ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ με δ.τ. «BIOCLINIC» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π.) και τα ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» την 26η Απριλίου 2013 και έχουν δημοσιευθεί με την καταχώρησή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας Αρ.Μ.Α.Ε. 502/01/B/86/503 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ Μ. Γερουλάνου 15, Αθήνα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση διαχείρισης Δ.Σ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή... 9 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης...11 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων...13 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων...14 Κατάσταση ταμειακών ροών Πληροφορίες για την Εταιρεία Γενικές Πληροφορίες Φύση Δραστηριοτήτων Θέση της εταιρείας στο κλάδο Λειτουργίες και κύριες δραστηριότητες Προοπτικές εταιρείας Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Βασικές λογιστικές αρχές Νέα λογιστικά πρότυπα και ερμηνείες της ΔΕΕΧΠ Βάση προετοιμασίας οικονομικών καταστάσεων Κρίσεις Εκτιμήσεις και υποθέσεις Πληροφόρηση κατά τομέα Μετατροπή ξένου νομίσματος Ενσώματες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε Ακίνητα Άυλα περιουσιακά στοιχεία Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Χρηματοοικονομικά μέσα Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ως διακρατούμενα προς πώληση Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμιακών διαθεσίμων Μετοχικό κεφάλαιο και Αποθεματικά Δανεισμός Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος...29

3 3.19 Παροχές στο προσωπικό Επιχορηγήσεις Προβλέψεις Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Μισθώσεις Κόστος Δανεισμού Διανομή μερισμάτων Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις Διαχείριση κινδύνων Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Κίνδυνος αγοράς Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών λόγω των επιτοκίων Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Ενσώματες Ακινητοποιήσεις, Πάγια περιουσιακά στοιχεία και Στοιχεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα εγκαταστάσεως Υπεραξία Επιχείρησης & Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Ασώματες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αποθέματα Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού Μετοχικό κεφάλαιο & διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Εύλογης Αξίας Λοιπά Αποθεματικά Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις...45

4 6.19 Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη Χρήση Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού Πωλήσεις υπηρεσιών & λοιπών αποθεμάτων Κόστος πωλήσεων Άλλα έσοδα Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Άλλα έξοδα Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα Φόρος εισοδήματος Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις- Απαιτήσεις Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού Στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Κ / ΥΠ.ΕΘ.Ο. & ΥΠ.ΑΝ...52

5 Έκθεση διαχείρισης Δ.Σ. Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις για την πεντηκοστή τρίτη εταιρική χρήση που έληξε την 31/12/2012 και να σας ανακοινώσουμε τα πεπραγμένα της διοίκησης της εταιρείας. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα κατ εφαρμογή των άρθρων 134 & 135 του Κ.Ν. 2190/20 και περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ-ΑΘΗΝΑ), η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της. Τα κονδύλια ενσωματώθηκαν με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Επίσης θα εκθέσουμε τα ακόλουθα σχετικά με την δραστηριότητά της, την οικονομική θέση της και την προβλεπόμενη πορεία της στο μέλλον. α. Εξέλιξη εργασιών Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις ο κύκλος εργασιών της εταιρείας έφθασε στο ποσό των ,61 έναντι ποσού ,84, κατά την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση 16,72%. β. Οικονομική θέση της εταιρείας Αναλυτική πληροφόρηση είναι διαθέσιμη στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την τρέχουσα χρήση ήτοι, στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, στην Κατάσταση Ταμειακών ροών, στην Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων και στις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2012 με παράθεση των αντίστοιχων της προηγούμενης χρήσης είναι τα ακόλουθα: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία , ,46 Άυλα περιουσιακά στοιχεία , ,31 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις , ,53 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία , ,78 Αποθέματα , ,44 Απαιτήσεις από πελάτες , ,79 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία , ,24 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,55 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό Κεφάλαιο (α) , ,00 Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης (β) , ,00 Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) , ,00 Προβλέψεις & Λοιπές μακροπρόθεσμες , ,23 υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις , ,95 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,37 5

6 Σύνολο υποχρεώσεων (δ) , ,55 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) , ,55 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Κύκλος εργασιών , ,84 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) , ,06 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων , ,83 Κέρδη προ φόρων , ,72 Κέρδη μετά από φόρους , ,59 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά σε 0,16 0,07 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων , ,26 γ. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές Η εταιρεία κατήρτισε οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.). Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης αναφέρονται αναλυτικά στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου δ. Χρεόγραφα Μετοχές μη εισηγμένες ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ σε ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , ,44 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ,00 0,00 ε. Συνάλλαγμα Η εταιρεία δεν διατηρεί ταμειακά διαθέσιμα σε συνάλλαγμα στ. Ακίνητα Η εταιρεία έχει στην κατοχή της τo πιο κάτω ακίνητο. Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ 1. Γερουλάνου & Γεννηματά, Αθήνα ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τ.μ.) ΑΞΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αποθήκη 1.020, , ,64 Επίσης, για την άσκηση της δραστηριότητάς της χρησιμοποιεί το πιο κάτω ακίνητο το οποίο έχει μεταβιβάσει με τον υπ αριθμ / τίτλο αγοραπωλησίας ακινήτου και σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (SALES & LEASE-BACK) του Ν. 1665/86. 6

7 Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τ.μ.) ΑΞΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Μ. Γερουλάνου 15, Αθήνα Κλινική 3.640, , ,86 ζ. Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων 1/1/ /12/2012 1/1/ /12/2011 Ίδια κεφάλαια έναρξης χρήσεως (1/1/2012 και 1/1/2011) , ,41 Κέρδη της χρήσεως , , , ,00 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου , ,00 Λοιπά στοιχεία μεταβολών ιδίων κεφαλαίων , ,00 Ίδια κεφάλαια λήξης χρήσεως (31/12/2012 και 31/12/2011) , ,00 η. Αριθμοδείκτες ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία 37,39% Σύνολο ενεργητικού «Ίδια κεφάλαια» 27,04% Σύνολο υποχρεώσεων «Ίδια κεφάλαια» 75,58% Πάγιο ενεργητικό Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία 55,80% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις β) Αποδόσεως και Αποδοτικότητας: Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 13,77% Πωλήσεις υπηρεσιών Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 28,09% «Ίδια κεφάλαια» Μικτά αποτελέσματα 38,82% Πωλήσεις υπηρεσιών Πωλήσεις υπηρεσιών 204,04% «Ίδια κεφάλαια» EBITDA ,91 7

8 γ) Διαχειριστικής πολιτικής : Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 480 Αγορές αποθεμάτων και υπηρεσιών με πίστωση Απαιτήσεις από πελάτες 230 Πωλήσεις υπηρεσιών με πίστωση Απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών 39,56% Σύνολο υποχρεώσεων Κύριοι Μέτοχοι, Ο κύκλος εργασιών προβλέπεται στην χρήση 2013 να σταθεροποιηθεί στα επίπεδα της τρέχουσας χρήσης, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά. Αυτό θα επιτευχθεί κυρίως λόγω νέων παρεχομένων υπηρεσιών, σημαντικών συνεργασιών και διείσδυσης σε νέες αγορές. Βελτιώσεις μπορούμε να επιτύχουμε στους εξής τομείς: Αύξηση της παραγωγικότητας της εταιρείας Βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών Ανάπτυξης του τμήματος Marketing Ευάγγελος Σπανός Πρόεδρος Δ.Σ. 8

9 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 9

10 Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 20/5/2013 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Σωτήριος Γερ. Βαρδαραμάτος Αρ. Μ. ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

11 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Σημ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώματες ακινητοποιήσεις , ,36 Πάγια στοιχεία χρηματοδοτικής μίσθωσης , ,10 Υπεραξία επιχείρησης , ,71 Ασώματες ακινητοποιήσεις , ,60 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις , ,53 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , ,78 Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων , ,08 Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέματα , ,44 Πελάτες &ι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις , ,79 Λοιπές απαιτήσεις , ,21 Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού ,70 Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις , ,57 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,86 Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού , ,30 Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων , ,47 Σύνολο Ενεργητικού , ,55 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο , ,00 Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο , ,00 Αποθεματικά αναπροσαρμογής -εύλογης αξίας , ,94 Λοιπά αποθεματικά , ,19 Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου ,00 Αποτελέσματα εις νέο , ,13 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,00 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις , ,33 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την , ,62 υπηρεσία Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,28 Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων , ,23 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις , ,97 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις , ,17 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις , ,00 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη , ,95 11

12 Χρήση Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,76 Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού , ,47 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων , ,32 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,55 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων , ,55 12

13 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Σημ. Έσοδα -Κύκλος εργασιών , ,84 Κόστος πωλήσεων , ,78 Μικτά αποτελέσματα κέρδη , ,06 Άλλα έσοδα , ,09 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης , ,77 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,02 Άλλα έξοδα , ,53 Χρηματοοικονομικά έσοδα , ,83 Χρηματοοικονομικά έξοδα , ,94 Αποτελέσματα χρήσης προ φόρων , ,72 Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος , ,13 Αποτελέσματα χρήσης (κέρδη) μετά από φόρους , ,59 13

14 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Ποσά σε ευρώ Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεματικά εύλογης αξίας Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Ποσά προοριζόμενα για Α.Μ.Κ. Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου , , , , ,72 0, ,41 Κέρδος/(ζημιά) που αναγνωρίστηκε άμεσα στα ίδια κεφάλαια Καθαρό κέρδος χρήσης -αναπροσαρμοσμένο , ,59 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου , , , ,00 Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου , , , , , ,00 Κέρδος/(ζημιά) που αναγνωρίστηκε άμεσα στα ίδια κεφάλαια Καθαρό κέρδος χρήσης -αναπροσαρμοσμένο , ,35 Μεταβολή στην Αναβαλλόμενη Φορολογία (αλλαγή φορολογικού συντελεστή) , ,49 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου , , ,00 Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου , , , , ,78 0, ,86 14

15 Κατάσταση ταμειακών ροών Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 Εισπράξεις από πελάτες , ,80 Μείωση / (Αύξηση Αποθεμάτων) , ,85 Μείωση / (Αύξηση Απαιτήσεων) , ,84 Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους , ,91 Τόκοι πληρωθέντες , ,94 Ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες , ,04 Πληρωμές για φόρο εισοδήματος 0, ,66 Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες Επενδυτικές δραστηριότητες , ,62 Πληρωμές για απόκτηση συμμετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς , ,00 Πληρωμές για απόκτηση ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων , ,75 Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών, ενσωμάτων παγίων, άϋλων στοιχείων και χρηματοοικονομικών στοιχείων 632, ,00 Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και ενοίκια των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων 2.705, ,83 Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες , ,92 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου , ,00 Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια 0, ,00 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) , ,92 Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες , ,08 Καθαρή αύξηση ταμιακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων χρήσεως , ,22 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως , ,08 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της χρήσεως , ,86 15

16 1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 1.1 Γενικές Πληροφορίες Η εταιρεία συστάθηκε με την υπ αριθμό 15562/ πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ε. Κωστόπουλου, και πήρε άδεια συστάσεως με την από σύμφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανωνύμων Εταιριών. Περίληψη του εν λόγω καταστατικού δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 314/ Φ.Ε.Κ. Η αρχική επωνυμία της εταιρείας ήταν η εξής: «ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΥ Α.Ε.-ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Στην συνέχεια η ως άνω εταιρία συγχωνεύτηκε με την «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, ως και από το Σχέδιο Σύμβασης συγχώνευσης, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 7807/ ΦΕΚ. Η νέα ονομασία που προέκυψε ήταν «ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΥ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Τέλος σύμφωνα με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, έγινε τροποποίηση του καταστατικού της, (περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 515/ ΦΕΚ), και η νέα επωνυμία που προέκυψε ήταν: «ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ». Η εν λόγω επωνυμία διατηρήθηκε ως τις , οπότε και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε νέα τροποποίηση του καταστατικού της και μετονομασία της σε: «ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «BIOCLINIC». Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας είναι. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛΛΑΔΑ-ΑΘΗΝΑ), η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της. Τα κονδύλια ενσωματώθηκαν με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 1.2 Φύση Δραστηριοτήτων A. Η επικερδής εκμετάλλευση θεραπευτηρίων, κλινικών και λοιπών ανάλογων μονάδων για θεραπεία, διάγνωση ή προληπτικό έλεγχο υγείας, με τη μίσθωση, αγορά μονάδων που υφίσταται ή με την δημιουργία νέων μονάδων, Β. Η απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου και συμμετοχής σε οποιαδήποτε επιχείρηση, καθώς και η ανάληψη και άσκηση της διοίκησης (management) σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξαρτήτως τύπου ή νομικής μορφής, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, εισηγμένης ή μη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ή εισηγμένης σε Χρηματιστήριο του εξωτερικού, η οποία δραστηριοποιείται άμεσα ή έμμεσα στον ευρύτερο χώρο της υγείας και/ή στον χώρο της παροχής υπηρεσιών ασφάλισης ζωής και υγείας. Γ. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, marketing και χρηματοοικονομικά εμπορικά θέματα προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δραστηριοποιείται άμεσα ή έμμεσα στον ευρύτερο χώρο της υγείας και/ή στον χώρο της παροχής υπηρεσιών ασφάλισης ζωής και υγείας. Δ. Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση προγραμμάτων τηλεϊατρικής και πληροφορικής σε θέματα που αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, στο τομέα της υγείας και την παροχή υπηρεσιών στο τομέα αυτό. Ε. Η ανάπτυξη και οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδριών που αφορούν σε θέματα του ευρύτερου τομέα της υγείας και της παροχής στο τομέα αυτό. 16

17 Στ. Η εκμετάλλευση με τη μορφή της εκμίσθωσης χώρων του ακινήτου της εταιρίας για την εκπλήρωση του σκοπού της. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί: να συμμετέχει σε άλλες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω σκοπούς. να αντιπροσωπεύει με σκοπό το κέρδος ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες οποιουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, να οργανώσει δίκτυο μεταφοράς ασθενών από και προς τα θεραπευτήρια, τις κλινικές και τις λοιπές ανάλογες μονάδες για θεραπεία ή προληπτικό έλεγχο υγείας στις οποίες αυτή συμμετέχει ή των οποίων τη διοίκηση (management) αυτή έχει αναλάβει. 1.3 Θέση της εταιρείας στο κλάδο Η Βιοκλινική Αθηνών έχει την δυνατότητα μέσω των εξειδικευμένων τμημάτων να υποστηρίξει της ανάγκες όλης της οικογένειας. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω του μεγάλου φάσματος ιατρικών υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, και του εξειδικευμένου ιατρικού, επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού. Η διοίκηση της Κλινικής προσπάθησε να φέρει νέα πνοή υιοθετώντας νέο πλαίσιο συνεργασιών και μοντέλων λειτουργίας επενδύοντας στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα στηρίχτηκε στη συμμετοχή των συνεργατών Ιατρών, αλλά και η επιτυχημένη αυξανόμενη είσοδος νέων συνεργατών ιατρών αποτελεί θετικό σημείο αύξησης της δραστηριότητας. O ασθενής πέρα από τις εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις που είχε μέχρι πρότινος τώρα απολαμβάνει και τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες των ανωτέρω, καθώς μπορεί να βρει ολοκληρωμένες λύσεις θεραπείας στο πρόβλημά του μέσα από τα εξειδικευμένα νέα τμήματα και των καταξιωμένων Ιατρών που συνυπάρχουν ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο. Ήδη, ο διαγνωστικός Τομέας είναι σε πλήρη λειτουργία. Τέλος έχουν υπογραφεί συμβάσεις με κρατικούς ασφαλιστικούς φορείς και ασφαλιστικές εταιρείες. 1.4 Λειτουργίες και κύριες δραστηριότητες Με την νέα δομή της Κλινικής έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν τα κάτωθι: 1. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 2. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 3. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 4. ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 5. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 6. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 7. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 8. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 9. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 10. Ω.Ρ.Λ. 11. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 12. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 13. ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 14. ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 15. ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 17

18 Εκτός των ανωτέρω ανεπτυγμένων τμημάτων λειτουργούν επίσης: Ενδαγγειακή Χειρουργική Επεμβατική Καρδιολογία Πνευμονολογικό Ενδοκρινολογικό Πλαστικής Χειρουργικής Αθλητικών Κακώσεων και ολικών αρθροπλαστικών 1. Τα διαγνωστικά εργαστήρια είναι πλήρως ανεπτυγμένα σε: Α. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ Β. ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ-ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ (με ιδιαίτερη επεξεργασία σε ειδικές εξετάσεις) 2. Απεικονιστικά Εργαστήρια Α. Ακτινοδιαγνωστικό Β. Μαστογραφία Γ. Μέτρηση Οστικής πυκνότητας 3. Υπέρηχος Καρδιάς, TRIPLEX και υπέρηχος σώματος. 4. Test Κοπώσεως 5. Διοισοφάγειο Υπερηχογράφημα καρδιάς 6. Stress Echo 7. Πλήρης ουροδυναμικός έλεγχος 8. Πλήρης έλεγχος ακράτειας. 9. Τμήμα ενδοσκοπήσεων 10. Τμήμα επειγόντων περιστατικών Στην Κλινική λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των εξωτερικών Ασθενών τα κάτωθι εξωτερικά ιατρεία. Παθολογικός Τομέας Παθολογικό Καρδιολογικό Νεφρολογικό Ενδοκρινολογικό Ηπατολογικό Διαβητολογικό Αλλεργιολογικό Χειρουργικός Τομέας Χειρουργικό Ουρολογικό (Διενέργεια Προστατεκτομής με Laser) Ορθοπεδικό Αγγειοχειρουργικό Νευροχειρουργικό Οφθαλμολογικό ΩΡΛ Γναθοχειρουργικό Προκειμένου να υποστηρίξει την νοσηλεία σε κάθε επίπεδο η Βιοκλινική ξεκίνησε την λειτουργία του «Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.)» με σημαντικά για το χρόνο λειτουργίας του αποτελέσματα. Ταυτόχρονα διαθέτει και υπηρεσίες «Κατ οίκον νοσηλείας» για την συνεχιζόμενη υποστήριξη του ασθενή ακόμη και μετά την νοσηλεία του στην Κλινική. 18

19 1.5 Προοπτικές εταιρείας Μοναδικό πλεονέκτημα της Κλινικής μας αποτελούν η άριστη εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση του Προσωπικού της, η αποδεδειγμένα άριστη παροχή Νοσηλευτικών υπηρεσιών και το άρτιο Νοσηλευτικό Προσωπικό. Στα επιχειρησιακά σχέδια και την στρατηγική που χαράσσεται από την Διοίκηση της Βιοκλινικής έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες ενέργειες οι οποίες θα την φέρουν ακόμη ένα βήμα πιο μπροστά από τον ανταγωνισμό και το σημαντικότερο με σταθερότητα για το μέλλον: Άδεια και εγκατάσταση του δεύτερου Cyber Knife στην Ελλάδα (εξυπηρέτηση ογκολογικών ασθενών) Άδεια λειτουργίας του καλύτερου αγγειογράφου στην Ελλάδα και έναρξη του Αιμοδυναμικού εργαστηρίου με πολλαπλά αναμενόμενα οφέλη Εγκατάσταση και άδεια λειτουργίας γ-κάμερας Άδεια λειτουργίας των δωματίων για το ιώδιο Επιπρόσθετα δε ο Όμιλος έχει ήδη δρομολογήσει την λειτουργία πενταψήφιου μοναδικού τηλεφωνικού αριθμού για την εξυπηρέτηση κάθε ασθενή. Βάσει του σκεπτικού αυτού ο ασθενής θα δύναται να τηλεφωνεί σε αυτό το νούμερο προκειμένου να αναφέρει το πρόβλημα όπως το αισθάνεται ο ίδιος εκείνη τη στιγμή, να αξιολογηθεί αρχικά από έναν Ιατρό ο οποίος απαντάει στο τηλέφωνο και να δρομολογηθεί στην συνέχεια στην κατάλληλη ειδικότητα και ειδικευμένο Ιατρό. ΣΤΟΧΟΣ: Ένας και κοινός, η δημιουργία ενός πρότυπου για την χώρα μας Ομίλου Παροχής Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως ο Πρόεδρος έχει πετύχει στον υγιή χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ο Στρατηγικός σχεδιασμός της Διοίκησης της εταιρείας στοχεύει: Σ ένα μακρόπνοο πρόγραμμα ανάπτυξης όλων των εν δυνάμει τμημάτων της Κλινικής, και την σταδιακή ολοκλήρωση των προγραμματισθέντων Να καταξιωθεί στην συνείδηση των ασθενών ότι θα καταβάλλεται διαρκής η προσπάθεια της καθημερινής δικαίωσης των και των συνεργατών που την εμπιστεύονται και την προτιμούν 2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της , έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (καλούμενα εφεξής «Δ.Λ.Π.») και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (καλούμενα εφεξής «Δ.Π.Χ.Π.») όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.), καθώς και των ερμηνειών τους (καλούμενες εφεξής «Διερμηνείες»), όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. (ή I.F.R.S.) απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σημαντικές παραδοχές από τη διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. 19

20 3. Βασικές λογιστικές αρχές 3.1 Νέα λογιστικά πρότυπα και ερμηνείες της ΔΕΕΧΠ Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας για την πιθανή επίδραση από την εφαρμογή αυτών των τροποποιήσεων παρατίθεται στην συνέχεια κατά περίπτωση. 1. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση Δ.Π.Χ.Α. 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων Η παρούσα τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξολοκλήρου καθώς και για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξολοκλήρου αλλά για τα οποία η Εταιρεία έχει συνεχιζόμενη ανάμειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Δ.Λ.Π 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα αποτιμώνται με τη μέθοδο εύλογης αξίας σύμφωνα με το Δ.Λ.Π 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας γιατί η Εταιρεία δεν αποτιμά τα ακίνητα επενδύσεων στην εύλογη αξία. 2. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου 2013 Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015) Το Δ.Π.Χ.Α. 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ.Δ.Λ.Π. (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του Δ.Λ.Π 39 και εφαρμόζεται κατά την ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Στις επόμενες φάσεις, το ΣΔΛΠ θα ασχοληθεί με τη λογιστική αντιστάθμιση και την απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις όταν το τελικό πρότυπο, που θα περιλαμβάνει όλες τις φάσεις, εκδοθεί. ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει τον ορισμό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο αναφορικά με τον υπολογισμό της εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τον υπολογισμό της εύλογης αξίας. Το πρότυπο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Δεκέμβριο του 2012 και η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδρασή του στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Δ.Λ.Π 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2012) Η τροποποίηση αυτή απαιτεί οι οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, βάσει του αν αυτά στο μέλλον είναι πιθανό να μεταφερθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση και δεν έχει καμία επίδραση στην οικονομική θέση της Εταιρείας. Δ.Λ.Π 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιμέτρηση του κόστους των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές 20

21 αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου για τις συντάξεις, στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και λοιπών μακροπρόθεσμων παροχών. ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες απογύμνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Αυτή η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της απομάκρυνσης των στείρων υπερκείμενων («απογύμωνση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μίας οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για συμψηφισμό που σχετίζεται με αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονομική θέση της οικονομικής οντότητας. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις. ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις οικονομικές του καταστάσεις. 3. Ομάδα προτύπων σχετικά με την ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις». Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο παρέχει ένα μοναδικό μοντέλο ενοποίησης που βασίζεται σε υφιστάμενες αρχές, θέτοντας την έννοια του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου. ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες». Το νέο πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες». Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: οι από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και οι κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης για τις κοινοπραξίες δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες θα εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε Άλλες Οικονομικές Οντότητες». Το ΔΠΧΑ 12 απαιτεί οι οικονομικές οντότητες να γνωστοποιούν πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Οδηγία μετάβασης» Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 10. Παρέχουν, επίσης, πρόσθετες διευκολύνσεις μειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρμοσμένων συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά 21

22 την προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Επιπρόσθετα, για γνωστοποιήσεις που αφορούν σε μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις καταργούν την απαίτηση για την παροχή συγκριτικών στοιχείων για περιόδους πριν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12. ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και τα δύο πρότυπα μαζί αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις. ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες». Η τροποποίηση του ΔΛΠ 28 αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ Βάση προετοιμασίας οικονομικών καταστάσεων Οι λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012, έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται και συνοψίζονται κατωτέρω. Οι οικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζονται έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, για τις περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και πολυπλοκότητας ή για τις περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις. Σημειώνεται ότι τυχόν μικρές αποκλίσεις σε δεκαδικά οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 3.3 Κρίσεις Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών η διοίκηση της εταιρείας χρησιμοποιώντας ως βάση την πληρέστερη πληροφόρηση που έχει στη διάθεσή της εφαρμόζει την κρίση της με γνώμονα τη γνώση της για την εταιρεία αλλά και της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται. Μεταγενέστερες πιθανές αλλαγές στις υπάρχουσες συνθήκες λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να εφαρμοστεί η κατάλληλη λογιστική πολιτική. Οι κρίσεις της διοίκησης αναφορικά με τη διενέργεια εκτιμήσεων σε ότι αφορά τις λογιστικές πολιτικές συνοψίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων: Κατηγοριοποίηση των επενδύσεων - η κρίση της εταιρείας αναφορικά με τη μελλοντική πορεία των επενδύσεών της ασκεί σημαντική επίδραση στις εκτιμήσεις της σε ότι αφορά την αποτίμηση των συγκεκριμένων επενδύσεων. Ανακτησιμότητα των απαιτήσεων - η κρίση της διοίκησης αναφορικά με την εκτίμηση για ανακτησιμότητα των απαιτήσεων αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση των υπολοίπων ως επισφαλή ή μη και την επιμέτρηση τυχόν απομείωσης της αξίας τους. Απαξίωση των αποθεμάτων - οι κρίσεις και οι γνώσεις της διοίκησης αναφορικά με την απαξίωση ή όχι του υπολοίπου των αποθεμάτων υπόκειται τόσο σε υποκειμενικά (κρίση σε ότι αφορά τη χρήση του αποθέματος) όσο και σε αντικειμενικά κριτήρια (φυσική καταλληλότητα του προϊόντος). Κατά πόσο μία μίσθωση που συνάπτεται με έναν εκμισθωτή κατατάσσεται ως λειτουργική ή χρηματοδοτική - η αξιολόγηση τέτοιων συμβάσεων δεν εναπόκειται μόνο στον έλεγχο του τύπου που τη διέπει αλλά κυρίως στην αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής. 22

23 3.4 Εκτιμήσεις και υποθέσεις Μία σημαντική λογιστική εκτίμηση απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, η επίδραση των οποίων δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα. Φόροι εισοδήματος. Η αξιόπιστη επιμέτρηση των φόρων εισοδήματος βασίζεται σε εκτιμήσεις τόσο του τρέχοντος όσο και του αναβαλλόμενου φόρου. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου, βασιζόμενη σε εκτιμήσεις του κατά πόσο θα οφείλονται νέοι φόροι. Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά στοιχεία για τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με το μακροπρόθεσμο δανεισμό. Η λογιστική αντιστάθμισης με τη χρήση παραγώγων απαιτεί, κατά την έναρξη και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, το αντισταθμιζόμενο στοιχείο και το στοιχείο αντιστάθμισης (παράγωγο χρηματοοικονομικό συμβόλαιο) να ικανοποιούν τις διατάξεις για αντισταθμιστική λογιστική. Επισφαλείς απαιτήσεις. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων βασίζονται στην ιστορικότητα των στατιστικών στοιχείων που διατηρεί η εταιρεία, αναφορικά με τον κίνδυνο απαιτήσεις κατά συναλλασσομένων κυρίως να μην ανακτηθούν. Ενδεχόμενα γεγονότα. Ο Όμιλος εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δεν θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. 3.5 Πληροφόρηση κατά τομέα Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές Ο πρωτεύων τομέας δραστηριότητας της Εταιρείας είναι o επιχειρηματικός, δηλαδή η παροχή ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας φροντίδας. Γεωγραφικά η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια και συγκεκριμένα στη Αθήνα / Κεντρική Ελλάδα 3.6 Μετατροπή ξένου νομίσματος Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρούνται βάσει του νομίσματος του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία (λειτουργικό νόμισμα). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 23

24 3.7 Ενσώματες ακινητοποιήσεις Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους ή στις αξίες τεκμαιρόμενου κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση εύλογων αξιών κατά την ημερομηνία μετάβασης, μείον, κατ αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και κατά δεύτερον, τυχόν απομειώσεις αξίας των παγίων. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από τη χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία προσδιορίζεται από ανεξάρτητους εκτιμητές, μειωμένες κατά τις μεταγενέστερα σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης. Τα ακίνητα αναπροσαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ούτως ώστε οι αναπόσβεστες αξίες να μην διαφέρουν από τις εύλογες αξίες κατά τις ημερομηνίες κλεισίματος του ισολογισμού. Αυξήσεις στην λογιστική αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων που προκύπτουν από αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων, εκτός εάν αφορά σε αναστροφή μειωτικής αναπροσαρμογής (υποτίμησης) συγκεκριμένου ακινήτου που είχε καταχωρηθεί στα έξοδα. Σε αυτή την περίπτωση ισόποσο μέρος της αναπροσαρμογής καταχωρείται στα έσοδα. Μειώσεις στη λογιστική αξία, που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή, καταχωρούνται στα έξοδα αφού πρώτα διαγραφεί το τυχόν σχηματισμένο αποθεματικό αναπροσαρμογής για το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο. Η διαφορά μεταξύ των αποσβέσεων που διενεργούνται επί της αναπροσαρμοσμένης αξίας των ακινήτων και οι οποίες καταχωρούνται στα έξοδα και των αποσβέσεων που βασίζονται στο κόστος κτήσεώς τους, μεταφέρεται από το αποθεματικό αναπροσαρμογής κατ ευθείαν στα κέρδη εις νέο. Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Για τα παραγωγικά ακίνητα που αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: Κτίρια Μηχανήματα και εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός έτη 8-12 έτη 8 έτη 5-10 έτη Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. Κατά την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 24

25 Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού που συμμετέχει στην κατασκευή, το κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη. 3.8 Επενδύσεις σε Ακίνητα Επενδύσεις σε ακίνητα είναι οι επενδύσεις που αφορούν όλα εκείνα τα ακίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται η γη, τα κτίρια ή τα μέρη κτιρίων ή και τα δύο) τα οποία κατέχονται από τον ιδιοκτήτη (ή από τον μισθωτή σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης), είτε για να αποκομίζει μισθώματα από την εκμίσθωση τους είτε για την αύξηση της αξίας τους (ενίσχυση κεφαλαίου) ή και για τα δύο. Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους, το οποίο είναι προσαυξημένο με όλα εκείνα τα έξοδα που σχετίζονται με τη συναλλαγή για την απόκτηση τους (π.χ συμβολαιογραφικά, μεσιτικά, φόροι μεταβίβασης). Μετά την αρχική αναγνώριση οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους δηλαδή στην τιμή στην οποία το ακίνητο μπορεί να ανταλλαχθεί μεταξύ ενήμερων και πρόθυμων μερών σε μία συνήθη εμπορική συναλλαγή. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα προσδιορίζεται ετήσια από ανεξάρτητο, αναγνωρισμένο εκτιμητή. Οποιαδήποτε μεταβολή στην εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα απεικονίζεται στα αποτελέσματα της χρήσεως στην οποία προκύπτει. 3.9 Άυλα περιουσιακά στοιχεία Στα Άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται η υπεραξία, οι παραχωρήσεις, τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και τα λογισμικά προγράμματα. Υπεραξία: Είναι η διαφορά μεταξύ του κόστους αγοράς και της εύλογης αξίας του ενεργητικού και του παθητικού θυγατρικής / συγγενούς επιχείρησης κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Η Εταιρεία κατά την ημερομηνία της αγοράς αναγνωρίζει την υπεραξία που προέκυψε από την απόκτηση, ως ένα στοιχείο του ενεργητικού, και την εμφανίζει στο κόστος. Το κόστος αυτό είναι ίσο με το ποσό κατά το οποίο το κόστος ενοποίησης υπερβαίνει το μερίδιο της επιχείρησης, στα στοιχεία του ενεργητικού, στις υποχρεώσεις και στις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας εταιρείας. Μετά την αρχική αναγνώριση η υπεραξία αποτιμάται στο κόστος μείον τις συσσωρευμένες ζημιές λόγω μείωσης της αξίας της. Η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται ετήσια για τυχόν μείωση της αξίας της, εάν υπάρχουν γεγονότα που παρέχουν ενδείξεις για ζημία σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 36. Στην περίπτωση που το κόστος της απόκτησης είναι μικρότερο από το μερίδιο της εταιρείας στα ίδια κεφάλαια της αποκτηθείσας επιχείρησης, τότε η πρώτη υπολογίζει ξανά το κόστος της απόκτησης, αποτιμά τα στοιχεία του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας επιχείρησης και αναγνωρίζει απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης ως κέρδος (οποιαδήποτε διαφορά παραμείνει μετά τον επαναϋπολογισμό). Παραχωρήσεις και Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας: Οι παραχωρήσεις και τα δικαιώματα βιομηχανικής αποτιμώνται στην εύλογη αξία σύμφωνα με εκτίμηση αναγνωρισμένων εκτιμητών, μείον αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία έχει διάρκεια όσο διαρκή η άδεια εκμετάλλευσης του θαλάσσιου χώρου. Λογισμικά Προγράμματα: Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία εκτιμάται σε 7 έτη. Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων στο έτος που προκύπτουν. 25