ΜΔΟΛΑΒΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΟΛΑΒΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:"

Transcript

1 ΜΔΟΛΑΒΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Μεζνιαβεηηθέο Δξγαζίεο ησλ Σξαπεδώλ Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή: Σζαιίθεο Πεξηθιήο απφ ηελ ζπνπδάζηξηα: Ναδιίδνπ Μαξία ( ηηαγξνί Γξάκαο) Καβάια 2007

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ζειίδα Δηζαγσγή..9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ 1.Τξαπεδηθέο Δξγαζίεο Παζεηηθέο Δξγαζίεο Δλεξγεηηθέο Δξγαζίεο Μεζνιαβεηηθέο Δξγαζίεο 15 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 2. Δξγαζίεο Κίλεζεο Κεθαιαίωλ Δπηηαγέο Σξαπεδηθέο Δπηηαγέο Γεληθά Έθδνζε Σξαπεδηθήο Δπηηαγήο Πιεξσκή Σξαπεδηθήο Δπηηαγήο Γξαθείν πκςεθηζκνχ Παξαδνζηαθφο Ζιεθηξνληθφο Αλάθιεζε Σξαπεδηθήο Δπηηαγήο Πξνκήζεηα ηεο Σξάπεδαο απφ ηελ Μεζνιάβεζε ηεο (Τπφδεηγκα πξνκεζεηψλ δηάθνξσλ Σξαπεδψλ) Ηδησηηθέο Δπηηαγέο Γεληθά Βαζηθά ηππηθά ζηνηρεία ησλ ηδησηηθψλ επηηαγψλ Έθδνζε ηδησηηθήο επηηαγήο Πιεξσκή ηδησηηθήο επηηαγήο

3 Αλάθιεζε ηδησηηθήο επηηαγήο θξάγηζε ηδησηηθήο επηηαγήο Αλαγγειία ηδησηηθήο επηηαγήο Πξνκήζεηα πνπ εηζπξάηηεη ε Σξάπεδα γηα ηελ Μεζνιάβεζε ηεο (Τπφδεηγκα πξνκεζεηψλ δηάθνξσλ Σξαπεδψλ) Σαμηδησηηθέο Δπηηαγέο Μεηαρξνλνινγεκέλε Δπηηαγή Πξνκήζεηα ηεο Μεζνιαβήηξηαο Σξάπεδαο (Τπφδεηγκά δηάθνξσλ Σξαπεδψλ) Γίγξακκεο Δπηηαγέο Δληνιέο Γεληθά Έθδνζε εληνιήο Πιεξσκή εληνιήο Πξνκήζεηα ηεο Μεζνιαβήηξηαο Σξάπεδαο (Τπφδεηγκα πξνκεζεηψλ δηάθνξσλ Σξαπεδψλ).39 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 3. Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Γεληθά Καηεγνξίεο Δ/Δ Έθδνζε Δ/Δ Κάιπκκα Δ/Δ Καηάπησζε Δ/Δ Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ζε μέλν λφκηζκα αληεγγπήζεηο Πξνκήζεηα ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ Μεζνιάβεζε ηεο...48 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 4. Αμίεο πξνο είζπξαμε Γεληθά

4 4.2. πλαιιαγκαηηθέο θαη Γξακκάηηα Δίζπξαμεο (θαη ην Τπφδεηγκα ηεο πξνκήζεηαο πνπ εηζπξάηηεη ε Σξάπεδα) Φνξησηηθά (θαη ην Τπφδεηγκα ηεο πξνκήζεηαο πνπ εηζπξάηηεη ε Σξάπεδα) Δπηηαγέο πξνο είζπξαμε (θαη ην Τπφδεηγκα ηεο πξνκήζεηαο πνπ εηζπξάηηεη ε Σξάπεδα)...55 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ 5. Αγνξαπωιεζία Χξενγξάθωλ Γεληθά Οκόινγα Αγνξαπσιεζία Οκνιφγσλ Μεηνρέο Αγνξαπσιεζία Μεηνρψλ Ακνηβαία Κεθάιαηα Αγνξαπσιεζία Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ Πξνκήζεηα ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ Μεζνιάβεζε ηεο...64 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ 6. Φύιαμε Τίηιωλ Γεληθά Πξνκήζεηα ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ Μεζνιάβεζε ηεο...67 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ 7. Θπξίδεο Θεζαπξνθπιαθίνπ Γεληθά Πξνκήζεηα ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ Μεζνιάβεζε ηεο (θαη ην Τπφδεηγκα ηεο πξνκήζεηαο πνπ εηζπξάηηεη ε Σξάπεδα)...79 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΟΓΓΟΟ 8. Σπλάιιαγκα Αγνξαπσιεζία πλαιιάγκαηνο

5 Αγνξά πλαιιάγκαηνο Σξέρνπζα Αγνξά πλαιιάγκαηνο Αγνξαπσιεζία ζπλαιιάγκαηνο φςεσο (spot) Πξνζεζκηαθή Αγνξά πλαιιάγκαηνο Γηαηξαπεδηθή Αγνξά πλαιιάγκαηνο Πψιεζε πλαιιάγκαηνο Κίλεζε Κεθαιαίσλ Σξέρνπζεο Γηεζλείο πλαιιαγέο Μέζα Πιεξσκώλ ηνπ Ξέλνπ πλαιιάγκαηνο Δπηηαγέο εμωηεξηθνύ Σξαπεδηθέο Δπηηαγέο πλαιιάγκαηνο Γεληθά Έθδνζε ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ ζπλαιιάγκαηνο Πιεξσκή Σξαπεδηθήο Δπηηαγέο Αλάθιεζε ηεο Σξαπεδηθήο επηηαγήο ζπλαιιάγκαηνο Ηδησηηθέο Δπηηαγέο πλαιιάγκαηνο Γεληθά Πιεξσκή ηδησηηθψλ επηηαγψλ Δπηηαγέο Ηδηαίηεξνπ Υαξαθηήξα Δληνιέο Δμωηεξηθνύ Γεληθά Σξφπνο ιήςεο ηεο εληνιήο Σειεηππηθά Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο SWIFT Έθδνζε ησλ εληνιψλ εμσηεξηθνχ Πιεξσκή ησλ εληνιψλ εμσηεξηθνχ Αθχξσζε εληνιψλ εμσηεξηθνχ Ξέλα Σξαπεδνγξακκάηηα

6 Γεληθά Αγνξαπσιεζία μέλσλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ Πξνκήζεηα ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ Μεζνιάβεζε ηεο (θαη ην Τπφδεηγκα ηεο πξνκήζεηαο πνπ εηζπξάηηεη ε Σξάπεδα) 91 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΝΑΣΟ 9. Δηζπξάμεηο / Πιεξωκέο γηα ινγαξηαζκό ηξίηωλ Γεληθά εκαληηθφηεξεο Δξγαζίεο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ Πιεξσκή παξνρψλ ησλ δηάθνξσλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ Πιεξσκή ζπληάμεσλ (.Δ.Μ.Π.) Πιεξσκή κηζζνδνζίαο Δηζπξάμεηο γηα ινγαξηαζκφ κεγάισλ εηαηξηψλ Πιεξσκή θαη Δίζπξαμή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο Πιεξσκή ΦΠΑ Πξνκήζεηα ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ Μεζνιάβεζε ηεο (θαη ην Τπφδεηγκα ηεο πξνκήζεηαο πνπ εηζπξάηηεη ε Σξάπεδα).97 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΚΑΣΟ 10. Γηαρείξηζε Δλζήκωλ θαη Ννκηθώλ Πξνζώπωλ Έλζεκα Ν.Π Έλζεκα ΗΚΑ 102 Σπκπεξαζκαηηθέο Παξαηεξήζεηο.103 Παξάξηεκα.105 Βηβιηνγξαθία..133 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΣΜΖΔΩΝ - 6 -

7 1. Α. Δ. Γ. Α. Κ.= Αλψλπκε Δηαηξία Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ 2. Α.Κ. = Ακνηβαία Κεθάιαηα 3. Α. Σ. Μ. = Απηφκαην Σακεηαθφ Μεράλεκα 4. Β. Α.. = Βεβαίσζε Αγνξάο πλαιιάγκαηνο 5. Γ.. = Γξαθείν πκςεθηζκνχ 6. Γ. Ζ... Δ. = Γηαηξαπεδηθφ Ζιεθηξνληθφ χζηεκα πκςεθηζκνχ Διιάδνο 7. Γ.Ο.Τ.= Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 8. Δ.Δ.=Δηεξφξξπζκε Δηαηξία 9. Δ/Δ = Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο 10. Δ.Π.Δ.= Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο 11. Δ.Σ.Δ. = Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο 12. Η.Κ.Α. = Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 13. Ο.Α..Ζ.. =Οινθιεξσκέλν Απηνκαηνπνηεκέλσλ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο 14.. Δ. Π. Τ. = χζηεκα Δμφθιεζεο Πάγησλ Τπνρξεψζεσλ Δ. = χζηεκα πκςεθηζκνχ Διιάδαο 16. Σ.Α.Δ. = Σακείν Αζθάιηζεο Δκπφξσλ 17. Σ. Δ. = Σξάπεδα Διιάδνο 18. Σ.Δ.Α.Τ.Δ.Κ.= Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ Δκπνξηθψλ Καηαζηεκάησλ 19. Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ.= Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ Φαξκαθεπηηθψλ Δξγαζηψλ 20. Σ.Δ.Β.Δ. = Σακείν (αζθαιίζεσλ) Δπαγγεικαηηψλ θαη Βηνηερλψλ Διιάδνο 21. Σ..Α. = Σακείν πληάμεσλ Απηνθηλεηηζηψλ 22. Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. =Σακείν πληάμεσλ Μεραληθψλ Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ 23. Υ. Α. Α. = Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ΠΡΟΛΟΓΟ - 7 -

8 Γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην ηκήκα Λνγηζηηθήο ηνπ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζίαζε ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα παξνπζηάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κεζνιαβεί ε Σξάπεδα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο. Οη κεζνιαβεηηθέο απηέο εξγαζίεο αλαθέξνληαη παξαθάησ αλαιπηηθά, ψζηε δηαβάδνληαο ν αλαγλψζηεο λα θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηελεξγνχληαη. Σειεηψλνληαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ πνπ κνπ ζηάζεθε, ην πξνζσπηθφ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο Διιάδνο Γξάκαο γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπο θαη ηνλ θαζεγεηή κνπ θ. Σζαιίθε γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα αζρνιεζψ κε απηφ ην ζέκα

9 ΜΔΟΛΑΒΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ Σξάπεδα σο Οηθνλνκηθφο Οξγαληζκφο αλαιακβάλεη ηελ δηεθπεξαίσζε θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ ηεο. ην πξψην θεθάιαην αλαθέξνληαη πνίεο είλαη νη Σξαπεδηθέο εξγαζίεο. Σν δεχηεξν θεθάιαην αλαιχεηαη ιεπηνκεξψο ε εξγαζία θίλεζε θεθαιαίσλ φπνπ ν ξφινο ηεο Σξάπεδαο είλαη κεζνιαβεηηθφο ζηε κεηαθνξά ρξεκάησλ απφ ηφπν ζε ηφπν ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ ή ηελ κεηαθνξά απφ πξφζσπν ζε πξφζσπν. Ζ θίλεζε θεθαιαίσλ γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ησλ επηηαγψλ πνπ κπνξεί λα είλαη ηδησηηθέο επηηαγέο φπνπ εθδίδνληαη απφ ηδηψηεο θαη ε πιεξψηξηα Σξάπεδα ρξεψλεη ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε ελψ κε ηηο ηξαπεδηθέο επηηαγέο ν εθδφηεο θαη ν πιεξσηήο είλαη ίδηα ε Σξάπεδα. Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ θχξηεο επηηαγέο ε κεηαθνξά θεθαιαίσλ γίλεηαη θαη κε ηηο ηαμηδησηηθέο επηηαγέο, κεηαρξνλνινγεκέλεο θαη δίγξακκεο. Ζ θίλεζε θεθαιαίσλ γίλεηαη θαη κε ηελ έθδνζε θαη ηελ πιεξσκή ηνπ εκβάζκαηνο ελψ ε κεηαθνξά ηνπ γίλεηαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ on-line κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ΔΡΜΖ. Σν ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηηο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο φπνπ κε ηελ έθδνζε ηνπο ε Σξάπεδα εγγπάηαη πξνο ηξίηνπο ηε θεξεγγπφηεηα ηνπ πειάηε ηεο, φκσο ε επηδίσμε ηεο είλαη λα αλαιάβεη ν πειάηεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ θηλδχλνπ ψζηε, ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ην πνζνζηφ ηεο εγγχεζεο λα κελ είλαη κεγάιν. ην ηέηαξην θεθάιαην εμεηάδνπκε ηηο αμίεο πξνο είζπξαμε φπνπ ε Σξάπεδα έπεηηα ηεο ζπκθσλίαο ηεο κε ηνλ θνκηζηή εηζπξάηηεη ηα αμηφγξαθα γηα ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ ηεο. Οη ηίηινη πνπ εθρσξνχληαη ζηε Σξάπεδα γηα είζπξαμε είλαη νη πλαιιαγκαηηθέο Γξακκάηηα Δίζπξαμεο, Δπηηαγέο θαη νη Φνξησηηθέο γηα ηα νπνία επζχλεηαη ε Σξάπεδα απέλαληη ζηνλ πειάηε ηεο. ην πέκπην θαη ζην έθην θεθάιαην αλαιχεηαη ε αγνξαπσιεζία ησλ ρξενγξάθσλ φηαλ ε Σξάπεδα δηακεζνιαβεί κε δηάθνξεο κνξθέο

10 ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζσ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε κηαο άκεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θνξέσλ πνπ ηα εθδίδνπλ κέζσ ησλ θεθαιαηαγνξψλ, κε ηελ αγνξαπσιεζία Οκνιφγσλ, Μεηνρψλ θαη ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ. Καζψο ε Σξάπεδα αλαιακβάλεη θαη ηελ θχιαμε ηνπο γηα ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ ηεο έλαληη ακνηβήο. Μ απηφλ ηνλ ηξφπν ηα ρξεφγξαθα παξακέλνπλ ελεξγά θαη απνθέξνπλ πξνζφδνπο ζηελ Σξάπεδα. Σν έβδνκν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ ελνηθίαζε ζπξίδσλ ζεζαπξνθπιαθίνπ ζηνπο πειάηεο πξνθεηκέλνπ λα θπιάμνπλ ηα πεξηνπζηαθά ηνπο αληηθείκελα απφ θηλδχλνπο θσηηάο, θινπήο, απψιεηαο θαη ν κφλνο πνπ έρεη πξφζβαζε ζηηο ζπξίδεο είλαη ν δηθαηνχρνο. Σν φγδνν θεθάιαην αλαιχεηαη ιεπηνκεξψο ε αγνξαπσιεζία ηνπ ζπλαιιάγκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ ηε δήηεζε θαη ηε πξνζθνξά, φκσο ζα πξέπεη πξψηα ην ζπλάιιαγκα λα κεηαηξαπεί ζε εζληθφ λφκηζκα ή ην αληίζηξνθν. Αθφκε αλαιχνληαη ηα κέζα πιεξσκψλ ηνπ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο φπσο (επηηαγέο εμσηεξηθνχ, εληνιέο εμσηεξηθνχ θαη ηα μέλα ηξαπεδνγξακκάηηα) φπνπ ε Σξάπεδα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ηηο ζπλαιιαγέο θπξίσο κε ηηο εθηφο Δπξσδψλεο ρψξεο. Ζ ξεπζηνπνίεζε ηνπο γίλεηαη αθνχ πξψηα γίλεη αληαιιαγή ελφο μέλνπ λνκίζκαηνο ζε εζληθφ ή ζε άιιν μέλν λφκηζκα θαη δηεμάγνληαη κφλν απφ ηα εμνπζηνδνηεκέλα θαηαζηήκαηα ηα νπνία πξνκεζεχνληαη απ ηνπο ηνπξίζηεο ή ηνπο κεηαλάζηεο. ην έλαην θεθάιαην εμεηάδνληαη νη εηζπξάμεηο θαη νη πιεξσκέο γηα ινγαξηαζκφ ησλ ηξίησλ φπνπ ε Σξάπεδα κέζσ ησλ δηακεζνιαβεηηθψλ ηεο εξγαζηψλ κεζνιαβεί πιεξψλνληαο ηα δηάθνξα αζθαιηζηηθά ηακεία, ηε ζχληαμε πνπ ε πιεξσκή ηεο γίλεηαη κέζσ.δ.μ.π. πηζηψλνληαο ηνλ ηξερνχκελν ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ, ηε κηζζνδνζία φπνπ ε είζπξαμε γίλεηαη κέζσ ηνπ ΓΗΑ.. ζπλδένληαο ηε κηζζνδνζία κε ηνλ αηνκηθφ ινγαξηαζκφ ηνπο θαη ηελ πιεξσκή ηνπ ΦΠΑ. Δπίζεο γίλνληαη θαη εηζπξάμεηο γηα ινγαξηαζκφ κεγάισλ εηαηξηψλ εμνθιψληαο ηηο πάγηεο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο δηάθνξνπο Οξγαληζκνχ θαη Δηαηξίεο ρξεψλνληαο ηνλ θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε θαη νη

11 εηζπξάμεηο ή νη πιεξσκέο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο αιιά θαη ζηε πιεξσκή ΓΔΖ, ΟΣΔ θαη ινγαξηαζκψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. απηέο ηηο εξγαζίεο νπζηαζηηθά δηεπθνιχλνληαη νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ, επηρεηξεκαηηψλ θαη δεκνζίνπ θαζψο θαη Γεκφζησλ Οξγαληζκψλ εηζπξάηηνληαο πξνκήζεηα γηα ηελ κεζνιάβεζε ηεο. Σέινο ζην δέθαην θεθάιαην αλαθέξεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε Σξάπεδα δηαρεηξίδεηαη ηα έλζεκα ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη ηνπ ΗΚΑ

12 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ 1. ΣΡΑΠΔΕΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ Σξάπεδα είλαη ν νηθνλνκηθφο νξγαληζκφο πνπ ιεηηνπξγεί σο κεζάδσλ δαλεηζηψλ θαη δαλεηδφκελσλ. Οη δαλεηζηέο δεηνχλ λα αμηνπνηήζνπλ απνδνηηθά ηα θεθάιαηα ηνπο ελψ νη δαλεηδφκελνη ςάρλνπλ θεθάιαηα γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Έηζη νη ηξάπεδεο, αλάινγα κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο δηαθξίλνληαη ζε: 1. Δκπνξηθέο Σξάπεδεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αγνξαπσιεζία ηνπ ρξήκαηνο φπνπ νη εξγαζίεο ηνπο είλαη: α. Παζεηηθέο Δξγαζίεο β. Δλεξγεηηθέο Δξγαζίεο γ. Μεζνιαβεηηθέο Δξγαζίεο 2. Δθδνηηθέο Σξάπεδεο φπνπ ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο είλαη ε ξχζκηζε ηνπ ρξήκαηνο. Σν θχξηνο ζέκα κε ην νπνίν ζα αζρνιεζνχκε ζ απηή ηελ εξγαζία είλαη νη εξγαζίεο Δκπνξηθψλ Σξαπεδψλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηηο Μεζνιαβεηηθέο εξγαζίεο ησλ Σξαπεδψλ

13 1.1. ΠΑΘΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ Παζεηηθέο Δξγαζίεο είλαη εθείλεο κε ηηο νπνίεο νη Σξάπεδεο ιακβάλνπλ ρξήκαηα απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ πηζησηηθψλ εξγαζηψλ ηνπο (Θσκφπνπινο Ν.- Καλαβάο Μ.. ζει. 175 ) θαη έπεηηα νθείιεη ε Σξάπεδα λα επηζηξέςεη ηα ρξήκαηα ζηνπο πειάηεο ηεο πνπ ηεξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ, ζχκθσλα κε ην ρξφλν θαη ηνλ ηφθν πνπ έρεη ζπκθσλεζεί. ηελ εξγαζία απηή πεξηιακβάλνληαη δηάθνξα είδε θαηαζέζεσλ νη νπνίεο απνηεινχλ ηε ζεκαληηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ Σξαπεδψλ δηφηη κε ην κεραληζκφ ησλ θαηαζέζεσλ δηελεξγνχληαη φιεο νη εξγαζίεο ηνπο πνπ απνβιέπνπλ ζε πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ. (Κηφρνο Π.Α.- Παπαληθνιάνπ Γ.Γ. ζει. 224 ). Αιιά ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην πνζνζηφ πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Σξάπεδα Διιάδνο φπνπ δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φιν ην πνζφ ησλ θαηαζέζεσλ δηφηη ζα πξέπεη λα δηαηεξνχλ θαη θάπνην πνζνζηφ δεζκεπκέλν ζην ζεζαπξνθπιάθην ηεο Σξάπεδαο. (Θσκφπνπινο Ν.- Καλαβάο Μ. ζει.175). Κάπνηα από ηα Σξαπεδηθά Πξντόληα πνπ αθνξνύλ ηηο Παζεηηθέο Δξγαζίεο: 1. Σξερνχκελνο Λνγαξηαζκφο Καηάζεζεο 2. Καηαζέζεηο Σακηεπηεξίνπ 3. Καηαζέζεηο ςεσο 4. Καηαζέζεηο Πξνζεζκηαθέο 5. Λνγαξηαζκφο Καηαζέζεσλ ππφ Πξνεηδνπνίεζε 6. Ηδηάδνπζεο κνξθέο Λνγαξηαζκψλ Καηαζέζεσλ Γεζκεπκέλεο Καηαζέζεηο Λνγαξηαζκνί Καηαζέζεσλ Σακεηαθήο Γηαρείξηζεο 7. Καηαζέζεηο ζε Κνηλφ Λνγαξηαζκφ 8. Δηδηθνί Λνγαξηαζκνί Καηαζέζεσλ 9. Καηαζέζεηο ζε πλάιιαγκα

14 1.2. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ Οη Σξάπεδεο έρνληαο ηελ ηδηφηεηα ηνπ δαλεηζηή ρνξεγνχλ θεθάιαηα ζηνπο πειάηεο ηνπο θαη έπεηηα έρνπλ ηελ απαίηεζε ηεο επηζηξνθήο ηνπο απφ ηνλ δαλεηδφκελν πειάηε ηνπο. Έηζη κ απηέο ηηο εξγαζίεο νη Σξάπεδεο αμηνπνηνχλ ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα πνπ απνθηνχλ απφ ηηο θαηαζέζεηο ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ή ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πνπ είηε ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα θαηαλαισηηθέο αλάγθεο, είηε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, είηε γηα επελδχζεηο γηα παξαγσγηθνχο ή άιινπ ζθνπνχο. (Θσκφπνπινο Ν.- Καλαβάο Μ. ζει. 176 ). Με ηε ζσζηή δηεμαγσγή ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ εξγαζηψλ ε Σξάπεδα θαιχπηεη ηα νξγαληθά θαη ηα έθηαθηα έμνδα ηεο, δεκηνπξγεί πξνβιέςεηο θαη απνζεκαηηθά γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο ζέζεο θαη δηαλέκεη κεξίζκαηα θαη ηα πνζνζηά ζηνπο κεηφρνπο. (Θσκφπνπινο Ν.- Καλαβάο Μ. ζει. 53). Κπξηφηεξεο κνξθέο ρνξεγήζεσλ είλαη: 1. Πξνεμφθιεζε ηίηισλ 2. Πξνθαηαβνιέο έλαληη Φνξησηηθψλ Δγγξάθσλ 3. Σξαπεδηθή Δλέγγπνο Πίζησζε 4. Γάλεηα Γάλεηα κε πξνζσπηθή αζθάιεηα Γάλεηα ( πηζηψζεηο ) ζε αλνηρηφ αιιειφρξεν ινγαξηαζκφ Δλππφζεθα δάλεηα Γάλεηα κε ελέρπξν θηλεηά πξάγκαηα Υξενγξάθσλ Δκπνξεπκάησλ Γεληθψλ απνζεθψλ Σηκαιθψλ

15 1.3. ΜΔΟΛΑΒΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ Οη Σξάπεδεο αλαιακβάλνπλ ηε δηεθπεξαίσζε θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ ηνπο, ηηο νπνίεο ν πειάηεο ηνπο αδπλαηεί λα ηηο πξαγκαηνπνηήζεη ν ίδηνο κε ζθνπφ ην άκεζν ή έκκεζν φθεινο. Έηζη δηακεζνιαβεί ζηε δηεμαγσγή θάπνησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηξίησλ. Ζ ακνηβή ηεο Σξάπεδαο γηα ηε κεζνιάβεζε είλαη ε πξνκήζεηα (ε νπνία είλαη πνζνζηηαία επί ηνπ πνζνχ ηεο ζπλαιιαγήο πνπ αλαινγεί ζηε πξνκήζεηα θαη ζηα έμνδα). Δθηφο απφ ηε πξνκήζεηα ε Σξάπεδα εηζπξάηηεη ηνλ ΦΠΑ, ηα ηαρπδξνκηθά, ηειεθσληθά θαη ηειεγξαθηθά έμνδα. (Δκκαλνπήι Η. αθέιιε, 2000, ζει. 179). Μεζνιαβεηηθέο εξγαζίεο ησλ Σξαπεδώλ είλαη : 1. Κίλεζε Κεθαιαίσλ 2. Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο 3. Αμίεο πξνο Δίζπξαμε 4. Αγνξαπσιεζία Υξενγξάθσλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ 5. Δξγαζίεο Φχιαμεο Σίηισλ 6. Δλνηθίαζε ζπξίδσλ ρξεκαηνθηβσηίσλ 7. πλάιιαγκα 8. Δίζπξαμε θαη Πιεξσκή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ 9. Γηάζεζε Δλζήκσλ Ν.Π

16 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 2. ΔΡΓΑΗΔ ΚΗΝΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ Κίλεζε θεθαιαίσλ είλαη κεηαθνξά ρξήκαηνο απφ ηφπν ζε ηφπν ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ ή ε κεηαβίβαζε απφ πξφζσπν ζε πξφζσπν. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε θαηαβνιή ησλ ρξεκάησλ θαη ηεο πξνκήζεηαο ζηε Σξάπεδα. Δίλαη απφ ηηο πην ζεκαληηθέο κεζνιαβεηηθέο εξγαζίεο φρη κφλν γηα ηηο κεγάιεο σθέιεηεο γηα ηα Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα αιιά θπξίσο γηα ηελ παξνρή αμηνπηζηίαο, αζθαιείαο θαη ηαρχηεηαο ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ. Μεηαθνξά ρξεκάησλ γίλεηαη κέζσ Σξάπεδαο κε : 1. Δπηηαγέο 1.1 Κχξηεο α) Σξαπεδηθέο β) Ηδησηηθέο 1.2 Δηδηθέο α) Σαμηδησηηθέο ( traveler s cheques) β) Μεηαρξνλνινγεκέλεο γ) Γίγξακκεο 2. Δληνιέο 3. Πηζησηηθέο Δπηζηνιέο (έρεη πιένλ αηνλήζεη ε ρξήζε ηεο εμαηηίαο ηεο εθηελνχκελεο πιένλ ιεηηνπξγίαο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ)

17 2.1. ΔΠΗΣΑΓΔ Γεληθά Δπηηαγέο είλαη αμηφγξαθα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζσ πιεξσκήο αληί ησλ κεηξεηψλ. Δίλαη πηζησηηθά έγγξαθα κε ηα νπνία εθείλνο πνπ έρεη θαηαζέζεη ζηε Σξάπεδα ρξήκαηα, δίλεη εληνιή λα θαηαβάιεη ην αλαγξαθφκελν ζ απηά ρξεκαηηθφ πνζφ ζε δηαηαγή ηνπ ίδηνπ ή θάπνηνπ άιινπ (Κηφρνο Π.Α.- Παπαληθνιάνπ Γ.Γ. ζει. 200). Οη επηηαγέο ζεσξνχληαη ππνθαηάζηαηα ηνπ ρξήκαηνο ηα νπνία πιεξψλνληαη κε ηελ εκθάληζε ηνπο. Γηα λα κπνξεί λα ππάξμεη επηηαγή ζα πξέπεη ν εθδφηεο λα δηαζέηεη ινγαξηαζκφ ζηε ζπγθεθξηκέλε Σξάπεδα απφ ηελ νπνία ζέιεη λα εθδψζεη ηελ επηηαγή θαη λα ηελ θαιχςεη κέζσ απηνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ. ηελ επηηαγή ελέρνληαη ηξία πξφζσπα (εθδφηεο, πιεξσηήο, δηθαηνχρνο - θνκηζηήο). Σα πξφζσπα κπνξεί λα είλαη δχν φηαλ ν εθδφηεο ηαπηίδεηαη κε ηνλ πιεξσηή (πεξίπησζε Σξαπεδηθήο Δπηηαγήο) ή φηαλ ν θνκηζηήο ηαπηίδεηαη κε ηνλ εθδφηε (πεξίπησζε επηηαγήο πνπ εθδίδεηαη κε ηε ξήηξα "εηο δηαηαγήλ εκνχ ηνπ ηδίνπ").(γ. Κνθθηλέιε θ.α., 1998 ζει. 36)

18 ΣΡΑΠΔΕΗΚΔ ΔΠΗΣΑΓΔ Γεληθά Οη Σξαπεδηθέο επηηαγέο είλαη απηέο πνπ εθδίδνληαη θαη πιεξψλνληαη απφ ηηο Σξάπεδεο. Υξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ζεκαληηθφ χςνο πνζνχ, γηα πιεξσκέο νη νπνίεο απαηηνχλ απφιπηε αζθάιεηα θαη ζαθήλεηα. (Καθνκέιεο Κψζηαο ζει. 55). Ζ έθδνζε ηεο επηηαγήο γίλεηαη γηα αζθαιή κεηαβίβαζε ησλ ρξεκάησλ ρσξίο θφβν γηα θινπή ή απψιεηα θαη ρσξίο λα απαηηείηαη λα έρνπλ ινγαξηαζκφ ζην φλνκα ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε Σξάπεδα. Δπίζεο δηεπθνιχλεη ζηηο πιεξσκέο Γεκφζησλ Οξγαληζκψλ γηα αγνξέο αγαζψλ, θηλεηψλ θαη αθίλεησλ πξαγκάησλ. Οη εξγαζίεο απηέο γίλνληαη αλέμνδα απφ αλαιήςεηο θαηαζεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο Σξάπεδαο. (ηελεκαρίηεο Κ., 1997, 14.02). Οη Σξαπεδηθέο επηηαγέο έρνπλ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηελ θεξεγγπφηεηα ηεο δηφηη ν εθδφηεο θαη ν πιεξσηήο είλαη ίδηα ε Σξάπεδα. Απηνχ ηνπ είδνπο επηηαγέο δελ κπνξνχλ λα εθδνζνχλ ζηνλ θνκηζηή δηφηη ην πξνλφκην απηφ έρεη ε Κεληξηθή Σξάπεδα. (Αλαγλσζηάθεο Γ. Καξαδνκίηζε Μ., 2003, ζει ). Βαζηθά ζηνηρεία ησλ Σξαπεδηθψλ Δπηηαγψλ Σα ζηνηρεία ηνπ εληνιέα πειάηε Σα ζηνηρεία ηεο επηηαγήο Σα ζηνηρεία θαη ησλ δχν εκπιεθφκελσλ κειψλ (εάλ πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθά πξφζσπα). (Βαζηθέο αξρέο ησλ απιψλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ζει.63)

19 Έθδνζε Σξαπεδηθήο Δπηηαγήο Ζ έθδνζε ηεο Σξαπεδηθήο επηηαγήο γίλεηαη κφλν κέζσ Σξαπεδψλ. Ο πειάηεο εξρφκελνο ζηε Σξάπεδα θαη αθνχ ηεξεί φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη εηδηθφ έληππν, ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ ζε δηαηαγή ηνπ νπνίνπ ζα εθδνζεί ε επηηαγή, ην πνζφ, ηνλ ηφπνο πιεξσκήο, ηα ζηνηρεία ηνπ εληνιέα φπσο θαη ηελ πξνκήζεηα πνπ ζα εηζπξάμεη ε Σξάπεδα απφ ηελ κεζνιάβεζε ηεο ή ηεο πιεξψηξηαο Σξάπεδαο αλ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ εθδφηξηα (Θσκφπνπινο Ν.- Καλαβάο Μ. ζει 183 ). Γηα ηελ έθδνζε ησλ ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ δελ απαηηείηε λα έρεη ινγαξηαζκφ ζην φλνκα ηνπ ν πειάηεο ζηε ζπγθεθξηκέλε Σξάπεδα. Ζ Σξάπεδα έρεη επηπιένλ ζπκθέξνλ απφ ηελ έθδνζε ησλ Σξαπεδηθψλ επηηαγψλ δηφηη, παξακέλεη ζηελ Σξάπεδα έλα ζεκαληηθφ πφζν άηνθν κέρξη ηελ είζπξαμε ηεο επηηαγήο απφ ηνλ θνκηζηή (Κηφρνο Π.Α.- Παπαληθνιάνπ Γ.Γ. ζει. 246 ) Πιεξσκή Σξαπεδηθήο Δπηηαγήο Ζ πιεξσκή ηεο Σξαπεδηθήο Δπηηαγήο γίλεηαη πιένλ κε ηελ ίδηα επθνιία φπσο θαη ηεο ηδησηηθήο επηηαγήο ράξε ζην Γηαηξαπεδηθφ Ζιεθηξνληθφ χζηεκα Διιάδνο. Τπάξρεη κφλν πεξηνξηζκφο ζην χςνο ηνπ πνζνχ δηφηη, επηηαγέο κεγάισλ πνζψλ (πάλσ απφ ,00 ) δηαθηλνχληαη κε παξαδνζηαθφ ηξφπν, δειαδή κε θπζηθή απνζηνιή ηνπ ζψκαηνο ηεο επηηαγήο

20 Γξαθείν πκςεθηζκνχ Γεληθά Σν Γξαθείν πκςεθηζκνχ είλαη έλα ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πνπ ζπκςεθίδεη ηηο ρξεαπαηηήζεηο κεηαμχ ησλ Σξαπεδψλ θαη νη δηαθνξέο ρξεψλνληαη ή πηζηψλνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ δηαζέηνπλ ζηελ Σξάπεδα Διιάδνο (Δκκαλνπήι Η. αθέιιε, 1993, ζει. 330). Έηζη ε Σξάπεδα Διιάδνο κε ηελ ζεηξά ηεο ρξεψλεη ή πηζηψλεη αλάινγα ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ Σξαπεδψλ θαη ζε πεξίπησζε κε πιεξσκήο ε επηηαγή αλαγγέιιεηαη θαη επηζηξέθεηαη ζην Γ.. φπνπ θαη θαηαιήγεη ζηελ εθδφηξηα Σξάπεδα. (Δκκαλνπήι Η. αθέιιε, 1993, ζει. 330). Κάζε Σξάπεδα πνπ ζπκκεηέρεη σο κέινο ηνπ Γ.. ζηέιλεη θαζεκεξηλά ηηο επηηαγέο πνπ έρνπλ εθδνζεί ή πιεξσζεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο Σξάπεδαο ηεο. Σελ ίδηα κέξα ην κεζεκέξη ην Γ.. ζπκςεθίδεη ηηο επηηαγέο θαη ηα ππφινηπα πνπ πξνθχπηνπλ θαη ηα ζηέιλεη κε εηδηθφ έληππν ζηηο Σξάπεδεο. Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη πκςεθηζκνχ: 1. Παξαδνζηαθφο 2. Ζιεθηξνληθφο Παξαδνζηαθφ Γξαθείν πκςεθηζκνχ Μηα επηηαγή γηα λα δηελεξγεζεί σο κέζσ πιεξσκήο είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε κεραληζκνχ κεηαθνξάο ησλ απαηηήζεσλ απφ Σξάπεδα ζε Σξάπεδα φπνπ αληαιιάζζνληαη ηα ζψκαηα ησλ επηηαγψλ, ζπκςεθίδνληαη νη ακνηβαίεο απαηηήζεηο θαη δηαθαλνλίδνληαη κφλνλ ηα ππφινηπα (Καθνκέιεο Κψζηαο ζει. 78)

21 ηε δηαθίλεζε απηή δηακεζνιαβεί ην Γξαθείν πκςεθηζκνχ φπνπ εδξεχεη ζην θαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο. Ζ αξκνδηφηεηα ηνπ Γ.. είλαη λα πξνιακβάλεη θαη λα επεμεξγάδεηαη ηηο επηηαγέο πνπ αγνξάδνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ηξάπεδεο θαη δηαθαλνλίδνπλ ηελ πιεξσκή ηνπο κε ρξενπίζησζε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ ηεξνχληαη ζηελ Σξάπεδα Διιάδνο (ηελεκαρίηεο Κ., 1999, ζει. 72) Ζιεθηξνληθφ..Δ. Ο ειεθηξνληθφο ζπκςεθηζκφο γίλεηαη κε ην Γηαηξαπεδηθφ Ζιεθηξνληθφ χζηεκα πκςεθηζκνχ Δπηηαγψλ (Γ.Ζ...Δ.) φπνπ αγνξάδνληαη θαη ζπκςεθίδνληαη ηδησηηθέο θαη ηξαπεδηθέο επηηαγέο. Με ηελ νπνία ε Σξάπεδα επηηπγράλεη άλεηε, αζθαιή, γξήγνξε θαη νηθνλνκηθή δηεμαγσγή ησλ πιεξσκψλ θαη δηαθίλεζε ησλ θεθαιαίσλ (Καθνκέιεο Κψζηαο, ζει. 81). Γηα λα γίλεη εθθαζάξηζε κηαο επηηαγήο κέζσ Γ.Ζ...Δ. ζα πξέπεη φια ηηο ηα ηππηθά ζηνηρεία λα είλαη ζσζηά, ε πιεξψηξηα Σξάπεδα λα είλαη κέινο ηνπ Γ.Ζ...Δ. θαη ην πφζν ησλ ηδησηηθψλ επηηαγψλ λα κελ μεπεξλά ηηο ,00 αιιηψο ζα πξέπεη λα εκθαληζηεί ζηε Σξάπεδα πνπ ηεξείηε ν ζπγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο (Αλαγλσζηάθεο Γ. Καξαδνκίηζε Μ., 2003, ζει 166). ηαλ νη ηξάπεδεο κέιε παξαιακβάλνπλ ηηο επηηαγέο απφ ηνπο πειάηεο ηνπο ζε ινγαξηαζκφ άιισλ Σξαπεδψλ γηα θαηάζεζε ή είζπξαμε ζπλδένληαο ειεθηξνληθά κέζσ Γ.Ζ...Δ. νπφηε δελ είλαη απαξαίηεην λα ζηαινχλ κέζσ Γ.. γηα λα πιεξσζνχλ. (Αλαγλσζηάθεο Γ. Καξαδνκίηζε Μ., 2003, ζει. 165)

22 Αλάθιεζε Σξαπεδηθήο Δπηηαγήο Ζ Σξαπεδηθή επηηαγή κπνξεί λα αλαθιεζεί απφ ηνλ εληνιέα δειψλνληαο κε ππεχζπλε δήισζε ζηελ πιεξψηξηα Σξάπεδα ψζηε θαηά ηελ εκθάληζε ηεο επηηαγή λα κελ πιεξσζεί. Οη ιφγνη αλάθιεζεο κπνξεί λα είλαη ε θινπή, ε απψιεηα ή θάπνηνο άιινο ιφγνο θαη πξέπεη λα ππάξρεη θάπνην απνδεηθηηθφ γηα ηνπο ιφγνπο αλάθιεζεο. Ζ κεζνιαβήηξηα Σξάπεδα ειέγρεη ηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ ιακβάλεη απφ ηνλ εληνιέα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ, ειέγρεη απφ ηα αξρεία ηεο γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηα ζηνηρεία ηεο επηηαγήο, κέζσ ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο, αλ δελ έρεη πιεξσζεί θαη έπεηηα δηελεξγεί ηελ δηαδηθαζία αλάθιεζεο ηεο Σξαπεδηθήο επηηαγήο ελεκεξψλνληαο ηα αξρεία ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε επηηαγή ψζηε λα κελ πιεξσζεί ζε πεξίπησζε εκθάληζεο ηεο. (Βαζηθέο αξρέο ησλ απιψλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ζει ). Γηα λα κπνξέζεη φκσο λα πιεξσζεί κεηά ηελ αλάθιεζε ζα πξέπεη πξψηα λα αλαθιεζεί δήισζε γηα αλάθιεζε θαη έπεηηα κε θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο γίλεηαη ε πιεξσκή ηεο Σξαπεδηθήο επηηαγήο. (Βαζηθέο αξρέο ησλ απιψλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ζει. 67) Πξνκήζεηα ηεο Σξάπεδαο απφ ηηο Σξαπεδηθέο Δπηηαγέο Ζ πξνκήζεηα πνπ εηζπξάηηεη ε κεζνιαβνχζα Σξάπεδα εμαξηάηαη απφ ην πνζφ ηεο επηηαγήο θαη απφ ηνλ πειάηε θαη ην είδνο ζπλεξγαζίαο πνπ έρεη ε Σξάπεδα κε ηνλ πειάηε ηεο. Δθηφο, ζε πεξίπησζε πνπ ε έθδνζε ηεο Σξαπεδηθήο επηηαγήο γίλεηαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο ηφηε δελ ππάξρεη πξνκήζεηα

23 ΔΠΗΣΑΓΔ Έθδνζε Σξαπεδηθήο Δπηηαγήο Ζ ΔΠΗΣΑΓΖ ΤΡΔΣΑΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΜΑ (ζε ΔΤΡΩ) ε Γηαηαγή Διιεληθνχ Γεκνζίνπ φπσο Γ.Ο.Τ, Ν,Π.Γ,Γ ΟΣΑ θαη Σξάπεδαο Διιάδνο, φηαλ αθνξνχλ ζε εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ πξνο ην Γεκφζην, ε δηαηαγή πειάηε ή ηξίηνπ ειιείςεη κεηξεηψλ ε δηαηαγή πειάηε κε ρξέσζε ινγαξηαζκνχ ε δηαηαγή ηξίηνπ κε ρξέσζε ινγαξηαζκνχ Ζ ΔΠΗΣΑΓΖ ΤΡΔΣΑΗ ΔΠΗ ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΣΡΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ζε ΔΤΡΩ ή ΤΝΑΛΛΑΓΜΑ) Πάγην 0 0 1,5 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ / ΈΞΟΓΑ Πνζνζηφ % Διάρηζην Μέγηζηε 0, , ΑΝΑΚΛΖΖ ηξαπεδηθήο επηηαγήο ιφγσ θινπήο ή απψιεηαο (Stop Payment) 30 ΑΚΤΡΩΖ ηξαπεδηθήο επηηαγήο 30 Πεγή: Σηκνιφγην Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Marfin Egnatia Bank ΔΠΗΣΑΓΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ / ΔΞΟΓΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΔ ΔΠΗΣΑΓΔ Πάγην Πνζνζηφ Διάρηζην Μέγηζηφ Έθδνζε Σξαπεδηθήο Δπηηαγήο ζε Δπξώ (εληόο Διιάδνο)

24 ε δηαηαγή ηξίησλ κε είζπξαμε κεηξεηψλ 2 30 ε δηαηαγή ηξίησλ κε ρξέσζε ινγ/κνπ 0, Έθδνζε Σξαπεδηθήο Δπηηαγήο ζε Δπξώ θαη Ξ.Ν.(εθηόο Διιάδνο) Γηα ηδηψηεο έσο Γηα ηδηψηεο άλσ ησλ , Γηα Δηαηξείεο 3 15 Πεγή: Σηκνιφγην Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Σξάπεδα Κχπξνπ

25 ΗΓΗΩΣΗΚΔ ΔΠΗΣΑΓΔ Γεληθά Ηδησηηθέο επηηαγέο είλαη αμηφγξαθα ηα νπνία εθδίδνληαη απφ ηδηψηεο φπνπ ν εθδφηεο δίλεη εληνιή ζηελ πιεξψηξηα Σξάπεδα πνπ ηεξείηαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ λα πιεξψζεη ηνλ δηθαηνχρν ην ζπγθεθξηκέλν πνζφ ρξεψλνληαο ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ. Ζ επηηαγή απηή ζεσξείηαη ινγηζηηθφ ρξήκα (ππνθαηάζηαην ηνπ ρξήκαηνο) δηφηη ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζσ πιεξσκήο ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαη νη νπνίεο εθδίδνληαη ζε βάξνο ινγαξηαζκψλ θαηαζέζεσλ ςεσο, Σξερνχκελσλ ή Υξεκαηνδνηήζεσλ πνπ ηεξνχληαη ζηελ Σξάπεδα κε ηελ νπνία ζπλεξγάδνληαη. (Γηαλλαθφ Παληειή, ζει. 42). Οη επηηαγέο απηέο κεηαβηβάδνληαη ζπλήζσο κε νπηζζνγξάθεζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε γίλεηαη έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ εκπιεθφκελσλ ψζηε λα είλαη έγθπξε ε επηηαγή. πκβαιιφκελνη ζηελ Ηδησηηθή επηηαγή είλαη νη εμήο : 1) Ο εθδόηεο είλαη ν δηθαηνχρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ ζχξεηαη ε επηηαγή. 2) Ο πιεξσηήο είλαη ε Σξάπεδα θαη ην θαηάζηεκα ηεο νπνίαο ηεξείηαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ εθδφηε. 3) Δηο δηαηαγή ηνπ πξνζψπνπ πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ εθδφηε γηα είζπξαμε ηεο επηηαγήο. 4) Ο θνκηζηήο είλαη ν ηειεπηαίνο νπηζζνγξάθνο

26 Βαζηθά Σππηθά ηνηρεία ηεο Ηδησηηθήο Δπηηαγήο Οη επηηαγέο γηα λα είλαη έγθπξεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο ζηνηρεία : 1. Ολνκαζία Δπηηαγήο: ζεσξείηαη απ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία δηφηη δηαθνξνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν αμηφγξαθν απφ άιια παξεκθεξή. Δπίζεο ελεκεξψλεη ηνλ εθδφηε θαη ηα άιια εκπιεθφκελα κέξε γηα ηηο επζχλεο πνπ αλαιακβάλνπλ κε ηελ έθδνζε θαη ηε θπθινθνξία ηεο. 2. Απιή θαη θαζαξή εληνιή πιεξσκήο νξηζκέλνπ πνζνύ: γηα λα είλαη έγθπξε ε επηηαγή ζην ζψκα ηεο επηηαγήο δελ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη νπνηαδήπνηε θξάζε ή θείκελν πνπ λα ζπληζηά φξν, πξνκήζεηα ή αίξεζε γηα ηελ πιεξσκή ηεο επηηαγήο επίζεο δελ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη νπνηαδήπνηε ακθηβνιία κε ην αθξηβέο χςνο ηνπ πξνο πιεξσκή πνζνχ. 3. Σν όλνκα εθείλνπ πνπ πξόθεηηαη λα πιεξώζεη: Ο πιεξσηήο είλαη έλαο απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε ηεο ηδησηηθήο επηηαγήο. Ζ αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ζην ζψκα ηεο επηηαγήο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ δηφηη έηζη ν δηθαηνχρνο ζα γλσξίδεη απφ πνηφλ ζα εηζπξάμεη ην αλαγξαθφκελν πνζφ. 4. Σόπνο πιεξσκήο: Ο ηφπνο είλαη ε δηεχζπλζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην θαηάζηεκα ηεο. Σα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ψζηε ν θνκηζηήο λα γλσξίδεη απφ πνπ ζα εηζπξάμεη ην αλαγξαθφκελν πνζφ θαη πνπ ζα εκθαλίζεη ηελ επηηαγή ηνπ. (ηελεκαρίηεο Κ., 1999, ζει. 63 ). 5. Σόπνο θαη εκεξνκελία έθδνζεο ηεο επηηαγήο: ζα πξέπεη ζην ζψκα ηεο επηηαγήο λα αλαγξάθνληαη απηά ηα ζηνηρεία γηα ιφγνπο δηαζηαχξσζεο αλ πξάγκαηη έρεη εθδνζεί απφ ην ζεκεησκέλν ηφπν. Ζ εκεξνκελία έθδνζεο έρεη κεγάιε ζεκαζία δηφηη ε πξνζεζκία εκθάληζεο ηεο επηηαγήο γηα πιεξσκή επίζεο νη πξνζεζκίεο παξαγξάθσλ ησλ αμηψζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε πιεξσκή ηεο επηηαγή θαη μεθηλνχλ λα ηζρχνπλ απφ ηε ρξνλνινγία έθδνζεο. (ηελεκαρίηεο Κ., 1999, ζει. 63 )

27 6. Τπνγξαθή ηνπ εθδόηε: Υσξίο ηελ χπαξμε ηεο ππνγξαθήο ην αμηφγξαθν ζεσξείηαη φηη δελ έρεη ζπζηαζεί. Ζ ππνγξαθή ζα πξέπεη λα είλαη ρεηξφγξαθε είηε πξφθεηηαη γηα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κ απηφ ηνλ ηξφπν ν εθδφηεο δίλεη εληνιή γηα πιεξσκή ηεο επηηαγήο Έθδνζε Ηδησηηθήο Δπηηαγήο Γηα λα έρεη έλαο ηδηψηεο ζηε θαηνρή ηνπ επηηαγέο ζα πξέπεη πξψηα λα θάλεη ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ ηδίνπ θαη ηεο Σξάπεδαο φπνπ ζα γξάθνληαη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζηελ αίηεζε ρνξήγεζεο κπινθ επηηαγψλ φπσο ν ινγαξηαζκφο, ε επσλπκία θαη ηνλ αξηζκφ θχιισλ ηνπ κπινθ. Έηζη ε Σξάπεδα αλαιακβάλεη ηελ ρνξήγεζε θαξλέ επηηαγψλ ζηνλ πειάηε ηεο θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πιεξψλεη φηαλ απηέο εκθαλίδνληαη ρξεψλνληαο ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ (ςεσο ή Σακηεπηεξίνπ) πνπ έρεη αλνίμεη ν πειάηεο ηεο φπνπ θαη δηαηεξεί ηηο θαηαζέζεηο ηνπ. (Αλαγλσζηάθεο Γ. Καξαδνκίηζε Μ., 2003, ζει )

28 Πιεξσκή Ηδησηηθήο Δπηηαγήο Γηα λα πιεξσζεί κηα επηηαγή ππάξρνπλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο φπνπ, ν θνκηζηήο θαηά ηελ είζπξαμε ηεο επηηαγήο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα ηνπ ζηνηρεία αλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν ελψ αλ είλαη λνκηθφ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην λνκηκνπνηεηηθφ ηνπ έγγξαθν θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ λφκηκνπ αληηπξνζψπνπ. Έηζη ε Σξάπεδα πξηλ ηελ πιεξσκή ηεο επηηαγήο ειέγρεη : 1. Σα ηππηθά ζηνηρεία ηεο επηηαγήο φπσο ηνλ ηφπν, ην ρξφλν έθδνζεο, ην πνζφ ηεο επηηαγήο, αλ ν δηθαηνχρνο λνκηκνπνηείηαη γηα ηελ έθδνζε ηεο επηηαγήο θαη ε ππνγξαθή ηνπ εθδφηε πξέπεη λα είλαη ίδηα κ απηή πνπ ηεξεί ζην αξρείν ηνπ ην θαηάζηεκα. 2. Σν επαξθέο ππόινηπν ηνπ ινγαξηαζκνύ δηφηη γηα λα πιεξσζεί κηα επηηαγή ζα πξέπεη ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ λα θαιχπηεη ην πνζφ ηεο επηηαγήο πνπ εθδφζεθε. 3. Καη ηελ ηπρφλ δήισζε αλαθιήζεσο ηεο επηηαγήο απηφ πξέπεη λα ην εμαθξηβψζεη ε Σξάπεδα πξηλ ηελ πιεξσκή ηεο ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ θαιή εηθφλα ηεο Σξάπεδαο θαη ην ζπκθέξνλ ηνπ πειάηε ηνπ. Ζ πξνζεζκία γηα εκθάληζε ηεο επηηαγήο είλαη: α) 8 εκέξεο αλ ε επηηαγή πιεξψλεηαη ζηελ ίδηα ρψξα, β) 20 εκέξεο ζε άιιε ρψξα ηεο ίδηαο επείξνπ θαη γ) 70 εκέξεο αλ ε επηηαγή πιεξψλεηαη ζε άιιε ήπεηξν απφ απηή ηεο έθδνζεο. (Κηφρνο Π.Α.- Παπαληθνιάνπ Γ.Γ. ζει. 205 ). Έλαο αθφκε ηξφπνο πιεξσκήο ηεο επηηαγήο είλαη ε κεξηθή πιεξσκή ε νπνία γίλεηαη κφλν ζην θαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο πνπ δηαζέηεη ινγαξηαζκφ ν εθδφηεο, ρξεψλνληαο ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ εθδφηε θαη ελψ ε επηηαγή επηζηξέθεηαη ζηνλ θνκηζηή. (Γηαλλαθφ Παληειή, ζει. 44 )

29 Αλάθιεζε Ηδησηηθήο Δπηηαγήο Μηα επηηαγή γηα λα αλαθιεζεί ζα πξέπεη ν εθδφηεο ηεο, λα δεηήζεη απφ ην θαηάζηεκα ηνπ θαη ηελ πιεξψηξηα Σξάπεδα ηελ κε πιεξσκή ηεο επηηαγήο. Απηή ε ελέξγεηα κπνξεί λα γίλεη ζε πεξίπησζε α) θινπήο ή απψιεηαο ηεο επηηαγήο απφ ηελ Σξάπεδα ή ηνλ εληνιέα θαηά ηελ δήισζε ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ ή ηνπ θνκηζηή, β) γηα ιφγνπο αζέηεζεο ηεο ζπκθσλίαο ηνπο, γ) ζε πεξίπησζε παξαιαβήο ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ θαη δ) ζε πεξίπησζε πνπ ν ινγαξηαζκφο είλαη αλχπαξθηνο ή δελ αλήθεη ζηνλ ππνγεγξακκέλν. Δπηηαγή κπνξεί λα αλαθιεζεί εθ φζνλ εκθαληζηεί κεηά ην 8ήκεξν ηεο πξνζεζκίαο ηεο θαη αλεμάξηεηα αλ ππάξρεη ππφινηπν ή φρη δελ κπνξεί λα πιεξσζεί νχηε λα ζθξαγηζηεί θαη δελ αλαγγέιιεηαη ζηνλ ΣΔΗΡΔΗΑ. Δλψ ζε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο επηηαγήο θαη εκθάληζεο ηεο κέζα ζην 8ήκεξν κε επαξθέο ππφινηπν ε Σξάπεδα δελ ηελ πιεξψλεη αιιά ηελ ζθξαγίδεη κε αληίζηνηρεο ζθξαγίδεο ζην πίζσ κέξνο ηεο επηηαγήο θαη δελ αλαγγέιιεηαη ζηνλ ΣΔΗΡΔΗΑ (ηελεκαρίηεο Κ., 1999, ζει. 67 ) ελψ αλ δελ έρεη επαξθέο ππφινηπν, ζθξαγίδεηαη θαη αλαγγέιιεηαη θαλνληθά θξάγηζε Δπηηαγήο Μηα επηηαγή γηα λα ζθξαγηζηεί ζα πξέπεη λα εκθαληζηεί εκπξφζεζκα θαη λα κελ πιεξσζεί θαη ηφηε επηζηξέθεηαη ζθξαγηζκέλε ζηνλ θνκηζηή θαη αλαγγέιιεηαη ζηνλ ΣΔΗΡΔΗΑ. Δπίζεο ε κε πιεξσκή (ζθξάγηζε) ηεο αθάιππηεο επηηαγήο γίλεηαη εθφζνλ ε επηηαγή εκθαληζηεί ζηελ Σξάπεδα εκπξφζεζκα πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο, δηφηη ε πξνζεζκία εκθάληζεο ηεο είλαη νθηψ (8) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, εθηφο, αλ ε 8 ε κέξα είλαη

30 αξγία ηφηε ε πξνζεζκία παξαηείλεηε ζηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα (Γηαλλαθφ Παληειή, ζει. 45). Τπάξρεη πεξίπησζε κηα επηηαγή λα κελ ζθξαγηζηεί ιφγν εθπξφζεζκεο εκθάληζεο ηεο κεηά ην 8ήκεξν. (Γηαλλαθφ Παληειή, ζει. 48) Αλαγγειία Δπηηαγήο Αλαγγειία επηηαγψλ γίλεηαη ζε πεξίπησζε αθάιππηεο επηηαγήο νη νπνίεο αλαγγέιινληαη ζηνλ ΣΔΗΡΔΗΑ. Ζ αλαγγειία γίλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε θαη απνζηνιή ησλ εληχπσλ κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηνπ εθδφηε πνπ κπνξεί λα είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ηνπ ιήπηε (ζε δηαηαγή ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε επηηαγή) θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θνκηζηή. ηνλ ΣΔΗΡΔΗΑ αλαγγέιινληαη επηηαγέο πνπ ζθξαγίδνληαη ιφγσ αλάθιεζεο, νη επηηαγέο απηέο ηζνδπλακνχλ κε αθάιππηεο επηηαγέο φπνπ ν εθδφηεο ζ απηή ηε πεξίπησζε ζα ππνζηεί πνηληθέο θπξψζεηο αιιά θαη ηελ κε έθδνζε κπινθ επηηαγψλ κέρξη ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ εθθξεκνηήησλ ηνπ. Τπάξρεη πεξίπησζε κηα επηηαγή λα κελ αλαγγειζεί, φηαλ νη αθάιππηεο επηηαγέο ησλ νπνίσλ ε κε πιεξσκή νθείιεηε ζηελ έιιεηςε δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ αιιά ππάξρνπλ θαη νη αθάιππηεο επηηαγέο φπνπ, ε κε πιεξσκή νθείιεηαη ζε αλάθιεζε παξά ηελ χπαξμε θεθαιαίνπ νη νπνίεο δελ αλαγγέιινληαη ζην ΣΔΗΡΔΗΑ Πξνκήζεηα ησλ Σξαπεδψλ γηα ηελ Μεζνιάβεζεο ηεο Ζ θάζε Σξάπεδα γηα ηελ κεζνιάβεζε ηεο ζηηο δηάθνξεο εξγαζίεο πνπ πξνζθέξεη ιακβάλεη θάπνηα πξνκήζεηα ε νπνία είλαη δηαθνξεηηθή γηα ηελ θάζε

31 Σξάπεδεο. Ζ πξνκήζεηα πνπ εηζπξάηηνπλ γηα ηε κεζνιάβεζε ηνπο είλαη ε ακνηβή ηνπο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πξνζθέξνπλ. ΗΓΗΩΣΗΚΔ ΔΠΗΣΑΓΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ / ΔΞΟΓΑ ΔΚΓΟΖ ΒΗΒΛΗΑΡΗΟΤ Πάγην Πνζνζηφ Διάρηζην ΔΠΗΣΑΓΩΝ % Έθδνζε βηβιηαξίνπ επηηαγψλ ινγ/κψλ ςεσο (αλά θχιιν ) 1 Έθδνζε πξνηππσκέλσλ ινγ/κψλ ςεσο βηβιηαξίνπ επηηαγψλ 10 Πιεξσκή επηηαγήο Δγλαηίαο άιιεο πφιεο 1,5 ΈΞΟΓΑ ΔΠΗΣΑΓΩΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Αλάθιεζε ηδησηηθήο επηηαγήο stop payment (αλά επηηαγή) Δπηζηξνθή απιήξσηεο θαηάζεζεο επηηαγήο θξάγηζε αθάιππηεο επηηαγήο ζε βάξνο ηνπ εθδφηε (ρξέσζε αλά επηηαγή) Δλερπξίαζε /Δίζπξαμε /Φχιαμε Μεηαρξνλνινγεκέλσλ Δπηηαγψλ (αλά επηηαγή) 1 10 Πεγή: Σηκνιφγην Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Marfin Egnatia Bank

32 ΔΠΗΣΑΓΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ /ΔΞΟΓΑ ΗΓΗΩΣΗΚΔ ΔΠΗΣΑΓΔ Πάγην Πνζνζηφ Υνξήγεζε Βηβιηαξίνπ Δπηηαγψλ (ςεσο θαη Σξερνχκελνο ) ινγ/κφο Καηάζεζε Δπηηαγώλ άιισλ Σξαπεδώλ Μέζσ ΓΖΔ Μέζσ Γξαθείνπ πκςεθηζκνχ Μέζσ Γξαθείνπ πκςεθηζκνχ κε εληνιή πειάηε Αλάθιεζε Δπηηαγήο ζε φια ηα λνκίζκαηα Αλάθιεζε Δπηηαγήο ζε πεξίπησζε δήισζε θινπήο-απψιεηαο φινπ ηνπ θαξλέ 1 αλά θχιιν 1,50 αλά ηεκάρην 30 αλά ηεκάρην 30 αλά ηεκάρην 30 γηα φιν ην θαξλέ Δπηζηξνθή Δπηηαγήο 15 θξάγηζε Δπηηαγήο άιισλ Σξαπεδψλ πνπ δηνδεχνληαη κέζσ ΓΖΔ Πιεξσκή Δπηηαγήο ζε Δπξψ άιισλ Σξαπεδψλ Πιεξσκή Δπηηαγήο έθδνζεο ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ άιιεο πφιεο Πεγή: Σηκνιφγην Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Σξάπεδα Κχπξνπ. 30 Διάρηζην ,

33 ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΔ ΔΠΗΣΑΓΔ (TRAVELLER S CHEQUES) Σαμηδησηηθέο επηηαγέο είλαη πξαθηηθή θαη αζθαιέο κέζν κεηαθνξάο θεθαιαίσλ. Ζ έθδνζε ηνπο γίλεηαη απφ ηηο Σξάπεδεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ηφζν ζε εζληθφ λφκηζκα φζν θαη ζε μέλν λφκηζκα. (Αλαγλσζηάθεο Γ. Καξαδνκίηζε Μ., 2003, ζει. 191). Οη επηηαγέο απηέο είλαη αξηζκεκέλεο, νπφηε, ν δηθαηνχρνο κπνξεί λα ηα εμαηνκηθεχζεη θαη λα εηδνπνηεζεί ζε πεξίπησζε θινπήο ή απψιεηαο ηνπο. Οη εθδφηεο ησλ ηαμηδησηηθψλ επηηαγψλ είλαη επσθειεκέλνη απφ ηε κεγάιε πεξίνδν αησξήζεσο δηφηη απφ ηελ έθδνζε κέρξη ηελ εμφθιεζε ηνπο κεζνιαβεί εκέξεο, φπνπ ην θεθάιαην ηνπο είλαη άηνθν. (Καθνκέιεο Κψζηαο, ζει ). Ζ πιεξσκή ησλ επηηαγψλ γίλεηαη κε ηελ εκθάληζε ηνπο θαη ρσξίο λα ππάξρεη πξνζεζκία εκθάληζεο. Σα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηαμηδησηηθψλ επηηαγψλ είλαη: Γελ αλαγξάθεηαη ζ' απηήλ ν ηφπνο, ε ρξνλνινγία εθδφζεσο αιιά νχηε θαη ν ηφπνο πιεξσκήο, ην πνζφ είλαη πξνθαζνξηζκέλν, ε λνκηκνπνίεζε ηνπ δηθαηνχρνπ ειέγρεηαη κε ηε δηπιή ππνγξαθή εθ κέξνπο ηνπ δηθαηνχρνπ, ν νπνίνο ππνγξάθεη κηα θνξά φηαλ εθδίδεηαη θαη ηνπ παξαδίδεηαη ε επηηαγή θαη άιιε κηα θνξά φηαλ εμνθιείηαη, ψζηε λα είλαη δπλαηφ λα γίλεη αληηπαξαβνιή ησλ δχν ππνγξαθψλ θαη λα απνθεχγνληαη νη πιαζηνγξαθίεο, ν πειάηεο-δηθαηνχρνο θαηαβάιιεη νιφθιεξε ηελ αμία ησλ επηηαγψλ πνπ παξαιακβάλεη απφ ηελ εθδφηξηα Σξάπεδα θαη κπνξεί λα ηηο εμαξγπξψζεη ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκά ηεο ζην εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ. (Θενδψξνπ Ζ. Απνζηνινπνχινπ Ph.D. ζει.68)

34 ΜΔΣΑΥΡΟΝΟΛΟΓΖΜΔΝΔ ΔΠΗΣΑΓΔ Μεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο είλαη εθείλεο πνπ θέξνπλ κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο έθδνζεο, κε απνηέιεζκα λα αθίζηαληαη απφ ην ξφιν ηνπο σο κέζσ πιεξσκήο θαη λα ιεηηνπξγνχλ σο κέζνλ πίζηεο. ηαλ κία κεηαρξνλνινγεκέλε επηηαγή εκθαλίδεηαη γηα πιεξσκή, ε Σξάπεδα δε δηθαηνχηαη λα αξλεζεί ηε δηαπξαγκάηεπζή ηεο θαη εθφζνλ, ν θνκηζηήο επηκέλεη ζηελ πιεξσκή ηεο. Ζ κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία ηεο δελ ιακβάλεηαη ππφςε, δηφηη σο κέζνλ πιεξσκήο ζεσξείηαη φηη είλαη πιεξσηέα "ελ φςεη θαη επί ηε εκθαλίζεη", αλ ν ινγαξηαζκφο ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ ζχξεηαη ε επηηαγή δηαζέηεη επαξθέο ππφινηπν γηα ηελ πιεξσκή ηεο, ε Σξάπεδα πιεξψλεη ηελ επηηαγή, ελψ αλ ν ινγαξηαζκφο δελ δηαζέηεη επαξθέο δηαζέζηκν ππφινηπν ε Σξάπεδα δελ πιεξψλεη θαη ζθξαγίδεη ηελ επηηαγή. (Αλαγλσζηάθεο Γ. Καξαδνκίηζε Μ., 2003, ζει.194). ηε κεηαρξνλνινγεκέλε επηηαγή ε εκεξνκελία εκθάληζεο είλαη ε 8 ε κέξα, εθηείλεηαη ζε δηάζηεκα πνπ ε έλαξμή ηνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ παίξλεη ζηελ θαηνρή ηνπ ν ιήπηεο. (ηελεκαρίηεο Κ., 1999, ζει. 68). Οπφηε νη κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο ζηεξίδνληαη ζε ζπκθσλίεο πνπ δελ είλαη λνκηθά δεζκεπηηθέο, αιιά ιεηηνπξγνχλ δηφηη ν ιήπηεο απνδερφκελνο ηελ πιεξσκή ηνπ κε κεηαρξνλνινγεκέλε επηηαγή γλσξίδνληαο φηη ζην κεηαμχ δηάζηεκα (δει. κεηαμχ παξαιαβήο ηεο επηηαγήο θαη αλαγξαθφκελεο κειινληηθήο εκεξνκελίαο έθδνζήο ηεο) ζα ππάξρεη αδπλακία πιεξσκήο θαη πξνζβιέπεη ζ'απηήλ θαηά ηελ αλαγξαθφκελε εκεξνκελία, νπφηε είηε ζα εηζπξάμεη ηελ επηηαγή είηε αλ είλαη αθάιππηε ζα ηε ζθξαγίζεη. (ηελεκαρίηεο Κ., 1999, ζει. 69). ηελ Διιάδα (κφλν) ε Μεηαρξνλνινγεκέλεο Δπηηαγέο απφ κέζν δηαθίλεζεο ρξεκάησλ κεηεηξάπε ζε κέζν παξνρήο πίζηεο

35 Πξνκήζεηα ηεο Μεζνιαβήηξηαο Σξάπεδαο ΔΠΗΣΑΓΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΣΑΥΡΟΝΟΛΟΓΖΜΔΝΔ Πάγην Καηάζεζε κεηαρξνλνινγεκέλεο Δπηηαγήο Μέζσ ΓΖΔ Μέζσ Γξαθείνπ πκςεθηζκνχ Δπηζηξνθή /Αληηθαηάζηαζε κεηαρξνλνινγεκέλεο Δπηηαγήο πξηλ ηελ ιήμεο ηεο θξάγηζε ηεο Δπηηαγήο Παξάηαζε Δπηηαγήο Δπαλαθαηάζεζε Αθάιππηεο Δπηηαγήο 1,50 αλά ηεκάρην 3 αλά ηεκάρην 25 αλά ηεκάρην 30 αλά ηεκάρην 22 αλά ηεκάρην 15 αλά ηεκάρην Πεγή: Σηκνιφγην Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Σξάπεδα Κχπξνπ

36 ΓΗΓΡΑΜΜΔ ΔΠΗΣΑΓΔ Γίγξακκεο επηηαγέο είλαη νη επηηαγέο πνπ θέξνπλ δχν πιάγηεο γξακκέο ζηε κπξνζηηλή φςε ηεο επηηαγήο. Ζ δηγξάκκηζε γίλεηαη απφ ηνλ εθδφηε ή ηνλ ηειεπηαίν θνκηζηή κε ζηφρν λα πξνζηαηεχζεη απηνχο ππέξ ησλ νπνίσλ γίλεηαη θαη γηα ην ιφγν απηφ λα ζηακαηήζεη ε θπθινθνξία, δεδνκέλνπ φηη ν πιεξσηήο ππνρξεψλεηαη λα πιεξψζεη κφλνλ εθείλνλ ηνλ νπνίν αθνξά ε δηγξάκκηζε. (Αλαγλσζηάθεο Γ. Καξαδνκίηζε Μ., 2003, ζει 191). Τπάξρνπ δύν εηδώλ δίγξακκσλ επηηαγώλ: επηηαγέο κε γεληθή δηγξάκκηζε, φηαλ αλάκεζα ζηηο δχν πιάγηεο γξακκέο δελ αλαθέξεηαη φλνκα, κε απνηέιεζκα ν πιεξσηήο λα δεζκεχεηαη λα πιεξψζεη κφλν ην ζπγθεθξηκέλν δηθαηνχρν ή θνκηζηή ζχκθσλα κε επηζπκία ηνπ ή επηζπκία ηνπ εθδφηε, επηηαγέο κε εηδηθή δηγξάκκηζε, φηαλ αλάκεζα ζηηο δχν πιάγηεο γξακκέο αλαθέξεηαη φλνκα ζπγθεθξηκέλεο ηξάπεδαο ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα γίλεη ε πιεξσκή ή κέζσ απηήο ζα πηζησζεί ν ινγαξηαζκφο ηνπ πειάηε ηεο. (Αλαγλσζηάθεο Γ. Καξαδνκίηζε Μ., 2003, ζει 191). Δπηηαγέο κε γεληθή δηγξάκκηζε είλαη δπλαηφλ λα κεηαβηβαζηνχλ θαη λα πιεξσζεί ν ηειεπηαίνο θνκηζηήο απφ ηελ πιεξψηξηα ηξάπεδα, κε θξηηήξην φηη είλαη γλσζηφο απφ ζπλεξγαζία, γεγνλφο πνπ δηαζθαιίδεη ηε ζπλαιιαγή. Δλψ απηφ δελ επηηξέπεηαη ζηηο επηηαγέο κε ηελ εηδηθή δηγξάκκηζε, πνπ είλαη απνιχησο δεζκεπηηθή γηα ηελ πιεξψηξηα ηξάπεδα, θαζψο ζα πξέπεη λα πηζηψζεη ην ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε ηεο, ζηνλ νπνίν θαη αλαθέξεηαη ε δηγξάκκηζε. (Αλαγλσζηάθεο Γ. Καξαδνκίηζε Μ., 2003, ζει 192)

37 2.2. ΔΝΣΟΛΔ Γεληθά Ζ εληνιή είλαη κέζν κεηαθνξάο ρξεκάησλ απφ ηφπν ζε ηφπν θαη απφ πξφζσπν ζε πξφζσπν κέζα ζηελ επηθξάηεηα κηαο ρψξαο ή ζην εμσηεξηθφ. Ζ Σξάπεδα κε ηελ κεζνιάβεζε ηεο κεηαθέξεη κε ειεθηξνληθή κνξθή ηα ρξήκαηα κέζσ ηνπ δηθηχνπ on-line κε άκεζε πιεξσκή εκβάζκαηνο απφ νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα κε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα θαη αμηνπηζηία, απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο απψιεηαο θαη θινπήο (ηελεκαρίηεο Κ., 1997, 14.1). Ζ εληνιή πιεξσκήο γίλεηαη κε ειεθηξνληθή κεηαθνξά πνζνχ θαη φρη κε θπζηθή δηαθίλεζε ρξήκαηνο Έθδνζε Δληνιήο Ο πειάηεο δειψλεη πιήξε ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ (φλνκα, ΑΦΜ, δηεχζπλζε, ηειέθσλν θα) θαη ηπρφλ φξνπο πιεξσκήο (π.ρ. επί εμφθιεζε ζπλαιιαγκαηηθήο ή επηηαγψλ ή επίδεημε ηηκνινγίνπ θιπ.). Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Δ.Δ. ππνρξεψλεη ηε ρξήζε ηνπ IBAN (International Bank Account Number) ην νπνίν είλαη 27ςεθηνο αιθαξηζκεηηθφο ζπλδπαζκφο θαη είλαη αλαγλσξίζηκνο απφ φιεο ηηο Σξάπεδεο. Έηζη, ε εληνιή κπνξεί λα επεμεξγαζηεί απφ ηα θεληξηθά ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ ρσξίο αλζξψπηλε παξέκβαζε θαη έηζη απμάλεηαη ε ηαρχηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο. Γη απηφ θαη έρεη επηθξαηήζεη ζηα Δπξσπατθά Σξαπεδηθά πζηήκαηα ν φξνο STP (Straight Through Processing) δειαδή απηφκαηε επεμεξγαζία θαη πίζησζε ρξεκάησλ ζην ινγαξηαζκφ

38 Πιεξσκή ηεο Δληνιήο Γηα λα πιεξσζεί κηα εληνιή ζα πξέπεη ε Σξάπεδα λα ηππψζεη ηηο απαξαίηεηεο θαηαζηάζεηο φπνπ ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηνπ εληνιέα θαη ηνπ απνδέθηε φπσο ηνλ αξηζκφ ηεο εληνιήο, ην πνζφ, ην φλνκα ηνπ εληνιέα θαη ηνπ απνδέθηε, ηελ εκεξνκελία έθδνζεο θαη ηηο ηπρφλ παξαηεξήζεηο. Ο δηθαηνχρνο πηζηνπνηψληαο ηα απαξαίηεηα ηνπ ζηνηρεία κπνξεί λα πιεξσζεί απφ ην ηακείν ηνπ θαηαζηήκαηνο αθνχ έρεη δνζεί έγθξηζε πιεξσκήο. ηελ Διιάδα ε θίλεζε θεθαιαίσλ ζε Δπξψ κεηαμχ ησλ Σξαπεδψλ κεζνιαβεί ε Σξάπεδα Διιάδνο κε ην δηαηξαπεδηθφ ζχζηεκα ΔΡΜΖ, ελψ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. κεζνιαβνχλ ηα Δπξσπατθά ζπζηήκαηα πιεξσκήο TARGET θαη EBA. Αλ ε εληνιή είλαη ζε μέλν λφκηζκα (π.ρ. δνιάξηα Ζ.Π.Α., Γίελ Ηαπσλίαο θιπ.) απφ κία Σξάπεδα ζε άιιε είηε εληφο Διιάδνο είηε ζε νπνηαδήπνηε ρψξα ηνπ θφζκνπ ε ειεθηξνληθή δηαθίλεζε πνζνχ γίλεηαη κέζσ Αληαπνθξηηή. Κάζε Σξάπεδα ηεξεί ινγαξηαζκφ ζε θάζε μέλν λφκηζκα ζε δηάθνξεο Σξάπεδεο ηνπ θφζκνπ π.ρ. θάπνηα Διιεληθή Σξάπεδα ηεξεί ινγαξηαζκφ ζε Γίελ ζε κία Ηαπσληθή Σξάπεδα πνπ είλαη αληαπνθξίηξηα έηζη ψζηε φηαλ ρξεηαζηεί λα ζηείιεη Γίελ ζε θάπνηα ρψξα (εθηφο Ηαπσλίαο) ρξεζηκνπνηεί ηελ αληαπνθξίηξηα γηα ηελ δηαθηλήζεη ηα Γίελ πξνο ηελ Σξάπεδα ιήςεο ηεο εληνιήο. ε απηή ηελ πεξίπησζε βέβαηα, απμάλνληαη ηα έμνδα δηφηη θαη νη ηξεηο (3) Σξάπεδεο (Σξάπεδα πνπ ζηέιλεη ηε εληνιή, Αληαπνθξίηξηα Σξάπεδα θαη Σξάπεδα ιήςεο ηεο εληνιήο) ρξεψλνπλ ηηο πξνκήζεηεο ηνπο

39 Πξνκήζεηα ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ Μεζνιάβεζε ηεο Ζ πξνκήζεηα πνπ εηζπξάηηεη ε θάζε Σξάπεδα γηα ηελ κεζνιάβεζε ηεο ζηελ έθδνζε θαη ζηε πιεξσκή ηνπ εκβάζκαηνο είλαη ε ακνηβή ηεο. Ζ Σξάπεδα γηα ηελ κεζνιάβεζε ηεο ζηε θίλεζε θεθαιαίσλ έρεη σο ακνηβή ηελ πξνκήζεηα πνπ ππάξρεη ζε φιεο ηηο εληνιέο θαη πνπ είλαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο εληνιήο αιιά κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί αλ απηή ε πξνκήζεηα ζα πιεξσζεί απφ ηνλ εληνιέα, ηνλ δηθαηνχρν ή θαη απφ ηνπο δχν. ε πεξίπησζε αθχξσζεο ηεο εληνιήο ε πξνκήζεηα δελ επηζηξέθεηαη. ΚΗΝΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ / ΈΞΟΓΑ ΔΝΣΟΛΔ Πάγην Πνζνζηφ % Διάρηζην Μέγηζην ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΔ ΔΝΣΟΛΔ (BEN, SHA) Δθηέιεζε εηζεξρφκελεο εληνιήο ζε πίζησζε ινγ/κνπ έσο ηνπ πνζνχ 12,500 ή ηζφηηκν Γηα πνζφ απφ ,01 έσο 50, Γηα πνζφ απφ ,01 θαη άλσ 15 Δθηέιεζε εληνιήο έλαληη κεηξεηψλ 0, ΔΞΔΡΥΟΜΔΝΔ ΔΝΣΟΛΔ Γηαθαηαζηεκαηηθέο Έθδνζε Μαδηθψλ εληνιψλ πιεξσκήο πξνο ηξίηνπο ζε πίζησζε ινγαξηαζκψλ πνπ ηεξνχλ ζηελ Δγλαηία Σξάπεδα / αλά πιεξσκή 3 0,6 Έθδνζε Δληνιήο κε ρξέσζε ινγαξηαζκνχ -0- Έθδνζε Δληνιήο έλαληη κεηξεηψλ 0, ΜΔΩ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ Έθδνζε εληνιήο πιεξσκήο έσο 12,500 / αλά ζπλαιιαγή 1,5-39 -

40 Έθδνζε εληνιήο πιεξσκήο άλσ ηνπ πνζνχ ησλ 12,500 Έθδνζε Μαδηθψλ εληνιψλ πιεξσκήο / αλά ζπλαιιαγή ΜΔΩ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ Έθδνζε κεηαθνξάο εληφο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε κέρξη ην πνζφ ησλ 12,500 Έθδνζε εληνιήο πιεξσκήο ζε Δπξψ ή πλάιιαγκα ΜΔΩ MARFIN EGNATIA LINE DIAS TRANSFER απφ 1,000-6, ,8 ΑΚΤΡΩΖ / ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΔΝΣΟΛΖ 15 Πεγή: Σηκνιφγην Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Marfin Egnatia Bank 12 0, ΚΗΝΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΔΜΒΑΜΑΣΑ ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΑ ΔΜΒΑΜΑΣΑ Δηζεξρφκελα εκβάζκαηα ζε θαη Ξ.Ν. ζε πίζησζε ινγ/κνπ Γηα πνζφ έσο 50 Απφ (ηζφπνζνπ) Απφ Πάγην 4 (αλά έκβαζ κα) 6 (αλά έκβαζ κα) Απφ θαη άλσ 12 (αλά έκβαζ κα) Δκβάζκαηα ζε θαη Ξ.Ν. κε πιεξσκή ζηα ηακεία καο Φνηηεηηθά εκβάζκαηα απφ Κχπξν 1 (αλά έκβαζ κα) ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ / ΔΞΟΓΑ Πνζνζηφ % Διάρηζην Μέγηζην 1,

41 Δπηζηξνθή εκβάζκαηνο Έσο ηηο * Άλσ ησλ * Σξνπνπνίεζε εκβάζκαηνο 15 ΚΗΝΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΔΜΒΑΜΑΣΑ ΔΞΔΡΥΟΜΔΝΑ ΔΜΒΑΜΑΣΑ Έθδνζε εληνιήο ζε Δληφο ηεο Δπξσδψλεο Γηα STP εληνιήο κέρξη Πιεξνθνξίεο απφ ην αξρείν INVESTIGATION Πάγην 30 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ / ΔΞΟΓΑ Πνζνζηφ % Διάρηζην Μέγηζην Γηα STP απφ Γηα STP άλσ ησλ Δθηφο Δπξσδψλεο Έθδνζε εληνιήο ζε Ξ.Ν Έθδνζε NON STP εληνιψλ 10 Σξνπνπνίεζε εληνιήο 25 * Αθχξσζε εληνιήο 40 * Δπηβεβαίσζε εληνιήο 15 * Πεγή: Σηκνιφγην Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Σξάπεδα Κχπξνπ. * Δίλαη ελζσκαησκέλα ηα έμνδα SWIFT

42 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 3. ΔΓΓΤΖΣΗΚΔ ΔΠΗΣΟΛΔ 3.1. Γεληθά Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή είλαη έγγξαθν πνπ απεπζχλεηαη ζε ηξίηα πξφζσπα κε ηελ νπνία ε Σξάπεδα εγγπάηαη πξνο απηνχο ηε θεξεγγπφηεηα ηνπ πειάηε ηεο (Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο εζσηεξηθνχ εμσηεξηθνχ, ζει. 9). Ζ εξγαζία απηή έρεη ζεκαληηθέο σθέιεηεο γηα ηελ Σξάπεδα ρσξίο ηελ εθηακίεπζε θεθαιαίνπ. (Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο εζσηεξηθνχ εμσηεξηθνχ, ζει. 41). Έηζη ε Σξάπεδα κε ηελ κεζνιάβεζε ηεο θαιχπηεη ηηο ζπλαιιαγέο απηέο κε ηελ έθδνζε ησλ Δ/Δ. Ζ εγγχεζε ξπζκίδεηαη λνκνζεηηθά απφ ηνλ αζηηθφ θψδηθα, ρνξεγείηαη πάληα εγγξάθσο αιιηψο είλαη άθπξε, παξέρεη αζθάιεηα πιεξσκήο απφ ηνλ πξσηνθεηιέηε αθφκε κε ηελ εγγχεζε αλαιακβάλεηαη ν θίλδπλνο ν νπνίνο έρεη ζπγθεθξηκέλε έθηαζε Καηεγνξίεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο Δ/Δ ζηεξίδεηαη ζηνλ θίλδπλν πνπ εκπεξηέρεη ε αλάιεςε ηεο εγγχεζεο θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο θαη ησλ ιακβαλφκελσλ εμαζθαιίζεσλ. Οη θαηεγνξίεο Δ/Δ είλαη: I. πκκεηνρήο II. Οπζηαζηηθνχ θηλδχλνπ (θαιή εθηέιεζε) III. Οπζηαζηηθνχ θηλδχλνπ (πιεξσκήο πνζνχ)

43 πκκεηνρήο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ζπκκεηνρήο είλαη εθείλεο πνπ εθδίδνληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα, γηα πξνκήζεηα εηδψλ ή δηεθπεξαίσζε θάπνηνπ έξγνπ. απηή ηε εγγπεηηθή επηζηνιή νη ζπκβαιιφκελνη δελ έξρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζε ζπκθσλία γηα ηνπο φξνπο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε Δ/Δ. (Δκκαλνπήι Η. αθέιιε, 1993, ζει. 715). Ζ δηάξθεηα ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο είλαη ηξεηο (3) κήλεο εθηφο αλ πάξεη παξάηαζε ζε πεξίπησζε κε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κέζα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία. Ζ εθδφηξία Σξάπεδα ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα εθηηκήζεη ηηο πηζαλέο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ηεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθδίδεη Δ/Δ άιιεο θαηεγνξίαο ψζηε λα κελ έρεη θαλέλα πξφβιεκά κεηά ηελ αλάζεζε ησλ έξγσλ ζηνλ πειάηε ηεο. Έηζη ν θίλδπλνο πνπ αλαιακβάλεη ε Σξάπεδα θαηά ηελ έθδνζε δελ είλαη κεγάινο δηφηη ζε θάζε δηαγσληζκφ ν αξηζκφο ησλ δηαγσληδφκελσλ είλαη κεγάινο φπνπ ν έλαο απ απηνχο πεηπραίλεη ηνλ ζθνπφ ηνπ, νπφηε είλαη δχζθνια ν δηαγσληδφκελνο λα κελ ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε εθηέιεζεο εξγαζίαο. (Αλαγλσζηάθεο Γ. Καξαδνκίηζε Μ., 2002, ζει ) Οπζηαζηηθνύ θηλδύλνπ ( θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο ) απηή ηε θαηεγνξία εληάζζνληαη θαη άιιεο Δ/Δ γηα ηηο νπνίεο ε ηξάπεδα αλαιακβάλεη νπζηαζηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ έθδνζε ηνπο. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο είλαη απηέο πνπ εθδίδνληαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζπκθσληψλ θαη γεληθά ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ κηαο ζχκβαζεο. (Δκκαλνπήι Η. αθέιιε, 2000, ζει. 205). Ζ Δγγπήηξηα Σξάπεδα αθνχ εθδψζεη ηελ Δ/Δ ζα κπνξεί λα εγγπεζεί γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ αλέιαβε θαη ππέγξαςε ν πειάηεο ηεο. Ζ δηάξθεηα ηεο είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ή πξνκήζεηα

44 Οπζηαζηηθό θίλδπλν Δ/Δ Πξνθαηαβνιήο: Ο ζπλαιιαζζφκελνο πνπ αλέιαβε ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ εηζπξάηηεη σο πξνθαηαβνιή έλα κέξνο ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ην έξγν πνπ ηνπ αλαηέζεθε. Ζ πξνκήζεηα σο πξνθαηαβνιή κπνξεί λα θηάζεη σο 50% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ε νπνία κεηψλεηαη φηαλ παξαδίδεηαη έλα ηκήκα ή φιν ην έξγν γηα ηελ νπνία έρεη εηζπξάμεη ηελ πξνκήζεηα. Δ/Δ Παξαθξάηεζεο Πνζνζηνύ: Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο παξαθξάηεζεο πνζνζηνχ είλαη απηέο πνπ κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ν θχξηνο ηνπ νπνίνπ παξαθξαηά έλα κέξνο ηεο νθεηιήο ηνπ γηα κεηέπεηηα έμνδα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. Ζ δηάξθεηα ηεο είλαη θαηά ηξεηο (3) κήλεο κεγαιχηεξε απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν. (Αλαγλσζηάθεο Γ. Καξαδνκίηζε Μ., 2002, ζει. 266). Δ/Δ Πιεξσκήο: Ζ εγγπήηξηα ηξάπεδα ζ απηήλ ηελ πεξίπησζε θαιχπηεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πειάηε ηεο απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο (φπσο ηεισλεία θαη ηελ Σξάπεδα Διιάδαο γηα ηελ θάιπςε δηάθνξσλ δαζκψλ) (Δκκαλνπήι Η. αθέιιε, 1993, ζει. 715). Έηζη ζε πεξίπησζε πνπ νη νθεηιέο ηνπ πειάηε καο πιεξψλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηφηε θαη ην πνζφ ηεο πιεξσκήο ζα πξνζαπμάλεηαη κε ηνπο ηφθνπ ππεξεκεξίαο Έθδνζε Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Γηα ηελ έθδνζε Δ/Δ ζα πξέπεη ν πειάηεο λα πξνζθνκίζεη ζηελ Σξάπεδα ηελ αίηεζε έθδνζεο ηεο Δ/Δ, φπνπ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη φια ηα ηππηθά θαη απαξαίηεηα ζηνηρεία, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο, ηελ θεξεγγπφηεηα ηεο, ηα φξηα ρξεκαηνδφηεζεο, ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο, ηνλ ζθνπφ έθδνζεο θαη ην χςνο ηεο Δ/Δ. Δπίζεο αλ ε ζπγθεθξηκέλε Σξάπεδα έρεη ηελ επρέξεηα λα εθδψζεη ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή

45 Οη δηθαηνχρνη ηεο Δ/Δ κπνξεί λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα νη νπνίνη ππνγξάθνπλ ηελ ζχκβαζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο, φπσο, ν εληνιέαο, ν ζπλεληνιέαο θαη ν εγγπεηήο αλ ππάξρεη. Έπεηηα ππνινγίδεηαη θαη εηζπξάηηεηαη ε αλάινγε πξνκήζεηα. (Αλαγλσζηάθεο Γ. Καξαδνκίηζε Μ., 2002, ζει. 267). ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ή παξάηαζεο Δ/Δ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλαίλεζε θαη απνδνρή ηνπ εληνιέα θαη ηνπ ιήπηε. Γηα ηελ αθχξσζε ηεο δελ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θακία εθθξεκφηεηα θαη ε αθχξσζε γίλεηαη κε ηε ζθξαγίδα άθπξν πάλσ ζηε ζχκβαζε (Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο εζσηεξηθνχ εμσηεξηθνχ, ζει ) Κάιπκκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Ζ Σξάπεδα πξνζπαζεί λα ιακβάλεη εμαζθαιίζεηο νη νπνίεο λα είλαη γξήγνξα ξεπζηνπνηήζηκνη θαη απνηειεζκαηηθνί ζε πεξίπησζε πιεξσκήο ηεο Δ/Δ. Δπηδίσμε ηεο Σξάπεδαο είλαη λα αλαιάβεη ν πειάηεο φιν ή έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ θηλδχλνπ αιιά απηφ εμαξηάηαη απφ ηνλ πειάηε, νπφηε ζα έρεη θαη αλάινγε αληηκεηψπηζε. Δμαζθαιίζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ ηξάπεδα θαηά ηελ έθδνζε είλαη: Κάιπκκα κε κεηξεηά Ζ θάιπςε κηαο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο γίλεηαη ηζφπνζα ή έλα πνζνζηφ ηεο φπνπ, ν θαηαζέηεο είλαη ν εληνιέαο θαη θαηαζέηεηαη ζπλήζσο ζην ινγαξηαζκφ ηνπ θαη ελερπξηάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ πεξίπησζε ηεο πηψρεπζεο (Δκκαλνπήι Η. αθέιιε, 2000, ζει. 206). Σν επηηφθην ζηε πεξίπησζε ηνπ

46 θαιχκκαηνο κε κεηξεηά είλαη δηαπξαγκαηεχζηκν θαη εμαξηάηαη απφ Σξάπεδα ζε Σξάπεδα Δγγύεζε θεξέγγπωλ αηόκωλ ή εηαηξεηώλ I. Πξνζσπηθή Δγγύεζε γηα ηελ θεξεγγπόηεηα ησλ αηόκσλ: απηή ηε πεξίπησζε ν εγγπεηήο επζχλεηαη εηο νινθιήξνπ απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο αλαιακβάλνληαο ηνλ ηπρφλ θίλδπλν πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη. Ο εγγπεηήο κπνξεί λα είλαη θπζηθφ πξφζσπν, νκφξξπζκν κέινο κηαο Ο.Δ. νκφξξπζκν θαη εηεξφξξπζκν κέινο ηεο Δ.Δ. αιιά θαη απφ θχξηνπο ή άιινπο θνξείο κηαο Α.Δ. ή Δ.Π.Δ. εηαηξείαο (Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο εζσηεξηθνχ εμσηεξηθνχ, ζει. 50 ). II. Δγγύεζε Δηαηξείαο: Απηή ηε πεξίπησζε εγγχεζεο ηε ζπλαληάκε θπξίσο απφ κεηξηθή ζε ζπγαηξηθή ηεο επηρείξεζε. Γηα λα γίλεη εγγπεηήο κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ειέγμεη αλ απηφ ηελ ζπκθέξεη, αλ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο, αλ είλαη ππνγεγξακκέλε ε εγγπεηηθή ζχκβαζε θαη θπξίσο λα γλσξίδεη θαιά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη φρη κφλν γηα ηελ νπνία πξφθεηηαη λα εγγπεζεί (Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο εζσηεξηθνχ εμσηεξηθνχ, ζει. 51) πλεληνιέαο ( έλαληη ηεο Σξάπεδαο ) Καηά ηελ έθδνζε Δ/Δ αληί ηνλ εγγπεηή κπνξεί λα ππάξρεη ν ζπλεληνιέαο ν νπνίνο επζχλεηαη εμ νινθιήξνπ απέλαληη ζηε Σξάπεδα (Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο εζσηεξηθνχ εμσηεξηθνχ, ζει. 51 ) Δλέρπξν θαηάζεζεο Γηα λα είλαη ε ελερπξίαζε θαηάζεζεο εμαζθαιηζκέλε γηα ηελ Σξάπεδα ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζχκβαζε κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ δηθαηνχρνπ, λα ππάξρεη ινγαξηαζκφο κφλν ζην φλνκα ηνπ πειάηε ζηε ζπγθεθξηκέλε Σξάπεδα θαη λα κελ έρεη ζην φλνκα ηνπ άιιε ελερπξίαζε, εθρψξεζε, θαηάζρεζε ή άιιε νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε πξνο ηξίηνπο (Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο εζσηεξηθνχ εμσηεξηθνχ, ζει )

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο

ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο 1. Ση αιιάδεη κε ηελ λέα Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015); Απφ ηε Δεπηέξα, 20 Ινπιίνπ 2015, θαηαξγείηαη ε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

12(Ι) ηνπ πλνπηηθφο ηίηινο. Δξκελεία. 81(Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ Δπηβνιή Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ.

12(Ι) ηνπ πλνπηηθφο ηίηινο. Δξκελεία. 81(Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ Δπηβνιή Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ. 53 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 20/2014 Απ. 4750, 17.1.2014 Απιθμόρ 20 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γηάηαγκα δπλάκεη ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΑΔ Θ Ο ΟΡΩΝ Π Ω ΛΗΗ ΑΚ Θ Ν Η Σ Ω Ν - ΚΘ Ν ΗΣΩΝ

ΦΤΛΛΑΔ Θ Ο ΟΡΩΝ Π Ω ΛΗΗ ΑΚ Θ Ν Η Σ Ω Ν - ΚΘ Ν ΗΣΩΝ Δ Θ Ο Θ Κ Η Η Δ Θ Ε Τ Θ Τ Ν Η Π Ε Ρ Θ Ο Τ Θ Α Σ Η Σ Ρ Α Π Ε Ζ Α ΦΤΛΛΑΔ Θ Ο ΟΡΩΝ Π Ω ΛΗΗ ΑΚ Θ Ν Η Σ Ω Ν - ΚΘ Ν ΗΣΩΝ Η ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε., δηελεξγεί Γεκφζηνπο Γηαγσληζκνχο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο. e - banking

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο. e - banking ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο e - banking Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Ενπκπνπιίδε Βαζίιεην Απφ ηνλ πνπδαζηή ΣΗΟΤΡΑ ΖΡΑΚΛΖ (Καξαζενδσξή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου Αζήλαη, 27.9.2015 ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου Σχκθσλα κε ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ζην εμήο ΠΝΠ) κε εκεξνκελία 18 Ινπιίνπ 2015 (ΦΔΚ Α 84/18.7.2015),

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Ζ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή (internet banking) ηελ Διιάδα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Ζ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή (internet banking) ηελ Διιάδα ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Ζ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή (internet banking) ηελ Διιάδα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηεο ΑΝΑΣΑΗΑ Κ. ΠΑΡΑΗΓΟΤ AEM: 1131 ΔΗΖΓΖΣΖ: θ. Α. ΠΟΜΠΟΡΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονική Σραπεζική (E-banking)»

«Ηλεκτρονική Σραπεζική (E-banking)» ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Ηλεκτρονική Σραπεζική (E-banking)» Υοιτήτρια: Κατσαμάγκα Αλεξάνδρα Α.Μ. 2441 Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Δνκέο Επαλάιεςεο - Άιπηεο αζθήζεηο. 1. Να ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ γηα ηα παξαθάησ ηκήκαηα αιγνξίζκσλ. Τί ζα εθηππσζεί ηειηθά;

Δνκέο Επαλάιεςεο - Άιπηεο αζθήζεηο. 1. Να ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ γηα ηα παξαθάησ ηκήκαηα αιγνξίζκσλ. Τί ζα εθηππσζεί ηειηθά; Δνκέο Επαλάιεςεο - Άιπηεο αζθήζεηο 1. Να ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ γηα ηα παξαθάησ ηκήκαηα αιγνξίζκσλ. Τί ζα εθηππσζεί β -5 Όζν β

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Άζκηζη 1 Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Ηαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ζαλνπαξίνπ 20Φ1 εθηειέζηεθε ε παξαγγειία Νν. 125, ε νπνία αθνξνύζε ηελ θαηαζθεπή 40 θαξεθιώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα