ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2014) 148 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου EL EL

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ EU/GE/Παράρτημα XVI/el 1

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI-A ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ 1. Οι κατώτατες οριακές τιμές που αναφέρονται στο άρθρο 142 παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας είναι οι ακόλουθες και για τα δύο μέρη: α) ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτονται από αρχές της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, με εξαίρεση τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που ορίζονται στο άρθρο 7 στοιχείο β) τρίτη περίπτωση της οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών β) ευρώ στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από το στοιχείο α) γ) ευρώ στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων και συμβάσεων παραχώρησης δ) ευρώ στην περίπτωση συμβάσεων έργων στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ε) ευρώ στην περίπτωση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 2. Τα κατώτατα όρια που ορίζεται στην παράγραφο 1 προσαρμόζονται, ώστε να αντικατοπτρίζουν τα κατώτατα όρια που ισχύουν σύμφωνα με τον κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1336/2013 της Επιτροπής, της 13 Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κατά τη στιγμή της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας. EU/GE/Παράρτημα XVI-Α/el 1

4 Παράρτημα ΧVΙ-Β ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Φάση Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα Πρόσβαση στην αγορά που παραχωρείται στην ΕΕ από τη Γεωργία Πρόσβαση στην αγορά που παραχωρείται στη Γεωργία από την ΕΕ 1. Εφαρμογή του άρθρου 143 παράγραφος 2 και του άρθρου 144 της παρούσας συμφωνίας Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας Προμήθειες για τις αρχές της κεντρικής δημόσιας διοίκησης Προμήθειες για τις αρχές της κεντρικής δημόσιας διοίκησης Συμφωνία σχετικά με τη στρατηγική για τη μεταρρύθμιση όπως προβλέπεται στο άρθρο 145 της παρούσας συμφωνίας EU/GE/Παράρτημα XVI-Β/el 1

5 Φάση Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα Πρόσβαση στην αγορά που παραχωρείται στην ΕΕ από τη Γεωργία Πρόσβαση στην αγορά που παραχωρείται στη Γεωργία από την ΕΕ 2. Προσέγγιση και εφαρμογή των βασικών στοιχείων της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας Προμήθειες για κρατικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και φορείς που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο Προμήθειες για κρατικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και φορείς που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο Παραρτήματα XVI-C και XVI-D της παρούσας συμφωνίας EU/GE/Παράρτημα XVI-Β/el 2

6 Φάση Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα Πρόσβαση στην αγορά που παραχωρείται στην ΕΕ από τη Γεωργία Πρόσβαση στην αγορά που παραχωρείται στη Γεωργία από την ΕΕ 3. Προσέγγιση και εφαρμογή των βασικών στοιχείων της οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου Έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας Προμήθειες για όλους τους αναθέτοντες φορείς στον τομέα των οργανισμών κοινής ωφέλειας Προμήθειες για όλους τους αναθέτοντες φορείς Παραρτήματα XVI-E και XVI-F της παρούσας συμφωνίας EU/GE/Παράρτημα XVI-Β/el 3

7 Φάση Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα Πρόσβαση στην αγορά που παραχωρείται στην ΕΕ από τη Γεωργία Πρόσβαση στην αγορά που παραχωρείται στη Γεωργία από την ΕΕ 4. Προσέγγιση και εφαρμογή άλλων στοιχείων της οδηγίας 2004/18/ΕΚ Επτά έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας Συμβάσεις υπηρεσιών και έργων και συμβάσεις εκχώρησης για όλες τις αναθέτουσες αρχές Συμβάσεις υπηρεσιών και έργων και συμβάσεις εκχώρησης για όλες τις αναθέτουσες αρχές Παραρτήματα XVI-G, XVI- H και XVI-I της παρούσας συμφωνίας 5. Προσέγγιση και εφαρμογή άλλων στοιχείων της οδηγίας 2004/17/ΕΚ Επτά έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας Συμβάσεις υπηρεσιών και έργων για όλους τους αναθέτοντες φορείς στον τομέα των οργανισμών κοινής ωφέλειας Συμβάσεις υπηρεσιών και έργων για όλους τους αναθέτοντες φορείς στον τομέα των οργανισμών κοινής ωφέλειας Παραρτήματα XVI-J και XVI-K της παρούσας συμφωνίας EU/GE/Παράρτημα XVI-Β/el 4

8 ΤΙΤΛΟΣ Ι Ορισμοί και γενικές αρχές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI-Γ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 (ΦΑΣΗ 2) Άρθρο 1 Ορισμοί (παράγραφοι 1, 2, 8 και 9, παράγραφος 11 στοιχεία α), β) και δ), παράγραφοι 12, 13, 14 και 15) Άρθρο 2 Aρχές που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων Άρθρο 3 Εκχώρηση ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων: ρήτρα αποφυγής διακρίσεων ΤΙΤΛΟΣ ΙI Κανόνες που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικές διατάξεις Άρθρο 4 Άρθρο 6 Οικονομικοί φορείς Εχεμύθεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Πεδίο εφαρμογής 1 Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. EU/GE/Παράρτημα XVI-Γ/el 1

9 Τμήμα 1 Κατώτατα όρια Άρθρο 8 αρχές Άρθρο 9 Συμβάσεις που επιδοτούνται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50 % από τις αναθέτουσες Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των δημόσιων συμβάσεων, των συμφωνιών-πλαισίων και των δυναμικών συστημάτων αγορών Τμήμα 2 Ειδικές περιστάσεις Άρθρο 10 Συμβάσεις στον τομέα της άμυνας Τμήμα 3 Εξαιρούμενες συμβάσεις Άρθρο 12 Συμβάσεις που συνάπτονται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (μόνον ύστερα από προσέγγιση των βασικών κανόνων της οδηγίας 2004/17/ΕΚ) Άρθρο 13 Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Άρθρο 14 Απόρρητες συμβάσεις ή συμβάσεις που απαιτούν ιδιαίτερα μέτρα ασφάλειας Άρθρο 15 Συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει διεθνών κανόνων Άρθρο 16 Ειδικές εξαιρέσεις Άρθρο 18 Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος Τμήμα 4 Ειδικό καθεστώς Άρθρο 19 Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ αποκλειστικότητα ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Καθεστώτα που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών Άρθρο 20 Συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ Α Άρθρο 21 Συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ Β Άρθρο 22 Μεικτές συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ Α και υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ Β EU/GE/Παράρτημα XVI-Γ/el 2

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Ειδικοί κανόνες που διέπουν τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα έγγραφα της σύμβασης Άρθρο 23 Τεχνικές προδιαγραφές Άρθρο 24 Εναλλακτικές προσφορές Άρθρο 25 Υπεργολαβίες Άρθρο 26 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης Άρθρο 27 Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Διαδικασίες Άρθρο 28 Χρήση των ανοικτών, κλειστών και με διαπραγμάτευση διαδικασιών και του ανταγωνιστικού διαλόγου Άρθρο 30 Περιπτώσεις στις οποίες δικαιολογείται η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού Άρθρο 31 Περιπτώσεις στις οποίες δικαιολογείται η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας Τμήμα 1 Δημοσίευση των προκηρύξεων Άρθρο 35 Προκηρύξεις: παράγραφος 1 τηρουμένων των αναλογιών παράγραφος 2 παράγραφος 4 πρώτο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο Άρθρο 36 Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων: παράγραφος 1 παράγραφος 7 EU/GE/Παράρτημα XVI-Γ/el 3

11 Τμήμα 2 Προθεσμίες Άρθρο 38 Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και για την παραλαβή των προσφορών Άρθρο 39 Ανοικτές διαδικασίες: Συγγραφή υποχρεώσεων, έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες Τμήμα 3 Περιεχόμενο και τρόποι διαβίβασης των πληροφοριών Άρθρο 40 Προσκλήσεις υποβολής προσφορών, συμμετοχής στον διάλογο ή διαπραγμάτευσης Άρθρο 41 Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων Τμήμα 4 Επικοινωνίες Άρθρο 42 Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Διεξαγωγή της διαδικασίας Τμήμα 1 Γενικές διατάξεις Άρθρο 44 Έλεγχος της καταλληλότητας, επιλογή των συμμετεχόντων και ανάθεση των συμβάσεων EU/GE/Παράρτημα XVI-Γ/el 4

12 Τμήμα 2 - Κριτήρια ποιοτικής επιλογής Άρθρο 45 Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος Άρθρο 46 Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας Άρθρο 47 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Άρθρο 48 Τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες Άρθρο 49 Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας Άρθρο 50 Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης Άρθρο 51 Συμπληρωματική τεκμηρίωση και πληροφορίες Τμήμα 3 Ανάθεση της σύμβασης Άρθρο 53 Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων Άρθρο 55 Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ Παράρτημα I Κατάλογος των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) Παράρτημα II Υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ) Παράρτημα II A Παράρτημα II B EU/GE/Παράρτημα XVI-Γ/el 5

13 Παράρτημα V Παράρτημα V Παράρτημα VII Παράρτημα VII A Παράρτημα X Κατάλογος των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 7, όσον αφορά τις συμβάσεις που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές στον τομέα της άμυνας Ορισμός ορισμένων τεχνικών προδιαγραφών Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων Απαιτήσεις σχετικά με τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής ή των σχεδίων και μελετών στους διαγωνισμούς μελετών EU/GE/Παράρτημα XVI-Γ/el 6

14 Παράρτημα XVI-Δ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 89/665/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2007/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 (ΦΑΣΗ 2) Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής και διαθεσιμότητα των διαδικασιών προσφυγής Άρθρο 2 Απαιτήσεις για τις διαδικασίες προσφυγής Άρθρο 2α Ανασταλτική προθεσμία Άρθρο 2β Παρεκκλίσεις από την ανασταλτική προθεσμία Άρθρο 2β πρώτο εδάφιο στοιχείο β) Άρθρο 2γ Προθεσμίες άσκησης προσφυγής Άρθρο 2δ Ανενεργό της σύμβασης Παράγραφος 1 στοιχείο β) Παράγραφοι 2 και 3 Άρθρο 2ε Παραβάσεις της παρούσας οδηγίας και εναλλακτικές κυρώσεις Άρθρο 2στ Προθεσμίες 1 2 Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων. Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων EU/GE/Παράρτημα XVI-Δ/el 1

15 Παράρτημα XVI-Ε ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/17/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 (ΦΑΣΗ 3) ΤΙΤΛΟΣ Ι Γενικές διατάξεις που ισχύουν για τις συμβάσεις και για τους διαγωνισμούς μελετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Βασικοί όροι Άρθρο 1 Ορισμοί (παράγραφοι 2, 7, 9, 11, 12 και 13) ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Ορισμός των δραστηριοτήτων και φορέων που καλύπτονται Τμήμα 1 - Φορείς Άρθρο 2 Αναθέτοντες φορείς Τμήμα 2 - Δραστηριότητες που καλύπτονται Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 9 Αέριο, θερμότητα και ηλεκτρισμός Ύδωρ Υπηρεσίες μεταφορών Ταχυδρομικές υπηρεσίες Διατάξεις για την αναζήτηση, εξόρυξη και συλλογή πετρελαίου, αερίου, άνθρακα και άλλων στέρεων καυσίμων καθώς και διατάξεις για τους λιμένες και τους αερολιμένες Συμβάσεις που αφορούν διάφορες δραστηριότητες 1 Οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. EU/GE/Παράρτημα XVI-Ε/el 1

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Γενικές αρχές Άρθρο 10 Αρχές για την ανάθεση των συμβάσεων ΤΙΤΛΟΣ ΙI Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικές διατάξεις Άρθρο 11 Άρθρο 13 Οικονομικοί φορείς Εχεμύθεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Διατάξεις περί κατώτατων ορίων και εξαιρέσεων Τμήμα 1 - Κατώτατα όρια Άρθρο 16 Άρθρο 17 Κατώτατα όρια των συμβάσεων Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων, των συμφωνιώνπλαισίων και των δυναμικών συστημάτων αγορών Τμήμα 2 - Συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης καθώς και συμβάσεις οι οποίες υπάγονται σε ειδικό καθεστώς EU/GE/Παράρτημα XVI-Ε/el 2

17 Υποδιαίρεση 2 - Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλους τους αναθέτοντες φορείς και όλα τα είδη συμβάσεων Άρθρο 19 Άρθρο 20 Άρθρο 21 Άρθρο 22 Άρθρο 23 Συμβάσεις που συνάπτονται με σκοπό τη μεταπώληση ή τη μίσθωση σε τρίτους Συμβάσεις που συνάπτονται με άλλους σκοπούς από την άσκηση μιας από τις οριζόμενες δραστηριότητες ή για την άσκηση μιας τέτοιας δραστηριότητας σε τρίτη χώρα: παράγραφος 1 Απόρρητες συμβάσεις ή συμβάσεις που απαιτούν ειδικά μέτρα ασφάλειας Συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει διεθνών κανόνων Συμβάσεις που ανατίθενται σε συνδεδεμένη επιχείρηση, σε κοινοπραξία ή σε αναθέτοντα φορέα που συμμετέχει σε κοινοπραξία Υποδιαίρεση 3 - Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλους τους αναθέτοντες φορείς αλλά μόνο για τις συμβάσεις υπηρεσιών Άρθρο 24 Άρθρο 25 Συμβάσεις που αφορούν ορισμένες υπηρεσίες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος Υποδιαίρεση 4 - Εξαιρέσεις που ισχύουν για ορισμένους μόνον αναθέτοντες φορείς Άρθρο 26 Συμβάσεις που συνάπτονται από ορισμένους αναθέτοντες φορείς για την αγορά ύδατος και για την προμήθεια ενέργειας ή καυσίμων που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Κανόνες που ισχύουν για τις συμβάσεις υπηρεσιών Άρθρο 31 Άρθρο 32 Άρθρο 33 Συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα XVΙΙ A Συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα XVΙΙ Β Μεικτές συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα XVIΙ A και υπηρεσιών οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα XVIΙ B EU/GE/Παράρτημα XVI-Ε/el 3

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Ειδικοί κανόνες που διέπουν τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα έγγραφα της σύμβασης Άρθρο 34 Άρθρο 35 Άρθρο 36 Άρθρο 37 Άρθρο 39 Τεχνικές προδιαγραφές Ανακοίνωση των τεχνικών προδιαγραφών Εναλλακτικές προσφορές Υπεργολαβία Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία και την προστασία του περιβάλλοντος που απορρέουν από τις διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Διαδικασίες Άρθρο 40 [εκτός από την παράγραφο 3 στοιχεία θ) και ιβ)] Χρησιμοποίηση ανοικτών διαδικασιών, κλειστών διαδικασιών και διαδικασιών με διαπραγμάτευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας Τμήμα 1 - Δημοσίευση των προκηρύξεων και των γνωστοποιήσεων Άρθρο 41 Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις και προκηρύξεις για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής Άρθρο 42 Προκηρύξεις που χρησιμοποιούνται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού: παράγραφοι 1 και 2 Άρθρο 43 Γνωστοποιήσεις για συμβάσεις που έχουν συναφθεί (εκτός από την παράγραφο 1 δεύτερο και τρίτο εδάφιο) Άρθρο 44 Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων (εκτός από την παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο και τις παραγράφους 4, 5 και 7) EU/GE/Παράρτημα XVI-Ε/el 4

19 Τμήμα 2 - Προθεσμίες Άρθρο 45 Άρθρο 46 Άρθρο 47 Προθεσμίες παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και παραλαβής των προσφορών Ανοικτές διαδικασίες: Συγγραφή υποχρεώσεων, έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες Προσκλήσεις υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης Τμήμα 3 - Επικοινωνίες και ενημέρωση Άρθρο 48 Άρθρο 49 Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες Ενημέρωση των αιτούντων προεπιλογή, των υποψηφίων και των προσφερόντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Διεξαγωγή της διαδικασίας Άρθρο 51 Γενικές διατάξεις Τμήμα 1 - Προεπιλογή και ποιοτική επιλογή Άρθρο 52 Άρθρο 54 Αμοιβαία αναγνώριση όσον αφορά τους διοικητικούς, τεχνικούς ή χρηματοοικονομικούς όρους καθώς και τα πιστοποιητικά, τις δοκιμές και τα αποδεικτικά στοιχεία Κριτήρια ποιοτικής επιλογής Τμήμα 2 - Ανάθεση των συμβάσεων Άρθρο 55 Άρθρο 57 Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές EU/GE/Παράρτημα XVI-Ε/el 5

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ Παράρτημα XIII Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων: A. Ανοικτές διαδικασίες Β. Κλειστές διαδικασίες Γ. Διαδικασίες με διαπραγμάτευση Παράρτημα XIV Παράρτημα XV A Παράρτημα XV B Παράρτημα XVI Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην προκήρυξη για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην περιοδική ενδεικτική προκήρυξη Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση της δημοσίευσης περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης για «προφίλ αγοραστή» που δεν χρησιμοποιείται ως μέσο πρόσκλησης σε διαγωνισμό Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση σύναψης συμβάσεων Παράρτημα XVII A Υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 31 Παράρτημα XVII B Υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 32 Παράρτημα XX Παράρτημα XXI Χαρακτηριστικά σχετικά με τη δημοσίευση Ορισμός ορισμένων τεχνικών προδιαγραφών Παράρτημα XXIII Διατάξεις διεθνούς εργατικού δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 59 παράγραφος 4 Παράρτημα XXIV Απαιτήσεις σχετικά με τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής, των αιτήσεων προεπιλογής καθώς και των σχεδίων και μελετών στους διαγωνισμούς EU/GE/Παράρτημα XVI-Ε/el 6

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI-ΣΤ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2007/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 (ΦΑΣΗ 3) Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής και διαθεσιμότητα των διαδικασιών προσφυγής Άρθρο 2 Απαιτήσεις για τις διαδικασίες προσφυγής Άρθρο 2α Ανασταλτική προθεσμία Άρθρο 2β Παρεκκλίσεις από την ανασταλτική προθεσμία Άρθρο 2β πρώτο εδάφιο στοιχείο β) Άρθρο 2γ Προθεσμίες άσκησης προσφυγής Άρθρο 2δ Ανενεργό της σύμβασης Παράγραφος 1 στοιχείο β) Παράγραφοι 2 και 3 Άρθρο 2ε Παραβάσεις της παρούσας οδηγίας και εναλλακτικές κυρώσεις Άρθρο 2στ Προθεσμίες 1 2 Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992, για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων EU/GE/Παράρτημα XVI-ΣΤ/el 1

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI-Ζ ΑΛΛΑ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 (ΦΑΣΗ 4) Τα στοιχεία της οδηγίας 2004/18/ΕΚ που παρατίθενται στο παρόν παράρτημα δεν είναι υποχρεωτικά, αλλά η προσέγγισή τους συνιστάται. Η Γεωργία μπορεί να επιτύχει προσέγγιση των στοιχείων αυτών εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο παράρτημα XVI-B. ΤΙΤΛΟΣ Ι Ορισμοί και γενικές αρχές Άρθρο 1 Ορισμοί [παράγραφοι: 5, 6, 7 και 10 και παράγραφος 11 στοιχείο γ)] ΤΙΤΛΟΣ ΙI Κανόνες που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Πεδίο εφαρμογής Τμήμα 2 Ειδικές περιστάσεις Άρθρο 11 Δημόσιες συμβάσεις και συμφωνίες-πλαίσιο που συνάπτονται από τις κεντρικές αρχές προμηθειών 1 Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. EU/GE/Παράρτημα XVI-Ζ/el 1

23 Τμήμα 4 Ειδικό καθεστώς Άρθρο 19 Παραχωρούμενες συμβάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Διαδικασίες Άρθρο 29 Ανταγωνιστικός διάλογος Άρθρο 32 Συμφωνίες-πλαίσιο Άρθρο 33 Δυναμικά συστήματα αγορών Άρθρο 34 Συμβάσεις δημοσίων έργων: ειδικοί κανόνες που αφορούν την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας Τμήμα 1 Δημοσίευση των προκηρύξεων Άρθρο 35 Προκηρύξεις: παράγραφος 3 και παράγραφος 4 δεύτερο και τρίτο εδάφιο EU/GE/Παράρτημα XVI-Ζ/el 2

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Διεξαγωγή της διαδικασίας Τμήμα 2 - Κριτήρια ποιοτικής επιλογής Άρθρο 52 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου Τμήμα 3 Ανάθεση της σύμβασης Άρθρο 54 Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών EU/GE/Παράρτημα XVI-Ζ/el 3

25 ΤΙΤΛΟΣ Ι Ορισμοί και γενικές αρχές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI-Η ΑΛΛΑ ΔΕΣΜΕΤΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 (ΦΑΣΗ 4) Άρθρο 1 Ορισμοί [παράγραφοι: 3 και 9 και παράγραφος 11 εδάφιο ε)] ΤΙΤΛΟΣ ΙI Κανόνες που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Πεδίο εφαρμογής Τμήμα 3 Εξαιρούμενες συμβάσεις Άρθρο 17 Συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ Κανόνες στον τομέα των συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων 1 Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. EU/GE/Παράρτημα XVI-Η/el 1

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων Άρθρο 56 Πεδίο εφαρμογής Άρθρο 57 Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής (πλην της τελευταίας παραγράφου) Άρθρο 58 Δημοσίευση της προκήρυξης στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων Άρθρο 59 Προθεσμία Άρθρο 60 Υπεργολαβία Άρθρο 61 Ανάθεση συμπληρωματικών έργων στον ανάδοχο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις που συνάπτουν οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης που είναι αναθέτουσες αρχές Άρθρο 62 Εφαρμοστέοι κανόνες ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις που συνάπτουν οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης που δεν είναι αναθέτουσες αρχές Άρθρο 63 Κανόνες δημοσιότητας: κατώτατο όριο και εξαιρέσεις Άρθρο 64 Δημοσίευση της προκήρυξης Άρθρο 65 Προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και την παραλαβή των προσφορών EU/GE/Παράρτημα XVI-Η/el 2

27 ΤΙΤΛΟΣ IV Κανόνες που εφαρμόζονται στους διαγωνισμούς μελετών στον τομέα των υπηρεσιών Άρθρο 66 Γενικές διατάξεις Άρθρο 67 Πεδίο εφαρμογής Άρθρο 68 Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής Άρθρο 69 Προκηρύξεις Άρθρο 70 Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων για τους διαγωνισμούς μελετών Άρθρο 71 Μέσα επικοινωνίας Άρθρο 72 Επιλογή των ανταγωνιζομένων Άρθρο 73 Σύνθεση της κριτικής επιτροπής Άρθρο 74 Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ Παράρτημα VII B Παράρτημα VII Γ Παράρτημα VII Δ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις συμβάσεων του αναδόχου σύμβασης παραχώρησης που δεν είναι αναθέτουσα αρχή Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις διαγωνισμών μελετών στον τομέα των υπηρεσιών EU/GE/Παράρτημα XVI-Η/el 3

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI-Θ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 89/665/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2007/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 (ΦΑΣΗ 4) Άρθρο 2β Παρεκκλίσεις από την ανασταλτική προθεσμία Άρθρο 2β πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) Άρθρο 2δ Ανενεργό της σύμβασης Άρθρο 2δ πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) Παράγραφος Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων. Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων EU/GE/Παράρτημα XVI-Θ/el 1

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI-ΣΤ ΑΛΛΑ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/17/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 (ΦΑΣΗ 5) Τα στοιχεία της οδηγίας 2004/18/ΕΚ που παρατίθενται στο παρόν παράρτημα δεν είναι υποχρεωτικά, αλλά η προσέγγισή τους συνιστάται. Η Γεωργία μπορεί να επιτύχει προσέγγιση των στοιχείων αυτών εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο παράρτημα XVI-B. ΤΙΤΛΟΣ Ι Γενικές διατάξεις που ισχύουν για τις συμβάσεις και για τους διαγωνισμούς μελετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Βασικοί όροι Άρθρο 1 Ορισμοί (παράγραφοι 4, 5, 6 και 8) ΤΙΤΛΟΣ ΙI Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις 1 Οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. EU/GE/Παράρτημα XVI-Ι/el 1

30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικές διατάξεις Άρθρο 14 Συμφωνίες-πλαίσιο Άρθρο 15 Δυναμικά συστήματα αγορών Τμήμα 2 - Συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης καθώς και συμβάσεις οι οποίες υπάγονται σε ειδικό καθεστώς Υποδιαίρεση 5 - Συμβάσεις οι οποίες υπάγονται σε ειδικό καθεστώς, και διατάξεις σχετικά με τις κεντρικές αρχές προμηθειών καθώς και με τον γενικό μηχανισμό Άρθρο 28 Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ αποκλειστικότητα Άρθρο 29 Συμβάσεις και συμφωνίες-πλαίσιο που συνάπτονται από κεντρικές αρχές προμηθειών ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Διαδικασίες Άρθρο 40 παράγραφος 3 σημεία θ) και ιβ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας Τμήμα 1 - Δημοσίευση των προκηρύξεων και των γνωστοποιήσεων Άρθρο 42 Προκηρύξεις που χρησιμοποιούνται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού Άρθρο 43 Γνωστοποιήσεις για συμβάσεις που έχουν συναφθεί (μόνο για την παράγραφο 1 δεύτερο και τρίτο εδάφιο) EU/GE/Παράρτημα XVI-Ι/el 2

31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Διεξαγωγή της διαδικασίας Τμήμα 2 - Ανάθεση των συμβάσεων Άρθρο 56 Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ Παράρτημα XIII Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων: Δ. Απλουστευμένη προκήρυξη διαγωνισμού στο πλαίσιο ενός δυναμικού συστήματος αγορών EU/GE/Παράρτημα XVI-Ι/el 3

32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI-ΙΑ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2007/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 (ΦΑΣΗ 5) Άρθρο 2β Παρεκκλίσεις από την ανασταλτική προθεσμία Άρθρο 2β πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) Άρθρο 2δ Ανενεργό της σύμβασης Άρθρο 2δ πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) Παράγραφος Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων. EU/GE/Παράρτημα XVI-ΙΑ/el 1

33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI-ΙΒ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα δεν υπόκεινται στη διαδικασία της προσέγγισης. ΤΙΤΛΟΣ ΙI Κανόνες που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικές διατάξεις Άρθρο 5 Όροι σχετικά με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας Τμήμα 1 Δημοσίευση των προκηρύξεων Άρθρο 36 Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων: παράγραφοι 2, 3, 4, 5, 6 και 8 Άρθρο 37 Μη υποχρεωτική δημοσίευση Τμήμα 5 Πρακτικά Άρθρο 43 Περιεχόμενο των πρακτικών 1 Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. EU/GE/Παράρτημα XVI-ΙΒ/el 1

34 ΤΙΤΛΟΣ V Στατιστικές υποχρεώσεις, εκτελεστικές αρμοδιότητες και τελικές διατάξεις Άρθρο 75 Στατιστικές υποχρεώσεις Άρθρο 76 Περιεχόμενο στατιστικής κατάστασης Άρθρο 77 Συμβουλευτική επιτροπή Άρθρο 78 Αναθεώρηση των κατώτατων ορίων Άρθρο 79 Τροποποιήσεις Άρθρο 80 Εφαρμογή Άρθρο 81 Μηχανισμοί παρακολούθησης Άρθρο 82 Καταργούμενες διατάξεις Άρθρο 83 Έναρξη ισχύος Άρθρο 84 Αποδέκτες EU/GE/Παράρτημα XVI-ΙΒ/el 2

35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ Παράρτημα III Παράρτημα IV Παράρτημα VIII Παράρτημα IX Παράρτημα IX A Παράρτημα IX B Παράρτημα IX Γ Κατάλογος των οργανισμών και των κατηγοριών οργανισμών δημόσιου δικαίου που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 9 δεύτερο εδάφιο Κεντρικές κυβερνητικές αρχές Προδιαγραφές σχετικά με τη δημοσίευση Μητρώα Συμβάσεις δημοσίων έργων Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών Παράρτημα XI Προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής (άρθρο 80) Παράρτημα XII Πίνακας αντιστοιχίας EU/GE/Παράρτημα XVI-ΙΒ/el 3

36 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI-ΙΓ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/17/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα δεν υπόκεινται στη διαδικασία της προσέγγισης. ΤΙΤΛΟΣ Ι Γενικές διατάξεις που ισχύουν για τις συμβάσεις και για τους διαγωνισμούς μελετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Ορισμός των δραστηριοτήτων και φορέων που καλύπτονται Τμήμα 2 - Δραστηριότητες που καλύπτονται Άρθρο 8 Κατάλογοι αναθετόντων φορέων ΤΙΤΛΟΣ ΙI Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικές διατάξεις Άρθρο 12 Όροι που αφορούν τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου Τμήμα 2 - Συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης καθώς και συμβάσεις οι οποίες υπάγονται σε ειδικό καθεστώς 1 Οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. EU/GE/Παράρτημα XVI-ΙΓ/el 1

37 Υποδιαίρεση 1 Άρθρο 18 Συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών Υποδιαίρεση 2 - Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλους τους αναθέτοντες φορείς και όλα τα είδη συμβάσεων Άρθρο 20 Συμβάσεις που συνάπτονται με άλλους σκοπούς από την άσκηση μιας από τις οριζόμενες δραστηριότητες ή για την άσκηση μιας τέτοιας δραστηριότητας σε τρίτη χώρα: παράγραφος 2 Υποδιαίρεση 5 - Συμβάσεις οι οποίες υπάγονται σε ειδικό καθεστώς, και διατάξεις σχετικά με τις κεντρικές αρχές προμηθειών καθώς και με τον γενικό μηχανισμό Άρθρο 27 Συμβάσεις οι οποίες υπάγονται σε ειδικό καθεστώς Άρθρο 30 Διαδικασία για τον προσδιορισμό του κατά πόσον δεδομένη δραστηριότητα είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Ειδικοί κανόνες που διέπουν τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα έγγραφα της σύμβασης Άρθρο 38 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης EU/GE/Παράρτημα XVI-ΙΓ/el 2

38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας Τμήμα 1 - Δημοσίευση των προκηρύξεων και των γνωστοποιήσεων Άρθρο 44 Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων (μόνο για την παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο και τις παραγράφους 4, 5 και 7) Τμήμα 3 - Επικοινωνίες και ενημέρωση Άρθρο 50 Πληροφορίες που πρέπει να διατηρούνται για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Διεξαγωγή της διαδικασίας Τμήμα 3 - Προσφορές που περιέχουν προϊόντα, καταγωγής τρίτων χωρών και σχέσεις με τις χώρες αυτές Άρθρο 58 Προσφορές που περιέχουν προϊόντα, καταγωγής τρίτων χωρών Άρθρο 59 Σχέσεις με τρίτες χώρες στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών EU/GE/Παράρτημα XVI-ΙΓ/el 3

39 ΤΙΤΛΟΣ IV Στατιστικές υποχρεώσεις, εκτελεστικές αρμοδιότητες και τελικές διατάξεις Άρθρο 67 Στατιστικές υποχρεώσεις Άρθρο 68 Διαδικασία επιτροπής Άρθρο 69 Αναθεώρηση των κατώτατων ορίων Άρθρο 70 Τροποποιήσεις Άρθρο 71 Εφαρμογή Άρθρο 72 Μηχανισμοί παρακολούθησης Άρθρο 73 Κατάργηση Άρθρο 74 Έναρξη ισχύος Άρθρο 75 Αποδέκτες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ Παράρτημα I Παράρτημα II Παράρτημα III Παράρτημα IV Παράρτημα V Παράρτημα VI Αναθέτοντες φορείς στους τομείς της μεταφοράς ή της διανομής αερίου ή θερμότητας Αναθέτοντες φορείς στους τομείς της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής ηλεκτρισμού Αναθέτοντες φορείς στους τομείς της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής πόσιμου ύδατος Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των μεταφορών με αστικό σιδηρόδρομο, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορείο Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών Παράρτημα VII Αναθέτοντες φορείς στους τομείς της αναζήτησης και άντλησης πετρελαίου ή αερίου EU/GE/Παράρτημα XVI-ΙΓ/el 4

40 Παράρτημα VIII Παράρτημα IX Παράρτημα X Αναθέτοντες φορείς στους τομείς της αναζήτησης και εξόρυξης γαιανθράκων και άλλων στερεών καυσίμων Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των εγκαταστάσεων θαλασσίου λιμένα, λιμένα εσωτερικού πλωτού δικτύου ή άλλου τερματικού σταθμού Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των εγκαταστάσεων αερολιμένα Παράρτημα XI Κατάλογος της νομοθεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 3 Παράρτημα XII Κατάλογος των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) Παράρτημα XXII Συνοπτικός πίνακας των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 45 Παράρτημα XXV Παράρτημα XXVI Προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής Πίνακας αντιστοιχίας EU/GE/Παράρτημα XVI-ΙΓ/el 5

41 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI-ΙΔ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 89/665/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2007/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα δεν υπόκεινται στη διαδικασία της προσέγγισης. Άρθρο 2β Παρεκκλίσεις από την ανασταλτική προθεσμία Άρθρο 2β πρώτο εδάφιο στοιχείο α) Άρθρο 2δ Ανενεργό της σύμβασης Άρθρο 2δ παράγραφος 1 στοιχείο α) Παράγραφος 4 Άρθρο 3 Διορθωτικός μηχανισμός Άρθρο 3α Περιεχόμενο προκήρυξης για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια Άρθρο 3β Διαδικασία επιτροπής Άρθρο 4 Εφαρμογή Άρθρο 4α Επανεξέταση 1 2 Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων. Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων. EU/GE/Παράρτημα XVI-ΙΔ/el 1

42 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI-ΙΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2007/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα δεν υπόκεινται στη διαδικασία της προσέγγισης. Άρθρο 2β Παρεκκλίσεις από την ανασταλτική προθεσμία Άρθρο 2β πρώτο εδάφιο στοιχείο α) Άρθρο 2δ Ανενεργό της σύμβασης Άρθρο 2δ παράγραφος 1 στοιχείο α) Παράγραφος 4 Άρθρο 3α Περιεχόμενο προκήρυξης για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια Άρθρο 3β Διαδικασία επιτροπής Άρθρο 8 Διορθωτικός μηχανισμός Άρθρο 12 Εφαρμογή της οδηγίας Άρθρο 12α Επανεξέταση 1 2 Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων. EU/GE/Παράρτημα XVI-ΙΕ/el 1

43 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI-ΙΣΤ ΓΕΩΡΓΙΑ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Κατάρτιση, στις χώρες της ΕΕ και στη Γεωργία, γεωργιανών ανωτέρων υπαλλήλων από κρατικούς φορείς αρμόδιους για τις δημόσιες συμβάσεις Κατάρτιση προμηθευτών που ενδιαφέρονται για δημόσιες συμβάσεις Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με βέλτιστες πρακτικές και ρυθμιστικούς κανόνες στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων Βελτίωση της λειτουργικότητας του ιστοτόπου για τις δημόσιες συμβάσεις και καθιέρωση συστήματος παρακολούθησης των δημόσιων συμβάσεων Διαβουλεύσεις και μεθοδολογική βοήθεια από την Ένωση για την εφαρμογή σύγχρονων ηλεκτρονικών τεχνολογιών στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων Ενίσχυση των φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την εξασφάλιση μιας συνεκτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις και την ανεξάρτητη και αμερόληπτη εξέταση (επανεξέταση) των αποφάσεων των αναθετουσών αρχών (Βλέπε άρθρο 143 παράγραφος 2 της παρούσας συμφωνίας) EU/GE/Παράρτημα XVI-ΙΣΤ/el 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 703 final - Annex 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 703 final - Annex 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0346 (NLE) 14116/16 ADD 1 COEST 289 WTO 316 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 27.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 842/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Αυγούστου 2011 περί καταρτίσεως τυποποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 1.10.2005 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 Άρθρο 3 Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2 Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu Τμήμα I: Αναθέτων φορέας Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2 Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu Τμήμα I: Αναθέτων φορέας Περιοδική ενδεικτική προκήρυξη υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2 Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu Τμήμα I: Αναθέτων φορέας Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες υπηρεσίες κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2 Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu Τμήμα I: Αναθέτων φορέας Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. Το κείμενο του νόμου με περιεχόμενα σε ενιαία, αναζητήσιμη μορφή.

Νόμος Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. Το κείμενο του νόμου με περιεχόμενα σε ενιαία, αναζητήσιμη μορφή. Το κείμενο του νόμου 4412/2016, στην ισχύουσα μορφή του ως ενιαίο κείμενο είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: www.eaadhsy.gr/n4412. Ακολουθεί το κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη διαγωνισμού μελετών

Προκήρυξη διαγωνισμού μελετών Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες και ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2 Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις Γνωστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική προκήρυξη για συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας

Προκαταρκτική προκήρυξη για συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες και ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα προεπιλογής Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας

Σύστημα προεπιλογής Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας Τμήμα I: Αναθέτων φορέας Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Specimen. Προκήρυξη για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια. Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

Specimen. Προκήρυξη για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια. Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu Η παρούσα προκήρυξη έχει στόχο την παροχή της εκούσιας εκ των προτέρων διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α / 18-6-2008)

ΝΟΜΟΣ 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α / 18-6-2008) ΝΟΜΟΣ 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α / 18-6-2008) Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Ν. 3669/2008 Άρθρο πρώτο ΜΕΡΟΣ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ )

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ ) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) Έκδοση της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτέλεσμα διαγωνισμού μελετών

Αποτέλεσμα διαγωνισμού μελετών Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες και ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες και ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Ευρωπαϊκή Ένωση Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες και ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΠΠΑΔ)

Μονάδα Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΠΠΑΔ) Μονάδα Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΠΠΑΔ) Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Υπηρεσιών Οδηγίες ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ 2016 Περιεχόμενα 1. Κόστος προμήθειας: 0,01 έως 5.870 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα 9 /2/2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα 9 /2/2010 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα 9 /2/2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ. 11δ/ο/10/9-Ω ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ, ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ(

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2 Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή Προκαταρκτική προκήρυξη Οδηγία 2014/24/ΕΕ Η παρούσα προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4070, 17/2/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4070, 17/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩN ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-Κ.ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Σ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-Κ.ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 1 «Δημόσιος Τομέας» «Γενική Κυβέρνηση» και «Κεντρική Κυβέρνηση» έχουν την έννοια που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α 143). 2 «Δημόσιες συμβάσεις» Eίναι συμβάσεις έργων, υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Παπαπαναγιώτου Χαρίκλεια Ζάχου

Άννα Παπαπαναγιώτου Χαρίκλεια Ζάχου Προσέγγιση του ν. 4412/2016 υπό το πρίσμα των σημαντικότερων αλλαγών που εισήγαγε προσαρμόζοντας την κοινοτική οδηγία 2014/24/ΕΕ. Άννα Παπαπαναγιώτου Χαρίκλεια Ζάχου Γιατί μια νέα νομοθεσία για τις δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2 Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 1 (παρακαλείστε να προσδιορίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2 Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ Υπαγόμενοι φορείς. Ι. Πεδίο εφαρμογής. ΙΙ. Υπαγόμενοι φορείς. 1. Πεδίο εφαρμογής Βιβλίου ΙΙ

Πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ Υπαγόμενοι φορείς. Ι. Πεδίο εφαρμογής. ΙΙ. Υπαγόμενοι φορείς. 1. Πεδίο εφαρμογής Βιβλίου ΙΙ Πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ Υπαγόμενοι φορείς Ι. Πεδίο εφαρμογής ΙΙ. Υπαγόμενοι φορείς 1. Πεδίο εφαρμογής Βιβλίου ΙΙ Το Βιβλίο ΙΙ (άρθρα 222 έως 338) θεσπίζει κανόνες για τις διαδικασίες προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΠΠΑΔ)

Μονάδα Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΠΠΑΔ) Μονάδα Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΠΠΑΔ) Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Υπηρεσιών Οδηγίες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 Περιεχόμενα 1. Κόστος προμήθειας: 0,01 έως 20.000 (MH Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στο καθεστώς σύναψης συμβάσεων στους τομείς κοινής ωφέλειας (ύδωρ, ενέργεια, μεταφορές, ταχυδρομικές υπηρεσίες)

Αλλαγές στο καθεστώς σύναψης συμβάσεων στους τομείς κοινής ωφέλειας (ύδωρ, ενέργεια, μεταφορές, ταχυδρομικές υπηρεσίες) ΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» Αλλαγές στο καθεστώς σύναψης συμβάσεων στους τομείς κοινής ωφέλειας (ύδωρ, ενέργεια, μεταφορές, ταχυδρομικές υπηρεσίες)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4070, 17/2/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4070, 17/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Μύκονος: Έρευνα αγοράς και οικονομική έρευνα δημοσκοπήσεις και στατιστικές 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Μύκονος: Έρευνα αγοράς και οικονομική έρευνα δημοσκοπήσεις και στατιστικές 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306611-2017:text:el:html Ελλάδα-Μύκονος: Έρευνα αγοράς και οικονομική έρευνα δημοσκοπήσεις και στατιστικές 2017/S

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες συμβάσεις. Άρθρα 26, 34, 53 παράγραφος 1, 56, 57, 62 και 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Δημόσιες συμβάσεις. Άρθρα 26, 34, 53 παράγραφος 1, 56, 57, 62 και 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Δημόσιες συμβάσεις Ο δημόσιες αρχές συνάπτουν συμβάσεις προκειμένου να διασφαλίσουν την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών. Οι εν λόγω συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού 2014/S Προκήρυξη σύμβασης

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού 2014/S Προκήρυξη σύμβασης 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:169852-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων

Διαβάστε περισσότερα

GR-Ιωάννινα: Καύσιμα 2011/S 227-368487. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Ιωάννινα: Καύσιμα 2011/S 227-368487. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368487-2011:text:el:html GR-Ιωάννινα: Καύσιμα 2011/S 227-368487 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41824-2015:text:el:html Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:321458-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S 182-321458 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.9.2016 COM(2016) 605 final/2 ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Πάτρα: Εξυπηρετητές 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Αγαθά

Ελλάδα-Πάτρα: Εξυπηρετητές 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Αγαθά 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:360087-2017:text:el:html Ελλάδα-: Εξυπηρετητές 2017/S 176-360087 Προκήρυξη σύμβασης Αγαθά Οδηγία 2014/24/ΕΕ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 148 final ANNEX 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Κωδικός: Δ.ΔΔ.120 Αρ. Έκδ.: 3 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 1

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Κωδικός: Δ.ΔΔ.120 Αρ. Έκδ.: 3 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 1 Κωδικός: Δ.ΔΔ.120 Αρ. Έκδ.: 3 Ημ/νία Έκδ.: 14-05-10 Σελ. 1 από 1 1. Εισαγωγή Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να περιγράψει τις ενέργειες που απαιτούνται με στόχο τον προγραμματισμό των προμηθειών, τη

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2014/S Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:357564-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Σ/Ν

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Σ/Ν ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το σχέδιο νόμου (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Ελληνικό/Αθήνα: Καύσιμα αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης 2014/S 055-091609. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Ελληνικό/Αθήνα: Καύσιμα αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης 2014/S 055-091609. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91609-2014:text:el:html Ελλάδα-Ελληνικό/Αθήνα: Καύσιμα αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης 2014/S 055-091609 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. Έναρξη ισχύος 1. Ισχύς από τη δημοσίευση άρθρο 379 παρ.1 του Ν.4412/2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3497/ Ποιες συμβάσεις καταλαμβάνει όλες

ΙI. Έναρξη ισχύος 1. Ισχύς από τη δημοσίευση άρθρο 379 παρ.1 του Ν.4412/2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3497/ Ποιες συμβάσεις καταλαμβάνει όλες ΙI. Έναρξη ισχύος 1. Ισχύς από τη δημοσίευση Η ισχύς των διατάξεων του Ν.4412/2016 αρχίζει από τη δημοσίευσή του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. (άρθρο 379 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78771-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:185680-2012:text:el:html CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S 112-185680 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-052302. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-052302. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52302-2015:text:el:html Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-052302 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Πειραιάς: Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Αγαθά

Ελλάδα-Πειραιάς: Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Αγαθά 1 / 8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:282846-2017:text:el:html Ελλάδα-: Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας 2017/S 138-282846

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-051728. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-051728. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51728-2015:text:el:html Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-051728 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Χέπης Φαξ:

Γιάννης Χέπης Φαξ: 1/ 5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Επίσημη επωνυμία:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Σήματα και συναφή είδη 2011/S 246-399626. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Αθήνα: Σήματα και συναφή είδη 2011/S 246-399626. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:399626-2011:text:el:html GR-Αθήνα: Σήματα και συναφή είδη 2011/S 246-399626 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 2016/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Αγαθά

Ελλάδα-Αθήνα: Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 2016/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Αγαθά 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:455294-2016:text:el:html Ελλάδα-: Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 2016/S 248-455294 Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικής προκήρυξης

Προκαταρκτικής προκήρυξης Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Ιωάννινα: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Ιωάννινα: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1 / 6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270202-2017:text:el:html Ελλάδα-: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2017/S 132-270202 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

1/ 5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL Διαγωνισμός αρ. 93/2016 για την προμήθεια και παράδοση ανταλλακτικών

1/ 5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL Διαγωνισμός αρ. 93/2016 για την προμήθεια και παράδοση ανταλλακτικών 1/ 5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Επίσημη επωνυμία:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2013/S Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222437-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

10-12 Λεύκωνος Πόλη: Λευκωσία Ταχ. κώδικας: Φαξ:

10-12 Λεύκωνος Πόλη: Λευκωσία Ταχ. κώδικας: Φαξ: 1/ 6 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Επίσημη επωνυμία:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΕ ΙΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΕ ΙΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4070, 17.2.2006 Ν. 12(Ι)/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1/ 5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL Προμήθεια αρ. 106/2016 Για την προμήθεια μηχανελαίων για το έτος 2017

1/ 5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL Προμήθεια αρ. 106/2016 Για την προμήθεια μηχανελαίων για το έτος 2017 1/ 5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Επίσημη επωνυμία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final ANNEX 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη σύμβασης. Αγαθά

Προκήρυξη σύμβασης. Αγαθά 1 / 5 Προκήρυξη σύμβασης Αγαθά Οδηγία 2014/24/ΕΕ Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 13561 ΕΛΛΑΔΑ Αρμόδιος για πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

6. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή».

6. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις γνωστοποιήσεις δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης σε «προφίλ αγοραστή» 2.

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική προκήρυξη για σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας 1

Προκαταρκτική προκήρυξη για σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας 1 Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος-Λευκωσία: Ιατρικά αναλώσιμα 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Κύπρος-Λευκωσία: Ιατρικά αναλώσιμα 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1 / 9 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151352-2017:text:el:html Κύπρος-Λευκωσία: Ιατρικά αναλώσιμα 2017/S 078-151352 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Κομοτηνή: Υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Κομοτηνή: Υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301956-2017:text:el:html Ελλάδα-: Υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων 2017/S 146-301956 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222401-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2013/S 129-222401 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368129-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνας Ανδρέου Φαξ:

Κατερίνας Ανδρέου Φαξ: 1/ 6 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Επίσημη επωνυμία:

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης.

GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110782-2013:text:el:html GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

1/ 5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL Διαγωνισμός για την προμήθεια: (α) χαρτιού υγείας και (β) χαρτιού για σκούπισμα χεριών

1/ 5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL Διαγωνισμός για την προμήθεια: (α) χαρτιού υγείας και (β) χαρτιού για σκούπισμα χεριών 1/ 5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Τ.Θ. 40045 Σημείο(α)

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257861-2017:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 2017/S 126-257861 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας,

με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, L 311/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.11.2016 Διορθωτικό στην οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0085 (NLE) 7941/14 ADD 8 COEST 98 PESC 298 JAI 180 WTO 111 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών N.4412/2016

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών N.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών N.4412/2016 mydocmangr@gmail.com ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ e-book Πρώτη έκδοση 2016-14.9.2016 e-book Πρώτη έκδοση-14.9.2016 Από το χειρόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Λαγός Φαξ:

Μιχάλης Λαγός Φαξ: 1/ 8 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Επίσημη επωνυμία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 3 PART 1/4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 2 PART 1/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

1/ 5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL Κατασκευή Χώρου Στάθμευσης στην οδό Πιγιαλέ Πασά στη Λάρνακα (12/2014)

1/ 5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL Κατασκευή Χώρου Στάθμευσης στην οδό Πιγιαλέ Πασά στη Λάρνακα (12/2014) 1/ 5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Τ.Θ. 40045 Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΥΔ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΥΔ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΥΔ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261364-2017:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 2017/S 128-261364 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θεσσαλονίκη: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

GR-Θεσσαλονίκη: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80483-2012:text:el:html GR-Θεσσαλονίκη: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών 2012/S

Διαβάστε περισσότερα

Φαξ:

Φαξ: 1/ 5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Ταχ. διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Χατζηκωστή Φαξ:

Έφη Χατζηκωστή Φαξ: 1/ 6 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Επίσημη επωνυμία:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209980-2017:text:el:html Ελλάδα-Πάτρα: Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2017/S 105-209980 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2 Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης Αποτελέσματα της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2014 COM(2014) 574 final 2014/0264 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

10-12 Λεύκωνος Πόλη: Λευκωσία Ταχ. κώδικας: Φαξ:

10-12 Λεύκωνος Πόλη: Λευκωσία Ταχ. κώδικας: Φαξ: 1/ 6 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Επίσημη επωνυμία:

Διαβάστε περισσότερα