ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκατάσταση στην Ελλάδα Γραφείου ή Υποκατα στήματος της Εταιρείας «MARANT SHIPPING AND TRADING S.A.» που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ. 1 Τροποποίηση υπουργικών αποφάσεων Παραχώρησης στο Δήμο Λευκάδας, Ν. Λευκάδας, της χρήσης κι εκμετάλλευσης της ζώνης αγκυροβολίου τουρι στικών σκαφών στον όρμο Βασιλικής Λευκάδας. 2 Επιβολή Διαφυγόντων δασμοφορολικών επιβαρύν σεων και προστίμου στην εταιρεία «SADECO LTD» για τελωνειακή παράβαση Τροποποίηση συστατικής πράξης της Δημοτικής Κοι νωφελούς Επιχείρησης Χίου (ΔΗΚΕΧ) Έγκριση ίδρυσης λειτουργίας Κοινού Προγράμμα τος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοί κησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας σε συνερ γασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) με τίτλο «Καινοτο μία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό».... ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 297/ απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πε λοποννήσου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1100/Β / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /4884/01 (1) Εγκατάσταση στην Ελλάδα Γραφείου ή Υποκαταστήμα τος της Εταιρείας «MARANT SHIPPING AND TRADING S.A.» που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του A.N. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α / ). β. του άρθρου 2 του Ν. 27/197 (ΦΕΚ 77/Α / ) και ιδίως την παράγραφο 1. γ. του άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α / ). δ. του άρθρου 2 του Ν. 21/1997 (ΦΕΚ 14/Α / ). ε. του άρθρου 34 του Ν. 3427/200 (ΦΕΚ 312/Α / ). στ. του άρθρου 4 του Ν. 372/2009 (ΦΕΚ 40/Α / ). ζ. του άρθρου 31 του Ν. 410/2013 (ΦΕΚ 102/Α / ). η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/200 (ΦΕΚ 98/Α / ). θ. του Π.δ. 24/201 (ΦΕΚ 20 Α / ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», ι. του Π.δ. 2/201 (ΦΕΚ 21 Α / ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών», ια. της αριθ /03/13/ (ΦΕΚ 3263 Β ) κοι νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Ναυτιλίας και Αιγαίου και των αριθ //94/ (ΦΕΚ 919 Β ) και /6/94/ (ΦΕΚ 919 Β ) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτι λίας, ιβ. της με αριθ. Υ απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 204/Β / ) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», ιγ. της με αριθ. Υ92 απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 28/Β / ) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Θεόδωρο Δρίτσα». 2. Το αριθ παράβολο Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 3. Την από 16 Ιουνίου 201 αίτηση της εταιρείας «MARANT SHIPPING AND TRADING S.A.», αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γρα φείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «MARANT SHIPPING AND TRADING S.A.» που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ και την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 27/197 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 372/2009 και με το άρθρο 31 του Ν. 410/2013 με το σκοπό όπως εφόσον επιτρέπεται από το καταστατικό της, απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με ναυλώσεις, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία ναυλώσεων ή αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων πλοίων με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 00 κόρους ολικής

2 1916 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) χωρητικότητας, με εξαίρεση τα επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία και τα εμπορικά πλοία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω δραστηριότητες. 2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκα τάστημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι παρακάτω εργασίες: α. Η σύναψη συμβάσεων ναυλώσεων και η μεσιτεία για τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με τις εργασίες αυτές. β. Η μεσιτεία για αγοραπωλησίες πλοίων που αναφέ ρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή. γ. Η μεσιτεία για τη ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή σε Ελληνικά ή ξένα Ναυπηγεία πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον τη ρούνται οι σχετικές με την φορολογία πλοίων διατάξεις. δ. Ο διακανονισμός αβαριών σε πλοία που αναφέρο νται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή. ε. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπρά ξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και η τήρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις Τράπεζες της Ελλάδος ή του Εξωτερικού. 3. Απαγορεύεται στο παραπάνω γραφείο ή Υποκα τάστημα της εταιρείας να αναπτύξει κάθε άλλη δρα στηριότητα που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή. Άρθρο 2 1. Η εταιρεία «MARANT SHIPPING AND TRADING S.A.» που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο μήνες από την δημοσίευση της απόφασης αυτής να καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομίας, Υπο δομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζική εγγυητική επιστολή αναγνωρι σμένης Τράπεζας του εσωτερικού ή εξωτερικού ποσού δολαρίων ΗΠΑ Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 4 του ΑΝ 378/68 σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Α. Ν 378/1968 και του άρθρου 2 του Ν. 27/197 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 372/2009 και με το άρθρο 31 του Ν. 410/2013, καθώς και των όρων της απόφασης αυτής. 2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση: α. Όταν εγκαταστήσει Γραφείο ή Υποκατάστημα στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο στα Υπουργεία Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρι σμού (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας και Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας). β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε χρό νο τα παραπάνω Υπουργεία σχετικά με τη Δ/νση του Γραφείου ή Υποκαταστήματος της στην Ελλάδα, το αντι κείμενο των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοιχεία ταυ τότητος και την ακριβή διεύθυνση διαμονής του ξένου και Ελληνικού προσωπικού που απασχολείται σ αυτό και το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ. Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Διεύ θυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας και Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) των ακολούθων εγγράφων: (α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλ λαγμα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα καθώς και τα ποσά σε ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το παρελθόν έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών της εταιρείας στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυ τών δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου των δολ. ΗΠΑ. (β) Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 199/1986 με την οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει: i) το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και μετατρά πηκε σε εθνικό νόμισμα καθώς επίσης το ποσό σε ευρώ που εισήχθη από την εταιρεία κατά το παρελθόν έτος. ii) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που χρησιμοποίησε η εταιρεία για κάλυψη των πάσης φύ σεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην Ελλάδα, το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου των δολ. ΗΠΑ. iii) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πλη ρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε δολάρια ΗΠΑ και να εμφανίζονται και στα τηρούμενα από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί με τα αντίστοιχα παραστατικά. γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή, της έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της, καθώς και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην Ελλάδα στα Υπουργεία Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτι λίας και Τουρισμού (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας και Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών (Διεύθυνση Εφαρμογής της Διεύθυνση Εφαρμογής Άμε σης Φορολογίας) μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την μεταβολή που έγινε. δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνω στοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετα νάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με κοινοποίηση και στα Υπουργεία Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Διεύ θυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας και Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στα κατά τόπο τμήματα Αλλοδαπών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ γκρότησης κάθε μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, διεύθυνση κατοικίας του προσωπικού αυτού εντός 10ημέρου από της συντελέσεώς της. ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς το Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεως της ή καταργήσεως του Γραφείου ή Υποκαταστήματος που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα. στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφο ρά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παρα πάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην Ελληνική Επικράτεια.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1917 Άρθρο 3 1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή, παύει να ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ εφόσον: α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει Γραφείο ή Υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση αυτή ή δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επι στολή που αναφέρεται στην παραγρ. (1) του άρθρου 2 της απόφασης αυτής. β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα Υπουργεία Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Του ρισμού (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας και Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα στην παραπάνω τρίμηνη προθεσμία την εγκατάσταση στην Ελλάδα του Γραφείου ή Υποκαταστήματος της που ιδρύεται με την απόφαση αυτή. 2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτω ση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την εταιρεία που προαναφέρθηκε. Άρθρο 4 Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για έτη, μετά την παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του εδαφ. 2, της παρ. 1, του άρθρου 2 του Ν. 27/197 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 31 του Ν. 410/2013. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 2 Ιουλίου 201 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ F Αριθμ (2) Τροποποίηση υπουργικών αποφάσεων Παραχώρησης στο Δήμο Λευκάδας, Ν. Λευκάδας, της χρήσης κι εκμετάλλευσης της ζώνης αγκυροβολίου τουριστι κών σκαφών στον όρμο Βασιλικής Λευκάδας. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3270/2004 (Φ.Ε.Κ. 187/Α / ) «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού». 2. Τις διατάξεις του Π.δ. 112/2014 (Φ.Ε.Κ. 179/Α / ) «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού», όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.δ. 24/201, (ΦΕΚ 20/Α / ), «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα λίσεων». 4. Τις διατάξεις του Π.δ. 2/201, (ΦΕΚ 21/Α / ), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».. Την υπ αριθμ. Υ/ (Φ.Ε.Κ 204/Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Ανα πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 6. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Υ99/ (ΦΕΚ 299/ Β / ) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά». 7. Τις διατάξεις του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτη ση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμ μα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ του Ν. 2160/1993 (Φ.Ε.Κ. 118/Α / ) περί δημιουργίας ζωνών αγκυ ροβολίου και καταφυγίου τουριστικών σκαφών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Τις διατάξεις του Ν. 382/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α / ) για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 10. Η υπ αριθμ. Τ/0/ (ΦΕΚ 103/Δ / ) υπουργική απόφαση Χωροθέτησης καταφυγίου του ριστικών σκαφών και δημιουργίας θαλάσσιας ζώνης αγκυροβολίου στην Βασιλική Λευκάδας, όπως τροπο ποιήθηκε με τις υπ αριθμ. Τ2736/ (ΦΕΚ 267/Δ / ) και 12374/ (ΦΕΚ 442/ΑΑΠ/ ) υπουργικές αποφάσεις. 11. Η υπ αριθμ. Τ/1716/ (ΦΕΚ 223/Β / ) υπουργική απόφαση παραχώρησης στο Δήμο Απολλω νίων (νυν Δήμο Λευκάδας) της χρήσης και εκμετάλλευ σης της ζώνης αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στον όρμο Βασιλικής Λευκάδας. 12. Η υπ αριθμ. 7713/ υπουργική απόφαση παράτασης χρονοδιαγράμματος (ΦΕΚ 912/Β / ). 13. Το από (Αρ. Πρωτ. 8433/ Υπουργεί ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού) αίτη μα του Δήμου Λευκάδας για το αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών στον όρμο Βασιλικής Λευκάδας, περί παράτασης της προθεσμίας για την αποπεράτωση των έργων. 14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 34 του Ν. 2160/1993, της υπ αριθμ. Τ/1716/ (ΦΕΚ 223/Β / ) υπουργικής απόφασης Παραχώ ρησης στο Δήμο Απολλωνίων (νυν Δήμο Λευκάδας) της χρήσης και εκμετάλλευσης της ζώνης αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στον όρμο Βασιλικής Λευκάδας, ως εξής: 1. Ως προθεσμία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων της ζώνης αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στον όρμο Βασιλικής Λευκάδας ορίζεται η Τα εδάφια «Ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να ασφαλίσει και κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δη μοσίων εσόδων» της υπ αριθμ. Τ/1716/ (ΦΕΚ 223/Β / ) υπουργικής απόφασης παραχώρησης, αντικαθίστανται ως εξής: «Για την ασφάλιση της ζώνης αγκυροβολίου ορίζονται τα ακόλουθα: α) Ο φορέας διαχείρισης ή ο μισθωτής της ζώνης αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών υποχρεούται να ασφαλίσει την αστική ευθύνη του έναντι κάθε τρίτου, καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων και για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης. Ως τρίτοι θεωρούνται και οι πλοιοκτήτες των ελλιμενιζομένων στο αγκυρο βόλιο τουριστικών σκαφών. Το Δημόσιο, ως κύριος του τουριστικού λιμένα, δεν θα έχει καμία συμμετοχή στην κάλυψη οποιασδήποτε ζημιάς.

4 1918 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Στην κάλυψη των κινδύνων αστικής ευθύνης έναντι τρίτων τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα θεωρούνται τρίτα μεταξύ τους σύμφωνα με τον ειδικό όρο «διασταυρού μενη ευθύνη» (cross liability). γ) Με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτεται και η ευθύνη του προστήσαντος (άρθρο 922 του ΑΚ). δ) Ο φορέας διαχείρισης ή ο μισθωτής της ζώνης αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών συνάπτει τα ανω τέρω ασφαλιστήρια με δική του δαπάνη και επ ονόματι του Ελληνικού Δημοσίου και διατηρεί τις ασφαλίσεις σε ισχύ καθ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης. ε) Αντίγραφα των εν λόγω ασφαλιστηρίων συμβολαί ων υποβάλλονται στη Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού και Υποδομών εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών, από την υπογραφή της συμβάσεως. Ανανεώσεις των ασφαλιστηρίων συμβολαίων πρέπει να γίνονται εμπρό θεσμα και αντίγραφά τους πρέπει να κατατίθενται στη Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού και Υποδομών. στ) Σε περίπτωση λήξης της ασφαλιστικής κάλυψης μερικώς ή ολικώς, ο φορέας διαχείρισης ή ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει νέο ασφαλιστήριο συμβό λαιο ώστε το αντικείμενο της ασφάλισης να βρίσκεται διαρκώς και αδιαλείπτως υπό ασφαλιστική κάλυψη. ζ) Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου σε έργα και εγκαταστάσεις που έχουν ασφαλιστεί και ο κίνδυνος αυτός συμπεριλαμβάνεται στις ασφαλιστι κές καλύψεις η ασφαλιστική αποζημίωση εισπράττεται από τον φορέα διαχείρισης ή τον μισθωτή της ζώνης αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών, ο οποίος υποχρε ούται να αποκαταστήσει τη ζημιά εντός προθεσμίας που συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, κατόπιν εκτιμήσεως των ειδικών συνθηκών. Σε περί πτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής, το Δημόσιο έχει κατά του φορέα διαχείρισης απαίτηση ίση με την ασφαλιστική αποζημίωση την οποία αυτός εισέπραξε ή θα εισέπραττε εάν επεδείκνυε την οφει λόμενη κατά τις περιστάσεις επιμέλεια. Το Δημόσιο μπορεί να επιδιώξει την απαίτησή του αυτή κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Επιπλέον, το Δημόσιο διατηρεί ακέραιες τις αξιώσεις του κατά του φορέα διαχείρισης για τυχόν μη καλυπτόμενο από την ασφάλεια ή την εγγύηση κίνδυνο, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση». 3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. Τ/1716/ (ΦΕΚ 223/Β / ) υπουργική απόφαση παραχώρη σης στο Δήμο Απολλωνίων (νυν Δήμο Λευκάδας) της χρήσης και εκμετάλλευσης της ζώνης αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στον όρμο Βασιλικής Λευκάδας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Ιουλίου 201 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ F (3) Επιβολή Διαφυγόντων δασμοφορολικών επιβαρύνσεων και προστίμου στην εταιρεία «SADECO LTD» για τε λωνειακή παράβαση. Με την αριθ. 16/2013/ Καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Β Τελωνείου Θεσ σαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνει ακός Κώδικας» και του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2717/1999 (Κ.Δ.Δ.) και άρθρο 64 του Π.Δ.331/198 (Κ.Φ.Δ.), κηρύ χθηκε η εταιρεία «SADECO LTD» αγνώστου έδρας και με Α.Φ.Μ. BGC ZZZZ4 αστικά συνυπεύθυνη για την καταβολή προστίμου συνολικού ύψους δύο χιλιά δων σαράντα οκτώ ευρώ ( 2.048,00 ευρώ), για απλή τελωνειακή παράβαση του Ν. 2960/2001, ήτοι την πα ραβίαση του Καν. 1383/2003 για πειρατικά και προϊόντα απομίμησης παραποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 7 του Ν. 2960/2001, που βρέθησαν στην αρίθμ. 12GR / Δήλωση Κοινοτικής Δι αμετακόμισης. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ F Αριθμ (4) Τροποποίηση συστατικής πράξης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Χίου (ΔΗΚΕΧ). Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 6,109, 238, και 280 του Ν. 382/ Τις διατάξεις του Ν. 203/ Τις διατάξεις του Π.δ. 143/ Την αριθ. 9/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί ου Δήμου Χίου, περί συγχώνευσης των Νομικών του προ σώπων του ιδιωτικού δικαίου σε ένα Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου» στο Δήμο Χίου του Νομού Χίου (ΦΕΚ 761/Β / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ). 6. Την αριθ. 38/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Χίου (ΔΗΚΕΧ), περί τροποποίησης της συστατικής της πράξης. 7. Την με Α.Π. 619/ βεβαίωση της ΔΗΚΕΧ. 8. Την αριθ. 403/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, περί τροποποίησης της συστατικής πράξης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Χίου (ΔΗΚΕΧ). 9. Την αριθμ. 4/ (ΦΕΚ 24/Α ) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. 10. Τις διατάξεις του άρθρου 6 κεφ. Γ του Ν. 427/2014 (ΦΕΚ 93/Α / ) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιό τητας Υπουργείου Εσωτερικών» και του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 432/201 (ΦΕΚ 47/Α / ), αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθ. 9/2011 (ΦΕΚ 761/Β / ) συστατική πράξη της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχεί ρησης Χίου (ΔΗΚΕΧ), ως προς την παρ. 3, η οποία δια μορφώνεται ως εξής: 3. ΣΚΟΠΟΣ: Η Κοινωφελής επιχείρηση θα αναφέρεται στην οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών που δεν έχουν εμπορικό βιομηχα νικό χαρακτήρα, συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμο διότητες του ΟΤΑ (Άρθρο 7 του ΚΔΚ) στους τομείς Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας,

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1919 Ψυχαγωγίας και Περιβάλλοντος. Ειδικότερα στους σκο πούς της επιχείρησης θα περιλαμβάνονται: Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας, της τρίτης ηλικίας με την ίδρυση και λειτουργία παιδικών και βρε φονηπιακών σταθμών κέντρων και ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, δομών «Βοήθειας στο Σπίτι» και τη μελέ τη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων (Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής) Η παροχή υπηρεσίας φύλαξης, κάλυψης, προστασίας, δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας, πληροφόρη σης, εκπαίδευσης σε άτομα προσχολικής ηλικίας Η έκδοση πληροφοριακού υλικού και γενικά εκδόσεων για την ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες Η ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που προάγουν τους παραπάνω σκοπούς και εξυπηρετούν την κοινωνική πολιτική του Δήμου Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής H παροχή υπηρεσίας φύλαξης, κάλυψης, προστασίας, δημιουργικής απασχόλησης,/ ψυχαγωγίας, πληροφόρη σης, εκπαίδευσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες Η οργάνωση περιβαλλοντικών προγραμμάτων Η οργάνωση και λειτουργία του δημοτικού κινημα τογράφου Η εκμετάλλευση υδροθεραπευτηρίων και ιαματικών πηγών Η εκμετάλλευση ανοιχτών θεάτρων και άλλων δη μοτικών υποδομών Η υλοποίηση προγραμμάτων που ανατίθενται από το Δήμο Η συμμετοχή στο έργο της συγκοινωνιακής εξυ πηρέτησης των δημοτών, η διενέργεια μεταφοράς για τη μετακίνηση κατοίκων εντός των ορίων της εδαφι κής περιφέρειας του Δήμου καθώς και η μεταφορά για την εξυπηρέτηση ατόμων που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες του τοπικού πληθυσμού που χρήζουν ανάγκης μεταφοράς, ΑΜΕΑ, τρίτη ηλικία, μαθητές και γενικά κά τοικοι που δεν εξυπηρετούνται από τις γραμμές των αστικών συγκοινωνιών Η ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα προ στασίας του περιβάλλοντος, η προώθηση περιβαλλο ντικής επιμόρφωσης, η ενεργός συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση αυτή θα προκαλέσει επί πλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό της επιχείρησης ύψους δέκα εν νέα χιλιάδων ευρώ (19.000,00 ) ετησίως. Συγκεκριμένα θα επιβαρυνθούν οι παρακάτω κωδικοί του προϋπολο γισμού έτους 201: Κ.Α. 60 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» Κ.Α. 61 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων» Κ.Α. 64 «Διάφορα έξοδα» Κ.Α. 14 «Αγορές παγίων» Κ.Α. 62 «Παροχές τρίτων» Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Χίος, 30 Ιουνίου 201 Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Αριθμ () Έγκριση ίδρυσης λειτουργίας Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευ νών (ΕΚΚΕ) με τίτλο «Καινοτομία και Επιχειρηματι κότητα στον Τουρισμό». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 368/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148, τ.α, ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις με ταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.α, ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 16, τ.α, ) και του άρθρου 37, παρ. του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 19 τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 402/2011 (ΦΕΚ 228 Α ), του άρθρου, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 19 Α ) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 411/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/200 και ιδίως τα άρθρα 13 παρ. 2, 14 και 1 (ΦΕΚ 189, τ.α, ) «Διασφά λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το Π.δ. 93/2013 (ΦΕΚ 131 Α ) «Κατάργηση Τμήματος, ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη Τμη μάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών του Πανεπιστημίου Αιγαίου».. Το άρθρο 34 του Ν. 4301/2014 σύμφωνα με το οποίο η τελική έγκριση ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πραγματοποιείται πλέον με απόφαση του Πρύ τανη κάθε Ιδρύματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 6. Το υπ αριθμ. πρωτ. 996/Ζ1/ έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών». 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρή σεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία υπ αριθμ. 1/ ). 8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας (συνεδρία υπ αριθμ. 4 / ). 9. Απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ.Ε. σχετικά με την προαναφερόμενη συνεργα σία (συνεδρία υπ αριθμ. 226/ ). 10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία υπ αριθμ. 08/ ). 11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης Ειδι κής Σύνθεσης του ΤΕΙ Αθήνας (συνεδρία υπ αριθμ. 2/ ). 12. Το υπ αριθμ. πρωτ. 407/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Διοίκησης Επιχει ρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

6 1920 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13. Τις υπ αριθμ. 89/ και 167/ αποφάσεις της ΑΔΙΠ από τις οποίες προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κατεύθυνση Διοίκησης Μονά δων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας. 14. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, (συνεδρία Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης υπ αριθμ. 1/ ) και του Εθνικού Κέντρου Κοινω νικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) σχετικά με την ίδρυση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Και νοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό». 1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει από το ακαδημαϊκό έτος την ίδρυση και λειτουργία Κοινού Προγράμ ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) με τίτλο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρι σμό», ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (Εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχει ρήσεων και Επιχειρήσεων φιλοξενίας και Εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας) και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστη μίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοι νωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό». Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός του Προγράμματος Με την υποστήριξη του ακαδημαϊκού προσωπικού που απαρτίζεται από τους καθηγητές του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τους ερευνητές του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και από επισκέ πτες διδάσκοντες από τον ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επαγγελματικό χώρο της Ελλάδας και του εξωτερικού, το Πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες υψη λού επιπέδου εξειδίκευση σε ζητήματα της καινοτομίας κι επιχειρηματικότητας, τα οποία σε καθημερινή βάση απασχολούν οικονομικούς αναλυτές, λήπτες αποφάσε ων και επιχειρηματίες στον κλάδο του τουρισμού, καθώς και την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών σε τουριστικούς προορισμούς διεθνώς. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών στην «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Του ρισμό» αποτελεί: Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στην καινοτομία κι επιχειρηματικότητα στον κλάδο του τουρισμού. Η προετοιμασία στελεχών με άρτια εκπαίδευση, ικα νών να προωθήσουν την ανάπτυξη του τουρισμού μέσω της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειριών που παρέχει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα. Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε μεταπτυ χιακό επίπεδο, για επαγγελματικά στελέχη των τουρι στικών επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η προαγωγή της Οργάνωσης και Διοίκησης του τουρισμού και η κατανόηση της συμβολής αυτής της επιστήμης στη βελτίωση της οργάνωσης και αποτελε σματικότητας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην αυξανόμενη απαίτηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για εξειδικευμένη γνώση στις νέες τουριστικές τάσεις. Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει εξειδικευμένη γνώση στην οργάνωση και διοίκηση καινοτόμων επιχειρημα τικών δραστηριοτήτων στον κλάδο του τουρισμού, με τη θεματολογία του να περιλαμβάνει την ανάλυση και στρατηγική διοίκηση εξειδικευμένων τομέων όπως: οι τουριστικοί προορισμοί, οι επιχειρήσεις φιλοξενίας, και οι επιχειρήσεις υγείας και ευεξίας. Η θεματολογία προ σφέρει έναν συνδυασμό γνώσης που περιλαμβάνει: (α) τη γνώση της διοίκησης καινοτομίας, και (β) τη γνώση της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών σε τομείς αιχμής στον κλάδο του τουρισμού. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Καινοτομία και Επιχειρη ματικότητα στον Τουρισμό». Ο τίτλος ισοδυναμεί με τον διεθνή τίτλο MSc (Master of Science in Tourism Entrepreneurship). Ο τίτλος υπογράφεται από τις συν διοργανώτριες ακαδημαϊκές μονάδες με αναφορά στο συνεργαζόμενο ερευνητικό φορέα (Ε.Κ.Κ.Ε.). Το Μ.Δ.Ε. συνοδεύεται από συμπληρωματικό έντυπο το οποίο πε ριέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα και την εξειδίκευση που απέκτησε ο υποψήφιος, τη διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και τη βαθμολογία του σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS). Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης γίνονται δε κτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολο γικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ανε γνωρισμένων ομοταγων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται από τη Συντονιστι κή Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε. Άρθρο Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε (3) διδακτικά εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Το Πρόγραμμα θα εξειδικεύεται σε τρεις κατευθύνσεις: Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων φιλοξενίας Κατεύθυνση: Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών Κατεύθυνση: Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας. Στο πρώτο εξάμηνο θα διδάσκονται μαθήματα κορ μού, στο δεύτερο εξάμηνο θα διδάσκονται τα μαθήματα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1921 εκάστης κατεύθυνσης και στο τρίτο εξάμηνο θα εκπο νείται η διπλωματική εργασία. Τα μαθήματα θα έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, όπως και η εκπόνηση της δι πλωματικής εργασίας. Επιπλέον: Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να συ γκεντρώσουν 90 ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ./ ECTS) για την ολοκλήρωση του Προγράμματος. Τα μαθήματα του ΠΜΣ πραγματοποιούνται στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες λαμβάνουν Π.Μ. για κάθε μάθημα, και η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Η διπλωματική εργασία κατατίθεται στο τέλος του Γ εξαμήνου στην οριστική μορφή της και υποστηρίζεται ενώπιον εξεταστικής επιτροπής. Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου είναι τα εξής: Πίνακας Μαθημάτων Α Εξάμηνο Π.Μ. 1. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων 3. Αρχές Οικονομικής του Τουρισμού και της φιλοξενίας 4. Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων. Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη αποφάσεων 6. Τουριστική Πολιτική Β Εξάμηνο Κατεύθυνση: Διαχείριση Τουριστικών Π.Μ. Προορισμών 1. Τουριστική Οικονομική 2. Τουριστική Ανάπτυξη 3. Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού 4. Προβολή Τουριστικού Προορισμού. Διοίκηση Φορέα Οργάνωσης και Προβολής Προορισμού 6. Σχεδιασμός Τουριστικού Προϊόντος Β Εξάμηνο Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων Π.Μ. Φιλοξενίας 1. Διαχείριση Ξενοδοχειακών Λειτουργιών 2. Μάρκετινγκ στη φιλοξενία και στον Τουρισμό 3. Κοινωνιολογία και Ψυχολογία στον Τουρισμό και στη φιλοξενία 4. Ε Tourism: Θεωρία και Εφαρμογές. Ξενοδοχειακές Πωλήσεις: Θεωρία και Πράξη Στρατηγική Διοίκηση Ξενοδοχείων και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Β Εξάμηνο Κατεύθυνση: Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας Ευεξία και Ποιότητα Ζωής: Νέες ανάγκες και υπηρεσίες στον Τουρισμό Υγείας Δημογραφία, Επιδημιολογία και Ιατρικός Τουρισμός Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας και Φροντίδας Υγείας Π.Μ. 4.. Κοινωνική, οικονομική ανάπτυξη και Τουρισμός Υγείας Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Τουρισμού Υγείας 6. Θεσμοί και Πολιτικές Ιατρικού και Κοινωνικού Τουρισμού Γ Εξάμηνο Π.Μ. 1. Διπλωματική Εργασία 30 Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 90 Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων ανά ακαδημαϊκό έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε (2) άτομα σε κάθε κατεύθυνση. Άρθρο 8 Προσωπικό Το Πρόγραμμα θα απασχολήσει καθηγητές του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητές άλ λων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων/ουσων, σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου του Ν. 368/2008. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, του Πανεπι στημίου Αιγαίου και του Ε.Κ.Κ.Ε., οι οποίες θα προσφέ ρουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες άμεση πρό σβαση στην απαραίτητη εξειδικευμένη βιβλιογραφία. Άρθρο 10 Κόστος Λειτουργίας Η λειτουργία του Προγράμματος είναι αυτοχρηματο δοτούμενη. Οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από τις παρακάτω πηγές: (α) δίδακτρα των φοιτητών, και (β) εισφορές, χορηγίες, υποτροφίες και δωρεές από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Τα δίδακτρα του Προγράμματος καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 368/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α ) το 6% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουρ γίας του Π.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ ( ) και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: Α/Α Ανάλυση Προϋπολογισμού Ποσό 1 Αμοιβές Αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού Δαπάνες μετακινήσεων Έντυπα, γραφική ύλη και αναλώσιμα.20 4 Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού λογισμικού..20 Έξοδα προβολής και διαφήμισης Εκπαι δευτικές δραστηριότητες Δημοσιεύσεις.20 Σύνολο

8 1922 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 11 Διοικητική Υποστήριξη Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος, όσον αφορά στις δραστηριότητες και τον συντονισμό της λειτουργίας του, αναλαμβάνει το ΤΕΙ Αθήνας. Η διαχείριση των οικονομικών πόρων του Προγράμμα τος γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Άρθρο 12 Συντονισμός και Οργάνωση Ο συντονισμός και η οργάνωση του Π.Μ.Σ. διέπεται από τον Κανονισμό Σπουδών, όπου και προβλέπεται η συμμετοχή του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) ως εξωτερικού συνεργαζόμενου φορέα. Για την υλοποίηση του παρόντος πρωτοκόλλου ορί ζονται: Α) Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. Στη θέση του Διευθυντή, ο οποίος εκλέγεται εκ των μελών της Ε.Δ.Ε., κατόπιν απόφασης της και προεδρεύει στην Ε.Δ.Ε., θα εναλ λάσσονται καθηγητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχει ρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου Αιγαίου. Β) Εννεαμελής Ειδική Διατμηματικη Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.). Στην επιτροπή συμμετέχουν τρεις εκπρόσωποι του Τμή ματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, τρεις εκπρόσωποι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) και δύο εκπρό σωποι των φοιτητών/φοιτητριών του Προγράμματος. Στην επιτροπή συμμετέχει οπωσδήποτε ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., ο οποίος προσμετράται στο σύνολο των μελών του Τμήματος από το οποίο προέρχεται. Γ) Πενταμελής Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.). Στην επιτροπή αυτή συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι του Τμή ματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, δύο εκπρόσωποι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.). Στην επιτροπή συμμετέχει οπωσδήποτε ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. ο οποίος προσμετράται στο σύνολο των μελών του Τμήματος από το οποίο προέρχεται. Δ) Ο Διευθυντής και τα μέλη των επιτροπών ορίζονται με διετή θητεία και με δυνατότητα επανεκλογής για μία ακόμα φορά (όχι απαραίτητα συνεχόμενη). Άρθρο 13 Διάρκεια Λειτουργίας Η χρονική διάρκεια του παρόντος πρωτοκόλλου είναι οκτώ (8) έτη με δυνατότητα ανανέωσης. Το δίκαιο που διέπει το παρόν ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας είναι το ελληνικό δίκαιο. Τυχόν καταγγελία της σύμβασης για ουσιώδη λόγο πρέπει να κοινοποιηθεί προ διμήνου. Άρθρο 14 Λοιπές ρυθμίσεις Οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση που δεν εμπεριέχεται στα προαναφερόμενα άρθρα ρυθμίζεται στον Εσωτε ρικό Κανονισμό του Προγράμματος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αιγάλεω, 2 Ιουλίου 201 Ο Πρόεδρος ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ F ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (6) Στο ΦΕΚ 1100/ τ.β στο οποίο δημοσιεύθη κε η υπ αριθμ. 297/ απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί ίδρυσης και λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον εσφαλμένο τίτλο: «Παγκόσμιες προκλήσεις και πολιτικές» γίνονται οι ακόλουθες διορθώσεις: Σελίδα 11813, πρώτη στήλη στίχοι 14 και 1: από το εσφαλμένο: «Παγκόσμιες προκλήσεις και πο λιτικές», στο ορθό: «Παγκόσμιες προκλήσεις και συστήματα αναλύσεων». Σελίδα 11818, δεύτερη στήλη στίχοι 28 και 29: από το εσφαλμένο: «Παγκόσμιες προκλήσεις και πο λιτικές», στο ορθό: «Παγκόσμιες προκλήσεις και συστήματα αναλύσεων». Σελίδα 11819, πρώτη στήλη στίχοι 16 και 17: από το εσφαλμένο: «Παγκόσμιες προκλήσεις και πο λιτικές», στο ορθό: «Παγκόσμιες προκλήσεις και συστήματα αναλύσεων». (Από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16643 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1379 17 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ματος της εταιρείας LAMAR SHIPPING BROKERS S.A. που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23953 18 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2213 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας XL SHIPMANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3374 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή Υποκατα στήματος της Εταιρείας MARYVILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 15919 16 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1682 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ αριθμ. 3329/15.2.1989 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ & ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.)

ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ & ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ & ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό Μaster of Science in Tourism Entrepreneurship ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2026 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκατάσταση στην Ελλάδα Γραφείου ή Υποκατα στήµατος της Εταιρείας VARCO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2447 13 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκατάσταση στην Ελλάδα Γραφείου ή Υποκαταστή ματος της Εταιρείας SWAT SHIPPING

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12599 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 983 8 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστή ματος της εταιρείας «Sea Tribute

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη 22/12/2015 Αριθμ. Απόφασης: 640 Α Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα : Έγκριση ίδρυσης λειτουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27271 17 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2533 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθ. 3122.1/4668/01/09-07-2013 υπουργικής απόφασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου»

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 10:05:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ649-5ΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3327 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1165 18 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκατάσταση στην Ελλάδα Γραφείου ή Υποκαταστή ματος της Εταιρείας INTERMAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27701 18 Αυγούστου 201 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 101343/Ε5/7.11.2011 (ΦΕΚ 207/τ.Β 1.9.2011) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19385 1 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1914 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «NETTRANS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 212 2 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ίδρυσης λειτουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3613 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 209912/Ζ1 Αντικατάσταση της με αριθμ. Β7/233/4 08 2000 (ΦΕΚ 1037/23 08 2000 τ.β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23757 13 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2179 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «SEA BLUE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 957 14 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 808 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση λειτουργίας Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 15 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Αναπληρωτή Κα θηγητή του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. : 10184 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23867 15 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2196 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της Εταιρείας «SIERRA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 896 19 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση Αστυνομικών Σταθμών.... 1 Εγκατάσταση στην Ελλάδα Γραφείου ή Υποκατα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30531 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 115/2-10-2015 (ΦΕΚ 2297/23-10-2015) πρυτανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 715 29 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων» Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων» Διευθυντής ΠΜΣ Καθηγητής Αθανάσιος Κριεμάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27783 19 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2556 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 208467/Ζ1/22-12-2014 (ΦΕΚ τ. Β 3612/31-12-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 840 4 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ /7006/ Εξειδίκευση του είδους καθώς και του

Αριθμ /7006/ Εξειδίκευση του είδους καθώς και του Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Αριθμ. 76068/7006/22.12.2014 Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στις εταιρείες του άρθρου 1 του α.ν. 89/67

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2064 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 57944/Β7/14.07.2005 (ΦΕΚ 1049 Β /25.07.2005) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2771 18 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους πιστώσεων και κατανομή στους Οργανισμούς Αστικών και Υπεραστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2691 11 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της αριθ. 3122.1/4223/7/24600/4 9 2009 κοι νής υπουργικής απόφασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β /6.8.2008) που αφορά στο Διατμηματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25909 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2065 29 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 113920/B7 Αντικατάσταση της 22/Β7/17.1.1994 (ΦΕΚ 55 τ. Β ) όπως έχει τροποποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3592 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 66069/Β7/21 08 2003 (ΦΕΚ 1317 τ. Β ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 204..07 8:42:07 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3584 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38825 18 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3260 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μερική ανάκληση της υπ αριθμ. Φ. 127080/ 57460/21-12-2010 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2859 11 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 72864/Β7/25.11.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1713

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40893 23 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4160 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της Εταιρείας DIONI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1806 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 16367 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14340/3 11 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2041 18 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά θέσης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 111601/B7/12 08 201 Υ.Α. (ΦΕΚ 2068/τ.Β/26 08 1) που

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διατίμηση δελτίων TIR και τίτλων Μεμονωμένης εγ γύησης, για το οικονομικό έτος 2007... 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1241.1856/17/22093/19.5.1998

Διαβάστε περισσότερα

52844/Β7 (ΦΕΚ / ), / ), 35211/Β7 (ΦΕΚ

52844/Β7 (ΦΕΚ / ), / ), 35211/Β7 (ΦΕΚ Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. Υ.Α. Β7/52 α /6-7-1998 (ΦΕΚ 739/τ.Β /17-7-1998), υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω Τηλέφωνο : 2105381110 Fax : 2105381436 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ Τ.Κ ΤΗΛ FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ Τ.Κ ΤΗΛ FAX Ο.Σ.Υ.Ε Προς: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20667 21 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1815 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22233 4 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23834 Αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 122009/Β7/31-7-2014 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ 1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου προβλέπονται στο Ν. 4009/2011 όπως εκάστοτε ισχύει, στον Οργανισμό και στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ (42-19/03/2015)

ΠΡΑΞΗ (42-19/03/2015) ΠΡΑΞΗ (42-19/03/2015) Αντικατάσταση της 717/Β1/23-9-1993 Υ.Α. (ΦΕΚ 786/τ.Β /6-10-1993) όπως τροποποιήθηκε με την 349/Β7/11-8-2000 Υ.Α (ΦΕΚ 1024/τ.Β /30-8-2000), την 57284/Β7/5-7-2004 Υ.Α. (ΦΕΚ 1052/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23925 12 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 238 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7423 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 598 7 Μαρτίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση λειτουργίας Κοινού Προγράμματος Μετα πτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων. Αθήνα, 19-4-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : A. Οικονομάκη Τηλέφωνο : 210-3893303 Fax : Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2776 16 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεω περιβάλλοντος του Εθνικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3703 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 264 11 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστή ματος της εταιρείας CUMA SHIPMANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1137 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2050 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση Αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3332.2/03/13 Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλω σης δρομολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 919 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 119 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας «ΒΑΙΝΟ ESTATES LTD» που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2093 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιλογή είδους σύμβασης και γεωγραφικός προσδιο ρισμός των χερσαίων περιοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανονισμός Υποτροφιών της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Σελίδα 1 Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 124472/Β7/4-8-2014 (ΦΕΚ 2221/13-8-2014, τ. Β ) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 4 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 2101/Β7/0 2007 (ΦΕΚ 978 Β /18.0.2007) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2498 19 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των κομίστρων των αστικών και υπερα στικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2276 21 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 133049/Β7/2004 (ΦΕΚ 1797/ Β /6.12.2004) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα