ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2015) 161 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ EL EL

2 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

3 Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 1, και ιδίως το άρθρο 41, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο , και ιδίως το άρθρο 10, τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 που εγκρίθηκε στις 17 Δεκεμβρίου , το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2015 4, που εγκρίθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2015, το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2015 5, που εγκρίθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2015, το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015 6, που εγκρίθηκε στις [15 Απριλίου 2015], Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει με το παρόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4 στον προϋπολογισμό του ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Οι αλλαγές στην κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά τμήμα είναι διαθέσιμες στο EUR-Lex ( Η απόδοση στην αγγλική γλώσσα των μεταβολών στην κατάσταση αυτή επισυνάπτεται για ενημερωτικούς λόγους ως παράρτημα του προϋπολογισμού ΕΕ L 298 της , σ. 1. ΕΕ L 347 της , σ ΕΕ L 69 της , σ. 1. COM(2015) 11 final της COM(2015) 16 final της COM(2015) [XXX final της ]. 1

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΙΤΑΛΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΔΠ

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 4 για το έτος 2015 καλύπτει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) για ποσό ύψους ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών. Η κινητοποίηση αφορά δύο πλημμύρες στη Ρουμανία, μία πλημμύρα στη Βουλγαρία και μία στην Ιταλία. 2. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014 η Επιτροπή έλαβε τέσσερις ακόμη αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση από το ΤΑΕΕ που αφορούν καταστροφές στη Ρουμανία (πλημμύρες την άνοιξη και το καλοκαίρι), τη Βουλγαρία (πλημμύρες το καλοκαίρι) και την Ιταλία (πλημμύρες το φθινόπωρο). Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν διεξοδικά και τις τέσσερις αιτήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου για την ίδρυση του ΤΑΕΕ 7 (εφεξής «ο κανονισμός»), και ιδίως τα άρθρα 2, 3 και 4. Τα σημαντικότερα στοιχεία των αξιολογήσεων συνοψίζονται κατωτέρω. 2.1 Ρουμανία πλημμύρες την άνοιξη (1) Κατά τη διάρκεια του Απριλίου και Μαΐου 2014, μεγάλα τμήματα της Ρουμανίας επλήγησαν από εκτεταμένες πλημμύρες που προκάλεσαν καταστροφές σε δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές, ιδιωτικές κατοικίες και στη γεωργία. (2) Πρόκειται για πλημμύρες φυσικής προέλευσης και, επομένως, εμπίπτουν στο βασικό πεδίο εφαρμογής του ΤΑΕΕ. (3) Η αίτηση της Ρουμανίας ελήφθη στις 9 Ιουλίου 2014, εντός της προθεσμίας των 12 εβδομάδων από την καταγραφή της πρώτης ζημίας στις 19 Απριλίου (4) Η Ρουμανία δεν ζήτησε την πληρωμή προκαταβολής. (5) Η αίτηση υποβλήθηκε ως καταστροφή σε «γειτονική χώρα», σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, μια χώρα που έχει πληγεί από την ίδια καταστροφή με γειτονική χώρα για την οποία η καταστροφή θεωρείται μείζων καταστροφή δύναται, κατ εξαίρεση, να λάβει ενίσχυση από το ΤΑΕΕ, ακόμη και αν στην εν λόγω χώρα η καταστροφή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μείζων ή περιφερειακή. Η Ρουμανία ισχυρίστηκε ότι επλήγη από την ίδια καταστροφή με εκείνη που σημειώθηκε στη Σερβία από τις 14 Μαΐου 2014 και μετά, η οποία είχε θεωρηθεί από την Επιτροπή μείζων καταστροφή. (6) Ωστόσο, στην αξιολόγησή της των μετεωρολογικών συνθηκών, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα στοιχεία που υπέβαλαν οι ρουμανικές αρχές δεν επιτρέπουν να αποδοθούν όλες οι ζημίες (που σημειώθηκαν από τις 19 Απριλίου και μετά) στην ίδια καταστροφή που έπληξε τη Σερβία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ζήτησε από τη Ρουμανία να επανεξετάσει και να επικαιροποιήσει την αίτησή της, αποκλείοντας τις ζημίες που είχαν σημειωθεί πριν από τις 14 Μαΐου. Η Επιτροπή έλαβε αναθεωρημένη αίτηση της Ρουμανίας στις 29 Σεπτεμβρίου (7) Στην αναθεωρημένη αίτηση οι ρουμανικές αρχές εκτιμούν ότι η συνολική άμεση ζημία που προκλήθηκε από την καταστροφή ανέρχεται σε 167,927 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό 7 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 311 της , σ. 3), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 661/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014 (ΕΕ L 189 της , σ. 143). 3

6 αντιπροσωπεύει το 0,13% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Ρουμανίας (ΑΕΕ) ή το 21,43% του κατώτατου ορίου μείζονος καταστροφής για την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ ύψους 783,738 εκατ. ευρώ που ίσχυε για τη Ρουμανία το 2014 (δηλαδή, το 0,6% του ΑΕΕ με βάση τα στοιχεία του 2012). Δεδομένου ότι οι συνολικές άμεσες ζημίες παρέμεναν κάτω από το κατώτατο όριο μείζονος καταστροφής και δεν έφταναν το κατώτατο όριο περιφερειακής καταστροφής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού, η αίτηση αξιολογήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 4 που ισχύουν για γειτονική χώρα. (8) Όσον αφορά τον αντίκτυπο και τις συνέπειές της, η καταστροφή έπληξε 30 από τις 42 επαρχίες της Ρουμανίας, προκάλεσε την εκκένωση των κατοίκων και σημαντικές ζημίες και επηρέασε σοβαρά διάφορους τομείς της οικονομίας. Ζημίες αναφέρθηκαν ιδίως στις υποδομές πρόληψης, τις μεταφορές, τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, την ενέργεια και τις υποδομές επικοινωνίας. Όσον αφορά τη γεωργία, οι πλημμύρες προκάλεσαν την καταστροφή καλλιεργειών και την απώλεια ζώων στον τομέα της δασοκομίας οι οδοί πρόσβασης και τα φυτώρια καταστράφηκαν από ρήξη των φραγμάτων τέλος, πλημμύρισαν ιδιωτικές κατοικίες, καθώς και σχολεία, νοσοκομεία, άλλα δημόσια κτίρια και πολιτιστικά περιουσιακά στοιχεία. (9) Το κόστος των επειγουσών ενεργειών πρώτης ανάγκης που είναι επιλέξιμες δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού εκτιμήθηκε από τις ρουμανικές αρχές σε 145,527 εκατ. ευρώ και κατανεμήθηκε ανά είδος ενέργειας. Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους των επειγουσών ενεργειών (άνω των 95 εκατ. ευρώ) αφορά ενέργειες αποκατάστασης στον τομέα των μεταφορών. Το δεύτερο μεγαλύτερο μέρος του κόστους αφορά τη διασφάλιση προληπτικής υποδομής που ανέρχεται σε 44 εκατ. ευρώ. (10) Οι πληγείσες περιφέρειες εμπίπτουν στις «λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες» στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών (ΕΔΕ) ταμείων ( ). Οι ρουμανικές αρχές δεν δήλωσαν στην Επιτροπή την πρόθεση να ανακατανείμουν τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα των ΕΔΕ ταμείων σε μέτρα αποκατάστασης. (11) Όσον αφορά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων καταστροφών που συνδέονται με τον χαρακτήρα των καταστροφών, η Ρουμανία βρίσκεται στη διαδικασία εφαρμογής της οδηγίας 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας (εφεξής η «οδηγία για τις πλημμύρες»). Ως δεύτερο στάδιο εφαρμογής της οδηγίας, η Ρουμανία προετοίμασε από τον Μάρτιο του 2014 χάρτες επικινδυνότητας και κινδύνων πλημμύρας για τις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχές που αντιμετωπίζουν δυνητικούς σοβαρούς κινδύνους πλημμύρας. (12) Την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν είχε κινηθεί για τη Ρουμανία διαδικασία επί παραβάσει σχετικά με την ενωσιακή νομοθεσία που αφορά τον χαρακτήρα της καταστροφής. (13) Οι ρουμανικές αρχές δεν ανέφεραν καμία ασφαλιστική κάλυψη για τις επιλέξιμες δαπάνες. 2.2 Ρουμανία πλημμύρες το καλοκαίρι (1) Κατά την περίοδο από τέλη Ιουλίου έως μέσα Αυγούστου 2014, τα νοτιοδυτικά τμήματα της Ρουμανίας επλήγησαν από σφοδρές βροχοπτώσεις και επακόλουθες πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκάλεσαν ζημίες σε δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές, σε επιχειρήσεις και στον γεωργικό τομέα, καθώς και στην πολιτιστική κληρονομιά και στις ιδιωτικές κατοικίες. (2) Πρόκειται για πλημμύρες φυσικής προέλευσης που, επομένως, εμπίπτουν στο βασικό πεδίο εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύης. (3) Η αίτηση της Ρουμανίας ελήφθη στις 3 Οκτωβρίου 2014, εντός της προθεσμίας των 12 εβδομάδων από την καταγραφή της πρώτης ζημίας στις 28 Ιουλίου Στις 13 Ιανουαρίου 4

7 2015 υποβλήθηκαν συμπληρωματικές πληροφορίες, καθώς και αναθεωρημένη αριθμητικά στοιχεία των ζημιών. (4) Η Ρουμανία δεν ζήτησε την πληρωμή προκαταβολής. (5) Οι ρουμανικές αρχές εκτιμούν ότι η συνολική άμεση ζημία που προκλήθηκε από την καταστροφή ανέρχεται σε 171,911 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 0,13% του ΑΕΕ της Ρουμανίας ή το 21,9% του κατώτατου ορίου μείζονος καταστροφής για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης ύψους 783,738 εκατ. ευρώ που ίσχυε για τη Ρουμανία το 2014 (δηλαδή, το 0,6% του ΑΕΕ με βάση τα στοιχεία του 2012). (6) Δεδομένου ότι οι συνολικές άμεσες ζημίες παραμένουν κάτω από το κατώτατο όριο μείζονος καταστροφής για την ενεργοποίηση του ΤΑΕΕ, η αίτηση εξετάστηκε με βάση τα κριτήρια που ισχύουν για τις «περιφερειακές καταστροφές», όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού, βάσει του οποίου ως «περιφερειακή καταστροφή» νοείται κάθε φυσική καταστροφή που έχει ως αποτέλεσμα άμεση ζημία σε μία περιοχή επιπέδου NUTS 2 σε επιλέξιμο κράτος, η οποία υπερβαίνει το 1,5 % του ΑΕγχΠ της εν λόγω περιοχής. Η ρουμανική αίτηση αφορά μία περιφέρεια επιπέδου NUTS 2, και συγκεκριμένα την «Sud-Vest Oltenia». Η αναφερθείσες άμεσες ζημίες, ύψους 171,911 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύουν το 1,64 % του περιφερειακού ΑΕγχΠ αυτής της περιφέρειας ( εκατ. ευρώ με βάση τα στοιχεία του 2011) και υπερβαίνουν το κατώτατο όριο του 1,5 % που προβλέπει το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού. Η αίτηση της Ρουμανίας είναι, επομένως, επιλέξιμη για συνεισφορά του Ταμείου Αλληλεγγύης. (7) Όσον αφορά τον αντίκτυπο και τις επιπτώσεις της καταστροφής, επλήγησαν πάνω από κάτοικοι σε 5 επαρχίες της περιφέρειας Sud-Vest Oltenia. Προκλήθηκαν σοβαρές ζημίες σε δημόσιες υποδομές (καταστράφηκαν αναχώματα και φράγματα, δρόμοι, γέφυρες, μονάδες επεξεργασίας νερού και δίκτυα αποχέτευσης) και καταστράφηκαν συστήματα γεωργικής παραγωγής (καλλιέργειες, λαχανικά και αμπελώνες). Η Ρουμανία υποστηρίζει ότι πάνω από ιδιωτικές κατοικίες, 20 σχολεία, 9 νηπιαγωγεία και 11 εκκλησίες υπέστησαν ζημίες. (8) Το κόστος των επειγουσών ενεργειών πρώτης ανάγκης που είναι επιλέξιμες δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού εκτιμήθηκε από τις ρουμανικές αρχές σε 93,955 εκατ. ευρώ και κατανεμήθηκε ανά είδος ενέργειας. Με εκτιμώμενο κόστος άνω των 59 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος αφορά την αποκατάσταση της υποδομής των μεταφορών, ενώ το δεύτερο μεγαλύτερο μέρος ύψους περίπου 26 εκατ. ευρώ αφορά τη διασφάλιση των υποδομών πρόληψης. (9) Η περιφέρεια Sud-Vest Oltenia εμπίπτει στις «λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες» στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών (ΕΔΕ) ταμείων ( ). Οι ρουμανικές αρχές δεν δήλωσαν στην Επιτροπή την πρόθεση να ανακατανείμουν τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα των ΕΔΕ ταμείων σε μέτρα αποκατάστασης. (10) Όσον αφορά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων καταστροφών που συνδέονται με τον χαρακτήρα των καταστροφών, η Ρουμανία βρίσκεται στη διαδικασία εφαρμογής της οδηγίας 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας (εφεξής η «οδηγία για τις πλημμύρες»). Ως δεύτερο στάδιο εφαρμογής της οδηγίας, η Ρουμανία προετοίμασε από τον Μάρτιο του 2014 χάρτες επικινδυνότητας και κινδύνων πλημμύρας για τις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχές που αντιμετωπίζουν δυνητικούς σοβαρούς κινδύνους πλημμύρας. (11) Την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν είχε κινηθεί για τη Ρουμανία διαδικασία επί παραβάσει σχετικά με την ενωσιακή νομοθεσία που αφορά τον χαρακτήρα της καταστροφής. (12) Οι ρουμανικές αρχές επισήμαναν ότι δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για τις επιλέξιμες δαπάνες. 5

8 2.3 Βουλγαρία πλημμύρες το καλοκαίρι (1) Όπως και η Ρουμανία, η Βουλγαρία επλήγη από ισχυρές και σφοδρές βροχοπτώσεις στα τέλη Ιουλίου και τις αρχές Αυγούστου 2014, οι οποίες προκάλεσαν σοβαρές ζημίες σε δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές, επιχειρήσεις, ιδιωτικές κατοικίες και περιουσίες, καθώς και στον γεωργικό τομέα. (2) Πρόκειται για πλημμύρες φυσικής προέλευσης που, επομένως, εμπίπτουν στο βασικό πεδίο εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύης. (3) Η αίτηση της Βουλγαρίας ελήφθη στις 23 Οκτωβρίου 2014, εντός της προθεσμίας των 12 εβδομάδων από την καταγραφή της πρώτης ζημίας στις 31 Ιουλίου Στις 12 Νοεμβρίου 2014, οι βουλγαρικές αρχές υπέβαλαν επικαιροποιημένες πληροφορίες. (4) Η Βουλγαρία δεν ζήτησε την πληρωμή προκαταβολής. (5) Οι βουλγαρικές αρχές εκτιμούν ότι η συνολική άμεση ζημία που προκλήθηκε από την καταστροφή ανέρχεται σε 79,344 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 0,20% του ΑΕΕ της Βουλγαρίας ή το 34,1% του κατώτατου ορίου «μείζονος καταστροφής» ύψους 232,502 εκατ. ευρώ που ίσχυε για τη Βουλγαρία το 2014 (δηλαδή, το 0,6% του ΑΕΕ με βάση τα στοιχεία του 2012) για την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ. (6) Δεδομένου ότι οι συνολικές άμεσες ζημίες παραμένουν κάτω από το κατώτατο όριο μείζονος καταστροφής για την ενεργοποίηση του ΤΑΕΕ, η αίτηση εξετάστηκε με βάση τα κριτήρια που ισχύουν για τις «περιφερειακές καταστροφές», όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού, βάσει του οποίου ως «περιφερειακή καταστροφή» νοείται κάθε φυσική καταστροφή που έχει ως αποτέλεσμα άμεση ζημία σε μία περιοχή επιπέδου NUTS 2 σε επιλέξιμο κράτος, η οποία υπερβαίνει το 1,5 % του ΑΕγχΠ της εν λόγω περιοχής. Η αίτηση της Βουλγαρίας αφορά ενιαία περιφέρεια επιπέδου NUTS 2, και συγκεκριμένα την «Severozapaden» στο βορειοδυτικό τμήμα της Βουλγαρίας, μία από τις φτωχότερες περιφέρειες στην ΕΕ. Οι αναφερθείσες άμεσες ζημίες, ύψους 79,344 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύουν το 2,9 % του ΑΕγχΠ (2 732 εκατ. ευρώ με βάση τα στοιχεία του 2011) και, επομένως, υπερβαίνουν το κατώτατο όριο του 1,5 % που προβλέπει το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού. Η αίτηση της Βουλγαρίας είναι, επομένως, επιλέξιμη για συνεισφορά του Ταμείου Αλληλεγγύης. (7) Όσον αφορά τον αντίκτυπο και τις επιπτώσεις της καταστροφής, το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών σημειώθηκε στην πόλη Mizia και στο χωριό Krushovitsa. Πλημμύρισαν τοπικές οδοί, δρόμοι και γεωργικοί κλήροι, περίπου 700 κατοικίες και δημόσια κτίρια. Στις 2 Αυγούστου, ο δήμαρχος της Mizia κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ πάνω από 800 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στη Mizia και τα γύρω χωριά διακόπηκε η οδική πρόσβαση και η πρόσβαση με μέσα μεταφοράς. Προκλήθηκαν σοβαρές ζημίες στις δημόσιες υποδομές στους τομείς της ενέργειας, του ύδατος, των μεταφορών και της εκπαίδευσης, καθώς και στην πολιτιστική κληρονομιά και σε προστατευόμενες φυσικές περιοχές. (8) Το κόστος των επειγουσών ενεργειών πρώτης ανάγκης που είναι επιλέξιμες δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού εκτιμήθηκε από τις βουλγαρικές αρχές σε 69,108 εκατ. ευρώ και κατανεμήθηκε ανά είδος ενέργειας. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά την αποκατάσταση της υποδομής των μεταφορών (30 εκατ. ευρώ). Επίσης εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 19 εκατ. ευρώ για επισκευές στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. (9) Η πληγείσα περιφέρεια Severozapaden αποτελεί «λιγότερο αναπτυγμένη περιφέρεια» στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων ( ). Οι βουλγαρικές αρχές δεν δήλωσαν στην Επιτροπή την πρόθεση να ανακατανείμουν τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα των ΕΔΕ ταμείων σε μέτρα αποκατάστασης. (10) Όσον αφορά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων καταστροφών που συνδέονται με τον χαρακτήρα των καταστροφών, η Βουλγαρία 6

9 βρίσκεται στη διαδικασία εφαρμογής της οδηγίας 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας (εφεξής η «οδηγία για τις πλημμύρες»). Με τον βουλγαρικό νόμο περί υδάτων πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού όπου εντοπίστηκαν περιοχές που αντιμετωπίζουν δυνητικούς σοβαρούς κινδύνους πλημμύρας. (11) Την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν είχε κινηθεί για τη Βουλγαρία διαδικασία επί παραβάσει σχετικά με την ενωσιακή νομοθεσία που αφορά τον χαρακτήρα της καταστροφής. (12) Οι βουλγαρικές αρχές επισήμαναν ότι δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για τις επιλέξιμες δαπάνες. 2.4 Ιταλία πλημμύρες το φθινόπωρο (1) Κατά την περίοδο από 9 Οκτωβρίου έως 18 Νοεμβρίου 2014, μεγάλα τμήματα της βορειοδυτικής Ιταλίας επλήγησαν από επανειλημμένες περιόδους δυσχερών καιρικών συνθηκών με έντονες βροχοπτώσεις και επακόλουθες πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκάλεσαν σοβαρές ζημίες σε δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές, σε επιχειρήσεις, ιδιωτικές κατοικίες και περιουσίες, καθώς και στον γεωργικό τομέα. (2) Πρόκειται για πλημμύρες φυσικής προέλευσης που, επομένως, εμπίπτουν στο βασικό πεδίο εφαρμογής του ΤΑΕΕ. (3) Η αίτηση της Ιταλίας ελήφθη στις 23 Δεκεμβρίου 2014, εντός της προθεσμίας των 12 εβδομάδων από την καταγραφή της πρώτης ζημίας στις 9 Οκτωβρίου Στις 3 Φεβρουαρίου 2015, οι ιταλικές αρχές υπέβαλαν επικαιροποιημένες πληροφορίες. (4) Η Ιταλία δεν ζήτησε την πληρωμή προκαταβολής. (5) Τα γεγονότα που περιγράφονται στην αίτηση σημειώθηκαν σε περίοδο έξι περίπου εβδομάδων σε διάφορα μέρη πέντε ιταλικών περιφερειών (Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana). Η αξιολόγηση της αίτησης από την Επιτροπή και τα επιχειρήματα που προβάλλονται σε αυτήν επιβεβαίωσαν, ωστόσο, ότι τα γεγονότα αυτά θα μπορούσαν όλα να αποδοθούν στο ίδιο μετεωρολογικό φαινόμενο. Τα γεγονότα αυτά μπορούν, επομένως, να θεωρηθούν ως μία μόνο φυσική καταστροφή κατά την έννοια του κανονισμού 2012/2002 του Συμβουλίου η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΤΑΕΕ. (6) Οι ιταλικές αρχές εκτίμησαν τη συνολική άμεση ζημία που προκλήθηκε από την καταστροφή σε 241,052 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 70,4 % του κατώτατου ορίου μείζονος καταστροφής για την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ ύψους εκατ. ευρώ που ίσχυε για την Ιταλία το 2014 (δηλ. 3 δισ. ευρώ σε τιμές 2011). (7) Δεδομένου ότι οι συνολικές άμεσες ζημίες παραμένουν κάτω από το κατώτατο όριο μείζονος καταστροφής για την ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης, η αίτηση εξετάστηκε με βάση τα κριτήρια που ισχύουν για τις «περιφερειακές καταστροφές», όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού, βάσει του οποίου ως «περιφερειακή καταστροφή» νοείται κάθε φυσική καταστροφή που έχει ως αποτέλεσμα άμεση ζημία σε μία περιοχή επιπέδου NUTS 2 σε επιλέξιμο κράτος, η οποία υπερβαίνει το 1,5 % του ΑΕγχΠ της εν λόγω περιοχής. Σε περίπτωση που πλήττονται διάφορες περιοχές επιπέδου NUTS 2 - όπως εν προκειμένω - το κατώτατο όριο εφαρμόζεται στο μέσο ΑΕγχΠ των περιοχών αυτών, σταθμισμένο αναλόγως του μέρους της συνολικής ζημίας σε κάθε περιοχή. Βάσει των στοιχείων που υπέβαλαν οι ιταλικές αρχές, η ζημία που προκλήθηκε στις πέντε πληγείσες περιοχές, αντιπροσωπεύει το 1,84 % του σταθμισμένου περιφερειακού ΑΕΠ και, συνεπώς, υπερβαίνει το κατώτατο όριο του 1,5 % που προβλέπει το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού. Η αίτηση της Ιταλίας είναι, επομένως, επιλέξιμη για συνεισφορά του Ταμείου Αλληλεγγύης. 7

10 (8) Όσον αφορά τον αντίκτυπο και τις επιπτώσεις της καταστροφής, επλήγησαν πέντε περιφέρειες, με διάφορους τρόπους, ανάλογα με τις ειδικές τοπικές συνθήκες. Πρόκειται για πολυάριθμες κατολισθήσεις και γεωλισθήσεις, πλημμύρες, υπερχειλίσεις των λεκανών απορροής ποταμών, υπερχειλίσεις ποταμών, πλημμύρες γεφυρών και άλλων υποδομών. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι βροχοπτώσεις εκτιμάται ότι αντιστοιχούν σε περιόδους επανεμφάνισης εκατό ετών ή και πολλών αιώνων. Συνολικά, η καταστροφή είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν 11 άτομα τη ζωή τους και περίπου να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημίες στο περιβάλλον, τις δημόσιες υποδομές (δρόμους, ύδρευση, δίκτυα αποχέτευσης, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα), στη γεωργία, καθώς και στους οικονομικούς και παραγωγικούς τομείς καθώς οι πλημμύρες έπληξαν πολλές αστικές περιοχές (η Γένοβα είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα) με υψηλή πυκνότητα πληθυσμού. Με περίπου 42 % των συνολικών ζημιών η περιφέρεια της Λιγουρίας επλήγη περισσότερο, η Εμίλια Ρομάνια υπέστη το 21 % των συνολικών ζημιών, το Πιεμόντε 17 %, η Λομβαρδία 12 % και η Τοσκάνη 8 %. (9) Το κόστος των επειγουσών ενεργειών πρώτης ανάγκης που είναι επιλέξιμες δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού εκτιμήθηκε από τις ιταλικές αρχές σε 434,314 εκατ. ευρώ και κατανεμήθηκε ανά είδος ενέργειας. Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους των επειγουσών ενεργειών πρώτης ανάγκης (250 εκατ. ευρώ) αφορά ενέργειες αποκατάστασης των υποδομών και εγκαταστάσεων στους τομείς της ενέργειας, των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, των τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών, της υγείας και της εκπαίδευσης. Το δεύτερο μεγαλύτερο μέρος του κόστους, το οποίο ανέρχεται σε 135 εκατ. ευρώ, αφορά τη διασφάλιση προληπτικής υποδομής και μέτρα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. (10) Οι πληγείσες περιφέρειες εμπίπτουν στις «περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες» στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων ( ). Οι ιταλικές αρχές δεν δήλωσαν στην Επιτροπή την πρόθεση να ανακατανείμουν τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα των ΕΔΕ ταμείων σε μέτρα αποκατάστασης. (11) Η αίτηση περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων καταστροφών που συνδέονται με τον χαρακτήρα των καταστροφών. Η Ιταλία δήλωσε ότι βρίσκεται στη διαδικασία εφαρμογής της οδηγίας 2007/60/ΕΚ (εφεξής η «οδηγία για τις πλημμύρες») βάσει του νομοθετικού διατάγματος της 23ης Φεβρουαρίου 2010, αριθ. 49. Αναφέρει ότι πραγματοποίησε προκαταρκτική εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού όπου εντοπίστηκαν περιοχές που αντιμετωπίζουν δυνητικούς σοβαρούς κινδύνους πλημμύρας. (12) Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν είχε κινηθεί για τη Ιταλία διαδικασία επί παραβάσει σχετικά με την ενωσιακή νομοθεσία που αφορά τον χαρακτήρα της καταστροφής. (13) Οι ιταλικές αρχές επισήμαναν ότι δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για τις επιλέξιμες δαπάνες. 3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Δεδομένου ότι η αλληλεγγύη αποτελούσε τον κύριο λόγο ίδρυσης του Ταμείου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ενίσχυση από το Ταμείο πρέπει να είναι σταδιακή. Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με την προγενέστερη πρακτική, το μέρος των ζημιών που υπερβαίνει το κατώτατο όριο «μείζονος καταστροφής» για την ενεργοποίηση του Ταμείου (δηλαδή, το 0,6% του ΑΕΕ ή 3 δισ. ευρώ σε τιμές 2011, ανάλογα με το ποιο είναι το χαμηλότερο ποσό) πρέπει να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ένταση ενίσχυσης σε σχέση με τις ζημίες που δεν υπερβαίνουν το κατώτατο όριο. Το ποσοστό που εφαρμόστηκε κατά το παρελθόν για τον υπολογισμό των επιδοτήσεων σε περιπτώσεις μειζόνων καταστροφών ήταν 2,5% του συνόλου των άμεσων ζημιών κάτω από το κατώτατο όριο κινητοποίησης του Ταμείου και 6% πάνω από αυτό. Για τις περιφερειακές καταστροφές και 8

11 καταστροφές που γίνονται δεκτές στο πλαίσιο της διάταξης για τις «γειτονικές χώρες», το ποσοστό είναι 2,5 %. Ο συντελεστής αυτός εφαρμόστηκε και στις τέσσερις παρακάτω περιπτώσεις, δεδομένου ότι κανένας από αυτούς δεν υπερέβη τα αντίστοιχα κατώτατα όρια μείζονος καταστροφής. Η Επιτροπή προτείνει, συνεπώς, να εφαρμοστούν τα ίδια ποσοστά και να κινητοποιηθούν τα ακόλουθα ποσά ενίσχυσης: Καταστροφή ΡΟΥΜΑΝΙΑ - πλημμύρες την άνοιξη ΡΟΥΜΑΝΙΑ πλημμύρες το καλοκαίρι Άμεση ζημία (σε εκατ. ευρώ) Εφαρμόζεται κατώτατο όριο περιφερειακής καταστροφής (σε εκατ. ευρώ) Κατώτατο όριο για μείζονες καταστροφές (σε εκατ. ευρώ) Συνολικό κόστος επιλέξιμων ενεργειών (σε εκατ. ευρώ) 2,5% των άμεσων ζημιών μέχρι το κατώτατο όριο (σε ευρώ) Εφαρμο γή ορίου (σε ευρώ) Συνολικό ποσό προτεινόμενης ενίσχυσης (σε ευρώ) 167,927 ~ 783, , Όχι , , ,738 93, Όχι ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 79,344 40, ,502 69, Όχι ΙΤΑΛΙΑ 2 241, , , Όχι ΣΥΝΟΛΟ Πρόκειται για την πρώτη πρόταση απόφασης κινητοποίησης το Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που προτείνεται ανωτέρω συνάδει με τις διατάξεις για το ανώτατο όριο του κανονισμού για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 8, ύψους ευρώ (ήτοι 500 εκατ. ευρώ σε τιμές 2011). Επιπλέον, ποσό ευρώ από την κατανομή 2014, το οποίο δεν δαπανήθηκε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Δεδομένου ότι έχουν ήδη κινητοποιηθεί 50 εκατ. ευρώ για το ενδεχόμενο πληρωμής προκαταβολών και περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2015 σύμφωνα με το άρθρο 4α παράγραφος 4 του κανονισμού, το συνολικό ποσό που είναι διαθέσιμο για κινητοποίηση του ΤΑΕΕ το 2015 ανέρχεται σε ευρώ. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καθεμία από τις τέσσερις περιπτώσεις που αφορούν τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία και οι οποίες παρουσιάστηκαν ανωτέρω, καθώς και τροποποίηση του προϋπολογισμού 2015 με ενίσχυση του άρθρου του προϋπολογισμού (Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για τα κράτη μέλη) κατά ευρώ τόσο σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών. Δεδομένου ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ειδικό μέσο, όπως καθορίζεται στον κανονισμό για το ΠΔΠ, οι αντίστοιχες πιστώσεις θα πρέπει να ενταχθούν στον προϋπολογισμό εκτός των αντίστοιχων ανώτατων ορίων του ΠΔΠ. 8 ΕΕ L 347 της , σ

12 1. 1α 1β 4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΔΠ Τομέας Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη εκ των οποίων στο πλαίσιο του μηχανισμού ευελιξίας Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή εκ των οποίων στο πλαίσιο του μηχανισμού ευελιξίας Προϋπολογισμός 2015 (περιλαμβανομένων των ΣΔΠ 2 και 3/2015) Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 4/2015 Προϋπολογισμός 2015 (περιλαμβανομένων των ΣΔΠ 1 έως 4/2015) ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ Ανώτατο όριο Περιθώριο Ανώτατο όριο Περιθώριο Ανώτατο όριο Περιθώριο Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι εκ των οποίων: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις Ανώτατο όριο Περιθώριο Επιμέρους ανώτατο όριο Καθαρή μεταφορά μεταξύ ΕΓΤE και ΕΓΤΑΑ Περιθώριο Ασφάλεια και ιθαγένεια Ανώτατο όριο Περιθώριο Η Ευρώπη στον κόσμο Ανώτατο όριο Περιθώριο Διοίκηση εκ των οποίων: διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων 6. Αντισταθμίσεις Ανώτατο όριο Περιθώριο Επιμέρους ανώτατο όριο Περιθώριο Ανώτατο όριο Περιθώριο εκ των οποίων στο πλαίσιο του μηχανισμού ευελιξίας Σύνολο Ανώτατο όριο Περιθώριο Άλλα ειδικά μέσα Γενικό σύνολο

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 462 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.7.2015 COM(2015) 370 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ EL EL ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.5.2013 COM(2013) 258 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2151(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2151(BUD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2015/2151(BUD) 27.8.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2017 COM(2017) 540 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 2 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 2 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2012 COM(2012) 125 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 2 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 462 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 462 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11268/16 FIN 477 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.9.2012 COM(2012) 536 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 541 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 541 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ετήσια έκθεση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ετήσια έκθεση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.8.2016 COM(2016) 546 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ετήσια έκθεση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2015 EL

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 540 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 540 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10693/17 FIN 415 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2014 COM(2014) 730 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2267(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2267(BUD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2016/2267(BUD) 27.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2014 COM(2014) 649 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Έτησια έκθεση σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Έτησια έκθεση σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2015 COM(2015) 502 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έτησια έκθεση σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 650 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 650 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14444/14 FIN 755 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2017

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2017 COM(2017) 46 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2017 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2017

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2017 COM(2017) 46 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2017 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.9.2014 COM(2014) 564 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2060(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2060(BUD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Προϋπολογισμών 19.4.2011 2011/2060(BUD) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2017 COM(2017) 45 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.5.2017 COM(2017) 220 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Tεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2018 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 9 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 9 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.10.2013 COM(2013) 691 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 9 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III

Διαβάστε περισσότερα

14589/17 ΙΑ/γπ 1 DG G 2A

14589/17 ΙΑ/γπ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 207 (OR. en) 4589/7 FIN 740 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: 9804/7 FIN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2017 COM(2017) 473 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2018 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 320 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 320 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2015 (OR. en) 9292/15 FIN 389 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 53/1/17 REV 1 EL

PE-CONS 53/1/17 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2017/0247 (COD) LEX 1779 PE-CONS 53/1/17 REV 1 FSTR 73 FC 83 REGIO 104 SOC 681 AGRISTR 98 PECHE 408 CADREFIN

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Πρόταση ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.4.2015 COM(2015) 160 final Πρόταση ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 EL EL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.6.2016 COM(2016) 311 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2017 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.4.2013 COM(2013) 254 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή Τμήμα IV Δικαστήριο της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.9.2016 COM(2016) 624 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016 EL EL 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 2 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 2 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.4.2016 COM(2016) 227 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 2 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 EL EL ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 317 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 317 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2015 (OR. en) 10343/15 FIN 467 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2256(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2256(BUD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2016/2256(BUD) 7.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 545 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 545 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2109(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2109(BUD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2017/2109(BUD) 7.7.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2017 της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.3.2016 COM(2016) 152 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ετήσια έκθεση 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ετήσια έκθεση 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2015 COM(2015) 118 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ετήσια έκθεση 2013 EL EL ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

7003/17 ΔΠ/γπ 1 DGG 2A

7003/17 ΔΠ/γπ 1 DGG 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017 που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 307 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2015 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2014 COM(2014) 722 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III

Διαβάστε περισσότερα

14637/16 ΘΛ/μκ 1 DG G 2A

14637/16 ΘΛ/μκ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14637/16 FIN 806 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: 10764/16

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.1.2015 COM(2015) 15 final 2015/0010 (APP) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 7 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III - Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 7 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III - Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.7.2010 COM(2010)383 τελικό ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 7 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III - Επιτροπή EL EL ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2016 COM(2016) 678 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2217(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2217(BUD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2017/2217(BUD) 27.10.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2017 της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14588/17 FIN 739 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: 9805/17

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0010 (APP) 5479/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: FIN 49 CADREFIN 5 REGIO 7 FSTR 6 FC 7 SOC 21 AGRISTR

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2017 COM(2017) 271 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.7.2010 COM(2010) 403 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2038(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2038(BUD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 20.10.2014 2014/2038(BUD) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2010

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.6.2010 COM(2010) 315 τελικό ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα II Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 08.09.2005 SEC(2005) 1083 τελικό ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4.2011 COM(2011) 226 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.11.2016 COM(2016) 778 final 2016/0384 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 27.10.2009 COM(2009)600 τελικό C7-0256/09 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την αναθεώρηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Έως σήμερα, υπήρξαν πέντε πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας μεταμόρφωσε το ΠΔΠ από μια διοργανική συμφωνία σε μια νομικά δεσμευτική πράξη. Το ΠΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2162(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2162(BUD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 10.12.2014 2014/2162(BUD) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014 της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Έως σήμερα, υπήρξαν πέντε πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας μεταμόρφωσε το ΠΔΠ από μια διοργανική συμφωνία σε μια νομικά δεσμευτική πράξη. Το ΠΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩMA Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / το Συμβούλιο

ΣΗΜΕΙΩMA Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / το Συμβούλιο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 200 (09.2) (OR. en) 7568/0 FIN 708 ΣΗΜΕΙΩMA της: προς: αριθ. πρότ. Επιτρ.: Θέμα: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10173 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

11812/17 ΧΦ/νικ 1 DG G 2A

11812/17 ΧΦ/νικ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11812/17 BUDGET 26 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 επί του γενικού προϋπολογισμού για το 2017:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 241 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 241 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 9000/15 FIN 366 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.8.2009 COM(2009) 423 τελικό C7-0113/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Ασφάλεια των θεσμικών οργάνων

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Ασφάλεια των θεσμικών οργάνων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.6.2016 COM(2016) 310 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Ασφάλεια των θεσμικών οργάνων EL EL Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2016 (OR. en) 10764/16 FIN 411 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων καλείται να εισηγηθεί στο Συμβούλιο:

2. Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων καλείται να εισηγηθεί στο Συμβούλιο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 200 (09.2) (OR. en) 7572//0 REV FIN 72 RECH 4 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0323/

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0323/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0323/2016 11.11.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Στις 9 Οκτωβρίου 2017 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017.

Στις 9 Οκτωβρίου 2017 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14275/17 BUDGET 32 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017: Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

12608/14 γπ 1 DG G II A

12608/14 γπ 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12608/14 BUDGET 16 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015: της 2ας Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου 2017 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις Οριστική έκδοση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/303 του διορθωτικού

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.204 C(204) 072 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.2.204 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο Θέμα: Νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο Θέμα: Νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2010 (09.12) (OR. en) 17569/10 FIN 709 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.204 C(204) 083 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.2.204 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2014 COM(2014) 78 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Έως σήμερα, υπήρξαν πέντε πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας μεταμόρφωσε το ΠΔΠ από μια διοργανική συμφωνία σε μια νομικά δεσμευτική πράξη. Το ΠΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2010 COM(2010)160 τελικό C7-0118/10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την τεχνική προσαρµογή του δηµοσιονοµικού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 597 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την παροχή στοιχείων που αφορούν τις δημοσιονομικές επιπτώσεις από την επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Όσον αφορά τις δαπάνες, προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

Όσον αφορά τις δαπάνες, προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4 στον γενικό προϋπολογισμό του 2016: Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2037(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2037(BUD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 09.12.2014 2014/2037(BUD) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2014

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 328 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2014 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 15 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 15 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0010 (APP) 5467/15 FIN 47 CADREFIN 4 REGIO 6 FSTR 5 FC 6 SOC 20 AGRISTR 1 PECHE 24 JAI 36 ASIM 1 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2017 COM(2017) 245 final 2017/0098 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

12441/17 ΧΜΑ/μκ/ΚΚ 1 DG G 2A

12441/17 ΧΜΑ/μκ/ΚΚ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12441/17 BUDGET 29 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017: παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΧΕΔΙΟ Γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2014 COM(2014) 723 final ΣΧΕΔΙΟ Γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ EL EL ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΔΙΟ Γενικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.2.2016 COM(2016) 78 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2016/000

Διαβάστε περισσότερα