Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Αριθμός Απόφασης 223/2013 Θέμα 27 ο : Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ «ΜΑΡΟΥΛΑ» ΣΤΗΝ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ {ΥΠΟΕΡΓΟ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ}» Σήμερα την 25 η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του τέως Επαρχιακού Συμβουλίου Λήμνου, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, ύστερα από την 10847/ πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν: Παρόντες Απόντες 1. Αδαμίδης Κωνσταντίνος 1. Κουκούμης Ευστράτιος 2. Τσανταρλιώτης Παναγιώτης 2. Μπανάβου Μάλαμα 3. Πλαφαδέλλης Ευάγγελος 3. Κατσανέρη Δέσποινα 4. Κωνστάντιου Βογδάνου Δέσποινα 5. Κυριαζής Παλαιολόγος 6. Ψυχούδης Βασίλειος 7. Βουλγαράκης Δημήτριος 8. Λυριστής Παράσχος 9. Τριβόλας Τριαντάφυλλος 10. Αγάπιος Κωνσταντίνος 11. Κουκουλήθρας Στυλιανός 12. Κωνσταντάρας Σωτήριος 13. Πινάκος Δημήτριος 14. Σακαρίκος Γεώργιος 15. Μαρινάκης Δημήτριος 16. Τούφου - Σαράντη Μαγδαληνή 17. Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης 18. Μοσχάκης Νικόλαος 19. Σαρδιανός Αθανάσιος 20. Κριαρής Αγοραστός 21. Χατζόγλου Σπυρίδων 22. Πανταζής Σαράντης 23. Σκαμάγκης Αθανάσιος 24. Μπουλώτης Δημήτριος Ο Δήμαρχος κ. Χατζηδιαμαντής Αντώνης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Παρόντες είναι επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων: 1. Δημοτική Κοινότητα Μύρινας κ. Βαγιανός Καλλιγερής 2. Τοπική Κοινότητα Βάρους κ. Βασίλειος Κριθαρέλλης Χρέη πρακτικογράφου εκτέλεσε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κ. Χριστίνα Κοντού. Αφού βρέθηκε το Συμβούλιο σε απαρτία με την παρουσία των είκοσι τεσσάρων (24) εκ των είκοσι επτά (27) μελών του, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Σκαμάγκης, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 14 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

2 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 27 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, προς τα µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου, έθεσε υπόψη τους την εισήγηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου κ. Χρυσάφη Αθανασίου, η οποία αναφέρει τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ.πρωτ: 988 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πληροφορίες: Κελεφός Δ. ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ. Τηλ: Ταχ. Δ/νση: Μύρινα Λήμνου Τ.κ: ΘΕΜΑ: Εγκριση 1 ου ΑΠΕ. ΕΡΓΟ: «Βελτίωση-Ανακαίνιση Κινηματοθεάτρου Μαρούλα στην Μύρινα Λήμνου {Υποέργο, Οικοδομικές εργασίες}». Σας διαβιβάζουμε τον 1 ο Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου συνοδευόμενο με έκθεση ΑΠΕ, ΠΚΤΜΝΕ, και Πρακτικό εξακρίβωσης κόστους. καθώς και την με αριθμ. Πρωτοκ. 2592/ σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής της Περιφ. Βορείου Αιγαίου, καθώς και την με αριθμ. Πρωτοκ. 57/ σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Λέσβου. (Ο ανάδοχος υπέβαλε ένσταση επί του ΑΠΕ στις 19/06/2013 αριθμ.πρωτοκ.1018 την οποία και επισυνάπτουμε). (Επισυνάπτουμε επίσης και την γνώμη της διευθύνουσας υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής). Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες σύμφωνα με τον Ν.3669/08(Κ.Ν.Κ.Δ.Ε) άρθρο 57 παραγρ.8 (8. Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 44 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την τυχόν ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της διευθύνουσας υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματά του για επίλυση της τυχόν διαφοράς.) Κοινοποίηση: Ανάδοχο Φάκελο έργου. Ο Επιβλέπων ΚΕΛΕΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ακριβές αντίγραφο Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λήμνου

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Κινηματοθεάτρου ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Τεχνική Υπηρεσία ΕΡΓΟ : Βελτίωση-ανακαίνιση ΜΑΡΟΥΛΑ στην Μύρινα Λήμνου (οικοδομικές εργασίες) ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Δ.Καπρινιώτης & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (που συνοδεύει τον 1 ο ΑΠΕ του έργου) 1)ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 3669/2008 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4070/2012 ( ΦΕΚ Α 82/ ). Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/2010 (ΦΕΚ 87Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Τις διατάξεις του Π.Δ 137/2010 (ΦΕΚ 230 Α / ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου». Τις κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση) και γενικότερα κάθε διάταξη ( Νόμος, Π.Δ., Υ.Α ) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων έργων. Την εγκύκλιο 6/ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρ. & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από » Το Π.Δ. 186/1996 ( ΦΕΚ 145 Α / ) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν. Α) και των Νομικών Προσώπων και των επιχειρήσεων τους» σε συνδυασμό με την αναφερόμενη Εγκ. 6/ Την αριθμ. πρωτ /7/2011 Απόφαση της Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την ένταξη της πράξης με τίτλο «Βελτίωση-ανακαίνιση Κινηματοθεάτρου ΜΑΡΟΥΛΑ στην Μυρίνα Λήμνου (οικοδομικές εργασίες)» με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» (συγκεκριμένα ΣΑΕΠ0888 με Κωδικό Πράξης 2011ΕΠ ) με τελικό δικαιούχο Δήμος Λήμνου (κωδ ) και νυν τον διάδοχο φορέα Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση-Ανακαίνιση Κινηματοθεάτρου Μαρούλα στην Μύρινα Λήμνου {Οικοδομικές εργασίες}.» (αρ. μελ. 18/2011) συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ.Λήμνου η μελέτη με αριθμ. 18/2011, προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α. (χρηματοδότηση, ΕΣΠΑ ). Το έργο δημοπρατήθηκε στις 31/01/2012 και μειοδότης αναδείχθηκε η Δ. ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έκπτωση 41,81%. Το έργο ανατέθηκε στον μειοδότη με την αριθ.13/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Λήμνου. Στις 9/05/2012 υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό ποσού ,93 (με αναθεώρηση και ΦΠΑ ). Επιβλέπων του έργου ορίστηκε η κ. ΚΕΛΕΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πολ.Μηχ. Δ. ΛΗΜΝΟΥ. Η μελέτη του έργου προέβλεπε εργασίες βελτίωσης και ανακαίνισης των οικοδομικών υποδομών στο Κινηματοθέατρο Μαρούλα στην Μύρινα Λήμνου. Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως εργασιών ήταν οκτώ (08) μήνες.

4 Με την αριθμ. Απόφαση 26/2013 του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση εργασιών 50 ημερών και με την αριθμ. Απόφαση 205./2013 του Δ.Σ. χορηγήθηκε νέα παράταση 25 ημερών αρχόμενη από την έγκριση του 1 ο Α.Π.Ε. 2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ε.Π Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου- ΕΤΠΑ. 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά την βελτίωση, εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση του κινηματογράφου λόγο φθορών που προκλήθηκαν με Την πάροδο του χρόνου και κακής λειτουργίας τόσο των οικοδομικών δομών και εξοπλισμού του κτιρίου όσον και εκείνων του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, με κύριο πρόβλημα(όσον αφορά τα οικοδομικά),να παρουσιάζετε εκτεταμένη εισροή υγρασίας(ακόμη και υδάτων) στο εσωτερικό του κτιρίου Κυρίως από το δώμα και τους εξωτερικούς τοίχους. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών: -Βελτίωση των δομικών χαρακτηριστικών των Δωμάτων. -Βελτίωση των χρωματισμών εξωτερικά και εσωτερικά για την καλύτερη υγρομόνωση και θερμομόνωση εξωτερικά, καθώς και για την καλύτερη υγιεινή και συσκότιση εσωτερικά. -Τοποθέτηση νέων Ψευδοροφών και πετασμάτων, άνθυγρων και πυράντοχων. -Τοποθέτηση Κιγκλιδωμάτων και σιδηρών εξαρτημάτων. -Καθαίρεση τμήματος τοίχου και τοποθέτηση ηχομονωτικής πόρτας από αλουμίνιο, καθώς και τοποθέτηση πόρτας επίβλεψης της στέγης στο δώμα. -Βελτίωση των θερμομονωτικών και ηχητικών χαρακτηριστικών του στεγάστρου του θερινού κινηματογράφου. -Επένδυση με πλάκες μαρμάρου και ορθομαρμάρωση. -Βελτίωση της λειτουργίας των εισόδων και δημιουργία προθαλάμου με την τοποθέτηση νέων στεγάστρων από κρύσταλλο στηριζόμενων σε μεταλλικά ανοξείδωτα προφίλ. Αντικατάσταση των κυρίως θυρών του κτιρίου με νέες κρυστάλλινες διπλές. Αντικατάσταση της πλαστικής φυσαρμόνικας με νέα κρυστάλλινη και τοποθέτηση φυσαρμόνικας από κρύσταλλο στο Bar. Κατασκευή φυσαρμόνικας από κρύσταλλο στην απόληξη της σκάλας του θερινού Κινηματογράφου. -Αντικατάσταση γυψοσανίδων οροφής με κρυστάλλινα έγχρωμα σχεδιασμέναδιακοσμημένα πάνελ ή και με υαλοψηφίδες. Τοποθέτηση κρυστάλλινων έγχρωμων σχεδιασμένων διακοσμημένων πάνελ στους τοίχους του Foyer γύρω από την φωτογραφία. -Επένδυση με κεραμικά ψηφιδωτά πλακίδια στις κολόνες των εισόδων. -Κατασκευή πάνελ από μασίφ ξύλο για να διαχωριστεί το μπάρ από την αίθουσα Γκαλιούρη Τοποθέτηση ασφαλτόπανου στους δομικούς αρμούς μεταξύ του κτιρίου της σκηνής και της Κυρίως αίθουσας και επικάλυψη με ασφαλτόπανο εξωτερικά της οροφής του Νοτίου w.c.της αίθουσας Γκαλιούρη -Επικάλυψη με ρητινούχο λούστρο το δάπεδο της σκηνής. -Κατασκευή υπερυψωμένου δαπέδου στην καμπίνα προβολής του χειμερινού όπου θα τοποθετηθούν οι νέες μηχανές προβολής. -Τοποθέτηση στην σκηνή, κουρτινών, ράγων κουρτίνας, αναρριχώμενου ικριωμάτων φώτων βελτιωμένων χαρακτηριστικών και θα ενισχυθεί ο εξοπλισμός της με αυτοματισμούς.. 4. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ου Α.Π.Ε. Ο 1 ος Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει διαφοροποιήσεις στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται από τις επιμετρήσεις, από τα υφιστάμενα επιμετρητικά και προμετρητικά στοιχεία, σε συνδυασμό με τις επί τόπου συνθήκες του έργου καθώς και την απαίτηση εκτέλεσης νέων αναγκαίων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου που δεν περιλαμβάνονταν στο συμβατικό τιμολόγιο. Το αντικείμενο του έργου στον παρόντα 1 ΑΠΕ είναι γενικά το ίδιο με το αρχικό

5 αντικείμενο που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο. Η τακτοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της εργολαβίας με τον 1 Α.Π.Ε γίνεται εντός της συμβατικής δαπάνης του έργου όπως εγκρίθηκε με την Αρχική Σύμβαση. Ο 1ος ΑΠΕ. είναι μειωτικός ως προς την αρχική σύμβαση. Οι διαφοροποιήσεις ως προς την αρχική σύμβαση ήταν σύμφωνες με την εγκύκλιο Ε36/2005 που ισχύει για την υπόψη σύμβαση. 1ος Α.Π.Ε. όσον αφορά την Αρχική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό ,76 5. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ Δεδομένου ότι, Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργολαβίας παρουσιάστηκαν νέες εργασίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου όπως, 1)"Κατασκευή στρώσεων από επισκευαστικό ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα " 2)Καθαίρεση πλακοστρωμένων επιφανειών α)αποξήλωση των παλαιών πλακοστρώσεων(από τσιμεντόπλακες και μάρμαρο) στην πίσω αυλή και στις έμπροσθεν εισόδους του κτιρίου και αντικατάσταση αυτών με νέες 3) Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή 4)Κατασκευή βάσεων δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα(ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών) 5) Κατασκευή τοίχων με πλίνθους και γυψοσανίδας (Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλυτέρων διαστάσεων και Γυψοσανίδες) 6)Ορθομαρμαρώσεις με πλάκες μαρμάρου καμπύλης ή και μη ορθογώνιας ακμής. 7)Μπιζωτάρισμα μαρμάρινων πλακών. 8)Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο 9) Στίλβωση επιφανειών δαπέδου από μάρμαρο. 10) Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών. 11)Κατασκευή υπερυψωμένων δαπέδων στον θερινό.[ Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία-δάπεδο τύπου ραμποτέ-deck από σκληρή ξυλεία με τον σκελετό από καδρόνια(με ή χωρίς διάκενα)- Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ή σιδηροσωλήνες ύψους ή πλευράς ή διαμέτρου έως 160 mm-επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)] 12) Τοποθέτηση ηχομονωτικής θήρας. 13)Αποσυναρμολόγηση, Απομάκρυνση και αποθήκευση εγκαταστάσεων Θέρμανσης/Ψύξης από το δώμα ύψους 10μ.(για να επιτευχθεί η υγρομόνωση 14) Απομάκρυνση με παράπλευρη απόθεση και επανατοποθέτηση αεροφαν εξαερισμού δώματος. Οπότε, Ο 1ος Α.Π.Ε συνοδεύεται από το 1 ΠΚΤΜΝΕ το οποίο συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις νέες τιμές. Κατά τα άλλα έχουμε προβλεπόμενη μείωση 1)στα επιχρίσματα κατά 800τ.μ.διότι οι φθορές δεν ήταν εκτεταμένες.2)στους διακοσμημένους υαλοπίνακες κατά 110τ.μ. λόγω αισθητικών επιλογών, 3)στις γυψοσανίδες κατά 200τ.μ. διότι δεν χρειάστηκε να περάσουν περαιτέρω αγωγοί κλιματισμού. Οι μειώσεις των ανωτέρω εργασιών οφείλονται σε σφάλματα προμέτρησης. Τα ποσά που εξοικονομούνται από τις ανωτέρω μειώσεις χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αυξήσεων άλλων συμβατικών εργασιών και οι επί πλέον αυξήσεις των ποσοτήτων άλλων εργασιών καλύπτονται από την προβλεπόμενη δαπάνη για απρόβλεπτα. Η δυνατότητα ανάλωσης των επί έλαττον δαπανών ρητά αναφέρεται στην παράγραφο 11.4 του άρθρου 11 του εγκεκριμένου Τεύχους Διακήρυξης Δημοπρασίας και στην Σύμβαση κατασκευής του έργου.

6 Για τους αναφερόμενους στην Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α. Π. Ε. λόγους, κατέστη αναγκαία η σύνταξη του 1ου Α. Π. Ε., με τον οποίο δεν μεταβάλλεται η μορφή και η έκταση του προς κατασκευή έργου, δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο αυτού όπως προβλέπεται στην προκήρυξη, τηρούνται όλες οι περιγραφόμενες στα συμβατικά Τεύχη Προδιαγραφές του έργου δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής Σύμβασης εισάγονται δεκαοκτώ (18) νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική Σύμβαση και η επί έλασσον δαπάνη δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή των νέων αυτών εργασιών, οι οποίες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα.. Έγινε έλεγχος των συνολικών δαπανών κάθε συμβατικής ομάδας εργασιών, όπως περιλαμβάνεται στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής Σύμβασης και προέκυψε ότι σε καμία ομάδα η μείωση της δαπάνης της δεν υπερβαίνει το ποσοστό του 20% της προβλεπόμενης δαπάνης στην αρχική Σύμβαση και αθροιστικά το σύνολο των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε «ομάδα εργασιών» δεν υπερβαίνει το ποσοστό του 10% του συνόλου της δαπάνης της αρχικής Σύμβασης.. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις με βάση τις διατάξεις που καθορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 4 του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων») για ανάλωση των επί έλασσον δαπανών που προκύπτουν από τη σύνταξη του 1ου Α. Π. Ε.. Για την υπογραφή του παρόντα 1ου Α. Π. Ε. απαιτείται η γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Ν. Λέσβου σύμφωνα με τις αναφερόμενες στην προηγουμένη παράγραφο της παρούσας διατάξεις. 6. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κατόπιν αυτών εισηγούμαι την έγκριση του 1ου Α. Π. Ε. του «Βελτίωσηανακαίνιση Κινηματοθεάτρου ΜΑΡΟΥΛΑ στην Μύρινα Λήμνου (οικοδομικές εργασίες)», Αναδόχου Δ. ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε..». συνολικής δαπάνης ,76 (με Φ.Π.Α.) ο οποίος αναλύεται σε : ,61 για εργασίες και απρόβλεπτα, 5.694,44 για αναθεώρηση, ,77 για απολογιστικές εργασίες και ,93 για Φ.Π.Α. Δηλαδή η προτεινόμενη δαπάνη με τον 1ο Α.Π.Ε. για τις εργασίες κατασκευής του έργου δεν παρουσιάζει υπέρβαση ως προς το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο Ο Ανάδοχος υπέγραψε τον 1ο Α.Π.Ε. με επιφύλαξη και κατόπιν στις 19/06/2013 με αριθμ.πρωτοκ.1018 υπέβαλε ένσταση επί του ΑΠΕ την οποία και επισυνάπτουμε για να λάβει γνώση το Δημοτικό Συμβούλιο. (Επισυνάπτουμε επίσης και την γνώμη-απάντηση της διευθύνουσας υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής). Μύρινα, Ο επιβλέπων ΚΕΛΕΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π/Μ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ.πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Προς: Δ.Σ Πληροφορίες: κ. Κελεφό Δ. Τηλ: Ταχ. Δ/νση: Μύρινα Λήμνου Τ.κ: ΘΕΜΑ: Απαντητικό κείμενο στην με αριθ.πρωτ.1018της ένσταση του αναδόχου επί του 1 ου ΠΚΤΜΝΕ του 1 ου Α.Π.Ε. του έγου. ΈΡΓΟ: «Βελτίωση-ανακαίνιση ΚινηματοθεάτρουΜΑΡΟΥΛΑ στην Μυρίνα Λήμνου (οικοδομικές εργασίες)» ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Δ.Καπρινιώτης & ΣΙΑ Ε.Ε. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Λήμνου από τα στοιχεία, έγγραφα, μαρτυρίες κ.τ.λ. που συνέλλεξε για την παραπάνω υπόθεση απαντά παράγραφο προς παράγραφο στις αιτιολογίες ενστάσεως της αναδόχου εταιρείας. Α1 Οσον αφορά το άρθρο, ΣΧ.1."Επίστρωση δαπέδου με επισκευαστικό ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα " α) Υλικά: Προπαρασκευασμένο επισκευαστικό ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα σε σάκους των 25kg. Κόστος αγοράς, υλικά επί τόπου :μέσες υψηλές τιμές αγοράς (Durocret-Isomat)=13.00 β)παρασκευή : Απλή ανάδευση του περιεχομένου του σάκου με νερό με ηλεκτρικό αναδευτήρα χειρός γ) Εφαρμογή:Εκχυση σε μεγάλες οριζόντιες επιφάνειες και διαμόρφωση με σανίδα,ψήκτρα, και με μυστρί σε ορισμένα δυσπρόσιτα σημεία. Κόστος εργασίας: για την αποκατάσταση τοπικών κλίσεων και φθορών οριζόντιας επιφάνειας m2 καταναλώθηκαν 133 σάκοι Durocret των 25kg(=>133*25=3325kg).Η εργασία αποπερατώθηκε με συνεργείο τεσσάρων ατόμων σε λιγότερο από δύο ημέρες. Αναλυτικό κόστος: 133σάκοιΧ13.00 = ημερομίσθιο Τεχνίτη= Χ2μέρες= ημερομισθιο εργάτη = Χ 3 εργάτες Χ 2 ημέρες= σύνολο: διαιρούμε δια των κιλών=> /3325=0.84 /kg οπότε κόστος εργασίας :.."Επίστρωση δαπέδου με επισκευαστικό ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα " =0.84 /kg Ο ανάδοχος στην δικιά του ανάλυση αναφέρει ότι καταναλώθηκαν kg.(με κόστος αγοράς 0.50 )σε επιφάνεια τμ. Ήτοι 15.12kg.ανα m2.στο οποίο συμφωνούμε διότι οι δικές του μετρήσεις έγιναν στην ολοκλήρωση της εργασίας.

8 (Ανάλογο άρθρο στο αναλυτικό ΑΤΟΕ (Φ429/1976) είναι το 7341 (συνημμένο 1) Μόρφωσις σχετικώς λείας επιφάνειας δαπέδων εκ σκυροδέματος δια γαλακτώματος τσιμέντου(αριάνι) διαχυνομένου αμέσως μετά την πήξιν του σκυροδέματος μετά της δια του μυστρού κατεργασίας, ήτοι εν γένει υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. ) Ανάλυση ανα (1m²) Υλικό:Durocret= 15.12*0.50 =7.56. Εργασία: τεχν. (003) h 0.20*20.42= άθροισμα = ~11.65 /m² ήτοι 0.77 /kg εάν αυξηθεί η ώρα εργασίας του τεχν. 0.30*20.42= = /m²ήτοι 0.91 /kg εάν αυξηθεί η ώρα εργασίας του τεχν. 0.40*20.42= = /m²ήτοι 1.04 /kg οπότε 1.Άρθρο ΣΧ "Επίστρωση δαπέδου με επισκευαστικό ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα " Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7341 Επικάλυψη επιφανειών με στρώση από επισκευαστικό ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα για την μόρφωση λείας επιφάνειας με την αποκατάσταση τοπικών κλίσεων και φθορών δαπέδων εκ σκυροδέματος. Υλικά,εργασία επί τόπου για την έντεχνη εκτέλεση της επίστρωσης. Τιμή ανά kg ΕΥΡΩ :ένα και τέσσερα λεπτά (1.04) Ο ανάδοχος αντιπαραθέτει το άρθρο ΑΤΟΕ (Φ429/1976) είναι το 7335 (συνημμένο 2) «Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευαί περιθωρίων δια τσιμεντοκονιάματος πάχους 3εκ.» Το οποίο αναφέρεται σε εργασία επίστρωσης σε τρείς στρώσεις (συνολικού παχους 3εκ.) με διαφορετική μίξη υλικών, και κατασκευή περιθωρίων. Είναι εμφανές ότι δεν πρόκειται για την εργασία που εφαρμόστηκε στο έργο. Α2 Οσον αφορά το άρθρο, NT.7.Άρθρο Ν.Τ Λειότριψη-Στίλβωση υφιστάμενων επιφανειών δαπέδου απο μάρμαρο. Λειότριψη και στίλβωση υφιστάμενων επιφανειών μωσαϊκών ή μαρμάρων με μηχανή λειότριψης & σβουράκι. Περιλαμβάνονται τα υλικά και η εργασία για τον καθαρισμό της επιφανείας τη λειότριψη και τη στίλβωση επιφάνειας μωσαϊκών ή μαρμάρων και η συσσώρευση και η απομάκρυνση όλων των αχρήστων. Με το παρόν πληρώνεται επίσης η λειότριψη και ή στίλβωση των σοβατεπιών. Απο την διαπίστωση τιμών του πρακτικού εξακρίβωσης κόστους ) Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ΕΥΡΩ: 22,00 Από το πρακτικό εξακρίβωση κόστους

9 Ν.Τ Λειότριψη-Στίλβωση υφιστάμενων επιφανειών δαπέδου απο μάρμαρο. Λειότριψη και στίλβωση υφιστάμενων επιφανειών μωσαϊκών ή μαρμάρων με μηχανή λειότριψης & σβουράκι. Περιλαμβάνονται τα υλικά και η εργασία για τον καθαρισμό της επιφανείας τη λειότριψη και τη στίλβωση επιφάνειας μωσαϊκών ή μαρμάρων και η συσσώρευση και η απομάκρυνση όλων των αχρήστων. Με το παρόν πληρώνεται επίσης η λειότριψη και ή στίλβωση των σοβατεπιών. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: (1m2 πραγματικής επιφάνειας) Απο στοιχεία της αγοράς, /m2για την παραπάνω εργασία, από στοιχεία του Ι.Κ.Α. (ημερομήσθια ανά μονάδα εργασίας=>0.036ημ./m2 δηλαδή(τεχνίτης) χ0.036=5.9 /m2 κανονίζουμε την τιμή 1.05h*Τεχνιτης(003)=>1.05*20.42=21.44~ /m2 οπότε: ΕΥΡΩ: 22,00 Ο ανάδοχος προτείνει να εφαρμοστεί το άρθρο ΑΤΟΕ (Φ429/1976) είναι το 7418 (συνημμένο 3) «Λειότριψη-Στίλβωση μαρμάρων». Λειότριψη-Στίλβωση μαρμάρων Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) Υλικά και εργασία :(ανηγμένα εις εργασία) τεχν.(003) h 2.60*20.42=53,09 α) το παραπάνω άρθρο αναφέρεται σε μάρμαρα κοπής.(τα μάρμαρα του έργου είναι υφιστάμενα) β) Με την πάροδο του χρόνου, δεν μπορεί να εφαρμόζονται άρθρα του ΑΤΟΕ (Φ429/1976) χωρίς μια μείωση του κόστους στο 50% περίπου. γ) Δεν μπορεί το κόστος εργασίας τοποθέτησης νέων μαρμάρων(λειασμένων, στιλβωμένων) (άρθρο 74,30,10 )να είναι 50,60 και η εργασία Λειότριψης-Στίλβωσης σε υφιστάμενα μάρμαρα να είναι 53,09. Γι αυτό η Τεχνική Υπηρεσία προσδιόρισε το κόστος με πρακτικό εξακρίβωση κόστους. Α3 Οσον αφορά το άρθρο, ΝΤ.16.Άρθρο ΣΧ 'Πόρτα ηχομονωτική,με επένδυση ξύλινη ή όχι. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ Κατασκευή θύρας ηχομονωτικής ικανότητας(με τιμή,μετά την τοποθέτηση, του φαινόμενου σταθμισμένου δείκτη ηχομείωσης R'w μεγαλύτερη των 40dbR'w )και με επένδυση ξύλινη ή όχι κατ επιλογή της Δ.Υ.,με κάσσα, μονόφυλλη ή δίφυλλη με φύλλα πλήρη ή με φεγγίτη, με σκελετό από τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κ.λπ,περιθώρια (περβάζια), αρμοκάλυπτρα, αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινί) με ειδικό λάστιχο τοποθετημένο περιμετρικά του κουφώματος (ενδεικτικού τύπου ATHMER V - DICHTUNG 4,5 mm ή ισοδυνάμου) για ηχομόνωση, με την προμήθεια και τοποθέτηση μεντεσέδων και λοιπών εξαρτημάτων λειτουργίας, και χειρολαβές, τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και την εργασία κατασκευής, στερέωσης, τοποθέτησης, για πλήρη λειτουργία.

10 {Οι ακουστικές απαιτήσεις ηχομόνωσης των θυρών αφορούν στο σύνολο των δομικών στοιχείων που τις αποτελούν συμπεριλαμβανομένων των πανέλων (φύλλων), ορθοστατών, πλαισίου (κάσσας), σόκορου, περιμετρικών στεγανοποιητικών πελμάτων και παρεμβυσμάτων. Ο εργολάβος πρέπει να υποβάλει με την προσφορά του αντίγραφα των επισήμων πιστοποιητικών της ηχομονωτικής τους ικανότητας απο εγκεκριμένο εργαστήριο ακουστικών μετρήσεων που αποδεικνύουν οτι πληρούν τις ακουστικές προδιαγραφές. Η ηχομονωτική ικανότητα είναι η εργαστηριακή τιμή του σταθμισμένου δείκτη ηχομείωσης, Rw μετρημένο σύμφωνα με το DIN EN ISO 717-1: 1997.} Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). Απο την διαπίστωση τιμών του πρακτικού εξακρίβωσης κόστους, τιμή προμήθειας = /m2. απο το αρθρο 5446 του ΑΤΟΕ, κόστος εργασίας => τεχνίτης (003) h 4*20.42=81.68 βοηθός(002) h 4*17.31=69.24 συνολο εργασίας , => Γενικό Σύνολο /m2 ΕΥΡΩ Η επιτροπή εξακρίβωση κόστους έλαβε προσφορές (συνημμένο 4)από δύο διαφορετικές εταιρείες και βάση αυτών εκτίμησε το κόστος. Η έρευνα αγοράς και η μία προσφορά που ανευρέθη από τον ανάδοχο μας κοινοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 19/06/2013 σαν συνημμένο του κειμένου της ένστασης. Β1 Οσον αφορά το αυτούσιο άρθρο της μελέτης, ΑΡΘΡΟ 36 Ο Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέττα Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7398 Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητα από συνθετικές ίνες (μοκέττα) επικολλούμενη με ειδική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται η μοκέττα, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ) ΕΥΡΩ 19,90 Προφανώς πρόκειται για παρανόηση εννοιών όσον αφορά την βραδυφλεγία της μοκέτας. -Δεν ζητήθηκαν ποτέ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά βραδυφλεγίας. -Κάθε αντικείμενο,εργασία κ.λ.π. του ιδιωτικού και προπαντός του δημόσιου τομέα διέπονται από ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά. -Οι εργασίες και τα υλικά των δημοσίων έργων εκτελούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ, τις ΠΤΠ και νύν ΕΤΕΠ, του ΕΛΟΤ, ISO, κ.τ.λ. και από ανάλογες Ευρωπαϊκές ή Αμερικάνικες προδιαγραφές όπου δεν υπάρχουν ανάλογες Ελληνικές όπως αναφέρεται στην διακήρυξη και στην Ε.Σ.Υ. του έργου. -Εν προκειμένου η μοκέτα εκτός των άλλων χαρακτηριστικών έπρεπε να έχει και ορισμένο βαθμό βραδυφλεγίας σύμφωνα με τα πρότυπα.( συνημμένο 5). Β2 Οσον αφορά το αυτούσιο άρθρο της μελέτης, ΑΡΘΡΟ 58 Ο Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903

11 Επίστρωση με ανόργανα στεγανωτικά υλικά με βάση τό τσιμέντο (τσιμεντοειδή), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του στεγανωτικού υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας εφαρμογής και η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο προ της επαλείψεως ΕΥΡΩ 8,10 Από την ανάλυση τιμών του Αναθ.ΟΙΚ.7903 που βασίζεται το αρθρ της μελέτης διατυπώνει κατα λέξη, Επάλειψις δια στεγανωτικού υλικού με βάσιν τας εποξειδικάς ρητίνας εκτελούμενη επι οιασδήποτε επιφάνειας, εφαρμοζόμενου πλήρως του τρόπου κατασκευής των προδιαγραφών του εκάστοτε χρησιμοποιουμένου υλικού και δια οιανδήποτε αναλογίαν μείξεως μεταξύ εποξειδικών ρητινών και σκληρυντικού υλικού κατα τα λοιπά ως εν 7901(1kg αναμεμειγμένου υλικού μετρούμενον προ της επαλείψεως). Οπότε αναφέρεται σε δύο ή περισσοτέρων συστατικών υλικό. Επιπλέον ο ανάδοχος στην δική του ανάλυση τιμών διαπιστώνει ότι στα 8.10 /kg του αρθρ τα 5.09 /kg αποτελούν το κόστος εργασίας και τα υπόλοιπα 3.01 το κόστος υλικού, οπότε υπερκαλύπτουν τα 2.00 /kg του τσιμεντοειδούς δύο συστατικών της μελέτης)(τελευταία γραμμή της σελ.5 της αναλύσεως τιμών του αναδόχουσυνημμένο 6) Παραθέτω τα παρακάτω. Κόστος αγοράς: Τα ενός συστατικού τσιμεντοειδή στεγανωτικά της ίδιας εταιρίας ( Isomat) κοστίζουν στο εμπόριο 0.98 /kg, εκείνα των δύο συστατικών τσιμεντοειδή στεγανωτικά κοστίζουν στο εμπόριο 1.98 /kg. (σημείωση : Ο μελετητής θεώρησε ότι στα 8.10 του άρθρου τα 2.00 /kg για κόστος αγοράς υλικού είναι ένα λογικό ποσοστό της τιμής του άρθρου ανεξαρτήτος εάν το υλικό είναι ένός ή δύο συστατικών.(το άρθρο αναφέρει στον (πληθυντικό)τσιμεντοειδή). Της Isomat του ενός συστατικού κοστίζει 0.98 /kg των δύο κοστίζει 1.94 /kg. Απο άλλες εταιρίες (Sika, kristo) του ενός συστατικού κοστίζει και 1.84, και 2.48, και 3.19 και 5,30. Γενικά η φιλοσοφία στα άρθρα των τιμολογίων των Δημοσ. Εργων είναι να υπάρχει ένα εύρος κόστους προμήθειας υλικών το οποίο να περιλαμβάνει τις δεκάδες των αντίστοιχων προϊόντων της αγοράς. Γενική Παρατήρηση στην ένσταση του αναδόχου. Ο ανάδοχος σε όλα τα άρθρα της ένστασης αναφέρει ότι τα υλικά αυτών δεν είναι ευρέως διαδεδομένα. Και εδώ υπάρχει παρανόηση εννοιών. Το ότι τα υλικά δεν περιλαμβάνονται στις βασικές τιμές υλικών(λόγω ότι είναι εκατοντάδες-χιλιάδες) δεν σημαίνει ότι είναι και μη ευρέως διαδεδομένα στο εμπόριο. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΕΛΕΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π/Μ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ» Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

12 Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση η οποία είναι καταγεγραμμένη στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και τον Ν.3669/08(Κ.Ν.Κ.Δ.Ε) άρθρο 57 παραγρ.8 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα Αριθμός Απόφασης 223/2013 Την έγκριση του 1 ου Α. Π. Ε. του «Βελτίωση - ανακαίνιση Κινηματοθεάτρου ΜΑΡΟΥΛΑ στην Μύρινα Λήμνου (οικοδομικές εργασίες)», αναδόχου Δ. ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε..», συνολικής δαπάνης ,76 (με Φ.Π.Α.) ο οποίος αναλύεται σε : ,61 για εργασίες και απρόβλεπτα, 5.694,44 για αναθεώρηση, ,77 για απολογιστικές εργασίες και ,93 για Φ.Π.Α. δηλαδή η προτεινόμενη δαπάνη με τον 1 ο Α.Π.Ε. για τις εργασίες κατασκευής του έργου δεν παρουσιάζει υπέρβαση ως προς το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 223/2013. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αδαμίδης Κωνσταντίνος Ακριβές απόσπασμα Μύρινα Ο Πρόεδρος Αδαμίδης Κωνσταντίνος ΤΑ ΜΕΛΗ Τσανταρλιώτης Παναγιώτης Πλαφαδέλλης Ευάγγελος Κωνστάντιου Βογδάνου Δέσποινα Κυριαζής Παλαιολόγος Ψυχούδης Βασίλειος Βουλγαράκης Δημήτριος Λυριστής Παράσχος Τριβόλας Τριαντάφυλλος Αγάπιος Κωνσταντίνος Κουκουλήθρας Στυλιανός Κωνσταντάρας Σωτήριος Πινάκος Δημήτριος Σακαρίκος Γεώργιος Μαρινάκης Δημήτριος Τούφου - Σαράντη Μαγδαληνή Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης Μοσχάκης Νικόλαος Σαρδιανός Αθανάσιος Κριαρής Αγοραστός Χατζόγλου Σπυρίδων Πανταζής Σαράντης Σκαμάγκης Αθανάσιος Μπουλώτης Δημήτριος