οπωροφόρων» Χρήστος Α. Χατζησαββίδης Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ορεστιάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "οπωροφόρων» Χρήστος Α. Χατζησαββίδης Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ορεστιάδα"

Transcript

1 «O ρόλος του βορίου στην θρέψη των οπωροφόρων» Χρήστος Α. Χατζησαββίδης Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ορεστιάδα Ηµερίδα Η σηµασία της ορθολογικής θρέψης των φυλλοβόλων οπωροφόρων και η επίδρασή της στην ποιότητα των καρπών, Ι.Φ.., Νάουσα, 2 εκ. 2013

2 Βόριο (Β) - Ένα από τα µικροθρεπτικά (ή ιχνοστοιχεία) απαραίτητο για την κανονική ανάπτυξη των φυτών - Αναγνωρίστηκε ως απαραίτητο στα φυτά το Tο µόνο θρεπτικό στοιχείο που υπάρχει κανονικά στο εδαφικό διάλυµα ως ένα µη ιονισµένο µόριο - Bορικό οξύ (Η 3 ΒΟ 3 ): η µορφή του Β που τα δένδρα προσλαµβάνουν πιο αποτελεσµατικά

3 Πηγές προέλευσης Β Έδαφος - ορυκτά Λιπάσµατα (βόρακας, βορικό οξύ) Νερό άρδευσης Απόβλητα & προϊόντα καύσης Αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα, ορυχεία, τέφρα άνθρακα

4 Βόριο εδάφους - µορφές Πετρώµατα & ορυκτά (τουρµαλίνης, βόρακας, κολεµανίτης, αξενίτης κ.ά.).) Προσροφηµένο στις επιφάνειες αργίλου & οξείδια Fe & Al Στο εδαφικό διάλυµα ως Η 3 ΒΟ 3 & Η 4 ΒΟ - 4 Σύµπλοκο µε οργανική ουσία

5 Ο κύκλος του Β στο έδαφος Φυτικά και ζωικά υπολείµµατα πρόσληψη από το φυτό Πρωτογενή και δευτερογενή ορυκτά Εδαφικό διάλυµα Η 3 ΒΟ 3 0 Οργανική ουσία εδάφους Havlin et al., 2005

6 Όρια επάρκειας Β στο έδαφος Έλλειψη: < 0,55 ppm Oριακή επάρκεια: 0,5-0,75 0,75 ppm Επάρκεια: 0,75-1,2 ppm Υπερεπάρκεια: 1,2-5,0 ppm Τοξικότητα: > 5,0 ppm

7 Άριστη αναλογία θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος Β : N 1 : B : P 1 : B : K 1 : B : Cu 1 : 4-54 B : Ca 1 :

8 Περιοχές µε έλλειψη βορίου Shorrocks, 1997

9 Αποτελέσµατα επισκόπησης εδαφών από το Ι.Ε.Θ. Είδος Περιοχή (αρ. οπωρ.) Έτος Επίπεδο επάρκειας Β Μηλιά Καστοριά (30) 2004 Ανεπάρκεια 50% Μηλιά Ζαγορά Πηλίου (275) 2007 Ανεπάρκεια 88% Ροδακινιά επιτρ. Νάουσα Ηµαθίας (94) 2008 Επάρκεια 78% Ροδακινιά επιτρ. Βελβεντός Κοζ. (74) 2008 Επάρκεια 88% Ροδακινιά συµπ. Γιαννιτσά/Σκύδρα (56) 2008 Επάρκεια 98% Κερασιά Ράχη Πιερίας (80) 2005 Ανεπάρκεια 59% Κερασιά Ράχη Πιερίας (27) 2005 Ανεπάρκεια 44% Ελιά Καλ/τεια Χαλκ. (83) 2005 Υπερεπάρκεια 87% Ελιά Πολύγυρος Χαλκ. (53) 2006 Ανεπάρκεια 38%

10 Συνθήκες που ευνοούν την έλλειψη Β στα δένδρα Εδάφη ελαφράς µηχανικής σύστασης (=εύκολη έκπλυση) και ιδιαίτερα εκείνα µε χαµηλή οργανική ουσία Υψηλή συγκέντρωση Ca στο έδαφος Ανταγωνισµός µε άλλα στοιχεία (πχ Ν, Κ, Fe) Γενότυπος (είδος/ποικιλία/υποκείµενο)

11 Ενώσεις που χρησιµοποιούνται για αντιµετώπιση της έλλειψης Β Ονοµασία χηµ. ένωσης Χηµικός τύπος Β (%) Βόρακας Na 2 B 4 O 7. 10H 2 O 11 Solubor Na 2 B 4 O 7.5H 2 O+Na 2 B 10 O H 2 O 20 Πενταβορικό νάτριο Na 2 B 10 O H 2 O 18 Τετραβορικό νάτριο Na 2 B 4 O 7. 5H 2 O Βορικό οξύ Η 3 ΒΟ 3 17 Κολεµανίτης Ca 2 B 6 O 11. 5H 2 O Χηλικό Β (EDTA) 4 Προσοχή! Στενά όρια µεταξύ απαιτούµενης δόσης & εκείνης που οδηγεί σε τοξικότητα

12 Χαρακτηριστικά εδαφών µε υψηλό Β Προήρθαν από θαλάσσια ιζήµατα πλούσια σε Β Έχουν υψηλή υπεδάφια στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα Αρδεύτηκαν µε νερό µε υψηλό Β

13 Τρόποι αντιµετώπισης εδαφών µε υψηλό Β Ασβέστωση Επαρκείς αρδεύσεις έκπλυση Β Επαρκής αζωτούχος λίπανση Καλλιέργεια ανθεκτικών ειδών/ποικιλιών

14 Τρόποι πρόσληψης Β από τα φυτά α) παθητική (ρεύµα διαπνοής) β) ενεργητική (µεταφορείς Β) B (µ g / g ) M '97 Ι Ι Α Σ Ο Ν I '98 Μήνες Χονδρολιά X. Αµφίσσης Φ Μ Α Μ Ι Ι Α

15 Επίπεδα Β στο νερό άρδευσης και επίδραση στις καλλιέργειες Επίπεδο Β (mg/l) Επίδραση < 0,5 Ικανοποιητικό για όλες τις καλ/γειες 0,5 1,0 Ικανοποιητικό για τις περισσότερες καλ/γειες γειες. Οι ευαίσθητες µπορεί να παρουσιάσουν συµπτώµατα όπως ζηµιά στα φύλλα, αλλά η απόδοση µπορεί να µην επηρεαστεί 1,0 2,0 Ικανοποιητικό για τις ηµιανθεκτικές καλ/γειες γειες. Οι ευαίσθητες συνήθως εµφανίζουν µειωµένη βλαστική ανάπτυξη και µειωµένη παραγωγή 2,0-10 Μόνο οι ανθεκτικές καλ/γειες δίνουν ικανοποιητική απόδοση USDA Technical Bulletin

16 Σχετική ανθεκτικότητα καλλιεργειών στο Β του νερού άρδευσης Μικρή ανθεκτικό -τητα Ευαίσθητα Μερικώς ανθεκτικά 3 Ανθεκτικά Μεγάλη ανθεκτικό -τητα USDA Technical Bulletin

17 Παράγοντες που επηρεάζουν την απορρόφηση Β ph και Ca εδάφους Ορυκτά αργίλου & υφή εδάφους Οργανική ουσία Γενότυπος φυτών Περιβαλλοντικοί παράγοντες Αλληλεπιδράσεις στοιχείων Αλατότητα

18 Επίδραση του ph του εδάφους στην διαθεσιµότητα του Β στα φυτά Όξινο ph Ουδέτερο ph Αλκαλικό ph pη εδαφικού διαλύµατος νέες θέσεις προσρόφησης, κυρίως λόγω καταβύθισης υδροξειδίων αργιλίου [Αl(OH) 3 ] & σχηµατισµού άµορφων

19 Ρόλοι του Β στα δένδρα (1) Σχηµατισµός κυτταρικών τοιχωµάτων (σύµπλοκα Β µε συστατικά του κ.τ.).) (φωτο) Μεταφορά των σακχάρων µέσω των µεµβρανών Μεταβολισµός Ν και υδατανθράκων Ανάπτυξη ιστών (ρόλος αγγελιοφόρου) πχ ρίζα

20 Πηκτινικό πλέγµα κυτταρικού τοιχώµατος πηκτίνη Ίνα κυτταρίνης Βόριο Μέταλλο Ίνα κυτταρίνης Σύµπλοκ ο

21 Ρόλοι του Β στα δένδρα (2) Ανθοφορία και καρπόδεση Πολύ µεγαλύτερες απαιτήσεις σε Β για αναπαραγωγική ανάπτυξη από εκείνες για βλαστική ανάπτυξη Συγκεκριµένα το Β επηρεάζει - σχηµατισµό ανθοφόρων οφθαλµών - παραγωγή γυρεοκόκκων - βλαστικότητα γύρης & ανάπτυξη γυρεοσωλήνα - παραγωγή νέκταρος - αριθµό ανθέων

22 Ρόλοι του Β στα δένδρα (3) Σύνθεση και κίνηση των ορµονών µέσα στο φυτό ιατήρηση του ασβεστίου σε διαλυτή µορφή ιαίρεση των κυττάρων Φωτοσύνθεση

23 Έλλειψη Β σε άνθη Κερασιά «Τραγανά Εδέσσης» Βερικοκιά «Πέλλα» Στυλιανίδης κ.ά., 2002

24 Κινητικότητα Β στα φυτά Παθητική µεταφορά µε ρεύµα διαπνοής από ρίζες προς φύλλα µέσω ξυλωδών αγγείων Η κινητικότητα του Β στο φλοίωµα: εξαρτάται από το είδος του κυρίαρχου µεταφορικού σακχάρου ή πολυόλης Είδη που περιέχουν πολυόλες, σορβιτόλη, µανιτόλη & ντουλσιτόλη: σύµπλοκα µε Β & το καθιστούν εύκολα µετακινήσιµο στα ηθµώδη αγγεία

25 Σύµπλοκο Β-µαννιτόλης Dembitsky κ.ά., 2002

26 Κινητικότητα Β σε ορισµένα καρποφόρα είδη Ευκίνητο Αµυγδαλιά υσκίνητο Καρυδιά Μηλιά Ροδακινιά αµασκηνιά Φιστικιά Πεκάν Φράουλα Βερικοκιά Ελιά

27 Κατανοµή του Β στα φύλλα ΜΗΛΙΑ - Ευκίνητο ΚΑΡΥ ΙΑ (σύµπλοκο Β-σορβιτόλης) δυσκίνητο Brown και Shelp, 1997

28 Οριακές τιµές Β (ppm) σε φύλλα ορισµένων καρποφόρων Μηλιά Αχλαδιά Ροδακινιά αµασκηνιά Βερικοκιά Κερασιά Βυσσινιά Αµυγδαλιά Φιστικιά Καρυδιά Φουντουκιά Ακτινιδιά Ροδιά Ελιά Πορτοκαλιά Αβοκάντο

29 Συνήθη συµπτώµατα έλλειψης Β στα οπωροφόρα δένδρα Χλώρωση & νέκρωση στα σηµεία αύξησης Βλαστοί: Σχηµατισµός ροζετών, ανάπτυξη των πλάγιων οφθαλµών & πυκνές διακλαδώσεις, σχίσιµο, κοµµίωση, οφθαλµόπτωση, ανθόπτωση Φύλλα: αποχρωµατισµός, νέκρωση στα σηµεία αύξησης, κατσάρωµα, πάχυνση, φυλλόπτωση, δυσµορφία Καρποί: φέλλωση, σχίσιµο, δυσµορφία, συρρίκνωση σπέρµατος, κοµµίωση, πτώση Ρίζες: πάχυνση, συστροφή, µη κανονική ανάπτυξη Μοσχεύµατα: µπορεί να µην αναπτύσσουν ρίζες

30 Τρόποι αντιµετώπισης τροφοπενιών Β Γενικά, -είτε µε βόρακα (11% Β) στο έδαφος σε ποσότητα περίπου g B/στρ/έτος, ή σε µεγαλύτερες ποσότητες ανά 3 ή περισσότερα χρόνια µε περίπου g B/δένδρο ή και περισσότερο -είτε διαφυλλικά (πιο ασφαλής µέθοδος και αποτελεσµατική), συνήθως µια εφαρµογή πριν την άνθηση άλλα και µετά τη συγκοµιδή το φθινόπωρο πριν πέσουν τα φύλλα

31 Συµπτώµατα και αντιµετώπιση τροφοπενίας Β Μηλιά Συµπτώµατα: φυλλόπτωση, ξηράνσεις κορυφών βλαστών, εσχάρωση φλοιού βλαστών, φελλώδεις κηλίδες στους καρπούς (Αχλαδιά: νέκρωση ανθέων, σχίσιµο καρπών) Αντιµετώπιση: ψεκασµοί πριν το στάδιο ρόδινης κορυφής και στο φύλλωµα µετά τη συγκοµιδή

32 Έλλειψη Β σε µηλιά

33 Έλλειψη Β σε µηλιά

34 Έλλειψη Β σε µηλιά Στυλιανίδης και Συργιαννίδης, 1995

35 Έλλειψη Β σε µήλα, αχλάδι, κυδώνια Στυλιανίδης κ.ά., 2002

36 Έλλειψη Β σε µηλιά Έλλειψη Β (cv. IDR) Χαµηλές θ ο C πριν την άνθηση (cv. Royal Red Delicious) Στυλιανίδης κ.ά., 2002

37 Έλλειψη Β σε αχλαδιά

38 Συµπτώµατα και αντιµετώπιση τροφοπενίας Β Ροδακινιά (όχι πολύ συχνή τροφοπενία) Συµπτώµατα: ξηράνσεις κορυφών βλαστών, φύλλα µικρά, παχιά, δερµατώδη, σχίσιµο και κοµµίωση στους καρπούς Αντιµετώπιση: ψεκασµοί µε Β (+Ca και Zn) µετά την πτώση πετάλων

39 Έλλειψη Β σε ροδακινιά Childers et al., 1995 Nemeth, 1986

40 Συµπτώµατα και αντιµετώπιση τροφοπενίας Β Βερικοκιά (τροφοπενία πολύ συχνή σε όξινα εδάφη) Συµπτώµατα: καφέτιασµα σάρκας κοντά στον πυρήνα, καφέ κηλίδες στην επιφάνεια του καρπού, συρρίκνωση του σπέρµατος Αντιµετώπιση: Βόρακας στο έδαφος, ή διαφυλλικοί ψεκασµοί είτε κατά την άνοιξη (ρόδινη κορυφή, πτώση πετάλων) είτε φθινόπωρο 3-4 εβδ. πριν την πτώση των φύλλων

41 Συµπτώµατα και αντιµετώπιση τροφοπενίας Β αµασκηνιά (τροφοπενία αρκετά συχνή σε όξινα εδάφη) Συµπτώµατα: µοιάζουν µε εκείνα της ίωσης σάρκα, σχίσιµο καρπών Αντιµετώπιση: (όπως στη βερικοκιά) συνιστώνται οι φθινοπωρινοί ψεκασµοί

42 Συµπτώµατα τροφοπενίας Β σε δαµάσκηνα

43 Συµπτώµατα και αντιµετώπιση τροφοπενίας Β Κερασιά (τροφοπενία αρκετά συχνή σε όξινα εδάφη) Συµπτώµατα: φύλλα χλωρωτικά µε οδοντώσεις νεκρωτικές, ατελής διαφοροποίηση πετάλων (φυλλοειδή πέταλα), καθιζάνουσες κηλίδες στους καρπούς (pitting) pitting), καρπόπτωση Αντιµετώπιση: διαφυλλικοί ψεκασµοί µε χηλικό Β στα στάδια: λευκή κορυφή, καρπίδιο, αλλαγή χρώµατος έως συγκοµιδή

44 Έλλειψη Β σε κερασιά Hydro

45 Συµπτώµατα και αντιµετώπιση τροφοπενίας Β Αµυγδαλιά (συχνή τροφοπενία) Συµπτώµατα: υπανάπτυκτο ή καθόλου σπέρµα, κοµµίωση, τραχεία επιφάνεια περικαρπίου Αντιµετώπιση: Ψεκασµοί το φθινόπωρο µετά τη συγκοµιδή ή προσθήκη βόρακα στο έδαφος κατά το τέλος φθινοπώρου

46 Έλλειψη Β σε αµυγδαλιά

47 Έλλειψη Β σε αµυγδαλιά Στυλιανίδης κ.ά., 2002

48 Έλλειψη Β σε ακτινιδιά

49 Γ&Κτ, 1995 Έλλειψη Β σε ελιά

50 Έλλειψη Β σε ελαιόκαρπους πρόσωπο πιθήκου missouri.edu

51 Τοξικότητα βορίου Φυσιολογική βάση τοξικότητας Β Αλλαγή στη δοµή του κυτταρικού τοιχώµατος ιαταραχή µεταβολισµού: ενώσεις µε τη ριβόζη των ΑΤΡ, ΝΑDH, NADPH ιαταραχή κυτταροδιαίρεσης & ανάπτυξης του κ.τ.:.: ενώσεις µε τη ριβόζη είτε ως ελεύθερο σάκχαρο ή στο RNA

52 Φύλλα Συµπτώµατα τοξικότητας Β Περιφερειακή χλώρωση, ξήρανση κορυφής, φυλλόπτωση, µείωση µεγέθους, κιτρίνισµα νεύρων, νεκρωτικές κηλίδες, έλλειψη οδόντωσης Βλαστοί ιόγκωση γονάτων, σχίσιµο, κοµµίωση, αποφλοίωση, νέκρωση Καρποί Πρόωρη ωρίµανση, κατάρρευση

53 Τοξικότητα Β στη ροδακινιά νεκρωτικές κηλίδες στους βλαστούς και στους µίσχους USDA

54 Τοξικότητα Β εσπεριδοειδές καρυδιά ucdavis.edu

55 Τοξικότητα Β σε µηλιά Στυλιανίδης κ.ά., 2002

56 Τοξικότητα Β σε ακτινιδιά Στυλιανίδης κ.ά., 2002

57 Τοξικότητα Β σε ακτινιδιά Παλούκης και Ντινόπουλος, 1995

58 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

ΘΡΕΨΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΘΡΕΨΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΘΡΕΨΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ Για την ανάπτυξη και καρποφορία των καρποφόρων δένδρων πρέπει να καλύπτονται οι ανάγκες αυτών σε θρεπτικά στοιχεία. Τα θρεπτικά στοιχεία προσλαμβάνονται από το έδαφος και από το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑ. Καλλιεργούµενα στην Ελλάδα είδη. Είδη ευκράτου ζώνης

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑ. Καλλιεργούµενα στην Ελλάδα είδη. Είδη ευκράτου ζώνης ΓΕΝΙΚΗ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ρ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η γενική δενδροκοµία πραγµατεύεται τη βιολογία των καρποφόρων δένδρων και θάµνων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Θρέψη και λίπανση γιγαρτόκαρπων οπωροφόρων

Θρέψη και λίπανση γιγαρτόκαρπων οπωροφόρων Θρέψη και λίπανση γιγαρτόκαρπων οπωροφόρων Θωμάς Σωτηρόπουλος Αναπληρωτής ερευνητής, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων, thosotir@otenet.gr Στο άρθρο παρουσιάζονται τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΨΗ-ΛΙΠΑΝΣΗ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑΣ

ΘΡΕΨΗ-ΛΙΠΑΝΣΗ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑΣ 1 ΘΡΕΨΗΛΙΠΑΝΣΗ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑΣ. Στυλιανίδης 1, Θ. Σωτηρόπουλος 2, Α. Ισαακίδης 2. 1. Εγνατία 5, 59100 Βέροια, 2. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), Τ.Θ. 122, 59200 Νάουσα. Η ακτινιδιά, µια καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εδαφολογίας. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εδαφολογίας. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου Για την κανονική ανάπτυξη των φυτών είναι απαραίτητα ορισμένα θρεπτικά στοιχεία, τα οποία προσλαμβάνονται είτε από το έδαφος είτε από την ατμόσφαιρα. Τα μακροστοιχεία είναι: C,H, O,N, P, K, Ca, Mg, S Ιχνοστοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η καλλιέργεια της ελιάς. Πληροφορίες για την λίπανση της Ελιάς. Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο

Η καλλιέργεια της ελιάς. Πληροφορίες για την λίπανση της Ελιάς. Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο Η καλλιέργεια της ελιάς Η καλλιέργεια της ελιάς Πληροφορίες για την λίπανση της Ελιάς Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ - ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ 3 Καλλιεργητική τεχνική ελαιοδένδρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΠΑΝΣΗ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ

ΛΙΠΑΝΣΗ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΙΑΦΥΛΛΙΚΗΛΙΠΑΝΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ Θ.Σωτηρόπουλος, P. Brown Η διαφυλλική λίπανση έχει υιοθετηθεί και εφαρµόζεται στη σύγχρονη γεωργία για να εξασφαλίσει την αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΛΑ ΙΑ ΑΧΛΑ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: υτική Ασία και Βόρεια Ασία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Pyruscommunis L. P. pyrifolia, κ.ά.

ΑΧΛΑ ΙΑ ΑΧΛΑ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: υτική Ασία και Βόρεια Ασία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Pyruscommunis L. P. pyrifolia, κ.ά. ΑΧΛΑ ΙΑ Καταγωγή: υτική Ασία και Βόρεια Ασία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Pyruscommunis L. P. pyrifolia, κ.ά. Οι περισσότερες ποικιλίες είναι διπλοειδείς, αλλά υπάρχουν και τριπλοειδείς και τετραπλοειδείς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΑΝ ΡΕΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΝΩΡΑΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΛΙΑ. Μηλιά - Πέτρος Ρούσσος

ΜΗΛΙΑ. Μηλιά - Πέτρος Ρούσσος Μηλιά - Πέτρος Ρούσσος ΜΗΛΙΑ Καταγωγή: Νότια του Καυκάσου Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Malus domestica Οι περισσότερες ποικιλίες είναι διπλοειδείς, αλλά υπάρχουν και τριπλοειδείς και τετραπλοειδείς

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά

Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά Τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων N P K Mg S Mn B Zn Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο 2 Περιεχόμενα: 1. Κεφάλαιο: Εισαγωγή 3 2. Κεφάλαιο:

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 3. Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθηγητής Νικόλαος Α. Χουλιαράς Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας 41110 Λάρισα. 3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 3.1.1 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ Ι Σημειώσεις για ειδικά θέματα

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ Ι Σημειώσεις για ειδικά θέματα 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ Αναπλ. Καθηγητής Γιώργος Νάνος ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ Ι Σημειώσεις για ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΡΕΨΗ ΚΑΙ Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Η ΘΡΕΨΗ ΚΑΙ Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Η ΘΡΕΨΗ ΚΑΙ Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Δεδομένα για την καλλιέργεια στο Δήμο Τεμπών, Σύντομη περιγραφή καλλιέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Βιολογική καλλιέργεια εσπεριδοειδών

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Βιολογική καλλιέργεια εσπεριδοειδών ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Βιολογική καλλιέργεια εσπεριδοειδών 2 EL/04/B/F/PP-148258 Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η παροχή πληροφοριών για την βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ. Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης. http://www.agrool.gr 1 of 130

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ. Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης. http://www.agrool.gr 1 of 130 Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης http://www.agrool.gr 1 of 130 Σαρρής Φ. Παναγιώτης Μοριακός Βιολόγος Κλινική Χηµεία-MSc, Φυτοµικροβιολογία-Βιοτεχνολογία-MSc.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-03-00. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-03-00. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-03-00 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00 Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο µεγάλος βαθµός αξιοποίησης των λιπαντικών στοιχείων, που αγγίζει π.χ. το. 2. Η δυνατότητα χορήγησης λιπασµάτων στις κρίσιµες περιόδους ανάπτυξης

1. Ο µεγάλος βαθµός αξιοποίησης των λιπαντικών στοιχείων, που αγγίζει π.χ. το. 2. Η δυνατότητα χορήγησης λιπασµάτων στις κρίσιµες περιόδους ανάπτυξης LI.FE-T sa ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Υ ΡΟΛΙΠΑΝΣΗ Η υδρολίπανση είναι η σύγχρονη µέθοδος µε την οποία παρέχουµε στα φυτά τα λιπάσµατα, ταυτόχρονα µε το νερό µέσω του δικτύου άρδευσης. Σαν τεχνική εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εδαφικοί Πόροι

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εδαφικοί Πόροι ΤΕΤΡΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Εδαφικοί Πόροι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς

Εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς Εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ Μάιος 2012 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Δρ Παυλίνα Δρογούδη, Αναπληρώτρια ερευνήτρια 1 Καθηγητής Μιλτιάδης Βασιλακάκης 2 Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Υ ΑΤΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Υ ΑΤΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Υ ΑΤΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΝΑ Σ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.elfegroup.eu Ελληνικά Λιπάσματα ELFE ABEE

www.elfegroup.eu Ελληνικά Λιπάσματα ELFE ABEE Ελληνικά Λιπάσματα ELFE ABEE Γραφεία Αθηνών: Έδρα: Πεντέλης 34 & Ζησιμοπούλου 11 Τ.Κ. 17564 Π.ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: 2130 175700 Fax: 210 9211533 e-mail: headoffices@elfegroup.eu Εργοστάσιο Καβάλας: Ν.Καρβάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΥΤΟ ΤΗΣ ΦΡΑΟΥΛΑΣ

ΤΟ ΦΥΤΟ ΤΗΣ ΦΡΑΟΥΛΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η κατανάλωση των µικρών φρούτων (νωπά ή µεταποιηµένων) σε συνδυασµό µε άλλες φυτικές τροφές φαίνεται ότι αυξάνει την αίσθηση της ευηµερίας: Τα µεγάλα πλεονεκτήµατα της καλλιέργειας των µικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΝΑΝΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τζόκας Γιάννης Γιαννοπούλου Μαρίνα. «Θρέψη και λίπανση της αμπέλου κατά την εφαρμογή βιολογικής καλλιέργειας»

Τζόκας Γιάννης Γιαννοπούλου Μαρίνα. «Θρέψη και λίπανση της αμπέλου κατά την εφαρμογή βιολογικής καλλιέργειας» Επιμέλεια και συγγραφή κειμένου: Ιακωβίδης Μηνάς Τζόκας Γιάννης Γιαννοπούλου Μαρίνα «Θρέψη και λίπανση της αμπέλου κατά την εφαρμογή βιολογικής καλλιέργειας» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γεωγραφική θέση του Νησιού, η διαφορετική

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφυλλική λίπανση της Haifa

Η διαφυλλική λίπανση της Haifa Η διαφυλλική λίπανση της Haifa Περιεχόμενα Γενικές πληροφορίες Βασικές γνώσεις για την διαφυλλική θρέψη Προϊόντα της Haifa για διαφυλλική λίπανση Πειράματα της Haifa σε διαφυλλική λίπανση Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ

Η ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ & Γεώργιος Νάνος Εργαστήριο Δενδροκομίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Η αμυγδαλιά ήταν μια σημαντική καλλιέργεια για τη χώρα μας αλλά λόγω του μικρού κέρδους που έδινε

Διαβάστε περισσότερα