ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ λο «Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιο λογία» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με τα Τμήματα Νοσηλευτικής Β και Δημόσιας Υγιεινής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας... 1 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών» της Ια τρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα νεπιστημίου Αθηνών... 2 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας... 3 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Έρευνα στη γυναικεία αναπαραγωγή» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας... 4 Έγκριση διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχι ακών Σπουδών με τίτλο «Ιατρική και Υγιεινή της Εργα σίας» του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Κα ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης... 5 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδι στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Διαπο λιτισμική Νοσηλευτική»... ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Β7 (1) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα νεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με τα Τμήματα Νοση λευτικής Β και Δημόσιας Υγιεινής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εχοντας υπ όψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ. Α ) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης», του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 15 Α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 5 παρ. 12γ και 13 του ν. 291/2001 (ΦΕΚ 114 Α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων τεχνολογικού τομέα αυτής» και το άρθρο 23 του ν. 3404/ Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 3/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Την υπ αριθμ. 3787/ΣΤ5 (ΦΕΚ 08 τ. Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμο διοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Την υπ αριθμ. 3134/Β7/ (ΦΕΚ 411 τ. Β / ) Υπουργική Απόφαση «Σύμπραξη Τμημάτων Τ.Ε.Ι. στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Πανεπιστημίων». 5. Τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν θεσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρι ακού Παν/μίου Αθηνών (συν και ).. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Εθνικού και Κα ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συν και ). 7. Τις αποφάσεις του Συμβουλίου του Τμήματος Νο σηλευτικής Β του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (συν. 11/ και 1/ ). 8. Τις αποφάσεις του Συμβουλίου του Τμήματος Δημό σιας Υγιεινής (συνδ. 9/ & 13/ ). 9. Τις αποφάσεις του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (συν. 40/ & 11/ ). 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε : Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής Β του ΤΕΙ Αθηνών και του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής του ΤΕΙ Αθηνών, σύμφωνα με τα εξής: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Η Ιατρική Σχολή Αθηνών σε σύμπραξη με τα Τμήματα Νοσηλευτικής Β και Δημόσιας Υγιεινής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

2 2208 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδι ολογία» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυ τής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 12 του ν. 2083/1992. Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμ βάνει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα στην Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσ σόμενο πεδίο της Νοσηλευτικής Καρδιολογίας. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν α) να στελεχώσουν Καρδιολογικά Τμήματα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα β) να διδάσκουν σε Τμήματα Νοσηλευτικής γ) να απασχοληθούν σε διοικητικές θέσεις σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία». Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραί τητες προϋποθέσεις, πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12γ του ν. 291/2001 (ΦΕΚ114Α ). Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε 4 διδακτικά εξάμηνα. Η μέγιστη χρονική διάρκεια μέσα στην οποία οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Άρθρο Πρόγραμμα μαθημάτων Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαι δευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονο μή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζονται ως εξής : ΑΞΟΝΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτι κές Μονάδες Α. Θεμέλια 1. Ηλεκτρική και μηχανική δραστηριότητα της καρ διάς. 2. Κλινική εξέταση Ακρό αση 2 2 ΕΞΑΜΗΝΟ A A Β. Διαγνωστική Καρδιολογία Εργαστηριακή διερεύνηση καρδιακών παθήσεων 1. Ηλεκτροκαρδιογράφη μα 2. Συνεχής καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήμα τος (Holter ρυθμού) 4 A 2 A & B 3. Δοκιμασία κόπωσης 2 A&B 4. Ακτινογραφία θώρακα, τομογραφία μαγνητικού συντονισμού 2 A&B 5. Ηχωκαρδιογραφία 4 A&B. Πυρηνική Καρδιολογία 3 A&B 7. Έλεγχος βηματοδοτών απινιδωτών 8. Αιμοδυναμικό Εργα στήριο: Καθετηριασμός της καρδιάς Αγγειο πλαστική 9. Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο: Ηλεκτρο φυσιολογική Μελέτη Ηλεκτρική κατάλυση (Ablation) Γ. Νοσηλευτική Θεραπευτική Καρδιολογία Δ. Βασική Έρευνα 4 B&Γ 20 Γ&Δ 20 Γ&Δ 1. Αρρυθμίες Ι & ΙΙ 3 Α&Β 2. Καρδιακή ανεπάρκεια 2 Α&Β 3. Στεφανιαία νόσος Ι & ΙΙ: Στηθάγχη Χρόνια στεφανιαία νόσος Οξέα στεφανιαία σύνδρομα Ασταθής στηθάγχη Οξύ έμφραγμα του μυοκαρ δίου 3 Α&Β 4. Βαλβιδοπάθειες 1 Α&Β 5. Μυοκαρδιοπάθειες 1 Α&Β. Αρτηριακή υπέρταση 1 Α&Β 7. Επείγουσα Καρδιολο γία 3 Α&Β 1. Μεθοδολογία Έρευνας 2 Α&Β 2. Κλινική Επιδημιολογία Ι&ΙΙ: Γενική και Ειδική Επι δημιολογία Καρδιακών Νοσημάτων 3. Πληροφορική Υγείας Η/Υ 4. Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις 5. Αντιμετώπιση διοικητι κών καθηκόντων 2 Α&Β 3 Α&Β 1 Δ 5 Α&Β Ε. Διπλωματική εργασία 30 Δ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2209 Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε 20 ανά έτος. Ο ακριβής αριθμός για κάθε έτος θα καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. σύμ φωνα με την υποδομή των τμημάτων, τον αριθμό των διδασκόντων και τις ανάγκες σε ειδικευμένους απο φοίτους. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ της Ιατρι κής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ΕΠ των Τμημάτων Νοσηλευτικής Β και Δημόσιας Υγιεινής του ΤΕΙ Αθήνας. Επίσης στη διδασκαλία των μαθη μάτων δύναται να συμμετέχουν και μέλη ΔΕΠ και ΕΠ άλλων Τμημάτων, καθώς και επιστήμονες της ημεδαπής και αλλοδαπής που διαθέτουν τα από τον νόμο προβλεπόμενα προσόντα (παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2083/1992). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Τα συμμετέχοντα Τμήματα διαθέτουν την κτιριακή υποδομή, τις βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλι σμό για την υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευμέ νες ανάγκες του Π.Μ.Σ. θα καλυφθούν με προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού, διαμόρφωση κατάλληλων χώρων, και εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως το ακαδημαϊκό έτος Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας 1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ ανέρχεται στα το οποίο αναλύεται ως εξής: α) Ανθρώπινο δυναμικό Ευρώ β) Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες Ευρώ γ) Δαπάνες υποτροφίας Ευρώ δ) Μετακινήσεις Ευρώ ε) Γενικές δαπάνες Ευρώ ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ 2. Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλύπτεται από τα δίδακτρα που θα καταβάλουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Όλα τα θέματα που τυχόν προκύψουν και δεν προ βλέπονται από την παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νο μοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Ιουλίου 2007 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Αριθμ /Β7 (2) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ λο «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη μίου Αθηνών. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εχοντας υπ όψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ. Α ) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ σης», του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 15 Α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 5 παρ. 12γ και 13 του ν. 291/2001 (ΦΕΚ 114 Α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων τεχνολογικού τομέα αυτής» και το άρθρο 23 του ν. 3404/ Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 3/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Την υπ αριθμ. 3787/ΣΤ5 (ΦΕΚ 08 τ. Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμο διοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθε σης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συν και ). 5. Τις αποφάσειςτης Συγκλήτου του Εθνικού και Κα ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συν και ).. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε : Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τα εξής : Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Η Ιατρική Σχολή Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχι ακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 12 του ν. 2083/1992. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα του μεταβολισμού των οστών. Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και ανα πτυσσόμενο πεδίο των ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν: α) να στελεχώσουν ιατρεία και εργαστήρια που ασχο λούνται με το μεταβολισμό των οστών και τη γηριατρι κή. β) να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο γ) να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν γνώσεις γύρω από το αντικείμενο των μεταβολικών νοσημάτων

4 22070 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) των οστών και της αντιμετώπισης ασθενών των νοση μάτων αυτών. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών». Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απα ραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι τμημάτων Ιατρικής, Νοση λευτικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Φυ σικής, Διαιτολογίας Διατροφολογίας, Φυσικοθεραπείας, Εργοφυσιολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυ μάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικοθεραπείας, Διαιτολογίας καθώς και Τμημάτων συναφών γνωστικών αντικειμένων των Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12γ του ν. 291/2001 (ΦΕΚ114Α) Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το άρ θρο 3 τίτλων ορίζεται για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε 4 διδακτικά εξάμηνα. Για τους κατόχους σχετικών μεταπτυχιακών τίτλων θα υπάρχει δυνατότητα σύντμησης του χρόνου σπου δών. Η μέγιστη χρονική διάρκεια μέσα στην οποία οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του κάθε μετα πτυχιακός φοιτητής θα καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Άρθρο Πρόγραμμα μαθημάτων Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχό ληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζονται ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Σύνολο διδακτικών μονάδων 180 Εξάμηνο Α Ενότητα Α Βασικές γνώσεις : διδακτικές μονάδες 45 Ομάδα Α.1.1 Ανατομία και Βιολογία της Οστικής Θεμέ λιας Ουσίας και των Κυτταρικών Στοιχείων Α Σχηματισμός και ανάπτυξη του Μυοσκελετικού Συστήματος Α Ανατομία και μικροκατασκευή του Οστού Α Πρωτεΐνες θεμέλιας οστικής ουσίας και διαδικα σία μετάλλωσης οστού. Α Οστεοβλάστης Α Οστεοκλάστη Α Οστική ανακατασκευή και ρύθμισή της Ομάδα Α.1.2 Ομοιοστασία Ασβεστίου, Μαγνησίου, Φω σφόρου και Φυσιολογία και Βιοχημεία των Ασβεστιο τρόπων Ορμονών. Α Φυσιολογικές λειτουργίες του ασβεστίου, μα γνησίου και φωσφόρου. Α Εντερική απορρόφηση του ασβεστίου, μαγνησίου και φωσφόρου. Α Νεφρική απέκκριση του ασβεστίου, μαγνησίου και φωσφόρου. Α Μηχανισμός δράσης της παραθορμόνης. Α Σχετική με την παραθορμόνη πρωτεΐνη (PTHrP). Α Μεταβολισμός και μηχανισμός δράσης της βιτ. D. Α Ρύθμιση της ομοιοστασίας των μετάλλων. Α Μηχανικές ιδιότητες του σκελετού. Α Πειραματικά μοντέλα μεταβολικών νοσημάτων των οστών. Ομάδα Α.1.3. Κλινική εκτίμηση των μεταβολικών παθή σεων των οστών. Α Κλινική εξέταση ασθενούς. Α Μέτρηση του ασβεστίου, μαγνησίου και φωσφό ρου. Α Μέτρηση της παραθορμόνης, καλσιτονίνης, PTHrP, vit. D. Α Μέτρηση βιοχημικών οστικών δεικτών. Α Σπινθηρογραφικός έλεγχος μεταβολικών νοση μάτων των οστών. Α Αρχές Οστικής Πυκνομετρίας. Α Κλινική εκτίμηση αποτελεσμάτων οστικής πυ κνομετρίας. Α Διαγνωστικές εφαρμογές υπερήχων στη μελέτη των μεταβολικών νοσημάτων των οστών. Α Οστικές βιοψίες και ιστολογία των μεταβολικών νοσημάτων των οστών. Α Οστική ιστομορφομετρία. Ομάδα Α.2.1 Διαταραχές του μεταβολισμού των Με τάλλων (Α Μέρος). Υπερασβεστιαιμία Α Παθογένεση, κλινική εικόνα και διαφορική διά γνωση της υπερασβεστιαιμίας. Α Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός Α Δευτεροπαθής, τριτοπαθής υπερπαραθυρεο ειδισμός. Α Υπερασβεστιαιμία της κακοήθειας Α Αντιμετώπιση οστεοπορωτικών ασθενών με ομό ζυγη μεσογειακή αναιμία. Ομάδα Α.2.2 Διαταραχές του μεταβολισμού των Με τάλλων (Β Μέρος). Υπασβεστιαιμια Υποφωσφαταιμία Α Παθογένεση, διφορική διάγνωση και θεραπεία της υπασβεστιαιμίας. Α Υποπαραθευρεοειδισμός. Α Διαταραχές του Μαγνησίου. Α Υπέρ και υποφωσφαταιμία. Εξάμηνο Β Ενότητα Β Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών Οστε οπόρωση : διδακτικές μονάδες 45. Ομάδα Β.1.1. Μετεμμηνοπαυσιακή Οστεοπόρωση Β Ορισμός της οστεοπόρωσης. Β Κορυφαία οστική πυκνότητα. Β Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη της με τεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης και κλινική εικόνα της οστεοπόρωσης. Β Παθογένεια της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπό ρωσης. Β Κυτοκίνες και οστικός μεταβολισμός. Β Επιδημιολογία της οστεοπόρωσης. Β Διάγνωση της οστεοπόρωσης. Β Κοινωνικο οικονομικές επιπτώσεις οστεοπόρω σης.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β Διατροφή και οστικός μεταβολισμός. Β Γυναικολογική ενδοκρινολογία και εμμηνόπαυ ση. Ομάδα Β.1.2. Δευτεροπαθής οστεοπόρωση. Β Οστεοπόρωση από κορτικοειδή. Β Οστεοπόρωση από υπερθυρεοειδισμό. Β Αλγοδυστροφία. Β Οστεοπόρωση από ακινητοποίηση. Β Οστεοπόρωση από διαβήτη. Β Οστεοπόρωση από παθήσεις του Γαστρεντε ρικού. Ομάδα Β.1.3. Πρόληψη και θεραπεία οστεοπενικών νο σημάτων. Β Αρχές πρόληψης και θεραπείας των οστεοπε νικών νοσημάτων. Β Οιστρογόνα. Β Καλσιτονίνη. Β Διφωσφονικά, Φθοριούχο Νάτριο, Αναβολικά. Β Βιταμίνη D και μεταβολιτές και ανάλογα. Β Ασβέστιο. Β Θεραπευτικά σχήματα στην οστεοπόρωση. Β Πειραματικά φάρμακα στην οστεοπόρωση. Β Άσκηση και οστεοπόρωση. Ομάδα Β.2.1. Οστεομαλακία Νεφρική Νοσήματα. Β Οστεομαλακία κα ραχιτισμός. Β Σύνδρομο Fanconi νεφρική σωληναριακή οξέ ωση. Β Νεφρική οστεοδυστροφία. Ομάδα Β.2.2. Κληρονομικά, αναπτυξιακά και δυσπλα σικά νοσήματα των οστών. Β Σκληρυντικές οστικές δυσπλασίες, Ινώδης δυ σπλασία. Β Ατελής οστεογένεση. Ομάδα Β.2.3. Επίκτητες διαταραχές του χόνδρου και των οστών. Β Νεοπλάσματα οστών και Ισχαιμική οστική νό σος. Β Σαρκοείδωση. Β Νόσος Paget των οστών Ομάδα Β.2.4. Εξωσκελετικές αποτιτανώσεις και οστε οποιήσεις. Β Δερματομυοσίτιδα και Προοδευτική οστεοποι ούμενη μυοσίτιδα. Β Νεφρολιθίαση. Ομάδα Β.2.5. Πώρωση καταγμάτων. Β Πώρωση. Β Μηχανική της πωρώσεως των καταγμάτων. Β Κυτοκίνες και πώρωση καταγμάτων. Β Ψευδαρθρώσεις. Εξάμηνο Γ (πρακτική άσκηση και διπλωματική εργα σία). Πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο νοσοκομείο (30 διδακτικές μονάδες).τα γνωστικά αντικεί μενα στα οποία καλείται να εξασκηθεί ο μεταπτυχιακός υπότροφος φοιτητής, είναι τα ακόλουθα : 1. Οστική πυκνομετρία. 2. Βιοχημικοί δείκτες και ασβεστιοτρόπες ορμόνες. 3. Πειραματικά μοντέλα μεταβολικών νοσημάτων οστών. 4. Κλινική μεταβολικών νοσημάτων οστών. 5. Φυσική αποκατάσταση. Εξάμηνο Δ Ενότητα Γ Διπλωματική εργασία : διδακτικές μονάδες 0 Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε 25 ανά έτος, εκ των οποίων οι 17 θα είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ και οι 8 θα είναι πτυχιούχοι ΤΕΙ. Ο ακριβής αριθμός για κάθε έτος θα καθορίζεται σύμφωνα με την υποδομή των τμημάτων, τον αριθμό των διδασκό ντων και τις ανάγκες σε ειδικευμένους αποφοίτους. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχο λής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης στη διδασκαλία των μαθημάτων δύναται να συμμετέχουν και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων, καθώς και επιστήμονες της ημεδαπής και αλλοδαπής που διαθέτουν τα από τον νόμο προβλεπόμενα προσόντα (παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2083/1992) Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Τα συμμετέχοντα Τμήματα διαθέτουν την κτιριακή υπο δομή, τις βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισμό για την υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευμένες ανάγκες του Π.Μ.Σ. θα καλυφθούν με προμήθεια πρόσθετου εξοπλι σμού, διαμόρφωση κατάλληλων χώρων, και εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας 1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας υπολογίζεται σε Ευρώ το οποίο αναλύεται ως εξής: α) Ανθρώπινο δυναμικό β) Εκπαιδευτικό υλικό γ) Αγορά εκπαιδευτικού λογισμικού δ) Αναλώσιμα υλικά ε) Έξοδα δημοσιότητας Στ) Γενικές δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλύπτεται από α) Δίδακτρα που θα καταβάλουν οι μεταπτυχιακοί φοι τητές β) Κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα γ) Χορηγίες επιχειρήσεων, Οργανισμών, κ.ά. δ) Διεξαγωγή αυτοτελών επ αμοιβή σεμιναρίων ε) Ερευνητικά προγράμματα Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Όλα τα θέματα που τυχόν προκύψουν και δεν προ βλέπονται από την παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νο μοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Ιουλίου 2007 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

6 22072 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /Β7 (3) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη μίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Βασικών Ια τρικών Μαθημάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εχοντας υπ όψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ. Α ) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης», του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 15 Α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 5 παρ. 12γ και 13 του ν. 291/2001 (ΦΕΚ 114 Α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων τεχνολογικού τομέα αυτής» και το άρθρο 23 του ν. 3404/ Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 3/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Την υπ αριθμ. 3787/ΣΤ5 (ΦΕΚ 08 τ. Β / ) κοι νή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη σκευμάτων». 4. Την υπ αριθμ. 3134/Β7/ (ΦΕΚ 411 τ. Β / ) Υπουργική Απόφαση «Σύμπραξη Τμημάτων Τ.Ε.Ι. στα Προ γράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Πανεπιστημίων». 5. Τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν θεσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρια κού Πανεπιστημίου Αθηνών (συν και ).. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Εθνικού και Κα ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συν και ). 7. Τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμή ματος Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (συν.4/ ). 8. Τις αποφάσεις του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (συν. 15/ ). 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε : Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύ μπραξη με το Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, σύμφωνα με τα εξής: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Η Ιατρική Σχολή Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας οργανώ νει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 12 του ν. 2083/1992. Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμ βάνει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. στην «Καρδιοαναπνευστική Ανα ζωογόνηση» είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΑ). Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσ σόμενο πεδίο της ΚΑΑ. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν: α) να στελεχώσουν Μονάδες Επείγουσας Ιατρικής και να παράσχουν υψηλής ποιότητας Ιατρική φροντίδα ενδο και εξωνοσοκομειακά β) να στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας γ) να στελεχώσουν με επάρκεια το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών δ) να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντι κειμένου ε) να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές δι δακτορικού επιπέδου στ) να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο ζ) να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των θυμάτων καρ διακής ανακοπής. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην περιοχή της Καρδιοανα πνευστικής Αναζωογόνησης Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι τμη μάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Φαρμακευ τικής, Κτηνιατρικής και άλλων τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημε δαπής ή αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφών γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12γ του ν. 291/2001 (ΦΕΚ114Α). Άρθρο 5 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) ανά ακαδημαϊκό έτος. Ο ακριβής αριθμός για κάθε έτος θα καθορίζεται σύμφωνα με την υποδομή των τμημάτων, τον αριθμό των διδασκό ντων και τις ανάγκες σε ειδικευμένους αποφοίτους. Άρθρο Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια κού Τίτλου Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Για τους κατόχους σχετικών μεταπτυχιακών τίτλων θα υπάρχει δυνατότητα σύντμησης του χρόνου σπουδών. Η μέγιστη χρονική διάρκεια κατά την οποία οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του ο κάθε μεταπτυχιακός σπουδαστής θα καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Άρθρο 7 Πρόγραμμα μαθημάτων Για τη λήψη του ΜΔΕ, τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία. Τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Για κάθε μά θημα προβλέπονται ώρες διδασκαλίας, φροντιστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις σε προπλάσματα και προσομοιω τές και άλλο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό. Η άσκηση στη βασική έρευνα στην Καρδιοαναπνευστική

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αναζωογόνηση θα γίνεται σε ζώα εργαστηρίου. Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι τα ακόλουθα: ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ.* ΕΞΑΜΗΝΟ Αναισθησιολογία Ι 3 Α Καρδιολογία Ι 3 Α Κλινική Φαρμακολογία 3 Α Επείγουσα Ιατρική Ι 4 Α Βιοστατιστική 5 Α Μεθοδολογία Ιατρικής Έρευνας 4 Α Πληροφορική Υγείας Η/Υ 4 Β Αναισθησιολογία ΙΙ 3 Β Καρδιολογία ΙΙ 3 Β Επείγουσα Ιατρική ΙΙ 4 Β Εντατική Θεραπεία Ι 5 Β Ιατρική Μαζικών Καταστροφών 3 Β Έρευνα στην ΚΑΑ 5 Γ Εντατική Θεραπεία ΙΙ Γ Ηθικοδεοντολογικά Νομικά Δι λήμματα 3 Γ Φαρμακολογία ΚΑΑ 3 Γ Επικοινωνία Διαπροσωπικές Σχέσεις, Οργάνωση Ομάδας ΚΑΑ 3 Γ ΚΑΑ Γ Κλινικά Φροντιστήρια (Εκπαί δευση με Σενάρια καρδιακής ανακοπής σε προσομοιωτές, σενάρια Δύσκολου Αεραγωγού σε προπλάσματα, κυκλικά σε ομάδες) Βασική Έρευνα στην ΚΑΑ (Ερ γαστηριακή Άσκηση σε Χοίρειο Μοντέλο Κοιλιακής Μαρμαρυ γής, κυκλικά σε ομάδες) 10 Γ&Δ 20 Γ&Δ Διπλωματική Εργασία 30 Γ&Δ Σύνολο 130 *Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.) Άρθρο 8 Οργάνωση, Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημί ου και ΕΠ του Τ.Ε.Ι., καθώς και εξειδικευμένοι επιστήμονες της ημεδαπής και αλλοδαπής που διαθέτουν τα υπό του νόμου προβλεπόμενα προσόντα. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Τα συμμετέχοντα Τμήματα διαθέτουν την κτιριακή υπο δομή, τις βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισμό για την υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευμένες ανάγκες του Π.Μ.Σ. θα καλυφθούν με προμήθεια πρόσθετου εξοπλι σμού, διαμόρφωση κατάλληλων χώρων και εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος Μετά τη λήξη της περιόδου επανεξετάζεται η αναγκαιότητα συνέχειας ή τροποποίησης του προ γράμματος. Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας 1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ ανέρχεται στα το οποίο αναλύεται ως εξής: α) Ανθρώπινο δυναμικό β) Δαπάνες μετακινήσεων.000 γ) Δαπάνες για αναλώσιμα δ) Γενικές δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλύπτεται από τα δίδακτρα που θα καταβάλουν οι μεταπτυχιακοί φοι τητές. Η οικονομική διαχείριση θα ανατεθεί στον Ειδι κό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Όλα τα θέματα που τυχόν προκύψουν και δεν προβλέ πονται από την παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Ιουλίου 2007 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ F Αριθμ. 8547/Β7 (4) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Έρευνα στη γυναικεία αναπαραγωγή» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη μίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εχοντας υπ όψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ. Α ) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί δευσης», του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 15 Α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 5 παρ. 12γ και 13 του ν. 291/2001 (ΦΕΚ 114 Α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων τεχνολογικού τομέα αυτής» και το άρθρο 23 του ν. 3404/ Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 3/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Την υπ αριθμ. 3787/ΣΤ5 (ΦΕΚ 08 τ. Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμο διοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Την υπ αριθμ. 3134/Β7/ (ΦΕΚ 411 τ. Β /

8 22074 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Υπουργική Απόφαση «Σύμπραξη Τμημάτων Τ.Ε.Ι. στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Πανεπιστημίων». 5. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθε σης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συν και ).. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Εθνικού και Κα ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συν και ). 7. Τις αποφάσεις του Συμβουλίου του Τμήματος Μαι ευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (συν. / ). 8. Τις αποφάσεις του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (συν. 11/ ). 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε : Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λει τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Έρευνα στη γυναικεία αναπαραγωγή» της Ιατρι κής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθηνών, σύμφωνα με τα εξής: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Η Ιατρική Σχολή Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Μαι ευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυ χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Έρευνα στη γυναικεία αναπαραγωγή» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 12 του ν. 2083/1992. Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμ βάνει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η διεπιστημονική μετα πτυχιακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στην περιοχή της Γυναικείας Αναπαραγωγής. Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες στο αναπτυσσόμενο πεδίο της Γυναικείας Αναπαραγωγής εισάγοντας τους στις μεθόδους έρευνας για την παραγωγή ή/και εφαρμογή καινούργιας γνώσης. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις για τη διαχείριση θεμάτων που άπτονται του τομέα της γυναικείας αναπαραγωγής. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή: α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Έρευ να στη Γυναικεία Αναπαραγωγή». β) Διδακτορικού Διπλώματος. Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων 1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι : α) Πανεπιστημιακών τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας, Βι οχημείας, καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. β) ΤΕΙ του τμήματος Μαιευτικής σύμφωνα με τις προϋ ποθέσεις του άρθρου 12γ του ν. 291/01(ΦΕΚ114Α ). γ) Λοιπών συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. 2. Για το διδακτορικό δίπλωμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι του ΜΔΕ «Έρευνα στη γυναικεία αναπαραγωγή», καθώς και κάτοχοι άλλου ΜΔΕ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια 1. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε 4 διδακτικά εξάμηνα. Η μέγιστη χρονική διάρκεια μέσα στην οποία οφείλει να ολο κληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ 2. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διδακτορι κού Διπλώματος ορίζεται σε τουλάχιστον έξι () επιπλέον διδακτικά εξάμηνα μετά τη λήψη του ΜΔΕ. Άρθρο Πρόγραμμα μαθημάτων Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχό ληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του κατά το άρθρο 3 τίτλου Μεταπτυχιακό Διπλώματος είναι εξαμηνιαία. Η κατανομή του χρόνου ορίζεται ως εξής: Α διδακτικό εξάμηνο: Μαθήματα κορμού. Β διδακτικό εξάμηνο: Μαθήματα βασικής υποδομής Γ διδακτικό εξάμηνο: Μαθήματα Εξειδίκευσης (Υπο χρεωτικά και επιλεγόμενα) Δ διδακτικό εξάμηνο: Εκπόνηση διπλωματικής ερ γασίας. Στα μαθήματα προβλέπονται ώρες διδασκαλίας (θεω ρία, φροντιστηριακές ασκήσεις). Τα προσφερόμενα μαθή ματα ανά εξάμηνο έχουν κατά μέγιστο συνολική διάρκεια διδασκαλίας 120 ώρες ανά εξάμηνο και είναι τα εξής : Μαθήματα Μαθήματα ΔΜ Εξάμηνο Μαθήματα Κορμού: 30 Α 1) Μεθοδολογία της έρευνας I εργαστήριο 10 2) Στατιστική (Βιοστατιστική) Επιδημιολογία 10 3) Λήψη κλινικών αποφάσεων βασισμένων σε τεκμηριωμένη γνώση 4) Οικονομία της Υγείας 4 Μαθήματα Βασικής Υποδομής: 30 Β 1) Ανατομία και Φυσιολογία του γυναικείου γεννητικού συστήματος 2) Γυναικολογική ενδοκρινολογία 10 3) Μοριακές τεχνικές 4 4) Βασικές αρχές γενετικής Μαθήματα Εξειδίκευσης: 42 Γ Υποχρεωτικά: 1) Μεθοδολογία της έρευνας II 10 2) Mεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στη φυσιολογική κύηση 3) Mεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στην τεχνολογία της κύησης 4) Mεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στην κύηση υψηλού κινδύνου * *

9 ΦΕΚ 1518 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στην παιδική και εφηβική γυναι κολογία ) Mεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στην υπογονιμότητα Επιλεγόμενα: 18 1) Mεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στην προεμφυτευτική διάγνωση 2) Mεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στον υπερανδρογονισμό 3) Mεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στο σύνδρομο πολυκυστικών ωο θηκών 4) Mεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στην πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια 5) Mεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στη συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων ) Mεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στη σχέση περιβάλλοντος και αναπαραγωγής 7) Mεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στη σχέση μεταβολικών διαταραχών, άσκησης, διατροφής και αναπαραγωγής 8) Μέθοδοι διαλογής στην κύηση 9) Mεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στη σχέση ψυχιατρικών προβλη μάτων και αναπαραγωγής Διπλωματική εργασία 0 Δ Για τη λήψη του Π.Μ.Σ απαιτούνται συνολικά η συγκέ ντρωση 102 Δ.Μ από τα υποχρεωτικά μαθήματα των Α, Β και Γ εξαμήνων, 18 Δ.Μ από τα επιλεγόμενα μαθήματα του Γ εξαμήνου, και 0 Δ.Μ από την εκπόνηση της δι πλωματικής εργασίας, σύνολο 180 Δ.Μ Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε 25 ανά έτος, εκ των οποίων οι 17 θα είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ και οι 8 θα είναι πτυχιούχοι ΤΕΙ. Ο ακριβής αριθμός για κάθε έτος θα καθορίζεται σύμφωνα με την υποδομή των τμημάτων, τον αριθμό των διδασκό ντων και τις ανάγκες σε ειδικευμένους αποφοίτους με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ΕΠ του Τμήματος Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας. Επίσης στη διδασκαλία των μαθημάτων δύνανται να συμμετέχουν και μέλη ΔΕΠ και ΕΠ και άλλων Τμημάτων, καθώς και διακεκριμένοι ειδικοί επιστήμονες που διαθέτουν τα από τον νόμο προβλεπό μενα προσόντα (παρ.3 του άρθρου 12 του ν.2083/1992). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Τα συμμετέχοντα Τμήματα διαθέτουν την κτηριακή υποδομή, τις βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισμό για την υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευμένες ανάγκες του Π.Μ.Σ. θα καλυφθούν με προμήθεια πρόσθετου εξο πλισμού, διαμόρφωση κατάλληλων χώρων, και εμπλου τισμό των βιβλιοθηκών. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως το ακαδημαϊκό έτος Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου επανεξε τάζεται η αναγκαιότητα συνέχισης, τροποποίησης ή μη του προγράμματος. Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας 1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ ανέρχεται στα το οποίο αναλύεται ως εξής: α)ανθρώπινο δυναμικό (μέλη ΔΕΠ, εξωτερικοί συνερ γάτες, διοικητικό προσωπικό) Ευρώ. β) Δαπάνες μετακινήσεων Ευρώ. γ) Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες Ευρώ. δ) Εκπαιδευτικό Υλικό Ευρώ ε) Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού λογισμικού Ευρώ στ) Δαπάνες δημοσιότητας Ευρώ ζ) Γενικές δαπάνες Ευρώ ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ 2. Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλύπτεται από α) Δίδακτρα που θα καταβάλουν οι μεταπτυχιακοί φοι τητές. β) Κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα γ) Διεξαγωγή αυτοτελών επ αμοιβή σεμιναρίων. δ) Ερευνητικά προγράμματα. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Όλα τα θέματα που τυχόν προκύψουν και δεν προβλέ πονται από την παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ F Αριθμ. 8548/Β7 (5) Έγκριση διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχι ακών Σπουδών με τίτλο «Ιατρική και Υγιεινή της Εργα σίας» του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Κα ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εχοντας υπ όψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ. Α ) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης», του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 15 Α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και άλλες διατάξεις», του άρθρου 5 παρ. 12γ και 13 του ν. 291/2001 (ΦΕΚ 114 Α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων τεχνολογικού τομέα αυτής» και το άρθρο 23 του ν. 3404/2005.

10 2207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 3/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Την υπ αριθμ. 3787/ΣΤ5 (ΦΕΚ 08 τ. Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμο διοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν θεσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδ και )). 5. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν θεσης του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδ ).. Την απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (συνεδ ) 7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδ. 224η/ ). 8. Το υπ αριθμ. 2247/ έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε : Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λει τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστρι ακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Ιατρική και Υγιεινή της Εργασίας» σύμφωνα με τα εξής: Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπι στημίου Κρήτης, οργανώνουν και λειτουργούν, από το ακα δημαϊκό έτος , διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιατρική και Υγιεινή της Εργασίας» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων του ν. 2083/1992. Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του προ γράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή εξει δικευμένων επιστημονικών γνώσεων στους πτυχιούχους στην ειδίκευση που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της πρόληψης των επαγγελματικών νόσων και της προστασίας και προαγωγής της υγείας στον χώρο εργασίας. Σκοπός του προγράμματος είναι η εισαγωγή και η καθο δήγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην επιστημονική έρευνα, έτσι ώστε οι διπλωματούχοι του προγράμματος να μπορούν να εκτελούν ερευνητικά προγράμματα, να αξιο λογούν και να εφαρμόζουν τα ερευνητικά αποτελέσματα, καθώς και να σχεδιάζουν και να εκπονούν έρευνα στο γνω στικό αντικείμενο της Ιατρικής και Υγιεινής της Εργασίας. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης απονέμει : 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ιατρική και Υγιεινή της Εργασίας. 2. Διδακτορικό Δίπλωμα. Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων 1. Για την απόκτηση του ΜΔΕ γίνονται δεκτοί : α) Πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής και Ιατρικής των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων, αναγνωρι σμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. β) Πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής και Επισκεπτών/ τριών Υγείας των ΤΕΙ (άρθρ. 5 παρ. 12γ του ν.291/2001 (ΦΕΚ 114 Α ). 2. Για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος γίνονται δεκτοί κάτοχοι του ΜΔΕ του ΠΜΣ ή κάτοχοι ΜΔΕ συνα φούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια 1. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη. 2. Για την απονομή Διδακτορικού Διπλώματος απαι τούνται τουλάχιστον έξι () επιπλέον εξάμηνα μετά την απόκτηση του ΜΔΕ. Άρθρο Πρόγραμμα μαθημάτων 1. Οι διδακτικές ενότητες για την απονομή του Μετα πτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης περιλαμβάνουν : (Κάθε διδακτική ενότητα του ΠΜΣ αποτιμάται σε Δι δακτικές Μονάδες. Κάθε ΔΜ αντιστοιχεί σε 10 ώρες δι δασκαλίας.) 1ο Εξάμηνο σπουδών Διδακτικές Μονάδες ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 15 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ 15 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 10 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10 2ο Εξάμηνο σπουδών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 10 ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ 10 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 15 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 2 3ο Εξάμηνο σπουδών ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 4 ΠΡΟΛΗΨΗ 10 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 5 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5 4ο Εξάμηνο σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 20 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 150 Για το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης απαιτείται ο φοι τητής να συγκεντρώσει: Σύνολο Διδακτικών Μονάδων Για το διδακτορικό δίπλωμα απαιτείται η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τα του άρθρο 12 του ν. 2083/1992 προβλεπόμενα. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει παράλληλη υποχρεωτι κή παρακολούθηση διαλέξεων σε θέματα Διαπολιτισμικής Ειδίκευσης. Οι υποψήφιοι διδάκτορες εντάσσονται πλή ρως στις δραστηριότητες του τμήματος με συμμετοχή σε

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αντίστοιχες ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότη τες υπό την εποπτεία του Επιβλέποντος Καθηγητή Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Άρθρο 8 Διδακτικό προσωπικό Οι ανάγκες του προγράμματος σε διδακτικό προσω πικό θα καλυφθούν από τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος Νο σηλευτικής του ΕΚΠΑ και του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και από μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων και σχολών ή και επιστήμονες που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3α του ν. 2083/1992. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Τα Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτουν την κατάλληλη κτιριακή υποδομή βιβλιοθήκης και τον απαραίτητο εξοπλισμό τόσο σε οπτικοακουστικά μέσα όσο και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του προγράμματος. Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας 1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας υπολογίζεται σε ευρώ και αναλύεται ως εξής: α) Ανθρώπινο δυναμικό.000 ευρώ. β) Δαπάνες μετακινήσεων ευρώ. γ) Δαπάνες για άλλα αναλώσιμα και άλλες προμήθειες ευρώ. δ) Δαπάνες δημοσιότητας και άλλες: ευρώ. 2. Το ΠΜΣ θα καλύπτει τα έξοδά του από δίδακτρα και θα αξιοποιήσει δυνατότητες χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Όλα τα θέματα που τυχόν προκύπτουν και δεν προ βλέπονται από την παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ F Αριθμ. 8549/Β7 () Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή ματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Διαπολιτισμική Νοση λευτική». ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εχοντας υπ όψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ. Α ) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί δευσης», του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 15 Α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και άλλες διατάξεις», του άρθρου 5 παρ. 12γ και 13 του ν. 291/2001 (ΦΕΚ 114 Α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων τεχνολογικού τομέα αυτής» και το άρθρο 23 του ν. 3404/ Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 3/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Την υπ αριθμ. 3787/ΣΤ5 (ΦΕΚ 08 τ. Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμο διοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν θεσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδ και ). 5. Την απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (συνεδ ).. Το υπ αριθμ. 2247/ έγγραφο του Πρόεδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ.. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε : Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λει τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστρι ακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Διαπολιτισμική Νοσηλευτική» σύμφωνα με τα εξής : Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διαπολιτισμική Νοσηλευτική» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Η Νοσηλευτική Επιστήμη έχει ως αντικείμενο την φρο ντίδα υγείας του ανθρώπου (πρόληψη, θεραπεία, αποκα τάσταση) καλείται δε σήμερα να διαδραματίσει ένα ρόλο ουσιαστικό μέσα στην σύγχρονη πραγματικότητα, όταν οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών δημιουργούν επιδράσεις δημογραφικές, πολιτιστικές, κοινωνικοοικονομικές που χρειάζονται μελέτη και νέες προσεγγίσεις. Οι στόχοι του προτεινόμενου προγράμματος είναι: 1. Η παροχή στους πτυχιούχους εξειδικευμένων επιστη μονικών γνώσεων στην Ειδίκευση της Διαπολιτισμικής Νοσηλευτικής, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της Νοσηλευτικής Επιστήμης σε ένα νέο πολυ εθνικό περιβάλλον τόσο στο Νοσοκομείο όσο και στην Κοινότητα. 2. Η εισαγωγή και καθοδήγηση των μεταπτυχιακών φοι τητών στα νέα αντικείμενα της Διαπολιτισμικής Νοση λευτικής καθώς επίσης και στην Διεπιστημονική έρευνα ώστε οι πτυχιούχοι νοσηλευτές να έχουν την ικανότητα να σχεδιάζουν και να εκπονούν έρευνα μετέχοντας και ερμηνεύοντας ερευνητικά προγράμματα και τα αποτε λέσματά τους.

12 22078 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) χορη γεί : 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Δια πολιτισμική Νοσηλευτική. 2. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί: α) Πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων Υγείας και Ανθρωπι στικών Σπουδών των ΑΕΙ της ημεδαπής καθώς και αντί στοιχων Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. β) Πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής των ΤΕΙ (άρθρ. 5 παρ. 12γ του ν. 291/2001 (ΦΕΚ 114 Α ). γ) Επίσης μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων συναφών προς την ειδίκευση του πα ρόντος Π.Μ.Σ. αντικειμένων κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια 1. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε ένα πλήρες ημερολογιακό έτος. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώ σουν τις υποχρεώσεις τους προς το πρόγραμμα κατά το μέγιστο σε μία διετία από την εγγραφή τους. 2. Για την απονομή Διδακτορικού Διπλώματος απαι τούνται τουλάχιστον έξι () επιπλέον εξάμηνα μετά την απόκτηση του ΜΔΕ. Άρθρο Πρόγραμμα Μαθημάτων 1. Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης : α) Απαιτείται η παρακολούθηση διδακτικών ενοτήτων πρα κτική άσκηση και η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Κάθε διδακτική ενότητα αποτιμάται σε Διδακτικές Μονάδες. Κάθε Διδακτική Μονάδα αντιστοιχεί σε 10 ώρες διδασκαλίας. β) Για το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης απαιτείται ο φοιτητής να συγκεντρώνει 0 Διδακτικές Μονάδες. γ) Οι προσφερόμενες Διδακτικές ενότητες είναι: ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο Διδακτικές Μονάδες 1. Μεθοδολογία πολιτισμικής έρευνας 3 2. Επιδημιολογία μετακινούμενων πληθυσμών 3 3. Δημογραφία 2 4. Διαπολιτισμική νοσηλευτική 4 5. Κλινικές Εφαρμογές Θεωριών Διαπολιτισμικής Νοσηλευτικής 4. Πολιτική Υγείας 3 ΕΞΑΜΗΝΟ 2ο 1. Νομικά θέματα μετακινούμενων πληθυσμών 3 2. Εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και συστήματα υγείας 3 3. Εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Υγεία 4 4. Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων 3 5. Αγωγή Υγείας 3. Κοινωνιολογία της Υγείας Μεταναστών και προσφύγων 3 7. Τεχνικές Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας 2 Κλινική Άσκηση Διδακτικές Μονάδες 10 * * Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία Διδακτικές Μονάδες Για το Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) απαιτείται η εκ πόνηση διδακτορικής διατριβής. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει παράλληλη υποχρεωτι κή παρακολούθηση διαλέξεων σε θέματα Διαπολιτισμικής Ειδίκευσης. Οι υποψήφιοι διδάκτορες εντάσσονται πλή ρως στις δραστηριότητες του τμήματος με συμμετοχή σε αντίστοιχες ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότη τες υπό την εποπτεία του Επιβλέποντος Καθηγητή. Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε 20 ετησίως. Ο ακριβής αριθμός θα καθο ρίζεται κάθε έτος πριν την προκήρυξη από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Άρθρο 8 Προσωπικό Οι ανάγκες του προγράμματος σε διδακτικό προσωπικό θα καλυφθούν από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και από μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων και Σχολών όπως επίσης από Επιστήμονες που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3α του ν. 2083/1992. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Οι ανάγκες του προγράμματος θα καλυφθούν από τους υπάρχοντες χώρους του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και θα χρησιμοποιηθεί ο υπάρχον εξοπλισμός. Κατά την εκτέλεση του προγράμματος θα επιδειχθεί η συνεργασία με διεθνή πανεπιστήμια με ανάλογα προγράμματα μεταπτυχια κών σπουδών και με τη συμβολή νέων τεχνολογιών. Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας 1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας υπολογίζεται σε ευρώ και αναλύεται ως εξής : α) Ανθρώπινο δυναμικό ευρώ β) Αναλώσιμα και άλλες προμήθειες ευρώ γ) Μετακινήσεις ευρώ δ) Γενικά έξοδα και Δαπάνες δημοσιότητας ευρώ 2. Το ΠΜΣ θα καλύπτει τα έξοδά του από δίδακτρα. Το ύψος των διδάκτρων καθορίζεται κατ έτος από τη ΓΣΕΣ και τη Σύγκλητο. Θα αξιοποιηθούν επίσης οι δυνατότητες χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Όλα τα θέματα που τυχόν προκύπτουν και δεν προ βλέπονται από την παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1137 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 111601/B7/12 08 201 Υ.Α. (ΦΕΚ 2068/τ.Β/26 08 1) που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 230 3 Οκτωβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 30π.ε./B (Φ.Ε.Κ. 54/τ.Β /30 3 2009) Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΑΣΦΔ) Διευθυντής Προγράμματος: ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3430 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα)

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) 300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) Το Τμήμα Ιατρικής ιδρύθηκε το 1985 και λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1990-91. Αποτελεί το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη της νεοσύστατης Σχολής Επιστημών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

301 Ιατρικής Ιωαννίνων

301 Ιατρικής Ιωαννίνων 301 Ιατρικής Ιωαννίνων Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1952 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του T.E.I. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3492 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ιατρικά Μαθηματικά Βιοστατιστική Ιστορία της Ιατρικής Χημεία Ιστολογία Ι Εμβρυολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2050 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση Αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης

297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης 297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1942 και απονέμει τίτλους σπουδών. Το πτυχίο αποπεράτωσης των Ιατρικών Σπουδών (Πτυχίο Ιατρικής), ισοδύναμο του πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1449 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2785 1 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1597 11 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/14 (ΦΕΚ 786/τ.Β / 6.10.1993) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ MASTER S DEGREE IN PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Α.ΠΡΙΤΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3333 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2201 2 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Σχολών Ιατρικής, Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 741 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ»

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-201 www.ppp.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2076 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Μα κεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και του Πανεπιστημίου Nantes

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3607 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 92025/Β7/22 7 2008 (ΦΕΚ 1597 τ.β /11 8 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2100 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 592 π.έ/β7 (ΦΕΚ 159/ τ.β /13.02.2002) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

(β) Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας (έως 10 φοιτητές). (γ) Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (έως 7 φοιτητές).

(β) Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας (έως 10 φοιτητές). (γ) Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (έως 7 φοιτητές). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20/3/ 2015 Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/ οικ. 466 Προς: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «Φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Μπουντουβής Ενδοκρινολόγος

Νικόλαος Μπουντουβής Ενδοκρινολόγος Νικόλαος Μπουντουβής Ενδοκρινολόγος Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2012 2013 Νοσοκομείο ΚΑΤ, 17 Ιανουαρίου 2013 Παραθυρεοειδείς αδένες 1880 Ο Σουηδός φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΑΙΤΗΣΗ

Προς: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Σπάρτη,.../.../2014 Αριθμ. Πρωτ.: Προς: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 87 8 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Βασικές Έννοιες- Ορισμοί Ίδρυση ΔΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ. 80, 1/4/2005) Ομοταγές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1931 17 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ 1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 207 KB N.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3573 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ... 1 Ειδικότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ(ΠΜΣ) ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3576 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος της

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Ερευνητική Εργασία B 3 2 ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης Εμμανουέλλα Στρογγύλη-Τσιότσου Λάζαρος Τράικος Ελένη Φαρμάκη Η Διαιτολογία Η Διαιτολογία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2318 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/393/29.07.1998 (ΦΕΚ 849/τ.Β ) Υ.Α όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ: 210 6878809-813, 210 6878888 Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 840 4 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, πέ ραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα