ΣΑ ΣΟΠΩΝΤΜΗΑ Ω ΠΖΓΖ ΣΖ ΜΔΑΗΩΝΗΚΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑ ΣΟΠΩΝΤΜΗΑ Ω ΠΖΓΖ ΣΖ ΜΔΑΗΩΝΗΚΖ"

Transcript

1 ΣΔΡΓΗΟ ΛΑΪΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΒΗΔΝΝΖ ΣΑ ΣΟΠΩΝΤΜΗΑ Ω ΠΖΓΖ ΣΖ ΜΔΑΗΩΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ηνλ θαζεγεηή Johannes KODER ειάρηζην πλεπκαηηθφ αληίδσξν γηα ηα 65 α γελέζιηά ηνπ ΠΡΟΛΟΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ Σν έξγν ελφο Βελεδηθηίλνπ κνλαρνχ ηνπ 12 νπ αηψλα θαηαιήγεη: «Απφ ην ξφδν ηνπ πξηλ, π- πάξρεη κφλνλ ην φλνκα. εκάο έρνπλ απνκείλεη νλφκαηα γπκλά» 1. Σν ξφδν ηνπ πξηλ δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ε ζπκβνιηθή εηθφλα ηνπ πνιπζρηδνχο παξειζφληνο, θιεηζκέλν ζ έλα φλνκα. Ζ πξνζπέιαζε, ε θαηαλφεζε ηεο πνιιαπιφηεηαο ησλ νλνκάησλ ζπληζηά ην πξψην βήκα γλσξηκίαο κε ην παξειζφλ αιιά θαη ην παξφλ ηνπ ρψξνπ ηεο έξεπλάο καο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Αζπξνπνηάκνπ. Ζ εηπκνινγία, φπσο θαη ε εξκελεία ησλ γεσγξαθηθψλ νλνκάησλ, πξνθάιεζαλ αλέθαζελ ην ελδηαθέξνλ εηδηθψλ εξεπλεηψλ 2 θαη κή. ρη αβάζηκα. Ζ γλψζε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηεο πξνέιεπζεο θαη ηεο ζεκαζίαο ησλ ηνπσλπκίσλ ησλ νηθηζηηθψλ θέληξσλ είηε κηθξψλ είηε κε- * Θα ήζεια θη απφ ηε ζέζε απηή λα επραξηζηήζσ ηνλ Γαξδηθηψηε ζπλάδειθν Κσλζηαληίλν Πειίγθν γηα ην βηβιηνγξαθηθφ θαη ηνπνγξαθηθφ πιηθφ θαζψο θαη γηα ηηο γφληκεο ζπδεηήζεηο καο γηα ηνλ Αζπξνπφηακν 1 Φαίδσλ Μαιηγθνχδεο (επηκ.), Σν παηρλίδη κε ηελ ηζηνξία, Ηδενινγηθά ζηεξεόηππα θαη ππνθεηκεληζκόο ζηελ ηζηνξηνγξαθία, (Βηβιηνζήθε ιαβηθψλ Μειεηψλ 4, Θεζζαινλίθε 1994), ζει. 55: «Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus» θαη 79 ππνζεκ Δηδηθά γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπσλπκίσλ σο ηζηνξηθήο πεγήο βιέπε ηηο ζεκαληηθέο εξγαζίεο ησλ: Faedon Malingoudis, Studien zu den slavischen Ortsnamen Griechenlands 1. Slavische Flurnamen aus der messenischen Mani. (Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse, Jahrgang 1981, Nr 3), Mainz 1981 θαη Johannes Koder, «Πξνβιήκαηα ηεο ζιαβηθήο επνίθηζεο θαη ηνπσλπκίαο ζηε Μεζαησληθή Ήπεηξν», Ζπεηξωηηθά Υξνληθά 24 (1982) Σνπσλπκηθέο κειέηεο:1) γηα ην ζεζζαιηθφ ρψξν: Γηθαίνο Βαγηαθάθνο, «Ζ ηνπσλπκηθή ζεψξεζηο ηνπ ζεζζαιηθνχ ρψξνπ», Αζελά ΟΘ ( ) ) γηα ηελ Ήπεηξν: Κψζηαο Οηθνλφκνπ, Σα νηθωλύκηα ηνπ Ννκνύ Ηωαλλίλωλ. Γιωζζνινγηθή εμέηαζε. Ησάλληλα

2 γάισλ, ησλ νξσλπκίσλ, ησλ πδξσλπκίσλ θαη ησλ κηθξνηνπσλπκίσλ ζπκβάιιεη ζηε δηαιεχθαλζε ηεο ρξνλνιφγεζεο θαη ηνπ ηξφπνπ ζπγθξφηεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 3 θαζψο θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εζλνηηθήο 4 θαη γισζζηθήο θαηάζηαζεο ησλ πιεζπζκψλ. Δπηπιένλ καο δηαθσηίδεη γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ θαη ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνλ ραξαθηήξηδαλ ζην παξειζφλ. Δθηφο απηψλ καο παξέρεη ρξήζηκεο γισζζηθέο θαη ηζηνξηθέο εηδήζεηο, ησλ νπνίσλ ε αμία επαπμάλεηαη, ηδηαίηεξα, φηαλ δελ δηαζέηνπκε αληίζηνηρεο γξαπηέο καξηπξίεο νχηε θάπνηα άιιε κνξθή θεηκεληθήο παξάδνζήο ηνπο. Ζ ζχληνκε απηή κειέηε δε θηινδνμεί λα αιψζεη αιιφηξηα πεδία. Ζ ζπκβνιή ηεο πεξηνξίδεηαη ζηελ πξνζπάζεηα λα δείμεη κε κεξηθά θαηάιιεια παξαδείγκαηα, κε πνην ηξφπν, θαηά ηε γλψκε καο, ηα ηνπσλχκηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Αζπξνπνηάκνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη λα δψζνπλ απαληήζεηο ζε κηα ζεηξά δεηεκάησλ, φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, θαη ηα νπνία ζα δηεμέιζνπκε δηεμνδηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα. ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΩΝ ΠΖΓΩΝ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηνπ ππφ δηεξεχλεζε ρψξνπ, ζα πξνζπαζήζνπκε λα παξνπζηάζνπκε θαηαξρήλ ηα κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ ηνπσλπκηθνχ ηνπ Αζπξνπνηάκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα, ζα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαδείμνπκε, φηη ηα ηνπσλχκηα ηεο πεξηνρήο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ εξεπλεηηθά θαη λα απαληήζνπλ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ αθελφο ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ θη αθεηέξνπ ζηελ εζλνινγηθή θαηάζηαζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπ Αζπξνπνηάκνπ θαηά ηε κεζαησληθή πεξίνδν. 3 Απφ έγγξαθν ηνπ 1336, πνπ θαζνξίδεη ηα φξηα ηεο επηζθνπήο ηαγψλ θαη ην εμέδσζε, ιίγν κεηά ηελ αλαθαηάιεςε ηεο Θεζζαιίαο, ν απηνθξάηνξαο Αλδξφληθνο Γ, ηεθκεξηψλεηαη ε χπαξμε αξθεηψλ νηθηζκψλ (Γξεβελνζέιη, Κνξλήζηα, Ληκπφρνβν, Μειέα Επγνχ, Μνηδάξα, Μπξφθνβν, Οξνρνκπηάλα, Υαιίθη) ηεο πεξηνρήο ήδε ζηηο αξρέο ηνπ 14 νπ αηψλα. Βιέπε ζρεηηθά: Γεκήηξεο Ε. νθηαλφο, «Acta Stagorum. Σα ππέξ ηεο ζεζζαιηθήο επηζθνπήο ηαγψλ παιαηά βπδαληηλά έγγξαθα (ησλ εηψλ 1163, 1336 θαη 1393). πκβνιή ζηελ ηζηνξία ηεο επηζθνπήο ηαγψλ», ζην: Σξηθαιηλά 13 (1993) ζει Πξέπεη εδψ λα ζεκεηψζνπκε φηη ε βνξεηνδπηηθή Θεζζαιία σο ηκήκα ηεο βπδαληηλήο επαξρίαο ηεο Μεγάιεο Βιαρίαο αλήθε ζηελ επηθξάηεηα ηνπ Γεζπνηάηνπ ηεο Ζπείξνπ θη νη νηθηζκνί ζηηο νξεηλέο δηφδνπο ηεο Πίλδνπ ή ηεο Άλσ Βιαρίαο ήηαλ νξγαλσκέλνη κε ην ζχζηεκα ηεο «πξφλνηαο» απφ ηνπο Γεζπφηεο ηεο Ζπείξνπ θαηά ηνλ 13 ν αηψλα. Γεληθά βιέπε: Νηθφιανο Εηάγθνπ, Φενπδαξρηθή Ήπεηξνο θαη Γεζπνηάην ηεο Ζπείξνπ. πκβνιή ζην Νέν Διιεληζκό. Αζήλαη Donald M. Nicol, The Despotate of Epiros A Contribution to the History of Greece in the Middle Ages. Oxford Evangelos Chrysos (επηκ. εθδ.), The Despotate of Epirus. (Proceedings of the International Symposium The Despotate of Epirus, Arta, May 1990). 4 Γηα ηα πεξηερφκελα ησλ φξσλ εζλνηηθφο, εζλνηηζκφο βιέπε δηεμνδηθφηεξα: Marcus Banks, Δζλνηηζκόο. Αζἠ λα

3 Σα εξσηήκαηά καο αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ζηε κεζαησληθή, δειαδή ηε βπδαληηλή πεξίνδν ηεο πεξηνρήο. Καζψο νη γξαπηέο καξηπξίεο πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο, αλαθνξηθά κε ηελ πεξηνρή ηνπ Αζπξνπνηάκνπ, γη απηή ηελ πεξίνδν είλαη απφ ειάρηζηεο έσο αλχπαξθηεο, απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ε κειέηε ησλ ηνπσλπκίσλ ηφζν γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ηζηνξηθήο εηθφλαο ηνπ ρψξνπ φζν θαη γηα ηελ εξκελεία θαη θαηαλφεζε ηνπ ρσξνρξφλνπ ηεο. απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ζα εμαθνινπζήζεη λα παξακέλεη έλα desideratum γηα ηελ επηζηήκε ε δηεμνδηθή θαη ζπζηεκαηηθή έξεπλα, θαηαγξαθή θαη κειέηε ηφζν ησλ νλνκάησλ ησλ νηθηζκψλ, φζν θαη θπξίσο ηνπ κηθξνηνπσλπκηθνχ ηνπ Αζπξνπνηάκνπ. ηφρνο κηαο ηέηνηαο έξεπλαο ζα πξέπεη λα είλαη, αθελφο ε ζπγθέληξσζε ησλ ηνπσλπκίσλ πνπ παξαδίδνληαη ζηηο κεηαγελέζηεξεο, απ φζν γλσξίδνπκε, γξαπηέο πεγέο θη αθεηέξνπ ε επηηφπηα έξεπλα θαη θαηαγξαθή ηνπο. Ζ δεχηεξε, απφ ηε κηα, ζπκβάιιεη ζηε ζπγθέληξσζε θαη θαηαγξαθή ηνπ κηθξνηνπσλπκηθνχ θπξίσο πιηθνχ θη απφ ηελ άιιε, δηεπθνιχλεη ηνλ εξεπλεηή, πξνθεηκέλνπ, λα ην ηαπηίζεη κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη θαη πεξηγξάθεη. Έηζη θαζίζηαηαη δπλαηφ λα εμαρζνχλ αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ θαη λ απαληεζνχλ κηα ζεηξά εξσηεκάησλ, θαζψο ηα ηνπσλχκηα καξηπξνχλ κέζσ ησλ ζεκαζηψλ ηνπο πνηθίιεο θπζηθέο θαη ηζηνξηθέο θαηαζηάζεηο θη εμειίμεηο: αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ, ζην θιίκα, ζην θαζεζηψο ησλ πδάησλ, λένπο επνηθηζκνχο, θαηαθηήζεηο θαη εξεκψζεηο νηθηζκψλ, αλάθηεζε εγθαηαιειεηκκέλσλ ηφπσλ (αθφκε θαη απφ αιιφηξηνπο πιεζπζκνχο), αιιαγέο ζην νηθηζηηθφ ζχζηεκα θαη πνιιά άιια. Οη γξαπηέο πεγέο απφ ηηο νπνίεο αληιήζακε ην πιηθφ ηεο παξνπζίαζεο πνπ αθνινπζεί είλαη αζθαιψο φιεο κεηαγελέζηεξεο. Ζ παξνχζα εξγαζία δε ζπληζηά ζε θακία πεξίπησζε πξντφλ δηεμνδηθήο επηηφπηαο έξεπλαο απφ ηελ πιεπξά καο, πξάγκα πνπ απνηειεί πξνο ην παξφλ αδπλακία γηα κηα νινθιεξσκέλε ηζηνξηθνγεσγξαθηθή πξνζέγγηζε θη επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ. Άιισζηε θάηη ηέηνην δελ είλαη εδψ ε άκεζε πξνηεξαηφηεηά καο, θαζψο ζθνπφο ηεο κηθξήο απηήο κειέηεο είλαη λα αλαδείμεη, κέζα απφ ην παξάδεηγκα ηνπ Αζπξνπνηάκνπ, ηα πξνβιήκαηα πνπ ζέηεη ε ηνπσλπκία σο βνεζεηηθή ηζηνξηθή επηζηήκε ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηε κειέηε ηεο βιαρηθήο παξνπζίαο ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Σα έγγξαθα θαη νη πξνζέζεηο ησλ Μνλψλ ησλ Μεηεψξσλ θαζψο θαη ηα ηνπξθηθά θαηάζηηρα, (πξνεξρφκελα απφ ηελ πζηεξνβπδαληηλή θαη πξψηκε νζσκαληθή πεξίνδν) παξαδίδνπλ ηα νλφκαηα ησλ νηθηζκψλ θη απνηεινχλ ηελ πξψηε νκάδα άληιεζεο γξαπηψλ εηδήζεσλ γηα ην ρψξν ηνπ Αζπξνπνηάκνπ 5. Σνπσλπκηθφ πιηθφ αληιεί θαλείο θη απφ ηα θείκελα ησλ μέλσλ πεξηεγεησλ 6. 5 Γηεμνδηθά αζρνιήζεθαλ κε ηε κειέηε απηνχ ηνπ πιηθνχ νη: Βαζίιεηνο Κ. παλφο, Οη νηθηζκνί ηεο Βνξεηνδπηηθήο Θεζζαιίαο θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία (από ηνλ ΗΓ εωο ηνλ ΗΘ αηώλα). Δηζαγωγή ζηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαιίαο από ηελ ύζηεξε Βπδαληηλή 80

4 Ζ ρξνληθή εγγχηεηα ησλ γξαπηψλ απηψλ εηδήζεσλ ζηελ πεξίνδν, πνπ εξεπλνχκε, δε κεηψλεη βέβαηα ζε ηίπνηα ηελ αμία ηνπ πινχζηνπ ηνπσλπκηθνχ πιηθνχ, πνπ βξίζθεηαη θαηάζπαξην ζηηο εξγαζίεο ηνπηθψλ ινγίσλ θαη ην νπνίν θαηαγξάθεθε κεηαγελέζηεξα. Σα δεχηεξν έρεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην πιενλέθηεκα ηεο επηηφπηαο θαηαγξαθήο θαη ηεο αληίζηνηρεο πεξηγξαθήο ησλ πξνζδηνξηδφκελσλ ζέζεσλ. ηε κηθξή απηή κειέηε ζα θάλνπκε δηεμνδηθφηεξε κλεία θαη ρξήζε ηεο ηνπσλπκηθήο ζπιινγήο ηνπ Αιέμαλδξνπ Υαηδεγάθε, «Σ Αζπξνπφηακν Πίλδνπ. Σνπσλπκηθά» 7. Ζ εξγαζία απηή απνηειεί ηελ πξψηε πξνζπάζεηα ζπιινγήο θαη ζπζηεκαηνπνίεζεο ηνπ ηνπσλπκηθνχ πιηθνχ ηεο πεξηνρήο. Ζ εξγαζία ηνπ Υαηδεγάθε είρε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ηφζν γηα ηε γισζζηθή θαηάζηαζε φζν θαη γηα ηελ εζλνινγηθή πξνέιεπζε θαη ζπγθξφηεζε ησλ πιεζπζκψλ πνπ θαηνηθνχζαλ θαηά ηνπο κεζαησληθνχο ρξφλνπο ζηελ «αζπξνπνηακίηηθε ρψξα». Ζ ηδηαίηεξε αμία ηνπ πιηθνχ ηεο πξναλαθεξφκελεο ζπιινγήο έγθεηηαη ζην γεγνλφο ηεο θαηαγξαθήο απφ ην ζπγγξαθέα φρη κφλν ησλ νλνκάησλ ησλ νηθηζκψλ αιιά θη ελφο αμηφινγνπ θη επάξηζκνπ κηθξνηνπσλπκηθνχ πιηθνχ. Απηφ θαηαγξάθεθε θαη δεκνζηεχηεθε ζηα κέζα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Σν γεγνλφο ζπλέπεζε ρξνληθά κε ηε κεηάβαζε θη νξηζηηθή εγθαηάζηαζε ζηα αζηηθά θέληξα ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Ζ ηειεπηαία εμέιημε είρε σο ζπλέπεηα ηε δηαθνπή ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ α- ζθνχληαλ σο ηφηε αδηάιεηπηα ζην ρψξν ηνπ Αζπξνπνηάκνπ θη έρνπλ απνηππσζεί ηδηαίηεξα ζηα κηθξνηνπσλχκηα. Καζψο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο εγγξάθνληαη ζηα θαηλφκελα ηεο καθξάο δηάξθεηαο, ην γισζζηθφ πιηθφ, πνπ ηηο πεξηγξάθεη, απνθηά πνιχπιεπξα μερσξηζηή ζεκαζία ηφζν γηα ηνπο κειεηεηέο ησλ βιαρηθψλ ηδηνιέθησλ, φζν θαη γηα ηνπο αλζξσπνιφγνπο, ηνπο γεσγξάθνπο θαη ηνπο ηζηνξηθνχο. Οη αδπλακίεο ηνπ έξγνπ ηνπ Πεξηνπιηψηε ινγίνπ, νη νπνίεο αληαλαθινχλ ζηηο ζπρλά εζθαικέλεο ηφζν εηπκνινγηθέο φζν θαη ζεκαζηνινγηθέο εξκελείεο ηνπ, εγγξάθνληαη, εξκελεχνληαη θαη θαηαλννχληαη ζηα πιαίζηα ησλ ξνκαληηθψλ θη αξραηνθεληξηθψλ αληηιήςεσλ γηα ηε θπιεηηθή θαζαξφηεηα ηνπ έζλνπο. απηέο πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί θη ε ηδηαίηεξε επίδξαζε ησλ ηδενινγηθψλ αληαγσληζκψλ θαη ησλ ζπζρεηηεπνρή έωο ηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηώλα. Θεζζαινλίθε 2004 θαη Κσλζηαληίλνο Σηκφζενο Ρσκαλάο, Ηζηνξία ηεο Αξρηεπηζθνπήο Φαλαξίνπ θαη Νενρωξίνπ, (αλέθδνηε δ.δ., Σκήκα Θενινγίαο, Α.Π.Θ., Θεζζαινλίθε, 2005). 6 Lion Heuzey, Οδνηπνξηθό ζηελ Σνπξθνθξαηνύκελε Θεζζαιία ην (ειι. κηθξ. Υξίζηνο Γεκεηξνπιφπνπινο, Δθδ. Φ.Η.Λ.Ο.. Σξηθάισλ), Θεζζαινλίθε F. Pouqueville, Σαμίδη ζηελ Διιάδα-Ήπεηξνο. (ειι. κηθξ. Παλαγηψηα Κψηζνπ), Αζήλα William Leak, «Σαμίδη ζηε Θεζζαιία ηνπ 1809» θαη «Σαμίδη ζηε Θεζζαιία ηνπ » ζην: Θεζζαιηθό Ζκεξνιόγην 29 (1996) ζει θαη 38 (2000) Αιέμαλδξνπ Υαηδεγάθε, Σ Αζπξνπόηακν Πίλδνπ. Σνπωλπκηθά. Σξίθαια Ο Αι. Υαηδεγάθεο, Αζπξνπνηακίηεο Βιάρνο ν ίδηνο, θαηάγνληαλ απφ ην Πεξηνχιη. Τπήξμε ζπγγξαθέαο κηαο ζεηξάο έξγσλ κε αληηθείκελν ηελ ηζηνξία, ηε ιανγξαθία, ηηο παξαδφζεηο, ηα ηνπσλχκηα, ηε γελεαινγία ηφζν ηεο ηδηαίηεξεο παηξίδαο ηνπ Πεξηνχιη, φζν θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Αζπξνπνηάκνπ, πνπ ηνλ θαηαηάζζνπλ απηνδίθαηα ζηελ θαηεγνξία ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ηνπηθψλ ινγίσλ. 81

5 ζκψλ ηεο πξψηκεο ςπρξνπνιεκηθήο, βαιθαληθήο, πνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο 8. Μέζα ζ απηφ ην πιαίζην ν ζπγγξαθέαο νδεγείηαη εθ ησλ πξαγκάησλ ζε εζθαικέλε αμηνιφγεζε ηνπ ζπιιεγκέλνπ πιηθνχ ηνπ. απηφ ζπλέβαιιε θη ε κε επαξθήο γισζζνινγηθή παηδεία ηνπ Υαηδεγάθε, πξάγκα πνπ θαίλεηαη ηφζν ζηελ θαηαγξαθή 9 θαη θσλεηηθή απφδνζε ηνπ ηνπσλπκηθνχ πιηθνχ ηνπ φζν θαη ζηηο κε απνδεθηέο γισζζνινγηθά εηπκνινγήζεηο απηνχ. Σν γεγνλφο απηφ απνηππψλεηαη αθελφο ζηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ ηνπ παξαξηήκαηνο θαη ηελ θαηάηαμε ησλ ηνπσλπκίσλ ζ απηνχο θη αθεηέξνπ ζην ζπκπέξαζκα, φηη «ζηελ αζπξνπνηακίηηθε ρψξα, δελ θαίλεηαη λα γίλεθε ζνβαξφο ζιαβηθφο επνηθηζκφο» 10 θη φηη νη «ζιαβηθνί κηθξνζπλνηθηζκνί ππήξμαλ ζπνξαδηθνί» 11. Γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα παξαπάλσ, φηη ην κεζνδνινγηθφ πξφβιεκα θαζηζηά αλαγθαία πξψηνλ, ηελ εθ λένπ ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ηνπ ηνπσλπκηθνχ πιηθνχ ηνπ Αζπξνπνηάκνπ θαη δεχηεξνλ, ηελ αλάγλσζή ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο θαη ηελ αξραηνινγηθή έξεπλα ζην βαζκφ πνπ απηή είλαη δπλαηή. Κη απηφ δηφηη ζηελ πεξηνρή ηνπ, ζηελ νπνία δνπλ κέρξη ζήκεξα βιαρηθνί πιεζπζκνί, εγθαηαζηάζεθαλ ιάβνη ζηνλ πξψηκν θη Αιβαλνί θαζψο θη Αξβαληηφβιαρνη ζηνλ χζηεξν Μεζαίσλα 12. Σα θχια απηά εγθαηαζηάζεθαλ 8 ηα πιαίζηα ηεο λέαο ςπρξνπνιεκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θάζε ηη ζιαβηθφ αλ δε ζεσξνχληαλ απηφκαηα θηινζνβηεηηθφ θαη θνκκνπληζηηθφ εθιακβάλνληαλ σο παλζιαβηζηηθφ. Αξθνχζε κφλν κηα ηέηνηα ζχδεπμε γηα λα ζεσξείηαη χπνπηε ε ελαζρφιεζε ελ γέλεη κε ηα ζιαβηθά πξάγκαηα. Πνιχ δε πεξηζζφηεξν πνπ ν βνξεηνειιαδηθφο ρψξνο είρε λσπά βηψκαηα απφ ηε δξάζε ηνπ παλζιαβηζηηθνχ θηλήκαηνο, ην νπνίν είρε επαλέιζεη κεηά ην 2 ν παγθφζκην πφιεκν κε λέν πεξίβιεκα θαη πεξηερφκελν. Γηα ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε βιέπε εηδηθφηεξα ζην: Φαίδσλ Μαιηγθνχδεο, Βξαρέα Υξνληθά Θεζζαινλίθε 1996, ζει θαη αληίζηνηρα. 9 ρεδφλ εμνκνινγεηηθά ν ζπγγξαθέαο ζεκεηψλεη ζε ππνζεκείσζε ζηνλ πίλαθα (1) ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο εξγαζίαο ηνπ κε ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν, φηη, «ηα ηνπσλχκηα έρνπλ θαηαγξαθή θαηά πξνζέγγηζηλ». Βιέπε, Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει Σνπ ηδίνπ, Σ Αζπξνπόηακν Πίλδνπ. Ηζηνξηθά. Αζήλαη 1961, ζει Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει Γεψξγηνο Υξ. νχιεο, «Πεξί ησλ κεζαησληθψλ αιβαληθψλ θχισλ ησλ Μαιαθαζίσλ, Μπνπΐσλ θαη Μεζαξηηψλ», ζην: Δπεηεξίο Δηαηξείαο Βπδαληηλώλ πνπδώλ 23 (1953) ζει Σνπ ηδίνπ, «Βιαρία - Μεγάιε Βιαρία Ζ ελ Διιάδη Βιαρία. πκβνιή εηο ηελ ηζηνξηθήλ γεσγξαθίαλ ηεο κεζαησληθήο Θεζζαιίαο», ζην: ΔΔΒ 28 (1958) ζει Georgios Soulis, «The Thessalian Vlachia», ζην: Zbornik Radova Vizantiloškog Instituta 8/1 (1963) Titos Jochalas, Über die Einwanderung der Albaner in Griechenland. Eine zusammenfassende Betrachtung. (Dissertationes Albanicae, Munich 1971), ζει Paul Magdalino, «Between Romaniae: Thessaly and Epirus in the Later Middle Ages», ζην: Latins and Greeks in the Eastern Mediterranean after 1204, ed. Benjamin Arbel/Bernard Hamilton/David Jacoby (London 1989) ; Alain Ducellier, Οη Αιβαλνί ζηελ Διιάδα (13 νο -15 νο αη.). Ζ κεηαλάζηεπζε κηαο θνηλόηεηαο. (ςεηο ηεο Βπδαληηλήο Κνηλσλίαο, 15, έθδ. Ίδξπκα Γνπιαλδξή Υνξλ), Αζήλα Ζιίαο Γ. θνπιίδαο, «Μεηνηθεζίεο Αιβαλφθσλσλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν», ζην: Ζπεηξωηηθά Υξνληθά 33 ( ) ζει Αιθκήλε ηαπξίδνπ-εαθξάθα, «Μεγάιε θαη Μηθξή Βιαρία», Σξηθαιηλά 20 (2000) Antonios Risos, «Zur Bevölkerungsgeschichte Thessaliens anhand der Häufigkeit gewisser Konsonanten in dortigen Familiennamen der Gegenwart», ζην: Südost-Forschungen 61/62 (2002/2003)

6 κφληκα θαη ηδηαίηεξα ηα ζιαβηθά, θαίλεηαη λα δηαηήξεζαλ ηε γισζζηθή ηνπο ηαπηφηεηα γηα ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ καξηπξνχλ ηα ηνπσλχκηα, ηα νπνία ζρεκαηίζηεθαλ απφ ηε γιψζζα ησλ θχισλ απηψλ θαη, κεηά ηελ εζλνινγηθή αθνκνίσζε ησλ αξρηθψλ θνξέσλ, εμαθνινχζεζαλ λα επηδνχλ ζηα βιαρηθά ηδηψκαηα ηεο πεξηνρήο, ζπληζηψληαο κηα αληηθεηκεληθή ηζηνξηθή πεγή. «Πεγή, απφ ηελ νπνία κπνξεί ν ζεκεξηλφο εξεπλεηήο», ζχκθσλα κε ην Μαιηγθνχδε 13, «λα αληιήζεη ιίγεο, αιιά αληηθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηελ εζσηεξηθή η- ζηνξία ησλ επήιπδσλ, φζν θαη ην θαηλφκελν ηεο ζπκβίσζήο ηνπο» κε ην πξνυπάξρνλ ξσκατθφ, δίγισζζν ή ιαηηλφθσλν ζηνηρείν. Σίζεηαη ινηπφλ ην εξψηεκα, πψο είλαη δπλαηφ λα εμεγεζεί ε ζεκεξηλή αιιά θαη ε άκεζα καξηπξνχκελε ζηηο πεγέο βιαρηθή παξνπζία 14 δέθα ηνπιάρηζηνλ αηψλσλ, φηαλ ηα ζιαβηθά 15 ηνπσλχκηα, ηδηαίηεξα ησλ νηθηζκψλ, θπξηαξρνχλ ζην ρψξν; Ζ ηνπσλπκηθή κειέηε πνπ έρεη σο ζθνπφ λα δηεπθξηλίζεη ηα δηάθνξα ηνπσλπκηθά ζηξψκαηα, κπνξεί λα δψζεη κηα απάληεζε ζ απηφ ην δήηεκα, πνπ λα ζπλαξηάηαη ζηηο ζπνξαδηθέο φλησο εηδήζεηο ηεο βπδαληηλήο ηζηνξηνγξαθίαο γηα ηε βιαρηθή παξνπζία ζηελ Πίλδν θαη ηνλ επξχηεξν θεληξηθφ ειιαδηθφ ρψξν. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Βιάρνη, πνπ νη ηζηνξηνγξαθηθέο καξηπξίεο ηνπ 11 νπ θαη 12 νπ αηψλα αλαθέξνπλ, φηη θαηνηθνχζαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Πίλδνπ (Ζπείξνπ θαη Θεζζαιίαο) 16, ζεσξνχκε φηη βξίζθνληαλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο απηέο, ήδε, απφ ην 270 κ.υ. πεξίπνπ. Σελ ηειεπηαία εθείλε πεξίνδν ν απηνθξάηνξαο Απξειηαλφο 17, Αζηέξεο Κνπθνχδεο, «Ζ Μεγάιε Βιαρία θη ε βπδαληηλή θνηλνπνιηηεία, (13 νο - 14 νο αηψλαο): ηζνξξνπψληαο αλάκεζα ζηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ ππνηέιεηα κέζα απφ γάκνπο θαη πξνδνζίεο, ζπκκαρίεο θαη πνιέκνπο», (ππφ έθδνζε). 13 Φαίδσλ Μαιηγθνχδεο, Διιεληζκόο θαη ζιαβηθόο θόζκνο. Θεζζαινλίθε 2006, ζει Γεκήηξεο Σζνπγθαξάθεο (εθδ. κηθξ. επηκ.), Κεθαπκέλνο. ηξαηεγηθόλ. (Κείκελα Βπδαληηλήο Ηζηνξηνγξαθίαο 2, Αζήλα 1996), ζει Johannes Koder, Der Lebensraum der Byzantiner. Historisch-geographischer Abriß ihres mittelalterlichen Staates im östlichen Mittelmeerraum, 2 Wien 2001, ζει. 143 φπνπ ζεκεηψλεη κεηαμχ άιισλ (ε κηθξ. δηθή καο): «νη ιάβνη έπνηθνη εγθαζίζηαλην ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο». Ηδηαίηεξα ελδεηθηηθφο είλαη ν ράξηεο κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζηε ζει. 144 ηεο έθδνζεο. 16 Σζνπγθαξάθεο, Κεθαπκέλνο, ζει Nikos Bees (εθδ.), «Ioannes Apokaukos: Unedierte Schriftstücke aus der Kanzlei des Ioannes Apokaukos», ζην: Byzantinische-Neugriechische Jahrbücher 21 ( ) ζει. 61: «έφησε γάρ, ως Αυριλιόνης τίς, Ρωμαίων άποικος, όνομα Κωνσταντίνος, Βλάχους τούτο τό γένος ο καιρός ονόμασεν άνθρωπος». Petre Nαsturel, «Vlacho-balcanica», ζην: Byzantinische-Neugriechische Jahrbücher 22 (1978) , εδψ 231θ.ε. Κνζκάο Λακπξφπνπινο, Ηωάλλεο Απόθαπθνο. πκβνιή ζηελ έξεπλα ηνπ βίνπ θαη ηνπ ζπγγξαθηθνύ έξγνπ ηνπ. (Ηζηνξηθέο Μνλνγξαθίεο 6, Ηζηνξηθέο Δθδφζεηο η. Γ. Βαζηιφπνπινο), Αζήλα 1988, ζει. 157, 271θ.ε., θαη Δπάγγεινο Υξπζφο, «Πνιηηηθφο ρψξνο θαη βπδαληηλή Ήπεηξνο», ζην: Δηζεγήζεηο Α' πλάληεζεο ησλ Βπδαληηλνιφγσλ ηεο Διιάδνο θαη ηεο Κχπξνπ, Ησάλληλα 1999, ζει Γηεμνδηθή ζπδήηεζε θη αλάιπζε απηψλ ησλ εηδήζεσλ γίλεηαη ζην: Stergios Laitsos, «Die Konstruktion der Vlachen von 1640 bis 1720», ζην: ed. Helmut Reimitz / Bernhard Zeller, Vergangenheit und Vergegenwärtigung. Frühes Mittelalter und Europäische Erinnerungskultur. (Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 14), Wien

7 ελίζρπζε ηα θξνχξηα θαη ηηο θιεηζνχξεο ηνπ Ηιιπξηθνχ 18 κε ξσκατθφ πιεζπζκφ πνπ κεηέθεξε απφ ηε ξσκατθή επαξρία Γαθία λφηηα ηνπ Γνχλαβε. Μηα ζεηξά ιαηηλνγελψλ ηνπσλπκίσλ ζηελ Πίλδν αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε ηνπ «δεκφζηνπ δξφκνπ» θαη ηνπ ακπληηθνχ ζπζηήκαηνο εληζρχεη ηελ ππφζεζε απηή γηα ηελ νπνία νη ζχγρξνλέο ηεο γξαπηέο καξηπξίεο είλαη ειάρηζηεο θαη θπξίσο έκκεζεο 19. Ωο ηέηνηα αλαθέξνπκε εδψ ελδεηθηηθά ηα ηνπσλχκηα «Ρφλα» θαη «Μνπξγθάλη» πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηελ πζηεξνξσκατθή πεξίνδν. Καη ηα δχν αθνξνχλ άκεζα ζηελ ππφ εμέηαζε πεξηνρή θαη ζα ηα εμεηάζνπκε δηεμνδηθφηεξα παξαθάησ. εκεηψλνπκε επίζεο, φηη δερφκαζηε, πσο ε ζεκαληηθφηεξε έκκεζε καξηπξία ηεο καθξφρξνλεο παξνπζίαο ησλ Βιάρσλ ζηελ Πίλδν 20, φπσο ππνζηήξημε ν Δπάγγεινο Υξπζφο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Ζπείξνπ, «καξηπξείηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη βιάρηθεο πεξηνρέο θαη ηα ρσξηά έρνπλ ζιαβηθά νλφκαηα θαη ε νλνκαηνζεζία απηή εμεγείηαη θαιχηεξα, εάλ ππνζέζνπκε, φηη ε εγθαηάζηαζε ηνπ βιαρηθνχ πιεζπζκνχ είρε πξνεγεζεί ηεο ζιαβηθήο εγθαηάζηαζεο θη νλνκαηνδνζίαο» 21. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηφζν ε ζιαβηθή εγθαηάζηαζε θαηά ηελ πξσηνβπδαληηλή πεξίνδν (6 νο -8 νο αη.) φζν θη ε αιβαληθή θαηά ηελ πζηεξνβπδαληηλή (14 νο αη.) έγηλαλ εηξεληθά Γηα ην Ηιιπξηθφ βιέπε: Johannes Koder, «Οη φξνη Ηιιπξηφο θαη Ηιιπξηθφλ ζηηο ειιεληθέο πεγέο ηεο βπδαληηλήο επνρήο», ζην: Γηεζλέο πκπόζην Βπδαληηλή Μαθεδνλία κ.υ. (Μαθεδνληθή Βηβιηνζήθε, 82), Θεζζαινλίθε 1995, ζει Bernard Bavant, «Σν Ηιιπξηθφ», ζην: Cécile Morrisson (εθδ.), Ο Βπδαληηλόο Κόζκνο. Ζ Αλαηνιηθή Ρωκαϊθή Απηνθξαηνξία ( ). Σόκνο Α. (ειι. κηθξ. εθδφζεηο Πφιηο, Historia), Αζήλα 2007, ζει , εδψ ζει Σελ ίδηα πνιηηηθή κε ηνλ Απξειηαλφ αθνινχζεζε θη ν απηνθξάηνξαο Γηνθιεηηαλφο, πνπ εγθαηέζηεζε «Ρσκάλνπο» απφ ηελ Ηηαιία φρη κφλν ζηηο θιεηζνχξεο ηνπ Ηιιπξηθνχ αιιά θαη ζε αζηηθά θέληξα ηεο Γαικαηίαο, φπσο ην Αζπάιαζνλ θαη ε Γηφθιεηα Ο Κσλζηαληίλνο Ε Πνξθπξνγέλλεηνο ζην έξγν ηνπ De administrando imperio αλαθέξεηαη δηεμνδηθά ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ «Ρσκάλσλ» ηελ πεξίνδν ησλ απηνθξαηφξσλ Γηνθιεηηαλνχ (3 νο /4 νο αη..) θαη ηνπ Ζξαθιείνπ (7νο αη.) ζην Ηιιπξηθφ ζηα ζρεηηθά θεθάιαηα πεξί ηεο Γαικαηίαο θαη ησλ εθεί θαηνηθνχλησλ ιαψλ (θεθάιαηα 29 θαη 30). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ζρφιηα βιέπε: Klaus Belke/Peter Soustal, (γεξκ. κηθξ. θη έθδ.), Die Byzantiner und ihre Nachbarn. Die de administrando imperio genannte Lehrschrift des Kaisers Konstantinos Porphyrogennetos für seinen Sohn Romanos. (Byzantinische Geschichtsschreiber 19, Wien 1995) ζει , , , 173, 179 θαη Αλαθέξνπκε εδψ ελδεηθηηθά νξηζκέλα απφ ηα ζσδφκελα ιαηηλνγελή ηνπσλπκηθά θαηάινηπα, φπσο, Άξκαηα, Ηκπεξαηφξηα, Πξεδίληηα, Μπνχηζηλη, Πξεηφξηα, Πνχληεα αινπ Σζέδαξη, ζε ζεκαληηθά ζεκεία θαηά κήθνο ησλ δηφδσλ ηεο Πίλδνπ, ηα νπνία ηαπηίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο κε ηηο ζέζεηο ελφο δηθηχνπ θξνπξίσλ. Πξφθεηηαη γηα ην γλσζηφ δηνθιεηηάλεην ζχζηεκα ηεο άκπλαο ζε βάζνο. Γηα ην δηνθιεηηληάλεην ζχζηεκα άκπλαο βιέπε δηεμνδηθφηεξα ζην: Γεκήηξεο ακζάξεο, Ηζηνξηθή Γεωγξαθία ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Θεζζαινλίθε Απφ ηα παξαπάλσ εληζρχεηαη ε ππφζεζε ηεο ξσκατθήο ζηξαηησηηθήο παξνπζίαο ζηελ Πίλδν θαηά ηελ χζηεξε Αξραηφηεηα. 20 Antonios Risos, «The Vlachs of Larissa in the 10 th century», ζην: Byzantinoslavica 51 (1990) ζει Υξπζφο, «Πνιηηηθφο ρψξνο», ζει Ο Koder, «Πξνβιήκαηα», ζει. 12 παξαηεξεί αλαθνξηθά κε ηε ζιαβηθή εγθαηάζηαζε ζηελ Ήπεηξν γηα ηελ ηνπζηηληάλεηα πεξίνδν φηη: «ηα θάζηξα απηά ηα θξνπξνχζαλ κηθξέο, θαη κάιηζηα φρη ληφπηεο θξνπξέο, πνπ κε ηε ζιαβηθή επηδξνκή εμαθαλίζηεθαλ». Νσξίηεξα γηα ην ίδην ζέκα ν Υξπζφο, «πκβνιή», ζει. 69 αλαθέξεη ζρεηηθά: «Φαίλεηαη φηη νη θάηνηθνη ησλ θξνπξίσλ δελ είραλ εκπηζηνζχλε ζηηο ακπληηθέο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη πξνηίκεζαλ λα θχγνπλ ζηα βνπλά». Ο Μαιηγθνχδεο, «Σν «ζιαβηθφ πξφβιεκα» ζηελ Διιάδα. Απφπεηξα θαηαγξαθήο», ζην: ηνπ ηδίνπ, Διιεληζκόο θαη ιαβηθόο θόζκνο, Θεζζαινλίθε, 2006, ζει ζεκεηψλεη: «Φηάλνληαο, ηψξα, ζηε ζιαβηθή παξνπζία ζην κεζαησληθφ ειιαδηθφ ρψξν ζα πξέπεη λα 84

8 Σφζν ε πξψηε φζν θη δεχηεξε, παξά ηα φπνηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ζπλέβαιιαλ ζεκαληηθά ζηε δεκνγξαθηθή αλάπηπμε ηνπ θπξίσο ειιαδηθνχ ρψξνπ. ηελ επεηξσηνζεζζαιηθή Πίλδν, φπνπ θη ν Αζπξνπφηακνο, ηα γλσζηά ζιαβηθά ηνπσλχκηα νηθηζκψλ ζπλαληψληαη ζε ππθλφηεηα ηέηνηα πνπ ζεσξείηαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν 23. ηελ ππφ έξεπλα πεξηνρή πξέπεη λα ππνζέζνπκε θαηαξρήλ πνιιά δηαθνξεηηθά γισζζηθά ζηξψκαηα γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ ηνπσλπκίσλ: αξραηνειιεληθή (επεηξσηηθήζεζζαιηθή), ξσκατθή-πξψτκε βπδαληηλή (ειιεληθά θαη ιαηηληθά νλφκαηα), ζιαβηθή (απφ ηε θάζε ηεο επνίθεζεο 6 νο -7 νο αηψλαο θαη ηελ πεξίνδν ηεο βνπιγαξηθήο θαηνρήο 10νο ν -αξρέο 11νπ ν αηψλα θαηά ηε κεζνβπδαληηλή πεξίνδν), βιαρηθή απφ ηελ ίδηα πεξίνδν, αιβαληθή 24 θπξίσο θαη ζεξβηθή ιηγφηεξν απ ην 14 ν αηψλα θη χζηεξα, ηνπξθηθή απφ ηελ νζσκαληθή πεξίνδν θαη ηέινο ηα λενειιεληθά νλφκαηα ησλ νηθηζκψλ σο απνηέιεζκα δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαηά ηνλ 20 ν αηψλα 25. ΣΑ ΟΡΗΑ Ο γεσγξαθηθφο ρψξνο πνπ ελδηαθέξεη ηελ έξεπλά καο νξίδεηαη απφ ηελ Πίλδν ζηα δπηηθά (ε θνξπθνγξακκή ηνπ Λάθκνπ αλάκεζα ζην Πεξηζηέξη ζηα βφξεηα θαη ηελ Καθαξδίηζα ζηα λφηηα), ηνλ νξεηλφ φγθν ηνπ Κφδηαθα 26 (Κεξθέηην φξνο) ζηα αλαηνιηθά, ηα ηελά ηεο Πφξηα επηζεκαλζνχλ εδψ νη ηππνινγηθέο αλαινγίεο κε ηα πξνεγνχκελα δεδνκέλα, φηη δει.: α) Ζ εηξεληθή δηείζδπζε θαη κφληκε εγθαηάζηαζε ησλ ιάβσλ γεσξγψλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν επλνείηαη απφ ηε δεκνγξαθηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην γεγελέο ζηνηρείν θαη β) φηη ηα ζιαβηθά θχια, ηα νπνία ζπκβηψλνπλ κε ην γεγελή (ειιελφγισζζν) πιεζπζκφ δελ θαηνξζψλνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ θάπνην θξαηηθφ κφξθσκα θαη εληάζζνληαη δηνηθεηηθά ζην βπδαληηλφ ζχζηεκα». Γηα ηελ αιβαληθή εγθαηάζηαζε βιέπε: νχιεο, «Πεξί ησλ κεζαησληθψλ», ζει Alain Ducelier, «Γεκνγξαθία, κεηαλαζηεχζεηο θαη πνιηηηζκηθά ζχλνξα απφ ηα ηέιε ηνπ Μεζαίσλα ζηε λεψηεξε επνρή», ζην: Σα Ηζηνξηθά 5 (1986) ζει , εδψ ζει Ducelier, Οη Αιβαλνί, ζει. 14: «παξνπζία Αιβαλψλ ζηε Θεζζαιία ην 1315», ζει. 17: «νη Αιβαλνί παξνπζηάδνληαη σο γλήζηνη λνκάδεο, απφ ηε Θεζζαιία σο ηελ Αηηηθή». Αληψλεο Ρίδνο, «Αξβαλίηεο θαη Καξαγθνχλεδεο ηνλ 14 ν αηψλα», ζην: Σα Ηζηνξηθά (1998) Risos, «Zur Bevölkerungsgeschichte», φπνπ θαη δηεμνδηθή ζπδήηεζε. 23 Max Vasmer, Die Slaven in Griechenland. Leipzig Johannes Koder/Friedrich Hild, Tabula Imperii Byzantini 1. Hellas und Thessalia. Wien Peter Soustal,/Johannes Koder, Tabula Imperii Byzantini 3. Nikopolis und Kephallenia. Wien Koder, Der Lebensraum, ζει. 144: φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα ηνπ Koder, 45 αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν. 24 Ducelier, Οη Αιβαλνί, ζει. 16: ηελ παξνπζία ησλ Αιβαλψλ ζηα νξεηλά ηεο Πίλδνπ «επηβεβαηψλεη ν Καληαθνπδελφο, γχξσ ζηα 1334». Δηδηθφηεξα βιέπε: Ησάλλεο Καληαθνπδελφο, Ηζηνξίαη, έθδ. Βφλλεο, η. 1, ΗΗ, 28, ζει. 474: «δηαηξίβνληα δέ ελ Θεηηαιία βαζηιέα νη ηά νξεηλά ηεο Θεηηαιίαο λεκφκελνη Αιβαλνί αβαζίιεπηνη Μαιαθάζηνη θαί Μπνχτνη θαί Μεζαξίηαη απφ ηνλ θπιάξρσλ πξνζαγνξεπφκελνη». 25 Γεψξγηνο νχιεο, «Ζ πξψηε πεξίνδνο ηεο εξβνθξαηίαο ελ Θεζζαιία ( )», ζην: ΔΔΒ 20 (1950) ζει P. Topping, «Albanian settlements in medieval Greece: some Venetian testimonies», ζην: Angeliki Laiou-Thomadakis (ed.), Charanis Studies. Essays in Honor of Peter Charanis. New Brunswick, N.J.,1980. Koder, «Πξνβιήκαηα», ζει. 11. Γεκεηξίνπ Αιεμίνπ, Ζ Λίπηληδα ηνπ Αζπξνπνηάκνπ. (θσηναλαζηαηηθή έθδνζε, Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Αλζνχζεο, 1998), ζει Koder/ Hild, Hellas, ζει Κφδηαθαο ζεκαίλεη γηδνηφπη. 85

9 Παλαγηάο ζην λφην θαη ηνλ άμνλα πνπ ζπλδέεη ηα αληίζηνηρα πεξάζκαηα ηνπ Μνπξγθάλη θαη ηνπ Επγνχ ζην βνξξά 27. Ζ ΗΣΟΡΗΚΟΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ Ζ πνιχ έληνλε θαηάηκεζε πνπ επηβάιιεη ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ηεο νξνζεηξάο ηεο Πίλδνπ δελ θαζηζηά δχζθνιεο κφλν ηηο επηθνηλσλίεο. Έρεη θαη είρε σο ζπλέπεηα νη θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο λα είλαη ιίγεο θαη θαηαθεξκαηηζκέλεο. Πξφθεηηαη γηα κηθξά βαζκηδσηά ιεθαλνπέδηα θαηά κήθνο ησλ θνηιάδσλ 28, ηηο νπνίεο δηαξξένπλ πδάηηλα ξεχκαηα. Οη εκηνληθνί νδνί αθνινπζνχζαλ ηηο αληίζηνηρεο πδάηηλεο. Κπξηαξρνχλ νη νξεηλνί φγθνη θη νη δψλεο κε ηα αιπηθά βνζθνηφπηα, εμνχ θαη ε δπλαηφηεηα γηα αλάπηπμε θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σα παξαπάλσ δεκηνχξγεζαλ ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ νηθηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο πεξηνρήο. Απηφ παξνπζηάδεη αλαινγίεο κεηαμχ άιισλ κε ην αληίζηνηρν ησλ πξσηνβπδαληηλψλ επαξρηψλ, φπσο ηεο Παιαηάο Ζπείξνπ, ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ηιιπξηθνχ 29, ή αθφκε θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 30 ηνπ 10 νπ αηψλα γηα ηηο νπνίεο έρνπλ γίλεη ηφζν εηδηθέο φζν θαη ζπγθξηηηθέο έξεπλεο. ρεκαηίδεηαη απφ δίθηπα ρσξηψλ ζε πςφκεηξν πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 400, ή 800 θαη ησλ 1200 κέηξσλ 31. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ πξναλαθεξφκελσλ εξεπλψλ θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε γηα ηνλ Αζπξνπφηακν, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε, φηη νη νηθηζκνί ηεο κεζαησληθήο πεξηφδνπ απνηεινχληαλ ζπλήζσο απφ κηθξφ αξηζκφ ζπηηηψλ θαη ζρεκάηηδαλ αλά νκάδεο ησλ 4 έσο θαη 8 νηθηζκψλ ζπλνηθηζκνχο 32. Οη νηθηζκνί απηνί κπνξεί λα αληηζηνηρνχζαλ ζε έλα ζχλνιν απφ παηξηέο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζπγθξνηνχζαλ κηα κηθξή θπιή. Οη θάηνηθνη αζρνινχληαλ κε ηελ θαιιηέξγεηα κηθξψλ εθηάζεσλ ζηηο 27 Υαηδεγάθε, Ηζηνξηθά, ζει. 44. Άλλα Αβξακέα, Ζ Βπδαληηλή Θεζζαιία κέρξη ηνπ πκβνιή εηο ηελ ηζηνξηθήλ γεωγξαθίαλ. Γ.δ. Αζήλαη Αιεμίνπ, Λίπηληδα, ζει., 10. Ηδηαίηεξα γηα ηα φξηα (γεσγξαθηθά, δηνηθεηηθά, θ.ά.) βιέπε ηελ πξφζθαηε δηεμνδηθή δηαπξαγκάηεπζή ηνπο απφ ηνλ παλφ, Οη νηθηζκνί, ζει Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει. 130:«Γίλη», ζει «Καλίθ» ή «Κ-λίθη» ή «θαλίθηα». Κνχηζηαο ζει. 33. «Μπνπηφθν» βιέπε: Vasmer, Slaven, ζει. 56αξ.2, ζει. 74αξ76, ζει. 112αξ17. Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει. 139 «Λνχλθα αι Μάκαιε» «Λνχλθα αι Υαηδή», «Λνχλθα αι Μάλνπ», βιέπε: Vasmer, Slaven, ζει 63αξ18 θαη ζει. 92, επίζεο Μαιηγθνχδεο, Studien, ζει Αληίζηνηρα δεδνκέλα έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο ζε επαξρίεο ηνπ βπδαληηλνχ Ηιιπξηθνχ κε ραξαθηεξηζηηθή γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ηε γεηηνληθή ηνπ Αζπξνπνηάκνπ ξσκατθή επαξρία ηεο Παιαηάο Ζπείξνπ. εκεηψλνπκε φηη ε πξσηνβπδαληηλή Θεζζαιία, φπσο θαη ε Παιαηά Ήπεηξνο, απηή ηελ επνρή είλαη επαξρίεο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ηιιπξηθνχ. Γηα πεξηζζφηεξα βιέπε: Bavant, «Σν Ηιιπξηθφ», ζει Koder / Hild, φ.π., Hellas. Soustal,/Koder, φ.π., Nikopolis. 30 Jacques Lefort, «En Macédoine orientale au Xe siècle: Habitat rurale, communes et domaines», ζην: Occident et Orient au Xe Siècle. Actes du IXe congrès de la société des historiens médiévistes de l enseignement supérieur public, Dijon, 2-4 juin (Publications de l Université de Dijon, vol. LVII, Paris 1979), ζει Αιεμίνπ, Λίπηληδα, ζει Αλαθέξνπκε γηα παξάδεηγκα ηηο ηνπηθέο παξαδφζεηο γηα ηε ζπλνίθεζε κηθξννηθηζκψλ. ην Κεξάζνβν ζπλσθίζζεθαλ 4 νηθηζκνί θαη ζηνλ Κιεηλνβφ 8 νηθηζκνί. Βιέπε Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει. 122 θαη Αιεμίνπ, Λίπηληδα, ζει

10 θνηιάδεο ή αζθνχζαλ εκηλνκαδηθή 33 θηελνηξνθία ζηηο αιπηθέο δψλεο 34. Δπνκέλσο ε παξαγσγή εδψδηκσλ πξντφλησλ θαη δεκεηξηαθψλ 35 θαίλεηαη λα πξννξίδνληαλ ζηελ απηνθαηαλάισζε ή ζηηο αληαιιαγέο ζε κηθξή απφζηαζε ζηα φξηα ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηνρήο ηνπ Α- ζπξνπνηάκνπ. Ζ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη ηνπσλπκίεο κε πξψην ζπλζεηηθφ ηε ιέμε «παιηφ» < παιαηφ + θπξηψλπκν (δει. ην φλνκα ηνπ νηθηζκνχ), φπσο, «Παιηνρψξη», «Παιηφβιαζζα» 36, «Παιηφιαγγα» 37, «Παιηνγθνξηδηέο» 38, «Παιηά Γνπδνβάζδα» 39, «Παιηνθαξπά» 40, θαλεξψλνπλ ην κεηαβιεηφ ραξαθηήξα ηέηνησλ εγθαηαζηάζεσλ 41. Οη καξηπξνχκελεο απφ ην ηνπσλπκηθφ πιηθφ θαη ηελ επηηφπηα έξεπλα νρπξσκέλεο ζέζεηο φπσο, ε «Βαιαψξα» 42, ην «Γθαξληίζηη» 43, «Κεξάζνβν» 44, ην «Μπνχηζηκνπ» 45, ην Παιέηδη 46, νη «Πέληε Πχξγνη» 47, ην 33 Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει. 117: «Καηνχλα». Καηνχλεο ζπλαληνχκε σο ηπλ πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε ρακειφ πςφκεηξν πνπ πξνζθέξεηαη γηα ηελ παξαρείκαζε πνηκλίσλ. 34 Bavant, «Ηιιπξηθφ», ζει. 422, 431 θαη Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει. 139: «Λ άξγεα βηάθιη» δει. παιηάισλν, «Άξγεα λθαιηζάηα» δει. θαιηγσκέλν αιψλη, πνπ ζεκαίλεη πιαθφζηξσην αιψλη. (Σνπνζεζίεο ζηα ρσξηά: Κξαληά, Γέζε, θιεληάζα). Μνπάξα, ζει Παιαηφβιαζζα ηπλ ζχλζεην παιαηά + βιάζζα < βιάρα. Με ηνλ φξν Βιάζζνη<Vlasi απηνπξνζδηνξίδνληαη νη Βιάρνη ζηε εξβία. Ζ νλνκαζία θαλεξψλεη ζεξβηθή επηξξνή πηζαλφηαηα απφ ηελ πεξίνδν ηεο εξβνθξαηίαο ζηε Θεζζαιία (14 νο αη.). ε έγγξαθν ηνπ Παηξηάξρε Αλησλίνπ Γ απφ ην 1393 αλαθέξεηαη ην ηπλ «Παιαηνβιάρνπο» θνληά ζην ζεκεξηλφ ρσξηφ Βαζηιηθή Σξηθάισλ. Δηδηθφηεξα κε ην δήηεκα απηφ αζρνιήζεθε πξφζθαηα ν Stelian Brezeanu, «Palaiovlachoi Stari Vlah. Medieval Balkan History and Toponymy», ζην: Annuario. Istituto Romeno di cultura e ricerca umanistica 2 (2000) ζει , εδψ ζει. 41. Γηα ηε ζιαβηθή κνξθή ηνπ ηνπσλπκίνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ εξάγεβν βιέπε: Silviu Dragomir, Vlahii din nordul Peninsulei Balcanice în evul mediu. Bucharest, 1959, ζει Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει Σν ηπλ ζχλζεην απφ ηε ιέμε παιηφ + παιαηνζι. Loka δει. ιηβάδη. Βιέπε Vasmer, Slaven, ζει 63αξ18 θαη ζει Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει. Βιέπε Vasmer, Slaven, ζει. 141 αξ6. 39 Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει Γνπδνβάζδα, ζεκ. Καινκνίξα Βιέπε Vasmer, Slaven, ζει.37 θαη Κνβφζδα γειαδφηνπνο < Govejak (presso Montefosca) = "pascolo di bovini)) (sl. govedo = bestiame bovino), za Govejak (Platischis); Kravjak (sui Matajur) " pascolo di mucche "; da notare che "govejak" e " kravjak " nel dialetto sloveno delle Valli non significano, come nella lingua slovena letteraria, "sterco di bue o di mucca)) ma "il pascolo o l' allevamento di questi animali ". 40 Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει. 115, ζεκαίλεη βιαρνρψξη. ψδνληαη εξείπηα ηεηρψλ θαη πιεζψξα θεξακηθψλ ζξαπζκάησλ. Γηεμνδηθφηεξε αλάιπζε ηνπ ηπλ ζην θπξίσο θείκελν. 43 Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει Γθαξληίηζη θαη Γαξδίθη ζεκαίλεη θάζηξν. Γηεμνδηθφηεξε αλάιπζε ηνπ ηπλ ζην θπξίσο θείκελν. 44 Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει Μπνχηζηκνπ < ιαη. bucinium ζεκαίλεη θξνχξην ζαιπηγθηψλ. πλαληάηαη ζην Μέηζνβν θαη ζην Πεξηβφιη ζε πέξαζκα φπσο θαη ζηνλ Αζπξνπφηακν. Δπίζεο ην ηπλ. απαληάηαη ζπρλά κ απηή ηε ζεκαζία ζηελ Κάησ Ηηαιία ηνλ 11 ν αηψλα θαη ζε πεξηνρέο θαηά κήθνο ησλ ζηαζκψλ ηνπ ξσκατθνχ cursus publicus ζηηο Άιπεηο φπσο θαη ηνπ limes. Δπίζεο Κψζηαο Οηθνλφκνπ, Σνπωλπκηθό Εαγνξίνπ. Ησάλληλα 1986, ζει Γ. Κνχηζηα, Σδνύξηδηα, ζει. 13 Λα παιέηδη = ζηo παιάηη < ιαη. palatium. 87

11 «Παιηφθαζηξν» 48, πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηελ πξσηνβπδαληηλή πεξίνδν, βξίζθνληαη ζε δψλεο κε κέζν πςφκεηξν, κεηαμχ 400 θαη 1100 κέηξσλ πεξίπνπ 49 θαη ζε ηνπνζεζίεο απ φπνπ δηέξρνληαη θη ειέγρνληαη νη ρεξζαίνη δξφκνη επηθνηλσλίαο 50. Μαξηπξίεο γηα ηνλ εθρξηζηηαληζκφ ηεο πεξηνρήο θαηά ηελ παιαηνρξηζηηαληθή πεξίνδν δελ δηαζέηνπκε. Σα θπξίαξρα ειιεληθά αγησλπκηθά ηνπσλχκηα ζπλεγνξνχλ κάιινλ γηα κηα κεζνβπδαληηλή ρξνλνιφγεζή ηνπ. Ζ κνξθή ησλ παξαδηδφκελσλ βιαρηθψλ (ηλθέηξνπ, νπκπηνπιίνπ, ηαβίληνη) 51 θαλεξψλεη κηα βφξεηα 52 δηαιεθηηθή επίδξαζε. Απηή ππνζέηνπκε φηη ζπληειέζηεθε θαηά ην πξψην ηέηαξην ηνπ 14 νπ αηψλα κε ηελ εγθαηάζηαζε αξβαληηνβιάρηθσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ζηελ πεξηνρή. Ζ ππφζεζή καο θαίλεηαη λα εληζρχεηαη θαη απφ ηελ χπαξμε αληίζηνηρσλ εθθιεζηαζηηθψλ κλεκείσλ απφ ηελ ηειεπηαία απηή πεξίνδν θαη κεηά. Απφ ηα κέρξη ζήκεξα γλσζηά δεδνκέλα είλαη δχζθνιε ε αλαζχζηαζε ηεο δεκνγξαθηθήο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο έσο θαη ηε κεζνβπδαληηλή πεξίνδν. Οη ηζηνξηνγξαθηθέο εηδήζεηο γηα ηελ πεξηνρή ηεο βνξεηνδπηηθήο Θεζζαιίαο θαηά ηνπο πξψηκνπο κεζαησληθνχο ρξφλνπο είλαη ζπνξαδηθέο. Ζ ζπρλφηεηά ηνπο γίλεηαη πην ηαθηηθή θαηά ηε κεζν- θη πζηεξνβπδαληηλή πεξίνδν θη νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε ζεκαζία πνπ απνθηνχλ νη δίνδνη 53 ηεο Πίλδνπ απφ ηελ πεξίνδν ησλ λνξκαλδηθψλ επηδξνκψλ ηνλ 11 ν αηψλα θαη πνιχ 47 Κνχηζηα, φ.π., ζει Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει Bavant, «Ηιιπξηθφ», ζει Οη ηνπνζεζίεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα αλαθεξφκελα ηνπσλχκηα βξίζθνληαη θαηά κήθνο ησλ κεζαίσλ (Γαξδίθη Καιιαξχηεο) (Υαιίθη-Μέηζνβν) εκηνληθψλ νδψλ, πνπ ζπλέδέαλ ηελ «αζπξνπνηακίηηθε ρψξα» κε ηελ Ήπεηξν. 51 Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει. 146: ηλθέηξνπ-άγηνο Πέηξνο, νπκπηνπιίνπ-αε-ληάο, ηαβίληνη-αγία Παξαζθεπή. Σα αγησλχκηα ηλθέηξνπ θαη νπκπηνπιίνπ θαλεξψλνπλ αιβαληθή ή θαιχηεξα αξβαληνβιάρηθε επίδξαζε ζην ζρεκαηηζκφ ηνπο. Σα βιαρηθά αγησλχκηα ζηα λφηηα ηδηψκαηα ζρεκαηίδνληαη κε ηε ιέμε άγηνπ+φλνκα. Σα πξναλαθεξφκελα ζρεκαηίδνληαη κε ην αιβαληθφ shen+φλνκα θαη ζπληζηνχλ ζαθή έλδεημε ηνπ επνηθηζκνχ ηεο «αζπξνπνηακίηηθεο ρψξαο» θαηά ηνπο πζηεξνβπδαληηλνχο ρξφλνπο απφ αιβαληθφ ή αξβαληνβιάρηθν πιεζπζκφ. Βιέπε θαη Ρίδνο, «Αξβαλίηεο», ζει. 234, ππνζεκ Γηα ηε δηάθξηζε ησλ βιαρηθψλ ηδηφιεθησλ ζε βφξεηα θαη λφηηα βιέπε: Νίθνο Καηζάλεο/Κψζηαο Νηίλαο, Γξακκαηηθή ηεο Κνηλήο Κνπηζνβιαρηθήο. Θεζζαινλίθε Koder/ Hild, Hellas, ζει. 92. Σελ πεξηνρή ηνπ Αζπξνπνηάκνπ δηέζρηδαλ ηέζζεξηο εκηνληθνί νδνί. Ζ βνξεηφηεξε πεξλνχζε ην Επγφ ηνπ Μεηζφβνπ θαη αθνινπζνχζε ηελ θνηιάδα ηνπ Πελεηνχ. Ζ πξψηε ελδηάκεζε εκηνληθή αξηεξία νδεγνχζε απ ην Μέηζνβν κέζσ ησλ ηνπνζεζηψλ «Ρφλα» ζην Υαιίθη, ηε Ληπηλίηδα θη απφ θεη ζηε Θεζζαιία. Ζ δεχηεξε ελδηάκεζε πεξλνχζε απφ ην πξάθν θαη ηνπο Καιιαξίηεο ζηελ Ήπεηξν γηα λα θαηαιήμεη ζηε Θεζζαιία κέζσ ηνπ Αζπξνπνηάκνπ (Μνπηζηάξα, Γαξδίθη). Ζ λνηηφηεξε αθνχ δηέξρνληαλ ηα ηελά ησλ «Μεγάισλ Ππιψλ» θαη ηε Μεζνρψξα θαηέιεγε ζην Βνπιγαξέιη θαη ηα Θενδσξηαλά ηεο Ζπείξνπ. Βιέπε πεξηγξαθή ηνπ Lion Heuzey, Excursion dans la Thessalie turque en Paris 1927, ζει θαη Αιεμίνπ, Λίπηληδα, ζει

12 αξγφηεξα εμαηηίαο ηεο ζεξβηθήο επέθηαζεο 54. Ζ κφλε θνληηλή ηεηρηζκέλε «πφιηο» πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πεγέο απφ ηνπο ρξφλνπο ηνπ Ηνπζηηληαλνχ είλαη ε Σξίθα 55, νη «Σξηθαιίηαη» 56 Βιάρνη θάηνηθνη ηεο νπνίαο αλαθέξνληαη απφ ηνλ Κεθαπκέλν θαηά ηνλ 11 ν αηψλα. Καηά ηνπο 13 ν θαη 14 ν αηψλα αλαδεηθλχνληαη ζε ζεκαληηθά, πεξηθεξεηαθά, πνιηηηθνζηξαηησηηθά θη εθθιεζηαζηηθά θέληξα ε Πφξηα Παλαγηά 57, ηα Σξίθαια 58 θη ε επηζθνπή ηαγψλ 59 αληίζηνηρα. Ζ πξψηε γξαπηή αλαθνξά ηεο νλνκαζίαο Αζπξνπφηακνο γηα ηνλ πνηακφ Αρειψν παξαδίδεηαη ζην ρξπζφβνπιιν ηνπ Αλδξνλίθνπ Γ ηνπ έηνπο 1336, φπνπ αλάκεζα ζηηο θηήζεηο ηεο επηζθνπήο ηαγψλ αλαθέξεηαη θη ε Μνλή ηεο Θενηφθνπ «Δλ ησ Αζπξνπνηάκσ» 60. Απφ ηηο πξνζέζεηο ησλ Μνλψλ ησλ Μεηεψξσλ πξνθχπηνπλ θη άιια πεξηερφκελα ηνπ φξνπ θαζψο α- λαθέξεηαη ηφζν σο νλνκαζία κηαο επξχηεξεο πεξηνρήο φζν θαη κεκνλσκέλνπ νηθηζκνχ 61. ηελ παξνχζα ζχληνκε κειέηε καο απαζρνιεί εθείλν ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ πνπ εκπεξηέρεη θη αθνξά ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Ζ θαηεμνρήλ νξεηλή πεξηνρή ηνπ Αζπξνπνηάκνπ ζπλδέεη ηε Θεζζαιία κε ηελ Ήπεηξν κέζα απφ δηαβάζεηο θαη νδνχο πνπ δηαζρίδνπλ ηηο θνηιάδεο ησλ πδάηηλσλ ξεπκάησλ θαη ηνπο απρέλεο ησλ νξεηλψλ φγθσλ. Οη άιινηε εκηνληθέο απηέο νδνί εμππεξεηνχζαλ κέρξη θαη ηνλ δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν ηελ επηθνηλσλία κε ηελ Άξηα θαη ηα Γηάλληλα 62. ηε ζπλέρεηα, ε αλάιπζε, εξκελεία, θαη ρξνλνιφγεζε ησλ νλνκαζηψλ ησλ ζεκαληηθψλ ηνπνζεζηψλ, «Ρφλα» θαη «Μνπξγθάλη», ηνπ εγθαηαιεηκκέλνπ νηθηζκνχ «Βαιαψξα» θαη ηνπ πθηζηάκελνπ κέρξη ζήκεξα νηθηζκνχ «Γαξδίθη», απνζθνπεί ζηελ έληαμή ηνπο ζην επξχηεξν η- 54 Μειπνκέλε Καηζαξνπνχινπ, Έλα πξόβιεκα ηεο ειιεληθήο κεζαηωληθήο ηζηνξίαο. Ζ ζεξβηθή επέθηαζε ζηελ δπηηθή θεληξηθή Διιάδα ζηα κέζα ηνπ ηδ αη. (Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Παξάξηεκα 3, Θεζζαινλίθε 1989), ζει Πξνθφπηνο, Πεξί ηωλ Κηηζκάηωλ, έθδ. TLG E, «τῶν ἐπὶ Θεσσαλίας πόλεων ἁπασῶν, ἐν αἷς Δημητριάς τέ ἐστι καὶ Μητρόπολις ὄνομα καὶ Γόμφοι καὶ Τρίκα, τοὺς περιβόλους ἀνανεωσάμενος». 56 Σζνπγθαξάθεο, Κεθαπκέλνο, ζει Koder/ Hild, Hellas, ζει Koder/ Hild, Hellas, ζει Koder/ Hild, Hellas, ζει Koder/ Hild, Hellas, ζει. 117, ππνζεκ. 1, 2 θαη 3. Ο Αιέμαλδξνο Υαηδεγάθεο ζεκεηψλεη φηη «ν φξνο η Αζπξνπφηακνλ αλαθέξεηαη απφ ηνπ 10 νπ αηψλνο» δίρσο λα καο δίλεη ηελ πεγή ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ. Γη απηφ λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα δερηνχκε ηελ ηεθκεξησκέλε άπνςε ησλ απζηξηαθψλ βπδαληηλνιφγσλ Koder/ Hild. 61 Αιεμίνπ, Λίπηληδα, ζει. 10. παλφο, Οηθηζκνί, ζει Lion Heuzey, Excursion, ζει Αβξακέα, Θεζζαιία, ζει Koder/ Hild, Hellas, ζει. 92. Γεκήηξεο Αλσγηάηεο Πειέ, «ρέζεηο δξφκνπ θαη ρσξηψλ ζηελ Βαιθαληθή ρεξζφλεζν ηνλ 18 ν αηψλα», ζην: Σα Ηζηνξηθά 4 (1985) ζει Γηψξγνο Α. Μαθξήο-ηέθαλνο Π. Παπαγεσξγίνπ, Σν ρεξζαίν δίθηπν επηθνηλωλίαο ζην θξάηνο ηνπ Αιή Παζά Σεπειελιή. Δλίζρπζε ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο θαη απόπεηξα δεκηνπξγίαο εληαίαο αγνξάο. Αζήλα 1990, ζει θαη

13 ζηνξηθφ πιαίζην θαη ηε δηαιεχθαλζε δεηεκάησλ, πνπ αθνξνχλ απφ ηε κηα ζηε βιαρηθή παξνπζία θαη απφ ηελ άιιε ζηνλ ζιαβηθφ επνηθηζκφ ηεο πεξηνρήο. Θεσξνχκε φηη κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε, κε βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα γισζζηθά θαηάινηπα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εηδήζεηο ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλαπαξάζηαζε ηεο εζλνινγηθήο ζπγθξφηεζεο ηνπ εμεηαδφκελνπ ρψξνπ θαηά ηνλ πξψηκν Μεζαίσλα. Οη δχν πξψηεο εμεηαδφκελεο ηνπσλπκίεο πξνζδηνξίδνπλ ην βνξεηνδπηηθφ θαη βνξεηναλαηνιηθφ φξην ηεο πεξηνρήο ηνπ Αζπξνπνηάκνπ αληίζηνηρα. Πξφθεηηαη γηα ηα ηνπσλχκηα «Ρφλα» ηνπ Λάθκνπ θαη «Μνπξγθάλη» ζηελ άλσ θνηιάδα ηνπ Πελεηνχ. Σα δχν κνξθνινγηθά δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο ηνπσλχκηα έρνπλ ηελ ίδηα ζεκαζία, δειαδή, ζεκαίλνπλ φξην, ζχλνξν. Γηφινπ ηπραία πεξηγξάθνπλ αθελφο ηα θπζηθά φξηα ηεο πεξηνρήο θη αθεηέξνπ πξνζδηνξίδνπλ ζέζεηο απ φπνπ δηαρξνληθά δηέξρνληαη βαζηθέο νδηθέο αξηεξίεο ζηα πεξάζκαηα απφ ηελ Ή- πεηξν ζηε Θεζζαιία ή ηε Θεζζαιία ζηε Μαθεδνλία θη αληίζηξνθα. Σν ηνπσλχκην «Ρφλα» είλαη ιαηηλνγελέο θαη ην ζπλαληνχκε θαη ζηηο νξεηλέο δηαβάζεηο ζηηο πεξηνρέο ησλ ειβεηντηαιηθψλ Άιπεσλ 63. Δηπκνινγηθά ν ξσκαληθφο ηχπνο rona πξνέξρεηαη φπσο θη ν αληίζηνηρφο ηνπ aurona (κε ηε ζεκαζία πέξαζκα, δίνδνο, δηράια, φξην) απφ ηνλ χζηεξν ιαηηληθφ φξν orum πνπ ζεκαίλεη ην φξην, ην ζχλνξν, ην πέξαζκα, ε δίνδνο. Ζ «Ρφλα» είλαη φξην θαη ζεκείν ειέγρνπ ηεο δηφδνπ απφ ηε «ρψξα Μεηζφβνπ» πξνο ηε «ρψξα Αζπξνπνηάκνπ» θη αληίζηξνθα. Σν ηνπσλχκην «Μνπξγθάλη» 64 είλαη πδξσλχκην, πξνέξρεηαη απφ ιαη. *murga < *morgia < gall. *morgâ θαη ζεκαίλεη ζχλνξν, πδάηηλν ζχλνξν. Σν ζπλαληνχκε, φπσο θαη ην «Ρφλα» ζε ιαηηλφθσλεο πεξηνρέο σο πεξηγξαθηθφ ησλ νξίσλ ησλ ξσκατθψλ επαξρηψλ Gallia Belgica θαη Raetia κε ηε κφλε δηαθνξά φηη απηφ εκπεξηέρεη απνθιεηζηηθά ηελ έλλνηα ηνπ πδάηηλνπ ζπλφξνπ. ηε δηθή καο πεξίπησζε ην πδάηηλν ξεχκα ηνπ «Μνπξγθάλη» ρσξίδεη ηελ αζπξνπνηακίηηθε ρψξα απφ ηνλ νξεηλφ φγθν ησλ Υαζίσλ θαη ηελ πεξηνρή ηεο Καιακπάθαο θαη ηέκλεη ηηο δηφδνπο απφ Θεζζαιία πξνο Ήπεηξν θαη Μαθεδνλία. Ζ «Ρφλα» είλαη ην βνπλφ ζχλνξν ελψ ην «Μνπξγθάλη» είλαη ν πνηακφο ζχλνξν. Καη ηα δχν ηνπσλχκηα πεξηγξάθνπλ αθελφο ηα θπζηθά θη αθεηέξνπ ηα δηνηθεηηθά φξηα κηαο επξχηεξεο 63 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ηνπσλχκην βιέπε ζην: κε ζέκα Etimologia e Toponomastica. Λήκκα Rona < Aurona. Rona = Bocchetta, punta, forchetta. In dialetto Avrona, toponimo che deriverebbe dal tardo latino orum con il significato di orlo e limite. In svizzero la Bocchetta omonima è chiamata chaltwasserpass (passo dell acqua fredda. 64 Γηα ην φλνκα ηνπ πνηακνχ Μνπξγθάλη ν Oskar Bandle πξνηείλεη δχν εξκελεπηηθέο πξνηάζεηο:1) Murgani < murga zu gall. *murga < *morgia < gall. *morgâ = ζχλνξν. 2) merg, morg zu alteuropäisch *merg, *morg έινο. Βιέπε ζην: Oskar Bandle, Einleitung zum Thurgauer Namenbuch. Thurgau 2003, ζει

14 γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. Καζψο απηά ζπκβαίλεη λα ηέκλνληαη ή θαη λα ζπκπίπηνπλ ελ κέξεη κεηαμχ ηνπο, εχθνια ηαπηίδνληαη ζηε ζπλείδεζε ηνπ πιεζπζκνχ κε ηα πιεζηέζηεξα δηνηθεηηθά φξηα ησλ ξσκατθψλ επαξρηψλ ηεο Θεζζαιίαο θαη Παιαηάο Ζπείξνπ ην πξψην, ηεο Θεζζαιίαο θαη Μαθεδνλίαο ην δεχηεξν 65. Σα δχν ηνπσλχκηα πνπ εμεηάζακε, ρξνλνινγνχληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο κειεηεηέο ηνπο Bandle θαη Nyffenegger ζηελ χζηεξε ξσκατθή πεξίνδν θαη απνηεινχλ ζεκαληηθή καξηπξία γηα ηελ έληαμε ηεο εμεηαδφκελεο πεξηνρήο ήδε θαηά ηελ χζηεξε Αξραηφηεηα φρη κφλν ζην ξσκατθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο αιιά θαη ηεο ιαηηλνθσλίαο ζπλάκα. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε επεμεξγαζία ησλ ηνπσλπκίσλ «Βαιαψξα» θαη «Γαξδίθη», πνπ α- παληψληαη θαη πξνζδηνξίδνπλ γεηηληάδνπζεο ηνπνζεζίεο ζην λφηην πηλδηθφ πέξαζκα ηνπ Α- ζπξνπνηάκνπ. Σν πξψην αλαθέξεηαη ζε θαηεζηξακκέλν νηθηζκφ θαη είλαη γνηζηθήο εηπκνινγηθήο πξνέιεπζεο ελψ ην δεχηεξν αλαθέξεηαη ζε ππάξρνληα νηθηζκφ κε βιαρηθφ πιεζπζκφ θη είλαη ζιαβηθήο εηπκνινγηθήο πξνέιεπζεο. Σν ειιεληθφ ηνπσλχκην «Βαιαψξα» πξνήιζε απφ παξεηπκνιφγεζε ζε βαιάρ+ρψξα ηνπ ζχλζεηνπ παιαηνγεξκαληθνχ uualachweihs < ιαη. Uualachouuis δει. βιαρνρψξη. Ζ πξψηε κλεία ηνπ ηνπσλπκίνπ Uualachouuis δει. βιαρνρψξη γίλεηαη ζε έγγξαθν ηνπ 8 νπ αη. απφ ηε Βαπαξία. Πξφθεηηαη γηα ηελ παιαηνγεξκαληθή κεηάθξαζε ηνπ ξσκαληθνχ vicus Romaniscus πνπ απαληάηαη ζε έγγξαθα ηνπ 8 νπ θαη 9 νπ αηψλα γηα ηελ πεξηνρή. Σν θπξηψλπκν Uualachouuis < uualachô (γελ. πιεζ.) ηνπ παιαηνγεξκαληθνχ uualach δει. Ρσκαίνο + uuîs < weihs < ιαη. vicus δει. ρσξηφ. Απφ ην παιαηνγεξκαληθφ ζχλζεην Uualachouuis > βαπαξηθφ Wals κε ηε ζεκαζία «βιαρηθφο νηθηζκφο, ρσξηφ ησλ Βιάρσλ» 66. Δίλαη ζήκεξα απνδεθηφ απφ ηελ ηζηνξηθή έξεπλα φηη ν φξνο Βιάρνο θαηάγεηαη απφ ην ζιαβηθφ Vlah, θη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ απφ ηνλ γεξκαληθφ φξν Walch, νλνκαζία κε ηελ νπνία πξνζδηφξηδαλ ηα γεξκαληθά θχια ησλ Α- ιακαλψλ θαη Βαπαξψλ ηνπο γείηνλέο ηνπο Ρσκαίνπο ησλ Άιπεσλ. Απφ απηνχο ηνλ δαλείζηεθαλ νη ιάβνη ηεο Καξηλζίαο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ θη απηνί ζηε ζπλέρεηα ηνπο γεηηνληθνχο 65 Eugen Nyffenegger, «Die Beggeligrenze in einer Zeit des Sprachwandels. Beobachtungen mit dem Material des Thurgauer Namenbuches», ζην: 14. Arbeitstagung zur alemannischen Dialektologie, Eugen Nyffenegger/Oskar Bandle, Die Siedlungsnamen des Kantons Thurgau. Herkunft und Bedeutung der Namen der Ortschaften, Weiler und Höfe im Kanton Thurgau. Bd. 1.1 und Bd Frauenfeld, Ernst Schwarz, «Baiern und Walchen», ζην: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 33 (1970) ζει , εδψ ζει. 914: «pagus Trunwalha, qui dicuntur Romanos tributales». Bruno Krusch, «Der Bayernname. Der Kosmograph von Ravenna und die Fränkische Völkertafel», ζην: Neues Archiv 47 (1928) 29-76, bes. 47: Σνλ 9 ν αηψλα παξαδίδεηαη ζε ζεκείσκα ρεηξνγξάθνπ κηα αξθεηά θνξηηζκέλε ζχγθξηζε ησλ Βαπαξψλ κε ηνπο Βιάρνπο (φπνπ Βιάρνη ελλννχληαη νη Ρσκαίνη): «stulti sunt Romani. Tole sint Walha. Sapienti sunt Paioari, spahe sint Peigira. Modica est sapientia in Romana. Luzic ist spahe in Walhum. Plus habent stultitia quam sapientia. Mera habent totalciti denne spahi». 91

15 ηνπο ξσκατθνχο πιεζπζκνχο ησλ Άιπεσλ. Με ηε κεηαλάζηεπζε ιάβσλ πξνο ην λφην θαη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηα εδάθε ηνπ αλαηνιηθνχ ξσκατθνχ θξάηνπο δηαδφζεθε θη επηθξάηεζε αξγφηεξα ν φξνο ζην Βπδάληην 67. Θεσξνχκε φηη ν αξρηθφο θνξέαο ηνπ ζεκεξηλνχ ειιεληθνχ ηνπσλπκίνπ «Βαιαψξα» ζηνλ Αζπξνπφηακν ήηαλ γεξκαλφθσλνη κηζζνθφξνη 68 πνπ ζπλάληεζαλ θαηά ηελ έιεπζή ηνπο ζηελ πεξηνρή (ην αξγφηεξν ζηα ηέιε ηνπ 5 νπ αηψλα) ιαηηλφθσλε ξσκατθή εγθαηάζηαζε. ηε ρξνλνιφγεζε απηή ζπλεγνξεί θαη ην γεγνλφο φηη ην ιεθηηθφ ζέκα ηνπ ηνπσλπκίνπ καξηπξεί γνηζηθφ επνηθηζκφ πξηλ απφ ηνλ παιαηηζκφ, δειαδή ηε κεηάζεζε ηνπ ζπκθψλνπ (l), Walch > Vlah. Απφ ηα παξαπάλσ εληζρχεηαη ε αξρηθή καο ππφζεζε φηη ζηηο δηαβάζεηο ηεο επεηξσηνζεζζαιηθήο Πίλδνπ θαηνηθνχζαλ ιαηηλφγισζζνη ή θαη δίγισζζνη ξσκατθνί πιεζπζκνί ήδε πξηλ ηελ έιεπζε θη εγθαηάζηαζε ησλ ιάβσλ επήιπδσλ. Ζ νλνκαζία Γαξδίθη 69 (βιαρηθά Γθαξληίζηη) ηνπ γλσζηνχ αζπξνπνηακίηηθνπ νηθηζκνχ, φπσο αλαθέξεη ν Koder, είλαη επξχηαηα δηαδεδνκέλε ζηελ θεληξηθή θαη βφξεην Διιάδα, αθφκε θαη ζε ζχλζεηε ρξήζε (π.ρ. Παιαηνγαξδίθη, Βιαρνγαξδίθη). Σν ιεθηηθφ ηνπ ζέκα καξηπξεί έλαλ ζιαβηθφ επνηθηζκφ πξηλ απφ ηε κεηάζεζε ησλ πγξψλ *gard>grad θαη ε θαηάιεμή ηνπ (-ηθη) ειιεληθή αλάθηεζε. εκαίλεη θάζηξν, νρπξφ, ή νρπξσκέλνο νηθηζκφο. Πξνθαλψο ν ιάβνη έπνηθνη δε ζπλάληεζαλ θάπνην ηνπσλχκην πνπ λα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηε ζπλέρεηα ζε θάπνηνπο εξεκσκέλνπο ηφπνπο (ίζσο εξείπηα ελφο ζηξαηνπέδνπ ή θάζηξνπ) θη έηζη ηνπ έδσζαλ απηφ ην φλνκα εμαηηίαο ησλ νηθνδνκηθψλ θαηαινίπσλ πνπ βξήθαλ εθεί. Απφ ηελ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ ηνπσλπκίσλ πξνθχπηεη φηη ηα δχν πξψηα (Ρφλα, Μνπξγθάλη) ρξνλνινγνχληαη ζηελ χζηεξε Αξραηφηεηα (ην αξγφηεξν έσο ηνλ 3 ν αη.) θαη ηε θάζε ηνπ ε- θξσκατζκνχ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Σν ηνπσλχκην «Βαιαψξα» παξαπέκπεη ζην κεηαίρκην ηεο πζηεξνξσκατθήο (4 νο -5 νο αη.) πξνο ηελ πξψηκε βπδαληηλή πεξίνδν. ε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηζηνξηθέο καξηπξίεο θαλεξψλεη φηη ν εθξσκατζκφο είρε ζπληειεζηεί θαη ν ηνπηθφο πιεζπζκφο είρε θαηαζηεί ηνπιάρηζηνλ δίγισζζνο. Σν ηειεπηαίν γισζζηθφ παξάδεηγκα (Γαξδίθη), πνπ εμεηάζακε, ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ζηελ πξψηκε βπδαληηλή πεξίνδν (7 νο αη.) θαη καξηπξά ηνλ επνηθηζκφ ηεο κηθξνπεξηνρήο απφ ζιαβηθφ πιεζπζκφ. Σα ηνπσλχκηα «Ρφλα», «Μνπξγθάλη», «Βαιαψξα» είλαη δεισηηθά ηεο ξσκατθήο παξνπζίαο ζε ζεκαληηθέο ηνπνζεζίεο ηεο πεξηνρήο, φπσο νη νξεηλέο δηαβάζεηο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ νπνίσλ ελδηαθέξνληαλ πάληα ε απηνθξαηνξηθή 67 Herwig Wolfram, Grenzen und Räume. Geschichte Österreichs vor seiner Entstehung. Wien 1995, ζει Σνπ ηδίνπ, Salzburg, Bayern, Österreich. Die Conversio Bagoariorum et Carantanorum und die Quellen ihrer Zeit. (MIÖG Erg. Bd. 31, Wien 1995), ζει. 30 ππνζεκ θαη ζει. 51 ππνζεκ Σηο ζρεηηθέο εηδήζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε Γφηζσλ ππφζπνλδσλ ζηελ Ήπεηξν δηαπξαγκαηεχεηαη ν Υξπζφο, «πκβνιή», ζει. 62 θαη 63 φπνπ θη ε αλαθνξά ζηηο επηγακίεο κεηαμχ Γφηζσλ κηζζνθφξσλ θαη Ρσκαίσλ Ζπεηξσηηζζψλ γπλαηθψλ. 69 Υαηδεγάθεο, Σνπωλπκηθά, ζει Vasmer, Slaven, ζει. 88. Koder, «Πξνβιήκαηα», ζει. 16. Οηθνλφκνπ, Οηθωλύκηα, ζει

16 θαζψο θαη ε φπνηα δηάδνρή ηεο ηνπηθή εμνπζία. Σν ζιαβηθφ ηνπσλχκην «Γαξδίθη» βξίζθεηαη ζηελ ίδηα κηθξνπεξηνρή, φπνπ ν εγθαηαιεηκκέλνο νηθηζκφο «Βαιαψξα», θη απνηειεί καξηπξία ελδεηθηηθή ηεο έθηαζεο ηεο ζιαβηθήο δηείζδπζεο θη εγθαηάζηαζεο ζην ρψξν. Σν ζιαβηθφ ηνπσλπκηθφ πιηθφ ηνπ Αζπξνπνηάκνπ, αλάγεηαη ζχκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο, φπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηνπ θπξίσο κεζαησληθνχ ειιεληθνχ ρψξνπ (Ήπεηξνο, Θεζζαιία, ηεξεά Διιάδα θαη Πεινπφλλεζνο), πξνπάλησλ ζε κηα πξστκφηαηε εμειηθηηθή θάζε ηεο ζιαβηθήο γιψζζαο 70 (π.ρ. Γαξδίθη, Γθιφθνβν, Γνιηαλά, Γνπδνβάζδα, Κεξάζνβν, Κιεηλφ, Οξηάρνβν). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη ηα ηνπσλχκηα, πνπ αλάγνληαη ζηνπο πζηεξνβπδαληηλνχο ρξφλνπο. «Οἱ τά ὀρεινά τῆς Θετταλίας νεμόμενοι Ἀλβανοί ἀβασίλευτοι» 71 ηνπ Ησάλλε Καληαθνπδελνχ θαίλεηαη λα είλαη νη νλνκαηνζέηεο ηνπ πζηεξνβπδαληηλνχ νηθηζκνχ Υαιίθη, πνπ, φπσο γλσξίδνπκε, κλεκνλεχεηαη ην 1336 ζην ρξπζφβνπιιν ηνπ Αλδξνλίθνπ Γ 72 αλάκεζα ζηα «ρσξία» ηεο επηζθνπήο ηαγψλ. Ζ παξνπζία ησλ Αιβαλψλ ζηα νξεηλά ηεο Πίλδνπ ήδε απφ ην 1334 καο ελζαξξχλεη λα δερζνχκε φηη ε νλνκαζία ηνπ νηθηζκνχ Υαιίθη 73, πξνέξρεηαη απφ ην αιβαληθφ θπησλχκην halë, hala δει. καχξε πεχθε + θαηάιεμε ηθη (ειιεληθή αλάθηεζε). Αιβαληθήο εηπκνινγηθήο πξνέιεπζεο είλαη θη ε νλνκαζία ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηεο Καθαξδίηζαο 74, πνπ ζεκαίλεη ζαιακάλδξα θαη είλαη πεξηγξαθηθή ηνπ ζρήκαηφο ηνπ. Ζ βιαρηθή νλνκαζία Σδνχξηδηα 75 < Γεψξγηνο ηνπ νκψλπκνπ νηθηζκνχ είλαη πξνζσπνλπκηθή. Κάπνηα ζρέζε κε ηνλ επξηζθφκελν ζηνλ νηθηζκφ λαφ ηνπ αγίνπ Γεσξγίνπ δελ ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο αλ θαη ε πιένλ πηζαλή. Υξνλνινγείηαη πξνο ηα ηέιε ηεο πζηεξνβπδαληηλήο πεξηφδνπ αλ θαη ν νηθηζκφο αλαθέξεηαη κε βεβαηφηεηα γηα πξψηε θνξά σο «ρσξίνλ Σδνχξηδα» ηεο επηζθνπήο ηαγψλ ζε πξφζεζε ηεο Μνλήο Γνπζίθνπ ηνπ Koder, «Πξνβιήκαηα», ζει Καληαθνπδελφο, Ηζηνξίαη, η. 1, ΗΗ, 28, ζει Miklosich - Müller, Acta et diplomata, εδψ η. V ζει Υαηδεγάθεο, Σνπωλπκηθά, ζει Koder/ Hild, Hellas, ζει Robert Elsie, «Dendronymica Albanica: a Survey of Albanian Tree and Shrub Names», ζην: Zeitschrift für Balkanologie, Wiesbaden, 34/2 (1998) ζει Robert Elsie, «Hydronymica Albanica: a Survey of River Names in Albania», ζην: Zeitschrift für Balkanologie, Wiesbaden, 30/1 (1994) ζει. 1-46, εδψ ζει Γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ γ ζε ηδ (ζπκθσληζκφο) βιέπε Νίθνο Καηζάλεο, Ολνκαζηηθό Νπκθαίνπ (Νέβεζθαο). Θεζζαινλίθε 1999, ζει. 23. Δπίζεο ν Καηζάλεο, Ολνκαζηηθό, ζει. 63 αλαθέξεη: «Σδνχηδηαο ΔΠ, πξνθαλψο ππνθνξηζηηθφ ηνπ Γεψξγηνο». Παξφκνηα ζρεκαηίδνληαη θαη ηα ηπλ Σδηνχξηδηνπ (πφιε ηεο Ρνπκαλίαο), Σδηνχξηδεβν ζεξβνθξναηηθφ. 76 Konstantinos Romanas, Die Sprengelgrenzen der Bistümer der Metropolis Larissa in den Prothesis-Büchern des Dousikon-Klosters. (Diplomarbeit, Wien, 1996), ζει Κσλζηαληίλνο-Σηκφζενο Ρσκαλάο, Ηζηνξία ηεο Αξρηεπηζθνπήο Φαλαξίνπ θαη Νενρωξίνπ. (αλέθδνηε δ.δ., Σκήκα Θενινγίαο, Α.Π.Θ., Θεζζαινλίθε, 2005). 93

17 ηελ πεξίνδν ηεο εξβνθξαηίαο απνδίδεηαη ν ζρεκαηηζκφο κεηαμχ άιισλ ησλ ηνπσλπκίσλ Αηβάλ 77 < Γηνβάλνλ < Ηβάλ δει. ζηνπ Ησάλλε θαη Κξάιε 78 < θξάιεο, ν ηίηινο ηνπ ζέξβνπ εγεκφλα. Μέζα απφ ην ηνπσλπκηθφ πιηθφ πνπ εμεηάζακε μεδηπιψλεηαη ην πνιχπηπρν ηεο ηζηνξηθνγεσγξαθηθήο εηθφλαο ηνπ Αζπξνπνηάκνπ. Σα νλφκαηα καο επέηξεςαλ λα πξνζεγγίζνπκε ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ «θφζκνπ ηεο αγξνηηθήο θαιχβαο», γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ επηηπρή πεξηγξαθηθή έθθξαζε ηνπ Μαιηγθνχδε. Γηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο ηεο, φπσο ε κνξθή θαη ε νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ, ε γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νηθηαθή νηθνλνκία, νη κεηαθνξέο εγγξάθνληαη ζηα νλφκαηα ησλ κηθξψλ ηφπσλ. Σν ίδην θαζαξά ηα ηνπσλχκηα καο παξνπζηάδνπλ ηελ εζλνινγηθή ζπγθξφηεζε ησλ πιεζπζκψλ πνπ θαηνίθεζαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζπξνπνηάκνπ. Απφ ηα παξαδείγκαηα πνπ παξνπζηάζακε παξαπάλσ εληζρχεηαη ε αξρηθή καο ππφζεζε φηη έλα κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο ήηαλ γισζζηθά εθξσκατζκέλν (ή είρε θαηαζηεί δίγισζζν) ήδε πξηλ ηελ έιεπζε θη εγθαηάζηαζε ησλ ιάβσλ λεήιπδσλ θαηά ηνλ πξψηκν Μεζαίσλα. Καζψο θαίλεηαη λα ήηαλ πξνζδεκέλν ζην άξκα ηεο θεληξηθήο απηνθξαηνξηθήο εμνπζίαο ζα πξέπεη λα έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία έληαμεο θη αθνκνίσζεο ησλ ζιαβηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ζην βπδαληηλφ ζχζηεκα. Αλάινγεο δηαδηθαζίεο ππνζέηνπκε θαη γηα ηελ πζηεξνβπδαληηλή πεξίνδν, φηαλ νη αιβαληθνί θη αξβαληνβιάρηθνη πιεζπζκνί εγθαηαζηάζεθαλ ζην ρψξν ηνπ Αζπξνπνηάκνπ. Γη απηφ θαη ζα πξέπεη εδψ λα ζεκεηψζνπκε, φηη νη δηαδηθαζίεο αθνκνίσζεο θη επηπνιηηηζκνχ ήηαλ αξθεηά πεξίπινθεο, γηα λα κπνξνχκε λα η- ζρπξηζηνχκε ζήκεξα φηη είλαη εχθνιε ε παξαθνινχζεζή ηνπο, παξά ην γεγνλφο ηεο ηειηθήο εζλνινγηθήο αθνκνίσζεο ηνπ ζιαβηθνχ θη αιβαληθνχ ζηνηρείνπ απφ ηνλ πξνυπάξρνληα ιαηηλφθσλν ή θαη δίγισζζν ξσκατθφ πιεζπζκφ, ν νπνίνο δηαζψζεθε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα, φπσο θαλεξψλεη ε παξνπζία ησλ Βιάρσλ ηνπ Αζπξνπνηάκνπ, σο ηηο κέξεο καο. 77 Υαηδεγάθεο, Σνπωλπκηθά, ζει Ο νηθηζκφο βξίζθεηαη θνληά ζηα εξείπηα ησλ θαηεζηξακκέλσλ νηθηζκψλ «Παιηνγθνξηδηέο» θαη «Παιηνρψξη». 78 Υαηδεγάθεο, Σνπωλπκηθά, ζει Ίζησκα κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ Γξεβελφ θαη Μνπηζηάξα, φπνπ εξείπηα θάζηξνπ. 94

18 Σν νηθηζηηθφ δίθηπν ηνπ Αζπξνπνηάκνπ. Αιεμ. Κ. Υαηδεγάθε, Σ Αζπξνπόηακν Πίλδνπ. Ηζηνξηθά. Αζήλαη 1961, ζει. 66. * Σηέργιος Λαΐηζος, Τα ηοπωνύμια ως πηγή ηης μεζαιωνικής ιζηορίας ηοσ Αζπροποηάμοσ, ζηο: Εσάγγελος Ασδίκος (Επιμ.), Ο Απροπόηαμος ζηο Χώρο και ηο Χρόνο, ζελ , Τρίκαλα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΗΣΤΖΜΔΣ ΤΖΣ ΑΓΨΓΖΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (MBA) Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Κωνζηανηίνος Καρανάζος

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Κωνζηανηίνος Καρανάζος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Σχολή Αρχιηεκηόνων Τομέας Ι Αρχιηεκηονικού Σχεδιαζμού Κωνζηανηίνος Καρανάζος Η πολιηική για ηον ζτεδιαζμό ηοσ τώροσ και ηην διατείριζη ηων μνημείων ζηην πόλη ηης Ρόδοσ καηά

Διαβάστε περισσότερα

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ Η διοίκηζη ολικήρ ποιόηηηαρ και ηο κοινό πλαίζιο αξιολόγηζηρ ζηα Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ. «Η άποτη ηυν εκπαιδεςηικών για ηην Γιοίκηζη Ολικήρ ποιόηηηαρ» Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!!

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!! ΚΟΚΚΗΝΟ Πξνζνρή! Tα πξνϊόληα απηά πξνέξρνληαη ή είλαη πηζαλό λα πξνέξρνληαη από δώα πνπ έρνπλ ηξαθεί µε µεηαιιαγµέλνπο νξγαληζκνύο. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιαµβάλεη επίζεο ηα πξνϊόληα ηωλ εηαηξηώλ πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Π.Μ. Γηδαθηηθή ηεο ηερλνινγίαο θαη ςεθηαθά ζπζηήκαηα Καηεχζπλζε: Φεθηαθέο επηθνηλσλίεο θαη δίθηπα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δξγαιεία Αλάπηπμεο Πεξηερνκέλνπ ζε Wikis

Διαβάστε περισσότερα

9 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Σηεξενηππηθή Απεηιή (Stereotype Threat) Πεγέο:

9 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Σηεξενηππηθή Απεηιή (Stereotype Threat) Πεγέο: 96 9 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Σηεξενηππηθή Απεηιή (Stereotype Threat) Πεγέο: Aronson, J., Jannone, S., McGlone, M., & Johnson-Cambell, T. (2009). The Obama effect: An experimental test. Journal of Experimental Social

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα