«Ἃγιοι Κολλυβάδες» Ανοικτή πιστολή πρό τόν Ν.Η. Μητροπολίτην Πειραι κ. Σεραφείµ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ἃγιοι Κολλυβάδες» Ανοικτή πιστολή πρό τόν Ν.Η. Μητροπολίτην Πειραι κ. Σεραφείµ"

Transcript

1 «Ἃγιοι Κολλυβάδες» πό π. Νικολάου ηµαρ Dr.Jur. Βαρδακουλ 47, πάρ. 3, Ναύπακτο τηλ.: Καλοκαίρι 2009 Website/ στοσελίδα στό διαδίκτυο: Ανοικτή πιστολή πρό τόν Ν.Η. Μητροπολίτην Πειραι κ. Σεραφείµ Σεβασµιώτατε, Ε τά προσφάτου πιθέσει σα κατά τ ν ρθοδόξων του πατρίου ορτολογίου ( Ο.π..), παρελείψατε νά µιλήσητε διά τήν ο σίαν το λου ζητήµατο, πού ε ναι σύγχρονο α ρεσι, (διάβαζε πανθρησκεία), το Ο κουµενισµο. µιλήσατε πληθωρικ διά δευτερεύοντα ζητήµατα, καί κυρίω διά τά λάθη τ ν Ο.π.., λλά πεσιωπήσατε τό κυριώτερον: λόγο πάρξεω τ ν Ο.π.. ε ναι λόγοι καί ργοι κηρυσσοµένη α ρεσι το Ο κουµενισµο, µέ τήν ποίαν σε συνεργάζεσθε! ν λλαι λέξεσιν, «φήσατε τά µ λα καί πιάσατε τά φύλλα»! πό προηγούµενα µολογιακά σα κείµενα κατά το Παπισµο χάρηµεν καί νεµένοµεν νά προχωρήσητε καί ε τόν δηµόσιον λεγχον το πατριάρχου, καθώ καί ε τήν διακοπήν το µνηµοσύνου τ ν καινοτόµων ρχιερέων. ιότι, πω καί σε διο γράφετε, (βλ. «ρθόδοξο Τύπο», , σελ. 5), " διακοπή το µνηµοσύνου τ ν α ρετικά φρονούντων ρχιερέων πετέλει ο σι δε γνώρισµα τ στάσεω πού τήρησαν ο γιοι Πατέρε ε ναλόγου περιστάσει ". ντί α το, µω, σε στράφητε κατά τ ν Ο.π.., ο πο οι πολεµο ν τήν α ρεσιν κατά τά πρότυπα τ ν γίων Πατέρων! µοιάζετε µέ λληνα στρατηγόν κατά τού χρόνου τ λληνικ παναστάσεω, πο ο, ν διο συνειργάζετο µέ τού Τούρκου, ν τούτοι λεγχε τού Μακρυγιάννην καί Κολοκοτρώνην, διότι µέ τά ριδά των βλαπτον τήν πανάστασιν! έν ντιλαµβάνεσθε, Σεβασµιώτατε, τι προσφέρετε κακήν, κακίστην πηρεσίαν, ε τήν ρθοδοξίαν µέ τήν στάσιν σα α τήν; ίδετε τήν ντύπωσιν τι ε σθε εράρχη πού µάχεται πέρ τ ρθοδόξου Πίστεω, λλ ε τήν πραγµατικότητα στηρίζετε τήν α ρεσιν, φόσον δέν τηρε τε πατερικήν στάσιν ναντι τ ν Ο κουµενιστ ν ρχιερέων, ο πο οι δίδουν «κοινήν µαρτυρίαν πίστεω» (1995) µέ τόν «πάπαν», τελο ν κοινά συλλείτουργα µετ α το ( πω π.χ. κε νο τ ), καί µέ τό κείµενον τ Ραβέννη (2007) τοιµάζονται νά το ναγνωρίσουν καί τό «πρωτε ον»! ιατί «καταπίνετε» λ α τά τά κακουργήµατα ε βάρο τ ρθοδοξία, πού χι µόνον Τήν ταπεινώνουν, λλά καί Τήν συκοφαντο ν, φόσον διαφηµίζονται ε τού δαε δ θεν ργα «χριστιανικ γάπη», ν στρέφετε τά βέλη σα ναντίον τ ν Ο.π.., πειδή α τοί κάνουν

2 λάθη ε τόν γ να των πέρ τ ρθοδοξία ; χι µόνον «καταπίνετε» τά νω κακουργήµατα, λλά καί τ ποκρύπτετε πό τόν πιστόν λαόν! Γράφετε: "Τυχόν προσωπικαί [sic] γν µαι σταθ ν περί τήν δογµατικήν λήθειαν Κληρικ ν λα κ ν µελ ν α τ [τ Ν.Η. κκλησία ] ο ουδήτινο βαθµο, ο δόλω ποχρεο ν τό σ µα τ κκλησία µολύνουν α τό. ν ο α δέ περιπτώσει νιοι ξ α τ ν τολµήσουν γυµν τ κεφαλ νά κηρύξουν α ρετικά φληναφήµατα προσβάλλοντα τήν κκλησιολογίαν, τό δόγµα, τό πολίτευµα καί τό θο τ κκλησία, προφαν θά διακόπτεται τό µνηµόσυνον α τ ν καί θά ποβάλωνται σεσηπότα µέλη κ το πληρώµατο τ κκλησία " («Ο.Τ.», , σελ. 5). υστυχ, Σεβασµιώτατε, τό χουν δη τολµήσει, καί µάλιστα πολλάκι, ν σε παραµένετε παντελ πραγο! Σταµατήσατε, πιτέλου τήν ποκρισίαν τι δ θεν δέν συµβαίνει τίποτε τό σοβαρόν καί τι ο Ο.π.. σκιαµαχο ν, γωνιζόµενοι δ θεν διά δεκατρε µέρα! Α τά πού γράψατε σ κθέτουν. ναλάβατε, λοιπόν, τήν πανοπλίαν το Πνεύµατο καί ποκαλύψατε γενναίω ε τόν πιστόν λαόν τι χουν γίνει καί ξακολουθο ν νά γίνωνται µεγάλα τολµήµατα, πού ποσκοπο ν ε τήν κατάργησιν τ ρθοδοξία! Γίνονται δέ βάσει σχεδίου, πού ε ναι γκύκλιο το Ο κουµενισµο το Γράφετε: "Τό πόσον βάσιµο ε ναι σχυρισµό τι δ θεν διόρθωσι το µερολογίου προσέβαλε τήν κκλησιολογία καί τό δόγµα τ ρθοδόξου κκλησία ποδεικνύεται τόσο πό στρονοµικά, πιστηµονικά δεδοµένα σο καί πό τόν α ώνιο λόγο τ Γραφ, πού µιλάει γιά τό χρόνο ντελ νθρώπινο συµβατικό µέγεθο ναλασσόµενο, «χίλια τη νώπιον Κυρίου, µέρα χθέ» («Ο.Τ.», , σ. 4). Καί ε α τό τό σηµε ον, Σεβασµιώτατε, «φήσατε τά µ λα καί πιάσατε τά φύλλα»! Ο Ο κουµενισταί πού ε σήγαγον τό ν.. λέγουν ε θαρσ ε τήν γκύκλιον το 1920, λλά καί ε τά βιβλία τ ν, τι τό ν. ε ναι «τό πρ τον σπουδα ον β µα πρό πίτευξιν τ µελετωµένη καί πό τ ν πραγµάτων πιτακτικ πιβαλλοµένη Κοινωνία τ ν κκλησι ν». Ο ταπεινοί καί πί τό πλε στον γράµµατοι Ο.π. ντελήφθησαν τήν συνωµοσίαν, ν καί δέν γνώριζον τότε τήν παρξιν τ γκυκλίου το 1920, ποία γινε γνωστή ργότερον πό τά βιβλία το Ι. Καρµίρη, καί φώναζον τό 1924: «φραγγέψαµε»! ν, σε, πού χετε θεολογικήν µόρφωσιν καί πού ν τει 2009 γνωρίζετε πληθώραν γεγονότων, πού παληθεύουν τό «φραγγέψαµε», γράφετε τι ε σαγωγή το ν.. γινε «ο τω στε νά συµπίπτη αρινή σηµερία το µερολογίου µέ τήν αρινήν σηµερίαν τ κτίσεω»! («Ο.Τ.», , σ. 5). ιατί, Σεβασµιώτατε, δέν λέγετε τήν λήθειαν; Τό πρ τον πρακτικόν τόλµηµα, τοι λλαγή το ορτολογίου, ναφέρεται σαφ ε τήν γκύκλιον το Ο κ. Πατριαρχείου το 1920 τό «πρ τον β µα» διά τήν ξάπλωσιν το Ο κουµενισµο. πειδή δέ χλευάζετε τήν στάσιν τ ν Ο.π.. ναντι α τ τ καινοτοµία (βλ. «Ο.Τ.», , σελ. 4), πιτρέψατέ µοι νά παρατηρήσω τι τό νέον ορτολόγιον (ν.ε.) ε ναι α ρεσι, χι µόνον πειδή θέτησεν τά ποφάσει τρι ν Πανορθοδόξων Συνόδων το 16ου α νο, πειδή βλαψε σοβαρ τό δόγµα τ νότητο τ ν ρθοδόξων, λλά κυρίω πειδή στοχεύει ε τήν νωσιν τ ν ρθοδόξων µέ λου του α ρετικού, καταργ ντα τσι µµέσω τά δόγµατα τ ρθοδοξία! Το το δέν δύνασθε νά τό ρνηθ τε, διότι, προείποµεν, ναφέρεται ρητ ε τήν γκύκλιον το Μετά δέ τήν ε σαγωγήν το ν.. ε τήν ρθόδοξον κκλησίαν, ο νέο- ορτολογίται ρχιερε προέβησαν πανειληµµένω ε σκληρού διωγµού 2

3 κατά τ ν Ο.π.., γνωστή συµπεριφορά α ρετικ ν πρό ρθοδόξου. Κατόπιν τούτων, νοµίζω τι σ κθέτουν σοβαρ καί α τά πο γράψατε διά νά δικαιολογήσητε τήν ε σαγωγήν το ν.. Τό δεύτερον πρακτικόν τόλµηµα καταργήσεω τ ρθοδοξία το ε σδοχή τ ν ρθοδόξων ε τό λεγόµενον «Παγκόσµιον Συµβούλιον τ ν κκλησι ν». Τό τρίτον το πίσηµο ρσι τ κοινωνησία µετά το Παπισµο ( ). κολούθησαν καί λλα πολλά καί σοβαρά τολµήµατα, πω πίσηµοι συµφωνίαι νώσεω µετά τ ν Μονοφυσιτ ν (1990) καί τ ν Παπικ ν (1993), α πο αι φαρµόζονται ε τήν πρ ξιν, συµπροσευχαί καί συλλείτουργα µετ α τ ν, κοιναί µφανίσει, ( πω π.χ. κείνη τ ν Χριστοδούλου καί «πάπα» ε τήν Πνύκαν τό 2001), κοινά κείµενα, κοινή µαρτυρία πίστεω «ρθοδόξων» εραρχ ν µετά το «πάπα» κ.λπ. λήθεια, Σεβασµιώτατε, δέν σ λέγχει συνείδησί σα πού, ντί νά λέγξητε τήν ποστασίαν τ ν συλλειτουργ ν σα πό τήν ρθοδοξίαν καί κατόπιν ν ποτειχισθ τε πό α τού, κατά τά πατερικά πρότυπα, λέγχετε τού Ο.π.., ο πο οι τηρο ν πατερικήν στάσιν; Συνταχθ τε µετ α τ ν καί συµβάλλατε ε τήν διόρθωσιν τ ν λαθ ν τ ν. Τολµήσατε, Σεβασµιώτατε, ν θέλητε νά ε σθε ληθινό µολογητή τ ρθοδόξου Πίστεω, καί τότε θά γίνη µεγάλη χαρά ε τόν Ο ρανόν καί τήν γ ν! άν πάλιν δέν διαθέτητε τήν τόλµην νά πράξητε τό καθ κον σα ρθοδόξο Ποιµήν, τότε σταµατήσατε το λάχιστον νά διαστρεβλώνητε τήν λήθειαν διά τού Ο.π.. Μέ τιµή ηµήτριο Χατζηνικολάου ν. Καθηγητή το Πάν/µίου ωαννίνων Στήν συνέχεια δηµοσιεύουµε δευτέραν πιστολήν- πάντησιν το δελφο ηµητρίου Χατζηνικολάου, ναπληρωτο Καθηγητο το Πανεπιστηµίου ωαννίνων πρό τόν Ν.Η. µητροπολίτην Πειραι κ. Σεραφείµ. Πειραιώ κ. Σεραφείµ δέν κατόρθωσε νά πείσει µέ πατερικά πιχειρήµατα τι ρθ κολουθε τού Ο κουµενιστέ καί τι δέν ε ρίσκεται ε τό σχίσµα καί ε τήν α ρεσιν, φο δέν πήντησεν ε τά καίρια ρωτήµατα καί ε τά καθαρά ρθοδόξου θέσει το κ. Καθηγητο Σεβασµιώτατε, Κατ ρχά, σ τιµ τό γεγονό τι ε χατε τήν ε αισθησίαν ν παντήσητε µέ τήν πιστολήν σα ε τόν «ρθόδοξον Τύπον» τ ε προηγηθε σαν πιστολήν µου ε τήν α τήν φηµερίδα (βλ. «Ο.Τ.» τ ). έν πηντήσατε ε τό κύριον σηµε ον τ πιστολ µου, µω, τι δηλαδή τό νέον ορτολόγιον (ν. ), τό πο ον ε ναι ρρήκτω συνδεδεµένον µέ τόν Ο κουµενισµόν, ε ναι α ρεσι, (διά τού τρε λόγου πού νέφερα ε τήν πιστολήν µου), καί ρα φείλετε ν ποτειχισθ τε πό λου σοι τό κολουθο ν. Γράφετε τό α τονόητον, τι κκλησία ε ναι µία καί ο δεί δύναται νά δρύη τέρα «κκλησία». Συµφων πολύτω! Τό ρώτηµα πού ο σιαστικ σ θεσα το: Π ε ναι δυνατόν νά θεωρ τε τι σε, πού χετε ποδεχθε καινοτοµία µέ καταστροφικά συνεπεία διά τήν νότητα τ ν ρθοδόξων καί πού γενικ συµπλέετε µέ τήν παναίρεσιν το Ο κουµενισµο, ε ρίσκεσθε ντό τ κκλησία, ν ο ρθόδοξοι το πατρίου ορτολογίου ( Ο.π..), ο πο οι µµένουν ε τά ερά παραδόσει τ ρθοδοξία καί χουν διαχωρίσει τά ε θύνα των πό λου σ, πού κοινωνε τε µέσω µµέσω µέ τήν α ρεσιν, ε ρίσκονται κτό τ κκλησία ; έν γνωρίζετε τό ποστολικόν: «τί δέ συµφώνησι Χριστ πρό Βελίαλ;» έν γνωρίζετε τόν 15ον Κανόνα τ Πρωτοδευτέρα Συνόδου; έν γνωρίζετε τήν διδασκαλίαν τ ν γίων Πατέρων Μαξίµου το µολογητο, Γρηγορίου το Παλαµ κ.., τι «ο τ το Χριστο κκλησία τ ληθεία ε σίν 3

4 καί ο µή τ ληθεία ντε ο δέ τ το Χριστο κκλησία ε σίν»; έν γνωρίζετε τό το γίου Μάρκου το Ε γενικο, πού συνοψίζει ριστα τήν ρθόδοξον διδασκαλίαν πί το θέµατο : «παντε ο τ κκλησία διδάσκαλοι, π σαι α Σύνοδοι καί π σαι α θε αι Γραφαί φεύγειν τού τερόφρονα παραινο σι καί τ α τῶν κοινωνία δι στασθαι»; Τέλο, δέν γνωρίζετε τήν πρ ξιν τ κκλησία ε ναλόγου περιστάσει το παρελθόντο ; λ α τά, Σεβασµιώτατε, σηµαίνουν τι τό ν.. ποτελε νέο- δρυθε σαν «κκλησίαν», ν ο Ο.π.., (πού δέν κοινωνο ν µέ Ο κουµενιστά ), συνεχίζουν νά ε ρίσκωνται ε τήν κκλησίαν πού δρυσεν Χριστό καί ο πόστολοί Του. πιστολή σα δέν πέδειξεν τι κριτική τήν ποίαν σκησα πρό σ το βάσιµο. Καί δέν το δυνατόν ν ποδείξη τοιο τόν τι, διότι κριτική µου νεφέρετο ε ληθ περιστατικά, ( πω π.χ. πίσηµο ρσι τ κοινωνησία µέ τού παπιστά τήν ), τά πο α φορο ν λόκληρον τήν «κκλησίαν» το ν.. (καί χι νίου µόνον εράρχα, πω γράφετε) καί ποδεικνύουν πέραν πάση µφιβολία τι τό ν.. ε ναι α ρεσι. ιότι λοποιε τήν α ρετικήν γκύκλιον το Ο κ. Πατριαρχείου το 1920, ποία νατρέπει τήν ρθόδοξον διδασκαλίαν καί Παράδοσιν καί καταστρέφει τήν µόνοιαν καί τήν γάπην µεταξύ τ ν ρθοδόξων. θέσατε τό «κοινόν ποτήριον» προ πόθεσιν διά τήν ποτείχισίν σα πό τήν α ρεσιν. λλά το το, κτό πό τό γεγονό τι ε τίνα τόπου δη φαρµόζεται, ποτελε καί α θαίρετον πιλογήν. ιατί, ραγε, πίσηµο, συστηµατική καί προκάλυπτο κήρυξι τ α ρέσεω το Ο κουµενισµο ε παγκόσµιον πίπεδον, λόγοι καί ργοι, δέν ποτελε σοβαρόν λόγον ποτειχίσεω καί ρα σοι ποτειχίζονται πό τού κήρυκα τ α ρέσεω ε ρίσκονται δ θεν... κτό κκλησία, ε τήν «πλάνην το κρίτου ζηλωτισµο», καί ε ναι δ θεν ξ σου νοχοι µέ τού Ο κουµενιστά ; Σεβασµιώτατε, α νω θέσει σα ε ναι ρθοδόξω στήρικτοι καί κ τούτου ποτελο ν «νέον ε αγγέλιον»! Μέ τιµή ηµήτριο Χατζηνικολάου ν. Καθηγητή το Πάν/µίου ωαννίνων Κον Γεώργιον Ζερβόν ιευθυντήν φηµερίδο «Ορθόδοξο Τύπο» Κάνιγγο Αθήνα ξιότιµε Κε ιευθυντά, Πάτρα 23 ουνίου 2009 ναφερόµενο στ φύλλο τ φηµερίδο σα τ , διαπίστωσα τι, γι κόµα µι φορά, λυπήσατε τ ν πισθεν τ µβληµατικ ε κόνο τ φηµερίδο σα, γιο Μάρκο τ ν Ε γενικό, δηµοσιεύοντα δίκην κεντρικο θέµατο α ξηµένη βαρύτητο, τ µονοµερε δηλώσει το Μητροπολίτου Πειραι τ ν Νεοηµερολογιτ ν, ναντίον τ ν ρθοδόξων, δι το ποίου µάλιστα Πειραι πιφυλάσσει τ ν ρον «παλαιοηµερολογίται». Σεβασµιώτατο θ πρεπε ν ποφεύγει τ ν ρο α τό, διότι α τόχρηµα δηµιουργε ται στο ναγν στε κα κροατ του τ ρώτηµα: Γι ν πάρχουν παλαιοηµερολογίται, θ πρέπει ν πάρχουν κα ο ξ ντιθέτου, νεοηµερολογίται. Ε τ ν µάδα α τή, νήκει κα πιστολογράφο Μητροπολίτη. Ε ναι κα α τ να σηµε ο κκινήσεω τ προβληµατικ, περ το πο ο ε ναι συνεχιστ τ ν παραδόσεων τ Μι γία κκλησία! Τ πρόβληµα µω µ τ ν σέβ. Πειραι, δ ν ε ναι τόσο πρόβληµα ρολογία, λλ πρόβληµα συσκοτίσεω τ ληθεία. γωνι Σεβασµιώτατο ν ποδείξη, τι µολογητα γιοι, περιλαµβανοµένων κα κείνων ο πο οι γωνίσθηκαν κατ τ ν 4

5 Λατινοφρόνων, ρθ µέν διέκοψαν τ µνηµόσυνο τ ν α ρετικ ν, λλά ρθοδοξία των διεσώθη π τ γεγονό, τι δ ν συνέστησαν δίαν Σύνοδον! ναγνωρίζω τ δικολαβικ τάλαντο το Σεβασµιωτάτου, λλ προσπάθειά του ν ναδείξη τ δένδρο ποκρύπτων τ δάσο, ε ναι µφανεστάτη, κα κυρώνει τ πιχείρηµά του. ν ε ναι δυνατ ν ν ποσιωπ ται νεργ ντίσταση τ ν γίων στ ν α ρεση, ποία ποσαφηνίζεται µ τ ν διακοπ το µνηµοσύνου τ ν α ρετικ ν πρ συνοδικ διαγνώµη, κα ν ποβαθµίζεται τ θέµα σ διοικητικ φύσεω πρόβληµα, πω α τ τ ργανώσεω διοικητικ δοµ, ποία κφράζεται µ τ σχ µα τ Συνόδου. Σύνοδο πισκόπων νθρώπων κτό τη ληθεία παύει ν ε ναι Σύνοδο κκλησία το Χριστο, χει τ ν σύµφωνη γνώµη τ ν χωροφυλάκων, τουτέστι τ ν κοσµικ ν ρχόντων! Τώρα, γι τ ν ναγνώριση τ ν ντιχαλκηδονίων κα τ ν παπικ ν...«ταµειούχων τ χάριτο», τ πο ο προσπαθε ν ποσείσει π τ ν (πολυπληθ, στω...) µάδα του κ. Σεραφείµ, ρωτήση µελετήση τ γκυκλίου, δηλώσει, νακοινώσει κα πεπραγµένα τ ν κοινωνικ ν του πισκόπων ντιοχεία κα Κωνσταντινουπόλεω! "Ο.Τ." γέµει ναφορ ν καί περιγραφ ν α το το ε δου. ποκρύπτει πιµελ κ. Σεραφε µ, τι κοινωνία µ το ο κουµενιστά τ ν κάνει να σ µα µ α τού, σα κείµενα κα «µολογίε» κα ν πογράφει. Τ «σφαιρα πυρ» χαρακτηρίζουν το φοβουµένου ν ναλάβουν ε θύνε µ συνέπειε γι τ ν καλοπέρασή του, το - πω λα λέει π τ χυδαιότερον- «τζάµπα µάγκε». Στ ν συνέχεια, πτόητο Σεβασµιώτατο, γι ν ντυπωσιάση, παραπέµπει σ σειρ «τάκτων», ο πο οι, ( το θαύµατο ), λοι ε ναι... παλαιοηµερολογίται... Κα καλά, δ ν σκέφτεται νθρωπο το δικού του, ( ννο το κοινωνικού του...), κληρικού, πο ε ναι στ ν κορυδαλλ κα στ λοιπ ε αγ δρύµατα, κρατούµενοι δι σα κατηγορε λλου ; Στ σπίτι το κρεµασµένου µιλ νε γι σχοιν Σεβασµιώτατε; κτ ε σαγωγικ ν γι τ ν Σεβασµιώτατο, πρώην ττικ, (κα χρειάστηκε πολ ζόρι γι ν γίνει πρώην...), σ δια κελλι βρίσκεται µ το κατ α τ ν ντ ε σαγωγικ ν... ν βρ κε νθρωπο, κανένα καλύτερο πιχείρηµα; Τώρα γι τ περ ποστολικ διαδοχ κα κανονικότητο καλ θ κανε Σεβασµιώτατο ν τ χειρίζεται προσεκτικώτερα. Πρ τα-πρ τα, διότι ποστολικ διαδοχ, σηµαίνει κα τήρηση παρέγκλιτον τ παξ παραδοθείση Πίστεω κα δεύτερον, διότι κανονικότητα, δέν ταυτίζεται µ τ ν γκυρότητα, πω τεχνηέντω θέλει ν φήση κ. Σεραφείµ, ν ννοηθ. µακαριστ µβρόσιο λευθερουπόλεω, λεγε: «ν µιλήσωµεν περ κανονικότητο, ο δε θ ε ρεθ κανονικό...». Τ γνωρίζει κάλλιον µο α τ Σεβασµιώτατο κα πορ π γράφει α τ πο γράφει. Τ πιστέγασµα µω τ ν πιχειρηµάτων του, ε ναι δικαίωσι κ το γίου Φωτό! Τ θαύµατα Σεβασµιώτατε, µ λλον ρµηνεία του, δ ν σ χουν παραχωρηθε δίκην copyright Μήπω δ ν γνωρίζετε τι θαύµατα γένοντο κα σ µουσουλουµάνου ; Μήπω κα γένοντο γι ν το στερεώσουν στ ν πλάνη το Μωάµεθ; Λυπηθε τε τ ν αυτόν σα, ναγνωρίστε τουλάχιστον τι πευθύνεσθε σ λογικ πρόβατα κα µ προκαλε τε τ ν νοηµοσύνη µα. ταν µοσχοποίησαν ο στραηλίτε στήν ρηµο, µήπω φιλανθρωπία το Θεο τού στέρησε τό µάννα; ναγνωρίζω τ δικαίωµα ν περασπισθ τε τ ν «µάδα» σα, λλ προσπαθε στε ν βρ τε κάποια πιχειρήµατα, τ πο α ν πείθουν κα το πιµένοντα στ ν διαθέτουν κριτικ σκέψη. κκληση πρό µετάνοιαν το Σεβασµιωτάτου, µ λλον πρό λάθο ποδέκτα πευθύνεται... ρίψη πρ τον βλέµµα ε τήν δίαν α το σύνοδον... Πέτρο Γ. Κουτσο κο Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πατρ ν 5

6 Πρό τού σεβαστού κληρικού τ Συντακτικ πιτροπ το κειµένου ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ κατά το Ο κουµενισµο : Γέροντα ωσήφ, γίου ρου, π. Γ. Μεταλληνό, π. Θ. Ζήση, π. Μάρκον Μανώλη καί π. Σαράντη Σαράντο. Το µότιµου Καθηγητο τ Θεολογικ Σχολ κ. ωάννου ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ λαβα καί νέγνωσα µέ διαίτερη προσοχή, τόσο τό κείµενο τ παρακλήσεώ σα νά συµµετάσχω στήν ντιοικου- µενιστική σα προσπάθεια, σο καί κε νο τ διακηρύξεώ σα. Στό κείµενο τ παρακλήσεώ σα, πευθύνεσθε προσωπικ καί νοµαστικ στόν ποφαινόµενο, καί σηµειώνετε: «Σ παρακαλο µε θερµά, φ σον συµφωνε τε µέ τό περιεχόµενο τ µολογία, νά προσυπογράψετε τό κείµενο, προκειµένου νά χαροποιήσουµε τσι καί νά καθησυχάσουµε τού πιστού, πο γωνιο ν γιά τά τεκταινόµενα καί ναµένουν λόγου ληθεία». Σκοπό, λοιπόν, τ ντιοικουµενιστικ σα προσπάθεια ε ναι καθησύχασι τ ν πιστ ν γιά τήν συνεχ σχυροποίηση τ ο κουµενιστικ λαίλαπα στόν χ ρο τ ρθοδόξου κκλησία, καί καθησύχασί του τι, σε γγυάσθε τήν προστασία τ κκλησία πό τί καταστροφικέ, γι α τήν, συνέπειε τ ο κουµενιστικ δραστηριότητο τ ν ρθοδόξων ταγ ν τη. υστυχ, σ δηλώνω τι, δέν µπορ νά προσυπογράψω τό κείµενο, τό πο ο σε χαρακτηρίζετε «µολογία Πίστεω», πειδή µολογία α τή δέν γίνεται µέ τού ρου καί τί παιτήσει το Ταµείου τ ν ερ ν Κανόνων τ κκλησία, λλά καί τ γιοπνευµατικ πατερικ παραδόσεω το µαρτυρίου α µατο καί ψυχ, µέ τό πο ο, καί µόνον, ο θε οι Πατέρε, δο λοι γνησιώτατοι Χριστο, «λην συλλεξάµενοι ποιµαντικήν πιστήµην καί θυµόν ερόν κινήσαντε, τού βαρε ξεδίωξαν καί λοιµώδει λύκου τ ν α ρέσεων, κσφενδονήσαντε α τού, µέ τήν σφενδόνα το πνεύµατο, ξω το τ κκλησία πληρώµατο», κατά τόν µνογράφον τ κκλησία! Ο βαρε λύκοι, λοιπόν, τ ν α ρέσεων, καί, µάλιστα, τ λοιµώδου νόσου τ ο κουµενιστικ παναιρέσεω, δέν ξορκίζονται µέ ναν χαρτοπόλεµο ντιαιρετικ ν κειµένων - νιαρό καί νίερο-, πο ο χαρτοπόλεµο, κάθε φορά, πληροφορε τό ποίµνιο, πλ, τί ε ναι α ρεσι καί ποιά καταστροφικά ποτελέσµατα προκαλε στήν ζωή τ κκλησία! Μέχρι σήµερα, χει κυκλοφορήσει µεγάλο ριθµό τέτοιων κειµένων, πό τήν γουµενική διοίκηση το γίου ρου, πό τήν δική σα µάδα κληρικ ν καί µοναχ ν, λλά καί πό λλε ντιοικουµενιστικέ προσπάθειε. χει χυθε πολύ µελάνι καί χει ξοδευθε πολύ χαρτί, γιά τά δια θέµατα, τό διο µοτίβο, τό δ θεν «µαχητικό», χωρί κανένα ο σιαστικό ποτέλεσµα ε βάρο τ ν κκλησιαστικ ν Ο κουµενιστ ν. Ο κουµενισµό προχωρε στόν χ ρο τ κκλησία καί συνεχ σχυροποιε ται, πειδή κριβ δέν θίγονται ο ρθόδοξοι ο κουµενιστέ, φο δέν ποκαλύπτονται τά νόµατά του. Γι α τό καί δέν νησυχο ν καί ε ναι σίγουροι τι θά κερδίσουν τού στόχου του, χάρη στή δική σα νηµποριά νά γωνισθε τε θεοφιλ µέ τό πνε µα τ θυσιαστικ σταυρώσιµη µαρτυρία. Στήν πρό µέ πρόσκλησή σα, γράφετε: «πέρ τ ρθοδοξία γωνίσθηκαν καί µολόγησαν, πολλά παθόντε, γιοι Μάρτυρε, εράρχαι, σιοι καί µολογηταί». σε, τί πάθατε, µέχρι σήµερα; 6

7 ντιοικουµενιστική σα προσπάθεια περιορίζεται στά ρια τ σφαλεία σα, στε νά µείνετε νέγγιχτοι πό συνέπειε δυσάρεστε γιά σ. Παράδειγµα: στήν σ. 17 το κειµένου σα, γράφετε: «Α τήν τήν παναίρεση (το Ο κου- µενισµο ) χουν ποδεχθε κ τ ν ρθοδόξων πολλοί πατριάρχε, ρχιεπίσκοποι, πίσκοποι, κληρικοί, µοναχοί καί λα κοί». Ποιοί ε ναι α τοί; έν τού κατονοµάζετε, πω φείλατε νά τό κάνετε. Σύµφωνα, µάλιστα, µέ ε ληµµένη πόφαση τ συνάξεω τ ν κληρικ ν καί µοναχ ν. Σ πενθυµίζω τά γεγονότα: Μετά πό κάποιο χρόνο πό τό νοσιούργηµα τ παπικ ε σβολλ στό Φανάρι, µέ τί ε λογίε καί τήν σύµπραξη το Πατριάρχου, συν λθε µάδα, παρόντο το ποφαινοµένου, στό Πήλιο, στό Μετόχι τ γιορείτικη Μον τ Λαύρα, γιά νά µελετήσει τού νέου στόχου τη. Στήν λη σύναξη, κυριάρχησε µοφώνω πρόταση νά συνταχθε να κείµενο, στό πο ο, πιτέλου, νά ποκαλύπτονται λα τά νόµατα τ ν Ο κουµενιστ ν ρθοδόξων. Στήν σύναξη α τή, πιτρέψατε καί σέ πολλού λα κού νά παραστο ν, νδρε καί γυνα κε, ο πο οι νθουσιάσθηκαν µέ τήν πρόταση α τή καί τήν πικρότησαν, λοι ο παρόντε. πήλθαµε πό τόν χ ρο τ συνάξεω κείνη, τελο ντε ν ναµον λήψεω το κειµένου α το, προκειµένου νά τό πογράψουµε, γιά νά κυκλοφορήσει τό συντοµώτερον. µω, καιρό περνο σε, καί καµµία κίνηση δέν φαίνετο πουθενά, γιά τήν συνέχεια τ ζω τ µάδο κληρικ ν καί µοναχ ν. Ο τε κάποιο κείµενο ε χε ποσταλε. τσι, δραστηριότητα τ µάδο περι λθε στήν βεβαιότητα καί στήν κινησίαν γιά µακρό χρονικό διάστηµα. Τό µάκρο α τ τ κινησία καί τ σιωπ, καί δη, µαταίωση τ κυκλοφορία το ναµενοµένου κειµένου µέ τά νόµατα τ ν ο κουµενιστ ν ταγ ν τ κκλησία, δειχνε πειστικ τι, δη ληγε πλέον δραστηριότητα τ µάδο! Τί µπορε νά συνέβη; πορία α τή λύθηκε στόν ποφαινόµενο, ταν, τόν Σεπτέµβριο το περασµένου του ( ), δηµοσιεύθηκε, στόν ΟΡΘΟ ΟΞΟ ΤΥΠΟ, πρωτοσέλιδο ρθρο νό ξ µ ν, µέ θέµα «ρθόδοξοι ντιστάσει». Στήν πρώτη παράγραφο το ρθρου α το µέ τίτλο «1. ποδυναµώθηκαν ο γωνιστέ», γράφει: «πάρχει διάχυτη α σθηση τι ο ρθόδοξε ντιστάσει στήν συνεχιζόµενη λαίλαπα το συγκριτιστικο Ο κουµενισµο χουν µειωθε λάχιστε φωνέ κούγονται πλέον. υναµικά καί συγκροτηµένα σύνολα, ποτελούµενα πό παραδοσιακού κλη-ρικού καί µοναχού, τά πο α γωνίσθηκαν µέ σθένο, παρρησία καί µολογιακή διάθεση, καί τά πο α µέ πογραφέ κειµένων, διοργάνωση συνεδρίων, µιλίε καί λλε κδηλώσει, προσπάθησαν νά κρατήσουν γρυπνη τήν ρθόδοξη α τοσυνειδησία, δέν µφανίζονται στό προσκήνιο µοιάζει σάν νά χουν ποδυναµωθε σωτερικά, σάν νά χουν παραιτηθε πό τόν γώνα». ταν φανερό γιά τί µιλο σε τό ρθρο: γιά τήν «κηδεία» τ µάδο. ποδίδοντα τήν ε θύνη γιά τήν σιωπή, στά µέλη τη. πρεπε µάδα νά διαλυθε, γιά νά συχάσουν ο ο κουµενιστέ κκλησιαστικοί ταγοί! ν ξαναζωντάνευσε δραστηριότητα τ µάδο κληρικ ν καί µοναχ ν, µέ νέο χαρτοπόλεµο, α τό φείλεται σέ λόγου τού ποίου πρέπει, πρό τό παρόν, νά ποσιωπήσω! 7

8 Α τό, πάντω, τό πνε µα, πού πικρατε στό σύνολο τ ν πευθύνων τη µάδο α τ, ποκαλύπτεται στήν νουσιότητα τ ντιοικουµενιστικ προσπάθεια. Στήν κενότητα τ µαρτυρία τη καί στό τελεσφόρητο, γενικά, το γ νο τη. Χαρτοπόλεµο καί τίποτε λλο! Γιά τό θεαθ ναι µόνον! Τό γεγονό πιβεβαιώνεται καί πό τήν σ. 17 τ διακηρύξεω. Γράφετε, σεβαστοί πατέρε, τι "ο ο κουµενιστέ πατριάρχε καί λοιποί, α τήν τήν παναίρεση το ο κουµενισµο : «τήν διδάσκουν γυµνή τή κεφαλή, τήν φαρµόζουν καί τήν πιβάλλουν στήν πράξη κοινωνο ντε παντοιοτρόπω µέ τού α ρετικού, µέ συµπροσευχέ, νταλλαγέ πισκέψεων καί ποιµαντικέ συνεργασίε!" έ τό κείµενο α τό, περιγράφετε κατά λέξη τόν ΙΕ κανόνα τ πρωτοδευτέρα, πο ο σ δίνει τό δικαίωµα νά διακόψετε τό µνηµόσυνο τ ν πατριαρχ ν, ρχιπισκόπων καί πισκόπων. έν τό κάνετε µω, καί δέν θά τό κάνετε ποτέ! ν τούτοι, µέ τήν στάση σ α τή, παραλογίζεσθε. ιότι ποφαίνεσθε τι, ο ο κουµενιστέ «θέτουν αυτού κτό τη κκλησία», φ σον παραβαίνουν κανόνε τ κκλησία. λλά, ραγε, ε ναι ντό τη κκλησία ο ερε κε νοι, ο πο οι καταγγέλλουν νωνύµω, πλ µέ χαρτοπόλεµο - νιαρό καί νίερο-, πατριάρχε, ρχιεπισκόπου καί πισκόπου ; πιπλέον, τού ναγνωρίζουν, τού κάνουν, κάποτε, καί δ ρα, καί δηµοσίω τού χαρακτηρίζουν ρθοδόξου θεολόγου ; Θά σαν µέσα στήν κκλησία, φ σον θά διέκοπταν τό µνηµόσυνο τ ν ο κουµενιστ ν προ σταµένων του καί, τότε, σύµφωνα µέ τόν κανόνα α τόν, θά σαν «ρθόδοξοι µετά τιµ τ πρεπούση», πειδή: «ο χί σχίσµα προξένησαν ε τήν κκλησίαν µέ τόν χωρισµόν α τόν, λλά µ λλον λευθέρωσαν τήν κκλησίαν πό τό σχίσµα καί τήν α ρεσιν τ ν ψευδοεπισκόπων α τ ν» (Πήδ. σ. 358). Σεβαστοί Πατέρε! Τό βασικό πρόβληµα τ πάρξεώ µα ε ναι σέ ποιό µέτρο ληθεύει ζωή µα ν Χριστ ησο. Χριστό, κατ ξοχήν νυπέρβατη λήθεια, µ ποχρεώνει, φ σον θέλουµε «πίσω α τ περιπατε ν», νά ληθεύουµε ν παντί. ταν δέν τό κάνουµε, «παίζουµε ν ο παικτο», στό τραπέζι τ ν ε αγγελικ ν ληθει ν. Ο σκοτεινέ µεθοδεύσει, κάλυψη τ ληθεία µέ τό καπέλο το ψεύδου, ο διπλωµατίε καί ο ποικίλε σκοπιµότητε α τοπροστασία, δέν ξαγιάζονται µ ναν χαρτοπόλεµο ντιαιρετικ ν κειµένων, µονόδροµο, στόν γ να τ µολογία! Α τόν τό µονόδροµο δυνατ νά προσυπογράψω στήν προχωρηµένη ρα τ ζω µου, πού µέ πλησιάζει στήν κρίση το Θεο! ωάννη Κορναράκη Ο Θεοφιλε ναγν στε, µετά τό ε λικρινέ καί ρθόδοξο α τό κείµενο το σεβαστο µα καθηγητο τ Θεολογία, βγάλουν βίαστα τά συµπεράσµατά του γιά τήν δ θεν ντιοικουµενιστική κίνηση τ ν λεγοµένων συντηρητικ ν καί ντιοικουµενιστ ν ρθοδόξων, πού βρίσκονται κόµη, µετά πό τόσε καί τόσε προδοσίε, σέ κοινωνία µέ τήν µεγαλύτερη α ρεση λων τ ν α ώνων καί τού Ο κουµενιστέ ψευδοποιµένε του!!! Τήν στιγµή πού δέν κάνουν ο διοι χρήση το κανόνο πού γνωρίζουν, λλά συµπορεύονται µέ α τού, τού ποίου ναγνωρίζουν καί καταγγέλλουν ο κουµενιστέ, πρέπει νά µήν ε ναι, καί α τοί, µέλη τ κκλησία. 8

9 ΕΛΗΞΕΝ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ μέ τήν Σύνοδον τῶν Ἐνισταμένων τοῦ Μητροπολίτου Κυπριανοῦ Ἔληξεν ὁ διάλογος μεταξύ τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ Ἐλλάδος καί τῆς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων τοῦ Μητροπολίτου Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ. Ὁ ἀνεπίσημος αὐτός διάλογος διήρκησε ἕνα ἔτος καί ἔφερε γιά πρώτη φορά σέ ἔπαφή τά δύο μέρη, σέ ἐπίπεδο ἀρχιερέων. Οἱ ἀρχιερατικές ἐπιτροπές συναντήθηκαν ἐπτά φορές κατά τή διάρκεια τοῦ ἔτους καί συζήτησαν γιά νά δοῦν τά κοινά ἤ μή σημεῖα, τά ὁποῖα μᾶς ἑνώνουν ἤ μᾶς χωρίζουν ἀντίστοιχα, καί νά ἐρευνήσουν ἄν θά μποροῦσαν νά ξεπεραστοῦν. Οἱ συναντήσεις ἔγιναν σε κλῖμα ἀλληλοσεβασμοῦ καί φιλίας, κι αὐτό γεννοῦσε καλές προσδοκίες γιά τήν ἐπίλυση τῶν διαφορῶν. Ἀπό τήν πλευρά τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ Ἑλλάδος συντάχθηκε ἕνα κείμενο 10 σημείων (ἀπολύτως ἀπαραίτητου γιά τήν διασάφηση τῆς ταυτότητος τῶν διαλεγομένων ), τοῦ ὁποῖου ἡ ἀποδοχή ἐκ μέρους τῶν Ἁγιοκυπριανιτῶν θά ἀποτελοῦσε τήν ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν περαιτέρω πορεία τοῦ διαλόγου καί τήν ἐπίλυση τῶν διαφορῶν. Οἱ Ἐνιστάμενοι, ἀφοῦ συγκάλεσαν μιά εὐρύτερη Σύνοδο γιά τήν κρίση καί τή μελέτη τοῦ κειμένου αὐτοῦ, μέ τή συμμετοχή ἀρχιερέων, κοινωνικῶν πρός αὐτούς, ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος, ἀνακοίνωσαν πρός τήν ἄλλη πλευρά ὅτι: Ἀποδέχονται τά ἕξι ἀπό τά δέκα σημεία, μερικά δέ ἀπό αὐτά μέ ἐπιφύλαξη. Γιά τά ὑπόλοιπα, ὅμως, τέσσερα δήλωσαν ὅτι εἶναι ἀδύνατον νά τά ἀποδεχθοῦν. Ζήτησαν δέ ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ Ἑλλάδος νά δείξει γενναιοψυχία καί νά τά ὑπερβεῖ, ὥστε νά ἀνοίξει ὁ δρόμος πρός τήν ποθητήν ἕνωσιν. Ἡ Ἑκκλησία Γ.Ο.Χ Ἐλλάδος θεωρεῖ τά 10 αὐτά σημεῖα ὡς ἀδιαπραγμάτευτα, ἡ ἀποδοχή τῶν ὁποῖων εἶναι ἀπαραίτητη διά τήν συνέχιση τῆς προσεγγίσεως καί τήν ἐπίλυση τοῦ χρονίζοντος σχίσματος. Οἱ Ἐνιστάμενοι θεωροῦν ἀδύνατη τήν ἀποδοχή τεσσάρων ἐξ αὐτῶν τῶν σημείων. Ἔτσι ὁ διάλογος ἐκ τῶν πραγμάτων ὁδηγήθηκε σε ἀδιέξοδο. Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ Ἐλλάδος, διά Ἀρχιεπισκοπικῆς ἐπιστολῆς, ἐκήρυξε τήν λήξη τοῦ διαλόγου, κρίνοντας ὅτι δέν εἶναι ὥριμες οἱ συνθῆκες πρός τό παρόν διά τήν ἐπίλυσιν τῶν διαφορῶν μας καί τήν θεραπείαν τῶν ἀντικανονικῶς γενομένων χειροτονιών τους. Ποιά εἶναι ὅμως τά 10 αὐτά σημεῖα; Ποιά ἔγιναν ἀνεπιφύλακτα ἀποδεκτά; Ποιά μέ ἐπιφύλαξη, καί γιά ποια στάθηκε ἀδύνατή ἡ ἀποδοχή τους; Α) Ἀποδεκτά σημεῖα. 1 ον Νά ἀπευθύνονται καί νά ἀποδέχονται τόν τίτλο Ἐκκλησία Γ.Ο.Χ Ἑλλάδος. 3 ον Ἡ ἀπερίφραστος καταδίκη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. 4 ον Ἡ ἀπόρριψη τῆς θεωρήσεως τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ «ὡς μητέρας Ἐκκλησίας» 5 ον Ἡ μή μετάδοση τῶν μυστηρίων εἰς Νεοημερολογίτας. 8 ον Ἡ ἀνάκληση τῆς ἐκφράσεως «ἀσθενῆ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, διά τούς αἱρετικούς». 9

10 Β) Ἀποδεκτά σημεία μέ ἐπιφύλαξη. 2 ον Ἡ ἀποδοχή ὅτι ἡ ἀποτείχιση τοῦ 1984, οἱ νέες χειροτονίες καί ἡ διαμόρφωση νέας συνόδου ἦτο βεβιασμένη ἐνέργεια. Γ) Μη ἀποδεκτά σημεῖα. 6 ον Ἡ ἐφαρμογή «τῆς διά χρίσματος ἀποδοχῆς τῶν προερχομένων ἐκ τοῦ Νεοημερολογιτικοῦ - Οἰκουμενισμοῦ πιστῶν». 7 ον «Ἡ διά βαπτίσματος ἀποδοχή ὅσων δέν φέρουν οὐδέ τόν τύπον τοῦ Ὀρθοδόξου Βαπτίσματος». 9 ον «Ἡ παραδοχή τοῦ κύρους τῆς καταδίκης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀπό τήν Ρωσικήν Ἐκκλησίαν τῆς Διασπορᾶς (ΡΟΕΔ) καί ἀπό τήν Ἐκκλησίαν Γ.Ο.Χ Ἐλλάδος. 10 ον Ἡ παραδοχή «ὅτι οἱ ἀρμόδιοι διά τήν καταδίκην τῶν αἰρετικῶν ἦσαν πάντοτε οἱ παραμένοντες εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν ἐπίσκοποι, ἀσχέτως τοῦ ἀριθμοῦ των ἤ τῆς συμπεριλήψεως Πατριαρχῶν μεταξύ αὐτῶν. Οἱ Γ.Ο.Χ ἐπίσκοποι ἔχουν σήμερα τό δικαίωμα τῆς καταδίκης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί πάσης αἱρέσεως. Αὐτά εἶναι ἐν συντομία τά δέκα σημεῖα καί αὐτή εἶναι, σε γενικές γραμμές, ἡ πορεία καί ἡ κατάληξις τοῦ διαλόγου. Ἐξετάζοντες ἐμβριθῶς ἀλλά συντόμως τά ἀνωτέρω, προκύπτουν ἀβίαστα τά κάτωθι συμπεράσματα: Ἀρνούμενοι οἱ Ἐνιστάμενοι νά ἀποδεχθοῦν τά τέσσερα προαναφερθέντα σημεῖα, ἱδιαιτέρως δέ τό 10 ο καί τελευταίο, ἀπορρίπτουν ἐμμέσως αὐτά πού πρίν ἀποδέχθηκαν, καί ἱδιαιτέρως τά σημεῖα 1 ον καί 4 ον. Ἀναφέρουν μάλιστα χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας τό 10 ο σημεῖο: «Ἡ καταδίκη καί τό ἀνάθεμα τῶν Οἰκουμενιστῶν δέν εἶναι ἔργο οὔτε τῶν ἐπιμέρους πιστῶν, οὔτε ἐκείνων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Διοικητικῶν Ὀργανισμῶν, τῶν ἐχόντων προσωρινήν μορφήν Συνοδικῶν Σωμάτων». Θεωροῦν, δηλαδή, οἱ Ἐνιστάμενοι ὅτι καμμία ἀπό τίς Συνόδους τῶν ἀντιοικουμενιστῶν τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου δέν συνιστοῦν σῶμα τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά ἁπλούς Ἐκκλησιαστικούς Διοικητικούς Ὀργανισμούς προσωρινοῦ χαρακτῆρος. Πιστεύουν π.χ. ὅτι ἡ Ἐκκλησία Γ.Ο.Χ Ἑλλάδος, ἡ Ρωσική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Διασπορᾶς καί οἱ ἴδιοι οἱ Ἐνιστάμενοι δέν ἀποτελοῦν Ἐκκλησία, ἀλλά ἁπλούς Ἐκκλησιαστικούς Διοικητικούς Ὀργανισμούς. Τί εἶναι ὅμως αὐτός ὁ Ἐκκλησιαστικός Διοικητικός Ὀργανισμός, προσωρινοῦ χαρακτήρος, καί τί σχέση ἔχει μέ τήν Ὀρθόδοξο Καθολική Ἐκκλησία; Ὁ ὅρος αὐτός προκαλεῖ προβληματισμό καί ἀμηχανία, διότι δέν μπορεῖ κανείς νά κατανοήσει, τί ἀκριβῶς σημαίνει, ἀφοῦ εἶναι, ὅπως γίνεται φανερό, ἕνας νεολογισμός. Μιά καινούρια ὁρολογία ἄγνωστη στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία. Τέτοιους νέους ὅρους καί νεολογισμούς εἰσήγαγαν συνήθως ἄνθρωποι, πού προσπαθοῦσαν νά ποῦν κάτι παραπέρα ἀπό αὐτά πού ἔχει θεσμοθετήσει ἡ Ἐκκλησία στό πέρασμα τῶν αἰώνων διά τῶν ἁγίων 10

11 Πατέρων μας. Ἔτσι τίθενται ἀναπόφευκτα τά ἐρωτήματα; 1. Ποιά εἶναι ἡ ἱστορική Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ κατά τούς Ἐνισταμένους; Ὑφίσταται σήμερα ἤ ὄχι; 2. Ἔχει τό δικαίωμα, ἄν ὑφίσταται, νά αὐτοπροστατεύται, νά ἀνακαθαίρεται καί νά ἀποκόπτει τά σεσηπότα μέλη; Μέ ἄλλα λόγια μπορεῖ νά καθαιρεῖ καί ἀποσκορακίζει τούς ψευδοποιμένες; Ἀφήνεται ἡ ἐντύπωση ὅτι οἱ Ἐνιστάμενοι ἔχουν σοβαρό πρόβλημα ἐκκλησιολογικῆς ταυτότητος καί αὐτοσυνειδησίας καί γι αὐτό ἀφιερώνουν τίς τέσσερις πρῶτες παραγράφους ἀπό τό ἔγγραφό τους «Ἔληξεν ὁ Ἀνεπίσημος Διάλογος», γιά νά προσδιορίσουν, τό ποιοί εἶναι. Δέν πιστεύουν ὅτι οἱ ἵδιοι ἀποτελοῦν καί ἐκφράζουν τήν Καθολική Ἐκκλησία; Ἤ προσεγγίζουν τό θέμα μέ διαφορότροπη ἔννοια; Στήν ἐνημερωτική εἰσαγωγή τους, στή β παράγραφο, ἀναφέρουν χαρακτηριστικά. «Ἡ Ὀρθόδοξος Κοινότης, (προσέξτε τόν ὅρο Κοινότης ἀντί τοῦ ὅρου Ἐκκλησία), εἶναι βεβαίως ἐκκλησιαστική, διότι ἔχει κοινωνία μέ τη ΡΟΕΔ, (Ρωσική Ἐκκλησία τῆς Διασπορᾶς), ἡ ὁποία εἶναι «ἀναγνωρισμένη ὑφ ἁπάντων». Δηλαδή, οἱ Ἐνιστάμενοι δέν προσδιορίζουν τόν ἑαυτό τους ὡς Ἐκκλησία, ἀλλά ὡς ἐκκλησιαστική Κοινότητα κι αὐτό διότι εἶναι ἀναγνωρισμένη ἀπό τή ΡΟΕΔ ἡ ὁποῖα εἶναι ἀναγνωρισμένη ἀπό τούς λοιπούς «Ὀρθοδόξους» Οἰκουμενιστάς. Δηλαδή, λαμβάνουν ὑπόσταση, ἔστω αὐτῆς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητός τους, διότι ἐμμέσως τήν ἀναγνωρίζουν ὡς τέτοια οἱ αἱρετικοί Οἰκουμενιστές τῆς Παγκοσμίου «Ὀρθοδοξίας». Βλέπουν δέ, ὅπως εἶναι εὐνόητο, μέ τόν ἴδιο τρόπο καί ὅλους τούς Γ.Ο.Χ. γι αὐτό καί προτιμοῦν νά τούς ἀποκαλοῦν ὡς Ἀντιοικουμενιστάς τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου, παρά Γνησίους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, γιατί πιθανόν οἱ Νεοημερολογίτες ἐνοχλοῦνται μέ τόν προσδιορισμό Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι. Δικαιολογημένα, λοιπόν, οἱ Ἐνιστάμενοι χαρακτηρίζονται ἀπό τή Σύνοδο τοῦ Βιταλίου ὡς κρυπτοοικουμενιστές, οἱ ὁποῖοι παρ ὅλη τήν ἀπουσία μυστηριακής κοινωνίας μέ τούς Οἰκουμενιστές, βρίσκονταν ἐν τοῖς πράγμασι σέ μιά ὁλοκληρωτική ἑνότητα μέ τήν αἱρετική παγκόσμια Ὀρθοδοξία. Ἑπομένως τό ἀνάθεμα τοῦ 1983 τῆς ΡΟΕΔ, συμπεριλαμβάνει καί αὐτούς. " Ἡ σύνοδος τοῦ μητρ. Κυπριανοῦ, παρά τήν ἀπουσία μυστηριακῆς κοινωνίας, (μέ τούς Οἰκουμενιστές), βρίσκεται ἐν τοῖς πράγμασι σέ μία ὁλοκληρωτική "ὑγιῆ ἀσθενῆ" 1 ἑνότητα μέ τήν αἱρετική παγκόσμια "ὀρθοδοξία". Αὐτός ὁ "ὀρθόδοξος" κρυπτο- Οἰκουμενισμός, γιά νά ποῦμε τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους, ἀκόμη καί ὡς ἀνοιχτός Οἰκουμενισμός, ὑπάγεται στό ἀνάθεμα τοῦ 1983 ἐναντίον τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τό ὁποῖο ἐκφράστηκε ἀπό τήν Σύνοδο τῶν Ρώσων Ἐπισκόπων ὑπό τήν προεδρεία τοῦ τρίτου Πρωθιεράρχου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, Μητροπολίτου Ἁγίου Φιλαρέτου. Τό ἀνάθεμα αὐτό ἐπαναβεβαιώθηκε μέ 1 Σύµφωνα µέ τήν διάκριση πού κάνουν ο νιστάµενοι σέ γι καί σθεν µέλη τ κκλησία. Θεωρο ν δηλ. τού α ρετικού σθεν µέλη τ κκλησία! Γι α τό, κριβ,τού καταδικάζουν καί ο Ρ σοι τ ιασπορ. 11

12 συνέπεια ἀπό τήν Σύνοδο τῶν Ρώσων ἐπισκόπων τό 1998: "ὡσαύτως τοῖς κοινωνοῦσιν ἐν γνώσει τοῖς προμνημονευθεῖσιν αἱρετικοῖς ἤ συνηγοροῦσι, διαδίδουσι, ἤ ὑπεραμυνομένοις τῆς καινοφανοῦς αὐτῶν αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐν προσχήματι ἀδελφικῆς ἀγάπης, ἤ ὑποτιθεμένης ἑνώσεως τῶν διαχωρισθέντων Χριστιανῶν, ΑΝΑΘΕΜΑ (In this fashion Metropolitan Cyprian's doctrine,being the fundamental position of the Synod of Resistors, contadicts the patristic traditions of the Church. He declares that he is not in communion with heretical ecumenιst churches. Meanwhile, however, he and his Synod fail to sever themselves from these churches spiritually, considering themselves to be the ''healthy'' of the one Church at the same time as the heretical, ecumenist and new calendarist churches are the ''ailing'' part.) Ἡ καταδίκη τῆς ἐκκλησιολογίας τῶν λεγομένων ἐνισταμένων ἔγινε δύο φορές ἀπό τήν Σύνοδο τοῦ Μητροπολίτου Βιταλίου, τόσο μέ τήν ἀπόφαση 15/01/Μ, τῆς 16/29 Δεκεμβρίου 2001 ὅσο καί μέ τήν ἀπόφαση 7/01/Μ τῆς 26ης Ὀκτωβρίου/8ης Νοεμβρίου 2001, τήν ὁποία ὑπογράφουν ὁ Μητροπολίτης Βιτάλιος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Βαρνάβας, ὁ ἐπίσκοπος Σέργιος, ὁ ἐπίσκοπος Βλαδίμηρος, ὁ ἐπίσκοπος Βαρθολομαῖος καί μία σειρά ἀπό πρωτοπρεσβυτέρους, ἱερεῖς, καί μοναχούς, στήν Σκήτη τῆς Μεταμορφώσεως στό Mansonville τοῦ Καναδᾶ. ( Βλέπε: Ἅγιοι Κολλυβάδες, Ἄνοιξη τοῦ 2009). (Παρουσίαση καί σχετικά σχόλια ἀπό τόν θεολόγο- παιδαγωγό Ζήσην Τσιότραν) Α τηση ξαίρεση καί ρνηση παραλαβ λεκτρονικ ταυτότητο σφαλίσεω το ΑΜΚΑ το ρθρου 153 το Ν το 2008 (ΦΕΚ Α58) το... κατοίκου... δό... Πρό τό πουργε ο Πρόνοια καί Κοινωνικ σφαλίσεω καί νώπιον κάθε διοικητικ καί δικαστικ ρχ Παρά τό γεγονό τι στό Σύνταγµά µα νθρώπινη ξία προστατεύεται διαιτέρω, καί µάλιστα µέσα πό τί βασικέ διατάξει του, πω ρητά ρίζει τό ρθρο 2 παρ. 1: «σεβασµό καί προστασία τ ξία του νθρώπου ποτελο ν τήν πρωταρχική ποχρέωση τ Πολιτεία», µέ τήν ποχρεωτική καί λοκληρωτική πιβολή το ριθµο ΑΜΚΑ, «πού ε ναι µοναδικό γιά κάθε πολίτη καί θά τόν συνοδεύει σέ λη του τήν ζωή» καί χωρί α τόν τόν ριθµό πό «ο δεί δύναται νά πασχοληθε µισθωτό, α τοαπασχολούµενο, νά σφαλισθε νά καταβάλει σφαλιστικέ ε σφορέ... καί γενικότερα πάση φύσεω παροχέ, πιδόµατα καί βοηθήµατα, άν δέν διάθέτει ριθµό Μ.Κ.Α.», νθρωπο ποβιβάζεται πό πρόσωπο, πού ξία του καί προσωπικότητά του προστατεύεται καί κατά τό ρθρο 5 παρ. 1 το Συντάγµατό µα, σέ ριθµοποιηµένο ζ ον, µιά καί δέν θά α τοπροσδιορίζεται µέ τό νοµά του καί τό πώνυµό του, καί ε αίσθητα προσωπικά του δεδοµένα θά τά διαχειρίζονται λεκτρονικά πρόσωπα, τά πο α διο δέν γνωρίζει καί ο τε µπορε νά λέγξει. διαίτερα χαρακτηριστικά τ προσωπικότητο το τόµου, τό ργασιακό του καί τό ατρικό του στορικό, σθένειε πού τυχόν πέρασε προβλήµατα πού τυχόν χει µέ τήν γεία του, καί γενικότερα πόρρητη διωτική του σφαίρα, θά βρίσκονται στήν διάθεση το κάθε τρίτου παλλήλου καί διώτη καί τσι τό πρόσωπο θά µένει κθετο σέ ποιεσδήποτε 12

13 ποφάσει πού θά λαµβάνονται καί θά τό φορο ν, µέ βάση α στηρά προσωπικά καί πόρρητα δεδοµένα, πρόσβαση στά πο α καί τήν χρήση του δέν νέθεσε σέ κανέναν διάκριτο τρίτο, ο τε δηµόσιο πάλληλο ο τε διώτη. φαρµογή ναλόγου λεκτρονικο συστήµατο πληροφορι ν καταργε τό πρόσωπο µέ τήν πιβαλλόµενη ριθµοποίησή του. νθρώπινη ξία κµηδενίζεται καί προσβάλλεται βάναυσα, καθώ τό σύστηµα ναγνωρίζει µόνον ριθµού καί στοιχε α, ν ταυτόχρονα συλλέγονται πληροφορίε κρω µπιστευτικέ, πού ε ναι δυνατόν, µέ τό πάτηµα νό κουµπιο, νά ποτελέσουν σχυρά πλα στά χέρια ποιουδήποτε νελεύθερου καί µή δηµοκρατικο συστήµατο ποιου τυχόν τρίτου προσώπου διάκειται χθρικά ναντίον µα. Παύουµε νά ε µαστε προσωπικότητε µέ λεύθερη βούληση καί δράση καί γινόµαστε ντικείµενα πληροφορι ν καί κτελεστικά ργανα ντολ ν καί παγορεύσεων. δυνατότητα λεκτρονικ συλλογ καί πεξεργασία πληροφορι ν σέ θνική, πανευρωπα κή καί παγκόσµια κλίµακα µελοντικά, κµηδενίζει τόν νθρώπινο παράγοντα, ποβιβάζοντά τόν πολίτη καί τό νθρώπινο πρόσωπο σέ πλό ντικείµενο πληροφορι ν, ρµαιο στί κτιµήσει καί τί θελήσει α τ ν, πού θά τί συλλέγουν, σχηµατίζοντά µα φάκελλο. Τό πρόσωπο µένει κθετο, γυµνό καί προστάτευτο στί καταχρήσει τρίτων µέ τήν συγκέντρωση, πεξεργασία καί τήν µετάδοση τ ν διωτικ ν προσωπικ ν στοιχείων καί µάλιστα τ ν κρω πορρήτων του διωτικο µα βίου, πού φορο ν τήν γεία, τήν ργασία καί τήν κοινωνική σφάλιση, πειδή, κριβ, πό τεχνολογικ πλευρ ε ναι δύνατη φύλαξη καί σφάλεια τ ν λεκτρονικ ν πολογιστ ν. δυνατότητα διαρρο καί ποκλοπ τ ν προσωπικ ν στοιχείων το λεκτρονικο φακέλλου ε ναι γεγονό ναµφισβήτητο. Μέ α τόν τόν τρόπο ε ναι δυνατή σκηση πιέσεω καί ξόντωση τ ν προσώπων, πού θά ντιτίθενται στή νέα νελεύθερη, ντιδηµοκρατική, λοκληρωτική καί φασιστική, συνθλιπτική παγκόσµια Νέα Τάξη πραγµάτων, πού πιχειρε ται νά µ πιβληθε διά τ βία, µέ διαδικασίε πού ε ναι γνωστε καί το λάχιστον ποπτε, χωρί νά χει πάρξει καµµία νηµέρωση τ ν λλήνων πολιτ ν γιά τού κινδύνου, πού συνεπάγεται λεκτρονική συλλογή καί πεξεργασία ε αίσθητων προσωπικ ν δεδοµένων καί ν διακυβεύονται ψιστα γαθά το τόµου συνταγµατικά προστατευόµενα. Γιά λου α τού τού λόγου ρνούµαστε νά συντελέσουµε στήν δηµιουργία νό προσωπικο µα φακελλώµατο, καί πικαλούµενοι κατ ξοχήν τοµικά συνταγµατικά µα δικαιώµατα, ζητ µε: πρ τον πό τήν κυβέρνησή µα, καί δεύτερον πό τήν κάθε κετελεστική καί δικαστική ξουσία νά µ προστατέψουν, καί τρίτον νά προβλεφθε διαίτερη νοµοθετική ρύθµιση γιά µ τού νοµιµόφρονε καί λεύθερου λληνε πολίτε, πού θά µ ξαιρε πό τήν ρύθµιση το ΑΜΚΑ καί θά µ δίνει τήν δυνατότητα νά ργαζόµαστε καί νά σφαλιζόµαστε, πω α τό γινόταν µέχρι σήµερα. δυνατότητα α τή παρασχέθηκε δη στήν δηµοκαρατική µερική, που κατοµµύρια πολίτε ξαιρέθηκαν πό τήν σχετική λεκτρονική ρύθµιση καί σφαλίζονται µέχρι σήµερα µέ τόν παραδοσιακό τρόπο. Γιά τού νωτέρω λόγου πιστρέφουµε κάθε σχετικό γγραφο λεκτρονική ταυτότητα, πού τυχόν θά κδοθε, στί ρχέ πού τί ξέδωσαν παράδεκτα, ρνούµενοι νά τά παραλάβουµε. Μετά τιµ, δηλ ν 13

14 Ο ρθόδοξοι καί ο σχισµατοαιρετικοί Νεοηµερολογίτε -Ο κουµενιστέ Ι. στήρικτε θεολογικά καί ντίθετε στήν Πατερική Παράδοση ο θέσει το Νεοηµερολογίτου µητροπολίτου Πειραι κ. Σεραφείµ " µε µέν, ε δοκε τε, το σωζόµενου Ν ε προτιµήσατε τ ποβρύχιον πλ θο! µ ν, συγχωρήσατε, το λίγοι τ κιβωτ προσδραµε ν " γίου Θεοδώρου το Στουδίτου. Μέγα θανάσιο, διακηρύσσει σαφέστατα: " ν τ φρόνηµα ποστρεφόµεθα, τούτου π τ κοινωνία προσήκει φεύγειν" Ρ.G. 26, 1188 Β. "Μ καινοτόµει, µηδ µέταιρε ρια α ώνια, θεντο ο πατέρε σου... Ο κ νεξόµεθα νέαν πίστιν διδάσκεσθαι... Ο κ νεξόµεθα λλοτε λλα φρονε ν κα καιρο µεταβάλλεσθαι..." γίου ωάννου το αµασκηνο Ρ.G. 94, 1233 π. Α. Ε σαγωγικά 1. α ρεση δεν παύει νά ε ναι θανάσιµη µαρτία, διακρινόµενη π τ προσωπικ µαρτίε το καθεν πιστο. Ε ναι νεκροποιό µαρτία, πού δέν θά συγχωρεθε ποτέ, φ σον δέν τήν ποκηρύξει α ρετικό καί δέν συνταχθε µέ τήν κκλησία! κριβ, πειδή ε ναι βλασφηµία κατά το γίου Πνεύµατο. α ρεση βαθµιαία µολύνει καί νεκροποιε, λου σοι ε ναι σέ κοινωνία µέ το α ρετικού, πού παρά τό γεγονό τι συνειδητοποιο ν τι κηρύσσεται α ρεση, ξακολουθο ν νά κοινωνο ν µαζί του. σοι, λοιπόν, κολουθο ν το α ρετικο ν συνειδήσει, διαφορο ν, σηµαίνει τι πάσχουν κα στήν πνευµατικ ζωή, που χουν κάνει µεγάλου συµβιβασµού, ζώντα µέσα στήν µαρτία καί στήν πνευµατική σήψη, πού δηγε µέ σιγουριά στόν πνευµατικό θάνατο... σοι γαπο ν τ ν λήθεια, πο ε ναι Χριστό, Τ ν κολουθο ν πάσ θυσί, γιατί βρίσκονται σέ µία κατάσταση πνευµατικ γρηγόρσεω, ν µατανοί καί διαρκο ναφορ πρό τόν Θεόν. Στήν συνέχεια δίνονται παντήσει στί στήρικτε πατερικά καί κκλησιολογικά θέσει το Νεοηµερολογίτου Μητροπολίτου Πειραι κ. Σεραφείµ ναφορικά µέ τό: - ποιοί ε ναι ο σχισµατικοί; - ποιοί χουν ντω ποστολική διαδοχή, ο Γνήσιοι θρόδοξοι ο Νεοηµερολογίτε ; - ποιοί δρυσαν Νέαν " κκλησίαν", ο ρθόδοξοι ("Παλαιοηµερολογίτε ") ο Καινοτόµοι Ο κουµενιστέ - Νεοηµερολογίτε ; - ε ναι τό Νέον µερολόγιον α ρεσι ; - ε ναι α ρεσι Ο κουµενισµό, πού πιβάλλει τήν ποτείχιση πό τού ψευδοδιδασκάλου του, Βαρθολοµαίου, Ζηζιο λε, ηµητρίου µερικ, ναστασίου λβανία, Α γουστίνου Γερµανία, Στυλιανού Α στραλία καί τό πλ θο κε νο τ ν Ο κουµενιστ ν, ν ο κ στιν ριθµό, καί δή πρό Συνοδικ ιαγνώµη ; - γιναν νώσει τ ν Νεοηµερολογιτ ν µέ τού καταδικασµένου πό τέσσερι Ο κουµενικέ Συνόδου Μονοφυσίτε, (προπάντων το Πατριαρχείου τ ντιοχεία ); - γιναν καί γίνονται (ο νιτικά) συλλείτουργα καί συµπροσευχέ, κηρυσσοµένη τσι δηµόσια, πανηγυρικά καί στήν πράξη, τ νώσεω µέ τού Παπικού πό τόν κ. Βαρθολοµα ο καί πό λλα πατριαρχε α, πω τ Ρουµανία ; - ε ναι δέν ε ναι καινοφανε ο θέσει το κ. Σεραφείµ τι µόνον, ταν πάρξει κοινό ποτήριο, δικαιολογε ται ποτείχιση καί διακοπή το µνηµοσύνου τ ν α ρετικ ν; Β. Ε δικώτερα 2. Σηµαντικ καί κ τ ν ν ο κ νευ ε ναι νά καταλάβουν ο πλανώµενοι δελφοί µα το Νέου µερολογίου καί Ν. Η. µητροπ. Πειραι κ. Σεραφείµ, τι λλο Ο κουµενισµ "καινοφανή " α ρεση κα λλο νωση µέ πίσηµε συµφωνίε, λλά κα στήν πράξη, µ καταδικασµένου α ρετικο, (Μονοφυσίτε κα Λατίνου ), πω παρουσιάζεται διεξοδικά νωση το Πατριαρχείου ντιοχεία µέ τού Μονοφυσίτε καί τ ν Φαναριωτ ν µέ τού Παπικού καί τού Ο νίτε στή συνέχεια. Καί συγκεκριµένα: 14

15 ταν γίνονται, συµπροσευχέ, πογράφονται κοιν δηλώσει σέ νώτατο πίπεδο µέ πίσηµου ντιπροσώπου τ ν πατριαρχείων καί τ ν τοπικ ν " ρθοδόξων" κκλησι ν µ το Λατίνου κα το Μονοφυσίτε, ταν διακοινωνία µ το α ρετικο χει γίνει καθηµεριν πρακτική, ταν συναγελάζονται καί συµπροσεύχονται ο Νεοηµερολογίτε ψευδοποιµένε καί ψευδοδιδάσκαλοι, κατά τόν ΙΕ τ ΑΒ ερ Συνόδου, µέ τεροθρήσκου, Μωαµεθανού, βραίου, νδιάνου, Βουδιστέ, πάστορε καί παστορίνε, τότε τ κινδυνευόµενον ε ναι Πίστι καί δ ν πρόκειται γι γκλήµατα νίων, πω α θαιρέτω τ χαρακτηρίζουν ο Νεοηµερολογίτε καί Νεοηµερολογίτη µητροπ. Πειραι κ. Σεραφείµ, πού τάχα δέν χουν καµµία σηµασία γιά τήν κκλησία. γκλήµατα ε ναι ο προσωπικ µαρτίε, ( θικ πτώσει ), τ ν ποιµένων, κατά τού διδασκάλου τ κκλησία, κα χι διακοινωνία µ το α ρετικού, πω ναγνώριση τ ν α ρετικ ν π λε σχεδ ν τ τοπικ κκλησίε, πω συνέβη µ τ κείµενα το Μπάλαµαντ κα το Σαµεπεζύ. Πρόκειται γι πίσηµε συµφωνίε, πο τ συµφωνηθέντα φαρµόζονται στ ν πράξη, µ τ ν καθηµεριν διακοινωνία τ ν διαφόρωφν πιστ ν Νεοηµερολογιτ ν µετ τ ν Μονοφυσιτ ν κα τ ν Παπικ ν. Α ρεση ε ναι "τ ν τινι παρεκκλίναι τ ν κειµένων µ ν δογµάτων, περ τ ρθ πίστεω " κατ τ ν Μ. Βασίλειον. κηρυσσόµενο Ο κουµενισµ δ ν ε ναι α ρεσι, ταν νατρέπεται Πίστι στ ν Μίαν γίαν Καθολικ ν κα ποστολικ ν κκλησίαν; Α τ ν τόν Ο κουµενισµόν δ ν κήρυξαν ο ποστάτε, θηναγόρα, ηµήτριο κα Βαρθολοµα ο πανειληµµένω κα χι σποραδικά, πω συσκοτίζετε τ ν λήθεια κ. Σεραφείµ; Κατ πόσον ε ναι σποραδικ κα νευ ο δεµι σηµασία ο ο κουµενιστικέ διακηρύξει του, ποδεικνύεται π τ στοιχε α, πο παρατίθενται καί στ ν παρο σα ργασία. κ. Σεραφείµ δ ν τολµ ν γράψει ο τε νά ναφέρει τίποτε γι τ δειν τ ν ρθοδόξων π να α να! ξάλλου π θ δικαιολογήσει το φοβερο διωγµο τ ν ρθοδόξων π το καινοτόµου Νεοηµερολογιτε ; χουµε γράψει στό παρελθόν: "Ο Καινοτόµοι-Νεοηµερολογίτε χουν βαµµένα τ χέρια του στ α µα. Νεοηµερολογιακ λλαγ κα φοβερ παναίρεσι το Ο κουµενισµο στηρίχτηκε στ α µα, στ βία κα στο διωγµού. Γι α τ πέστρεψε Θε τ πρόσωπόν Του π το Νεοηµερολογίτε κα ε λόγησε λου κείνου πο γωνίζονται τ ν γ να τ ν καλόν τ πίστεω κα τ µολογία. Σ πίστωση το δικαίου το γ νο τ ν Παλαιοηµερολογιτ ν φάνη κα Τίµιο Σταυρ, τ ν νύχτα τ παραµον τ Παγκοσµίου ψώσεώ Του, ταν µαζεύτηκαν ο Παλαιοηµερολογίτε πιστο, µέσα σ κλίµα φόβου κα διωγµο, γι ν γρυπνήσουν κα ν ορτάσουν τ ν µεγάλην ορτην µ τ Πάτριον ορτολόγιον τ Μετ τ 1924, µετ δηλαδ τ ν πάρατη Νεοηµερολογιακ λλαγή, σοι κολούθησαν τ Νέο µερολόγιο γιναν σχισµατικοί. ν ποτελο σαν δηλαδ τ ν ληθιν ν κκλησίαν το Χριστο, πειδ κκλησία µ τ Πανορθόδοξε Συνόδου το , 1587 κα 1593 κα π 350 χρόνια ρνε το σθεναρ ν κολουθήση τ φράγκικο µερολόγιο, κα ν προσάρµοση τ ορτολόγιό τη στ παπικ καλενδάριο κα ν λλάξη τ µηνολόγιο. Κα χι µόνον ρνε το ο ανδήποτε ορτολογικ ν λλαγ ν λλ ναθεµάτισε κα σου στ µέλλον θ δέχονταν τ φράγγικο µερολόγιο. Ο Ο κουµενιστ σήµερα πλέον δ ν σταµατο ν στ συµπροσευχ κα τ συνιερουργίε µ το ναθεµατισµένου κα χθρού του Θεο Λατίνου, λλ προχωρο ν κα ξανοίγονται κα στο Προτεστάντε κα συνιερουργο ν κα µ α τού, ε τε α το ε ναι πάστορε ε τε παστόρισσε, κάνοντα µαζί του "µυστήρια", γάµου, βαφτίσει, κηδε ε. Ο περισσότεροι π α το µεταδίδουν συνεχ στ Γερµανία, στήν γγλία καί στή Γαλλία, στήν Α στραλία καί στήν µερική, πω ξ δία θλιβερ πείρα 15

16 γνωρίζουµε, λλ κα στ λλε νέε λεγόµενε χ ρε τ µυστήριά του, σ λου νεξαιρέτω, Μονοφυσίτε, Φράγγου κα Προτεστάντε. Κα χουν στ ν πράξη νωθε µ λου α το το α ρετικού. Μερικ ο κουµενιστικ µάλιστα " κκλησίε ", πω τ πατριαρχε ο τ ντιόχεια, δη χουν κα πισήµω νωθε µ το Μονοφυσίτε κατόπιν σχετικ γκυκλίου πο ρίζει, πότε θ εροπρακτε Μονοφυσίτη κα πότε " ρθόδοξο " ερεύ, νάλογα µ τ πλ θο τ ν πιστ ν πο χει κάθε θρησκευτικ κοινότητα! Πρ τ ν δια κατεύθυνση κινο νται κα τ πατριαρχε α τ λεξάνδρεια κα τ λεγόµενο Ο κου- µενικό. Γιατί παρασιωπ τε τ κα φοβερώτερο τι " ρθόδοξη" ρχιεπισκοπ Φινλανδία κολουθε το Φράγγου κα στ ν ορτασµ το Πάσχα; Γιατί ποκρύπτετε τ ν λήθεια π τ ν λα το Θεο κ. Σεραφείµ; Γράφουν ο Νεοηµερολογίτε τι δυ τρε Πατέρε διδάσκουν τ ν ποτείχιση π το κηρύσσοντα α ρεση ποιµένε, διαστρέφοντα κα πάλι τ ν λήθεια! µω λήθεια ε ναι τι λοι ο γιοι τ κκλησία µα διδάσκουν τ ν ποτείχιση πό τού κηρύσσοντα α ρεση καί χι µόνον µετά τό κοινόν ποτήριον, πω νεοευαγγελίζεται Νεοηµερολογίτη κ. Σεραφείµ, καί δή πρ συνοδικ διαγνώµη : γιο Κύριλλο λεξανδρεία, Μ. θανάσιο, γιο ωάννη Χρυσόστοµο, Μέγα Βασίλειο, γιο Σωφρόνιο, γιο Μάξιµο µολογητή, γιο ωάννη αµασκηνό, γιο Μάρκο Ε γενικό, ο γιορε τε σιοµάρτυρε, ο π Βέκκου µαρτυρήσαντε, γιο Γρηγόριο Παλαµ, ο µεγάλοι ρµηνευτ τ ν Θείων κα ερ ν Κανόνων, ριστηνό, Βαλσαµών, Ζωναρ, γιο Νικόδηµο γιορείτη, Νικόδηµο Μίλα, ο ποστολικ διαταγ κα διδασκαλία τ ν γίων κα Ο κουµενικ ν Συνόδων. Κατ τ ν κρυστάλλινη διδασκαλία το γίου Κυρίλλου χουν ποχρέωση ο πιστο πρ ποτείχιση π το α ρετικο ποιµένε κα πρ Συνοδικ διαγνώµη. Κα δ ν µπορο µε, κ. Σεραφείµ, ν φαρµόζουµε τ διδασκαλίε τ ν γίων Πατέρων κατ τ δοκο ν, πω µ βολεύουν, φο ο γιοι Πατέρε ε ναι κατ πάντα σύµφωνοι, ρα κα στ θέµα τ ποτειχίσεω, καί µε φείλουµε γνήσια τέκνα κείνων νά τού κολουθο µε πάσ θυσί. Πόσο µ λλον φείλουµε νά κολουθο µε τήν διδασκαλία το µεγάλου Πατρό τ κκλησία µα, πού ε ναι Ο κουµενικ ιδάσκαλο κα εράρχη, Πρόεδρο τ Γ' Ο κουµενικ Συνόδου! Στο Χριστιανο τ Κωνσταντινουπόλεω, πο ποτειχίσθηκαν π τ ν α ρετικ Νεστόριο, πρ Συνοδικ διαγνώµη τονίζει πρόεδρο τ Γ' Ο κουµενικ Συνόδου κα µέγα Πατριάρχη, τι ναπαύεται τ το Θεο Πνε µα! πω χουµε α σθηση διαφιλονείκητη τι ναπαύεται καί σέ µ πού ποτειχισθήκαµε πό τού ψευδοποιµένε το Νεοηµερολογιτισµο καί το Ο κου- µενισµο! Μ σου διέκοψαν, (πάντοτε πρ Συνοδικ διαγνώµη ), τ ν κοινωνίαν µ τ ν α ρεσιάρχην, κοινωνε γιο Μέγα Κύριλλο! Γράφει πρ το ν Κωνσταντινουπόλει: "Ταύτην ν αυτοι ναζωπυρο ντε ε τ ν πίστιν, σπίλου κα µώµου αυτο τηρήσατε µήτε κοινωνο ντε τ µνηµονευθέντι (Νεστορί ) µήτε µ ν διδασκάλω προσέχοντε, ε µένει λύκο ντ ποιµένο... Το δ γε τ ν κληρικ ν, ε τε λα κ ν, διά τ ν ρθ ν πίστιν κεχωρισµένοι καθαιρεθε σι π ρ α το, κοινωνουµεν µε, ο τ ν κείνου κυρο ντε δικον ψ φον, παινο ντε δ µ λλον το πεπονθότα, κακε νο λέγοντε α το : "ε νειδίζεσθε ν Κυρί µακάριοι τι τ δυνάµεω κα τ το Θεο Πνε µα ε µ ναπέπαυται." γιο Κύριλλο προτρέπει ρητ καί ξεκάθαρα τού ν Κωνσταντινουπόλει ρθοδόξου ν διακόψουν τ ν κοινωνίαν πρ τ ν Νεστόριο κα το κοινωνο ντα πρ α τ ν, γράφοντά του πρ ν συγκληθε Γ' Ο κουµενικ Σύνοδο. Κα γιατί το προτρέπει ν χωρισθο ν τ κοινωνία κείνου; Γι ν µ ν µολυνθο ν π τ ν κοινωνία µ α τόν, γι 16

17 ν µείνουν σπιλοι κα µωµοι χωριζόµενοι π α τόν. 2 τ κούσουν, λοιπόν, κ. Σεραφείµ κα ο καλοπροαίρετοι Νεοηµερολογίτε δελφοί µα : Κοινωνε Μέγα πατριάρχη µ το διακόψαντα τ ν κοινωνίαν πρ τ ν Νεστόριον πρ Συνοδικ ιαγνωµη! Ποι Σύνοδο ε χε καταδικάσει τ ν Νεστόριον; πίση, π τ πρακτικ τ ν συνόδων διδασκόµαστε κα πάλιν τι πρ Συνοδικ διαγνώµη διακόπτεται τ µνηµόσυνον τ ν τεροφρόνων: "Γνο δ πάτιο τι π ρ δε φρόνησεν Νεστόριο, ε θέω περιε λεν ν τ ποστολεί τ νοµα α το, το µ ναφέρεσθαι ν τ προσφορé..." λέγων: " γώ, φο γνων τι δικα λαλε περ το Κυρίου µου, ο κοινων α τ, ο τε ναφέρω τ νοµα α το, κε νο γ ρ ο κ στ ν πίσκοπο "... " γ γ ρ πάντα προεθέµην παθε ν κα ο τω το το ποίησα..." 3 πωσδήποτε, κ. Σεραφείµ, θά διαβάσατε τ ν διδασκαλία το γίου Μεγάλου θανασίου, το Μεγάλου Βασιλείου κα το γίου ωάννου το Χρυσοστόµου γι τ ν διακοπ το µνηµόσυνου λων κείνων πού χουν διαφορετικ (α ρετικό) φρόνηµα π τ ρθόδοξο φρόνηµα! νεξάρτητα π τ ν διάγνωση π Ο κουµενικ Σύνοδο µή! Πρό Συνοδικ δηλ. διαγνώµη κόµη καί µετά πό α τήν! Μέγα θανάσιο, πολ πρ ν τ ν γιον Κύριλλον, διακηρύσσει σαφέστατα: " ν τ φρόνηµα ποστρεφόµεθα, τούτου π τ κοινωνία προσήκει φεύγειν". 4 δ γιο Μ. Βασίλειο διδάσκει: "ο δ ν πρ ραν, (δηλ. ο τε κ ν µία ρα!), α τ ν πεδεξάµεθα τ ν συνάφειαν, ε σκάζοντα, (δηλ. ν χωλαίνουν), περ τ ν πίστιν ε ροµεν". 5 γιο ωάννη Χρυσόστοµο πίση διδάσκει: "Π ο ν Πα λο φησίν, πείθεσθε το γουµένοι µ ν κα πείκετε; νωτέρω ε πών, ν ναθεωρο ντε τ ν κβασιν τ ναστροφ, τότε, ε πε, πείθεσθε το γουµένοι µ ν κα πείκετε τί ο ν; φησίν, ταν πονηρ κα µ πειθώµεθα; Πονηρ, π λέγει ; Ε µ ν πίστεω νεκεν, φε γε κα παραίτησαι µ µόνον ν νθρωπο, λλ κ ν γγελο ξ ο ρανο κατιών. Ε δ βίου νεκεν, µ περιεργάζου." 6 χι µόνον πρ συνοδικ διαγνώµη φείλουν ο ρθόδοξοι ν διακόπτουν τ µνηµόσυνον τ ν α ρετικ φρονούντων κα κηρυσσόντων λλ κα µετ συνοδικ ν διαγνώµην, ν Σύνοδο ποφαίνεται ντορθοδόξω! τσι κα µετ τ ν ε κονοµαχικ ν Σύνοδον το 754, (κα πολ πρ τ Ζ' Ο κουµενικ ), πω χουµε διδάξει στό παρελθόν, ντιδρο ν ο µοναχο κα δ ν κοινωνο ν µ το Ε κονοµάχου. Κατ τ ν ναρξη τ Ε κονοµαχία γιο ωάννη αµασκην ε ρίσκεται ε σέτι στ τάξει τ ν λα κ ν, χοντα µεγάλο ξίωµα στ νάκτορα το χαλίφη τ αµασκο. πρ το π ρ τ ν σεπτ ν ε κόνων λόγο του µ τ ν τίτλο: "Πρ το διαβάλλοντα τά σεπτά ε κόνα ", πευθύνεται πρ τ ν πατριάρχην τ Κωνσταντινουπόλεω Γερµαν ν κα τ ν λα ν τ βασιλευούση, συγγραφεί ε θ µετ τ πρ το κατ τ ν γίων ε κόνων διάταγµα το σεβο Λέοντο (726). Ο λόγοι του πλήρει χάριτο κα Πνεύµατο γίου, κατέστησαν λάθητο γνώµων τ ν ρθοδόξων: "Πρ τον µ ν ο ν πάντων, ο όν τινα τρόπον θεµέλιον τ ν λογισµ ν καταπήξα, τ ν τ κκλησιαστικ θεσµοθεσία συντήρησιν, δι σωτηρία προσγίγνεσθαι πέφυκε... Μ καινοτόµει, µηδ µέταιρε ρια α ώνια, θεντο ο πατέρε σου... Ο κ νεξόµεθα νέαν πίστιν διδάσκεσθαι... Ο κ νεξόµεθα λλοτε λλα 2 Mansi IV, Acta Sanctorum: Β' σελ Ρ.G. 26, 1188 Β. 5 Ρ.G. 32, η µιλία το γίου ωάννου το Χρυσοστόµου πρ βραίου. Ο δ ποστολικ ιαταγ διδάσκουν: "δι φευκτέον π τ ν φθορέων ποιµένων"! Βιβλ. ', Κέφ

18 φρονε ν κα καιρο µεταβάλλεσθαι..." 7 Ο ντίπαλοι το γίου, πειδ πληγώθηκαν βαρι π το λόγου του, στ ν α' ε κονοµαχικ Σύνοδο το 754, συντάσσουν κατ το σίου τ ν κάτωθι λίβελλον: "Μανσο ρ τ κακωνύµ κα σαρακηνόφρονι, νάθεµα. τ ε κονολάτρ κα φαλσογράφω Μανσούρ, νάθεµα. τ το Χριστο βριστ κα πιβούλ τ βασιλεία, νάθεµα. τ τ σεβεία διδασκάλ κα παρερµηνευτ τ θεία γραφ Μανσούρ, νάθεµα". 8 Γιατί τ ν ναθεµατίζουν ο Ε κονοµάχοι, µήπω γιατί ταν κοινωνικ πρ α τού ; (Πάντα πρ Συνοδικ διαγνώµη!) Κα µετ τ ν ε κονοµαχικ ν Σύνοδον µήπω µετανοε Μέγα γιο κα πανέρχεται στ ν "κανονικ ν τάξιν" κα κοινωνε µετ τ ν ε κονοµάχων γι ν µ βρεθε... κτ κκλησία ; Ο ντικειµενικο ναγν στε βγάλουν τ συµπεράσµατά του... Ποιοί κολουθο ν τού Πατέρε καί Μεγάλου γίου, µε ο ρθόδοξοι κ. Σεραφείµ καί ο Νεοηµρολογίτε Ο κουµενιστέ πίσκοποι; γιο Μάρκο Ε γενικ διδάσκει Ο κουµενικ κα Παγκόσµιο ιδάσκαλο χι µόνον το συγχρόνου του, ( πω θέλουν κ. Σεραφείµ καί ο Ο κουµενιστέ Νεοηµερολογίτε ν παρουσιάσουν τ πράγµατα), λλ λε τ µεταγενέστερε γενε γι τ ν ποχρέωση διακοπ το µνηµόσυνου λων σοι διδάσκουν διαφορετικ π τ παραδεδοµένα τ ξ : "Φεύγετε α τού, δελφοί, κα τ ν πρ α το κοινωνίαν, ο γ ρ τοιο τοι ψευδαπόστολοι, ργάται δόλιοι, µετασχη- µατιζόµενοι ε ποστόλου Χριστο. Κα ο θαυµαστόν "α τ γ ρ Σαταν µετασχηµατίζεται ε γγελον φωτό ". Ο θα µα ο ν, ε κα ο διάκονοι α το µετασχηµατίζονται διάκονοι δικαιοσύνη, ν τ τέλο σται κατ τ ργα α τ ν... Στήκετε κρατο ντε τ 7 Ρ.G. 94, 1233 π. 8 Mansi 13, 356 παραδόσει, παρελάβετε, τά τε γγράφου κα τ γράφου, να µ τ τ ν θέσµων πλάν συναπαχθέντε κπέσητε το δίου στηριγµο ". 9 Γιατί δέν παρουσιάζετε τί διδασκαλίε καί τού λόγου τ ν γίων κ. Σεραφείµ καί στηρίζεσθε µόνον σέ δικέ σκέψει καί α ολα πιχειρήµατα, πού βρίσκονται σέ πλήρη ντίθεση µέ τήν νιαία διδασκαλία καί πράξη τ φιλτάτη καί ε ρηνοχύτου ρθοδοξία ; γιο Μάρκο ε ναι σαφή! ν µιλάει περ Λατίνων Λατινοφρόνων µόνον, (πού καί α τό θά ρκο σε µετά τά ο νιτικά συλλείτουργα τ ν θηναγόρων, ηµητρίων καί Βαρθολοµαίων, τί πίσηµε δηµόσιε καί πανηγυρικέ ρσει τ ν ναθεµάτων κατά τ ν Παπικ ν, γιά τήν µεση διακοπή τ κοινωνία µαζί του ), µ προτρέπει ν ποφεύγουµε κα ν µ ν χουµε καµµία κοινωνία µέ τού τερόφρονα γενικ! τσι κφράζει τ καθολικ δόγµα κα τ ν νιαία Παράδοση τ Πατροπαραδότου ρθοδοξία διδάσκοντα : " λοι ο διδάσκαλοι τ κκλησία, λε ο Σύνοδοι, λε ο θε ε Γραφέ µ διδάσκουν ν φεύγουµε π α το, πο χουν λλο φρόνηµα π τ φρόνηµα τ ν ρθοδόξων, ( τερόφρονα = σήµερον Ο κουµενιστέ -Νεοηµερολογίτε ), κα ν κόβουµε τ ν κοινωνία µ α τού, γράφει Ο κουµενικ ιδάσκαλο, Μέγα Μάρκο Ε γενικό! Τώρα, ν σ κα τ ν λα ν πού σ κολουθε δ ν σ σκανδαλίζει π. Βαρθολοµα ο, πο συνιερουργε ο νιτικ µ τ ν πάπα µέσα στόν γιο Γεώργιο στό Φανάρι, ταν παναιρετικό πάπα καθέζεται πί θρόνου ψηλο καί πηρµένου µέσα στήν καρδιά τ ρθοδοξία καί διάκονο το κ. Βαρθολοµαίου παίρνει καιρόν πό τόν βάπτιστο Γερµανό γιά νά ρχίσει Θεία 9 Βλ. σχετικ παρ Σ. Μπιλάλ, " ρθοδοξία κα παπισµό ", Β', θ ναι 1969, σελ. 67. Κα πάλιν γράφει διδάσκοντα λου τού µεταγενεστέρου : " παντε ο τ κκλησία διδάσκαλοι, π σαι α Σύνοδοι, π σαι α θε αι Γραφαί, φεύγειν το τερόφρονα παραινο σι κα τ α τ ν κοινωνία δι στασθαι." Ρ.G. 160, 105 C. 18

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες»

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες» «Ἃγιοι Κολλυβάδες» πό πατρό Νικολάου ηµαρ ρο Ν. Βαρδακουλ 47 παρ. 3 30300 Ναύπακτο e-mail: dikaio@otenet.gr webmail: http//: orthway.org Συνδροµέ προαιρετικέ στήν παραπάνω διεύθυνση Περιεχόµενα: Φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα πολλάκις, τι μέγαν α τ ν πλασεν κα καλ ν κα τ ν λλων θηρίων δυνατώτερον. «τοιο τος δ ν», φασκε, «τ ν λεκτρυόνα φοβο μαι».

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999).

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999). Βιογραφικ Μητροπολίτου Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως κυρο ιονυσίου π ρχιµ. Βαρνάβα Τύρη Πρωτοσυγκέλλου τ ς ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως ( π τ ν τόµο: «ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΚΟΝ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες.

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες στην εποχή μας ΑΦΟΡΜΗΣΗ Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Θα μάθουμε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου

Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου Το πατρός Νικολάου ηµαρ ρος Νοµικ ς σχισµατοαιρετικός Νεοηµερολογιτισµός γεννήθηκε στηριγµένος πάνω σέ να ψε δος. πως λα τά σχίσµατα καί

Διαβάστε περισσότερα

«Ἃγιοι Κολλυβάδες» ὑπόδειγμα εὐσεβείας καί ὀρθόδοξης ὁμολογίας στίς μέρες μας

«Ἃγιοι Κολλυβάδες» ὑπόδειγμα εὐσεβείας καί ὀρθόδοξης ὁμολογίας στίς μέρες μας «Ἃγιοι Κολλυβάδες» ὑπό π. Νικολάου Δημαρᾶ Dr.Jur. Βαρδακουλᾶ 47, πάρ. 3, 30300 Ναύπακτος τηλ.: 261Ο-341269 Καλοκαίρι 2008 Website/ἱστοσελίδα στό διαδίκτυο: http://orthway.org ὑπόδειγμα εὐσεβείας καί ὀρθόδοξης

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ( σπεριν ς 29ης Α γούστου 2004)

ΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ( σπεριν ς 29ης Α γούστου 2004) ΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ( σπεριν ς 29ης Α γούστου 2004) Τ ν ζω µας λην, κόµη κα ε ς τ ν µικρότερη λεπτοµέρειά της, ρυθµίζει τ θέληµα

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΑΡΙΟ-ΦΒΡΟΑΡΙΟ 19 ΙΑΝΟΑΡΙΟ-13 ΦΒΡΟΑΡΙΟ 2015 2η ΟΡΘΗ ΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΡ.ΚΔΟΣΗΣ 20/01/2015 (Σύμφωνα με το Προγράμμα Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας για το

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΣΠΤΜΒΡΙΟ 1 25 ΣΠΤΜΒΡΙΟ 2015 ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 1582 Ημερομηνία: 30/06/2015 Ημερομηνία Μάθημα Διδάσκων Ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 4. ΜΕΧΡΙ 19/1 ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 5. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΕΙ 6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Περιεχόμενα 4. ΜΕΧΡΙ 19/1 ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 5. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΕΙ 6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Περιεχόμενα 1. ΑΝΘΙΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ... ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/01/2016 σελ.18 2. ΦΟΒΙΣΜΕΝΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΙ ΔΡΑΣΤΕΣ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 11/01/2016 σελ.36 3. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο ***** ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ ρθρον 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ Βασικό πλεονέκτηµα τ ς κατασκηνωτικ ς µπειρίας, κτός πό τό παιχνίδι καί τήν ξεγνοιασιά, ε ναι δυνατότητα πού δίνεται στά παιδιά νά πάρουν πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Αυξάνονται και πληθύνονται οι χριστιανοί στην Κίνα. Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ο Χάο Τσαν έχει συνηθίσει να προσεύχεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους»

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους» Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν οι καθηγητές του Τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και Κ. Δεληκωσταντής, καθώς και η Β. Σταθοκώστα,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 14 ( βιβλίο Α Γυµνασίου) Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή γ λύω Σ λύει Ο το λύει µε λύοµεν µε λύετε Ο τοι λύουσι(ν) Ποιο χρόνο συναντάµε

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006,

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006, 1 Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Copyright 2006 Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Εικόνα εξώφυλλου: Αναμνηστική φωτογραφία με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ξάνθη. Στο μέσον ο τότε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα.

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΔΣ6. Δίνονταί οί πίνακες Σ1(Κ, Κ) καί Π1(Κ, Κ) που περίέχουν τα αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

Αρχάγγελος Ζακχιήλ. Ανάγκη για Κάθαρση. Προετοιμασία για Εκλογές 17/06/12.

Αρχάγγελος Ζακχιήλ. Ανάγκη για Κάθαρση. Προετοιμασία για Εκλογές 17/06/12. 13/06/12. Αρχάγγελος Ζακχιήλ. Ανάγκη για Κάθαρση. Προετοιμασία για Εκλογές 17/06/12. Υπό την καθοδήγηση και αιγίδα του Άγιου Γερμανού. Εκδόσεις: ΤΟ ΜΩΒ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Copyright 2012 Εκδόσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 Α ΤΑΞΗ (Δίωρο πρώτο τετράμηνο) 1.(ΔΕ 2) Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. (ΔΕ 3) Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία. (ΔΕ 4) Με τη λατρεία εκφράζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ Οι Πεντηκοστιανοί υποστηρίζουν ότι στις συνάξεις τους επαναλαμβάνεται το γεγονός της Πεντηκοστής, το οποίο περιγράφεται στην Καινή Διαθήκη. Ας δούμε το θέμα ιστορικά. Πενήντα

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009. Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Ταξιαρχών Βρυξελλών

ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009. Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Ταξιαρχών Βρυξελλών 1 ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗΤΗΣΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8ΜΑΡΤΙΟΥ2009 ΙερόςΜητροπολιτικόςΝαόςτωνΤαξιαρχώνΒρυξελλών Αγαπητοί χριστιανοί, Η σημερινή Κυριακή διαφέρει από τις άλλες γιατί μας συγκεντρώνει όλους, ανεξάρτητα από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu.

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ ΠPOΛEOMENA This document is compiled from Greek texts borrowed from Perseus Digital Library 1 and drawings that I created with a geometrical drawing language named, fittingly to the

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Τευχος τριτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Άσκηση Οι γραφείς του ανακτόρου της Πύλου Κάθε χρόνο τέτοια εποχή στο ανάκτορο της Πύλου

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία 519Β - 520Α Τ δ τ δε ο

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟ ΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΗΣ ΚΑΤΕΥ ΘΥΝΣΗΣ ( ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙ ΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟ ΓΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Συγγραφείς 1. Δημήτριος Λ. Δρίτσας, Δρ Θεολογίας, Σχολικός Σύμβουλος 2. Δημήτριος Ν. Μόσχος, Δρ Θεολογίας, Καθηγητής Λυκείου Αναβύσσου 3. Στυλιανός Λ. Παπαλεξανδρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Μεθοδολογία της ποιμαντικής Η προβληματική του θέματος. Πολλαπλή μέθοδος στην εκκλησιαστική παράδοση. Δημιουργία νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37 Περιεχόμενα 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Σκοπός και αντικείμενο της εργασίας... 43 2. Ο Άρειος Πάγος...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα