ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ A ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.Βρέκου ΤΗΛΕΦΩΝΟ/FAX : Αθήνα /12/2014 Αριθ. Πρωτ.:Φ.11321/19423/1405 ΠΡΟΣ: Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση) ΚΟΙΝ.: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Διοίκηση Γραφείο Διοικητή ΘΕΜΑ : «Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 38, του άρθρου 39 και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 «Διαδικασία θεσπίσεως Κανονισμών» του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 189, Α ). 2. Τις διατάξεις των αριθμ. Φ21/2930/ (ΦΕΚ 686, Β ) «Αναμόρφωση του συστήματος υπολογισμού των καταβλητέων εισφορών στα οικοδομοτεχνικά έργα», Φ21/478/ (ΦΕΚ 252, Β ) «Τροποποίηση του συστήματος υπολογισμού των καταβλητέων εισφορών στα οικοδομοτεχνικά έργα» και Φ21/405/ (ΦΕΚ 418, Β ) «Αντικατάσταση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ» Υπουργικών Αποφάσεων και του άρθρου 88 παρ. 4 του ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1, Α ) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν.1902/1990 (ΦΕΚ 138, Α ) «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών και άλλων συναφών θεμάτων». 4. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98, Α ). 5. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 (Φ.Ε.Κ. 180, Α ) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» 6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. 141, Α ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 88/2012 (Φ.Ε.Κ. 143, Α ) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141, Α )». 7. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 (Φ.Ε.Κ. 141, Α ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 8. Τη γνώμη του Δ.Σ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπως αυτή διατυπώθηκε με τις αριθμ. 112 και 92 αποφάσεις του Δ.Σ, οι οποίες ελήφθησαν κατά τις αριθμ. 27/ και 21/ συνεδριάσεις του.

2 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Αποφασίζουμε 1) Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 38 του Κ.Α του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., όπως έχουν αντικατασταθεί με την αριθμ. Φ21/2930/ (ΦΕΚ 686, Β ) Υ.Α., με την αριθμ. Φ21/478/ (ΦΕΚ 252, Β ) Υ.Α., το άρθρο 88 παρ. 4 του ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1, Α ) και την αριθμ. Φ21/405/ (ΦΕΚ 418, Β ) Υ.Α., αντικαθίστανται ως εξής: Καθορισμός καταβλητέων εισφορών 1. Οι ελάχιστες εισφορές που καταβάλλονται για την κατασκευή ιδιωτικών οικοδομικών έργων και των λειτουργικών παραρτημάτων τους, ανεξάρτητα αν για αυτά έχει εκδοθεί ή όχι άδεια πολεοδομικού γραφείου ή άλλης δημόσιας αρχής, είναι αυτές που αντιστοιχούν στην εργατική δαπάνη των ημερών εργασίας που υπολογίζονται, σύμφωνα με τα παρακάτω, για τις εργασίες που αναφέρονται στο α εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 35 του παρόντος Κανονισμού, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 40 αυτού. Ο αριθμός των ημερών εργασίας προσδιορίζεται, ανάλογα με το είδος του κτιρίου ή της οικοδομικής εργασίας, με βάση τους συντελεστές των πινάκων 1, 2 και 3. Ειδικά για τους πίνακες 1 και 2 ο προσδιορισμός γίνεται με βάση τους συντελεστές των πινάκων αυτών λαμβανομένου υπόψη του Μέσου Ζυγισμένου Μειωτικού Συντελεστή: 1,00 για συνολικό αριθμό ημερομισθίων πίνακα 1 και 2 από (1) έως (3.000), 0,90 από (3.001) έως (10.000), 0,85 από (10.001) έως (30.000) και 0,80 από (30.001) και πάνω. Στον πίνακα 1 περιλαμβάνονται : α) Οι συντελεστές με τους οποίους υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας για την κατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου κτιρίου βασικής ή άλλης χρήσης συμβατικής κατασκευής και «Ειδικών κτιρίων». β) Οι συντελεστές με τους οποίους επιμερίζονται οι κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενες ημέρες εργασίας στις ενδιάμεσες κατασκευαστικές φάσεις. Ο έλεγχος των ελάχιστων εισφορών που αντιστοιχούν στις κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενες ημέρες εργασίας διενεργείται ανακεφαλαιωτικά μετά το πέρας των εργασιών για όλες τις φάσεις εργασιών. Σε περίπτωση διενέργειας επιτόπιου ελέγχου, ο έλεγχος διενεργείται ανακεφαλαιωτικά για τις φάσεις εργασιών που έχουν ολοκληρωθεί. Αν κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί η μη υποβολή Α.Π.Δ. για εκτέλεση εργασιών φάσης που δεν έχει περατωθεί, τα αναλογούντα ημερομίσθια για την φάση αυτή προσδιορίζονται κατά την κρίση του ασφαλιστικού οργάνου που ενεργεί τον έλεγχο. Στον πίνακα 2 περιλαμβάνονται : Οι συντελεστές, με τους οποίους υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας για την κατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου χώρου βασικής ή άλλης χρήσης έργων, των οποίων ο φέρων οργανισμός κατασκευάζεται από προσωπικό επιχείρησης που ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. με τις κοινές διατάξεις (συνεργεία στεγασμένων επαγγελμάτων). Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κτιρίων για χρήση κατοικίας με φέροντα οργανισμό κατασκευασμένο από προσωπικό στεγασμένης επιχείρησης και εκτέλεσης όλων των υπόλοιπων εργασιών επί τόπου του έργου με συμβατική κατασκευή, για τα οποία έχει εφαρμογή ο πίνακας 1 του παρόντος άρθρου, αφαιρουμένων των ημερών για την φάση εργασιών «Εκσκαφές και οικοδομικός σκελετός του κτιρίου» (κατασκευαστική φάση 01). Ο έλεγχος των ελάχιστων εισφορών, που αντιστοιχούν στις κατά τα ανωτέρω

3 υπολογιζόμενες ημέρες εργασίας, διενεργείται ανακεφαλαιωτικά μετά την πλήρη αποπεράτωση του έργου. Στον πίνακα 3 περιλαμβάνονται : Οι συντελεστές, με τους οποίους υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας για την κατασκευή της κάθε μονάδας (τετραγωνικό μέτρο, κυβικό μέτρο, μέτρο μήκους κ.λ.π.) οικοδομικών εργασιών, που εκτελούνται σε προϋπάρχοντα έργα (ενδεικτικά: περιπτώσεις επισκευών, διαρρυθμίσεων, αλλαγής χρήσης υπαρχόντων κτισμάτων, νέων κατασκευών που δεν είναι κτίρια, περιτοιχίσεων, στεγάστρων χωρίς περιμετρική τοιχοποιία σε υπάρχοντα κτίρια, περιφράξεων από μπετόν ή άλλο υλικό, τοποθετήσεων υαλοπινάκων σε διαμορφούμενο χώρο χωρίς τοιχοποιία σε κτίρια για επαγγελματική ή άλλη χρήση, διαμορφώσεων βάσεων για τοποθέτηση ολόκληρων έτοιμων κατασκευών, όπως οικίσκων, αιθουσών ή δωματίων, εργασιών φωτοβολταϊκών συστημάτων). Οι συντελεστές του πίνακα αυτού εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτός ο υπολογισμός με βάση τις επιφάνειες του κτιρίου, δηλαδή με τους συντελεστές των πινάκων 1 ή 2. Ο έλεγχος των ελάχιστων εισφορών που αντιστοιχούν στις κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενες ημέρες εργασίας διενεργείται ανακεφαλαιωτικά μετά την πλήρη αποπεράτωση όλων των εργασιών. Κατ εξαίρεση, οι ανωτέρω κατ ελάχιστον υπολογιζόμενες ημέρες εργασίας για κτίρια του πίνακα 1 και για εργασίες του πίνακα 3 μειώνονται στις περιπτώσεις : α) Κτιρίων εφαπτόμενων σε ήδη υπάρχοντα. Η μείωση των ημερών εργασίας είναι ίση με τις ημέρες που αντιστοιχούν στις οικοδομικές εργασίες που δεν εκτελούνται στις εφαπτόμενες πλευρές. Οι μειούμενες ημέρες υπολογίζονται αναλογικά, με βάση το ποσοστό των εργασιών που δεν εκτελέστηκαν σε σχέση με το σύνολο των εργασιών αυτών. β) Ισογείων κτιρίων ή προσθήκης καθ ύψος ή κατ επέκταση αυτών για χρήση κατοικίας χωρίς φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η μείωση των ημερών εργασίας στην περίπτωση αυτή είναι ίση με τα 2/3 των ημερών της φάσης «εκσκαφές και οικοδομικός σκελετός του κτιρίου». Για τις περιπτώσεις συμβατικής κατασκευής για όλες τις εργασίες πλην αυτής του φέροντα οργανισμού κατασκευασμένου από προσωπικό στεγασμένης επιχείρησης, η μείωση για την φάση «εκσκαφές και οικοδομικός σκελετός του κτιρίου», μετά από αιτιολογημένη έκθεση του επιβλέποντα το έργο μηχανικού, μπορεί να ανέλθει μέχρι και 100%. γ) Για τις περιπτώσεις μετατροπής χώρων υπάρχουσας πιλοτής σε χώρους κύριας χρήσης, η μείωση ανέρχεται σε ποσοστό 100% για την φάση εργασιών «εκσκαφές και οικοδομικός σκελετός του κτιρίου» και αναλογικά επέρχονται μειώσεις και για φάσεις εργασιών που το σύνολο ή μέρος αυτών έχουν εκτελεστεί. Οι μειούμενες ημέρες υπολογίζονται αναλογικά, με βάση το ποσοστό των εργασιών που δεν εκτελέστηκαν σε σχέση με το σύνολο των εργασιών που προβλέπονται για την κατασκευή και αφού προσκομισθεί ανάλογη έκθεση μηχανικού με προμέτρηση των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί. δ) Ο προβλεπόμενος από τον πίνακα 1 συντελεστής για αντικατάσταση στέγης, καθώς και οι συντελεστές του πίνακα 3 του παρόντος άρθρου για επισκευές και μεταρρυθμίσεις παλαιών οικιών που βρίσκονται σε περιοχές δημοτικών, κοινοτικών διαμερισμάτων και κοινοτήτων μέχρι δύο χιλιάδων κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού, μειώνονται κατά 50%, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 9 του ν. 3232/2004. Μειώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις δεν ισχύουν σωρευτικά. ε) Το ποσοστό μείωσης των εν λόγω συντελεστών λόγω προσωπικής απασχόλησης για τους Έλληνες υπηκόους ποντιακής καταγωγής που εκτέλεσαν ή εκτελούν οι ίδιοι ή τα

4 μέλη της οικογένειάς τους εργασίες σε οικοδομικά έργα για τα οποία εκδόθηκε οικοδομική άδεια μέχρι , με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997, όπως ισχύουν, ορίζεται στο 50%. στ) Για τις αγροτικές κατασκευές, όπως ο όρος «αγροτικές κατασκευές» προσδιορίζεται εννοιολογικά από το άρθρο 26 του ν.2520/97, που κατασκευάζονται αποκλειστικά από αγρότες, νέους αγρότες, νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα, ομογενείς και εργάτες γής εντός των αγροτικών περιοχών του ν. 2520/97 (ΦΕΚ 173, Α ), καθώς και για την πρώτη κατοικία των μονίμων κατοίκων ορεινών περιοχών, μειώνεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) ο αριθμός των ημερών εργασίας που προβλέπεται ως ελάχιστος υποχρεωτικά απαιτούμενος για τον υπολογισμό των καταβλητέων εισφορών προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. για τα οικοδομικά έργα. Προκειμένου να χωρήσουν οι μειώσεις των περιπτώσεων α), β) και γ) του παρόντος άρθρου απαιτείται προσκόμιση τεχνικής περιγραφής πολιτικού μηχανικού στο αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Κατά την εφαρμογή των πινάκων 1 ή 2 δεν λαμβάνονται υπόψη κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες πέραν των αναφερόμενων στο άρθρο αυτό, καθώς και στο άρθρο 40 του παρόντος Κανονισμού ή τοπικά κατασκευαστικά έθιμα.

5 Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α Είδος κτιρίου ή εργασίας (ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο κατασκευής) Pilotis (ελεύθερος Χώρος) Υπόγεια Βοηθητικών χώρων Αριθμός ημερομισθίων ανά τ.μ. ( για κάθε είδος χώρου) Στεγασμένοι Ισόγειοι χώροι στάθμευσης Ημιυπαίθριοι χώροι Ασκεπείς πισίνες και σιντριβάνια Ακάλυπτοι χώροι (Ο οποίος προσδιορίζει τον αριθμό των ημερομισθίων εργατοτεχνιτών μη εστεγασμένων επαγγελμάτων ανά τ.µ. κτιρίου µε τον οποίο υπολογίζονται οι κατ ελάχιστον καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές) Λοιπές επιφάνειες (χώροι κύριας χρήσης, είσοδοι, πλατύσκαλα, κλιµακοστάσια, W.C., αποθήκες σε ισόγεια και ορόφους κ.λ.π.) Αριθμός Ημερομισθίων Τελικός Αριθμός Ημερομισθίων (10) Χ ΜΖΜΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 0.62 X 0.86 X 0.59 X 1.03 X 0.89 X 0.06 X 1.35 X 1. Κατοικίες γενικώς 2. Γραφεία, Καταστήματα, Εμπορικά κέντρα, κλειστά θέατρα και κινηματογράφοι, Εκπαιδευτήρια, Ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, κλειστά κέντρα αναψυχής και εστιάσεως, Κοινωφελή ιδρύματα, Πνευματικά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων, Αρτοποιεία, Εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, Ιδιωτικές εκκλησίες, Κλειστά γυμναστήρια. Ανωδομή ειδικών κτιρίων γραφείων, καταστημάτων και εμπορικών κέντρων, στα οποία αθροιστικά οι όψεις 3. προς κοινόχρηστους χώρους, τα δάπεδα και τα εσωτερικά χωρίσματα των χώρων εργασίας διαμορφώνονται από συνεργεία εστεγασμένων επαγγελμάτων. 4. Τουριστικά κτίρια γενικώς.(ξενοδοχεία, Μοτέλ κ.λ.π.). Νοσοκομεία. Κλινικές. 5. Βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια. Συνεργεία αυτοκινήτων. Επαγγελματικές αποθήκες πλην αγροτικών. 6. Πρατήρια βενζίνης, πλυντήρια 7. Πολυώροφα κτίρια πάρκινγκ 8. Ορνιθοτροφεία, γεωργικές αποθήκες, βουστάσια, χοιροστάσια και συναφή X 0.60 X 0.78 X 0.48 X 0.31 X 0.62 X 0.48 X 0.31 X 0.79 X 0.79 X 1.04 X 0.71 X 0.71 X 0.86 X 0.05 X 0.05 X 0.06 X 0.03 X 0.04 X 0.04 X 9. Αντικατάσταση στέγης 10. Κατεδαφίσεις (µε μηχανικά μέσα) ΜΖΜΣ _, (4 δεκαδικά ψηφία) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αθροίσματα 0.99 X 0.65 X 1.29 X 0.76 X 0.31 X 0.27 X 0.04 X Αφαιρούνται ημερομίσθια που αντιστοιχούν σε µη εκτελούμενες εργασίες στις εφαπτόμενες πλευρές κτιρίων που κατασκευάζονται σε επαφή µε υπάρχοντα κτίρια. Αφαιρούνται ημερομίσθια από την φάση εκσκαφές και οικοδομικός σκελετός ίσα µε τα 2/3 των ημερομισθίων της φάσης αυτής (Ισχύει µόνο για κτίρια κατοικιών χωρίς σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα). Συνολικός αριθμός ημερομισθίων (Α.Η.) α. Εάν το κτίριο έχει χώρους που αντιστοιχούν σε θέσεις του πίνακα όπου αντί συντελεστών, υπάρχουν παύλες, οι επιφάνειες των χώρων αυτών κατατάσσονται στις λοιπές επιφάνειες δηλ. στη στήλη (9). Εργατική δαπάνη (Τ.Α.Η.) x (Τ.H) x β. Ο παρών πίνακας δεν ισχύει για κτίρια των οποίων, η φέρουσα κατασκευή κατασκευάζεται από όπου (Τ.Α.Η.) Τελικός αριθμός ημερομισθίων. (Τ.Η.) Τεκμαρτό ημερομίσθιο συνεργεία στεγασμένων επαγγελμάτων. Για τα κτίρια αυτά ισχύει ο πίνακας 2. όπως αυτό καθορίζεται από το Ι.Κ.Α γ. Ως ακάλυπτη επιφάνεια θα λαμβάνεται όσο η πραγματοποιούμενη από το κτίριο κάλυψη και σε καμιά περίπτωση μεγαλύτερη από την πραγματική ακάλυπτη επιφάνεια. Ειδικά στις προσθήκες κτιρίων και στα κτίρια γεωργικών εγκαταστάσεων δεν θα υπολογίζεται επιφάνεια ακάλυπτου χώρου. Προκαταβολή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, x x x, δ. Σε περίπτωση κτιρίου κατοικίας χωρίς φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, γίνεται μείωση των ημερών εργασίας της φάσης εκσκαφών και οικοδομικού σκελετού κατά τα 2/3. ε. Η στήλη (11) προκύπτει από την στήλη (10) πολ/ντας με Μέσο Ζυγισμένο Μειωτικό Συντελεστή (ΜΖΜΣ): 1,00 για τον αρ. ημερομ. από 1 έως 3.000, 0,90 για τον αρ. ημερομ. από έως , (ποσοστό προκαταβολής Χ Τελικό Αριθμό Ημερομισθίων Χ 0,85 για τον αρ. ημερομ. από έως και 0,80 για τον αρ. ημερομ. πάνω από Χ τεκμαρτό ημερομίσθιο) Χ ποσοστό εισφοράς) στ. Ο αριθμός ημερομισθίων που προκύπτει από την χρήση της στήλης (8) αφορά την περίφραξη του οικοπέδου με συρματόπλεγμα. Για διαφορετικό τρόπο περίφραξης και για άλλες εργασίες του περιβάλλοντος χώρου (τοιχεία, αναβαθμοί, πλακοστρώσεις κλπ.) χρησιμοποιείται επιπρόσθετα ο Πίνακας 3. ζ. Η 7 η γραμμή «πολυόροφα κτίρια πάρκινγκ» αφορά ολόκληρα κτίρια ή μέρη αυτών, είτε σε υπόγεια είτε σε άλλα επίπεδα. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

6 Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: Είδος κτιρίου ή εργασίας (ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο κατασκευής) Τελικός Αριθμός Ημερομισθίων (Ο οποίος προσδιορίζει την κατανομή του συνολικού αριθμού των ημερομισθίων σε ενδιάμεσες κατασκευαστικές φάσεις) είκτες κατανομής του συνολικού αριθμού των ημερομισθίων σε ενδιάμεσες κατασκευαστικές φάσεις Εκσκαφές και οικοδομικός σκελετός του κτιρίου (Κατασκ. Φάση 01) Τοιχοποιίες του κτιρίου (Κατασκ. Φάση 02) Επιχρίσματα του κτιρίου (Κατασκ. Φάση 03) άπεδα του κτιρίου (Κατασκ. Φάση 04) Χρωματισμός του κτιρίου (Κατασκ. Φάση 05) (1) (2) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1. Κατοικίες γενικώς 0.30 x 0.15 x 0.22 x 0.16 x 0.11 x 0.06 x Λοιπές εργασίες πλήρους αποπεράτω σης (Κατασκ. Φάση 06) 2. Γραφεία, Καταστήματα, Εμπορικά κέντρα, κλειστά θέατρα και κινηματογράφοι, Εκπαιδευτήρια, Ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, κλειστά κέντρα αναψυχής και εστιάσεως, Κοινωφελή ιδρύματα, Πνευματικά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων, Αρτοποιεία, Εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, Ιδιωτικές εκκλησίες, Κλειστά γυμναστήρια x 0.10 x 0.15 x 0.21 x 0.07 x 0.06 x 3. Ανωδομή ειδικών κτιρίων γραφείων, καταστημάτων και εμπορικών κέντρων στα οποία αθροιστικά οι όψεις προς κοινόχρηστους χώρους, τα δάπεδα και τα εσωτερικά χωρίσματα των χώρων εργασίας διαμορφώνονται από συνεργεία εστεγασμένων επαγγελμάτων. 4. Τουριστικά κτίρια γενικώς (Ξενοδοχεία, Μοτέλ κλπ), Νοσοκομεία, Κλινικές. 5. Βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια. Συνεργεία αυτοκινήτων. Επαγγελματικές αποθήκες πλην αγροτικών x 0.06 x 0.08 x 0.11 x 0.04 x 0.09 x 0.32 x 0.14 x 0.21 x 0.16 x 0.11 x 0.06 x 0.75 x 0.05 x 0.07 x 0.07 x 0.04 x 0.02 x 6. Πρατήρια βενζίνης, πλυντήρια 0.56 x 0.07 x 0.12 x 0.16 x 0.04 x 0.05 x 7. Πολυώροφα κτίρια πάρκινγκ 0.82 x 0.18 x 8. Ορνιθοτροφεία, γεωργικές αποθήκες, βουστάσια, χοιροστάσια και συναφή x 0.17 x 9. Αντικατάσταση στέγης 1.00 x 10. Κατεδαφίσεις (µε μηχανικά μέσα) 1.00 x Αθροίσματα Αφαιρούνται ημερομίσθια που αντιστοιχούν σε µη εκτελούμενες εργασίες στις εφαπτόμενες πλευρές κτιρίων που κατασκευάζονται σε επαφή µε υπάρχοντα κτίρια. Αφαιρούνται ημερομίσθια από την φάση εκσκαφές και οικοδομικός σκελετός ίσα µε τα 2/3 των ημερομισθίων της φάσης αυτής (Ισχύει µόνο για κτίρια κατοικιών χωρίς σκελετό από ωπλισμένο σκυρόδεμα) Κατανομή ημερομισθίων σε ενδιάμεσες φάσεις Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

7 Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων, των οποίων η φέρουσα κατασκευή κατασκευάζεται από συνεργεία εστεγασμένων επαγγελμάτων), ο οποίος προσδιορίζει τον αριθμό των ημερομισθίων εργατοτεχνιτών (μη εστεγασμένων επαγγελμάτων) ανά τ.μ. κτιρίου με τον οποίο υπολογίζονται οι, κατ ελάχιστον, καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Είδος κτιρίου ή εργασίας (ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο κατασκευής) Pilotis (ελεύθερος Χώρος) Υπόγεια Βοηθητικών χώρων Αριθμός ημερομισθίων ανά τ.μ. ( για κάθε είδος χώρου) Στεγασμένοι Ισόγειοι χώροι στάθμευσης Ημιυπαίθριοι χώροι Ασκεπείς πισίνες και σιντριβάνια Ακάλυπτοι χώροι Λοιπές επιφάνειες (χώροι κύριας χρήσης, είσοδοι, πλατύσκαλα, κλιµακοστάσια, W.C., αποθήκες σε ισόγεια και ορόφους κ.λ.π.) Αριθμός Ημερομισθίων (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 0.15 X 0.81 X 0.15 X 0.39 X 0.45 X 0.06 X 0.54 X 1. Κατοικίες γενικώς 2. Γραφεία, Καταστήματα, Εμπορικά κέντρα, κλειστά θέατρα και κινηματογράφοι, Εκπαιδευτήρια, Ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, κλειστά κέντρα αναψυχής και εστιάσεως, Κοινωφελή ιδρύματα, Πνευματικά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων, Αρτοποιεία, Εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, Ιδιωτικές εκκλησίες, Κλειστά γυμναστήρια X 0.15 X 0.36 X 0.45 X 0.05 X 0.47 X Τελικός Αριθμός Ημερομισθίων 3. Ανωδομή ειδικών κτιρίων γραφείων, καταστημάτων και εμπορικών κέντρων, στα οποία αθροιστικά οι όψεις προς κοινόχρηστους χώρους, τα δάπεδα και τα εσωτερικά χωρίσματα των χώρων εργασίας διαμορφώνονται από συνεργεία εστεγασμένων επαγγελμάτων X 0.15 X 0.36 X 0.45 X 0.05 X 0.41 X 4. Τουριστικά κτίρια γενικώς (Ξενοδοχεία, Μοτέλ κλπ), Νοσοκομεία, Κλινικές X 0.17 X 0.46 X 0.45 X 0.06 X 0.61 X 5. Βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια, συνεργεία αυτοκινήτων, επαγγελματικές αποθήκες πλην αγροτικών X 0.45 X 0.03 X 0.16 X 6. Πρατήρια βενζίνης, πλυντήρια 7. Πολυώροφα κτίρια πάρκινγκ 8. Ορνιθοτροφεία, γεωργικές αποθήκες, βουστάσια, χοιροστάσια και συναφή X 0.31 X 0.14 X 0.14 X 0.13 X Συνολικός αριθμός ημερομισθίων (Α.Η.) παρόντος Πίνακα X 0.04 X 0.32 X 0.16 X 0.13 X ΜΖΜΣ _, (4 δεκαδικά ψηφία) Συνολικός αριθμός ημερομισθίων (Α.Η.) Πίνακα 1 (εφόσον έχει συμπληρωθεί τέτοιος) Συνολικός αριθμός ημερομισθίων (Α.Η.) : Εργατική δαπάνη (Τ.Α.Η.)x (Τ.H) x, Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ όπου (Α.Η.) Τελικός αριθμός ημερομισθίων. (Τ.Η.) τεκμαρτό ημερομίσθιο όπως αυτό καθορίζεται από το Ι.Κ.Α α. Εάν το κτίριο έχει χώρους που αντιστοιχούν σε θέσεις του πίνακα όπου αντί συντελεστών, υπάρχουν παύλες, οι επιφάνειες των χώρων αυτών κατατάσσονται στις λοιπές επιφάνειες δηλ. στη στήλη (9). β. Ως ακάλυπτη επιφάνεια θα λαμβάνεται όσο η πραγματοποιούμενη από το κτίριο κάλυψη και σε καμιά περίπτωση μεγαλύτερη από την πραγματική ακάλυπτη επιφάνεια. Ειδικά στις προσθήκες κτιρίων και στα κτίρια γεωργικών εγκαταστάσεων δεν θα υπολογίζεται επιφάνεια ακάλυπτου χώρου. γ. Η στήλη (11) προκύπτει από την στήλη (10) πολ/ντας με Μέσο Ζυγισμένο Μειωτικό Συντελεστή (ΜΖΜΣ): 1,00 για τον αρ. ημερομ. από 1 έως 3.000, 0,90 για τον αρ. ημερομ. από έως , 0,85 για τον αρ. ημερομ. από έως και 0,80 για τον αρ. ημερομ. πάνω από δ. Ο αριθμός ημερομισθίων που προκύπτει από την χρήση της στήλης (8) αφορά την περίφραξη του οικοπέδου με συρματόπλεγμα. Για διαφορετικό τρόπο περίφραξης και για άλλες εργασίες του περιβάλλοντος χώρου (τοιχεία, αναβαθμοί, πλακοστρώσεις κλπ.) χρησιμοποιείται επιπρόσθετα ο Πίνακας 3. ε. Η 7 η γραμμή «πολυόροφα κτίρια πάρκινγκ» αφορά ολόκληρα κτίρια ή μέρη αυτών, είτε σε υπόγεια είτε σε άλλα επίπεδα. Προκαταβολή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, x x x, (ποσοστό προκαταβολής Χ Τελικό Αριθμό Ημερομισθίων Χ Χ τεκμαρτό ημερομίσθιο) Χ ποσοστό εισφοράς)

8 Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΕΡΓΟ : ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ : ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Που προσδιορίζει τον αριθμό των ημερομισθίων ανά μονάδα οικοδομικής εργασίας και οι οποίες αναφέρονται στον αναλυτικό Προϋπολογισμό του έργου. Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΑ Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕ- ΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΝΑ ΜΟΝΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Ε Σ ΕΡΓΑΣΙΑ Σ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕ- ΡΟΜΙΣΘΙΩΝ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις με μηχανικά μέσα (περιλαμβάνεται φόρτωση, μεταφορά κλπ.) Μ3 0, Γενικές εκσκαφές ημιβραχώδεις με μηχανικά μέσα εκτός κομπρεσέρ (περιλαμβάνεται φόρτωση, μεταφορά κλπ.) Μ3 0, Γενικές εκσκαφές βραχώδεις με μηχανικά μέσα εκτός κομπρεσέρ (περιλαμβάνεται φόρτωση, μεταφορά κλπ.) Μ3 0, Εκσκαφές θεμελίων γαιώδεις με μηχανικά μέσα (περιλαμβάνεται φόρτωση, μεταφορά κλπ.) Μ3 0, Εκσκαφές θεμελίων ημιβραχώδεις με μηχανικά μέσα εκτός κομπρεσέρ (περιλαμβάνεται φόρτωση, μεταφορά κλπ.) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΤΙ ΚΗ ΦΑΣΗ Μ3 0, Εκσκαφές θεμελίων βραχώδεις με μηχανικά μέσα εκτός κομπρεσέρ (περιλαμβάνεται φόρτωση, μεταφορά κλπ.) Μ3 0, Επιχώσεις με μηχανικά μέσα (περιλαμβάνεται φόρτωση, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση κλπ.) Μ3 0, Εκσκαφές γαιώδεις με τα χέρια (περιλαμβάνεται φόρτωση, μεταφορά κλπ.) Μ3 0, Εκσκαφές ημιβραχώδεις με τα χέρια ή κομπρεσέρ (περιλαμβάνεται φόρτωση, μεταφορά κλπ.) Μ3 0, Εκσκαφές βραχώδεις με τα χέρια ή κομπρεσέρ (περιλαμβάνεται φόρτωση, μεταφορά κλπ.) Μ3 0, Επιχώσεις πάσης φύσεως με τα χέρια (περιλαμβάνεται φόρτωση, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση κλπ.) Μ3 0, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ (με τα χέρια ή κομπρεσέρ) 2.01 Καθαίρεση ωπλ. σκυροδέματος Μ3 1, Καθαιρέσεις σκυροδεμάτων δαπέδων (άοπλο ή ωπλισμένο με πλέγμα) Μ3 0, Καθαίρεση πλινθοδομής συνήθους κονιάματος Μ3 0, Καθαίρεση πλινθοδομής ισχυρού κονιάματος Μ3 0, Καθαίρεση πλινθοδομών πάσης φύσεως Μ3 0, Καθαίρεση επιχρισμάτων Μ2 0, Καθαίρεση τοίχων, εκ πλινθοδομών για διάνοιξη ανοίγματος (θυρών, παραθύρων κλπ.) τεμ. 0, Αποξήλωση ξύλινων ή μεταλλικών κουφωμάτων μετά των κασωμάτων τους Μ2 0, Αποξήλωση κεραμιδιών στέγης (κεραμίδια καρφωτά, δετά ή κολυμπητά) Μ2 0, Αποξήλωση σκελετού (ζευκτών κλπ.) στέγης πάσης φύσεως Μ2 0, Αποξήλωση κυματοειδών φύλλων επικάλυψης πάσης φύσεως (αμιαντοτσιμέντου, μεταλλικών κλπ.) Μ2 0, Αποξήλωση δαπέδων εκ φυσικών ή τεχνικών πλακών ή πλακιδίων ή μαρμάρων πάσης φύσεως Μ2 0, Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων Μ2 0, Αποξήλωση υγρομόνωσης με ασφαλτόπανο ή μεμβράνη Μ2 0, Αποξήλωση θερμομόνωσης πάσης φύσεως Μ2 0, Απομάκρυνση και φόρτωση δια χειρών πάσης φύσεως προϊόντων καθαιρέσεων ή αποξηλώσεων Μ3 0, ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ 3.01 Ωπλισμένα σκυροδέματα Μ3 0, Ελαφρά ωπλ. σκυροδέματα (με πλέγμα) Μ3 0, Ελαφρομπετόν πάσης φύσεως (BETOCEL, περλιτόδεμα κλπ.) Μ3 0, Άοπλο σκυρόδεμα (GROS-BETON) Μ3 0, Εξισωτικές στρώσεις (γεμίσματα δαπέδων με γαρμπιλομπετόν, ελαφρομπετόν κλπ) Μ2 0, Επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος Μ2 0, Σενάζ δρομικά Μ.Μ. 0, Σενάζ μπατικά Μ.Μ. 0, Μανδύες έγχυτου σκυροδέματος (οπλισμός, ξυλότυπος, σκυρόδεμα) Μ3 1, Μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος(οπλισμός, σκυρόδεμα) Μ2 0, Βάσεις ανεμογεννητριών (εφόσον δεν υπάρχει προϋπολογισμός) Μ3 0, Ωπλισμένο σκυρόδεμα αντιστήριξης πρανών βαθέων εκσκαφών Μ3 0, Ωπλισμένα σκυροδέματα περιβάλλοντος χώρου Μ3 0, ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ 4.01 Λιθοδομές με αργούς λίθους Μ2 0, Λιθοδομές με λαξευτούς λίθους (λάξευμα επι τόπου) Μ2 0, Πλινθοδομές δρομικές Μ2 0, Πλινθοδομές μπατικές Μ2 0, Τσιμεντοπλινθοδομές Μ2 0, Πλινθοδομές εξ ελαφρών πλίνθων (κισσηροπλινθοδομές, τύπου ALFA-BLOCK κλπ.) Μ2 0, ιακοσμητικά τούβλα και υαλότουβλα Μ2 0, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 5.01 Ασβεστοτσιμεντοκονιάματα τριπτά Μ2 0, Τσιμεντοκονιάματα τριπτά (με ή χωρίς μονωτικά πρόσμικτα) Μ2 0, Ασβεστοτσιμεντοκονιάματα με τελευταία στρώση σαγρέ Μ2 0, Επιχρίσματα τύπου αρτιφισιέλ Μ2 0, Επιχρίσματα με τελευταία στρώση πεταχτή (χωριάτικου τύπου) Μ2 0, Επιχρίσματα τραβηχτά Μ.Μ. 0, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ 6.01 Με κεραμικά πλακάκια κολλητά Μ2 0, Με κεραμικά πλακάκια με χρήση τσιμεντοκονιάματος Μ2 0,108 03

9 6.03 Με ξύλο Μ Με διακοσμητικά τούβλα Μ2 0, Με τεχνητές ή φυσικές πλάκες ή πέτρα (π.χ. σχιστόλιθοι κλπ.) Μ2 0, Με ορθομαρμάρωση Μ2 0, Με φύλλα μεταλλικά (αλουμινίου κλπ) Μ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΕ ΩΝ 7.01 Με τσιμεντοκονίαμα Μ2 0, Με τσιμεντόπλακες πάσης φύσεως Μ2 0, Με γαρμπιλομωσαϊκό (χωρίς λειότριψη και στίλβωση) Μ2 0, Με μωσαϊκό λευκού τσιμέντου (χωρίς λειότριψη και στίλβωση) Μ2 0, Με φυσικές πλάκες (Καρύστου κλπ.) Μ2 0, Με πλάκες μαρμάρου (χωρίς λειότριψη και στίλβωση) Μ2 0, Με κεραμικά πλακάκια Μ2 0, Με ξύλινα δάπεδα καρφωτά επί καδρονίων (χωρίς τρίψιμο και βερνίκωμα ) Μ2 0, Με ξύλινα κολλητά δάπεδα (χωρίς τρίψιμο και βερνίκωμα) Μ2 0, Με πλαστικά πλακάκια ή τάπητα (πλαστικό, μοκέτα κλπ.) Μ Λειότριψη και στίλβωση δαπέδων μωσαϊκών ή μαρμάρων Μ2 0, Τρίψιμο και βερνίκωμα ξύλινων δαπέδων Μ2 0, ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 8.01 Υγρομόνωση με πάσης φύσεως μεμβράνες ή ασφαλτόπανα Μ2 0, Υγρομόνωση με πάσης φύσεως επαλειφόμενο υλικό Μ2 0, Θερμομόνωση με τοποθέτηση πάσης φύσεως θερμομονωτικών πλακών Μ2 0, ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 9.01 Ποδιές, κατώφλια, επίστρωση στέψεων στηθαίων 9.02 Επένδυση βαθμίδων (πάτημα, ρίχτι ) 9.03 Σκαλομέρια Ζεύγο ς 9.04 Σοβατεπιά 10. ΨΕΥ ΟΡΟΦΕΣ Μ.Μ. Μ.Μ. Μ.Μ. 0, , , , Επίχρισμα σε μεταλλικό πλέγμα Μ2 0, Από γυψοσανίδες Μ Από πλάκες ορυκτών ινών με μεταλλικό σκελετό Μ Από ξύλο Μ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ Επικεράμωση με κεραμίδια κολυμπητά Μ2 0, Επικεράμωση με κεραμίδια καρφωτά ή δετά Μ2 0, Ξύλινος σκελετός στέγης εδραζόμενος Μ2 0, Ξύλινος σκελετός στέγης αυτοφερόμενος Μ2 0, Επικάλυψη με σχιστόπλακες εν ξηρώ Μ2 0, Επικάλυψη με σχιστόπλακες κολυμπητές Μ2 0, Επικάλυψη με κυματοειδείς πλάκες αμιαντοτσιμεντου, πλαστικού, μεταλλικές κλπ. Μ2 0, ΣΤΗΘΑΙΑ Από ωπλισμένο σκυρόδεμα Μ.Μ. 0, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Υδροχρωματισμοί πάσης φύσεως Μ2 0, Πλαστικά απλά επί τοίχου Μ2 0, Πλαστικά ή ριπολίνες σπατουλαριστά επί τοίχου Μ2 0, Επαναχρωματισμός τοίχων με πλαστικά ή ριπολίνες Μ2 0, Χρωματισμοί ή επαναχρωματισμοί με ακρυλικό ή τσιμεντόχρωμα Μ2 0, Χρωματισμοί ή επαναχρωματισμοί με ρελιέφ Μ2 0, Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών Μ2 0, Χρωματισμοί σιδηρών επιφανειών Μ2 0, Χρωματισμοί σωλήνων και ξύλινων ή σιδηρών κουπαστών Μ.Μ. 0, Επαναχρωματισμός ξύλινων ή σιδηρών επιφανειών Μ2 0, Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών Μ2 0, ΙΑΦΟΡΑ Κατασκευή τζακιού τεμ. 2, Καμινάδα μετά ικριωμάτων Μ.Μ. 0, Ικριώματα ξύλινα ή σιδηρά Μ2 0, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ Ο αριθμός ημερομισθίων περιβάλλοντος χώρου προκύπτει με την προμέτρηση των εργασιών και εφαρμογή του παρόντος πίνακος. ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ : 06 Προκαταβολή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, x x x, (ποσοστό προκαταβολής Χ Σύνολο Ημερομισθίων Χ Χ Μέσο ημερομίσθιο Χ ποσοστό εισφοράς) Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

10 2. Προκειμένου για ιδιωτικά τεχνικά έργα, οι καταβλητέες εισφορές υπολογίζονται επί της εργατικής δαπάνης, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Διευθυντού του αρμοδίου Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ, μετά από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικής και Στέγασης, που συντάσσεται με βάση τον αναλυτικό προϋπολογισμό των έργων, ο οποίος υποβάλλεται υπό μορφή ποσών δαπανών. Ο έλεγχος εισφορών διενεργείται κατά την εκκαθάριση των έργων με βάση το τελικώς υπολογισθέν Ποσοστό Εργατικής Δαπάνης (Π.Ε.Δ), κατ ανάλογη εφαρμογή των ισχυόντων στα σχετικά εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 40 του παρόντος. 2) Οι διατάξεις του άρθρου 39 του Κ.Α του ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ., όπως έχουν αντικατασταθεί με την αριθμ. Φ21/2930/ (ΦΕΚ 686, Β ) Υ.Α. και την αριθμ. Φ21/478/ (ΦΕΚ 252, Β ) Υ.Α., αντικαθίστανται ως εξής: Προκαταβολή και καταβολή εισφορών. 1. Για οικοδομικές εργασίες σε οικοδομικά έργα, που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 1 εδάφιο α του παρόντος Κανονισμού, ο κατά νόμο υπόχρεος καταβολής εισφορών οφείλει να προκαταβάλει, πριν από την έναρξη των εργασιών, ποσό εισφορών που αναλογεί στην δαπάνη του 1% των συνολικών ημερών εργασίας που καθορίζονται κατά το προηγούμενο άρθρο επί το εκάστοτε ισχύον τεκμαρτό ημερομίσθιο της 8 ης Ασφαλιστικής Κλάσης. Αν η συνολική οφειλή εισφορών δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της 8 ης Ασφαλιστικής Κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, τότε προκαταβάλλεται εξ ολοκλήρου. Στις περιπτώσεις που απαιτείται η έκδοση άδειας, η ανωτέρω προκαταβολή εισφορών καταβάλλεται πριν από την έκδοση της άδειας. Το ποσό της προκαταβολής συμψηφίζεται με το ποσό των εισφορών που δηλώνονται στις πρώτες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.). Υποχρέωση για προκαταβολή δεν υπάρχει για τα ιδιωτικά τεχνικά έργα και τα δημόσια έργα που διέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 38 του παρόντος Κανονισμού. 2. Η μη καταβολή των οφειλόμενων εισφορών μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται από το άρθρο 26 παρ. 3 του α.ν. 1846/51, όπως κάθε φορά ισχύει, συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων (προσθέτων τελών) που προβλέπονται από το άρθρο 27 του ιδίου νόμου όπως ισχύει κάθε φορά. 3. Για οικοδομικά και τεχνικά έργα του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Δημοσίων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας και γενικά για έργα που διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων, το ολικό ποσό των εισφορών που αναλογεί στην ασφάλιση των εργατοτεχνιτών οικοδόμων που απασχολήθηκαν κατά την διάρκεια του μήνα υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του α.ν. 1846/51 και καταβάλλεται σε χρήμα στην υπηρεσία του Ιδρύματος μέσα στην προθεσμία του άρθρου 26 παρ. 3 του α.ν. 1846/51, όπως ισχύει κάθε φορά. Αν οι εισφορές που πρέπει να καταβληθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και σε κάθε περίπτωση πριν την τελική πιστοποίηση εργασιών, σύμφωνα με τα παραπάνω, υπολείπονται αυτών που υπολογίζονται ως καταβλητέες με βάση το ποσοστό εργατικής δαπάνης, το οποίο καθορίστηκε αρχικά κατά το άρθρο 38 παρ. 3, 4 και 5 του παρόντος Κανονισμού, ο υπόχρεος καταβάλλει την επιπλέον διαφορά που προκύπτει, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη γνωστοποίησή της σ αυτόν από την αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος.

11 3) Οι διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του Κ.Α. του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., όπως έχουν αντικατασταθεί με την αριθμ. Φ21/2930/ (ΦΕΚ 686, Β ) Υ.Α. και την αριθμ. Φ21/478/ (ΦΕΚ 252, Β ) Υ.Α., αντικαθίστανται ως εξής : Συμπλήρωση εισφορών επιστροφή επιπλέον καταβληθεισών 1. Για τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα, αν προκύψει ότι οι ημέρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν υπερβαίνουν τις υπολογιζόμενες με τους συντελεστές του άρθρου 38 του παρόντος Κανονισμού, βάσει των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές, είτε λόγω μεταβολής του αρχικού σχεδίου, είτε από τον έλεγχο των μισθολογικών ή ανακεφαλαιωτικών καταστάσεων ή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) κατά την παρ. 8α του άρθρου 26 του α.ν. 1846/51, είτε από στοιχεία του έργου που δεν ελήφθησαν υπόψη στις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 38, ο υπόχρεος καταβολής των εισφορών εργοδότης, οφείλει να καταβάλει την επιπλέον διαφορά ασφαλιστικών εισφορών που προέκυψε. 2. Κατά την εκκαθάριση του λογαριασμού εισφορών ιδιωτικών οικοδομικών έργων, που διενεργείται σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια της παραγράφου αυτής, εφόσον δεν προκύψει λόγος μείωσης των ημερών εργασίας που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 38, τότε αυτές λογίζονται ότι έχουν σε κάθε περίπτωση πραγματοποιηθεί, έστω και εάν δεν συναρτώνται με την απασχόληση συγκεκριμένων προσώπων, και οι εισφορές που αναλογούν σε αυτές καθίστανται απαιτητές και καταλογίζονται από τα αρμόδια όργανα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. Μετά την διενεργηθείσα εκκαθάριση, τυχόν επιπλέον αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές επιστρέφονται στους εργοδότες, μετά από αίτησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 7 του α.ν. 1846/1951 όπως ισχύει. Κατά τον σχετικό έλεγχο που διενεργείται προκειμένου να εκκαθαρισθεί το έργο, πέραν της διεκπεραίωσης εκκρεμοτήτων (ορθή ασφαλιστική τακτοποίηση απασχολουμένων, διεκπεραίωση δηλώσεων απασχολήσεως εργατοτεχνιτών, διεκπεραίωση εκθέσεων επιτόπιων ελέγχων των αρμοδίων οργάνων ή άλλων εκκρεμοτήτων) και εφόσον το προκύπτον ποσό εισφορών από τις Ανακεφαλαιωτικές Καταστάσεις ή Α.Π.Δ. υπολείπεται του κατά το άρθρο 38 του παρόντος Κανονισμού υπολογιζόμενου ποσού, εξετάζονται τα ακόλουθα : α) Η τυχόν μεταβολή στο αρχικό σχέδιο, β) εάν συντρέχουν οι περιπτώσεις για τις οποίες στο άρθρο 38 παρ. 1 προβλέπεται μείωση των κατ ελάχιστα υπολογιζόμενων ημερών εργασίας, γ) εάν συντρέχει περίπτωση μείωσης των κατ ελάχιστα υπολογιζόμενων εισφορών λόγω προσωπικής απασχόλησης του κυρίου του έργου, του συζύγου και των α βαθμού συγγενών του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, Οι υπολογιζόμενες κατά το άρθρο 38 υποχρεωτικά καταβλητέες εισφορές, επί ιδιωτικών οικοδομικών έργων, μειώνονται συνεπεία αποδεδειγμένης προσωπικής απασχόλησης του κυρίου του έργου, του συζύγου και των α βαθμού συγγενών του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, εφόσον είναι οικοδόμοι και απασχολούνται σε εργασίες πρώτης μόνον κατοικίας, η οποία ανεγείρεται μετά από άδεια πολεοδομικού γραφείου ή άλλης δημόσιας αρχής και για επιφάνεια έως 150 τ.μ. χώρων βασικής χρήσης. Η προσωπική απασχόληση του οικοδόμου λαμβάνεται υπόψη για μεν την ειδικότητα του τεχνίτη, εφόσον αποδεδειγμένα έχει ασφαλισθεί, οποτεδήποτε, με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου για εξακόσιες (600) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, για δε την ειδικότητα του βοηθού ή εργάτη, εφόσον αποδεδειγμένα έχει ασφαλισθεί, οποτεδήποτε, με τις διατάξεις του ίδιου κεφαλαίου για εκατό (100) τουλάχιστον ημέρες εργασίας. Η μείωση των εισφορών λόγω προσωπικής απασχόλησης του κυρίου του έργου, του συζύγου και του α βαθμού συγγενών του δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά φάση το 30% των κατά το άρθρο 38 υπολογιζόμενων ως υποχρεωτικά καταβλητέων εισφορών του

12 πίνακα 1 ή συνολικά το 30% των κατά το άρθρο 38 υπολογιζόμενων ως υποχρεωτικά καταβλητέων εισφορών του πίνακα 2. Ειδικά, προκειμένου για εργασίες επαναχρωματισμών, και μόνον γι αυτές, αφενός δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών λόγω προσωπικής απασχόλησης η ιδιότητα του οικοδόμου και αφετέρου δεν υφίσταται περιορισμός ως προς το ποσοστό μείωσης των υποχρεωτικά καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών λόγω προσωπικής απασχόλησης. Για τη μείωση του ποσού των εισφορών στις προαναφερόμενες περιπτώσεις απαιτείται η προσωπική απασχόληση του κυρίου του έργου, του συζύγου και των α βαθμού συγγενών του, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, να γνωστοποιείται στην υπηρεσία του Ιδρύματος πριν από την έναρξη της απασχόλησης σε κάθε φάση εργασίας. Δεν λαμβάνεται υπόψη κάθε εκ των υστέρων γνωστοποίηση προσωπικής απασχόλησης στην υπηρεσία του Ιδρύματος, δ) εάν συντρέχουν περιπτώσεις εργασιών κατασκευής ξύλινων πατωμάτων, βιομηχανικών δαπέδων, εργασιών τοιχοποιίας με γυψοσανίδες ή με άλλα υλικά, όπως πάνελ, τσιμεντοσανίδες, έτοιμες τοιχοποιίες, εσωτερικά και περιμετρικά, και μαρμαρικών εργασιών. Οι μειούμενες ημέρες υπολογίζονται ποσοστιαία, με βάση το ποσοστό της επιφάνειας εργασίας που εκτελέστηκε από μόνιμο προσωπικό στεγασμένης επιχείρησης μετά από προσκόμιση τεχνικής έκθεσης πολιτικού μηχανικού. Καταλαμβάνει και τις φάσεις εργασιών που δεν εκτελέσθηκαν εξ αιτίας των εργασιών αυτών, όπως π.χ. εργασιών σοβάδων λόγω μη εκτέλεσης εργασιών τοιχοποιίας, ε) εάν συντρέχουν περιπτώσεις εργασιών κατασκευής μεταλλικών στεγών και ξύλινων αυτοφερόμενων. Ο αριθμός των μειούμενων ημερών εργασίας προκύπτει από το γινόμενο του πολλαπλασιασμού του συντελεστή 0,15 επί την επιφάνεια (τ.μ.) της στέγης. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις (δ) και (ε) της παραγράφου αυτής, προϋπόθεση για την μείωση των ημερών εργασίας αποτελεί η απόδειξη της εκτέλεσης των εργασιών από προσωπικό επιχείρησης που ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. με τις κοινές διατάξεις ή από πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και για την ιδιότητα του αυτή υπάγεται σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, στ) εάν συντρέχουν περιπτώσεις εργασιών τοιχοποιίας από ελαφρού τύπου υλικά, όπως τσιμεντόλιθοι, τύπου ALFA BLOCΚ, YTONG, οι μειούμενες ημέρες υπολογίζονται σε ποσοστό 30% της κατασκευαστικής φάσης «τοιχοποιία» του πίνακα 1 του άρθρου 38 του παρόντος Κανονισμού, που αντιστοιχούν στα τ.μ της τοιχοποιίας που εκτελέστηκε με την μέθοδο αυτή. Προϋπόθεση αποτελεί η προσκόμιση τεχνικής έκθεσης πολιτικού μηχανικού, η οποία συνοδεύεται από σχετικό φωτογραφικό υλικό, ζ) για έργα του πίνακα 1 και εργασίες του πίνακα 3, εάν αποδεικνύεται ιδιαιτερότητα στην κατασκευή του έργου ή μέρους αυτού ή μη εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών δια των συμβατικών μεθόδων ή εκτέλεση εργασιών με ειδικά υλικά, για τις οποίες απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις και τεχνικές που παρέχονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό ασφαλιζόμενο με τις κοινές διατάξεις, δύνανται να μειωθούν οι κατά το άρθρο 38 υπολογιζόμενες κατ ελάχιστα απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης. Οι μειωμένες ημέρες υπολογίζονται βάσει ποσοστού μείωσης όπως προβλέπεται για κάθε περίπτωση. Αυτό το ποσοστό μείωσης εφαρμόζεται στον αριθμό των ημερομισθίων της κατασκευαστικής φάσης που αντιστοιχούν σε εργασίες που δεν εκτελέσθηκαν δια των συμβατικών μεθόδων ή εκτελέσθηκαν από προσωπικό στεγασμένης επιχείρησης. Προϋποθέσεις για τη μείωση αποτελούν: η προσκόμιση τεχνικής έκθεσης πολιτικού μηχανικού, η διαπίστωση των επικαλουμένων ιδιαιτεροτήτων στα κτίρια από τα αρμόδια ασφαλιστικά όργανα, η προσκόμιση τιμολογίων, όπου απαιτείται, και η απόδειξη της ασφάλισης του απασχοληθέντος προσωπικού από τις επιχειρήσεις που τους απασχόλησαν (ασφάλιση με τις κοινές διατάξεις) ή, εφόσον εκτελέσθηκαν από τους ίδιους τους στεγασμένους επιχειρηματίες, η ασφάλισή τους στον Ο.Α.Ε.Ε. ή σε άλλον φορέα Κύριας ασφάλισης.

13 Η περίπτωση (ζ) καταλαμβάνει και τις φάσεις εργασιών οι οποίες δεν εκτελέσθηκαν εξ αιτίας του γεγονότος ότι μια προγενέστερη φάση εργασιών δεν εκτελέστηκε, όπως οι μειώσεις από τα κατ ελάχιστα απαιτούμενα ημερομίσθια για τοιχοποιία με πάνελ, η οποία συνεπάγεται και μείωση από τη φάση των σοβάδων. Ενδεικτικές περιπτώσεις: Επενδύσεις τοίχων ή οροφής με γυψοσανίδες ή άλλα υλικά. Δυνατότητα μείωσης έως και 100% από τα ημερομίσθια που αναλογούν στα τ.μ. της φάσης εργασιών «επιχρίσματα» του πίνακα 1 που δεν εκτελέστηκαν, Εργασίες σοβάδων (κυρίως εξωτερικών) με ανάμιξη χρώματος και εξ αυτού μη εκτελέσεως στις επιφάνειες αυτές εργασιών χρωματισμών. Δυνατότητα μείωσης έως και 80% από τα ημερομίσθια που αναλογούν στα τ.μ. της φάσης εργασιών «χρωματισμοί» του πίνακα 1 που δεν εκτελέστηκαν, Υπόγειων χώρων προοριζόμενων για κύρια χρήση για τις φάσεις εργασιών που εξωτερικά του κτιρίου δεν θα εκτελεσθούν λόγω του ότι καλύπτονται από το έδαφος. Δυνατότητα μείωσης έως και 100% από τα ημερομίσθια που αναλογούν στα τ.μ. των φάσεων εργασιών «επιχρίσματα» και «χρωματισμοί» του πίνακα 1 που δεν εκτελέστηκαν, Εργασίες εξωτερικών ή εσωτερικών επενδύσεων τοιχοποιίας με υλικά θερμομόνωσης. Δυνατότητα μείωσης έως και 100% από τα ημερομίσθια που αναλογούν στα τ.μ. των φάσεων εργασιών «επιχρίσματα» και «χρωματισμοί» του πίνακα 1 που εκτελέστηκαν με την μέθοδο αυτή, Εργασίες καθαίρεσης δομικών υλικών που περιέχουν αμίαντο. Δυνατότητα μείωσης έως και 100% από τις ημέρες εργασίας που προκύπτουν με βάση τον πίνακα 3 και οι οποίες εκτελέστηκαν από προσωπικό στεγασμένης επιχείρησης, Επικαλύψεις δαπέδων από πλαστικά ειδικής μορφής (πλαστικά πλακάκια) ή ειδικών μορφών επεξεργασμένου ξύλου (Laminate). Δυνατότητα μείωσης έως και 30% από τα ημερομίσθια που αναλογούν στα τ.μ. της φάσης εργασιών «δάπεδα» του πίνακα 1 που εκτελέστηκαν με την μέθοδο αυτή. η) εάν για κτίρια για τα οποία ο φέρων οργανισμός κατασκευάζεται από προσωπικό στεγασμένης επιχείρησης που ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. με τις κοινές διατάξεις και λόγω αυτού ο κατ ελάχιστα απαιτούμενος αριθμός ημερών εργασίας, κατά την αναγγελία του έργου στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ, προσδιορίζεται με την χρήση του πίνακα 2, διαπιστωθεί τόσο από την αυτοψία, όσο και από έγγραφα στοιχεία (τεχνική περιγραφή, συμφωνητικά κ.λ.π.), ότι όλες οι εργασίες (τοιχοποιίας, σοβάδων, χρωμάτων, δαπέδων κ.λ.π.) εκτελούνται στην έδρα της επιχείρησης που κατασκευάζει το κτίριο και μεταφέρεται ολόκληρο ή κατά τμήματα στο χώρο του έργου, δύναται η εκκαθάριση να γίνει με τις πράγματι απαιτούμενες ημέρες για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν επί τόπου του έργου, με προσδιορισμό αυτών με τον πίνακα 3 και αντίστοιχη μείωση των ημερομισθίων που υπολογίσθηκαν με τον πίνακα 2. Προϋπόθεση είναι η ύπαρξη στοιχείων (συμφωνητικό μεταξύ εργοδότη και εργολάβου εταιρείας, Υπεύθυνη Δήλωση εργοδότη και εργολάβου για την μέθοδο κατασκευής), η απόδειξη ασφάλισης των απασχολούμενων από την κοινή επιχείρηση, καθώς και η διαπίστωση ή η πιστοποίηση της μεθόδου κατασκευής και του τρόπου μεταφοράς και τοποθετήσεως από τους αρμόδιους υπαλλήλους των Υποκαταστημάτων ή από την Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος. Καταλαμβάνει και περιπτώσεις ολόκληρων ξύλινων κατασκευών για κύρια ή βοηθητική χρήση.

14 3. Για οικοδομικά και τεχνικά έργα του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Δημοσίων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας και γενικά για έργα που διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων: α) Για συμβάσεις έργων μέχρι του ύψους του 100πλασίου μηνιαίου ορίου αποδοχών υπολογιζόμενου με το 25πλάσιο τεκμαρτό ημερομίσθιο της 28 ης ασφαλιστικής κλάσης, το ποσοστό εργατικής δαπάνης (Π.Ε.Δ.) υπολογίζεται από τα αρμόδια όργανα του Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ απογραφής των έργων. β) Για συμβάσεις έργων ύψους μεταξύ του 100πλασίου και 800πλασίου του μηνιαίου ορίου αποδοχών υπολογιζόμενου με το 25πλάσιο τεκμαρτό ημερομίσθιο της 28 ης ασφαλιστικής κλάσης, για τον υπολογισμό του Π.Ε.Δ. γνωμοδοτεί, πριν από την έκδοση απόφασης Δ/ντού Υποκαταστήματος, η Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης του Ιδρύματος. γ) Για συμβάσεις δημοσίων έργων ύψους μεγαλύτερου από το 800πλάσιο μηνιαίου ορίου αποδοχών υπολογιζόμενου με το 25πλάσιο τεκμαρτό ημερομίσθιο της 28 ης ασφαλιστικής κλάσης, για τον υπολογισμό του Π.Ε.Δ. απαιτείται, πριν από την έκδοση απόφασης Δ/ντού Υποκαταστήματος, η γνωμοδότηση από το Ανώτατο Τεχνικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, μετά από εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικής και Στέγασης. δ) Για οικοδομικές και τεχνικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό, καθώς και για εργασίες που ορίζονται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος, το Π.Ε.Δ. καθορίζεται με απόφαση του Δ/ντή του οικείου Υποκαταστήματος μετά από έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος ε) Κατά των αποφάσεων Διευθυντών για προσδιορισμό του Π.Ε.Δ δύνανται να ασκούνται τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις διοικητικά ένδικα μέσα. στ) Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 120 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενστάσεις που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων Δ/ντών Υποκαταστημάτων, είτε οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται μετά από έκθεση του αρμοδίου ασφαλιστικού οργάνου του Υποκαταστήματος (υπολογισμός Π.Ε.Δ. από το υποκατάστημα) είτε μετά από γνωμοδότηση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος (Δ/νση Τεχνικής και Στέγασης, Ανώτατο Τεχνικό Συμβούλιο), αποστέλλονται και εξετάζονται, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος. ζ) Μετά το πέρας των εργασιών και την προσκόμιση τελικής πιστοποίησης εργασιών (τελικού λογαριασμού), προσδιορίζεται από τα προαναφερόμενα όργανα η τελική εργατική δαπάνη των εργασιών και ακολουθεί ο, κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, έλεγχος για την εκκαθάριση των έργων και τη διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων (ορθή ασφαλιστική τακτοποίηση απασχολουμένων, διεκπεραίωση δηλώσεων απασχολήσεως εργατοτεχνιτών, διεκπεραίωση εκθέσεων επιτόπιων ελέγχων των αρμοδίων οργάνων ή άλλων εκκρεμοτήτων). Στο στάδιο αυτό, εφόσον από στοιχεία που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος και από τον διενεργηθέντα έλεγχο προκύψει ότι οι καταβληθείσες εισφορές υπερβαίνουν τις πράγματι οφειλόμενες για την ασφάλιση των απασχοληθέντων εργατών, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις και τις Εκθέσεις Ελέγχου Οικοδομικών Εργασιών, οι επιπλέον καταβληθείσες εισφορές επιστρέφονται άτοκα στο δικαιούχο, ύστερα από αίτησή του. Στις περιπτώσεις που οι, με βάση τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις ή τις Εκθέσεις Ελέγχου Οικοδομικών Έργων, εισφορές υπολείπονται αυτών που προσδιορίζονται με βάση την τελική προσδιορισθείσα εργατική δαπάνη σε ποσοστό έως και 10%, η εκκαθάριση ενεργείται χωρίς περαιτέρω έλεγχο. Για τις περιπτώσεις που το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου είναι μεγαλύτερο του 10%, στο σχετικό έλεγχο που ενεργείται, πέραν των στοιχείων που προβλέπονται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία (στοιχεία απασχόλησης και αμοιβής), εξετάζονται και συγκεκριμένα στοιχεία, όπως τυχόν μη προσκόμιση Αναλυτικών Πινάκων Εργασιών, συμπληρωματικές συμβάσεις, ημερολόγιο έργου, φορολογικά στοιχεία, κ.α..

15 4) Οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης ισχύουν για έργα που θα απογραφούν στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ από την πρώτη του επόμενου μήνα της δημοσίευσης της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και για έργα που έχουν απογραφεί πριν την ημερομηνία αυτή και δεν έχει γίνει εκκαθάριση εισφορών, εξαιρουμένης μόνο, για τα μη εκκαθαρισμένα έργα, της υποχρέωσης προσκόμισης πίνακα 3 για εκτέλεση εργασιών στον ακάλυπτο χώρο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Α. Μπέζα 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 4. Γραφείο κας Γεν. Δ/ντριας Κ.Α. 5. Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης (Δ15) 6. Δ/νση ΚΑΜΑ (Δ13) Τμήμα Α

16

03 ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

03 ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

του άρθρου 39 και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

του άρθρου 39 και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πίνακας περιεχομένων Αριθμ. Φ.11321/19423/1405/15.12.2014 Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 38, του άρθρου 39 και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 38, του άρθρου 39 και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

ΘΕΜΑ : «Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 38, του άρθρου 39 και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ A ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ 42 ΤΗΣ Α.Π. ΟΙΚΟ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ 42 ΤΗΣ Α.Π. ΟΙΚΟ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ 42 ΤΗΣ Α.Π. ΟΙΚΟ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Για ιδιωτικά οικοδοµοτεχνικά έργα των πινάκων 1 και 2 του άρθρου 38 του Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ, συµπληρώνεται η κατασκευαστική φάση (πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1A. Αριθμός ημερομισθίων ανά τ.μ. ( για κάθε είδος χώρου) Στεγασμένοι Ισόγειοι χώροι στάθμευσης. Ημιυπαίθριοι χώ ροι

ΠΙΝΑΚΑΣ 1A. Αριθμός ημερομισθίων ανά τ.μ. ( για κάθε είδος χώρου) Στεγασμένοι Ισόγειοι χώροι στάθμευσης. Ημιυπαίθριοι χώ ροι ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΟΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΙΝΑΚΑΣ 1A (Ο οποίος προσδιορίζει τον αριθμό τω ν ημερομισθίων εργατοτεχνιτώ ν μη εστεγασμένω ν επαγγελμάτω ν ανά τ.μ. κτιρίου με τον οποίο υπολογίζονται οι κα τ' ελάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εσκαφές γαιώδεις κ.μ 3,22 22 70.84 1.02 Γενικές εσκαφές ημιβραχώδεις κ.μ 3,22 0 0 1.03 Γενικές εσκαφές βραχώδεις κ.μ 11,74 0 0 1.04 Εσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ».

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ». ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ». Σχετ. Εγκ.: 7/93, 74/96, 16/97. Κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή το αρθρ. 18 του Ν. 2972/01 που δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Αριθμ. Πρωτ. Ε41 / 40 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής.

ΓΕΝΙΚΑ. Αριθμ. Πρωτ. Ε41 / 40 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής. ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ Αθήννα 27 // 2 // 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ21/478/18.3.1997 ΦΕΚ 252/τ. Β/1.4.1997. Απόφαση Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ21/478/18.3.1997 ΦΕΚ 252/τ. Β/1.4.1997. Απόφαση Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εχοντας υπόψη: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ21/478/18.3.1997 ΦΕΚ 252/τ. Β/1.4.1997 Απόφαση Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 861/1979 (Α2). 2. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 2010 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2000,00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2000,00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200,00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Εισηγητής Τσουμάνης Κων/νος Εργατολόγος - Νομικός Σύμβουλος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (1 η Προκήρυξη)) ΘΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δήλωση έργου Αναλυτική περιοδική δήλωση Ένσημα ΙΚΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ - ΑΜΟΕ (1) Υπόχρεος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3480 23 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.11321/19423/1405 Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 38, του άρ θρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. Εισφορές για Οικοδοµικά έργα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. Εισφορές για Οικοδοµικά έργα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) Θέµα: Εισφορές για Οικοδοµικά έργα Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 311, 312 & 313

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 311, 312 & 313 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 3: «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 007-03 ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

02 ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦ Α ΛΙΣΤΙΚ Ω Ν ΕΙΣΦ ΟΡΩΝ ΛΟ ΓΩ ΕΦ ΑΠΤΟ Μ ΕΝΟ Υ ΚΤΙΡΙΟΥ Π ΙΝ Α ΚΑ 1 ΑΡΘΡΟΥ 38 ΚΑ ΙΚΑ.

02 ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦ Α ΛΙΣΤΙΚ Ω Ν ΕΙΣΦ ΟΡΩΝ ΛΟ ΓΩ ΕΦ ΑΠΤΟ Μ ΕΝΟ Υ ΚΤΙΡΙΟΥ Π ΙΝ Α ΚΑ 1 ΑΡΘΡΟΥ 38 ΚΑ ΙΚΑ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων

Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων ΑΔΑ:Β4411-ΙΩ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα: α Αθήνα, 23/1/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013)

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» (ΠΑΑ) ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ 2015 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2 000.00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2 000.00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200.00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: "Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων των άρθρων 38, 39 και 40 του Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ"

Θέµα: Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων των άρθρων 38, 39 και 40 του Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ Εγκύκλιος 16 Θέµα: "Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων των άρθρων 38, 39 και 40 του Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ" Κοινοποιούµε, για ενηµέρωση και εφαρµογή, την υπ αριθµ. Φ21/478/18.3.1997 απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2016) ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 66.293,03 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1) Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ ΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ ΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007 2013» (ΠΑΑ) ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΡΓΟ: Άρση επικινδυνότητας κτιρίων (χρήση 2017) Αρ.Μελ: 14/2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ.Φ.11321/22575/1810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / 4001195 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ :./ΔΠΝ/ΤΤΕΔ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣH Υ/Σ 5 ΠATMOY» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 0- ΑΞΟΝΑΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2413-500285 FAX: 2410-251339 e-mail: nerga@larissa-dimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β & Γ Tαχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Τ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ

Ο.Τ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ Ο.Τ.. ΑΝΑΠΤΥΞΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ Ο.Τ.. ΑΝΑΠΤΥΞΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ Τ.Π. ΑΞΟΝΑ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜ ΚΤΙΡΚ Γ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013

ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κ ΑΔ Ε ΙΔ ΙΚ ΟΤΗΤΑ ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013 7511 344910 152 162 7511 344500 152 162 7521 344910 152 162 7521 344500 152 162 7511 344460 166 164 7511 344501 166 164 7521 344460 166

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ 2013 ΟΜΑ Α Υ.01 Ισοπεδώσεις- ιαµορφώσεις ΚΑ 2000.00 Οµάδα Α Εργα Υποδοµης Υ.02 Σύνδεση µε δίκτυο ΕΗ ΚΑ 2000.00 Υ.03 Σύνδεση µε δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200.00 Υ.04 Σύνδεση µε δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. Ε41 / 104 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής

Αριθ. Πρωτ. Ε41 / 104 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΡ.:13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΡ.:13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.1.1999 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ: Ε41/7 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΡ.:13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Ε.. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (παρ. 1.2 της εγκ. 94/07)

1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Ε.. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (παρ. 1.2 της εγκ. 94/07) Αθήνα 24/10 /2008 Αριθµ. Πρωτ. E41/207 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 69 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή των ορίων των ημερησίων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 1/1-31/12/2003»

ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή των ορίων των ημερησίων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 1/1-31/12/2003» ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή των ορίων των ημερησίων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 1/1-31/12/2003» 1. Νέα όρια ημερησίων μισθών και νε'α τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Σε οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Δαναΐδων στον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού στην Αθήνα πρόκειται να ανεγερθεί τριώροφη οικοδομή µε υπόγειο και στέγη. Το

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων των άρθρων 38, 39 και 40 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ»

Θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων των άρθρων 38, 39 και 40 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ» Θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων των άρθρων 38, 39 και 40 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ» Σχετ.: Εγκ. 7/93, 74/96. Κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή την υπ'αριθμ. Φ21/478/18-3- 1997

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, 17/05/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝIKH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Τεύχος Υπολογισµών

ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Τεύχος Υπολογισµών ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΜΑΙΖΟΝΕΤΩΝ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Ιδιοκτήτης : ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ιεύθυνση : ΜΗΚΥΝΩΝ 9 ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.. 515/89 Φ.Ε.Κ. 219/89 Έργο προσθηκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γενικά περί κόστους των έργων Συντελεστές διαμόρφωσης του κόστους Γενικά περί προϋπολογισμού Κοστολόγηση τεχνικών κατασκευών Επιμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν Έργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2017 Θέση : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ \\\\\\ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες: κ.σκορδάρης Αναστάσιος,2310 831 912 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Β ΦΑΣΗ)» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Αθήνα, /10/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ/FAX : Αθήνα, /10/2015 Αριθ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ: κ. Κ. Κουτσοσίμου Θεσσαλονίκη, 12 Ιουνίου 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πληρ: κ. Κ. Κουτσοσίμου Θεσσαλονίκη, 12 Ιουνίου 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληρ: κ. Κ. Κουτσοσίμου Θεσσαλονίκη, 12 Ιουνίου 2017 Tηλ: 2313 323106 Αρ. Πρωτ. ΦΤΥ24/703/25970 ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας αποδεκτών ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κοστολόγηση Κατασκευής Προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση ιεροδούλων.

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση ιεροδούλων. ΘΕΜΑ: Ασφάλιση ιεροδούλων. Σας κοινοποιούμε: α)τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1/5-1-99 τ.α) για την «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Αρ. Μελέτης : 2 / 2017 Προϋπολογισμός : ,08 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ : Αρ. Μελέτης : 2 / 2017 Προϋπολογισμός : ,08 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ. ΔΕΛΤΑ Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉ : ΚΕΦΑΛΆΡΙ - ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αρ. πρωτ. 1395/2-5-2017 - Το τεχνικό αντικείμενο αφορά την έκδοση των οικοδομικών αδειών που απαιτούνται για την συντήρηση-ανακαίνιση των υφισταμένων κτιρίων, την ανέγερση νέων σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α και β βαθμού συγγενείας» ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ηροδότου 28 Κομοτηνή Ταχ.Κώδικας : 69100 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 377/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 377/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 377/2013 ΘΕΜΑ: 56 ο Έγκριση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας των ανωτέρω προσώπων, ως χρόνου ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α..

Β. Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας των ανωτέρω προσώπων, ως χρόνου ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α.. ΘΕΜΑ : Α. Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α. των δικηγόρων, νομικών ή δικαστικών συμβούλων, που παρέχουν ή παρείχαν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ., σε επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ. ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 : 245.000,00 ΧΡΗΜ :ΣΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 5 Ο Ο Ι Κ Ο Ο Μ Ι Κ Α Ε Ρ Γ Α Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 2300

ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 2300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 3 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Πίνακας Τιμών Μονάδας για Κατασκευαστικές Εργασίες

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Πίνακας Τιμών Μονάδας για Κατασκευαστικές Εργασίες ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Πίνακας Τιμών Μονάδας για Κατασκευαστικές Εργασίες Επανάληψη 1 ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 11/7/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/84/62765 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 34/ 2016 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΑΦΙΟ (1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΑΦΙΟ (1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΑΦΙΟ (1) NACE Αναθ. 1 (1) 45 Κατασκευές Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει: 45000000 νέες κατασκευές, αποκατάσταση και συνήθεις επισκευές 45.1 Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαπιστώσεις επιτόπιων ελέγχων στη νήσο Μακρόνησο»

ΘΕΜΑ: «Διαπιστώσεις επιτόπιων ελέγχων στη νήσο Μακρόνησο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ Χρόνος Διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΞΛ-Ο1Ρ. Αθήνα Αριθ. Πρωτ / 378

ΑΔΑ: Β41ΞΛ-Ο1Ρ. Αθήνα Αριθ. Πρωτ / 378 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 Τηλέφωνο: 2131516037 Αθήνα 13 7-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Διεύθυνση : Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα : Aρχιτ. Σχεδιασμού και Μελετών Έργων Πολίχνη, 31/08/2015 Πληροφορίες : Κυπαρίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 2313 302-343 Fax : 2313 302-321

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΡΤΗΜ IV ΠΙΝΚΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΔΣ ΓΙ ΚΤΣΚΕΥΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΣΙΕΣ Ν.ΔΩ..Ε. ΠΙΝΚΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΣ (Στις τιμές περιλαμβάνεται η εργασία με υλικά και ασφαλιστικές εισφορές) ΟΜΔ ΚΤΗΓΟΡΙ ΕΡΓΣ ΔΠΝ ΧΩΜΤΟΥΡΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα