Α Π Ο Φ Α Σ Η Την ίδια ηµέρα που καταχωρήθηκε η αγωγή παρουσιάστηκε στο ικαστήριο από την εφεσείουσα µονοµερής αίτηση για να εκδοθεί προσωρινό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η ... 4. Την ίδια ηµέρα που καταχωρήθηκε η αγωγή παρουσιάστηκε στο ικαστήριο από την εφεσείουσα µονοµερής αίτηση για να εκδοθεί προσωρινό"

Transcript

1 Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ.ΝΙΚΗΤΑΣ: Θα δοθούν δυο αποφάσεις. Την απόφαση της πλειοψηφίας θα δώσει ο δικαστής Αρτεµίδης. Μ αυτή συµφωνούν οι δικαστές Αρτέµης, Νικολαϊδης, Καλλής και εγώ. Ο δικαστής Κωνσταντινίδης θα δώσει διϊστάµενη απόφαση µε την οποία συµφωνεί και ο δικαστής Νικολάου ΑΡΤΕΜΙ ΗΣ,.: Η εφεσείουσα, ενάγουσα στην αγωγή, είναι η ηµοκρατία της Σλοβενίας, µια από τις πολιτείες που ανεξαρτητοποιήθηκαν µετά τη διάλυση της Σοσιαλιστικής Οµόσπονδης ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, στις Στις καταχώρησε αγωγή εναντίον της εναγόµενηςεφεσίβλητης που είναι εγγεγραµµένος αδειούχος ιδιωτικός οργανισµός, που διεξάγει τραπεζικές εργασίες. 2. Οι βασικές αξιώσεις της εφεσείουσας εναντίον της εφεσίβλητης εµπεριέχονται στην παράγραφο Α της οπισθογράφησης στο κλητήριο ένταλµα, που έχει ως ακολούθως: «ήλωση του ικαστηρίου ότι οιαδήποτε ποσά και/ή choses in action και/ή choses in possession και/ή άλλη κινητή περιουσία κατετέθησαν και/ή αφέθησαν και/ή παραδόθησαν από την Εθνική Τράπεζα της πρώην Σοσιαλιστικής Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και/ή προς όφελος και/ή εις πίστη της Εθνικής Τράπεζας της πρώην Σοσιαλιστικής Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας κατά ή προ της 26/6/1991 και τα οποία ευρίσκονταν κατά την 26/6/1991 κατατεθειµένα και/ή κατετέθησαν και/ή αφέθησαν και/ή παραδόθησαν µετά την 26/6/1991 µετά των Εναγοµένων και/ή υπό τον έλεγχο και/ή την κατοχή των Εναγοµένων, κατέχονται υπό των Εναγοµένων δυνάµει εµπιστεύµατος (trust) προς όφελος και/ή δια λογαριασµό των Εναγόντων.» 3. Στις παραγράφους Β και Γ της οπισθογράφησης απαιτείται, ειδικά, ποσό γερµανικών µάρκων, στην κάθε παράγραφο, ως χρήµατα που βρίσκονται κατατεθειµένα στην εναγόµενη τράπεζα προς χρήση ή και όφελος της ενάγουσας (money had and received), ενώ στις παραγράφους και Ε επιδιώκονται διατάγµατα του ικαστηρίου µε τα οποία να υποχρεώνεται η εφεσίβλητη να δώσει πλήρεις λογαριασµούς αναφορικά µε τη χρήση και διαχείριση των ποσών που είναι κατατεθειµένα σ αυτή, και για να αποκαλύψει και επιτρέψει έρευνα στους λογαριασµούς και αρχεία της σχετικά µε καταθέσεις λογαριασµών και άλλα περιουσιακά στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας της πρώην Σοσιαλιστικής Οµοσπόνδου ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, που ευρίσκονται στην κατοχή της εναγοµένης. 4. Την ίδια ηµέρα που καταχωρήθηκε η αγωγή παρουσιάστηκε στο ικαστήριο από την εφεσείουσα µονοµερής αίτηση για να εκδοθεί προσωρινό

2 διάταγµα µε το οποίο να εµποδίζεται η εφεσίβλητη να αποξενώσει οποιαδήποτε ποσά ή choses in action ή choses in possession, που κατατέθηκαν σ αυτή από την Εθνική Τράπεζα της πρώην Σοσιαλιστικής Οµόσπονδης ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, µέχρις εκδικάσεως της αγωγής. 5. To ικαστήριο εξέδωσε την εποµένη, , διάταγµα σύµφωνα µε το αιτητικό της µονοµερούς αίτησης. Η εναγόµενη καταχώρισε ένσταση, διεκδικώντας την ακύρωση του διατάγµατος. Η ακρόαση, που έγινε ενώπιον Ανώτερου Επαρχιακού ικαστή του Επαρχιακού ικαστηρίου Λευκωσίας, διήρκεσε πολλές συνεδρίες. Το ικαστήριο ανακοίνωσε την απόφαση του στις , µε την οποία και ακύρωσε το προσωρινό διάταγµα που εξέδωσε. Η ενάγουσα καταχώρισε έφεση εναντίον της πρωτόδικης απόφασης και το τριµελές εφετείο, ενώπιον του οποίου εκκρεµούσε η συζήτηση της, έκρινε πως ήταν επιθυµητή η διεύρυνση του, γιατί στην υπόθεση εγείρονταν, όπως αναφέρεται στο σχετικό πρακτικό, «θεµελιώδη και πρωτότυπα ζητήµατα τόσο σε σχέση µε τη δικαιοδοσία δικαστή που επιλαµβάνονται αιτήσεις για την έκδοση παρεµπίπτοντος διατάγµατος όσο και σε σχέση µε την ουσία των ζητηµάτων που συζητήθηκαν». Η έφεση, κατ ακολουθία, συζητήθηκε ενώπιον διευρυµένης σύνθεσης, του παρόντος εφετείου. 6. Το αρχικό µας σχόλιο, προτού ασχοληθούµε µε τα ζητήµατα που εγείρονται στην έφεση, είναι πως η συζήτηση της υπόθεσης, στην πρωτόδικη κυρίως διαδικασία, αλλά και εδώ, ξέφυγε από το καθιερωµένο νοµικό πλαίσιο, που ουσιαστικά θεσµοθετείται στο άρθρο 32 του περί ικαστηρίων Νόµου, Ν.14/60, όπου καθιερώνεται η εξουσία των ικαστηρίων να εκδίδουν παρεµπίπτοντα διατάγµατα. Θα υπενθυµίσουµε τις διατάξεις του άρθρου, µεταφέροντας εδώ αυτούσιο το εδάφιο 1, και τη σηµαντική, για την υπόθεση που µας απασχολεί, επιφύλαξη σ αυτό. «Τηρουµένου οποιουδήποτε διαδικαστικού κανονισµού, κάθε δικαστήριο, κατά την άσκηση της πολιτικής αυτού δικαιοδοσίας, δύναται να εκδίδει απαγορευτικό διάταγµα (παρεµπίπτον, διηνεκές, ή προστακτικό) ή να διορίζει παραλήπτη σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες το δικαστήριο κρίνει αυτό δίκαιο ή πρόσφορο, αν και δεν αξιώνονται ή χορηγούνται µαζί µε αυτό αποζηµιώσεις ή άλλη θεραπεία: Νοείται ότι παρεµπίπτον απαγορευτικό διάταγµα δεν θα εκδίδεται εκτός εάν το δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι υπάρχει σοβαρό ζήτηµα προς εκδίκαση κατά τη διαδικασία επί ακροατηρίου, ότι υπάρχει πιθανότητα ότι ο ενάγων δικαιούται σε θεραπεία, και ότι, εκτός εάν εκδοθεί παρεµπίπτον απαγορευτικό διάταγµα, θα είναι δύσκολο ή αδύνατο να απονεµηθεί πλήρης δικαιοσύνη σε µεταγενέστερο στάδιο.»

3 (Η υπογράµµιση µας δηλώνει και τη σηµασία που έχει η προϋπόθεση αυτή στα γεγονότα της υπό συζήτηση έφεσης). 7. Οι αγορεύσεις των δικηγόρων των διαδίκων κάλυψαν την ουσία της υπόθεσης σε όλες τις λεπτοµέρειες, ενώ παρουσιάστηκε και όγκος αποδεικτικού υλικού. Ειναι γι αυτό το λόγο που, προφανώς, ο πρωτόδικος δικαστής µολονότι χειρίστηκε ορθά την κατάληξη της ετυµηγορίας του, ακυρώνοντας δηλαδή το διάταγµα που εκδόθηκε µε τη µονοµερή αίτηση, εντούτοις στο σκεπτικό της απόφασης του παρουσιάζονται σηµεία που καταδεικνύουν πως διέλαθε της προσοχής του ότι στη διαδικασία που διηύθυνε δεν εξεταζόταν η ουσία της αγωγής. Η δικαιοδοσία του περιοριζόταν στη συζήτηση του ερωτήµατος, αν το προσωρινό διάταγµα θα γινόταν απόλυτο ή θα ακυρωνόταν. εν είχε αρµοδιότητα να διαγνώσει την ουσία της αγωγής. Το άρθρο 22(4)(β) του περί ικαστηρίων Νόµου 14/60, παρέχει εξουσία στους δικαστές Επαρχιακού ικαστηρίου, ανεξάρτητα από βαθµό, να εκδίδουν οποιοδήποτε διάταγµα σε αγωγή, εφόσο όµως δεν διαγιγνώσκεται σ αυτό η ουσία της. 8. Οι λόγοι για τους οποίους ακυρώθηκε το επίµαχο διάταγµα πρωτοδίκως µπορεί να συνοψιστούν στα πιο κάτω: (α) Η αξίωση της εφεσείουσας δεν είναι εκδικάσιµη από τα κυπριακά ικαστήρια γιατί αφορά σε συγκρουόµενες διεκδικήσεις ξένων κρατών. Και τούτο γιατί το ικαστήριο διαπίστωσε, στη βάση της ένορκης δήλωσης που υποστήριζε την έκδοση του διατάγµατος από την εφεσείουσα, πως η εναγόµενη ελέγχεται από το κράτος της Νέας Γιουγκοσλαβίας. Ανοίγουµε εδώ µια παρένθεση για να δώσουµε ένα παράδειγµα του νοµικού ολισθήµατος του πρωτόδικου δικαστή, να αποφαίνεται δηλαδή τελεσίδικα πάνω στα εγειρόµενα ζητήµατα. Λέει λοιπόν στην απόφαση του πως, εφόσο έκρινε ότι υπήρχαν συγκρουόµενες διεκδικήσεις κρατών θα έπρεπε να αναστείλει τη διαδικασία, κάτι βεβαίως που δεν είχε δικαιοδοσία να κάνει για τους λόγους που εξηγήσαµε πιο πάνω. Προχώρησε όµως, όπως λέει ο ίδιος, και εξέτασε την υπόθεση, επειδή ο δικηγόρος της εφεσείουσας εισηγήθηκε πως η υπόθεση εµπίπτει στην εξαίρεση του κανόνα περί κρατικής ασυλίας, γιατί αφορούσε στη διαχείριση εµπιστεύµατος και η φύση της διαφοράς είναι εµπορική, οικονοµική. Εισήγηση που πάλιν απέρριψε ο δικαστής, κρίνοντας πως δεν ετίθετο θέµα καταπιστεύµατος γιατί δεν υπήρχε σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ των διαδίκων. (β) Απέτυχε η εφεσείουσα να συνδέσει τα χρήµατα που είχαν κατατεθεί στην Εθνική Τράπεζα της πρώην Σοσιαλιστικής Οµόσπονδης ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας µε αυτά που βρίσκονται κατατεθειµένα στην εφεσίβλητη, και (γ) έκρινε ένοχη την εφεσείουσα για απόκρυψη ουσιαστικού, κατά τη γνώµη του, γεγονότος, το οποίο θα είχε βαρύτητα στην απόφαση του για την έκδοση ή µη του επίµαχου διατάγµατος.

4 9. εν θα µας απασχολήσει ο λόγος (γ). Θα συζητήσουµε την έφεση στην πιο ουσιαστική και σοβαρή της πτυχή και, ενόψει της κατάληξης µας, δεν θα χρειαστεί να ασχοληθούµε και µε αυτόν. 10. Εχουµε ήδη επισηµάνει πως η συζήτηση για το επίµαχο προσωρινό διάταγµα οδηγήθηκε σε σοβαρή εκτροπή, λόγω του τρόπου που παρουσιάστηκε η υπόθεση και του χειρισµού που έκανε ο πρωτόδικος ικαστής. Το γεγονός τούτο επιβεβαιώνεται από τον όγκο της µαρτυρίας που προσκοµίστηκε στην πρωτόδικη διαδικασία, τις εκτεταµένες αγορεύσεις, τους λόγους έφεσης, που διατυπώνονται εκτενώς ως να είναι περίγραµµα αγόρευσης, αλλά και τις ενώπιον µας αγορεύσεις. Ολα τα πιο πάνω αποτελούν ενδιαφέρουσα µεν εργασία, άπτονται όµως της ουσίας της αγωγής. H παρουσίαση της υπόθεσης θα έπρεπε να περιοριστεί στο αναγκαίο υλικό και τη νοµική επιχειρηµατολογία σε αναφορά µόνο µε το επίµαχο ζήτηµα, της έκδοσης ή µη του προσωρινού διατάγµατος. 11. Σ αυτή τη πτυχή της έφεσης θα επικεντρωθούµε, µέσα στα πλαίσια δηλαδή της δικαιοδοσίας του ικαστηρίου όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν.14/ H αίτηση, για την έκδοση του προσωρινού διατάγµατος, υποστηρίχθηκε µε ένορκη δήλωση από νοµικό, πολίτη της εφεσείουσας, ο οποίος αναφέρει σ αυτή πως είναι ο ιευθυντής του ιάδοχου Ταµείου της ηµοκρατίας της Σλοβενίας, που καθιδρύθηκε µε νόµο της χώρας µε αποκλειστικό σκοπό να επανακτήσει η χώρα του τα χρήµατα και περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σ αυτή, στους πολίτες της, νοµικά πρόσωπα και ιδρύµατα της, και τα οποία είχαν κατατεθεί στην Εθνική Τράπεζα της πρώην Σοσιαλιστικής Οµοσπόνδου ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, πριν τη διάλυση της. Στη συνέχεια εξηγεί πως πριν από τη διάλυση της Σοσιαλιστικής Οµόσπονδης ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας οι τράπεζες της Σλοβενίας, όπως και των άλλων κρατών που συναποτελούσαν τη Σοσιαλιστική Οµόσπονδη ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, κατέθεταν όλα τα χρήµατα σε ξένο συνάλλαγµα που διέθετε η πολιτεία, αλλά και οι πολίτες τους, στην Εθνική Τράπεζα της Σοσιαλιστικής Οµόσπονδης ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. Με τη διάλυση της όµως όλες οι πιο πάνω καταθέσεις παρέµειναν στην Εθνική Τράπεζα. Γίνεται, σ αυτά που έπονται, αναφορά σε συγκεκριµένα ποσά, αυτά που καταγράφονται στο κλητήριο ένταλµα, τα οποία όµως δεν αποτελούν το σύνολο των απαιτήσεων της εφεσείουσας. Η ένορκη δήλωση προχωρεί σε επισήµανση των ψηφισµάτων του Συµβουλίου Ασφαλείας, µε τα οποία καλούνται, µεταξύ άλλων, όλα τα κράτη, που συναποτελούσαν τη Σοσιαλιστική Οµόσπονδη ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, να αναγνωρίσουν τα δικαιώµατα αλλήλων στα περιουσιακά στοιχεία της πρώην Οµοσπονδίας, ζήτηµα που προέκυψε από τη διάλυση της. 13. Η παράγραφος 14 της ενόρκου δηλώσεως αποτελεί, κατά τη γνώµη µας, τον πυρήνα της υπόθεσης, αναφορικά µε την έκδοση ή µη του προσωρινού διατάγµατος, του ζητήµατος δηλαδή που µας απασχολεί. Την παραθέτουµε αυτούσια:

5 «Αlong with the dissolution of former Yugoslavia, its institutions also ceased to exist, including the National Bank of former Yugoslavia. Despite the fact that all activities of the National Bank of former Yugoslavia (as the central bank of the former state) terminated, its former officials as signatories to various accounts pretended to have retained the right to dispose of the joint foreign exchange reserves of the former state which remained on the accounts of the not-existent National Bank of former Yugoslavia abroad. New Yugoslavia has adopted a new law constituting the central bank of that new state, to which it gave the same name-the National Bank of Yugoslavia, although it was an entirely different legal entity from the central bank of the former Yugoslavia. New Yugoslavia refuses to recognise Slovenia as one of the successor states to former Yugoslavia claiming that new Yugoslavia is the only successor state to former Yugoslavia.» 14. Εξίσου σηµαντική είναι και η αναφορά στην παράγραφο 5, που έχει ως εξής: «Τhe bank (η εφεσίβλητη δηλαδή) is controlled by one of the successor states to former Yugoslavia, namely the new state of the Federal Republic of Yugoslavia (which was formerly known as Serbia and Montenegro).» (Η υπογράµµιση δική µας). 15. Τούτο επαναλαµβάνεται και στην παράγραφο 17(α). «The Bank is controlled by the government of new Yugoslavia. New Yugoslavia is claiming that it is the only successor state to former Yugoslavia and that new Yugoslavia is entitled to the entirety of the assets of the National Bank of former Yugoslavia». (Η υπογράµµιση δική µας). 16. Η ένορκη δήλωση καταλήγει µε τη θέση της εφεσείουσας, όπως εκφράζεται από τον ενόρκως δηλούντα, ότι δηλαδή οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ της Σλοβενίας και της Οµόσπονδης ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας - Νέας Γιουγκοσλαβίας, αναφορικά µε την κυριότητα στα χρήµατα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, που διεκδικεί, δεν είχαν ευοίωνη κατάληξη παρά την απόφαση του Συµβουλίου Ασφαλείας, που καλούσε όλα τα κράτη της πρώην Σοσιαλιστικής Οµόσπονδης ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας να λύσουν τις διαφορές τους µε φιλικές διαπραγµατεύσεις. Γι αυτό και η εφεσείουσα διεκδικεί δικαστικά τις απαιτήσεις της εναντίον της εφεσίβλητης.

6 17. Εχοντας υπόψη τα πιο πάνω, που κατατίθενται από την ίδια την ενάγουσα, και για τους σκοπούς µόνο του επίµαχου διατάγµατος, κρίνουµε πως η πραγµατική αιτία της αγωγής φαίνεται να πηγάζει από διακρατική διαφορά, µεταξύ της ενάγουσας και της Οµόσπονδης ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. Θα επαναλάβουµε, έστω µε τον κίνδυνο να γίνουµε φορτικοί, πως οι διαπιστώσεις στις οποίες προβαίνουµε, γίνονται για τους σκοπούς της εξέτασης της έκδοσης ή µη του προσωρινού διατάγµατος, αντικείµενο της πρωτόδικης απόφασης και της έφεσης. Ολα τα ζητήµατα που εγείρονται στην αγωγή παραµένουν ζωντανά για να αποφασιστούν όταν θα εκδικαστεί η ουσία της. 18. Η ίδια η εφεσείουσα ισχυρίζεται πως η εφεσίβλητη τράπεζα ελέγχεται από τη Νέα Γιουγκοσλαβία, η οποία διεκδικεί ως κράτος τη νόµιµη συνέχιση της Σοσιαλιστικής Οµόσπονδης ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, ενώ η τελευταία θεωρεί πως η εφεσείουσα αποσχίστηκε από την Οµοσπονδία. Προκύπτει εποµένως εύλογα το ερώτηµα, µε βάση τους πιο πάνω ισχυρισµούς της ίδιας της ενάγουσας, γιατί η Οµόσπονδη ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας δεν είναι εναγόµενη στην αγωγή ως αναγκαίος και απαραίτητος διάδικος; 19. Η βάση της αξίωσης, όπως εµφανίζεται στο κλητήριο ένταλµα, αλλά και στην ένορκη δήλωση που προωθεί την αίτηση για την έκδοση του προσωρινού διατάγµατος, στηρίζεται στον ισχυρισµό πως η Νέα Γιουγκοσλαβία κατέχει και διαχειρίζεται όλα τα χρήµατα και περιουσιακά στοιχεία, που βρίσκονταν κατατεθειµένα στην Εθνική Τράπεζα της πρώην Σοσιαλιστικής Οµόσπονδης ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. Η άποψη εποµένως του πρωτόδικου δικαστή πως εγείρεται σοβαρό ζήτηµα κρατικής ασυλίας είναι ορθή, έστω και αν δεν έχει διατυπωθεί µε τον πρέποντα τρόπο, όπως υποδείξαµε πιο πάνω. 20. Η αρχή της κρατικής ασυλίας, της µη εκδικασιµότητας υπόθεσης που δηµιουργείται από πράξεις κράτους, είναι από πολλά χρόνια εµπεδωµένη στο αγγλικό κοινοδίκαιο, όπως πολύ πρόσφατα έχει επιβεβαιωθεί από το ικαστήριο της Βουλής των Λόρδων στη γνωστή υπόθεση Regina v. Evans and Others, Ex parte Pinochet Ugarte Regina V. Bartle and Others, Ex parte Pinochet Ugarte Amnesty International and Others, intervening, The Times Law Report , Επισηµαίνουµε επίσης ότι, όπως προβάλλεται στην υπόθεση, όλες οι καταθέσεις στην εφεσίβλητη εµφανίζονται να αποτελούνται από χρήµατα, ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που είχαν κατατεθεί στην Εθνική Τράπεζα της πρώην Σοσιαλιστικής Οµόσπονδης ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. Η εφεσίβλητη όµως παρουσιάζεται ως ιδιωτικός οργανισµός µε εκατοντάδες µετόχους που διεξάγει γενικής φύσεως τραπεζικές εργασίες. εν γίνεται καµιά µνεία στην ένορκη δήλωση, προς υποστήριξη της αιτήσεως για την έκδοση του προσωρινού διατάγµατος, αναφορικά µε πρόσωπα ή οργανισµούς που µπορεί να είναι καταθέτες στην εφεσίβλητη, µήτε και διευκρινίζεται αν ο µόνος καταθέτης είναι η Οµόσπονδη ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας. Η σύνδεση των χρηµάτων, που καταθέτονταν στην Εθνική τράπεζα της πρώην Σοσιαλιστικής Οµόσπονδης ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, µε αυτά που είναι κατατεθειµένα στην εφεσίβλητη, σχολιάστηκε και από τον πρωτόδικο ικαστή, µε αναφορά στον

7 ισχυρισµό της εφεσείουσας για την ύπαρξη καταπιστεύµατος υπέρ της. Το πρωτόδικο ικαστήριο έδωσε, πάλιν εσφαλµένα, ρητή αρνητική απάντηση στην εισήγηση, αντί να µετρήσει και αξιολογήσει και το στοιχείο τούτο, για τους σκοπούς µόνο της έκδοσης ή µη του διατάγµατος. 21. Οι ίδιες σκέψεις ισχύουν και για άλλες πτυχές της υπόθεσης. Η εφεσείουσα διεκδικεί, διαζευκτικά, το 1/5 ως το δίκαιο ποσοστό, στα χρήµατα και άλλα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται κατατεθειµένα στην εφεσίβλητη, εφόσον πέντε ήσαν τα κράτη που συναποτελούσαν την Σοσιαλιστική Οµόσπονδη ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και οι εν λόγω καταθέσεις γινόντουσαν στην Εθνική της Τράπεζα. Η αριθµητική αυτή αναλογία ξεκινά προφανώς από τη θεωρία πως οι πολίτες και τα κράτη της πρώην Οµοσπονδίας κατέθεταν ίσα ποσά στην Εθνική Τράπεζα, κάτι βεβαίως που σ αυτό το στάδιο της διαδικασίας δεν δείχνει να στηρίζεται σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Το σηµείο τούτο αφορά άµεσα και στο ζήτηµα που εγείρεται στην υπόθεση, τη σύνδεση δηλαδή των χρηµάτων και περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σήµερα κατατεθειµένα στην εναγόµενη, µ αυτά που είχαν κατατεθεί στην Εθνική Τράπεζα της Σοσιαλιστικής Οµόσπονδης ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. 22. Για να εκφύγει η αγωγή από την αρχή της µη εκδικασιµότητας, προβλήθηκε από την εφεσείουσα η θέση πως η αντιδικία είναι εµπορικής - οικονοµικής φύσης. Τα γεγονότα όµως, που αναφέρουµε πιο πάνω, καθιστούν την εισήγηση τόσο αδύνατη ώστε να επηρεαστεί αρνητικά η πιθανότητα επιτυχίας της στη δίκη. Θα προσθέσουµε, πάνω σ αυτό το σηµείο και ένα άλλο στοιχείο, για το οποίο µας επιτρέπεται να λάβουµε δικαστική γνώση. Η διάλυση της Σοσιαλιστικής Οµόσπονδης ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και η ανεξαρτητοποίηση των κρατών που την συναποτελούσαν, δεν έγινε ειρηνικά. Ακολούθησε πόλεµος µεταξύ ορισµένων κρατών, που προκάλεσε την επέµβαση των Ηνωµένων Εθνών και µάλιστα µε δυναµικά µέσα. 23. Με τις απόψεις που εκφράζουµε πιο πάνω καταλήγουµε στο συµπέρασµα πως το ζήτηµα που εγείρεται στην αγωγή προς εκδίκαση έγκειται στην αξίωση της εφεσείουσας, φαινοµενικά µεν εναντίον της εφεσίβλητης, αλλά στην ουσία στρέφεται εναντίον άλλου κράτους, της Οµόσπονδης ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. Η προϋπόθεση όµως, για την έκδοση του διατάγµατος, που θέτει η επιφύλαξη στο άρθρο 32 του Ν.14/60, είναι η ύπαρξη πιθανότητας πως ο ενάγων δικαιούται εις θεραπεία. Αυτή η προϋπόθεση, για τους λόγους που εξηγήσαµε, δεν λειτουργεί υπέρ της έκδοσης του διατάγµατος. 24. Η πρωτόδικη εποµένως απόφαση, µε την οποία ακυρώθηκε το διάταγµα που εκδόθηκε µονοµερώς κρίνεται στην κατάληξη της ως ορθή, αλλά µε το δικό µας σκεπτικό. 25. Η έφεση απορρίπτεται µε έξοδα.