ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΧΩΡΙΟ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΧΩΡΙΟ»"

Transcript

1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΧΩΡΙΟ» Στην Αθήνα σήµερα την , ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των κατωτέρω συµβαλλοµένων: 1. Χ Γ 2. ΑΓ 3. Α Μ 4. Α 5. Π Γ 6. Β 7. Β Ι 8. Μ Β 9. Χ 10. Α Τ 11. Γ Κ 12. Κ Σ 13. Ε συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Μετά τις ως άνω τροποποιήσεις οι συµβαλλόµενοι και µόνοι εταίροι από κοινού τροποποιούν, συµπληρώνουν, διορθώνουν και κωδικοποιούν το καταστατικό της εταιρίας το οποίο του λοιπού έχει ως εξής: Άρθρο 1ο Ε π ω ν υ µ ί α Η επωνυµία της Εταιρείας είναι «Ευρωπαϊκό Χωριό» και ο διακριτικός της τίτλος «European Village». Άρθρο 2ο Έ δ ρ α

2 2 Η έδρα της Εταιρείας είναι στην Αθήνα και η διεύθυνση της έδρας στα Κάτω Πατήσια, οδός Πύρλα, αρ.24, ΤΚ Η διεύθυνση αυτή µπορεί να αλλάζει χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του εταιρικού καταστατικού, εφόσον η αλλαγή γίνεται εντός των ορίων της έδρας. Επίσης, είναι δυνατόν να δηµιουργούνται παραρτήµατα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τα οποία θα λειτουργούν και µε συνεργαζόµενα µέλη, σύµφωνα µε τις αποφάσεις και οδηγίες της Εταιρείας και χωρίς να απαιτείται αλλαγή του καταστατικού. Άρθρο 3ο Σ κ ο π ό ς «Η εταιρεία διαπνέεται από τις αρχές του Καταστατικού Χάρτης της Γης. Ι. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΙΙ. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΙV. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΜΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ Σκοπός της είναι: α) Η προσπάθεια δηµιουργίας δοµών συλλογικής δράσης, ως µέσων διάδοσης των ιδεών της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονοµίας και των αρχών του αντιπραγµατισµού (πρακτικές µοιράσµατος και ανταλλαγής), β) Η ανάπτυξη κατάλληλων δικτύων µορφών συνεργασίας και ανταλλαγής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό µε στόχο την προαγωγή του δίκαιου, εναλλακτικού και αλληλέγγυου εµπορίου δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις οριζόντιας δικτύωσης, µέσω της έµπρακτης ενίσχυσης όλων των παραγωγών και ιδιαίτερης στήριξης όσων δραστηριοποιούνται και συγκροτούν συλλογικότητες και κοινότητες στις αναπτυσσόµενες χώρες ενδυναµώνοντας και προωθώντας τις άµεσες και αδιαµεσολάβητες σχέσεις καταναλωτών παραγωγών, γ) Η ενθάρρυνση και υποστήριξη της βιώσιµης αγροτικής ανάπτυξης (σεβασµός προς το περιβάλλον, φροντίδα της βιοποικιλότητας, βιολογική γεωργία, φυσική καλλιέργεια, permaculture) της Ελλάδας ή άλλων χωρών µε την προώθηση, κατάρτιση, υποστήριξη, διαχείριση είτε κατόπιν δικής της πρωτοβουλίας ή ύστερα από ανάθεση από διεθνείς οργανισµούς, δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που επιδιώκουν ίδιους ή παρεµφερείς µε την εταιρεία σκοπούς από την Ελλάδα, κράτη µέλη της

3 3 Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή τρίτα κράτη, δ) Η πληροφόρηση των καταναλωτών και κυρίως των νέων από όλο τον κόσµο, µέσω της αναπτυξιακής συνεργασίας στα πλαίσια δηµιουργικών, εναλλακτικών και εθελοντικών δραστηριοτήτων µε στόχευση την αλληλεγγύη, την αυτάρκεια τόσο σε ατοµικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, την ηθική κατανάλωση, τη µη βία σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας και τον σεβασµό του φυσικού περιβάλλοντος, ε) Η προαγωγή και ενίσχυση της βιωµατικής (learning by doing) - µη τυπικής εκπαίδευσης, στα πλαίσια της αυτάρκειας, της βιολογικής (φυσικής) καλλιέργειας και της πρακτικής εφαρµογής των αρχών της permaculture. Η επαφή, κατανόηση, προώθηση και πρακτικές εφαρµογές εναλλακτικών τρόπων διαβίωσης/(οικο)- κοινότητες (τόσο στο αστικό περιβάλλον όσο και σε αυτό της υπαίθρου) εµπνευσµένες από τις αξίες τις συνεργασίας, του σεβασµού στην διαφορετικότητα καθώς και της προστασίας και αναζωογόνησης του φυσικού περιβάλλοντος, στ) Η προώθηση, κατάρτιση, υποστήριξη, διαχείριση επιµορφωτικών προγραµµάτων επαγγελµατικού προσανατολισµού, επαγγελµατικής κατάρτισης, δια βίου µάθησης καθώς και λοιπών προγραµµάτων νεανικού ενδιαφέροντος είτε κατόπιν δικής της πρωτοβουλίας ή ύστερα από ανάθεση από διεθνείς οργανισµούς, δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που επιδιώκουν ίδιους ή παρεµφερείς µε την εταιρία σκοπούς από την Ελλάδα, κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή τρίτα κράτη, ζ) Η ανάδειξη της πολιτιστικής µας παράδοσης και η προβολή τοπικών ηθών και εθίµων της αγροτικής ελληνικής κοινωνίας. Η εταιρεία χαρακτηριζόµενη ως αστική µη κερδοσκοπική δεν αποσκοπεί στην επίτευξη εµπορικού κέρδους και την διανοµή αυτού στα µέλη της αλλά δύναται να αναπτύσσει οικονοµική δραστηριότητα για την υλοποίηση των αρχών που διέπουν τον σκοπό της. Συνεπώς για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού της η εταιρεία µπορεί: α)να ιδρύει υποκαταστήµατα-παραρτήµατα σε οποιοδήποτε µέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ασκώντας οικονοµική δραστηριότητα, καθώς επίσης να αναπτύσσει συνεργασίες και να συνάπτει συµφωνίες µε παρεµφερείς εταιρείες, συλλογικότητες, σωµατεία, συνεταιρισµούς και

4 4 δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, µη κυβερνητικούς οργανισµούς του εσωτερικού και του εξωτερικού. β)να αναλαµβάνει και να διαχειρίζεται επιδοτούµενα προγράµµατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτη µέλη της ΕΕ, διεθνείς οργανισµούς, τρίτα κράτη, δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς από την Ελλάδα ή το εξωτερικό που επιδιώκουν ίδιους ή παρεµφερείς µε την εταιρία σκοπού. γ)να λειτουργεί χώρους, µε τον χαρακτήρα «παραδοσιακού καφενείου» (snack bar) όπου θα προωθούνται και παραδοσιακά-βιολογικά προϊόντα (λιανικό εµπόριο), στα πλαίσια των οποίων θα µπορούν να διοργανώνονται επιµορφωτικά σεµινάρια και ηµερίδες, εκθέσεις, πολιτιστικά αφιερώµατα (festival), παζάρια ανταλλαγής (bazaars), για την ανταλλαγή και προώθηση των αρχών και ιδεών όπως αυτές ορίζονται στον σκοπό της εταιρείας. δ)να αναπτύσσει την προβλεπόµενη από τον σκοπό της οικονοµική δραστηριότητα συνάπτοντας συµβάσεις µίσθωσης και αγοραπωλησίας µε τρίτους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, προκειµένου να δηµιουργήσει τις απαραίτητες δοµές στα πλαίσια των οποίων θα πραγµατώνεται ο σκοπός της, πχ αγορά ή µίσθωση αγροκτήµατος µε σκοπό την καλλιέργεια και παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και την φιλοξενία οµάδων ή µεµονωµένων ατόµων προκειµένου να γνωρίσουν εναλλακτικές φυσικές καλλιεργητικές µεθόδους και τρόπους διαβίωσης, µέσω της βιωµατικής τους εκπαίδευσης στα πλαίσια της αυτάρκειας, της βιολογικής καλλιέργειας και της πρακτικής εφαρµογής των αρχών της permaculture. ε)να διαθέτει δικό της µεταφορικό µέσο (MINI BUS) για εκδροµές πολιτιστικού τουρισµού σε όλη την Ελλάδα. Άρθρο 4ο ιάρκεια Η διάρκεια της παρούσης εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και η λήξη της επέρχεται εφόσον γίνει καταγγελία της εταιρικής συµβάσεως από όλους του συµβαλλοµένους. Άρθρο 5ο

5 5 Χαρακτήρας Η εταιρεία είναι µη κερδοσκοπική και διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741 και επόµενα του Α.Κ. εν επιτρέπεται να γίνει καµία διανοµή κερδών στους εταίρους της, τόσο κατά τη λειτουργία όσο και µετά τη διάλυση της. Η εταιρεία είναι µη κυβερνητικός οργανισµός (ΜΚΟ). Για την πραγµάτωση του σκοπού και των εν γένει δραστηριοτήτων της η εταιρεία µπορεί να συνάπτει συµβάσεις µε εταίρους της ή τρίτα πρόσωπα και να χρησιµοποιεί ειδικούς συµβούλους και συνεργάτες. Η εταιρεία µπορεί να προβαίνει σε κάθε άλλη οικονοµική δραστηριότητα και συναλλαγή, εφόσον αυτή θα διέπεται από τις σχετικές ρυθµίσεις και δεν θα αντίκειται στην υπάρχουσα νοµοθεσία, στο πλαίσιο όµως των σκοπών ύπαρξης και λειτουργίας της. Η επαγγελµατική ενασχόληση των εταίρων και η συµµετοχή τους σε κερδοσκοπικές ή µη κερδοσκοπικές εταιρείες ή οργανισµούς µε αντικείµενα εργασιών παρεµφερή µε τους σκοπούς της εταιρείας, επιτρέπεται και δεν θεωρείται ως πράξη που αντιτίθεται στους σκοπούς της εταιρείας. Άρθρο 6ο Πόροι Περιουσία Οι πόροι και η περιουσία της εταιρείας προέρχονται από δωρεές των ιδίων των εταίρων ή τρίτων φυσικών προσώπων ή φορέων του Ιδιωτικού ή ηµοσίου Τοµέα τις οποίες αποδέχεται. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στα 90 Ευρώ. Επίσης η εταιρεία µπορεί να επιχορηγείται από ηµοσίους ή Ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού οι οποίοι επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεµφερείς µε αυτήν σκοπούς για να πραγµατοποιεί τον εταιρικό της σκοπό. Τυχόν αποκτώµενα δικαιώµατα κατά την διάρκεια της λειτουργίας της ανήκουν στην εταιρεία και όχι σε κάποιο εταίρο ατοµικά. Τα µέλη συµµετέχουν στην εταιρεία µε ετήσια οικονοµική συνδροµή, το ύψος της οποίας ορίζεται στο ποσό των 40 ευρώ. Το ύψος της ετήσιας

6 6 οικονοµικής συνδροµής δύναται να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών. Τυχόν περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν κατά τη διάλυση της εταιρείας διατίθενται ως δωρεά στο φορέα που θα τη διαδεχθεί ή σε άλλο οργανισµό ή ίδρυµα που θα υποδείξουν οι εταίροι µε απόφασή τους. Άρθρο 7ο 7 ιαχείριση ιαχειριστής και νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται ο εκ των εταίρων Γαλανός Χρυσόστοµος του Βασιλείου. ύναται εκτάκτως µε γραπτή εξουσιοδότησή του, βεβαιωµένου του γνησίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που ο ίδιος κωλύεται για σοβαρούς λόγους, να αναθέτει σε άλλο µέλος της εταιρείας συγκεκριµένα καθήκοντα και αρµοδιότητες του, πλην της οικονοµικής διαχείρισης και της νόµιµης αντιπροσώπευσης της εταιρείας για την οποία απαιτείται συµβολαιογραφικό έγγραφο. Ο διαχειριστής και νόµιµος εκπρόσωπος έχει την γενική εποπτεία των εταιρικών υποθέσεων και την εν γένει διαχείριση τους κινούµενος µέσα στα πλαίσια των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των εταίρων. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί, αντιπροσωπεύει και δεσµεύει την εταιρεία µόνο δια της υπογραφής του, η οποία µπαίνει κάτω από την εταιρική επωνυµία ή σφραγίδα σε όλες τις έννοµες σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας µε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ηµοσίου ή Ιδιωτικού ικαίου, του Ελληνικού ηµοσίου, των Τραπεζών, του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων κλπ. Ειδικότερα και ενδεικτικά σηµειώνεται ότι αυτός µε µόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυµία, δικαιούται για λογαριασµό της εταιρείας, να αποσύρει και να εισπράττει χρήµατα, χρηµατόγραφα, µερισµαταποδείξεις και τοκοµερίδια, να υπογράφει κάθε σχετική εξοφλητική απόδειξη καθώς και να αναλαµβάνει αυτά από τις καταθέσεις επ ονόµατι της εταιρείας, να εκδίδει, εξοφλεί, αποδέχεται, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί σε διαταγή τρίτων συναλλαγµατικές, γραµµάτια σε διαταγή, τραπεζικές επιταγές, πάσης φύσεως φορτωτικά έγγραφα, να αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νοµικού ή φυσικού προσώπου

7 7 προς οιοδήποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο. Να υπογράφει συµβάσεις µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ηµοσίου ή Ιδιωτικού ικαίου, και του Ελληνικού ηµοσίου Ταµείου, των Τραπεζών Ελληνικών ή αλλοδαπών, του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων, του Ταχυδροµείου, να ανοίγει λογαριασµούς σε Τράπεζες, να καταθέτει στην Τράπεζα επ ονόµατι της εταιρείας τα εισπραττόµενα χρήµατα. Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών ικαστηρίων κάθε βαθµού και δικαιοδοσίας, του Συµβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου καθώς και κάθε άλλης δικαστικής, διοικητικής, οικονοµικής και προξενικής Αρχής, να ορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους ή µη, και εν γένει να ενεργεί κάθε πράξη τείνουσα στην ευόδωση του σκοπού της εταιρείας. Να προσλαµβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, να καθορίζει τους µισθούς και τις αµοιβές τους, να επιµελείται για την τήρηση των κατά νόµο βιβλίων της εταιρείας, να αποδέχεται δωρεές, κληρονοµιές και επιχορηγήσεις κάθε φύσεως από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, φορέα ιδιωτικό ή δηµόσιο. Εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και διευθύνει τις συνεδριάσεις της. Αναλαµβάνει όλες τις υπάρχουσες καταθέσεις µε σκοπό την πληρωµή υποχρεώσεων της εταιρείας. Φυλάσσει τη σφραγίδα της εταιρείας. Απόφαση για αλλαγή διαχειριστή και ορισµό νέου λαµβάνεται κατ απόλυτη πλειοψηφία επί του αριθµού των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών της γενικής συνέλευσης. Ανάκληση του ιαχειριστή λόγω παράβασης καθηκόντων ή ανικανότητας εν γένει θα διενεργείται µε απόλυτο πλειοψηφία επί του αριθµού των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών της γενικής συνέλευσης. Άρθρο 7Α 7 Γενική Συνέλευση Το ανώτατο όργανο της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των µελών της, η οποία συγκαλείται τακτικώς κάθε χρόνο µέσα στο πρώτο ηµερολογιακό τετράµηνο ή εκτάκτως σε περίπτωση που θα το ζητήσει το 1/3 τουλάχιστον των ταµιακώς τακτοποιηµένων µελών.

8 8 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και προχωρεί νόµιµα στις εργασίες της, αν είναι παρόντα ή νόµιµα αντιπροσωπεύονται µε έγγραφη εξουσιοδότηση, όλα τα µέλη από τα ταµειακώς εντάξει µέλη. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η σύνοδος της Γενικής Συνελεύσεως επαναλαµβάνεται σε (15) δεκαπέντε ηµέρες µε τα ίδια θέµατα και τότε, θεωρείται η συνέλευση σε απαρτία, οσαδήποτε ταµειακώς τακτοποιηµένα µέλη κι αν είναι παρόντα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί παντός θέµατος µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων µελών. Σε κάθε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ένα από τα µέλη αναλαµβάνει καθήκοντα γραµµατέα. Ο γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά συνεδρίασης υπογεγραµµένα από όλα τα παρόντα µέλη, για κάθε θέµα που τίθεται προς συζήτηση και ψηφοφορία και καταγράφει σε αυτά τις αποφάσεις τις οποίες έλαβε, καθώς και το µητρώο των µελών. ικαίωµα ψήφου στη γενική συνέλευση έχουν µόνο τα ταµειακώς τακτοποιηµένα µέλη. Άρθρο 8ο 8 Σύναψη Συµβάσεων Για την πραγµάτωση του εταιρικού σκοπού και των εν γένει δραστηριοτήτων της η εταιρεία θα συνάπτει συµβάσεις µε µέλη της ή µε τρίτα πρόσωπα (φυσικά ή νοµικά) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η παρούσα εταιρία θα µπορεί να συνεργάζεται µε εξωτερικούς συνεργάτες για την πραγµάτωση του σκοπού και των δραστηριοτήτων της, οι οποίοι θα προσφέρουν κατά περίπτωση υπηρεσίες. Έκαστος των εταίρων θα µπορεί να αναπτύσσει πρωτοβουλία για την πραγµάτωση του σκοπού και δραστηριοτήτων της εταιρίας µετά από συνεννόηση µε τον διαχειριστή, ο οποίος υποχρεούται να θέτει το θέµα της πρωτοβουλίας του εταίρου στην επόµενη συνεδρίαση των εταίρων για λήψη σχετικών αποφάσεων. Άρθρο 9ο 9 Είσοδος νέων εταίρων Αποχώρηση- ιαγραφή εταίρων Η εταιρεία τηρεί µητρώο µελών στο οποίο καταχωρείται η είσοδος νέου µέλους, τα στοιχεία του, η υπογραφή του, καθώς και ο τρόπος µε τον

9 9 οποίο επιθυµεί να ενηµερώνεται για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης (fax, κλπ). Μέλη µπορούν να γίνουν ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που διέπονται από τις αρχές και τους σκοπούς της εταιρείας. Η είσοδος νέων εταίρων στην εταιρεία γίνεται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαµβάνεται κατ απόλυτη πλειοψηφία των ταµειακώς τακτοποιηµένων µελών. Κατά την είσοδο νέων µελών δεν απαιτείται η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, αρκεί η καταχώρισή της στα τηρούµενα από τη γενική συνέλευση πρακτικά υπογεγραµµένα από τους παρόντες στην γενική συνέλευση και ως αναφέρεται ανωτέρω στο µητρώο µελών της εταιρείας. Ο εταίρος έχει το δικαίωµα να αποχωρήσει από την εταιρεία ελεύθερα, χωρίς να απαιτήσει οτιδήποτε και χωρίς να έχει κανένα δικαίωµα στην περιουσία της εταιρείας. Οφείλει όµως να ειδοποιήσει την εταιρεία µε έγγραφο ένα µήνα πριν, διαφορετικά ο απροειδοποίητα αποχωρών υποχρεώνεται σε επανόρθωση τυχόν ζηµιάς, που θα προκύψει από την µη έγκαιρη προειδοποίηση. Η γενική συνέλευση έχει το δικαίωµα να διαγράφει εταίρους οι οποίοι δεν ασχολούνται µε την προώθηση των σκοπών της εταιρείας, δηµιουργούν προσκόµµατα στη λειτουργία της εταιρείας ή ενεργούν αντίθετα προς τους σκοπούς της. Η διαγραφή µέλους καταχωρείται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης και υπογράφεται από όλα τα παρόντα µέλη. Για την αποχώρηση - διαγραφή µελών δεν χρειάζεται η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, αρκεί η διαγραφή του µέλους από το µητρώο των µελών της εταιρείας και συγκεκριµένα: α. στην περίπτωση αποχώρησης µέλους, σηµειώνεται η λέξη αποχώρηση κάτωθι των στοιχείων του αποχωρούντος µέλους και τίθεται η υπογραφή του αποχωρούντος µέλους και του διαχειριστή, β. στην περίπτωση της διαγραφής µέλους, σηµειώνεται η λέξη διαγραφή κάτωθι των στοιχείων του διαγραφέντος µέλους και τίθενται οι υπογραφές των µελών της γενικής συνέλευσης. Άρθρο 10ο

10 10 Γενικές διατάξεις Κάθε ζήτηµα που ανακύπτει κατά την διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας και δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών της γενικής συνέλευσης και ρυθµίζεται µε τις διατάξεις των άρθρων 741 και επόµενα του Α.Κ. περί Αστικών Εταιρειών. Η εταιρεία ως νοµικό πρόσωπο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ευθύνεται µόνο αυτή µε την περιουσία της για τις δηµιουργούµενες υποχρεώσεις και οφειλές της. Οι εταίροι δεν ευθύνονται για χρέη, ή άλλες υποχρεώσεις της εταιρείας που δηµιουργήθηκαν ενδοσυµβατικά, η εξωσυµβατικά προς τρίτους πέραν της εισφοράς τους που κατατέθηκε και αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας. Επιπλέον η εταιρική περιουσία δεν είναι υπέγγυα για την ικανοποίηση τυχόν ατοµικών δανειστών των εταίρων. Τα τακτικά µέλη έχουν υποχρέωση να συµβάλλουν στην επιδίωξη του ως άνω σκοπού, να τηρούν το καταστατικό και να βοηθούν στην εύρυθµη λειτουργία και στην διαφύλαξη του σκοπού και του χαρακτήρα της εταιρείας. Τα µέλη της εταιρείας οφείλουν να παρέχουν εθελοντική εργασία για την προώθηση και επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. Τα µέλη της εταιρείας δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε δραστηριότητες και ενέργειες που παρεµποδίζουν ή καθιστούν ανενεργό το σκοπό της εταιρείας. Άρθρο 11ο Ισολογισµός Στο τέλος κάθε ετήσιας χρήσεως και µεταξύ της 15 ης και 30 ης εκεµβρίου του κάθε έτους, θα καταρτίζεται αναλυτική κατάσταση εσόδων και εξόδων της εταιρείας ή ισολογισµός, ο οποίος θα υπογράφεται και θα επικυρώνεται από τον διαχειριστή. Ο ισολογισµός θα εγκρίνεται το αργότερο εντός του Ιανουαρίου της επόµενης χρήσεως µε απόφαση των εταίρων που θα λαµβάνεται κατά πλειοψηφία.

11 11 Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται υπερενιαύσια και άρχεται από της συστάσεως της εταιρείας και λήγει την 31 η εκεµβρίου. Σε πίστωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δέκα έξι (16) πρωτότυπα, τα οποία αφού τα διάβασαν τα υπέγραψαν οι συµβαλλόµενοι, καθένας δε από αυτούς έλαβε από ένα, τα δε υπόλοιπα θα χρησιµοποιηθούν για την δηµοσίευση του παρόντος όπως ο νόµος ορίζει. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 1. Χ Γ 2. ΑΓ 3. Α Μ 4. Α 5. Π Γ 6. Β 7. Β Ι 8. Μ Β 9. Χ 10. Α Τ 11. Γ Κ 12. Κ Σ 13. Ε

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ιδρύεται Εταιρία µε την επωνυμία «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης» με αντικείμενο την προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» Στο Κρυονέρι Κορινθίας σήμερα 12/11/2010 συνήλθαν οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αβραμίδης Ιωάννης, Ξενοδοχείο ΜΟΡΦΗ, Κερκίνη Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» Στην Αθήνα σήμερα την 15 Δεκεμβρίου 2008 μεταξύ των 1. Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθελοντισμός και ανεξάρτητες μη κερδοσκοπικές και κοινωφελείς οργανώσεις Ορισμοί και κατηγορίες τρίτου τομέα, ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Τρίτου Τομέα, οργάνωση της κοινωνίας πολιτών, εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στην Αγία Παρασκευή σήµερα 28η Ιουνίου 2004 οι παρακάτω συµβαλλόµενοι : 1. Η Ανδρούλα Νασιοπούλου, Τέρµα Πατριάρχου Γρηγορίου, που ενεργεί στο παρόν στο όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Προοίμιο- Νομικό καθεστώς-έδρα Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (εφεξής Ε.Ε.Σ.) ιδρύθηκε την 10 Ιουνίου 1877. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ------------------ Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ.» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα