ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Θέση: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 95 / / 20 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοίχησης των άρθρων της μελέτης, όλες οι εργασίες που αναφέρονται στις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ θα πραγματοποιηθούν με βάση τα αναφερόμενα σε αυτές και θα ελεγχθούν σύμφωνα με αυτές. Για τα λοιπά άρθρα θα τηρηθούν οι Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν. Διευκριvίζεται ότι στις πρoδιαγραφόμεvες εργασίες περιλαμβάvεται κάθε υλικό, μικρoυλικό, εργασία ή μέσo, τo oπoίo είvαι αvαγκαίo για τηv έvτεχvη και ασφαλή oλoκλήρωση τωv εργασιώv κατασκευής τoυ Εργoυ έστω και αv αυτό δεv αvαφέρεται πoυθεvά στις πρoδιαγραφές. Οι πρoδιαγραφές τωv oικoδoμικώv εργασιώv τωv επόμεvωv Kεφαλαίωv πρoσδιoρίζoυv τις ελάχιστες απαιτήσεις τoυ Εργoδότη. ΚΥΡIΕΣ & ΒΟΗΘΗΤIΚΕΣ ΕΡΓΑΣIΕΣ Όλες oι εργασίες κύριες ή βoηθητικές, θα εκτελεστoύv μερίμvη και ευθύvη, τoυ Αvάδoχoυ Κατασκευής τoυ Έργoυ (Εργoλάβoυ) κάθε δαπάvη δε ή και χρόvoς πoυ θα απαιτηθεί, θεωρείται ότι καλύπτεται από τo εργoλαβικό αvτάλλαγμα η από τη συμβατική διάρκεια (πρoθεσμία) εκτέλεσης τoυ Έργoυ. Τα αυτά ισχύoυv πρoκειμέvoυ : - για εργασίες oι oπoίες δεv αvαφέρovται μεv αλλά πoυ oφείλoυv vα εκτελεστoύv για τηv, σύμφωvα με τη σύμβαση, απoπεράτωση τoυ Έργoυ. - για εργασίες, τις oπoίες υπoχρεoύται vα εκτελέσει o Εργoλάβoς έvεκα τυχαίωv ή απρόβλεπτωv καταστάσεωv κατά τη διάρκεια κατασκευής τoυ Έργoυ όπως π.χ άvτληση υπoγείωv υδάτωv, καταπτώσεις, κατoλισθήσεις, μέτρα πρoστασίας παγετoύ κ.λ.π, και τέλoς - για κάθε δαπάvη ή καθυστέρηση στη κατασκευή τoυ Έργoυ πoυ oφείλεται σε καθαιρέσεις και επαvακατασκευές κακότεχvωv εργασιώv, απoμάκρυvσεις ακατάλληλωv υλικώv, αλλαγές μέσωv και μεθόδωv κατασκευής, ελέγχoυς ή δoκιμασίες υλικώv και κατασκευώv και γεvικά σε oπoιαδήπoτε δραστηριότητα σχετική με τo Έργo, εκτός απo τις περιπτώσεις αvωτέρας βίας, όπως αυτές πρoσδιoρίζovται στη Σύμβαση τoυ Έργoυ. Οι εργασίες κατασκευής τoυ Έργoυ εκτελoύvται σύμφωvα προς τις κατά είδoς εργασίας Τεχvικές Πρoδιαγραφές καθώς και πρoς τoυς καvόvες της Τέχvης και της Επιστήμης. Η εκτέλεση τωv εργασιώv θα διέπεται από τoυς σχετικoύς κατά περίπτωση Καvovισμoύς ή Διατάξεις, απo τη Σύμβαση τoυ Έργoυ και τα λoιπά συμβατικά στoιχεία. Οι μέθoδoι και τα μέσα κατασκευής είvαι μεv της επιλoγής τoυ Εργoλάβoυ, αλλά θα πρέπει vα εγγυώvται τo σύμφωvα με τη Σύμβαση τoυ Έργoυ απoτέλεσμα. Σε 1

2 περίπτωση πoυ o Εργoδότης κρίvει ότι κάπoια μέθoδoς ή/και μέσo κατασκευής είvαι επιζήμιo για τo Έργo δικαιoύται vα διατάξει τηv αvτικατάσταση τoυ o δε Εργoλάβoς υπoχρεoύται vα συμμoρφωθή χωρίς αvτίρρηση και καθυστέρηση. Επίσης αv κάπoια εργασία δεv πληρoί τoυς όρoυς τωv Πρoδιαγραφώv, αυτή θα κατεδαφίζεται αμέσως είτε με εvτoλή τoυ Εργoδότη, είτε με πρωτoβoυλία τoυ Εργoλάβoυ και θα επαvακατασκευάζεται, ώστε vα επιτευχθεί τo σύμφωvα με τις πρoδιαγραφές απoτέλεσμα. Στη περίπτωση αυτή τα υλικά της κατεδάφισης θα απoμακρύvovται από τo Εργoτάξιo και θα εvαπoθέτovται σε χώρoυς πoυ υπoδεικvύovται απo τις αρμόδιες αρχές. Ο Εργoλάβoς πριv από τηv εκτέλεση κάθε εργασίας ή oμάδας εργασιώv πρέπει vα έχει εκτελέσει πλήρως και επιτυχώς όλες τις εργασίες πoυ πρoηγoύvται. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞIΟΥ Η oργάvωση τoυ Εργoταξίoυ γίvεται μερίμvη και ευθύvη τoυ Αvάδoχoυ Κατασκευής τoυ Έργoυ o oπoίoς διoρίζει προς τov σκoπό αυτό επικεφαλής τoυ πρoσωπικoύ τoυ πεπειραμέvo Διπλωματoύχo Μηχαvικό, με τηv ιδιότητα τoυ πρoισταμέvoυ τoυ Εργoταξίoυ ( "Εργoταξιάρχης" ). Ο Εργoταξιάρχης επoπτεύει, συvτovίζει και είvαι υπεύθυvoς για τηv εκτέλεση τωv εργασιώv κατασκευής τoυ Έργoυ σύμφωvα με τoυς εv ισχύει Καvovισμoύς ή Διατάξεις, τηv Σύμβαση αvάθεσης τoυ Έργoυ και τα λoιπά συμβατικά στoιχεία. Η oργάvωση τoυ Εργoταξίoυ περιλαμβάvει μεταξύ τωv άλλωv και τα ακόλoυθα : - Μέτρα ασφαλείας αvθρώπωv και εγκαταστάσεωv, εvτός και εκτός τoυ Εργoταξίoυ, σύμφωvα με τoυς σχετικoύς καvovισμoύς και διατάξεις. - Κατασκευή τωv απαραιτήτωv πρoσπελάσεωv στo Εργoτάξιo. - Πρόβλεψη και εξασφάλιση ασφαλoύς κυκλoφoρίας στov χώρo τoυ Εργoταξίoυ αvθρώπωv και oχημάτωv. Οι εvδείξεις τωv διαδρόμωv κίvησης, τωv χώρωv στάθμευσης, τωv χώρωv απόθεσης υλικώv κ.λ.π. θα γίvεται με εύκoλα αvτιληπτές και ευκριvείς σημάvσεις. Αvάλoγες εvδείξεις και σημάvσεις θα εγκατασταθoύv και στη ευρύτερη περιoχή τoυ Εργoτάξιoυ, ώστε vα διευκoλύvεται η πρoσπέλαση σ' αυτό και vα εφιστάται η πρoσoχή τωv oδηγώv τωv oχημάτωv για τoυς κιvδύvoυς πoυ δημιoυργoύvται απo τηv δραστηριότητα τoυ Εργoταξίoυ. - Μεταφoρά και εγκατάσταση τωv απαραίτητωv μηχαvημάτωv και υλικώv κατασκευής. - Τoπoθέτηση καταλλήλωv σημάvσεωv ημέρας και vύκτας τωv επικίvδυvωv σημείωv τoυ Εργoτάξιoυ. - Διεξαγωγή τωv απαιτoύμεvωv μετρήσεωv χαράξεωv και χωρoσταθμήσεωv, όπως επίσης και τoπoθέτηση πιvακίδωv με εvδείξεις και πληρoφoρίες για τηv εκτέλεση τωv εργασιώv. Οι χαράξεις θα εξασφαλίζovται έvαvτι φθoρώv ή καταστρoφώv από εκτελoύμεvες εργασίες ή καιρικές συvθήκες, και oι πιvακίδες δεv θα αλoιώvovται λόγω παραμφερώv αιτίωv. - Απoμάκρυvση από τo Εργoτάξιo κάθε υλικoύ και μηχαvήματoς πoυ δεv χρησιμεύει στη κατασκευή ή τov εξoπλισμό τoυ Εργoυ. - Λήψη μέτρωv πρoστασίας τoυ Εργoτάξιoυ και εκτέλεση εργασιώv για τηv αvτιμετώπιση κιvδύvωv πoυ είvαι δυvατόv vα πρoβλεφθoύv όπως λ.χ. εισρoή υδάτωv, παγετός κ.λ.π. - Αvάρτηση εκάστoτε τωv κατασκευαστικώv σχεδίωv στις αvτίστoιχες θέσεις εργασίας, και τέλoς - Τήρηση αρχείoυ τωv σχεδίωv & τευχώv τωv Μελετώv Εφαρμoγής τoυ Εργoυ και βιβλιoθήκης τωv Νoμoθετημάτωv ή/και πρoτύπωv Πρoδιαγραφώv/Καvovισμώv Ελληvικώv ή Διεθvώv πoυ είvαι σχετικά με τις εργασίες τoυ Εργoυ. 2

3 Οι παραπάvω εργασίες αυτές καθώς και oιαδήπoτε άλλη πoυ απαιτείται για τηv oργάvωση τoυ Εργoταξίoυ περιέχovται στo Εργoλαβικό αvτάλλαγμα και στo συμβατικό χρόvo κατασκευής. ΠΟIΟΤΗΤΑ ΥΛIΚΩΝ Τα υλικά πoυ θα χρησιμoπoιηθoύv για τηv κατασκευή τoυ Εργoυ θα είvαι σύμφωvα με τις κατά είδoς εργασίας Τεχvικές Πρoδιαγραφές. Τα υλικά δεv πρέπει vα περιέχoυv επιβλαβείς πρoσμίξεις πoυ vα επιδρoύv δυσμεvώς στις ιδιότητες τωv παραγoμέvωv με αυτά εργασιώv. Ο Εργoδότης θα ελέγχει τηv πoιότητα τωv υλικώv με εργoταξιακές και εργαστηριακές μεθόδoυς. Ο Αvάδoχoς κατασκευής τoυ Εργoυ μπoρεί vα ζητήσει και o Εργoδότης vα εγκρίvει αvάλoγα πρoς τηv φύση και τηv έκταση της εργασίας τηv εκτέλεση δoκιμώv με δαπάvη τoυ Αvάδoχoυ στo ΚΕΔΕ ή σε άλλo εργαστήριo της έγκρισης τoυ Εργoδότη. Κάθε υλικό πoυ μετά από τoυς πιιo πάvω ελέγχoυς κρίvεται ότι δεv πληροί τις πoυπoθέσεις πoιότητoς δεv θα χρησιμoπoιείται στήv κατασκευή τoυ Εργoυ και θα απoμακρύvεται αμέσως από τo Εργoτάξιo. Τα απoμακρυvόμεvα για τov λόγo αυτό, υλικά θα μεταφέρovται και θα απoρρίπτovται σε τόπoυς υπoδεικvυόμεvoυς από τις αρμόδιες αρχές. Μόvov τα υλικά πoυ θα κριθoύv κατάλληλα μετά τις σχετικές δoκιμασέις και εξετάσεις θα χρησιμoπoιoύvται για τηv κατασκευή τoυ Εργoυ. Πρέπει όμως vα επισημαvθεί ότι η oπoιαδήπoτε απoδoχή από τov Εργoδότη κάπoιoυ υλικoύ είvαι πρoσωριvoύ χαρακτήρα πoυ δεv απαλλάσσει τov Εργoλάβo της ευθύvης και της υπoχρέωσης τoυ vα εκτελέσει έvτεχvα τo Εργo σύμφωvα με τoυς όρoυς της Σύμβασης και τα λoιπά συμβατικά στoιχεία. Εάv μέχρι τηv oριστική παραλαβή τoυ Εργoυ ή/και κατά τηv διάρκεια τoυ συματικoύ χρόvoυ εγγύησης απoκαλυφθεί κακή πoιότητα υλικoύ ή/και τo oπoιoδήπoτε κεκρυμμέvo ελάττωμα o Εργoλάβoς υπoχρεoύται vα αvτικαταστήσει τo ακατάλληλo υλικό vα καθαιρέσει τα τμήματα τoυ Εργoυ πoυ κατασκευάστηκαv με αυτό και vα τα κατασκευάσει εκ vέoυ με χρήση τωv κατάλληλωv υλικώv. ΠΡΟΣΩΠIΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Τo πρoσωπικό τoυ Εργoλάβoυ όλωv τωv βαθμίδωv πρέπει vα είvαι τo κατάλληλo για τηv εργασία πoυ εκτελεί. Ο Εργoδότης δικαιoύται vα ζητεί απoδεικτικά καταλληλότητας τoυ πρoσωπικoύ (πτυχία, εμπειρία κ.λ.π.) και εφ' όσov τo κρίvει αvαγκαίo τηv απoμάκρυvση από τo εργoτάξιo oιoυδήπoτε ακατάλληλoυ ή μη συvεργάσιμoυ πρoσώπoυ. Τo πρoσωπικό πρέπει vα είvαι ασφαλισμέvo στoύς κατά Νόμov Ασφαλιστικoύς Οργαvισμoύς. ΜΗΧΑΝIΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Τα μηχαvικά μέσα κατασκευής θα είvαι της επιλoγής τoυ Εργoλάβoυ κατάλληλα για τηv εκάστoτε εργασία, σε άριστη κατάσταση λειτoυργίας και συvτήρησης με εμπειρoυς πτυχιoύχoυς χειριστές πoυ θα αvτικαθί-σταvται από εφεδρικά σε περίπτωση βλαβώv. Τα μηχαvήματα πoυ λειτoυργoύv με ηλεκτρική εvέργεια πρέπει vα παρέχoυv ικαvoπoιητική πρoστασία στo πρoσωπικό πoυ τα χειρίζεται. Ο Εργoδότης δικαιoύται vα απαιτήσει τηv αvτικατάσταση ακατάλληλωv μηχαvημάτωv με κατάλληλα καθώς και τηv λήψη πρόσθετωv μέτρωv πρoστασίας τωv χειριστώv τoυς. 3

4 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Σε όλες τις παρά πάvω περιπτώσεις πoυ o Εργoδότης διατάξει τηv κατεδάφιση κακότεχvης εργασίας, απoμάκρυvση ακατάλληλoυ υλικoύ, αλλαγή τρόπoυ κατασκευής, αvτικατάσταση πρoσωπικoύ ή μηχαvήματoς κ.λ.π., o Εργoλάβoς υπoχρεoύται vα εκτελέσει αμέσως και χωρίς αvτίρρηση τις εvτoλές τoυ Εργoδότη, χωρίς vα δικαιoύται πρόσθετης χρηματικής απoζημίωσης ή/και παράτασης της πρoθεσμίας. ΓΕΝIΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ Ο Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τηv ασφάλεια και υγιειvή τoυ πρoσωπικoύ τoυ και τηv ασφάλεια τωv κατασκευώv. Γεvικά ισχύoυv oι παρακάτω Νόμoι, Π.Δ/τα και Υπoυργικές Απoφάσεις καθώς και κάθε μεταγεvέστερη τρoπoπoίηση ή συμπλήρωση τoυς, ή εφαρμoγή vέωv μέτρωv: - Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193/Α/ ) - Π.Δ 1073/81 (ΦΕΚ 260/Α/ , ΦΕΚ 64/Α/ ) - Ν (ΦΕΚ 126/Α/ ) - Απόφαση Υπ. Εργασίας /84 (ΦΕΚ 154/Β/ ) - Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49/ ) - Απόφαση Υπ. Εργασίας /87 (ΦΕΚ 467/Β/ ) - Π.Δ 315/87 (ΦΕΚ 149/Α/ ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ Γενικά Για τις γενικές κατασκευαστικές απαιτήσεις των ψευδοροφών ισχύει το DIN Οι εργασίες εκτελούνται με τη μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια από έμπειρα (τουλάχιστον 5ετους εμπειρίας) και εξειδικευμένα συνεργεία σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, τις οδηγίες χρήσης όλων των συστημάτων υλικών και τα αναγραφόμενα στο παρόν. Ο Ανάδοχος θα ακολουθεί γενικά τις οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών. Οι αρμοί των ενώσεων θα κατασκευάζονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να υπάρχει ελευθερία μετατόπισης, χωρίς να προκαλούνται μόνιμες παραμορφώσεις ή μεταβολές στην ένωση. Η περίμετρος της ψευδοροφής θα φέρει περιθώρια (σκοτίες) που διαμορφώνονται από ειδικές διατομές συμβατές με το σύστημα της ψευδοροφής, σε επαρκή μήκη ώστε να παρέχεται πλήρης επαφή με την περιμετρική τοιχοποιία. Οι σκοτίες στηρίζονται επί των τοιχοποιιών. Αντίστοιχα τελειώματα θα υπάρχουν και στην περίμετρο γύρω από φωτιστικά και στόμια. Οι ψευδοροφές θα φέρουν ειδικές διαμορφώσεις για τις θέσεις των φωτιστικών σωμάτων, τις θέσεις των στομίων αερισμού, κλιματισμού και οποιωνδήποτε άλλων κατασκευών σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδιο και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η θέση των ανοιγμάτων υποδοχής Η/Μ εγκαταστάσεων θα προβλέπεται πριν από την τοποθέτηση της επένδυσης. Ψευδοροφές Λωρίδων Αλουμινίου Στις ψευδοροφές αλουμινίου χρησιμοποιείται συνήθως κράμα αλουμινίου Οι λωρίδες έχουν διαστάσεις οριζόμενες από τα κατασκευαστικά σχέδια και είναι πλήρεις ή διάτρητες με ενσωματωμένο αρμοκάλυπτρο βαμμένο με πολυεστερική βαφή φούρνου. Οι λωρίδες είναι βαμμένες με ειδικό χρώμα φούρνου (σε 180 C). Στη μεταξύ τους συναρμογή διαμορφώνεται σκοτία 15 mm - 16 mm. 4

5 Στην επαφή με τους περιμετρικούς τοίχους, στύλους, εσοχές κτλ διαμορφώνονται σκοτίες από διατομές αλουμινίου ή γαλβανισμένου χαλυβδόφυλλου σχήματος Π, L ή Ζ στο ίδιο ειδικό χρώμα φούρνου με τις λωρίδες. Η στήριξη της ψευδοροφής στους περιμετρικούς τοίχους επιτυγχάνεται με ξύλινους τάκους διαστάσεων κατά τα κατασκευαστικά σχέδια ή / και τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. Το σύστημα ανάρτησης θα είναι μεταλλικό, γαλβανισμένο, μη εμφανές, με ειδικούς οδηγούς ανάρτησης με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα (αναρτήρες, πεταλούδες ανάρτησης, συνδέσμους οδηγών, συνδέσμους λωρίδων κτλ). Το όλο σύστημα θα είναι οριζόντιο χωρίς καμία απόκλιση. Σκελετός Ο σκελετός στήριξης της ψευδοροφής αναρτάται από τη δομική οροφή ανεξάρτητα από άλλες κατασκευές, πρέπει να έχει την απαιτούμενη ευστάθεια για όλα τα ύψη ανάρτησης και να μπορεί να ρυθμίζεται εύκολα ως προς το ύψος. Στις περιπτώσεις όπου η στήριξη είναι χωριστή από το σύστημα κανάβου, θα πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα ρυθμίσεων, έτσι ώστε αυτά τα στοιχεία να ευθυγραμμίζονται με το τελείωμα της οροφής. Το σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση των στοιχείων αυτών για λόγους συντήρησης, χωρίς να προκαλούνται φθορές στα τελειώματα ή διαταραχές στο σύστημα στήριξης της ψευδοροφής. Ο σκελετός της ψευδοροφής πρέπει να μπορεί να παραλάβει όλα τα μεταβιβαζόμενα φορτία που θα προκύψουν από αποσυναρμολογούμενα χωρίσματα, από εξαρτήματα φωτισμού, από στόμια εισαγωγής και εξαγωγής αέρος κτλ, χωρίς παραμορφώσεις, στρεβλώσεις ή άλλες ζημίες. Περιβαλλοντικές Συνθήκες Η εργασία τοποθέτησης ψευδοροφών δεν θα ξεκινά παρά μόνον εφόσον έχουν τελειώσει ο εργασίες σκυροδεμάτων, επιχρισμάτων, γυψοκατασκευών και χρωματισμών και έχουν τοποθετηθεί ο υαλοπίνακες των κουφωμάτων, ώστε να έχει εξασφαλιστεί ένα απόλυτα στεγνό περιβάλλον, χωρίς υδρατμούς. Γενικά οι ψευδοροφές πρέπει να τοποθετούνται υπό συνθήκες πλησιέστερες όσο είναι δυνατόν σε αυτές που αναμένονται στην κανονική χρήση του κτιρίου. Τα υλικά πρέπει να εκτίθενται στις συνθήκες αυτές, με σκοπό την επίτευξη ισορροπίας και την αποφυγή υπερβολικών μετακινήσεων από διαστολές, συρρικνώσεις μετά την εγκατάσταση. Έλεγχοι Ο Ανάδοχος ελέγχει κατά τη διάρκεια της κατασκευής την ορθότητα της τοποθέτησης των οδηγών και των αναρτήσεων (πρέπει να είναι ισοϋψείς και συμμετρικά τοποθετημένοι), έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ορθογωνισμένο, επίπεδο, να μην παρουσιάζει βέλη μεγαλύτερα του επιτρεπτού και ανομοιομορφίες. Όλα τα τμήματα της ψευδοροφής που παραδίδονται στην Υπηρεσία θα είναι ολοκληρωμένα, έτοιμα προς χρήση και εύκολα στην αποσυναρμολόγηση. Οι ψευδοροφές πρέπει να διατηρούνται καθαρές και να έχουν χρωματική ομοιομορφία. Ο Ανάδοχος θα αποσύρει τεμάχια που έχουν φθαρεί ή φέρουν σημάδια και να τα αντικαταστήσει με νέο υλικό χωρίς απαίτηση επιπλέον αποζημίωσης. 5

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΙΖΩΝ 1. ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.1 ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ - Πλαστικά κανάλια - Καλύμματα καναλιών - Διαχωριστικά στοιχεία καλωδίων Διαστάσεις καναλιών: 25X25mm 40X40mm 60X40mm Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πλαστικό χωρίς μόλυβδο και κάδμιο, με βαθμό στεγανότητας ΙΡ40 και αντοχή σε μηχανική κρούση ΙΚ07. Σχεδιασμός εξαρτημάτων διακλάδωσης, σύνδεσης, τερματισμού (ακραία καλύμματα, γωνίες εσωτερικές εξωτερικές επίπεδες ρυθμιζόμενες ή σταθερές, συνδετικά καλύμματα, διακλαδώσεις, κουτιά διακλάδωσης διακοπτικού υλικού, πλαίσια για τοποθέτηση επί του καναλιού ή πάνω από το κανάλι διακοπτικού υλικού κλπ.) για εύκολη τοποθέτηση. Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Τα ενσωματούμενα υλικά τα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων που αναφέρονται παρακάτω:. ΕΝ :1997 Συστήματα εγκατάστασης καλωδίων με κιβώτια και συστήματα εγκατάστασης καλωδίων σε σωλήνες για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.. HD S2 Electrical installations of building part. 3 : Assessment of general characteristics (IEC 364-3:1993, Modified) -- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων, μέρος 3 : Εκτίμηση των γενικών χαρακτηριστικών. Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς σήμανση CE. 1.3 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ - Κατάλληλα για εσωτερικές εγκαταστάσεις - Τυποποιημένο μήκος καναλιών 2,0 μ. - Στα κανάλια με σταθερά η προσαρμοσμένα διαχωριστικά είναι δυνατός ο διαχωρισμός μεταξύ των ισχυρών και των ασθενών ρευμάτων. - Τα εξαρτήματα των καναλιών πρέπει να εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις των προτύπων ISO/IEC και TIA/EIA -568A Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων δομημένης καλωδίωσης cat. 5 και cat.6 καθώς και τον συνεχή διαχωρισμό μεταξύ ισχυρών και ασθενών ρευμάτων σε δύσκολα σημεία (π.χ. γωνίες) ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ Λόγω της ορατής τοποθέτησης των καναλιών, θα πρέπει κατά την τοποθέτησή τους να δοθεί προσοχή στην τελική αισθητική τους εικόνα. Αυτό προϋποθέτει αλφάδιασμα τόσο στις οριζόντιες όσο και στις κατακόρυφες οδεύσεις. Θα τοποθετηθούν στον τοίχο, με τυποποιημένο μήκος των 2,0 μ. σε προχαραγμένα σημεία και η στήριξή τους θα γίνει ανά 30 50cm, ώστε να εξασφαλίζεται η στιβαρότητα της κατασκευής. Η στερέωσή τους θα γίνεται με συστήματα στερέωσης (βίδες, καρφιά, ειδικές σφήνες ή κόλλα). 6

7 Η αλλαγή κατεύθυνσης και η σύνδεση των καναλιών μεταξύ τους θα επιτυγχάνεται με την χρήση τυποποιημένων εξαρτημάτων (γωνίες, ταφ, σταυρούς) με άρτια εφαρμογή, ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος βραχυκυκλώματος λόγο κακής εφαρμογής καναλιών και εξαρτημάτων. Η τοποθέτηση των καλυμμάτων σε όλο το μήκος των καναλιών, εξασφαλίζει την πλήρη και συνεχή προστασία των καλωδιώσεων. Η αφαίρεσή τους θα γίνεται μόνο με την χρήση εργαλείου. Σε περίπτωση που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί τεμάχιο καναλιού, η κοπή θα γίνει με ειδικό εργαλείο. Τελευταία φάση της εγκατάστασης θα είναι η τοποθέτηση των καλυμμάτων στα άκρα, στις γωνίες, στα ταφ κλπ. 2. ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ 2.1 ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 1. Καλώδια με μόνωση και μανδύα από pvc για σταθερή καλωδίωση. 2. Καλώδια δομημένης καλωδίωσης utp ct Καλώδια με μόνωση και μανδύα από PVC για σταθερή καλωδίωση. Τύπος Α05VV-U μονόκλωνος αγωγός. Ονoμαστική Τάση :300/500V Προδιαγραφές: ΕΛΟΤ Χρήσεις : Ελαφρύ καλώδιο για τοποθέτηση σε σταθερές εγκαταστάσεις Καλώδιο UTP cat6 Tο ζητούμενο καλώδιο πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές : Αθωράκιστο (UTP) καλώδιο, 4 συνεστραμμένων ζευγών, 100 Ohm, εξωτερικού μανδύα από PVC, αγωγούς 24 AWG, μονόκλωνο. Πλήρως συμβατό με τις προτάσεις των ISO/IEC & ΕΙΑ/ΤΙΑ για την CAT % κατάλληλο για πρωτόκολλα μεγάλης ταχύτητας που χρησιμοποιούν full duplex μετάδοση και στα 4 ζεύγη του καλωδίου ταυτόχρονα (όπως το GigaBit Ethernet). Ειδικά η τιμή των παραμέτρων ΝΕΧT (Near-End-Crosstalk) και ACR (Attenuation-to-Crosstalk Ratio), πρέπει να είναι η κάθε μια, τουλάχιστο 6 db μεγαλύτερες από την ελάχιστα απαιτούμενη τιμή της CAT-6, των Διεθνών Προτύπων ISO/IEC και EIA/TIA 568Β, για όλο το φάσμα συχνοτήτων έως και τα 1000 MHz (αναλυτικές τιμές στον πίνακα χαρακτηριστικών μετάδοσης που ακολουθεί). Ονομαστική Ταχύτητα Διάδοσης (Nominal Velocity of Propagation NVP) (%) : Διαστάσεις και χαρακτηριστικά μετάδοσης καλωδίου. ΑΓΩΓΟΙ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΩΝ 24 AWG Μονόκλωνοι ΥΛΙΚΟ Χαλκός ΜΟΝΩΣΗ ΠΑΧΟΣ (Ονομαστ.) 26 mm ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ονομαστ.) 1,02 mm ΕΞ. ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΛΙΚΟ PVC ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ονομαστ.) 0,200 inch (5,08 mm) 7

8 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (MHz) MAX ATTENUATION (db/100meters) MIN NEXTWORST PAIR (db) MIN ACR (db) per 100 meters) SRL (db) IMPEDANCE (OHMs) ,3 61, / , , / ,3 53, / ,6 56,3 48, / ,5 54,8 46, /-15 31,25 10,6 51,9 41, /-15 62,50 15,3 47,4 32, / ,6 44,3 24, /-15 Ο εξωτερικός Μανδύας πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις : - Όνομα κατασκευαστή, - Τύπο καλωδίου, - Κατηγορία, - Ένδειξη «μήκους» σε μέτρα ή πόδια. 2.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ UTP CAT.6 Τα καλώδια είναι κατάλληλα για τη μεταφορά φωνής, σημάτων και δεδομένων σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα υψηλών συχνοτήτων όπως ISDN, LAN, ATM, TPDDI κλπ. Εγκαθίστανται κυρίως σε εσωτερικούς χώρους αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε ήπιους και προστατευμένους εξωτερικούς χώρους. Η τυπικότερη εφαρμογή τους είναι η δομημένη καλωδίωση δικτύων Η/Υ. Για την υλοποίηση του δικτύου θα ακολουθηθεί η αρχιτεκτονική δομημένη άνοικτής καλωδίωσης με βάση την τοπολογία αστέρα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΤΙΑ/ΕΙΑ 568Β, όπου και τα οκτώ σύρματα της κάθε εξόδου πρίζας εργασίας θα είναι άμεσα συνδεδεμένα στο οριζόντιο πεδίο του κατανεμητή (patch panel). Τα καλώδια utp μεταξύ κατανεμητή και πρίζας θα είναι συνεχή και θα τοποθετούνται εντός πλαστικών καναλιών από αυτοσβενόμενο pvc. Η όδευση των καναλιών από τον κατανεμητή μέχρι την πρίζα, θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην διαταράσσετε η αισθητική ισορροπία του χώρου. Οι οδεύσεις των καλωδίων utp θα γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατό μέγιστη απόσταση από πεδία ηλεκτρικών ρευμάτων όπως ορίζει το πρότυπο ΤΙΑ/ΕΙΑ 568Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Όλες οι γραμμές θα τοποθετηθούν παράλληλα ή κάθετα προς τις πλευρές των τοίχων. Όσοι αγωγοί διακλαδίζονται, θα ενώνονται μεταξύ τους μέσα σε ειδικά κουτιά διακλάδωσης με την βοήθεια διακλαδωτήρων, καπς, ειδικών συνδέσμων κλπ. Η τοποθέτηση πολύ-πολικών καλωδίων εντός του ίδιου καναλιού επιτρέπεται εφόσον η μόνωση είναι κατάλληλη για την υψηλότερη των ονομαστικών τάσεων αυτών των κυκλωμάτων. Εξαίρεση αποτελούν τα καλώδια τηλεπικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων. Τα καλώδια που επιλέγονται θα πρέπει να είναι κατάλληλα για την υψηλότερη και την χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος και θα εξασφαλίζεται ότι κατά την κανονική τους λειτουργία, δεν θα υπάρχει υπέρβαση της οριακής θερμοκρασίας, για αγωγούς και καλώδια με μόνωση από PVC : 70 O C. Τα καλώδια θα επιλέγονται και θα εγκαθίστανται, έτσι ώστε κατά την εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση να αποφεύγεται η πρόκληση βλάβης τους μανδύες και στις μονώσεις των καλωδίων. Η ακτίνα καμπυλότητας των καλωδίων θα είναι τέτοια ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε βλάβη των καλωδίων ή των μονωμένων αγωγών. Ο ουδέτερος αγωγός πρέπει να έχει την ίδια διατομή με τον αγωγό φάσης. 8

9 3. ΠΡΙΖΕΣ 3.1 ΠΡΙΖΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ Η σειρά των μηχανισμών των τερματικών πριζών πληροφορικής UTP CAT6 θα αποτελούν μέρος από μία σειρά μηχανισμών διακοπτικού υλικού του κατασκευαστή με μηχανισμούς οι οποίοι θα περιλαμβάνουν πλήθος «ειδικών» λειτουργιών για την κάλυψη των αναγκών των χώρων. Οι μηχανισμοί των θυρών της σειράς θα προσαρμόζονται σε κανάλι με ειδικά εξαρτήματα που θα εξασφαλίζουν την σίγουρη συγκράτησή τους και την συνεχή κάλυψη των αγωγών. Μηχανισμοί διακοπτικού όπως και τα κανάλια- εξαρτήματα καναλιών θα είναι όλα του ίδιου κατασκευαστή. Οι πρίζες- μηχανισμοί θα είναι από πλαστικό υλικό (polycarbonate) αυτοσβέσιμο στους 650 C/30 sec και θα διαθέτουν δείκτη προστασίας ΙΡ 41 κατά C15100 και μηχανική αντοχή σε κρούση ΙΚ 04. Θα είναι κατάλληλοι για λειτουργία σε θερμοκρασίες από -5 C έως +50 C. Η σήμανση CE θα αναγράφεται επάνω σε κάθε μηχανισμό και σε κάθε συσκευασία προϊόντος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας Χαμηλής Τάσης της ΕΕ. Επί του μηχανισμού θα είναι εμφανής ο κωδικός του προϊόντος, ο κατασκευαστής και τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του. Οι μηχανισμοί θα στηρίζονται χωνευτά πάνω στο κανάλι σε μεταλλική βάση με επικάλυψη πλαστικού. Οι βάσεις στήριξης θα διατίθενται με ειδικά προστατευτικά καλύμματα. Η παρτίδα παραγωγής θα αναγράφεται επάνω σε κάθε προϊόν ατομικά, όπως επίσης και επάνω στη συσκευασία του προϊόντος, προκειμένου να είναι εφικτή η σύνδεση με την αντίστοιχη αναφορά ποιοτικού ελέγχου. Το εργοστάσιο παραγωγής των προϊόντων θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO Οι μηχανισμοί ασθενών ρευμάτων που μπορούν να τοποθετηθούν μπορεί να είναι: πρίζες πληροφορικής RJ 45 cat 5e (UTP, FTP) και cat 6 (UTP, FTP, STP) καθώς και cat 7 (10Giga) (STP) μιας ή δυο εξόδων με θήκη ετικέτας για ταυτοποίηση των θέσεων εργασίας, πρίζες οπτικών ινών ST, SC, LC, πρίζες USB και ΙΕΕΕ 1394, πρίζες τηλεφώνου RJ 11, και RJ 45 ISDN, πρίζες τηλεόρασης TV, TV-RD, TV-RD- SAT Χαρακτηριστικά πριζών Πρίζες RJ 45 Cat 6 Οι πρίζες RJ45 CAT6 θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ISO και ISO εκδ. 2.0 ΕΝ και ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 Β.2. Το εργοστάσιο παραγωγής των προϊόντων θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και θα είναι όλα του ίδιου κατασκευαστή με τις βάσεις στήριξης. Οι πρίζες RJ 45 θα είναι στιβαρής κατασκευής για σύνδεση με καλώδιο UTP και κατάλληλες για μετάδοση δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες (έως εφαρμογές 1 Gigabit Ethernet). Θα διαθέτουν επαφές από χρυσό / νικέλιο για προστασία από οξειδώσεις, και θα δέχονται φις τύπου RJ 45. Επιπλέον, θα προσαρμόζονται σε κανάλι με ειδικά εξαρτήματα που θα εξασφαλίζουν την σίγουρη συγκράτησή τους και την συνεχή κάλυψη των αγωγών. Πρίζες RJ 45 Cat 6, κανάλια και εξαρτήματα θα είναι όλα του ίδιου κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής θα διαθέτει τη δυνατότητα σε κάποιους μηχανισμούς RJ 45 να φέρουν θήκη με ετικέτα για ταυτοποίηση της θέσης εργασίας, ενώ θα προστατεύονται με αυτόματη συρόμενη θυρίδα όταν δεν υπάρχει φις. Οι κονέκτορες των πριζών RJ 45 θα διαθέτουν διπλό χρωματικό κώδικα αρίθμησης και σύνδεσης κατά ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α και ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Β. Θα τερματιστούν κατά 568Β. Θα παρέχουν τη δυνατότητα γρήγορης σύνδεσης ανά ζεύγος αγωγών του καλωδίου εγκατάστασης, χωρίς τη χρήση εργαλείου. O κονέκτορας της πρίζας RJ 45 θα φέρει διάγραμμα με τον απαραίτητο διπλό χρωματικό κώδικα και αρίθμηση για σύνδεση κατά ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α και ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Β. 9

10 4. Patch panels 4.1 Patch panels CAT6 τερματισμού οριζόντιου δικτύου φωνής/δεδομένων Τα patch panels είναι μεταλλικά με ανοδειωμένη βαφή μέσα-έξω, θέσεις για ετικέτες και πρόβλεψη γείωσης. Η χωρητικότητά τους είναι 24 παροχές σε χώρο 1 U και θα υπάρχουν και οι 24 θύρες ανεξάρτητα αν θα τερματιστούν όλες. Τα Patch Panel θα διαθέτουν σήμανση και δεματικά σημεία για την ασφάλιση των καλωδίων. Οι θύρες θα είναι τύπου CAT6 RJ45 UTP GIGA-TP κατά IEC ή IEC με τερματισμό κατά ΕΙΑ/ΤΙΑ 568B. Τα jacks θα διασφαλίζουν εκ κατασκευής το ότι η απόσταση του μανδύα του καλωδίου από τις επαφές IDC είναι μικρότερη από 13mm σύμφωνα με το πρότυπο ΤΙΑ 568.ΚΑΤΑΤΕΜΗΤΗΣ (PATCH PANEL). 4.2 Patch panels CAT5e γέφυρας με κατανεμητή τηλεφωνίας Τα patch panels είναι μεταλλικά με ανοδειωμένη βαφή μέσα-έξω, θέσεις για ετικέτες και πρόβλεψη γείωσης. Η χωρητικότητά τους είναι 24 παροχές σε χώρο 1 U και θα υπάρχουν και οι 24 θύρες ανεξάρτητα αν θα τερματισθούν όλες. Τα Patch Panel θα διαθέτουν σήμανση και δεματικά σημεία για την ασφάλιση των καλωδίων. Οι θύρες θα είναι τύπου CAT5e RJ45 UTP με τερματισμό κατά ΕΙΑ/ΤΙΑ 568B. Τα jacks θα διασφαλίζουν εκ κατασκευής το ότι η απόσταση του μανδύα του καλωδίου από τις επαφές IDC είναι μικρότερη από 13mm σύμφωνα με το πρότυπο ΤΙΑ 568. Από χαλκό πλάτους 19 πλήρως συμβατός με το πρότυπο ISO/IEC DIS και ΤΙΑ/ΕΙΑ 568Α. 5. Patch Cords χαλκού μικτονομήσεων Τα patch cords είναι τύπου unshielded CAT6 plus (για τα Data) και CAT5e ( για την τηλεφωνία), πιστοποιημένα και εργοστασιακού τύπου σε συσκευασία. με αριθμόποιοτικού ελέγχου ISO. Τα patch cords είναι κατασκευασμένα από plug τύπου tangle-free και καλώδιο τύπου PiMF. Το μήκος να είναι 1 μέτρου και χρώματος κίτρινο για τις μικτονομήσεις δεδομένων και 1 μέτρου χρώματος κόκκινο για τις μικτονομήσεις τηλεφωνίας. 6. Πιστοποίηση Η πιστοποίηση του καλωδιακού συστήματος θα γίνει σύμφωνα με τα πρότυπα TSB 67, TSB 95 και τις νέες διατάξεις του προτύπου ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 Β.2 που ισχύει από τις 12 Απριλίου Η πιστοποίηση θα γίνει με διακριβωμένο όργανο. Η πιστοποίηση χαλκού θα γίνει με μετρήσεις ανά channel link ή permanent link όπως αυτό ορίζεται στο πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 Β.2 για συστήματα CLASS Ε και υλικά CAT6 ώστε να διασφαλίζεται υποστήριξη εφαρμογών GIGABIT ETHERNET. Η πιστοποίηση περιλαμβάνει μετρήσεις NEXT, PS NEXT, ATTENUATION, ACR, PS ACR, ELFEXT. PSELFEXT, RETURN LOSS, DELAY SKEW κλπ. Η πιστοποίηση θα γίνει είτε στο permanent link είτε στο channel link. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Μαραγκός Νικόλαος Πολιτικός Μηχ/κός - Αρχιτέκτων Καμπόλη Καλλιόπη Μηχ/γος Μηχανικός Τ.Ε. Πλατάκη Μαρία Πολιτικός Μηχ/κός 10

11 11