ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 32

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 32"

Transcript

1 2014 ΣΔΤΥΟ 32 ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρηματικά νέα 2 -Τραπεζικός τομέας 3 -Διεθνείς εκθέσεις 3 -Κτηματομεσιτικός ηνκέαο 4 -Τοσρισμός 4 -Προσετείς εκθέσεις 5 Πιενλαζκαηηθό ην εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο νπεδίαο ην πξώην εμάκελν ηνπ 2014 Καηά ην δηάζηεκα Ιαλνπάξηνο- Ινύληνο 2014, ε Σνπεδία εκθάληζε πιεόλαζκα ζην εκπνξηθό ηεο ηζνδύγην ύςνπο 22,9 δηζ. θνξνλώλ, θαζώο νη εμαγσγέο αλήιζαλ ζε 562,8 δηζ. θνξόλεο θαη νη εηζαγσγέο ζε δηζ. θνξόλεο. Σηελ πεξίνδν απηή, ε αμία ησλ εμαγσγώλ θαη ησλ εηζαγσγώλ απμήζεθε θαηά 2% θαη 4% αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ Δλ ηνύηνηο, ππήξμε κείσζε ζε ζρέζε κε ην πιεόλαζκα ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ ην πξώην εμάκελν ηνπ 2013 (32,1 δηζ. θνξόλεο). Όζνλ αθνξά ζηνλ Ινύλην ηνπ 2014, νη ζνπεδηθέο εμαγσγέο αγαζώλ αλήιζαλ ζε 95,6 δηζ. θνξόλεο, ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 7% ζε ζύγθξηζε κε ηνλ ίδην κήλα ην 2013, ελώ νη ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ εηζαγσγέο έθζαζαλ ηηο 90,4 δηζ. θνξόλεο (αύμεζε 6%). Υπήξμε πιεόλαζκα ζην εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο ρώξαο, ύςνπο 5,2 δηζ. θνξνλώλ, ελώ ηνλ Ινύλην ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο ην πιεόλαζκα ήηαλ 3,9 δηζ. θνξόλεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ηνλ πεξαζκέλν Ινύλην, ζηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο ηεο Σνπεδίαο κε ρώξεο κέιε ηεο ΔΔ, ην εκπνξηθό ηζνδύγην ήηαλ ειιεηκκαηηθό θαηά 7,8 δηζ. θνξόλεο, ελώ πιενλαζκαηηθό ήηαλ ην ηζνδύγην ζηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο κε ηξίηεο ρώξεο (πιεόλαζκα 13 δηζ. θνξόλεο). Μεηαμύ ησλ βαζηθόηεξσλ εμαγόκελσλ πξντόλησλ ηεο Σνπεδίαο, θαηά ην πξώην εμάκελν ηξέρνληνο έηνπο, ζπγθαηαιέγνληαη θαξκαθεπηηθά παξαζθεπάζκαηα, πξντόληα από ραξηί θαη ραξηόλη, νξπθηέιαηα, κεραλήκαηα, πξντόληα μπιείαο, ζίδεξνο θαη ράιπβαο, νηλνπλεπκαηώδε πνηά, γαιαθηνθνκηθά πξντόληα θ.α. Δπηκέιεηα - ύληαμε: ηαύξνο ηαπξάθνο Γξακκαηέαο ΟΔΤ A Photo:

2 ΔΛΗΓΑ 2 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ Αύμεζε ηνπ γεληθνύ δείθηε απαζρνινπκέλωλ αηόκωλ ζηε νπεδία Τνλ Ινύλην ηνπ 2014, ν αξηζκόο ησλ απαζρνινπκέλσλ αηόκσλ, ειηθίαο εηώλ, ζηε Σνπεδία αλήιζε ζε θαη ππήξμε αύμεζε ζέζεσλ εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ Η αύμεζε ηνπ γεληθνύ δείθηε απαζρνινπκέλσλ αηόκσλ ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 1,1%. Τν πνζνζηό αλεξγίαο ζηε ρώξα ήηαλ 9,2% θαη ν αξηζκόο ησλ αλέξγσλ αλεξρόηαλ ζε άηνκα. Βειηίωζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγωγήο Η βηνκεραληθή παξαγσγή ζηε Σνπεδία απμήζεθε ηνλ Ινύλην ηνπ 2014 θαηά 1,1 % ζε ζύγθξηζε κε ηνλ ίδην κήλα ην Όζνλ αθνξά ζην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2014 ππήξμε κείσζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαηά 0,7% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν (Ιαλνπάξηνο-Μάξηηνο 2014). Η κεγαιύηεξε αύμεζε παξαηεξήζεθε ζηε βηνκεραλία κε κεηαιιηθώλ νξπθηώλ πξντόλησλ θαη ηνλ θιάδν πθαζκάησλ, ελώ ε κεγαιύηεξε κείσζε ηεο παξαγσγήο ζεκεηώζεθε ζηε βηνκεραλία κεραλεκάησλ. Άλνδνο ηνπ θιάδνπ εζηίαζεο ζηε νπεδία Άλνδν ζεκείσζε ν θιάδνο εζηίαζεο ζηε Σνπεδία ηνλ πεξαζκέλν Ινύλην, θαζώο απμήζεθε ν όγθνο εκπνξίνπ ηνπ θιάδνπ θαηά 3% ζε ζύγθξηζε κε ηνλ Ινύλην ηνπ Η αύμεζε ήηαλ πνιύ κεγαιύηεξε γηα εζηηαηόξηα πνπ βξίζθνληαη παξαπιεύξσο ηνπ δξόκνπ θαη αλήιζε ζην 11,5%. Photo: Photo: Καηαζθεπή αηνιηθνύ πάξθνπ από ηνλ ελεξγεηαθό όκηιν Vattenfall Ο ζνπεδηθόο ελεξγεηαθόο όκηινο Vattenfall θαη νη δεκνηηθέο αξρέο ηνπ Μνλάρνπ πξνέβεζαλ ζε θνηλή αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ππεξάθηηνπ αηνιηθνύ πάξθνπ ζηε Βόξεηα Θάιαζζα. Τν αηνιηθό πάξθν κε ηελ νλνκαζία Sandbank, ην νπνίν βξίζθεηαη ζρεηηθά θνληά ζηα ρσξηθά ύδαηα ηεο Γαλίαο, ζα πεξηιακβάλεη 72 αλεκνγελλήηξηεο θαη πξόθεηηαη λα παξάγεη 1,4 ηεξαβάη εηεζίσο, γεγνλόο πνπ δύλαηαη λα ηξνθνδνηεί θαηνηθίεο. Τν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο επέλδπζεο ζα αλέιζεη ζε 11 δηζ. θνξόλεο (1,6 δηζ. δνιάξηα). Βειηίωζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο ζηε ηνθρόικε Σύκθσλα κε πξόζθαηε έξεπλα, ε Σηνθρόικε βξίζθεηαη ζηηο θνξπθαίεο ζέζεηο όζνλ αθνξά ηελ πνηόηεηα δσήο θαη ην επηρεηξεζηαθό πεξηβάιινλ. Καηαηαζζόκελε παγθνζκίσο ζηηο δέθα πξώηεο ζέζεηο ηνπ «δείθηε πόιεσλ επθαηξίαο» (Cities of Opportunity index), ε Σηνθρόικε παξακέλεη κία από ηηο πην ειθπζηηθέο πόιεηο ηνπ θόζκνπ ηόζν γηα επηρεηξήζεηο όζν θαη γηα πνιίηεο πνπ αλαδεηνύλ εξγαζία. Η Σηνθρόικε ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο ηξεηο πξώηεο πόιεηο ηνπ θόζκνπ ζε επίπεδν ηερλνινγηθήο εηνηκόηεηαο, μεπεξλώληαο ην Φόλγθ Κόλγθ θαη ηε Νέα Υόξθε. Όζνλ αθνξά ην δείθηε ηερλνινγίαο, ε ζνπεδηθή πξσηεύνπζα βξίζθεηαη ζηελ πξώηε ζέζε γηα ηελ ςεθηαθή ηεο νηθνλνκία, ελώ ζπλερώο απμάλεηαη ην πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ ηεο πόιεο πνπ είλαη πξόζπκν λα δνθηκάζεη λέεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο. Η Σηνθρόικε αλέβεθε θαηά πέληε ζέζεηο ζην δείθηε βησζηκόηεηαο θαη θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη θαηαηάζζεηαη πιένλ ζηελ θνξπθή ηνπ ζρεηηθνύ δείθηε ζε παγθόζκην επίπεδν. Δπηπξνζζέησο, δηαηεξεί εγεηηθή ζέζε ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο, παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ζπνπδαίν ξόιν ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ κηαο πόιεο. Τέινο, ε Σηνθρόικε εμαθνινπζεί λα έρεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε

3 ΔΛΗΓΑ 3 ηελ θαηλνηνκία θαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα, θαηαιακβάλνληαο ηελ ηέηαξηε ζέζε παγθνζκίσο. ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Αύμεζε ηεο ρνξήγεζεο δαλείωλ πξνο ηα ζνπεδηθά λνηθνθπξηά Αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 5,4% ζεκεηώζεθε ζηε ρνξήγεζε δαλείσλ από ζνπεδηθά Ννκηζκαηηθά Φξεκαηνπηζησηηθά Ιδξύκαηα (ΝΦΙ) πξνο ηα λνηθνθπξηά ηεο ρώξαο ηνλ πεξαζκέλν Ινύλην. Τα ζηεγαζηηθά δάλεηα απνηεινύλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ δαλείσλ ζε λνηθνθπξηά κε αύμεζε 5,7%. Τα δάλεηα πνπ δόζεθαλ ζε λνηθνθπξηά αλήιζαλ ζε δηζ. θνξόλεο, ζεκεηώλνληαο αύμεζε 147 δηζ. θνξνλώλ ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2013 θαη απηό νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηα ζηεγαζηηθά δάλεηα, ηα νπνία απμήζεθαλ θαηά 129 δηζ. θνξόλεο. Από ην ζπλνιηθό πνζό ησλ δηζ. θνξνλώλ πνπ ρνξεγήζεθε ζηα ζνπεδηθά λνηθνθπξηά ππό κνξθή δαλείσλ, δηζ. θνξόλεο αθνξνύζαλ ζηεγαζηηθά δάλεηα θαη ην ππόινηπν πνζό θαηαλαισηηθά δάλεηα, αξθεηά εθ ησλ νπνίσλ επηζθαιή. Τνλ ίδην κήλα, ηα θαηαλαισηηθά δάλεηα απμήζεθαλ θαηά 179 δηζ. θνξόλεο (αύμεζε 4,7%). Ο δαλεηζκόο πξνο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο αλήιζε ζε δηζ. θνξόλεο ηνλ Ινύλην, ζεκείσζε δειαδή αύμεζε 53 δηζ. θνξόλεο ζπγθξηηηθά κε ηνλ Ινύλην ηνπ 2013 (αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 2,5%). καθξνπξόζεζκα δάλεηα επίζεο κεηώζεθαλ ηνλ Ινύλην. Τν κέζν επηηόθην ηξαπεδηθώλ θαηαζέζεσλ ήηαλ 0,50%, ηνλ Ινύλην ζεκεηώλνληαο έηζη κείσζε ζε ζρέζε κε ην Μάην, νπόηε ην επηηόθην θαηαζέζεσλ ήηαλ 0,51%. Τν επηηόθην πνπ αθνξά ζε ινγαξηαζκνύο κε ζηαζεξέο πεξηόδνπο ή πεξηνξηζκέλν αξηζκό αλαιήςεσλ ήηαλ 1,07% ηνλ Ινύλην, παξακέλνληαο ζηαζεξό ζε ζρέζε κε ηνλ Μάην. ΓΗΔΘΝΔΗ ΔΚΘΔΔΗ Έθζεζε «Formex» (ηνθρόικε, Απγνύζηνπ 2014) Με κεγάιε επηηπρία, δηνξγαλώζεθε ζηνλ εθζεζηαθό θαη ζπλεδξηαθό ρώξν «Stockholmsmässan» ζηε Σηνθρόικε, ζηηο Απγνύζηνπ 2014, ε έθζεζε «Formex» πνπ αθνξνύζε ην ρώξν ηνπ επίπινπ θαη ηεο εζσηεξηθήο δηαθόζκεζεο, είδε δώξσλ θαζώο επίζεο πνιιά άιια αληηθείκελα νηθηαθήο ρξήζεο. Σηελ έθζεζε παξεπξέζεθαλ πεξίπνπ επηζθέπηεο, ελώ πνιινί εθ ησλ εθζεηώλ ήηαλ εηαηξείεο από ην εμσηεξηθό. Μεηωκέλν ην επηηόθην ζηα ζηεγαζηηθά δάλεηα Τα επηηόθηα ζηα ζηεγαζηηθά δάλεηα κεηά από λέεο ζπκθσλίεο κε ηα ΝΦΙ έπεζαλ από ην 2,39% ζην 2,37% ηνλ Ινύλην. Η κείσζε απηή νθείιεηαη, σο επί ην πιείζηνλ, ζηε κείσζε ηνπ επηηνθίνπ γηα δάλεηα από ην 2,35% ζην 2,34%. Τα επηηόθηα ζε Photo:

4 ΔΛΗΓΑ 4 ΚΣΖΜΑΣΟΜΔΗΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Αύμεζε ηωλ ηηκώλ ηωλ αθηλήηωλ ζηε νπεδία Οη ηηκέο ησλ αθηλήησλ (θπξίσο κνλνθαηνηθηώλ) απμήζεθαλ θαηά 6% θαηά ηελ πεξίνδν Μαΐνπ- Ινπιίνπ ηνπ 2014 ζε ζύγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2013, ελώ ε αύμεζε ήηαλ 3% ζε ζρέζε κε ην ηξίκελν Φεβξνπαξίνπ-Απξηιίνπ ηξέρνληνο έηνπο. Σπγθξίλνληαο ην ηξίκελν Μάηνο-Ινύιηνο 2014 κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ζεκεηώλεηαη όηη απμήζεθαλ νη ηηκέο ησλ αθηλήησλ ζε 20 από ηηο 21 πεξηθέξεηεο ηεο Σνπεδίαο. Η κεγαιύηεξε αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 12% ππήξμε ζηελ πεξηθέξεηα Västernorrland, ελώ ζηε δεύηεξε ζέζε ήηαλ ε πεξηθέξεηα Norrbotten κε αύμεζε 9%. Σηηο δύν κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο, Σηνθρόικε θαη Γθέηεκπνξγθ, ε αύμεζε ησλ ηηκώλ ήηαλ 8% θαη 7% αληίζηνηρα, ελώ ζηελ ηξίηε κεγαιύηεξε πόιε Μάικε, ε αύμεζε θπκάλζεθε ζην 3%. ΣΟΤΡΗΜΟ Ζ Κξήηε θνξπθαίνο πξννξηζκόο γηα ηνπο νπεδνύο ηνπξίζηεο ην θεηηλό θαινθαίξη Σηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο Expressen (αλεμάξηεηε θαη θηιειεύζεξε απνγεπκαηηλή εθεκεξίδα κε θύιια ε εκεξήζηα θαη θύιια ε θπξηαθάηηθε) δεκνζηεύζεθε άξζξν ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο, ηεο δεκνζηνγξάθνπ Anna Wahlgren, πιαηζησκέλν από αληίζηνηρν θσηνγξαθηθό πιηθό, κε ηίηιν «Μεζόγεηνο -τρεις υανταστικοί προορισμοί». Σην ελ ιόγσ δεκνζίεπκα αλαθέξεηαη όηη: «Σηελ θνξπθή ησλ πξννξηζκώλ ζηνπο νπνίνπο επηζπκνύλ λα ηαμηδέςνπλ νη Σνπεδνί πνιίηεο είλαη ε Κξήηε, ε Αηηάιεηα θαη ε Μαγηόξθα. Σύκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην θεηηλό θαινθαίξη, Photo: πξόθεηηαη γηα ηνπο ηξεηο θνξπθαίνπο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο, νη νπνίνη ελδείθλπληαη γηα ηνπξηζκό θαη θαηά ηνπο θζηλνπσξηλνύο κήλεο». Σηε ζπλέρεηα, ε αξζξνγξάθνο πεξηγξάθεη ελ ζπληνκία ηνλ θαζέλα από ηνπο σο άλσ ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο από πιεπξάο αηκόζθαηξαο, δξαζηεξηνηήησλ, ραιάξσζεο, θαγεηνύ, επηινγώλ δηακνλήο, shopping θαη παξαιηώλ. Τέινο, αλαθέξεη ην «target-group» γηα ηνλ θάζε πξννξηζκό, όπνπ γηα ηελ Κξήηε ζεκεηώλνληαη ηα εμήο: «Δλδείθλπηαη γηα όινπο όζνπο αγαπνύλ ηελ Διιάδα. Η Διιάδα έρεη θάλεη απίζηεπην comeback σο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο γηα ηνπο Σνπεδνύο ηαμηδηώηεο θαη ηδηαίηεξα ε Κξήηε» (Πεγή: Γξαθείν Τύπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο Σηνθρόικεο). Ζ Διιάδα ζηελ πξώηε ζέζε ωο charter πξννξηζκόο γηα ηνπο νπεδνύο ηνπξίζηεο H Διιάδα αλέβεθε θέηνο ζηελ πξώηε ζέζε σο charter πξννξηζκόο γηα ηνπο Σνπεδνύο πνιίηεο, βάζεη ζηνηρείσλ ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ Ticket. Σηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηνπξηζηηθνύ πεξηνδηθνύ Vagabong ( αλαγλώζηεο) δεκνζηεύζεθε αθηέξσκα κε ηίηιν «Καινθαηξηλά ηαμίδηα: επηζηξνθή ζηελ Διιάδα», ην νπνίν ππνγξάθεη o δεκνζηνγξάθνο Per Andersson. Σην άξζξν αλαθέξεηαη επίζεο όηη «ε Διιάδα βξίζθεηαη θαη πάιη ζηελ θνξπθή ησλ θαινθαηξηλώλ ηαμηδηώλ γηα ήιην θαη ζάιαζζα, ζύκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ελόο εθ ησλ κεγαιύηεξσλ ηαμηδησηηθώλ γξαθείσλ/πξαθηνξείσλ ζηε Σνπεδία». Αθνινπζεί ζρεηηθή δήισζε ηεο Maria Gertell από ην ηαμηδησηηθό πξαθηνξείν Ticket πνπ εληζρύεη ηα ελ ιόγσ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία: «Τόζν ε Ιζπαλία όζν θαη ε Τνπξθία νπηζζνρσξνύλ, ζε αληίζεζε κε ηελ Διιάδα, ε νπνία επηζηξέθεη ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο, όζνλ αθνξά ηνλ αξηζκό ησλ charter πηήζεσλ γηα ην θεηηλό θαινθαίξη (Πεγή: Γξαθείν Τύπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο Σηνθρόικεο).

5 ΠΡΟΔΥΔΗ ΔΚΘΔΔΗ Event: Wood products & Technology 2014 Duration: 2-5 September 2014 Tel: Fax: Website: Event: Precious Stockholm Nordic Watch & Jewellery Fair Duration: 5-7 September 2014 Organizer: Stockholm International Fairs S Stockholm Tel : Fax: Website: Event: Scandinavian Caravan Show Duration: September 2014 Organizer: Elmia AB Address: Elmiavägen 11, SE Jönköping Tel: Website: Event: Nordic Congress in Clinical Chemistry Duration: September 2014 Tel: Fax: Website: Event: Post Expo Stockholm (Exhibition for Postal, parcel and courier industries) Duration: September 2014 Organizer: Stockholm International Fairs S Stockholm Tel : Fax: Website: Event: Gothenburg Book Fair 2014 Duration: September 2014 Tel: Fax: ΑΤΓΟΤΣΟ ΔΛΗΓΑ 5

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 33

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 33 2014 ΣΔΤΥΟ 33 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Γενικές εκλογές 1 -Επιτειρηματικά νέα 2 -Διεθνείς εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 37

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 37 2015 ΣΔΤΥΟ 37 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Τοσριζμός 2 -Διεθνείς εκθέζεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 16

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 16 2013 ΣΔΤΥΟ 16 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επισειπηματικά νέα 2 -Διεθνείρ εκθέσειρ 2 -Τπαπεζικόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 25

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 25 2014 ΣΔΤΥΟ 25 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Διεθνείς εκθέζεις 2 -Εκδηλώζεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ TH EΛΛΑΓΟ ΣΟ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Νηύζζειληνξθ, 30 Γεθεκβξίνπ 2011 Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αληί πξνιόγνπ ην θείκελν απηό ζπγθεληξώλνληαη έξεπλεο αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δειηίν Τύπνπ. Η αγνξά ησλ ηερλνινγηθώλ θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη κείσζε

Δειηίν Τύπνπ. Η αγνξά ησλ ηερλνινγηθώλ θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη κείσζε GfK Retail and Technology Δειηίν Τύπνπ Ηκεξνκελία : 17 Φεβξνπαξίνπ 2011 Σπύξνο Κακειέξεο GfK Retail & Technology Tει. +30 2 7572603 Fax +30 2 7564664 spyros.camileris@gfk.com Η αγνξά ησλ ηερλνινγηθώλ θαηαλαισηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενεμεπυηικό Δεληίο E-News Letter Σεύσορ 22ο 16/-20/1/2012 Παπαζκεςή 20/1/2012 Η Αξκελία αηελίδεη ην 2012 κε ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία. Η νινθιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα επηέμβπιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 8 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 14 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. 1 Μάιος 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε

Διαβάστε περισσότερα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα Μάπηιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 9 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 11 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή

Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή Ο τοσρισμός εκτιμάται και ταρτογραυείται Κσλζηαληίλα Μαγγίλα 1, Νηθόιαο Καξαληθόιαο 2 (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 e ΣΔΙ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΓΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 Ζξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Η αηηία ηεο Κξίζεσο. Η Γηεζλήο Οηθνλνκηθή θξίζε νθείιεηαη α) ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ πςεινύ επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ θαη ηελ θαηάξξεπζε νκνιόγσλ θαιπκκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Turan Emeksiz sokak 3/10-06700 G.O.P. Ankara Tει. ++90 312 4278307-8 Fax ++90 312 4278374 ecocom-ankara@mfa.gr Γειηίν Οηθνλνκηθώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 22ο 3-8/4/2011 Παρασκεσή 8/4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέηη εκηίμηζηρ κινδύνος ηηρ ςπεπσπέυζηρ συπών από

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013

Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013 Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013 Dr. Άξεο Ίθθνο, ISHC Χνξεγόο Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Χαξαθηεξηζηηθά έξεπλαο Μέζνδνο: εξσηεκαηνιόγηα Γείγκα: ~1.150 εξσηεκαηνιόγηα πιιέρηεθαλ ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Αύγουστος 2012 Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας (+30210) 334 1521, e-mail: pmylonas@nbg.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΧΝ ΚΟΗΣΑΜΑΣΧΝ-ΟΡΤΥΔΗΧΝ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΖ ΣΗΡΗΓΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS) ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ,ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΦΡΟΤΣΩΝ-ΛΑΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΤΜΩΝ

INCOFRUIT - (HELLAS) ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ,ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΦΡΟΤΣΩΝ-ΛΑΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΤΜΩΝ Προς ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΛΗ Κε σνάδελφε Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο για την Πολωνία Παπαθέηοςμε ζςνημμένα ηο 3 ο ενημεπωηικό δεληίο με ειδήζειρ για ηην Πολωνία μεηαξύ ηων οποίων και πληποθοπίερ για ηην αγοπά αγποηικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΔΔΔ & ΔΒΔΑ, κ. Κ. ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΟΤ ΓΙΟΡΓΑΝΩΝΔΙ ΣΟ ΔΒΔΑ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ DIVANI CARAVEL ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΪΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟ! ΓΤΝΑΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr

Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr Σεύρνο: 17-18 Φεβξνπάξηνο - Μάξηηνο 2013 Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr ηηο 28 Μαξηίνπ 2013 ζηελ πόιε ηεο Κνξίλζνπ ν Αληηδήκαξρνο ηεο εβαζηνύπνιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Q4 2013: Σηαζεξνπνίεζε νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο ζην 2ν κηζό ηνπ 2013 θαη ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζύλεο.

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Q4 2013: Σηαζεξνπνίεζε νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο ζην 2ν κηζό ηνπ 2013 θαη ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζύλεο. ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Q4 : Σηαζεξνπνίεζε νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο ζην 2ν κηζό ηνπ θαη ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζύλεο. Απνηειέζκαηα ηεο GfK TEMAX Διιάδα γηα ην 4 ν ηξίκελν ηνπ 17 Φεβξνπαξίνπ 2014 Λώξα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Τεύχος 22 Ιούνιος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Ο Υποσργός Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην. 1 Τεύχος 28 Δεκέμβριος 2012 ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ

Διαβάστε περισσότερα