ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ λο «Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιο λογία» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με τα Τμήματα Νοσηλευτικής Β και Δημόσιας Υγιεινής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας... 1 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών» της Ια τρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα νεπιστημίου Αθηνών... 2 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας... 3 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Έρευνα στη γυναικεία αναπαραγωγή» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας... 4 Έγκριση διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχι ακών Σπουδών με τίτλο «Ιατρική και Υγιεινή της Εργα σίας» του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Κα ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης... 5 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδι στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Διαπο λιτισμική Νοσηλευτική»... ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Β7 (1) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα νεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με τα Τμήματα Νοση λευτικής Β και Δημόσιας Υγιεινής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εχοντας υπ όψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ. Α ) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης», του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 15 Α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 5 παρ. 12γ και 13 του ν. 291/2001 (ΦΕΚ 114 Α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων τεχνολογικού τομέα αυτής» και το άρθρο 23 του ν. 3404/ Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 3/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Την υπ αριθμ. 3787/ΣΤ5 (ΦΕΚ 08 τ. Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμο διοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Την υπ αριθμ. 3134/Β7/ (ΦΕΚ 411 τ. Β / ) Υπουργική Απόφαση «Σύμπραξη Τμημάτων Τ.Ε.Ι. στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Πανεπιστημίων». 5. Τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν θεσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρι ακού Παν/μίου Αθηνών (συν και ).. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Εθνικού και Κα ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συν και ). 7. Τις αποφάσεις του Συμβουλίου του Τμήματος Νο σηλευτικής Β του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (συν. 11/ και 1/ ). 8. Τις αποφάσεις του Συμβουλίου του Τμήματος Δημό σιας Υγιεινής (συνδ. 9/ & 13/ ). 9. Τις αποφάσεις του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (συν. 40/ & 11/ ). 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε : Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής Β του ΤΕΙ Αθηνών και του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής του ΤΕΙ Αθηνών, σύμφωνα με τα εξής: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Η Ιατρική Σχολή Αθηνών σε σύμπραξη με τα Τμήματα Νοσηλευτικής Β και Δημόσιας Υγιεινής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

2 2208 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδι ολογία» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυ τής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 12 του ν. 2083/1992. Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμ βάνει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα στην Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσ σόμενο πεδίο της Νοσηλευτικής Καρδιολογίας. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν α) να στελεχώσουν Καρδιολογικά Τμήματα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα β) να διδάσκουν σε Τμήματα Νοσηλευτικής γ) να απασχοληθούν σε διοικητικές θέσεις σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία». Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραί τητες προϋποθέσεις, πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12γ του ν. 291/2001 (ΦΕΚ114Α ). Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε 4 διδακτικά εξάμηνα. Η μέγιστη χρονική διάρκεια μέσα στην οποία οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Άρθρο Πρόγραμμα μαθημάτων Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαι δευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονο μή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζονται ως εξής : ΑΞΟΝΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτι κές Μονάδες Α. Θεμέλια 1. Ηλεκτρική και μηχανική δραστηριότητα της καρ διάς. 2. Κλινική εξέταση Ακρό αση 2 2 ΕΞΑΜΗΝΟ A A Β. Διαγνωστική Καρδιολογία Εργαστηριακή διερεύνηση καρδιακών παθήσεων 1. Ηλεκτροκαρδιογράφη μα 2. Συνεχής καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήμα τος (Holter ρυθμού) 4 A 2 A & B 3. Δοκιμασία κόπωσης 2 A&B 4. Ακτινογραφία θώρακα, τομογραφία μαγνητικού συντονισμού 2 A&B 5. Ηχωκαρδιογραφία 4 A&B. Πυρηνική Καρδιολογία 3 A&B 7. Έλεγχος βηματοδοτών απινιδωτών 8. Αιμοδυναμικό Εργα στήριο: Καθετηριασμός της καρδιάς Αγγειο πλαστική 9. Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο: Ηλεκτρο φυσιολογική Μελέτη Ηλεκτρική κατάλυση (Ablation) Γ. Νοσηλευτική Θεραπευτική Καρδιολογία Δ. Βασική Έρευνα 4 B&Γ 20 Γ&Δ 20 Γ&Δ 1. Αρρυθμίες Ι & ΙΙ 3 Α&Β 2. Καρδιακή ανεπάρκεια 2 Α&Β 3. Στεφανιαία νόσος Ι & ΙΙ: Στηθάγχη Χρόνια στεφανιαία νόσος Οξέα στεφανιαία σύνδρομα Ασταθής στηθάγχη Οξύ έμφραγμα του μυοκαρ δίου 3 Α&Β 4. Βαλβιδοπάθειες 1 Α&Β 5. Μυοκαρδιοπάθειες 1 Α&Β. Αρτηριακή υπέρταση 1 Α&Β 7. Επείγουσα Καρδιολο γία 3 Α&Β 1. Μεθοδολογία Έρευνας 2 Α&Β 2. Κλινική Επιδημιολογία Ι&ΙΙ: Γενική και Ειδική Επι δημιολογία Καρδιακών Νοσημάτων 3. Πληροφορική Υγείας Η/Υ 4. Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις 5. Αντιμετώπιση διοικητι κών καθηκόντων 2 Α&Β 3 Α&Β 1 Δ 5 Α&Β Ε. Διπλωματική εργασία 30 Δ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2209 Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε 20 ανά έτος. Ο ακριβής αριθμός για κάθε έτος θα καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. σύμ φωνα με την υποδομή των τμημάτων, τον αριθμό των διδασκόντων και τις ανάγκες σε ειδικευμένους απο φοίτους. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ της Ιατρι κής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ΕΠ των Τμημάτων Νοσηλευτικής Β και Δημόσιας Υγιεινής του ΤΕΙ Αθήνας. Επίσης στη διδασκαλία των μαθη μάτων δύναται να συμμετέχουν και μέλη ΔΕΠ και ΕΠ άλλων Τμημάτων, καθώς και επιστήμονες της ημεδαπής και αλλοδαπής που διαθέτουν τα από τον νόμο προβλεπόμενα προσόντα (παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2083/1992). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Τα συμμετέχοντα Τμήματα διαθέτουν την κτιριακή υποδομή, τις βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλι σμό για την υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευμέ νες ανάγκες του Π.Μ.Σ. θα καλυφθούν με προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού, διαμόρφωση κατάλληλων χώρων, και εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως το ακαδημαϊκό έτος Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας 1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ ανέρχεται στα το οποίο αναλύεται ως εξής: α) Ανθρώπινο δυναμικό Ευρώ β) Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες Ευρώ γ) Δαπάνες υποτροφίας Ευρώ δ) Μετακινήσεις Ευρώ ε) Γενικές δαπάνες Ευρώ ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ 2. Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλύπτεται από τα δίδακτρα που θα καταβάλουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Όλα τα θέματα που τυχόν προκύψουν και δεν προ βλέπονται από την παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νο μοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Ιουλίου 2007 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Αριθμ /Β7 (2) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ λο «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη μίου Αθηνών. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εχοντας υπ όψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ. Α ) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ σης», του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 15 Α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 5 παρ. 12γ και 13 του ν. 291/2001 (ΦΕΚ 114 Α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων τεχνολογικού τομέα αυτής» και το άρθρο 23 του ν. 3404/ Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 3/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Την υπ αριθμ. 3787/ΣΤ5 (ΦΕΚ 08 τ. Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμο διοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθε σης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συν και ). 5. Τις αποφάσειςτης Συγκλήτου του Εθνικού και Κα ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συν και ).. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε : Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τα εξής : Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Η Ιατρική Σχολή Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχι ακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 12 του ν. 2083/1992. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα του μεταβολισμού των οστών. Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και ανα πτυσσόμενο πεδίο των ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν: α) να στελεχώσουν ιατρεία και εργαστήρια που ασχο λούνται με το μεταβολισμό των οστών και τη γηριατρι κή. β) να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο γ) να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν γνώσεις γύρω από το αντικείμενο των μεταβολικών νοσημάτων

4 22070 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) των οστών και της αντιμετώπισης ασθενών των νοση μάτων αυτών. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών». Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απα ραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι τμημάτων Ιατρικής, Νοση λευτικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Φυ σικής, Διαιτολογίας Διατροφολογίας, Φυσικοθεραπείας, Εργοφυσιολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυ μάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικοθεραπείας, Διαιτολογίας καθώς και Τμημάτων συναφών γνωστικών αντικειμένων των Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12γ του ν. 291/2001 (ΦΕΚ114Α) Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το άρ θρο 3 τίτλων ορίζεται για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε 4 διδακτικά εξάμηνα. Για τους κατόχους σχετικών μεταπτυχιακών τίτλων θα υπάρχει δυνατότητα σύντμησης του χρόνου σπου δών. Η μέγιστη χρονική διάρκεια μέσα στην οποία οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του κάθε μετα πτυχιακός φοιτητής θα καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Άρθρο Πρόγραμμα μαθημάτων Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχό ληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζονται ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Σύνολο διδακτικών μονάδων 180 Εξάμηνο Α Ενότητα Α Βασικές γνώσεις : διδακτικές μονάδες 45 Ομάδα Α.1.1 Ανατομία και Βιολογία της Οστικής Θεμέ λιας Ουσίας και των Κυτταρικών Στοιχείων Α Σχηματισμός και ανάπτυξη του Μυοσκελετικού Συστήματος Α Ανατομία και μικροκατασκευή του Οστού Α Πρωτεΐνες θεμέλιας οστικής ουσίας και διαδικα σία μετάλλωσης οστού. Α Οστεοβλάστης Α Οστεοκλάστη Α Οστική ανακατασκευή και ρύθμισή της Ομάδα Α.1.2 Ομοιοστασία Ασβεστίου, Μαγνησίου, Φω σφόρου και Φυσιολογία και Βιοχημεία των Ασβεστιο τρόπων Ορμονών. Α Φυσιολογικές λειτουργίες του ασβεστίου, μα γνησίου και φωσφόρου. Α Εντερική απορρόφηση του ασβεστίου, μαγνησίου και φωσφόρου. Α Νεφρική απέκκριση του ασβεστίου, μαγνησίου και φωσφόρου. Α Μηχανισμός δράσης της παραθορμόνης. Α Σχετική με την παραθορμόνη πρωτεΐνη (PTHrP). Α Μεταβολισμός και μηχανισμός δράσης της βιτ. D. Α Ρύθμιση της ομοιοστασίας των μετάλλων. Α Μηχανικές ιδιότητες του σκελετού. Α Πειραματικά μοντέλα μεταβολικών νοσημάτων των οστών. Ομάδα Α.1.3. Κλινική εκτίμηση των μεταβολικών παθή σεων των οστών. Α Κλινική εξέταση ασθενούς. Α Μέτρηση του ασβεστίου, μαγνησίου και φωσφό ρου. Α Μέτρηση της παραθορμόνης, καλσιτονίνης, PTHrP, vit. D. Α Μέτρηση βιοχημικών οστικών δεικτών. Α Σπινθηρογραφικός έλεγχος μεταβολικών νοση μάτων των οστών. Α Αρχές Οστικής Πυκνομετρίας. Α Κλινική εκτίμηση αποτελεσμάτων οστικής πυ κνομετρίας. Α Διαγνωστικές εφαρμογές υπερήχων στη μελέτη των μεταβολικών νοσημάτων των οστών. Α Οστικές βιοψίες και ιστολογία των μεταβολικών νοσημάτων των οστών. Α Οστική ιστομορφομετρία. Ομάδα Α.2.1 Διαταραχές του μεταβολισμού των Με τάλλων (Α Μέρος). Υπερασβεστιαιμία Α Παθογένεση, κλινική εικόνα και διαφορική διά γνωση της υπερασβεστιαιμίας. Α Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός Α Δευτεροπαθής, τριτοπαθής υπερπαραθυρεο ειδισμός. Α Υπερασβεστιαιμία της κακοήθειας Α Αντιμετώπιση οστεοπορωτικών ασθενών με ομό ζυγη μεσογειακή αναιμία. Ομάδα Α.2.2 Διαταραχές του μεταβολισμού των Με τάλλων (Β Μέρος). Υπασβεστιαιμια Υποφωσφαταιμία Α Παθογένεση, διφορική διάγνωση και θεραπεία της υπασβεστιαιμίας. Α Υποπαραθευρεοειδισμός. Α Διαταραχές του Μαγνησίου. Α Υπέρ και υποφωσφαταιμία. Εξάμηνο Β Ενότητα Β Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών Οστε οπόρωση : διδακτικές μονάδες 45. Ομάδα Β.1.1. Μετεμμηνοπαυσιακή Οστεοπόρωση Β Ορισμός της οστεοπόρωσης. Β Κορυφαία οστική πυκνότητα. Β Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη της με τεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης και κλινική εικόνα της οστεοπόρωσης. Β Παθογένεια της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπό ρωσης. Β Κυτοκίνες και οστικός μεταβολισμός. Β Επιδημιολογία της οστεοπόρωσης. Β Διάγνωση της οστεοπόρωσης. Β Κοινωνικο οικονομικές επιπτώσεις οστεοπόρω σης.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β Διατροφή και οστικός μεταβολισμός. Β Γυναικολογική ενδοκρινολογία και εμμηνόπαυ ση. Ομάδα Β.1.2. Δευτεροπαθής οστεοπόρωση. Β Οστεοπόρωση από κορτικοειδή. Β Οστεοπόρωση από υπερθυρεοειδισμό. Β Αλγοδυστροφία. Β Οστεοπόρωση από ακινητοποίηση. Β Οστεοπόρωση από διαβήτη. Β Οστεοπόρωση από παθήσεις του Γαστρεντε ρικού. Ομάδα Β.1.3. Πρόληψη και θεραπεία οστεοπενικών νο σημάτων. Β Αρχές πρόληψης και θεραπείας των οστεοπε νικών νοσημάτων. Β Οιστρογόνα. Β Καλσιτονίνη. Β Διφωσφονικά, Φθοριούχο Νάτριο, Αναβολικά. Β Βιταμίνη D και μεταβολιτές και ανάλογα. Β Ασβέστιο. Β Θεραπευτικά σχήματα στην οστεοπόρωση. Β Πειραματικά φάρμακα στην οστεοπόρωση. Β Άσκηση και οστεοπόρωση. Ομάδα Β.2.1. Οστεομαλακία Νεφρική Νοσήματα. Β Οστεομαλακία κα ραχιτισμός. Β Σύνδρομο Fanconi νεφρική σωληναριακή οξέ ωση. Β Νεφρική οστεοδυστροφία. Ομάδα Β.2.2. Κληρονομικά, αναπτυξιακά και δυσπλα σικά νοσήματα των οστών. Β Σκληρυντικές οστικές δυσπλασίες, Ινώδης δυ σπλασία. Β Ατελής οστεογένεση. Ομάδα Β.2.3. Επίκτητες διαταραχές του χόνδρου και των οστών. Β Νεοπλάσματα οστών και Ισχαιμική οστική νό σος. Β Σαρκοείδωση. Β Νόσος Paget των οστών Ομάδα Β.2.4. Εξωσκελετικές αποτιτανώσεις και οστε οποιήσεις. Β Δερματομυοσίτιδα και Προοδευτική οστεοποι ούμενη μυοσίτιδα. Β Νεφρολιθίαση. Ομάδα Β.2.5. Πώρωση καταγμάτων. Β Πώρωση. Β Μηχανική της πωρώσεως των καταγμάτων. Β Κυτοκίνες και πώρωση καταγμάτων. Β Ψευδαρθρώσεις. Εξάμηνο Γ (πρακτική άσκηση και διπλωματική εργα σία). Πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο νοσοκομείο (30 διδακτικές μονάδες).τα γνωστικά αντικεί μενα στα οποία καλείται να εξασκηθεί ο μεταπτυχιακός υπότροφος φοιτητής, είναι τα ακόλουθα : 1. Οστική πυκνομετρία. 2. Βιοχημικοί δείκτες και ασβεστιοτρόπες ορμόνες. 3. Πειραματικά μοντέλα μεταβολικών νοσημάτων οστών. 4. Κλινική μεταβολικών νοσημάτων οστών. 5. Φυσική αποκατάσταση. Εξάμηνο Δ Ενότητα Γ Διπλωματική εργασία : διδακτικές μονάδες 0 Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε 25 ανά έτος, εκ των οποίων οι 17 θα είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ και οι 8 θα είναι πτυχιούχοι ΤΕΙ. Ο ακριβής αριθμός για κάθε έτος θα καθορίζεται σύμφωνα με την υποδομή των τμημάτων, τον αριθμό των διδασκό ντων και τις ανάγκες σε ειδικευμένους αποφοίτους. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχο λής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης στη διδασκαλία των μαθημάτων δύναται να συμμετέχουν και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων, καθώς και επιστήμονες της ημεδαπής και αλλοδαπής που διαθέτουν τα από τον νόμο προβλεπόμενα προσόντα (παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2083/1992) Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Τα συμμετέχοντα Τμήματα διαθέτουν την κτιριακή υπο δομή, τις βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισμό για την υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευμένες ανάγκες του Π.Μ.Σ. θα καλυφθούν με προμήθεια πρόσθετου εξοπλι σμού, διαμόρφωση κατάλληλων χώρων, και εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας 1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας υπολογίζεται σε Ευρώ το οποίο αναλύεται ως εξής: α) Ανθρώπινο δυναμικό β) Εκπαιδευτικό υλικό γ) Αγορά εκπαιδευτικού λογισμικού δ) Αναλώσιμα υλικά ε) Έξοδα δημοσιότητας Στ) Γενικές δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλύπτεται από α) Δίδακτρα που θα καταβάλουν οι μεταπτυχιακοί φοι τητές β) Κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα γ) Χορηγίες επιχειρήσεων, Οργανισμών, κ.ά. δ) Διεξαγωγή αυτοτελών επ αμοιβή σεμιναρίων ε) Ερευνητικά προγράμματα Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Όλα τα θέματα που τυχόν προκύψουν και δεν προ βλέπονται από την παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νο μοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Ιουλίου 2007 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

6 22072 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /Β7 (3) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη μίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Βασικών Ια τρικών Μαθημάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εχοντας υπ όψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ. Α ) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης», του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 15 Α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 5 παρ. 12γ και 13 του ν. 291/2001 (ΦΕΚ 114 Α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων τεχνολογικού τομέα αυτής» και το άρθρο 23 του ν. 3404/ Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 3/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Την υπ αριθμ. 3787/ΣΤ5 (ΦΕΚ 08 τ. Β / ) κοι νή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη σκευμάτων». 4. Την υπ αριθμ. 3134/Β7/ (ΦΕΚ 411 τ. Β / ) Υπουργική Απόφαση «Σύμπραξη Τμημάτων Τ.Ε.Ι. στα Προ γράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Πανεπιστημίων». 5. Τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν θεσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρια κού Πανεπιστημίου Αθηνών (συν και ).. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Εθνικού και Κα ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συν και ). 7. Τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμή ματος Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (συν.4/ ). 8. Τις αποφάσεις του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (συν. 15/ ). 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε : Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύ μπραξη με το Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, σύμφωνα με τα εξής: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Η Ιατρική Σχολή Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας οργανώ νει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 12 του ν. 2083/1992. Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμ βάνει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. στην «Καρδιοαναπνευστική Ανα ζωογόνηση» είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΑ). Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσ σόμενο πεδίο της ΚΑΑ. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν: α) να στελεχώσουν Μονάδες Επείγουσας Ιατρικής και να παράσχουν υψηλής ποιότητας Ιατρική φροντίδα ενδο και εξωνοσοκομειακά β) να στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας γ) να στελεχώσουν με επάρκεια το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών δ) να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντι κειμένου ε) να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές δι δακτορικού επιπέδου στ) να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο ζ) να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των θυμάτων καρ διακής ανακοπής. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην περιοχή της Καρδιοανα πνευστικής Αναζωογόνησης Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι τμη μάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Φαρμακευ τικής, Κτηνιατρικής και άλλων τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημε δαπής ή αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφών γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12γ του ν. 291/2001 (ΦΕΚ114Α). Άρθρο 5 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) ανά ακαδημαϊκό έτος. Ο ακριβής αριθμός για κάθε έτος θα καθορίζεται σύμφωνα με την υποδομή των τμημάτων, τον αριθμό των διδασκό ντων και τις ανάγκες σε ειδικευμένους αποφοίτους. Άρθρο Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια κού Τίτλου Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Για τους κατόχους σχετικών μεταπτυχιακών τίτλων θα υπάρχει δυνατότητα σύντμησης του χρόνου σπουδών. Η μέγιστη χρονική διάρκεια κατά την οποία οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του ο κάθε μεταπτυχιακός σπουδαστής θα καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Άρθρο 7 Πρόγραμμα μαθημάτων Για τη λήψη του ΜΔΕ, τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία. Τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Για κάθε μά θημα προβλέπονται ώρες διδασκαλίας, φροντιστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις σε προπλάσματα και προσομοιω τές και άλλο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό. Η άσκηση στη βασική έρευνα στην Καρδιοαναπνευστική

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αναζωογόνηση θα γίνεται σε ζώα εργαστηρίου. Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι τα ακόλουθα: ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ.* ΕΞΑΜΗΝΟ Αναισθησιολογία Ι 3 Α Καρδιολογία Ι 3 Α Κλινική Φαρμακολογία 3 Α Επείγουσα Ιατρική Ι 4 Α Βιοστατιστική 5 Α Μεθοδολογία Ιατρικής Έρευνας 4 Α Πληροφορική Υγείας Η/Υ 4 Β Αναισθησιολογία ΙΙ 3 Β Καρδιολογία ΙΙ 3 Β Επείγουσα Ιατρική ΙΙ 4 Β Εντατική Θεραπεία Ι 5 Β Ιατρική Μαζικών Καταστροφών 3 Β Έρευνα στην ΚΑΑ 5 Γ Εντατική Θεραπεία ΙΙ Γ Ηθικοδεοντολογικά Νομικά Δι λήμματα 3 Γ Φαρμακολογία ΚΑΑ 3 Γ Επικοινωνία Διαπροσωπικές Σχέσεις, Οργάνωση Ομάδας ΚΑΑ 3 Γ ΚΑΑ Γ Κλινικά Φροντιστήρια (Εκπαί δευση με Σενάρια καρδιακής ανακοπής σε προσομοιωτές, σενάρια Δύσκολου Αεραγωγού σε προπλάσματα, κυκλικά σε ομάδες) Βασική Έρευνα στην ΚΑΑ (Ερ γαστηριακή Άσκηση σε Χοίρειο Μοντέλο Κοιλιακής Μαρμαρυ γής, κυκλικά σε ομάδες) 10 Γ&Δ 20 Γ&Δ Διπλωματική Εργασία 30 Γ&Δ Σύνολο 130 *Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.) Άρθρο 8 Οργάνωση, Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημί ου και ΕΠ του Τ.Ε.Ι., καθώς και εξειδικευμένοι επιστήμονες της ημεδαπής και αλλοδαπής που διαθέτουν τα υπό του νόμου προβλεπόμενα προσόντα. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Τα συμμετέχοντα Τμήματα διαθέτουν την κτιριακή υπο δομή, τις βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισμό για την υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευμένες ανάγκες του Π.Μ.Σ. θα καλυφθούν με προμήθεια πρόσθετου εξοπλι σμού, διαμόρφωση κατάλληλων χώρων και εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος Μετά τη λήξη της περιόδου επανεξετάζεται η αναγκαιότητα συνέχειας ή τροποποίησης του προ γράμματος. Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας 1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ ανέρχεται στα το οποίο αναλύεται ως εξής: α) Ανθρώπινο δυναμικό β) Δαπάνες μετακινήσεων.000 γ) Δαπάνες για αναλώσιμα δ) Γενικές δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλύπτεται από τα δίδακτρα που θα καταβάλουν οι μεταπτυχιακοί φοι τητές. Η οικονομική διαχείριση θα ανατεθεί στον Ειδι κό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Όλα τα θέματα που τυχόν προκύψουν και δεν προβλέ πονται από την παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Ιουλίου 2007 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ F Αριθμ. 8547/Β7 (4) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Έρευνα στη γυναικεία αναπαραγωγή» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη μίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εχοντας υπ όψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ. Α ) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί δευσης», του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 15 Α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 5 παρ. 12γ και 13 του ν. 291/2001 (ΦΕΚ 114 Α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων τεχνολογικού τομέα αυτής» και το άρθρο 23 του ν. 3404/ Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 3/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Την υπ αριθμ. 3787/ΣΤ5 (ΦΕΚ 08 τ. Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμο διοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Την υπ αριθμ. 3134/Β7/ (ΦΕΚ 411 τ. Β /

8 22074 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Υπουργική Απόφαση «Σύμπραξη Τμημάτων Τ.Ε.Ι. στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Πανεπιστημίων». 5. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθε σης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συν και ).. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Εθνικού και Κα ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συν και ). 7. Τις αποφάσεις του Συμβουλίου του Τμήματος Μαι ευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (συν. / ). 8. Τις αποφάσεις του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (συν. 11/ ). 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε : Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λει τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Έρευνα στη γυναικεία αναπαραγωγή» της Ιατρι κής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθηνών, σύμφωνα με τα εξής: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Η Ιατρική Σχολή Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Μαι ευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυ χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Έρευνα στη γυναικεία αναπαραγωγή» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 12 του ν. 2083/1992. Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμ βάνει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η διεπιστημονική μετα πτυχιακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στην περιοχή της Γυναικείας Αναπαραγωγής. Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες στο αναπτυσσόμενο πεδίο της Γυναικείας Αναπαραγωγής εισάγοντας τους στις μεθόδους έρευνας για την παραγωγή ή/και εφαρμογή καινούργιας γνώσης. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις για τη διαχείριση θεμάτων που άπτονται του τομέα της γυναικείας αναπαραγωγής. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή: α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Έρευ να στη Γυναικεία Αναπαραγωγή». β) Διδακτορικού Διπλώματος. Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων 1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι : α) Πανεπιστημιακών τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας, Βι οχημείας, καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. β) ΤΕΙ του τμήματος Μαιευτικής σύμφωνα με τις προϋ ποθέσεις του άρθρου 12γ του ν. 291/01(ΦΕΚ114Α ). γ) Λοιπών συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. 2. Για το διδακτορικό δίπλωμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι του ΜΔΕ «Έρευνα στη γυναικεία αναπαραγωγή», καθώς και κάτοχοι άλλου ΜΔΕ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια 1. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε 4 διδακτικά εξάμηνα. Η μέγιστη χρονική διάρκεια μέσα στην οποία οφείλει να ολο κληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ 2. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διδακτορι κού Διπλώματος ορίζεται σε τουλάχιστον έξι () επιπλέον διδακτικά εξάμηνα μετά τη λήψη του ΜΔΕ. Άρθρο Πρόγραμμα μαθημάτων Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχό ληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του κατά το άρθρο 3 τίτλου Μεταπτυχιακό Διπλώματος είναι εξαμηνιαία. Η κατανομή του χρόνου ορίζεται ως εξής: Α διδακτικό εξάμηνο: Μαθήματα κορμού. Β διδακτικό εξάμηνο: Μαθήματα βασικής υποδομής Γ διδακτικό εξάμηνο: Μαθήματα Εξειδίκευσης (Υπο χρεωτικά και επιλεγόμενα) Δ διδακτικό εξάμηνο: Εκπόνηση διπλωματικής ερ γασίας. Στα μαθήματα προβλέπονται ώρες διδασκαλίας (θεω ρία, φροντιστηριακές ασκήσεις). Τα προσφερόμενα μαθή ματα ανά εξάμηνο έχουν κατά μέγιστο συνολική διάρκεια διδασκαλίας 120 ώρες ανά εξάμηνο και είναι τα εξής : Μαθήματα Μαθήματα ΔΜ Εξάμηνο Μαθήματα Κορμού: 30 Α 1) Μεθοδολογία της έρευνας I εργαστήριο 10 2) Στατιστική (Βιοστατιστική) Επιδημιολογία 10 3) Λήψη κλινικών αποφάσεων βασισμένων σε τεκμηριωμένη γνώση 4) Οικονομία της Υγείας 4 Μαθήματα Βασικής Υποδομής: 30 Β 1) Ανατομία και Φυσιολογία του γυναικείου γεννητικού συστήματος 2) Γυναικολογική ενδοκρινολογία 10 3) Μοριακές τεχνικές 4 4) Βασικές αρχές γενετικής Μαθήματα Εξειδίκευσης: 42 Γ Υποχρεωτικά: 1) Μεθοδολογία της έρευνας II 10 2) Mεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στη φυσιολογική κύηση 3) Mεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στην τεχνολογία της κύησης 4) Mεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στην κύηση υψηλού κινδύνου * *

9 ΦΕΚ 1518 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στην παιδική και εφηβική γυναι κολογία ) Mεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στην υπογονιμότητα Επιλεγόμενα: 18 1) Mεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στην προεμφυτευτική διάγνωση 2) Mεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στον υπερανδρογονισμό 3) Mεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στο σύνδρομο πολυκυστικών ωο θηκών 4) Mεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στην πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια 5) Mεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στη συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων ) Mεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στη σχέση περιβάλλοντος και αναπαραγωγής 7) Mεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στη σχέση μεταβολικών διαταραχών, άσκησης, διατροφής και αναπαραγωγής 8) Μέθοδοι διαλογής στην κύηση 9) Mεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στη σχέση ψυχιατρικών προβλη μάτων και αναπαραγωγής Διπλωματική εργασία 0 Δ Για τη λήψη του Π.Μ.Σ απαιτούνται συνολικά η συγκέ ντρωση 102 Δ.Μ από τα υποχρεωτικά μαθήματα των Α, Β και Γ εξαμήνων, 18 Δ.Μ από τα επιλεγόμενα μαθήματα του Γ εξαμήνου, και 0 Δ.Μ από την εκπόνηση της δι πλωματικής εργασίας, σύνολο 180 Δ.Μ Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε 25 ανά έτος, εκ των οποίων οι 17 θα είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ και οι 8 θα είναι πτυχιούχοι ΤΕΙ. Ο ακριβής αριθμός για κάθε έτος θα καθορίζεται σύμφωνα με την υποδομή των τμημάτων, τον αριθμό των διδασκό ντων και τις ανάγκες σε ειδικευμένους αποφοίτους με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ΕΠ του Τμήματος Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας. Επίσης στη διδασκαλία των μαθημάτων δύνανται να συμμετέχουν και μέλη ΔΕΠ και ΕΠ και άλλων Τμημάτων, καθώς και διακεκριμένοι ειδικοί επιστήμονες που διαθέτουν τα από τον νόμο προβλεπό μενα προσόντα (παρ.3 του άρθρου 12 του ν.2083/1992). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Τα συμμετέχοντα Τμήματα διαθέτουν την κτηριακή υποδομή, τις βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισμό για την υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευμένες ανάγκες του Π.Μ.Σ. θα καλυφθούν με προμήθεια πρόσθετου εξο πλισμού, διαμόρφωση κατάλληλων χώρων, και εμπλου τισμό των βιβλιοθηκών. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως το ακαδημαϊκό έτος Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου επανεξε τάζεται η αναγκαιότητα συνέχισης, τροποποίησης ή μη του προγράμματος. Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας 1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ ανέρχεται στα το οποίο αναλύεται ως εξής: α)ανθρώπινο δυναμικό (μέλη ΔΕΠ, εξωτερικοί συνερ γάτες, διοικητικό προσωπικό) Ευρώ. β) Δαπάνες μετακινήσεων Ευρώ. γ) Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες Ευρώ. δ) Εκπαιδευτικό Υλικό Ευρώ ε) Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού λογισμικού Ευρώ στ) Δαπάνες δημοσιότητας Ευρώ ζ) Γενικές δαπάνες Ευρώ ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ 2. Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλύπτεται από α) Δίδακτρα που θα καταβάλουν οι μεταπτυχιακοί φοι τητές. β) Κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα γ) Διεξαγωγή αυτοτελών επ αμοιβή σεμιναρίων. δ) Ερευνητικά προγράμματα. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Όλα τα θέματα που τυχόν προκύψουν και δεν προβλέ πονται από την παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ F Αριθμ. 8548/Β7 (5) Έγκριση διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχι ακών Σπουδών με τίτλο «Ιατρική και Υγιεινή της Εργα σίας» του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Κα ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εχοντας υπ όψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ. Α ) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης», του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 15 Α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και άλλες διατάξεις», του άρθρου 5 παρ. 12γ και 13 του ν. 291/2001 (ΦΕΚ 114 Α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων τεχνολογικού τομέα αυτής» και το άρθρο 23 του ν. 3404/2005.

10 2207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 3/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Την υπ αριθμ. 3787/ΣΤ5 (ΦΕΚ 08 τ. Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμο διοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν θεσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδ και )). 5. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν θεσης του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδ ).. Την απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (συνεδ ) 7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδ. 224η/ ). 8. Το υπ αριθμ. 2247/ έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε : Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λει τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστρι ακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Ιατρική και Υγιεινή της Εργασίας» σύμφωνα με τα εξής: Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπι στημίου Κρήτης, οργανώνουν και λειτουργούν, από το ακα δημαϊκό έτος , διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιατρική και Υγιεινή της Εργασίας» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων του ν. 2083/1992. Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του προ γράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή εξει δικευμένων επιστημονικών γνώσεων στους πτυχιούχους στην ειδίκευση που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της πρόληψης των επαγγελματικών νόσων και της προστασίας και προαγωγής της υγείας στον χώρο εργασίας. Σκοπός του προγράμματος είναι η εισαγωγή και η καθο δήγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην επιστημονική έρευνα, έτσι ώστε οι διπλωματούχοι του προγράμματος να μπορούν να εκτελούν ερευνητικά προγράμματα, να αξιο λογούν και να εφαρμόζουν τα ερευνητικά αποτελέσματα, καθώς και να σχεδιάζουν και να εκπονούν έρευνα στο γνω στικό αντικείμενο της Ιατρικής και Υγιεινής της Εργασίας. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης απονέμει : 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ιατρική και Υγιεινή της Εργασίας. 2. Διδακτορικό Δίπλωμα. Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων 1. Για την απόκτηση του ΜΔΕ γίνονται δεκτοί : α) Πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής και Ιατρικής των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων, αναγνωρι σμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. β) Πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής και Επισκεπτών/ τριών Υγείας των ΤΕΙ (άρθρ. 5 παρ. 12γ του ν.291/2001 (ΦΕΚ 114 Α ). 2. Για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος γίνονται δεκτοί κάτοχοι του ΜΔΕ του ΠΜΣ ή κάτοχοι ΜΔΕ συνα φούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια 1. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη. 2. Για την απονομή Διδακτορικού Διπλώματος απαι τούνται τουλάχιστον έξι () επιπλέον εξάμηνα μετά την απόκτηση του ΜΔΕ. Άρθρο Πρόγραμμα μαθημάτων 1. Οι διδακτικές ενότητες για την απονομή του Μετα πτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης περιλαμβάνουν : (Κάθε διδακτική ενότητα του ΠΜΣ αποτιμάται σε Δι δακτικές Μονάδες. Κάθε ΔΜ αντιστοιχεί σε 10 ώρες δι δασκαλίας.) 1ο Εξάμηνο σπουδών Διδακτικές Μονάδες ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 15 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ 15 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 10 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10 2ο Εξάμηνο σπουδών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 10 ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ 10 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 15 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 2 3ο Εξάμηνο σπουδών ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 4 ΠΡΟΛΗΨΗ 10 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 5 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5 4ο Εξάμηνο σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 20 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 150 Για το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης απαιτείται ο φοι τητής να συγκεντρώσει: Σύνολο Διδακτικών Μονάδων Για το διδακτορικό δίπλωμα απαιτείται η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τα του άρθρο 12 του ν. 2083/1992 προβλεπόμενα. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει παράλληλη υποχρεωτι κή παρακολούθηση διαλέξεων σε θέματα Διαπολιτισμικής Ειδίκευσης. Οι υποψήφιοι διδάκτορες εντάσσονται πλή ρως στις δραστηριότητες του τμήματος με συμμετοχή σε

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αντίστοιχες ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότη τες υπό την εποπτεία του Επιβλέποντος Καθηγητή Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Άρθρο 8 Διδακτικό προσωπικό Οι ανάγκες του προγράμματος σε διδακτικό προσω πικό θα καλυφθούν από τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος Νο σηλευτικής του ΕΚΠΑ και του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και από μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων και σχολών ή και επιστήμονες που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3α του ν. 2083/1992. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Τα Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτουν την κατάλληλη κτιριακή υποδομή βιβλιοθήκης και τον απαραίτητο εξοπλισμό τόσο σε οπτικοακουστικά μέσα όσο και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του προγράμματος. Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας 1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας υπολογίζεται σε ευρώ και αναλύεται ως εξής: α) Ανθρώπινο δυναμικό.000 ευρώ. β) Δαπάνες μετακινήσεων ευρώ. γ) Δαπάνες για άλλα αναλώσιμα και άλλες προμήθειες ευρώ. δ) Δαπάνες δημοσιότητας και άλλες: ευρώ. 2. Το ΠΜΣ θα καλύπτει τα έξοδά του από δίδακτρα και θα αξιοποιήσει δυνατότητες χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Όλα τα θέματα που τυχόν προκύπτουν και δεν προ βλέπονται από την παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ F Αριθμ. 8549/Β7 () Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή ματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Διαπολιτισμική Νοση λευτική». ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εχοντας υπ όψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ. Α ) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί δευσης», του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 15 Α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και άλλες διατάξεις», του άρθρου 5 παρ. 12γ και 13 του ν. 291/2001 (ΦΕΚ 114 Α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων τεχνολογικού τομέα αυτής» και το άρθρο 23 του ν. 3404/ Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 3/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Την υπ αριθμ. 3787/ΣΤ5 (ΦΕΚ 08 τ. Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμο διοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν θεσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδ και ). 5. Την απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (συνεδ ).. Το υπ αριθμ. 2247/ έγγραφο του Πρόεδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ.. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε : Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λει τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστρι ακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Διαπολιτισμική Νοσηλευτική» σύμφωνα με τα εξής : Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διαπολιτισμική Νοσηλευτική» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Η Νοσηλευτική Επιστήμη έχει ως αντικείμενο την φρο ντίδα υγείας του ανθρώπου (πρόληψη, θεραπεία, αποκα τάσταση) καλείται δε σήμερα να διαδραματίσει ένα ρόλο ουσιαστικό μέσα στην σύγχρονη πραγματικότητα, όταν οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών δημιουργούν επιδράσεις δημογραφικές, πολιτιστικές, κοινωνικοοικονομικές που χρειάζονται μελέτη και νέες προσεγγίσεις. Οι στόχοι του προτεινόμενου προγράμματος είναι: 1. Η παροχή στους πτυχιούχους εξειδικευμένων επιστη μονικών γνώσεων στην Ειδίκευση της Διαπολιτισμικής Νοσηλευτικής, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της Νοσηλευτικής Επιστήμης σε ένα νέο πολυ εθνικό περιβάλλον τόσο στο Νοσοκομείο όσο και στην Κοινότητα. 2. Η εισαγωγή και καθοδήγηση των μεταπτυχιακών φοι τητών στα νέα αντικείμενα της Διαπολιτισμικής Νοση λευτικής καθώς επίσης και στην Διεπιστημονική έρευνα ώστε οι πτυχιούχοι νοσηλευτές να έχουν την ικανότητα να σχεδιάζουν και να εκπονούν έρευνα μετέχοντας και ερμηνεύοντας ερευνητικά προγράμματα και τα αποτε λέσματά τους.

12 22078 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) χορη γεί : 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Δια πολιτισμική Νοσηλευτική. 2. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί: α) Πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων Υγείας και Ανθρωπι στικών Σπουδών των ΑΕΙ της ημεδαπής καθώς και αντί στοιχων Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. β) Πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής των ΤΕΙ (άρθρ. 5 παρ. 12γ του ν. 291/2001 (ΦΕΚ 114 Α ). γ) Επίσης μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων συναφών προς την ειδίκευση του πα ρόντος Π.Μ.Σ. αντικειμένων κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια 1. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε ένα πλήρες ημερολογιακό έτος. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώ σουν τις υποχρεώσεις τους προς το πρόγραμμα κατά το μέγιστο σε μία διετία από την εγγραφή τους. 2. Για την απονομή Διδακτορικού Διπλώματος απαι τούνται τουλάχιστον έξι () επιπλέον εξάμηνα μετά την απόκτηση του ΜΔΕ. Άρθρο Πρόγραμμα Μαθημάτων 1. Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης : α) Απαιτείται η παρακολούθηση διδακτικών ενοτήτων πρα κτική άσκηση και η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Κάθε διδακτική ενότητα αποτιμάται σε Διδακτικές Μονάδες. Κάθε Διδακτική Μονάδα αντιστοιχεί σε 10 ώρες διδασκαλίας. β) Για το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης απαιτείται ο φοιτητής να συγκεντρώνει 0 Διδακτικές Μονάδες. γ) Οι προσφερόμενες Διδακτικές ενότητες είναι: ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο Διδακτικές Μονάδες 1. Μεθοδολογία πολιτισμικής έρευνας 3 2. Επιδημιολογία μετακινούμενων πληθυσμών 3 3. Δημογραφία 2 4. Διαπολιτισμική νοσηλευτική 4 5. Κλινικές Εφαρμογές Θεωριών Διαπολιτισμικής Νοσηλευτικής 4. Πολιτική Υγείας 3 ΕΞΑΜΗΝΟ 2ο 1. Νομικά θέματα μετακινούμενων πληθυσμών 3 2. Εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και συστήματα υγείας 3 3. Εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Υγεία 4 4. Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων 3 5. Αγωγή Υγείας 3. Κοινωνιολογία της Υγείας Μεταναστών και προσφύγων 3 7. Τεχνικές Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας 2 Κλινική Άσκηση Διδακτικές Μονάδες 10 * * Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία Διδακτικές Μονάδες Για το Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) απαιτείται η εκ πόνηση διδακτορικής διατριβής. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει παράλληλη υποχρεωτι κή παρακολούθηση διαλέξεων σε θέματα Διαπολιτισμικής Ειδίκευσης. Οι υποψήφιοι διδάκτορες εντάσσονται πλή ρως στις δραστηριότητες του τμήματος με συμμετοχή σε αντίστοιχες ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότη τες υπό την εποπτεία του Επιβλέποντος Καθηγητή. Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε 20 ετησίως. Ο ακριβής αριθμός θα καθο ρίζεται κάθε έτος πριν την προκήρυξη από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Άρθρο 8 Προσωπικό Οι ανάγκες του προγράμματος σε διδακτικό προσωπικό θα καλυφθούν από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και από μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων και Σχολών όπως επίσης από Επιστήμονες που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3α του ν. 2083/1992. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Οι ανάγκες του προγράμματος θα καλυφθούν από τους υπάρχοντες χώρους του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και θα χρησιμοποιηθεί ο υπάρχον εξοπλισμός. Κατά την εκτέλεση του προγράμματος θα επιδειχθεί η συνεργασία με διεθνή πανεπιστήμια με ανάλογα προγράμματα μεταπτυχια κών σπουδών και με τη συμβολή νέων τεχνολογιών. Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας 1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας υπολογίζεται σε ευρώ και αναλύεται ως εξής : α) Ανθρώπινο δυναμικό ευρώ β) Αναλώσιμα και άλλες προμήθειες ευρώ γ) Μετακινήσεις ευρώ δ) Γενικά έξοδα και Δαπάνες δημοσιότητας ευρώ 2. Το ΠΜΣ θα καλύπτει τα έξοδά του από δίδακτρα. Το ύψος των διδάκτρων καθορίζεται κατ έτος από τη ΓΣΕΣ και τη Σύγκλητο. Θα αξιοποιηθούν επίσης οι δυνατότητες χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Όλα τα θέματα που τυχόν προκύπτουν και δεν προ βλέπονται από την παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου»

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 10:05:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ649-5ΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3327 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30531 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 115/2-10-2015 (ΦΕΚ 2297/23-10-2015) πρυτανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2859 11 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 72864/Β7/25.11.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1713

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27701 18 Αυγούστου 201 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 101343/Ε5/7.11.2011 (ΦΕΚ 207/τ.Β 1.9.2011) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1415 8 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της Y.A. υπ αριθμ 85467/Β7/17 8 2007 (ΦΕΚ 1518 Β ) που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος λειτουργεί το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.

Η Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος λειτουργεί το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 λειτουργεί το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) "Έρευνα Στην Γυναικεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3593 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 35534/Β7/30 5 2003 (ΦΕΚ 774/Β /17 6 2003) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36757 9 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3629 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3592 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 66069/Β7/21 08 2003 (ΦΕΚ 1317 τ. Β ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27783 19 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2556 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 208467/Ζ1/22-12-2014 (ΦΕΚ τ. Β 3612/31-12-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22233 4 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23834 Αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 122009/Β7/31-7-2014 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1137 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργικές Αποφάσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Τ.Δ.Ε.

Υπουργικές Αποφάσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Τ.Δ.Ε. Υπουργικές Αποφάσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Τ.Δ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Β7/35 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (TΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ T.E) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2066 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανε πιστημίου Angers της Γαλλίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ IV.1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος

ΠΙΝΑΚΑΣ IV.1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος ΠΙΝΑΚΑΣ IV.1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος sep4u.gr Προγράμματα Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών Σπουδών (για όλο το Ίδρυμα) Πότε έγινε η τελευταία αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 111601/B7/12 08 201 Υ.Α. (ΦΕΚ 2068/τ.Β/26 08 1) που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής Τμήμα Νοσηλευτικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής Τμήμα Νοσηλευτικής Ποιοί είμαστε. Η Σχολή Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όπως τροποποιήθηκε από την 41 η Γ.Σ.Ε.Σ. 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 2 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2064 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 57944/Β7/14.07.2005 (ΦΕΚ 1049 Β /25.07.2005) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7423 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 598 7 Μαρτίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση λειτουργίας Κοινού Προγράμματος Μετα πτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 087 Ιουλίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 230 3 Οκτωβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 30π.ε./B (Φ.Ε.Κ. 54/τ.Β /30 3 2009) Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 204..07 8:42:07 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3584 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις... 1 Άρθρο 2. Αντικείμενο-σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3. Μεταπτυχιακός τίτλος... 2 Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.... 3 Άρθρο 5. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξεταστικής Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

Πρόγραμμα Εξεταστικής Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 Πρόγραμμα Εξεταστικής Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 8-6-2015 ΤΡΙΤΗ 9-6-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 10-6-2015 ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-6-2015 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Β ΕΞΑΜ) 11:00-13:00 ΑΜΦ, ΝΚ1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19177 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 166 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Καθηγητές Σύνολο 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 Αναπληρωτές Καθηγητές Από εξέλιξη*

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 714 20 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 99960/Β7 (ΦΕΚ 42/Β / 22.01.03) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2776 16 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεω περιβάλλοντος του Εθνικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 4 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 2101/Β7/0 2007 (ΦΕΚ 978 Β /18.0.2007) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3430 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής Μαθημάτων Σεπτεμβρίου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής Μαθημάτων Σεπτεμβρίου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 11:00 13:00 ΑΜΦ, ΝΚ1 *Βιολογία του Κυττάρου Βιοχημεία ΙΙ *Βιολογία Βιοχημεία ΙΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 13:00 15:00 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ *Βιολογία του Κυττάρου Βιοχημεία ΙΙ *Βιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 945 19 Νοεμβρίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθμ.Φ.121.1/11/75029/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσεων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήμα τος Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές 11.1 Εισαγωγή Οι μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΣ) αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΑΣΦΔ) Διευθυντής Προγράμματος: ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ιατρικά Μαθηματικά Βιοστατιστική Ιστορία της Ιατρικής Χημεία Ιστολογία Ι Εμβρυολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20667 21 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1815 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

301 Ιατρικής Ιωαννίνων

301 Ιατρικής Ιωαννίνων 301 Ιατρικής Ιωαννίνων Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α ΕΤΟΣ Εξάμηνο Α 1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2. ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3. ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 4. ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ Ι 5. ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι 6. ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 7. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα)

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) 300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) Το Τμήμα Ιατρικής ιδρύθηκε το 1985 και λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1990-91. Αποτελεί το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη της νεοσύστατης Σχολής Επιστημών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις... 1 Άρθρο 2. Αντικείμενο-σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3. Μεταπτυχιακός τίτλος... 2 Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.... 3 Άρθρο 5. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Α.ΠΡΙΤΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 212 2 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ίδρυσης λειτουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1952 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Αποστολή του Τμήμάτος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου.to

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1400 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 35102/B7/14 7 2003 (ΦΕΚ 1057 τ. Β / 7 2003) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα έχουν την κύρια ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2469 16 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 5318π.έ./Β7/9.2.2004 (ΦΕΚ 324/τ. Β /11.2.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΤΡΟΔ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Άννα Κώστογλου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Μάϊος 2015 Συντομογραφίες Α.Δ.Ι.Π. Α.Ε.Ι. Γ.Σ.Ε.Σ. Δ.Δ. Δ.Ε.Π. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΜΔ.Σ. Μ.Δ.Ε. Σ.Ε.Σ. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ. 4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 4.1 Δομή και Οργάνωση Στο Τμήμα λειτουργεί αυτοτελώς ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με έξι Μεταπτυχιακές Ειδικεύσεις ως ακολούθως: 1. Υπολογιστική Επιστήμη 2. Προηγμένα

Διαβάστε περισσότερα