ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Βουβάκη ήµητρα. Τίτλος: «Αειφόρος Ανάπτυξη: Θεωρητική Θεµελίωση, Εµπειρικές Ενδείξεις και Σχεδιασµός Πολιτικής».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Βουβάκη ήµητρα. Τίτλος: «Αειφόρος Ανάπτυξη: Θεωρητική Θεµελίωση, Εµπειρικές Ενδείξεις και Σχεδιασµός Πολιτικής»."

Transcript

1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Βουβάκη ήµητρα Τίτλος: «Αειφόρος Ανάπτυξη: Θεωρητική Θεµελίωση, Εµπειρικές Ενδείξεις και Σχεδιασµός Πολιτικής». Με την εισαγωγή της έννοιας της Aειφόρου ανάπτυξης στο διεθνές πολιτικό και επιστηµονικό προσκήνιο από την Επιτροπή Bruland, το 1987 και την υιοθέτησή της ως Ευρωπαϊκής Στρατηγικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2001, η Αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί σηµαντικό πόλο επιστηµονικού και πολιτικού ενδιαφέροντος. Το 1987 η Επιτροπή Bruland εισήγαγε την έννοια της Αειφόρου ανάπτυξης στο διεθνές πολιτικό και επιστηµονικό προσκήνιο, µε την έκθεση Our Common Fuure (World Commission on Environmen and Developmen 1987). Η Επιτροπή πρότεινε τον καθολικά πλέον αποδεκτό ορισµό, ότι «Αειφόρος είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του σήµερα χωρίς να υποσκάπτει την δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες». Η εισαγωγή της έννοιας της Αειφόρου ανάπτυξης δηµιούργησε εκτεταµένες συζητήσεις τόσο σε πολιτικό όσο και σε επιστηµονικό επίπεδο. Με διακήρυξή του τον Ιούνιο του 1990, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επισηµαίνει την ανάγκη αυξηµένης δράσης που θα οδηγήσει στην κατεύθυνση της Αειφόρου ανάπτυξης. Με την επισήµανση αυτή εννοείται η χάραξη νέας στρατηγικής και πολιτικής για συνεχιζόµενη οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, χωρίς υποβάθµιση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Μετά το 1992 η ιδέα της Αειφόρου ανάπτυξης αποκτά πλέον κεντρική σηµασία και αποτελεί την βάση του Πέµπτου Κοινοτικού Προγράµµατος ράσης για το περιβάλλον ( ). Το πρόγραµµα ενσωµατώνει την περιβαλλοντική διάσταση σε όλες τις άλλες πολιτικές της Ε.Ε και ειδικότερα στοχεύει σε πέντε τοµείς κλειδιά, οι οποίοι έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον: βιοµηχανία, ενέργεια, µεταφορές, γεωργία και τουρισµός. Τον Ιανουάριο του 1996 η Επιτροπή υιοθέτησε σχέδιο δράσης για την επιτάχυνση της υλοποίησης του πέµπτου Κοινοτικού Προγράµµατος και της Αειφόρου οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης, το οποίο έθεσε ως βασική προτεραιότητα την αυξανόµενη ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την σύνοδο του Ελσίνκι το 1999, η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την Αειφόρο ανάπτυξη εξετάζει προβλήµατα όπως: η κλιµατική αλλαγή, οι κίνδυνοι για την δηµόσια υγεία, οι πιέσεις σε ζωτικούς φυσικούς πόρους (βιοποικιλότητα, αποθέµατα ψαριών, νερό), η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός, η πληθυσµιακή γήρανση, η ρύπανση. Στοιχεία της στρατηγικής αυτής είναι η ανάγκη διαχείρισης µε βάση µακροχρόνιους στόχους, καθώς και ο προσδιορισµός των «ορθών» τιµών ώστε οι τιµές αυτές να αντανακλούν τα περιβαλλοντικά κόστη και οφέλη. Έτσι, στο Γκέτεµποργκ τον Ιούνιο του 2001, διατυπώνεται πλέον η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη µε σαφώς καθορισµένο περιβαλλοντικό προσανατολισµό, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται η ανάγκη συστηµατικής παρακολούθησης της προόδου των χωρών-µελών για την επίτευξη των

2 προαναφερόµενων στόχων. Τέλος, στο Λάακεν, το εκέµβριο του 2001, επιβεβαιώθηκε η ανάγκη µετάβασης από το στάδιο του σχεδιασµού στο στάδιο της εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής, ενώ κλήθηκαν οι χώρες µέλη να διατυπώσουν τη δική τους Εθνική Στρατηγική Αειφόρου Ανάπτυξης µέσα από µία διαδικασία ευρείας ανταλλαγής απόψεων και επίτευξης πολιτικών συναινέσεων. Η Ελλάδα τον Ιούνιο του 2002, µε βάση το γενικότερο Ευρωπαϊκό πλαίσιο στρατηγικής για την Αειφόρο ανάπτυξη, ενέκρινε την Εθνική Στρατηγική για Βιώσιµη Ανάπτυξη, που εκπονήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ). Παρ ότι όπως θα γίνει φανερό και στη συνέχεια η έννοια της Αειφορίας δεν σχετίζεται µόνο µε το φυσικό περιβάλλον, οι τοµείς οι οποίοι σχετίζονται µε το φυσικό περιβάλλον και έχουν στενή σχέση µε την Αειφορία στον Ελληνικό χώρο, περιλαµβάνουν, την κλιµατική αλλαγή, την ατµοσφαιρική ρύπανση, τους υδάτινους πόρους και το θαλάσσιο περιβάλλον, τα στερεά απόβλητα, την βιοποικιλότητα, την βιοµηχανία, τις µεταφορές, την γεωργία κτηνοτροφία αλιεία και τον τουρισµό. Υπάρχουν επίσης ειδικότερα θέµατα και πολιτικές οι οποίες θα πρέπει να διαµορφωθούν µε βάση το κριτήριο της Αειφορίας. Για παράδειγµα, είναι φανερό ότι είναι αναγκαίος ο περιορισµός των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου για την εκπλήρωση των στόχων του Κιότο. Ο περιορισµός αυτός, καθώς και η επερχόµενη χρήση συστηµάτων εµπορεύσιµων αδειών για εκποµπές CO 2 θα έχει επιπτώσεις στην Ελληνική βιοµηχανία και ειδικότερα σε τοµείς όπου εµφανίζεται υψηλή ένταση ρύπων που σχετίζονται µε τα αέρια του θερµοκηπίου και σε τοµείς που χαρακτηρίζονται από χαµηλή αποτελεσµατικότητα στην χρήση ενέργειας. Στους τοµείς αυτούς, η εισαγωγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής πολιτικής στην βιοµηχανία ενδεχοµένως να έχει µεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις σε όρους ανταγωνιστικότητας (π.χ. συρρίκνωση προϊόντος, αύξηση µοναδιαίου κόστους) σε σύγκριση µε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι είναι απόλυτα αναγκαίο η περιβαλλοντική πολιτική να συνδυαστεί µε βιοµηχανική πολιτική, η οποία θα δίνει κίνητρα για την εισαγωγή «καθαρών» τεχνολογιών έτσι ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις ιδιαίτερα στη βραχυχρόνια περίοδο και να µην υπάρξουν δυσµενείς εξελίξεις που θα πλήξουν µακροχρόνια την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Βιοµηχανίας. Παρ ότι ο ορισµός της Επιτροπής Bruland είναι πλέον καθολικά αποδεκτός, δηµιουργήθηκε η ανάγκη η έννοια της Αειφόρου ανάπτυξης να συνδεθεί µε ένα περισσότερο λειτουργικό ορισµό έτσι ώστε να είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν κριτήρια αξιολόγησης πολιτικών µε βάση την συνεισφορά τους ή µη στην Αειφορία. Στην βιβλιογραφία των Οικονοµικών του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, αναπτύχθηκαν µια σειρά από ορισµοί οι οποίοι συνδέουν την Αειφόρο ανάπτυξη µε έννοιες όπως η διαδικασία ανάπτυξης η οποία χαρακτηρίζεται από: µη-φθίνουσα διαχρονική χρησιµότητα (uiliarian principle), µη-φθίνον διαχρονικά καθαρό εισόδηµα (Hicksian principle), βελτιστοποίηση της ευηµερίας των ασθενέστερων εισοδηµατικών τάξεων (Rawlsian principle), 2

3 µη-φθίνουσα διαχρονικά ευηµερία από γενιά σε γενιά (Well Being principle) Ο τελευταίος ορισµός είναι και ο πλέον αποδεκτός σήµερα και είναι αυτός που θα αποτελέσει την βάση για την προτεινόµενη διατριβή. Από τον ορισµό αυτό προκύπτουν µια σειρά από επί µέρους αποτελέσµατα: Η διασφάλιση της µη φθίνουσας ευηµερίας απαιτεί την διατήρηση της παραγωγικής βάσης της Οικονοµίας. Η παραγωγική βάση της οικονοµίας ορίζεται µε την ευρεία έννοια ως: το Παραγόµενο Κεφάλαιο, το Ανθρώπινο Κεφάλαιο και η Γνώση, το Κοινωνικό Κεφάλαιο και το Φυσικό Κεφάλαιο. Γνήσια Επένδυση (genuine invesmen), είναι το άθροισµα των επενδύσεων στις παραπάνω µορφές Κεφαλαίου Αν η γνήσια επένδυση είναι µη φθίνουσα διαχρονικά τότε και η ευηµερία είναι µη φθίνουσα και κατ επέκταση η Ανάπτυξη µπορεί να χαρακτηρισθεί ως Αειφόρος. Εποµένως πολιτικές µπορεί να χαρακτηρισθούν ως Αειφόρες ή όχι µε βάση το κριτήριο της µη φθίνουσας γνήσιας επένδυσης. Οι παραπάνω διαπιστώσεις οδηγούν στην ανάγκη για την αποτίµηση του Φυσικού Κεφαλαίου και των Οικοσυστηµάτων µαζί µε τις άλλες µορφές κεφαλαίου. Οι τιµές που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την αποτίµηση αυτή µε δεδοµένη την απουσία ή την ανεπάρκεια των αγοραίων τιµών, είναι οι λεγόµενες λογιστικές τιµές (accouning prices). Η λογιστική τιµή ενός αποθέµατος φυσικού πόρου (π.χ. βιοµάζα, νερό, ορυκτά), ορίζεται ως η παρούσα αξία της ροής των ωφελίµων υπηρεσιών που δηµιουργούνται από µια µονάδα του πόρου αυτού. Αν οι λογιστικές τιµές είναι γνωστές, τότε είναι δυνατόν να αποτιµηθούν οι ποσότητες του φυσικού κεφαλαίου και η γνήσια επένδυση. Γίνεται φανερό ότι η Αειφόρος ανάπτυξη έχει σηµαντική θέση στην διαµόρφωση τόσο υπερεθνικών όσο και εθνικών αναπτυξιακών στρατηγικών καθώς και στην διαµόρφωση των επί µέρους εξειδικευµένων πολιτικών. Είναι εποµένως αναγκαίο να υπάρχει τόσο ένα καλώς ορισµένο θεωρητικό πλαίσιο για τον προσδιορισµό της έννοιας της Αειφόρου ανάπτυξης, όσο και ένα καλώς ορισµένο εµπειρικό πλαίσιο για την ποσοτικοποίηση των χαρακτηριστικών της. Στόχος της προτεινόµενης διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη ενός θεωρητικού και εµπειρικού πλαισίου για την ανάλυση της έννοιας της Αειφόρου ανάπτυξης, η αξιολόγηση και ο σχεδιασµός πολιτικών µε βάση την συνεισφορά τους στην Αειφόρο ανάπτυξη και η εξειδίκευση του θεωρητικού και εµπειρικού πλαισίου για την περίπτωση της Ελλάδας. Πιο αναλυτικά στόχοι της προτεινόµενης διατριβής είναι: 3

4 1. Η επέκταση του υπάρχοντος θεωρητικού πλαισίου σχετικά µε την Αειφόρο ανάπτυξη µε βάση τις παραπάνω κατευθύνσεις των επιπτώσεων από πληθυσµιακή αλλαγή και µετανάστευση, αβεβαιότητα ή µη αναστρεψιµότητα και µη γραµµικότητες ορισµένων φυσικών φαινοµένων, µε την εισαγωγή γενικότερων συναρτήσεων χρησιµότητας. 2. Η χρήση του θεωρητικού πλαισίου ως βάση, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα συνεπές εµπειρικό πλαίσιο ποσοτικοποίησης της έννοιας της Αειφορίας µε εκτίµηση λογιστικών τιµών και αποτίµηση φυσικού κεφαλαίου. Οι λογιστικές τιµές θα «βλέπουν στο µέλλον» (foreword looking), λαµβάνοντας υπ όψη ότι οι οικονοµίες δεν βρίσκονται κατά βάση σε βέλτιστες αναπτυξιακές διαδροµές (non opimizing economies). 3. Εφαρµογή του εµπειρικού πλαισίου και ποσοτικές εκτιµήσεις που θα αφορούν τον Ελληνικό χώρο. 4. Ο συνδυασµός του θεωρητικού πλαισίου και των εµπειρικών ενδείξεων για την ανάπτυξη µεθόδων οφέλους-κόστους και συναφών εφαρµοσµένων κριτηρίων πολιτικής, ώστε να είναι δυνατόν να επιτευχθεί η αξιολόγηση µιας οικονοµίας και των επιµέρους πολιτικών που θα ακολουθηθούν, µε βάση το κριτήριο της Αειφορίας, όπως για παράδειγµα οι επιπτώσεις που θα έχει η πρακτική εφαρµογή του κριτηρίου αυτού στην βιοµηχανική ή στην αγροτική πολιτική. 5. Ανάλυση ενός συναφούς επιστηµονικού θέµατος που είναι κατά πόσο οι µετρήσεις της παραγωγικότητας µε βάση το «κατάλοιπο του Solow» (Solow residual) είναι µεροληπτικές επειδή κατά την εκτίµηση δεν λαµβάνονται υπ όψη οι µεταβολές του φυσικού κεφαλαίου. Η αποτίµηση του φυσικού κεφαλαίου σε προηγούµενο στάδιο της προτεινόµενης διατριβής, θα δώσει την δυνατότητα να ελεγχθεί η υπόθεση ότι το «κατάλοιπο του Solow» χωρίς προσαρµογές για τις µεταβολές του φυσικού κεφαλαίου οδηγεί σε µεροληπτικές εκτιµήσεις της παραγωγικότητας. Στόχος είναι εποµένως η διόρθωση της µεροληπτικής εκτίµησης παραγωγικότητας βάση του κατάλοιπο Solow µε χρήση των εκτιµήσεων του Φυσικού Κεφαλαίου. Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω και να αναπτυχθεί περαιτέρω η έννοια της Αειφόρου ανάπτυξης µε την χρήση της µη-φθίνουσας διαχρονικής ευηµερίας, (Well Being principle) απαιτείται κατ αρχή ένας ορισµός διαχρονικής κοινωνικής ευηµερίας. Ο σχετικά απλούστερος ορισµός, µε συνάρτηση ευηµερίας της µορφής Ramsey-Koopmans για µια κλειστή οικονοµία µε άπειρο χρονικό ορίζοντα είναι: W = 0 U ( ( C ) e δ τ τ ) d τ όπου τ U C είναι µια τυπική αυστηρά κοίλη και µονοτονικά αύξουσα συνάρτηση χρησιµότητας. Η κατάσταση της οικονοµίας περιγράφεται σε κάθε χρονική στιγµή από ένα διάνυσµα κεφαλαιουχικών αγαθών K = ( k, H, R, S ), όπου k,h,r,s συµβολίζουν παραγόµενο κεφάλαιο, ανθρώπινο κεφάλαιο και γνώση, φυσικό κεφάλαιο και κοινωνικό C είναι η ροή της κατανάλωσης την χρονική περίοδο τ, και ( ) (1) 4

5 κεφάλαιο αντίστοιχα. Η συνάρτηση αξίας (value funcion) αντανακλά την συνάρτηση κοινωνικής ευηµερίας (1) ως συνάρτηση του αποθέµατος των κεφαλαιουχικών αγαθών, ή W = V K (2) ( ), Η λογιστική τιµή του κεφαλαιακού αποθέµατος ορίζεται ως η µεταβολή της συνάρτησης αξίας η οποία οφείλεται σε µια µικρή µεταβολή του αντίστοιχου κεφαλαιακού αποθέµατος. Εποµένως λογιστικές τιµές για παραγόµενο κεφάλαιο, ανθρώπινο κεφάλαιο, γνώση, φυσικό κεφάλαιο και κοινωνικό κεφάλαιο ορίζονται αντίστοιχα ως εξής: ( K, ) V ( K, ) V ( K, ) V ( K, ) V pk =, ph =, pr =, ps = k H R S Οι λογιστικές τιµές εξειδικεύονται µε την χρήση των συνθηκών Ponryagin σε διαδροµές βέλτιστης Οικονοµικής Μεγέθυνσης αλλά και σε µη βέλτιστες οικονοµίες. Ένα οικονοµικό πρόγραµµα { C, K } = 0 στο οποίο περιγράφονται οι χρονικές διαδροµές κατανάλωσης και κεφαλαιουχικών αποθεµάτων αντιστοιχεί σε µία διαδροµή Αειφόρου ανάπτυξης αν: dv 0 (3) d Μπορεί να δειχθεί ότι: dv d dk dh dr ds = pk + ph + pr + ps (4) d d d d Από την σχέση (4) ορίζεται ως γνήσια επένδυση (genuine invesmen) σε συγκεκριµένο τύπο κεφαλαιουχικού αγαθού ή αξία της επένδυσης στο αγαθό αυτό υπολογισµένη σε λογιστικές τιµές. Για παράδειγµα για το φυσικό κεφάλαιο η dr γνήσια επένδυση ορίζεται ως: p R. Από την (3) και την (4) προκύπτει ότι µια d Αειφόρος διαδροµή ανάπτυξης ορίζεται η διαδροµή κατά την οποία η γνήσια επένδυση είναι µη-φθίνουσα. Οι λογιστικές τιµές µπορούν να προσεγγισθούν είτε οικονοµετρικά µέσω κατάλληλης εξειδίκευσης της συνάρτησης της αξίας, είτε µε προσδιορισµό τους ως βοηθητικών µεταβλητών (cosae variables) της συνάρτησης Hamilon η οποία αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο πρόβληµα οικονοµικής µεγέθυνσης της υπό εξέταση οικονοµίας. Είναι σαφές ότι και οι δύο προσεγγίσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την επίτευξη µιας καλύτερης εικόνας σχετικά µε την εκτίµηση των λογιστικών τιµών. Όλα τα παραπάνω, συνθέτουν το βασικό πλαίσιο για τον ορισµό της έννοιας της Αειφόρου ανάπτυξης το οποίο έχει αναπτυχθεί πρόσφατα κυρίως από τους Dasgupa-Maler. Στο πλαίσιο αυτό θα στηριχθεί και η προτεινόµενη διδακτορική διατριβή για να προχωρήσει σε θεωρητικές επεκτάσεις του ορισµού εισάγοντας νέες έννοιες στο υπάρχον υπόδειγµα όπως: 5

6 Πληθυσµιακή αλλαγή και µετανάστευση, Αποστροφή αβεβαιότητας (uncerainy aversion) και υιοθέτηση της αρχής της προφύλαξης (precauionary principle) στον ορισµό της Αειφορίας, Μη γραµµικότητες και µη αναστρεψιµότητα ορισµένων φυσικών φαινοµένων τα οποία επηρεάζουν την διαδικασία αποτίµησης του φυσικού κεφαλαίου, H επίδραση στα κριτήρια Aειφορίας από την χρήση περισσότερο γενικών συναρτήσεων ευηµερίας σε σύγκριση µε την χρησιµοποιούµενη ως τώρα αθροιστική και χρονικά διαχωρίσιµη συνάρτηση ευηµερίας. Θα γίνει χρήση της έννοιας της aggregaor funcion για να κατασκευασθούν περισσότερο γενικές συναρτήσεις αξίας (value funcions). Προσδιορισµός λογιστικών τιµών και αποτίµηση του φυσικού κεφαλαίου στην Ελλάδα καθώς και σχεδιασµός κριτηρίων πολιτικής και την διόρθωση της εκτίµησης της παραγωγικότητας µε βάση το κατάλοιπο Solow. Η βιβλιογραφία η οποία θα αποτελέσει την βάση της προτεινόµενης διατριβής είναι η ακόλουθη: 1. Anasasios Xepapadeas, Seve Carpener, Sara Aniyar, Kenneh Arrow, Grechen Daily, Parha Dasgupa, Paul Ehrlich, Carl Folke, Geoff Heal, Michael Hoel, Nils Kausky, Simon Levin, Jane Lubchenco, Karl-Goran Maler, Elinor Osrom, Thomas Rosswall, David Sarre and Brian Walker, (2004), Susainabiliy's Compass: Indicaors of Genuine Wealh, Beijer Insiue Discussion Paper, Arrow K., Bolin B., Cosanza R., Dasgupa P., Folke C., Holling C., S., Jansson B., Levin S., Karl-Goran Mäler, Perrins C., Pimenel D., (1996), "Economic Growh, Carrying Capaciy and he Environmen", Ecological Applicaions, vol. 6, no.1, Arrow J. Kenneh, Dasgupa Parha, Karl-Goran Mäler, 2003(a), "The genuine savings crierion and he value of populaion", Economic Theory, 21, Arrow J. Kenneh, Dasgupa Parha, Karl-Goran Mäler, 2003(b), "Evaluaing Projecs and Assesing Susainable Developmen in Imperfec Economies", Environmenal and Resource Economics", 26, Asheim Geir, (1997), "Adjusing Green NNP o Measure Susainabiliy", Scand. J. of Economics, 99(3), Asheim Geir, Weizman Marin, 2001(a), "Does NNP growh indicae welfare improvemen", Economic Leers, 73, Asheim Geir, Buchholz Wolfgang, Tungodden Beril, 2001(b), "Jusifying Susainabiliy", Journal of Environmenal Economic and Managemen, 41, Asheim Geir, (2003), "Green naional accouning wih a changing populaion", Economic Theory, 23, Barro R., Xavier Sala-i-Marin, Economic Growh, McGraw-Hill Advanced Series in Economics, USA,

7 10. Becker A., and J.H. Boyd III, (1997), Capial Theory, Equilibrium Analysis and Recursive Uiliy, Blackwell Publishers 11. Becker S.Gary, Edward L., Glaeser, Kevin M., Murphy, (May 1999), "Populaion and Economic Growh", The American Economic Review, vol. 89, Papers and Proceedings of he One hundred Elevenh Annual Meeing of he American Economic Associaion, Bond A., Graig (2004), "Muliple Nurien Socks and Susainable Agriculure", European Summer School, EAERE FEEM VIU in Resources and Environmenal Economics. 13. Clark G. John, (1995), "Economic Developmen vs. Susainable Socieies: Reflecions on he Players in a Crucial Cones", Annual Review of Ecology and Sysemaics, vol. 26, Daly Herman (1990), "Susainable developmen: From Concep and Theory o Operaional Principles", Populaion and Developmen Review, vol. 16, Supplemen: Resources, Environmen and Populaion: Presen knoledge, Fuure Opions, pp Dasgupa P., Heal Geoffrey, (1974), "The Opimal Depleion of Exhausible Resources", The Review of Economic Sudies, vol. 41, Symposium on he Economics of Exhausible Resources, Dasgupa P., (1995), "The Populaion Problem: Theory and Evidence", Journal of Economic Lieraure, vol. 33, no Dasgupa P., Mäler K., (2001), "Wealh as a crierion for susainable developmen", mimeo Beijer Inernaional Insiue of Ecological Economics, Swedish Academy of Sciences, Socholm. 18. Dasgupa Parha, (2002), "Susainable developmen: Pas Hopes and Presen Realizaions among he World's Poor", prepared for he occasion of he World Summi on Susainable Developmen Dasgupa P.,Karl-Goran Mäler, (2004), "Environmenal and Resource Economics: Some Recen Developmens", Beijer Inernaional Insiue of Ecological Economics, Sockholm. 20. Delegaes of he Unied Naions Conference on Environmen and Developmen, (1992), "The Earh Summi on Populaion", Populaion and Developmen Review, vol. 18, no.3, Goodland Rober, (1995), "The Concep of Environmenal Susainabiliy", Annual Review of Ecology and Sysemaics, vol.26, Goodland R., Daly H., (1996), "Environmenal Susainabiliy: Universal and non negoiable", Ecological Applicaions, vol. 6, no.4, Hardin G., (1968), "The ragedy of he Commons", Science, New Series, vol.162, no. 3859, Heal, G. M. (1998), Inerpreing Susainabiliy, in Chichilnisky, G., Heal, G., and A. Vercelli, (Eds), Susainabiliy: Dynamics and Uncerainy, Kluwer Academic Publishers, Dordrech. 25. Keyfiz N., (1996), "Populaion Growh, Developmen and he Environmen", Populaion Sudies, vol. 50, no.3, Mohadi Hamid, (1996), "Environmen, growh and opimal policy design", Journal of Public Economics 63,

8 27. Pemberon M., & Ulph D., (2001), "Measuring Income and Measuring Susainabiliy", Scand. J. of Economics, 103(1), Pezzey J., (1992), "Susainable Developmen Conceps: An Economic Analyses", World Bank Environmenal Paper, no Pezzey C. V. John, 2004(a), "Susainabiliy Policy and Environmenal Policy", Scand J. of Economics, 106(*), *--*. 30. Pezzey C. V. John, 2004(b), "One-sided susainabiliy ess wih ameniies, and changes in echnology, rade and populaion", Journal of Environmenal Economics and Managemen, 48, Pezzey C. V. John, 2004(c), "Exac measures of income in a hyperbolic economy", Environmenal and Developmen Economics, 9: , Cambridge Universiy Press. 32. Pezzey C. V. John, Toman Michael, (2004), "Susainabiliy and is Economic Inerpeaions", draf paper in Ayres R., U., R. David Simpson and Michael A. Toman (eds). Scarciy and Growh in he Millenium. 33. Romer D., (2001), Advanced Macroeconomics, 2 nd ed. McGraw Hill 34. Schulze, G., Ursprung H., (2001), "Susainable Growh in Open Economies", Inernaional Environmenal Economics, Oxford UK: Oxford Universiy Press, S Sollow R. M., (1974), "Inergeneraional Equiy and Exhausible Resources", The Review of Economic Sudies, vol. 41, Symposium on he Economics of Exhausible Resources, Savins N. Rober, Wagnerb, F., Alexander, Wagnerc Gerno, "Inerpreing Susainabiliy in Economic Terms: Dynamic Efficiency Plus Inergeneraional Equiy", Deparmen of Economics, Harvard Universiy, Cambridge, MA 02138, USA 37. Sigliz J., (1974), "Growh wih Exhausible Naural Resources: Efficien and Opimal Growh Pahs", The Review of Economic Sudies vol. 41, Symposium on he Economics of Exhausible Resources. 38. Uzawa Hirofumi, 2003, Dynamic Opimaliy and Susainabiliy, in Economic Theory and Global Warming, Cambridge Universiy Press, New York. 39. Weizman Marin, (1976), "On he Welfare Significance of Naional Produc in a Dynamic Economy", The Quarerly Journal Of Economics, vol.90, no.1, Weizman Marin, (1997), "Susainabiliy and Technical Progress", Scand. J. of Economics, 99(1), Weizman Marin, (2001), "A Conribuion o he Theory of Welfare Accouning", Scand. J. of Economics, 103(1), Xepapadeas A., 1997, Advanced Principles in Environmenal Policy, Edward Elgar Publishers, Chelenham UK 43. Xepapadeas A., (2004), "Economic Growh and he Environmen", prepared for he Handbook of Environmenal Economics (a volume in he series Handbooks in Economics, Elsevier Publishers. 44. Kαλαιτζιδάκης Παντελής, Kαλυβίτης Σαράντης, (2002), Oικoνoµική Μεγέθυνση: Θεωρία και Πoλιτική, Eκδόσεις Kριτική 8

9 45. Kιντής Aνδρέας -Yamane Taro, (1999), Mαθηµατικά, Guenberg, Aθήνα 46. Ξεπαπαδέας A., (1989), Mαθηµατικές Mέθοδοι στα Oικoνoµικά :Θεωρία και Εφαρµογές, Eκδόσεις Mπίλιας, Aθήνα Τέλος η τριµελής επιτροπή η οποία θα αναλάβει την εποπτεία της συγκεκριµένης διατριβής θα αποτελείτε από τους: Ξεπαπαδέας Αναστάσιος, Καθηγητής του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, (Επόπτης) Καλαιτζιδάκης Παντελής, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, (Συνεπόπτης) Παπανδρέου Ανδρέας, Aναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Συνεπόπτης). 9

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μιχάλης Μοδινός Πρόεδρος ΕΚΠΑΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μιχάλης Μοδινός Πρόεδρος ΕΚΠΑΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη, αποτελεί προϊόν µακρών προβληµατισµών των καθ ύλην αρµοδίων Υπουργείων και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και. Απασχόληση

Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και. Απασχόληση Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση Τελική Έκθεση Μάρτιος 2011 Τελική Έκθεση 1 Στην Ερευνητική Ομάδα του Έργου και στη σύνταξη αυτής της Έκθεσης συμμετείχαν οι: Δημήτριος Λάλας, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις

είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις Γιάννα Φαρσάρη, Πουλίκος Πραστάκος Τοµέας Περιφερειακής Ανάλυσης Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών (ΙΥΜ) Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...8 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...9 3.1 Εισαγωγή...9 3.2 Σκοπιµότητα του Πλαισίου...9 3.3 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ TΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & TΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΜΠΣ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση:

Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή: Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα: Διοίκησης Επιχειρήσεων Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση: Παρουσίαση του Προτύπου ISO 14001 & Εφαρμογή του Εισηγήτρια: Κοκολάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (στο πλαίσιο προετοιμασίας του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης ΣΕΣ) 0251658240025165824002516623360251671552

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα κυριότερα οικονοµικά µέσα περιβαλλοντικής πολιτικής, δηλαδή οι φόροι, οι επιδοτήσεις και οι εµπορεύσιµες

Περίληψη Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα κυριότερα οικονοµικά µέσα περιβαλλοντικής πολιτικής, δηλαδή οι φόροι, οι επιδοτήσεις και οι εµπορεύσιµες Περίληψη Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα κυριότερα οικονοµικά µέσα περιβαλλοντικής πολιτικής, δηλαδή οι φόροι, οι επιδοτήσεις και οι εµπορεύσιµες άδειες ρύπανσης - όχλησης. Στην αρχή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΔΕΙΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ±

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΔΕΙΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ± ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΔΕΙΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ± Ευτύχιος Σαρτζετάκης * Γιώργος Χατζήνας ** Εισαγωγή Τα δεδομένα και οι προβλέψεις των επιστημονικών μελετών που δημοσιεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΧΣΑΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 11 3.1 Σκοπιµότητα της τροποποίησης του Πλαισίου... 11 3.2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΨΥΧΑΡΗΣ Ανάλυση των μεταβολών της απασχόλησης στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1995-1999.

Ι. ΨΥΧΑΡΗΣ Ανάλυση των μεταβολών της απασχόλησης στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1995-1999. ΤΟΠΟΣ 18-19/2002 ΑΡΘΡΑ: Α. ΡΟΒΟΛΗΣ Νέα οικονομική γεωγραφία και άλλες (ξεχασμένες;) εναλλακτικές θεωρητικές προσεγγίσεις: Αναζητώντας ένα θεωρητικό πλαίσιο οικονομικής ανάλυσης του χώρου. Ι. ΨΥΧΑΡΗΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εργασίας: Μεταφορές και εδαφική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το σύγχρονο πολιτικό πλαίσιο. Σεπτέμβριος 2013

Κείμενο Εργασίας: Μεταφορές και εδαφική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το σύγχρονο πολιτικό πλαίσιο. Σεπτέμβριος 2013 1 Το κείμενο εργασίας επιχειρεί μια γενική εξέταση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν (α) στις μεταφορές και (β) στην εδαφική (ή χωρική) συνοχή. Συμπληρωματικά, παρουσιάζονται συνοπτικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων» Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: «Οικονομική καινοτόμων τεχνολογιών και εφαρμογές στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

To κοινωνικό κεθάλαιο ως ζημανηικός παράγονηας ανηιμεηώπιζης ηων επιδράζεων ηης οικονομικής κρίζης ζε ηοπικό και περιθερειακό επίπεδο

To κοινωνικό κεθάλαιο ως ζημανηικός παράγονηας ανηιμεηώπιζης ηων επιδράζεων ηης οικονομικής κρίζης ζε ηοπικό και περιθερειακό επίπεδο To κοινωνικό κεθάλαιο ως ζημανηικός παράγονηας ανηιμεηώπιζης ηων επιδράζεων ηης οικονομικής κρίζης ζε ηοπικό και περιθερειακό επίπεδο ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΚΑΡΑΜΕΣΟΤ Διδάκτωρ, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΡΥΠΩΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ; Από τη μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κατανάλωση

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κατανάλωση ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κατανάλωση ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓ ΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΤΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νανοτεχνολογία και Πράσινη Χημεία

Νανοτεχνολογία και Πράσινη Χημεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική της Χημείας και Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών Νανοτεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Προτάσεων Στρατηγικής για την Ανάπτυξη Πρακτικών Ευέλικτης Οργάνωσης

Εγχειρίδιο Προτάσεων Στρατηγικής για την Ανάπτυξη Πρακτικών Ευέλικτης Οργάνωσης Έργο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» Παραδοτέο Π.3: «Προτάσεις Στρατηγικής για την Ανάπτυξη Πρακτικών Ευέλικτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ TOY ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ*

ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ TOY ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ* «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 41, Τεύχος 4ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 41, No 4, University of Piraeus ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ TOY ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ* Των Σαράντη Λώλου

Διαβάστε περισσότερα