4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους."

Transcript

1 AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων Κανονισµός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων, (πρώην ΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία ιαχειρίσως Αµοιβαίων Κεφαλαίων Ανώνυµος Εταιρεία) στο εξής καλούµενη Εταιρεία, έχει ως σκοπό τη διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων και επιπροσθέτως τη διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, την παροχή επενδυτικών συµβουλών και τη φύλαξη και διοικητική διαχείριση µεριδίων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων. Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ και είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο. 2. Η Εταιρεία διαχειρίζεται το Αµοιβαίο Κεφάλαιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει, και τηρεί τους λογαριασµούς διαχειρίσεώς του. 3. Η Εταιρεία ευθύνεται για κάθε αµέλεια που αφορά στη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου επιφυλασσοµένης της εφαρµογής του άρθρου 9 του Ν. 3283/2004 όπως ισχύει. 4. Η Εταιρεία µπορεί να συνάπτει µε τρίτους συµφωνίες αντιπροσώπευσης για την πώληση µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ως αντιπρόσωποι Αµοιβαίου Κεφαλαίου ορίζονται µόνο πιστωτικά ιδρύµατα, Α.Ε..Α.Κ., ασφαλιστικές εταιρείες και Α.Ε.Π.Ε.Υ. 5. Καθήκοντα Θεµατοφύλακα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ασκεί η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει. Ο Θεµατοφύλακας ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία και στους µεριδιούχους για κάθε αµέλεια ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 6. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ο Θεµατοφύλακας και η Εταιρεία οφείλουν να ενεργούν κατά τρόπο ανεξάρτητο µεταξύ τους και αποκλειστικά προς το συµφέρον των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. ΑΡΘΡΟ 2. ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων, στο εξής καλούµενο Αµοιβαίο Κεφάλαιο συστάθηκε από την Εταιρεία το έτος 2002 µε αρχικό ενεργητικό ΕΥΡΩ και διέπεται από τις διατάξεις του αρ.12 του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει, και τον παρόντα Κανονισµό. 2. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν αποτελεί νοµικό πρόσωπο. Οι µεριδιούχοι, σε ότι αφορά στις σχέσεις που προκύπτουν από τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και τα δικαιώµατα τους στο ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως από την Εταιρεία. 3. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι αόριστης διάρκειας. 4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους. 5. Σύµφωνα µε το άρθριο 28 του Ν. 3283/2004, η ετήσια και η εξαµηνιαία έκθεση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ελέγχονται από µέλη του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών, υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τίθενται στη διάθεση των µεριδιούχων µέσα στο πρώτο δίµηνο από τη λήξη

2 κάθε χρήσης ή ηµερολογιακού εξαµήνου αντιστοίχως. Η ετήσια και η εξαµηνιαία έκθεση είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου. 6. Οι µεριδιούχοι δεν φέρουν ευθύνη για τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου από την Εταιρεία και τον Θεµατοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 7 Το φορολογικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία του Αµοιβαίου Κεφαλαίου (πράξη σύστασης, διάθεση και εξαγορά µεριδίων, πρόσθετη αξία) ορίζεται στο άρθρο 33 του Ν. 3283/2004, όπως εκάστοτε ισχύει. 8. Από την αγορά µεριδίων τεκµαίρεται αµάχητα η αποδοχή του Κανονισµού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου από τον µεριδιούχο. 9. α) Ο Κανονισµός του Αµοιβαίου Κεφαλαίου τροποποιείται από κοινού από την Εταιρεία και τον Θεµατοφύλακα, µε άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ισχύει έναντι των µεριδιούχων από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της τροποποιήσεως. β) Κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση του Κανονισµού θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή από τους µεριδιούχους εφόσον αυτοί δεν υποβάλλουν αίτηση εξαγοράς εντός τριών µηνών από τη γνωστοποίηση της τροποποιήσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού, όπως αυτός ίσχυε πριν την τροποποίησή του. γ) Επιτρέπεται η συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων αµοιβαίων κεφαλαίων υπό τη διαχείριση της Εταιρείας ή και αµοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται άλλη εταιρεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει. δ) Επιτρέπεται η διάσπαση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε δύο ή περισσότερα αµοιβαία κεφάλαια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει. ΑΡΘΡΟ 3. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Σκοπός του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι η διατήρηση της αξίας του αρχικού ενεργητικού του και η παροχή αποδόσεων αναλόγων µε τις αποδόσεις στις χρηµαταγορές. Για την πραγµατοποίηση του σκοπού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, το ενεργητικό του επενδύεται κυρίως σε µέσα χρηµαταγοράς και τοποθετείται σε καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύµατα. 2. Απευθύνεται σε συντηρητικούς επενδυτές που στοχεύουν σε αποδόσεις ανάλογες µε τις αποδόσεις στις χρηµαταγορές και δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην διασφάλιση του κεφαλαίου τους. Ο βαθµός του επενδυτικού κινδύνου είναι ελάχιστος, καθώς το χαρτοφυλάκιο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αποτελείται κυρίως από µέσα χρηµαταγοράς και καταθετικά προϊόντα. ΑΡΘΡΟ 4. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιτρέπεται να επενδύει, στο πλαίσιο του σκοπού του (Άρθρο 3), αποκλειστικά στα παρακάτω: α) Σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που γίνονται δεκτά ή/και αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά κατά την έννοια της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του Ν.3606/2007, όπως ισχύει, καθώς και των αντίστοιχων διατάξεων των εθνικών νοµοθεσιών των κρατών µελών, µε τις οποίες αυτά εναρµονίστηκαν προς τη διάταξη της παραγράφου 1 στοιχ. 14 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, όπως ισχύει. 2

3 β) Σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε κάποια άλλη αγορά κράτους µέλους, εποπτευόµενη, που λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισµένη και ανοικτή στο κοινό. γ) Σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που γίνονται δεκτά ή/και αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε χρηµατιστήριο αξιών τρίτου κράτους ή σε άλλη αγορά τρίτου κράτους, εποπτευόµενη, που λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισµένη και ανοικτή στο κοινό όπως αυτά (χρηµατιστήρια αξιών και αγορές) ορίζονται εκάστοτε µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. δ) Σε νεοεκδιδόµενες κινητές αξίες, ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον οι όροι έκδοσης περιλαµβάνουν την υποχρέωση υποβολής αίτησης για επίσηµη εισαγωγή σε χρηµατιστήριο αξιών ή σε άλλη αγορά των στοιχείων α, β και γ της παρούσας παραγράφου 1 και εφόσον η εισαγωγή αυτή θα πραγµατοποιηθεί, το αργότερο, εντός ενός (1) έτους από την έκδοση. ε) Σε µερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εγκεκριµένων βάσει των εθνικών νοµοθεσιών µε τις οποίες επήλθε εναρµόνιση µε την Οδηγία 85/611/ΕΟΚ, όπως ισχύει, ή και άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, ανεξάρτητα από το εάν εδρεύουν σε κράτος µέλος, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 παρ. 1 στοιχ. ε του Ν.3283/2004 όπως ισχύει. στ) Σε καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα αποδοτέες στους καταθέτες σε πρώτη ζήτηση ή προθεσµιακές καταθέσεις διάρκειας µέχρι δώδεκα (12) µηνών, εφόσον το πιστωτικό ίδρυµα έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος µέλος ή, εάν η καταστατική έδρα του πιστωτικού ιδρύµατος βρίσκεται σε τρίτη χώρα, εφόσον το ίδρυµα υπόκειται σε καθεστώς προληπτικής εποπτείας, το οποίο θεωρείται τουλάχιστον ισοδύναµο µε αυτό που προβλέπει η κοινοτική νοµοθεσία. Ως τρίτες χώρες του παρόντος στοιχείου νοούνται αυτές που ορίζονται εκάστοτε µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από γνώµη της Τράπεζας της Ελλάδος. ζ) Σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των εξοµοιούµενων µε αυτά µέσων που διακανονίζονται σε µετρητά, τα οποία αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε µία από τις αγορές που αναφέρονται στα στοιχεία α, β και γ της παρούσας παραγράφου 1 ή/και χρηµατοοικονοµικά παράγωγα µέσα που αποτελούν αντικείµενο εξωχρηµατιστηριακών συναλλαγών (εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα), σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 παρ.1 στοιχ. ζ του Ν. 3283/2004. η) Σε µέσα χρηµαταγοράς, πλην των διαπραγµατεύσιµων σε εποπτευόµενη αγορά που εµπίπτουν στα στοιχεία α, β και γ της παρούσας παραγράφου 1, εφόσον η έκδοση ή ο εκδότης των µέσων αυτών υπόκειται σε ρυθµίσεις για την προστασία των επενδυτών και της αποταµίευσης και εφόσον τα µέσα αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 παρ. 1 στοιχ. η του Ν. 3283/2004., όπως ισχύει. Ειδικότερα, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιτρέπεται να επενδύει, στο πλαίσιο του σκοπού του (άρθρο 3) και κατά τα οριζόµενα στην απόφαση 6/587/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει: α) σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα που συµφωνούν µε την επενδυτική στρατηγική, β) σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα µε υποκείµενη αξία συνάλλαγµα µόνον για λόγους αντιστάθµισης, γ) σε χρεωστικούς τίτλους εκφρασµένους σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα βάσης του αµοιβαίου κεφαλαίου (non-base currency securities), υπό την προϋπόθεση ότι η έκθεση στο συνάλλαγµα είναι πλήρως αντισταθµισµένη, δ) οµόλογα του Ελληνικού ηµοσίου, ε) µέσα χρηµαταγοράς τουλάχιστον επενδυτικής διαβάθµισης (investment grade) που εκδίδονται ή είναι εγγυηµένα από µία κεντρική ή περιφερειακή αρχή, την Ευρωπαϊκή Ένωση, κεντρική τράπεζα 3

4 κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στ) λοιπούς χρεωστικούς τίτλους, εφόσον έχουν υπολειπόµενη διάρκεια ζωής έως και δύο (2) έτη και το χρονικό διάστηµα που υπολείπεται µέχρι την επόµενη ηµεροµηνία αναπροσαρµογής του επιτοκίου, το οποίο πρέπει να συνδέεται µε επιτόκιο µέσων χρηµαταγοράς ή δείκτη, δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες ενενήντα επτά (397) ηµέρες, ζ) άλλα Αµοιβαία Κεφάλαια ιαχείρισης ιαθεσίµων και Αµοιβαία Κεφάλαια ιαχείρισης Βραχυπρόθεσµων ιαθεσίµων, καθώς και ΟΣΕΚΑ ιαχείρισης ιαθεσίµων και ΟΣΕΚΑ ιαχείρισης Βραχυπρόθεσµων ιαθεσίµων οι οποίοι πληρούν τις σχετικές διατάξεις των κατευθυντήριων γραµµών της CESR. Το χαρτοφυλάκιο των Αµοιβαίου Κεφαλαίου έχει σταθµισµένη µέση ληκτότητα έως έξι (6) µήνες και σταθµισµένη µέση διάρκεια ζωής έως δώδεκα (12) µήνες. Ως σταθµισµένη µέση ληκτότητα (Weighted Average Maturity, WAM) νοείται η µέση ληκτότητα του συνόλου των υποκείµενων χρεωστικών τίτλων στους οποίους έχει επενδυθεί το ενεργητικό του αµοιβαίου κεφαλαίου, σταθµισµένων κατά το ποσοστό επένδυσης σε αυτούς. Ως σταθµισµένη µέση διάρκεια ζωής (Weighted Average Life, WAL) νοείται η µέση υπολειπόµενη διάρκεια ζωής του συνόλου των υποκείµενων τίτλων στους οποίους έχει επενδυθεί το ενεργητικό του αµοιβαίου κεφαλαίου, σταθµισµένων κατά το ποσοστό επένδυσης σε αυτούς. 2. Ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το αµοιβαίο κεφάλαιο µπορεί να επενδύει µέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του σε άλλες κινητές αξίες και σε άλλα µέσα χρηµαταγοράς εκτός από τα αναφερόµενα ανωτέρω στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 3. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει, άµεσα ή έµµεσα, σε µετοχές ή εµπορεύµατα, ούτε σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα µε υποκείµενες αξίες µετοχές ή εµπορεύµατα. Επίσης, δεν επιτρέπεται να αποκτά πολύτιµα µέταλλα ή παραστατικούς τους τίτλους. ΑΡΘΡΟ 5. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Στο πλαίσιο του επενδυτικού σκοπού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και µε την επιφύλαξη των οριζοµένων ανωτέρω στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος κανονισµού, ισχύουν τα παρακάτω: 1. Επιτρέπεται η τοποθέτηση µέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε κινητές αξίες και µέσα της χρηµαταγοράς του ίδιου εκδότη. Επιτρέπεται η τοποθέτηση µέχρι σαράντα τοις εκατό (40%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς εκδοτών σε καθέναν από τους οποίους έχει επενδύσει ποσοστό µεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ενεργητικού του. Ο περιορισµός του παρόντος στοιχείου δεν ισχύει για τις καταθέσεις, καθώς και για τις πράξεις εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων που διενεργούνται µε βάση την παράγραφο 1 (ζ) του προηγούµενου άρθρου (στοιχείο ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 3283/2004). Οι κινητές αξίες και τα µέσα χρηµαταγοράς των στοιχείων α και β της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται υπόψη στην εφαρµογή του ορίου του σαράντα τοις εκατό (40%) που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.. 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 3283/2004, οι επενδύσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου του στοιχείου ε της παραγράφου 1 του προηγούµενου άρθρου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του. Για τον υπολογισµό των επενδυτικών ορίων του παρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται υπόψη οι επενδύσεις που έχει πραγµατοποιήσει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να τοποθετεί άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε καταθέσεις στο ίδιο πιστωτικό ίδρυµα. 4. α) Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η τοποθέτηση µέχρι του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς του ίδιου εκδότη, όταν οι κινητές αξίες ή τα µέσα χρηµαταγοράς έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυηµένα από κράτος µέλος ή από τρίτα κράτη, όπως αυτά ορίζονται, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 1 (στ) του προηγούµενου άρθρου (στοιχείο στ της 4

5 παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 3283/2004), ή από δηµόσιο διεθνή οργανισµό στον οποίο συµµετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη µέλη. β) Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η τοποθέτηση µέχρι του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε οµολογίες που εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυµα που έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος µέλος και υπόκειται δια νόµου σε ειδικό καθεστώς δηµόσιας εποπτείας που επιτρέπει την προστασία των οµολογιούχων. Συγκεκριµένα, τα ποσά που προέρχονται από την έκδοση των οµολογιών αυτών πρέπει να επενδύονται κατά το νόµο σε στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία, καθ' όλη τη διάρκεια των οµολογιών, είναι σε θέση να καλύψουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις οµολογίες και τα οποία, σε περίπτωση αδυναµίας πληρωµής εκ µέρους του εκδότη, θα χρησιµοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την εξόφληση του αρχικού κεφαλαίου και των δεδουλευµένων τόκων. Εάν το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύσει πάνω από πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ενεργητικού του σε οµολογίες του παρόντος στοιχείου β, που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο εκδότη, η συνολική αξία αυτών των επενδύσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) του καθαρού ενεργητικού του. 5. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 3 και του στοιχείου β της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να συνδυάζει, αθροιστικά, άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε: α) επενδύσεις σε κινητές αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισµό, β) καταθέσεις στον οργανισµό αυτό, ή/και γ) κινδύνους από πράξεις εξωχρηµατιστηριακών παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων που διενεργήθηκαν µε τον οργανισµό αυτό. 6. α) Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισµό ή οι επενδύσεις σε καταθέσεις ή παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα στον εν λόγω οργανισµό που έχουν πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2, 3, 4, και 5 του παρόντος άρθρου και το στοιχείο β της παρούσας παραγράφου 6 δεν πρέπει να υπερβαίνουν αθροιστικά το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. β) Η έκθεση κινδύνου ως προς έναν αντισυµβαλλόµενο στον οποίο εκτίθεται το Αµοιβαίο Κεφάλαιο κατά τη διενέργεια πράξης εξωχρηµατιστηριακού παραγώγου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει: βα) το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου όταν ο αντισυµβαλλόµενος είναι πιστωτικό ίδρυµα ως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 1(στ) του προηγούµενου άρθρου (στοιχείο στ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3283/2004), και ββ) το πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου όταν ο αντισυµβαλλόµενος δεν είναι πιστωτικό ίδρυµα µεταξύ αυτών που αναφέρονται στο ανωτέρω στοιχείο βα. 7. Το σύνολο των επενδύσεων σε κινητές αξίες και σε µέσα χρηµαταγοράς του στοιχείου α της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να αυξηθεί µέχρι το εκατό τοις εκατό (100%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις: α) κάθε αµοιβαίο κεφάλαιο κατέχει κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που ανήκουν τουλάχιστον σε έξι (6) διαφορετικές εκδόσεις και οι αξίες που ανήκουν στην ίδια έκδοση δεν υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, και β) Τα κράτη ή οι δηµόσιοι διεθνείς οργανισµοί που εκδίδουν ή εγγυώνται τις κινητές αξίες και τα µέσα χρηµαταγοράς στις οποίες προτίθεται να επενδύσει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο άνω του τριάντα 5

6 πέντε τοις εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού του είναι τα αντίστοιχα τα οποία ορίζονται βάσει των αναφερόµενων στην παράγραφο 1(στ) του προηγούµενου άρθρου και οι δηµόσιοι διεθνείς οργανισµοί WORLD BANK GROUP, EUROPEAN INVESTMENT BANK, EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, EUROPEAN UNION, AFRICAN DEVELOPMENT BANK, ASIAN DEVELOPMENT BANK, INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK. 8. Το αµοιβαίο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει, αθροιστικά, ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς των εταιρειών του ίδιου οµίλου. 9. Για τον προσδιορισµό του επιτρεπόµενου ύψους τοποθετήσεων κατά τις προηγούµενες παραγράφους η αξία του συνόλου των κινητών αξιών του ιδίου εκδότη υπολογίζεται κατά την ηµέρα της τοποθετήσεως µε βάση τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει. 10. α) Η Εταιρεία χρησιµοποιεί διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων που της επιτρέπουν να ελέγχει και να υπολογίζει, ανά πάσα στιγµή, τους κινδύνους του χαρτοφυλακίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και την επίδρασή τους στη συνολική επενδυτική του πολιτική. β) Η Εταιρεία ακολουθεί διαδικασίες που της επιτρέπουν την ακριβή και αντικειµενική αποτίµηση της αξίας των εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων στα οποία επενδύει για λογαριασµό των αµοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται. γ) Η Εταιρεία θα χρησιµοποιεί τεχνικές και µέσα που συνδέονται µε κινητές αξίες, µε µέσα χρηµαταγοράς και µε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, εφόσον οι τεχνικές και τα µέσα χρησιµοποιούνται µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση ή/και την αντιστάθµιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου δυνάµει των εκάστοτε σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι πράξεις αυτές δεν επιτρέπεται να επιφέρουν παρέκκλιση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου από τους επενδυτικούς του στόχους, όπως αυτοί ορίζονται στον παρόντα κανονισµό και στο ενηµερωτικό δελτίο. δ) Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι ο συνολικός κίνδυνος σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα στον οποίο εκτίθεται το χαρτοφυλάκιο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν υπερβαίνει το καθαρό ενεργητικό του. Η έκθεση κινδύνου υπολογίζεται µε βάση την τρέχουσα αξία των υποκείµενων στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, τον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου, τις µελλοντικές κινήσεις της αγοράς και το διαθέσιµο χρόνο για την ρευστοποίηση των θέσεων. ε) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιτρέπεται να επενδύει, στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής του, σύµφωνα µε τον κανονισµό του και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004, σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, εφόσον η έκθεση σε κίνδυνο των υποκείµενων στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του δεν υπερβαίνει, αθροιστικά, τα επενδυτικά όρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 8 του παρόντος άρθρου (άρθρο 22 του Ν. 3283/2004,όπως ισχύει). Όταν το αµοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε υποκείµενη αξία δείκτη, οι επενδύσεις αυτές δύνανται να µη συνδυάζονται µε τα προαναφερθέντα επενδυτικά όρια δυνάµει των εκάστοτε σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. στ) Όταν µια κινητή αξία ή ένα µέσο χρηµαταγοράς ενσωµατώνει παράγωγο χρηµατοοικονοµικό µέσο, το παράγωγο αυτό πρέπει να συνυπολογίζεται µε τα επενδυτικά όρια περί παράγωγων χρηµατοικονοµικών µέσων της παρούσας παραγράφου (άρθρο 25 του Ν.3283/2004, όπως ισχύει). 11. α) Η Εταιρεία, για το σύνολο των αµοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, δεν επιτρέπεται να αποκτά µετοχές εταιρείας που έχει την καταστατική της έδρα στην Ελλάδα ή σε κράτος εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε µε δικαίωµα ψήφου είτε χωρίς δικαίωµα ψήφου, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου της αντίστοιχης κατηγορίας µετοχών. β) Η Εταιρεία, για το σύνολο των αµοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, δεν επιτρέπεται να αποκτά µετοχές εταιρείας που έχει την καταστατική της έδρα σε άλλο κράτος µέλος, είτε µε 6

7 δικαίωµα ψήφου είτε χωρίς δικαίωµα ψήφου, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου της αντίστοιχης κατηγορίας µετοχών, εκτός εάν η εθνική νοµοθεσία του άλλου κράτους µέλους έχει θέσει άλλους περιορισµούς. 12. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό µεγαλύτερο του: α) δέκα τοις εκατό (10%) των µετοχών χωρίς δικαίωµα ψήφου ενός εκδότη, β) δέκα τοις εκατό (10%) των µετοχών µε δικαίωµα ψήφου ενός εκδότη, γ) δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των οµολόγων ενός εκδότη, δ) δέκα τοις εκατό (10%) των µέσων χρηµαταγοράς ενός εκδότη, ε) είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των µεριδίων ενός αµοιβαίου κεφαλαίου ή ενός άλλου οργανισµού συλλογικών επενδύσεων κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει. Τα επενδυτικά όρια των στοιχείων γ, δ και ε της παρούσας παραγράφου µπορούν να µην τηρούνται κατά την απόκτηση, εάν τη στιγµή εκείνη δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί η ακαθάριστη αξία των οµολόγων ή των µέσων χρηµαταγοράς ή η καθαρή αξία των µεριδίων των αµοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων. 13. Οι περιορισµοί των παραγράφων 11 και 12 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για τις κινητές αξίες και τα µέσα της χρηµαταγοράς των παραγράφων 4 και 7 του παρόντος άρθρου (παράγραφοι 4 και 7 του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004), καθώς και για µετοχές εταιρείας που έχει την καταστατική της έδρα σε κράτος εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εφόσον σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του εν λόγω κράτους η τοποθέτηση σε µετοχές της εταιρείας αποτελεί τη µόνη δυνατότητα επένδυσης σε τίτλους εκδοτών αυτού του κράτους, υπό τον όρο ότι η εταιρεία αυτή τηρεί κατά την άσκηση της επενδυτικής της πολιτικής τα επενδυτικά όρια που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 21, 22, 26 και 27 του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει. 14 α) Η Εταιρεία ή ο Θεµατοφύλακας δεν µπορούν να δανείζονται όταν ενεργούν για λογαριασµό αµοιβαίου κεφαλαίου. Η Εταιρεία µπορεί πάντως να δανείζεται σε ξένο νόµισµα µε δάνειο αντιστήριξης (back to back). β) Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α της παραγράφου 14 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία επιτρέπεται να συνάπτει δάνεια για λογαριασµό αµοιβαίου κεφαλαίου, αποκλειστικά µε πιστωτικό ίδρυµα, µέχρι ποσού ίσου µε το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου και µόνο για την ικανοποίηση αιτήσεων εξαγοράς µεριδίων του εφόσον κρίνεται ως µη συµφέρουσα η ρευστοποίηση στοιχείων του ενεργητικού του. Για την ασφάλεια των δανείων αυτών µπορεί να συνίσταται ενέχυρο επί κινητών αξιών του αµοιβαίου κεφαλαίου. 15. α) Με την επιφύλαξη τήρησης των οριζόµενων στο παρόν άρθρο και το προηγούµενο άρθρο (άρθρα 21 έως και 25 του Ν. 3283/2004 όπως ισχύει), η Εταιρεία ή ο Θεµατοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασµό αµοιβαίου κεφαλαίου, δεν επιτρέπεται να χορηγούν πιστώσεις ή να εγγυώνται υπέρ τρίτου. β) Η διάταξη του στοιχείου α της παρούσας παραγράφου δεν αποκλείει στην Εταιρεία ή στο Θεµατοφύλακα να αποκτήσουν κινητές αξίες, µέσα χρηµαταγοράς ή άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 (ε), (ζ), (η) του προηγούµενου άρθρου (στοιχεία ε, ζ και η της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει), που δεν έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο. 16. Η Εταιρεία ή ο Θεµατοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασµό αµοιβαίου κεφαλαίου, δεν µπορούν να πραγµατοποιούν ακάλυπτες πωλήσεις κινητών αξιών, µέσων χρηµαταγοράς ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων, αναφερόµενων στην παράγραφο 1 (ε), (ζ), (η) του προηγούµενου άρθρου (στοιχεία ε, ζ και η της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει). 7

8 Επιτρέπεται υπέρβαση των ορίων που τίθενται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου (άρθρα 22, 23, 24 και 26 του ν. 3283/2004, όπως ισχύει) όταν το αµοιβαίο κεφάλαιο ασκεί δικαιώµατα που συνδέονται µε κινητές αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς που κατέχει ή η υπέρβαση των ορίων είναι αποτέλεσµα συγχώνευσης εταιρειών. Το αµοιβαίο κεφάλαιο υποχρεούται να εκποιήσει ό,τι απέκτησε καθ' υπέρβαση των ορίων που τίθενται στο παρόν άρθρο (άρθρα 22, 23, 24 και 26 του Ν.3283/2004, όπως ισχύει) εντός τριών (3) µηνών από την απόκτησή του µε γνώµονα το συµφέρον των µεριδιούχων Εάν το αµοιβαίο κεφάλαιο υπερβεί τα επενδυτικά όρια του παρόντος άρθρου του κανονισµού (άρθρα 22, 23, 24 και 26 του Ν. 3283/2004) µε βάση τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 27 του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει, ή για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του, υποχρεούται να εκποιήσει ό,τι απέκτησε καθ' υπέρβαση των ορίων µε γνώµονα το συµφέρον των µεριδιούχων. To αµοιβαίο κεφάλαιο υποχρεούται να εκποιήσει ό,τι απέκτησε καθ' υπέρβαση των ορίων που τίθενται στο παρόν άρθρο (άρθρα 22, 23, 24 και 26 του Ν. 3283/2004) για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την απόκτησή του. ΑΡΘΡΟ 6. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Κάθε εργάσιµη ηµέρα η Εταιρεία προβαίνει σε αποτίµηση όλων των περιουσιακών στοιχείων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και των αποτελεσµάτων που έχουν πραγµατοποιηθεί από αυτά, µε βάση τους κανόνες αποτιµήσεως του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει, και των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στο σύνολο που προκύπτει προστίθενται οι απαιτήσεις και αφαιρούνται οι υποχρεώσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Το υπόλοιπο αποτελεί το καθαρό ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 2. Το πηλίκο της διαιρέσεως του καθαρού ενεργητικού, που προκύπτει σύµφωνα µε την προηγούµενη παρ. 1, δια του αριθµού των µεριδίων που βρίσκονται σε κυκλοφορία την ηµέρα της αποτιµήσεως, αποτελεί την καθαρή αξία του µεριδίου. Η αξία αυτή µαζί µε την αντίστοιχη αξία του καθαρού ενεργητικού και τον αριθµό των µεριδίων που βρίσκονται σε κυκλοφορία, δηµοσιεύονται µε φροντίδα της Εταιρείας στον ηµερήσιο τύπο σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Επίσης δηµοσιεύονται οι τιµές πωλήσεως και εξαγοράς που προκύπτουν µε πρόσθεση ή αφαίρεση των προµηθειών διαθέσεως ή εξαγοράς, όπως προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του παρόντος Κανονισµού. 3. Η Εταιρεία αποτιµά τα στοιχεία του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε λογιστικούς κανόνες όπως διαµορφώνονται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Eλέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), στο πλαίσιο των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, µετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 4. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε συνάλλαγµα αποτιµώνται καθηµερινά στην τιµή Fixing της ίδιας ηµέρας ή όπως εκάστοτε ορίζεται από την αρµόδια αρχή. 8

9 ΑΡΘΡΟ 7. ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Το ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου διαιρείται σε ισάξια ονοµαστικά µερίδια ή ονοµαστικά κλάσµατα µεριδίου. Ο αριθµός των κυκλοφορούντων µεριδίων αυξάνεται µε την έκδοση και διάθεση νέων ή µειώνεται µε την εξαγορά και ακύρωση µεριδίων που έχουν ήδη εκδοθεί. Κατά την ηµέρα συστάσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, η τιµή εκδόσεως του µεριδίου ορίστηκε στα 10 ΕΥΡΩ. Η έκδοση και διάθεση νέων µεριδίων αποφασίζεται ελεύθερα από την Εταιρεία, η οποία µπορεί να αναστέλλει κατά την κρίση της τη διάθεση µεριδίων. Η συµµετοχή στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο αποδεικνύεται µε την καταχώριση των αντίστοιχων µεριδίων και των στοιχείων του δικαιούχου ή των δικαιούχων σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της Εταιρείας, η τήρηση του οποίου µπορεί να ανατεθεί από την Εταιρεία σε τρίτο, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3283/2004, όπως ισχύει Τα µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι δυνατόν να ανήκουν σε περισσότερους από έναν δικαιούχο µετά από έγγραφη δήλωσή τους και διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 5638/32 περί καταθέσεως σε κοινό λογαριασµό. Τα µερίδια µεταβιβάζονται µόνο αιτία θανάτου του δικαιούχου, εν ζωή δε µόνο µεταξύ συζύγων και συγγενών πρώτου και δευτέρου βαθµού. Η µεταβίβαση καταχωρείται στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο που τηρεί η Εταιρεία ή τυχόν τρίτος, κατά τα οριζόµενα ανωτέρω. Τα µερίδια Αµοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να ενεχυριάζονται σε εξασφάλιση απαιτήσεως κατά τους όρους των παρ.1,2 του άρθρου 3 του Α.Ν. 1818/1951 περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων που αφορούν στην ονοµαστικοποίηση των µετοχών και το χρηµατιστήριο αξιών (ΦΕΚ 149Α) και των άρθρων 1244 επ. του Αστικού Κώδικα. Η σύσταση ενεχύρου επί µεριδίων προϋποθέτει σχετική καταχώριση της πράξης στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο που τηρεί η Εταιρεία ή τυχόν τρίτος, κατά τα οριζόµενα ανωτέρω. Η ικανοποίηση του δικαιώµατος του ενεχυρούχου δανειστή διενεργείται µε αίτησή του προς την Εταιρεία για εξαγορά των µεριδίων. ΑΡΘΡΟ 8. ΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 1. Για τη συµµετοχή στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο και την απόκτηση µεριδίων του από οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο, απαιτείται η υποβολή αιτήσεως µε τη µορφή ειδικού γι αυτό τον σκοπό εντύπου προς την Εταιρεία ή τους εξουσιοδοτηµένους κάθε φορά αντιπροσώπους της, καθώς και η καταβολή του ποσού που επιθυµεί να επενδύσει. Η Εταιρεία δικαιούται να αποδεχθεί την αίτηση κατά την ηµέρα υποβολής της η δε τιµή διαθέσεως των µεριδίων είναι η της ηµέρας υποβολής της αιτήσεως. 9

10 2. Το ελάχιστο ποσό για πρώτη φορά συµµετοχής στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο καθορίζεται στο ποσό των Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χορήγηση πιστώσεως σε βάρος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κατά τη διάθεση µεριδίων. 4. Η Εταιρεία, παραδίδει δωρεάν σε αυτόν που επιθυµεί να καταστεί µεριδιούχος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, πριν από τη σύναψη σύµβασης για την απόκτηση µεριδίων του, το απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο και ύστερα από αίτησή του το πλήρες ενηµερωτικό δελτίο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, τον κανονισµό του και την τελευταία δηµοσιευθείσα ετήσια ή εξαµηνιαία έκθεσή του. ΑΡΘΡΟ 9. ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 1. α) Με την επιφύλαξη της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η Εταιρεία είναι υποχρεωµένη, ύστερα από αίτηση του µεριδιούχου να εξαγοράζει µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, στην τιµή εξαγοράς των µεριδίων κατά την ηµέρα υποβολής της σχετικής αίτησης. Αιτήσεις εξαγοράς υποβάλλονται στην Εταιρεία ή στους εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους της µε έντυπο που παρέχεται από την Εταιρεία και περιλαµβάνει απαραίτητα, πέραν των άλλων στοιχείων, τον αριθµό των µεριδίων που προσφέρονται για εξαγορά. β) Το αντίτιµο των εξαγοραζοµένων µεριδίων καταβάλλεται στον µεριδιούχο το αργότερο µέσα σε πέντε ηµέρες από την υποβολή της αιτήσεως εξαγοράς στην Εταιρεία ή στους εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους της. γ) Σε περίπτωση µερικής εξαγοράς εφαρµόζεται η διαδικασία των προηγουµένων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, ακυρώνονται τα µερίδια και γίνεται νέα καταχώριση στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο για τον αριθµό των µεριδίων που δεν προσφέρονται για εξαγορά, χωρίς καµία επιπρόσθετη επιβάρυνση µε προµήθεια από την Εταιρεία για τη νέα έκδοση. 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις και το συµφέρον των µεριδιούχων, επιτρέπεται κατόπιν αιτήσεως της Εταιρείας ιαχειρίσεως και σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η αναστολή της εξαγοράς µεριδίων για χρονικό διάστηµα µέχρι τριών µηνών. Η αναστολή αυτή της εξαγοράς µεριδίων µπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις µήνες κατ ανώτατο όριο. Η αναστολή της εξαγοράς και η λήξη ή η ανάκλησή της δηµοσιεύονται σε δύο ηµερήσιες πολιτικές και σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες των Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της εξαγοράς των µεριδίων δεν επιτρέπεται η υποβολή από µεριδιούχους αιτήσεων εξαγοράς. Η Εταιρεία γνωστοποιεί άµεσα την απόφασή της περί αναστολής εξαγοράς των µεριδίων ή τη λήξη της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εάν διατίθενται µερίδια σε άλλα κράτη µέλη, στις αρµόδιες αρχές των κρατών - µελών αυτών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µε αιτιολογηµένη απόφασή της δύναται να αναστέλλει την εξαγορά µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων. Η απόφασή της αυτή γνωστοποιείται στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών- µελών στα πλαίσια της ισχύουσας νοµοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 10. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ 1. Οι Μεριδιούχοι του Αµοιβαίου Κεφαλαίου επιβαρύνονται µε τις παρακάτω προµήθειες : i) Προµήθεια διάθεσης µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου η οποία ανέρχεται µέχρι 5% επί της αξίας τους. 10

11 ii) Προµήθεια εξαγοράς µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου η οποία ανέρχεται µέχρι 5% επί της αξίας τους. 2. Το Ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου επιβαρύνεται µε τις παρακάτω προµήθειες, αµοιβές και λοιπά έξοδα : i) Προµήθεια διαχείρισης που ανέρχεται µέχρι 2% ετησίως, υπολογιζόµενη επί των ηµερήσιων αποτιµήσεων του καθαρού Ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, όπως αυτό αποτιµάται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Αρθρο 6 του κανονισµού. Η προµήθεια διαχείρισης λογίζεται καθηµερινά και καταβάλλεται στην Εταιρεία σε µηνιαία βάση εντός των πέντε πρώτων ηµερών του µηνός που έπεται του υπό θεώρηση µήνα. Στην προµήθεια διαχείρησης περιλαµβάνεται η αµοιβή της Εταιρείας, η αµοιβή του συµβούλου επενδύσεων ή/και του διαχειριστή του αµοιβαίου κεφαλαίου που τους έχουν τυχόν ανατεθεί αντίστοιχα καθήκοντα. ii) Προµήθεια θεµατοφυλακής που ανέρχεται µέχρι 0,12% ετησίως, υπολογιζόµενη επί των ηµερησίων αποτιµήσεων του καθαρού Ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Η προµήθεια θεµατοφυλακής λογίζεται καθηµερινά και καταβάλλεται στον Θεµατοφύλακα σε µηνιαία βάση εντός των πέντε πρώτων ηµερών του µηνός που έπεται του υπό θεώρηση µήνα. Στη προµήθεια Θεµατοφυλακής του Αµοιβαίου Κεφαλαίου περιλαµβάνεται η αµοιβή του Θεµατοφύλακα και η αµοιβή κάθε τρίτου προσώπου που έχει στη φύλαξή του το σύνολο ή µέρος των στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ο θεµατοφύλακας δύναται να αναθέτει, µε προηγούµενη ενηµέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και µε τη σύµφωνη γνώµη της ΑΕ ΑΚ, τη φύλαξη του συνόλου ή µέρους των στοιχείων του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου σε τρίτα πρόσωπα (άρθρο 8, παρ. 3 του Νόµου 3283/2004). iii) Αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών οι οποίοι ελέγχουν τις εκθέσεις του αµοιβαίου κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει. iv) Έξοδα και προµήθειες συναλλαγών που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. v) Έξοδα των προβλεπόµενων δηµοσιεύσεων από το Ν. 3283/2004 που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. vi) Έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείµενη νοµοθεσία ενηµέρωση των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. ΑΡΘΡΟ 11. ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ ΩΝ Οι πρόσοδοι του Αµοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους, µερίσµατα και κέρδη από κλήρωση υπέρ το άρτιο, δύναται να διανέµονται ετησίως στους µεριδιούχους, αφού προηγουµένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσης, που καθορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 28 του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει, και αναλύονται στο άρθρο (10) του παρόντος κανονισµού. Τα κέρδη από την πώληση κινητών αξιών διανέµονται στους µεριδιούχους, κατά την κρίση της Εταιρεία, κατά το µέτρο που αυτά δεν εξουδετερώνονται από τυχόν συντελεσθείσες µέχρι τέλους της χρήσεως κεφαλαιακές ζηµίες. Η διανοµή των κερδών γίνεται σε όλους όσους είναι κάτοχοι µεριδίων την τελευταία ηµέρα του διαχειριστικού έτους κατά το οποίο προέκυψαν τα κέρδη. Η διανοµή των κερδών θα γίνεται εντός 3 µηνών από τη λήξη κάθε διαχειριστικού έτους. ΑΡΘΡΟ 12. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ α) Μεριδιούχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/10 των µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από την Εταιρεία τη σύγκληση της Συνελεύσεως των µεριδιούχων. 11

12 Η Εταιρεία υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση των µεριδιούχων, το αργότερο εντός τριάντα ηµερών από την επίδοση της αιτήσεως του προηγούµενου εδαφίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης, που αναφέρεται στην παροχή πληροφοριών, για οποιοδήποτε θέµα συνδέεται αµέσως ή εµµέσως, µε τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. β) Εάν η αξία του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σε σχέση µε την αξία αναφοράς, όπως αυτή προσδιορίζεται στα επόµενα εδάφια, µειωθεί κατά έξι δέκατα (6/10), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να συγκαλέσει συνέλευση των µεριδιούχων του µε σκοπό τη λύση του. Η αξία αναφοράς θα ανάγεται στην πρώτη ηµέρα κάθε ηµερολογιακού τριµήνου και θα υπολογίζεται ως ο αριθµητικός µέσος όρος της αξίας του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου των εκάστοτε τελευταίων τεσσάρων (4) τριµήνων. Με τη συµπλήρωση εκάστου νέου τριµήνου, η αξία του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου στο τρίµηνο αυτό θα αντικαθιστά, κατά τον ανωτέρω υπολογισµό της αξίας αναφοράς, την αντίστοιχη αξία του παλαιότερου τριµήνου. Για τη λύση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 798 έως και 804 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίσει τη σύγκληση συνέλευσης των µεριδιούχων Αµοιβαίου Κεφαλαίου, αναστέλλεται η εξαγορά των µεριδίων του µέχρι το πέρας της διαδικασίας διανοµής. Ο Θεµατοφύλακας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Εταιρεία ιαχειρίσεως ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΤΣΕΡΤΟΣ Κ. ΣΠΥΡΙ ΑΚΗ Ε. ΣΟΦΟΣ Μ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 12