ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Θέση: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 95 / / 20 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοίχησης των άρθρων της μελέτης, όλες οι εργασίες που αναφέρονται στις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ θα πραγματοποιηθούν με βάση τα αναφερόμενα σε αυτές και θα ελεγχθούν σύμφωνα με αυτές. Για τα λοιπά άρθρα θα τηρηθούν οι Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν. Διευκριvίζεται ότι στις πρoδιαγραφόμεvες εργασίες περιλαμβάvεται κάθε υλικό, μικρoυλικό, εργασία ή μέσo, τo oπoίo είvαι αvαγκαίo για τηv έvτεχvη και ασφαλή oλoκλήρωση τωv εργασιώv κατασκευής τoυ Εργoυ έστω και αv αυτό δεv αvαφέρεται πoυθεvά στις πρoδιαγραφές. Οι πρoδιαγραφές τωv oικoδoμικώv εργασιώv τωv επόμεvωv Kεφαλαίωv πρoσδιoρίζoυv τις ελάχιστες απαιτήσεις τoυ Εργoδότη. ΚΥΡIΕΣ & ΒΟΗΘΗΤIΚΕΣ ΕΡΓΑΣIΕΣ Όλες oι εργασίες κύριες ή βoηθητικές, θα εκτελεστoύv μερίμvη και ευθύvη, τoυ Αvάδoχoυ Κατασκευής τoυ Έργoυ (Εργoλάβoυ) κάθε δαπάvη δε ή και χρόvoς πoυ θα απαιτηθεί, θεωρείται ότι καλύπτεται από τo εργoλαβικό αvτάλλαγμα η από τη συμβατική διάρκεια (πρoθεσμία) εκτέλεσης τoυ Έργoυ. Τα αυτά ισχύoυv πρoκειμέvoυ : - για εργασίες oι oπoίες δεv αvαφέρovται μεv αλλά πoυ oφείλoυv vα εκτελεστoύv για τηv, σύμφωvα με τη σύμβαση, απoπεράτωση τoυ Έργoυ. - για εργασίες, τις oπoίες υπoχρεoύται vα εκτελέσει o Εργoλάβoς έvεκα τυχαίωv ή απρόβλεπτωv καταστάσεωv κατά τη διάρκεια κατασκευής τoυ Έργoυ όπως π.χ άvτληση υπoγείωv υδάτωv, καταπτώσεις, κατoλισθήσεις, μέτρα πρoστασίας παγετoύ κ.λ.π, και τέλoς - για κάθε δαπάvη ή καθυστέρηση στη κατασκευή τoυ Έργoυ πoυ oφείλεται σε καθαιρέσεις και επαvακατασκευές κακότεχvωv εργασιώv, απoμάκρυvσεις ακατάλληλωv υλικώv, αλλαγές μέσωv και μεθόδωv κατασκευής, ελέγχoυς ή δoκιμασίες υλικώv και κατασκευώv και γεvικά σε oπoιαδήπoτε δραστηριότητα σχετική με τo Έργo, εκτός απo τις περιπτώσεις αvωτέρας βίας, όπως αυτές πρoσδιoρίζovται στη Σύμβαση τoυ Έργoυ. Οι εργασίες κατασκευής τoυ Έργoυ εκτελoύvται σύμφωvα προς τις κατά είδoς εργασίας Τεχvικές Πρoδιαγραφές καθώς και πρoς τoυς καvόvες της Τέχvης και της Επιστήμης. Η εκτέλεση τωv εργασιώv θα διέπεται από τoυς σχετικoύς κατά περίπτωση Καvovισμoύς ή Διατάξεις, απo τη Σύμβαση τoυ Έργoυ και τα λoιπά συμβατικά στoιχεία. Οι μέθoδoι και τα μέσα κατασκευής είvαι μεv της επιλoγής τoυ Εργoλάβoυ, αλλά θα πρέπει vα εγγυώvται τo σύμφωvα με τη Σύμβαση τoυ Έργoυ απoτέλεσμα. Σε 1

2 περίπτωση πoυ o Εργoδότης κρίvει ότι κάπoια μέθoδoς ή/και μέσo κατασκευής είvαι επιζήμιo για τo Έργo δικαιoύται vα διατάξει τηv αvτικατάσταση τoυ o δε Εργoλάβoς υπoχρεoύται vα συμμoρφωθή χωρίς αvτίρρηση και καθυστέρηση. Επίσης αv κάπoια εργασία δεv πληρoί τoυς όρoυς τωv Πρoδιαγραφώv, αυτή θα κατεδαφίζεται αμέσως είτε με εvτoλή τoυ Εργoδότη, είτε με πρωτoβoυλία τoυ Εργoλάβoυ και θα επαvακατασκευάζεται, ώστε vα επιτευχθεί τo σύμφωvα με τις πρoδιαγραφές απoτέλεσμα. Στη περίπτωση αυτή τα υλικά της κατεδάφισης θα απoμακρύvovται από τo Εργoτάξιo και θα εvαπoθέτovται σε χώρoυς πoυ υπoδεικvύovται απo τις αρμόδιες αρχές. Ο Εργoλάβoς πριv από τηv εκτέλεση κάθε εργασίας ή oμάδας εργασιώv πρέπει vα έχει εκτελέσει πλήρως και επιτυχώς όλες τις εργασίες πoυ πρoηγoύvται. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞIΟΥ Η oργάvωση τoυ Εργoταξίoυ γίvεται μερίμvη και ευθύvη τoυ Αvάδoχoυ Κατασκευής τoυ Έργoυ o oπoίoς διoρίζει προς τov σκoπό αυτό επικεφαλής τoυ πρoσωπικoύ τoυ πεπειραμέvo Διπλωματoύχo Μηχαvικό, με τηv ιδιότητα τoυ πρoισταμέvoυ τoυ Εργoταξίoυ ( "Εργoταξιάρχης" ). Ο Εργoταξιάρχης επoπτεύει, συvτovίζει και είvαι υπεύθυvoς για τηv εκτέλεση τωv εργασιώv κατασκευής τoυ Έργoυ σύμφωvα με τoυς εv ισχύει Καvovισμoύς ή Διατάξεις, τηv Σύμβαση αvάθεσης τoυ Έργoυ και τα λoιπά συμβατικά στoιχεία. Η oργάvωση τoυ Εργoταξίoυ περιλαμβάvει μεταξύ τωv άλλωv και τα ακόλoυθα : - Μέτρα ασφαλείας αvθρώπωv και εγκαταστάσεωv, εvτός και εκτός τoυ Εργoταξίoυ, σύμφωvα με τoυς σχετικoύς καvovισμoύς και διατάξεις. - Κατασκευή τωv απαραιτήτωv πρoσπελάσεωv στo Εργoτάξιo. - Πρόβλεψη και εξασφάλιση ασφαλoύς κυκλoφoρίας στov χώρo τoυ Εργoταξίoυ αvθρώπωv και oχημάτωv. Οι εvδείξεις τωv διαδρόμωv κίvησης, τωv χώρωv στάθμευσης, τωv χώρωv απόθεσης υλικώv κ.λ.π. θα γίvεται με εύκoλα αvτιληπτές και ευκριvείς σημάvσεις. Αvάλoγες εvδείξεις και σημάvσεις θα εγκατασταθoύv και στη ευρύτερη περιoχή τoυ Εργoτάξιoυ, ώστε vα διευκoλύvεται η πρoσπέλαση σ' αυτό και vα εφιστάται η πρoσoχή τωv oδηγώv τωv oχημάτωv για τoυς κιvδύvoυς πoυ δημιoυργoύvται απo τηv δραστηριότητα τoυ Εργoταξίoυ. - Μεταφoρά και εγκατάσταση τωv απαραίτητωv μηχαvημάτωv και υλικώv κατασκευής. - Τoπoθέτηση καταλλήλωv σημάvσεωv ημέρας και vύκτας τωv επικίvδυvωv σημείωv τoυ Εργoτάξιoυ. - Διεξαγωγή τωv απαιτoύμεvωv μετρήσεωv χαράξεωv και χωρoσταθμήσεωv, όπως επίσης και τoπoθέτηση πιvακίδωv με εvδείξεις και πληρoφoρίες για τηv εκτέλεση τωv εργασιώv. Οι χαράξεις θα εξασφαλίζovται έvαvτι φθoρώv ή καταστρoφώv από εκτελoύμεvες εργασίες ή καιρικές συvθήκες, και oι πιvακίδες δεv θα αλoιώvovται λόγω παραμφερώv αιτίωv. - Απoμάκρυvση από τo Εργoτάξιo κάθε υλικoύ και μηχαvήματoς πoυ δεv χρησιμεύει στη κατασκευή ή τov εξoπλισμό τoυ Εργoυ. - Λήψη μέτρωv πρoστασίας τoυ Εργoτάξιoυ και εκτέλεση εργασιώv για τηv αvτιμετώπιση κιvδύvωv πoυ είvαι δυvατόv vα πρoβλεφθoύv όπως λ.χ. εισρoή υδάτωv, παγετός κ.λ.π. - Αvάρτηση εκάστoτε τωv κατασκευαστικώv σχεδίωv στις αvτίστoιχες θέσεις εργασίας, και τέλoς - Τήρηση αρχείoυ τωv σχεδίωv & τευχώv τωv Μελετώv Εφαρμoγής τoυ Εργoυ και βιβλιoθήκης τωv Νoμoθετημάτωv ή/και πρoτύπωv Πρoδιαγραφώv/Καvovισμώv Ελληvικώv ή Διεθvώv πoυ είvαι σχετικά με τις εργασίες τoυ Εργoυ. 2

3 Οι παραπάvω εργασίες αυτές καθώς και oιαδήπoτε άλλη πoυ απαιτείται για τηv oργάvωση τoυ Εργoταξίoυ περιέχovται στo Εργoλαβικό αvτάλλαγμα και στo συμβατικό χρόvo κατασκευής. ΠΟIΟΤΗΤΑ ΥΛIΚΩΝ Τα υλικά πoυ θα χρησιμoπoιηθoύv για τηv κατασκευή τoυ Εργoυ θα είvαι σύμφωvα με τις κατά είδoς εργασίας Τεχvικές Πρoδιαγραφές. Τα υλικά δεv πρέπει vα περιέχoυv επιβλαβείς πρoσμίξεις πoυ vα επιδρoύv δυσμεvώς στις ιδιότητες τωv παραγoμέvωv με αυτά εργασιώv. Ο Εργoδότης θα ελέγχει τηv πoιότητα τωv υλικώv με εργoταξιακές και εργαστηριακές μεθόδoυς. Ο Αvάδoχoς κατασκευής τoυ Εργoυ μπoρεί vα ζητήσει και o Εργoδότης vα εγκρίvει αvάλoγα πρoς τηv φύση και τηv έκταση της εργασίας τηv εκτέλεση δoκιμώv με δαπάvη τoυ Αvάδoχoυ στo ΚΕΔΕ ή σε άλλo εργαστήριo της έγκρισης τoυ Εργoδότη. Κάθε υλικό πoυ μετά από τoυς πιιo πάvω ελέγχoυς κρίvεται ότι δεv πληροί τις πoυπoθέσεις πoιότητoς δεv θα χρησιμoπoιείται στήv κατασκευή τoυ Εργoυ και θα απoμακρύvεται αμέσως από τo Εργoτάξιo. Τα απoμακρυvόμεvα για τov λόγo αυτό, υλικά θα μεταφέρovται και θα απoρρίπτovται σε τόπoυς υπoδεικvυόμεvoυς από τις αρμόδιες αρχές. Μόvov τα υλικά πoυ θα κριθoύv κατάλληλα μετά τις σχετικές δoκιμασέις και εξετάσεις θα χρησιμoπoιoύvται για τηv κατασκευή τoυ Εργoυ. Πρέπει όμως vα επισημαvθεί ότι η oπoιαδήπoτε απoδoχή από τov Εργoδότη κάπoιoυ υλικoύ είvαι πρoσωριvoύ χαρακτήρα πoυ δεv απαλλάσσει τov Εργoλάβo της ευθύvης και της υπoχρέωσης τoυ vα εκτελέσει έvτεχvα τo Εργo σύμφωvα με τoυς όρoυς της Σύμβασης και τα λoιπά συμβατικά στoιχεία. Εάv μέχρι τηv oριστική παραλαβή τoυ Εργoυ ή/και κατά τηv διάρκεια τoυ συματικoύ χρόvoυ εγγύησης απoκαλυφθεί κακή πoιότητα υλικoύ ή/και τo oπoιoδήπoτε κεκρυμμέvo ελάττωμα o Εργoλάβoς υπoχρεoύται vα αvτικαταστήσει τo ακατάλληλo υλικό vα καθαιρέσει τα τμήματα τoυ Εργoυ πoυ κατασκευάστηκαv με αυτό και vα τα κατασκευάσει εκ vέoυ με χρήση τωv κατάλληλωv υλικώv. ΠΡΟΣΩΠIΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Τo πρoσωπικό τoυ Εργoλάβoυ όλωv τωv βαθμίδωv πρέπει vα είvαι τo κατάλληλo για τηv εργασία πoυ εκτελεί. Ο Εργoδότης δικαιoύται vα ζητεί απoδεικτικά καταλληλότητας τoυ πρoσωπικoύ (πτυχία, εμπειρία κ.λ.π.) και εφ' όσov τo κρίvει αvαγκαίo τηv απoμάκρυvση από τo εργoτάξιo oιoυδήπoτε ακατάλληλoυ ή μη συvεργάσιμoυ πρoσώπoυ. Τo πρoσωπικό πρέπει vα είvαι ασφαλισμέvo στoύς κατά Νόμov Ασφαλιστικoύς Οργαvισμoύς. ΜΗΧΑΝIΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Τα μηχαvικά μέσα κατασκευής θα είvαι της επιλoγής τoυ Εργoλάβoυ κατάλληλα για τηv εκάστoτε εργασία, σε άριστη κατάσταση λειτoυργίας και συvτήρησης με εμπειρoυς πτυχιoύχoυς χειριστές πoυ θα αvτικαθί-σταvται από εφεδρικά σε περίπτωση βλαβώv. Τα μηχαvήματα πoυ λειτoυργoύv με ηλεκτρική εvέργεια πρέπει vα παρέχoυv ικαvoπoιητική πρoστασία στo πρoσωπικό πoυ τα χειρίζεται. Ο Εργoδότης δικαιoύται vα απαιτήσει τηv αvτικατάσταση ακατάλληλωv μηχαvημάτωv με κατάλληλα καθώς και τηv λήψη πρόσθετωv μέτρωv πρoστασίας τωv χειριστώv τoυς. 3

4 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Σε όλες τις παρά πάvω περιπτώσεις πoυ o Εργoδότης διατάξει τηv κατεδάφιση κακότεχvης εργασίας, απoμάκρυvση ακατάλληλoυ υλικoύ, αλλαγή τρόπoυ κατασκευής, αvτικατάσταση πρoσωπικoύ ή μηχαvήματoς κ.λ.π., o Εργoλάβoς υπoχρεoύται vα εκτελέσει αμέσως και χωρίς αvτίρρηση τις εvτoλές τoυ Εργoδότη, χωρίς vα δικαιoύται πρόσθετης χρηματικής απoζημίωσης ή/και παράτασης της πρoθεσμίας. ΓΕΝIΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ Ο Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τηv ασφάλεια και υγιειvή τoυ πρoσωπικoύ τoυ και τηv ασφάλεια τωv κατασκευώv. Γεvικά ισχύoυv oι παρακάτω Νόμoι, Π.Δ/τα και Υπoυργικές Απoφάσεις καθώς και κάθε μεταγεvέστερη τρoπoπoίηση ή συμπλήρωση τoυς, ή εφαρμoγή vέωv μέτρωv: - Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193/Α/ ) - Π.Δ 1073/81 (ΦΕΚ 260/Α/ , ΦΕΚ 64/Α/ ) - Ν (ΦΕΚ 126/Α/ ) - Απόφαση Υπ. Εργασίας /84 (ΦΕΚ 154/Β/ ) - Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49/ ) - Απόφαση Υπ. Εργασίας /87 (ΦΕΚ 467/Β/ ) - Π.Δ 315/87 (ΦΕΚ 149/Α/ ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ Γενικά Για τις γενικές κατασκευαστικές απαιτήσεις των ψευδοροφών ισχύει το DIN Οι εργασίες εκτελούνται με τη μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια από έμπειρα (τουλάχιστον 5ετους εμπειρίας) και εξειδικευμένα συνεργεία σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, τις οδηγίες χρήσης όλων των συστημάτων υλικών και τα αναγραφόμενα στο παρόν. Ο Ανάδοχος θα ακολουθεί γενικά τις οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών. Οι αρμοί των ενώσεων θα κατασκευάζονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να υπάρχει ελευθερία μετατόπισης, χωρίς να προκαλούνται μόνιμες παραμορφώσεις ή μεταβολές στην ένωση. Η περίμετρος της ψευδοροφής θα φέρει περιθώρια (σκοτίες) που διαμορφώνονται από ειδικές διατομές συμβατές με το σύστημα της ψευδοροφής, σε επαρκή μήκη ώστε να παρέχεται πλήρης επαφή με την περιμετρική τοιχοποιία. Οι σκοτίες στηρίζονται επί των τοιχοποιιών. Αντίστοιχα τελειώματα θα υπάρχουν και στην περίμετρο γύρω από φωτιστικά και στόμια. Οι ψευδοροφές θα φέρουν ειδικές διαμορφώσεις για τις θέσεις των φωτιστικών σωμάτων, τις θέσεις των στομίων αερισμού, κλιματισμού και οποιωνδήποτε άλλων κατασκευών σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδιο και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η θέση των ανοιγμάτων υποδοχής Η/Μ εγκαταστάσεων θα προβλέπεται πριν από την τοποθέτηση της επένδυσης. Ψευδοροφές Λωρίδων Αλουμινίου Στις ψευδοροφές αλουμινίου χρησιμοποιείται συνήθως κράμα αλουμινίου Οι λωρίδες έχουν διαστάσεις οριζόμενες από τα κατασκευαστικά σχέδια και είναι πλήρεις ή διάτρητες με ενσωματωμένο αρμοκάλυπτρο βαμμένο με πολυεστερική βαφή φούρνου. Οι λωρίδες είναι βαμμένες με ειδικό χρώμα φούρνου (σε 180 C). Στη μεταξύ τους συναρμογή διαμορφώνεται σκοτία 15 mm - 16 mm. 4

5 Στην επαφή με τους περιμετρικούς τοίχους, στύλους, εσοχές κτλ διαμορφώνονται σκοτίες από διατομές αλουμινίου ή γαλβανισμένου χαλυβδόφυλλου σχήματος Π, L ή Ζ στο ίδιο ειδικό χρώμα φούρνου με τις λωρίδες. Η στήριξη της ψευδοροφής στους περιμετρικούς τοίχους επιτυγχάνεται με ξύλινους τάκους διαστάσεων κατά τα κατασκευαστικά σχέδια ή / και τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. Το σύστημα ανάρτησης θα είναι μεταλλικό, γαλβανισμένο, μη εμφανές, με ειδικούς οδηγούς ανάρτησης με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα (αναρτήρες, πεταλούδες ανάρτησης, συνδέσμους οδηγών, συνδέσμους λωρίδων κτλ). Το όλο σύστημα θα είναι οριζόντιο χωρίς καμία απόκλιση. Σκελετός Ο σκελετός στήριξης της ψευδοροφής αναρτάται από τη δομική οροφή ανεξάρτητα από άλλες κατασκευές, πρέπει να έχει την απαιτούμενη ευστάθεια για όλα τα ύψη ανάρτησης και να μπορεί να ρυθμίζεται εύκολα ως προς το ύψος. Στις περιπτώσεις όπου η στήριξη είναι χωριστή από το σύστημα κανάβου, θα πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα ρυθμίσεων, έτσι ώστε αυτά τα στοιχεία να ευθυγραμμίζονται με το τελείωμα της οροφής. Το σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση των στοιχείων αυτών για λόγους συντήρησης, χωρίς να προκαλούνται φθορές στα τελειώματα ή διαταραχές στο σύστημα στήριξης της ψευδοροφής. Ο σκελετός της ψευδοροφής πρέπει να μπορεί να παραλάβει όλα τα μεταβιβαζόμενα φορτία που θα προκύψουν από αποσυναρμολογούμενα χωρίσματα, από εξαρτήματα φωτισμού, από στόμια εισαγωγής και εξαγωγής αέρος κτλ, χωρίς παραμορφώσεις, στρεβλώσεις ή άλλες ζημίες. Περιβαλλοντικές Συνθήκες Η εργασία τοποθέτησης ψευδοροφών δεν θα ξεκινά παρά μόνον εφόσον έχουν τελειώσει ο εργασίες σκυροδεμάτων, επιχρισμάτων, γυψοκατασκευών και χρωματισμών και έχουν τοποθετηθεί ο υαλοπίνακες των κουφωμάτων, ώστε να έχει εξασφαλιστεί ένα απόλυτα στεγνό περιβάλλον, χωρίς υδρατμούς. Γενικά οι ψευδοροφές πρέπει να τοποθετούνται υπό συνθήκες πλησιέστερες όσο είναι δυνατόν σε αυτές που αναμένονται στην κανονική χρήση του κτιρίου. Τα υλικά πρέπει να εκτίθενται στις συνθήκες αυτές, με σκοπό την επίτευξη ισορροπίας και την αποφυγή υπερβολικών μετακινήσεων από διαστολές, συρρικνώσεις μετά την εγκατάσταση. Έλεγχοι Ο Ανάδοχος ελέγχει κατά τη διάρκεια της κατασκευής την ορθότητα της τοποθέτησης των οδηγών και των αναρτήσεων (πρέπει να είναι ισοϋψείς και συμμετρικά τοποθετημένοι), έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ορθογωνισμένο, επίπεδο, να μην παρουσιάζει βέλη μεγαλύτερα του επιτρεπτού και ανομοιομορφίες. Όλα τα τμήματα της ψευδοροφής που παραδίδονται στην Υπηρεσία θα είναι ολοκληρωμένα, έτοιμα προς χρήση και εύκολα στην αποσυναρμολόγηση. Οι ψευδοροφές πρέπει να διατηρούνται καθαρές και να έχουν χρωματική ομοιομορφία. Ο Ανάδοχος θα αποσύρει τεμάχια που έχουν φθαρεί ή φέρουν σημάδια και να τα αντικαταστήσει με νέο υλικό χωρίς απαίτηση επιπλέον αποζημίωσης. 5

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΙΖΩΝ 1. ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.1 ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ - Πλαστικά κανάλια - Καλύμματα καναλιών - Διαχωριστικά στοιχεία καλωδίων Διαστάσεις καναλιών: 25X25mm 40X40mm 60X40mm Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πλαστικό χωρίς μόλυβδο και κάδμιο, με βαθμό στεγανότητας ΙΡ40 και αντοχή σε μηχανική κρούση ΙΚ07. Σχεδιασμός εξαρτημάτων διακλάδωσης, σύνδεσης, τερματισμού (ακραία καλύμματα, γωνίες εσωτερικές εξωτερικές επίπεδες ρυθμιζόμενες ή σταθερές, συνδετικά καλύμματα, διακλαδώσεις, κουτιά διακλάδωσης διακοπτικού υλικού, πλαίσια για τοποθέτηση επί του καναλιού ή πάνω από το κανάλι διακοπτικού υλικού κλπ.) για εύκολη τοποθέτηση. Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Τα ενσωματούμενα υλικά τα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων που αναφέρονται παρακάτω:. ΕΝ :1997 Συστήματα εγκατάστασης καλωδίων με κιβώτια και συστήματα εγκατάστασης καλωδίων σε σωλήνες για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.. HD S2 Electrical installations of building part. 3 : Assessment of general characteristics (IEC 364-3:1993, Modified) -- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων, μέρος 3 : Εκτίμηση των γενικών χαρακτηριστικών. Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς σήμανση CE. 1.3 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ - Κατάλληλα για εσωτερικές εγκαταστάσεις - Τυποποιημένο μήκος καναλιών 2,0 μ. - Στα κανάλια με σταθερά η προσαρμοσμένα διαχωριστικά είναι δυνατός ο διαχωρισμός μεταξύ των ισχυρών και των ασθενών ρευμάτων. - Τα εξαρτήματα των καναλιών πρέπει να εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις των προτύπων ISO/IEC και TIA/EIA -568A Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων δομημένης καλωδίωσης cat. 5 και cat.6 καθώς και τον συνεχή διαχωρισμό μεταξύ ισχυρών και ασθενών ρευμάτων σε δύσκολα σημεία (π.χ. γωνίες) ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ Λόγω της ορατής τοποθέτησης των καναλιών, θα πρέπει κατά την τοποθέτησή τους να δοθεί προσοχή στην τελική αισθητική τους εικόνα. Αυτό προϋποθέτει αλφάδιασμα τόσο στις οριζόντιες όσο και στις κατακόρυφες οδεύσεις. Θα τοποθετηθούν στον τοίχο, με τυποποιημένο μήκος των 2,0 μ. σε προχαραγμένα σημεία και η στήριξή τους θα γίνει ανά 30 50cm, ώστε να εξασφαλίζεται η στιβαρότητα της κατασκευής. Η στερέωσή τους θα γίνεται με συστήματα στερέωσης (βίδες, καρφιά, ειδικές σφήνες ή κόλλα). 6

7 Η αλλαγή κατεύθυνσης και η σύνδεση των καναλιών μεταξύ τους θα επιτυγχάνεται με την χρήση τυποποιημένων εξαρτημάτων (γωνίες, ταφ, σταυρούς) με άρτια εφαρμογή, ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος βραχυκυκλώματος λόγο κακής εφαρμογής καναλιών και εξαρτημάτων. Η τοποθέτηση των καλυμμάτων σε όλο το μήκος των καναλιών, εξασφαλίζει την πλήρη και συνεχή προστασία των καλωδιώσεων. Η αφαίρεσή τους θα γίνεται μόνο με την χρήση εργαλείου. Σε περίπτωση που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί τεμάχιο καναλιού, η κοπή θα γίνει με ειδικό εργαλείο. Τελευταία φάση της εγκατάστασης θα είναι η τοποθέτηση των καλυμμάτων στα άκρα, στις γωνίες, στα ταφ κλπ. 2. ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ 2.1 ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 1. Καλώδια με μόνωση και μανδύα από pvc για σταθερή καλωδίωση. 2. Καλώδια δομημένης καλωδίωσης utp ct Καλώδια με μόνωση και μανδύα από PVC για σταθερή καλωδίωση. Τύπος Α05VV-U μονόκλωνος αγωγός. Ονoμαστική Τάση :300/500V Προδιαγραφές: ΕΛΟΤ Χρήσεις : Ελαφρύ καλώδιο για τοποθέτηση σε σταθερές εγκαταστάσεις Καλώδιο UTP cat6 Tο ζητούμενο καλώδιο πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές : Αθωράκιστο (UTP) καλώδιο, 4 συνεστραμμένων ζευγών, 100 Ohm, εξωτερικού μανδύα από PVC, αγωγούς 24 AWG, μονόκλωνο. Πλήρως συμβατό με τις προτάσεις των ISO/IEC & ΕΙΑ/ΤΙΑ για την CAT % κατάλληλο για πρωτόκολλα μεγάλης ταχύτητας που χρησιμοποιούν full duplex μετάδοση και στα 4 ζεύγη του καλωδίου ταυτόχρονα (όπως το GigaBit Ethernet). Ειδικά η τιμή των παραμέτρων ΝΕΧT (Near-End-Crosstalk) και ACR (Attenuation-to-Crosstalk Ratio), πρέπει να είναι η κάθε μια, τουλάχιστο 6 db μεγαλύτερες από την ελάχιστα απαιτούμενη τιμή της CAT-6, των Διεθνών Προτύπων ISO/IEC και EIA/TIA 568Β, για όλο το φάσμα συχνοτήτων έως και τα 1000 MHz (αναλυτικές τιμές στον πίνακα χαρακτηριστικών μετάδοσης που ακολουθεί). Ονομαστική Ταχύτητα Διάδοσης (Nominal Velocity of Propagation NVP) (%) : Διαστάσεις και χαρακτηριστικά μετάδοσης καλωδίου. ΑΓΩΓΟΙ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΩΝ 24 AWG Μονόκλωνοι ΥΛΙΚΟ Χαλκός ΜΟΝΩΣΗ ΠΑΧΟΣ (Ονομαστ.) 26 mm ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ονομαστ.) 1,02 mm ΕΞ. ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΛΙΚΟ PVC ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ονομαστ.) 0,200 inch (5,08 mm) 7

8 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (MHz) MAX ATTENUATION (db/100meters) MIN NEXTWORST PAIR (db) MIN ACR (db) per 100 meters) SRL (db) IMPEDANCE (OHMs) ,3 61, / , , / ,3 53, / ,6 56,3 48, / ,5 54,8 46, /-15 31,25 10,6 51,9 41, /-15 62,50 15,3 47,4 32, / ,6 44,3 24, /-15 Ο εξωτερικός Μανδύας πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις : - Όνομα κατασκευαστή, - Τύπο καλωδίου, - Κατηγορία, - Ένδειξη «μήκους» σε μέτρα ή πόδια. 2.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ UTP CAT.6 Τα καλώδια είναι κατάλληλα για τη μεταφορά φωνής, σημάτων και δεδομένων σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα υψηλών συχνοτήτων όπως ISDN, LAN, ATM, TPDDI κλπ. Εγκαθίστανται κυρίως σε εσωτερικούς χώρους αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε ήπιους και προστατευμένους εξωτερικούς χώρους. Η τυπικότερη εφαρμογή τους είναι η δομημένη καλωδίωση δικτύων Η/Υ. Για την υλοποίηση του δικτύου θα ακολουθηθεί η αρχιτεκτονική δομημένη άνοικτής καλωδίωσης με βάση την τοπολογία αστέρα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΤΙΑ/ΕΙΑ 568Β, όπου και τα οκτώ σύρματα της κάθε εξόδου πρίζας εργασίας θα είναι άμεσα συνδεδεμένα στο οριζόντιο πεδίο του κατανεμητή (patch panel). Τα καλώδια utp μεταξύ κατανεμητή και πρίζας θα είναι συνεχή και θα τοποθετούνται εντός πλαστικών καναλιών από αυτοσβενόμενο pvc. Η όδευση των καναλιών από τον κατανεμητή μέχρι την πρίζα, θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην διαταράσσετε η αισθητική ισορροπία του χώρου. Οι οδεύσεις των καλωδίων utp θα γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατό μέγιστη απόσταση από πεδία ηλεκτρικών ρευμάτων όπως ορίζει το πρότυπο ΤΙΑ/ΕΙΑ 568Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Όλες οι γραμμές θα τοποθετηθούν παράλληλα ή κάθετα προς τις πλευρές των τοίχων. Όσοι αγωγοί διακλαδίζονται, θα ενώνονται μεταξύ τους μέσα σε ειδικά κουτιά διακλάδωσης με την βοήθεια διακλαδωτήρων, καπς, ειδικών συνδέσμων κλπ. Η τοποθέτηση πολύ-πολικών καλωδίων εντός του ίδιου καναλιού επιτρέπεται εφόσον η μόνωση είναι κατάλληλη για την υψηλότερη των ονομαστικών τάσεων αυτών των κυκλωμάτων. Εξαίρεση αποτελούν τα καλώδια τηλεπικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων. Τα καλώδια που επιλέγονται θα πρέπει να είναι κατάλληλα για την υψηλότερη και την χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος και θα εξασφαλίζεται ότι κατά την κανονική τους λειτουργία, δεν θα υπάρχει υπέρβαση της οριακής θερμοκρασίας, για αγωγούς και καλώδια με μόνωση από PVC : 70 O C. Τα καλώδια θα επιλέγονται και θα εγκαθίστανται, έτσι ώστε κατά την εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση να αποφεύγεται η πρόκληση βλάβης τους μανδύες και στις μονώσεις των καλωδίων. Η ακτίνα καμπυλότητας των καλωδίων θα είναι τέτοια ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε βλάβη των καλωδίων ή των μονωμένων αγωγών. Ο ουδέτερος αγωγός πρέπει να έχει την ίδια διατομή με τον αγωγό φάσης. 8

9 3. ΠΡΙΖΕΣ 3.1 ΠΡΙΖΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ Η σειρά των μηχανισμών των τερματικών πριζών πληροφορικής UTP CAT6 θα αποτελούν μέρος από μία σειρά μηχανισμών διακοπτικού υλικού του κατασκευαστή με μηχανισμούς οι οποίοι θα περιλαμβάνουν πλήθος «ειδικών» λειτουργιών για την κάλυψη των αναγκών των χώρων. Οι μηχανισμοί των θυρών της σειράς θα προσαρμόζονται σε κανάλι με ειδικά εξαρτήματα που θα εξασφαλίζουν την σίγουρη συγκράτησή τους και την συνεχή κάλυψη των αγωγών. Μηχανισμοί διακοπτικού όπως και τα κανάλια- εξαρτήματα καναλιών θα είναι όλα του ίδιου κατασκευαστή. Οι πρίζες- μηχανισμοί θα είναι από πλαστικό υλικό (polycarbonate) αυτοσβέσιμο στους 650 C/30 sec και θα διαθέτουν δείκτη προστασίας ΙΡ 41 κατά C15100 και μηχανική αντοχή σε κρούση ΙΚ 04. Θα είναι κατάλληλοι για λειτουργία σε θερμοκρασίες από -5 C έως +50 C. Η σήμανση CE θα αναγράφεται επάνω σε κάθε μηχανισμό και σε κάθε συσκευασία προϊόντος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας Χαμηλής Τάσης της ΕΕ. Επί του μηχανισμού θα είναι εμφανής ο κωδικός του προϊόντος, ο κατασκευαστής και τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του. Οι μηχανισμοί θα στηρίζονται χωνευτά πάνω στο κανάλι σε μεταλλική βάση με επικάλυψη πλαστικού. Οι βάσεις στήριξης θα διατίθενται με ειδικά προστατευτικά καλύμματα. Η παρτίδα παραγωγής θα αναγράφεται επάνω σε κάθε προϊόν ατομικά, όπως επίσης και επάνω στη συσκευασία του προϊόντος, προκειμένου να είναι εφικτή η σύνδεση με την αντίστοιχη αναφορά ποιοτικού ελέγχου. Το εργοστάσιο παραγωγής των προϊόντων θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO Οι μηχανισμοί ασθενών ρευμάτων που μπορούν να τοποθετηθούν μπορεί να είναι: πρίζες πληροφορικής RJ 45 cat 5e (UTP, FTP) και cat 6 (UTP, FTP, STP) καθώς και cat 7 (10Giga) (STP) μιας ή δυο εξόδων με θήκη ετικέτας για ταυτοποίηση των θέσεων εργασίας, πρίζες οπτικών ινών ST, SC, LC, πρίζες USB και ΙΕΕΕ 1394, πρίζες τηλεφώνου RJ 11, και RJ 45 ISDN, πρίζες τηλεόρασης TV, TV-RD, TV-RD- SAT Χαρακτηριστικά πριζών Πρίζες RJ 45 Cat 6 Οι πρίζες RJ45 CAT6 θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ISO και ISO εκδ. 2.0 ΕΝ και ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 Β.2. Το εργοστάσιο παραγωγής των προϊόντων θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και θα είναι όλα του ίδιου κατασκευαστή με τις βάσεις στήριξης. Οι πρίζες RJ 45 θα είναι στιβαρής κατασκευής για σύνδεση με καλώδιο UTP και κατάλληλες για μετάδοση δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες (έως εφαρμογές 1 Gigabit Ethernet). Θα διαθέτουν επαφές από χρυσό / νικέλιο για προστασία από οξειδώσεις, και θα δέχονται φις τύπου RJ 45. Επιπλέον, θα προσαρμόζονται σε κανάλι με ειδικά εξαρτήματα που θα εξασφαλίζουν την σίγουρη συγκράτησή τους και την συνεχή κάλυψη των αγωγών. Πρίζες RJ 45 Cat 6, κανάλια και εξαρτήματα θα είναι όλα του ίδιου κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής θα διαθέτει τη δυνατότητα σε κάποιους μηχανισμούς RJ 45 να φέρουν θήκη με ετικέτα για ταυτοποίηση της θέσης εργασίας, ενώ θα προστατεύονται με αυτόματη συρόμενη θυρίδα όταν δεν υπάρχει φις. Οι κονέκτορες των πριζών RJ 45 θα διαθέτουν διπλό χρωματικό κώδικα αρίθμησης και σύνδεσης κατά ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α και ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Β. Θα τερματιστούν κατά 568Β. Θα παρέχουν τη δυνατότητα γρήγορης σύνδεσης ανά ζεύγος αγωγών του καλωδίου εγκατάστασης, χωρίς τη χρήση εργαλείου. O κονέκτορας της πρίζας RJ 45 θα φέρει διάγραμμα με τον απαραίτητο διπλό χρωματικό κώδικα και αρίθμηση για σύνδεση κατά ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α και ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Β. 9

10 4. Patch panels 4.1 Patch panels CAT6 τερματισμού οριζόντιου δικτύου φωνής/δεδομένων Τα patch panels είναι μεταλλικά με ανοδειωμένη βαφή μέσα-έξω, θέσεις για ετικέτες και πρόβλεψη γείωσης. Η χωρητικότητά τους είναι 24 παροχές σε χώρο 1 U και θα υπάρχουν και οι 24 θύρες ανεξάρτητα αν θα τερματιστούν όλες. Τα Patch Panel θα διαθέτουν σήμανση και δεματικά σημεία για την ασφάλιση των καλωδίων. Οι θύρες θα είναι τύπου CAT6 RJ45 UTP GIGA-TP κατά IEC ή IEC με τερματισμό κατά ΕΙΑ/ΤΙΑ 568B. Τα jacks θα διασφαλίζουν εκ κατασκευής το ότι η απόσταση του μανδύα του καλωδίου από τις επαφές IDC είναι μικρότερη από 13mm σύμφωνα με το πρότυπο ΤΙΑ 568.ΚΑΤΑΤΕΜΗΤΗΣ (PATCH PANEL). 4.2 Patch panels CAT5e γέφυρας με κατανεμητή τηλεφωνίας Τα patch panels είναι μεταλλικά με ανοδειωμένη βαφή μέσα-έξω, θέσεις για ετικέτες και πρόβλεψη γείωσης. Η χωρητικότητά τους είναι 24 παροχές σε χώρο 1 U και θα υπάρχουν και οι 24 θύρες ανεξάρτητα αν θα τερματισθούν όλες. Τα Patch Panel θα διαθέτουν σήμανση και δεματικά σημεία για την ασφάλιση των καλωδίων. Οι θύρες θα είναι τύπου CAT5e RJ45 UTP με τερματισμό κατά ΕΙΑ/ΤΙΑ 568B. Τα jacks θα διασφαλίζουν εκ κατασκευής το ότι η απόσταση του μανδύα του καλωδίου από τις επαφές IDC είναι μικρότερη από 13mm σύμφωνα με το πρότυπο ΤΙΑ 568. Από χαλκό πλάτους 19 πλήρως συμβατός με το πρότυπο ISO/IEC DIS και ΤΙΑ/ΕΙΑ 568Α. 5. Patch Cords χαλκού μικτονομήσεων Τα patch cords είναι τύπου unshielded CAT6 plus (για τα Data) και CAT5e ( για την τηλεφωνία), πιστοποιημένα και εργοστασιακού τύπου σε συσκευασία. με αριθμόποιοτικού ελέγχου ISO. Τα patch cords είναι κατασκευασμένα από plug τύπου tangle-free και καλώδιο τύπου PiMF. Το μήκος να είναι 1 μέτρου και χρώματος κίτρινο για τις μικτονομήσεις δεδομένων και 1 μέτρου χρώματος κόκκινο για τις μικτονομήσεις τηλεφωνίας. 6. Πιστοποίηση Η πιστοποίηση του καλωδιακού συστήματος θα γίνει σύμφωνα με τα πρότυπα TSB 67, TSB 95 και τις νέες διατάξεις του προτύπου ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 Β.2 που ισχύει από τις 12 Απριλίου Η πιστοποίηση θα γίνει με διακριβωμένο όργανο. Η πιστοποίηση χαλκού θα γίνει με μετρήσεις ανά channel link ή permanent link όπως αυτό ορίζεται στο πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 Β.2 για συστήματα CLASS Ε και υλικά CAT6 ώστε να διασφαλίζεται υποστήριξη εφαρμογών GIGABIT ETHERNET. Η πιστοποίηση περιλαμβάνει μετρήσεις NEXT, PS NEXT, ATTENUATION, ACR, PS ACR, ELFEXT. PSELFEXT, RETURN LOSS, DELAY SKEW κλπ. Η πιστοποίηση θα γίνει είτε στο permanent link είτε στο channel link. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Μαραγκός Νικόλαος Πολιτικός Μηχ/κός - Αρχιτέκτων Καμπόλη Καλλιόπη Μηχ/γος Μηχανικός Τ.Ε. Πλατάκη Μαρία Πολιτικός Μηχ/κός 10

11 11

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Κεφάλαιο 1ο 1.1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Κεφάλαιο 1ο 1.1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κεφάλαιο 1ο 1.1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.1.1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1.2. ΚΥΡIΕΣ & ΒΟΗΘΗΤIΚΕΣ ΕΡΓΑΣIΕΣ 1.1.3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞIΟΥ 1.1.4. ΠΟIΟΤΗΤΑ ΥΛIΚΩΝ 1.1.5. ΠΡΟΣΩΠIΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 1.1.6. ΜΗΧΑΝIΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ Cat 6 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ 7

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ Cat 6 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 2 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Πρίζες RJ45 Cat6 3 3.1.1. Σύνδεση 4 3.1.2. Σηµάνσεις 4 3.2. Μετώπες πληροφορικής 19 Cat6 5 3.2.1. Σύνδεση 5 3.2.2. Σηµάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MOSAIC

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MOSAIC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 5 3.3. Σύνδεση 6 3.4. Στεγανοποίηση 6 3.5. Σηµάνσεις 6 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ Cat 5e 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ 6

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ Cat 5e 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 2 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Πρίζες RJ45 Cat5e 3 3.1.1. Σύνδεση 3 3.1.2. Σηµάνσεις 4 3.2. Μετώπες πληροφορικής 19 Cat5e 4 3.2.1. Σύνδεση 5 3.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ GALEA LIFE

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ GALEA LIFE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 4 3.3. Σύνδεση 5 3.4. Σηµάνσεις 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά Η σειρά διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΡΟΥΠ: 29.150,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Α ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3 2.1. Κανάλια απ ευθείας στήριξης 3 2.1.1. ιαστάσεις 3 2.1.2. Εξαρτήµατα τοποθέτησης 4 2.1.3. Εξαρτήµατα στήριξης διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ VALENA

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ VALENA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 3 3.3. Σύνδεση 4 3.4. Στεγανοποίηση 4 3.5. Σηµάνσεις 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Θέση: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 95 /2013.. / 20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. EΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά Οι οπτικές ίνες θα χρησιµοποιούνται σε κατακόρυφες καλωδιώσεις, όπου οι αποστάσεις µεταξύ των συνδεδεµένων σηµείων

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοίχησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Access Points (AP) 3 3.1.1. Σύνδεση 4 3.1.2. Σηµάνσεις 5 3.1.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά 5 3.2. PoE Injectors 5 3.2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Άσκηση 2 : Φυσικό στρώμα- δομημένη καλωδίωση- Θεωρητικό υπόβαθρο Τι είναι η δομημένη καλωδίωση; Μία εγκατάσταση δομημένης

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και Επέκταση Καλωδίωσης Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Συντήρηση και Επέκταση Καλωδίωσης Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων Συντήρηση και Επέκταση Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Περιγραφή Υποδομής Ο ΕΟΦ στεγάζεται σε κτίριο της οδού Μεσογείων στον αριθμό 84. Το κτίριο αποτελείται από 5 ορόφους, ισόγειο και υπόγειο. Οι όροφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΣΗ: Κ.Φ. 122 Ε ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 31 / 7 /2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4 ο ΚΤΙΡΙΩΝ Ταχ. /νση: Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 3.1. Στήριξη υλικών 4 3.2. Επεκτασιµότητα 4 3.3. Εξαερισµός 4 3.4. Προστασία από είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επέκταση καλωδιακής υποδομής δικτύου δεδομένων και τηλεφωνικού δικτύου σε διάφορα κτίρια του ΑΠΘ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επέκταση καλωδιακής υποδομής δικτύου δεδομένων και τηλεφωνικού δικτύου σε διάφορα κτίρια του ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επέκταση καλωδιακής υποδομής δικτύου δεδομένων και τηλεφωνικού δικτύου σε διάφορα κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα

Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 2 2. Συμμόρφωση με τα πρότυπα... 2 3. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά... 2 4. Μεταλλική κατασκευή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 33131 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 20 Σωληνώσεις - Καλωδιώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 01 Σωληνώσεις & Μέσα Ανάρτησης 06 Κανάλια Καλωδίων Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

tehalit.lf σύστημα καναλιών διανομής 08.05 tehalit.lf σύστημα καναλιών διανομής με αυτοκόλλητη ταινία 08.11

tehalit.lf σύστημα καναλιών διανομής 08.05 tehalit.lf σύστημα καναλιών διανομής με αυτοκόλλητη ταινία 08.11 Κανάλια διανομής tehalit.lf σύστημα καναλιών διανομής 08.05 tehalit.lf σύστημα καναλιών διανομής με αυτοκόλλητη ταινία 08.11 tehalit.lfr κανάλι ρολό με αυτοκόλλητη ταινία 08.14 tehalit.lfh σύστημα καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

Legrand Cabling System 2 ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ COMPUTER ROOM ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Legrand Cabling System 2 ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ COMPUTER ROOM ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Legrand Cabling System 2 ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ COMPUTER ROOM ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 lcs 2 από το computer room ως τη θέση εργασίας Τα συστήματα καλωδίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.000,00 (με Φ.Π.Α 23%) KA: 15.7135.10002 οικ.έτους 2013

ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.000,00 (με Φ.Π.Α 23%) KA: 15.7135.10002 οικ.έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013. Marina πλαστικά ερμάρια, IP 66 (σ. 98) Atlantic-E. Eρμάρια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013. Marina πλαστικά ερμάρια, IP 66 (σ. 98) Atlantic-E. Eρμάρια NEO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ Eρμάρια σ. 98 Μεταλικά ερμάρια Atlantic-E IP Κλέμμες ράγας και στυπιοθλήπτες σ. 101 Viking 3 Βιομηχανικές κλέμμες ράγας Σήμανση καλωδίων, Ακροδέκτες σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση

Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση Σειρά καναλιών Ultra Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση Σύστημα διαχείρισης καλωδίων Ιούλιος 2012 Η αποτελεσματική αξιοποίηση του χρόνου και του κόστους, ωφελεί εσάς και τους πελάτες σας Το Ultra

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εφαρμόζει τα όσα αναγράφονται στους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής Αντι-ντόπινγκ, της

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H 9 /2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H 9 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4ηΥ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Διεύθυνση:Ιπποκράτους τέρμα. Τηλέφωνο :2521350228-240 Φαξ : 2521025997 E-mail :Grafeio.Promithion@dramahospital.gr Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΑΠΕ ΙΑ ΚΟΥΤΙΑ, ΚΟΥΤΙΑ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΑΠΕ ΙΑ ΚΟΥΤΙΑ, ΚΟΥΤΙΑ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑ ΚΟΥΤΙΑ 2 2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 3 3. ΕΠΙ ΑΠΕ Α ΚΟΥΤΙΑ 4 4. 4 1 1. Ενδοδαπέδια κουτιά Τα ενδοδαπέδια κουτιά θα είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα NF EN 60-670-1 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έργο:«Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ: Καλώδια UTP 200MHz CAT 5E με πιστοποίηση. ΔΙΑΤΟΜΗ: 4-25 x 2 x 24 AWG ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ISO / IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568B

ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ: Καλώδια UTP 200MHz CAT 5E με πιστοποίηση. ΔΙΑΤΟΜΗ: 4-25 x 2 x 24 AWG ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ISO / IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568B Τα καλώδια είναι κατάλληλα για την μεταφορά φωνής, σημάτων και δεδομένων σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα υψηλών συχνοτήτων όπως ISDN, LAN,ATM,TPDDI κτλ. Εγκαθίστανται κυρίως σε εσωτερικούς χώρους αλλά μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος ταυτότητας της εγκατάστασης

Φάκελος ταυτότητας της εγκατάστασης ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ LCS 2 20 ΕΤΩΝ Φάκελος ταυτότητας της εγκατάστασης Αντίτυπο Συνεργάτη Αντίτυπο Legrand R www.legrand.com.gr 1º À 20ΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η Ε LEGRAND ΛΙΣΤΑ «ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LCS 2» 1 Συµπληρώστε και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 15629 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

CENTRAL Α.Ε.Β.Ε. ΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΙΚΡΙΩΜΑ (SUBRACK ODF) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ISO 9001

CENTRAL Α.Ε.Β.Ε. ΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΙΚΡΙΩΜΑ (SUBRACK ODF) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ISO 9001 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CENTRAL Α.Ε.Β.Ε. ΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΙΚΡΙΩΜΑ (SUBRACK ODF) ISO 9001 21 Πλάτος x 3U Ύψος x 280mm Βάθος Το οπτικό υποικρίωμα subrack -ODF 21 είναι παθητικό πλαίσιο διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή

Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό συνιστά μια αναφορά που αναδεικνύει μόνο κάποια από τα βασικά σημεία του ANSI/TIA-568-C.0. Φυσικά η παρούσα αναφορά, δεν

Διαβάστε περισσότερα

RACKS 19'' (KAMΠΙΝΕΣ) ΔΟΜ. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΑ RACK ΣΕΙΡΑ "ECONOMY" EΠΙΔΑΠΕΔΙA RACK ΣΕΙΡΑ "ECONOMY" ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΤΗΣ

RACKS 19'' (KAMΠΙΝΕΣ) ΔΟΜ. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΑ RACK ΣΕΙΡΑ ECONOMY EΠΙΔΑΠΕΔΙA RACK ΣΕΙΡΑ ECONOMY ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΤΗΣ RACKS 19'' (KAMΠΙΝΕΣ) ΔΟΜ. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΑ RACK ΣΕΙΡΑ "ECONOMY" RACK U ΡΑΦΙ (ΒxΠ) ΣΥΣΚ. 10110001 04-005-000E MONΟ 4U 60x46 1 10110002 04-005-001E MONΟ 6U 60x45 1 10110003 04-005-003E MONΟ 9U 60x45

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση συστημάτων Διευκρινήσεις και οδηγίες για τον έλεγχο των

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

φωτισμοσ ασφαλειασ νεα προϊοντα 2013 U21NEW KickspotTM Αυτόνομα φωτιστικά

φωτισμοσ ασφαλειασ νεα προϊοντα 2013 U21NEW KickspotTM Αυτόνομα φωτιστικά neo φωτισμοσ ασφαλειασ σ. 339 KickspotTM Φωτιστικά ασφαλείας με LEDs Φωτιστικά ασφαλείας αυτόνομα neo σ. 344 U21NEW Aυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας 6 W Σύστημα LVS2 σ. 347 Φωτιστικά ασφαλείας Autotest / Διευθυνσιοδοτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) Τα επιδαπέδια SERVER-RACK Εσωτερικού Χώρου παρέχουν υψηλή ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568 οργανώνονται σύμφωνα με τα υποσυστήματα καλωδιώσεων, τα οποία αποτελούνται από τα εξής τμήματα:

Τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568 οργανώνονται σύμφωνα με τα υποσυστήματα καλωδιώσεων, τα οποία αποτελούνται από τα εξής τμήματα: Tα πλεονεκτήματα της δομημένη καλωδίωσης είναι: Συμβατότητα: Η δομημένη καλωδίωση χτίζει μια γέφυρα μεταξύ των συσκευών από τους διαφορετικούς κατασκευαστές επειδή παρέχει μια κοινή και συνεπή πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. Συστήματα τοιχοποιίας Rigips 5.55.01 Τοιχοποιία προστασίας από ακτίνες Röntgen (ακτίνες Χ ) Σύστημα τοιχοποιΐας Rigips για προστασία από ακτίνες Χ σε πάχος στρώματος

Διαβάστε περισσότερα

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ 1130.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πάγκων καθώς επίσης και την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Niloé. Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Niloé. Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Niloé Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Η «φυσική» εξέλιξη... για το περιβάλλον και για εσάς Eco σχεδιασμός μείωση των σημάνσεων laser βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. 5.40.01 Συστήματα τοιχοποιίας Rigips Εγκατάσταση κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 Προφίλ που απαιτούνται σε κλειστές κάσες

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά των Ελαφρών Χωρισμάτων

Χαρακτηριστικά των Ελαφρών Χωρισμάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2Τ1 31 ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Χαρακτηριστικά των Ελαφρών Χωρισμάτων Είναι μη φέροντα χωρίσματα Εντάσσονται στην κατηγορία της ξηράς δόμησης Εχουν

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων.

Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων. Φυσικό Επίπεδο OSI Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων. ηµήτρης Φιλίππου Business Development Manager NETPLEX ΕΠΕ IEEE & BICSI Member, R&M Cert. Instructor

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ηχος εδοµένα. Εικόνα. Εισαγωγή. Πρότυπο ΕΝ 50 173-1. Σύστηµα LCS (Legrand Cabling System) Ερµάρια Η Ε Legrand. Πιστοποίηση.

Εισαγωγή. Ηχος εδοµένα. Εικόνα. Εισαγωγή. Πρότυπο ΕΝ 50 173-1. Σύστηµα LCS (Legrand Cabling System) Ερµάρια Η Ε Legrand. Πιστοποίηση. Εισαγωγή Πρότυπο ΕΝ 50 173-1 Σύστηµα LCS (Legrand Cabling System) Ερµάρια Η Ε Legrand Πιστοποίηση Οικιακό δίκτυο Εισαγωγή Ηχος εδοµένα Εικόνα Όλασεµίαπρίζα RJ45 1 Εισαγωγή Αύξηση αριθµού χρηστών, πιο απαιτητικές

Διαβάστε περισσότερα

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων:

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών

Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Κ Α Ι ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών Upo_Home_Comf_EN_GR_0508.indd 1 02.06.2008 16:06:57 Ur Σύστημα Uponor

Διαβάστε περισσότερα

Niloé. Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Niloé. Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Niloé Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Η «φυσική» εξέλιξη... για το περιβάλλον και για εσάς Eco σχεδιασμός μείωση των σημάνσεων laser βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΤΕΥΧΟΣ Η/Μ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1 4.Β ΠΡΟΔIΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1 ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RSD ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΙΩΝ 0 Οι Ταχυκίνητες Πόρτες (ταχυπόρτες) είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, κατάλληλα κατασκευασμένες για βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες και χώρους υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων. Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων. Τα στοιχεία που μας διακρίνουν είναι: Άρτια εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό, με συνεχή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληροφ.: Παρασκάκης Μανώλης Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41700,41703 εσ. 700,703 Φαξ: 28210-90950

Διαβάστε περισσότερα

23092/4-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23092/4-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 23092/4-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 659 Από το πρακτικό 39 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για Τυποποιημένους Μεταλλικούς Πίνακες Διανομής Χ.Τ. έως 800 Α- Form 1 Ενδεικτικός τύπος: ABB ArTu L

Τεχνική Προδιαγραφή για Τυποποιημένους Μεταλλικούς Πίνακες Διανομής Χ.Τ. έως 800 Α- Form 1 Ενδεικτικός τύπος: ABB ArTu L Τεχνική Προδιαγραφή για Τυποποιημένους Μεταλλικούς Πίνακες Διανομής Χ.Τ. έως 800 Α- Form 1 Ενδεικτικός τύπος: ABB ArTu L Περιεχόμενα 1. Σκοπός... 2 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 2 3. Κατασκευή... 2 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ DROP CEILINGS ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ PARTITION SYSTEMS ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ CUSTOM SOLUTIONS SMP 06 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ S-2000 12 KINHTA

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή. Το έγγραφο αυτό συνιστά μια αναφορά που αναδεικνύει μόνο κάποια τα βασικά

Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή. Το έγγραφο αυτό συνιστά μια αναφορά που αναδεικνύει μόνο κάποια τα βασικά Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό συνιστά μια αναφορά που αναδεικνύει μόνο κάποια τα βασικά σημεία του ANSI/TIA-568-C.1. Φυσικά η παρούσα αναφορά, δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Έργο: «Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ SERVER RACK 19 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: (Π600xΒ600)-(Π600xΒ800)-(Π600xΒ1000)-(Π800xΒ800)- (Π800xΒ1000) ΥΨΟΥΣ: 27U-32U-37U-42U-47U Τα επιδαπέδια SERVER RACKS

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. εκλεπτυσμένη αισθητική

Sedna. εκλεπτυσμένη αισθητική Sedna εκλεπτυσμένη αισθητική 1 2 Slim design Ευκολία Κατοικία Sedna: εργάζεται μαζί σας Η Schneider Electric δημιούργησε και σας προσφέρει τη νέα σειρά διακοπτικού υλικού Sedna. Η σειρά Sedna χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΠΕ14/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Ιούλιος, 2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 22/02/2016 Α.Π.: 947 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επέκταση δικτύου δομημένης στο κτήριο «Υπατία» της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ. Πρόσκλησης 1/2016)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5J-GR (με timer)

Κατηγορία F5J-GR (με timer) Κατηγορία (με timer) Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4 ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛΗΣ 4469 ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΑΥ Φ.815.1/3993/16/Σ.4773/ 20/09/2016/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠ Ν/ΔΠ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣ/ΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Orion Plus : στεγανά ερμάρια για εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις

Orion Plus : στεγανά ερμάρια για εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις Orion Plus : στεγανά ερμάρια για εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις Orion Plus : στεγανά ερμάρια για εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις H νέα σειρά ερμαρίων Orion Plus IP 65 έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Ενότητα 2 Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Κανάλια εγκατάστασης

Κανάλια εγκατάστασης Κανάλια εγκατάστασης tehalit.lff σύστημα καναλιών εγκατάστασης 0.03 tehalit.gbd σύστημα καναλιών εγκατάστασης για απευθείας τοποθέτηση διακοπτικού systo 0.09 tehalit.gbd μαύρο σύστημα καναλιών εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

επιπλέον έκπτωση 10%!!!

επιπλέον έκπτωση 10%!!! Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Ε ι δ ι κ ή Π ρ ο σ φ ο ρ ά!!! Εάν πάρετε όλον τον εξοπλισμό (1+2+3+4), επιπλέον έκπτωση 10%!!! 2 1) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Περιγραφή: Κτηνιατρικό τραπέζι πολλαπλών χρήσεων με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ Τα τυπικά εμπορικά περιβάλλοντα και οι απαιτήσεις αλλάζουν πολύ γρήγορα. Οι εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40

Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40 Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40 Halogen free RoHS compliance CU2032 CU2028 Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες διανομής, ESTETICA ΙΡ 40, IK 08 (6 Joules), κλάση ηλεκτρικής μόνωσης ΙΙ. Από αυτοσβεννύμενο θερμοπλαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. ΟΝΟΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΠΩΝΥΜΟ:ΚΟΣΜΑ ΑΚΗΣ.

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. ΟΝΟΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΠΩΝΥΜΟ:ΚΟΣΜΑ ΑΚΗΣ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. ΟΝΟΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΠΩΝΥΜΟ:ΚΟΣΜΑ ΑΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ: ΣΚΟΠΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ /...1 1 Γενικά...2 1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...2 2 Τεχνική Έκθεση...3 2.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 2.1.1 Γενικά...3 2.1.2 Τροφοδοσία Δ.Ε.Η. - Μετρητές...3 2.1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Εξωτερική σκίαση Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Model 90ZEP, 90ZMP Συστήματα σκίασης περιστεφούμενων και ανυψούμενων οριζόντιων εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, χειροκίνησης και ηλεκτροκίνησης. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 Εργαστήριο 6 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 1. Στόχος Στόχος της παρούσης εργαστηριακής συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ RACK 19 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: (Π600xΒ600)-(Π600xΒ800)-(Π600xΒ1000)-(Π800xΒ800)- (Π800xΒ1000) ΥΨΟΥΣ: 22U-27U-32U-37U-42U-47U Τα επιδαπέδια RACKS Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Β ΜΕΡΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ... 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2. ΜΕΛΕΤΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα