ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50-50v - 50v p

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50-50v - 50v p30-70 - 80-100"

Transcript

1 ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ - GR ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50-50v - 50v p Διεγκέλεο θαηά / : EN13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ελόο πξντόληνο ηεο LA NORDICA. Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε ηελ άλεζε εμνηθνλνκώληαο ηαπηόρξνλα ελέξγεηα! ΚΑΝΟΝΔ ΑΦΑΛΔΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΚΔΤΔ Γηα λα ηεξνύληαη νη θαλόλεο αζθαιείαο ηα πξντόληα καο πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη εθαξκόδνληαο πηζηά ηηο νδεγίεο ηνπ παξόληνο θπιιαδίνπ.

2 Αλαζ.12 GR

3 ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ Θέκα: απνπζία ακηάληνπ θαη θαδκίνπ Γειώλνπκε όηη όιεο νη ζπζθεπέο καο θαηαζθεπάδνληαη κε πιηθά πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ εμαξηήκαηα από ακίαλην ή παξαγώγσλ ηνπ θαη όηη ζην πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ζπγθνιιήζεηο δελ ππάξρεη/ρξεζηκνπνηείηαη θάδκην ζε θακία κνξθή, όπσο νξίδεη ην πξόηππν αλαθνξάο. Θέκα: Καλνληζκόο ΔΚ αξ. 1935/2004 Γειώλνπκε όηη ζε όιεο νη ζπζθεπέο καο, ηα πιηθά πνπ πξννξίδνληαη γηα λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηξόθηκα είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε κε ηξόθηκα, ζύκθσλα κε ηνλ σο άλσ Δπξσπατθό Καλνληζκό Αλαζ.12 IT EN DE FR 3

4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ GR 1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΝΟΝΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΤΡΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΓΟΚΩΝ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΤ ΑΔΡΙΜΟ ΚΟΡΜΟΤ Ή ΠΑΡΑΠΛΔΤΡΟΤ ΥΩΡΟΤ ΤΝΓΔΗ ΣΗΝ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟ / ΑΔΡΑ ΚΑΤΗ (ζηόκην εηζόδνπ αέξα ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΣΟΜΙΟ ΔΙΟΓΟΤ ΑΔΡΑ ΤΝΓΔΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ, ΑΔΡΙΜΟ ΔΠΙΣΡΔΠΣΑ / ΜΗ ΔΠΙΣΡΔΠΣΑ ΚΑΤΙΜΑ ΑΝΑΜΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΗ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΟΤ ΚΡΤΣΑΛΛΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΗ ΣΑΥΣΗ ΘΔΡΙΝΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΘΔΡΜΙΚΗ ΙΥΤΟ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ / ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ / ΤΣΗΜΑ ΑΔΡΙΜΟΤ (δηαηίζεηαη / Ηιεθηξηθή ζύλδεζε ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟΤ ζεη αεξηζκνύ / Αλαζ.12 GR

5 1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Η εγθαηάζηαζε ελόο ηδαθηνύ πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα ηνπηθή λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνύο. Η επζύλε ηνπ θαηαζθεπαζηή πεξηνξίδεηαη ζηελ πξνκήζεηα ηεο ζπζθεπήο. Η εγθαηάζηαζε πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο θαλόλεο ηεο ηερληθήο, λα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξόληνο θπιιαδίνπ θαη ηνπο επαγγεικαηηθνύο θαλόλεο, από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, ην νπνίν εξγάδεηαη γηα επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ όιε ηελ επζύλε γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε. Η Nordica S.p.A. δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλε γηα ηελ απζαίξεηε κεηαηξνπή ηνπ πξντόληνο, θαζώο θαη γηα ηε ρξήζε κε γλήζησλ αληαιιαθηηθώλ. Απηή ε ζπζθεπή δελ είλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε από άηνκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηώλ κε κεησκέλεο ζσκαηηθέο, αηζζεηήξηεο ή δηαλνεηηθέο ηθαλόηεηεο ή από άηνκα ρσξίο εκπεηξία, εθηόο θαη εάλ βξίζθνληαη ππό ηελ επηηήξεζε θαη ηηο νδεγίεο αηόκνπ πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. Σα παηδηά πξέπεη λα ειέγρνληαη έηζη ώζηε λα κε ρξεζηκνπνηνύλ σο παηρλίδη ηε ζπζθεπή (EN / ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η ζπζθεπή απνηειείηαη από έλα ραιύβδηλν ζάιακν κε πιήξσο ζηεγαλή ζπγθόιιεζε. Η εζηία έρεη εζσηεξηθή επέλδπζε κε κεκνλσκέλεο πιάθεο από ρπηνζίδεξν θαη από ππξίκαρν πιηθό (ironker. ην εζσηεξηθό ηεο ππάξρεη κηα βάζε ζράξαο θαη κηα επίπεδε ζράξα από ρπηνζίδεξν κεγάινπ πάρνπο, πνπ αθαηξνύληαη εύθνια. Οη ζπζθεπέο δηαζέηνπλ έλα ελζσκαησκέλν θύθισκα αέξα γηα ηελ αλάθηεζε ηεο ζεξκόηεηαο, ην νπνίν απνηειείηαη από έλα πεξίβιεκα από γαιβαληζκέλν ράιπβα, εμσηεξηθά ηνπ ζώκαηνο ζέξκαλζεο. Η εζηία δηαζέηεη κηα παλνξακηθή πόξηα από παινθεξακηθό θξύζηαιιν (αλζεθηηθό έσο ηνπο 700 C, ην νπνίν πξνζθέξεη καγεπηηθή εηθόλα ζηηο θιόγεο θαη παξάιιεια εκπνδίδεη θάζε πηζαλή έμνδν ζπηλζήξσλ θαη θαπλώλ. Κάησ από ηε ζράξα ηεο εζηίαο βξίζθεηαη έλα δνρείν ζηάρηεο πνπ αθαηξείηαη εύθνια αθόκε θαη κε ηε ζπζθεπή αλακκέλε. Η ζέξκαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο επηηπγράλεηαη: a κε ζπλαγσγή: ε δηέιεπζε ηνπ αέξα από ην πεξίβιεκα θαη ηνλ θνξκό επέλδπζεο ηεο εζηίαο κεηαθέξεη ζεξκόηεηα ζην πεξηβάιινλ. b κε αθηηλνβνιία: κέζα από ην παλνξακηθό θξύζηαιιν θαη ην ππξίκαρν ζώκα (ironker αθηηλνβνιείηαη ζεξκόηεηα ζην πεξηβάιινλ. Η ζπζθεπή δηαζέηεη ξπζκηζηέο πξσηεύνληνο θαη δεπηεξεύνληνο αέξα, κε ηνπο νπνίνπο ξπζκίδεηαη ν αέξαο θαύζεο. 1A - Δηθ. 1 Ρύζκηζε πξσηεύνληνο αέξα Με ην ξπζκηζηή αέξα πνπ βξίζθεηαη (αξηζηεξά θάησ από ηελ πόξηα ηεο εζηίαο ξπζκίδεηαη ε δηέιεπζε αέξα από ην δνρείν ζηάρηεο θαη ε ζράξα πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ θαπζίκνπ. Ο πξσηεύσλ αέξαο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ θαύζε ζηε θάζε ηνπ αλάκκαηνο. Γηα λα αλνίμεηε ηε δηέιεπζε ηνπ πξσηεύνληνο αέξα πξέπεη λα ηξαβήμεηε εληειώο πξνο ηα έμσ ην κνριό. Σν δνρείν ζηάρηεο πξέπεη λα αδεηάδεηαη ηαθηηθά, έηζη ώζηε ε ζηάρηε λα κελ εκπνδίδεη ηελ είζνδν πξσηεύνληνο αέξα γηα ηελ θαύζε. Μέζσ ηνπ πξσηεύνληνο αέξα δηαηεξείηαη επίζεο δσεξή ε θσηηά. Καηά ηελ θαύζε ηνπ μύινπ, ν ξπζκηζηήο πξσηεύνληνο αέξα πξέπεη λα είλαη ελ κέξεη αλνηρηόο, δηαθνξεηηθά ηα μύια θαίγνληαη γξήγνξα θαη ε εζηία κπνξεί λα ππεξζεξκαλζεί. 2A - Δηθ. 1 Ρύζκηζε δεπηεξεύνληνο αέξα Κάησ από ηελ πόξηα ηεο εζηίαο (δεμηά βξίζθεηαη ν ξπζκηζηήο δεπηεξεύνληνο αέξα. Σν ηάκπεξ απηό πξέπεη λα είλαη αλνηρηό (δειαδή ηειείσο κέζα ηδίσο θαηά ηελ θαύζε μύινπ, έηζη ώζηε ην άθαπζην θάξβνπλν λα πθίζηαηαη κεηάθαπζε απμάλνληαο ηελ απόδνζε θαη εμαζθαιίδνληαο ηνλ θαζαξηζκό ηνπ θξπζηάιινπ (βι. ΚΔΦ ΚΑΝΟΝΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ηήξεζε ησλ εζληθώλ θαη επξσπατθώλ πξνηύπσλ, ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ηνπ νηθνδνκηθνύ θαλνληζκνύ, θαζώο θαη ησλ θαλνληζκώλ ππξαζθαιείαο. Δλεκεξώζηε ηνλ θαπλνδνρνθαζαξηζηή ζαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηε ζσζηή ζύλδεζή ηεο κε ηελ θακηλάδα. Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε εθηειέζηε ηνπο αθόινπζνπο ειέγρνπο: βεβαησζείηε όηη ην δάπεδν κπνξεί λα αληέμεη ην βάξνο ηεο ζπζθεπήο θαη θξνληίζηε γηα ηελ θαηάιιειε κόλσζε ζε πεξίπησζε πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν από εύθιεθην πιηθό, βεβαησζείηε όηη ζην δσκάηην εγθαηάζηαζεο ππάξρεη επαξθήο αεξηζκόο (παξνπζία ζηνκίνπ εηζόδνπ αέξα, 1A 2A Εικ Αλαζ.12 GR 5

6 απνθύγεηε ηελ εγθαηάζηαζε ζε ρώξνπο κε παξνπζία αγσγώλ θεληξηθνύ αεξηζκνύ, απνξξνθεηήξσλ κε ή ρσξίο απαγσγό, ζπζθεπώλ αεξίνπ ηύπνπ B, αληιηώλ ζεξκόηεηαο ή ζπζθεπώλ ε ηαπηόρξνλε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππνπίεζε ζην ρώξν (βι. Πξόηππν UNI 10683/98, βεβαησζείηε όηη ε θαπλνδόρνο θαη νη ζσιήλεο ζηνπο νπνίνπο ζα ζπλδεζεί ε ζπζθεπή είλαη θαηάιιεινη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. αθήλεηε πάληα κηα ειάρηζηε απόζηαζε αλάκεζα ζηελ ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ θαη ηα πιεπξηθά θαη πίζσ ηνηρώκαηα όπσο ζηελ Δηθ. 15 θαη ζηελ Δηθ. 16 Απεπζπλζείηε ζηνλ θαπλνδνρνθαζαξηζηή ζαο γηα λα ειέγμεη ηόζν ηε ζύλδεζε κε ηελ θακηλάδα όζν θαη ηελ επαξθή εηζξνή αέξα γηα ηελ θαύζε ζην ρώξν εγθαηάζηαζεο. 4. ΠΤΡΑΦΑΛΔΙΑ Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο πξέπεη λα ηεξνύληαη ηα αθόινπζα κέηξα αζθαιείαο (Δηθ. 2: a κπξνζηά από ηελ εζηία δελ πξέπεη λα ππάξρεη θαλέλα αληηθείκελν ή πιηθό θαηαζθεπήο πνπ λα είλαη εύθιεθην ή επαίζζεην ζηε ζεξκόηεηα ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 80 cm. Η απόζηαζε απηή κπνξεί λα κεησζεί ζηα 40 cm, εάλ εγθαηαζηαζεί κηα πξνζηαζία κε νπίζζην αεξηζκό θαη αλζεθηηθή ζηε ζεξκόηεηα, κπξνζηά από όιε ηελ πξνζηαηεπόκελε επηθάλεηα, b εάλ ε ζπζθεπή εγθαηαζηαζεί ζε δάπεδν πνπ δελ είλαη απόιπηα ππξίκαρν, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ππξίκαρν ππόζηξσκα, όπσο αηζάιηλε βάζε (κε δηαζηάζεηο πνπ νξίδνπλ νη ηνπηθνί θαλνληζκνί. Η έλζεηε εζηία πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κόλν κε ην δνρείν ζηάρηεο ζηε ζέζε ηνπ. Σα ζηεξεά ππνιείκκαηα ηεο θαύζεο (ζηάρηεο πξέπεη λα ζπγθεληξώλνληαη ζε εξκεηηθά θιεηζηό δνρείν, αλζεθηηθό ζηε θσηηά. Η ζπζθεπή δελ πξέπεη λα αλάβεη πνηέ εάλ ππάξρνπλ εθπνκπέο αεξίσλ ή αλαζπκηάζεηο (π.ρ. θόιια γηα linoleum, βελδίλε θιπ.. Μελ αθήλεηε εύθιεθηα πιηθά θνληά ζε απηή. Δλεκεξώζηε ηα παηδηά όηη ε έλζεηε εζηία απνθηά πνιύ πςειή ζεξκνθξαζία θαη όηη πξέπεη λα απνθεύγνπλ Πποζηαζία ηος δαπέδος με άκαςζηο ςλικό Ύψορ ηηρ επιθάνειαρ ηηρ εζηίαρ από ηο δάπεδο Δάπεδο από καύζιμο ςλικό A H B Εικ. 2 ηελ επαθή κε ηελ επηθάλεηά ηεο ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ε πεξίπησζε πνπ εθδεισζεί ππξθαγηά ζην ηδάθη ή ζηελ θαπλνδόρν: a Κιείζηε ηελ πόξηα θόξησζεο. b Κιείζηε ηνπο ξπζκηζηέο αέξα θαύζεο c βήζηε ηε θσηηά κε ππξνζβεζηήξεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO 2 ζε ζθόλε d Καιέζηε ακέζσο ηελ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ A=Πλεςπικό όπιο πποζηαηεςμένηρ ζώνηρ (A=H+20 cm=> 40 cm B=Εμππόρ όπιο πποζηαηεςμένηρ ζώνηρ (B=H+30 cm=> 60 cm ΜΗ ΒΗΝΔΣΔ ΣΗ ΦΧΣΙΑ ΜΔ ΡΙΦΗ ΝΔΡΟΤ. Όηαλ ε θαπλνδόρνο ζηακαηήζεη λα θαίεη, απεπζπλζείηε ζε εηδηθό γηα λα ειέγμεη ελδερόκελεο ξσγκέο ή ζεκεία ρσξίο ζηεγαλόηεηα Αλαζ.12 GR

7 4.2. ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΧΝ ΓΟΚΧΝ Λόγσ ηεο αθηηλνβνιίαο ηεο εζηίαο, ζα πξέπεη λα πξνζέμεηε ηδηαίηεξα ηελ πξνζηαζία ησλ δνθώλ θαηά ην ζρεδηαζκό ηνπ ηδαθηνύ ζαο, ιακβάλνληαο ππόςε, αθελόο, ηε (3 10 mm (1 (3 10 mm (1 κηθξή απόζηαζε ηεο δνθνύ από ηηο εμσηεξηθέο (3 10 mm (1 επηθάλεηεο ηεο εζηίαο θαη, αθεηέξνπ, ηελ αθηηλνβνιία (2 ηεο θξπζηάιιηλεο πόξηαο, ε νπνία βξίζθεηαη ζπλήζσο (4 (2 (2 πνιύ θνληά ζηηο δνθνύο. Έρεηε ππόςε όηη, ζε θάζε (1 ( mm (1 (3 10 mm πεξίπησζε, νη εζσηεξηθέο ή θάησ επηθάλεηεο ηεο δνθνύ από θαύζηκν πιηθό δελ πξέπεη λα έξρνληαη ζε επαθή (3 10 mm (1 κε ζεξκνθξαζίεο άλσ ησλ 65 C. (2 (2 (2 ηελ Δηθ. 3 βιέπεηε νξηζκέλα παξαδείγκαηα (4 θαηαζθεπήο. (1 Γνθόο. (2 Ππξίκαρν κνλσηηθό πιηθό. (3 Κελό αέξνο. (4 Μεηαιιηθή πξνζηαζία. Εικ. 3 ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: Ο θαηαζθεπαζηήο δελ είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ θαθή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο εάλ δελ ηεξνύληαη νη παξνύζεο νδεγίεο ή εάλ ρξεζηκνπνηνύληαη αθαηάιιεια ζπκπιεξσκαηηθά πξντόληα. 5. ΚΑΠΝΟΓΟΥΟ Βαζηθέο απαηηήζεηο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο: ε εζσηεξηθή δηαηνκή πξέπεη λα είλαη θαηά πξνηίκεζε θπθιηθή, πξέπεη λα είλαη ζεξκηθά κνλσκέλε θαη πδαηνζηεγήο θαη θαηαζθεπαζκέλε κε θαηάιιεια πιηθά γηα λα αληέρεη ζηε ζεξκόηεηα, ζηα πξντόληα ηεο θαύζεο θαη ζε ελδερόκελα ζπκππθλώκαηα, δελ πξέπεη λα εκθαλίδεη ζηελώζεηο θαη λα έρεη θαηαθόξπθε πνξεία κε αιιαγέο θαηεύζπλζεο πνπ λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο 45, πξέπεη λα είλαη θαζαξή εάλ ηελ έρεηε ήδε ρξεζηκνπνηήζεη, πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νδεγηώλ, (1 (2 (3 (4 Max. A+1/2A A+1/2A A Δάλ νη θαπλνδόρνη έρνπλ ηεηξάγσλε ή νξζνγώληα δηαηνκή, νη εζσηεξηθέο γσλίεο πξέπεη λα είλαη ζηξνγγπιεκέλεο κε αθηίλα ηνπιάρηζηνλ 20 mm. Γηα ηελ νξζνγώληα δηαηνκή ε κέγηζηε αλαινγία κεηαμύ ησλ πιεπξώλ πξέπεη λα είλαη 1,5. Η πνιύ κηθξή δηαηνκή πξνθαιεί κείσζε ηνπ ειθπζκνύ. πληζηάηαη ειάρηζην ύςνο 4 m. Απαγνξεύνληαη θαη επεξεάδνπλ ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο: ην ηλνηζηκέλην, ν γαιβαληζκέλνο ράιπβαο, νη αλώκαιεο θαη πνξώδεηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο. ηελ Δηθ. 4 βιέπεηε νξηζκέλα παξαδείγκαηα θαηαζθεπήο. Η ειάρηζηε δηαηνκή πξέπεη λα είλαη 400 cm 2 (π.ρ. 20x20cm γηα ηηο ζπζθεπέο ησλ νπνίσλ ε δηάκεηξνο ηνπ αγσγνύ είλαη κηθξόηεξε από 200 mm ή 625 cm 2 (π.ρ. 25x25cm γηα ζπζθεπέο κε δηάκεηξν άλσ ησλ 200mm. Ο ειθπζκόο ηεο θαπλνδόρνπ πξέπεη λα είλαη επαξθήο, αιιά όρη ππεξβνιηθόο. Η πνιύ κεγάιε δηαηνκή ηεο θαπλνδόρνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεί πνιύ κεγάιν όγθν γηα ζέξκαλζε θαη ζπλεπώο λα πξνθαιεί δπζθνιίεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. Γηα λα απνθεπρζεί ην θαηλόκελν απηό, πξέπεη (1 Καπλνδόρνο από ράιπβα AISI 316 κε δηπιό ζάιακν κόλσζεο από πιηθό αλζεθηηθό ζηνπο 400 C.Απόδνζε 100% άξηζηε. (2 Καπλνδόρνο από ππξίκαρν πιηθό κε δηπιό ζάιακν κόλσζεο θαη εμσηεξηθή επέλδπζε από ειαθξνζθπξόδεκα. Απόδνζε 100% άξηζηε. (3 Κιαζηθή θαπλνδόρνο από άξγηιν ηεηξάγσλεο δηαηνκήο κε δηάθελα. Απόδνζε 80% άξηζηε. (4 Απνθύγεηε θαπλνδόρνπο κε εζσηεξηθή νξζνγώληα δηαηνκή θαη αλαινγία δηαθνξεηηθή από απηήλ ηνπ ζρεδίνπ. Απόδνζε 40% κέηξηα. λα δηαζσιελσζεί ζε όιν ην ύςνο ηεο. Η πνιύ κηθξή δηαηνκή πξνθαιεί κείσζε ηνπ ειθπζκνύ. Η θαπλνδόρνο θαη ν κεηαιιηθόο ζσιήλαο ζύλδεζεο πξέπεη λα έρνπλ θαηάιιειε απόζηαζε από εύθιεθηα ή θαύζηκα πιηθά κε θαηάιιειε κόλσζε ή δηάθελν αέξα. Εικ Αλαζ.12 GR 7

8 Απαγνξεύεηαη ε δηέιεπζε από ην εζσηεξηθό ηεο θαπλνδόρνπ ζσιελώζεσλ εγθαηαζηάζεσλ ή αγσγώλ πξνζαγσγήο αέξα. Απαγνξεύεηαη επίζεο ε δηάλνημε θηλεηώλ ή ζηαζεξώλ ζηνκίσλ ζηελ θαπλνδόρν γηα ηε ζύλδεζε άιισλ ΝΑΙ ΟΧΙ (1 Θςπίδα καθαπιζμού (2 Απεηθόληζε ζσζηήο θαπλνδόρνπ κε ζηεγαλή ζπξίδα γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ εθθέλσζε ησλ άθαπζησλ ζηεξεώλ πιηθώλ. ζπζθεπώλ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΤ Ο ειθπζκόο ηεο θαπλνδόρνπ εμαξηάηαη θαη από ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο θεθαιήο ηεο θαπλνδόρνπ. Καηά ζπλέπεηα, εάλ ε θεθαιή θαηαζθεπάδεηαη επί ηόπνπ, ε δηαηνκή εμόδνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα από ηελ εζσηεξηθή δηαηνκή ηεο θαπλνδόρνπ. Γεδνκέλνπ όηη πξέπεη λα μεπεξλάεη πάληα ηελ θνξπθή ηεο ζηέγεο, ε θεθαιή ηεο θαπλνδόρνπ πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ απαγσγή αθόκε θαη ζε ζπλζήθεο αλέκνπ (βι. Δηθ. 7. Η θεθαιή ηεο θαπλνδόρνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αθόινπζεο απαηηήζεηο: λα έρεη ίδηα εζσηεξηθή δηαηνκή κε ηελ θαπλνδόρν. λα έρεη σθέιηκε δηαηνκή εμόδνπ δηπιάζηα ηεο εζσηεξηθήο δηαηνκήο ηεο θαπλνδόρνπ. λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε έηζη ώζηε λα εκπνδίδεη ηελ είζνδν βξνρήο, ρηνληνύ θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ μέλνπ ζώκαηνο ζηελ θαπλνδόρν. Εικ. 5 (1 Γελ ζπληζηάηαη ε ζύλδεζε πεξηζζόηεξσλ ζπζθεπώλ ζηελ ίδηα θαπλνδόρν. Κάζε ζπζθεπή πξέπεη λα ζπλδέεηαη ζε δηθή ηεο θαπλνδόρν. λα επηηξέπεη ηελ εύθνιε επηζεώξεζε γηα ελδερόκελεο επεκβάζεηο ζπληήξεζεο θαη θαζαξηζκνύ. Εικ. 6 (1 Βηνκεραληθή θεθαιή κε πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία γηα άξηζηε απαγσγή ησλ θαπλαεξίσλ. (2 Δηδηθά θαηαζθεπαζκέλε θεθαιή. Η ζσζηή δηαηνκή εμόδνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα από ηελ εζσηεξηθή δηαηνκή ηεο θαπλνδόρνπ. Η ηδαληθή δηαηνκή είλαη 2,5 θνξέο κεγαιύηεξε. (3 Κεθαιή γηα θαπλνδόρν από ράιπβα κε εζσηεξηθό θώλν εθηξνπήο ησλ θαπλαεξίσλ. Εικ Αλαζ.12 GR

9 50 cm (1 ε πεξίπησζε παξάπιεπξσλ θαπλνδόρσλ, ε κία θεθαιή πξέπεη λα είλαη ςειόηεξε ηνπιάρηζηνλ θαηά 50 cm από ηελ άιιε, έηζη ώζηε λα απνθεύγεηαη κεηαθνξά πίεζεο κεηαμύ ηνπο. Εικ. 8 2 m 10 m 1 m (1 Η θεθαιή δελ πξέπεη λα έρεη εκπόδηα εληόο αθηίλαο 10 m από ηνίρνπο, πξαλή θαη δέληξα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε θεθαιή πξέπεη λα πςσζεί ηνπιάρηζηνλ 1 m πάλσ από ην εκπόδην. Η θεθαιή πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ θνξπθή ηεο ζηέγεο ηνπιάρηζηνλ θαηά 1 m. Εικ. 9 >A > _ A 0,5 m H min. α (1Άξοναρ κοπςθήρ (2Σηέγη Εικ. 10 ΚΔΦΑΛΔ- ΑΠΟΣΑΔΙ ΚΑΙ ΘΔΔΙ ΚΑΣΑ UNI 10683/98 Κιίζε ηεο ζηέγεο Απόζηαζε θνξπθήο - θαπλνδόρνπ Διάρηζην ύςνο θαπλνδόρνπ (κεηξεκέλν από ην ζηόκην α A (m H (m 15 < 1,85 m 0,50 m πάλσ από ηελ θνξπθή > 1,85 m 1,00 m από ηε ζηέγε < 1,50 m 0,50 m πάλσ από ηελ θνξπθή > 1,50 m 1,30 m από ηε ζηέγε < 1,30 m 0,50 m πάλσ από ηελ θνξπθή > 1,30 m 2,00 m από ηε ζηέγε < 1,20 m 0,50 m πάλσ από ηελ θνξπθή > 1,20 m 2,60 m από ηε ζηέγε 6. ΑΔΡΙΜΟ ΚΟΡΜΟΤ Ή ΠΑΡΑΠΛΔΤΡΟΤ ΥΧΡΟΤ Οη ΔΝΘΔΣΔ ΔΣΙΔ Crystal 70 / 80 / 100 δηαηίζεληαη γηα ηε ζύλδεζε δύν πξόζζεησλ εμόδσλ αεξηζκνύ κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟΤ ζεη αεξηζκνύ (θπγνθεληξηθόο αλεκηζηήξαο θσδηθόο (βι. Δηθ. 11, Δηθ. 12, Δηθ Κεθ. 20, a αλνίμηε ηηο ηξύπεο ζηνπο ηνίρνπο ή ζηνλ πθηζηάκελν θνξκό γηα λα επηηξέςεηε ηε δηέιεπζε θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εύθακπησλ (ππξίκαρσλ ζσιήλσλ δηακέηξνπ 15 cm κε ηα ζρεηηθά ζηόκηα, Αλαζ.12 GR 9

10 b ζηεξεώζηε ηνπο ζσιήλεο κε ζθηγθηήξεο ζηα αληίζηνηρα θνιάξα θαη ζηόκηα, αθνύ αθαηξέζεηε ηα πξνδηακνξθσκέλα πώκαηα, c θάζε ζσιήλαο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ζε κήθνο ην 1,5 m θαη πξέπεη λα είλαη κνλσκέλνο κε κνλσηηθά πιηθά γηα λα απνθεύγεηαη ε κεηάδνζε ηνπ ζνξύβνπ θαη ηεο ζεξκόηεηαο, d ηα ζηόκηα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 2 m από ην δάπεδν, έηζη ώζηε ν ζεξκόο αέξαο ζηελ έμνδν λα κελ θαηεπζύλεηαη ζηνπο αλζξώπνπο, e εάλ ν ρώξνο αλάκεζα ζην πάλσ κέξνο ηεο έλζεηεο εζηίαο θαη ην θάησ πξνθίι ηνπ θνξκνύ είλαη κηθξόηεξν από 10 cm, είλαη αλαγθαία ε δηάλνημε νπήο 30 x 40 cm ζηνλ θνξκό γηα λα επηηξαπεί ε ζηεξέσζε ησλ ζσιήλσλ (βι Δηθ Δηθ. 12, f ην ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ ζεη αεξηζκνύ πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη θάησ θαη πίζσ από ηε ζπζθεπή (βι. νδεγίεο ζην Κεθ. 20. Καηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαηάιιεινο ρώξνο ζην θάησ κέξνο γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, δηαζθαιίδνληαο επίζεο ηελ επαξθή δηέιεπζε αέξα θαη ηελ πξόζβαζε γηα ελδερόκελε κειινληηθή ζπληήξεζε. ΠΡΟΓΙΑΜΟΡ- ΦΧΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ Εικ. 11 Εικ. 12 Εικ. 13 ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ 50V-p30: Γηα λα δηεπθνιύλεηαη ε θπζηθή θπθινθνξία ηνπ αέξα (αλνδηθή θίλεζε ζεξκνύ αέξα ζην εμσηεξηθό πεξίβιεκα ηεο εζηίαο, πξέπεη λα αθαηξέζεηε ηα πξνδηακνξθσκέλα ηκήκαηα (όπνπ ππάξρνπλ από ην θάησ κέξνο (βι. Δηθ. 14. ΑΝΟΙΚΣΟ ΚΛΔΙΣΟ Εικ ΤΝΓΔΗ ΣΗΝ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟ / ΑΔΡΑ ΚΑΤΗ (ζηόκην εηζόδνπ αέξα Η ζύλδεζε κε ηελ θαπλνδόρν πξέπεη λα γίλεη κε άθακπηνπο ζσιήλεο από επαινπκηλσκέλν ράιπβα ειάρηζηνπ πάρνπο 2 mm ή από αλνμείδσην ράιπβα 316 ειάρηζηνπ πάρνπο 1 mm. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε εύθακπησλ ζσιήλσλ από κέηαιιν ή ηλνηζηκέλην πνπ δελ επηηξέπνπλ αζθαιή ζύλδεζε, θαζώο κπνξεί λα απνθνιιεζνύλ ή λα ζπάζνπλ πξνθαιώληαο δηαθπγή θαπλνύ. Ο ζσιήλαο απαγσγήο θαπλαεξίσλ πξέπεη λα είλαη ζηεγαλά ζηεξεσκέλνο ζηελ θαπλνδόρν θαη κπνξεί λα έρεη κέγηζηε θιίζε 45, πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγεηαη ππεξβνιηθή ζπζζώξεπζε ζπκππθλσκάησλ πνπ παξάγνληαη ζηηο αξρηθέο θάζεηο ηνπ αλάκκαηνο ή/θαη ππεξβνιηθή ζπζζώξεπζε αηζάιεο, ελώ παξάιιεια απνηξέπεη ηελ επηβξάδπλζε ησλ εμεξρόκελσλ θαπλαεξίσλ. Η απνπζία ζηεγαλόηεηαο ηεο ζύλδεζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ θαθή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο Αλαζ.12 GR

11 Η εζσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα ζύλδεζεο πξέπεη λα είλαη αληίζηνηρε ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ θνξκνύ απαγσγήο θαπλαεξίσλ ηεο ζπζθεπήο. Απηό εμαζθαιίδεηαη από ηνπο ζσιήλεο πνπ πιεξνύλ ηα πξόηππα DIN Η ππνπίεζε ζηελ θαπλνδόρν πξέπεη λα είλαη Pa (= mm ζηήιεο λεξνύ. Η κέηξεζε πξέπεη λα γίλεηαη πάληα κε ηε ζπζθεπή δεζηή (νλνκαζηηθή ζεξκηθή απόδνζε. Όηαλ ε ππνπίεζε ππεξβαίλεη ηα 17 Pa (1,7 mm ζηήιεο λεξνύ, ζα πξέπεη λα κεησζεί κε ηελ εγθαηάζηαζε ελόο πξόζζεηνπ ξπζκηζηή ειθπζκνύ (πεηαινύδα ξύζκηζεο ζην ζσιήλα απαγσγήο ή ζηελ θαπλνδόρν. ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη κεηαιιηθνί ζσιήλεο, είλαη απαξαίηεην λα κνλώλνληαη κε θαηάιιεια πιηθά (επέλδπζε κε κνλσηηθά πιηθά αλζεθηηθά έσο ηνπο 600 C, πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγεηαη ε θζνξά ησλ ηνίρσλ ή ηεο επέλδπζεο ηνπ θνξκνύ. Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο έλζεηεο εζηίαο ζε πθηζηάκελν ηδάθη πξέπεη λα θιείζεηε ην πάλσ εζσηεξηθό ηκήκα ηεο θαπλνδόρνπ κε (θαηάιιεια ηξππεκέλε ιακαξίλα ή άιιν ππξίκαρν πιηθό πνπ κπνξεί λα αληέμεη ρσξίο θζνξέο ζε πνιύ πςειέο ζεξκνθξαζίεο. (βι. Δηθ. 15 Ο ρώξνο πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζην πάλσ κέξνο, ηα πιεπξά ηεο ζπζθεπήο θαη ηνλ εθηξνπέα από άθαπζην πιηθό ηνπ θνξκνύ (ν νπνίνο θιείλεη ηε βάζε ηεο θαπλνδόρνπ πξέπεη λα αεξίδεηαη ζπλερώο. Γηα ην ιόγν απηό πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε είζνδνο αέξα από θάησ (είζνδνο δξνζεξνύ αέξα θαη ε έμνδνο από πάλσ (έμνδνο ζεξκνύ αέξα. Σα αλνίγκαηα απηά πξέπεη λα είλαη ειεύζεξα θαη λα κελ κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ, κε ειάρηζηε επηθάλεηα 300 cm 2 (π.ρ. γξίιηα κεγέζνπο 30 x 10 cm. Με απηόλ ηνλ ηξόπν επηηπγράλεηαη: κεγαιύηεξε αζθάιεηα αύμεζε ηεο ζεξκόηεηαο πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα γύξσ από ηε ζπζθεπή. 1 (1 Κιείζηκν Chiusura πθηζηάκελνπ del condotto αγσγνύ esistente κε ιακαξίλα, con lamiera, ηνύβια, mattoni, πάλει pannelli di πεηξνβάκβαθα lana di roccia o ή materiali ππξίκαρα ignifughi πιηθά (2 Γξίιηα (2 Griglia (3 Αγσγόο ζύλδεζεο (3 Condotto di collegamento (4 Αγσγόο (4 Condotto (5 Γξίιηα Griglia εηζόδνπ di entrata αέξα aria Διάρ. πιεπξηθή θαη πίζσ απόζηαζε από ηελ επέλδπζε: ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ VERT = 6 cm ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ 100 = 8 cm Εικ. 15 Η γξίιηα απαγσγήο ηεο ζεξκόηεηαο (Δηθ. 16 αξ.6 πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζην πάλσ κέξνο ηνπ θνξκνύ ζε απόζηαζε πεξίπνπ 20 cm από ηελ νξνθή. Η γξίιηα απηή πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη πάληα, θαζώο ζθνπόο ηεο είλαη λα επηηξέπεη ηελ έμνδν ζην ζεξκαηλόκελν ρώξν ηεο ζεξκόηεηαο πνπ ζπζζσξεύεηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ θνξκνύ (ππεξπίεζε. 8. ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΣΟΜΙΟ ΔΙΟΓΟΤ ΑΔΡΑ Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο είλαη απαξαίηεην λα εμαζθαιίδεηαη ζην ρώξν εγθαηάζηαζεο επαξθήο εηζξνή αέξα γηα ηελ θαύζε θαη ηελ νμπγόλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηό ζεκαίλεη όηη ν αέξαο γηα ηελ θαύζε πξέπεη λα κπνξεί λα θπθινθνξεί αθόκε θαη κε θιεηζηέο πόξηεο θαη παξάζπξα, κέζα από εηδηθά αλνίγκαηα πνπ επηθνηλσλνύλ κε ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ. Σν ζηόκην αέξα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλν έηζη ώζηε λα κελ επηηξέπεηαη ε θάιπςή ηνπ Πξέπεη λα επηθνηλσλεί κε ην ρώξν εγθαηάζηαζεο ηεο ζπζθεπήο θαη λα πξνζηαηεύεηαη από γξίιηα. Η ειάρηζηε επηθάλεηα δελ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από 113 cm 2. Δάλ ε εηζξνή αέξα επηηπγράλεηαη κε αλνίγκαηα πνπ επηθνηλσλνύλ κε ην εμσηεξηθό παξάπιεπξσλ ρώξσλ, πξέπεη λα απνθεύγνληαη είζνδνη αέξα πνπ ζπλδένληαη κε γθαξάδ, θνπδίλεο, κπάληα θαη ιεβεηνζηάζηα (βι. Δηθ. 16. Δάλ ζην ρώξν εγθαηάζηαζεο ηεο ζπζθεπήο ππάξρνπλ απνξξνθεηήξεο, δελ πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ ηαπηνρξόλσο. Πξάγκαηη, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έμνδν θαπλνύ ζην ρώξν, αθόκε θαη κε ηελ πόξηα ηεο εζηίαο θιεηζηή Αλαζ.12 GR 11

12 (1 Μνλσηηθό (2 ηεγάλσζε (3 Μνλσηηθή επέλδπζε κε εμσηεξηθό θύιινπ αινπκηλίνπ (6 Γξίιηα εμόδνπ ( ζεξκνύ αέξα λδπζε θνξκνύ 7 ηζηε θιίζε 45 Π π Εικ. 16 (4 Θπξίδα θαζαξηζκνύ (5 ηόκην εηζόδνπ εμσηεξηθνύ αέξα (9 Κάιπςε μύιηλσλ επηθαλεηώλ κε κνλσηηθό πιηθό όζηαζε κεηαμύ επέλδπζεο θαη ΔΣΙΑ ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ ( 50-50v = 6 cm ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ = 8 cm Μ έ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΑ Γηα θαιύηεξε άλεζε θαη νμπγόλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ν αέξαο θαύζεο ηεο μπιόζνκπαο/ηδαθηνύ κπνξεί λα ιακβάλεηαη απεπζείαο από ην εμσηεξηθό. (Δηθ kit OPTIONAL - INSERTO Crystal 50-50v - 50v:p kit OPTIONAL - INSERTO Crystal v p30 Εικ ΤΝΓΔΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ, ΑΔΡΙΜΟ Η θεληξηθή κνλάδα θαη ε εγθαηάζηαζε πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ θαη λα ζπλδεζνύλ από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο. (βι. ΚΔΦ.1 ΠΡΟΟΥΗ ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο ΓΔΝ πξέπεη λα έξρεηαη ζε επαθή κε ζεξκέο επηθάλεηεο. Οη έλζεηεο εζηίεο καο δηαζέηνπλ αλεκηζηήξεο εθαπηνκεληθήο ξνήο πνπ βειηηώλνπλ ηελ θαηαλνκή ηεο ζεξκόηεηαο κε ηνλ αεξηζκό κόλν ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο (βι. ΚΔΦ. 6. Σν άλακκα θαη ε ξύζκηζε επηηπγράλνληαη κε ηελ εηδηθή κνλάδα πνπ δηαζέηνπλ, ε νπνία πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη καθξηά από άκεζεο πεγέο ζεξκόηεηαο. Σν ζεη δηαζέηεη ζεξκνζηάηε (TM πνπ ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηνπο αλεκηζηήξεο όηαλ ζεξκαλζεί ε ζπζθεπή θαη ζηακαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο όηαλ ςπρζεί. Με ην δηαθόπηε ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ζην ON (ζέζε I ελδηάκεζε ηαρύηεηα ζέζε II κέγηζηε ηαρύηεηα νη αλεκηζηήξεο αλάβνπλ όηαλ ν εζσηεξηθόο ζεξκνζηάηεο ηεο εζηίαο δίλεη ην ζήκα έγθξηζεο. Η θεληξηθή κνλάδα δηαζέηεη εζσηεξηθή αζθάιεηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ κνηέξ θαη ηεο κνλάδαο Αλαζ.12 GR

13 Blu ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50 50v 50v p (Γπάιηλε αζθάιεηα 5x ma (T κε θαζπζηέξεζε. Η επηινγή ηνπ ηύπνπ ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ γηα ζύλδεζε γίλεηαη από ην εζσηεξηθό ηεο κνλάδαο, κεηαθηλώληαο ην βξαρπθπθισηήξα ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ αθνινπζνύλ (βι. Κεθ.19 πξηλ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ε ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ. Η δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα γίλεη ρσξίο ηελ παξνρή ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο!! ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ: εληνηρηζκέλν θαιώδην! 20mm Marrone Καθέ Blu ξη Giallo λν/πξάζηλν / Verde L N E E M M Ph η Καθέ Marrone Κ Blu 230V~ 50Hz TM M M Εικ. 18 Εικ. 19 ί Giallo / Verde ΤΝΓΔΗ ΣΟΝ ΑΚΡΟΓΔΚΣΗ L Ph Σξνθνδνζία Φάζε Υξώκα: Καθέ N E E M Σξνθνδνζία Σξνθνδνζία Καιώδην κνηέξ Καιώδην ζεξκνζηάηε Οπδέηεξ νο Υξώκα: Μπιε Υξώκα: Κίηξηλν/Πξάζηλν Υξώκα: Κίηξηλν/Πξάζηλν Υξώκα: Μπιε M Καιώδην κνηέξ Υξώκα: Καθέ ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΙΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΒΛΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 230 V~ ±10% 50/60 Hz Δζσηεξηθή αζθάιεηα 500 ma T ΚΑΘ 104 x 75 x 32 mm ABS απηνζβελόκελν IP42 V0 TM Δζσηεξηθόο ζεξκνζηάηεο ΤΝΓΔΗ: πλδέζηε ην ειεθηξηθό θαιώδην ηεο κνλάδαο ζε δηπνιηθό δηαθόπηε κε ειάρηζηε απόζηαζε κεηαμύ ησλ επαθώλ 3 mm (Σξνθνδνζία 230 V~ 50 Hz, απαξαίηεηε γηα ηελ νξζή ζύλδεζε κε ηελ εγθαηάζηαζε γείσζεο. Βι. Κεθ. 19. Γηα ηε ζύλδεζε ηνπ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟΤ ζεη αεξηζκνύ, ζπκβνπιεπζείηε ην Κεθ. 20 ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: Ο ΠΙΝΑΚΑ πξέπεη λα ηξνθνδνηείηαη από ην δίθηπν, εγθαζηζηώληαο πξηλ ηνλ πίλαθα έλα γεληθό δηαθνξηθό δηαθόπηε γξακκήο ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο. Η ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ πίλαθα εμαζθαιίδεηαη κόλν γηα ην εηδηθό κνηέξ γηα ην νπνίν πξννξίδεηαη. Η αθαηάιιειε ρξήζε απαιιάζζεη ηνλ θαηαζθεπαζηή από θάζε επζύλε. 10. ΔΠΙΣΡΔΠΣΑ / ΜΗ ΔΠΙΣΡΔΠΣΑ ΚΑΤΙΜΑ Σα επηηξεπηά θαύζηκα είλαη μύιηλα θνύηζνπξα. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κόλν μεξώλ μύισλ (κέγ. πεξηεθηηθόηεηα λεξνύ 20%. Σα θνύηζνπξα ζα πξέπεη λα έρνπλ κήθνο πεξίπνπ 30 cm θαη κέγηζηε πεξηθέξεηα 30 cm. Σα ζπκπηεζκέλα θνκκάηηα μύινπ ρσξίο ξεηίλε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πξνζεθηηθά γηα λα απνθεπρζνύλ επηβιαβείο ππεξζεξκάλζεηο ηεο ζπζθεπήο, θαζώο έρνπλ πςειή ζεξκνγόλν δύλακε. Σα μύια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαύζηκν πξέπεη λα έρνπλ πεξηεθηηθόηεηα πγξαζίαο θάησ ηνπ 20% θαη λα θπιάζζνληαη ζε ζηεγλό ρώξν. Σα πγξά μύια δπζθνιεύνπλ ην άλακκα, θαζώο απαηηνύλ κεγαιύηεξε πνζόηεηα ελέξγεηαο γηα ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνύ. Η πγξαζία έρεη επίζεο ην κεηνλέθηεκα όηη, κε ηελ πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ην λεξό ζπκππθλώλεηαη πξώηα ζηελ εζηία θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ θαπλνδόρν, πξνθαιώληαο ζεκαληηθή ζπζζώξεπζε αηζάιεο κε ζπλεπαθόινπζν πηζαλό θίλδπλν αλάθιεμεο Αλαζ.12 GR 13

14 Σα ρισξά μύια πεξηέρνπλ πεξίπνπ 60% H 2 O θαη ζπλεπώο δελ είλαη θαηάιιεια γηα θαύζε. Σα μύια απηά πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε ζηεγλό θαη αεξηδόκελν ρώξν (π.ρ. θάησ από ππόζηεγν ηνπιάρηζηνλ γηα δύν ρξόληα πξηλ ηε ρξήζε. Χο θαύζηκν δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ επίζεο: θάξβνπλα, ραξηηά, θνκκάηηα θινηώλ θαη πάλει, ρισξά ή βακκέλα μύια, πιαζηηθά πιηθά. ηελ πεξίπησζε απηή αθπξώλεηαη ε εγγύεζε ηεο ζπζθεπήο. Σν ραξηί θαη ην ραξηόλη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα ην άλακκα. Απαγνξεύεηαη ε θαύζε απνξξηκκάησλ, θαζώο κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζηε ζπζθεπή, ζηελ θαπλνδόρν θαη ζηελ πγεία, θαζώο επίζεο δηακαξηπξίεο γεηηόλσλ ιόγσ ηεο θαθνζκίαο. Σα μύια δελ είλαη θαύζηκν καθξάο δηαξθείαο θαη ζπλεπώο δελ είλαη δπλαηή ε ζπλερήο ζέξκαλζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο. ΠΡΟΟΥΗ: Η ζπλερήο θαη παξαηεηακέλε ρξήζε μπιείαο κε πνιιά αξσκαηηθά έιαηα (π.ρ. επθαιύπηνπ, κπξηηάο θιπ. πξνθαιεί πξόσξε θζνξά (δηάξξεμε ησλ ρπηνζηδεξώλ εμαξηεκάησλ ηνπ πξντόληνο. 11. ΑΝΑΜΜΑ ην πξώην άλακκα είλαη αλαπόθεπθην λα ππάξμεη άζρεκε νζκή (ιόγσ ζηεγλώκαηνο ησλ ζπγθνιιεηηθώλ ζην θνξδόλη ηεο ηζηκνύραο ή ησλ πξνζηαηεπηηθώλ βεξληθηώλ. Η νζκή εμαθαλίδεηαη κεηά από ζύληνκε ρξήζε. ε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ν θαιόο αεξηζκόο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα ην άλακκα ηεο θσηηάο ζπληζηάηαη ε ρξήζε κηθξώλ μύιηλσλ ζαλίδσλ κε ραξηί ή άιισλ κέζσλ αλάκκαηνο ηνπ εκπνξίνπ. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ ε ρξήζε πγξώλ νπζηώλ, όπσο νηλνπλεύκαηνο, βελδίλεο, πεηξειαίνπ θιπ. Σνπνζεηήζηε κεησκέλε πνζόηεηα θαπζίκνπ θαη αλνίμηε ην ξπζκηζηή πξσηεύνληνο (κνριόο αξηζηεξά εληειώο έμσ Δηθ. 1-1A θαη δεπηεξεύνληνο αέξα (κνριόο δεμηά εληειώο κέζα Δηθ. 1-2A. Όηαλ ην μύιν αξρίζεη λα θαίγεηαη, κπνξείηε λα ηνπνζεηήζεηε μύια αλνίγνληαο αξγά ηελ πόξηα, έηζη ώζηε λα απνθύγεηε ηελ έμνδν θαπλνύ, λα θιείζεηε ην ξπζκηζηή ηνπ πξσηεύνληνο αέξα (εληειώο κέζα θαη λα ειέγμεηε ηελ θαύζε κέζσ ηνπ δεπηεξεύνληνο αέξα, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΚΔΦ.12. ηε θάζε απηή, κελ αθήλεηε πνηέ ηελ εζηία ρσξίο επηηήξεζε. Μελ ππεξθνξηώλεηε πνηέ ηε ζπζθεπή (γηα ηε κέγ. πνζόηεηα βι. θεθ.18 Η ππεξβνιηθή πνζόηεηα θαπζίκνπ θαη ν ππεξβνιηθόο αέξαο θαύζεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ππεξζέξκαλζε θαη βιάβεο ζηελ εζηία. Μελ αλάβεηε πνηέ ηε ζπζθεπή όηαλ ππάξρνπλ εύθιεθηα αέξηα ζην δσκάηην. Γηα ην ζσζηό πξώην άλακκα κε πξντόληα πνπ είλαη βακκέλα κε βεξλίθηα γηα πςειέο ζεξκνθξαζίεο, πξέπεη λα γλσξίδεηε ηα αθόινπζα: ηα πιηθά από ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη απηά ηα πξντόληα δελ είλαη νκνηνγελή, θαζώο κπνξεί λα πεξηέρνπλ εμαξηήκαηα από ρπηνζίδεξν, ράιπβα, ππξίκαρν πιηθό θαη πνξζειάλε, ε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία εθηίζεηαη ην πξντόλ δελ είλαη νκνηνγελήο: από ζεκείν ζε ζεκείν ε ζεξκνθξαζία κπνξεί λα αιιάδεη από 300 C έσο 500 C, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ, ην πξντόλ ππόθεηηαη ζε ελαιιαζζόκελνπο θύθινπο αλάκκαηνο θαη ζβεζίκαηνο ηελ ίδηα εκέξα θαη ζε θύθινπο εληαηηθήο ρξήζεο ή απόιπηεο αλάπαπζεο κε ηελ ελαιιαγή ησλ επνρώλ, ε θαηλνύξγηα ζπζθεπή, πξηλ ζεσξεζεί απόιπηα έηνηκε, πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε αξθεηνύο θύθινπο αλάκκαηνο έηζη ώζηε όια ηα πιηθά θαη ηα βεξλίθηα λα νινθιεξώζνπλ όιεο ηηο πηζαλέο ειαζηηθέο θαηαπνλήζεηο, εηδηθόηεξα, αξρηθά κπνξεί λα παξαηεξεζεί ε απειεπζέξσζε ραξαθηεξηζηηθώλ νζκώλ κεηάιισλ πνπ ππνβάιινληαη ζε κεγάιεο ζεξκηθέο θαηαπνλήζεηο θαη θξέζθνπ βεξληθηνύ. Σν βεξλίθη απηό, κνινλόηη ςήλεηαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ζηνπο 250 C γηα κεξηθέο ώξεο, πξέπεη λα ππεξβεί επαλεηιεκκέλα θαη γηα αξθεηό δηάζηεκα ηε ζεξκνθξαζία ησλ 350 C, πξηλ ελζσκαησζεί εληειώο κε ηηο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο. Δίλαη ζπλεπώο ζεκαληηθό λα ηεξνύληαη νη αθόινπζεο νδεγίεο ζηε θάζε ηνπ αλάκκαηνο: 1 Βεβαησζείηε όηη εμαζθαιίδεηαη επαξθήο ελαιιαγή αέξα ζην ρώξν εγθαηάζηαζεο ηεο ζπζθεπήο. 2 Καηά ηα πξώηα αλάκκαηα, κελ θνξηώλεηε ππεξβνιηθά ην ζάιακν θαύζεο (πεξίπνπ κηζή πνζόηεηα από ηελ ελδεδεηγκέλε ζην θπιιάδην νδεγηώλ θαη αθήζηε ηε ζπζθεπή αλακκέλε ηνπιάρηζηνλ 6-10 ώξεο ζπλερώο, κε ηνπο ξπζκηζηέο ιηγόηεξν αλνηρηνύο ζε ζρέζε ηηο νδεγίεο. 3 Δπαλαιάβεηε απηήλ ηε δηαδηθαζία ηνπιάρηζηνλ 4-5 ή πεξηζζόηεξεο θνξέο, αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηέο ζαο. 4 ηε ζπλέρεηα αξρίζηε λα βάδεηε νινέλα θαη κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο (ηεξώληαο σζηόζν πάληα ηηο νδεγίεο ζρεηηθά κε ην κέγηζην θνξηίν θαη δηαηεξείηε όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξεο πεξηόδνπο αλάκκαηνο απνθεύγνληαο, ηνπιάρηζηνλ ζε απηήλ ηελ αξρηθή θάζε, θύθινπο αλάκκαηνο-ζβεζίκαηνο κηθξήο δηάξθεηαο. 5 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ αλακκάησλ θαλέλα αληηθείκελν δελ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηε ζπζθεπή θαη εηδηθόηεξα ζηηο ιαθαξηζκέλεο επηθάλεηεο. Καηά ηε ζέξκαλζε δελ πξέπεη λα αγγίδεηε ηηο ιαθαξηζκέλεο επηθάλεηεο.. 6 Μεηά ηελ πεξίνδν «ζηξσζίκαηνο» κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή ζαο όπσο ηνλ θηλεηήξα ελόο απηνθηλήηνπ, απνθεύγνληαο απόηνκεο ζεξκάλζεηο κε ππεξβνιηθά κεγάια θνξηία Αλαζ.12 GR

15 12. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Η νλνκαζηηθή ζεξκνγόλνο δύλακε ηεο ζπζθεπήο είλαη: βι. πίλαθα θεθ. 18. Η ηηκή απηή επηηπγράλεηαη κε ηνλ ειάρηζην ειθπζκό (ππνπίεζε. Με ηνπο ξπζκηζηέο ζηελ πξόζνςε ηεο ζπζθεπήο (Δηθ. 1 ξπζκίδεηαη ε παξαγσγή ζεξκόηεηαο. Οη ξπζκηζηέο πξέπεη λα αλνίγνπλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο παξαγσγήο ζεξκόηεηαο. Η θαιύηεξε θαύζε (κε ειάρηζηεο εθπνκπέο επηηπγράλεηαη όηαλ, θνξηώλνληαο μύια, ην κεγαιύηεξν κέξνο γηα ηελ θαύζε πεξλάεη κέζα από ην ξπζκηζηή δεπηεξεύνληνο αέξα. Μελ ππεξθνξηώλεηε πνηέ ηε ζπζθεπή (γηα ηε κέγ. πνζόηεηα βι. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί Η ππεξβνιηθή πνζόηεηα θαπζίκνπ θαη ν ππεξβνιηθόο αέξαο θαύζεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ππεξζέξκαλζε θαη βιάβεο ζηελ εζηία. Η ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πάληα κε ηελ πόξηα θιεηζηή γηα λα απνθεύγνληαη βιάβεο από ππεξβνιηθή ππεξζέξκαλζε (θαηλόκελν ζθπξειάηεζεο. Οη βιάβεο πνπ νθείινληαη ζε ππεξζέξκαλζε δελ θαιύπηνληαη από ηελ εγγύεζε. Η ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ είλαη κηα ζπζθεπή πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ θαύζεο. Δθηόο από ηε ξύζκηζε ηνπ αέξα θαύζεο, ε έληαζε ηεο θαύζεο θαη ζπλεπώο ε ζεξκηθή απόδνζε ηεο ζπζθεπήο επεξεάδεηαη θαη από ηελ θαπλνδόρν. Ο θαιόο ειθπζκόο ηεο θαπλνδόρνπ απαηηεί ρακειόηεξε ξύζκηζε ηνπ αέξα θαύζεο, ελώ ν αλεπαξθήο ειθπζκόο απαηηεί αθξηβέζηεξε ξύζκηζε ηνπ αέξα θαύζεο. Γηα λα ειέγμεηε ηελ θαιή θαύζε, ειέγμηε εάλ ν θαπλόο πνπ βγαίλεη από ηελ θαπλνδόρν είλαη δηαθαλήο. Δάλ είλαη ιεπθόο, ζεκαίλεη όηη ε ζπζθεπή δελ είλαη ζσζηά ξπζκηζκέλε ή όηη ηα μύια είλαη πνιύ πγξά. Αλ αληηζέησο ν θαπλόο είλαη γθξίδνο ή καύξνο, ζεκαίλεη όηη ε θαύζε είλαη αηειήο (απαηηείηαη κεγαιύηεξε πνζόηεηα δεπηεξεύνληνο αέξα. Ξύια (κήθνο 30 cm, πεξηθέξεηα 30 cm ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ 50 Crystal ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ 50v Crystal ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ 50v p30 Crystal ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ 70 Crystal ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ 80 Crystal ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ 100 Crystal Μέγ. πνζόηεηα θόξησζεο ( kg , Πξσηεύσλ αέξαο ΚΛΔΙΣΟ ΚΛΔΙΣΟ ΚΛΔΙΣΟ ΚΛΔΙΣΟ ΚΛΔΙΣΟ ΚΛΔΙΣΟ Γεπηεξεύσλ αέξαο ΑΝΟΙΥΣΟ ΑΝΟΙΥΣΟ ΑΝΟΙΥΣΟ ΑΝΟΙΥΣΟ ΑΝΟΙΥΣΟ ΑΝΟΙΥΣΟ Υξόλνο θαύζεο 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 13. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ Καηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν, όηαλ δειαδή νη εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο είλαη πςειόηεξεο, ζε πεξίπησζε αηθλίδηαο αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο κπνξεί λα πξνθιεζνύλ δηαηαξαρέο ζηελ θαπλνδόρν κε απνηέιεζκα λα κελ αλαξξνθνύληαη εληειώο ηα θαπζαέξηα. Η απαγσγή ησλ θαπλαεξίσλ δελ είλαη πιήξεο (έληνλε νζκή αεξίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα αλαθηλείηε ζπρλόηεξα ηε γξίιηα γηα λα απμεζεί ν αέξαο θαύζεο. Σνπνζεηήζηε ζηε ζπλέρεηα κεησκέλε πνζόηεηα θαπζίκνπ έηζη ώζηε λα θαίγεηαη πην γξήγνξα (κε θιόγεο θαη έηζη λα ζηαζεξνπνηεζεί ν ειθπζκόο ηεο θαπλνδόρνπ. ηε ζπλέρεηα ειέγμηε εάλ όια ηα αλνίγκαηα θαζαξηζκνύ θαη νη ζπλδέζεηο κε ηελ θαπλνδόρν είλαη ζηεγαλέο. 14. ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΗ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΤ Από ηε ζπλήζε ιεηηνπξγία ε εζηία δελ κπνξεί λα ππνζηεί θακία βιάβε. Η ζπζθεπή ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη εληειώο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξόλν ή θάζε θνξά πνπ ρξεηάδεηαη (πξνβιήκαηα θαθήο ιεηηνπξγίαο κε ρακειή απόδνζε. Η ππεξβνιηθή ζπζζώξεπζε αηζάιεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηελ απαγσγή ησλ θαπλαεξίσλ θαη ππξθαγηά ζηελ θαπλνδόρν. Ο θαζαξηζκόο πξέπεη λα γίλεηαη κόλν κε θξύα ζπζθεπή. Η δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα αλαηίζεηαη ζε θαπλνδνρνθαζαξηζηή, ν νπνίνο κπνξεί λα θάλεη παξάιιεια θαη έλαλ έιεγρν ηεο θαπλνδόρνπ (έιεγρνο παξνπζίαο ελδερόκελσλ ππνιεηκκάησλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαζαξηζκνύ ζα πξέπεη λα αθαηξέζεηε από ηε ζπζθεπή ην δνρείν ζηάρηεο, ηε ζράξα θαη ηνλ εθηξνπέα θαπλαεξίσλ γηα λα δηεπθνιύλεηε ηελ πηώζε ηεο αηζάιεο. Γηα λα αθαηξέζεηε ηνλ εθηξνπέα, αξθεί λα ηνλ αλπςώζεηε ζην πίζσ κέξνο θαη λα ηνλ αθαηξέζεηε από εκπξόο. Μεηά ηνλ θαζαξηζκό ν εθηξνπέαο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί πάιη ζηε ζέζε ηνπ. ΠΡΟΟΥΗ: Η απνπζία ηνπ εθηξνπέα πξνθαιεί έληνλε ππνπίεζε κε πνιύ γξήγνξε θαύζε, ππεξβνιηθή θαηαλάισζε μύισλ θαη θαηά ζπλέπεηα ππεξζέξκαλζε ηεο ζπζθεπήο ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΟΤ ΚΡΤΣΑΛΛΟΤ Ο ζρεκαηηζκόο αηζάιεο ζην θξύζηαιιν ηεο πόξηαο επηβξαδύλεηαη απνηειεζκαηηθά από κηα εηδηθή είζνδν δεπηεξεύνληνο αέξα. Ωζηόζν δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί ηειείσο όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηεξεά θαύζηκα (εηδηθά πγξά μύια. Απηό δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ειάηησκα ηεο ζπζθεπήο Αλαζ.12 GR 15

16 ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Ο θαζαξηζκόο ηνπ παλνξακηθνύ θξπζηάιινπ πξέπεη λα γίλεηαη κόλν κε θξύα ζπζθεπή γηα λα κελ ξαγίζεη. Γηα ηνλ θαζαξηζκό κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε εηδηθά πξντόληα ή βξεγκέλν ραξηί εθεκεξίδαο γηα λα ηξίςεηε ηε ζηάρηε. Η ζσζηή δηαδηθαζία αλάκκαηνο, ε ρξήζε θαηάιιειεο πνζόηεηαο θαη ηύπνπ θαπζίκνπ, ε ζσζηή ξύζκηζε ηνπ δεπηεξεύνληνο αέξα, ν ζσζηόο ειθπζκόο ηεο θαπλνδόρνπ θαη ε παξνπζία αέξα θαύζεο είλαη απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο θαη γηα λα δηαηεξείηαη ην θξύζηαιιν θαζαξό. ΡΗΞΗ ΣΟΤ ΚΡΤΣΑΛΛΟΤ: Σα παινθεξακηθά θξύζηαιια αληέρνπλ ζε ζεξκηθέο δηαθπκάλζεηο 750 C ρσξίο λα πθίζηαληαη ζεξκηθό ζνθ. Η ξήμε ηνπο κπνξεί λα πξνθιεζεί από κεραληθά αίηηα (ρηππήκαηα ή βίαην θιείζηκν ηεο πόξηαο θιπ.. Η αληηθαηάζηαζή ηνπο δελ θαιύπηεηαη ζπλεπώο από ηελ εγγύεζε ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΗ ΣΑΥΣΗ Όιεο νη ζπζθεπέο δηαζέηνπλ ζράξα θαη δνρείν γηα ηε ζπγθέληξσζε ηεο ζηάρηεο. πληζηάηαη λα αδεηάδεηε ηαθηηθά ην δνρείν θαη λα απνθεύγεηε ην πιήξεο γέκηζκα γηα λα κελ ππεξζεξκαίλεηαη ε ζράξα. πληζηάηαη επίζεο λα αθήλεηε πάληα 3-4 cm ζηάρηεο ζηελ εζηία. Οη ζηάρηεο πνπ αθαηξνύληαη από ηελ εζηία πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε δνρείν από ππξίκαρν πιηθό κε ζηεγαλό θαπάθη. Σν δνρείν πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε ππξίκαρν δάπεδν θαη καθξηά από εύθιεθηα πιηθά έσο όηνπ ζβήζεη θαη θξπώζεη εληειώο ε ζηάρηε. Διέγρεηε θαη θαζαξίδεηε ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξόλν ην ζηόκην εηζόδνπ εμσηεξηθνύ αέξα. Η θαπλνδόρνο πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ηαθηηθά από θαπλνδνρνθαζαξηζηή. Απεπζπλζείηε ζηνλ θαπλνδνρνθαζαξηζηή ηεο πεξηνρήο ζαο γηα λα ξπζκίζεη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, ηε ζύλδεζε κε ηελ θαπλνδόρν θαη ηνλ αεξηζκό ηεο. 15. ΘΔΡΙΝΗ ΠΔΡΙΟΓΟ Μεηά ηνλ θαζαξηζκό ηεο εζηίαο, ηνπ ηδαθηνύ θαη ηεο θαπλνδόρνπ κε ηελ αθαίξεζε όιεο ηεο ζηάρηεο θαη ελδερόκελσλ ππνιεηκκάησλ, θιείζηε όιεο ηηο πόξηεο ηεο εζηίαο θαη ηνπο ξπζκηζηέο ηεο. Η δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ ηεο θαπλνδόρνπ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξόλν. Διέγμηε επίζεο ηελ θαηάζηαζε ησλ ηζηκνπρώλ ζηηο πόξηεο νη νπνίεο, εάλ δελ είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε (δελ είλαη δειαδή ηέιεηα θνιιεκέλεο ζηελ πόξηα δελ εμαζθαιίδνπλ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο! ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πγξαζία ζην ρώξν εγθαηάζηαζεο ηεο ζπζθεπήο, ηνπνζεηήζηε απνξξνθεηηθά άιαηα ζην εζσηεξηθό ηεο εζηίαο. Πξνζηαηέςηε ηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο από ρπηνζίδεξν κε νπδέηεξε βαδειίλε, γηα λα δηαηεξήζεηε αλαιινίσηε ηελ όςε ηνπο. 16. ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΘΔΡΜΙΚΗ ΙΥΤΟ Γελ ππάξρεη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο θαλόλαο πνπ λα επηηξέπεη ηνλ ππνινγηζκό ηεο απαηηνύκελεο ζσζηήο ηζρύνο. Η ηζρύο απηή εμαξηάηαη από ην ρώξν γηα ζέξκαλζε, αιιά θαη ζε κεγάιν βαζκό από ηε κόλσζε. Καηά κέζν όξν, ε απαηηνύκελε ζεξκηθή ηζρύο γηα έλα ζσζηά κνλσκέλν δσκάηην είλαη 40 kcal/h αλά m 3 (κε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία 0 C. Γεδνκέλνπ όηη 1 kw αληηζηνηρεί ζε 860 kcal/h, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηηκή ησλ 50 W/m 3. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηε ζέξκαλζε ελόο δσκαηίνπ 150 m 3 (10 x 6 x 2,5m ζε κηα κνλσκέλε θαηνηθία, ζα ρξεηαζηείηε 150 m 3 x 50 W/m 3 = 7500 W ή 7,5 kw. πλεπώο, γηα ηελ θπξίσο ζέξκαλζε αξθεί κηα ζπζθεπή ησλ 10 kw. Απαηηνύκελε πνζόηεηα ζε Δλδεηθηηθή ηηκή θαύζεο ζρέζε κε 1 kg μεξώλ μύισλ Καύζηκν Μνλάδα kcal kw Ξεξά μύια (πγξαζία 15% kg ,00 Τγξά μύια (πγξαζία 50% kg ,95 Μπξηθέηεο μύινπ kg ,84 Μπξηθέηεο ιηγλίηε kg ,75 Κνηλό θάξβνπλν kg ,47 Κνθ kg ,53 Φπζηθό αέξην m ,46 Πεηξέιαην L ,42 Ηιεθηξηζκόο kw/h , Αλαζ.12 GR

17 Αλαζ.12 GR 17

18 17. ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ / ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ 50 Crystal ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ 50v Crystal Αλαζ.12 GR

19 302 ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50 50v 50v p ø 130 ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ 50v p30 Crystal ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ 70 Crystal Αλαζ.12 GR 19

20 ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ 80 Crystal ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ 100 Crystal Αλαζ.12 GR

21 18. ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ / ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ / ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ 50 Crystal ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ 50v Crystal ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ 50 v:p30 Crystal ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ 70 Crystal ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ 80 Crystal ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ 100 Crystal Μέγ. κήθνο θαπζόμπισλ. (cm Ολνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρύο (kw Χξηαία θαηαλάισζε (kg/h ,7 2,9 2,6 2,8 Απόδνζε (% >78 >78 >78 >78 >78 >78 Αεξηζκόο (ξπζκηδόκελνο ΓΙΑΣΙΘΔΣΑΙ ΓΙΑΣΙΘΔΣΑΙ ΟΥΙ ΓΙΑΣΙΘΔΣΑΙ ΓΙΑΣΙΘΔΣΑΙ ΓΙΑΣΙΘΔΣΑΙ Τπνπίεζε ζηελ θαπλνδόρν (mm H 2O 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,2 ΔΣ αεξηζκνύ ΟΥΙ ΟΥΙ ΟΥΙ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΑ Έμνδνο θαπλαεξίσλ Ø (cm Καπλνδόρνο: Ύςνο (m Διάρ. δηαζηάζεηο./ x20 Ø 20 20x20 Ø x20 Ø x20 Ø x20 Ø x25 Ø25 Παλνξακηθή πόξηα από παινθεξακηθό θξύζηαιιν ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Αθαηξνύκελν δνρείν ζηάρηεο ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Ρπζκηδόκελνο πξσηεύσλ αέξαο ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Ρπζκηδόκελνο δεπηεξεύσλ αέξαο ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Πηζηνπνίεζε EN13229 EN13229 EN13229 EN13229 EN13229 EN13229 Βάξνο θαηά πξνζέγγηζε (kg Αλαζ.12 GR 21

22 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ / ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ 50 Crystal ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ 50v Crystal ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ 50 v:p30 Crystal ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ 70 Crystal ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ 80 Crystal ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ 100 Crystal Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο (mm: L= πιάηνο / H= ύςνο / P= βάζνο / ηόκην εηζόδνπ εμσηεξηθνύ αέξα (cm Ø 12 Ø 12 Ø 12 Ø 12 Ø 12 Ø 12 Δθπνκπέο θαπλαεξίσλ ζε g/s Θεξκνθξαζία αεξίσλ ζηελ θαπλνδόρν ζε C CO κε 13% νμπγόλνπ ζε % - μύια ζε kg , Αλαζ.12 GR

23 19. ΤΣΗΜΑ ΑΔΡΙΜΟΤ (δηαηίζεηαη / ΓΙΠΟΛΙΚΟ ΓΙΑΚΟΠΣΗ V~ 50Hz 1 Καθέ 2 Μπιε 3 Κίηξηλν/Πξάζηλν 4 Κίηξηλν/Πξάζηλν Ηιεθηξηθό θαιώδην 5 Μπιε 6 Καθέ ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ 50 / 60 ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ 70 / 80 / Αλαζ.12 GR 23

24 20. Ηιεθηξηθή ζύλδεζε ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟΤ ζεη αεξηζκνύ / ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 70 / 80 / 100 ην βαζηθό εμνπιηζκό Γηπνιηθόο δηαθόπηεο Πξναηξεηηθό ζεη αεξηζκνύ 230 V~ 50Hz 230 V~ 50Hz Αλαζ.12 GR

25 ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 70 / 80 / 100 ΠΡΟΟΥΗ: ζηεγαλή ζύλδεζε. Ø Αλαζ.12 GR 25

26 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ In accordo con la Direttiva 89/106/CEE (Prodotti da Costruzione, il Regolamento CE n. 1935/2004 (Materiali e Oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, la Direttiva 2006/95 CE (Bassa Tensione, la Direttiva 2004/108 CE (EMC. IZJAVA O SKLADNOSTI Skladno z direktivo 89/106/EGS (gradbeni proizvodi, uredbe 1935/2004/ES (materiali in izdelki, namenjeni za stik z živili, direktivo 2006/95/ES (o nizki napetosti, direktivo 2004/108/ES (EMC. IZJAVA O SUKLADNOSTI U skladu s Direktivom 89/106/EEZ (Građevni proizvodi, Uredbom EZ-a br. 1935/2004 (Materijali i proizvodi koji dolaze u dodir s hranom. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Βάσει της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ (δομικά προϊόντα, του κανονισμού ΕΚ αρ. 1935/2004 (υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα. N di identificazione Identifikacijska št.- Identif. broj N - Αρ. αναγνώρισης 024 Emesso da - Izdal - Izdao - Εκδόθηκε από La NORDICA S.p.A. Via Summano, Montecchio Precalcino (VICENZA Fax Tipo di apparecchio Tip naprave - Vrsta uređaja - Τύπος συσκευής Marchio commerciale Trgovska znamka - Zaštitni znak - Εμπορικό σήμα Modello o tipo Model ali tip. Model ili tip - Μοντέλο ή τύπος Caminetti a combustibile solido Kamini na trda goriva Kamini na kruto gorivoτζάκια στερεών καυσίμων INSERTO 50 CRYSTAL La NORDICA Uso Uporaba Uporaba Χρήση Costruttore Proizvajalec Proizvođač Κατασκευαστής Ente notificato - Notifikacijski organ Obaviješteno tijelo Διαπιστευμένος φορέας RRF 1625 Riscaldamento domestico Ogrevanje v gospodinjstvu Grijanje kućanstva Οικιακή θέρμανση La NORDICA S.p.A. Via Summano, Montecchio Precalcino (VICENZA Fax RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH Am Technologie Park 1 D ESSEN Le norme armonizzate o le specifiche tecniche (designazioni che sono state applicate in accordo con le regole della buona arte in materia di sicurezza in vigore nella CEE sono : Harmonizirani standardi in tehnične specifikacije (odredbe, uporabljeni skladno s pravili dobre prakse s področja varnosti, veljavnimi v EGS, so: Norme ili tehničke specifikacije (opisi, koje su primijenjene u skladu s pravilima dobre prakse u području sigurnosti na snazi u okviru EEZ-a su: α εναρμονισμένα πρότυπα ή οι τεχνικές προδιαγραφές που εφαρμόσθηκαν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της τεχνικής για την ασφάλεια στην ΕΕ είναι : Norme o altri riferimenti normative Standardi ali druge specifikacije Norme ili drugi normativni dokumenti Πρότυπα ή άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις Rapporto di Prova ITT Poročilo o začetnem tipskem preskušanju Izvješće početnog ispitivanja Έκθεση δοκιμής ITT RRF EN EN EN EN EN EN EN Informazioni marcatura CE Informacije o CE oznaki Informacije o znaku CE Πληροφορίες σήμανσης CE Vedi allegato Glejte prilogo Vidi prilog βλ. παράρτημα Condizioni particolari Posebni pogoji - Posebni uvjeti.- Ειδικές συνθήκες In qualità di costruttore e/o rappresentante autorizzato della società all interno della CEE, si dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi sono conformi alle esigenze essenziali previste dalle Direttive su menzionate. Kot proizvajalec in/ali pooblaščeni zastopnik družbe s sedežem v ES s polno odgovornostjo izjavljam, da so naprave skladne z bistvenimi zahtevami navedenih direktiv. Kao proizvođač i/ili predstavnik ovlašten od društva unutar EEZ-a, pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da su uređaji u skladu s nužnim uvjetima propisanim u gore navedenim direktivama. Ο κατασκευαστής ή/και ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της εταιρείας στην ΕΕ, δηλώνει υπεύθυνα ότι οι συσκευές συμμορφούνται με τις βασικές απαιτήσεις των ως άνω οδηγιών. 25/06/2007 Montecchio Precalcino (VICENZA (Data e luogo di emissione - datum in kraj izdaje mjesto i datum izdavanja - ημερομηνία και τόπος έκδοσης GIANNI RAGUSA Amministratore delegato - Managing Director Geschäftsführer... - Administrateur délégué (nome, posizione e firma - ime, položaj in podpis - ime i prezime, funkcija i potpis - όνομα, θέση και υπογραφή La NORDICA S.p.A. Via Summano, MONTECCHIO PRECALCINO (VICENZA Tel Fax Capitale Sociale Euro I.v. R.E.A. n /VI Codice Fiscale e Partita IVA e Registro Imprese M. VI

27 Distanza minima da materiali infiammabili Minimalna oddaljenost od vnetljivih materialov Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτα υλικά Emissione di CO (13 % O 2 Emisije CO (13 % O 2 Emisija CO (13 % O 2 Εκπομπές CO (13 % O 2 Emissioni polveri (13 % O 2 Emisije prahu (13 % O 2 Emisija prašine (13 % O 2 Εκπομπές αιθάλης (13 % O 2 Massima pressione idrica di esercizio ammessa Najvišji dopustni vodni tlak za delovanje Maksimalni dopušteni radni tlak vode Μέγιστη επιτρεπτή πίεση λειτουργίας Temperatura gas di scarico Temperatura dimnih plinov Temperatura ispušnih plinova Θερμοκρασία καπναερίων Potenza termica nominale Nazivna toplotna moč Nominalna toplinska snaga Ονομαστική θερμική ισχύς Rendimento Izkoristek Stupanj iskoristivosti Απόδοση Tipi di combustibile Tipi goriva Vrste goriva Τύποι καυσίμου INFORMAZIONI MARCATURA CE INFORMACIJE O CE OZNAKI INFORMACIJE O ZNAKU CE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE LA NORDICA S.p.A. 07 EN INSERTO 50 CRYSTAL Laterale / Stranska / Bočna / Πλευρική 6 cm Posteriore / Zadaj / Sa stražnje strane / Πίσω 6 cm 0,11 % ( < 1500 mg/m3 47 mg/m3 254 C 6 kw 78,30% LEGNA DRVA DRVO - ΞΥΛΑ VKF Nr. Z SINTEF Nr. 15a B-VG Nr. RRF La NORDICA S.p.A. Via Summano, MONTECCHIO PRECALCINO (VICENZA Tel Fax Capitale Sociale Euro I.v. R.E.A. n /VI Codice Fiscale e Partita IVA e Registro Imprese M. VI

28 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ In accordo con la Direttiva 89/106/CEE (Prodotti da Costruzione, il Regolamento CE n. 1935/2004 (Materiali e Oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, la Direttiva 2006/95 CE (Bassa Tensione, la Direttiva 2004/108 CE (EMC. IZJAVA O SKLADNOSTI Skladno z direktivo 89/106/EGS (gradbeni proizvodi, uredbe 1935/2004/ES (materiali in izdelki, namenjeni za stik z živili, direktivo 2006/95/ES (o nizki napetosti, direktivo 2004/108/ES (EMC. IZJAVA O SUKLADNOSTI U skladu s Direktivom 89/106/EEZ (Građevni proizvodi, Uredbom EZ-a br. 1935/2004 (Materijali i proizvodi koji dolaze u dodir s hranom. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Βάσει της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ (δομικά προϊόντα, του κανονισμού ΕΚ αρ. 1935/2004 (υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα. N di identificazione Identifikacijska št.- Identif. broj N - Αρ. αναγνώρισης 072 Emesso da - Izdal - Izdao - Εκδόθηκε από La NORDICA S.p.A. Via Summano, Montecchio Precalcino (VICENZA Fax Tipo di apparecchio Tip naprave - Vrsta uređaja - Τύπος συσκευής Marchio commerciale Trgovska znamka - Zaštitni znak - Εμπορικό σήμα Modello o tipo Model ali tip. Model ili tip - Μοντέλο ή τύπος Caminetti a combustibile solido Kamini na trda goriva Kamini na kruto gorivoτζάκια στερεών καυσίμων La NORDICA INSERTO 50 VERTICALE CRYSTAL Uso Uporaba Uporaba Χρήση Costruttore Proizvajalec Proizvođač Κατασκευαστής Ente notificato - Notifikacijski organ Obaviješteno tijelo Διαπιστευμένος φορέας RRF 1625 Riscaldamento domestico Ogrevanje v gospodinjstvu Grijanje kućanstva Οικιακή θέρμανση La NORDICA S.p.A. Via Summano, Montecchio Precalcino (VICENZA Fax RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH Am Technologie Park 1 D ESSEN Le norme armonizzate o le specifiche tecniche (designazioni che sono state applicate in accordo con le regole della buona arte in materia di sicurezza in vigore nella CEE sono : Harmonizirani standardi in tehnične specifikacije (odredbe, uporabljeni skladno s pravili dobre prakse s področja varnosti, veljavnimi v EGS, so: Norme ili tehničke specifikacije (opisi, koje su primijenjene u skladu s pravilima dobre prakse u području sigurnosti na snazi u okviru EEZ-a su: α εναρμονισμένα πρότυπα ή οι τεχνικές προδιαγραφές που εφαρμόσθηκαν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της τεχνικής για την ασφάλεια στην ΕΕ είναι : Norme o altri riferimenti normative Standardi ali druge specifikacije Norme ili drugi normativni dokumenti Πρότυπα ή άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις Rapporto di Prova ITT Poročilo o začetnem tipskem preskušanju Izvješće početnog ispitivanja Έκθεση δοκιμής ITT RRF EN EN EN EN EN EN EN Informazioni marcatura CE Informacije o CE oznaki Informacije o znaku CE Πληροφορίες σήμανσης CE Vedi allegato Glejte prilogo Vidi prilog βλ. παράρτημα Condizioni particolari Posebni pogoji - Posebni uvjeti.- Ειδικές συνθήκες In qualità di costruttore e/o rappresentante autorizzato della società all interno della CEE, si dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi sono conformi alle esigenze essenziali previste dalle Direttive su menzionate. Kot proizvajalec in/ali pooblaščeni zastopnik družbe s sedežem v ES s polno odgovornostjo izjavljam, da so naprave skladne z bistvenimi zahtevami navedenih direktiv. Kao proizvođač i/ili predstavnik ovlašten od društva unutar EEZ-a, pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da su uređaji u skladu s nužnim uvjetima propisanim u gore navedenim direktivama. Ο κατασκευαστής ή/και ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της εταιρείας στην ΕΕ, δηλώνει υπεύθυνα ότι οι συσκευές συμμορφούνται με τις βασικές απαιτήσεις των ως άνω οδηγιών. 14/05/2008 Montecchio Precalcino (VICENZA (Data e luogo di emissione - datum in kraj izdaje mjesto i datum izdavanja - ημερομηνία και τόπος έκδοσης GIANNI RAGUSA Amministratore delegato - Managing Director Geschäftsführer... - Administrateur délégué (nome, posizione e firma - ime, položaj in podpis - ime i prezime, funkcija i potpis - όνομα, θέση και υπογραφή La NORDICA S.p.A. Via Summano, MONTECCHIO PRECALCINO (VICENZA Tel Fax Capitale Sociale Euro I.v. R.E.A. n /VI Codice Fiscale e Partita IVA e Registro Imprese M. VI

29 Distanza minima da materiali infiammabili Minimalna oddaljenost od vnetljivih materialov Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτα υλικά Emissione di CO (13 % O 2 Emisije CO (13 % O 2 Emisija CO (13 % O 2 Εκπομπές CO (13 % O 2 Emissioni polveri (13 % O 2 Emisije prahu (13 % O 2 Emisija prašine (13 % O 2 Εκπομπές αιθάλης (13 % O 2 Massima pressione idrica di esercizio ammessa Najvišji dopustni vodni tlak za delovanje Maksimalni dopušteni radni tlak vode Μέγιστη επιτρεπτή πίεση λειτουργίας Temperatura gas di scarico Temperatura dimnih plinov Temperatura ispušnih plinova Θερμοκρασία καπναερίων Potenza termica nominale Nazivna toplotna moč Nominalna toplinska snaga Ονομαστική θερμική ισχύς Rendimento Izkoristek Stupanj iskoristivosti Απόδοση Tipi di combustibile Tipi goriva Vrste goriva Τύποι καυσίμου INFORMAZIONI MARCATURA CE INFORMACIJE O CE OZNAKI INFORMACIJE O ZNAKU CE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE LA NORDICA S.p.A. 08 EN INSERTO 50 VERTICALE CRYSTAL Laterale / Stranska / Bočna / Πλευρική 5 cm Posteriore / Zadaj / Sa stražnje strane / Πίσω 5 cm 0,09 % ( < 1500 mg/m3 46 mg/m3 262 C 8 kw 78,50% LEGNA DRVA DRVO - ΞΥΛΑ VKF Nr. Z SINTEF Nr. 15a B-VG Nr. RRF La NORDICA S.p.A. Via Summano, MONTECCHIO PRECALCINO (VICENZA Tel Fax Capitale Sociale Euro I.v. R.E.A. n /VI Codice Fiscale e Partita IVA e Registro Imprese M. VI