Νομικό Πλαίσιο Σ&Ε Επιχειρήσεων στην Ελλάδα: μια Λογιστική-Χρηματοοικονομική Επισκόπηση και Πρόταση Ανασύνταξής του

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νομικό Πλαίσιο Σ&Ε Επιχειρήσεων στην Ελλάδα: μια Λογιστική-Χρηματοοικονομική Επισκόπηση και Πρόταση Ανασύνταξής του"

Transcript

1 Νομικό Πλαίσιο Σ&Ε Επιχειρήσεων στην Ελλάδα: μια Λογιστική-Χρηματοοικονομική Επισκόπηση και Πρόταση Ανασύνταξής του Περίληψη Δρ. Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, Δρ. Μιχαήλ Παζάρσκης Τμήμα Λογιστικής, Τ.Ε.Ι. Σερρών Δρ. Θεοφάνης Καραγιώργος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Η παρούσα εργασία εξετάζει και αναλύει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο συγχωνεύσεων και εξαγορών επιχειρήσεων στην Ελλάδα από μια λογιστική χρηματοοικονομική θεώρηση. Στα πλαίσια της εργασίας αναλύονται: (i)ο μετασχηματισμός επιχειρήσεων υπό την ευρεία και την στενή έννοια του όρου, γενικά, (ii)οι μορφές μετασχηματισμών σχετικά με τη μετατροπή, συγχώνευση, εξαγορά και διάσπαση εταιριών, (iii)ο τρόπος υλοποίησης συγχώνευσης μεταξύ ανωνύμων εταιριών, (iv)η πράξη της εξαγοράς, που εξομοιώνεται εν μέρει με τη συγχώνευση. Η εργασία, με βάση την εξέταση των παραπάνω θεμάτων, καταλήγει προτείνοντας σε διάφορα θέματα χρήσιμες προσεγγίσεις και νέες προτάσεις ανασύνταξης του υπάρχοντος νομικού πλαισίου. Λέξεις Κλειδιά: Συγχωνεύσεις, Εξαγορές, Νομικό Πλαίσιο JEL Classification: G34, K20, M40 1 Εισαγωγή Οι Συγχωνεύσεις και Εξαγορές επιχειρήσεων (Σ&Ε ή M&As - Mergers and Acquisitions, όπως συναντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία) ως φαινόμενο αποτελούν σχεδόν πάντα ένα θέμα που προσελκύει το δημόσιο ενδιαφέρον (Παζάρσκης, 2008; Agorastos et al., 2006). Από λογιστικήχρηματοοικονομική θεώρηση, οι Σ&Ε αποτελούν ως ενέργεια μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές κινήσεις που μπορεί να αλλάξει τόσο γρήγορα και δραματικά την αξία μιας επιχείρησης και να επηρεάζει άμεσα και σε τόσο μεγάλο βαθμό την επένδυση των μετόχων των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Οι Σ&Ε εντοπίζονται με ιδιαίτερα μεγάλη συχνότητα σε πολλούς κλάδους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο διεθνή χώρο (Athianos et al., 2003; Μαντζάρης, 2008; Παζάρσκης, 2008; Pazarskis et al., 2009). Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής και ανάλυσης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου από μια λογιστική-χρηματοοικονομική θεώρηση, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, ως και σε σχέση με προηγούμενες παρόμοιες προσεγγίσεις. Στα πλαίσια της εργασίας εξετάζονται οι μετασχηματισμοί εταιρικών επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα ανωνύμων εταιριών, αφού θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτές αφορούν κατά κανόνα οι περισσότερες περιπτώσεις Σ&Ε που συναντώνται στην Ελλάδα. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή όταν εξετάζονται άλλες περιπτώσεις επιχειρήσεων, θα γίνεται διάκριση αυτών και θα αναφέρεται ρητά το είδος τους. Η δομή της εργασίας που ακολουθεί, με βάση τις παραπάνω παραδοχές, έχει ως εξής: αρχικά, αναλύεται ο μετασχηματισμός επιχειρήσεων, τόσο ΕΣΔΟ

2 υπό την ευρεία έννοια του όρου, όσο και υπό την στενή έννοια, όπως ορίζεται στο άρθρ. 1 του ν. 2166/1993, και καταγράφονται οι όποιες μορφές μπορεί να λάβει. Στη συνέχεια, παρατίθενται οι μορφές μετασχηματισμών που ρυθμίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία σε θέματα σχετικά με τη μετατροπή, συγχώνευση, εξαγορά και διάσπαση εταιριών. Επιπρόσθετα, ο τρόπος υλοποίησης συγχώνευσης μεταξύ ανωνύμων εταιριών εξετάζεται εκτενώς, όπως ορίζεται σύμφωνα με το άρθρ. 68 του κ.ν. 2190/1920 Επίσης, η πράξη της εξαγοράς, όπως ορίζεται στο άρθρ. 79 του κ.ν. 2190/1920, που δεν συνιστά πλέον τρόπο συγχώνευσης, αλλά θεωρείται πράξη που εξομοιώνεται με τη συγχώνευση, αναλύεται ως έννοια. Καταλήγοντας, στο τέλος της εργασίας παρατίθεται η σύνοψη και τα τελικά συμπεράσματα, που προκύπτουν με βάση την εξέταση όλων των παραπάνω θεμάτων. 2 Μετασχηματισμοί εταιριών Η αναδιάρθρωση επιχειρήσεων αποτέλεσε διαχρονικά ευεργετική διέξοδο για συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων διαφόρων επιχειρήσεων. Αναδιάρθρωση είναι η αναδιοργάνωση επιχείρησης που επιτυγχάνεται με την τροποποίηση των διαφόρων συστατικών στοιχείων μιας επιχείρησης, όπως είναι η διοίκησή της, η περιουσία της, η σύνθεση των εταίρων/μετόχων της, οι σχέσεις των εταίρων μεταξύ τους, κ.ά. (Χρυσάνθης, 2001). Ως ενέργεια η αναδιάρθρωση αποσκοπεί στην ευόδωση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και ευνοεί τόσο υγιείς και ευημερούσες επιχειρήσεις, που κάνουν χρήση ενός τέτοιου δικαιώματος, όσο και προβληματικές επιχειρήσεις που θέλουν την εξυγίανσή τους (Ρόκας, 1998; Περάκης, 2001). Η αναδιάρθρωση επιχειρήσεων ταυτίζεται με τον μετασχηματισμό επιχειρήσεων υπό την ευρεία έννοια του όρου. Ο μετασχηματισμός υπό ευρεία έννοια μπορεί να συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά: (i) την ανάθεση της διοίκησης σε τρίτους και μίσθωση επιχείρησης (βλ. σχετ. άρθρ. 18 παρ. 2 και άρθρ. 22 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920), (ii) την αύξηση ή μείωση κεφαλαίου (Περάκης, 2001; κ.ά.), (iii) την τροποποίηση δικαιωμάτων των μετόχων (βλ. σχετ. άρθρ. 3 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920), (iv) την απόκτηση μετοχών της εταιρίας από τρίτους ή από την ίδια την εταιρία (Δρυλλεράκης, 2001; κ.ά.), (v) την μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας (Χρυσάνθης, 1996; κ.ά.), (vi) την κρατικοποίηση ή ιδιωτικοποίηση εταιρίας (Ρόκας, 1996; κ.ά.), (vii) την λύση / εκκαθάριση / αναβίωση (Περάκης, 2001; κ.ά.). Σε συνέχεια των παραπάνω, η αναδιάρθρωση επιχειρήσεων εμπεριέχει προφανώς τον μετασχηματισμό επιχειρήσεων υπό την στενή έννοια του όρου. Ο μετασχηματισμός επιχειρήσεων υπό στενή έννοια κατά το άρθρ. 1 του. ν. 2166/1993 μπορεί να λάβει τις ακόλουθες μορφές: (i) την μετατροπή (Καραγκουνίδης, 1994; κ.ά.), (ii) την συγχώνευση (Κιάντου- Παμπούκη, 1961; Γεωργακόπουλος, 1974; Μιχαλόπουλος, 1985; Παμπούκης, 1991; Λεβαντής, 1995; Περάκης, 2001; κ.ά.), (iii) την εξαγορά (βλ. σχετ. άρθρ. 79 του κ.ν. 2190/1920), (iv) την διάσπαση (Καραγκουνίδης, 1997; Αλεξανδρίδου, 2000; Περάκης, 2001; κ.ά.), (v) την απόσχιση κλάδου (Περάκης, 1992; Λιακόπουλος, 1992; κ.ά.), (vi) τη διεθνή μεταφοράς έδρας (Γεωργακόπουλος, 1996; κ.ά.). Κοινό χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω περιπτώσεων μετασχηματισμών είναι η συνέχιση της παραγωγικής και, γενικότερα, της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης με τη μορφή ενός νέου οικονομικού φορέα που έχει ξεχωριστή νομική αυτοτέλεια. Η εν λόγω συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης σε περιπτώσεις μετασχηματισμών, και συνεπώς, σε περιπτώσεις μετατροπής, συγχώνευσης, εξαγοράς, διάσπασης, που επιτυγχάνεται με τα μέσα του εταιρικού ΕΣΔΟ

3 δικαίου θεωρείται ως γνήσιος μετασχηματισμός (Περάκης, 2001). Σε αντίθεση με αυτόν, ως καταχρηστικός μετασχηματισμός νοείται ο μετασχηματισμός που επιτυγχάνεται με τα μέσα του κοινού δικαίου κι όχι του εταιρικού δικαίου. Έτσι, στην περίπτωση ενός καταχρηστικού μετασχηματισμού με συγχώνευση επιχειρήσεων θα είχαμε λύση και εκκαθάριση των εταιρικών επιχειρήσεων που πρόκειται να μετασχηματιστούν, διανομή της περιουσίας τους στους εταίρους/μετόχους, ίδρυση νέας εταιρίας και εισφορά των όποιων προκυψάντων διανεμηθέντων περιουσιακών στοιχείων σε αυτήν. Στην αντίθετη περίπτωση με (γνήσιο) μετασχηματισμό, όπου θα γινόταν χρήση των κανόνων του εταιρικού δικαίου, θα είχαμε μια πράξη συγχώνευσης με σύσταση νέας εταιρίας (Ιγνατιάδης, 1982; Παζάρσκης, 2008). Παράλληλα σε όλα αυτά, η ισχύουσα νομοθεσία, επηρεαζόμενη τόσο από αντικειμενικά κριτήρια σύστασης και λειτουργίας των διαφόρων υπαρχόντων εταιρικών μορφών, όσο και από υποκειμενικά κριτήρια, όπως η προστασία των προσώπων που έχουν συναλλαγές με επιχειρήσεις που δύναται να μετασχηματιστούν (και π.χ. εάν είναι δανειστές, πιστωτές, κτλ. ενδεχόμενα να κινδυνεύουν να μην ικανοποιηθεί η απαίτησή τους), δεν καθορίζει ενιαίο δίκαιο για το μετασχηματισμό επιχειρήσεων (π.χ. μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, κλπ.). Επίσης, δεν υπάρχουν ρυθμιστικοί κανόνες εταιρικού δικαίου για μετασχηματισμό επιχειρήσεων με ομοιόμορφη εφαρμογή προς κάθε κατηγορία νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων (π.χ. ομοιόμορφη ρύθμιση της συγχώνευσης για όλους τους εταιρικούς τύπους) (Παζάρσκης, 2008). Οι όποιες ρυθμίσεις μετασχηματισμών υφίστανται τυπικά στη νομοθεσία, παρατίθενται επιγραμματικά στη συνέχεια: Ι. Μετατροπή επιχειρήσεων ρυθμίζεται για τις περιπτώσεις: (i) μετατροπή ανώνυμης εταιρίας σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης (βλ. σχετ. άρθρ. 66 του κ.ν. 2190/1920 και άρθρ. 51 του κ.ν. 3190/55) (ii) μετατροπή ανώνυμης εταιρίας σε ομόρρυθμη εταιρία ή ετερόρρυθμη εταιρία ή σε ατομική επιχείρηση (βλ. σχετ. άρθρ. 66 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920 και άρθρ. 51 παρ. 7 του κ.ν. 3190/1955 και άρθρ. 2 παρ. 1 του ν. 3505/1956, σε συνδυασμό με το άρθρ. 7 παρ. 2 του ν. 3663/1957) (iii) μετατροπή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρία (βλ. σχετ. άρθρ. 67 του κ.ν. 2190/1920 και άρθρ. 67 του κ.ν. 3190/1955) (iv) μετατροπή ομόρρυθμης εταιρίας ή ετερόρρυθμης εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία (βλ. σχετ. άρθρ. 67 παρ. 2 εδαφ. 1-2 του κ.ν. 2190/1920 και άρθρ. 67 παρ. 2 του κ.ν. 3190/1955) (v) μετατροπή κάθε τύπου εταιρικής επιχείρησης σε αστικό συνεταιρισμό (βλ. σχετ. άρθρ. 16 του ν. 1667/1986) ΙΙ. Συγχώνευση, Εξαγορά και Διάσπαση επιχειρήσεων ρυθμίζεται για τις περιπτώσεις: (i) συγχώνευση, εξαγορά και διάσπαση ανωνύμων εταιριών (βλ. σχετ. άρθρ του κ.ν. 2190/1920) (ii) συγχώνευση, εξαγορά και διάσπαση εταιριών περιορισμένης ευθύνης (βλ. σχετ. άρθρ του κ.ν. 3190/1955), (iii) συγχώνευση αγροτικών συνεταιρισμών του ίδιου βαθμού (βλ. σχετ. άρθρ. 33 του ν. 2169/1993) (iv) συγχώνευση αστικών συνεταιρισμών, συμπεριλαμβανομένων και των αστικών πιστωτικών συνεταιρισμών κατά το άρθρ. 5 παρ. 1 του ν. 2076/1992 (βλ. σχετ. άρθρ. 10 παρ. 4 του ν. 1667/1986 και άρθρ. 7 του π.δ. 422/1987). Κατ επέκταση με βάση τα ως άνω, προκύπτει ότι υφίστανται τυπικά στη νομοθεσία θέματα αρρύθμιστων μετασχηματισμών που σχετίζονται με τη ΕΣΔΟ

4 μετατροπή, συγχώνευση, εξαγορά ή διάσπαση αστικών ή εμπορικών προσωπικών εταιριών, ιδίως ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών. Ακόμα, δεν υπάρχει ρύθμιση του εταιρικού δικαίου για απόσχιση κλάδου, που συναντάται μόνο στο ν.δ. 1297/1972 και το ν. 2166/1993. Δεδομένου ότι αποτελεί φορολογικής μόνο φύσεως νόμο και δεν στοιχειοθετείται το περιεχόμενο της (απόσχιση κλάδου) με άλλη νομοθετική πράξη στο εταιρικό δίκαιο, αποτελεί ένα νομοθέτημα χωρίς ουσιαστική επίδραση σε μετασχηματισμούς εταιριών (Παζάρσκης, 2008). Όπως αναφέραμε και ως άνω, η ισχύουσα νομοθεσία, επηρεαζόμενη τόσο από αντικειμενικά κριτήρια σύστασης και λειτουργίας των διαφόρων υπαρχόντων εταιρικών μορφών, όσο και από υποκειμενικά κριτήρια, δεν καθορίζει ενιαίο δίκαιο για το μετασχηματισμό επιχειρήσεων (π.χ. μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, κλπ.). Το κενό αυτό στη νομοθεσία είναι κατανοητό ως ένα βαθμό, γιατί αφ ενός η διαφορετική οργάνωση των διαφόρων εταιρικών επιχειρήσεων υπαγορεύει διαφορετικές ρυθμίσεις για τη δίκαιη εξισορρόπηση των συμφερόντων των προσώπων που έχουν συναλλαγές με επιχειρήσεις που δύναται να μετασχηματιστούν και αφ ετέρου, η μέχρι τώρα εμπειρία απέδειξε ότι δεν είναι άμεσα εφικτή η ρύθμιση των μορφών μετασχηματισμού όλων των εταιρικών επιχειρήσεων υπό ένα ενιαίο τύπο, καθώς εμφανίζονται συνεχώς για τις ήδη ρυθμισμένες μορφές μετασχηματισμών διαφόρων ειδών αντιπαραθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, όμως, είναι αναγκαία η ρύθμιση των μετασχηματισμών όλων των μορφών εταιρικών επιχειρήσεων. Κατ αρχήν, το γεγονός ότι η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ειδικές περιπτώσεις μετασχηματισμών, που δεν εξαντλούν στην πράξη όλες τις δυνατές περιπτώσεις, συντελεί στο να πλανάται άμεσα το ερώτημα εάν θα πρέπει να επιτρέπεται η μετατροπή ενός εταιρικού τύπου σε άλλον χωρίς την ύπαρξη σχετικής νομοθετικής ρύθμισης (Παμπούκης, 1986; Σκαλίδης, 2007; κ.ά.) ή όχι (Γεωργακόπουλος, 1974; 1991; Πασσιάς, 1969; κ.ά.). Στο παραπάνω ερώτημα αν και φαίνεται να συνάδει η απάντηση ότι επιτρέπεται ο μετασχηματισμός ενός εταιρικού τύπου σε άλλον, ακόμα και αν δεν προβλέπεται από την νομοθεσία, εφόσον δεν βλάπτει παραδεκτά και νόμιμα συμφέροντα εμπλεκόμενων τρίτων, όπως είναι οι δανειστές, οι εταίροι/μέτοχοι (Ρόκας, 1971a; Λιακόπουλος, 1989; απόφ. ΑΠ 734/ ; απόφ. ΕφΑθ 8670/ ; απόφ. ΕφΘεσ 1991/ ; απόφ. ΕφΠατρ 947/ ), είναι εμφανές ότι η μη ύπαρξη μιας απλής, ξεκάθαρης και ολοκληρωτικής νομοθετικής ρύθμισης δεν ευνοεί με κανένα τρόπο την ανάπτυξη των συναλλαγών και την θεώρηση από τους ενδιαφερομένους της ύπαρξης ουσιαστικών και λειτουργικών κανόνων εταιρικού δικαίου που υπάρχουν για την εύρυθμη ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους (Παζάρσκης, 2008). Τέλος, εάν θελήσουμε να επεκτείνουμε την παραπάνω κριτική για την μη ρύθμιση μετασχηματισμών ενός εταιρικού τύπου σε άλλον, καταλήγουμε εύκολα στο συμπέρασμα ότι στην κοινή πρακτική δεν είναι εφικτές μορφές μετασχηματισμών που προβάλλουν ως ιδιαίτερα σημαντικές, όπως είναι η αδυναμία μετατροπής ομόρρυθμης σε ετερόρρυθμη εταιρία και αντίστροφα, η ανέφικτη πραγματοποίηση γνήσιου μετασχηματισμού με συγχώνευση ανώνυμης εταιρίας με εταιρία περιορισμένης ευθύνης ή με συγχώνευση μεταξύ προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης 1 ΑΠ 734/1994 Ελληνική Δικαιοσύνη = Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου ΕφΑθ 8670/1996 Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου ΕφΘεσ 1991/1996 Αρμενόπουλος ΕφΠατρ 947/1999 Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου ΕΣΔΟ

5 εταιρίας) (Παζάρσκης, 2008). 3 Συγχωνεύσεις εταιριών Ο μετασχηματισμός επιχειρήσεων υπό στενή έννοια κατά το άρθρ. 1 του. ν. 2166/1993, όπως αναφέραμε παραπάνω, δύναται να πραγματοποιηθεί με την συγχώνευση επιχειρήσεων (Κιάντου-Παμπούκη, 1961; Γεωργακόπουλος, 1974; Μιχαλόπουλος, 1985; Παμπούκης, 1991; Λεβαντής, 1995; Περάκης, 2001; κ.ά.). Η συγχώνευση επιχειρήσεων γενικά νοείται ως η πράξη ολοκληρωμένης ένωσης δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων, που πραγματοποιείται σε κάθε επιχειρησιακό επίπεδο. Εύσχημα και περιεκτικά, αποδόθηκε ως η οικονομική ενσωμάτωση δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων υπό ενιαία βούληση (Μιχαλόπουλος, 1985; Περάκης, 2001; Παζάρσκης, 2008). Όπως κάθε περίπτωση μετασχηματισμού, η συγχώνευση εμφανίζει ως χαρακτηριστικό τη συνέχιση της παραγωγικής και, γενικότερα, της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης με τη μορφή ενός οικονομικού φορέα και έχει ξεχωριστή νομική αυτοτέλεια. Το βασικό ερώτημα που συνάγεται άμεσα από τα ως άνω είναι εάν προκύπτει διακοπή της νομικής αυτοτέλειας με την πράξη της συγχώνευσης των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων και δραστηριοποίηση πλέον του νέου φορέα με ξεχωριστή νομική αυτοτέλεια ή όχι. Οι απαντήσεις στο ερώτημα αυτό διίστανται, εάν και διαχρονικά υπάρχει αποδοχή της ορθότητας της μιας θέσης, αυτής που συναντάται στο ισχύον δίκαιο. Σύμφωνα με την κυρίαρχη αυτή θέση (Πασσιάς, 1969; Λεβαντής, 1995; Γεωργακόπουλος, 1974; 1996; Χρυσάνθης, 2001), με τη συγχώνευση επιτυγχάνεται η περάτωση της νομικής προσωπικότητας των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων. Η αντίθετη θεώρηση σε αυτό πρεσβεύει ότι η πράξη της συγχώνευσης αποτελεί μόνο τροποποίηση του καταστατικού των συγχωνευόμενων εταιριών με σκοπό την ένωση των περιουσιών τους, χωρίς να επιφέρει ουσιαστική μεταβολή στη νομική αυτοτέλεια των εμπλεκόμενων μερών, ώστε να θεωρείται ως άρση της νομικής τους αυτοτέλειας (Κιάντου-Παμπούκη, 1961; Παμπούκης, 1971; 1991; 1996). Το κυριότερο επιχείρημα που προβάλλει η δεύτερη πλευρά για την υποστήριξη της ένστασης της προς την εφαρμογή ενός τέτοιου κανόνα δικαίου είναι ότι η κρατούσα άποψη συγχέει τη νομική προσωπικότητα με την προσωπικότητα των φυσικών προσώπων. Δεδομένου ότι η νομική προσωπικότητα αποτελεί νοητικό κατασκεύασμα του ανθρώπου που επέχει θέση δικαιωμάτων φυσικού προσώπου στο δίκαιο, σε αντίθεση με ένα φυσικό πρόσωπο που είναι υπαρκτό χωρίς νομικές πράξεις, σε κάθε περίπτωση το δίκαιο πρέπει να διευκολύνει (προφανώς και επί πράξεις συγχωνεύσεως), και όχι να δυσχεραίνει, με διατάξεις τους την οικονομική δραστηριότητα σε κάθε της έκφανση. Στην περίπτωση μας, που είναι η ένωση επιχειρηματικών προσπαθειών με διαδοχή των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιριών από μια νέα εταιρία που προκύπτει, αντικειμενικός σκοπός του δικαίου πρέπει να είναι η διευκόλυνση τέτοιων ενεργειών με τις διατάξεις του που ρυθμίζουν τις συγχωνεύσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση, φαίνεται να εναρμονίζεται περισσότερο η δεύτερη θέση (με την άποψη της εξακολούθησης της νομικής προσωπικότητας), παρά η πρώτη που θεωρεί σε κάθε περίπτωση την περάτωση της νομικής αυτοτέλειας των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων δεδομένη (Παζάρσκης, 2008). Η υλοποίηση της πράξης της συγχώνευσης απαιτεί διάφορες νομικές ενέργειες και πράξεις, όπως αποφάσεις γενικών συνελεύσεων των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, κατάρτιση σύμβασης συγχωνεύσεως, αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων μερών, ΕΣΔΟ

6 τροποποίηση εταιρικών καταστατικών, δημοσίευση των εγκεκριμένων αποφάσεων και της συμβάσεως συγχώνευσης, κ.ά. Οι παραπάνω πράξεις διαφοροποιούνται άμεσα σύμφωνα με το στοιχείο της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων μέσω ειδικής ή καθολικής διαδοχής (Γεωργακόπουλος, 1974; Ιγνατιάδης, 1982; Παπαδόπουλος, 1990; Χρυσάνθης, 2001; Παζάρσκης, 2008). Στην περίπτωση της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων μέσω καθολικής διαδοχής τους από τη νέα εταιρία που προκύπτει, έχουμε τη συνένωση δύο ή περισσοτέρων νομικών προσώπων με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ενιαίου νομικού προσώπου ως αποτέλεσμα της ένωσης των προγενέστερων συγχωνευθέντων εταιριών με βάση τους κανόνες του εταιρικού δικαίου. Η περίπτωση αυτή ονομάζεται γνήσια ή κατά κυριολεξία συγχώνευση επιχειρήσεων. Στην αντίθεση περίπτωση, η συγχώνευση επιτυγχάνεται με διαφορετικό τρόπο υλοποίησης της συγχώνευσης. Έτσι, γίνονται ενέργειες προς επίτευξη αποτελεσμάτων αντίστοιχων της συγχώνευσης είτε μέσω της μετατροπής μιας εταιρίας από μια νομική μορφή σε άλλη (π.χ. από εταιρία περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρία) και στην συνέχεια τη συγχώνευσή της με άλλη ανώνυμη εταιρία είτε με λύση και εκκαθάρισή μιας υφιστάμενης ανώνυμης εταιρίας και στην συνέχεια την εισφορά της περιουσίας που θα προκύψει από αυτή την διαδικασία σε μια υφιστάμενη ανώνυμη εταιρία είτε με τη μορφή εισφοράς κλάδου επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρ. 4 του ν. 2166/1993. Οι ως άνω ενδεικτικές πράξεις συντελούν στο να αποκαλείται μια πράξη συγχώνευσης με τη χρήση αυτών ως καταχρηστική συγχώνευση (Γεωργακόπουλος, 1974; Ιγνατιάδης, 1982; Παζάρσκης, 2008). Η διάκριση αυτή υφίσταται λόγω της μη ύπαρξης ενιαίου δικαίου για τη συγχώνευση επιχειρήσεων με ρυθμιστικούς κανόνες εταιρικού δικαίου προς ομοιόμορφη εφαρμογή σε κάθε κατηγορία νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων, καθώς μόνο με την καταχρηστική συγχώνευση είναι δυνατή η αντιμετώπιση της δυσκολίας αυτής στις εταιρίες όλων των μορφών, στις ατομικές επιχειρήσεις, κ.ά. (Κριμπάς, 1958; 1963; Πασσιάς, 1969; Ρόκας, 1971b; 1998; 2001). Από τις διαφορές που εμφανίζουν οι δύο αυτές περιπτώσεις, η κυριότερη αυτών συνίσταται ουσιαστικά στο γεγονός ότι στην καταχρηστική συγχώνευση έχουμε συνένωση εταιρικών περιουσιών και δεν έχουμε εξαρχής συνένωση των νομικών προσώπων των εμπλεκόμενων εταιριών, ενώ στην γνήσια συγχώνευση έχουμε συνένωση των νομικών προσώπων των εμπλεκόμενων εταιριών και κατ επέκταση, έχουμε συνένωση των εταιρικών περιουσιών των συγχωνευθέντων μερών (Κιάντου-Παμπούκη, 1961; Γεωργακόπουλος, 1996; Λιακόπουλος, 2000). Επίσης, η γνήσια συγχώνευση υπερτερεί της καταχρηστικής, καθώς μέσω αυτής (της γνήσιας συγχώνευσης) εξοικονομείται χρόνος και χρήμα, είτε από έξοδα (ιδιαίτερα μεταβιβάσεων) είτε από περιττές φορολογικές επιβαρύνσεις. Ακόμα, μια άλλη διαφορά που παρουσιάζουν είναι ότι η καταχρηστική συγχώνευση, που έχει ως συνέπεια τη λύση και την εκκαθάριση των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, μπορεί να είναι ενδεχομένως επιζήμια για τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις, καθώς η λύση θα οδηγήσει προσωρινά και σε παύση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και εργασιών. Τέλος, η κυριότερη διαφορά τους από την πλευρά των προσώπων που έχουν χρηματική απαίτηση (δανειστές-πιστωτές) από κάποιο από τα εμπλεκόμενα μέρη είναι ότι μετά τη γνήσια συγχώνευση εάν το άλλο μέρος (άλλη εταιρία) εμφανίζει αυξημένες δανειακές υποχρεώσεις κινδυνεύουν να μην ικανοποιηθεί η απαίτησή τους (Ιγνατιάδης, 1982; Παπαδόπουλος, 1990; Παζάρσκης, 2008). ΕΣΔΟ

7 Για το τελευταίο λόγο άλλωστε, η ισχύουσα νομοθεσία καθιστά δυνατή τη γνήσια συγχώνευση μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις εταιρικών επιχειρήσεων υπό προϋποθέσεις και συγκεκριμένα, μεταξύ ανωνύμων εταιριών (βλ. σχετ. άρθρ του κ.ν. 2190/1920), μεταξύ εταιριών περιορισμένης ευθύνης (βλ. σχετ. άρθρ του κ.ν. 3190/1955), μεταξύ αγροτικών συνεταιρισμών του ίδιου βαθμού (βλ. σχετ. άρθρ. 33 του ν. 2169/1993) και μεταξύ αστικών συνεταιρισμών, συμπεριλαμβανομένων και των αστικών πιστωτικών συνεταιρισμών κατά το άρθρ. 5 παρ. 1 του ν. 2076/1992 (βλ. σχετ. άρθρ. 10 παρ. 4 του ν. 1667/1986 και άρθρ.7 του π.δ. 422/1987). Πάντως, σχετικά με την παραπάνω διάκριση μεταξύ γνήσιας και καταχρηστικής συγχώνευσης, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν καταγράφεται, ή μάλλον για την ακρίβεια αγνοείται, ολοκληρωτικά στο φορολογικό δίκαιο. Συγκεκριμένα, το ν.δ. 1297/1972, ο ν. 2166/1993 και ο ν. 2386/1996 (άρθρ. 7) δεν κάνουν καμία απολύτως διάκριση και τυγχάνουν εφαρμογής σε συγχωνεύσεις επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής. Παρόμοια, αντιμετώπιση της παραπάνω διάκρισης συναντάται και στο δίκαιο του ανταγωνισμού (βλ. σχετ. άρθρ. 4 παρ. 2 του ν. 703/1977), όπου πάλι δεν προκύπτει διαχωρισμός κατά νομικό τύπο των συγχωνευόμενων μερών (Δρυλλεράκης, 1977; 1998; Τζουγανάτος, 1983; 1986; Βούτσης, 2005; Παζάρσκης, 2008). Τέλος, θέλοντας να εξετάσουμε τον τρόπο υλοποίησης συγχώνευσης μεταξύ ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρ. 68 του κ.ν. 2190/1920 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 9 του π.δ. 498/1987, που αποτελεί προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στα άρθρ. 2, άρθρ. 3 παρ. 1 και άρθρ. 4 της Τρίτης Οδηγίας ΕΟΚ), ορίζεται ότι η συγχώνευση ανωνύμων εταιριών πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση, είτε με σύσταση νέας εταιρίας: (Ι) Συγχώνευση με απορρόφηση είναι πράξη με την οποία μία ή περισσότερες ανώνυμες εταιρείες (απορροφούμενες), οι οποίες λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, μεταβιβάζουν σε άλλη υφιστάμενη ανώνυμη εταιρία (απορροφούσα) το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) έναντι απόδοσης στους μετόχους τους μετοχών εκδιδόμενων από την απορροφούσα εταιρία και, ενδεχομένως καταβολής ενός χρηματικού ποσού σε μετρητά προς συμψηφισμό μετοχών τις οποίες δικαιούνται. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της ονομαστικής αξίας των μετοχών, που αποδίδονται στους μετόχους των απορροφούμενων εταιριών, και αθροιστικά με την αξία των μετοχών αυτών την αξία της καθαρής θέσης της εισφερόμενης περιουσίας αυτών των εταιριών. (ΙΙ) Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας είναι η πράξη με την οποία δύο ή περισσότερες ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, μεταβιβάζουν σε ανώνυμη εταιρία, την οποία συνιστούν, το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) έναντι απόδοσης, στους μετόχους τους, μετοχών εκδιδομένων από την νέα εταιρία και, ενδεχομένως, ενός χρηματικού ποσού σε μετρητά προς συμψηφισμό μετοχών τις οποίες δικαιούνται. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της ονομαστικής αξίας των μετοχών, που αποδίδονται στους μετόχους των λυομένων εταιριών, και αθροιστικά με την αξία των μετοχών αυτών την αξία της καθαρής θέσης της εισφερόμενης περιουσίας αυτών των εταιριών. Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι η συγχώνευση μεταξύ ανωνύμων εταιριών δύναται να πραγματοποιηθεί είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέας εταιρίας και η διαφορά των δύο αυτών τρόπων είναι ότι έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός νέου νομικού προσώπου που στην πρώτη ΕΣΔΟ

8 περίπτωση προήλθε από την απορρόφηση μιας υφιστάμενης εταιρίας από την άλλη, ενώ στη δεύτερη περίπτωση προκύπτει από τη συνένωση των υφιστάμενων εταιριών (Βούτσης, 2005). Επίσης, τα εννοιολογικά στοιχεία που συναντώνται σε μια πράξη συγχώνευσης είναι: (i) συμμετοχή και σύμπραξη προς μια τέτοια κατεύθυνση δύο ή περισσότερων υφιστάμενων ανωνύμων εταιριών, (ii) αποτύπωση της σύμπραξης τους αυτής σε μια πράξη συγχώνευσης, είτε με απορρόφηση, είτε με σύσταση νέας εταιρίας, (iii) λύση των υφιστάμενων εταιριών χωρίς εκκαθάριση, που υλοποιείται πριν την πράξη της συγχώνευσης, (iv) μεταβίβαση του συνόλου της περιουσίας των υφιστάμενων ανωνύμων εταιριών στη νέα εταιρία, που είναι είτε η απορροφούσα εταιρία είτε η νέα εταιρία με σύσταση που προκύπτει, (v) απόδοση στους μετόχους των συγχωνευθέντων εταιριών μετοχές, που εκδίδονται εξαιτίας της πράξης συγχώνευσης, με ενδεχόμενη επιπρόσθετη καταβολή ενός χρηματικού ποσού (Παζάρσκης, 2008). 3.1 Συγχώνευση με Απορρόφηση Στην περίπτωση της συγχώνευσης με απορρόφηση, η απορροφούσα εταιρία διατηρεί την νομική προσωπικότητά της και αποκτά όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της απορροφώμενης επιχείρησης, που μετά από τη συγχώνευση παύει πλέον να υπάρχει ως ξεχωριστή επιχειρησιακή οντότητα. Η νέα εταιρία που δημιουργείται αποτελεί συνέχεια των δύο (ή ενδεχομένως, περισσότερων) υφιστάμενων επιχειρήσεων που συγχωνεύονται, οι οποίες παύουν πλέον την προηγούμενη νομική ύπαρξή τους, εκτός της μιας από αυτές και μέσω αυτής γίνονται μέρος ή μέρη της νέας εταιρίας. Για την υλοποίηση μιας πράξης συγχώνευσης με απορρόφηση, όπως ορίζει το άρθρ. 69 του κ.ν. 2190/1920 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 10 του π.δ. 498/1987, που αποτελεί προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στα άρθρ. 1 παρ 1-2, άρθρ. 6 και άρθρ. 9 της Τρίτης Οδηγίας ΕΟΚ), τα διοικητικά συμβούλια των εταιριών που συγχωνεύονται θα πρέπει να καταρτίσουν με ευθύνη τους ένα γραπτό σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης. Το σχέδιο αυτό πρέπει εννοιολογικά να εμπεριέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: (i) Την ειδικότερη μορφή, την επωνυμία και την έδρα των εταιριών που συγχωνεύονται, καθώς και τον αριθμό τους μητρώου ανωνύμων εταιριών. (ii) Τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών και, ενδεχομένως, ένα συγκεκριμένο χρηματικού ποσό με μετρητά, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το άρθρ. 68 του κ.ν. 2190/1920. (iii) Τις διατυπώσεις παράδοσης των νέων μετοχών που εκδίδει η απορροφούσα εταιρία, αιτιολογώντας και επεξηγώντας τις όποιες λεπτομέρειες υφίστανται στο θέμα αυτό. (iv) Την ημερομηνία από την οποία οι μετοχές, που παραδίδονται στους μετόχους της ή των απορροφούμενων εταιριών, παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφούσας εταιρίας, καθώς και κάθε ειδικό όρο σχετικό με το δικαίωμα αυτό. (v) Την ημερομηνία από την οποία οι πράξεις της ή των απορροφούμενων εταιριών θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρίας και την τύχη των οικονομικών αποτελεσμάτων της ή των απορροφουμένων εταιριών, που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όπως προβλέπεται στα άρθρ του κ.ν. 2190/1920. (vi) Τα δικαιώματα που εξασφαλίζει η απορροφούσα εταιρία στους μετόχους που έχουν ειδικά δικαιώματα στην ή στις απορροφούμενες εταιρείες, καθώς και στους κατόχους άλλων τίτλων, πλην μετόχων, ή τα μέτρα που προτείνονται γι αυτούς. ΕΣΔΟ

9 (vii) Όλα τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα που, ενδεχομένως παρέχονται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευομένων εταιριών. Επιπρόσθετα, το τελικό σχέδιο σύμβασης της συγχώνευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως ορίζονται με το άρθρ. 7β του κ.ν. 2190/1920 (καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), από τις συγχωνευόμενες εταιρείες δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, που καλείται να αποφασίσει για το σχέδιο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, με τη δημοσίευση του σχεδίου σύμβασης δε δημιουργούνται υποχρεώσεις λόγω υλοποίησης της συγχώνευσης, παρά μόνο μετά το πέρας των διαδικασιών επικύρωσης του σχεδίου (Μούζουλας, 2001). Τέλος, στις υποχρεώσεις των διοικητικών συμβουλίων των συγχωνευόμενων εταιριών περιλαμβάνεται η κατάρτιση λεπτομερής έκθεσης, όπου επεξηγείται αναλυτικά και εμπεριστατωμένα, τόσο από νομική, όσο και από οικονομική πλευρά, η σκοπιμότητα, εφικτότητα και χρησιμότητα του σχεδίου σύμβασης της συγχώνευσης με απορρόφηση και ειδικότερα, της σχέσης ανταλλαγής μετοχών της ή των απορροφούμενων εταιριών προς τις μετοχές που εκδίδει η απορροφούσα εταιρία (Λεβαντής, 1995; Παζάρσκης, 2008). 3.2 Συγχώνευση με Σύσταση Νέας Εταιρίας Η συγχώνευση μεταξύ ανωνύμων εταιριών δύναται να πραγματοποιηθεί, πέρα από τη διαδικασία με απορρόφηση, με σύσταση νέας εταιρίας. Στην περίπτωση της συγχώνευσης με σύσταση νέας εταιρίας, η νέα εταιρία που δημιουργείται αποτελεί συνέχεια των δύο ή περισσότερων υφιστάμενων επιχειρήσεων (που λύονται, αλλά δεν υφίστανται εκκαθάριση), οι οποίες παύουν πλέον την προηγούμενη νομική ύπαρξή τους (Μούζουλας, 1992; Ρόκας, 1996; Παπαγιάννης, 1997). Η νέα εταιρία, που συγκροτείται με νέο καταστατικό, λαμβάνει ως μετόχους της, τους μετόχους των προγενέστερων συγχωνευόμενων εταιριών και έχει ως περιουσία τις περιουσίες των εν λόγω επιχειρήσεων (Αλεξανδρίδου, 2000). Προφανώς, η συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας δεν έχει καμιά σχέση με την περίπτωση όπου δύο ή περισσότερες εταιρίες διαθέτουν από κοινού ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο και ιδρύουν μια νέα εταιρία ως κοινοπραξία με σύμπραξη κεφαλαίων σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες ( joint-venture ). Γιατί στην τελευταία περίπτωση, τα ιδρυτικά μέλη και το νομικό πρόσωπο που δημιουργείται ως νέα εταιρία διατηρούν αυτοτελή νομική οντότητα και περιουσιακή αυτοτέλεια, ενώ κάτι τέτοιο δεν υφίσταται στην περίπτωση της συγχώνευσης με σύσταση νέας εταιρίας (Ιγνατιάδης, 1982; Παζάρσκης, 2008). Περαιτέρω στοιχεία για τη συγχώνευση με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας, ορίζονται από το άρθρ. 80 του κ.ν. 2190/1920 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 13 του π.δ. 498/1987, που αποτελεί προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στο άρθρ. 23 της Τρίτης Οδηγίας ΕΟΚ), κατά το οποίο τα άρθρα του κ.ν. 2190/1920 (που καθορίζουν με λεπτομέρειες τις διαδικασίες της συγχώνευσης με απορρόφηση) εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρ. 4α, και στη συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας. Προφανώς, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής σαν απορροφούμενες εταιρείες εννοούνται οι εταιρείες που εξαφανίζονται και σαν απορροφούσα εταιρία εννοείται η νέα εταιρία (Παζάρσκης, 2008). Τέλος, η σημαντικότερη διαφορά που υφίσταται στην περίπτωση της συγχώνευσης με σύσταση νέας εταιρίας με τη συγχώνευση με απορρόφηση, είναι ότι στην πρώτη, η επικύρωση του σχεδίου σύμβασης της ΕΣΔΟ

10 συγχώνευσης πρέπει να εμπεριέχει και ολόκληρο το καταστατικό της νέας εταιρίας που δημιουργείται και θα πρέπει να ψηφιστεί από τις γενικές συνελεύσεις των εξαφανιζομένων εταιριών (Λεβαντής, 1989). 4 Εξαγορές Εταιριών Ο μετασχηματισμός επιχειρήσεων ως ενέργεια αναδιοργάνωσης μιας επιχείρησης επιτυγχάνεται με τροποποίηση των διαφόρων συστατικών στοιχείων της, όπως είναι η σύνθεση των εταίρων/μετόχων της, οι σχέσεις των εταίρων μεταξύ τους, η διοίκησή της, κ.ά. (Χρυσάνθης, 2001). Στον μετασχηματισμό επιχειρήσεων υπό ευρεία έννοια εντάσσεται η απόκτηση μετοχών της εταιρίας από τρίτους ή από την ίδια την εταιρία 5 (Περάκης, 2001; Δρυλλεράκης, 2001). Στην περίπτωση αυτή, η πράξη της απόκτησης των μετοχών από τρίτους πραγματοποιείται με ειδική διαδοχή κατά την συναλλαγή της απόκτησης των μετοχών, ενώ ουσιαστικό και βασικό στοιχείο της συναλλαγής είναι η μη λύση του νομικού προσώπου της εταιρίας. Αντίθετα, στο μετασχηματισμό επιχειρήσεων υπό την στενή έννοια του όρου 6 εντάσσεται η πράξη της εξαγοράς, όπως ορίζεται κατά το άρθρ. 79 του κ.ν. 2190/1920. Σύμφωνα με αυτό, μεταξύ των πράξεων που εξομοιώνονται με τη συγχώνευση με απορρόφηση, ορίζεται η πράξη της εξαγοράς ανώνυμης εταιρίας. Κατά την περίπτωση της εξαγοράς, η ισχύουσα νομοθεσία (βλ. σχετ. άρθρ. 79) αναφέρει ότι εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρ του κ.ν. 2190/1920 που ισχύουν για την πράξη της συγχώνευσης, ενώ αυτό που τη διαφοροποιεί από την ως άνω περίπτωση που προαναφέρθηκε (απόκτηση μετοχών της εταιρίας από τρίτους) είναι ότι με την εξαγορά επέρχεται λύση της εξαγοραζόμενης επιχείρησης, και μάλιστα χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση. Αναλυτικότερα, κατά το άρθρ. 79, η εξαγορά ορίζεται ως η πράξη που πραγματοποιείται με αντικείμενο μία ή περισσότερες ανώνυμες εταιρείες (εξαγοραζόμενες) που μεταβιβάζουν, μετά από λύση τους χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση σε άλλη (εξαγοράζουσα) το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) έναντι απόδοσης στους μετόχους των εξαγοραζόμενων εταιριών του αντιτίμου των δικαιωμάτων τους. Κατ αντιστοιχία με την συγχώνευση με απορρόφηση, ως απορροφούμενες εταιρείες εννοούνται οι εταιρείες που εξαφανίζονται (εξαγοραζόμενες) και ως απορροφούσα εταιρία εννοείται η εξαγοράζουσα. Το άρθρ. 79 προστέθηκε με το άρθρ. 12 του π.δ. 498/1987, που αποτελεί προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στο άρθρο 30 της Τρίτης Οδηγίας ΕΟΚ (Μιχαλόπουλος, 1988). Η προσαρμογή αυτή του άρθρου αποσκοπούσε στην εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με το κοινοτικό και στην εξάλειψη της ιδιομορφίας της ελληνικής νομοθεσίας που αναγνώριζε τρία είδη συγχώνευσης: (i) τη συγχώνευση με απορρόφηση, (ii) τη συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας, (iii) τη συγχώνευση με εξαγορά (Μιχαλόπουλος, 1982; 1986; Παμπούκης, 1991; 1996). Συνεπώς, η εξαγορά δεν συνιστά πλέον τρόπο συγχώνευσης, όμως, σε κάθε περίπτωση, θεωρείται ότι αποτελεί πράξη που εξομοιώνεται με τη συγχώνευση (Ρόκας, 1996; Παπαγιάννης, 1997; Καραγκουνίδης, 1997; Μικρουλέα, 2000; Καραμανώλης, 2000). Κατ επέκταση, εφόσον η εξαγορά πλέον δεν εμπίπτει στην έννοια της συγχώνευσης, διαφοροποιήθηκε εννοιολογικά η πράξη της συγχώνευσης στο ελληνικό δίκαιο μετά από την τροποποίηση του άρθρ. 79 του κ.ν. 2190/1920 (Μούζουλας, 2001, ενώ την 5 Όχι με την έννοια που καταγράφεται στο αρθρ. 79 του κ.ν. 2190/ Όπως ορίζεται σύμφωνα με τη διάκριση που κάνει το αρθρ. 1 του. ν. 2166/1993. ΕΣΔΟ

11 αντίθεσή τους σε αυτό εξέφρασαν οι: Μιχαλόπουλος, 1982; 1986; 1988; Παμπούκης, 1991; Γεωργακόπουλος, 1996; Λεβαντής, 1995) 7. Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει ότι η βασική διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε μια πράξη συγχώνευσης και εξαγοράς ανώνυμης εταιρίας είναι ότι οι μέτοχοι στην περίπτωση της εξαγοράς λαμβάνουν μόνο ορισμένο χρηματικό αντίτιμο και δεν πρόκειται να λάβουν μετοχές, όπως στην περίπτωση της συγχώνευσης. Το χρηματικό αυτό αντίτιμο, εφόσον ξεπερνά το όριο του ποσοστού 10% που προβλέπει το άρθρ. 68 του κ.ν. 2190/1920, καθορίζει την ύπαρξη μιας πράξης εξαγοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν το αντίτιμο δεν θα ξεπερνάει το ποσοστό του 10%, θεωρείται ότι υφίσταται πράξη συγχώνευσης (Παμπούκης, 1996). Επίσης, μια άλλη σημαντική διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στη συγχώνευση και την εξαγορά είναι ότι στην δεύτερη περίπτωση, μπορεί να προβλεφθεί ή επιβάλλεται δικαίωμα εξόδου του μετόχου, μετά την πώληση των μετοχών του και την απόκτησή τους από τρίτο ή τρίτους. Αντίθετα, στην συγχώνευση δεν επιβάλλεται η έξοδος του μετόχου, εφόσον αποφασιστεί η συγχώνευση της εταιρίας που είναι εκδότρια των μετοχών που κατέχει 8. Τέλος, σχετικά με το σχέδιο σύμβασης για την περίπτωση της εξαγοράς, δύναται να εντοπιστούν οι ακόλουθες διαφορές, αναλογικά με το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, εφόσον η πράξη της εξαγοράς διενεργείται με καταβολή μετρητών και όχι με άλλο αντάλλαγμα (Αυγητίδης, 2000; Καραμανώλης, 2000; Μούζουλας, 2001): (i) Δεν προσδιορίζεται στην περίπτωση της εξαγοράς σχέση ανταλλαγής μετοχών. Η μοναδική περίπτωση που μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο είναι να συμφωνηθεί για την εξαγορά η καταβολή αφ ενός μετρητών (που θα ήταν άνω του 10% της αξίας των μετοχών που εξαγοράζονται) και αφ ετέρου μετοχών, που θα είναι άλλες από αυτές της εξαγοραζόμενης εταιρίας και για αυτές μόνο θα ισχύει η σχέση ανταλλαγής. (ii) Δεν αναφέρεται ο τρόπος παράδοσης των μετοχών, αλλά μόνο η καταβολή των μετρητών για την εξαγορά τους. Η πρόταση αυτή αναιρείται μόνο στην περίπτωση όπου ως αντάλλαγμα δίνονται μετοχές (που είναι άλλες από αυτές της εξαγοραζόμενης εταιρίας), για τις οποίες και προφανώς θα αναγραφεί ο τρόπος παράδοσης τους. (iii) Δεν ορίζονται οι ημερομηνίες συμμετοχής στα κέρδη της εξαγοραζόμενης εταιρίας των προσώπων που αποκτούν τις μετοχές σε κάθε περίπτωση. (iv) Δεν περιγράφονται τα δικαιώματα που εξασφαλίζει η εξαγοράζουσα εταιρία στους μετόχους της εξαγοραζόμενης, καθώς μετά την καταβολή μετρητών τερματίζεται η σχέση τους με την εξαγοραζόμενη επιχείρηση. Εξαίρεση σε αυτό αποτελεί η περίπτωση που οι μέτοχοι αυτοί λάβουν μετοχές της εξαγοράζουσας εταιρίας (Παζάρσκης, 2008). 7 Μολοταύτα, το αρθρ. 112 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, αναφέρει την εξαγορά ως τρόπο συγχώνευσης. Ωστόσο, η ύπαρξη μιας τέτοιας αναφοράς στο ισχύον ελληνικό δίκαιο μόνο λόγω παραδρομής μπορεί να θεωρηθεί ότι συναντάται, εφόσον αντιτίθεται στη διάταξη του άρθρου 79 (Μούζουλας, 2001). 8 Κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποιηθεί πρακτικά μόνο εφόσον καταγράφεται στη σύμβαση συγχώνευσης. Οπότε, αυτός που θα αποκτήσει τις μετοχές του μετόχου που εξέρχεται, θα επεισέλθει στην απορροφώσα ή νέα εταιρεία (μετά την πράξη της συγχώνευσης) με μετοχές κατ αναλογία των προτέρων μετοχών που κατείχε πριν τη συγχώνευση (Μούζουλας, 2001). ΕΣΔΟ

12 5 Συμπεράσματα Στο ισχύον ελληνικό δίκαιο, ο μετασχηματισμός επιχειρήσεων υπό στενή έννοια κατά το άρθρ. 1 του. ν. 2166/1993 μπορεί να λάβει τις μορφές της μετατροπής, της συγχώνευσης, της εξαγοράς, κλπ. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω περιπτώσεων μετασχηματισμών είναι η συνέχιση της παραγωγικής και, γενικότερα, της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης με τη μορφή ενός νέου φορέα που έχει ξεχωριστή νομική αυτοτέλεια. Η εν λόγω συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης σε περιπτώσεις μετασχηματισμών, και συνεπώς, σε περιπτώσεις μετατροπής, συγχώνευσης, εξαγοράς, που επιτυγχάνεται με τα μέσα του εταιρικού δικαίου θεωρείται ως γνήσιος μετασχηματισμός. Σε αντίθεση με αυτόν, ως καταχρηστικός μετασχηματισμός νοείται ο μετασχηματισμός που επιτυγχάνεται με τα μέσα του κοινού δικαίου κι όχι του εταιρικού δικαίου. Στην ισχύουσα νομοθεσία υφίστανται περιπτώσεις τυπικά αρρύθμιστων μετασχηματισμών που σχετίζονται με τη μετατροπή, συγχώνευση, εξαγορά ή διάσπαση αστικών ή εμπορικών προσωπικών εταιριών, ιδίως ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών. Ακόμα, δεν υπάρχει ρύθμιση του εταιρικού δικαίου για απόσχιση κλάδου, που συναντάται μόνο στο ν.δ. 1297/1972 και το ν. 2166/1993. Σε κάθε περίπτωση, όμως, είναι αναγκαία η ρύθμιση των μετασχηματισμών όλων των μορφών εταιρικών επιχειρήσεων, καθώς η μη ύπαρξη μιας συστηματικής νομοθετικής ρύθμισης δεν ευνοεί την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, ο τρόπος υλοποίησης συγχώνευσης μεταξύ ανωνύμων εταιριών πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση, είτε με σύσταση νέας εταιρίας, όπως ορίζεται με το άρθρ. 68 του κ.ν. 2190/1920. Όπως κάθε περίπτωση μετασχηματισμού, η συγχώνευση εμφανίζει ως χαρακτηριστικό τη συνέχιση της παραγωγικής και, γενικότερα, της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης με τη μορφή ενός φορέα και έχει ξεχωριστή νομική αυτοτέλεια. Σχετικά με την παραπάνω διάκριση ως γνήσιου ή καταχρηστικού μετασχηματισμού, η πράξη της συγχώνευσης διακρίνεται αυτονόητα ανάλογα. Πρέπει να επισημανθεί ότι δεν πραγματοποιείται διαφορετική αντιμετώπιση για αυτό στο φορολογικό δίκαιο (βλ. σχετ. ν.δ. 1297/1972, ο ν. 2166/1993 και ο ν. 2386/1996 (άρθρ. 7) που δεν κάνουν καμία απολύτως διάκριση και τυγχάνουν εφαρμογής σε συγχωνεύσεις επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής) ούτε στο δίκαιο του ανταγωνισμού (βλ. σχετ. άρθρ. 4 παρ. 2 του ν. 703/1977, όπου πάλι δεν συναντάται διαχωρισμός κατά νομικό τύπο των συγχωνευόμενων μερών). Το βασικό ερώτημα που συναντάται για αυτή είναι εάν προκύπτει περάτωση της νομικής αυτοτέλειας με την πράξη της συγχώνευσης των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων και δραστηριοποίηση πλέον του νέου φορέα με ξεχωριστή νομική αυτοτέλεια ή όχι. Οι απαντήσεις στο ερώτημα αυτό διίστανται, εάν και διαχρονικά υπάρχει αποδοχή της ορθότητας της θέσης που συναντάται στο ισχύον δίκαιο και θεωρεί ότι υπάρχει περάτωση της νομικής προσωπικότητας των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων. Δεδομένου ότι αντικειμενικός σκοπός των κανόνων δικαίου πρέπει να είναι η διευκόλυνση με τις διατάξεις τους των διαφόρων επιχειρηματικών ενεργειών, όπως οι συγχωνεύσεις, προς αυτή την κατεύθυνση, φαίνεται να εναρμονίζεται περισσότερο η άποψη της εξακολούθησης της νομικής προσωπικότητας των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων. Τέλος, ο μετασχηματισμός επιχειρήσεων, ως ενέργεια αναδιοργάνωσης μιας επιχείρησης, υπό την στενή έννοια του όρου επιτυγχάνεται με την πράξη της εξαγοράς, όπως ορίζεται από το άρθρ. 79 του κ.ν. 2190/1920. ΕΣΔΟ

13 Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, μεταξύ των πράξεων που εξομοιώνονται με τη συγχώνευση με απορρόφηση, ορίζεται η πράξη της εξαγοράς ανώνυμης εταιρίας. Συνεπώς, η εξαγορά δεν συνιστά πλέον τρόπο συγχώνευσης, αλλά θεωρείται πράξη που εξομοιώνεται με τη συγχώνευση. Βιβλιογραφία Αλεξανδρίδου, E. (2000) Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, Τεύχος Β, 2 η Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Αυγητίδης, Δ. (2000) Εξαγορά Πλειοψηφικού Πακέτου Ανώνυμης Εταιρίας στο Χρηματιστήριο και Προστασία της Μειοψηφίας, 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, 3-5 Νοεμβρίου 2000, Ηράκλειο, Ελλάδα. Agorastos, K., Zarotiadis, G. and Pazarskis, M. (2006) International Μergers and Αcquisitions of Greek Business in South-Eastern European Countries, an Empirical Study, συμπεριλήφθηκε σε: Festschrift in honour of Maria Negroponti-Delivani, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, pp Athianos, S., Paschaloudis, D., Katrakilidis, K., Karassavoglou A. and Pantelidis, P. (2003) The Impact of Mergers and Acquisitions: a Quality Approach, 3 rd International Conference on New Horizons in Industry and Education, August 2003, Santorini, Greece, Conference Proceedings, pp Βούτσης, Κ. (2005) Οικονομικός Ανταγωνισμός και Δίκαιον, Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή κ. Σ. Σαραντίδη, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, pp Γεωργακόπουλος, Λ. (1974) Δίκαιο των Εταιριών, Τόμος 3 ος, Αθήνα, Ελλάδα. Γεωργακόπουλος, Λ. (1991) Δίκαιο των Εταιριών, Τόμος 4 ος, Αθήνα, Ελλάδα. Γεωργακόπουλος, Λ. (1996) Εγχειρίδιο Εμπορικού Δικαίου, Τόμος 1 ος : Οι Έμποροι, Τεύχος 2 ο : Εταιρείες και Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις, 2 η Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Δρυλλεράκης, Ι. (1977) Η Προστασία του Ανταγωνισμού με το ν. 703/1977, Εφημερίς Ελλήνων Νομικών, pp Δρυλλεράκης, Ι. (1998) Οι Προβλεπόμενες Κυρώσεις σε Περιπτώσεις Παραβάσεων των περί Συγκεντρώσεων Διατάξεων του ν. 703/1977, δημοσ. σε Ο Έλεγχος Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων στο Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Αθήνα, Ελλάδα. Δρυλλεράκης, Ι. (2001) Ο Έλεγχος Ανωνύμων Εταιριών κατά την Εξαγορά κλπ., Δελτίον Φορολογικής Νομοθεσίας, pp Ιγνατιάδης, Α. (1982) Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων, Β Έκδοση, Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Καραγκουνίδης, Α. (1994) Παρατηρήσεις στην ΕφΘεσ 180/94, Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, pp Καραγκουνίδης, Α. (1997) Ανώμαλη Συγχώνευση και Διάσπαση Ανωνύμων Εταιριών, Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού Δικαίου, Τόμος 2 ος, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Καραμανώλης, Π. (2000) Συγχώνευση δι Εξαγοράς κατ άρθρο 79 κ.ν. 2190/1920, Ζητήματα Εταιρικού Δικαίου, 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, 3-5 Νοεμβρίου 2000, Ηράκλειο, Ελλάδα. Κιάντου-Παμπούκη, Αλ.. (1961) Συγχώνευσις Εμπορικών Εταιριών, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Κριμπάς, Δ. (1958) Μετατροπή Ανώνυμης Εταιρίας σε Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης και Αντιστρόφως, Αθήνα, Ελλάδα. Κριμπάς, Δ. (1963) Συγχώνευση Ανωνύμων Εταιριών, Αθήνα, Ελλάδα. Λεβαντής, Ε. (1989) Το Δίκιο των Εμπορικών Εταιριών, Τόμος 4 ος, 1 η Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα/Κομοτηνή, Ελλάδα. ΕΣΔΟ

14 Λεβαντής, Ε. (1995) Ανώνυμες Εταιρείες, Τόμος 3 ος, 9 η Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα/Κομοτηνή, Ελλάδα. Λιακόπουλος, Α. (1989) Μετατροπή Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης Εταιρίας σε Ανώνυμη Εταιρία, Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή κ. Ν. Δελούκα, Τόμος 2 ος. Λιακόπουλος, Α. (1992) Απόσπαση Κλάδου Επιχείρησης και Διάσπαση Ανωνύμων Ετσιρειών, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου, pp Λιακόπουλος, Α. (2000) Από την Αστική στην Κεφαλαιουχική Εταιρία, Ζητήματα Εταιρικού Δικαίου, Εκδόσεις Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, Ελλάδα. Μαντζάρης, Ι. (2008) Management Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Εκδόσεις Γκιούρδας, Αθήνα. Μικρουλέα, Α. (2000) Ζητήματα Αποτίμησης της Επιχείρησης, 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, 3-5 Νοεμβρίου 2000, Ηράκλειο, Ελλάδα. Μιχαλόπουλος, Γ. (1982) Η Συνέχισις της Μετοχικής Ιδιότητας της Συγχώνευσης Ανωνύμων Εταιριών, Παρατηρήσεις επί του Ελληνικού, Γαλλικού και Κοινοτικού Δικαίου, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου, pp Μιχαλόπουλος, Γ. (1985) Η Τύχη της Μειοψηφίας κατά τη Συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιριών, Συγκριτικές Παρατηρήσεις, Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή κ. Κ. Ρόκα. Μιχαλόπουλος, Γ. (1986) La Fusion par Rachat des Sociétés Anonymes, Une Particularité du Droit Hellénique au Regard des autres Droits Nationaux en Europe, Revue des Sociétés, pp Μιχαλόπουλος, Γ. (1988) Προλεγόμενα στο Νέο Δίκαιο της Συγχώνευσης Ανωνύμων Εταιριών, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου, pp Μούζουλας, Σ. (1992) δημοσ. σε Το Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας, επιμ. Περάκης Ε., Τόμος 12 ος, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, Ελλάδα. Μούζουλας, Σ. (2001) δημοσ. σε Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας, επιμ. Περάκης Ε., Τόμος 8 ος : Μετασχηματισμοί Εταιριών, 2 η Έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, Ελλάδα. Παζάρσκης, Μ. (2008) Διερεύνηση των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα με την Εφαρμογή Στατιστικών Μεθόδων, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. Pazarskis, M., Karagiorgos, T., Eleftheriadis, Ι. and Christodoulou, P. (2009) The Post-Merger Performance of Acquiring Firms: Evidence from a Comprehensive Greek Sample Using Accounting Data, MIBES 2009, September 18-20, 2009, Florina, Conference Proceedings, pp Παμπούκης, Κ. (1971) Περί της Συγχωνεύσεως Ανώνυμης Εταιρίας, Αρμενόπουλος, pp Παμπούκης, Κ. (1986) Για το Μετασχηματισμό Ομόρρυθμης Εταιρίας σε Ανώνυμη Εταιρία, Αρμενόπουλος, pp Παμπούκης, Κ. (1991) Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας, Τεύχος Α, 3 η Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, Ελλάδα. Παμπούκης, Κ. (1996) Απόσπαση Μέρους από την Περιουσία Ανώνυμης Εταιρίας για τη Δημιουργία Νέας Ανώνυμης Εταιρίας, Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, pp Παπαγιάννης, Ι. (1997) Δίκαιο Ανωνύμων Εταιριών, Ερμηνεία κατ άρθρο Κώδικα Νόμων 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Παπαδόπουλος, Δ. (1990) Φορολογικό-Νομικό Πλαίσιο Μετατροπής, Συγχώνευσης και Διάσπασης Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Πασσιάς, Ι. (1969) Το Δίκαιον της Ανωνύμου Εταιρίας, Τόμος 2 ος, Αθήνα, Ελλάδα. Περάκης, Ε. (1992) Απόσχιση Κλάδου και Εισφορά του σε Θυγατρική, Δελτίο Συνδέσμου ΑΕ & ΕΠΕ, pp ΕΣΔΟ

15 Περάκης, Ε. (2001) Η Μορφολογία των Εξαγορών, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, pp Ρόκας, Κ. (1971a) Μετατροπή Ομορρύθμου Εταιρίας εις Ανώνυμον, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου, pp Ρόκας, Κ. (1971b) Τα Όρια της Εξουσίας της Πλειοψηφίας στο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, Ελλάδα. Ρόκας, Κ. (1996) Εμπορικές Εταιρείες, 4 η Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα/Κομοτηνή, Ελλάδα. Ρόκας, Κ. (1998) Αναδιάρθρωση των Επιχειρήσεων στο Πλαίσιο του Εταιρικού Δικαίου, Ημερίδα Ερευνητικός Όμιλος Φοιτητών Νομικής, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Μαΐου 1998, Αθήνα, Ελλάδα. Ρόκας, Κ. (2001) Αναδιάρθρωση των Επιχειρήσεων στο Πλαίσιο του Εταιρικού Δικαίου, δημοσ. σε Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων, επιμελ.: Ερευνητικός Όμιλος Φοιτητών Νομικής, Αθήνα, Ελλάδα. Σκαλίδης, Ε. (2007) Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, 6 η Έκδοση, Εκδόσεις Jus, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Τζουγανάτος, Δ. (1983) Προβλήματα Προσανατολισμού της Πολιτικής Προστασίας του Ανταγωνισμού, Τεύχος Β, Ελλάδα. Τζουγανάτος, Δ. (1986) Σκέψεις με Αφορμή Γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου, pp Χρυσάνθης, Χ. (1996) Μεταβίβαση Δανείων, η Μετάθεση του Πιστωτικού Κινδύνου της Δανειακής Συμβάσεως, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, pp Χρυσάνθης, Χ. (2001) δημοσ. σε Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας, επιμ. Περάκης Ε., Τόμος 8 ος : Μετασχηματισμοί Εταιριών, 2 η Έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, Ελλάδα. ΕΣΔΟ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ. Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ. Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ Γνήσιοι καταχρηστικοί Συγχώνευση Διάσπαση Μετατροπή Εξαγορά 79 2190/20 Απόσχιση κλάδου Πηγές ΚΝ. 2190/20 (και 3190/55 για ΕΠΕ) Φορολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των ανωνύμων εταιρειών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ATEBE και ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΤΖΑΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΔΡ/ΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ.» και ««AΚΤΑΙΟΝ Α.Ε.».», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των εταιρειών «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» και «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ)

Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ) Των ανωνύμων εταιρειών Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών». και «ΠΟΛΥΠΑΚ POLYPACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και αποτελεί τον πιο εξελιγμένο τύπο εταιρείας. Το κεφάλαιό της καλείται Μετοχικό Κεφάλαιο και διαιρείται σε ίσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Των ανωνύμων εταιρειών > και

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής:

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EMV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα Διοικητικά Συμβούλια, αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.»

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.» Οι ως άνω εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά τους Συμβούλια, ενεργούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ. Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ. Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒ.Ε.Ε.», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ. Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ. Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ Μόνο συγχωνεύσεις σε κάθε συγχώνευση μίας ή περισσότερων ημεδαπών κεφαλαιουχικών εταιρειών με μία ή περισσότερες κεφαλαιουχικές εταιρείες,

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 30 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Η ΜΕΤ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΥΤΗΣ Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟ ΡΑΣ Δ/Ν ΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.Μ Η. ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΜ ΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ & ΓΕΜΗ Αθήνα, [ΗΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Νομικοί Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Επιχειρηματικής Επίδοσης ύστερα από Συγχωνεύσεις: η Περίπτωση της Ελλάδας

Νομικοί Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Επιχειρηματικής Επίδοσης ύστερα από Συγχωνεύσεις: η Περίπτωση της Ελλάδας Νομικοί Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Επιχειρηματικής Επίδοσης ύστερα από Συγχωνεύσεις: η Περίπτωση της Ελλάδας Δρ. Μιχαήλ Παζάρσκης Έκτακτος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά περί εμπορικών εταιρειών

Γενικά περί εμπορικών εταιρειών Γενικά περί εμπορικών εταιρειών Έννοια της εταιρείας. Οι εταιρείες του Εμπορικού Δικαίου (Διακρίσεις των Εμπορικών εταιρειών). Το κεφάλαιο των εταιρειών (Αρχή της σταθερότητας του κεφαλαίου). Το νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προσωπική εταιρία με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό. Για τα χρέη της ευθύνονται τουλάχιστον ένας από τους εταίρους, έναντι των εταιρικών δανειστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Με απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρία RODOS AUTO SERVICE ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» της ανώνυμης εταιρίας '' RODOS MOTOR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «PHARMAGORA S.A.» της επίσης

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «PHARMAGORA S.A.» της επίσης Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011 Αθήνα, Ελλάδα. Η Εταιρεία ΑLAPIS Α.B.Ε.E., (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Alapis») γνωστοποιεί αναφορικά µε τη συγχώνευση δια απορροφήσεως από την 100% θυγατρική της ανώνυµη εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας "Αγροτικός Οίκος ΣΠΥΡΟΥ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία και η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/38) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/38) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Σχεδίου Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΒΕΕ» με δ.τ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ & ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ και «GREEN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ δι απορρόφησης της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία με την επωνυμία «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ «Ρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με το δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφώσα Εταιρεία και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφώσα Εταιρεία και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφώσα Εταιρεία και «ΚΙΡΦΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΙΧΘΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» Απορροφούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων.

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. 1. Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Αύ), πραγµατοποιείται είτε µε απορρόφηση είτε µε σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Από τον σπουδαστή: ΖΑΓΟΡΙΔΗ ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των Ανωνύµων Εταιρειών: 1/ ΒΑΛΣΑΜΙ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε το διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΣΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη Στο Μοσχάτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Άρθρα του ν.4072/2012 για Προσωπικές Εταιρίες: Α) Τα άρθρα 249-270 περιλαμβάνουν ρυθμίσεις της Ο.Ε Β) Τα άρθρα 271-282 περιλαμβάνουν ρυθμίσεις της Ε.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της επί του από 15.07.2015 Σχεδίου Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Εταιρειών. Περί εταιρειών

Λογιστική Εταιρειών. Περί εταιρειών Λογιστική Εταιρειών Περί εταιρειών Εταιρείες Εταιρική επιχείρηση δημιουργείται όταν συμπράττουν δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με σκοπό την επίτευξη κοινού αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ δι απορρόφησης των εταιριών με την επωνυμία «ΒΕΛΜΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της Ανωνύμου Εταιρείας της εταιρίας με την επωνυμία: «PETS AND PEOPLE ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο: «PETS AND PEOPLE Α.Ε.» ( στο

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι σ α γ ω γ ή ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ) Ιωάννα Καραχάλιου, Δικηγόρος Αθηνών. Μάϊος 2012

Ε ι σ α γ ω γ ή ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ) Ιωάννα Καραχάλιου, Δικηγόρος Αθηνών. Μάϊος 2012 ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ) Ιωάννα Καραχάλιου, Δικηγόρος Αθηνών Μάϊος 2012 Ε ι σ α γ ω γ ή Ο όρος "µετασχηµατισµός" δεν είναι νοµική έννοια. Το όρο αυτό τον συναντάµε στη θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» με αριθμό ΓΕΜΗ 008330701000

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 69 4 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Απορροφώσα: ΜΥΤΙΚΑΣ ΙΧΘ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ Με Επωνυµία: ΜΥΤΙΚΑΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.19827/10/Β/89/006 ΑΡ.ΓΕΜΗ

Απορροφώσα: ΜΥΤΙΚΑΣ ΙΧΘ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ Με Επωνυµία: ΜΥΤΙΚΑΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.19827/10/Β/89/006 ΑΡ.ΓΕΜΗ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Απορροφώσα: ΜΥΤΙΚΑΣ ΙΧΘ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ Με Επωνυµία: ΜΥΤΙΚΑΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.19827/10/Β/89/006 ΑΡ.ΓΕΜΗ 28047212000 Απορροφούµενη: ΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4336, 31/5/2012. Αρ. 4336, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4336, 31/5/2012. Αρ. 4336, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Αρ. 4336, 31.5.2012 64(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 259, 02.10.2009, σ. 14. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών» B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών» Το φερόµενο προς συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1262 ΑΔΑ: ΒΛΓΩΗ-6ΓΞ

ΠΟΛ. 1262 ΑΔΑ: ΒΛΓΩΗ-6ΓΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε.

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ 2)ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ Της εταιρίας με την επωνυμία «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ &ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» σε δύο τμήματα με την απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

(στο εξής «η Απορροφωµένη Εταιρία») αφετέρου,

(στο εξής «η Απορροφωµένη Εταιρία») αφετέρου, ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 310, 25.11.2005, σ.1. «Οδηγία 2005/56/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ», με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» - «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Πρακτικό Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία «Π. ΣΑΒΒΑΣ - Γ. ΤΣΙΠΙΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΤΕΔΜΑ Α.Τ.Ε.» της 28-11-2016. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΣΦΕ Κέντρο Διανομής Φαρμακευτικών & Παραφαρμακευτικών Προϊόντων ΑΕ» και δ.τ. «ΟSFE LogisCoop AE», με ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ. Ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.)

ΕΤΑΙΡΙΕΣ. Ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.) ΕΤΑΙΡΙΕΣ Το πρώτο θέμα που απασχολεί κάθε επιχειρηματία πριν ιδρύσει μία εταιρία είναι η επιλογή του σωστού εταιρικού τύπου. Η ευθύνη που μπορεί να έχουν ή να μην έχουν οι εταίροι/μέτοχοι για τα εταιρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK» (Άδεια Σύστασης: Αποφ. Επ. Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 21.09.2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. ========================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με Γ.Ε.ΜΗ. 121790401000 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63443/01ΝΤ/Β/07/151 (στο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (Άδεια Σύστασης:

Διαβάστε περισσότερα

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα:

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΑΙΓΑΙΟΥ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘEMΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ /ΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: Β'

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘEMΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ /ΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: Β' Αθήνα, 10 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘEMΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ /ΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: Β' Ταχ. /νση: Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 10: ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ Υ Γ Χ Ω Ν Ε Υ Σ Η Σ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ Υ Γ Χ Ω Ν Ε Υ Σ Η Σ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ Υ Γ Χ Ω Ν Ε Υ Σ Η Σ της (α) ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ των (β) ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓEΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 105 62 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Εταιρειών. Ομόρρυθμη εταιρεία

Λογιστική Εταιρειών. Ομόρρυθμη εταιρεία Λογιστική Εταιρειών Ομόρρυθμη εταιρεία Ομόρρυθμος εταιρία Είναι ένωση δύο ή περισσότερων φυσικών προσώπων με σκοπό την από κοινού εμπορία με εμπορική επωνυμία και τα οποία ευθύνονται εξ ολοκλήρου, προσωπικά,

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπές Εξαγορές & Συγχωνεύσεις Εταιρειών. Κίνητρα & Προϋποθέσεις. Λογιστική & Φορολογική Αντιμετώπιση.

Μετατροπές Εξαγορές & Συγχωνεύσεις Εταιρειών. Κίνητρα & Προϋποθέσεις. Λογιστική & Φορολογική Αντιμετώπιση. Μετατροπές Εξαγορές & Συγχωνεύσεις Εταιρειών. Κίνητρα & Προϋποθέσεις. Λογιστική & Φορολογική Αντιμετώπιση. Εισηγήτρια Καθηγήτρια: κα Χατζάκη Μαρία Σπουδάστρια: Πετσούκη Μαρία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» ΣΠΟ Υ ΑΑΣΤΡΙΑ: ΑΑΕΞΑΝΔΡΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» ΣΠΟ Υ ΑΑΣΤΡΙΑ: ΑΑΕΞΑΝΔΡΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» ΣΠΟ Υ ΑΑΣΤΡΙΑ: ΑΑΕΞΑΝΔΡΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΠΙΒΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΗΑΙΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Delta Pi ΑΒΕΤΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Delta Pi ΑΒΕΤΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΛΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΟΜΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ No273 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ - ΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

συµφωνήθηκε η συγχώνευση της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» µε απορρόφηση, από κοινού και εκ παραλλήλου, στο πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας, της

συµφωνήθηκε η συγχώνευση της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» µε απορρόφηση, από κοινού και εκ παραλλήλου, στο πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας, της ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ α) «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στην Αθήνα, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των προσωπικών εταιρειών Δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιρειών

Δίκαιο των προσωπικών εταιρειών Δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιρειών Το εμπορικό δίκαιο διακρίνεται σε: Δίκαιο των προσωπικών εταιρειών Δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιρειών Προσωπικές εταιρείες: οι εταιρείες στις οποίες λαμβάνεται υπόψη το προσωπικό στοιχείο, τα πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 10.4 Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων 10.4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/15 Κοινωνία Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕ.ΔΙ.Δ.Ε.) Συγχώνευση επιχειρήσεων σε συνδυασμό με το Ιδιωτικό και το Ημεδαπό Δίκαιο Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

/1920 ( & /109/

/1920 ( & /109/ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 86 Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Σεπτεµβρίου 2009, για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ (α) «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙOΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠOPΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜOΣ ΕTΑΙPΕΙΑ», και (β) «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό (στη Λογιστική) ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Έννοια της ετερόρρυθμης εταιρείας κατά τον Ε.Ν.(Εμπορικό Νόμο) Σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 26 του Εμπορικού Νόμου ετερόρρυθμη εταιρεία είναι η συσταινόμενη μεταξύ ενός ή πολλών,

Διαβάστε περισσότερα