Aπαγνξεχεηαη ε αλαδεκνζίεπζε ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ ζπγγξαθέα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Aπαγνξεχεηαη ε αλαδεκνζίεπζε ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ ζπγγξαθέα"

Transcript

1 ΣΟ ΓΗΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΜΔΛΙΑ Χ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΚΛΗΡΤΝΗ ΚΑΣΑ ΠΛΑΚΑ Παπατρήζηοσ Διέλε Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ηνπ ηνκέα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, ζρνιήο Γεσπνλίαο, ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο Θραζσβούιοσ Αλδρέας 1. Δηζαγωγή Η ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο (multiple sclerosis) ζεσξείηαη θιεγκνλψδεο πάζεζε ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη εθθπιηζκφο ηεο πξσηεΐλεο κπειίλεο, βαζηθφ ζπζηαηηθφ ησλ λεπξηθψλ ηλψλ, νδεγψληαο ηνλ πάζρνληα ζε κεησκέλε ή πιήξε απψιεηα ηεο ζσκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο [2,5,6]. Σα ζπλεζέζηεξα ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο είλαη: ε αζηάζεηα θαηά ην πεξπάηεκα, ην κνχδηαζκα ζηα ρέξηα, ζηα πφδηα θαη ζηνλ θνξκφ, πξνβιήκαηα φξαζεο (ζάκπσκα, δηπισπία), θνχξαζε πνπ εληείλεηαη φηαλ έρεη δέζηε, ίιηγγνο θαη δάιε, ζεμνπαιηθέο δπζιεηηνπξγίεο, αθξάηεηα, δπζθνιία ζηελ νκηιία, εμαζζέληζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ αζζελνχο θαη θαηάζιηςε [1]. ηελ αξρή ηα ζπκπηψκαηα εκθαλίδνληαη σο επεηζφδηα δηάξθεηαο εκεξψλ ή εβδνκάδσλ, ηα νπνία ππνρσξνχλ, αθφκα θαη ρσξίο θακία ζεξαπεία, ελψ δελ αθήλνπλ κφληκεο βιάβεο. Η κνξθή απηή ηεο λφζνπ ιέγεηαη σποηροπηάδοσζα (relapsing-remitting MS) θαη ην 80% ησλ πεξηπηψζεσλ μεθηλνχλ κ απηφλ ηνλ ηξφπν. απηή ηε κνξθή θαη εθφζνλ δελ γίλεη θαηάιιειε ζεξαπεία, ππάξρεη πηζαλφηεηα ην θάζε επεηζφδην λα αθήζεη κφληκεο βιάβεο θαη λα επαθνινπζήζεη ζηαδηαθή επηδείλσζε. Σν 15% ησλ αζζελψλ παξνπζηάδνπλ απφ ηελ αξρή ζηαδηαθή επηδείλσζε κε ή ρσξίο ππνηξνπέο θαη ε κνξθή απηή νλνκάδεηαη τρόληα κνξθή (chronic-progressive MS) [14]. Η πνιιαπιή ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο πξνζβάιιεη 1 ζηνπο 1000 αλζξψπνπο ζήκεξα [2], ελψ ζηελ Διιάδα ηα θξνχζκαηα θηάλνπλ ηα [14]. Η πάζεζε απηή απνηειεί ηελ πιένλ ζπλεζηζκέλε λεπξνινγηθή αζζέλεηα ησλ λεαξψλ ελειίθσλ θαη ζπλήζσο εκθαλίδεηαη ζε ειηθίεο πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ ησλ 20 έσο 40 εηψλ [1]. Πεξηζζφηεξν εππαζείο εκθαλίδνληαη νη γπλαίθεο απφ ηνπο άληξεο ζε αλαινγία 2:1 πεξίπνπ [1,3,4]. Οη ιεπθνί, επίζεο, πξνζβάιινληαη ζπρλφηεξα απφ ηνπο έγρξσκνπο, ελψ ζπρλφηεξε παξαηεξείηαη ε εκθάληζε ηεο λφζνπ ζε πεξηνρέο κε ςπρξφ θιίκα πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηνπο πφινπο ιφγνπ ράξε Βφξεηνο Δπξψπε, Βφξεηνο Ακεξηθή, Απζηξαιία [14]. Απφ εθηεηακέλεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ έδεημαλ φηη ε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο παξνπζηάδεη πνιχπινθε αηηηνινγία θαη έηζη γελεηηθνί, πεξηβαιινληηθνί θαη άιινη παξάγνληεο αιιειεπηδξνχλ γηα λα πξνθαιέζνπλ ηελ αζζέλεηα [7]. Η αθξηβήο αηηία θαη ε παζνγέλεηα ηεο λφζνπ δελ έρνπλ αθφκα δηαιεπθαλζεί, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη θαη ηηο ζεξαπεπηηθέο αγσγέο ηεο λφζνπ. Οη ζχγρξνλεο ζεξαπείεο ζηνρεχνπλ ζηελ αλαθνχθηζε ησλ ζπκπησκάησλ. Σα θνξηηθνεηδή ρνξεγνχληαη (π.ρ. αδελνθνξηηθν-ηξνπηθή νξκφλε- ACTH) ζε νμείεο ππνηξνπέο ηεο λφζνπ ιφγσ ησλ ηζρπξψλ αληηθιεγκνλνδψλ ηδηνηήησλ θαη κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ ηελ επηδείλσζε ησλ θιηληθψλ ζπκπησκάησλ. Γελ ζπληζηψληαη γηα καθξνρξφληα ρξήζε δηφηη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ππέξηαζε, δηαβήηε, νζηενπφξσζε, εθθπιηζκφ ησλ ζπλδεηηθψλ ηζηψλ θαη λα εμαζζελίζνπλ ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα [8]. Η λέα κέζνδνο γηα ηελ νπνία γίλνληαη πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο ηεο, είλαη απηή ηεο ρξήζεο ησλ αλνζνθαηαζηαιηηθψλ θαξκάθσλ φπσο νη ηληεξθεξφλεο. Γπζηπρψο, κία ηέηνηνπ είδνπο ζεξαπεία είλαη απνηειεζκαηηθή κφλν ζε πνζνζηφ 30% ησλ αζζελψλ θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξελέξγεηεο. Δπηπιένλ, αξλεηηθφο παξάγνληαο απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη είλαη πνιπδάπαλε θαη θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξνχλ φινη νη αζζελείο λα αληαπνθξηζνχλ ζην πςειφ ηεο θφζηνο. 2. Χρήζε ηοσ δειεηερίοσ ζηε ζεραπεία ηες ζθιήρσλζες θαηά πιάθας Σν δειεηήξην ηεο κέιηζζαο εδψ θαη πνιιά ρξφληα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηαηξηθνχο ζθνπνχο. Ο Ιππνθξάηεο, ν παηέξαο ηεο Ιαηξηθήο, ρξεζηκνπνηνχζε θνληνξηνπνηεκέλεο κέιηζζεο θαη θεληξηά ζηηο ηαηξηθέο ηνπ πξαθηηθέο [8]. Πίζηεπαλ φηη ηα ηζηκπήκαηα ησλ κειηζζψλ είραλ επεξγεηηθέο δξάζεηο γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Παξ φια απηά φκσο, κφιηο ζηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλα ε επηζηήκε έζηξεςε ηελ πξνζνρή ηεο πξνο ηηο επεξγεηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο. πγθεθξηκέλα, ν απζηξηαθφο θπζηνιφγνο, Philip Terc, παξαηήξεζε φηη νη αζζελείο ηνπ πνπ έπαζραλ απφ ξεπκαηνπάζεηα εμέθξαζαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα κεηά απφ ηα ηζηκπήκαηα ησλ κειηζζψλ.

2 Πξφζθαηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ έξεπλεο γηα ηελ ρξήζε ηνπ δειεηεξίνπ ηεο κέιηζζαο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θιηληθψλ ζπκπησκάησλ ηεο ζθιήξπλζεο θαηά πιάθαο. Καηά πξνζέγγηζε ην 1,5% ηνπ πιεζπζκνχ είλαη αιιεξγηθφ ζην δειεηήξην. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη κπνξεί λα πξνθιεζεί αλαθπιαθηηθφ ζνθ κε ηα εμήο ζπκπηψκαηα: ππφηαζε, εμαλζήκαηα, ηαρπθαξδία θαη ξίγνο. ε πεξηζζφηεξν ζνβαξά πεξηζηαηηθά κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπγθνπή θαη ηειηθά ζην ζάλαην [10]. Παξ φιν ηελ ελδερφκελε εκθάληζε αιιεξγηθήο αληίδξαζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ, ην δειεηήξην ηεο κέιηζζαο παξνπζηάδεη πνιιέο επεξγεηηθέο δξάζεηο ελ ζπγθξίζεη κε ηα ζπκβαηηθά θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζθιήξπλζεο θαηά πιάθαο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 1, παξνπζηάδνληαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηα θνξηηθνζηεξνεηδή νη επεξγεηηθέο επηδξάζεηο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ δειεηεξίνπ ηεο κέιηζζαο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ζθιήξπλζεο θαηά πιάθαο. Πίλαθας 1 χγθξηζε ησλ θνξηηθνζηεξνεηδψλ κε ην δειεηήξην [ ξσζία] σλζεηηθά Γειεηήρηο θορηηθοζηεροεηδή Γηαβήηεο, παρπζαξθία Δμηζνξξφπεζε κεηαβνιηζκνχ ζαθράξσλ, ιηπψλ, πξσηετλψλ Δζηζκφο Γελ παξαηεξείηαη Τπέξηαζε, νηδήκαηα Αλνζνθαηαζηνιή Αχμεζε ηεο πήμεο ηνπ αίκαηνο, πξφθιεζε ζξνκβψζεσλ Υακειή αληηκνιπζκαηηθή αληνρή Φπρηθέο δηαηαξαρέο, εμάςεηο, αυπλία, θαηάζιηςε ηαζεξνπνίεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, αγγεηνδηαζηνιή, δηνπξεηηθή επίδξαζε κε ηε δηαηήξεζε ηνπ θαιίνπ Αλνζνξπζκηζηηθφ Μείσζε ηεο πεθηηθφηεηαο ηνπ αίκαηνο, αληηζξνκβσηηθφ Τςειή αληηκνιπζκαηηθή αληνρή Αληηθαηαζιηπηηθφ, εξεκηζηηθή δξάζε Σα θχξηα επεξγεηηθά ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην δειεηήξην ηεο κέιηζζαο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αλαθνχθηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ζθιήξπλζεο θαηά πιάθαο είλαη θπξίσο ε κειηηηίλε (melittin) ε νπνία εκθαλίδεη αληηθιεγκνλψδε δξάζε (πεξίπνπ 100 θνξέο πεξηζζφηεξε απφ ηα πδξνθνξηηθνζηεξνεηδή), ε αδοιαπίλε (adolapin) πνπ παξνπζηάδεη ηφζν αληηθιεγκνλψδε φζν θαη αλαιγεηηθή δξάζε, ε απακίλε ε νπνία εληζρχεη ηελ πξνψζεζε ησλ λεπξηθψλ ψζεσλ, ε ληοπακίλε, ε λορεπηλεθρίλες θαη ε ζεροηολίλες πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ κεηάδνζε ησλ λεπξηθψλ ψζεσλ απφ ηνλ έλα λεπξψλα ζηνλ άιιν (δξνπλ σο λεπξνδηαβηβαζηέο) θαη ηέινο ην πεπηίδην MSDP (Mast Cell Degranulating Protein - MSDP). Άιια ζπζηαηηθά ηνπ δειεηεξίνπ είλαη ηα έλδπκα ηαιοσρολάζε (hyaluronidase), θοζθωιηπάζε Α2(phospholipase A2), ε ηζηακίλε (histamine) [9]. 3. Πρώηες εθαρκογές ηοσ δειεηερίοσ γηα ηε ζεραπεία ηες θιήρσλζες θαηά Πιάθας 1 ε ΔΦΑΡΜΟΓΗ Γηα λα κπνξέζεη λα κειεηεζεί ε δξάζε ηνπ δειεηεξίνπ ηεο κέιηζζαο ζηε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζε δείγκα αζζελψλ ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ «Ακεξηθάληθνπ Κνιεγίνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Ιαηξηθήο» πνπ εδξεχεη ζηελ πνιηηεία ηεο Καιηθφξληα. Η επηινγή ησλ αζζελψλ έγηλε ηπραία κέζσ δηαδηθηχνπ ή κέζσ ηειεθσληθψλ αηηήζεσλ. Η δηαπίζηεπζε ηεο αζζέλεηαο πξαγκαηνπνηή-ζεθε κε ηε ρξήζε ηεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο θαη ηεο εμέηαζεο ησλ θιηληθψλ ζπκπησκάησλ ησλ παζρφλησλ. Δμαηηίαο ηνπ θφβνπ πξφθιεζεο αιιεξγηθνχ ζνθ, αξρηθά ρνξεγήζεθαλ δχν δηαιχκαηα δειεηεξίνπ κέιηζζαο ησλ 0,025cc ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 30 ιεπηψλ

3 κεηαμχ ηνπο, εθφζνλ ν αζζελήο δελ εκθάληδε αιιεξγηθή αληίδξαζε γηλφηαλ δεθηφο ζηελ επηζηεκνληθή κειέηε. Η ζεξαπεία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ παξαθάησ δνζνινγία: 1 ε Δβδοκάδα: 3 ελδνδεξκηθέο ρνξεγήζεηο δηαιχκαηνο δειεηεξίνπ κέιηζζαο ησλ (ε δφζε απηή ηζνδπλακεί κε έλα ηζίκπεκα κέιηζζαο) 2 ε Δβδοκάδα: 4 ελδνδεξκηθέο ρνξεγήζεηο δηαιχκαηνο δειεηεξίνπ κέιηζζαο ησλ 3 ε Δβδοκάδα: 5 ελδνδεξκηθέο ρνξεγήζεηο δηαιχκαηνο δειεηεξίνπ κέιηζζαο ησλ 4 ε Δβδοκάδα: 6 ελδνδεξκηθέο ρνξεγήζεηο δηαιχκαηνο δειεηεξίνπ κέιηζζαο ησλ 5 ε Δβδοκάδα: 7 ελδνδεξκηθέο ρνξεγήζεηο δηαιχκαηνο δειεηεξίνπ κέιηζζαο ησλ (1 αλά εκέξα) Μεηά ηελ 5 ε εβδνκάδα ε δνζνινγία παξέκεηλε ζηαζεξή. Οη αζζελείο πνπ παξνπζίαζαλ εθηεηακέλε δεξκαηνινγηθή αληίδξαζε κείσζαλ ηε δνζνινγία θαηά ην ήκηζπ ηε κειέηε πήξαλ ζπλνιηθά κέξνο 73 αζζελείο γηα δηάξθεηα 1 έηνο απφ ηνπο νπνίνπο νη 22 εγθαηέιεηςαλ ην πξφγξακκα. Απφ ηνπο ππφινηπνπο 51 αζζελείο ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ήηαλ ηα αθφινπζα: 1. (α) Με ρξφληα ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο: 86% (β) Με ππνηξνπηάδνπζα ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο: 14% 2. (α) Άληξεο: 29,4% (β) Γπλαίθεο: 70,5% 3. Μέζν φξνο ειηθίαο: 48,4 έηε 4. Μέζνο φξνο ρξφλνπ δηάγλσζεο: 10,1 έηε Σα απνηειέζκαηα ηεο ζεξαπείαο ήηαλ πνιχ ελζαξξπληηθά. Μεγάιε βειηίωζε ησλ ζπκπησκάησλ δήισζαλ 15 αζζελείς (πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ 29,4%), 15 αζζελείς δήισζαλ φηη παξνπζηάδνπλ βειηίωζε (πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ 29,4%), 5 αζζελείς δήισζαλ φηη ε βειηίσζε ηνπο ήηαλ ειάτηζηε (πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ 9,8%), 15 αζζελείς δελ παξαηήξεζαλ θακία βειηίωζε (πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ 29,4%), ελψ ηέινο 1 αζζελείς παξαπνλέζεθε φηη ε θιηληθή ηνπ θαηάζηαζε επηδεηλώζεθε (πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ 2%). Αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα, φζνλ αθνξά ζηελ αλαθνχθηζε ησλ ζπκπησκάησλ φζσλ δήισζαλ φηη εκθάληζαλ βειηίσζε θαηά ηε ζεξαπεία, παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 2]. Πίλαθας 2 Βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ ησλ αζζελψλ σο πνζνζηφ επί ηεο % [ 11 ] σκπηώκαηα Βειηίωζε % Αζηάζεηα 34 Καξδηαθέο δηαηαξαρέο 32 Πξνβιήκαηα φξαζεο 4 Αθξάηεηα 26 Δληεξηθέο δηαηαξαρέο 31 Δλδπλάκσζε ησλ κπψλ 19 παζηηθφηεηα 26 Κάκαηνο 44 Αληνρή 42 Αδπλακία νκηιίαο 25 Απψιεηα κλήκεο 6 Αδπλακία ζπγθέληξσζεο 6 Γηάζεζε 7 εμνπαιηθέο δηαηαξαρέο 7 Μέζος όρος 36

4 2 ε ΔΦΑΡΜΟΓΗ Δπηζηακέλε εθαξκνγή θαη κειέηε γηα ηηο επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ δειεηεξίνπ ηεο κέιηζζαο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζηε Ρσζία. πγθεθξηκέλα, ζην Κειηακπηλζθη ηεο Ρσζίαο απφ ην 1992 εθαξκφδεηαη ην δειεηήξην ηεο κέιηζζαο σο κέζνδνο ζεξαπείαο ηεο ζθιήξπλζεο θαηά πιάθαο. Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ εηψλ 1500 αζζελείο κε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο αθνινχζεζαλ ηελ αγσγή κε ην δειεηήξην. Οη 300 απφ απηνχο αθνινπζνχλ θάζε ρξφλν ην πξφγξακ-κα ελψ 200 απφ ηνπο 1500 δελ εκθαλίδνπλ πιένλ ηα ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο. Οη ππφινηπνη εκθαλίδνπλ βειηίσζε σο πξνο ηα θιηληθά ζπκπηψκαηα ελψ κφλν ην 5-7% δελ είραλ θαλέλα απνηέιεζκα κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζεξαπείαο [12]. 3 ε ΔΦΑΡΜΟΓΗ Σν δειεηήξην ηεο κέιηζζαο εθαξκφδεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ξεπκαηνεηδνχο αξζξίηηδαο, δεξκαηηθψλ παζήζεσλ, ηεο ζθιήξπλζεο θαηά πιάθαο θαη άιισλ αζζελεηψλ ζηηο ρψξεο ηεο Αζίαο φπσο ζηελ Κίλα εδψ θαη 2000, ηελ Σατβάλ θαη ηελ Ιλδνλεζία. Τπάξρνπλ θιηληθέο πνπ εθαξκφδνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζεξαπείεο φκσο δελ ππάξρνπλ ζαθή θαη θαηαγξακκέλα πεηξακαηηθά δεδνκέλα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ έρεη απηή ε εθαξκνγή ζ απηέο ηηο ρψξεο [13]. 4. σκπεράζκαηα Η κέζνδνο ζεσξείηαη ειπηδνθφξα ζηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ησλ δχζθνισλ θαη επίπνλσλ ζπκπησκάησλ ησλ αζζελψλ ηεο ζθιήξπλζεο θαηά πιάθαο. Όκσο ηα ειιηπή πεηξακαηηθά δεδνκέλα πνπ έρνπκε ζηα ρέξηα καο δε καο επηηξέπνπλ λα βγάινπκε ζαθέο απνηέιεζκα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ δειεηεξίνπ ηεο κέιηζζαο σο ελαιιαθηηθήο ζεξαπείαο θαηά ηεο ζθιήξπλζεο θαηά πιάθαο. Έλα φκσο είλαη, ζρεδφλ βέβαην φηη ην δειεηήξην ηεο κέιηζζαο είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ ππεξεζία ηεο επηζηήκεο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζεί πεξαηηέξσ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Halbreich, U. MSQ Neuropsychiatric Disorder. Washington, D.C: American Psychiatric Press, Matthews, W.B., Acherson. E.D., Batchelor, J.R., Weller, R.O., Mc s Alpine s Multiple sclerosis. New York: Churchill Livingstone, INFB MS Study Group. Interferon beta-1b is effective in relapsing- remitting MS: I: Clinical results of a multicenter, randomized, double-blind, placrbo-controlled trial. Neurology 43: , Jacobs, L., O'Malley,)., Freeman, A., et al. Intrathecal interferon reduces exacerbations of MS. Science 214: , The INFB MS Study Group and the University of British Columbia MS/MRI Analysis Group. Interferon beta-lb in the treatment of MS. Neurology 45: , The INFB MS Study Group and the University of British Columbia MS/MRI Analysis Group. NABs during treatment of MS with interferon beta-lb. Neurology 47: , Rudick, R.A., Goodkin, D.E., Jacobs, L.D., Cookfair, D.L., Herndon, R.M., et al. Impact of interferon beta-la on neurologic disability in relapsing MS. Neurology 49: , Simics, M. Bee Venom: Exploring the Healing Power. Calgary, Alberta, Canada: Apitronic, Boardman, ]. Appendix H. Bee Venom: The Natural Curative for Arthritis and Rheumatism. New York: G.P. Putnam's Sons, 1962, pp Friel, J.P. Borland's Pocket Medical Dictionary. Philadelphia: W.B. Saunders, Ross A. Hauser, MD., Marylou Daguio, R.N., David Wester, P.A., Marion Hauser, M.S., R.D., Anne Kirchman, R.N., Catherine Skinkis, M.A., A clinical trial. Alternative and Complementary therapies, pp 37-45, Krivopalov-Moskvin, I., S. Rozenfeld, E. Varnavaskja, A. Krivopalov. Apitherapy in the treatment of multiple sclerosis. Standing Commission of Apitherapy, 1998

5 13. Huang, L.H., S.W. Ip,. Effect of Apitherapy on Multiple Sclerosis. Case report from Taiwan Kaohsiung Apitherapy Association, 2002

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΑΚΣΔ: Λεσλίδα Μαξίλα ηπιηαλνχ Γεσξγία Τπεύθςνη Καθηγήηπια: Κα Παηηαθνχ- Παξαζχξε Βαζηιηθή ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ..ζει.4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΙΝΟΜΤΑΛΓΙΑ ΜΕΩ ΣΗ ΩΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟΤ(CASE REPORT) Πασχάλης Σ. Ηλιόπουλος

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΙΝΟΜΤΑΛΓΙΑ ΜΕΩ ΣΗ ΩΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟΤ(CASE REPORT) Πασχάλης Σ. Ηλιόπουλος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΙΝΟΜΤΑΛΓΙΑ ΜΕΩ ΣΗ ΩΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟΤ(CASE REPORT) Πασχάλης Σ. Ηλιόπουλος ΑΘΗΝΑ -2015 Πεξηερόκελα ΜΔΡΟ Α 1.Δηζαγσγή.. 2.Ιζηνξηθή αλαδξνκή Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε.

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ,

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, HPV REVIEW 1 Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, Κξεαηζάο Γ. O ηφο ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ (ΖPV), είλαη έλαο ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελνο ηφο, απνηεινχκελνο απφ δηπιή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Δθηίκεζε ηνπ θόζηνπο ζεξαπείαο ηωλ αζζελώλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε:

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «H.I.V. ζηην Περιγεννηηική Περίοδο» ποσδάζηρια : Καραπαναγιώηη Ξανθή Ειζηγήηρια : κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΩΣΟΒΔΛΟΝΙΜΟ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΥΡΟΝΙΟΤ ΠΟΝΟΤ ΣΗ ΟΦΤΟΪΥΙΑΛΓΙΑ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΓΙΚΔΚΣΟΜΗ ΚΑΙ ΗΜΙΠΔΣΑΛΔΚΣΟΜΗ A CASE REPORT

Ο ΩΣΟΒΔΛΟΝΙΜΟ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΥΡΟΝΙΟΤ ΠΟΝΟΤ ΣΗ ΟΦΤΟΪΥΙΑΛΓΙΑ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΓΙΚΔΚΣΟΜΗ ΚΑΙ ΗΜΙΠΔΣΑΛΔΚΣΟΜΗ A CASE REPORT Ο ΩΣΟΒΔΛΟΝΙΜΟ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΥΡΟΝΙΟΤ ΠΟΝΟΤ ΣΗ ΟΦΤΟΪΥΙΑΛΓΙΑ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΓΙΚΔΚΣΟΜΗ ΚΑΙ ΗΜΙΠΔΣΑΛΔΚΣΟΜΗ A CASE REPORT Αζαλάζηνο K. Γξαγάλεο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΡΟ Α... 3 1.Εηζαγσγή... 3 2.Ιζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΘΔΝΩΝ ΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ ΣΗΝ ΔΤΡΩΠΗ: ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο Δηζαγσγή... 8 1. H αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο... 10 1.1 Γελεηηθνί παξάγνληεο... 10 Κιηληθέο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο... 10 Μνξηαθέο κειέηεο... 12 1.2 Νεπξνρεκηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΦΤΥΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ: ύγρξνλεο δπλαηόηεηεο αλίρλεπζεο, αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο Οξέζηεο Γησηάθνο Γεληθόο Αξρίαηξνο, Φπρίαηξνο, (M.D., M.Sc.,

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΡΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΟΤ «Ο ΥΡΟΝΗΟ ΠΟΝΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖΝ ΗΝΟΜΤΑΛΓΗΑ»

ΑΝΣΗΡΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΟΤ «Ο ΥΡΟΝΗΟ ΠΟΝΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖΝ ΗΝΟΜΤΑΛΓΗΑ» ΑΝΣΗΡΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΟΤ 3 Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΑΚ «Ο ΥΡΟΝΗΟ ΠΟΝΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖΝ ΗΝΟΜΤΑΛΓΗΑ» Τπό ηελ αηγίδα ηνπ Γξ. ηαύξνπ Μαιά, Τπνπξγνύ Τγείαο ΥΑΗΡΔΣΗΜΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε έμππλνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε κε ρξήζε ηερληθώλ αλάιπζεο πθήο θαηά Haralick ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Αλάπηπμε έμππλνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε κε ρξήζε ηερληθώλ αλάιπζεο πθήο θαηά Haralick ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ Αλάπηπμε έμππλνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ...

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ... ΟΞΤ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΥΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ 9 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ήκεξα, ζηηο αηνκνθεληξηθέο δπηηθέο θνηλσλίεο πνπ ν «εαπηφο» παίδεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν, ε αηνκηθή «βειηίσζε» έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία αλάκεζα

Δηζαγσγή ήκεξα, ζηηο αηνκνθεληξηθέο δπηηθέο θνηλσλίεο πνπ ν «εαπηφο» παίδεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν, ε αηνκηθή «βειηίσζε» έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία αλάκεζα Δηζαγσγή ήκεξα, ζηηο αηνκνθεληξηθέο δπηηθέο θνηλσλίεο πνπ ν «εαπηφο» παίδεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν, ε αηνκηθή «βειηίσζε» έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία αλάκεζα ζηηο αλάγθεο καο, αθφκα κεγαιχηεξε απ φ,ηη ίζρπε ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 1 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ Έξεπλα γηα ηα αδπλαηηζηηθά ζθεπάζκαηα ηεο Διιεληθήο αγνξάο. Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηώλ από ηελ ρξήζε ηνπο. Αζεκαθόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 11 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε Ξεξηερόκελα 11.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 300 11.1.1 ΝΟΗΠΚΝΗ... 300 11.1.2 ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΡΝ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ... 300 11.1.3

Διαβάστε περισσότερα

14 o ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ. Ξεξηερφκελα

14 o ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ. Ξεξηερφκελα ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ 14 o Ξεξηερφκελα 14.1 ΞΝΛΝΠ... 408 14.1.1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 408 14.1.2 ΟΞΤ ΠΟΝΟ... 409 14.1.3 ΔΙΓΗ ΟΞΔΟ ΠΟΝΟΤ... 410 14.2 ΝΜΠ ΚΔΡΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΝΠ ΞΝΛΝΠ... 411 14.2.1 ΤΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο.

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο. ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΝΟΖΣΗΚΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΑΤΣΗΜΟ Καξακπαηδάθε Διέλε Δπόπηεο : Καξηαζίδνπ Λεπθνζέα Αγαιηώηεο Ησάλλεο 1 Καξακπαηδάθε Διέλε, 2013 ΣΗΣΛΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΔΓΙΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΜΔΑ ΔΠΙΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ -DOT-

ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΔΓΙΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΜΔΑ ΔΠΙΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ -DOT- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Α ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΝΟΗΜΑΣΩΝ ΘΩΡΑΚΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΩΣΗΡΙΑ» ΜΔΟΓΔΙΩΝ 152 Σ.Κ. 11527 Ανηιθςμαηικό Σμήμα, Καη' οίκον Νοζηλεία ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΔΓΙΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΜΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ Δηξήλε Αξγπξηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδεπμική ανηιμεηώπιζη ηηρ πεπιθεπικήρ αποθπακηικήρ απηηπιοπάθειαρ κάηυθεν ηος βοςβυνικού ζςνδέζμος

Γιαδεπμική ανηιμεηώπιζη ηηρ πεπιθεπικήρ αποθπακηικήρ απηηπιοπάθειαρ κάηυθεν ηος βοςβυνικού ζςνδέζμος Γιαδεπμική ανηιμεηώπιζη ηηρ πεπιθεπικήρ αποθπακηικήρ απηηπιοπάθειαρ κάηυθεν ηος βοςβυνικού ζςνδέζμος Γεκήηξεο ηακπιήο, MD, PhD, FCIRSE Κσλζηαληίλνο Καηζάλνο, MSc, MD, PhD, EBIR ηαχξνο πειηφπνπινο, MD,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΣΙΑ Θέκα: ΣΡΑΠΔΕΔ ΚΤΣΣΑΡΧΝ ΠΛΑΚΟΤΝΣΑ/ΟΜΦΑΛΗΟΤ ΛΧΡΟΤ Ο ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δπηβιέπσλ: Σάθεο Βηδάιεο πνπδάζηξηα: Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

Η Μπζνινγία ηνπ Πεξηνξηζκνχ ηεο Πξσηεΐλεο ζηνπο Σθχινπο κε Μεησκέλε Νεθξηθή Λεηηνπξγία.

Η Μπζνινγία ηνπ Πεξηνξηζκνχ ηεο Πξσηεΐλεο ζηνπο Σθχινπο κε Μεησκέλε Νεθξηθή Λεηηνπξγία. Η Μπζνινγία ηνπ Πεξηνξηζκνχ ηεο Πξσηεΐλεο ζηνπο Σθχινπο κε Μεησκέλε Νεθξηθή Λεηηνπξγία. Kenneth C. Bovee, DVM, MMedSe Τκήκα Κιηληθψλ Μειεηψλ Σρνιή Κηεληαηξηθήο Pennsylavania University Philadelphia, Pennsylvania

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Χ

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Χ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Χ Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Χ Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα