ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015"

Transcript

1 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: ) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: ) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΙΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 Σαρ. Κψδηθαο: Απ. ππυη.: Φ / Πιεξνθνξίεο: Κψζηαο ακνπξέιεο Σει , Fax: Ππορ: Τπνςήθηνπο Αλαδφρνπο Θέμα: Ππόζκληζη για ςποβολή πποζθοπών ζηο πλαίζιο διαδικαζίαρ απεςθείαρ ανάθεζηρ για ηην Δξυηεπική Αξιολόγηζη ηυν Ππάξευν «ΔΡΜΔΙΟΝ 2 Ππογπάμμαηα δια βίος εκπαίδεςζηρ για ηο ανθπώπινο δςναμικό ηυν εμποπικών επισειπήζευν (Α.Π. 7 Α.Π. 8 Α.Π. 9)» Η Διιεληθή πλνκνζπνλδία Δκπνξίνπ & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο πινπνηεί ηηο Πξάμεηο «ΔΡΜΔΙΟΝ 2 Πξνγξάκκαηα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ (Α.Π. 7 Α.Π. 8 Α.Π. 9)», νη νπνίεο είλαη εληαγκέλεο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» (θσδηθνί ΟΠ: , θαη αληίζηνηρα) θαη ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΚΣ). ην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ Πξάμεσλ, απαηηείηαη ε εμσηεξηθή αμηνιφγεζή ηνπο, ηελ νπνία ζα αλαιάβεη Αλάδνρνο πνπ ζα πξνθχςεη απφ δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο. 1 / 18

2 Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.A. 23%) θαη ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ Πξάμεσλ σο εμήο: ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΗ «ΔΡΜΔΙΟΝ 2 Πξνγξάκκαηα Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ» Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: ) «ΔΡΜΔΙΟΝ 2 Πξνγξάκκαηα Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ» Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: ) «ΔΡΜΔΙΟΝ 2 Πξνγξάκκαηα Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ» Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΙΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: ) Π/Τ 4.216, ,46 368,12 ην πιαίζην ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο απεπζείαο αλάζεζεο, παξαθαινχκε φπσο καο ππνβάιεηε ζρεηηθέο πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξψλ πνπ αθνινπζεί. Με εθηίκεζε Βαζίιεο Κνξθίδεο Πξφεδξνο Γηψξγνο Καξαλίθαο Γεληθφο Γξακκαηέαο Δπηζπλάπηνληαη: Γηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξψλ Παξάξηεκα Α - Φφξκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 2 / 18

3 Γιαδικαζία ςποβολήρ πποζθοπών για ηην ανάδειξη Αναδόσος Δξυηεπικήρ Αξιολόγηζηρ ηυν Ππάξευν «ΔΡΜΔΙΟΝ 2 Ππογπάμμαηα δια βίος εκπαίδεςζηρ για ηο ανθπώπινο δςναμικό ηυν εμποπικών επισειπήζευν (Α.Π. 7 Α.Π. 8 Α.Π. 9)» Τποβολή πποζθοπών: Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Διιεληθή πλνκνζπνλδία Δκπνξίνπ & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο), ζηε δηεχζπλζε Μεηξνπφιεσο 42, , Αζήλα, ζην Σκήκα Γξακκαηείαο, ζηνλ 4 ν φξνθν, κέρξη ηελ Πέμπηη 7 Μαΐος 2015 και ώπα 12:00, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 5.1. Υπόνορ και ηόπορ ηηρ αποζθπάγιζηρ ηυν πποζθοπών: Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ Πέμπηη 7 Μαΐος 2015 και ώπα 12:00, ζηα γξαθεία ηεο Δ..Δ.Δ., Μεηξνπφιεσο 42, Αζήλα Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. H απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη Γεκφζηα. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Κπιηήπιο καηακύπυζηρ: Σν θξηηήξην επηινγήο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη ε πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά. Kαηά ηα ινηπά, ε δηαδηθαζία επηινγήο Αλαδφρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο: 1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ Σν αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ αθνξά ηε δηελέξγεηα εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ησλ Πξάμεσλ "ΔΡΜΔΙΟΝ 2 Πξνγξάκκαηα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ (Α.Π. 7 Α.Π. 8 Α.Π. 9)". θνπφο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ Πξάμεσλ απηψλ. Η αμηνιφγεζε ζα γίλεη κέζσ έξεπλαο ε νπνία ζα θαηαιήγεη ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πινπνίεζε ησλ Πξάμεσλ θαη ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ είραλ ηεζεί. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο ζα είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ή/θαη νηθνλνκηθνχ αληίθηππνπ πνπ είρε ή ζα έρεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ε παξαθνινχζεζε ησλ Πξνγξακκάησλ Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο (ΠΓΒΔ) ηνπ ΔΡΜΔΙΟΝ 2. Γηα ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε: 3 / 18

4 - ην πεξηβάιινλ πινπνίεζεο ησλ Πξάμεσλ, - ε αξρηθή ζηνρνζεζία (αλακελφκελα απνηειέζκαηα), - ε αληαπφθξηζε ησλ Πξάμεσλ ζηηο αλάγθεο ηνπ σθεινχκελνπ πιεζπζκνχ, - νη δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ θαη πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπο θαη νη ηπρφλ αδπλακίεο, - νη εθηηκψκελεο καθξνρξφληεο επηπηψζεηο (πξνζηηζέκελε αμία). Η αμηνιφγεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ πνζνηηθήο ή/θαη πνηνηηθήο έξεπλαο. Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη ελδεηθηηθά λα πξνηείλνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ ηνλ ηξφπν επηινγήο ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο (π.ρ. πεξηνρέο θαη ειηθηαθέο νκάδεο πνπ ζα ζηαινχλ εξσηεκαηνιφγηα θιπ) θαη ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ. Δθηφο ησλ αξηζκεηηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, ελδηαθέξεη επίζεο θαη ε πξνζσπηθή εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ, δειαδή ε εμεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ησλ πξνζσπηθψλ (ππνθεηκεληθψλ) απφςεψλ ηνπο γηα ηηο ππφ δηεξεχλεζε Πξάμεηο, ψζηε λα πξνθχςεη κηα πεξηζζφηεξν επεμεξγαζκέλε γλψζε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο γίλνληαη αληηιεπηέο. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζην πψο θαη γηαηί αληηιακβάλνληαη νη ζπκκεηέρνληεο ηα δεδνκέλα γηα ηα νπνία δεηείηαη ε γλψκε ηνπο. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αλαιχζεη: - πνηνπο θξίλεη φηη ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία (ην Γείγκα), - πνηνπο πεξηνξηζκνχο ή δπζθνιίεο αλακέλεη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλάο ηνπ, - πνηα ζα είλαη ηα εξγαιεία ζπγθέληξσζεο ζηνηρείσλ, - πψο ζα θάλεη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, - πψο εμαζθαιίδεη ηελ εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο. 2. ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟ ΥΗΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΡΓΟΤ Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο θαιείηαη λα παξαζέζεη θαη λα ηεθκεξηψζεη ηελ ηερλνγλσζία ηνπ ζην αληηθείκελν πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνηείλεη Οκάδα Έξγνπ, ε νπνία ζα απαξηίδεηαη απφ ηθαλφ αξηζκφ ζηειερψλ κε επηζηεκνληθή ή επαγγεικαηηθή γλψζε θαη εκπεηξία ζηα πεδία πνπ αθνξνχλ ζην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ θαη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθπφλεζή ηνπ. Αλαθνξηθά κε ηελ νκάδα έξγνπ ελδεηθηηθά πξνηείλνληαη ηα εμήο: 4 / 18

5 1. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δνκήο θαη νξγάλσζεο ηεο νκάδαο ησλ ηειερψλ πνπ ζα εκπιαθνχλ ζην έξγν θαη ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηελ πξνηεηλφκελε νκάδα. 2. πκπιεξσκέλν ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί, θαη ζηνλ νπνίν ζα δίλνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία απαζρφιεζεο θαζελφο απφ ηα πξνηεηλφκελα ζηειέρε ηεο Οκάδαο Έξγνπ. ηνλ ελ ιφγσ Πίλαθα ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζαθέο πνηα είλαη ε νκάδα ζηειερψλ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ παξαγσγή ησλ επί κέξνπο παξαδνηέσλ, αληηθεηκέλσλ ή παθέησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα ήηαλ ζθφπηκε ε παξνπζίαζε δηαθξηηψλ πηλάθσλ γηα επί κέξνπο παξαδνηέα ή παθέηα εξγαζηψλ πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο θξίλεη αλαγθαία: ΠΙΝΑΚΑ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ Δηαηξεία : ηέιερνο Θέζε ζηελ Οκάδα Δπίπεδν εκπεηξίαο Καζήθνληα Αλζξσπνκήλεο απαζρφιεζεο ζην έξγν 3. ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΜΔΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηελ έδξα ηνπ αιιά θαη ζε φπνηνλ άιιν ρψξν απαηηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Έξγνπ, π.ρ. ζηνπο ηφπνπο πινπνίεζεο ησλ Πξάμεσλ. ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ε κεηαθίλεζε, εληφο ή εθηφο έδξαο, κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ, ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ζα θαιχπηνληαη απφ ηελ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ. 4. ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Λακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο φπσο αλαιχνληαη ζην άξζξν 1, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ ζα πξέπεη λα ππνβάιεη σο παξαδνηέα ηα θάησζη: 1ν Παξαδνηέν: Οδεγφο Αμηνιφγεζεο Θα πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε πιήξνπο Μεζνδνινγίαο (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: Δξγαιεία αμηνιφγεζεο, Πξνηεηλφκελν Γείγκα, Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο αμηνιφγεζεο, Γείθηεο πνπ ζα κειεηεζνχλ θαη ηα Δξσηεκαηνιφγηα πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο). 5 / 18

6 Σν 1ν παξαδνηέν ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ην αξγφηεξν 20 εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 2ν Παξαδνηέν: Αμηνιφγεζε ησλ Πξάμεσλ Θα πεξηιακβάλεη κία ζπλνιηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο κε πκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΡΜΔΙΟΝ 2 θαη Πξνηάζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ αληίζηνηρσλ Πξάμεσλ ζην κέιινλ. Σν 2ν παξαδνηέν ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ην αξγφηεξν 2 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Καζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε ηα ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ. Σν αξκφδην φξγαλν πνπ είλαη ππεχζπλν απφ πιεπξάο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ηελ παξαιαβή ηνπ, θαζψο θαη ησλ εθάζηνηε παξαδνηέσλ ηνπ, ζα είλαη ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ, πνπ ζα ζπγθξνηεζεί κε Απφθαζε ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Η Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ζα παξαθνινπζεί ην Έξγν ηνπ Αλαδφρνπ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα παξέρεη νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο. Η παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ζπλίζηαηαη ζηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ κε ηελ ππνγξαθή ζρεηηθψλ Πξαθηηθψλ Παξαιαβήο απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο. 5. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΟΤ Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ νξίδεηαη, θαη αλψηαην, ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη δηθαίσκα λα επεθηείλεη ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, απηεπάγγειηα ή κε αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ην Έξγν δελ έρεη νινθιεξσζεί ζην πιαίζην ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο. 6. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ζα ηεθκεξηψλεηαη κε βάζε ηελ νινθιήξσζε ησλ δχν Παξαδνηέσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 7. ΠΛHPΩMH - ΚΡΑΣΗΔΙ H πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη άπαμ έπεηηα απφ ηελ παξαιαβή ησλ δχν Παξαδνηέσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Πηζηνπνίεζεο Πνηφηεηαο ησλ παξαδνηέσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ Πξαθηηθψλ παξαιαβήο. 6 / 18

7 Η πιεξσκή ζα γίλεη ζε Δπξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κ.Φ.Α.. θαη ησλ ινηπψλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ, ν νπνίνο πάλησο δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο ζαξάληα πέληε (45) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηα θαηά πεξίπησζε ρξνληθά ζεκεία πνπ θαζνξίδνληαη ζηε χκβαζε, ππφ ηνλ φξν φηη ζα είλαη δηαζέζηκεο νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο ηνπ Έξγνπ απφ ην ΔΠΑ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.A. 23%). Η Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη, κε πξφηαζε ηνπ Τπεπζχλνπ ηνπ Έξγνπ, λα θαηαγγείιεη θαη λα ιχζεη κνλνκεξψο ηε ζρεηηθή ζχκβαζε εθ φζνλ πθίζηαηαη ζνβαξφο ιφγνο κέρξη ηεο πεξαηψζεσο ηνπ Έξγνπ, δηα ζρεηηθήο αλαθνηλψζεσο πξνο ηνλ εξγνιήπηε. εκαληηθφο ιφγνο θαηαγγειίαο ηεο ζπκβάζεσο απνηειεί ελδεηθηηθά ε δηαθνπή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ε εμάληιεζε ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ επηζπκεί ηα ρξήκαηα λα κεηαβηβαζζνχλ ζε ινγαξηαζκφ ηνπ κε εληνιή κεηαθνξάο ζε εκπνξηθή ηξάπεδα, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη είλαη ηα εμήο: α) γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ππέξ A.E: Απφζπαζκα Πξαθηηθψλ πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο A.E. απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πνηα είλαη ηα εθπξνζσπνχληα ηελ Δηαηξεία θαη δεζκεχνληα απηήλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο πξφζσπα. β) γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ππέξ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Οκφξξπζκεο, Δηεξφξξπζκεο θαη EΠE): Tν ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ θαη Βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο ηνπ Πξσηνδηθείνπ φηη δελ έρεη ζην κεηαμχ επέιζεη κεηαβνιή ζηα πξφζσπα πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ Δηαηξεία. 8. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 8.1. KATAPTIH KAI YΠOBOΛH ΠPOΦOPΩN Mε πνηλή λα κε γίλνπλ απνδεθηέο: 7 / 18

8 Οη πξνζθνξέο ππνβάινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο) δαθηπινγξαθεκέλεο ή θαζαξνγξακκέλεο, κε αληίγξαθν, ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα (δει. εηο δηπινχλ) Ο θπξίσο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ επσλπκία, δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, αξηζκφ ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ( ) ηεο εηαηξείαο πνπ ππνβάιεη πξνζθνξά θαζψο επίζεο θαη ηηο ελδείμεηο: Πποζθοπά Για ηην Ππόζκληζη με απ. ππυη.: Φ / ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, Ο ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΔΙ ΣΗΝ ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΑΞΔΩΝ «ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (Α.Π. 7 Α.Π. 8 Α.Π. 9)» Αλαζέηνπζα Αξρή: Διιεληθή πλνκνζπνλδία Δκπνξίνπ & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΔΔΔ) Μεηξνπφιεσο 42, Αζήλα Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ: Πέμπηη 7 Μαΐος 2015 «Να μην ανοιχθεί από ηην ηαχυδρομική υπηρεζία ή ηο πρωηόκολλο» ηηο πεξηπηψζεηο θνηλνπξαμηψλ ή ελψζεσλ ζα αλαγξάθνληαη νη επσλπκίεο ησλ κειψλ ηνπο θαη ηα ζηνηρεία (επσλπκία, δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, αξηζκφο ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ( ) ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο Ο θπξίσο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζα πξέπεη, επηπιένλ, λα πεξηιακβάλεη ηνπο ηξεηο (3) παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο: Τπνθάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη: 1. Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα: ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεηαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαη έγγξαθν ηεο αξκφδηαο επνπηεχνπζαο Αξρήο πνπ λα απνδεηθλχεη ηε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ηπρφλ έρνπλ γίλεη ζην Καηαζηαηηθφ ηνπ (πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη είηε απφ ην πξσηνδηθείν είηε απφ ην ΓΔΜΗ). ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε έλαξμεο επαγγέικαηνο απφ ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή Αξρή. ε πεξίπησζε ζχκπξαμεο, πξνζθνκίδνληαη ηα αληίζηνηρα σο άλσ έγγξαθα γηα θάζε κέινο ηεο ζχκπξαμεο. 8 / 18

9 2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α 75, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλήζηνπ ππνγξαθήο, απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ππνβάινπλ πξνζθνξά, θαζψο θαη απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ησλ λνκηθψλ πξφζσπσλ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο πξφζθιεζεο (αξ. πξση.: Φ4-4150/ γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηελ Δμσηεξηθή Αμηνιφγεζε ησλ Πξάμεσλ «ΔΡΜΔΙΟΝ 2 Πξνγξάκκαηα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ (Α.Π. 7 Α.Π. 8 Α.Π. 9)») ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ, θαη δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο νη πξνζθέξνληεο: - απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, - ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ νπνίσλ ν πξνζθέξσλ έιαβε πιήξε θαη αλεπηθχιαθην γλψζε, - δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή εξγαζηψλ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία, - είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, - δελ έρνπλ απνθιεηζηεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ, δελ έρνπλ θεξπρζεί έθπησηνη, δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, είλαη ζπλεπείο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πξνο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. (Πξνθεηκέλνπ δε γηα αιινδαπνχο απαηηείηαη δήισζε φηη ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπο), - δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, - είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή άιιν ηζνδχλακν νξγαληζκφ ή επαγγεικαηηθή έλσζε, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο απεπζείαο αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε (4) ηνπ εδ. α ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ.118/ Δκπεηξία ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ θαη ζηνηρεία νκάδαο Έξγνπ - Καηάινγν θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ έξγσλ πνπ πινπνίεζε κέρξη θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, κε έλδεημε ηεο νηθνλνκηθήο 9 / 18

10 ηνπο αμίαο, ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο, ηνπ παξαιήπηε θαη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζε απηφ. Ο θαηάινγνο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ/ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ κε βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαηαιφγνπ. - Γεδνκέλνπ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Έξγνπ, θαη σο ειάρηζηε πξνυπφζεζε ηερληθήο ηθαλφηεηαο, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη κέρξη θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ λα έρεη νινθιεξψζεη δχν (2) ηνπιάρηζηνλ έξγα αληίζηνηρνπ αληηθεηκέλνπ. Η πινπνίεζε/νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ ζα ηεθκεξηψλεηαη κε ηελ ππνβνιή ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ νξζήο εθηέιεζεο ή πξαθηηθφ κεξηθήο παξαιαβήο γηα ηα ππφ πινπνίεζε έξγα, ηα νπνία ζα έρνπλ εθδνζεί απφ ηνπο Φνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο έρνπλ παξαζρεζεί νη ππεξεζίεο απηέο. ε πεξίπησζε Έλσζεο, ε απαίηεζε απηή αξθεί λα θαιχπηεηαη αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε ηεο Έλσζεο. - Βηνγξαθηθά ηεο Οκάδαο (Τπεχζπλνο θαη ινηπά ζηειέρε) απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ζρεηηθή γλψζε θαη εκπεηξία. Η ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηα δεισζέληα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ. - Ο Κχξηνο Τπεχζπλνο πληνληζηήο ηνπ Έξγνπ θαη ηα ζηειέρε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ππνβάιινπλ Τπεύθςνη Γήλυζη με βεβαίυζη γνηζίος ςπογπαθήρ, κε ηελ νπνία δειψλνπλ φηη: ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιεη είλαη αθξηβή θαη αιεζή, απνδέρνληαη φηη ζα απαζρνιεζνχλ ζην Έξγν ζχκθσλα κε ηε ζέζε ηνπο ζην νξγαλσηηθφ ζρήκα πνπ πεξηγξάθεηαη, ππάξρεη ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο γηα φιε ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο Έξγνπ, δελ ζπκκεηέρνπλ ζε άιιε πξνζθνξά ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη δέρνληαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. ηελ Τπεχζπλε Γήισζε ν Κχξηνο Τπεχζπλνο πληνληζηήο ηνπ Έξγνπ θαη ηα ζηειέρε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζα δειψζνπλ επίζεο φηη δελ ζπκκεηέρνπλ ή δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ πινπνίεζε ησλ ππφ αμηνιφγεζε Πξάμεσλ Τπνθάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: 1. ρέδην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ: Πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή απφ ηελ πιεπξά ησλ Πξνζθεξφλησλ ηνπ ηξφπνπ θάιπςεο ησλ επηκέξνπο απαηηήζεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ηνπ Έξγνπ κέζσ ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ (πεξηγξαθή παξαδνηέσλ θαη ρξνλνδηάγξακκα). 10 / 18

11 2. Πεξηγξαθή πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο: Πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη Πξνζθέξνληεο ζθνπεχνπλ λα πξνζεγγίζνπλ ην Έξγν θαη ηδηαίηεξα ηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία θάιπςεο ησλ ελνηήησλ κε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε, πεξηγξαθή εξγαζηψλ, ηερληθέο θαη εξγαιεία πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. 3. Πεξηγξαθή ηεο νκάδαο Έξγνπ: Πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ηεο δνκήο, ζχλζεζεο, ηξφπνπ ζπλεξγαζίαο, ξνήο εξγαζηψλ, εμεηδίθεπζεο ξφισλ, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο (είηε γξαπηέο είηε πξνθνξηθέο) απφ νπνηνλδήπνηε ππνςήθην γηα ηα αλαθεξφκελα ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά (πξνδηαγεγξακκέλνο ρξφλνο, πνηφηεηα θ.ιπ.). Σπρφλ ζπκκεηνρή ελφο αηφκνπ ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο πξνζθνξάο επηθέξεη ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ απηψλ. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ δεζκεχεηαη λα πινπνηήζεη ην Έξγν ζηνλ πξνδηαγεγξακκέλν ρξφλν θαη ζηελ πνηφηεηα θαη επίπεδν ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξνζθνξά, πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηεο Πξφζθιεζεο, εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά, είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ. Οη πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζε ηκήκα ή κέξνο ησλ δεηνχκελσλ πξνζθνξψλ ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο Τπνθάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκέλε ηελ Φφξκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (βιέπε Παξάξηεκα Α) Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δελ ζα απνξξίπηνληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο απηέο δελ αλαθέξνληαη ζηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη θξίλνληαη επνπζηψδεηο απφ ηελ αξκφδηα Eπηηξνπή Η ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη Η απφθιηζε απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνηειεί αίηην απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο Δπηζεκαίλεηαη φηη αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη 11 / 18

12 σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, είηε ελψπησλ ηνπ, είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ TIME Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΩ, ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο ε θάζε πξνζθνξά ζα επηζπλάπηεηαη ζπκπιεξσκέλε ε «Φφξκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο» (βιέπε Παξάξηεκα Α) ηηο αλαγξαθφκελεο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ ππεξεζηψλ θαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηνπλ κε ζαθήλεηα νη επηκέξνπο πξνζθεξφκελεο ηηκέο θαζψο θαη ε ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο Η ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζηελ ζπλνιηθή ηηκή (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.) H Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πνπ ζπγθξνηείηαη κε Απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη ζηε βάζε ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, φπσο νξίδεηαη παξαθάησ Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: - 1. Απνζθξάγηζε θαη έιεγρνο ππνθαθέινπ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» Απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη νη ππνθάθεινη «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» βάζεη ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίλνληαη ηππηθά απνδεθηέο ή ηππηθά απαξάδεθηεο. 12 / 18

13 - 2. Απνζθξάγηζε θαη έιεγρνο ππνθαθέινπ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» Απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη νη ππνθάθεινη «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Σα ηερληθά θξηηήξηα πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θάζε θξηηεξίνπ. ΟΜΑΓΑ Α Α.1 Α.2 ΟΜΑΓΑ Β Β.1 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΤΝ αθήλεηα ηεο Πξφηαζεο, θαηαλφεζε ηνπ Πξνζθέξνληνο γηα ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ, πεξηγξαθή παξαδνηέσλ θαη ρξνλνδηάγξακκα. Μεζνδνινγία, Σερληθέο θαη Δξγαιεία πνπ ζα αμηνπνηήζεη ν Αλάδνρνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ ΟΡΓΑΝΩΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ, ΥΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πζηήκαηνο Οξγάλσζεο & Γηνίθεζεο ηεο Οκάδαο Έξγνπ πνπ πξνηείλεηαη ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) (80%) 45% 35% (20%) 20% ΤΝΟΛΟ 100% Η βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ Α και Β ζα γίλεη κε ηελ παξαθάησ κέζνδν: - 0: Όηαλ ε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην : Όηαλ ε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά είλαη ειιηπήο σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην : Όηαλ ε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά είλαη ηθαλνπνηεηηθή σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην : Όηαλ ε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά είλαη εμαίξεηε σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Μηα πξνζθνξά ραξαθηεξίδεηαη: α) Απαπάδεκηη, σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, φηαλ ε αληαπφθξηζή ηεο ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ είηε δελ πθίζηαηαη είηε ζεσξείηαη αθαηάιιειε γηα ην Έξγν. β) Δλλιπήρ, σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, φηαλ ε αληαπφθξηζή ηεο θαιχπηεη ζηνηρεησδψο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. γ) Ικανοποιηηική, σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, φηαλ ε αληαπφθξηζή ηεο θαιχπηεη πιήξσο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. 13 / 18

14 δ) Δξαίπεηη, σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, φηαλ ε αληαπφθξηζή ηεο θαιχπηεη πιήξσο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ θαη πξνζθέξεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο ρξήζηκεο γηα ην Έξγν. Κάζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο ζα βαζκνινγήζεη κε έλα αθέξαην βαζκφ, απφ ην 0 έσο ην 10 (ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ θιίκαθα), θάζε έλα απφ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ θξηηεξίσλ ηερληθήο αμηνιφγεζεο. Πποζθοπά πος ζε ένα από ηα ηπία κπιηήπια αξιολόγηζηρ ηηρ ηεσνικήρ πποζθοπάρ βαθμολογηθεί λιγόηεπο από πένηε (5) αποππίπηεηαι. Ο βαζκφο θάζε θξηηεξίνπ ζε επίπεδν Δπηηξνπήο είλαη ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ ηεο Δπηηξνπήο δηαηξεκέλνπ δηά ηνπ αξηζκνχ ησλ µειψλ ηεο. Ο βαζκφο απηφο πνιιαπιαζηάδεηαη µε ην ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ θαη εμάγεηαη ν βαζκφο ηεο πξνζθνξάο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Σν άζξνηζκα ησλ βαζκψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ δίλεη ηνλ Απόλςηο Βαθμό ηηρ Σεσνικήρ Πποζθοπάρ. Η Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληνο αμηνινγείηαη κε ηνλ Σελικό Βαθμό Σεσνικήρ Πποζθοπάρ (Σ.Β.Σ.Π.) θάζε πξνζθέξνληνο, πνπ είλαη ε ζρεηηθή βαζκνινγία ηνπ σο πξνο ηελ αμηνινγεζείζα σο θαιχηεξε πξνζθνξά θαη ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: Σ.Β.Σ.Π. = (Α.Β.Σ.Π. / Α.Β.Σ.Π.max ) x 10 φπνπ Α.Β.Σ.Π.max είλαη ε απφιπηε βαζκνινγία ηεο θαιχηεξεο ηερληθά πξνζθνξάο Απνζθξάγηζε θαη έιεγρνο ππνθαθέινπ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» Απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη νη ππνθάθεινη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Η βαζκνιφγεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ησλ Πξνζθεξφλησλ είλαη ζρεηηθή. Γηα θάζε Πξνζθέξνληα ζα ππνινγηζζεί ν Σειηθφο Βαζκφο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ (Σ.Β.Ο.Π.), σο εμήο: Σ.Β.Ο.Π. = (Οικον. Πποζθ. Μειοδόηη / Οικον. Πποζθ. Πποζθέπονηορ) x 10 φπνπ: Οικονομική Πποζθοπά Πποζθέπονηορ νξίδεηαη ε ακνηβή, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, βάζεη ηεο νπνίαο πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη ν Πξνζθέξσλ ην Έξγν. Οικονομική Πποζθοπά Μειοδόηη νξίδεηαη ε κηθξφηεξε ακνηβή, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ Σειηθή βαζκνιφγεζε Δπηινγή Αλαδφρνπ Η ηειηθή βαζκνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ε αλάδεημε ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ Σελικού Βαθμού ςνολικήρ 14 / 18

15 Πποζθοπάρ (Σ.Β..Π.) θάζε Πξνζθέξνληνο, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη καζεκαηηθφ ηχπν: κε ηνλ αθφινπζν Σ.Β..Π. = (0,20 x Σ.Β.Ο.Π.) + (0,80x Σ.Β.Σ.Π.) Με βάζε ηνλ Σειηθφ Βαζκφ πλνιηθήο Πξνζθνξάο ηνπο νη Πξνζθέξνληεο ζα θαηαηαρζνχλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ βαζκνχ ηνπο. Δπηθξαηέζηεξνο ππνςήθηνο ζα είλαη ν Πξνζθέξσλ κε ην κεγαιχηεξν Σειηθφ Βαζκφ πλνιηθήο Πξνζθνξάο (Σ.Β..Π.). ε πεπίπηυζη ιζοβαθμίαρ πποκπίνεηαι η πποζθοπά με ηο μεγαλύηεπο βαθμό Σεσνικήρ Πποζθοπάρ. ε θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ ζηάδηα ε απνζθξάγηζε ησλ ζρεηηθψλ θαθέισλ ζα γίλεηαη δεκφζηα (κπνξνχλ λα παξίζηαληαη φινη φζνη έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξά, απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ή κε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν). Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ζα νινθιεξψλεη, ζε επφκελεο θιεηζηέο ζπλεδξίεο, θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ ζηάδηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζα θνηλνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ησλ ζηαδίσλ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζηνπο ππνςεθίνπο. Καηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο, γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζηαδίνπ ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηνπ ζηαδίνπ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο εθδίδεηαη κηα θαη κφλν δηνηθεηηθή εθηειεζηή πξάμε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ΠPOΦYΓE Σπρφλ πξνζθπγέο νθείιεηαη λα αζθεζνχλ ελψπηνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο έιαβε πιήξε γλψζε ηεο πξάμεο ή παξάιεηςεο Η Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα απνθαλζεί, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο δηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη, αλ ηελ θξίλεη βάζηκε, ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία, ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο Οη πξνζθπγέο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, απεπζχλνληαη πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέζσ ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο. Δπί ησλ πξνζθπγψλ - ελζηάζεσλ εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ε εηδηθή Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, πνπ ζα ζπζηαζεί κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο ΑΑ, ζην αξκφδην φξγαλν ηεο ΑΑ, ην νπνίν θαη απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο ππνβιεζείζαο πξνζθπγήο ελζηάζεσο, ησλ απνθάζεσλ απηψλ θνηλνπνηνχκελσλ κε 15 / 18

16 ηειενκνηνηππία (fax) ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηα επηκέξνπο ζηάδηα δηελεξγείαο ηνπ Γηαγσληζκνχ EIΓIKOI OPOI Oη πξνζθνξέο θαηά θχιιν πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή θαη ηελ ζθξαγίδα ηνπ ζπκκεηέρνληνο Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απνθιεηζηηθή θξίζε ηεο θαη αδεκίσο γηα απηήλ λα αλαβάιεη ή λα καηαηψζεη ή λα επαλαιάβεη ηε δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, θαη ηδίσο: α) γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, β) εάλ ην απνηέιεζκα θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ, γ) εάλ ππήξμε κεηαβνιή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ην ππφ αλάζεζε έξγν Η θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο ΑΑ, ην νπνίν θαη ππνγξάθεη ηε ζχκβαζε κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ Ο Αλάδνρνο θαιείηαη λα ππνγξάςεη ζχκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέζα ζε 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ζε απηφλ ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Έξγνπ ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο, παξφηη θιήζεθε εγγξάθσο, δελ παξνπζηαζηεί λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζηελ ηαρζείζα εκεξνκελία, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαζηζηηθνχ νξγάλνπ ηεο ΑΑ ρσξίο άιιε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα. Η Αλαζέηνπζα αξρή ζηελ πεξίπησζε απηή θαιεί ηνλ πξψην επηιαρφληα γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη αθνινπζείηαη αληίζηνηρα ε ίδηα δηαδηθαζία. Ο έθπησηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη θάζε δεκία πνπ πξνμέλεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εμαηηίαο ηεο αξλήζεσο ηνπ λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε Η Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε γηα απνδεκίσζε απφ θάζε αηηία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ Αλάδνρν Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ηελ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ. 16 / 18

17 Kάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχπηεη κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί, ζα επηιχεηαη απφ ηα εδξεχνληα ζηελ Αζήλα αξκφδηα δηθαζηήξηα ηα νπνία ζα δηθάδνπλ ακεηάθιεηα ε θακία πεξίπησζε δελ ζα γίλεη παξαιαβή παξαδνηέσλ ηνπ Αλαδφρνπ αλ δελ δηαπηζησζεί θαη βεβαησζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή φηη ην είδνο πιεξνί ηεο πξνδηαγξαθέο Δθρψξεζε (κεξηθή ή νιηθή), ζχζηαζε ελέρπξνπ ή κεηαβίβαζε ηεο ζχκβαζεο νηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο ή ππνρξέσζεο πνπ απνξξένπλ απφ απηή απαγνξεχεηαη ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ο Ππόεδπορ ηηρ ΔΔΔ Βαζίιεο Κνξθίδεο 17 / 18

18 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΦΟΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΠΡΟΚΛΗΗ: ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ. Φ / ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ( ) ΟΛΟΓΡΑΦΩ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ πλνιηθφ Κφζηνο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ρσξίο ΦΠΑ πλνιηθφο ΦΠΑ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πλνιηθφ Κφζηνο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο κε ΦΠΑ 18 / 18

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ με ηίηλο: «Α ξ ι ο λ ό γ η ζ η έ π γ ο ς» ζηο πλαίζιο ηηρ ππάξηρ: «ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΑΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Δ 800 ΟΛΟΗΜΔΡΑ ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ και 150 ΥΟΛΔΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

Κέντπο Ανάπτςξηρ Ελληνικού Εμποπίος (Κ.Α.ΕΛ.Ε.)

Κέντπο Ανάπτςξηρ Ελληνικού Εμποπίος (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) Κέντπο Ανάπτςξηρ Ελληνικού Εμποπίος (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) Αιεμάλδξεηα Ζκαζίαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Ν. Πιαζηήξα 81 Ζκεξνκελία: 11 Μαξηίνπ 2014 Σαρ. Κψδηθαο: 59300 Αξ. Πξωη.: 5969 / 11.03.2014 Πιεξνθνξίεο: Κψζηαο ακνπξέιεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Η Ε Σ Α Ι Ρ Ε Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ν Ο Σ Ι Ο Τ Α Ι Γ Α Ι Ο Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. «R E A D S. A.»

Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Η Ε Σ Α Ι Ρ Ε Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ν Ο Σ Ι Ο Τ Α Ι Γ Α Ι Ο Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. «R E A D S. A.» Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Η Ε Σ Α Ι Ρ Ε Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ν Ο Σ Ι Ο Τ Α Ι Γ Α Ι Ο Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. «R E A D S. A.» ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Ρόδος, 14/07/2015 Α.Π.: 2336 ΘΔΜΑ: Πποκήπςξη Ππόσειπος

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%)

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%) ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές LEADER Ζ πίζησζε πξνέξρεηαη απφ ην Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/174/154124/.1712 ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ.(Γ3) ΣΜΗΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ Υαληά, 27 Οθη 17 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Πεηξαηάο, 18 Ηαλνπαξίνπ 2010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση. : 587

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η : Υ Κ

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η : Υ Κ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 3 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ" ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Υαξάιακπνο Η. Κψηζηνο Σ.Κ. 570 10, Δμνρή,

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (ΠΜΓ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΜΔΙΟΓΟΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΓΙΑ ΝΠΓΓ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (ΠΜΓ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΜΔΙΟΓΟΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΓΙΑ ΝΠΓΓ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ(ΝΠΓΓ) ΠΗΝΓΟΤ & ΚΑΣΔΥΑΚΖ -ΠΑΠΑΓΟ T.K. 15669 AΦΜ 090010259 Γ.Ο.Τ. ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ Απ. Γιακήπςξηρ: 01 Ημεπομηνία : 02 Φεβποςαπίος 2016 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.07.21 12:48:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΤ2Π46906Β-Α3Β EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ» ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 30-1-2015 Σαρ. Κσδ.: Σ.Κ. 35016 Αξ. Πξση.: 51 Σει./Fax: 22310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: 34636 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Ο Γήκνο Υατδαξίνπ, Έρνληαο ππόςε: Σελ αλάγθε πεξηζπιινγήο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡ. ΤΜΒΑΔΧΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/20/150595/.240/15 Φεβ 17 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΠΔΓΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΟΤ ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ-ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΊΟΤ ΔΚΔΜ (ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΠ ΑΡΗΘΜ.:1/2017)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΟΤ ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ-ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΊΟΤ ΔΚΔΜ (ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΠ ΑΡΗΘΜ.:1/2017) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΠ ΑΡΗΘΜ :01/2017 ΔΗΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΡΑΣΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ 25 Ηαλ 17 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΟΤ ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ-ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΊΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΖΚΝΠ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝ ΓΗΔ/ΛΠΖ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ & Ρ.. Ζμεπομηνία :11/05/2016 Απ. Ξπωη. :14.069 Γ Η Α Θ Ζ Ο Μ Ζ Λ 1927 Πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ΔΣΟΙΜΟΤ ΑΦΑΛΣΟΜΔΙΓΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ. Γηαθήξπμε Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ. «Δθπόλεζε Πηξαηεγηθνύ & Δπηρεηξεζηαθνύ Πρεδίνπ ΔΙΡΑ 2013-2017»

ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ. Γηαθήξπμε Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ. «Δθπόλεζε Πηξαηεγηθνύ & Δπηρεηξεζηαθνύ Πρεδίνπ ΔΙΡΑ 2013-2017» ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ Γηαθήξπμε Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ «Δθπόλεζε Πηξαηεγηθνύ & Δπηρεηξεζηαθνύ Πρεδίνπ ΔΙΡΑ 2013-2017» ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2012 ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΑ Α.Δ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΝΚΔΛΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα