ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. Γενικό Μέρος Το ροτεινόµενο σχέδιο νόµου εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασµό του Υ ουργείου Οικονοµικών για τη δηµιουργία ενός δίκαιου και α οτελεσµατικού φορολογικού συστήµατος, καθώς και για την αναδιοργάνωση του φορολογικού, ελεγκτικού και εισ ρακτικού µηχανισµού, ταυτόχρονα µε την εφαρµογή ενός νέου αυστηρότερου λαισίου για την κατα ολέµηση της φοροδιαφυγής. Προς την κατεύθυνση αυτή, κατά τους ροηγούµενους µήνες, µεταξύ άλλων, έχει καταργηθεί ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων και έχει αντικατασταθεί α ό τον σηµαντικό α λούστερο Κώδικα Φορολογικής Α εικόνισης Συναλλαγών, έχει θεσ ιστεί θέση Γενικού Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων ενταετούς θητείας και αυξηµένων ροσόντων και έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα για την ενίσχυση του ελεγκτικού µηχανισµού. Με το ροτεινόµενο σχέδιο νόµου τρο ο οιούνται διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994, ό ως ισχύει) και ε έρχονται οι ακόλουθες βασικές αλλαγές: - Η διεύρυνση της υ οχρέωσης υ οβολής φορολογικών δηλώσεων, - η διεύρυνση της φορολογικής βάσης µέσω του εριορισµού φορολογικών α αλλαγών και εκ τώσεων, - η ρόβλεψη της υ οχρέωσης δήλωσης τόσο φορολογούµενου, όσο και αφορολόγητου εισοδήµατος, - η διάκριση µεταξύ εισοδήµατος α ό µισθωτές υ ηρεσίες και α ό ε ιχειρηµατική δραστηριότητα, - η α λο οίηση της φορολογικής κλίµακας µισθωτών και συνταξιούχων, - η εκλογίκευση του φόρου εισοδήµατος κεφαλαίου - η µείωση των συντελεστών α όσβεσης άγιων εριουσιακών στοιχείων. Για την ολοκλήρωση της φορολογικής µεταρρύθµισης το Υ ουργείο Οικονοµικών σχεδιάζει τη συνολική ε ανεξέταση του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, σύµφωνα µε τις καλύτερες διεθνείς ρακτικές, ό ως ε ίσης τη θέσ ιση ενός αυτοτελούς Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών, κατά το ρότυ ο άλλων Ευρω αϊκών χωρών, µε χρονοδιάγραµµα µέχρι το ρώτο εξάµηνο του 2013 και συνολικό στόχο την ραγµάτωση των συνταγµατικών ε ιταγών φορολογικής δικαιοσύνης και ισότητας. 1

2 Β. Ειδικότερα Ε ί του Κεφαλαίου Α Με το άρθρο 1 ρυθµίζονται θέµατα ου αφορούν στις κλίµακες φορολογίας στις εκ τώσεις δα ανών, στις µισθωτές υ ηρεσίες και την ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δα άνη: 1. Με την αράγραφο 1 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται το άρθρο 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και ροσδιορίζεται η φορολογική µεταχείριση του εισοδήµατος α ό µισθωτή εργασία, ατοµική εµ ορική ε ιχείρηση, ελευθέριο ε άγγελµα, ατοµική γεωργική ε ιχείρηση και λοι ών εισοδηµάτων. Ειδικότερα: Με τις διατάξεις της αρ. 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ροτείνεται κλίµακα µισθωτών συνταξιούχων µε τρία φορολογικά κλιµάκια και αντίστοιχους συντελεστές για τη φορολόγηση του εισοδήµατος ου ροκύ τει α ό µισθούς και συντάξεις και κλίµακα µη µισθωτών µε δύο φορολογικά κλιµάκια για τη φορολόγηση του εισοδήµατος ου ροκύ τει α ό ατοµική εµ ορική ε ιχείρηση και ελευθέριο ε άγγελµα το ρώτο α ό τα ο οία εφαρµόζεται µειωµένο κατά ενήντα τοις εκατό (50%) για νέες ατοµικές εµ ορικές ε ιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους ε αγγελµατίες και µέχρι εισόδηµα. Ε ίσης, ροτείνεται ο συντελεστής φορολόγησης των εισοδηµάτων α ό ατοµική γεωργική ε ιχείρηση και κλίµακα λοι ών εισοδηµάτων µε δύο φορολογικά κλιµάκια για τη φορολόγηση λοι ών εισοδηµάτων ό ως είναι τα µισθώµατα α ό εκµίσθωση ακινήτων στα ο οία εφαρµόζεται συµ ληρωµατικός συντελεστής φορολογίας ενάµιση τοις εκατό (1,5%) και τρία τοις εκατό (3%) εφόσον η ε ιφάνεια της µισθωµένης κατοικίας υ ερβαίνει τα τρακόσια τετραγωνικά µέτρα ή ρόκειται για εµ ορική µίσθωση. Με τις διατάξεις της αρ. 2 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ροβλέ εται µείωση φόρου ου ροκύ τει βάσει της κλίµακας µισθωτών - συνταξιούχων, κατά διαφορετικό οσό, ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος. Με τις διατάξεις της αρ. 3 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ροβλέ εται µείωση του οσού του φόρου ου ροκύ τει βάσει της αρ. 2, κατά οσοστό δέκα (10%) τοις εκατό και µε τις ροϋ οθέσεις ου θέτουν οι οικείες διατάξεις, των ακόλουθων δα ανών: α) των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής ερίθαλψης, κατά το µέρος ου δεν καλύ τονται α ό ασφαλιστικά ταµεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες, β) του οσού της διατροφής ου καταβάλλεται α ό τον ένα σύζυγο στον άλλο, γ) των οσών ου καταβάλλονται λόγω δωρεάς στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, το Εθνικό Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής, τους ιερούς ναούς, τις ιερές µονές του Αγίου Όρους, το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινου όλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύµων, την Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα δηµοτικά νοσοκοµεία, τα νοσοκοµεία ν..ι.ι. ου ε ιχορηγούνται α ό τον κρατικό ροϋ ολογισµό, τα κοινωφελή ιδρύµατα, τα σωµατεία µη κερδοσκο ικού χαρακτήρα ου αρέχουν υ ηρεσίες εκ αίδευσης και χορηγούν υ οτροφίες 2

3 καθώς και των οσών ου καταβάλλονται λόγω χορηγίας ρος τα µη κερδοσκο ικού χαρακτήρα ν..ι.δ., εφόσον ε ιδιώκουν ολιτιστικούς σκο ούς. δ) των δωριζόµενων ιατρικών µηχανηµάτων και ασθενοφόρων. Με την αρ. 4 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ροβλέ εται, κατ εξαίρεση, µείωση του οσού του φόρου ου ροκύ τει βάσει της αρ. 2, κατά (200) διακόσια ευρώ, για ορισµένες κατηγορίες δικαιούχων και µε τις ροϋ οθέσεις ου θέτουν οι οικείες διατάξεις (άτοµα µε ανα ηρία άνω του 67%, ανά ηροι αξιωµατικοί ή ο λίτες, θύµατα ολέµου κλ ). Με την αρ. 5 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ροσδιορίζονται οι µειώσεις ου αφαιρούνται α ό τον φόρο της συζύγου για δα άνες ου αφορούν στην ίδια και σε συγκεκριµένες ερι τώσεις συγγενών. Περαιτέρω, εριγράφεται ο τρό ος εφαρµογής των διατάξεων των αρ. 3 και 4 του ιδίου άρθρου σε ερί τωση θανάτου του ενός συζύγου, καθώς και στις ερι τώσεις ου δεν ροκύ τει οσό φόρου για το φορολογούµενο ή αυτό ου ροκύ τει υ ολεί εται του αθροίσµατος των ροβλε όµενων µειώσεων. Τέλος, ορίζεται ότι εάν το συνολικό οσό των µειώσεων είναι µεγαλύτερο του φόρου (φορολογουµένου και συζύγου) η διαφορά δεν συµψηφίζεται, ούτε ε ιστρέφεται. Με τις διατάξεις της αρ. 6 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ορίζεται ότι τα ρόσω α του ροτελευταίου εδαφίου της αρ.1 του άρθρου 45 δεν δικαιούνται την έκ τωση των δα ανών του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. Με τις διατάξεις της αρ. 7 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ορίζεται ότι α ό την άθροιση των οσών φόρου των ροηγούµενων αραγράφων ροκύ τει ο συνολικός φόρος του υ όχρεου. Με τις διατάξεις της αρ. 8 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ορίζονται οι συντελεστές µε τους ο οίους φορολογούνται οι µισθοί ου α οκτούν, α ό την αροχή υ ηρεσιών σε εµ ορικά λοία, οι αξιωµατικοί και το κατώτερο λήρωµα, αντίστοιχα. Με την αρ. 9 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ροσδιορίζονται οι φόροι ( ροκαταβλητέος, αρακρατηθείς, καταβλητέος στην αλλοδα ή) ου εκ ί τουν α ό το οσό του φόρου ου αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδηµα. Με τις διατάξεις της αρ. 10 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ορίζονται οι δόσεις του φόρου ου αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδηµα. Με τις διατάξεις της αρ. 11 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ορίζεται ότι οι κάτοικοι αλλοδα ής ου α οκτούν εισόδηµα α ό µισθωτή εργασία στην Ελλάδα δεν έχουν τις µειώσεις φόρου ου ροβλέ ονται στο άρθρο 9 του Κ.Φ.Ε., ενώ κατ εξαίρεση ροτείνεται, για λόγους ίσης φορολογικής µεταχείρισης µε τους κατοίκους στην Ελλάδα, να δικαιούνται τις εν λόγω µειώσεις οι κάτοικοι των κρατών-µελών της Ε.Ε. ου α οκτούν στην Ελλάδα λέον του 90% του συνολικού εισοδήµατός τους. Με τις διατάξεις της αρ. 12 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ορίζεται ότι µε ροεδρικό διάταγµα ου εκδίδεται µετά α ό 3

4 ρόταση του Υ ουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά ου α αιτούνται για την αναγνώριση της συνδροµής των ροϋ οθέσεων για τη µείωση του φόρου. Με τις διατάξεις της αρ. 13 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ορίζεται ότι µε ροεδρικό διάταγµα µετά α ό ρόταση των Υ ουργών Οικονοµικών και Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται τα δικαιολογητικά τα ο οία α αιτούνται για την α όδειξη του οσοστού ανα ηρίας. 2. Με την αράγραφο 2 του άρθρου αυτού ροστίθεται ροτελευταίο εδάφιο στην αρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος µε το ο οίο ορίζεται ότι εισόδηµα α ό µισθωτές υ ηρεσίες θεωρείται και το εισόδηµα α ό ατοµική ε ιχείρηση αροχής υ ηρεσιών ή ελευθέριο ε άγγελµα, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά συγκεκριµένες ροϋ οθέσεις. 3. Με την αράγραφο 3 του άρθρου αυτού τρο ο οιείται η ερί τωση θ της αραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. και καταργείται η ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δα άνη, ήτοι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για άγαµους ή έντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για έγγαµους, για τους φορολογουµένους ου δεν έχουν ραγµατικό ή τεκµαρτό εισόδηµα. Με το άρθρο 2 ορίζονται διατάξεις σχετικές µε το εισόδηµα α ό κινητές αξίες και µεταβιβάσεις µετοχών: 1. Με την αράγραφο 1 αυξάνεται ο συντελεστής αρακράτησης για τα εισοδήµατα α ό τόκους καταθέσεων, α ό ράξεις REPOS κ.λ. α ό 10% σε 15%. 2. Με την αράγραφο 2 τρο ο οιείται το τελευταίο εδάφιο της αραγράφου 2 του άρθρου 12 ροκειµένου για τα εισοδήµατα α ό τόκους καταθέσεων, α ό ράξεις REPOS κ.λ. όταν οι δικαιούχοι είναι τρα εζικές ή ασφαλιστικές ε ιχειρήσεις καθώς και συνεταιρισµοί να µην ε έρχεται λέον εξάντληση της φορολογικής υ οχρέωσης, αλλά τα εισοδήµατα αυτά να φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις, συµψηφιζοµένου του φόρου ου έχει αρακρατηθεί στα εισοδήµατα αυτά. 3. Με την αράγραφο 3 ρυθµίζεται και νοµοθετικά, ό ως άλλωστε είχε διατυ ωθεί α ό την ιοίκηση µε την ΠΟΛ.1180/2008, η διαδικασία α όδοσης του οφειλόµενου φόρου α ό τόκους ου α οκτά φυσικό ρόσω ο κάτοικος Ελλάδας α ό καταθέσεις στην αλλοδα ή, όταν το ροϊόν είσ ραξης αραµένει στην αλλοδα ή και δεν διενεργείται αρακράτηση φόρου. Ε ίσης, ροβλέ εται η έκ τωση του φόρου σύµφωνα µε τις Σ.Α..Φ. 4. Με την αράγραφο 4 για τόκους ου ροκύ τουν α ό τίτλους ου εκδίδονται α ό την και µετά ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε δεκα έντε τοις εκατό (15%). 5. Με την αράγραφο 5 έγινε νοµοτεχνική τακτο οίηση της αραγράφου 8 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. 6. Με την αράγραφο 6 µειώνεται ο συντελεστής αρακράτησης στους τόκους ου καταβάλλονται α ό φυσικά ρόσω α στην αλλοδα ή α ό 40% σε 20%, όταν ο δικαιούχος είναι φυσικό και α ό 40% σε 33% όταν ο δικαιούχος είναι νοµικό ρόσω ο. 4

5 Η ρύθµιση αυτή γίνεται για λόγους ενιαίας αντιµετώ ισης των ιο άνω τόκων µε αυτούς ου καταβάλλονται σε ηµεδα ά ή φυσικά ρόσω α αντίστοιχα. 7. Με την αράγραφο 7 αντικαθίσταται η αράγραφος 2 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ροκειµένου να φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή 20% η υ εραξία ου ροκύ τει α ό τη µεταβίβαση µετοχών ηµεδα ών ανωνύµων εταιρειών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Για τον υ ολογισµό της υ εραξίας αφαιρείται α ό την κατώτατη ραγµατική αξία των µετοχών, ό ως αυτή υ ολογίζεται µέχρι τώρα µε βάση τις αντικατασταθείσες διατάξεις, το κόστος α όκτησης των µεταβιβαζοµένων µετοχών. Ε ίσης, µε τις ροτεινόµενες διατάξεις ροβλέ εται, ό ως και µε τις αντικατασταθείσες διατάξεις, ότι για τα εισοδήµατα ου α οκτούν τα νοµικά ρόσω α της αραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε, Ε.Π.Ε) αυτά εξακολουθούν να φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις, συµψηφιζοµένου του φόρου 20% ου έχει ήδη καταβληθεί. 8. Με την αράγραφο 8 αντικαθίσταται η ερί τωση η της αραγράφου 1 του άρθρου 24 ροκειµένου να θεωρείται ως εισόδηµα α ό κινητές αξίες αυτό ου ροκύ τει α ό α οδόσεις συµβάσεων ή ράξεων αραγώγων όταν οι δικαιούχοι είναι νοµικά ρόσω α, ανεξάρτητα α ό την κατηγορία των βιβλίων ου τηρούν, µε τις εξαιρέσεις ου ορίζονται ρητά στην ερί τωση αυτή (εταιρείες ε ενδύσεων χαρτοφυλακίου ν.3371/2005 ή ΟΣΕΚΑ ή ιστωτικό ή χρηµατο ιστωτικό ίδρυµα). 9. Με την αράγραφο 9 τρο ο οιούνται οι διατάξεις της αραγράφου 3 του άρθρου 38. Με τις νέες διατάξεις ε ιβάλλεται φόρος µε συντελεστή 20% στα κέρδη ου α οκτούν φυσικά ρόσω α ή ε ιχειρήσεις α ό την ώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α, οι ο οίες α οκτώνται α ό και µετά. Αν δικαιούχος είναι φυσικό ρόσω ο ή νοµικό ρόσω ο της αραγράφου 2 του άρθρου 101 µε τη φορολογία αυτή εξαντλείται η φορολογική υ οχρέωση αυτού, ενώ να δικαιούχος είναι νοµικό ρόσω ο το εισόδηµα αυτό φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις. Για τον υ ολογισµό του κέρδους ως κόστος κτήσης των µετοχών λαµβάνεται η µέση τιµή α όκτησης αυτών. Τυχόν ζηµία ου ροκύ τει α ό την ίδια αιτία λαµβάνεται υ όψη. Ο φόρος βαρύνει τον ωλητή των µετοχών και α οδίδεται στο ηµόσιο α ό την Ε.Χ.Α.Ε. εφά αξ, µε δήλωση ου υ οβάλλεται µέχρι το τέλος του ρώτου δεκα ενθηµέρου µετά το κλείσιµο κάθε ηµερολογιακού διµήνου για ωλήσεις µετοχών ου ενεργήθηκαν µέσα σε κάθε δίµηνο. 10. Με τις αραγράφους 10 και 11 γίνονται νοµοτεχνικές τακτο οιήσεις. Το άρθρο 3 αφορά στο εισόδηµα α ό εµ ορικές ε ιχειρήσεις και στις εκ τώσεις δα ανών ε ιχειρήσεων: 1. Με την αράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίστανται τα τέσσερα ρώτα εδάφια της αραγράφου 1 του άρθρου 10 του ΚΦΕ και µεταβάλλεται ο τρό ος υ ολογισµού της φορολογίας του εισοδήµατος των υ όχρεων της αραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε.. Ειδικότερα, καθιερώνεται κλίµακα για τον υ ολογισµό του φόρου αυτών ου τηρούν α λογραφικά βιβλία και συντελεστής είκοσι έξι τοις εκατό (26%) γι αυτούς ου τηρούν δι λογραφικά βιβλία. 5

6 2. Με την αράγραφο 2 γίνεται νοµοτεχνική τακτο οίηση. 3. Με την αράγραφο 3 διαγράφεται α ό την αράγραφο 3 του άρθρου 28 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος η λέξη «κοινότητας», δεδοµένου ότι δεν υφίσταται λέον ο όρος αυτός. 4. Με την αράγραφο 4 του άρθρου αυτού καταργείται ο χαρακτηρισµός της ε ιχειρηµατικής αµοιβής ως εµ ορικής ε ιχείρησης. 5. Με την αράγραφο 5 τρο ο οιείται η ερί τωση στ της αραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, ώστε να ροστεθεί στην έννοια του εισοδήµατος α ό εµ ορικές ε ιχειρήσεις και οι αµοιβές στους εταίρους ή διαχειριστές και των λοι ών νοµικών ροσώ ων της αραγράφου 1, λην ανωνύµων εταιριών και εταιριών εριορισµένης ευθύνης. 6. Με την αράγραφο 6 τρο ο οιείται η ερί τωση ζ της αραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, ώστε να ροβλέ εται ρητά στο νόµο µία ακόµη ερί τωση φορολόγησης του αφορολόγητου α οθεµατικού ου έχει σχηµατίσει ε ιχείρηση α ό την ώληση ακινήτου της σε εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης, για το ο οίο στη συνέχεια θα συναφθεί σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης µεταξύ εταιρίας χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της ωλήτριας ε ιχείρησης. Η ερί τωση αυτή, η ο οία α οτελούσε άγια θέση της ιοίκησης, αφορά στη λύση της σύµβασης ή υ οκατάστασης του µισθωτή α ό νέο ρόσω ο. Ε ίσης, ροτείνεται η µη εφαρµογή των διατάξεων αυτών για συµβάσεις αγοράς ακινήτων στις ο οίες αντισυµβαλλόµενος είναι φυσικό ή νοµικό ρόσω ο ή νοµική οντότητα, ου είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή ραγµατική έδρα ή είναι εγκατεστηµένος σε κράτος ου υ όκειται σε ρονοµιακό φορολογικό καθεστώς ή σε κράτος µη συνεργάσιµο. Ειδικά στην ερί τωση κατά την ο οία αντισυµβαλλόµενος είναι φυσικό ή νοµικό ρόσω ο ή νοµική οντότητα, ου είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή ραγµατική έδρα ή είναι εγκατεστηµένος σε κράτος ου υ όκειται σε ρονοµιακό φορολογικό καθεστώς, ο ενδιαφερόµενος έχει τη δυνατότητα να α οδείξει ότι αυτές δεν έχουν ως α οτέλεσµα τη µεταφορά κερδών ή εισοδηµάτων ή κεφαλαίου µε σκο ό τη φοροα οφυγή ή φοροδιαφυγή ροκειµένου να τύχει της ανωτέρω α αλλαγής. 7. Με την αράγραφο 7 καταργείται η ερί τωση θ της αραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, δεδοµένου ότι οι α οδόσεις α ό συµβάσεις α ό αράγωγα χρηµατοοικονοµικά ροϊόντα ου ραγµατο οιούνται α ό ε ιχειρήσεις ου τηρούν βιβλία µε τη δι λογραφική µέθοδο θεωρούνται λέον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, εισόδηµα α ό κινητές αξίες. 8. Με την αράγραφο 8 ροσδιορίζεται ο χρόνος α όκτησης του εισοδήµατος για τους εταίρους της νέας εταιρικής µορφής των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών. Ε ίσης, γίνεται νοµοτεχνική τακτο οίηση της ίδιας αραγράφου, λόγω της αντικατάστασης του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων µε τον Κώδικα Φορολογικής Α εικόνισης Συναλλαγών (ν.4093/2012). 9. Με τις αραγράφους 9, 10 και 11 γίνεται νοµοτεχνική τακτο οίηση της ερί τωσης γ της αραγράφου 4 του άρθρου 28 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και των αραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 του ίδιου Κώδικα, 6

7 λόγω της αντικατάστασης του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων µε τον Κώδικα Φορολογικής Α εικόνισης Συναλλαγών (ν.4093/2012). 10. Με την αράγραφο 12 εισάγεται µαχητό τεκµήριο στις διατάξεις της αραγράφου 5 του άρθρου 30 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, δηλαδή στις ωλήσεις αγαθών ου ραγµατο οιεί ελληνική ε ιχείρηση σε φυσικό ή νοµικό ρόσω ο ή νοµική οντότητα ή σε αντι ρόσω ο ή υ εργολάβο αυτών, ου είναι κάτοικος ή έχει την ραγµατική ή καταστατική έδρα ή είναι εγκατεστηµένος σε κράτος µε ρονοµιακό φορολογικό καθεστώς. Η ρύθµιση αυτή κρίνεται σκό ιµη µετά την ε ιστολή της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής για την ροκαταρκτική διερεύνηση θεµάτων εφαρµογής του δικαίου της Ευρω αϊκής Ένωσης (EU PILOT 2863/11/TAXU). 11. Με την αράγραφο 13 γίνεται νοµοτεχνική τακτο οίηση της αραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, λόγω της αντικατάστασης του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων µε τον Κώδικα Φορολογικής Α εικόνισης Συναλλαγών (ν.4093/2012). 12. Με την αράγραφο 14 γίνεται νοµοτεχνική τακτο οίηση της ερί τωσης α της αραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, λόγω κατάργησης της αραγράφου 20 του άρθρου Με την αράγραφο 15 τρο ο οιείται η υ ο ερί τωση αα της ερί τωσης α της αραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, ώστε η καταβολή ή βεβαίωση των ασφαλιστικών εισφορών υ έρ ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού οργανισµού να γίνεται µέχρι την λήξη της ροθεσµίας υ οβολής της κατάστασης φορολογικής αναµόρφωσης ου ροβλέ εται α ό την αράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν.2873/2000, ροκειµένου τα έξοδα µισθοδοσίας και αµοιβής ροσω ικού να αναγνωριστούν για έκ τωση α ό τα ακαθάριστα έσοδα της ε ιχείρησης. 14. Με την αράγραφο 16 ροτείνεται η άµεση και όχι η σταδιακή εφαρµογή της διάταξης αναφορικά µε την εξόφληση µέσω τρα εζικού λογαριασµού των δα ανών µισθοδοσίας. 15. Με την αράγραφο 17 τρο ο οιείται η υ ο ερί τωση αα της ερί τωσης α της αραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, ώστε να συµ εριληφθούν σε αυτές και οι αµοιβές ου καταβάλλονται α ό τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες, κατ ανάλογη εφαρµογή των όσων ισχύουν για τις ΕΠΕ. 16. Με την αράγραφο 18 γίνεται νοµοτεχνική τακτο οίηση της υ ο ερί τωσης γγ της ερί τωσης α της αραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, λόγω της αντικατάστασης του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων µε τον Κώδικα Φορολογικής Α εικόνισης Συναλλαγών (ν.4093/2012). 17. Με την αράγραφο 19 γίνεται νοµοτεχνική τακτο οίηση της υ ο ερί τωσης γγ της ερί τωσης α της αραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, λόγω µετονοµασίας του Υ ουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών καθώς και του Υ ουργείου Πολιτισµού σε Υ ουργείο Οικονοµικών και Υ ουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Τουρισµού, αντίστοιχα. 18. Με την αράγραφο 20 τρο ο οιείται η υ ο ερί τωση γγ της ερί τωσης α της αραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, 7

8 ώστε να διευρυνθεί η ροϋ όθεση της κατάθεσης σε ιστωτικό ίδρυµα των οσών των δωρεών ανεξαρτήτων ύψους αυτών και για όλα τους δωρεοδόχους ροκειµένου να αναγνωρισθούν για έκ τωση α ό τα ακαθάριστα έσοδα των ε ιχειρήσεων. 19. Με την αράγραφο 21 γίνεται νοµοτεχνική τακτο οίηση της ερί τωσης γ της αραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, λόγω της αντικατάστασης του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων µε τον Κώδικα Φορολογικής Α εικόνισης Συναλλαγών (ν.4093/2012). 20. Με την αράγραφο 22 ροστίθεται στην ερί τωση ε της αραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ως µη εκ ι τόµενη δα άνη και η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του ν.4093/2012 για τα φωτοβολταϊκά άρκα, ό ως ισχύει και για άλλες ερι τώσεις έκτακτων ειδικών εισφορών. Ε ίσης, µεταφέρεται α ό το άρθρο 105 του ίδιου Κώδικα η διάταξη ερί µη έκ τωσης του φόρου εισοδήµατος α ό τα ακαθάριστα έσοδα της ε ιχείρησης. 21. Με την αράγραφο 23 ροστίθεται στην ερί τωση ε της αραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος νέο εδάφιο σύµφωνα µε το ο οίο, οι µη εκ ι τόµενοι α ό τα ακαθάριστα έσοδα των ε ιχειρήσεων φόροι της ερί τωσης αυτής, όταν ε αναχρεώνονται στην αντισυµβαλλόµενη ε ιχείρηση, εκ ί τουν ως δα άνη της ε ιχείρησης ου τους ε αναχρεώνει εφόσον έχουν α οτελέσει έσοδο φορολογητέο για αυτήν. 22. Με την αράγραφο 24 αντικαθίσταται η ερί τωση στ της αραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Με τη νέα ρύθµιση α λο οιείται η διαδικασία α όσβεσης των αγίων στοιχείων της ε ιχείρησης και συγκεκριµένα, εριορίζονται οι συντελεστές α όσβεσης σε 6 κατηγορίες και καταργείται ο ανώτερος και κατώτερος συντελεστής α όσβεσης, καθώς και η φθίνουσα µέθοδος α όσβεσης. 23. Με τις αραγράφους 25 και 26 γίνεται νοµοτεχνική τακτο οίηση της ερί τωσης θ της αραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, λόγω της αντικατάστασης του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων µε τον Κώδικα Φορολογικής Α εικόνισης Συναλλαγών (ν.4093/2012). 24. Με τις αραγράφους 27 και 28 γίνεται νοµοτεχνική τακτο οίηση της ερί τωσης θ της αραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, δεδοµένου ότι δεν υφίσταται λέον ο όρος «κοινότητα». 25. Με την αράγραφο 29 γίνεται νοµοτεχνική τακτο οίηση της ερί τωσης θ της αραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, λόγω της αντικατάστασης του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων µε τον Κώδικα Φορολογικής Α εικόνισης Συναλλαγών (ν.4093/2012). 26. Με την αράγραφο 30 ροστίθεται νέο εδάφιο στην ερί τωση θ της αραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος σύµφωνα µε το ο οίο, δύνανται να διενεργούν ρόβλεψη ε ισφαλών α αιτήσεων σε οσοστό µισό τοις εκατό (0,5%) και οι ελεύθεροι ε αγγελµατίες της αραγράφου 1 του άρθρου 48, ανεξάρτητα α ό την κατηγορία βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Α εικόνισης Συναλλαγών ου τηρούν. 27. Με την αράγραφο 31 αντικαθίσταται η ερί τωση ια της αραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Με τις νέες διατάξεις εκ ί τουν οι δα άνες ε ιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας 8

9 ροσαυξηµένες κατά οσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Ειδικά οι δα άνες ου αφορούν άγιο εξο λισµό, ροκειµένου να ροσαυξηθούν σύµφωνα µε το ροηγούµενο εδάφιο, κατανέµονται ισό οσα στα ε όµενα τρία (3) έτη. 28. Με την αράγραφο 32 καταργούνται τα δύο ρώτα εδάφια της ερί τωσης ιβ της αραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, αναφορικά µε τα έξοδα ρώτης εγκατάστασης, δεδοµένου ότι έχει συµ εριληφθεί στην ερί τωση στ της αραγράφου 1 του ίδιου άρθρου. 29. Με την αράγραφο 33 γίνεται νοµοτεχνική τακτο οίηση της ερί τωσης ιγ της αραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, λόγω της α λο οίησης της διενέργειας α οσβέσεων της ερί τωσης στ της αραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 30. Με την αράγραφο 34 καταργείται η ερί τωση ιε της αραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, αναφορικά µε την έκ τωση α ό τα ακαθάριστα έσοδα των ε ιχειρήσεων της ρόβλεψης α οζηµίωσης ροσω ικού λόγω συνταξιοδότησης α ό την υ ηρεσία. 31. Με την αράγραφο 35 τρο ο οιείται η ερί τωση ν της αραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, ώστε στα οσά ου εκ ί τουν α ό τα ακαθάριστα έσοδα της ε ιχείρησης αναφορικά µε την ε ιµόρφωση ροσω ικού της να εριλαµβάνονται και δα άνες ου δεν ραγµατο οιούνται µέσα στην ε ιχείρηση. 32. Με την αράγραφο 36 τρο ο οιείται η ερί τωση ο της αραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, ώστε να ροστεθούν οι ροϋ οθέσεις έκ τωσης των οσών ου καταβάλλει η ε ιχείρηση σε αιδικούς και βρεφονη ιακούς σταθµούς ό ως είχαν τεθεί σε ΑΥΟ εκδοθείσα κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 33. Με την αράγραφο 37 τρο ο οιείται η ερί τωση χ της αραγράφου 1 του άρθρου 31 της αραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, ώστε να ροβλέ εται ως ροϋ όθεση έκ τωσης α ό τα ακαθάριστα έσοδα της ε ιχείρησης της δα άνης ε ιβράβευσης της α όδοσης των εργαζοµένων της, η καταβολή ή βεβαίωση των ασφαλιστικών εισφορών υ έρ ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού οργανισµού µέχρι τη λήξη της ροθεσµίας υ οβολής της κατάστασης φορολογικής αναµόρφωσης ου ροβλέ εται α ό την αράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν.2873/2000 και ε ι λέον, τα οσά αυτά να έχουν φορολογηθεί ως εισόδηµα α ό µισθωτές υ ηρεσίες στο όνοµα του δικαιούχου. 34. Με την αράγραφο 38 τρο ο οιείται η ερί τωση ψ της αραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος αναφορικά µε τις δα άνες έκ τωσης των εξόδων κινητής τηλεφωνίας ώστε να καταλαµβάνει και τα έξοδα ρόσβασης στο διαδίκτυο, µε τις ίδιες ροϋ οθέσεις. 35. Με την αράγραφο 39 αντικαθίσταται η ερί τωση ω της αραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, ώστε οι δα άνες οργάνωσης ενηµερωτικών ηµερίδων και συναντήσεων για τους εργαζοµένους ή ελάτες ε ιχείρησης ου ραγµατο οιούνται εκτός του νοµού ου εδρεύει αυτή ή λειτουργεί υ οκατάστηµά της να εκ ί τουν µέχρι του οσού των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συµµετέχοντα στην εκδήλωση. 36. Με την αράγραφο 40 γίνεται νοµοτεχνική τακτο οίηση της ερί τωσης β της αραγράφου 8 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, 9

10 λόγω ότι µε τις διατάξεις του νόµου αυτού δεν υφίστανται λέον εισοδήµατα ου φορολογούνται κατά ειδικό τρό ο µε εξάντληση της φορολογικής υ οχρέωσης. 37. Με την αράγραφο 41 γίνεται νοµοτεχνική τακτο οίηση της αραγράφου 9 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, λόγω της αντικατάστασης του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων µε τον Κώδικα Φορολογικής Α εικόνισης Συναλλαγών (ν.4093/2012). 38. Με την αράγραφο 42 τρο ο οιείται η αράγραφος 15 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, ώστε τα οσά ου καταβάλλονται οικειοθελώς σε τρίτους να αναγνωρίζονται ρος έκ τωση α ό τα ακαθάριστα έσοδα της ε ιχείρησης, εφόσον δεν εµ ί τουν σε καµιά άλλη ερί τωση του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 39. Με την αράγραφο 43 τρο ο οιείται η αράγραφος 17 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος µε µεταφορά α ό το άρθρο 105 της διάταξης ερί µη έκ τωσης των ρόσθετων φόρων και ροσθήκη και των ροσαυξήσεων, ως µη εκ ι τόµενων δα ανών. 40. Με την αράγραφο 44 γίνεται νοµοτεχνική τακτο οίηση της αραγράφου 19 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, λόγω της αντικατάστασης του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων µε τον Κώδικα Φορολογικής Α εικόνισης Συναλλαγών (ν.4093/2012). 41. Με τις αραγράφους 45 και 46 του άρθρου αυτού καταργείται η αράγραφος 20 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, αναφορικά µε την έκδοση α όφασης µε τις εκ ι τόµενες και µη δα άνες και οι Α.Υ.Ο. ου έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση της καταργηθείσας αραγράφου 20 του άρθρου 31 του ΚΦΕ εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του αρόντος. Με το άρθρο 4 ροσδιορίζονται τα εισοδήµατα α ό εµ ορικές και γεωργικές ε ιχειρήσεις: 1. Με την αράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το άρθρο 32 του Κ.Φ.Ε.. Ειδικότερα, µε τις διατάξεις της αραγράφου 1 του άρθρου 32 του Κ.Φ.Ε.. ορίζονται οι ερι τώσεις ου ο ροσδιορισµός του ακαθαρίστου και καθαρού εισοδήµατος α ό ε ιχειρηµατική δραστηριότητα γίνεται µε αντικειµενικό τρό ο. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της αραγράφου 2 του ίδιου άρθρου του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ως η ελεγκτική αρχή µε βάση τα στοιχεία και τις ληροφορίες ου διαθέτει ροσδιορίζει µε αντικειµενικό τρό ο το ακαθάριστο εισόδηµα και αφού αυτό καθοριστεί ως έ ειτα ροσδιορίζει το καθαρό εισόδηµα. 2. Με τις αραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού καταργούνται τα άρθρα 42, 43 και 44 του Κ.Φ.Ε. για τα εισοδήµατα των αγροτών ειδικού καθεστώτος ου α οκτώνται α ό 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά λόγω της υ οχρέωσής τους να τηρούν βιβλία α ό την ηµεροµηνία αυτή και µετά. Με το άρθρο 5 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τα κέρδη α ό µεταβιβάσεις ακινήτων: Με την αράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το άρθρο 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και εισάγεται στο ελληνικό φορολογικό 10

11 σύστηµα η φορολόγηση των κερδών ου ροκύ τουν α ό τη µεταβίβαση ακινήτων. Με την ροτεινόµενη διάταξη της αραγράφου 1 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ορίζεται το αντικείµενο του φόρου ε ί των κερδών ου ροκύ τουν α ό τη µεταβίβαση ακινήτων, σύµφωνα µε το ο οίο σε κάθε εραιτέρω µεταβίβαση µε ε αχθή αιτία ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµ ράγµατου δικαιώµατος ε ί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ου α οκτήθηκε µε ο οιαδή οτε αιτία µετά την ε ιβάλλεται ο φόρος αυτός στη διαφορά µεταξύ της αξίας κτήσης αυτού και αξίας της τιµής ώλησής του. Σκο ός του είναι η φορολόγηση του κέρδους ου α οκοµίζει ο κύριος ακινήτου ή άλλου εµ ράγµατου δικαιώµατος ε ί ακινήτου, το ο οίο α έκτησε α ό ο οιαδή οτε αιτία µετά την , όταν ροβεί σε εραιτέρω µεταβίβασή του. Το κέρδος αυτό ροκύ τει α ό την αύξηση της αξίας του ακινήτου µε την άροδο του χρόνου, έτσι ώστε σε ερί τωση εραιτέρω µεταβίβασής του η αξία αυτή να είναι µεγαλύτερη α ό την αξία της κτήσης του. Για το λόγο αυτό ως βάση υ ολογισµού του εν λόγω φόρου κρίθηκε η διαφορά µεταξύ της αξίας κτήσης και της αξίας ώλησης του ακινήτου. Ε ίσης, στο δεύτερο εδάφιο της ανωτέρω αραγράφου αρέχεται η έννοια της κτήσης του ακινήτου, έτσι ώστε να συµ εριλαµβάνεται κάθε αιτία κτήσης, και διευκρινίζεται ότι η κτήση είναι ανεξάρτητη α ό τη µεταγραφή της. Α ό τη ρύθµιση ροκύ τει ότι ως χρόνος κτήσης του ακινήτου λαµβάνεται ο χρόνος κατάρτισης της δικαιο ραξίας κτήσης καθώς ε ίσης ότι η έλλειψη µεταγραφής δε συνε άγεται έλλειψη κτήσης, εφόσον έχει καταρτιστεί η δικαιο ραξία. Με τις διατάξεις της αραγράφου 2 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος α αριθµούνται οι ερι τώσεις ου υ άγονται στην έννοια του όρου µεταβίβαση για την ε ιβολή του φόρου ε ί των κερδών ου ροκύ τουν α ό τη µεταβίβαση ακινήτων. Με τις διατάξεις της αραγράφου 3 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ορίζονται οιες µεταβιβαστικές ράξεις εξαιρούνται της ε ιβολής του εν λόγω φόρου. Η εξαίρεση των ράξεων αυτών κρίνεται αναγκαία, διότι δεν ληρούν τις ροϋ οθέσεις ε ιβολής του φόρου αυτού, δεδοµένου ότι είτε α οκτάται για ρώτη φορά η κυριότητα ακινήτου (.χ. µεταγραφή δικαστικής α όφασης αναγνωριστικής της κυριότητας λόγω λήρωσης των όρων της τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας) είτε δε συνιστούν εραιτέρω µεταβίβαση (.χ. διανοµή, ανταλλαγή, συνένωση ακινήτων). Με τις διατάξεις των αραγράφων 4 και 5 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ορίζεται ότι τόσο η αξία κτήσης όσο και η αξίας ώλησης του ακινήτου ή του εµ ράγµατου ε αυτού δικαιώµατος ροσδιορίζονται σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικού ροσδιορισµού της αξίας των ακινήτων ή µε το σύστηµα των συγκριτικών στοιχείων (ό ου δεν εφαρµόζεται το αντικειµενικό σύστηµα) ή το αναγραφόµενο στο συµβόλαιο τίµηµα εφόσον αυτό είναι µεγαλύτερο. Κατ εξαίρεση, σε ερί τωση µεταβίβασης ακινήτου ή εµ ραγµάτου ε αυτού δικαιώµατος, το ο οίο µετά την κτήση του εντάχθηκε σε σύστηµα αντικειµενικού ροσδιορισµού της αξίας του, ως αξία ώλησης λαµβάνεται η 11

12 αξία ου ροσδιορίζεται µε βάση το σύστηµα αυτό ή το δηλούµενο τίµηµα, εφόσον αυτό είναι µεγαλύτερο. Η ρύθµιση αυτή κρίνεται αναγκαία, δεδοµένου ότι οι αξίες των ακινήτων, οι ο οίες καθορίζονται µε το σύστηµα του αντικειµενικού ροσδιορισµού, είναι κατά κανόνα µικρότερες α ό τις ραγµατικές. Περαιτέρω, µε την ροτεινόµενη διάταξη της αραγράφου 5 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος διευκρινίζεται ότι ως αξία ώλησης του ακινήτου λαµβάνεται η αξία αυτού κατά το χρόνο µεταβίβασής του, ανεξάρτητα α ό τη µεταγραφή της ράξης µεταβίβασης. Η µεταγραφή, αν και α οτελεί αναγκαία ροϋ όθεση για την ολοκλήρωση της εµ ράγµατης δικαιο ραξίας, δεν ε ιδρά στη γένεση της φορολογικής υ οχρέωσης, η ο οία συνδέεται µε την κατάρτιση του οικείου συµβολαίου. Σε αντίθετη ερί τωση, θα καθίστατο αβέβαιη ή και αδύνατη η είσ ραξη του φόρου, καθώς η µεταγραφή µ ορεί να γίνει ο οτεδή οτε. Με τις διατάξεις της αραγράφου 6 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ορίζονται οι συντελεστές αλαιότητας ου εφαρµόζονται στη διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης και της τιµής ώλησης του ακινήτου και την ο οία µειώνουν σε σχέση µε το χρονικό διάστηµα ου αρέµεινε το µεταβιβαζόµενο ακίνητο στην ιδιοκτησία του υ όχρεου στο φόρο ωλητή. Κατά αυτό τον τρό ο ε ιβαρύνονται ερισσότερο οι βραχυχρόνιες υ εραξίες, στις ο οίες είναι εντονότερο το φαινόµενο της κερδοσκο ίας. Με τις διατάξεις της αραγράφου 7 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ορίζεται ότι σε ερι τώσεις κτήσης του ακινήτου αιτία θανάτου ή δωρεάς - γονικής αροχής, ως χρόνος α όκτησης για τον ροσδιορισµό του φόρου αυτού θεωρείται ο χρόνος ε αγωγής της κληρονοµίας ή ο χρόνος κατάρτισης του συµβολαίου δωρεάς - γονικής αροχής, ακόµη και στις ερι τώσεις ου συντρέχει νόµιµος λόγος µετάθεσης του χρόνου γένεσης της φορολογικής ενοχής. Τούτο διότι κατά το ουσιαστικό δίκαιο, σε ερί τωση κτήσης αιτία θανάτου, η κτήση του ακινήτου ε έρχεται µε την ε αγωγή της κληρονοµίας, χωρίς να ε ιδρά σε αυτήν η τυχόν µετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής ενοχής για την καταβολή του φόρου κληρονοµιάς. Σε ερί τωση δε σύνταξης συµβολαίου δωρεάς ή γονικής αροχής, για την ε ιβολή του εν λόγω φόρου θεωρείται ότι το ακίνητο α οκτάται µε την κατάρτιση του οικείου συµβολαίου, ανεξάρτητα α ό τη µεταγραφή του, ό ως σαφώς ροκύ τει α ό τη διάταξη της αραγράφου 1 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Με τις διατάξεις της αραγράφου 8 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ορίζεται ότι για τον καθορισµό της αξίας της ψιλής κυριότητας, της ε ικαρ ίας, της οίκησης, της εριορισµένης ροσω ικής δουλείας ή της ραγµατικής δουλείας ε ί ακινήτου εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 15, 16 και της ερί τωσης δ της αραγράφου 1 του άρθρου 40 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, ωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών α ό Λαχεία, ο ο οίος κυρώθηκε µε το άρθρο ρώτο του Ν. 2961/2001 (Φ.Ε.Κ. 266/Α ). Με τις διατάξεις της αραγράφου 9 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ορίζεται ο συντελεστής φορολογίας των κερδών υ εραξίας α ό 12

13 τη µεταβίβαση ακινήτου σε είκοσι τοις εκατό (20%) µε εξάντληση της φορολογικής υ οχρέωσης. Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ορίζεται ότι στον εν λόγω φόρο δεν υ όκεινται το κέρδος ου ραγµατο οιείται α ό εµ ορική δραστηριότητα αγορο ωλησίας ακινήτων και το ο οίο φορολογείται ως εισόδηµα α ό εµ ορικές ε ιχειρήσεις καθώς και το κέρδος ου ραγµατο οιείται α ό την ώληση ακινήτου, αγίου εριουσιακού στοιχείου, οµόρρυθµων εταιρειών (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων εταιρειών (Ε.Ε.)., κοινωνιών αστικού δικαίου ου ασκούν ε ιχείρηση ή ε άγγελµα, αστικών κερδοσκο ικών ή µη εταιρειών, συµµετοχικών ή αφανών καθώς και κοινο ραξιών το ο οίο ε ίσης φορολογείται ως εισόδηµα α ό εµ ορικές ε ιχειρήσεις. Περαιτέρω, δεν υ όκεινται στο συγκεκριµένο φόρο το κέρδος µέχρι εικοσι έντε χιλιάδες (25.000) ευρώ ου ραγµατο οιείται α ό µεταβίβαση ακινήτου και εφόσον το ακίνητο αυτό έχει διακρατηθεί, για διάστηµα τουλάχιστον έντε (5) ετών. Η εξαίρεση του ροηγουµένου εδαφίου δεν ισχύει για φυσικά ρόσω α τα ο οία ραγµατο οιούν έραν της µίας (1) µεταβίβασης εντός της ως άνω εριόδου διακράτησης. Με τις διατάξεις της αραγράφου 11 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ορίζεται ότι µε α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα έντυ α και οι διαδικασίες για την εφαρµογή του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. Με το άρθρο 6 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την αρακράτηση φόρου: 1. Με τις διατάξεις της αραγράφου 1 αρατείνεται για ένα έτος ο ειδικός τρό ος φορολογίας ου ροβλέ εται για τα µ όνους των στελεχών των ιστωτικών ιδρυµάτων. 2. Με τις διατάξεις της αραγράφου 2 µειώνεται α ό 25% σε 10% ο συντελεστής αρακράτησης στα µερίσµατα ή κέρδη ου διανέµει ηµεδα ή ανώνυµη εταιρεία, µε εξαίρεση τις αµοιβές και οσοστά στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και τους διευθυντές καθώς και στις αµοιβές, εκτός µισθού, στο εργατοϋ αλληλικό ροσω ικό για τις ο οίες ισχύουν οι διατάξεις της αραγράφου 5 του άρθρου 54 του ΚΦΕ, ό ως ισχύουν µετά την αντικατάσταση τους µε τον αρόντα νόµο. Ε ίσης, µε τις ίδιες διατάξεις ροβλέ εται η ε ιστροφή στις ε ιχειρήσεις ου καταβάλλουν µερίσµατα ή κέρδη στο Ελληνικό ηµόσιο, του φόρου ου έχει αρακρατηθεί σε βάρος τους και αναλογεί στα διανεµόµενα αυτά κέρδη, καθόσον αν γινόταν α ευθείας η καταβολή στο ηµόσιο, δεν θα ενεργείτο αρακράτηση, αφού το ηµόσιο α αλλάσσεται της φορολογίας. 3. Με την αράγραφο 3 µειώνεται α ό 25% σε 10% ο συντελεστής αρακράτησης στα µερίσµατα ου εισ ράττει φυσικό ρόσω ο α ό αλλοδα ή ανώνυµη εταιρεία. Η ρύθµιση αυτή γίνεται για λόγους φορολογικής εξοµοίωσης των ιο άνω εισοδηµάτων µε τα κέρδη ου διανέµουν οι ηµεδα ές ανώνυµες εταιρίες, ώστε να µην υφίσταται διακριτική µεταχείριση. 4. Με την αράγραφο 4 αυξάνεται α ό 15% σε 20% ο συντελεστής αρακράτησης για τα εισοδήµατα α ό συµβάσεις ή ράξεις αραγώγων ου α οκτούν φυσικά ή νοµικά ρόσω α. Ε ίσης, µε τις ροτεινόµενες διατάξεις ροβλέ εται, ότι µε την αρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η 13

14 φορολογική υ οχρέωση των υ όχρεων του άρθρου 2 (φυσικά ρόσω α, Ο.Ε, Ε.Ε κ.λ. ), καθώς και των υ όχρεων του άρθρου 2 του άρθρου 101 (νοµικά ρόσω α µη κερδοσκο ικού χαρακτήρα), ενώ για τα εισοδήµατα ου α οκτούν τα νοµικά ρόσω α της αραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε, Ε.Π.Ε), αυτά φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις συµψηφιζοµένου του φόρου 20% ου έχει ήδη αρακρατηθεί. 5. Με την ερί τωση α της αραγράφου 5 αυξάνεται α ό 35% σε 40% ο συντελεστής αρακράτησης για τις αµοιβές µελών ιοικητικού Συµβουλίου, ου χαρακτηρίζονται ως εισόδηµα α ό κινητές αξίες (έξοδα αράστασης) και εκ ί τουν α ό τα ακαθάριστα έσοδα της ε ιχείρησης. Ε ι λέον, µε την ίδια ρύθµιση ε εκτείνεται η αρακράτηση φόρου µε συντελεστή 40% και στις αµοιβές µελών.σ. οι ο οίες ροέρχονται α ό τα κέρδη της ε ιχείρησης καθώς και στις αµοιβές, εκτός µισθού, στο εργατοϋ αλληλικό ροσω ικό. 6. Με την ερί τωση β της αραγράφου 5 ρυθµίζεται νοµοθετικά η διαδικασία α όδοσης του οφειλόµενου φόρου ου α οκτά φυσικό ή νοµικό ρόσω ο α ό α οδόσεις αραγώγων στην αλλοδα ή, όταν το ροϊόν είσ ραξης αραµένει στην αλλοδα ή και δεν διενεργείται αρακράτηση φόρου. 7. Με την αράγραφο 6 αυξάνεται α ό 35% σε 40% ο συντελεστής αρακράτησης για τις αµοιβές µελών ιοικητικού Συµβουλίου, ου χαρακτηρίζονται ως εισόδηµα α ό εµ ορικές ε ιχειρήσεις. 8. Με την αράγραφο 7 µειώνεται α ό 25% σε 10% ο συντελεστής αρακράτησης στα κέρδη ου διανέµουν οι συνεταιρισµοί ή ηµεδα ές εταιρείες εριορισµένης ευθύνης καθώς ε ίσης ροστίθεται στους υ όχρεους για αρακράτηση και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες των ο οίων η φορολογική µεταχείριση εξισώνεται µε αυτή των ηµεδα ών εταιρειών εριορισµένης ευθύνης. 9. Με την αράγραφο 8 µειώνεται α ό 25% σε 10% ο συντελεστής αρακράτησης στα κέρδη ου εισ ράττει φυσικό ρόσω ο α ό αλλοδα ή εταιρεία εριορισµένης ευθύνης. Η ρύθµιση αυτή γίνεται για λόγους φορολογικής εξοµοίωσης των ιο άνω εισοδηµάτων µε τα κέρδη ου διανέµουν οι ηµεδα ές εταιρίες εριορισµένης ευθύνης, ώστε να µην υφίσταται διακριτική µεταχείριση. 10. Με την αράγραφο 9 ρυθµίζεται η αρακράτηση φόρου για τις αµοιβές ου ροβλέ ονται α ό τις διατάξεις της αραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. (ν.4093/2012 ΦΕΚ 222 Α ), ό ως ρυθµίζονται κατά άγιο τρό ο α ό τη ιοίκηση. 11. Με την αράγραφο 11 µειώνεται α ό 40% σε 33% ο συντελεστής αρακράτησης στα εισοδήµατα α ό κινητές αξίες, εκτός α ό µερίσµατα, ου εισ ράττει αλλοδα ή ε ιχείρηση χωρίς µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Η ρύθµιση αυτή γίνεται για λόγους ενιαίας φορολογικής αντιµετώ ισης µε τα εισοδήµατα ου α οκτούν ηµεδα ά νοµικά ρόσω α α ό την ίδια αιτία. 12. Με την αράγραφο 12 ροστίθεται νέο εδάφιο στην αράγραφο 2 του άρθρου 114, ροκειµένου να αντιµετω ισθεί η ερί τωση αρακράτησης φόρου, µε συντελεστή 20%, στα εισοδήµατα α ό κινητές αξίες, µε εξαίρεση τα µερίσµατα, ου α οκτά αλλοδα ό φυσικό ρόσω ο. 14

15 13. Με τις αραγράφους 10, 13, 14 και 15 γίνονται νοµοτεχνικές τακτο οιήσεις. 14. Με την αράγραφο 16 ροβλέ εται η έκ τωση του φόρου σύµφωνα µε τις Σ.Α..Φ. για τα µερίσµατα ου εισ ράττει φυσικό ρόσω ο κάτοικος Ελλάδος α ό αλλοδα ή ανώνυµη εταιρεία. Με το άρθρο 7 ρυθµίζονται λοι ά θέµατα φορολογίας εισοδήµατος: 1. Με την αράγραφο 1 του άρθρου αυτού, διαγράφονται α ό την αράγραφο 1 και τις ερι τώσεις ε και ζ της αραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «α ό διανοητική καθυστέρηση ή φυσική ανα ηρία ή ψυχική άθηση» για νοµοτεχνικούς λόγους. 2. Με την αράγραφο 2 του άρθρου αυτιού διαγράφονται α ό το τελευταίο εδάφιο της ερί τωσης ε της αραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «α ό διανοητική καθυστέρηση ή φυσική ανα ηρία» για νοµοτεχνικούς λόγους. 3. Με την αράγραφο 3 του άρθρου αυτού ορίζονται οι συντελεστές αρακράτησης φόρου ου ε ιβάλλονται στα οσά ου καταβάλλονται στους δικαιούχους α ό οµαδικά ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής ε ιχείρησης. 4. Με την αράγραφο 4 του άρθρου αυτού δίνεται αράταση της αραγράφου 3 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Ε. για τις ανείσ ρακτες δεδουλευµένες α οδοχές της διαχειριστικής χρήσης του Με την αράγραφο 5 του άρθρου αυτού ορίζεται ο τρό ος φορολόγησης της διαφοράς µεταξύ του εισοδήµατος ου δηλώθηκε και της συνολικής ετήσιας δα άνης. 6. Με την αράγραφο 6 του άρθρου αυτού καθορίζεται το ύψος του ενιαίου ε ιδόµατος στήριξης τέκνων σε σαράντα (40) ευρώ ανά µήνα για κάθε εξαρτώµενο τέκνο. 7. Με την αράγραφο 7 του άρθρου αυτού θεσ ίζεται ειδικά για τα εξαρτώµενα τέκνα α ό το τρίτο τέκνο και άνω, ειδικό ε ίδοµα τριτέκνων και ολυτέκνων το ο οίο ορίζεται σε εντακόσια (500) ευρώ κατ έτος για κάθε τέκνο, εφόσον το οικογενειακό εισόδηµα είναι µέχρι σαράντα έντε χιλιάδες (45 000) ευρώ. Με το άρθρο 8 ρυθµίζονται υ οχρεώσεις και δικαιώµατα φορολογουµένων υ ηρεσιών: 1. Με την αράγραφο 1 του άρθρου αυτού τρο ο οιείται η αράγραφος 1 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. και ορίζονται οι υ όχρεοι υ οβολής φορολογικής δήλωσης τόσο για τους φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας όσο και για τους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού. 2. Με την αράγραφο 2 του άρθρου αυτού τρο ο οιείται το δεύτερο εδάφιο της αραγράφου 1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. και ορίζεται η ροθεσµία υ οβολής των φορολογικών δηλώσεων. 3. Με την αράγραφο 3 του άρθρου αυτού καταργούνται οι ερι τώσεις του δευτέρου εδαφίου της αρ.1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ α, β, γ, µε τις υ ο ερι τώσεις, δ µε τις υ ο ερι τώσεις για νοµοτεχνικούς λόγους. 4. Με την αράγραφο 4 του άρθρου αυτού ροστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της αρ. 6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. σύµφωνα µε το ο οίο αναγράφονται όλα 15

16 τα εισοδήµατα του υ όχρεου ανεξάρτητα αν φορολογούνται ή α αλλάσσονται της φορολογίας ή έχουν φορολογηθεί κατ ειδικό τρό ο µε εξάντληση της φορολογικής υ οχρέωσης ή έχουν καταβληθεί ελεύθερα φόρου. 5. Με την αράγραφο 5 του άρθρου αυτού ροστέθηκαν νέες αράγραφοι στο άρθρο 66 του Κ.Φ.Ε. µε τις ο οίες ορίζεται το δικαίωµα του ροϊστάµενου της.ο.υ. και του υ αλλήλου ου ορίζεται α ό αυτόν, να δικαιούται, ο οιαδή οτε εργάσιµη για τον υ όχρεο ώρα, να λαµβάνει γνώση, να ελέγχει και να θεωρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία ου ορίζονται α ό τον Κώδικα Φορολογικής Α εικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) ή άλλους νόµους καθώς και η διαδικασία ου ρέ ει αν ακολουθηθεί σε ερί τωση ου υ άρχει ενδεχόµενο α όκρυψης φορολογητέας ύλης. 6. Με τις ροτεινόµενες διατάξεις της αραγράφου 6 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου 82 του ν.2238/1994 για νοµοτεχνικούς λόγους. 7. Με τις ροτεινόµενες διατάξεις της αραγράφου 7 του άρθρου αυτού ε εκτείνεται η υ οχρέωση για διενέργεια υ οχρεωτικών ελέγχων και έκδοση ετήσιου ιστο οιητικού α ό τους νόµιµους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία, ου είναι εγγεγραµµένοι στο δηµόσιο µητρώο του ν.3693/2008 και για τα υ οκαταστήµατα αλλοδα ών ε ιχειρήσεων. 8. Με τις ροτεινόµενες διατάξεις της αραγράφου 8 του άρθρου αυτού, διευκρινίζεται, ότι µέχρι την έκδοση των σχετικών α οφάσεων ου ροβλέ ονται α ό τις διατάξεις της αραγράφου 8 του άρθρου 82 του ν.2238/1994, ισχύει η ΑΥΟ ΠΟΛ.1159/ Με την αράγραφο 9 του άρθρου αυτού ροστέθηκε νέα ερί τωση στις εξαιρέσεις του άρθρου 85 του Κ.Φ.Ε. µε την ο οία ε ιτρέ εται η χορήγηση στοιχείων κατό ιν εισαγγελικής αραγγελίας του άρθρου 25 αρ.4 εδ. β του Ν. 1756/ Με την αράγραφο 10 του άρθρου αυτού ροστίθεται νέα αράγραφος στο άρθρο 85 του Κ.Φ.Ε. µε την ο οία ορίζεται το φορολογικό α όρρητο των βιβλίων και στοιχείων ου ορίζονται α ό τον Κώδικα Φορολογικής Α εικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.). Με το άρθρο 9 ρυθµίζονται θέµατα φορολογίας εισοδήµατος νοµικών ροσώ ων: 1. Με την αράγραφο 1 αντικαθίσταται η ερί τωση α της αραγράφου 1 του άρθρου 99 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, ώστε να ε εκταθεί το αντικείµενο φόρου ου ροσδιορίζεται για τις ανώνυµες εταιρείες και εταιρείες εριορισµένης ευθύνης και στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες. Ε ίσης, µε τις νέες διατάξεις καταργείται το ειδικό καθεστώς για τις τρα εζικές και ασφαλιστικές ανώνυµες εταιρείες. 2. Με την αράγραφο 2 καταργείται το δεύτερο εδάφιο της ερί τωσης δ της αραγράφου 1 του άρθρου 99 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, αναφορικά µε τον ειδικό ροσδιορισµό των φορολογητέων κερδών των υ οκαταστηµάτων αλλοδα ών τρα εζών και ασφαλιστικών ε ιχειρήσεων ου λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα. Η ρύθµιση αυτή κρίνεται σκό ιµη µετά τη φορολόγηση των εσόδων των τρα εζών και ασφαλιστικών ε ιχειρήσεων µε τις γενικές διατάξεις. 16

17 3. Με την αράγραφο 3 ροστίθενται στα νοµικά ρόσω α της αραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες. 4. Με την αράγραφο 4 διαγράφονται οι κοινοτικές ε ιχειρήσεις α ό τα νοµικά ρόσω α της αραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος δεδοµένου ότι δεν υφίσταται λέον αυτή η νοµική µορφή. 5. Με την αράγραφο 5 ροστίθενται στην ερί τωση ζ της αραγράφου 1 του άρθρου 103, αναφορικά µε την α αλλαγή των κερδών α ό την εκµετάλλευση λοίων υ ό ελληνική σηµαία, και αυτά ου α οκτώνται α ό τις ηµεδα ές εταιρείες εριορισµένης ευθύνης και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες. 6. Με την αράγραφο 6 καταργούνται οι α αλλαγές των συνεταιρισµών ρώτου, δεύτερου και τρίτου βαθµού ου χαρακτηρίζονται ως αγροτικοί, για σκο ούς ίσης µεταχείρισης µε τα λοι ά νοµικά ρόσω α ου έχουν το ίδιο αντικείµενο εργασιών και λειτουργούν µε άλλη νοµική µορφή (.χ. ΑΕ, κλ.), καθώς και των τόκων ου α οκτά η Εθνική Κτηµατική Τρά εζα της Ελλάδος α ό τη χορήγηση δανείων ρος το Ελληνικό ηµόσιο, δεδοµένου ότι το εν λόγω νοµικό ρόσω ο δεν υφίσταται λέον. 7. Με την αράγραφο 7 τρο ο οιούνται οι διατάξεις της ερί τωσης ια της αραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κ.Φ.Ε., ώστε να ε εκταθεί η α αλλαγή α ό το φόρο εισοδήµατος για τα µερίσµατα ου εισ ράττουν ηµεδα ές µητρικές εταιρίες και εταιρίες εριορισµένης ευθύνης α ό εταιρίες ου έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε., στις ο οίες συµµετέχουν κατά την έννοια των διατάξεων το άρθρου 11 του ν. 2578/1998, και σε αυτές ου αρουσιάζουν ζηµιογόνα α οτελέσµατα και δεν µ ορούν να σχηµατίσουν αφορολόγητο α οθεµατικό µέσω του ίνακα διάθεσης α οτελεσµάτων. Η ρύθµιση αυτή κρίνεται αναγκαία µετά α ό ε ιστολή της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής για την ροκαταρκτική διερεύνηση θεµάτων εφαρµογής του δικαίου της Ε.Ε. για την εφαρµογή της Οδηγίας Μητρικών Θυγατρικών (EU PILOT 3344/12/TAXU). 8. Με την αράγραφο 8 γίνεται νοµοτεχνική τακτο οίηση της ερί τωσης ιβ της αραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, λόγω της ενσωµάτωσης στο εσωτερικό µας δίκαιο της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ σχετικά µε τους Οργανισµούς συλλογικών ε ενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων. 9. Με την αράγραφο 9 γίνεται νοµοτεχνική τακτο οίηση της ερί τωσης α της αραγράφου 1 του άρθρου 104 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, λόγω της αντικατάστασης του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων µε τον Κώδικα Φορολογικής Α εικόνισης Συναλλαγών (ν.4093/2012). 10. Με την αράγραφο 10 γίνεται νοµοτεχνική τακτο οίηση της ερί τωσης β της αραγράφου 3 του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, λόγω µετονοµασίας του Υ ουργείου Εµ ορίου σε Υ ουργείο Ανά τυξης. 11. Με την αράγραφο 11 γίνεται νοµοτεχνική τακτο οίηση της ερί τωσης γ της αραγράφου 3 του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, λόγω της αντικατάστασης του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων µε τον Κώδικα Φορολογικής Α εικόνισης Συναλλαγών (ν.4093/2012). 17

18 12. Με την αράγραφο 12 καταργείται η ερί τωση δ της αραγράφου 3 του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, αναφορικά µε την ε ι λέον έκ τωση α ό τα ακαθάριστα έσοδα των ασφαλιστικών ανωνύµων εταιρειών των οσών ου καταβάλλουν σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία, στην ο οία µεταβιβάζεται το σύνολο των εριουσιακών τους στοιχείων. 13. Με την αράγραφο 13 τρο ο οιείται η αράγραφος 4 του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, ώστε να ισχύει ενιαίο οσοστό ένα τοις εκατό (1%) για όλες τις τρά εζες, ροκειµένου για το σχηµατισµό ροβλέψεων για ε ισφαλείς α αιτήσεις. 14. Με την αράγραφο 14 γίνεται νοµοτεχνική τακτο οίηση της αραγράφου 5 του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, λόγω της κατάργησης των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.2076/1992 µε το ν. 3601/ Με την αράγραφο 15 τρο ο οιείται η αράγραφος 12 του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, για νοµοτεχνικούς λόγους, λόγω της κατάργησης του εξωλογιστικού ροσδιορισµού των κερδών των µικρών οικοδοµικών ε ιχειρήσεων. 16. Με την αράγραφο 16 γίνεται νοµοτεχνική τακτο οίηση της αραγράφου 12 του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, σχετικά µε την α όσβεση του κόστους υλο οίησης των συµ ράξεων ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα, λόγω της α λο οίησης της διενέργειας α οσβέσεων της ερί τωσης στ της αραγράφου 1 του άρθρου 31 του ίδιου Κώδικα. 17. Με την αράγραφο 17 τρο ο οιείται η αράγραφος 13 του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, ώστε η χρεωστική διαφορά ου ροκύ τει σε βάρος των νοµικών ροσώ ων α ό την ανταλλαγή οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου ή εταιρικών οµολόγων µε εγγύηση του Ελληνικού ηµοσίου, κατ' εφαρµογή ρογράµµατος συµµετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, να εκ ί τει α ό τα ακαθάριστα έσοδα των νοµικών ροσώ ων σε τριάντα (30) ισό οσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενόµενης α ό τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης µέσα στην ο οία ραγµατο οιείται η συναλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα α ό το χρόνο διακράτησης των οµολόγων. Ε ίσης, µε τις νέες διατάξεις δίνεται ο ορισµός της χρεωστικής διαφοράς ροκειµένου για την εφαρµογή των διατάξεων της ερί τωσης αυτής. 18. Με την αράγραφο 18 του άρθρου αυτού αυξάνεται ο συντελεστής α ό ενήντα τοις εκατό (50%) σε εβδοµήντα έντε τοις εκατό (75%) της αραγράφου 14 του άρθρου 105 του ΚΦΕ και ροστίθεται νέο εδάφιο σχετικά µε την έκ τωση των δα ανών της αραγράφου 14 του άρθρου 105 ΚΦΕ εκατό τοις εκατό (100%) ε ί των ακαθαρίστων εσόδων α ό την εκµίσθωση ακινήτων του Αγίου Όρους. Η α όκλιση αυτή υ έρ του Αγίου Όρους αιτιολογείται λόγω της συνταγµατικής ροστασίας ου α ολαµβάνει (άρθρο 105 Σύντ/τος). 19. Με την αράγραφο 19 καταργείται η αράγραφος 16 του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος δεδοµένου ότι έχει συµ εριληφθεί στο άρθρο 31 του ίδιου Κώδικα. 20. Με την αράγραφο 20 γίνεται νοµοτεχνική τακτο οίηση στο δεύτερο εδάφιο της αραγράφου 1 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας 18

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ιτέας 17, Αργυρού ολη, Αθήνα 16452 2103302840 2103304006 Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε, Με την ροτεινόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου αντιµετω ίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του φόρου 1. Α ό το έτος 2014 και για κάθε ε όµενο έτος ε ιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ I ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ I ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ I ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η σταδιακή ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας στηρίζεται στον εριορισµό των δηµοσιονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Τα σηµάδια σταδιακής ανάκαµψης της χώρας α οτυ ώνονται στη βραχυ ρόθεσµη ορεία των βασικών µακροοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν.

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. EΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (1/1 31/12/2007) ΑΡ.Μ.Α.Ε.9615/06/Β/86/41 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός) Αριθ. Πρωτ.:25117 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας») καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Θέµα 1ο: Έγκριση του α ό 29/10/2015 σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ Τ. Π.& ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 8:30.µ. 14:30 µ.µ. ΕΙ ΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόμου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόμου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόμου Με τον Νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή με θέμα «Ρυθμίσεις στη Φορολογία Εισοδήματος, Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας Ελληνική EΞ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Να σταλεί και µε φαξ και email ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 16773 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Πέµπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 Αθανάσιος Λ. Βουθούνης, Σελίδα: 43 Με το Νόµο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή µε θέµα «Ρυθµίσεις στη Φορολογία Εισοδήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΞΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι. Σελίδα 1 α ό 37

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι. Σελίδα 1 α ό 37 Ενδιάµεσες Εταιρικές & Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 [«Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007»] [Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

29 : ΚΥΑ 42343/598/9-12-2013 ΦΕΚ 3144/Β/11-12-2013

29 : ΚΥΑ 42343/598/9-12-2013 ΦΕΚ 3144/Β/11-12-2013 Ηµερ. 27/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 110116 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το ε άγγελµα του ρο ονητή ι ασίας στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ε είγουσες Ρυθµίσεις των Υ ουργείων ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχυδροµική ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλέφωνο: 213 1313335-336 337 338-340 Fax : 213 1313389 Προκειµένου για τους ΟΤΑ: Ταχυδροµική ιεύθυνση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: ΒΙΚ3ΩΚΑ-Α25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος κλιµακίου (ευρώ) (ευρώ)

Φόρος κλιµακίου (ευρώ) (ευρώ) 1. Το άρθρο 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε., ν. 2238/1994, Α 151) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 9 Υπολογισµός και καταβολή του φόρου 1. α) Το εισόδηµα από µισθούς, συντάξεις και µισθούς µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.. 123/2011 (ΦΕΚ Α 255/9.12.2011) Καθορισµός όρων και ροϋ οθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 23/10/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Τρόπος Φορολογίας Κοινοπραξιών

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο Θέματα Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.»

Αρθρο Θέματα Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Φορολογική κλίμακα Με το άρθρο αυτό, οι διατάξεις των παραγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47).

ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47). Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 27404 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 "Τροχοπέδη" στις επενδύσεις κεφαλαίων για αγορά ακίνητων, ανέγερση οικοδομών, αγορά επιχειρήσεων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, για σύσταση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 01 / 03 / 2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 733 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση :Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. :541 10 Τηλέφωνο :2313 319606 FAX :2313 319763

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37400/3461 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΒΧ61ΩΛΚ-0ΓΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 304 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καστοριά, 26/06/2015. Αρ.Πρωτ.:2854 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καστοριά, 26/06/2015. Αρ.Πρωτ.:2854 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά, 26/06/2015 Αρ.Πρωτ.:2854 /νση: Μητρο όλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού Αθήνα, 13-12-2013 Αρ. Πρωτ.: 106097 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μέτρα στήριξης και ανά τυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υ ουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η σταδιακή ανάκαµψη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 16-1-2013 Αριθμ.πρωτ.50 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Νέος φορολογικός νόμος 2013 Σας γνωρίζουμε ότι με το νέο φορολογικό νόμο που ψηφίστηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr

Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr Τα «πάνω κάτω» έρχονται από τη νέα χρονιά, καθώς αλλάζει και πάλι ριζικά

Διαβάστε περισσότερα