Freddie Mac, θεξχζζνληάο ηεο ζε εηδηθφ λνκηθφ θαζεζηψο παξφκνην κε ηελ πηψρεπζε (in conservatorship). Η θπβέξλεζε αλέιαβε ζρεδφλ ην 80% ησλ κεηνρψλ ησλ πξνβιεκαηηθψλ εηαηξεηψλ κε έλα παθέην δηάζσζεο 111 δηο. Γνι. (κε πξφζζεηεο εγγπήζεηο 400 δηο. Γνι.). ηηο αξρέο ηνπ ρξφλνπ ε θπβέξλεζε Οκπάκα πξφηεηλε ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο αγνξάο θαηνηθίαο κε έλα ζρέδην πνπ ζα κεηψζεη ηνλ ξφιν ηεο θπβέξλεζεο θαη ηειηθά ζα εμαιείςεη ηελ παξέκβαζε ησλ θξαηηθψλ εηαηξεηψλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, αίηεκα εμάιινπ πνπ εθπνξεχεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ. Καζψο γηα πεξηζζφηεξν απφ ηξία ρξφληα, ε Fannie Mae αληηκεησπίδεη ην δηνγθνχκελν πξφβιεκα ησλ θαηαζρέζεσλ απφ εθπξφζεζκα ζηεγαζηηθά δάλεηα, παξάιιεια αζρνιείηαη θαη κε ηελ εμαζθάιηζε ησλ δαλείσλ ζηελ αγνξά αθηλήησλ πνιιαπιήο θαηνηθίαο, πνπ εθρσξήζεθαλ ην 2007 φηαλ ε αγνξά ήηαλ ζηελ θνξχθσζή ηεο.

4 σελ. 4 Σεύχος 25ο 24/4-5/5/2011 Γενικό Πποξενείο ικάγο Γπαυείο Οικονομικών & Εμποπικών Τποθέσεων 211 E. Ontario, suite 505, Chicago, Σηλέυωνο : , fax : Το Γραθείο ΟΕΥ Σικάγο είναι ζηην διάθεζη ηων επιτειρήζεων ποσ επιθσμούν να αναζηηήζοσν ηην προώθηζη ηων προϊόνηων ηοσς ζηην πλέον ανηαγωνιζηική και σποζτόμενη αγορά. Παρακαλούμε να μας αποζηείλεηε αιηήμαηά και παραηηρήζεις ζας ζηην παραπάνω διεύθσνζη ηοσ Γραθείοσ. Σν έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη κεηαμχ 1,5 θαη 1,65 ηξηο.γνι., ίζν πεξίπνπ κε ην 10% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο ηεο Ακεξηθήο. Πξνο ηνχην ν Λεπθφο Οίθνο πξνηίζεηαη λα ζρεκαηίζεη κηα νκάδα Γεκνθξαηηθψλ θαη Ρεπνπκπιηθάλσλ εθπξνζψπσλ ηνπ λνκνζεηηθνχ ζψκαηνο ππφ ηνλ Αληηπξφεδξν Joe Biden πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα θνηλφ πιαίζην αλαθνξάο γηα ηε αληηκεηψπηζε ηνπ ειιείκκαηνο. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Timothy Geithner πξνεηδνπνίεζε ην λνκνζεηηθφ ζψκα πνπ ειέγρεηαη απφ ηνπο Ρεπνπκπιηθάλνπο φηη ε απξνζπκία ηνπο λα απμήζνπλ ην νκνζπνλδηαθφ φξην δαλεηζκνχ ζα κπνξνχζε λα αθξσηεξηάζεη ηελ αλάθακςε θαη ε αλακελφκελε αληίδξαζε εθλεπξηζκνχ απφ ηελ έθζεζε ηεο S & P ζα κπνξνχζε λα ηνλ δηθαηψζεη ζρεηηθά κε ην πφζν άζρεκα ζα αληηδξάζνπλ νη αγνξέο ζε ηπρφλ απνηπρία λα απμεζεί ην αλψηαην φξην ηνπ ρξένπο. Σν ρξένο ησλ ΗΠΑ αλέξρεηαη ζήκεξα ζην 14,219 ηξηο. Γνι. θάηη ιηγφηεξν ηνπ επηηξεπφκελνπ νξίνπ ησλ 14,294 ηξηο. Γνι-θαη αλακέλεηαη λα απμεζεί ελ κέξεη ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηε ζχληαμε θαη άιισλ ζηαζεξά αλειαζηηθψλ δαπαλψλ (entitlement programs), θαζψο θαη ησλ ηφθσλ ηνπ πθηζηάκελνπ ρξένπο. Δάλ δελ ιεθζνχλ κέηξα, ε θπβέξλεζε ζα κπνξνχζε λα ρξενθνπήζεη κέρξη ηηο 8 Ινπιίνπ ελψ ζηειέρε απφ ηε Wall Street έρνπλ απεπζπλζεί ζην Καπηηψιην κε απμαλφκελε ζπρλφηεηα ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο δεηψληαο λα απμεζεί ην αλψηαην φξην ηνπ ρξένπο ρσξίο αλαβνιή. ζπλερ. Απφ ζει. 2 Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνο πψιεζε εκπνξηθά θέληξα ηεο Westfield ζεσξνχληαη φηη εμαζθαιίδνπλ κέζε ηηκή πσιήζεσλ/ηπ ειαθξψο άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ πνπ είλαη γλσζηφο ζηελ αγνξά σο βαζκφο Β θαη αληαπνθξίλεηαη γεληθά ζε εηήζηεο πσιήζεηο/ηπ κεηαμχ 300 θαη 380 Γνι.. Ο κέζνο φξνο ηεο αγνξάο είλαη 352 Γνι. ζχκθσλα κε ηελ Green Street Advisors, εηαηξεία εξεπλψλ επελδχζεσλ εκπνξηθψλ αθηλήησλ απφ ην Newport Beach, ηεο Καιηθφξληα.

5 ζπλερ. απφ ζει. 3 Πέξπζη, ε Fannie Mae απέθηεζε 232 ηδηνθηεζίεο ηέηνησλ αθηλήησλ, κέζσ θαηάζρεζεο, αξηζκφο κεγαιχηεξνο απφ ην δηπιάζην ζε ζρέζε κε ην 2009, ελψ δάλεηα γηα 481 ζρεηηθά αθίλεηα είλαη, γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, εθπξφζεζκα. Η εηαηξεία αλαδηαξζξψλεη, θαηά θαλφλα, δχν ζηα πέληε ιεμηπξφζεζκα ελππφζεθα δάλεηα, ελψ πξνβαίλεη ζε θαηαζρέζεηο γηα ηα ππφινηπα. Η Freddie Mac, ε ζπγγελήο ηεο εηαηξεία, έρεη πεηχρεη ζεκαληηθά ηζρπξφηεξε απφδνζε ζηελ αγνξά αθηλήησλ πνιιαπιήο θαηνηθίαο. ην ηέινο ηνπ 2010 είρε κφλν 14 θηίξηα απφ θαηαζρέζεηο θαη ην θαζαξφ εηζφδεκά ηεο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα αλήιζε ζε 1 δηο Γνι. έλαληη 511 εθαη. Γνι. δεκηψλ ην Αληίζεηα, ε Fannie Mae δήισζε θαζαξέο δεκίεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ αγνξά θαηνηθίαο 26,7 δηο. Γνι. θαη 63,8 δηο. Γνι. ην 2010 θαη ην 2009, αληίζηνηρα. Οη θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο ησλ ΗΠΑ είραλ ελζαξξχλεη ελεξγά ηηο Fannie Mae θαη Freddie Mac λα εληζρχζνπλ ην δαλεηζκφ ηνπο ζηελ αγνξά ηεο πνιιαπινχο θαηνηθίαο θαζψο κε απηφ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη ε απαξαίηεηε πηζησηηθή ξεπζηφηεηα γηα ηνπο ηδηνθηήηεο, κε απψηεξν ζθνπφ λα ζηεξίμνπλ νηθνλνκηθά ην ζεζκφ ηεο πξνζηηήο ζηέγαζεο, αληηθεηκεληθφο ζηφρνο πνπ ζεσξείηαη σο κέξνο ηεο απνζηνιήο ηνπο. Οη ελ ιφγσ εηαηξείεο απηή ηε ζηηγκή θαηέρνπλ πεξίπνπ ην 40% ησλ ελππφζεθσλ δαλείσλ ηεο αγνξάο πνιιαπινχο θαηνηθίαο, ήηνη 325 δηο. Γνι. ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕ ΣΟΝ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΩΝ ΗΠΑ

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011 Τόμος 1 - Τεύχος 5 16-31 Μαρτίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο Σημεία Ιδιαίηεπος Δνδιαθέπονηορ Γειψζεηο Peter Praet, ππνςήθηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΓΙΟΝΤΗ ΥΙΟΝΗ Καζεγεηήο Οηθνλνκηθψλ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ΓΠΘ Πεπιεσόμενα Διζαγωγή 3 Κεθάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Σμήμα Λογιστικής) DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ Αζήλα Ιαλνπάξηνο 2010 Πεξηερόκελα 1 ΔΙΑΓΩΓΗ...4 2 ΟΙ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΔ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ...7 2.1 Σν ηζρχνλ πιαίζην δεκνζηνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή δχν γηγάλησλ: πγθξηηηθή αλάιπζε ηεο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3 ΜΔΡΟ 1 Ο : Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Α. Διζαγυγικέρ Παπαηηπήζειρ....5 Β. Ένηονο επισειπημαηικό ενδιαθέπον και ςτηλά ποζοζηά ιδιυηικών Δπενδύζευν...6 Γ. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ 092.22/4277

ΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ 092.22/4277 Μεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηξέρνληνο πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηε ζπλέρεηα απηνύ. Δηζαγσγή Απηφ ην έγγξαθν παξνπζηάδεη κία πιήξε πεξίιεςε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ λνκνζεηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ζα αλαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθφ Σκήκα MBA TQM Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Διπλωματική Εργαςία του Γεωργίου Ζευγολάτη Αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ 2009 Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΠΑΡΙΙ ΔΙΑΓΧΓΗ : ΓΙΔΘΝΗ ΤΓΚΤΡΙΑ / ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο ζε ηέηνην βαζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Υξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΔΤ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α Πξεζβεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV Εηαηξεία Επελδύζεωλ Μεηαβιεηνύ Κεθαιαίνπ (Société d Investissement à Capital Variable)

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV Εηαηξεία Επελδύζεωλ Μεηαβιεηνύ Κεθαιαίνπ (Société d Investissement à Capital Variable) Εηαηξεία Επελδύζεωλ Μεηαβιεηνύ Κεθαιαίνπ () R.C.S. Luxembourg B 81 335 Ειεγκέλε εηήζηα έθζεζε ηεο 31εο Δεθεκβξίνπ 2011 πκκεηνρέο νη νπνίεο βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Άπηρ αποςνάκηρ, Γξ Αξρηηέθησλ Πνιενδφκνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΤΜΦΠΠΑ sapounakis@gmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Τα ζρεηηθά πςειά κεηαπνιεκηθά πνζνζηά

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηθόο Υάξηεο από ηα παξαδνζηαθά θαδίλν ζηα δηαδηθηπαθά θαδίλν ζηελ Διιάδα: Από ηε ζπκκόξθσζε ζηελ πινπνίεζε.

O Οδηθόο Υάξηεο από ηα παξαδνζηαθά θαδίλν ζηα δηαδηθηπαθά θαδίλν ζηελ Διιάδα: Από ηε ζπκκόξθσζε ζηελ πινπνίεζε. ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία O Οδηθόο Υάξηεο από ηα παξαδνζηαθά θαδίλν ζηα δηαδηθηπαθά θαδίλν ζηελ Διιάδα: Από ηε ζπκκόξθσζε ζηελ πινπνίεζε. ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ Επιβλέπων: ΑΚΚΑ ΘΨΜΑ πουδάςτρια: ΣΡΟΤΛΛΙΝΟΤ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑ - 2011 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο ΑΝΔΠΗΖΜΖ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010 θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο θ. Olli Rehn Δπίηξνπνο Οηθνλνκηθψλ θαη Ννκηζκαηηθψλ Τπνζέζεσλ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κιάδνο ησλ Αιθννινχρσλ Πνηψλ ζηελ Διιάδα: Πξνβιήκαηα θαη Πξννπηηθέο

Ο Κιάδνο ησλ Αιθννινχρσλ Πνηψλ ζηελ Διιάδα: Πξνβιήκαηα θαη Πξννπηηθέο Κύριο ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέζεων ύδενϋ Νικόλαορ Χπιζηοδοςλίδηρ, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α Level 2, 219-223Castlereagh

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔ ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ.

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔ ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔ ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ. ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑΠΑΡΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΟΡΔΗΑ

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΟΡΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ MBA ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ «Nέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΟΡΔΗΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΧΝΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Η η ξ έ ρ ν π ζ α δ η ά ξ ζ ξ ω ζ ε η ν π Δ η ν η θ ε η η θ ν ύ Σ π κ β ν π ι ί ν π η ν π Τ α ρ π δ ξ ν κ η θ ν ύ Τ α κ η ε π η ε ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ τρήσεως από 1 η Ιανοσαρίοσ έως 31 η Δεκεμβρίοσ 2010

Διαβάστε περισσότερα