ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 26532240000"

Transcript

1 ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2015) Σύμφωνα μετο άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 1

2 Περιεχόμενα Ι. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ... 4 Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 6 Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης...14 Α.Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Β. Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Ε. Κατάσταση Ταμειακών Ροών (έμμεση μέθοδος) Επιλεγμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις Γενικές πληροφορίες Φύση Δραστηριοτήτων Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η εταιρεία Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Πληροφόρηση κατά τομέα Ενσώματα πάγια Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα Μετοχικό κεφάλαιο Δανεισμός Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος Παροχές στο προσωπικό Προβλέψεις Αναγνώριση εσόδων Διανομή μερισμάτων Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου-παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Kρατικές Επιχορηγήσεις Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Προκαταβολές Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο και κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία (Ν. 2112/20) Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Εμπορικοί και άλλοι Πιστωτές Δάνεια Τραπεζών(Βραχυπρόθεσμα) Δάνεια Τραπεζών(Μακροπρόθεσμα)

3 19. Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Έσοδα Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές Τρίτων & Παροχές Τρίτων Λοιπά Έξοδα Αλλα λειτουργικά έσοδα/έξοδα Αποσβέσεις Χρηματοοικονομικό κόστος καθαρό Φόρος εισοδήματος Κέρδη κατά μετοχή Ενδεχόμενα Δεσμεύσεις Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Αναλυτικές λογιστικές εκτιμήσεις Μεταγενέστερα του Ισολογισμού γεγονότα Στοιχεία και Πληροφορίες Διαδικτυακός τόπος ανάρτησης της Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

4 ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε 10238/06/Β/86/56 - Γ.Ε.ΜΗ : Ι. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) Οι συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομικές έκθεση, για την περίοδο 01/01/ /06/2015, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΥΙΟΙ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.» την και έχει δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση και στον διαδικτυακό χώρο του Χ.Α., όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς τους. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιημένα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας και του Ομίλου, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και ταμιακών ροών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Θωμάς Χατζηκρανιώτης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΥΙΟΙ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 4

5 Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν.3556/2007, όπως ισχύει) Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπο την ως άνω ιδιότητα μας και ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε, κατά τα υπό του νόμου επιτασσόμενα, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: 1). Οι εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου 2015 έως την 30 η Ιουνίου 2015, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 5 του Νόμου 3556/ ). Η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 5 του Νόμου 3556/2007. Τύρναβος, 28 Αυγούστου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΙΝΑ Θ.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ Θ.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ 5

6 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΠΧΠ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ) Με βάση τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 και τις επ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας υποβάλλουμε την παρούσα Εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορά την χρονική περίοδο του Α εξαμήνου της τρέχουσας περιόδου 2015 ( ). Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο συνοπτικό, πλην όμως ουσιαστικό όλες τις σημαντικές επιμέρους θεαματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με βάση το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά τον νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την δραστηριότητα κατά τη εν λόγω χρονική περίοδο της Εταιρείας ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 1. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ Αναλυτικά ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο Α Εξάμηνο του 2015 σε 1.820,35 χιλ. έναντι 2.014,72 αντίστοιχα στο Α Εξάμηνο του 2014, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,65%. Επισημαίνεται επίσης ότι για τις ποσότητες πώλησης αλεύρων στα αντίστοιχα εξάμηνα 2015 και 2014, είχαμε μείωση κατά 6,30%. Επίσης τα λοιπά έσοδα εκμετάλευσης κυμαίνονται στα ίδια περίπου επίπεδα. Το κόστος αναλώσεως των πρώτων υλών για το Α Εξάμηνο του 2015 ανήλθε σε 1.262,58 χιλ. έναντι 1.368,89 χιλ. στο Α Εξάμηνο του 2014, παρουσιάζοντας μείωση κατά 8%. Η μείωση αυτή του κόστους αναλώσεως των πρώτων υλών, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μείωση των ποσοτήτων αναλώσεως σίτου, καθώς επίσης και στην μείωση της τιμής αγορών των σιτηρών. Η εξέλιξη του δείκτη αποτελέσματα εκμετάλλευσης προς πωλήσεις παρουσιάζει βελτίωση, καθώς ανήλθε αρνητικά (ζημίες) στο Α Εξάμηνο του 2015 σε 17,24%, έναντι αρνητικά (ζημίες) 18,45% στο Α Εξάμηνο του Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην ελαφρά βελτίωση του περιθωρίου μικτού κέρδους, το οποίο εντούτοις παραμένει αρνητικό λόγω της επιβάρυνσης των σταθερών μη μεταβλητών εξόδων, σε καθεστώς λειτουργίας μειωμένης παραγωγικότητας, που επιφέρει ως συνέπεια την αύξηση του κόστους πωληθέντων των προϊόντων μας. Επίσης εδώ θέλουμε να επισημάνουμε ότι δεν ήταν εφικτή ανάλογη αύξηση των τιμών πώλησης των αλεύρων, λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού της αγοράς και της γενικότερης οικονομικής κρίσης. 6

7 Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού ανήλθαν για το Α Εξάμηνο του 2015 σε 368,11 χιλ., ενώ για το Α Εξάμηνο του 2014 σε 430,41 χιλ. Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσιάζουν μειωτική τάση, η οποία οφείλεται στην ανακατανομή του προσωπικού κυρίως πωλητών αλεύρων. Οι αμοιβές τρίτων και παροχές τρίτων ανήλθαν για το Α Εξάμηνο του 2015 σε 183,26 χιλ., ενώ για το Α Εξάμηνο του 2014 σε 180,73 χιλ. Οι αμοιβές τρίτων και τα έξοδα τρίτων, αυξήθηκαν σε σχέση με τα περσινά επίπεδα. Τα διάφορα έξοδα τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως τα έξοδα μεταφορών, ανήλθαν για το Α Εξάμηνο του 2015 σε 163,89 χιλ., ενώ αντίστοιχα για το Α Εξάμηνο του 2014 σε 196,19 χιλ. Τα διάφορα έξοδα παρουσιάζουν μείωση η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μείωση των εξόδων μεταφορών, αλλά και στις περικοπές διαφόρων δαπανών. Οι αποσβέσεις για το Α Εξάμηνο του 2015 ανήλθαν σε 127,56 χιλ. έναντι αποσβέσεων 148,55 χιλ. στο Α Εξάμηνο του Η μείωση αυτή των αποσβέσεων οφείλεται στην λήξη της ωφέλιμης ζωής ενσώματων παγίων στοιχείων. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και φόρου εισοδήματος της εταιρείας για το Α Εξάμηνο του 2015 ανήλθαν σε ζημίες 313,91 χιλ. έναντι ζημιών 371,81 χιλ. στο Α Εξάμηνο του Η μείωση αυτή της ζημίας εκμετάλλευσης οφείλεται στην μικρή αύξηση του περιθωρίου μικτού κέρδους λόγω της μείωσης του κόστους πωληθέντων των προϊόντων της. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν για το Α Εξάμηνο του 2015 σε 246,72 χιλ., ενώ αντίστοιχα για το Α Εξάμηνο του 2014 σε 243,70 χιλ. Οι καθαρές ζημίες προ φόρων της εταιρείας για το Α Εξάμηνο του 2015 ανήλθαν σε 560,63 χιλ. έναντι ζημιών 612,23 χιλ. στο Α Εξάμηνο του Τα τελικά καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων της εταιρείας για το Α Εξάμηνο του 2015 ανήλθαν σε ζημίες 592,00 χιλ. έναντι ζημιών 456,55 χιλ. για το Α Εξάμηνο του Οι προσθήκες παγίων περιουσιακών στοιχείων στο Α Εξάμηνο του 2015, ανήλθαν στο ποσό των 9,69 χιλ. και αφορούν αγορά λοιπού εξοπλισμού. Τα αποθέματα, κυρίως Α ύλες (σιτάρι), ανήλθαν κατά την σε 328,15 χιλ. έναντι 350,14 χιλ. την Οι πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις κατά την ανήλθαν σε 3.138,95 χιλ. έναντι 3.223,16 χιλ. την

8 Κατά το Α Εξάμηνο του 2015 η Εταιρεία δεν σχημάτισε επιπλέον πρόβλεψη απομείωσης των εν λόγω πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων, ενώ σωρευτικά και μέχρι την έχει σχηματιστεί πρόβλεψη απομείωσης 485,19 χιλ. Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός παρουσίασε αύξηση και διαμορφώθηκε στο τέλος του Α Εξαμήνου του 2015 στο ποσό των 2.658,76 χιλ. ενώ αντίστοιχα στο τέλους του έτους 2014 είχε διαμορφωθεί σε 1.634,18 χιλ. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις πλην των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανείων, στο τέλος του Α Εξαμήνου του 2015 ανήλθαν σε 1.164,31 χιλ., έναντι 1.135,85 χιλ. στο τέλος του έτους Η αύξηση αυτή των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στο Α Εξάμηνο του 2015, οφείλεται κυρίως στην αύξηση των υποχρεώσεων των προμηθευτών. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας, όπως προκύπτουν από την ενδιάμεση οικονομική κατάσταση που έληξε στις καθώς και στο τέλος της χρήσης του ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (1:1) Γενική Ρευστότητα = (Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ (Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων) Άμεση Ρευστότητα = (Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέματα) / (Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων) ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ημέρες) Απαιτήσεων (Πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων) = [Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις / Πωλήσεις τρέχουσας χρήσης] * ημέρες περιόδου Υποχρεώσεων (Εμπορικών και άλλων πιστωτών) = [Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές / Αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών τρέχουσας χρήσης] * ημέρες περιόδου ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (1:1) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια = (Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις + Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) / (Σύνολο Ιδίων) Συνολικές Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια = (Μακροπρόθεσμα Δάνεια Τραπεζών + Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς Τράπεζες) / (Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων) ΛΟΙΠΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ EBITDA = Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 30/6/ /12/2014 ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (1:1) Γενική Ρευστότητα 1,05 0,43 Άμεση Ρευστότητα 0,96 0,39 ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛ/ΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ημέρες) Απαιτήσεων(Πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων) απαιτήσεων)απαιτήσεων) 312,11 282,98 Υποχρεώσεων(Εμπορικών και άλλων πιστωτών) 110,59 98,05 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (1:1) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 5,24 3,84 Συνολικές Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 4,02 2,88 ΛΟΙΠΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ EBITDA (σε Ευρώ) Η εταιρία έχει έδρα τον Τύρναβο, 1 ο Χιλιόμετρο Τύρναβου Λάρισας. H εταιρεία ωστόσο διαθέτει δύο υποκαταστήματα γραφεία (ένα στην Αθήνα, ένα στην Θεσσαλονίκη) για να μπορέσει να αντεπεξέλθει και να επιβλέπει, το δίκτυο πωλήσεων της, σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Οι εγκαταστάσεις των γραφείων της εταιρείας βρίσκονται α) στην Αθήνα, διεύθυνση: Προκοπίου 10 περιοχή Περιστερίου β) στην Θεσσαλονίκη, διεύθυνση: Μαιάνδρου 63 περιοχή Εύοσμου. 8

9 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2015 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Στις πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. Στην Γενική συνέλευση παραβρέθηκε ποσοστό μετοχών 50,60% (σε απόλυτο αριθμό μετοχών & απόλυτος αριθμός μετόχων 8), επί συνόλου μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη απαρτία και εψήφισαν με έγκυρες ψήφους ποσοστό μετοχών 50,60% σε απόλυτο αριθμό μετοχών , επί συνόλου μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Τα θέματα που συζητήθηκαν βάσει της πρόσκλησης και οι αντίστοιχες αποφάσεις έχουν ως εξής: 1. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης του έτους 2014 ( ), των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πεπραγμένα της λήξας εταιρικής χρήσης. Εγκρίθηκαν με δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό 42,83% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφων της Εταιρείας και 84,64% επί των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση. Επίσης κατά ψήφισαν δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό 7,77% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφων της Εταιρείας και επί 15,36% επί των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση και αποχή 0 δικαιώματα ψήφων. 2. Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2014 ( ) και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Απηλλάγησαν με δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό 42,83% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφων της Εταιρείας και 84,64% επί των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση. Επίσης κατά ψήφισαν δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό 7,77% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφων της Εταιρείας και επί 15,36% επί των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση και αποχή 0 δικαιώματα ψήφων. 3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους. Η συνέλευση με δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό 42,83% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφων της Εταιρείας και 84,64% επί των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση, εξέλεξε ως τακτικό ελεγκτή για τη χρήση 2015 την κ.σοφία Σταθοπούλου του Δημητρίου με Α.Μ.ΣΟ.Ε.Λ και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Χρήστο Χήρα του Γεωργίου με Α.Μ.ΣΟ.Ε.Λ 15241, μέλη και οι δύο της ελεγκτικής 9

10 εταιρείας Σ.Ο.Λ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ και ενέκρινε τις αμοιβές αυτών. Επίσης κατά ψήφισαν δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό 7,77% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφων της Εταιρείας και επί 15,36% επί των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση και αποχή 0 δικαιώματα ψήφων. 4. Έγκριση των συμβάσεων εργασίας και των αμοιβών τών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2014 και προέγκριση και προκαθορισμός αμοιβών για τη χρήση Εγκρίθηκαν οι αμοιβές για τη χρήση 2014 με δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό 42,83% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφων της Εταιρείας και 84,64% επί των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση. Επίσης κατά ψήφισαν δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό 7,77% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφων της Εταιρείας και επί 15,36% επί των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση και αποχή 0 δικαιώματα ψήφων. Επίσης προκαθορίστηκαν και εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ για τη χρήση 2015 και μέχρι την 30/6/2016, με δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό 42,83% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφων της Εταιρείας και 84,64% επί των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση. Επίσης κατά ψήφισαν δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό 7,77% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφων της Εταιρείας και επί 15,36% επί των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση και αποχή 0 δικαιώματα ψήφων. 5. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση μετά από μυστική ψηφοφορία και με δικαιώματα ψήφων και ποσοστό ψήφων 84,64% των παρευρισκομένων μετόχων που ψήφισε υπέρ της πρότασης αυτής εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ενώ κατά της πρότασης αυτής ψήφισε το 15,36% με δικαιώματα ψήφων των παρευρισκομένων μετόχων, και το οποίο αποτελείται από πέντε (5) άτομα ως τους κάτωθι: -Χατζηκρανιώτης Θωμάς του Ευριπίδη, γεννηθείς το έτος 1932, κάτοικος Τυρνάβου, με ΑΔΤ Χ , Εκτελεστικό μέλος. -Χατζηκρανιώτη Παυλίνα του Θωμά, γεννηθείσα το έτος 1976, κάτοικος Τυρνάβου, με ΑΔΤ Σ , Εκτελεστικό μέλος. -Χατζηκρανιώτου Ιωάννα του Θωμά, γεννηθείσα το έτος 1966, κάτοικος Αθηνών, με ΑΔΤ Μ , Μη εκτελεστικό μέλος -Χατζηκράχτης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, γεννηθείς το έτος 1986, κάτοικος Τυρνάβου Λάρισας, με ΑΔΤ Χ410125, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος -Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη, γεννηθείς το έτος 1964, κάτοικος Φαρσάλων, οδός Δημητρακοπούλου 10, με ΑΔΤ Χ411692, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία του σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρείας είναι εξαετής και λήγει την 30/06/2021. Επίσης η συνέλευση μετά από μυστική ψηφοφορία και με ποσοστό ψήφων 84,64% των παρευρισκομένων μετόχων και με δικαιώματα ψήφων, όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Γεώργιο Παπαγεωργίου και τον Χατζηκράχτη Παναγιώτη. 6. Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 37 του Ν.3693/2008 και 7 του Ν.3016/2002. Η συνέλευση μετά από ψηφοφορία και με ποσοστό ψήφων 84,64% των παρευρισκομένων μετόχων και με δικαιώματα ψήφων,εξέλεξε ως Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τους κ.κ, Χατζηκρανιώτη Θωμά του Ευριπίδη, Χατζηκρανιώτη Ιωάννα του Θωμά και Χατζηκράχτη Παναγιώτη του 10

11 Κωνσταντίνου εκ των οποίων ο Χατζηκράχτης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Δεν λήφθηκε άλλη απόφαση επί άλλων θεμάτων και δεν έλαβαν χώρα άλλες ανακοινώσεις κατά τη συνεδρίαση αυτή. 3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ Κίνδυνος αύξησης των τιμών των πρώτων υλών Στις τιμές των α υλών μας, προβλέπεται αύξηση των τιμών των σιταριών κυρίως στα σκληρά σιτηρά, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα και αντίστοιχη αύξηση των τιμών πώλησης των προϊόντων μας. Πιστωτικός κίνδυνος Η διασπορά των απαιτήσεων από πωλήσεις, σε μεγάλο πλήθος πελατών, ελαχιστοποιεί τον πιστωτικό κίνδυνο. Η Διοίκηση της Εταιρείας με βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας της, διασφαλίζει ότι οι πωλήσεις αγαθών λαμβάνουν χώρα προς πελάτες υψηλής πιστωτικής αξιοπιστίας. Οι πωλήσεις πραγματοποιούνται εξετάζοντας κατά περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών. Στόχος της Διοίκησης είναι η μείωση του χρόνου πίστωσης των πελατών της εταιρείας. Η μείωση αυτή θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα, όπως αύξηση των ταμειακών ροών, αποκλεισμό τυχόν επισφαλών απαιτήσεων, μείωση τραπεζικού δανεισμού. Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζεται η ενηλικίωση του υπολοίπου πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων όπως διαμορφώθηκε την και αντίστοιχα την : ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ποσά σε χιλ.) ημέρες , ημέρες , ημέρες ,72 >120 ημέρες ,24 Σύνολο απαιτήσεων κατά πελατών ,41 Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης αξίας απαιτήσεων ,97 Σύνολο ,44 Επιτοκιακός κίνδυνος Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός την ανέρχεται στο ποσό των ,46 ευρώ και τα επιτόκια των βραχυπρόθεσμων δανείων μας, που είναι όλα σε νόμισμα ευρώ, διαπραγματεύονται κάθε εξάμηνο μειώνοντας τον επιτοκιακό κίνδυνο. Ο μακροπρόθεσμος ομολογιακός δανεισμός της εταιρείας την ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ. Επίσης, ποσό των ,55 ευρώ αφορά υπόλοιπο μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων του ομολογιακού δανείου και είναι πληρωτέο στην επόμενη χρήση από 01/07/2015 και μέχρι την 30/06/2016. Το σύνολο του ομολογιακού δανείου έχει καλυφθεί με επιτόκιο περιθωρίου 5,50% για τις πρώτες 11 δόσεις πλέον euribor εξαμήνου, ενώ για την τελευταία δωδέκατη δόση το επιτόκιο περιθωρίου ειναι 6,50% πλέον euribor εξαμήνου. 11

12 Από τους παράγοντες που προσδιορίζουν τον κίνδυνο αγοράς ο μόνος ο οποίος επηρεάζει την εταιρεία είναι ο κίνδυνος επιτοκίου. Για τον λόγο αυτό στην ανάλυση ευαισθησίας που ακολουθεί αναλύεται μόνον ο παράγοντας αυτός με ενδεικτική διαφοροποίηση επιτοκίου ±1%. Ανάλυση ευαισθησίας των δανείων σε μεταβολές επιτοκίων (ποσά χρήσης 30/06/15) +1% (Αύξηση επιτοκίου) Πρόσθετη επιβάρυνση ,80-1% (Μείωση επιτοκίου) Όφελος ,80 Κίνδυνος ρευστότητας Η εταιρεία διαθέτει ικανοποιητικό δείκτη ρευστότητας αναφορικά με τις συνθήκες που διαμορφώνονται. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο δείκτης γενικής ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) ανέρχεται σε 1,05. Η διαχείρηση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων από τις προβλεπόμενες εισπράξεις πελατών της και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η εταιρεία ελέγχει διαρκώς το ποσό του βραχυπρόθεσμου δανεισμού καθώς και την αναλογία αυτού προς τις συνολικές υποχρεώσεις, τις συνολικές υποχρεώσεις και διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένε ς τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Η εταιρεία φροντίζει να διαχειρίζεται το κεφάλαιο κίνησης με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανοί κίνδυνοι ρευστότητας και ταμειακών εισροών. Συναλλαγματικός κίνδυνος Όλες οι συναλλαγές, καθώς και οι δανειακές υποχρεώσεις διενεργούνται σε Ευρώ και δεν υπάρχει συναλλαγματικός κίνδυνος. 4. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ. Οι βασικοί στόχοι της διοίκησης για το Β Εξάμηνο του 2015 είναι: - Η γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στον ελλαδικό χώρο και αύξηση των πωλήσεων της, σε συνδυασμό με την παραγωγή των βελτιωμένων ποιοτικά νέων προϊόντων, τα οποία προέκυψαν με την ολοκλήρωση των νέων επενδυτικών προγραμμάτων. - Διαρκή βελτίωση και ποιοτική αναβάθμιση των παραγομένων προϊόντων, από το τμήμα ερευνών και ανάπτυξης της εταιρείας. 5. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ. Οι σημαντικές συναλλαγές της Εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη, που αφορούν την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2015, αφορούν μόνο πληρωμές μισθοδοσίας και αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των ,00. Επίσης την οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανέρχονται στα ποσά των 0,00 και ,00 αντίστοιχα. Δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές, με άλλα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτές ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο

13 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. - Η Εταιρεία στην διάρκεια του Α Εξαμήνου του 2015 απασχόλησε κατά μέσο όρο 32 άτομα. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα, καθώς μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Εταιρείας είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος εργασιακής ειρήνης. Η Εταιρεία καθημερινά φροντίζει για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. - Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και στοχεύει σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, ασκεί τις δραστηριότητές της με τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού. Επίσης σημειώνουμε ότι από την ημερομηνία λήξης της κλειόμενης περιόδου, μέχρι την ημερομηνία που συντάχθηκε η έκθεση αυτή δεν έχει συμβεί κάποιο σημαντικό γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία της εταιρείας. Τύρναβος, 28 Αυγούστου 2015 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Θωμάς Ε. Χατζηκρανιώτης ΑΔΤ Χ Απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ 13

14 Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤOY ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤOY ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε της 30 ης Ιουνίου 2015 και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. Συμπέρασμα επισκόπησης Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2015 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Σοφία Δ. Σταθοπούλου Α.Μ Σ.Ο.ΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ

15 Α. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Ποσά σε ευρώ Σημείωση 01/01/15 01/01/14 01/04/15 01/04/14 30/6/ /6/ /6/ /6/2014 Πωλήσεις Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Μεταβολές στα αποθέματα Κόστος αναλώσεως πρώτων υλών Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές Τρίτων & Παροχές Τρίτων Λοιπά Έξοδα Άλλα λειτουργικά Έσοδα/(Έξοδα) Αποσβέσεις Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά Έξοδα Χρηματοοικονομικά Έσοδα Καθαρά κέρδη/ζημίες προ φόρων Φόρος εισοδήματος Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος Καθαρά κέρδη/ζημίες χρήσης (Α) Λοιπά Συνολικά Έσοδα Αναλογιστικά Κέρδη/ (Ζημίες) Φόροι σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων που αναταξινομούνται Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων: - κέρδη /(ζημιές) τρέχουσας περιόδου αναταξινόμηση στα κέρδη ή στις ζημιές περιόδου Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων (Β) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους(α+b) Κέρδη ανά μετοχή Αποδιδόμενα σε ιδιοκτήτες μητρικής Αριθμός Μετοχών Βασικά καθαρά κέρδη/ζημίες χρήσης ανά μετοχή 28 που αναλογούν στους μετόχους -0,1467-0,1132-0,1247-0,

16 Β. Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Σημείωση 30/6/ /12/2014 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε ακίνητα Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Προκαταβολές Διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Κέρδη/ζημίες εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Τραπεζών Εσοδα επόμενων χρήσεων Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Προβλέψεις για παροχές στο Προσωπικό Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικοί και άλλοι Πιστωτές Δάνεια Τραπεζών ,00 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

17 Δ. Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ποσά σε Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αποθεματικά Αποθεματικά Εύλογης Αξίας Παγίων Αδιανέμητα Κέρδη Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01/ /06/ Λοιπά συνολικά έσοδα: Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες Αναβαλλόμενος φόρος επί αναλογιστικών (κερδών)/ζημιών Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου Σύνολο Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου Διαφορά από Εκδοση μετοχικού κεφαλαίου Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον Συναλλαγές με ιδιοκτήτες Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-30/06/ Λοιπά συνολικά έσοδα: Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου

18 Ε. Κατάσταση Ταμειακών Ροών (έμμεση μέθοδος) Κατάσταση ταμειακών ροών(iv) 30/6/ /6/2014 Ποσά σε ευρώ Λειτουργ ικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων Πλέον / μείον προσαρμογές για: , ,11 Αποσβέσεις , ,51 Προβλέψεις 0, ,61 Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 0, ,28 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , ,65 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργ ικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων , ,27 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων , ,14 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) , ,93 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα , ,65 Καταβεβλημένοι φόροι 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργ ικές δραστηριότητες (α) , ,15 Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -969, ,96 Πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 0,00 0,00 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 7.384,00 0,00 Τόκοι εισπραχθέντες 1, ,28 Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 6.415,69-913,68 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια ,04 0,00 Εξοφλήσεις δανείων 0, ,60 Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) , ,60 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) ,95 (γ) ,43 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 5.334, ,52 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου , ,09 18

19 1. Επιλεγμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις 1.1 Γενικές πληροφορίες Η Εταιρία «Υιοί Ε. Χατζηκρανιώτου Αλευροβιομηχανία Τυρνάβου Α.Ε.» ιδρύθηκε το έτος 1970 (Φ.Ε.Κ. 1251/ δελτίο Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με έδρα το Δήμο Τυρνάβου του Νομού Λαρίσης. Η Εταιρία ως Ανώνυμη Εταιρία συστάθηκε στις 14 Αυγούστου 1970 με την υπ αριθμό 56955/5129/ απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το Καταστατικό της όπως καταρτίσθηκε με την υπ αριθμό 213/1970 πράξη του Συμβολαιογράφου Αμπελώνος, Νομού Λάρισας, Δημητρίου Ν. Ψαθά, με την επωνυμία «Υιοί Ε. Χατζηκρανιώτου Αλευροβιομηχανία Τυρνάβου Α.Ε.». Η Εταιρία είναι νόμιμα εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Λάρισας με αριθμό Μητρώου 10238/06/B/86/56. Με την υπ αριθμό Πρωτ.ΔΒ/Φ14695/2092/01/ απόφαση της Νομαρχίας Λάρισας (Δ/νση Βιομηχανίας), χορηγήθηκε στην Εταιρία άδεια λειτουργίας του βιομηχανοστασίου (Κυλινδρόμυλος - SILOS), αόριστης διάρκειας. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίσθηκε σε πενήντα (50) χρόνια που αρχίζουν από τη δημοσίευση του Καταστατικού της στο υπ αριθμό 1251/ Φ.Ε.Κ. και λήγει το Στο άρθρο 4 του Καταστατικού της Εταιρίας ορίζεται ο σκοπός της Εταιρίας που είναι: 1. Η έναντι αλεστικού δικαιώματος άλεσης στις εγκαταστάσεις του κυλινδρόμυλου της Εταιρίας των προσκομιζομένων υπό των τρίτων ποσοτήτων σίτου και λοιπών δημητριακών, για την παραγωγή σιτάλευρων και κτηνοτροφών αντιστοίχως, 2. Η λειτουργία του κυλινδρόμυλου για το σκοπό παραγωγής αλεύρων, σιμιγδαλιών και γενικά όλων των προϊόντων και υποπροϊόντων του σίτου και λοιπών δημητριακών και η εμπορία αυτών, 3. Η παραγωγή σύνθετων κτηνοτροφών και η ανέγερση των προς τούτο εγκαταστάσεων, 4. Kάθε συναφής προς τα ανωτέρω εργασία ή επιχείρηση. Καμία τροποποίηση δεν έχει επέλθει στο άρθρο 4 του Καταστατικού της Εταιρίας από της ιδρύσεώς της, μέχρι σήμερα. Ο βασικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία είναι ο κλάδος της αλευροβιομηχανίας (ΣΤΑΚΟΔ-91: 156.1). Η εταιρία έχει έδρα τον Τύρναβο, 1 ο Χιλιόμετρο Τυρνάβου Λάρισας. H εταιρεία ωστόσο διαθέτει δύο γραφεία (ένα στην Αθήνα, ένα στην Θεσσαλονίκη) για να μπορέσει να αντεπεξέλθει και να επιβλέπει, το δίκτυο πωλήσεων της, σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Οι εγκαταστάσεις των γραφείων της εταιρείας βρίσκονται α) στην Αθήνα, διεύθυνση: Θερμοπυλών 29 περιοχή Κεραμικού β) στην Θεσσαλονίκη, διεύθυνση: Μαιάνδρου 63 περιοχή Εύοσμου. Ο αριθμός (μέσος όρος) του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31η Μαρτίου 2013 και 31η Μαρτίου 2012 ήταν 38 και 36 άτομα αντίστοιχα. Η διαδικτυακή σελίδα της εταιρείας είναι Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (κλάδος της Αλευροβιομηχανίας ). Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Μαρτίου 2014, εγκρίθηκαν προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 26 η Μαΐου Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας είναι ο κ. Θωμάς Ε. Χατζηκρανιώτης και Αντιπρόεδρος αυτού η κ. Χατζηκρανιώτη Θ. Παυλίνα. 1.2 Φύση Δραστηριοτήτων Η εταιρεία «ΥΙΟΙ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Α.Ε.» δραστηριοποιείται στην άλεση σιτηρών και την παραγωγή αλεύρων που προορίζονται για τη βιομηχανία τροφίμων και αρτοσκευασμάτων καθώς και η παραγωγή υποπροϊόντων (βήτες, πίτυρα).οι σημαντικότερες πρώτες ύλες είναι το σκληρό και το μαλακό σιτάρι. Για το σκληρό σιτάρι οι πηγές αγοράς είναι η ελληνική παραγωγή, καθώς ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής καλλιεργούμενης γης και γεωργίας απασχολείται με την καλλιέργεια σκληρού σίτου, ενώ για το μαλακό, τα τελευταία χρόνια, οι εισαγωγές γίνονται από την Ευρώπη κυρίως (Γαλλία. Ουγγαρία, Γερμανία) και από Ρωσία και Καζακστάν, καθώς στην ελληνική γεωργία καλλιεργούνται περιορισμένες εκτάσεις με μαλακό σίτο και για το λόγο αυτό παρουσιάζονται και πιο αυξημένες οι εισαγωγές του προϊόντος αυτού. Η δραστηριότητα της εταιρείας επικεντρώνεται στην παραγωγή διαφόρων τύπων αλεύρων από άλεση σκληρού και μαλακού σίτου και σίκαλης. Παράγονται διάφορα είδη αλεύρων, ικανά να καλύψουν τις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς. Επιπλέον, η εταιρεία εμπορεύεται ειδικά μίγματα αρτοποιίας. Το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της εταιρείας απορροφάτε από τις βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων και από την βιοτεχνική 19

20 αρτοποιία. Ενώ το σύνολο των υποπροϊόντων (πίτυρα βήτες) της εταιρείας απορροφάτε από τις κτηνοτροφικές μονάδες και τις βιοτεχνίες φυραμάτων. 2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η εταιρεία 2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Οι παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε, με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2015, καλύπτουν τους πρώτους έξι μήνες, από 1 η Ιανουαρίου έως την 30 η Ιουνίου του 2015 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. Οι λογιστικές αρχές και οι μέθοδοι υπολογισμών πού χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων είναι σύμφωνες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2014, που είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού κόστους. Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών, που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχομένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τις υπό εξέταση περιόδους. Παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της εταιρείας, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. 2.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 1/1/2014 ή μεταγενέστερα. ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο» (JointArrangements), ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12. Το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και την ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών που συμμετέχουν σε έναν Κοινό Διακανονισμό (JointArrangement). Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες Μη Νομισματικές Συνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας». Το ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες» συνενώνει, εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 με τίτλο ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και το τροποποιημένο ΔΛΠ 28 με τίτλο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα πρότυπα έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο, Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 20

21 Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 μειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρμοσμένων συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά την προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις για μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης. Οι τροποποιήσεις έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 ΚΑΙ ΔΛΠ 27) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία «Επενδυτικές Οντότητες». Το IASB χρησιμοποιεί τον όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδημα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους με βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω κατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισμοί διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10 σχετικά με την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές οντότητες θα επιμετρούν συγκεκριμένες θυγατρικές στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» - Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις του Προτύπου γιατις περιπτώσεις συμψηφισμού χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Τροποποίηση στο ΔΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» - Γνωστοποιήσεις για το Ανακτήσιμο Ποσό Μη-Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του Ενεργητικού (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού». Η παρούσα τροποποίηση ορίζει τις γνωστοποιήσεις που θα πρέπει να πραγματοποιούνται αναφορικά με το ανακτήσιμο ποσό ενός στοιχείου του ενεργητικού που έχει υποστεί μείωση της αξίας του, εάν αυτό το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία μείον τα κόστη πώλησης. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - Αντικατάσταση παραγώγων και αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) Τον Ιούνιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Ο στόχος των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι η εισαγωγή μίας εξαίρεσης περιορισμένου σκοπού, αναφορικά με την αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης, σύμφωνα με τις αρχές του ΔΛΠ 39. Συγκεκριμένα, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προτείνεται μία εξαίρεση όταν ο αντισυμβαλλόμενος ενός παραγώγου που έχει προσδιοριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, αντικαθίσταται από έναν κύριο αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα αλλαγών σε νόμους ή κανονισμούς. Σχετική εξαίρεση θα περιλαμβάνεται και στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 21. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει πότε μία εταιρεία θα πρέπει να αναγνωρίσει την υποχρέωση για την καταβολή εισφοράς που έχει επιβληθεί από το κράτος, στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Το ΕΔΔΠΧΑ 21 είναι μία διερμηνεία του ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες 21

22 Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού». Το ΔΛΠ 37 θέτει τα κριτήρια για την αναγνώριση μίας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η παρούσα δέσμευση που προκύπτει από γεγονός του παρελθόντος, γνωστό ως δεσμευτικό γεγονός. Η διερμηνεία αναφέρει ότι το δεσμευτικό γεγονός που δημιουργεί την υποχρέωση για την καταβολή της εισφοράς είναι η ενέργεια που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία και η οποία επιφέρει την πληρωμή της εισφοράς. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα: ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο πρότυπο αφορούν την ύπαρξης ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για αναμενόμενες ζημιές από απομείωση και επίσης μια ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων»(εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάμεσου αυτού προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών των εταιρειών που έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση των συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων οικονομικής οντότητας. Το εν λόγω Πρότυπο δεν θα επηρεάσει τις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο κάτω από τις αρχές των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικάνικων λογιστικών αρχών (USGAAP). Το νέο πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18 Έσοδα, ΔΛΠ 11 Κατασκευαστικές συμβάσεις και κάποιες διερμηνείες που είναι σχετιζόμενες με τα έσοδα. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του.τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος », το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 8 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τομέων,δπχα 8: Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοιπου κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρμογής αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Βασικά Διευθυντικά Στελέχη. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 22

23 Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος », το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάμενων ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ΔΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) Το IASB προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος », το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις μεθόδους της Πώλησης, ΔΠΧΑ 7: Συμβάσεις υπηρεσίας και εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφληση, και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά.ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων»(για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) Το Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησηςπεριορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων μερών αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να απλοποιήσει την λογιστικήαντιμετώπιση για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της μισθοδοσίας.ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του Τροποποίηση στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016): Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισμένου σκοπού τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Με την παρούσα τροποποίηση, μία εταιρεία έχει την επιλογή να επιμετρήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της, κάτι το οποίο έως και την έκδοση της συγκεκριμένης τροποποίησης, δεν ίσχυε. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) Το Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού«πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας» (τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28). Η τροποποίηση θα εφαρμόζεται από τις οικονομικές οντότητες μελλοντικά για πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων του ενεργητικού που πραγματοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται, με απαραίτητη τη σχετική γνωστοποίηση αυτής στις Οικονομικές Καταστάσεις. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 23

24 Το Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων αλλάζει η χρηματοοικονομικά αναφορά καρποφόρων φυτειών. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότιοι καρποφόρες φυτείες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αύξηση της παραγωγής,θα πρέπει να λογιστικοποιούνται με το ίδιο τρόπο όπως τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16). Συνεπώς οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις καρποφόρες φυτείες στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41.Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινήσεις αναφορικά με Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων»(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι αποσβέσεις στο ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των μεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που δημιουργούνται από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν άλλους παράγοντες και όχι την ανάλωση των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο.ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισμόςτων αποκτήσεων συμμετοχών σε από κοινού λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11.Οι εν λόγω τροποποιήσεις προσθέτουν νέες οδηγίες σχετικά με την λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης συμμετοχής σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία οικονομική οντότητα και διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τέτοιες αποκτήσεις. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων»(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονομικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: Εφαρμόζοντας την εξαίρεση από την Ενοποίηση»(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες θα μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με την εφαρμογή των προτύπων. Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 24

25 Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2015 ή μεταγενέστερα. Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος », το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 8 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρμογής αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Βασικά Διευθυντικά Στελέχη. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος », το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάμενων ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ΔΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων» (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) Το Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων μερών αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να απλοποιήσει την λογιστική αντιμετώπιση για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της μισθοδοσίας. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 2.3 Πληροφόρηση κατά τομέα. Οι δραστηριότητες της εταιρίας, με δεδομένο ότι διενεργούνται αποκλειστικά στην Ελλάδα και είναι ομογενοποιημένες, θεωρούνται ως ένας γεωγραφικός και επιχειρηματικός τομέας. 2.4 Ενσώματα πάγια α) Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια. Αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής 25

26 αξίας των ενσώματων παγίων μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρία και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα, όταν γίνονται. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο, μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: Κτιριακές εγκαταστάσεις χρόνια Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός χρόνια Μεταφορικά μέσα 5-15 χρόνια Μηχανογραφικός εξοπλισμός 3-5 χρόνια Υπολειμματικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. Κατά την πώληση των ενσώματων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. β) Επενδύσεις σε ακίνητα. Οι επενδύσεις της εταιρείας σε ακίνητα έχουν ως σκοπό την απόκτηση μισθωμάτων ή υπεραξίας και αποτιμώνται στην εύλογη αξία η οποία βασίζεται στην αγοραία αξία, δηλαδή στο εκτιμώμενο ποσό που τα ακίνητα θα μπορούσαν να πωληθούν. Η εκτίμηση διενεργείται όποτε εκτιμάται αναγκαία από εξωτερικούς ανεξάρτητους επαγγελματίες εκτιμητές με γνώση των κατά τόπους αγορών ακινήτων. Οι μεταβολές της αποτίμησης στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Αποσβέσεις στις επενδύσεις σε ακίνητα δεν διενεργούνται. 2.5 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Λογισμικό Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 χρόνια. 2.6 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Τα αποσβενόμενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν. 2.7 Αποθέματα Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού (ετήσιου). Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 2.8 Απαιτήσεις από πελάτες Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συμπίπτει με την ονομαστική αξία, αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 2.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασμένες σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με την συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, τα νομισματικά 26

27 περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, που είναι εκπεφρασμένες σε ξένα νομίσματα, μετατρέπονται σε Ευρώ με την συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία αυτή. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την μετατροπή καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων Μετοχικό κεφάλαιο Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών μειωμένο με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση) εμφανίζεται αφαιρετικώς των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια Δανεισμός Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν κατά το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Επιπροσθέτως, οι φορολογικές ζημίες που μπορούν να μεταφερθούν σε επόμενες περιόδους καθώς και οι φορολογικές πιστώσεις στην εταιρεία αναγνωρίζονται ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού και μειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης Παροχές στο προσωπικό (α) Βραχυπρόθεσμες παροχές Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες. (β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία Σύμφωνα με τον Ν.2112/20 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόμενους αποζημιώσεις επί απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών αποζημίωσης εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εν λόγω αποζημιώσεις κατά την έξοδο από την υπηρεσία εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined benefit plan) με βάση το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές στους εργαζόμενους». Οι εν λόγω υποχρεώσεις προσδιορίζονται με βάση την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (projected unit credit method). Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων παροχών καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός, συγκεκριμένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές. Οι προβλέψεις που αφορούν την περίοδο περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στις συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνίστανται από το τρέχον και παρελθόν κόστος υπηρεσίας, το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές και τις όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. Αναφορικά με τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές, ακολουθείται το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 19, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από τροποποιήσεις στην λογιστική των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, μεταξύ άλλων: 1. την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών /ζημιών στα λοιπά συνολικά έσοδα και την οριστική εξαίρεση τους από τα αποτελέσματα της χρήσης, 2. τη μη αναγνώριση πλέον των αναμενόμενων αποδόσεων των επενδύσεων του προγράμματος στα 27

28 αποτελέσματα της χρήσης αλλά την αναγνώριση του σχετικού τόκου επί της καθαρής υποχρέωσης/(απαίτησης) της παροχής υπολογιζόμενου βάσει του προεξοφλητικού επιτοκίου που χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών, 3. την αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας στα αποτελέσματα της χρήσης την νωρίτερη εκ των ημερομηνιών τροποποίησης του προγράμματος ή όταν αναγνωρίζεται η σχετική αναδιάρθωση ή η τερματική παροχή, 4. λοιπές αλλαγές περιλαμβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσοτική ανάλυση ευαισθησίας Προβλέψεις Οι προβλέψεις δημιουργούνται όταν η εταιρεία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση, ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονομικού οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης Αναγνώριση εσόδων Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τους ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: (α) Πωλήσεις αγαθών Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. (β) Έσοδα από τόκους Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. (γ) Έσοδα από δικαιώματα. Τα έσοδα από δικαιώματα λογίζονται στη βάσει του δουλευμένου, σύμφωνα με την ουσία των σχετικών συμβάσεων Διανομή μερισμάτων Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου-παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (α) Πιστωτικός κίνδυνος Η εταιρία δεν υπόκειται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο λόγω της μεγάλης διασποράς των πωλήσεων. (β) Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών πιστωτικών ορίων. (γ) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων. Η εταιρία δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων. Ομοίως δεν υπάρχει κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων από τα δάνεια με δεδομένο ότι όλα τα τραπεζικά δάνεια της εταιρείας είναι βραχυπρόθεσμα. Πολιτική της εταιρείας είναι να διατηρεί το σύνολο σχεδόν των δανείων του σε μεταβλητό επιτόκιο. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες Kρατικές Επιχορηγήσεις Οι επιχορηγήσεις αφορούν την επιδότηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων και αναγνωρίζονται στην εύλογη τους αξία όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και όλοι οι σχετικοί όροι λήψης της θα τηρηθούν. Οι επιχορηγήσεις αυτές καταχωρούνται ως έσοδα επομένων χρήσεων και μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε ισόποσες δόσεις βάσει της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των επιχορηγούμενων παγίων, αφαιρετικά των αντίστοιχων εξόδων αποσβέσεων. 28

29 3.Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Τα Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία της εταιρίας την 30/06/2015 και 31/12/2014 αναλύονται ως εξής: Ενσώματα Πάγια Οικόπεδα Κτίρια και εγκαταστάσεις Μηχανήματα Μεταφορικά Μέσα Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 1η Ιανουαρίου Προσθήκες Πωλήσεις /αποσύρσεις Μεταφορές Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 31η Δεκεμβρίου Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου Αποσβέσεις περιόδου Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων Μεταφορές Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31η Δεκεμβρίου Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/ Αποσβέσεις επιχορηγηθέντων παγίων την 31/12/ Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 1η Ιανουαρίου Προσθήκες Εκτίμηση παγίων Πωλήσεις /αποσύρσεις Μεταφορές Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 30η Ιουνίου Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου Αποσβέσεις περιόδου Εκτίμηση παγίων Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων Μεταφορές Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 30η Ιουνίου Καθαρή Λογιστική Αξία την 30η Ιουνίου Αποσβέσεις επιχορηγηθέντων παγίων την 30η Ιουνίου Σύνολο 4.Επενδύσεις σε ακίνητα Οι επενδύσεις σε ακίνητα εκτιμώνται ετησίως στις 31 Δεκεμβρίου στην εύλογη αξία. Με βάση τα δεδομένα της κτηματαγοράς δεν απαιτήθηκε αναπροσαρμογή των ακινήτων την 31/12/2014. Επι ενός οικοπέδου εμβαδού 5.507,41 μ2 που βρίσκεται στον Δήμο Τυρνάβου και τις επ αυτού κτιριακές εγκαταστάσεις 269 τ.μ είναι μισθωμένες με επαγγελματικές μισθώσεις και για την τρέχουσα περίοδο Α Εξάμηνο 2015 τα μισθώματα ανήλθαν στο ποσό των 9.231,66 30/6/ /12/2014 Υπόλοιπο έναρξης Προσθήκες ή αναπροσαρμογές 0 0 Πωλήσεις 0 0 Κέρδη/(Ζημιές) απομείωσης 0 0 Αναπόσβεστη αξία Τα παραπάνω ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία και ακίνητα της εταιρείας συμπεριλαμβανομένου και του μηχανολογικού εξοπλισμού βαρύνονται σήμερα με εγγραφή Α σειράς υποθήκης και με εγγραφή Α σειράς προσημείωσης υποθήκης μέχρι του ποσού των ,00. Όλα τα πάγια στοιχεία του Ενεργητικού επιμετρώνται στην εύλογη αξία του επιπέδου 3 σύμφωνα με τον καθορισμό της ιεραρχίας που ορίζεται στις παρ , 98 και 99 του ΔΠΧΑ 13 (Επίπεδο 3: Αξίες για περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που δεν βασίζονται σε χρηματιστηριακές τιμές από ενεργές χρηματαγορές). Η εύλογη αξία των πάγιων στοιχείων του Ενεργητικού δεν διαφέρει σημαντικά από την λογιστική τους αξία. Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων επιμετρείται από ανεξάρτητους εκτιμητές και δεν απαιτήθηκε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων αυτών στην τρέχουσα περίοδο. Κατά την διάρκεια της περιόδου δεν υπάρξαν μετακινήσεις μεταξύ των επιπέδων και πολιτική της εταιρείας είναι η διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων της στο ίδιο επίπεδο 3. 29

30 5. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Η κίνηση τωνάυλων περιουσιακών στοιχείων στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις και τα οποία αφορούν άδειεςλογισμικά προγράμματα για τη χρήση που έληξε την 30η Ιουνίου 2015 και 2014 έχει ως κάτωθι: Λογισμικά Ασώματα πάγια προγράμματα/ Άδειες Λογιστική αξία την 1η Ιανουαρίου Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου Προσθήκες 0 Διαγραφές /αποσύρσεις 0 Αποσβέσεις 0 Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/ Λογιστική αξία την 1η Ιανουαρίου Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου Προσθήκες 0 Διαγραφές /αποσύρσεις 0 Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 0 Αποσβέσεις 0 Καθαρή Λογιστική Αξία την 30/06/ Αποθέματα Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής : Ποσά σε 30/6/ /12/2014 Α Ύλες Βοηθητικές ύλες Εμπορεύματα Προϊόντα Υποπροϊόντα Υλικά Συσκευασίας Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία Τα αποθέματα για την Εταιρεία αφορούν πρώτες ύλες της παραγωγικής διαδικασίας της αλευροβιομηχανίας όπως σιτάρι, λοιπά αναλώσιμα, και βοηθητικές ύλες παραγωγής αλεύρων. Η εταιρία, λαμβάνοντας υπόψη την χρηματοοικονομική κατάσταση και το επίπεδο των τιμών των πρώτων υλών, αναλόγως προβαίνει στην κατάλληλη για την συγκυρία αποθεματοποίηση. Δεν υπήρξαν σημαντικές αποκλίσεις στην τρέχουσα χρήση σε σχέση με τη προηγούμενη. 30

31 7.Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Οι Πελάτες και οι λοιπές Εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Ποσά σε 30/6/ /12/2014 Απαιτήσεις από Πελάτες Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου Γραμμάτια-Επιταγές εισπρακτέες στις Τράπεζες Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση Επιταγές εισπρακτέες χαρτοφυλακίου Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση Επισφαλείς πελάτες και χρεώστες σε καθυστέρηση Μείον:Προβλέψεις απομείωσης αξίας απαιτήσεων Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική τους αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία. Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζεται η ενηλικίωση του υπολοίπου πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων όπως διαμορφώθηκε την και αντίστοιχα την : Ληκτότητα απαιτήσεων (ποσά σε χιλ.) 30/6/ /12/ ημέρες ημέρες ημέρες ημέρες ημέρες ημέρες >360 ημέρες Σύνολο απαιτήσεων κατά πελατών Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης αξίας απαιτήσεων Σύνολο Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και παρουσιάζονται στην ονομαστική τους αξία, μειωμένες κατά το ποσό των απαιτούμενων προβλέψεων επί των επισφαλών απαιτήσεων. Σε περίπτωση καθυστέρησης είσπραξης απαιτήσεων πέραν των έξι μηνών επιβάλλονται νόμιμες επιβαρύνσεις. Μέρος των απαιτήσεων από εμπορικές δραστηριότητες είναι σε καθυστέρηση, λόγω της μεγάλης διασποράς που παρουσιάζει η πελατειακή βάση της εταιρείας, καθώς και της ιδιαιτερότητας των πελατών αυτών (αρτοποιεία). Η περίοδος της καθυστέρησης αυτής ορίζεται πέραν των έξι μηνών. Οι απαιτήσεις αυτές σε καθυστέρηση περιλαμβάνουν γραμμάτια και επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση καθώς και επισφαλείς πελάτες και χρεώστες σε καθυστέρηση και την ανέρχονταν στο ποσό ,48 ενώ οι απαιτήσεις αυτές σε καθυστέρηση την ανέρχονταν στο ποσό ,48. Για τις απαιτήσεις αυτές σε καθυστέρηση, κατά το μεγαλύτερο μέρος έχει γίνει διακανονισμός για τμηματικές καταβολές από τους πελάτες και επίσης έχουν ασκηθεί όλες οι αναγκαίες νομικές ενέργειες για την είσπραξη αυτών των απαιτήσεων. Εκτίμηση της Διοίκησης, καθώς και των νομικών συμβούλων της σήμερα είναι ότι θα εισπραχθούν οι απαιτήσεις αυτές. 31

32 8.Λοιπές απαιτήσεις Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Ποσά σε 30/6/ /12/2014 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0 0 Παρακρατηθέντες φόροι Διάφοροι Χρεώστες Λοιπές απαιτήσεις Μείον;Προβλέψεις Απομειώσεις 0 0 Προπληρωμένα έξοδα χρήσης 0 0 Σύνολο Προκαταβολές Οι προκαταβολές της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Ποσά σε 30/6/ /12/2014 Έξοδα επομένων χρήσεων Προκαταβολές για Αγορές αποθεμάτων Λογαριασμός προκαταβολών και Πιστώσεων Προκαταβολές και δάνεια προσωπικού Σύνολο Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, περιλαμβάνουν τα εξής: Ποσά σε 30/6/ /12/2014 Διαθέσιμα στο ταμείο Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις Δεσμευμένες καταθέσεις Προθεσμιακές καταθέσεις 0 0 Καταθέσεις σε Ξ.Ν. 0 0 Σύνολο Μετοχικό κεφάλαιο και κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τις παρουσιαζόμενες περιόδους αναφοράς για την Εταιρεία: Ποσά σε Αριθμός Ονομαστι Αξία κοινών Υπερ Το Άρτιο μετοχών κή αξία μετοχών Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/ , Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/ , Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/ , Μείωση μετοχικού κεφαλαίου και σχηματισμός αποθεματικού 0 0, Έκδοση Νέων Μετοχών -Κοινές 0 0, Υπόλοιπο κλεισιματος την 30/06/ ,

33 Το σύνολο των εκδοθέντων κοινών μετοχών είναι μετοχές, με ονομαστική αξία Ευρώ 0,68 ανά μετοχή. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως. 12. Αποθεματικά Τα λοιπά αποθεματικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Τακτικό αποθεματικο Αποθεματικό από μείωση μετοχικού κεφαλαίου Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων Αποθεματικά φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο Λοιπά αποθεματικά Σύνολα Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/ Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/ Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/ Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον Αποθεματικό από μείωση μετοχικού κεφαλαίου Υπόλοιπο κλεισιματος την 30/06/ (α) Τακτικό αποθεματικό Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.2190/20, άρθρα 44 και 45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών (μετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο. (β) Αφορολόγητα αποθεματικά Τα αφορολόγητα αποθεματικά σχηματίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας με βάσει αναπτυξιακών νόμων και κινήτρων. Τα ανωτέρω αποθεματικά μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν ή να διανεμηθούν με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αφού ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που μπορεί να ισχύουν κάθε φορά. (γ) Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά Τα ειδικά και έκτακτα αποθεματικά περιλαμβάνουν α) ποσά αποθεματικών τα οποία έχουν δημιουργηθεί με αποφάσεις Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων, δεν έχουν ειδικό προορισμό και δύναται να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό κατόπιν σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και β) ποσά αποθεματικών τα οποία έχουν σχηματιστεί βάσει διατάξεων της Ελληνικής Νομοθεσίας. Τα ανωτέρω ειδικά και έκτακτα αποθεματικά έχουν σχηματιστεί από φορολογηθέντα κέρδη και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται σε περαιτέρω φορολόγηση σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους. 13. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία (Ν. 2112/20) Η υποχρέωση της εταιρίας προς τους εργαζόμενους, για την μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράτε και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο δικαίωμα κάθε εργαζόμενου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η κίνηση του λογαριασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων από έως είχε ως εξής: 33

34 30/6/ /12/2014 Υποχρέωση καθορισμένων παροχών Η μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης έχει ως εξής: Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 1η Ιανουαρίου Eπανεκτίμηση - αναλογιστικές ζηµιές /(κέρδη) από μεταβολές δημογραφικών παραδοχών Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 31η Δεκεμβρίου Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων είναι: Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 0 0 Κόστος προϋπηρεσίας 0 0 Kαθαρός τόκος πάνω στην υποχρέωση παροχών 0 0 Συνολικά έξοδα αναγνωρισμένα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 0 0 Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα της Κατάστασης Λοιπών Συνολικών Εσόδων είναι: Αναλογιστικά κέρδη /(ζημιές) από μεταβολές σε δημογραφικές παραδοχές Αναλογιστικά κέρδη /(ζημιές) από μεταβολές σε χρηματοοικονομικές παραδοχές 0 0 Συνολικά έσοδα /(έξοδα) αναγνωρισμένα στα λοιπά συνολικά έσοδα Η επίδραση των μεταβολών σε σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές είναι : Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,5% -0,5% Αύξηση / (μείωση) στην υποχρέωση καθορισμένων παροχών Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 0,5% -0,5% Αύξηση / (μείωση) στην υποχρέωση καθορισμένων παροχών Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζομένους» εφαρμόστηκε αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου Σύμφωνα με αυτό, εξαλείφεται η επιλογή της σταδιακής αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και ζημιών με τη «μέθοδο περιθωρίου» (corridormethod). Συνεπώς, τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που παρουσιάζονται σε μία οικονομική χρήση θα αναγνωρίζονται εξ ολοκλήρου και άμεσα στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της χρήσης αυτής και δεν θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα σταδιακής αναγνώρισης στις επόμενες Καταστάσεις Αποτελεσμάτων. Επίσης, το κόστος προϋπηρεσίας που ανακύπτει από το έτος 2013 και μετά θα αναγνωρίζεται εξ ολοκλήρου και άμεσα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου που πραγματοποιήθηκε η μεταβολή. Η εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» είχε σαν αποτέλεσμα τις παρακάτω τροποποιήσεις κονδυλίων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης των προηγούμενων χρήσεων. 14. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος Ο υπολογισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων διενεργείται στο επίπεδο της εταιρείας, στο βαθμό που προκύπτουν και απαιτήσεις και υποχρεώσεις, συμψηφίζονται μεταξύ τους.οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Τα συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω: 34

35 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις) Εταιρία Υπόλοιπο την 1/1/2014 (Χρέωση)/Πίστωσ η στα αποτελέσματα συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (Χρέωση)/ Πίστωση στην καθαρή θέση Συναλλαγμα τική διαφορ/ση Υπόλοιπο την 31/12/2014 Ενσώματα Πάγια Άυλα περιουσιακά στοιχεία Κοινοπρακτικά Δάνεια Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπά Στοιχεία του Ενεργητικού Εσοδα επομένων χρήσεων Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους Λοιπές Προβλέψεις Αναγνώριση φορολογικών ζημιών Αναταξινόμηση προηγούμενου έτους Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις) Εταιρία Υπόλοιπο την 1/1/2015 (Χρέωση)/Πίστωσ η στα αποτελέσματα συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (Χρέωση)/ Πίστωση στην καθαρή θέση Συναλλαγμα τική διαφορ/ση Υπόλοιπο την 30/06/2015 Ενσώματα Πάγια Άυλα περιουσιακά στοιχεία Κοινοπρακτικά Δάνεια Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπά Στοιχεία του Ενεργητικού Εσοδα επομένων χρήσεων Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους Λοιπές Προβλέψεις Αναγνώριση φορολογικών ζημιών Αναταξινόμηση προηγούμενου έτους Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων Με βάση τις διατάξεις του φορολογικού Ν. 4334/2015 που ψηφίστηκε στις 16/7/2015, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα, αυξήθηκε από 26% σε 29% για τις χρήσεις που αρχίζουν από την 1/1/2015. Μία τέτοια μεταβολή στον φορολογικό συντελεστή εκτιμάται ότι θα επέφερε αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης κατά ευρώ για την Εταιρεία. Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται επί όλων των προσωρινών διαφορών με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ τη χρήση κατά την οποία η απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η υποχρεώση θα τακτοποιηθεί και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές και φορολογικούς νόμους που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Για τις υφιστάμενες κατά την 31/12/2014 και κατά την 30/06/2015 προσωρινές διαφορές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης υπολογίσθηκε αναβαλλόμενος φόρος με συντελεστή 26%. Οι φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που γίνονται αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να συμψηφίσουν μελλοντικά κέρδη για διάστημα πέντε ετών από το έτος στο οποίο προέκυψαν. Η εταιρεία εκτιμά ότι στις επόμενες χρήσεις θα συμψηφίσει αναβαλλόμενο φόρο απαίτησης ποσού ,30 Ευρώ ανακτώντας τις φορολογικές ζημίες των χρήσεων 2011, 2012, 2013 και

36 15. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Εσοδα επόμενων χρήσεων Ποσά σε 30/6/ /12/2014 Υπόλοιπο αρχής χρήσεως Νέες επιχορηγήσεις 0 0 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων Μεταφορά στα αποτελέσματα 0 0 Συναλλαγματικές διαφορές 0 0 Υπόλοιπο τέλους χρήσεως Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις Υπόλοιπο τέλους χρήσεως Τα έσοδα επομένων χρήσεων αφορούν τα ποσά των επιχορηγήσεων επιδοτήσεων επενδυτικών προγραμμάτων. Το ποσό των επιχορηγήσεων αποσβένεται ετησίως αναλόγως τον συντελεστή απόσβεσης των επιχορηγημένων παγίων επενδύσεων. Μέχρι σήμερα εισπράχθηκε όλη η εγκριθείσα επιχορήγησης με αριθμό πρωτοκόλου ΙΕ/1212/Π05/4/00250/Ε/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, ποσού ,00 Ευρώ. Την με την απόφαση αρ.πρωτ.4697/δβε 562/Ν.3299/04 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ τροποποιήθηκε η εγκριθείσα επιχορήγηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης προς είσπραξη στο ποσό των ,86 Ευρώ, ποσό το οποίο εισπράχτηκε ήδη, από την αρχική εγκριθείσα επιχορήγηση με αριθμό πρωτοκόλλου 12916/ΔΒΕ 1663/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, ποσού ,30 Ευρώ. Η εταιρεία μετά από ένσταση για επανέλεγχο και επαναεξέταση που είχε κάνει, την τροποποιήθηκε με αρ.πρωτ.10768/δβε 905/Ν.3299/04 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ η εγκριθείσα επιχορήγηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης στο ποσό των ,49 Ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης ,63 ευρώ εισπράχτηκε την Εμπορικοί και άλλοι Πιστωτές Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Ποσά σε 30/6/ /12/2014 Προμηθευτές Εμπορικές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 0 0 Προκαταβολές πελατών Επιταγές πληρωτέες προς συνδεδεμένα μέρη 0 0 Επιταγές πληρωτέες Σύνολο Η ληκτότητα των προμηθευτών και των επιταγών πληρωτέων, δεν ξεπερνά τις 90 ημέρες. 17. Δάνεια Τραπεζών(Βραχυπρόθεσμα) Τα υπόλοιπα των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας την 30 Ιουνίου 2015 και 31 Δεκεμβρίου 2014 αναλύονται ως εξής : 36

37 30/6/ /12/2014 Μακροπρόθεσμος δανεισμός Τραπεζικός δανεισμός Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων Βραχυπρόθεσμα δάνεια Μακροπρόθεσμα δάνεια σε Βράχυπρόθεσμα Συμβάσεις αλληλόχρεων δανείων Μέρος μακροπρόθεσμων δανείων πληρωτέο στην επόμενη χρήση Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων Σύνολο δανείων Όλα τα δάνεια της εταιρείας είναι σε ευρώ. Οι εύλογες αξίες των δανείων ταυτίζονται περίπου με τις λογιστικές αξίες, με δεδομένο ότι τα δάνεια αυτά είναι μεταβλητού επιτοκίου. Με βάση τις υφιστάμενες συμβάσεις των μακροπρόθεσμων δανείων της Εταιρείας, η ληκτότητα των δανείων απεικονίζεται στους κάτωθι πίνακες: ΧΡΗΣΗ 2015 Έως 1 έτος από 2-5 έτη Άνω των 5 ετών Σύνολο Μακροχρόνιος Δανεισμός σε Βραχυπρόθεσμο Μακροπρόθεσμα δάνεια προς αναδιοργάνωση Βραχυχρόνιος Δανεισμός Δάνεια μακροπρόθεσμα πληρωτέα στην επόμενη χρήση Όλα τα δάνεια είναι με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor ΧΡΗΣΗ 2014 Έως 1 έτος από 2-5 έτη Άνω των 5 ετών Σύνολο Μακροχρόνιος Δανεισμός σε Βραχυπρόθεσμο , , , Μακροπρόθεσμα δάνεια προς αναδιοργάνωση 0,00 0,00 0,00 0 Βραχυχρόνιος Δανεισμός ,03 0,00 0, Δάνεια μακροπρόθεσμα πληρωτέα στην επόμενη χρήση Δάνεια Τραπεζών(Μακροπρόθεσμα) Στις 16 Ιανουαρίου 2013 η εταιρεία προέβη στην υπογραφή σύμβασης για την έκδοση ενυπόθηκου Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου, συνολικού ύψους ευρώ, με διαχειριστή την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ και Ομολογιούχους την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και την ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ. Το δάνειο είναι διάρκειας 7,5 ετών και εκδίδεται στα πλαίσια του Ν.3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920 δυνάμει της από 16/01/2012 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και της από 28/06/2013 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς επίσης και της από 22/11/2012 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της από 28/06/2013 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας ποσού ,00 και η κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης ποσού ,00. Οι εξασφαλίσεις των ομολογιούχων περιλαμβάνουν εγγραφή Α σειράς υποθήκης και εγγραφή Α 37

38 σειράς προσημείωσης υποθήκης επι των ακινήτων της εταιρείας μέχρι του ποσού των ,00 καθώς και επι του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου. Την εκδόθηκε το ενυπόθηκο Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο, συνολικού ύψους ευρώ, με διαχειριστή την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ και Ομολογιούχους την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ και την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, με ημερομηνία λήξης την , με την έκδοση ανωνύμων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ. Η αποπληρωμή του συνολικού κεφαλαίου των ομολογιών του δανείου θα πραγματοποιηθεί σε δώδεκα(12) εξαμηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβλητέας είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του δανείου η οποία θα πραγματοποιηθεί την Οι πρώτες έντεκα(11) δόσεις είναι ισόποσες και το ποσό της κάθε δόσης ανέρχεται στο ποσό των ευρώ, η δε τελευταία δωδέκατη(12) δόση ανέρχεται στο ποσό των ευρώ. Το σύνολο του ομολογιακού δανείου έχει καλυφθεί με σταθερό επιτόκιο περιθωρίου 5,50% για τις πρώτες 11 δόσεις πλέον euribor εξαμήνου, ενώ για την τελευταία δωδέκατη δόση το επιτόκιο περιθωρίου ειναι 6,50% πλέον euribor εξαμήνου. Δόση Ονομαστική αξία Λήξη ομολογιών 1η δόση 15/10/ η δόση 15/4/ η δόση 15/10/ η δόση 15/4/ η δόση 15/10/ η δόση 15/4/ η δόση 15/10/ η δόση 15/4/ η δόση 15/10/ η δόση 15/4/ η δόση 15/10/ η δόση 15/4/ Σύνολο Ο Εκδότης υποχρεούται να τηρεί καθ όλη τη διάρκεια του Δανείου και μέχρι να εξοφληθεί ολοσχερώς το Χρέος, δύο (2) τουλάχιστον από τους κατωτέρω οικονομικούς δείκτες, υπολογιζόμενους επί των ετήσιων, ελεγμένων από ορκωτούς ελεγκτές, οικονομικών καταστάσεων του Εκδότη κάθε οικονομικού έτους : Ι) Κάλυψης Τόκων (Κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων, εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων (EBITDA/Χρεωστικοί Τόκοι) 2,60 ΙΙ) Δανειακής Επιβάρυνσης (Συνολικές Υποχρεώσεις πλέον Μεταβατικών Λογαριασμών Παθητικού/Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων πλέον προβλέψεων) 2,20 ΙΙΙ) Κάλυψης Χρέους (Συνολικές Υποχρεώσεις /Κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων, έκτακτων κι ανόργανων αποτελεσμάτων (EBITDA)) 7,00 Η μέτρηση των ανωτέρω χρηματοοικονομικών δεικτών, θα πραγματοποιείται ετησίως, την 31/12 εκάστου έτους, επί των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του Εκδότη, αρχής γενησομένης την 31/12/2013 ( τροποποποιήθηκε εγγράφως από την πλειοψηφία των ομολογιούχων και ισχύει αντί την 31/12/2013 την 31/12/2015) και θα πιστοποιείται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Εκδότη προσκομίζοντας το σχετικό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης. 19. Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Τα υπόλοιπα των τα τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 38

39 Ποσά σε 30/6/ /12/2014 Έξοδο φόρου που αναλογεί στην περίοδο Διαφορές φορολογικού ελέγχου Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου Υποχρεώσεις από φόρους Υπόλοιπο τέλους περιόδου Στο έτος 2008 σχηματίστηκε πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις ποσού ,00 Ευρώ. Η χρησιμοποίηση της αναμένεται να γίνει εντός του Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Τα υπόλοιπα των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Ποσά σε 30/6/ /12/2014 Διάφοροι πιστωτές Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη 0 0 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες Μερίσματα 0 0 Δεδουλευμένα έξοδα Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία Σύνολο Έσοδα Η ανάλυση των πωλήσεων και της Εταιρείας για το 1 ο ακολούθως : τρίμηνο του 2015 και το αντίστοιχο του 2014 έχει ως Ποσά σε 30/6/ /6/2014 Πωλήσεις προϊόντων Πωλήσεις Εμπόρευμάτων και λοιπών αποθεμάτων Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής Ενοίκια ακινήτων 0 0 Λοιπά έσοδα 0 0 Πωλήσεις Υπηρεσιών 0 Σύνολο Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης Ποσά σε 30/6/ /6/2014 Ενοίκια ακινήτων Λοιπά έσοδα Λοιπά έσοδα και παρεπόμενων ασχολειών Υπόλοιπο τέλους χρήσεως Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 39

40 Ποσά σε 30/6/ /6/2014 Μισθοί και ημερομίσθια , ,77 Κόστος κοινωνικής ασφάλισης , ,09 Λοιπά έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 0,00 0,00 Αποζημιώσεις απόλυσης 1.672,94 0,00 Σύνολο κόστους εργαζομένων , ,86 Μέσος αριθμος εργαζομένων Ποσά σε 30/6/ /6/2014 ημερομίσθιοι μισθωτοί Σύνολο Αμοιβές Τρίτων & Παροχές Τρίτων Οι αμοιβές τρίτων της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Ποσά σε 30/6/ /6/2014 Αμοιβές τρίτων , ,12 Παροχές τρίτων , ,49 Σύνολο , , Λοιπά Έξοδα Τα λοιπά έξοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Ποσά σε 30/6/ /6/2014 Φόροι τέλη , ,37 Διάφορα έξοδα , ,65 Προβλέψεις εκμετάλλευσης 0, ,00 Έκτακτα ανόργανα αποτελέσματα 0, ,53 Σύνολο , , Αλλα λειτουργικά έσοδα/έξοδα Τα άλλα λειτουργικά έσοδα/έξοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 40

41 Άλλα λειτουργ ικά Έσοδα Ποσά σε 30/6/ /6/2014 Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα 0 0 Έκτακτα κέρδη 0 0 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 0 0 Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 0 0 Άλλα λειτουργ ικά Έξοδα Ποσά σε 30/6/ /6/2014 Έκτακτα -Ανόργανα έξοδα Έκτακτες ζημιές Έξοδα προηγούμενων χρήσεων Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 0 0 Υπόλοιπο τέλους χρήσεως Αποσβέσεις Οι αποσβέσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Ποσά σε 30/6/ /6/2014 Αποσβέσεις ενσώματων παγίων Αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις Αποσβέσεις ασώματων παγίων 0 0 Υπόλοιπο τέλους χρήσεως Χρηματοοικονομικό κόστος καθαρό Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: Ποσά σε 30/6/ /6/2014 Λοιποί πιστωτικοί τόκοι Μερίσματα επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 0 0 Έσοδα από συμμετοχές 0 0 Υπόλοιπο τέλους χρήσεως Ποσά σε 30/6/ /6/2014 Τόκοι & έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 0 0 Τόκοι & έξοδα βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 0 0 Λοιπά Τραπεζικά έξοδα 0 0 Υπόλοιπο τέλους χρήσεως Φόρος εισοδήματος 41

42 Ποσά σε 30/6/ /6/2014 Φόρος Χρήσης 0 0 Αναβαλλόμενος Φόρος Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0 0 Σύνολο Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικώς μέχρι και την χρήση Επίσης η εταιρεία σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013, που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με το α. 82 παρ. 5 ν. 2238/1994, για την εταιρεία εκδόθηκαν αντίστοιχα φορολογικά πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. Για την χρήση 2014 ήδη διενεργείται ο φορολογικός έλεγχος από τους νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με το αρ. 65Α ν. 4174/2013, για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μέχρι τις 30/09/2015. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της εταιρίας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου, επί των κερδών της εταιρίας. Η διαφορά έχει ως εξής: Κέρδη προ φόρων Ποσά σε 30/6/ /6/2014 Τρέχον έξοδο φόρου 0 0 Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων Σύνολο φόρου εισοδήματος συνεχιζόμενης δραστηριότητας Κέρδη προ Φόρων (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) Συντελεστής Φόρου 26% 26% Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου Προ/γές για εισοδήματα που δεν υπόκεινται σε φορολογία - Συμψηφισμός λόγω σωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων Ζημιές χρήσης για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε αναβαλ.φορολ.απαίτ. ( ) ( ) Προς/γές για έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορ/κούς σκοπούς - Μη εκπιπτώμενες δαπάνες Λοιπά Σύνολο φόρου συνεχιζόμενων και διακοπεισών δραστηριοτήτων) Κέρδη κατά μετοχή 01/01-01/01-01/04-01/04- Ποσά σε 30/06/ /06/ /06/ /06/2014 Κέρδη περιόδου σε μετόχους της εταιρείας Αριθμός Μετοχών Κέρδη ανα μετοχή -0,1467-0,1132-0,1247-0,

43 Τα βασικά κέρδη κατά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση. 30. Ενδεχόμενα Η εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται πρόσθετες πληρωμές, μετά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 31. Δεσμεύσεις Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις Δεν υπάρχουν ανεκτέλεστες κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά την Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά τη έννοια του Δ.Λ.Π 24 έχουν ως εξής: i) Παροχές προς την Διοίκηση και στελέχη της εταιρείας και υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π 24 01/01/15 01/01/14 Συναλλαγ ές της 30/06/ /06/15 30/06/14 α)έσοδα 0 0 β)έξοδα 0 0 γ)απαιτήσεις 0 0 δ)υποχρεώσεις 0 0 ε)συναλλαγές και αμοιβές διευθυντών στελεχών και μελών διοίκησης στ)απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης 0 0 ζ)υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης Δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές, με άλλα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτές ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αναλυτικές λογιστικές εκτιμήσεις 33.1 Ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων στοιχείων Η διοίκηση της εταιρίας προσδιορίζει τις εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές και τις σχετικές αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων στοιχείων. Δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στις ωφέλιμες ζωές λόγω του είδους των δραστηριοτήτων της εταιρίας. Η διοίκηση θα αυξήσει τις αποσβέσεις όταν οι ωφέλιμες ζωές καταστούν μικρότερες σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις ή θα μειώσει τις αξίες των παγίων που έχουν απαξιωθεί τεχνολογικά ή των παγίων που δεν είναι πλέον στρατηγικής σημασίας και εγκαταλείπονται ή πρόκειται να πωληθούν. 34. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού γεγονότα 43

44 Δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο μπορεί να επηρεάσει την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας από τις μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της παρούσης περιόδου. 35. Διαδικτυακός τόπος ανάρτησης της Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, για τη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2015 έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας Τύρναβος, 28 Αυγούστου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΙΝΑ Θ. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΣΠΑΝΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 44

45 45

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 30.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ. ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ»

«ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ. ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» «ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» Λένορμαν 129, 104 42 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 2653224 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 3η Ιουνίου 216) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/27 και τις επ αυτού εκτελεστικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 (δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ ! "! # $ % & ' ( " )! "! # # ) ) ) - / - / 0 / & ) ) ) ) 1 & 2 - & 2 2 3 & 2 - - ' Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/03/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα: Ανακοίνωση-Πρόσκληση της ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε προς το επενδυτικό κοινό για την δημόσια προσφορά νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, λόγω της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου,

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 26532240000. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2015)

ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 26532240000. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2015) ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 26532240000 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2015) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,19/12/2016 Αριθ.Πρωτ.:443176

Αθήνα,19/12/2016 Αριθ.Πρωτ.:443176 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2103382121 Fax: 2103616464 E-mail: athanasopoulou@acci.gr Αθήνα,19/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ :

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ. 18535 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67014/02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : 44791307000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Οι χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL 1/1-31/12/2007 Πωλήσεις 7.485,00 Κόστος πωληθέντων (7.082,00) Μικτό κέρδος 403,00 Έξοδα διοίκησης (6.250,00) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (2.102,00)

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2006 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2006) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία...3 Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Κύριοι Μέτοχοι, Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε /91-Β ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως

Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε /91-Β ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» δ.τ «ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.» Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55271/91-Β-03-6 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 16400743000

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 26532240000 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 16 ης Αυγούστου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ 17341 Αρ.Μ.Α.Ε. 45076/01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121718401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 12 η Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΙΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΙΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2014 (1 η Ιανουαρίου 2014 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030 GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 70824/04/Β/11/030 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122538199000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ 17341 Αρ.Μ.Α.Ε. 45076/01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121718401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2006 SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2006 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ισολογισμός... 3 Κατάσταση Αποτελεσμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. (πρώην ALFA-BETA ROTO A.B.E.E.) ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1 A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

YAB YUM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

YAB YUM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ YAB YUM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ :

ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 26532240000 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2015) Σύμφωνα μετο άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 1 Περιεχόμενα Ι. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ σελ. 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΛΠ Νόμος 4308 / 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07.2015 30.06.2016 4G ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έδρα : Εθνικής Αντιστάσεως 14, Τ.Κ. 152 32, Χαλάνδρι Αριθμός μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερησίας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ 30 ης Μάιου 2017 ΑΡ.ΓΕΜΗ. 46140222000 Στην Ριτσώνα Ευβοίας, του Δήμου Αυλίδος,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ

FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ Ημαθίας 10, Γέρακας Αττικής, ΤΚ 153 44 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 85782602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα