Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 30 Αυγούστου

67 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Η Στρατηγική αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης αποφέρει καρπούς 3 2. Στρατηγικοί στόχοι και προοπτικές Επισκόπηση αποτελεσµάτων Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Παράρτηµα Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένη Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Επεξηγηµατική Κατάσταση - Αποτελέσµατα Οµίλου για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2

68 1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (FIX AND BUILD STRATEGY) ΑΠΟΦΕΡΕΙ ΚΑΡΠΟΥΣ Στοιχεία "αναδιοργάνωσης" Μειωµένα για τρία συνεχόµενα τρίµηνα, µε τον δείκτη των MEX στο σύνολο των µεικτών χορηγήσεων στο 58%. 334 εκατ. αναδιαρθρώσεις 1 για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου. είκτης κάλυψης 50,2%, στηρίζει τις ενέργειες για την µείωση των προβληµατικών δανείων. Στοιχεία "ανάπτυξης" 152 εκατ. νέες χορηγήσεις εγκρίθηκαν την πρώτη εξαµηνία. Ετήσια αύξηση του καθαρού σωρευτικού επιτοκιακού περιθωρίου σε 2,1%. Συνεχείς επένδυση στην τεχνολογία. Συνεχείς επένδυση στην ψηφιακή µεταµόρφωση, στην αναβάθµιση της ηλεκτρονικής τραπεζικής και παροχή ψηφιακών λύσεων στους πελάτες. Αποτελέσµατα 1,1 εκατ. κέρδος για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου. Στο 13,92% ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1), υψηλότερο από το ελάχιστο 11,75% που απαιτείται από τον ΕΕΜ. Σταθερός δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 50,5% που επιτρέπει ανάπτυξη. 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η στρατηγική της Τράπεζας επικεντρώνεται σε δύο πτυχές: "αναδιοργάνωση" και "ανάπτυξη". Η πτυχή "αναδιοργάνωση" της στρατηγικής σχετίζεται κυρίως µε τη µείωση του υψηλού επιπέδου των ΜΕΧ. Η πτυχή "ανάπτυξη" της στρατηγικής αφορά την αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου και την προώθηση των σχέσεων µε τους πελάτες, είτε πρόκειται για καταθετικής είτε δανειστικής φύσης. Σχετίζεται επίσης µε τις προόδους στην τεχνολογία και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών καθώς επίσης και της απλούστευσης των διαδικασιών και διεργασιών. Η Τράπεζα επανατοποθετεί τη στρατηγική της για τον Τοµέα ιεθνούς Τραπεζικής, αντικατοπτρίζοντας το µεταβαλλόµενο κανονιστικό περιβάλλον µε ιδιαίτερη έµφαση σε θέµατα ξεπλύµατος χρήµατος. Επιπλέον, προκειµένου να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και να εξορθολογήσει/ενδυναµώσει την Εκτελεστική Επιτροπή, η Τράπεζα αναθεώρησε την οργανωτική δοµή του Οµίλου. Η Κυπριακή οικονοµία βρίσκεται από τα τέλη Μαρτίου του εκτός της Μνηµονιακής Σύµβασης αφού ολοκληρώθηκε επιτυχώς το Οικονοµικό Πρόγραµµα Προσαρµογής που είχε συµφωνηθεί µε τους διεθνείς δανειστές της χώρας τον Μάρτιο του Η προσήλωση όσον αφορά στην υλοποίηση του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο για την έξοδο της οικονοµίας από την ύφεση. Η επιτυχηµένη εφαρµογή του µακροοικονοµικού προγράµµατος προσαρµογής της Κύπρου, ενίσχυσε σηµαντικά την εµπιστοσύνη προς την Κυπριακή οικονοµία, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος στο πλαίσιο του προγράµµατος για την αναδιάρθρωση και αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της Κύπρου. Ωστόσο, το τραπεζικό σύστηµα εξακολουθεί να αντιµετωπίζει την πρόκληση της αποκατάστασης της κανονικής ροής δανειοδότησης στην οικονοµία και την αντιµετώπιση του υψηλού επιπέδου των Μη Εξυπηρετούµενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ). Τα ψηλά επίπεδα ιδιωτικού δανεισµού που έχουν οδηγήσει σε αποµόχλευση αλλά και σε αυξηµένα επίπεδα Μη Εξυπηρετούµενων Χορηγήσεων, συνεχίζουν να ενέχουν σηµαντικούς κινδύνους για τη σταθερότητα του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος και τις οικονοµικές προοπτικές, ειδικότερα µέσω µεταβολών στις τιµές των ακινήτων. 1 Βάση ανειοληπτών ( ανειολήπτες µε οικονοµικές δυσκολίες). Επεξηγηµατική Κατάσταση - Αποτελέσµατα Οµίλου για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 3

69 Ως µέρος της υλοποίησης των στρατηγικών του στόχων, ο Όµιλος επικεντρώνεται στη στήριξη της ανάκαµψης της οικονοµίας, συµβάλλοντας παράλληλα στην αειφορία της οικονοµικής ανάπτυξης. Η άνετη ρευστότητα που διαθέτει η Τράπεζα, της επιτρέπει να εκµεταλλευτεί ευκαιρίες που παρουσιάζονται, µε κύριο στόχο την οργανική ανάπτυξη. Προς αυτήν την κατεύθυνση, βασική προτεραιότητα είναι η αντιµετώπιση του υψηλού επιπέδου των ΜΕΧ, τα οποία παραµένουν σε πρωτοφανή επίπεδα. Αναπόφευκτα, το υψηλό επίπεδο των ΜΕΧ διαβρώνει τα εισοδήµατα της Τράπεζας, δηµιουργεί την ανάγκη για επιπρόσθετες προβλέψεις και κατ επέκταση µειώνει την κερδοφορία. Παράλληλα, η Τράπεζα αναγνωρίζει ότι η αγορά ακινήτων, η οποία είναι ένας σηµαντικός οδηγός για τις προβλέψεις για αποµειώση των χορηγήσεων σε πελάτες, εξακολουθεί να είναι άτονη και δηµιουργεί περισσότερη πίεση στην κερδοφορία. Η βελτίωση των επιπέδων των ΜΕΧ στην οικονοµία υπήρξε αργή. Η οικονοµική ανάκαµψη αναµένεται όπως επιταχύνει το ρυθµό βελτίωσης, ο οποίος ωστόσο εξακολουθεί να παραµένει ασταθής και να εξαρτάται εν µέρει από τις τιµές των ακινήτων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της αντιµετώπισης της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, ο Όµιλος επικεντρώνεται σε βιώσιµες αναδιαρθρώσεις δανείων µε αµοιβαία επωφελείς όρους χρησιµοποιώντας ένα πακέτο βιώσιµων λύσεων, όπως οι ανταλλαγές χορηγήσεων µε περιουσιακά στοιχεία, µειώσεις υπολοίπων, παρατάσεις αποπληρωµής και µειώσεις δόσεων, περίοδοι χάριτος, υπηρεσίες υποστήριξης, κλπ. Η Τράπεζα έχει καταφέρει να ανταπεξέλθει µε επιτυχία µέσα από την τραπεζική κρίση. Έχει διατηρήσει καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης τη φήµη της για σταθερότητα και εµπιστοσύνη και επικεντρώνεται στην ενίσχυση και στην βελτίωση της θέσης της στην αγορά. Με την επικέντρωση σε πρωτοβουλίες "αναδιοργάνωσης" και "ανάπτυξης" ο Όµιλος έχει όλα τα συστατικά για την συνέχιση της εφαρµογής του στρατηγικού του πλάνου. Παρ όλο που το περιβάλλον παραµένει εύθραυστο και ασταθές η Τράπεζα θα συνεχίσει να επαγρυπνεί ώστε να µετατρέψει τις εξελίξεις σε ευκαιρίες τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Το κέρδος για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου ανήλθε σε 1,1 εκατ. (30 Ιουνίου 2015: 0,5 εκατ.).το κέρδος του Οµίλου πριν τις ζηµίες αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου βελτιώθηκε σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο και σε σύγκριση µε την προηγούµενη τριµηνία κυρίως λόγω του κέρδους ύψους 14 εκατ. που προέκυψε από την διάθεση των µετοχών που κατείχε η Τράπεζα στην VISA Europe Limited η οποία ολοκληρώθηκε κατά το τέλος της δεύτερης τριµηνίας του. Λογαριασµός Αποτελεσµάτων ( 000) Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 1 η Εξαµηνία 1 η Εξαµηνία 2015 Εξαµηνιαία 2 η Τριµηνία 1 η Τριµηνία Τριµηνιαία % % Φορολογία (8.897) % (8.453) (444) % Κέρδος/(ζηµιά) για την περίοδο από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (4.283) -126% % Κέρδος από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν µετά τη φορολογία % - - 0% Κέρδος για την περίοδο % % Κέρδος που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας % % Το κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου ανήλθε σε 58,7 εκατ. εκ των οποίων 36,0 εκατ. αφορούν την 2 η τριµηνία του και 22,7 εκατ. την 1 η τριµηνία του, καταγράφοντας αύξηση 58%. Σε σύγκριση µε την περσινή αντίστοιχη περίοδο η αύξηση ανέρχεται σε 40%. Και στις δύο περιπτώσεις η αύξηση οφείλεται κυρίως στο κέρδος που προέκυψε από την διάθεση των µετοχών στην VISA Europe Limited. Επεξηγηµατική Κατάσταση - Αποτελέσµατα Οµίλου για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 4

70 Το κέρδος που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου ανήλθε σε 0,7 εκατ. (30 Ιουνίου 2015: 0,1 εκατ.). Κατά την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015, τα κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας περιείχαν κέρδος ύψους 4,8 εκατ. από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν και αφορά την διάθεση κτηρίου στην Μόσχα που ανήκε στον Όµιλο, µετά την πώληση της θυγατρικής τράπεζας στην Ρωσία το Κατά την 2 η τριµηνία του η Τράπεζα διέγραψε αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ύψους 8,5 εκατ. που αφορούσαν φορολογικές ζηµιές. Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης ( εκατ.) 30 Ιουνίου Ετήσια Μαρτίου Μεικτές Χορηγήσεις σε πελάτες % % Καθαρές Χορηγήσεις σε πελάτες % % Στοιχεία προς επένδυση % % Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων % % Καταθέσεις % % Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας % 640-2% Σταθµισµένα περιουσιακά στοιχεία (ΣΠΣ) % % Στις 30 Ιουνίου το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου ανήλθε σε 7,1 δισ. και παρουσίασαν µείωση της τάξης του 4% σε σχέση µε τις 31 εκεµβρίου Αυτό οφείλεται κυρίως στη µείωση στις καταθέσεις σε άλλες τράπεζες καθώς και του χαρτοφυλακίου οµολόγων. Βασικοί δείκτες απόδοσης 30 Ιουνίου 31 Μαρτίου Ετήσια 2015 είκτης κεφαλαίου κοινών µετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) Μη-Εξυπηρετούµενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ) (%) στο σύνολο των µεικτών χορηγήσεων 13,92% 13,81% +11 µβ 14,75% -83 µβ 57,7% 58,3% -63 µβ 59,2% -151 µβ είκτης κάλυψης 50,2% 49,1% +109 µβ 50,1% +13 µβ Καθαρό σωρευτικό επιτοκιακό περιθώριο 2,15% 2,14% +1 bps 2,01% +13 bps είκτης εξόδων προς έσοδα 2 55,2%/61,8% 61,9% -10 bps 59,3% // 3 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 4.1 Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από τόκους ( 000) 1 η Εξαµηνία 1 η Εξαµηνία 2015 Εξαµηνιαία 2 η Τριµηνία 1 η Τριµηνία Τριµηνιαία Έσοδα από τόκους % % Έξοδα από τόκους (18.767) (37.089) -49% (9.597) (9.170) +5% Καθαρά έσοδα από τόκους % % Τα καθαρά έσοδα από τόκους για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου ανήλθαν σε 74,7 εκατ., καταδεικνύοντας αύξηση 2% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου Τα καθαρά έσοδα από τόκους την 2 η τριµηνία του είναι στα ίδια επίπεδα µε τη 1 η τριµηνία του µε µια 2 Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα αναθεωρήθηκε λόγω των 14 εκατ. κέρδους από την πώληση της επένδυσης στην Visa Europe: 61,8%, µη αναθεωρηµένο 55,2%. 3 // : Μη συγκρίσιµο Επεξηγηµατική Κατάσταση - Αποτελέσµατα Οµίλου για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 5

71 µικρή µείωση της τάξης του 2% που αντικατοπτρίζει το ανταγωνιστικό περιβάλλον των επιτοκίων. Το καθαρό σωρευτικό επιτοκιακό περιθώριο του Οµίλου για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου ανήλθε σε 2,1% (30 Ιουνίου 2015: 2,0%). 4.2 Μη επιτοκιακά έσοδα Μη επιτοκιακά έσοδα ( 000) 1 η Εξαµηνία 1 η Εξαµηνία 2015 Εξαµηνιαία 2 η Τριµηνία 1 η Τριµηνία Τριµηνιαία Καθαρά έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών % % Καθαρό κέρδος από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων % % Άλλα έσοδα % % Σύνολο µη επιτοκιακών εσόδων % % Το σύνολο των µη επιτοκιακών εσόδων για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου ανήλθε σε 56,3 εκατ., καταγράφοντας αύξηση ύψους 24% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση στο Καθαρό κέρδος από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, λόγω του κέρδους ύψους 14 εκατ. που προέκυψε από την διάθεση των µετοχών που κατείχε η Τράπεζα στην VISA Europe Limited το οποίο περιλαµβάνετε στα αποτελέσµατα της περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου. Εξαιρουµένου του κέρδους των 14 εκατ., το σύνολο των µη-επιτοκιακών εσόδων ανήλθε σε 42,3 εκατ. και βρίσκετε στα ίδια επίπεδα µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 µετά την αφαίρεση ποσού ύψους 2,9 εκατ. που αφορούσε κέρδος από διάθεση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Το σύνολο των µη επιτοκιακών εσόδων κατά την 2 η τριµηνία του ανήλθε σε 34,3 εκατ., και παρουσιάζει αύξηση ύψους 56% σε σχέση µε 22 εκατ. της 1 η τριµηνίας του κυρίως λόγω του κέρδους από την πώληση των µετοχών της Visa Europe Limited 14 εκατ. η οποία ολοκληρώθηκε κατά το τέλος της δεύτερης τριµηνίας του. 4.3 Έξοδα Έξοδα ( 000) 1 η Εξαµηνία 1 η Εξαµηνία 2015 Εξαµηνιαία 2 η Τριµηνία 1 η Τριµηνία Τριµηνιαία Έξοδα προσωπικού % % ιοικητικά και άλλα έξοδα % % Αποσβέσεις και χρεολύσεις % % Σύνολο εξόδων % % Τα συνολικά έξοδα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου µειώθηκαν κατά 6% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου Το σύνολο των εξόδων για την 2 η τριµηνία του µειώθηκε κατά 5% σε σύγκριση µε την 1 η τριµηνία του. Η µείωση οφείλεται κυρίως στη µείωση των διοικητικών και άλλων εξόδων σε σύγκριση µε την προηγούµενη τριµηνία και σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα έξοδα προσωπικού για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου αντιπροσωπεύουν το 56,3% του συνόλου των εξόδων του Οµίλου (30 Ιουνίου 2015: 50,9%) και παρουσιάζουν µείωση 4% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση του αριθµού προσωπικού από σε 1.611, κυρίως λόγω των νέων προσλήψεων στη ιεύθυνση Εταιρικής ιαχείρισης Καθυστερήσεων Οµίλου, ιεύθυνση Επιχειρήσεων, ιεύθυνση Τεχνολογίας και στη Μονάδα ιαχείρισης Κινδύνων Οµίλου. Τα έξοδα προσωπικού για την 2η τριµηνία του αντιπροσώπευαν το 57,0% του συνόλου των εξόδων του Οµίλου (1η τριµηνία : 55,7%) παρουσιάζοντας µείωση 2% σε σύγκριση µε την 1η τριµηνία του. Επεξηγηµατική Κατάσταση - Αποτελέσµατα Οµίλου για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 6

72 Τα διοικητικά και άλλα έξοδα για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου ανήλθαν σε 28,7 εκατ. και παρουσιάζουν µείωση ύψους 19% σε σύγκριση µε 35,4 εκατ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο κυρίως λόγω της µείωσης του κόστους των συµβουλευτικών υπηρεσιών. Τα διοικητικά και άλλα έξοδα για την 2 η τριµηνία του ανήλθαν σε 13,7 εκατ. παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 8% σε σύγκριση µε την 1 η τριµηνία του. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη πρόβλεψη αποµείωσης περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για πώληση ύψους 2,4 εκατ., η οποία συµπεριλήφθηκε στην 1 η τριµηνία του. Μέρος της µείωσης αυτής αντισταθµίστηκε από το πρόστιµο 4 1 εκατ. που επιβλήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), το οποίο συµπεριλήφθηκε στην 2 η τριµηνία του (1 η τριµηνία : µηδέν), µε αποτέλεσµα η καθαρή µείωση σε σχέση µε την 1 η τριµηνία του να ανέλθει σε 1,4 εκατ.. Κατά την διάρκεια της 2 ης τριµηνίας του, εκτός από το πρόστιµο της ΚΤΚ που αναφέρεται πιο πάνω, τα διοικητικά και άλλα έξοδα περιλαµβάνουν επίσης το κόστος συµβουλευτικών υπηρεσιών από διεθνείς οίκους ύψους 1,1 εκατ. (1 η τριµηνία : 1,8 εκατ., 30 Ιουνίου 2015: 9,3 εκατ.) και προβλέψεις για εκκρεµούσες δικαστικές υποθέσεις ή καταγγελίες/παράπονα ύψους 0,4 εκατ. (1 η τριµηνία : 0,2 εκατ., 30 Ιουνίου 2015: 3,8 εκατ.). Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου διαµορφώθηκε στο 55,2% σε σύγκριση µε 64,7% για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Για την 2 η τριµηνία του διαµορφώθηκε στο 49,5% σε σύγκριση µε 61,9% για την 1 η τριµηνία του. Αναπροσαρµόζοντας το δείκτη εξόδων προς έσοδα µε το κέρδος από την πώληση των µετοχών της Visa Europe Limited ύψους 14 εκατ., ο δείχτης ανήλθε για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου στο 61,8% και στο 61,6% για την 2 η τριµηνία του. 4.4 Ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου Ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις ( 000) Ζηµιές αποµείωσης της αξίας των χορηγήσεων Προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου που αφορά ανειληµµένες υποχρεώσεις και εγγυήσεις Συνολικές ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις 1 η Εξαµηνία 1 η Εξαµηνία 2015 Εξαµηνιαία 2 η Τριµηνία 1 η Τριµηνία Τριµηνιαία % % (2.948) % 763 (3.711) -121% % % Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου, η συνολική χρέωση για ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου διαµορφώθηκε στα 48,8 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 4% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου Η χρέωση για ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου διαµορφώθηκαν σε 27,2 εκατ. για την 2 η τριµηνία του και σε 21,6 εκατ. για την 1 η τριµηνία του. Ο είκτης ετήσιου κόστους ζηµιών αποµείωσης έναντι των χορηγήσεων για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου ανήλθε στο 2,4% (31 εκεµβρίου 2015: 2,3%, 30 Ιουνίου 2015: 2,1%). 4 Το χρηµατικό πρόστιµο που εκδόθηκε από την ΚΤΚ, το οποίο αφορά αδυναµίες που εντοπίστηκαν σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων δέουσας επιµέλειας και προσδιορισµού ταυτότητας πελατών, σε επιθεώρηση διενεργήθηκε το 2014 και αφορούσε προηγούµενα χρόνια. ιευκρινίζεται ότι η επιβολή προστίµου δεν συνιστά διαπίστωση περιστατικών νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Η Τράπεζα προέβη σε αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της η οποία επιτεύχθηκε µετά από οδηγίες αλλά και επόπτευση από το ιοικητικό Συµβούλιο. Παράλληλα, η Τράπεζα συνεχίζει την επανατοποθέτηση της στρατηγικής της στον Τοµέα της ιεθνούς Τραπεζικής αντικατοπτρίζοντας το µεταβαλλόµενο κανονιστικό περιβάλλον µε ιδιαίτερη έµφαση σε θέµατα ξεπλύµατος χρήµατος. Επεξηγηµατική Κατάσταση - Αποτελέσµατα Οµίλου για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 7

73 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 5.1 Καταθέσεις και Χορηγήσεις σε πελάτες Η Τράπεζα διατήρησε δείκτη καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ύψους 50,5% στις 30 Ιουνίου (31 εκεµβρίου 2015: 50,4%) Καταθέσεις Στις 30 Ιουνίου, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε 6,1 δισ. (31 εκεµβρίου 2015: σε 6,1 δισ.). Οι καταθέσεις αποτελούνταν από καταθέσεις σε Ευρώ ύψους 4,6 δισ. και καταθέσεις σε ξένα νοµίσµατα, κυρίως Αµερικάνικα ολάρια, ύψους 1,5 δισ. Το ενδιαφέρον του Οµίλου στην αγορά καταθέσεων επικεντρώνεται στην προσέλκυση καταθέσεων οι οποίες είναι σταθερές. Οι συνολικές καταθέσεις σηµείωσαν µείωση 1% από τις 31 εκεµβρίου Το µερίδιο αγοράς 5 της Τράπεζας όσον αφορά τις καταθέσεις στις 30 Ιουνίου ανήλθε στο 13,1% (31 εκεµβρίου 2015: 13,5%). Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων ανά νόµισµα ήταν η ακόλουθη: Καταθέσεις ανά νόµισµα 30 Ιουνίου 31 Μαρτίου Ετήσια 2015 Ευρώ 75% 75% - 73% +200 µβ Αµερικανικό ολάριο 21% 21% - 23% -200 µβ Στερλίνα 2% 2% - 2% - Ρούβλια 1% 1% - 1% - Άλλα νοµίσµατα 1% 1% - 1% - Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων ανά κατηγορία καταθέσεων ήταν η ακόλουθη: Σύνθεση χαρτοφυλακίου καταθέσεων 30 Ιουνίου 31 Μαρτίου Ετήσια 2015 Καταθέσεις όψεως 48% 48% - 49% -100 µβ Προθεσµιακές καταθέσεις 40% 40% - 39% +100 µβ Καταθέσεις ταµιευτηρίου 9% 9% - 9% - Καταθέσεις προειδοποίησης 3% 3% - 3% - Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων µε βάση τη χώρα προέλευσης του πελάτη ήταν η ακόλουθη: Καταθέσεις ανά χώρα προέλευσης 30 Ιουνίου 31 Μαρτίου Ετήσια 2015 Κύπρος 52% 51% +100 µβ 50% +200 µβ Ρωσία 20% 21% -100 µβ 23% -300 µβ Άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16% 16% - 16% - Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες 7% 7% - 6% +100 µβ Άλλες χώρες 5% 5% - 5% Χορηγήσεις σε πελάτες Το σύνολο των νέων χορηγήσεων για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου ανήλθε σε 152 εκατ. Η Τράπεζα συνέχισε την παροχή χορηγήσεων προς φερέγγυες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενώ εξετάζει και άλλες ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι µεικτές χορηγήσεις σε πελάτες ανήλθαν σε εκατ. στις 30 Ιουνίου (31 5 Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα. Επεξηγηµατική Κατάσταση - Αποτελέσµατα Οµίλου για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 8

74 εκεµβρίου 2015: σε εκατ.). Από την 1 η Ιανουαρίου, οι µεικτές αποµειωµένες χορηγήσεις λογιστικοποιούνται χωρίς τους συµβατικούς τόκους. Το ύψος των συµβατικών τόκων που δεν αναγνωρίστηκαν στην εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου ανήλθε σε 86,5 εκατ. Στις προηγούµενες χρονιές οι µεικτές αποµειωµένες χορηγήσεις περιλαµβάνουν τους συµβατικούς τόκους. Το µερίδιο αγοράς 6 χορηγήσεων της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου διαµορφώθηκε στο 7,9% (31 εκεµβρίου 2015: 7,0%). Κατά την διάρκεια της εξαµηνίας που έληξε στις 30 Ιουνίου χορηγήσεις ύψους 76 εκατ. έχουν διαγραφεί. Οι µεικτές χορηγήσεις παρουσίασαν µείωση 0,2% σε σύγκριση µε τις 31 εκεµβρίου Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων ήταν η ακόλουθη (µετά τις προβλέψεις για αποµείωση): Σύνθεση χαρτοφυλακίου χορηγήσεων 30 Ιουνίου 31 Μαρτίου Ετήσια 2015 Ιδιώτες 29% 29% - 30% -100 µβ Οικοδοµικές και Κτηµατικές Επιχειρήσεις 24% 24% - 24% - Άλλες Επιχειρήσεις 17% 17% - 17% - Εµπόριο 15% 16% -100 µβ 15% - Μεταποιητικές Επιχειρήσεις 7% 7% - 7% - Τουριστικές Επιχειρήσεις 8% 7% +100 µβ 7% +100 µβ 5.2 Ποιότητα Χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων Μη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις 30 Ιουνίου 31 Μαρτίου Ετήσια 2015 Μη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) * ( εκατ.) % % ΜΕΧ (%) στο σύνολο των µεικτών χορηγήσεων 57,7% 58,3% -63 µβ 59,2% -151 µβ είκτης κάλυψης 50,2% 49,1% +109 µβ 50,1% +13 µβ * συµπεριλαµβάνουν τόκους που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Την 1η και 2η τριµηνία του, αποµειωµένες χορηγήσεις αναγνωρίστηκαν στη βάση των µη δεδουλευµένων τόκων. Οι προσπάθειες για την µείωση των προβληµατικών δανείων συνεχίζονται. Οι ΜΕΧ του Οµίλου έχουν µειωθεί για τρίτη συνεχόµενη τριµηνία. Στις 30 Ιουνίου, οι ΜΕΧ µειώθηκαν κατά 2% σε εκατ., σε σύγκριση µε εκατ. στις 31 Μαρτίου και κατά 4% σε σύγκριση µε το ποσό στις 31 εκεµβρίου Οι τερµατισµένοι λογαριασµοί οι οποίοι περιλαµβάνονταν στις ΜΕΧ ανήλθαν σε εκατ. στις 30 Ιουνίου (31 εκεµβρίου 2015: εκατ.). Οι µεικτές χορηγήσεις µε όρους που ήταν αντικείµενο επαναδιαπραγµάτευσης στις 30 Ιουνίου ανήλθαν σε εκατ. (31 εκεµβρίου 2015: εκατ.). Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου, η Τράπεζα συνέχισε να επικεντρώνεται στην αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου των ΜΕΧ χρησιµοποιώντας ένα πακέτο βιώσιµων λύσεων, όπως οι ανταλλαγές χορηγήσεων µε περιουσιακά στοιχεία, µειώσεις υπολοίπων, παρατάσεις αποπληρωµής και µειώσεις δόσεων, περίοδοι χάριτος, υπηρεσίες υποστήριξης κλπ. Ποσό ύψους 334 εκατ. 7 που αφορά συνολικές πελατειακές χορηγήσεις είχε αναδιαρθρωθεί κατά τη διάρκεια της εξαµηνίας που έληξε στις 30 Ιουνίου, καθώς επίσης ποσό ύψους 76 εκατ. χορηγήσεων διαγράφηκαν. Τα αποθέµατα ακινήτων προς πώληση, τα οποία ως επί το πλείστον προέκυψαν από τον διακανονισµό χρεών των πελατών, ανήλθαν σε 70,4 εκατ. στις 30 Ιουνίου (31 Μαρτίου : 68,9 εκατ., 31 εκεµβρίου 2015: 71,2 εκατ.). Ο δείκτης των MEX στο σύνολο των µεικτών χορηγήσεων στις 30 Ιουνίου µειώθηκε σε 57,7% (31 Μαρτίου : 58,3%, 31 εκεµβρίου 2015: 59,2%). Συµπεριλαµβανοµένου των συµβατικών τόκων των αποµειωµένων 6 Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα. 7 Βάση ανειοληπτών ( ανειολήπτες µε οικονοµικές δυσκολίες). Επεξηγηµατική Κατάσταση - Αποτελέσµατα Οµίλου για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 9

75 χορηγήσεων που δεν καταχωρήθηκαν ύψους 86,5 εκατ., ο δείκτης των MEX στο σύνολο των µεικτών χορηγήσεων ανήλθε σε 58,5% (31 Μαρτίου : 58,7%). Οι συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης στην αξία των χορηγήσεων, ανήλθαν σε εκατ. στις 30 Ιουνίου (31 Μαρτίου : εκατ., 31 εκεµβρίου 2015: εκατ.) και αποτελούν το 29,0% των συνολικών µεικτών χορηγήσεων (31 Μαρτίου : 28,6%, 31 εκεµβρίου 2015: 29,6%). Ο δείκτης κάλυψης ανήλθε στο 50,2% στις 30 Ιουνίου (31 Μαρτίου : 49,1%, 31 εκεµβρίου 2015: 50,1%). Οι χρηµατοοικονοµικές επιδράσεις των εξασφαλίσεων 8 των ΜΕΧ ανήλθαν σε εκατ. οι οποίες µαζί µε το σύνολο των ζηµιών αποµείωσης έχουν ως αποτέλεσµα την διαµόρφωση του δείκτη κάλυψης σε 114,2%. Οι ΜΕΧ στις 30 Ιουνίου µε βάση τον τοµέα αντισυµβαλλόµενου αναλύονται πιο κάτω: Ανάλυση Μη- Εξυπηρετούµενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) Συνολικές Μη- Εξυπηρετούµενες Χορηγήσεις εκ των οποίων Μηχρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις 30 Ιουνίου εκατ. % στο σύνολο είκτης συνολικών προβλέψεων προς ΜΕΧ 31 Μαρτίου Ετήσια 2015 εκατ. % στο σύνολο εκατ. % στο σύνολο % 50% % % % 48% % % Κατασκευές % 44% % % Χονδρικό και λιανικό εµπόριο % 57% % % ιαχείριση ακίνητης περιουσίας 168 7% 46% 168 7% 181 7% ραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και υπηρεσιών εστίασης 154 6% 36% 161 6% 181 7% Μεταποίηση 116 5% 49% 117 5% 117 5% Άλλοι τοµείς % 55% % 243 9% εκ των οποίων Ιδιώτες: % 55% % % εκ των οποίων Στεγαστικά δάνεια εκ των οποίων Πίστωσης για κατανάλωση Σηµείωση: Οι αριθµοί µπορεί να µην προσθέτουν λόγω στρογγυλοποιήσεων 5.3 Στοιχεία προς επένδυση % 40% % % 138 6% 76% 141 6% 143 5% Το σύνολο των στοιχείων προς επένδυση, ανήλθε σε 3,7 δισ. (31 εκεµβρίου 2015: 4 δισ.) και αντιπροσώπευε το 52,7% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου στις 30 Ιουνίου (31 εκεµβρίου 2015: 54,2%). Το σύνολο των στοιχείων προς επένδυση περιλαµβάνει µετρητά και καταθέσεις µε Κεντρικές Τράπεζες, καταθέσεις σε άλλες τράπεζες, επενδύσεις σε οµόλογα, επενδύσεις σε µετοχές και οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων. Το σύνολο των µετρητών και καταθέσεων του Οµίλου µε άλλες τράπεζες και Κεντρικές Τράπεζες, ανήλθε στις 30 Ιουνίου σε 2,8 δισ. Στις 30 Ιουνίου (31 Μαρτίου : 3,1 δισ., 31 εκεµβρίου 2015: 2,9 δισ.) και περιλάµβανε κατάθεση ύψους 1,9 δισ. µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (31 Μαρτίου : 2,1 δισ., 31 8 Βάση της αγοραίας αξίας (µε ανώτατο όριο την έκθεση του πελάτη και το νοµικά ανακτήσιµο ποσό). Επεξηγηµατική Κατάσταση - Αποτελέσµατα Οµίλου για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 10

76 εκεµβρίου 2015: 1,9 δισ.). Οι περισσότερες καταθέσεις σε ξένο νόµισµα είναι µε τράπεζες αξιολογηµένες µε βαθµολογία P1 9. Το σύνολο των επενδύσεων σε οµόλογα του Οµίλου στις 30 Ιουνίου ανήλθε σε 0,9 δισ. (31 εκεµβρίου 2015: 1,0 δισ.) το οποίο αντιπροσώπευε το 13% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων (31 εκεµβρίου 2015: 14%). Αποτελούνταν κυρίως από οµόλογα της Κυπριακής ηµοκρατίας και οµόλογα υπερεθνικών οργανισµών. Το 41% των επενδύσεων σε οµόλογα ήταν αξιολογηµένο µε βαθµολογία Αaa 10. Τα Κυπριακά Κυβερνητικά Οµόλογα που ο Όµιλος είχε στην κατοχή του στις 30 Ιουνίου ανήλθαν σε 516 εκατ. (31 εκεµβρίου 2015: 394 εκατ.) εκ των οποίων 329 εκατ. λήγουν µεταξύ 5 και 10 ετών, 30 εκατ. λήγουν µεταξύ 1 και 5 ετών και τα υπόλοιπα 157 εκατ. λήγουν σε περίοδο λιγότερη του ενός έτους. Στις 30 Ιουνίου, η λογιστική αξία των επενδύσεων σε χρεόγραφα και οµόλογα, µε βάση τον εκδότη τους, αναλύεται ως ακολούθως: Επενδύσεις σε οµόλογα εκατ. Κυβερνητικά οµόλογα εκατ Κύπρος Υπερεθνικά ΗΠΑ -81 Καναδάς - 14 Τραπεζών23 Κυβερνητικά656 Γερμανία - 20 Ολλανδία Ισραήλ Οφειλές σε Κεντρικές Τράπεζες Η Τράπεζα συµµετείχε στο πρόγραµµα µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (TLTRO) το εκέµβριο του 2014 µε χρηµατοδότηση ύψους 236 εκατ. µε επιτόκιο 0,15% για 4 χρόνια. Στις 29 Ιουνίου, η Τράπεζα προέβη σε πλήρη πρόωρη αποπληρωµή της χρηµατοδότησης TLTRO. 5.5 Κεφαλαιακή Επάρκεια Με βάση τον Πυλώνα I (µε µεταβατικές διατάξεις), οι είκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου και της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου, διαµορφώθηκαν ως ακολούθως: είκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας 30 Ιουνίου Όµιλος 31 Μαρτίου Ετήσια Ιουνίου Τράπεζα 31 Μαρτίου Ετήσια 2015 είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 17,15% 17,05% 18,13% 17,10% 17,03% 18,12% είκτης Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 16,90% 16,74% 17,68% 16,85% 16,73% 17,66% είκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) 13,92% 13,81% 14,75% 13,88% 13,79% 14,73% 9 Prime-1 βραχυπρόθεσµη διαβάθµιση του οίκου Moody s 10 Πιστοληπτική διαβάθµιση του οίκου Moody s ή αντίστοιχες πιστοληπτικές διαβαθµίσεις του οίκου Moody s - βάση τον Κανονισµό 575/2013 (CRR) και την Οδηγία αρ. 2013/36/ΕΕ (CRD IV) που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των Μέσων Σταθµισµένων Περιουσιακών στοιχείων (σύµφωνα µε την Παράγραφο 4, Άρθρο 138 του Κανονισµού). Επεξηγηµατική Κατάσταση - Αποτελέσµατα Οµίλου για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 11

77 Η αύξηση του είκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) σε σύγκριση µε την 1 η τριµηνία του, οφείλεται κυρίως στην µείωση των σταθµισµένων περιουσιακών στοιχείων ως αποτέλεσµα της µείωσης των υπολοίπων των ΜΕΧ. Η µείωση του είκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) σε σύγκριση µε τον εκέµβριο του 2015, οφείλεται κυρίως: - στην σταδιακή προσαρµογή των µεταβατικών διατάξεων µέχρι την πλήρη εφαρµογή του Κανονισµού (ΕU) αρ. 575/2013 για τον υπολογισµό των Ιδίων Κεφαλαίων (επίδραση 37 µονάδες βάσης), - σε αυξηµένους συντελεστές στάθµισης µετά την υιοθέτηση της εισήγησης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (5 Απριλίου ) καθώς και της αντίστοιχης εισήγησης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά µε τους συντελεστές στάθµισης που εφαρµόζονται σε χρηµατοδοτικά ανοίγµατα µε υψηλούς κινδύνους (επίδραση 78 µονάδες βάσης). Στις 30 Ιουνίου, τα σταθµισµένα περιουσιακά στοιχεία (ΣΠΣ) του Οµίλου ανήλθαν σε εκατ. (31 Μαρτίου εκατ., 31 εκεµβρίου 2015: εκατ.). Τα επιπρόσθετα ΣΠΣ που προκύπτουν από την αύξηση του συντελεστή στάθµισης, που αναφέρεται πιο πάνω, υπολογίζονται στα 214 εκατ. (από τα ΣΠΣ στις 31 εκεµβρίου 2015). Σύµφωνα µε τον Κανονισµό αρ.2015/62 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 10 ης Οκτωβρίου 2014, στις 30 Ιουνίου ο είκτης Μόχλευσης του Οµίλου διαµορφώθηκε σε 9,24% (Τράπεζα: 9,23%) σε σύγκριση µε 8,76% (Τράπεζα: 8,75%) στις 31 Μάρτιου και 9,05% (Τράπεζα: 9,04%) στις 31 εκεµβρίου Ο είκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1), χωρίς τις µεταβατικές διατάξεις, του Οµίλου διαµορφώθηκε σε 13,18% (Τράπεζα: 13,14%) σε σύγκριση µε 13,02% (Τράπεζα: 13,00%) στις 31 Μαρτίου και 13,53% (Τράπεζα: 13,51%) στις 31 εκεµβρίου Ο είκτης Μόχλευσης, χωρίς τις µεταβατικές διατάξεις, του Οµίλου διαµορφώθηκε σε 9,00% (Τράπεζα: 8,98%) σε σύγκριση µε 8,46% (Τράπεζα: 8,45%) στις 31 Μαρτίου και 8,60% (Τράπεζα: 8,59%) στις 31 εκεµβρίου Από τις 20 Νοεµβρίου 2015 η Τράπεζα απαιτείται να διατηρεί, σε ενοποιηµένη βάση, είκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) ύψους 11,75%, όπως αυτός καθορίζεται από τον Κανονισµό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (ΕΕ) αρ.575/2013 του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και Κοινοβουλίου. Εάν ο είκτης CET 1 της Ελληνικής Τράπεζας δεν υπερβαίνει ή πιθανόν να µην υπερβαίνει κατά 25 µονάδες βάσης τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις του είκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) 11,75%, όπως αναφέρεται στην γνωστοποίηση της ΕΚΤ, η Τράπεζα απαιτείται να ενηµερώσει την ΕΚΤ. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα υπόκειται σε απαγόρευση, για διανοµή µερίσµατος προς τους µετόχους µέχρι τις 31 εκεµβρίου. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στη ιαδικασία Εποπτικής Επιθεώρησης και Αξιολόγησης ( ΕΕΑ/SREP) η οποία διεξήχθη σύµφωνα µε το Άρθρο 4(1)(f) του Κανονισµού (ΕΕ) Αρ. 1024/2013 σε πληροφορίες διαθέσιµες στις 31 εκεµβρίου 2014, και σε οποιαδήποτε σχετική πληροφόρηση που λήφθηκε µετά την ηµεροµηνία αυτή. Οι εποπτικές αρχές διεξάγουν επί του παρόντος την Εποπτική Επιθεώρηση και Αξιολόγηση ( ΕΕΑ/SREP) για το βάσει οικονοµικών αποτελεσµάτων στις 31 εκεµβρίου Τα αποτελέσµατα της άσκησης αυτής αναµένεται να ολοκληρωθούν µέχρι το τέλος του έτους. Ο ελάχιστος είκτης CET 1 όπως καθορίστηκε από την ΕΚΤ για τον Όµιλο ύψους 11,75%, καλύπτεται από τον είκτη 13,92% του Οµίλου. Ο είκτης CET 1 ύψους 11,75% περιλαµβάνει: (i) τον ελάχιστο είκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 που απαιτείται να διατηρείται σε συνεχή βάση σύµφωνα µε το Άρθρο 92(1)(α) του Κανονισµού (ΕΕ) αρ.575/2013, (ii) τον είκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 που απαιτείται να διατηρείται πέραν του ελάχιστου είκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 σε συνεχή βάση σύµφωνα µε το Άρθρο 16(2)(α) του Κανονισµού (ΕΕ) αρ.1024/2013 και (iii) το απόθεµα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου (capital conservation buffer) που απαιτείται σύµφωνα µε το Άρθρο 129 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όπως εφαρµόζεται στο Κυπριακό ίκαιο. Επεξηγηµατική Κατάσταση - Αποτελέσµατα Οµίλου για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 12

78 Επιπρόσθετα, η τήρηση αποθέµατος ασφαλείας για Άλλο Συστηµικά Σηµαντικό Ίδρυµα (O-SII) θα εισαχθεί σταδιακά σε περίοδο τεσσάρων ετών, αρχίζοντας από την 1 η Ιανουαρίου Σύµφωνα µε το Άρθρο 92(3) του Κανονισµού (ΕΕ) αρ.575/2013, η Τράπεζα απαιτείται να τηρεί απόθεµα ασφαλείας O-SII ύψους 1,5% (2022) του συνολικού ποσού της έκθεσης σε κίνδυνο, σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση. Η Κεντρική Τράπεζα καθόρισε το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας στο 0% για την περίοδο από 1 Ιουλίου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου. Η Τράπεζα, στα πλαίσια της Οδηγίας σχετικά µε την Εξυγίανση και Ανάκαµψη των Τραπεζών (Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD) υπόκειται στην ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities - MREL). Οι ρυθµιστικές αρχές βρίσκονται στη διαδικασία θέσπισης απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Η πρώτη προκαταρκτική απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων και οι σχετικές µεταβατικές διατάξεις (χρονοδιάγραµµα συµµόρφωσης) αναµένεται να κοινοποιηθούν στην Τράπεζα πριν από το τέλος του έτους. Επεξηγηµατική Κατάσταση - Αποτελέσµατα Οµίλου για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 13

79 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ εκατ. 1η Εξαµηνία 1η Εξαµηνία 2015 Εξαµηνιαία 2 η Τριµηνία 1 η Τριµηνία Τριµηνιαία Έσοδα από τόκους 93,5 110,4-15% 46,6 46,9-1% Έξοδα από τόκους (18,8) (37,1) -49% (9,6) (9,2) +5% Καθαρά έσοδα από τόκους 74,7 73,3 +2% 37,0 37,7-2% Έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών 27,7 30,1-8% 13,4 14,2-5% Έξοδα δικαιωµάτων και προµηθειών (2,4) (2,5) -6% (1,1) (1,2) -7% Καθαρά έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών 25,3 27,6-8% 12,3 13,0-5% Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 20,7 6,9 +199% 17,0 3,7 +358% Άλλα έσοδα 10,3 11,1-7% 5,0 5,3-6% Σύνολο καθαρών εσόδων 131,0 118,9 +10% 71,3 59,7 +19% Έξοδα προσωπικού (40,7) (39,1) +4% (20,1) (20,6) -2% Αποσβέσεις και χρεολύσεις (2,8) (2,4) +19% (1,4) (1,4) +2% ιοικητικά και άλλα έξοδα (28,7) (35,4) -19% (13,7) (15,0) -8% Σύνολο εξόδων (72,3) (76,9) -6% (35,3) (37,0) -5% Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου Ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 58,8 42,0 +40% 36,0 22,7 +58% (48,8) (47,0) +4% (27,2) (21,6) +26% Κέρδος/(ζηµιά) πριν τη φορολογία 10,0 (5,0) -299% 8,9 1,1 +680% Φορολογία (8,9) 0, % (8,5) (0,4) % Κέρδος/(ζηµιά) για την περίοδο από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 1,1 (4,3) -126% 0,4 0,7-40% Κέρδος για την περίοδο από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν µετά τη 4,8-100% 0% φορολογία Κέρδος για την περίοδο 1,1 0,5 +103% 0,4 0,7-40% Συµφέρον µειοψηφίας (0,4) (0,5) -15% (0,0) (0,4) -88% Κέρδος που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας 0,7 0,1 +841% 0,4 0,3 +10% Σηµείωση: Οι αριθµοί µπορεί να µην προσθέτουν λόγω στρογγυλοποιήσεων Επεξηγηµατική Κατάσταση - Αποτελέσµατα Οµίλου για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 14

80 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ εκατ. 30 Ιουνίου Ετήσια 2015 Μετρητά και καταθέσεις µε Κεντρικές Τράπεζες % Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες % Χορηγήσεις σε πελάτες % Επενδύσεις σε χρεόγραφα % Επενδύσεις σε µετοχές και σε οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων % Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός % Άυλα περιουσιακά στοιχεία % Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις % Λοιπά περιουσιακά στοιχεία % Σύνολο περιουσιακών στοιχείων % Οφειλές σε άλλες τράπεζες % Οφειλές σε Κεντρικές Τράπεζες % Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί πελατών % Φορολογικές υποχρεώσεις % Αναβαλλοµενες φορολογικές υποχρεώσεις % Λοιπές υποχρεώσεις % ανειακό κεφάλαιο % Μετοχικό κεφάλαιο % Αποθεµατικά % Συµφέρον µειοψηφίας % Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων % Σηµείωση: Οι αριθµοί µπορεί να µην προσθέτουν λόγω στρογγυλοποιήσεων Σηµειώσεις στα Ενοποιηµένα αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου : Οι Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο ( ΛΠ) 34 «Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση» όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Οι Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Οµίλου. Οι εξωτερικοί ελεγκτές του Οµίλου έχουν διεκπεραιώσει επισκόπηση σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση εξαµηνιαίας Οικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας» όπως εκδόθηκε από το ιεθνές Συµβούλιο Ελεγκτικών Προτύπων ιασφάλισης. Οι Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και η παρουσίαση των Συνοπτικών Αποτελεσµάτων του Οµίλου για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οµίλου στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική σελίδα (Σχέσεις Επενδυτών). Επεξηγηµατική Κατάσταση - Αποτελέσµατα Οµίλου για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 15

81 Ελληνική Τράπεζα: Κερδοφόρο το πρώτο 6μηνo Πρόοδος σε βασικούς δείκτες Στο 57,7% και σε πτωτική πορεία για 3 ο συνεχόμενο τρίμηνο ο δείκτης των ΜΕΧ o 334 εκ. αναδιαρθρώσεις στους πρώτους 6 μήνες του. Κέρδος 1,1 εκ. για το πρώτο εξάμηνο του Μείωση συνολικών εξόδων κατά 6% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο 152 εκ. νέα δάνεια στου πρώτους 6 μήνες Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών (CET 1) στο 13,9% Αύξηση επιτοκιακού περιθωρίου σε 2,1% Η Ελληνική Τράπεζα ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο του με θετικό πρόσημο και οριακή κερδοφορία 1,1 εκατομμύρια. Η Τράπεζα συνέχισε να στηρίζει έμπρακτα την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας χορηγώντας 152 εκατομμύρια νέα δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Επίσης στο πρώτο εξάμηνο η Ελληνική Τράπεζα παρέμεινε συγκεντρωμένη στην προσπάθεια μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ), και προχώρησε με αναδιαρθρώσεις δανείων ύψους 334 εκατομμυρίων. Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ) Η Διοίκηση της Τράπεζας είναι απόλυτα αφοσιωμένη στην διαχείριση και μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων. Για τρίτο συνεχές τρίμηνο τα επίπεδα των Μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων έχουν πτωτική πορεία. Κατά την 30 η Ιουνίου και σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι ΜΕΧ μειώθηκαν κατά 2% ενώ σημειώνεται μείωση 4% σε σύγκριση με το Ο δείκτης των Μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων ανέρχεται στο 57,7% ενώ ο δείκτης κάλυψης χορηγήσεων βρίσκεται στο 50,2% κοντά στα επίπεδα του Ευρωπαϊκού μέσου όρου. 1

82 Επιτοκιακό Περιθώριο αυξάνεται στο 2,1% Παρά το γεγονός ότι τα επιτόκια βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, το επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε στο 2,1%. Η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσμα των ανατιμολογήσεων των καταθέσεων και της εισροής εισοδημάτων από νέα δάνεια. Δυνατή Κεφαλαιακή Βάση Οι κεφαλαιακοί δείκτες του Ομίλου διατηρούνται σταθερά ψηλότερα από τις ελάχιστες απαιτήσεις των Εποπτικών αρχών. Κατά την 30 η Ιουνίου, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) βρισκόταν στο 13,92% ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε θέσει στο 11,75% τον ελάχιστο Δείκτη CET 1 για την Ελληνική Τράπεζα. Επιπλέον, το τέλος του 1 ου εξαμήνου του ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 17,15% και ο Δείκτης Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 στο 16,90%. Ισχυρή Ρευστότητα Κατά το πρώτο 6μηνο, ο Όμιλος διατήρησε ισχυρή ρευστότητα. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις ήταν στο 50,5%. Την 30 η Ιουνίου οι συνολικές καταθέσεις έφτασαν τα 6,1 δισ ενώ οι μεικτές χορηγήσεις τα 4,3 δισ. Έξοδα Τα συνολικά έξοδα για το πρώτο εξάμηνο του έχουν μειωθεί κατά 6% σε σχέση με τους πρώτους 6 μήνες του Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου διαμορφώθηκε στο 55,2% σε σύγκριση με το 64,7% για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Κύριοι Στόχοι για το Υπόλοιπο της Χρονιάς Οι βασικές προτεραιότητες της Διοίκησης, για το υπόλοιπο της χρονιάς, παραμένουν η διαχείριση του ακόμα υψηλού ποσοστού των ΜΕΧ και η ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας. 2

83 Η Ελληνική Τράπεζα θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειες όσον αφορά την αναδιάρθρωση δανείων και είναι έτοιμη να στηρίξει εκείνους τους πελάτες που δείχνουν προθυμία να συνεργαστούν προς τη ανεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων. Όμως, η Τράπεζα δεν πρόκειται να επιδείξει ανοχή προς τον οποιονδήποτε αποδεδειγμένα μπορεί αλλά στρατηγικά δεν επιθυμεί να συνεργαστεί προς επίλυση των δανειακών του υποχρεώσεων. Η Ελληνική Τράπεζα θα συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας και της εγχώριας αγοράς μέσω νέου δανεισμού τόσο σε επιχειρήσεις όσο και νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή η Τράπεζα αξιολογεί και τις ευκαιρίες που υπάρχουν για ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου της στο εξωτερικό, καθώς και σε νέους τομείς της οικονομίας. 30 Αυγούστου 3

84 Δήλωση κ. Bert Pijls, ΑΕΔ, Είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η Τράπεζα έχει κάνει σημαντική πρόοδο σε σχέση με τις στρατηγικές της προτεραιότητες δηλαδή τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων και την ανάπτυξη του δανειακού της χαρτοφυλακίου. Για τρίτο συνεχές τρίμηνο τα επίπεδα των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων έχουν μειωθεί. Όπως έχω δηλώσει ξανά, η Τράπεζα θα συνεχίσει να διερευνά όλες τις διαθέσιμες επιλογές, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει αποφασιστικά το πρόβλημα των ΜΕΧ. Τα έξοδά μας είναι μειωμένα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ο ρυθμός αύξησης των δανείων είναι σε καλό δρόμο, το μερίδιο αγοράς μας έχει αυξηθεί και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο έχει βελτιωθεί. Παρόλα αυτά, οι επιπτώσεις της κρίσης εξακολουθούν να είναι αισθητές και ως εκ τούτου τους πρώτους 6 μήνες αναθεωρήσαμε τις προβλέψεις μας. Ως αποτέλεσμα, η κερδοφορία του Ομίλου για το πρώτο 6μηνό ανήλθε στο 1,1 εκ. 4

85 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Στο 57,7% και σε πτωτική πορεία για 3 ο συνεχόµενο τρίµηνο ο δείκτης των ΜΕΧ 334 εκατ. αναδιαρθρώσεις στους πρώτους 6 µήνες του. Κέρδος 1,1 εκατ. για το πρώτο εξάµηνο του 152 εκατ. νέα δάνεια στους πρώτους 6 µήνες είκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών (CET 1) στο 13,92% Αύξηση επιτοκιακού περιθωρίου σε 2,1% Μείωση συνολικών εξόδων κατά 6% σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο Λογαριασµός Αποτελεσµάτων ( 000) Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 1 η Εξαµηνία 1 η Εξαµηνία 2015 Εξαµηνιαία 2 η Τριµηνία 1 η Τριµηνία Τριµηνιαία % % Φορολογία (8.897) % (8.453) (444) % Κέρδος/(ζηµιά) για την περίοδο από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (4.283) -126% % Κέρδος από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν µετά τη φορολογία % - - 0% Κέρδος για την περίοδο % % Κέρδος που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας % % Το κέρδος για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου ανήλθε σε 1,1 εκατ. (30 Ιουνίου 2015: 0,5 εκατ.).το κέρδος του Οµίλου πριν τις ζηµίες αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου βελτιώθηκε σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο και σε σύγκριση µε την προηγούµενη τριµηνία κυρίως λόγω του κέρδους ύψους 14 εκατ. που προέκυψε από την διάθεση των µετοχών που κατείχε η Τράπεζα στην VISA Europe Limited η οποία ολοκληρώθηκε κατά το τέλος της δεύτερης τριµηνίας του. Το κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου ανήλθε σε 58,7 εκατ. εκ των οποίων 36,0 εκατ. αφορούν την 2 η τριµηνία του και 22,7 εκατ. την 1 η τριµηνία του, καταγράφοντας αύξηση 58%. Σε σύγκριση µε την περσινή αντίστοιχη περίοδο η αύξηση ανέρχεται σε 40%. Και στις δύο περιπτώσεις η αύξηση οφείλεται κυρίως στο κέρδος που προέκυψε από την διάθεση των µετοχών στην VISA Europe Limited. Το κέρδος που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου ανήλθε σε 0,7 εκατ. (30 Ιουνίου 2015: 0,1 εκατ.). Κατά την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015, τα κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας περιείχαν κέρδος ύψους 4,8 εκατ. από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν και αφορά την διάθεση κτηρίου στην Μόσχα που ανήκε στον Όµιλο, µετά την πώληση της θυγατρικής τράπεζας στην Ρωσία το Κατά την 2 η τριµηνία του η Τράπεζα διέγραψε αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ύψους 8,5 εκατ. που αφορούσαν φορολογικές ζηµιές. Ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις ( 000) Ζηµιές αποµείωσης της αξίας των χορηγήσεων Προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου που αφορά ανειληµµένες υποχρεώσεις και εγγυήσεις Συνολικές ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις 1 η Εξαµηνία 1 η Εξαµηνία 2015 Εξαµηνιαία 2 η Τριµηνία 1 η Τριµηνία Τριµηνιαία % % (2.948) % 763 (3.711) -121% % % Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου, η συνολική χρέωση για ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου διαµορφώθηκε στα 48,8 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 4% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου Η χρέωση για ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου διαµορφώθηκαν σε 27,2 εκατ. για την 2 η τριµηνία του και σε 21,6 εκατ. για την 1 η τριµηνία του.

86 Ο είκτης ετήσιου κόστους ζηµιών αποµείωσης έναντι των χορηγήσεων για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου ανήλθε στο 2,4% (31 εκεµβρίου 2015: 2,3%, 30 Ιουνίου 2015: 2,1%). Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης ( εκατ.) 30 Ιουνίου Ετήσια Μαρτίου Μεικτές Χορηγήσεις σε πελάτες % % Καθαρές Χορηγήσεις σε πελάτες % % Στοιχεία προς επένδυση % % Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων % % Καταθέσεις % % Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας % 640-2% Σταθµισµένα περιουσιακά στοιχεία (ΣΠΣ) % % Στις 30 Ιουνίου το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου ανήλθε σε 7,1 δισ. και παρουσίασαν µείωση της τάξης του 4% σε σχέση µε τις 31 εκεµβρίου Αυτό οφείλεται κυρίως στη µείωση στις καταθέσεις σε άλλες τράπεζες καθώς και του χαρτοφυλακίου οµολόγων. Η Τράπεζα διατήρησε δείκτη καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ύψους 50,5% στις 30 Ιουνίου (31 εκεµβρίου 2015: 50,4%). Στις 30 Ιουνίου, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε 6,1 δισ. (31 εκεµβρίου 2015: σε 6,1 δισ.). Οι καταθέσεις αποτελούνταν από καταθέσεις σε Ευρώ ύψους 4,6 δισ. και καταθέσεις σε ξένα νοµίσµατα, κυρίως Αµερικάνικα ολάρια, ύψους 1,5 δισ. Το ενδιαφέρον του Οµίλου στην αγορά καταθέσεων επικεντρώνεται στην προσέλκυση καταθέσεων οι οποίες είναι σταθερές. Οι συνολικές καταθέσεις σηµείωσαν µείωση 1% από τις 31 εκεµβρίου Το µερίδιο αγοράς 1 της Τράπεζας όσον αφορά τις καταθέσεις στις 30 Ιουνίου ανήλθε στο 13,1% (31 εκεµβρίου 2015: 13,5%). Το σύνολο των νέων χορηγήσεων για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου ανήλθε σε 152 εκατ. Η Τράπεζα συνέχισε την παροχή χορηγήσεων προς φερέγγυες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενώ εξετάζει και άλλες ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι µεικτές χορηγήσεις σε πελάτες ανήλθαν σε εκατ. στις 30 Ιουνίου (31 εκεµβρίου 2015: εκατ.). Από την 1 η Ιανουαρίου, οι µεικτές αποµειωµένες χορηγήσεις λογιστικοποιούνται χωρίς τους συµβατικούς τόκους. Το ύψος των συµβατικών τόκων που δεν αναγνωρίστηκαν στην εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου ανήλθε σε 86,5 εκατ. Στις προηγούµενες χρονιές οι µεικτές αποµειωµένες χορηγήσεις περιλαµβάνουν τους συµβατικούς τόκους. Το µερίδιο αγοράς 2 χορηγήσεων της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου διαµορφώθηκε στο 7,9% (31 εκεµβρίου 2015: 7,0%). Κατά την διάρκεια της εξαµηνίας που έληξε στις 30 Ιουνίου χορηγήσεις ύψους 76 εκατ. έχουν διαγραφεί. Οι µεικτές χορηγήσεις παρουσίασαν µείωση 0,2% σε σύγκριση µε τις 31 εκεµβρίου Μη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις 30 Ιουνίου 31 Μαρτίου Ετήσια 2015 Μη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) * ( εκατ.) % % ΜΕΧ (%) στο σύνολο των µεικτών χορηγήσεων 57,7% 58,3% -63 µβ 59,2% -151 µβ είκτης κάλυψης 50,2% 49,1% +109 µβ 50,1% +13 µβ * συµπεριλαµβάνουν τόκους που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Την 1η και 2η τριµηνία του, αποµειωµένες χορηγήσεις αναγνωρίστηκαν στη βάση των µη δεδουλευµένων τόκων. Οι προσπάθειες για την µείωση των προβληµατικών δανείων συνεχίζονται. Οι ΜΕΧ του Οµίλου έχουν µειωθεί για τρίτη συνεχόµενη τριµηνία. Στις 30 Ιουνίου, οι ΜΕΧ µειώθηκαν κατά 2% σε εκατ., σε σύγκριση µε εκατ. στις 31 Μαρτίου και κατά 4% σε σύγκριση µε το ποσό στις 31 εκεµβρίου Οι τερµατισµένοι λογαριασµοί οι οποίοι περιλαµβάνονταν στις ΜΕΧ ανήλθαν σε εκατ. στις 30 Ιουνίου (31 εκεµβρίου 2015: εκατ.). Οι µεικτές χορηγήσεις µε όρους που ήταν 1 Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα. 2 Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα.

87 αντικείµενο επαναδιαπραγµάτευσης στις 30 Ιουνίου ανήλθαν σε εκατ. (31 εκεµβρίου 2015: εκατ.). Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου, η Τράπεζα συνέχισε να επικεντρώνεται στην αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου των ΜΕΧ χρησιµοποιώντας ένα πακέτο βιώσιµων λύσεων, όπως οι ανταλλαγές χορηγήσεων µε περιουσιακά στοιχεία, µειώσεις υπολοίπων, παρατάσεις αποπληρωµής και µειώσεις δόσεων, περίοδοι χάριτος, υπηρεσίες υποστήριξης κλπ. Ποσό ύψους 334 εκατ. 3 που αφορά συνολικές πελατειακές χορηγήσεις είχε αναδιαρθρωθεί κατά τη διάρκεια της εξαµηνίας που έληξε στις 30 Ιουνίου, καθώς επίσης ποσό ύψους 76 εκατ. χορηγήσεων διαγράφηκαν. Τα αποθέµατα ακινήτων προς πώληση, τα οποία ως επί το πλείστον προέκυψαν από τον διακανονισµό χρεών των πελατών, ανήλθαν σε 70,4 εκατ. στις 30 Ιουνίου (31 Μαρτίου : 68,9 εκατ., 31 εκεµβρίου 2015: 71,2 εκατ.). Ο δείκτης των MEX στο σύνολο των µεικτών χορηγήσεων στις 30 Ιουνίου µειώθηκε σε 57,7% (31 Μαρτίου : 58,3%, 31 εκεµβρίου 2015: 59,2%). Συµπεριλαµβανοµένου των συµβατικών τόκων των αποµειωµένων χορηγήσεων που δεν καταχωρήθηκαν ύψους 86,5 εκατ., ο δείκτης των MEX στο σύνολο των µεικτών χορηγήσεων ανήλθε σε 58,5% (31 Μαρτίου : 58,7%). Οι συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης στην αξία των χορηγήσεων, ανήλθαν σε εκατ. στις 30 Ιουνίου (31 Μαρτίου : εκατ., 31 εκεµβρίου 2015: εκατ.) και αποτελούν το 29,0% των συνολικών µεικτών χορηγήσεων (31 Μαρτίου : 28,6%, 31 εκεµβρίου 2015: 29,6%). Ο δείκτης κάλυψης ανήλθε στο 50,2% στις 30 Ιουνίου (31 Μαρτίου : 49,1%, 31 εκεµβρίου 2015: 50,1%). Οι χρηµατοοικονοµικές επιδράσεις των εξασφαλίσεων 4 των ΜΕΧ ανήλθαν σε εκατ. οι οποίες µαζί µε το σύνολο των ζηµιών αποµείωσης έχουν ως αποτέλεσµα την διαµόρφωση του δείκτη κάλυψης σε 114,2%. Κεφαλαιακή Επάρκεια Με βάση τον Πυλώνα I (µε µεταβατικές διατάξεις), οι είκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου και της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου, διαµορφώθηκαν ως ακολούθως: είκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας 30 Ιουνίου Όµιλος 31 Μαρτίου Ετήσια Ιουνίου Τράπεζα 31 Μαρτίου Ετήσια 2015 είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 17,15% 17,05% 18,13% 17,10% 17,03% 18,12% είκτης Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 είκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) 16,90% 16,74% 17,68% 16,85% 16,73% 17,66% 13,92% 13,81% 14,75% 13,88% 13,79% 14,73% Η αύξηση του είκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) σε σύγκριση µε την 1 η τριµηνία του, οφείλεται κυρίως στην µείωση των σταθµισµένων περιουσιακών στοιχείων ως αποτέλεσµα της µείωσης των υπολοίπων των ΜΕΧ. Η µείωση του είκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) σε σύγκριση µε τον εκέµβριο του 2015, οφείλεται κυρίως: - στην σταδιακή προσαρµογή των µεταβατικών διατάξεων µέχρι την πλήρη εφαρµογή του Κανονισµού (ΕU) αρ. 575/2013 για τον υπολογισµό των Ιδίων Κεφαλαίων (επίδραση 37 µονάδες βάσης), - σε αυξηµένους συντελεστές στάθµισης µετά την υιοθέτηση της εισήγησης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (5 Απριλίου ) καθώς και της αντίστοιχης εισήγησης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά µε τους συντελεστές στάθµισης που εφαρµόζονται σε χρηµατοδοτικά ανοίγµατα µε υψηλούς κινδύνους (επίδραση 78 µονάδες βάσης). Στις 30 Ιουνίου, τα σταθµισµένα περιουσιακά στοιχεία (ΣΠΣ) του Οµίλου ανήλθαν σε εκατ. (31 Μαρτίου εκατ., 31 εκεµβρίου 2015: εκατ.). Τα επιπρόσθετα ΣΠΣ που προκύπτουν από την αύξηση του συντελεστή στάθµισης, που αναφέρεται πιο πάνω, υπολογίζονται στα 214 εκατ. (από τα ΣΠΣ στις 31 εκεµβρίου 2015). Σύµφωνα µε τον Κανονισµό αρ.2015/62 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 10 ης Οκτωβρίου 2014, στις 30 Ιουνίου ο είκτης Μόχλευσης του Οµίλου διαµορφώθηκε σε 9,24% (Τράπεζα: 9,23%) σε σύγκριση µε 8,76% (Τράπεζα: 8,75%) στις 31 Μάρτιου και 9,05% (Τράπεζα: 9,04%) στις 31 εκεµβρίου Βάση ανειοληπτών ( ανειολήπτες µε οικονοµικές δυσκολίες). 4 Βάση της αγοραίας αξίας (µε ανώτατο όριο την έκθεση του πελάτη και το νοµικά ανακτήσιµο ποσό).

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Αυγούστου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Η Στρατηγική αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης αποφέρει καρπούς 3 2. Στρατηγικοί στόχοι και προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

( 000) 4 η. 1 η ( 000)

( 000) 4 η. 1 η ( 000) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ Στο 58% και σε πτωτική πορεία ο δείκτης των Μη Εξυπηρετούµενων Χορηγήσεων και στο 49%

Διαβάστε περισσότερα

% % % % (2.570) % % (3.711)

% % % % (2.570) % % (3.711) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κτίζοντας µια ισχυρότερη Τράπεζα, µε επικέντρωση στις στρατηγικές µας προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 0003/00017182/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

(FIX AND BUILD STRATEGY)

(FIX AND BUILD STRATEGY) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 24 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Στρατηγική αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης αποφέρει καρπούς 3 2. Στρατηγικοί

Διαβάστε περισσότερα

% % Φορολογία (9.248) (981) +843% (351) (8.453) -96% (444)

% % Φορολογία (9.248) (981) +843% (351) (8.453) -96% (444) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αποτελέσµατα Οµίλου για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 28 Νοεµβρίου Κτίζοντας µια ισχυρότερη Τράπεζα, µε επικέντρωση στις στρατηγικές µας προτεραιότητες Αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

( 000) %

( 000) % ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 26 Φεβρουαρίου 2016 1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (FIX AND BUILD STRATEGY) ΑΠΟΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

,2 104,3-1% 24,9 19,6 +27% 36,0 22,7 (115,2) (100,8) +14% (51,1) (15,4) +233% (27,2) (21,6)

,2 104,3-1% 24,9 19,6 +27% 36,0 22,7 (115,2) (100,8) +14% (51,1) (15,4) +233% (27,2) (21,6) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΚΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ στις ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Μη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) µειωµένες για 5 η συνεχόµενη τριµηνία Μειωµένος ο δείκτης ΜΕΧ στο 56,6% σε

Διαβάστε περισσότερα

17,1 22,7-25% 24,9-31% 27,3 21,6 +26% 51,1-47% (10,5) 0, % (67,9) -85% ΜΕΧ %

17,1 22,7-25% 24,9-31% 27,3 21,6 +26% 51,1-47% (10,5) 0, % (67,9) -85% ΜΕΧ % ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 Μη Εξυπηρετούµενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ) µειωµένες για 6 η συνεχόµενη τριµηνία. Μειωµένος

Διαβάστε περισσότερα

'

' ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012 28 Φεβρουαρίου 2013 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-12 εκ-11 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

51,8 58,8-12% 34,8 17,1 +104% (77,6) (48,8) +59% (50,3) (27,3) +84% (23,4) 0, % (12,9) (10,5) +22%

51,8 58,8-12% 34,8 17,1 +104% (77,6) (48,8) +59% (50,3) (27,3) +84% (23,4) 0, % (12,9) (10,5) +22% ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 είκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) στο 13,88% και είκτης

Διαβάστε περισσότερα

0003/ /el Ένδειξη Αποτελέσματος HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0003/ /el Ένδειξη Αποτελέσματος HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 0003/00014936/el Ένδειξη Αποτελέσματος HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Ένδειξη Αποτελέσματος/Προκαταρκτικά Αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Ο Όµιλος της Ελληνικής Τράπεζας συνεχίζει να διατηρεί ισχυρό ισολογισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα Οµίλου για έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα Οµίλου για έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα Οµίλου για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 28 Φεβρουαρίου 2017 ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

( 000) %

( 000) % ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 26 Φεβρουαρίου 2016 1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (FIX AND BUILD STRATEGY) ΑΠΟΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζηµιά που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της Τράπεζας ανήλθε στα 10,5 εκατ., σε σύγκριση µε κέρδος 0,3 εκατ. την 1 η τριµηνία του 2016

Η ζηµιά που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της Τράπεζας ανήλθε στα 10,5 εκατ., σε σύγκριση µε κέρδος 0,3 εκατ. την 1 η τριµηνία του 2016 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αποτελέσµατα Οµίλου για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2017 24 Μαΐου 2017 ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 27 Αυγούστου 2009 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-09 Ιουν-08 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 125.348 149.660 (16%) Σύνολο εξόδων 86.626 78.363 11% Κέρδος από συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 1 Μαρτίου 2017.

Προκαταρκτικά Αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 1 Μαρτίου 2017. 0003/00018958/el Ένδειξη Αποτελέσματος HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Προκαταρκτικά Αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 1 Μαρτίου 2017. HB

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Επαναφορά σε κερδοφορία μετά τις ζημίες της τριμηνίας Κέρδη πριν τη φορολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριλαµβανοµένου των συµβατικών τόκων των αποµειωµένων χορηγήσεων. 3

Συµπεριλαµβανοµένου των συµβατικών τόκων των αποµειωµένων χορηγήσεων. 3 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αποτελέσµατα Οµίλου για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 28 Σεπτεµβρίου 2017 ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

65,3 78,3-17% 13,5 34,8-61% (85,3) (64,1) +33% (7,7) (50,3) -85% 0,5 0,0 +100% 0,5 0,0 +100% (18,4) 4,5-512% 5,0 (12,9) -139%

65,3 78,3-17% 13,5 34,8-61% (85,3) (64,1) +33% (7,7) (50,3) -85% 0,5 0,0 +100% 0,5 0,0 +100% (18,4) 4,5-512% 5,0 (12,9) -139% ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αποτελέσµατα Οµίλου για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2017 29 Νοεµβρίου 2017 ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014 30 Μαΐου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά oικονοµικά στοιχεία Μαρ-14 Μαρ-13 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριλαµβανοµένου των συµβατικών τόκων των αποµειωµένων χορηγήσεων. 3

Συµπεριλαµβανοµένου των συµβατικών τόκων των αποµειωµένων χορηγήσεων. 3 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αποτελέσµατα Οµίλου για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 28 Σεπτεµβρίου 2017 ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2014 ' ( ) ( ) -14 '

2014 ' ( ) ( ) -14 ' ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2014 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύνοψη αποτελεσµάτων 3-6 2. Λογαριασµός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Θέμα: Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 30 η Αυγούστου, 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Σε συνέχεια της Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 29 Αυγούστου 2013 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-13 Ιουν-12 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 132.373

Διαβάστε περισσότερα

(3.486) (10.285) (34.082)

(3.486) (10.285) (34.082) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Κύρια προτεραιότητα η συµµόρφωσή µε τους εποπτικούς δείκτες κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%)

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%) Ενδεικτικά Μη Ελεγµένα Αποτελέσµατα για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 2007 2006 2007 2006 Αλλαγή Ευρώ ( ) Ευρώ ( ) % Κύκλος εργασιών 21.667.672 17.668.182 37.021.416 30.187.881 23% Καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 0003/00004287/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

1. 1.1 -13 '000 281.046 138.790 9.635 148.425 132.621 310.810 (178.189) 17.047 (28.767) (190.900)

1. 1.1  -13 '000 281.046 138.790 9.635 148.425 132.621 310.810 (178.189) 17.047 (28.767) (190.900) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ/ ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 28 Φεβρουαρίου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 26 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύνοψη αποτελεσµάτων 3-5 2. Λογαριασµός αποτελεσµάτων 6 8 3. Κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 82,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά 8%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010 Δελτίο τύπου 25 Νοεμβρίου Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 90.9 εκατ. (1), ως αποτέλεσμα της 18% αύξησης σε ετήσια βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2012 28 Νοεμβρίου 2012 - Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015

ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 A. Κύριοι Δείκτες Απόδοσης Μετά από διαβούλευση με την Κεντρική Τράπεζα της

Διαβάστε περισσότερα

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 0003/00008627/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Καθαρά κέρδη 108,5εκ. (+35,2%) Συνολικά Έσοδα 428εκ. (+24,5%) Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ % Βασικά oικονοµικά στοιχεία Σεπ-07 Σεπ-06 Μεταβολή Σεπ-07 Σεπ-06

Διαβάστε περισσότερα

Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις Κινδύνων και ιαχείρισης Κεφαλαίου. 30 Σεπτεμβρίου 2015

Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις Κινδύνων και ιαχείρισης Κεφαλαίου. 30 Σεπτεμβρίου 2015 Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις Κινδύνων και ιαχείρισης Κεφαλαίου 30 Σεπτεμβρίου 2015 (Mη ελεγμένες) 1. Πιστωτικός κίνδυνος Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) έκδωσε προς τα πιστωτικά ιδρύματα την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης

Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης Αθήνα, 3 Νοεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης Τα καθαρά αποτελέσματα του Γ Τριμήνου αντικατοπτρίζουν την

Διαβάστε περισσότερα

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3%

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3% ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.03.2010 Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Ιαν. - Σεπτ. % Ιαν. - Σεπτ. Βασικά Οικονοµικά στοιχεία 2005 2004 Μεταβολή 2005

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

< ( εκατ.) ,6% 15,6% > 15%

< ( εκατ.) ,6% 15,6% > 15% ΚΥΡΙΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 A. Κύριοι είκτες Απόδοσης Μετά από διαβούλευση µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, έχουν επιλεγεί

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Έκθεση και Επεξηγηματική Κατάσταση: Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Αύξηση οργανικής κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις και την απομείωση

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του εννεαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 6,8 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2013 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Κερδοφορία o Ικανοποιητική οργανική κερδοφορία με κέρδη πριν τις προβλέψεις 360 εκατ. (μείωση 6% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

134 εκατ. ( 230 εκατ.) κέρδη µετά τη φορολογία Νέο ιστορικό ρεκόρ απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (27,7%) και δείκτη κόστος προς έσοδα (43,0%)

134 εκατ. ( 230 εκατ.) κέρδη µετά τη φορολογία Νέο ιστορικό ρεκόρ απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (27,7%) και δείκτη κόστος προς έσοδα (43,0%) Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Εξαιρετική αύξηση της κερδοφορίας κατά 58% 134 εκατ. ( 230 εκατ.) κέρδη µετά τη φορολογία Νέο ιστορικό ρεκόρ απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα