Αποηελέζμαηα Ομίλος ΕΤΕ: 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποηελέζμαηα Ομίλος ΕΤΕ: 2014"

Transcript

1 Αποηελέζμαηα Ομίλος ΕΤΕ: 2014 Επαπκήρ πεςζηόηηηα και ιζσςποποίηζη ηος ιζολογιζμού Επαπκήρ πεςζηόηηηα παπά ηιρ δςζμενείρ ζςνθήκερ Δάλεηα πξνο θαηαζέζεηο ζην 95% ζε επίπεδν Οκίινπ, θαη 83% ζηελ Γιιάδα Τξέρνπζα δπλαηόηεηα άληιεζεο επηπιένλ ξεπζηόηεηαο ύςνπο 15 δηζ. από ην Γπξσζύζηεκα Τα καθαπά κέπδη ηος Ομίλος ηος 2014 (ππο έκηακηυν απομειώζευν) ανήλθαν ζηα 174 εκαη., αποπποθώνηαρ έκηακηερ πποβλέτειρ για επιζθαλείρ απαιηήζειρ. Τα κέπδη ηος Ομίλος μεηά από θόποςρ και έκηακηερ πποβλέτειρ διαηηπήθηκαν ζε θεηικό επίπεδο, ανεπσόμενα ζε 66 εκαη. Τα νξγαληθά ιεηηνπξγηθά θέξδε ηνπ Οκίινπ ην 2014 αλήιζαλ ζε 229 εθαη., έλαληη δεκηώλ 226 εθαη. ην 2013 Αύμεζε ησλ νξγαληθώλ εζόδσλ πξν πξνβιέςεσλ θαηά 77% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ρξόλν Αύμεζε ησλ δαλείσλ θαηά 2,7% ζε ζρέζε κε ην 2013, θπξίσο ιόγσ ησλ εξγαζηώλ ζηελ Τνπξθία Τν θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην ηνπ Οκίινπ αλήιζε ζηηο 330 κ.β. Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ζε επίπεδν Οκίινπ ζεκείσζαλ ζεκαληηθή κείσζε θαηά 12% ζε ζρέζε κε ην 2013, θπξίσο ζαλ απνηέιεζκα ηεο ζπγθξάηεζεο ηνπ θόζηνπο ζηελ Γιιάδα Τν επαλαιακβαλόκελν θόζηνο θηλδύλνπ παξέκεηλε ζρεδόλ ζηαζεξό ζην δ' ηξίκελν ηνπ 2014 ζηηο 245 κ.β. ζεκεηώλνληαο κείσζε θαηά 24 κ.β. ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο Η ποιόηηηα ηος σαπηοθςλακίος βαίνει βεληιούμενη ηο 2014 With the Bank s strng psitin and the dynamics f its frward curse nw verified by the Σε επίπεδν Οκίινπ ν ξπζκόο δεκηνπξγίαο δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 90 εκεξώλ θαηά ην δ ηξίκελν επηβξαδύλζεθε θαηά 23%, αλεξρόκελνο ζηα 265 εθαη. Ο δείθηεο δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 90 εκεξώλ παξέκεηλε ζηαζεξόο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν, ζην 24% (32% ζηελ Γιιάδα) Τν πνζνζηό θάιπςεο επηζθαιώλ απαηηήζεσλ απμήζεθε ζεκαληηθά ζην 60%, από 54% ην 2013 Η κεθαλαιακή θέζη παπαμένει εύπυζηη CET 1 ζην 13,6% Με βάζε ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο Βαζηιείαο ΙΙΙ (Οδεγία 2024 CRD IV), ζην 9,4% 1

2 Τα κετικά αποτελζςματα τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τόςο ςε επίπεδο δ τριμινου όςο και ςτο ςφνολο του ζτουσ επιβεβαιϊνουν τισ ςτρατθγικζσ επιλογζσ και τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα του Ομίλου. Παρά τθν αβεβαιότθτα του δ τριμινου, ο Όμιλοσ κατάφερε να επιτφχει κετικό αποτζλεςμα ακόμα και μετά τθν επιβάρυνςθ από ςθμαντικοφ φψουσ ζκτακτεσ προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ που διενεργικθκαν το δ τρίμθνο του Ζτςι, τα κακαρά κζρδθ διατθρικθκαν ςε κετικό επίπεδο, ανερχόμενα ςε 66 εκατ., ενϊ εξαιρουμζνων των ζκτακτων απομειϊςεων ανιρκαν ςε 174 εκατ. Ταυτόχρονα, θ κερδοφορία ςε Τουρκία και ΝΑ Ευρϊπθ διατθρικθκε ςε υψθλά επίπεδα ανερχόμενθ ςε 318 εκατ και 41 εκατ αντίςτοιχα. Σε επίπεδο ρευςτότθτασ, παρά τισ ςθμαντικζσ εκροζσ που ζχουν ςθμειωκεί, θ Τράπεηα ςθμείωςε χαμθλότερεσ εκροζσ ζναντι τθσ εγχϊριασ αγοράσ, ενϊ διατθρεί τρζχοντα λόγο δανείων προσ κατακζςεισ ςτα επίπεδα τθσ μονάδασ, και τα διακζςιμα ενζχυρα προσ το Ευρωςφςτθμα παραμζνουν ςε υψθλά επίπεδα, περίπου 15 δις. Αναφορικά με τθν ποιότθτα του δανειακοφ χαρτοφυλακίου, ο ρυκμόσ δθμιουργίασ εγχϊριων επιςφαλειϊν ςυνζχιςε να επιβραδφνεται και κατά το δ τρίμθνο του ζτουσ. Αυτό ςε ςυνδυαςμό με τθν διενζργεια εκτάκτων προβλζψεων αφξθςε τον δείκτθ κάλυψθσ επιςφαλϊν απαιτιςεων ςε επίπεδα άνω του 60%. Η κεφαλαιακι επάρκεια του Ομίλου παρζμεινε ιςχυρι, με τον δείκτθ Κφριων Βαςικϊν Ιδίων Κεφαλαίων να ανζρχεται ςε 13.6%, αντανακλϊντασ τθν ιςχυρι κζςθ τθσ Εκνικισ ςτο ζντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Ακινα, 23 Μαρτίου 2015 Αλζξανδροσ Τουρκολιάσ Διευκφνων Σφμβουλοσ ΕΤΕ 2

3 Επαπκήρ πεςζηόηηηα παπά ηιρ δςζμενείρ ζςνθήκερ Οη εγρώξηεο θαηαζέζεηο ζπξξηθλώζεθαλ θαηά 2,2 δηζ. ζην δ' ηξίκελν ηνπ 2014 ιόγσ ηεο αύμεζεο ηεο πνιηηηθήο αβεβαηόηεηαο. Ωζηόζν, ζηεξηδόκελε ζην ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ηνπ ρακεινύ δείθηε δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο ζηελ Γιιάδα (81,5% ζην γ' ηξίκελν 2014) θαη ζηε δπλαηόηεηα άληιεζεο ζεκαληηθνύ ύςνπο ξεπζηόηεηαο από ην Γπξσζύζηεκα, ε ΓΤΓ ζπλέρηδε λα παξέρεη ζηήξημε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία κε ηε ρνξήγεζε λέσλ δαλείσλ ύςνπο 0,4 δηζ. ζην δ' ηξίκελν ηνπ 2014, θαη ζπλνιηθά 1,4 δηζ. γηα όιν ην έηνο. Σηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 2015, ε ΓΚΤ αλαθνίλσζε όηη παύεη λα δέρεηαη ηηο εγγπήζεηο ηνπ Γιιεληθνύ Δεκνζίνπ σο ελέρπξα γηα ηελ παξνρή ξεπζηόηεηαο θαη όηη ε ξεπζηόηεηα ζα δηνρεηεύεηαη κέζσ ηνπ κεραληζκνύ ELA. Παξάιιεια, ε ζπλερηδόκελε αβεβαηόηεηα πξνθάιεζε πεξαηηέξσ εθξνή θαηαζέζεσλ ηνλ Ιαλνπάξην θαη ηνλ Φεβξνπάξην, ε νπνία, ζε ζπλδπαζκό κε ζπκθσλίεο επαλαγνξάο πνπ ρξεκαηνδνηνύληαλ έσο ηόηε από ηελ αγνξά, νδήγεζε ζε ζεκαληηθή αύμεζε ηεο εμάξηεζεο από ην Γπξσζύζηεκα. Έσο ηα κέζα Μαξηίνπ, ε ζπλνιηθή έθζεζε ηεο ΓΤΓ ζην Γπξσζύζηεκα αλεξρόηαλ ζηα 23,0 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ 13,3 δηζ. αληιήζεθαλ από ηνλ κεραληζκό ELA, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηίηισλ ΓΤΧΣ, ην πνζό απηό αληηζηνηρεί ζε 13% ηνπ ζπλνιηθνύ ελεξγεηηθνύ. Παξά ηελ απμεκέλε έθζεζε ζην Γπξσζύζηεκα, ε ΓΤΓ δηαηεξεί ζεκαληηθό απόζεκα εγγπήζεσλ απνδεθηώλ από ηνλ κεραληζκό ELA, ύςνπο πεξίπνπ 15 δηζ. Γπνκέλσο, ε Τξάπεδα δηαηεξεί ηζρπξό απόζεκα ξεπζηόηεηαο πνπ ηεο επηηξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο. Κεπδοθοπία Σηελ Γιιάδα: Τα δαλεηαθά ππόινηπα ζπξξηθλώζεθαλ θαηά 1.9% ζε εηήζηα βάζε, θαζώο ε απνκόριεπζε ησλ λνηθνθπξηώλ ζπλερίζηεθε κε ζηαζεξό ξπζκό όιν ην έηνο. Αληίζεηα, ηα ππόινηπα ησλ δαλείσλ πξνο επηρεηξήζεηο απμήζεθαλ θαηά 6,4% ζε εηήζηα βάζε. Σεκεηώλεηαη όηη ζρεδόλ όιεο νη λέεο εθηακηεύζεηο ην 2014 αθνξνύλ εθηακηεύζεηο πξνο εηαηξείεο, ζύκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο ΓΤΓ λα ρξεκαηνδνηεί πγηείο επηρεηξήζεηο. Όζνλ αθνξά ηηο θαηαζέζεηο, νη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζπλέρηζαλ λα αλαηηκνινγνύληαη θαζόιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, θαηά ζρεδόλ 100 κ.β., κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηνπ ζπλνιηθνύ πεξηζσξίνπ θαηαζέζεσλ ζε -99 κ.β. ην δ' ηξίκελν ηνπ 2014 έλαληη -147 κ.β. ζηα ηέιε ηνπ πξνεγνύκελνπ ρξόλνπ. Η ζεκαληηθή απηή βειηίσζε ζηα επηηνθηαθά πεξηζώξηα θαηαζέζεσλ θαη ε αληνρή ησλ πεξηζσξίσλ δαλείσλ αληηθαηνπηξίδεηαη ζην εγρώξην θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην πνπ απμήζεθε θαηά 22 κ.β. ζε εηήζηα βάζε θαη έθηαζε ηηο 274 κ.β. Ωο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εμειίμεσλ, ηα θαζαξά θέξδε από ηόθνπο ζηελ Γιιάδα απμήζεθαλ θαηά 7,4% ζε εηήζηα βάζε, ζηα 1,7 δηζ. Όζνλ αθνξά ηε ζπγθξάηεζε ηνπ θόζηνπο, ην κεγάιεο θιίκαθαο πξόγξακκα εζεινύζηαο εμόδνπ απέδσζε ζεκαληηθά νθέιε, θαζώο ηα εγρώξηα έμνδα πξνζσπηθνύ κεηώζεθαλ θαηά 18% ζε εηήζηα βάζε κε απνηέιεζκα ηα ζπλνιηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα λα κεησζνύλ θαηά 15% 3

4 ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν. Τα γεληθά θαη δηνηθεηηθά έμνδα κεηώζεθαλ επίζεο θαηά 8% ζε εηήζηα βάζε ράξε ζηνλ εμνξζνινγηζκό ηνπ δηθηύνπ θαη ην θιείζηκν 12 θαηαζηεκάησλ. Γεληθά, ε απνηειεζκαηηθόηεηα βειηηώζεθε ζε κεγάιν βαζκό, κε ηνλ δείθηε θόζηνπο πξνο έζνδα λα πέθηεη θαηά 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε εηήζηα βάζε ζην 60,3%, ελώ ν δείθηεο θόζηνπο πξνο νξγαληθά έζνδα κεηώζεθε θαηά 16 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε εηήζηα βάζε, ζην 58,2%. Ωο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ, ηα νξγαληθά απνηειέζκαηα πξν πξνβιέςεσλ (δει. κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξάμεσλ θαη άιισλ εζόδσλ) ζεκείσζαλ ζεκαληηθή αύμεζε θαηά 76% ζε εηήζηα βάζε, ζε 754 εθαη. Αλ ζπκπεξηιεθζνύλ ηα (αξλεηηθά) κε νξγαληθά έζνδα, ηα απνηειέζκαηα πξν πξνβιέςεσλ αλέξρνληαη ζε 692 εθαη., απμεκέλα θαηά 32% ζε εηήζηα βάζε. Οη εγρώξηεο επαλαιακβαλόκελεο πξνβιέςεηο παξέκεηλαλ νπζηαζηηθά ζην ίδην επίπεδν ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν, ελώ ζε επίπεδν έηνπο κεηώζεθαλ θαηά 11%, ζηα 1,1 δηζ. Τν θόζηνο θηλδύλνπ έπεζε θαηά 28 κ.β. ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο ζηηο 269 κ.β. Έηζη, ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε δηαηήξεζαλ ην αξλεηηθό πξόζεκν (- 359 εθαη.), αιιά ζεκείσζαλ αύμεζε θαηά 46% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ρξόλν. Finansbank: Σηελ Τνπξθία ε Finansbank ζπλέρηζε λα αλαπηύζζεηαη ην Τν ζύλνιν ησλ δαλείσλ (ζε ιίξεο Τνπξθίαο) απμήζεθε θαηά 15% ζε εηήζηα βάζε, ζηα TRY 55 δηζ. Η ζύλζεζε ησλ δαλείσλ ζπλέρηζε λα θιίλεη ππέξ ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ηνκέα, ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 40% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ρξόλν, ελώ ην ραξηνθπιάθην ιηαληθήο ζπξξηθλώζεθε θαηά 7% ζε εηήζηα βάζε. Καηά ην ηέινο ηνπ 2014, ηα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα αληηπξνζώπεπαλ 56% ηνπ ζπλνιηθνύ ραξηνθπιαθίνπ. Τα νξγαληθά έζνδα ζεκείσζαλ αύμεζε ζε εηήζηα βάζε θαηά 4%, θαη αλήιζαλ ζε TRY 4,4 δηζ. παξά ηελ επηβνιή, από ηηο ηνπξθηθέο αξρέο, πεξηνξηζκώλ ζηηο πξνκήζεηεο ησλ δαλεηαθώλ πξντόλησλ ιηαληθήο θαη ησλ πξνκεζεηώλ. Τα ιεηηνπξγηθά έμνδα απμήζεθαλ κόλν 3% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ρξόλν ζε TRY 2,2 δηζ. παξά ηνλ πςειό πιεζσξηζκό πνπ αλήιζε ζε 8% πεξίπνπ. Τν θόζηνο πξνο ην ζύλνιν ηνπ ελεξγεηηθνύ κεηώζεθε θαηά 6% ζηηο 287 κ.β. έλαληη 306 κ.β. ην 2013, ελώ ν δείθηεο θόζηνπο πξνο έζνδα παξέκεηλε ζηα ίδηα επίπεδα ζε εηήζηα βάζε, ζην 51%. Οη πξνβιέςεηο απμήζεθαλ θαηά 18% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ρξόλν ζε TRY 994 εθαη. (θόζηνο θηλδύλνπ: 200 κ.β.) απμάλνληαο έηζη ηελ θάιπςε από πξνβιέςεηο ζην 75%. Τα θαζαξά θέξδε αλήιζαλ ηειηθά ζε TRY 0,9 δηζ., κεησκέλα θαηά 16% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ρξόλν. Γηα ην έηνο ζπλνιηθά, ε θεξδνθνξία ησλ εξγαζηώλ ηνπ Οκίινπ ζηελ Τνπξθία θαη ηε ΝΑ Γπξώπε παξέκεηλε ηζρπξή, θαζώο αλήιζε ζε TRY 925 εθαη. (+ 318 εθαη.) θαη 41 εθαη. αληίζηνηρα. 4

5 Ποιόηηηα ηος δανειακού σαπηοθςλακίος Ο ξπζκόο δεκηνπξγίαο δάλεησλ ζε θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 90 εκεξώλ ζπλέρηζε λα κεηώλεηαη ζην δ' ηξίκελν ηνπ 2014 ηόζν ζηελ Γιιάδα όζν θαη ζην εμσηεξηθό. Σηελ Γιιάδα ηα ιεμηπξόζεζκα άλσ ησλ 90 εκεξώλ κεηώζεθαλ θαηά 14% ζε ηξηκεληαία βάζε ζηα 211 εθαη., ελώ θαιύθζεθαλ από ηηο επαλαιακβαλόκελεο πξνβιέςεηο ηξηκήλνπ θαηά 1.4 θνξέο. Σε απηό ζπλέβαιε θπξίσο ν επηρεηξεκαηηθόο ηνκέαο, όπνπ ε δεκηνπξγία ιεμηπξόζεζκσλ αλήιζαλ ζε 27 εθαη. έλαληη 81 εθαη. ζην πξνεγνύκελν ηξίκελν, ελώ ππήξμε κηθξή ρεηξνηέξεπζε ζηνπο ηνκείο ησλ ζηεγαζηηθώλ θαη ησλ ΜΜΓ. Ωο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ, ν δείθηεο ησλ θαζπζηεξήζεσλ 90+ δηακνξθώζεθε ζην 32%. Απηό, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πξόζζεηεο πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, νδήγεζε ζε αύμεζε ηνλ δείθηε θάιπςεο επηζθαιεηώλ ζην 60%. Τα ξπζκηζκέλα δάλεηα αλήιζαλ ζηα 6,6 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ 53% εμππεξεηνύληαη. Τα ζηεγαζηηθά δάλεηα απνηεινύλ πιένλ ηνπ 50% ηνπ ζπλόινπ ησλ αλαδηαξζξσκέλσλ δαλείσλ. Σηελ Τνπξθία ν δείθηεο θαζπζηεξήζεσλ 90+ κεηώζεθε ζην 5,3% (από 5,6% ζην πξνεγνύκελν ηξίκελν θαη 6,1% ζην ηέινο ηνπ 2013), ελώ ε θάιπςε επηζθαιεηώλ απμήζεθε θαηά 5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν, ζην 75%. Σηελ ΝΑ Γπξώπε θαη ζηηο ππόινηπεο δηεζλείο δξαζηεξηόηεηεο ν δείθηεο θαζπζηεξήζεσλ 90+ κεηώζεθε νξηαθά θάησ από ην 28%, ελώ ε θάιπςε επηζθαιεηώλ απμήζεθε θαηά 2,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ζην 54%. Κεθαλαιακή επάπκεια Η θεθαιαηαθή ζέζε ηνπ Οκίινπ παξέκεηλε ηζρπξή κε ηνλ δείθηε CET 1 ζην 13,6%. Με ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο Βαζηιείαο ΙΙΙ (Οδεγία 2024 CRD IV) ν δείθηεο CET 1 αλέξρεηαη ζην 9,4%, θαη δελ πεξηιακβάλεη θεθαιαηαθέο ελέξγεηεο. 5

6 Παπάπηημα σε εκατ. Q FY.14 FY.13 Annual Δ Αποηελέζμαηα Καζαξά θέξδε Οκίινπ (1 109) % Γιιάδα (1 171) (283) Τνπξθία % ΝΑ Γπξώπε 1 (1) % Οπγανικά έζοδα Οκίινπ % Γιιάδα % Τνπξθία % ΝΑ Γπξώπε % Λειηοςπγικά έξοδα Οκίινπ % Γιιάδα % Τνπξθία % ΝΑ Γπξώπε % Ιζολογιζμόρ - Όμιλορ Σπλνιηθό ελεξγεηηθό % Χνξεγήζεηο % Καηαζέζεηο % Δείκηερ Δάλεηα : Καηαζέζεηο 95% 95% 97% -2 κ.β. Γπηηνθηαθό πεξηζώξην (κ.β.) κ.β. 1 Περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου ςε Βουλγαρία, Ρουμανία, ερβία, Αλβανία και ΠΓΔΜ. 6

Δειηίν Σύπνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2014

Δειηίν Σύπνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2014 Η ΟΠΑΠ αλαθνηλώλεη ζπλερηδόκελε αύμεζε εζόδσλ θαη εληζρπκέλα πεξηζώξηα θεξδνθνξίαο Αζήλα 25 Ννεκβξίνπ 2014 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), ε κεγαιύηεξε εηαηξεία ηπρεξώλ παηρληδηώλ ζηελ Διιάδα, αλαθνηλώλεη

Διαβάστε περισσότερα

Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Αλαθνίλσζε Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Λεπθσζία, 27 Μαξηίνπ 2014 Προφίλ Σσγκροτήματος Σν πγθξόηεκα Σξάπεδαο Κύπξνπ ηδξύζεθε ην 1899 θαη είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 1. ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 %

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Αύγουστος 2012 Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας (+30210) 334 1521, e-mail: pmylonas@nbg.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ.

ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΓΙΑ ΣΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2011 Κύξηνη Μέηνρνη, ύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. Γειηίν Σύπνπ ηαζεξέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ζηα 1,3 δηζ. ην δσδεθάκελν ηνπ. Κείσζε ηνπ θαζαξνχ δαλεηζκνχ θαηά 1 δηζ. ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 37

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 37 2015 ΣΔΤΥΟ 37 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Τοσριζμός 2 -Διεθνείς εκθέζεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ»

Διαβάστε περισσότερα

Δειηίν Τύπνπ. Η αγνξά ησλ ηερλνινγηθώλ θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη κείσζε

Δειηίν Τύπνπ. Η αγνξά ησλ ηερλνινγηθώλ θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη κείσζε GfK Retail and Technology Δειηίν Τύπνπ Ηκεξνκελία : 17 Φεβξνπαξίνπ 2011 Σπύξνο Κακειέξεο GfK Retail & Technology Tει. +30 2 7572603 Fax +30 2 7564664 spyros.camileris@gfk.com Η αγνξά ησλ ηερλνινγηθώλ θαηαλαισηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 25

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 25 2014 ΣΔΤΥΟ 25 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Διεθνείς εκθέζεις 2 -Εκδηλώζεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ-

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΘΔΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπιβλέπων Καθηγήτπια: ΓΡΗΣΑΚΖ ΥΑΗΓΩ ςντάκτηρ ποςδαστήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2010 (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007) Αύγουστος 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα επηέμβπιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 8 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 14 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γεκέμβπιορ 2013 2 1. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα Μάπηιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 9 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 11 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Q4 2013: Σηαζεξνπνίεζε νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο ζην 2ν κηζό ηνπ 2013 θαη ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζύλεο.

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Q4 2013: Σηαζεξνπνίεζε νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο ζην 2ν κηζό ηνπ 2013 θαη ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζύλεο. ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Q4 : Σηαζεξνπνίεζε νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο ζην 2ν κηζό ηνπ θαη ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζύλεο. Απνηειέζκαηα ηεο GfK TEMAX Διιάδα γηα ην 4 ν ηξίκελν ηνπ 17 Φεβξνπαξίνπ 2014 Λώξα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 16

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 16 2013 ΣΔΤΥΟ 16 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επισειπηματικά νέα 2 -Διεθνείρ εκθέσειρ 2 -Τπαπεζικόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΑΜΠΡΑΚΖ Α.Δ. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Η η ξ έ ρ ν π ζ α δ η ά ξ ζ ξ ω ζ ε η ν π Δ η ν η θ ε η η θ ν ύ Σ π κ β ν π ι ί ν π η ν π Τ α ρ π δ ξ ν κ η θ ν ύ Τ α κ η ε π η ε ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ τρήσεως από 1 η Ιανοσαρίοσ έως 31 η Δεκεμβρίοσ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Η αηηία ηεο Κξίζεσο. Η Γηεζλήο Οηθνλνκηθή θξίζε νθείιεηαη α) ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ πςεινύ επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ θαη ηελ θαηάξξεπζε νκνιόγσλ θαιπκκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ. με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007

Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ. με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 31 Γεκεμβπίος 2011 2 2 3 ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ α 178/18.2.2007) Αλάιεςε

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum *

Greek Finance Forum * 04/08/11 Global Technical Analysis Institute - Greek Finance Forum Global Technical Analysis Institute Καζεκεξηλό Report Σερληθήο Αλάιπζεο Greek Finance Forum * Τα όςα αναγράφονται ςε καμία περίπτωςθ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011) Ανώνσμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν Αρ. μητρώοσ Α.Ε. 6013/06/Β/86/90 Χαλκίδος 22Α - 111 43 Αθήνα Αλώλπκε Εηαηξία

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζςνηάξειρ με μια μαηιά, έκδοζη 2009: Σςζηήμαηα ζςνηαξιοδόηηζηρ-ειζοδήμαηορ ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ

Οι ζςνηάξειρ με μια μαηιά, έκδοζη 2009: Σςζηήμαηα ζςνηαξιοδόηηζηρ-ειζοδήμαηορ ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries Summary in Greek Οι ζςνηάξειρ με μια μαηιά, έκδοζη 2009: Σςζηήμαηα ζςνηαξιοδόηηζηρ-ειζοδήμαηορ ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ Περίληψη στα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα