/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 14/215 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:347/215 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ,82 για την χρηματοδότηση του έργου Κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό στάδιο καθώς και των γενικών όρων του δανείου. Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 31 του μήνα Aυγούστου του έτους 215, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 2. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 29194/7/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού. Η πρόσκληση επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις-διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3852/7--21 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 37 μέλη: ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ 1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. 2 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. 1 ΕΙΡΗΝΑΚΗ Π. 2 ΑΛΕΞΙΟΥ Β. 21 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν. 2 ΚΟΝΤΑΚΗΣ Α. 3 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 22 ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΚΟΝΤΟΠΟΔΗ Α 3 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Σ. 4 ΒΡΕΤΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α. 23 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Κ. 4 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α. 5 ΓΑΒΑΛΑΣ Α. 24 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 25 ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ 7 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σ. 2 ΑΧΟΥΛΙΑ-ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ Μ. 8 ΘΑΝΟΥ Μ. 27 ΖΕΡΒΑΣ Γ. 9 ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. 28 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ. 1 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χ. 29 ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε 11 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β. 3 ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ Ε. 12 ΚΩΤΣΙΔΗΣ Κ. 31 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν. 13 ΜΑΘΑΣ Ι. 32 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Θ. 14 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ. 33 ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ Γ. 15 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π. 34 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β. 1 ΜΠΕΛΛΟΣ Χ. 35 ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗ Α 17 ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ Δ. 3 ΒΑΣΙΟΣ Α. 18 ΝΟΜΙΚΟΣ Ε. 37 ΔΗΜΟΥ Π. 19 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ Α. Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη. Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ αριθμ. 38/215 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που έχει ως εξής: <<ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 1

2 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 35/215 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/215 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αξιολόγηγη προσφοράς που υποβλήθηκε σε συνέχεια της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δανείου ποσού ,82 για την χρηματοδότηση του έργου Κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό στάδιο Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 2 του μήνα Αυγούστου έτους 215, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 9. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. 2871/9/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/21 (ΦΕΚ 87/7--1 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 5 μέλη: ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ 1 Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος - Πρόεδρος 1 Α. Βρετού 2 Α. Σοφιανόπουλος, Τακτικό μέλος 2 Β. Κουτσανδρέας 3 Δ. Μπουραντώνης, Τακτικό μέλος 3 Μ. Αχουλιά 4 Α. Γαβαλάς, Αναπληρωματικό μέλος 4 Θ. Οικονομάκος 5 Ε. Παπαδακάκης, Αντιπρόεδρος, Τακτικό μέλος H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου, εισηγούμενη το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής α) την υπ' αριθμ.3/215 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που έχει ως εξής: <<ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 34/215 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3215 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανοιγμα προσφορών που υποβλήθηκαν σε συνέχεια της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δανείου ποσού ,82 για την χρηματοδότηση του έργου Κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό στάδιο Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 24 του μήνα Αυγούστου έτους 215, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 9. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ 2

3 2851/8/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/21 (ΦΕΚ 87/7--1 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 5 μέλη: ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ 1 Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος - Πρόεδρος 1 Α. Σοφιανόπουλος 2 Ε. Καντζέλη, Αναπληρωματικό μέλος 2 Α. Βρετού 3 Δ. Μπουραντώνης, Τακτικό μέλος 3 Β. Κουτσανδρέας 4 Μ. Αχουλιά, Τακτικό μέλος 4 Θ. Οικονομάκος 5 Β. Κουτσοβασίλης, Αναπληρωματικό μέλος H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου, εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. Πρωτ. 25/ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς πιστωτικά ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά για τη σύναψη δανειακής σύμβασης για την χρηματοδότηση του έργου Κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό στάδιο που έχει ως εξής: <<ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Αττικής, δυνάμει της υπ' αριθμ. 19/215 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και της υπ' αριθμ. 129/215 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ενδιαφέρεται για την χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό στάδιο», με συνομολόγηση δανείου συνολικού ύψους ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΩΝ ( ,82 ), με αναγνωρισμένα πιστωτικά ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 17 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου προσκαλεί πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να υποβάλουν δεσμευτική προσφορά (εφεξής, η «Προσφορά») για τη σύναψη δανειακής σύμβασης με τον Δήμο Αγίου Δημητρίου (εφεξής, η «Δανειακή Σύμβαση») σύμφωνα με τους όρους και της προϋποθέσεις της παρούσας. Ειδικότερα: Α. Οικονομικοί και Λοιποί Όροι της Δανειακής Σύμβασης - Ισχύς της Προσφοράς 1. Οικονομικοί και Λοιποί Όροι της Δανειακής Σύμβασης Η προσφορά που θα υποβληθεί από τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την κατάρτιση της δανειακής σύμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τους κάτωθι Οικονομικούς και Λοιπούς όρους: Ποσό δανείου: Δύο Εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες πεντακόσια τρία Ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά ( ,82). Σκοπός δανείου: Σκοπός του δανείου είναι η εκτέλεση έργου υποδομής, για την κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό στάδιο. Χρηματοδοτικό σχήμα του έργου: Η χρηματοδότηση θα καλυφθεί σε ποσοστό 1 % από 3

4 δανειοδότηση. δανείου: Είκοσι πέντε (25) έτη (από την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου) με δυνατότητα πρόωρης ολικής ή μερικής αποπληρωμής του συνόλου του δανείου. Τρόπος αποπληρωμής Κεφαλαίου: Προτεινόμενος Περίοδος Χάριτος: Δυνατότητα επιλογής περιόδου χάριτος που δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών, θα συμπεριλαμβάνεται στη διάρκεια εξυπηρέτησης του δανείου και δεν θα την επιμηκύνει. Συμβατικό Πρόταση σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου. Σε κάθε περίπτωση τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει στην προσφορά τους να προσδιορίσουν αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού του προσφερόμενου Συμβατικού Επιτοκίου. Ημερομηνίες Καταβολής Τόκων: Καθορισμός των περιόδων εκτοκισμού. Ευελιξίες Δανείου: Δυνατότητα επιλογής του συγκεκριμένου όρου κατά τη διάρκεια του δανείου. Επίσης θα πρέπει μαζί με την προσφορά να προσκομισθεί και ενδεικτικός Πίνακας Αποπληρωμής του δανείου, ήτοι των τοκοχρεωλυτικών δόσεων στον οποίο θα συνυπολογίζεται και η εισφορά του Ν. 128/1975, ως ισχύει. Λοιπές Επιβαρύνσεις: Τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να προσδιορίσουν στην προσφορά εκτός του ύψους του επιτοκίου και το συνολικό κόστος του δανείου για το δανειολήπτη Δήμο, όπως ενδεικτικά, ανά περίπτωση, και το ύψος των λοιπών επιβαρύνσεων. Χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασιών σύναψης Δανείου: Έως την 31/12/215 Ασφάλεια δανείου : Η εξασφάλιση των δανείου θα γίνει από το τμήμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εξυπηρέτηση του δανείου : Η έναρξη της εξυπηρέτησης του δανείου αποφασίζεται άμεσα με την απόφαση έγκρισης της χορήγησης του δανείου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Έξοδα και δαπάνες : Τα κάθε είδους έξοδα και οι λοιπές δαπάνες συνομολόγησης του δανείου βαρύνουν τον δανειολήπτη. 2. Χρόνος Ισχύος Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορές που ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ενός (1) μηνός κατά ανώτατο όριο. Β. Κριτήρια Αξιολόγησης των Προσφορών Για την συνομολόγηση του δανείου θα επιλεγεί η συμφερότερη για το Δήμο Αγίου Δημητρίου προσφορά. Οι προσφορές εφόσον είναι τυπικά αποδεκτές σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, θα αξιολογηθούν από την Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να αναδειχθεί η συμφερότερη προσφορά την οποία θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Γ. Διαδικασία Φακέλου Προσφοράς 1. Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς α) Κάθε ενδιαφερόμενο πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα οφείλει να καταθέσει σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο: Την προσφορά του σε δύο (2) πρωτότυπα, υπογεγραμμένα από το αρμόδιο νόμιμο εκπρόσωπο του ενδιαφερομένου πιστωτικού ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, η οποία 4

5 θα πρέπει να περιλαμβάνει τους Οικονομικούς και Λοιπούς όρους που προτείνει στο Δήμο Αγίου Δημητρίου το εν λόγω πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Α. «Οικονομικοί και Λοιποί Όροι της Δανειακής Σύμβασης - Ισχύς της Προσφοράς». Ενδεικτικό Πίνακα Αποπληρωμής του δανείου, σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς στον οποίο θα συνυπολογίζεται και η εισφορά του Ν.128/1975, ως ισχύει. β) Στο εξωτερικό του φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου καθώς και το κείμενο: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΩΝ» 2. Χρόνος-Τόπος υποβολής προσφορών Οι παραπάνω κλειστές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν ως εξής: Να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του καταστήματος του Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής (οδός Αγίου Δημητρίου 55, Αγ. Δημήτριος) έως την Δευτέρα 3/8/215 και ώρα 15. μ.μ. 3. Αξιολόγηση Προσφορών Οι προσφορές θα αξιολογηθούν κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η Οικονομική Επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις επί των στοιχείων των προσφορών και του φακέλου εν γένει και οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να απαντήσουν μέσα στην τυχόν προθεσμία που τους τίθεται. Η Οικονομική Επιτροπή θα προβεί σε σχετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα και με βάση την παραπάνω συμφερότερη προσφορά, προκειμένου να ληφθεί η σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συνομολόγηση δανείου. Η επιλογή/αποδοχή της συμφερότερης προσφοράς και κατακύρωση της σύμβασης δανείου στον Ανάδοχο θα κοινοποιηθεί μέσω τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (FAX) σε όλα τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που κατέθεσαν προσφορά. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η παρούσα δεν συνιστά πρόταση, οδηγία ή εντολή προς τα προσκαλούμενα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την χρηματοδότηση του Δήμου Αγίου Δημητρίου και δεν τον δεσμεύουν καθ' οποιονδήποτε τρόπο. Η Οικονομική Επιτροπή ή/και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίου Δημητρίου δεν δεσμεύεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο να αποδεχτεί οποιαδήποτε προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας αλλά έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του να παρατείνει, αναβάλλει, ματαιώσει, ακυρώσει ή επαναλάβει τη παρούσα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση παράτασης, αναβολής, ματαίωσης, ακύρωσης ή επανάληψης της παρούσας τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν υποβάλλει προσφορά δεν θα έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα 5

6 αποζημιώσεως για οποιαδήποτε λόγο έναντι του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ούτε ακόμη για την κάλυψη οποιονδήποτε δαπανών στα οποία υποβλήθηκαν για την υποβολή της εν λόγω προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς πιστωτικού ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος από το Δήμο Αγίου Δημητρίου, η καταρτισθείσα δανειακή σύμβαση και η υπογραφή των σχετικών εγγράφων από το Δήμο Αγίου Δημητρίου τελεί υπό την αίρεση της προηγούμενης λήψης των σχετικών εισηγήσεων και εγκρίσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις από τα προβλεπόμενα σε αυτές αρμόδια όργανα, ιδίως δε την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1. Το πλήρες κείμενο της παρούσας θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Δημητρίου, στο πρόγραμμα Διαύγεια, σε μία ημερήσια εφημερίδα 2. Το πλήρες κείμενο της παρούσας θα αποσταλεί επί απόδειξη παραλαβής στα πιστωτικά ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διατηρούν υποκαταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγίου Δημητρίου καθώς και στο Τ.Π.&Δ. Σε κάθε περίπτωση είναι διαθέσιμο στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν κατά τις εργάσιμες για τους Δήμους ημέρες και ώρες στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου (τηλ ). Άγιος Δημήτριος 28/7/215 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ>> Κατόπιν η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα της μοναδικής προσφοράς που κατατέθηκε από το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ η οποία έχει ως εξής: <<ΘΕΜΑ: Χορήγηση επενδυτικού δανείου Σχετ.: Το από έγγραφό σας Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε ότι το Τ.Π. & Δανείων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις δανειοδότησης του άρθρου 24 του Ν. 3852/21 και υπάρχει η δυνατότητα ομαλής εξυπηρέτησης του αιτουμένου δανείου, δύναται να χορηγήσει δάνειο στο Δήμο σας για την χρηματοδότηση κατά 1% της Κατασκευής υπόγειου χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό Στάδιο, είτε από πόρους του Ταμείου είτε καλύπτοντας το 5% του προϋπολογισμού του έγου από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το υπόλοιπο 5% από πόρους του Ταμείου. 1. Ύψος δανείου Το ύψος του χορηγούμενου δανείου μπορεί να φθάνει μέχρι ποσοστού 1% του συνόλου του προϋπολογισμού του προς εκτέλεση έργου, μετά την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων του Δήμου σας. 2. Επιτόκιο Δανείου Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ μικτού ή κυμαινόμενου επιτοκίου με διάρκεια εξυπηρέτησης μέχρι είκοσι πέντε (25) χρόνια. Πιο συγκεκριμένα στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζεται η ενδεικτική συνολική ετήσια τοκοχρεολυτική δόση ανά 1.. συνολικού δανείου (από ΕΤΕπ & Τ.Π.& Δανείων):

7 Ταμείο Παρακταθηκών & Δανείων Δ/νση Δ7 Τμήμα Χορηγήσεων Τα επιτόκια καθορίστηκαν σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 3538/ απόφαση του Δ.Σ του Τ.Π και Δανείων ως εξής: Επιτόκια χορηγήσεων δανείων σύμφωνα με το ΠΔ 19/213 ανά 1.., - Επιτόκιο Ποσό δανείου Διάρκε ια Επιτόκι ο Ετήσια Τοκοχρεολυτ ική δόση 1) ΜΙΚΤΟ Σταθερό Για τα τρία ( 3 ) πρώτα έτη 5,2% Για τα επτά ( 7 ) επόμενα έτη,2% 1.., 3 5,2% 71.94, ,34 7,2% 77.79,18 εξυπηρέτησ ης έως 25 έτη Κυμαινόμε νο Για το υπόλοιπο μέχρι τη λήξη της διάρκειας εξυπηρέτησης του δανείου κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euriborμήνου + περιθώριο 4,3% αναπροσαρμοζόμε νο την 1/1&1/7 εκάστου έτους , ,35% 9.457,45 Το Euribor μήνου έχει υπολογιστεί με τιμή,48% στις ) εξυπηρέτη σης έως 25 έτη Κυμαινόμε νο Euribor μήνου +περιθώριο 4,3% αναπροσαρμοζόμε νο την 1/1&1/7 εκάστου έτους. 1.., 25 4,35%.394,82 Το Euribor μήνου έχει υπολογιστεί με τιμή,48% στις Επιτόκιο χορηγήσεων για το 5% από πόρους της ΕΤΕπ Σταθερό Επιτόκιο 1) Σταθερό 2,4% (ΕΤΕπ) + 1% (εγγύηση) +,32% (κόστος 1.., 25 3,72% 2.131,57 7

8 εξυπηρέτη σης έως 25 έτη 3,72% ΤΠΔ) Επιτόκιο χορηγήσεων για το 5% από πόρους της ΕΤΕπ Κυμαινόμενο Επιτόκιο - Επιτόκιο Ποσό δανείου Επιτόκιο Ετήσια Τοκοχρεολυτική δόση 2) εξυπηρέτη σης έως 25 έτη Κυμαινόμενο Euribor12 μηνου + 1% (περιθώριο ΕΤΕπ) + 1% (εγγύηση) +,32% (κόστος ΤΠΔ) 1.., 25 2,49% ,4 Το Euribor 12μήνου έχει υπολογιστεί με τιμή,19% στις Επιτόκιο χορηγήσεων για το 5% από πόρους του Τ.Π και Δανείων - Επιτόκιο Ποσό δανείου Επιτόκιο Ετήσια Τοκοχρεολυτική δόση 1) ΜΙΚΤΟ Σταθερό Για τα τρία ( 3 ) πρώτα έτη 5,2% Για τα επτά ( 7 ) επόμενα έτη,2% 1.., 3 5,2% 71.94, ,34 7,2% 77.79,18 εξυπηρέτη σης έως 25 έτη Κυμαινόμε νο Για το υπόλοιπο μέχρι τη λήξη της διάρκειας εξυπηρέτησης του δανείου κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euriborμήνου + περιθώριο 4,3% αναπροσαρμοζόμεν ο την 1/1&1/7 εκάστου έτους , ,35% 9.457,45 Το Euribor μήνου έχει υπολογιστεί με τιμή,48% στις

9 2) εξυπηρέτη σης έως 25 έτη Κυμαινόμενο Euribor μήνου +περιθώριο 4,3% αναπροσαρμοζόμεν ο την 1/1&1/7 εκάστου έτους. 1.., 25 4,35%.394,82 Το Euribor μήνου έχει υπολογιστεί με τιμή,48% στις ) εξυπηρέτη σης έως 25 έτη Κυμαινόμεν ο Euribor12 μήνου + περιθώριο 4,3% αναπροσαρμοζόμεν ο την 1/1 εκάστου έτους. 1.., 25 4,47% 7.23,32 Το Euribor 12μήνου έχει υπολογιστεί με τιμή,19% στις Τα ακριβή επιτόκια θα καθοριστούν κατά την ημερομηνία εκταμίευσης του ποσού και ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά κατά την στιγμή της εκταμίευσης. 3. Εξυπηρέτησης Δανείου Η διάρκεια αποπληρωμής του χορηγούμενου δανείου μπορεί να φθάνει μέχρι τα 25 έτη. 4. Εξυπηρέτηση των δανείων Η έναρξη της εξυπηρέτησης του δανείου αρχίζει την 1/1 του επομένου της συνομολόγησης έτοςυ. 5. Έξοδα και δαπάνες: 1.,. Τα οποία θα καταβάλλονται από τον δανειζόμενο, την ημέρα της εκταμίευσης του δανείου.. Ασφάλεια των Δανείων Η εξασφάλιση των δανείων είναι δυνατή με τους εξής τρόπους: α) Ενεχυρίαση ή εκχώρηση εκ μέρους του δανειολήπτη προς το Ταμείο των αναγκαίων για την ομαλή εξυπηρέτηση του δανείου ποσών από τα συνολικά έσοδα αυτού ή, αν ο δανειολήπτης είναι ΟΤΑ, ενεχυρίαση ή εκχώρηση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη, από εξειδικευμένες επιχορηγήσεις ή από το τμήμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. β) Εγγραφή υποθήκης επί εκινήτων ή μέρους αυτών για το ποσό του δανείου εφόσον τα ακίνητα αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον δανειολήπτη και είναι δεκτικά απαλλοτριώσεως υπο τη γενική του όρου έννοια. γ) Σύσταση ενεχύρου επί ακινητών ή μέρους αυτών για το ποσό του δανείου εφόσον τα κινητά αυτά 9

10 ανήκουν κατά κυριότητα στον δανειολήπτη και είναι δεκτικά μεταβιβάσεως. δ) Παροχή εγγύησης υπέρ του δανειολήπτη εκ μέρους αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών της Ελλάδας και του εξωτερικού ή ενωσιακών οργάνων ή διεθνών οργανισμών που έχουν μεταξύ των σκοπών τους την παροχή τέτοιων εγγυήσεων. ε) Συμπλήρωση της ασφάλειας Εάν κατά τη διάρκεια του δανείου η αξία της ασφάλειας που έχει εκχωρηθεί, έχει μειωθεί και δεν κρίνεται από το Ταμείο επαρκής για την εξασφάλιση του δανείου, ο οφειλέτης οφείλει να τη συμπληρώσει κατά τη σχετική υπόδειξη του Διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου, διαφορετικά το δάνειο γίνεται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. Το είδος και οι όροι εξασφάλισης του δανείου με έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω τρόπους θα καθορίζονται ύστερα από την αξιολόγηση της σκοπιμότητας του δανείου, της βιωσιμότητας, της ορθολογικής οργάνωσης και της πιστοληπτικής ικανότητας του υποψηφίου δανειολήπτη. 7. Πρόωρη αποπληρωμή του Δανείου Υπάρχει δικαίωμα εξόφλησης του δανείου και πριν τη λήξη του, ολικά ή μερικά, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού σας Συμβουλίου. 8. Ενδιάμεσοι τόκοι: Σε περίπτωση που η εξυπηρέτηση του δανείου αρχίζει από την 1/1 του επόμενου της συνομολόγησης έτους, τότε υπολογίζονται ενδιάμεσοι τόκοι και για κάθε ποσό του δανείου που θα αναλαμβάνεται και για το χρονικό διάστημα από κάθε ανάληψη και μέχρι την έναρξη της εξυπηρέτησης του δανείου, θα παρακρατείται από το Τ.Π & Δανείων ο απλός τόκος που αντιστοιχεί σε κάθε αναλαμβανόμενο ποσό, αφού αφαιρεθεί το με το ίδο επιτόκιο και για το ίδιο διάστημα αναλογούν προεξόφλημα. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση του δανείου από το Δ.Σ. Του Τ.Π. & Δανείων καθώς και οι όροι δανειοδότησης είναι αναρτημένα στην σελίδα του Ταμείου, και πιο συγκεκριμένα στην ενότητα οι Υπηρεσίες μας, Δάνεια σε ΝΠ, Δάνεια σε ΟΤΑ: Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση δανείων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και από πόρους του Τ.Π. & Δανείων και Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ και άλλους οργανισμούς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το ΠΔ 19/213. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΤΟΥΚΗΣ>> Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. Στη συνέχεια η Προεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη της την ανωτέρω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την 19/215 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 129/215 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το υπ' αριθμ. Πρωτ. 25/ διαβιβαστικό της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΑLPHABANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUROBANK-ERGASIAS, ATTICA BANK, ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, το γεγονός ότι παρόλο που είχε διαβιβαστεί η πρόσκληση και σε άλλα 1

11 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κατατέθηκε μία μόνο προσφορά από το ΤΑΜΕΊΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, την προσφορά που κατατέθηκε, την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου, καθώς και τις κείμενες διατάξεις, μετά από συζήτηση : ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή να προχωρήσει στην αξιολόγηση της μοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε από το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩ Ν ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, σε συνέχεια της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δανείου ποσού ,82 για την χρηματοδότηση του έργου Κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό στάδιο και αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι και να επαναληφθεί η πρόσκληση το πιο πιθανό είναι να μην προσέλθει κανένα επιπλέον πιστωτικό ίδρυμα για να καταθέσει προσφορά διότι οι τραπέζες γενικά δεν επιθυμούν να δανειοδοτούν τους Δήμους λόγω της οικονομικής τους κατάστασης, καθώς και της γενικότερης οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στην χώρα και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και τις τράπεζες, την διαβιβάζει στην Δ/ νση Οικονομικών Υπηρεσιών για να εισηγηθεί σχετικά. Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό 3/ και υπογράφεται ως εξής: Η Πρόεδρος Τα Μέλη Μαρία Ανδρούτσου Ε. Καντζέλη Δ. Μπουραντώνης Α. Αχουλιά Β. Κουτσοβασίλης Ακριβές απόσπασμα Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ΜΑΡΙΑ ΑNΔΡΟΥΤΣΟΥ >> και β) την υπ' αριθμ. Πρωτ. 2999/ εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που έχει ως εξής: <<Θέμα: Σύναψη δανείου ύψους ,82, με σκοπό την χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό στάδιο» Σε συνέχεια της υπ αριθμ. 25/ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Αγ. Δημητρίου, προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Χώρας, με αντικείμενο την υποβολή προσφορών, για σύναψη δανείου ύψους ,82, με σκοπό την χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό στάδιο», υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, στο Δήμο μας η προσφορά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Σύμφωνα με τη προσφορά του ως άνω αναφερόμενου ιδρύματος, ο Δήμος έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ οκτώ επιλογών / προτάσεων αναφορικά με το επιτόκιο, την διάρκεια, το χρηματοδοτικό σχήμα, κ.λ.π. Για κάθε μία από τις προτεινόμενες επιλογές (οκτώ στο σύνολό τους) υπολογίσαμε τα ετήσια τοκοχρεολύσια, χρεολύσια καθώς και τους ετήσιους τόκους που θα βαρύνουν τον Δήμο μας και αποτυπώσαμε τις προτάσεις σενάρια που υποβλήθηκαν με την εν λόγω προσφορά ως ακολούθως: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ Τ.Π. & Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ Οι οκτώ προτάσεις/ επιλογές που εξετάστηκαν είναι οι κάτωθι: ΠΡΟΤΑΣΗ Α (σενάριο 1 α ): Επιτόκιο χορηγήσεων (μικτό) για το 1% από πόρους του Τ.Π.&Δ. 11

12 Σενάριο 1 α - Επιτόκιο Ποσό δανείου Επιτόκιο Ετήσια Τοκοχρεολυτική δόση Σταθερό Για τα τρία ( 3 ) πρώτα έτη 5,2% 1.., 3 5,2% 71.94,75 ΜΙΚΤΟ Για τα επτά ( 7 ) επόμενα έτη,2% ,34 7,2% 77.79,18 εξυπηρέτησης έως 25 έτη Κυμαινόμενο Για το υπόλοιπο μέχρι τη λήξη της διάρκειας εξυπηρέτησης του δανείου κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euriborμήνου ( έχει υπολογιστεί με τιμή,48% στις )+ περιθώριο 4,3% αναπροσαρμοζόμενο την 1/1&1/7 εκάστου έτους , ,35% 9.457,45 ΠΡΟΤΑΣΗ Β (σενάριο 1β): Επιτόκιο χορηγήσεων (σταθερό) για το 1% από πόρους του Τ.Π.&Δ. Σενάριο 1β εξυπηρέτησης έως 25 έτη Κυμαινόμενο Euribor μήνου +περιθώριο 4,3% αναπροσαρμοζόμενο την 1/1&1/7 εκάστου έτους. 1.., 25 4,35%.394,82 ΠΡΟΤΑΣΗ Γ (σενάρια 2α κ 3α): (2α) Επιτόκιο χορηγήσεων για το 5% από πόρους της ΕΤΕπ με σταθερό Επιτόκιο και (3α) Επιτόκιο χορηγήσεων (μικτό) για το 5% από πόρους του Τ.Π.&Δ. Σενάριο 2α Σταθερό εξυπηρέτησης έως 25 έτη 3,72% 2,4% (ΕΤΕπ) + 1% (εγγύηση) +,32% (κόστος ΤΠΔ) 1.., 25 3,72% 2.131,57 Σενάριο 3α - Επιτόκιο Ποσό δανείου Επιτόκιο Ετήσια Τοκοχρεολυτική δόση Σταθερό Για τα τρία ( 3 ) πρώτα έτη 5,2% 1.., 3 5,2% 71.94,75 ΜΙΚΤΟ Για τα επτά ( 7 ) επόμενα έτη,2% ,34 7,2% 77.79,18 12

13 εξυπηρέτησης έως 25 έτη Κυμαινόμενο Για το υπόλοιπο μέχρι τη λήξη της διάρκειας εξυπηρέτησης του δανείου κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euriborμήνου ( έχει υπολογιστεί με τιμή,48% στις ) + περιθώριο 4,3% αναπροσαρμοζόμενο την 1/1&1/7 εκάστου έτους , ,35% 9.457,45 ΠΡΟΤΑΣΗ Δ (σενάρια 2α κ 3β): (2α) Επιτόκιο χορηγήσεων για το 5% από πόρους της ΕΤΕπ με σταθερό Επιτόκιο και (3β) Επιτόκιο χορηγήσεων (κυμαινόμενο βάσει euribor μήνου) για το 5% από πόρους του Τ.Π.&Δ. Σενάριο 2α Σταθερό εξυπηρέτησης έως 25 έτη 3,72% 2,4% (ΕΤΕπ) + 1% (εγγύηση) +,32% (κόστος ΤΠΔ) 1.., 25 3,72% 2.131,57 Σενάριο 3β εξυπηρέτησης έως 25 έτη Κυμαινόμενο Euribor μήνου (με τιμή,48% στις ) +περιθώριο 4,3% αναπροσαρμοζόμενο την 1/1&1/7 εκάστου έτους. 1.., 25 4,35%.394,82 ΠΡΟΤΑΣΗ Ε (σενάρια 2α κ 3γ): (2α) Επιτόκιο χορηγήσεων για το 5% από πόρους της ΕΤΕπ με σταθερό Επιτόκιο και (3γ) Επιτόκιο χορηγήσεων (κυμαινόμενο βάσει euribor 12μήνου) για το 5% από πόρους του Τ.Π.&Δ. Σενάριο 2α Σταθερό εξυπηρέτησης έως 25 έτη 3,72% 2,4% (ΕΤΕπ) + 1% (εγγύηση) +,32% (κόστος ΤΠΔ) 1.., 25 3,72% 2.131,57 Σενάριο 3γ εξυπηρέτησης έως 25 έτη Κυμαινόμενο Euribor12 μήνου + περιθώριο 4,3% αναπροσαρμοζόμενο την 1/1 εκάστου έτους. 1.., 25 4,47% 7.23,32 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤ (σενάρια 2β κ 3α): (2β) Επιτόκιο χορηγήσεων για το 5% από πόρους της ΕΤΕπ με κυμαινόμενο Επιτόκιο και (3α) Επιτόκιο χορηγήσεων (μικτό) για το 5% από 13

14 πόρους του Τ.Π.&Δ. Σενάριο 2β - Επιτόκιο Ποσό δανείου Επιτόκιο Ετήσια Τοκοχρεολυτική δόση εξυπηρέτησης έως 25 έτη Κυμαινόμενο Euribor12 μηνου (με τιμή,19% στις ) + 1% (περιθώριο ΕΤΕπ) + 1% (εγγύηση) +,32% (κόστος ΤΠΔ) 1.., 25 2,49% ,4 Σενάριο 3α - Επιτόκιο Ποσό δανείου Επιτόκιο Ετήσια Τοκοχρεολυτική δόση Σταθερό Για τα τρία ( 3 ) πρώτα έτη 5,2% 1.., 3 5,2% 71.94,75 ΜΙΚΤΟ Για τα επτά ( 7 ) επόμενα έτη,2% ,34 7,2% 77.79,18 εξυπηρέτησης έως 25 έτη Κυμαινόμενο Για το υπόλοιπο μέχρι τη λήξη της διάρκειας εξυπηρέτησης του δανείου κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euriborμήνου ( έχει υπολογιστεί με τιμή,48% στις )+ περιθώριο 4,3% αναπροσαρμοζόμενο την 1/1&1/7 εκάστου έτους , ,35% 9.457,45 ΠΡΟΤΑΣΗ Ζ (σενάρια 2β κ 3β): (2β) Επιτόκιο χορηγήσεων για το 5% από πόρους της ΕΤΕπ με κυμαινόμενο Επιτόκιο και (3β) Επιτόκιο χορηγήσεων (κυμαινόμενο βάσει euribor μήνου) για το 5% από πόρους του Τ.Π.&Δ. Σενάριο 2β - Επιτόκιο Ποσό δανείου Επιτόκιο Ετήσια Τοκοχρεολυτική δόση εξυπηρέτησης έως 25 έτη Σενάριο 3β Κυμαινόμενο Euribor12 μηνου (με τιμή,19% στις ) + 1% (περιθώριο ΕΤΕπ) + 1% (εγγύηση) +,32% (κόστος ΤΠΔ) 1.., 25 2,49% ,4 εξυπηρέτηση ς έως 25 έτη Κυμαινόμενο Euribor μήνου (με τιμή,48% στις ) +περιθώριο 4,3% αναπροσαρμοζόμενο την 1/1&1/7 εκάστου έτους. 1.., 25 4,35%.394,82 14

15 ΠΡΟΤΑΣΗ Η (σενάρια 2β κ 3γ): (2β) Επιτόκιο χορηγήσεων για το 5% από πόρους της ΕΤΕπ με κυμαινόμενο Επιτόκιο και (3γ) Επιτόκιο χορηγήσεων (κυμαινόμενο βάσει euribor 12μήνου) για το 5% από πόρους του Τ.Π.&Δ. Σενάριο 2β - Επιτόκιο Ποσό δανείου Επιτόκιο Ετήσια Τοκοχρεολυτική δόση εξυπηρέτησης έως 25 έτη Κυμαινόμενο Euribor12 μηνου (με τιμή,19% στις ) + 1% (περιθώριο ΕΤΕπ) + 1% (εγγύηση) +,32% (κόστος ΤΠΔ) 1.., 25 2,49% ,4 Σενάριο 3γ εξυπηρέτηση ς έως 25 έτη Κυμαινόμενο Euribor12 μήνου + περιθώριο 4,3% αναπροσαρμοζόμενο την 1/1 εκάστου έτους. 1.., 25 4,47% 7.23,32 15

16 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ Τ.Π. & Δ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ/ΕΠΙΛΟΓΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟ ΥΨΟΥΣ ,82) Ημ/νία έναρξης δόσεων Ημ/νία λήξης δόσεων Αρχικό ποσό δανείου Σύνολο τοκοχρεωλυτικώ ν δόσεων Σύνολο Χρεωλύσιων που θα καταβληθούν Σύνολο τόκων που θα καταβληθούν ΠΡΟΤΑΣΗ Α (σενάριο 1α) - 1% από πόρους Τ.Π& Δ. Σενάριο τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης δανείου ύψους ,82 Σενάριο 1α: Επιτόκιο σταθερό για 1 έτη (τα 3 πρώτα με 5,2% και τα επόμενα 7 με,2%) και κυμαινόμενο τα επόμενα 15 έτη με 4,35% 1/1/21 31/12/ , , , ,88 ΣΥΝΟΛΑ , , ,88 ΠΡΟΤΑΣΗ Β (σενάριο 1β) - 1% από πόρους Τ.Π& Δ. Σενάριο τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης δανείου ύψους ,82 Σενάριο 1β: Επιτόκιο κυμαινόμενο για 25 έτη με 4,35% (Euribor μήνου,48% + περιθώριο 4,3% ) 1/1/21 31/12/ , ,53 ΣΥΝΟΛΑ , , , , ,71 Σενάριο τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης δανείου ύψους ,82 ( από πόρους ΕΤΕπ και από πόρους Τ.Π.&Δ.) ΠΡΟΤΑΣΗ Γ (σενάρια 2α- 3α) - 5% από πόρους ΕΤΕπ και 5% από πόρους Τ.Π& Δ. Σενάριο 2α: 5% από πόρους της ΕΤΕπ με επιτόκιο σταθερό ύψους 3,72% για 25 έτη (2,4% ΕΤΕπ + 1% εγγύηση +,32% κόστος ΤΠΔ) Σενάριο 3α: 5% από πόρους του Τ.Π.&Δ. με επιτόκιο σταθερό για 1 έτη (τα 3 πρώτα με 5,2% και τα επόμενα 7 με,2%) και κυμαινόμενο ύψους 4,35% τα επόμενα 15 έτη 1/1/21 1/1/21 31/12/24 31/12/ , ,78 ΣΥΝΟΛΑ , , , , , ,81 1

17 Σενάριο τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης δανείου ύψους ,82 ( από πόρους ΕΤΕπ και από πόρους Τ.Π.&Δ.) ΠΡΟΤΑΣΗ Δ (σενάρια 2α- 3Β) - 5% από πόρους ΕΤΕπ και 5% από πόρους Τ.Π& Δ. Σενάριο 2α: 5% από πόρους της ΕΤΕπ με επιτόκιο σταθερό ύψους 3,72% για 25 έτη (2,4% ΕΤΕπ + 1% εγγύηση +,32% κόστος ΤΠΔ) 1/1/21 31/12/ , ,37 Σενάριο 3β: 5% από πόρους του Τ.Π.&Δ. με κυμαινόμενο επιτόκιο ύψους 4,35% για 25 έτη (Euribor μήνου,48%+ περιθώριο 4,3%) 1/1/21 31/12/ , ,8 ΣΥΝΟΛΑ , , ,23 Σενάριο τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης δανείου ύψους ,82 ( από πόρους ΕΤΕπ και από πόρους Τ.Π.&Δ.) ΠΡΟΤΑΣΗ Ε (σενάρια 2α- 3γ) - 5% από πόρους ΕΤΕπ και 5% από πόρους Τ.Π& Δ. Σενάριο 2α: 5% από πόρους της ΕΤΕπ με επιτόκιο σταθερό ύψους 3,72% για 25 έτη (2,4% ΕΤΕπ + 1% εγγύηση +,32% κόστος ΤΠΔ) 1/1/21 31/12/ , ,37 Σενάριο 3γ: 5% από πόρους του Τ.Π.&Δ. με κυμαινόμενο επιτόκιο ύψους 4,47% για 25 έτη (Euribor 12μήνου,129%+ περιθώριο 4,3%) 1/1/21 31/12/ , ,73 ΣΥΝΟΛΑ , , ,1 Σενάριο τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης δανείου ύψους ,82 ( από πόρους ΕΤΕπ και από πόρους Τ.Π.&Δ.) ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤ (σενάρια 2β-3α) - 5% από πόρους ΕΤΕπ και 5% από πόρους Τ.Π& Δ. Σενάριο 2β: 5% από πόρους της ΕΤΕπ με κυμαινόμενο επιτόκιο ύψους 2,49% για 25 έτη (Euribor 12μήνου,19% + 1% περιθώριο ΕΤΕπ + 1% εγγύηση +,32% κόστος ΤΠΔ) Σενάριο 3α: 5% από πόρους του Τ.Π.&Δ. με επιτόκιο σταθερό για 1 έτη (τα 3 πρώτα με 5,2% και τα επόμενα 7 με,2%) και κυμαινόμενο ύψους 4,35% τα επόμενα 15 έτη 1/1/21 1/1/21 31/12/24 31/12/ , ,78 ΣΥΝΟΛΑ , , , , , ,8 ΠΡΟΤΑΣΗ Ζ (σενάρια 2β- 3β) - 5% από πόρους ΕΤΕπ και 5% από Σενάριο τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης δανείου ύψους ,82 ( από πόρους ΕΤΕπ και από πόρους Τ.Π.&Δ.) 17

18 πόρους Τ.Π& Δ. Σενάριο 2β: 5% από πόρους της ΕΤΕπ με κυμαινόμενο επιτόκιο ύψους 2,49% για 25 έτη (Euribor 12μήνου,19% + 1% περιθώριο ΕΤΕπ + 1% εγγύηση +,32% κόστος ΤΠΔ) Σενάριο 3β: 5% από πόρους του Τ.Π.&Δ. με κυμαινόμενο επιτόκιο ύψους 4,35% για 25 έτη (Euribor μήνου,48%+ περιθώριο 4,3%) 1/1/21 1/1/21 31/12/24 31/12/ , , , ,8 ΣΥΝΟΛΑ , , ,1 Σενάριο τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης δανείου ύψους ,82 ( από πόρους ΕΤΕπ και από πόρους Τ.Π.&Δ.) ΠΡΟΤΑΣΗ Η (σενάρια 2β- 3γ) - 5% από πόρους ΕΤΕπ και 5% από πόρους Τ.Π& Δ. Σενάριο 2β: 5% από πόρους της ΕΤΕπ με κυμαινόμενο επιτόκιο ύψους 2,49% για 25 έτη (Euribor 12μήνου,19% + 1% περιθώριο ΕΤΕπ + 1% εγγύηση +,32% κόστος ΤΠΔ) 1/1/21 31/12/ , ,24 Σενάριο 3γ: 5% από πόρους του Τ.Π.&Δ. με κυμαινόμενο επιτόκιο ύψους 4,47% για 25 έτη (Euribor 12μήνου,129%+ περιθώριο 4,3%) 1/1/21 31/12/ , ,73 ΣΥΝΟΛΑ , , ,97 18

19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π. & Δ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ/ΕΠΙΛΟΓΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟ ΥΨΟΥΣ 1..,) Ημ/νία έναρξης δόσεων Ημ/νία λήξης δόσεων Αρχικό ποσό δανείου Σύνολο τοκοχρεωλυτικώ ν δόσεων Σύνολο Χρεωλύσιων που θα καταβληθούν Σύνολο τόκων που θα καταβληθούν ΠΡΟΤΑΣΗ Α (σενάριο 1α) - 1% από πόρους Τ.Π& Δ. Σενάριο τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης δανείου ύψους 1.., Σενάριο 1α: Επιτόκιο σταθερό για 1 έτη (τα 3 πρώτα με 5,2% και τα επόμενα 7 με,2%) και κυμαινόμενο τα επόμενα 15 έτη με 4,35% 1/1/21 31/12/24 1.., ,9 1.., ,9 ΣΥΝΟΛΑ ,9 1.., ,9 ΠΡΟΤΑΣΗ Β (σενάριο 1β) - 1% από πόρους Τ.Π& Δ. Σενάριο τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης δανείου ύψους 1.., Σενάριο 1β: Επιτόκιο κυμαινόμενο για 25 έτη με 4,35% (Euribor μήνου,48% + περιθώριο 4,3% ) 1/1/21 31/12/24 1.., ,5 ΣΥΝΟΛΑ ,5 1.., 1.., 59.87, ,5 Σενάριο τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης δανείου ύψους 1.., (5., από πόρους ΕΤΕπ και 5., από πόρους Τ.Π.&Δ.) ΠΡΟΤΑΣΗ Γ (σενάρια 2α- 3α) - 5% από πόρους ΕΤΕπ και 5% από πόρους Τ.Π& Δ. Σενάριο 2α: 5% από πόρους της ΕΤΕπ με επιτόκιο σταθερό ύψους 3,72% για 25 έτη (2,4% ΕΤΕπ + 1% εγγύηση +,32% κόστος ΤΠΔ) Σενάριο 3α: 5% από πόρους του Τ.Π.&Δ. με επιτόκιο σταθερό για 1 έτη (τα 3 πρώτα με 5,2% και τα επόμενα 7 με,2%) και κυμαινόμενο ύψους 4,35% τα επόμενα 15 έτη 1/1/21 1/1/21 31/12/24 31/12/24 5., 77.44,2 5., 27.44,2 5., 899.4,45 5., 399.4,45 ΣΥΝΟΛΑ ,7 1.., 7.249,7 19

20 Σενάριο τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης δανείου ύψους 1.., (5., από πόρους ΕΤΕπ και 5., από πόρους Τ.Π.&Δ.) ΠΡΟΤΑΣΗ Δ (σενάρια 2α- 3Β) - 5% από πόρους ΕΤΕπ και 5% από πόρους Τ.Π& Δ. Σενάριο 2α: 5% από πόρους της ΕΤΕπ με επιτόκιο σταθερό ύψους 3,72% για 25 έτη (2,4% ΕΤΕπ + 1% εγγύηση +,32% κόστος ΤΠΔ) 1/1/21 31/12/24 5., 77.44,2 5., 27.44,2 Σενάριο 3β: 5% από πόρους του Τ.Π.&Δ. με κυμαινόμενο επιτόκιο ύψους 4,35% για 25 έτη (Euribor μήνου,48% + περιθώριο 4,3%) 1/1/21 31/12/24 5., ,28 5., ,28 ΣΥΝΟΛΑ ,9 1..,.579,9 Σενάριο τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης δανείου ύψους 1.., (5., από πόρους ΕΤΕπ και 5., από πόρους Τ.Π.&Δ.) ΠΡΟΤΑΣΗ Ε (σενάρια 2α- 3γ) - 5% από πόρους ΕΤΕπ και 5% από πόρους Τ.Π& Δ. Σενάριο 2α: 5% από πόρους της ΕΤΕπ με επιτόκιο σταθερό ύψους 3,72% για 25 έτη (2,4% ΕΤΕπ + 1% εγγύηση +,32% κόστος ΤΠΔ) 1/1/21 31/12/24 5., 77.44,2 5., 27.44,2 Σενάριο 3γ: 5% από πόρους του Τ.Π.&Δ. με κυμαινόμενο επιτόκιο ύψους 4,47% για 25 έτη (Euribor 12μήνου,129%+ περιθώριο 4,3%) 1/1/21 31/12/24 5., 84.41,54 5., 34.41,54 ΣΥΝΟΛΑ 1.1.8,1 1.., 1.8,1 Σενάριο τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης δανείου ύψους 1.., (5., από πόρους ΕΤΕπ και 5., από πόρους Τ.Π.&Δ.) ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤ (σενάρια 2β- 3α) - 5% από πόρους ΕΤΕπ και 5% από πόρους Τ.Π& Δ. Σενάριο 2β: 5% από πόρους της ΕΤΕπ με κυμαινόμενο επιτόκιο ύψους 2,49% για 25 έτη (Euribor 12μήνου,19% + 1% περιθώριο ΕΤΕπ + 1% εγγύηση +,32% κόστος ΤΠΔ) Σενάριο 3α: 5% από πόρους του Τ.Π.&Δ. με επιτόκιο σταθερό για 1 έτη (τα 3 πρώτα με 5,2% και τα επόμενα 7 με,2%) και κυμαινόμενο ύψους 4,35% τα επόμενα 15 έτη 1/1/21 1/1/21 31/12/24 31/12/24 5., 77.34,22 5., ,22 5., 899.4,45 5., 399.4,45 ΣΥΝΟΛΑ ,7 1.., 57.98,7 ΠΡΟΤΑΣΗ Ζ (σενάρια 2β- 3β) - 5% από πόρους ΕΤΕπ και 5% από Σενάριο τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης δανείου ύψους 1.., (5., από πόρους ΕΤΕπ και 5., από πόρους Τ.Π.&Δ.) 2

21 πόρους Τ.Π& Δ. Σενάριο 2β: 5% από πόρους της ΕΤΕπ με κυμαινόμενο επιτόκιο ύψους 2,49% για 25 έτη (Euribor 12μήνου,19% + 1% περιθώριο ΕΤΕπ + 1% εγγύηση +,32% κόστος ΤΠΔ) Σενάριο 3β: 5% από πόρους του Τ.Π.&Δ. με κυμαινόμενο επιτόκιο ύψους 4,35% για 25 έτη (Euribor μήνου,48% + περιθώριο 4,3%) 1/1/21 1/1/21 31/12/24 31/12/24 5., 77.34,22 5., ,22 5., ,28 5., ,28 ΣΥΝΟΛΑ ,5 1.., ,5 Σενάριο τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης δανείου ύψους 1.., (5., από πόρους ΕΤΕπ και 5., από πόρους Τ.Π.&Δ.) ΠΡΟΤΑΣΗ Η (σενάρια 2β- 3γ) - 5% από πόρους ΕΤΕπ και 5% από πόρους Τ.Π& Δ. Σενάριο 2β: 5% από πόρους της ΕΤΕπ με κυμαινόμενο επιτόκιο ύψους 2,49% για 25 έτη (Euribor 12μήνου,19% + 1% περιθώριο ΕΤΕπ + 1% εγγύηση +,32% κόστος ΤΠΔ) 1/1/21 31/12/24 5., 77.34,22 5., ,22 Σενάριο 3γ: 5% από πόρους του Τ.Π.&Δ. με κυμαινόμενο επιτόκιο ύψους 4,47% για 25 έτη (Euribor 12μήνου,129%+ περιθώριο 4,3%) 1/1/21 31/12/24 5., 84.41,54 5., 34.41,54 ΣΥΝΟΛΑ ,7 1.., ,7 21

22 Κατά τη μελέτη και αξιολόγηση όλων των προτεινόμενων σεναρίων ( συνοπτική και αναλυτική παρουσίαση των οποίων σας επισυνάπτεται), λήφθηκαν υπόψη μας και παρουσιάζονται εν συντομία παρακάτω, τόσο η τρέχουσα οικονομική συγκυρία, όσο και οι μακροοικονομικές εξελίξεις στη χώρα και στην Ευρωζώνη, ιδιαίτερα όσον αφορά στο ζήτημα των επιτοκίων και των παραδοχών ως προς την πιθανή εξέλιξή τους σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Σχετικά με την κατάσταση στη χώρα, η αναμενόμενη συμφωνία με τους εταίρους στη βάση του νέου προγράμματος, θα επιφέρει την αναγκαία σταθεροποίηση της οικονομίας, μέσα και από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η οποία θα οδηγήσει σταδιακά σε μια κανονικότητα την οικονομική δραστηριότητα. Στην ευρωζώνη, για μεγάλο χρονικό διάστημα τα επιτόκια κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, λόγω του όλο και χαμηλότερου πληθωρισμού. Μάλιστα από τις αρχές του τρέχοντος έτους η ευρωζώνη έχει εισέλθει επίσημα και σε φάση αποπληθωρισμού, κάτι που έκανε επιτακτική την ανάγκη δραστικής παρέμβασης από την ΕΚΤ. Αποτέλεσμα αυτής της παρέμβασης είναι, το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (QE), το οποίο έχει ήδη μπει σε εφαρμογή και έχει οδηγήσει τα επιτόκια σε ιστορικά χαμηλά, ενθαρρύνοντας τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε περισσότερο δανεισμό. Παρόλο που ο βασικός στόχος του προγράμματος, είναι σε βάθος διετίας να επιτευχθεί ο στόχος του πληθωρισμού στην ευρωζώνη στο 1,5% - 2%, κάτι που θα σημάνει και το ξεκίνημα μιας σταδιακής ανόδου των επιτοκίων, φαίνεται ότι η εξέλιξη αυτή θα υπάρξει με πολύ αργό και σταθερό ρυθμό και με πολύ προσεκτικά βήματα από την ΕΚΤ, λόγω της γενικότερης ρευστότητας στο οικονομικό περιβάλλον. Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι για τα επόμενα 3 έως 5 έτη θα είμαστε σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Από την εξέταση των σεναρίων της πρότασης του Τ.Π.. Δ, φαίνεται ότι υπάρχει παρόμοια πρόβλεψη όσον αφορά τα επιτόκια, αφού στα σενάρια σταθερού επιτοκίου (σενάρια 1 α και 3 α ) προτείνει επιτόκιο για 1 χρόνια με διακύμανση ως εξής: 5,2% μόνο για τα 3 χρόνια και,2% για τα επόμενα 7, δηλαδή μετά την τριετία προτείνεται αύξηση του επιτοκίου κατά 1%. Από την ανωτέρω ανάλυση, αλλά και την επεξεργασία των τοκοχρεολυτικών δόσεων κατ έτος και για κάθε μία από τις προτεινόμενες από το Τ.Π.& Δ. επιλογές/προτάσεις και λαμβάνοντας υπόψη το συμφερότερο από άποψη κόστους σενάριο, καταλήγουμε ότι οι πλέον ευνοϊκές προτάσεις είναι οι Δ και Ζ όπως περιγράφονται ακολούθως: Δ : Εκταμίευση του 5% του ποσού από το Τ.Π.& Δ. με κυμαινόμενο επιτόκιο ύψους 4,35% για 25 έτη με βάση το Euribor μήνου (αναπροσαρμοζόμενο την 1/1 και 1/7 έκαστου έτους αντίστοιχα) και το υπόλοιπο 5% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με σταθερό Επιτόκιο ύψους 3,72% για 25 έτη. Ζ: Εκταμίευση του 5% του ποσού από το Τ.Π.& Δ. με κυμαινόμενο επιτόκιο ύψους 4,35% για 25 έτη με βάση το Euribor μήνου (αναπροσαρμοζόμενο την 1/1 και 1/7 έκαστου έτους αντίστοιχα) και το υπόλοιπο 5% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με κυμαινόμενο επιτόκιο ύψους 2,49% για 25 έτη με βάση το Euribor 12μήνου. 22

23 Εισήγηση Αν και η πρόταση Ζ είναι φαίνεται συμφερότερη από άποψη συνολικής επιβάρυνσης σε τόκους, συνολικού ύψους ,1, διαμορφώνοντας έτσι το συνολικό ύψος των τοκοχρεολυτικών δόσεων στο ποσό των ,92, ( , ,1 = ,92) Εντούτοις εισηγούμαστε όπως ό Δήμος μας επιλέξει την πρόταση Δ για τους λόγους που σας παρατίθενται κάτωθι: Η πρόταση προβλέπει εκταμίευση του 5% του ποσού από το Τ.Π.& Δ. με κυμαινόμενο επιτόκιο ύψους 4,35% για 25 έτη με βάση το Euribor μήνου (αναπροσαρμοζόμενο την 1/1 και 1/7 έκαστου έτους αντίστοιχα) και το υπόλοιπο 5% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με σταθερό Επιτόκιο ύψους 3,72% για 25 έτη. Με την επιλογή αυτή ήτοι του σεναρίου Δ με 5% του δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με σταθερό Επιτόκιο ύψους 3,72% για 25 έτη μειώνει την έκθεση του Δήμου στον κίνδυνο αυξητικής μεταβολής των επιτοκίων, η οποία όπως καταδείξαμε παραπάνω ενδέχεται να αρχίσει σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, και σε συνάρτηση με την επιτυχία του προγράμματος QE της ΕΚΤ, εξέλιξη η οποία θα μπορούσε να αντισταθμίσει την όποια διαφορά τόκων μεταξύ των δύο προτάσεων. Δεδομένου ότι οι μεταβολές των επιτοκίων βάσης δανεισμού (Euribor) έχουν επίπτωση στις τοκοχρεολυτικές δόσεις των δανείων (ιδιαίτερα δε στα μακροπρόθεσμα δάνεια) και κατ επέκταση στην συνολική επιβάρυνση για τον Δήμο μας, σας παραθέτουμε παρακάτω μία ανάλυση ευαισθησίας των τοκοχρεολυτικών δόσεων των προτάσεων Δ και Ζ σε πιθανές μεταβολές των επιτοκίων βάσης δανεισμού με διατήρηση του χρόνου αποπληρωμής στα 25 έτη. Εφαρμόζοντας την ανάλυση ευαισθησίας σε διαφοροποιήσεις (αύξηση) επί των τιμών euribor μήνου και 12 μήνου, που αποτελεί το κύριο επιτόκιο δανεισμού στην προσφορά του Τ.Π.&Δ., έως + 4,5% (45 μονάδες βάσης) στην 25ετία και διατηρώντας όλες τις λοιπές μεταβλητές σταθερές, οι μεταβολές στο σύνολο των τόκων που θα καταβληθούν και κατ επέκταση στη συνολική επιβάρυνση για τον Δήμο μας παρουσιάζονται κάτωθι: 23

24 Ανάλυση Ευαισθησίας του Δανείου σε Μεταβολές του Επιτοκίου Βάσης (*) ΠΡΟΤΑΣΗ Ζ (σενάρια 2β-3β) - 5% από πόρους ΕΤΕπ και 5% από πόρους Τ.Π& Δ. : (Δανείου ύψους ,82 με από πόρους ΕΤΕπ και από πόρους Τ.Π.&Δ.) Σενάριο βάσης 2β: 5% από πόρους της ΕΤΕπ με κυμαινόμενο επιτόκιο 2,49% για 25 έτη (Euribor 12μήνου,19% + 1% περιθώριο ΕΤΕπ + 1% εγγύηση +,32% κόστος ΤΠΔ) Σενάριο βάσης 3β: 5% από πόρους του Τ.Π.&Δ. με κυμαινόμενο επιτόκιο ύψους 4,35% για 25 έτη (Euribor μήνου,48%+ περιθώριο 4,3%) Μεταβλητότητα επιτοκίων Σενάριο 2β: 5% από πόρους της ΕΤΕπ με κυμαινόμενο επιτόκιο για 25 έτη Σύνολο τοκοχρεωλυτικών δόσεων Συνολική επιβάρυνση σε τόκους Σενάριο 3β: 5% από πόρους του Τ.Π.&Δ. με κυμαινόμενο επιτόκιο για 25 έτη Σύνολο τοκοχρεωλυτικώ ν δόσεων Συνολική επιβάρυνση σε τόκους ΠΡΟΤΑΣΗ Ζ (σενάρια 2β-3β) - Σύνολο τοκοχρεωλυτικώ ν δόσεων Συνολική επιβάρυνση σε τόκους (1) Σενάριο βάσης - προσφορά Τ.Π.&Δ , , , , , ,1 (2) Στο Σενάριο βάσης της προσφοράς: +/- % για 3 χρόνια, +1% μετά από 3 έτη και για τα επόμενα 7 έτη, +,5% μετά την 1ετία (3) Στο Σενάριο βάσης της προσφοράς: +/- % για 3 χρόνια, +1% μετά από 3 έτη και για τα επόμενα 7 έτη, + 1% μετά την 1ετία (4) Στο Σενάριο βάσης της προσφοράς: +/- % για 3 χρόνια, +1% μετά από 3 έτη και για τα επόμενα 7 έτη, + 1,5% μετά την 1ετία (5) Στο Σενάριο βάσης της προσφοράς: +/- % για 3 χρόνια, +2% μετά από 3 έτη και για τα επόμενα 7 έτη, + 2,5% μετά την 1ετία , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 Αύξηση κόστους δανεισμού στο (2): Δ% και σε 33,41% ,3 Αύξηση κόστους δανεισμού στο (3): Δ% και σε 39,9% ,5 Αύξηση κόστους δανεισμού στο (4): Δ% και σε 4,992% 1.,57 Αύξηση κόστους δανεισμού στο (5): Δ% και σε 9,849% ,38 24

25 25

26 Ανάλυση Ευαισθησίας του Δανείου σε Μεταβολές του Επιτοκίου Βάσης (*) ΠΡΟΤΑΣΗ Δ (σενάρια 2α-3β) - 5% από πόρους ΕΤΕπ και 5% από πόρους Τ.Π& Δ. : (Δανείου ύψους ,82 με από πόρους ΕΤΕπ και από πόρους Τ.Π.&Δ.) Σενάριο βάσης 2α: 5% από πόρους της ΕΤΕπ με επιτόκιο σταθερό ύψους 3,72% για 25 έτη (2,4% ΕΤΕπ + 1% εγγύηση +,32% κόστος ΤΠΔ) Σενάριο βάσης 3β: 5% από πόρους του Τ.Π.&Δ. με κυμαινόμενο επιτόκιο ύψους 4,35% για 25 έτη (Euribor μήνου,48%+ περιθώριο 4,3%) Σενάριο 2α: 5% από πόρους της ΕΤΕπ με σταθερό επιτόκιο 3,72% για 25 έτη Σενάριο 3β: 5% από πόρους του Τ.Π.&Δ. με κυμαινόμενο επιτόκιο για 25 έτη ΠΡΟΤΑΣΗ Δ (σενάρια 2α-3β) Μεταβλητότητα επιτοκίων Σύνολο τοκοχρεωλυτικών δόσεων Συνολική επιβάρυνση σε τόκους Σύνολο τοκοχρεωλυτικώ ν δόσεων Συνολική επιβάρυνση σε τόκους Σύνολο τοκοχρεωλυτικώ ν δόσεων Συνολική επιβάρυνση σε τόκους (1) Σενάριο βάσης - προσφορά Τ.Π.&Δ , , , , , ,23 (2) Στο Σενάριο βάσης της προσφοράς: +/- % για 3 χρόνια, +1% μετά από 3 έτη και για τα επόμενα 7 έτη, +,5% μετά την 1ετία (3) Στο Σενάριο βάσης της προσφοράς: +/- % για 3 χρόνια, +1% μετά από 3 έτη και για τα επόμενα 7 έτη, + 1% μετά την 1ετία (4) Στο Σενάριο βάσης της προσφοράς: +/- % για 3 χρόνια, +1% μετά από 3 έτη και για τα επόμενα 7 έτη, + 1,5% μετά την 1ετία (5) Στο Σενάριο βάσης της προσφοράς: +/- % για 3 χρόνια, +2% μετά από 3 έτη και για τα επόμενα 7 έτη, + 2,5% μετά την 1ετία , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 Αύξηση κόστους δανεισμού στο (2): Δ% και σε 14,11% ,18 Αύξηση κόστους δανεισμού στο (3): Δ% και σε 17,89% ,1 Αύξηση κόστους δανεισμού στο (4): Δ% και σε 2,81% ,47 Αύξηση κόστους δανεισμού στο (5): Δ% και σε 4,15% ,24 2

27 27

28 Σημειώνουμε ότι, η παρούσα μελέτη ευαισθησίας στηρίζεται σε παραδοχές οι οποίες είναι πιθανόν να μην επαληθευτούν. Επιπρόσθετα, τα εν λόγω σενάρια λειτουργούν υπό την παραδοχή των κανονικών συνθηκών λειτουργίας της οικονομίας. Όπως φαίνεται από την ανάλυση ευαισθησίας που προηγήθηκε, σε περίπτωση αυξητικής μεταβολής των επιτοκίων άνω των 3% η πρόταση Δ είναι συμφερότερη, καθώς η επιβάρυνση σε τόκους είναι μικρότερη. Η Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία. Η Συντάξασα Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου Η Δ/ντρια Οικονομικών Χριστοδουλέλλη Ειρήνη Γεωργακόπουλος Διονύσιος...>> Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. Στη συνέχεια η Προεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την 19/215 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις 129/215 και 38/215 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, το υπ' αριθμ. Πρωτ. 25/ διαβιβαστικό της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΑLPHABANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUROBANK-ERGASIAS, ATTICA BANK, ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, το γεγονός ότι παρόλο που είχε διαβιβαστεί η πρόσκληση και σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κατατέθηκε μία μόνο προσφορά από το ΤΑΜΕΊΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, την προσφορά που κατατέθηκε, την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου, καθώς και τις κείμενες διατάξεις, μετά από συζήτηση : ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Με ψήφους 4 υπέρ, και 1 λευκό (κ. Παπαδακάκης, θα τοποθετηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο) Αφού έλαβε υπόψη της την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου διότι πρόκειται για επένδυση που εντάσσεται στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και η κατασκευή του θα λύσει τα προβλήματα στάθμευσης της περιοχής και θα εξυπηρετήσει τους αθλούμενους και θεατές που χρησιμοποιούν τους αθλητικούς χώρους του Δημοτικού Σταδίου, το ότι τα επικτόκια που προσφέρει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είναι χαμηλότερα από τα επιτόκια όπως διαμορφώνονται αυτόν τον καιρό στην τραπεζική αγορά, το γεγονός ότι παρόλο που η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γνωστοποιήθηκε σε έξι () - επιπλέον του Τ.Π.& Δ. πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και παρόλα αυτά προσήλθε μόνο το Τ. Π.& Δ., άρα και να επαναληφθεί η πρόσκληση το πιο πιθανό είναι να μην προσέλθει κανένα επιπλέον πιστωτικό ίδρυμα για να καταθέσει την προσφορά του διότι οι τραπέζες γενικά δεν επιθυμούν να δανειοδοτούν τους Δήμους λόγω της οικονομικής τους κατάστασης, καθώς και της γενικότερης οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στην χώρα και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και τις τράπεζες: α)κάνει δεκτή την μοναδική προσφορά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 28

29 για τη σύναψη δανείου ποσού ,82 για την χρηματοδότηση του έργου Κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό στάδιο και συγκεκριμένα την ΠΡΟΤΑΣΗ Δ' σύμφωνα με την οποία θα γίνει: << Εκταμίευση του 5% του ποσού από το Τ.Π.& Δ. με κυμαινόμενο επιτόκιο ύψους 4,35% για 25 έτη με βάση το Euribor μήνου (αναπροσαρμοζόμενο την 1/1 και 1/7 έκαστου έτους αντίστοιχα) και το υπόλοιπο 5% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μ ε σταθερό Επιτόκιο ύψους 3,72% για 25 έτη. >> την οποία και κρίνει συμφερό τερη για το Δήμο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση ευαισθησίας των τοκοχρεολυτικών δόσεων των προτάσεων Δ' και Ζ' καθώς και γενικότερα την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για τους λόγους που παρατίθενται κάτωθι: <<Η πρόταση προβλέπει εκταμίευση του 5% του ποσού από το Τ.Π.& Δ. με κυμαινόμενο επιτόκιο ύψους 4,35% για 25 έτη με βάση το Euribor μήνου (αναπροσαρμοζόμενο την 1/1 και 1/7 έκαστου έτους αντίστοιχα) και το υπόλοιπο 5% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με σταθερό Επιτόκιο ύψους 3,72% για 25 έτη. Με την επιλογή αυτή ήτοι του σεναρίου Δ με 5% του δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με σταθερό Επιτόκιο ύψους 3,72% για 25 έτη μειώνει την έκθεση του Δήμου στον κίνδυνο αυξητικής μεταβολής των επιτοκίων, η οποία ενδέχεται να αρχίσει σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, και σε συνάρτηση με την επιτυχία του προγράμματος QE της ΕΚΤ, εξέλιξη η οποία θα μπορούσε να αντισταθμίσει την όποια διαφορά τόκων μεταξύ των δύο προτάσεων. >> β) Διαβιβάζει την εν λόγω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο και εισηγείται να κάνει δεκτή την ΠΡΟΤΑΣΗ Δ' και να εγκρίνει την σύναψη δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ,82 για την χρηματοδότηση του έργου Κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό στάδιο, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό 38/ και υπογράφεται ως εξής: Η Πρόεδρος Τα Μέλη Μαρία Ανδρούτσου Α. Σοφιανόπουλος Δ. Μπουραντώνης Α. Γαβλάς Ε. Παπαδακάκης Ακριβές απόσπασμα Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ΜΑΡΙΑ ΑNΔΡΟΥΤΣΟΥ >> Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του, την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται σε αυτή, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά: 29

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 34/2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 34/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 34/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3002015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Νάξου.

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Νάξου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:55/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 110/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 9/ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:256/ Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 5/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 5/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 5/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:96/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή ή μείωση από τα δημοτικά τέλη για ορισμένες κατηγορίες κατοίκων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή ή μείωση από τα δημοτικά τέλη για ορισμένες κατηγορίες κατοίκων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 16/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 396/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 1/2017. Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 1/2017. Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 1/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:8/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 01/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 01/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 01/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:13 /2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 5/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 5/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 5/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 114/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Από το Πρακτικό της με αριθμό 9/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 227/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 1/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 1/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 1/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 9/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 72/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

7/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

7/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 7/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:196/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 12/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 340/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 46/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 14/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:352/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 1/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 6/207 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:40/207 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 364/2014 απόφασης του ΔΣ που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Απόλλωνος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 364/2014 απόφασης του ΔΣ που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Απόλλωνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 16/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:401/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 1/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:7/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 84/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 4/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 4/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 4/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 83/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

7/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

7/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 7/2015 ΔΗΜΟΣ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 210/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για διαγραφή συνολικού ποσού 2.319,98 από χρηματικούς καταλόγους προστίμου διατήρησης αυθαιρέτων έτους 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για διαγραφή συνολικού ποσού 2.319,98 από χρηματικούς καταλόγους προστίμου διατήρησης αυθαιρέτων έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 519/2014 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 12/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 12/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 12/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 319/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 6/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:143/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 1/2017. Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 1/2017. Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 1/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:6/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 70/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για την μετατόπιση περιπτέρου της κας Αλεξοπούλου Ελένης από την οδό ΑΓ. Δημητρίου 115 & Κολοκοτρώνη στην πλατεία Ασυρμάτου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για την μετατόπιση περιπτέρου της κας Αλεξοπούλου Ελένης από την οδό ΑΓ. Δημητρίου 115 & Κολοκοτρώνη στην πλατεία Ασυρμάτου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 19/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:365/2014 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης περί αναστολής ή μη της εκτέλεσης μη τελεσίδικων πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης περί αναστολής ή μη της εκτέλεσης μη τελεσίδικων πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 15/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 384/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 18/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 129/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 18/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 129/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 18/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 129/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

<<ΘΕΜΑ: Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας/ Εργασίας /Έργου

<<ΘΕΜΑ: Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας/ Εργασίας /Έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 19/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:382/2014 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 17/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:427/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ για το έργο Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στην κατασκήνωση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ για το έργο Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στην κατασκήνωση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 10/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:269/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 15/2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 15/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 15/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 284/2014 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

3/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 66/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ Μαρούσι 31/05/2010 Βας. Σοφίας 9 & Δ.Μόσχα Α.Π. 036954 Μαρούσι, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ Μαρούσι 31/05/2010 Βας. Σοφίας 9 & Δ.Μόσχα Α.Π. 036954 Μαρούσι, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ Μαρούσι 31/05/2010 Βας. Σοφίας 9 & Δ.Μόσχα Α.Π. 036954 Μαρούσι, Τ.Κ. 15124 «ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 12/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 12/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 12/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 320/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 30/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 230/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 30/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 230/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 30/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 230/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 18/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 128/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 18/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 128/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 18/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 128/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:59/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 16/2013. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 187/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 16/2013. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 187/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 16/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 187/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 34/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 252/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 34/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 252/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 34/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 252/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για ανάπλαση της οδού Άρτης (ΕΠΖ 25/15)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για ανάπλαση της οδού Άρτης (ΕΠΖ 25/15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 73/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 20/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 20/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 20/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Λ. Ακριβόπουλος 2. Α. Σιδηρόπουλος 3. Β. Παπαδόπουλος 4. Α. Λαζαρίδης 5. Γ. Σοφιανίδης (αναπλ/κό μέλος)

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Λ. Ακριβόπουλος 2. Α. Σιδηρόπουλος 3. Β. Παπαδόπουλος 4. Α. Λαζαρίδης 5. Γ. Σοφιανίδης (αναπλ/κό μέλος) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 185 / 2017. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση στο Δ.Σ. για σύναψη δανειακής σύμβασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 36/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 268/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 36/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 268/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 36/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 268/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 23/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 175/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 23/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 175/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 23/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 175/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για χωροθέτηση λαϊκών αγορών στις οδούς α) Ασυρμάτου και β) Θουκυδίδου και Αμαλίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για χωροθέτηση λαϊκών αγορών στις οδούς α) Ασυρμάτου και β) Θουκυδίδου και Αμαλίας. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (εκ παραδρομής δεν είχε αναφερθεί η εναλλαγή ανά 4μηνο της λαϊκής αγοράς Θουκυδίδου-Αμαλίας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 16/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Συντήρηση Οδών 2017».

«Συντήρηση Οδών 2017». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 27/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:209/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας επμποροπανηγύρεων επ ευκαιρία θρησκευτικών εορτών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας επμποροπανηγύρεων επ ευκαιρία θρησκευτικών εορτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Από το Πρακτικό της με αριθμό 6/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 133/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 40/2014. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 292/2014 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 40/2014. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 292/2014 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 40/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 292/2014 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 20 ΤΖΑΜΤΖΗΣ Ρ. 2 ΜΠΕΚΙΟΣ Ι. 3 ΒΡΕΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α. 21 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. 3 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Κ.

2 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 20 ΤΖΑΜΤΖΗΣ Ρ. 2 ΜΠΕΚΙΟΣ Ι. 3 ΒΡΕΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α. 21 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. 3 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 22/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 280/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Κ9Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 362/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Κ9Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 362/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 362/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 8/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 8/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 8/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136

Διαβάστε περισσότερα

/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 22/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:423/2014 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:71/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

8/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

8/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 8/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 76/203 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

8/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

8/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 8/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 219/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

13/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

13/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 13/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 346/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 22/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 406/2014 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης για χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις τουν. 4264/2014

Λήψη απόφασης για χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις τουν. 4264/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 17/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 444/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 7/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 7/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 7/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 18791/24-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 18791/24-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 18791/24-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 19-04-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

10/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

10/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 0/ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/ Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό τ με αριθμό 26/ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασ τ Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 212/ Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 15/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 96/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 15/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 96/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 15/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 96/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 15/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 94/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 15/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 94/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 15/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 94/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 1/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 33/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 494/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 33/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 494/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 33/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 494/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 24/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 24/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 24/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 24/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:466/2014 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 30/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 30/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 30/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 223/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 33 μέλη:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 33 μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 23/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 529/2015 Γραφείο: Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 17/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 127/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 17/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 127/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 17/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 127/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ ιαδικασίες και ικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνοµολόγηση δανείων µε ήµους, Περιφέρειες, µε αποκλειστικό σκοπό τη χρηµατοδότηση των χρεών τους, που προέρχονται από

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 9/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:243/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 19410 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 19410 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/9/2015 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 24/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 269/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 24/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 269/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 24/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 269/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 531/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 531/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 531/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 9/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 9/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 9/205 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45/205 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 21/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 165/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 21/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 165/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 21/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 165/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύναψη νέας δανειακής σύμβασης για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού του Δήμου προς το Τ.Π.&Δ.

Θέμα: Σύναψη νέας δανειακής σύμβασης για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού του Δήμου προς το Τ.Π.&Δ. ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Βέροια 28-03-2017 Τμήμα :Προϋπολογισμού-εξόδων Αρ. Πρωτ. : Δ/Υ Ταχ. Δ/νση :Μητροπόλεως 46 Πληροφορίες :Τεγούσης Δημήτριος Τηλέφωνο :2331350554 e-mail :dimitris.tegousis@0623.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της αριθ.34ης συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων ΑΡ. ΑΠΟΦ. 742/2015

Διαβάστε περισσότερα

28/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

28/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 28/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 231/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 3081 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Πρωτ. : 3081 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 17/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:426/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2014. Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:215/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2014. Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:215/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:220/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 7/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 32/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 7/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 32/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 7/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 32/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 4 ης /1-2-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 4 ης /1-2-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΟΖΛΩΚΑ- ΦΝΟ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 42/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 42/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 42/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 306/2014 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 328 ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 328 ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 328 Της 30 ής συνεδρίασης που έγινε την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 31291/452/29-7-2011 πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 17/1/2013 Αριθ. Πρωτ. : 677

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 27 η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12 : 00, η

Διαβάστε περισσότερα