ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: EMRP ENG04 METROLOGY FOR SMART ELECTRICAL GRIDS Μυρτώ Χολιαστού 1 Ειρήνη Φλουδά 2 και Θεοδώρα Τόδη 3 1, 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: EMRP ENG04 METROLOGY FOR SMART ELECTRICAL GRIDS Μυρτώ Χολιαστού 1 Ειρήνη Φλουδά 2 και Θεοδώρα Τόδη 3 1, 2"

Transcript

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: EMRP ENG04 METROLOGY FOR SMART ELECTRICAL GRIDS Μυρτώ Χολιαστού 1 Ειρήνη Φλουδά 2 και Θεοδώρα Τόδη 3 1, 2 Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, ο.τ Σίνδος, Θεσσαλονίκη 3 Τοσίτσα 21, 55525, Θεσσαλονίκη Περίληψη Η εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα ηλεκτρικά δίκτυα καθιστά τη μετατροπή τους σε «έξυπνα» δίκτυα αναγκαία. Σε ένα ερευνητικό έργο διάρκειας τριών ετών, 18 ευρωπαϊκά εθνικά ινστιτούτα μετρολογίας και 4 Πανεπιστήμια-ερευνητικά κέντρα, συνδυάζουν τις έρευνές τους για την ανάπτυξη των μετρολογικών εργαλείων που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των νέων τεχνολογιών που υπεισέρχονται. Το έργο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2010 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Μετρολογίας EMRP, το οποίο υλοποιείται από τον οργανισμό εθνικών μετρολογικών ινστιτούτων της Ευρώπης ΕURΑΜΕΤ. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι κυριότεροι στόχοι του προγράμματος και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα στα τέσσερα θεματικά πεδία του, που είναι: 1. Ανάπτυξη του πλαισίου ελέγχου της σταθερότητας των δικτύων με τη χρήση μονάδων μέτρησης του διανύσματος φάσης (Phasor Measurement Units-PMUs) και μετρήσεις του διανύσματος φάσης επί τόπου στο πεδίο σε διάφορες ευρωπαικές χώρες. 2. Iχνηλάσιμες μετρήσεις ενέργειας σε όλα τα επίπεδα τάσης του δικτύου (χαμηλή, μέση, υψηλή) και ανάπτυξη τεχνικής μη παρεμβατικού ελέγχου για τη μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας (non intrusive load monitoring-nilm) με κίνητρο τη δίκαιη τιμολόγηση. 3. Χρήση καινοτομικού μετρολογικού εξοπλισμού στην μέτρηση ποιότητας ισχύος επί τόπου σε δίκτυα που περιλαμβάνουν συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ανεμογεννήτριες) σε διάφορες ευρωπαικές χώρες. 4. Ανάπτυξη δυναμικών μοντέλων και τεχνικών αβεβαιότητας για την καταγραφή της κατάστασης του συστήματος στα έξυπνα δίκτυα και τη βελτίωση της σταθερότητάς τους, συμπεριλαμβάνοντας και απαιτήσεις κρυπτογράφησης. Λέξεις-Κλειδιά: ενέργεια, ποιότητα ενέργειας, έξυπνος μετρητής, phasor, μονάδα μέτρησης φάσης (PMU), επί τόπου μετρήσεις δικτύου. Abstract The insertion of renewable energy sources in the electric grids makes their transfer to smart grids necessary. In a three year research project 18 Εuropean Νational Μetrology Ιnstitutes and 4 Universities and research centers combine their efforts for the development of the metrological tools necessary for the control of the new technologies involved. The project started in September 2010 and is funded by the European Metrology Research Program EMRP, which is realized within the European Association of National Metrology Institutes EURAMET. In this work the basic scopes of the program are presented and its results until today, which lie in four work packages: 1. Development of the control of grid stability by using phasor measurement units (PMUs) and by performing phasor measurements on site in various European countries.

2 2. Traceable energy measurements in all grid voltage levels (low, medium, high) and development of the non intrusive load monitoring technique (NILM) with main motive fair trade in revenue metering. 3. Use of innovative metrological equipment for on-site energy quality measurement in grids that contain non conventional renewable energy sources (wind turbines) in various European countries. 4. Development of dynamic models and uncertainty techniques for system state recording in the smart grids and the improvement of their stability taking into account cryptographic requirements. Key words: energy, power quality, smart meter, phasor measurement unit (PMU), on site network measurements. 1. Εισαγωγή Η εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα ηλεκτρικά δίκτυα καθιστά τη μετατροπή τους σε «έξυπνα» δίκτυα αναγκαία 1. Σε ένα ερευνητικό έργο 2 διάρκειας τριών ετών, 18 ευρωπαϊκά εθνικά ινστιτούτα μετρολογίας και 4 Πανεπιστήμια-ερευνητικά κέντρα (Σχήμα 1.), συνδυάζουν τις έρευνές τους για την ανάπτυξη των μετρολογικών εργαλείων που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των νέων τεχνολογιών που υπεισέρχονται. Το έργο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2010 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Μετρολογίας, EMRP 3 που υλοποιείται από τον οργανισμό εθνικών μετρολογικών ινστιτούτων της Ευρώπης ΕURΑΜΕΤ 4. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι κυριότεροι στόχοι του προγράμματος και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματά του. Σχήμα 1. Τα μέλη του προγράμματος EMRP ENG04 Smart grids

3 2. Συνοπτική παρουσίαση των επί μέρους έργων του προγράμματος 2.1. Πακέτο έργου 1: Συστήματα μέτρησης ανύσματος φάσης (Phasor measurement units, PMUs) Τα συστήματα μέτρησης ανύσματος φάσης χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της κατάστασης των μεγάλων δικτύων μεταφοράς και σήμερα αποδεικνύονται πολύ χρήσιμα και στα δίκτυα μέσης και χαμηλής τάσης ως προς την επίτευξη της σταθερότητάς τους. Ωστόσο έχει αναγνωριστεί ότι τα διαφορετικά συστήματα PMU 5 εμπορικού τύπου που είναι εγκατεστημένα στο δίκτυο εμφανίζουν τέτοιες διαφορές απόδοσης που τα καθιστούν αμφισβητήσιμα. Στο ερευνητικό αυτό πρόγραμμα αναπτύσσονται όλες οι μετρολογικές παράμετροι που αφορούν τη λειτουργία των PMU και καθορίζεται η ιχνηλασιμότητα για αυτά. Συγκεκριμένα: θα μελετηθούν οι διαφορετικοί αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν τα ΡΜU και θα κατασκευαστεί πρότυπο σύστημα PMU, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για μετρήσεις στο εργαστήριο αλλά και στο πεδίο. Θα κατασκευαστεί πρότυπος διακριβωτής για τα PMU και θα καθοριστούν οι διαδικασίες διακρίβωσης σύμφωνα με τις μετρολογικές απαιτήσεις. Τέλος, χρησιμοποιώντας το πρότυπο PMU, θα πραγματοποιηθούν επί τόπου μετρήσεις στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής σε διάφορες χώρες της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας Πακέτο έργου 2: Μέτρηση της ενέργειας επί τόπου με στόχο τη δίκαιη τιμολόγηση Η μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας είναι πολύ σημαντικό να γίνεται σωστά, καθώς σε αυτή βασίζεται η τιμολόγηση. Στη σημερινή εποχή, χάρις στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εισέρχονται στο δίκτυο και ταυτόχρονα εμφανίζονται νέοι παραγωγοί. Τα δεδομένα αυτά δημιουργούν την απαίτηση να υπάρχει ακρίβεια στη μέτρηση και προστασία των δεδομένων προς όφελος του καταναλωτή. Στο πακέτο έργου 2 του προγράμματος αναπτύσσονται μέθοδοι μη παρεμβατικού ελέγχου για τη μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας στις οικιακές εγκαταστάσεις, με απώτερο στόχο τη χρήση τους στους νέους «έξυπνους» μετρητές. Με αυτούς θα μπορεί ο καταναλωτής να γνωρίζει την κατανάλωση των μεμονωμένων συσκευών μέσα στο σπίτι του κάθε στιγμή. Παράλληλα, τα υπάρχοντα συστήματα μέτρησης θα αξιολογηθούν με μετρήσεις που θα πραγματοποιηθούν επί τόπου σε πραγματικές εγκαταστάσεις. Θα αναπτυχθούν μέθοδοι για την ταυτόχρονη διακρίβωση των εγκατεστημένων μετρητών. Τέλος, θα αναπτυχθούν νέες ιχνηλάσιμες διατάξεις στο δίκτυο μέσης και υψηλής τάσης, όπου το περιβάλλον είναι εχθρικό και με αυτές θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις ενέργειας και διακριβώσεις των μετασχηματιστών τάσης και ρεύματος Πακέτο έργου 3: Μέτρηση ποιότητας ισχύος επί τόπου και από απόσταση Η εξέλιξη των ενεργειακών δικτύων στα «έξυπνα» δίκτυα που περιέχουν νέες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και πληθώρα νέων παραγωγών συνοδεύεται από μείωση της ποιότητας: διακύμανση της τάσης, εισαγωγή αρμονικών συνιστωσών, ασταθής διαθεσιμότητα ενέργειας κλπ. Σε αυτό το πακέτο έργου θα κατασκευαστεί εξοπλισμός που θα επιτρέπει τη μέτρηση της ποιότητας ισχύος στο πεδίο με υψηλή ακρίβεια. Θα χρησιμοποιηθούν και θα τροποποιηθούν αλγόριθμοι που ως τώρα χρησιμοποιούνταν για μετρήσεις ποιότητας ισχύος μόνο στο εργαστήριο. Θα αναπτυχθούν νέες μεθοδολογίες εφαρμόσιμες σε ποικίλα δίκτυα: ανανεώσιμων πηγών (ανεμογεννήτριες), πιλοτικά «έξυπνα» δίκτυα, δίκτυα συνεχούς ρεύματος, δίκτυα

4 μεταφοράς και σε υποσταθμούς τάσης. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων μπορούν να αξιοποιηθούν για βελτίωση του σχεδιασμού των δικτύων και για να ελεγχθεί αν ικανοποιούνται τα ισχύοντα πρότυπα ποιότητας ενέργειας Πακέτο έργου 4: Σχεδιασμός του συστήματος και σταθερότητα Tα νέα δίκτυα είναι εκτεθειμένα επίσης σε κινδύνους αστάθειας και κατάρρευσης. Ο λόγος είναι η ασυνεχής εισροή και εκροή ενέργειας, τα πολλαπλά σημεία διασύνδεσης με τους νέους παραγωγούς, η ελλιπής πληροφορία για κατάσταση του συστήματος κ.ά. Στα πλαίσια του έργου αυτού του προγράμματος θα αναπτυχθούν μοντέλα που θα στοχεύουν στην αύξηση των γνωστών δεδομένων για την κατάσταση του συστήματος, και στη βελτίωση του σχεδιασμού του και στον καλύτερο έλεγχό του. Θα διερευνηθεί ποιος είναι ο βέλτιστος αριθμός μετρητών που απαιτείται, ποια η βέλτιστη θέση και η ακρίβειά τους. Το μοντέλο θα τροποποιηθεί και θα συμπληρωθεί με μετρήσεις σε εργαστηριακά δίκτυα και σε πραγματικά δίκτυα. Η ιχνηλασιμότητα των μετασχηματιστών ρεύματος που χρησιμοποιούνται στο δίκτυο θα διερευνηθεί. Τέλος θα μελετηθεί το ζήτημα της κρυπτογράφησης για την προστασία των δεδομένων. 3. Αποτελέσματα του προγράμματος μέχρι σήμερα 3.1. Πακέτο έργου 1: Συστήματα μέτρησης ανύσματος φάσης (Phasor measurement units, PMUs) Η τεχνολογία μέτρησης φάσης αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 80 και αντικατέστησε τα παραδοσιακά συστήματα SCADA με μεγάλη επιτυχία. Η χρήση των συστημάτων αυτών (PMUs) μάλιστα, αυξήθηκε κατά πολύ μετά το μπλακάουτ που συνέβη στη Βόρεια Αμερική το 2003 και την έκθεση της Καναδικής εταιρίας US Canadian System Outage Task Force, η οποία τόνιζε ότι χρειάζεται καλύτερη γνώση της κατάστασης των δικτύων την ώρα της λειτουργίας τους. Οι μονάδες μέτρησης φάσης (PMUs) 6,7 (Σχήμα 2) κάνουν συγχρονισμένη και υψηλής ταχύτητας δειγματοληψία της τάσης, της έντασης του ρεύματος του δικτύου και της διαφοράς φάσης τους με ένα ανεξάρτητο, παγκόσμιο σήμα συγχρονισμένο με τη διεθνή ώρα Universal Time Coordinated (UTC), το οποίο λαμβάνεται από το ίδιο το PMU μέσω GPS από δορυφόρους. Το κάθε σημείο του δικτύου αντιπροσωπεύεται από ένα άνυσμα με συγκεκριμένη φάση (Σχήμα 3) και το σύνολο όλων των ανυσμάτων δείχνει την κατάσταση του δικτύου. Τα δεδομένα μετασχηματίζονται βάσει συγκεκριμένου προτύπου ΙΕΕΕ Standard C και χρησιμοποιούνται από το διαχειριστή του συστήματος (Σχήμα 4.). Σχήμα 2. Μονάδες μέτρησης ανύσματος φάσης (PMU) εμπορικού τύπου

5 Σχήμα 3. Τα ανύσματα τάσης και έντασης του δικτύου Σχήμα 4. Έλεγχος του συστήματος με όργανα μέτρησης φάσης PMU Οι ατέλειες στα εσωτερικά πρότυπα των οργάνων PMU και το γεγονός ότι δεν υπάρχει η μετρολογική υποδομή στην Ευρώπη για το χαρακτηρισμό τους, είναι το θέμα του πακέτου εργασίας 1 του προγράμματος, το οποίο έχει τους εξής στόχους : Δημιουργία υπολογιστικής πλατφόρμας προσομοίωσης του PMU με την οποία θα συγκριθούν οι μεθοδολογίες των διάφορων PMU εμπορικού τύπου. Η πλατφόρμα ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε μόλις το Δεκέμβριο 2011 από τα ινστιτούτα INRIM (Ιταλία) και SIQ (Τσεχία). Βασίστηκε στο σύγχρονο ευρωπαϊκό πρότυπο ΙΕΕΕ Standard C , χρησιμοποιεί γλώσσα προγραμματισμού MATLAB και περιλαμβάνει ως βασικά στοιχεία μία γεννήτρια κυματομορφών, ένα συγκριτή, αλγόριθμοι PMU και φιλική επιφάνεια αλληλεπίδρασης με το χρήστη (Σχήμα 5.). Κατασκευή ενός πρότυπου PMU αναφοράς με το οποίο θα μπορούν να γίνουν μετρήσεις ανύσματος φάσης στο εργαστήριο και στο πεδίο. Κύριο ινστιτούτο υπεύθυνο είναι το LNE (Γαλλία) και προβλέπεται να παραδοθεί το Σεπτέμβριο του 2012.

6 Κατασκευή ενός πρότυπου διακριβωτή για τις διατάξεις PMU σύμφωνα με τα μετρολογικά πρότυπα. Υπεύθυνο ινστιτούτο είναι το METAS (Ελβετία) και η ολοκλήρωση της διάταξης θα γίνει τον Αύγουστο του Σχήμα 5. Υπολογιστική πλατφόρμα προσομοίωσης PMU Ορισμός της μεθόδου διακρίβωσης των PMU και των συγκεκριμένων μετρήσεων που πρέπει να εκτελούνται. Υπεύθυνο ινστιτούτο είναι το SIQ (Τσεχία) και η παράδοση του τελικού οδηγού που θα περιλαμβάνει τη μεθοδολογία ελέγχου και διακρίβωσης των PMU θα γίνει τον Αύγουστο του Πραγματοποίηση μετρήσεων στο πεδίο, σε διάφορα σημεία του δικτύου σε Ελλάδα (συμμετοχή του ΕΙΜ στο πρόγραμμα), Ρουμανία και Σουηδία. Οι μετρήσεις προβλέπεται να ξεκινήσουν τον Αύγουστο του Μετρήσεις στο σουηδικό σύστημα μεταφοράς Θα πραγματοποιηθούν στα σημεία τερματισμού εναέριων γραμμών μεταφοράς km, όπου χρησιμοποιούνται μετασχηματιστές τάσης με σφάλμα λόγου και σφάλμα μετατόπισης φάσης γνωστά. Τα αποτελέσματα θα συγκριθούν με τις μετρήσεις του διαχειριστή του συστήματος και η αβεβαιότητα που προκύπτει θα εκτιμηθεί με ή χωρίς την εισαγωγή του σφάλματος των μετασχηματιστών. Μετρήσεις στο ελληνικό σύστημα μεταφοράς Χρησιμοποιώντας το πρότυπο PMU που θα κατασκευαστεί στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις ανύσματος φάσης σε δύο κομβικά σημεία του ελληνικού δικτύου μεταφοράς: στο Κέντρο Υψηλής τάσης (ΚΥΤ) Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, όπου γίνεται η διασύνδεση με τη Βουλγαρία και στο Κέντρο Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Αγ. Στεφάνου Αττικής. Στα σημεία αυτά ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΣΜΗΕ 9 έχει ήδη εγκαταστήσει εμπορικά συστήματα PMU, τα οποία είναι συνδεμένα με το σύγχρονο διασυνδεδεμένο Σύστημα ENTSO-E 10 και στέλνουν στο ευρωπαϊκό κέντρο τα δεδομένα τους αδιάλλειπτα. Η σύγκριση των εγκατεστημένων PMU και του πρότυπου PMU θα μας δώσει μία ρεαλιστική εκτίμηση της αβεβαιότητας του

7 PMU και του βάρους που πρέπει να έχουν οι μετρήσεις του για το διαχειριστή του συστήματος, ιδίως όταν δεν είναι γνωστό το σφάλμα των μετασχηματιστών τάσης της εγκατάστασης Πακέτο έργου 2: Μέτρηση της ενέργειας επί τόπου με στόχο τη δίκαιη τιμολόγηση Το έργο του τμήματος αυτού του προγράμματος χωρίζεται σε τρείς παράλληλες δράσεις: Ανάπτυξη της τεχνικής μη παρεμβατικού ελέγχου του φορτίου οικιακής εγκατάστασης. Υπεύθυνο είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ηλεκτρολογίας, Πολυτεχνική σχολή. Σχεδιάστηκε μία πλατφόρμα λογισμικού που προσομοιάζει τις χαρακτηριστικές των φορτίων και αναγνωρίζει τις συσκευές που τίθενται σε λειτουργία. Έχουν ταυτοποιηθεί ήδη οι «υπογραφές» περισσότερων από 10 φορτίων χαμηλής τάσης στο εργαστήριο (Σχήμα 6) και διερευνάται η επίδραση που έχει σε αυτές το υπόλοιπο δίκτυο των οικιακών συσκευών που βρίσκονται σε λειτουργία. Σχήμα 6. «Υπογραφή» του φορτίου ενός ψυγείου (το ρεύμα κατά τη χρονική στιγμή εκκίνησης) Διακρίβωση των μετρητών ενέργειας που είναι τοποθετημένοι σε πραγματικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης (θα πραγματοποιηθεί από το μετρολογικό ινστιτούτο της Φινλανδίας MIKES). Στόχος είναι να διερευνηθεί αν οι μετρητές μπορούν να ελεγχθούν και να διακριβωθούν επί τόπου χωρίς την απομάκρυνσή τους από την εγκατάσταση. Η έρευνα έδειξε ότι η μέθοδος εφαρμόζεται με επιτυχία. Υπολείπεται να γίνουν μετρήσεις και στη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου. Μετρήσεις ενέργειας σε δίκτυα μέσης και υψηλής τάσης επί τόπου από το Ολλανδικό μετρολογικό ινστιτούτο (VSL) και το Ισπανικό LCOE. Το Ινστιτούτο πρόκειται να προμηθευτεί νέο εξοπλισμό για την υλοποίηση του προγράμματος: μετασχηματιστές τάσης, μετασχηματιστές ρεύματος, ενεργειακό μετρητή για μετρήσεις επί τόπου σε δίκτυα μέσης τάσης (36 kv, 1 ka) και υψηλής τάσης (100 kv, 2 ka) με επιδιωκόμενη αβεβαιότητα < 0.1%. Στο ίδιο πακέτο του έργου το Ισπανικό εργαστήριο LCOE αναπτύσσει μετρητική διάταξη για τη διακρίβωση δικτύων μέσης και υψηλής τάσης (36kV έως 400 kv). Αυτή περιλαμβάνει: πηγή ρεύματος 4000 Α, πηγή τάσης 300kV μετασχηματιστές ρεύματος και τάσης και τριφασικό ενεργειακό μετρητή.

8 Με την ολοκλήρωση των μετρήσεων θα εκδοθεί τεχνική οδηγία για τα συστήματα μέτρησης ενέργειας σε δίκτυα μέσης και υψηλής τάσης από το Σουηδικό μετρολογικό ινστιτούτο (SP) Πακέτο έργου 3: Τα εργαλεία για τη μέτρηση της ποιότητας ισχύος από απόσταση Αυτό το τμήμα του έργου περιλαμβάνει μετρήσεις ποιότητας ισχύος που θα πραγματοποιηθούν σε πραγματικά δίκτυα διαφόρων τύπων και διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών. Τα χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν είναι: συμμετρία, ενέργεια, ισχύς, συχνότητα, αρμονικές, τρεμοσβήσιμο (flicker), μέσες τιμές RMS μεγεθών κλπ. Τα αποτελέσματα θα παραδοθούν υπό μορφή αναλυτικών εκθέσεων στις παρακάτω κατηγορίες δικτύων: Δίκτυα ανεμογεννητριών Μέτρηση ποιότητας ισχύος σε εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες (Trescal-Δανία) Φαινόμενο τρεμοσβήματος (flicker) σε ανεμογεννήτριες (NPL-Αγγλία) Δίκτυα διανομής και δίκτυα συνεχούς ρεύματος Μετρήσεις ποιότητας ισχύος σε δίκτυα υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (ΙΝRIM-Ιταλία) Δίκτυο διανομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (CEM-Ισπανία) Μετρήσεις ποιότητας ισχύος στο Βελγικό δίκτυο (SMD-Βέλγιο) Υποσταθμοί Μέσης και Υψηλής τάσης Μετρήσεις ποιότητας ισχύος σε υποσταθμούς μέσης/υψηλής τάσης (UME- Τουρκία, ΙΝΜ-Ρουμανία, ΙΝRIM-Ιταλία, SMU-Σλοβακία) Σταθερότητα γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης (VSL-Ολλανδία) Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί αδιάλειπτες μετρήσεις 54 ημερών στην Αγγλία με ενδιαφέροντα συμπεράσματα, όπως αστάθεια της τάσης τις απογευματινές ώρες, μείωση της ολικής αρμονικής διαταραχής με την έναρξη λειτουργίας των ανεμογεννητριών (απρόσμενο αποτέλεσμα που μπορεί όμως να εξηγηθεί). Επίσης έχουν ήδη ξεκινήσει μετρήσεις στις γραμμές υψηλής συνεχούς τάσης (10kV έως MV) στην Ιταλία. Οι μετρήσεις θα δώσουν συμπεράσματα για τα προβλήματα ποιότητας ισχύος που υπάρχουν στα δίκτυα και θα προτείνουν διορθωτικές ενέργειες. Επίσης, μέσω των ταυτόχρονων μετρήσεων και εκτεταμένων σε όλο το δίκτυο της Ευρώπης, θα μελετηθεί η διάδοση της ποιότητας ισχύος στις διαφορετικές περιοχές του δικτύου, στοιχείο πολύ χρήσιμο στους σχεδιαστές δικτύων. Μετά την ολοκλήρωση των μετρήσεων, θα αναλυθούν τα αποτελέσματα και θα συνταχθεί ένας τελικός μετρολογικός οδηγός για βέλτιστη μεθοδολογία μετρήσεων ποιότητας ισχύος στο δίκτυο, που είναι επίσης χρήσιμη στους κατασκευαστές προτύπων ενέργειας στη βιομηχανία Πακέτο έργου 4. Σχεδιασμός του συστήματος και σταθερότητα στο δίκτυο Ο στόχος του προγράμματος στο τμήμα αυτό είναι να αυξήσει την αξιοπιστία των δικτύων, ορίζοντας τη μετρολογική στρατηγική που απαιτείται για την παρατήρηση και τον έλεγχό τους. Οι επιμέρους δράσεις του είναι: Δημιουργία ενός μοντέλου δικτύου (STRAT, Πανεπιστήμιο Strathclyde, Αγγλία), στο οποίο θα μπορούν να εισάγονται δεδομένα από πραγματικές μετρήσεις ροής ισχύος και στη συνέχεια θα διερευνάται η ικανότητα να εκτιμηθεί η κατάσταση σε θέσεις όπου δεν υπάρχουν μετρητικά όργανα. Στο λογισμικό δημιουργήθηκε μία

9 ευαίσθητη μήτρα με την οποία προδιορίζεται το ελάχιστο σύνολο μετρήσεων το οποίο εξασφαλίζει ακριβή εικόνα του συστήματος με το ελάχιστο κόστος. Τα αποτελέσματα του λογισμικού παρουσιάστηκαν στο συνέδριο του Innovative Smart Grid Technology (ISGT), στο Μanchester, το Δεκέμβριο Δημιουργία ενός δεύτερου μοντέλου δικτύου που διερευνά την τοπολογία των μετρητικών κόμβων και το πλήθος τους, ώστε να μειωθεί το κόστος. Επίσης, μελετώνται οι προδιαγραφές των μετρητών: οι κοινοί έξυπνοι μετρητές δεν είναι «έξυπνοι», ενώ οι βιομηχανικοί πληρούν τις επιστημονικές απαιτήσεις, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ευρεία κλίμακα λόγω του κόστους τους (PTB, Γερμανία). Επίσης, θα διερευνηθεί η επίδραση που έχει η φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο δίκτυο (TU-BS Technical Universtity of Braunschweig, Γερμανία). Επιβεβαίωση του μοντέλου με πειραματικά δεδομένα από εργαστηριακό δίκτυο και πραγματικά δεδομένα από τα δίκτυα χαμηλής και μέσης τάσης. Οι μετρήσεις χαμηλής τάσης θα πραγματοποιηθούν σε ένα δίκτυο που είναι εγκατεστημένο στην Ελβετία και τροφοδοτεί με 5,4 GWh το χρόνο 140 καταναλωτές, οικιακούς και βιομηχανικούς. Για τις μετρήσεις θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία που αναπτύχθηκε σε προηγούμενο ευρωπαïκό πρόγραμμα: imera+power & Energy JRP 12 Οι μετασχηματιστές ρεύματος είναι οι πιο διαδεδομένοι αισθητήρες για τη μέτρηση του ρεύματος και χρησιμοποιούνται από τα μετρολογικά ινστιτούτα για την ακριβή μέτρηση ρευμάτων από μερικά ma μέχρι εκατοντάδες ka. Στη δράση αυτή θα αναπτυχθεί από το PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt, Γερμανία) ένα σύστημα βαθμονόμησης μετασχηματιστών ρεύματος, το οποίο θα προορίζεται για μετρήσεις σε δίκτυα «μολυσμένα» με υψηλές συχνότητες. Για το σκοπό αυτό θα κατασκευαστεί ένας μετασχηματιστής με δευτερεύον ρεύμα στην περιοχή 50 ma 5 Α και εύρος συχνοτήτων τα 20 khz κατά την απαίτηση των προτύπων ισχύος και με ακρίβεια <0.01%. Tα νέα δίκτυα περιλαμβάνουν πολλαπλή ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ των διαφόρων μερών (παραγωγών, δικτύων, καταναλωτών κλπ.) και μεταφορά δεδομένων μεγάλου όγκου. Στη δράση αυτή θα αναλυθούν οι νέες αυξημένες απαιτήσεις για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σε συμβατότητα με τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού οργανισμού τυποποίησης Mandate 441 και mandate Στη συνέχεια, με βάση την ανάλυση αυτή θα προταθεί πλαίσιο κρυπτογράφησης για τα έξυπνα δίκτυα. 4. Συνεργάτες-Παρατηρητές Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει έντονα τη συνεργασία επιστήμης και παραγωγής: 17 διαχειριστές δικτύων, κατασκευαστές οργάνων, ηλεκτρικές εταιρίες και ερευνητές από όλη την Ευρώπη εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους και συμμετέχουν σ αυτό ως συνεργάτεςπαρατηρητές. Οι συνεργάτες λαμβάνουν γνώση των αποτελεσμάτων του προγράμματος και είναι σε θέση να μεταφέρουν στη βιομηχανία όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που προκύπτουν από την εξέλιξή του. Η ομάδα των παρατηρητών παρουσιάζεται στο Σχήμα 7.

10 Σχήμα 7. Η ομάδα των παρατηρητών του προγράμματος 5. Συμπεράσματα Παρουσιάστηκαν οι κυριότερες δράσεις του προγράμματος EMRP 2009, ENG04 Metrology for Smart Electrical Grids, που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2010 και βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι στόχοι του προγράμματος ποικίλουν από τη βελτίωση του σχεδιασμού των δικτύων και της παρατηρισιμότητάς τους, μέχρι την ανάπτυξη εργαλείων για τη μέτρηση της ποιότητας ισχύος, τη δίκαιη τιμολόγηση και την προστασία των δεδομένων. Τα αποτελέσματά του έχουν άμεσο αντίκτυπο στην επιστήμη, την οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον με τελικό αποδέκτη τον πολίτη και την ποιότητα ζωής του. Βιβλιογραφία 1. European Technology Plaform Smart Grids- Vision and Strategy for Europe s Electrical Networks of the Future, European Commission EUR 22040, ENG04 SmartGrids Metrology for Smart Electrical Grids, ΕΜRP 2009 Joint Research Project Protocol 3. ΕΜRP European Metrology Research Programme 4. EURAMET European Association of National Metrology Institutes 5. A.P. Meliopoulos, V. Madani, D. Novosel, G. Cokkinides et al. Synchrophasor Measurement Accuracy Characterization, North American Synchrophasor Initiative Performance & Standards Task Team ( ) 6. P. Bonanomi, Phase angle measurement with synchronized clocks, IEEE Transactions on power apparatus and Systems, vol. PAS 100, no 12, pp , Dec A.G. Phadke, Synchronized phasor measurements in power systems, IEEE computer applications in power, vol. 6, no2, pp 10-15, April IEEE Standard for synchrophasors for power systems, Std C

11 9. Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΣΜΗΕ, Institutes 10. European Network of Transmission System Operators for Electricity, 11. Innovative Smart Grid Technologies ISGT December 5-7, The Next generation of power and energy measuring techniques JRP Summary for Project T4 J01 Power & Energy f 13. Standardization Mandate to European Standardisation Organisations (ESOs) to support European Smart Grid deployment, M/490 EN, 1 rst March 2011 H έρευνα που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία είναι μέρος του Προγράμματος European Metrology Research Program (EMRP), το οποίο συγχρηματοδοτείται από τις χώρες του EURAMET που συμμετέχουν στο EMRP και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΑΣΗΣ (PMU) ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EMRP ENG04 «Metrology for Smart Grids

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΑΣΗΣ (PMU) ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EMRP ENG04 «Metrology for Smart Grids ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΑΣΗΣ (PMU) ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EMRP ENG04 «Metrology for Smart Grids Μυρτώ Χολιαστού Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας e-mail: holiastou@eim.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Προτεινόμενο Θέμα: [1] Ανάλυση της μόνιμης και της μεταβατικής κατάστασης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας με το λογισμικό PSAT Για

Διαβάστε περισσότερα

Η Μετρολογία στην Έρευνα

Η Μετρολογία στην Έρευνα ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Η Μετρολογία στην Έρευνα Εισηγητής: Δρ. Διονύσιος Γ.Κυριακίδης Δ/ντής Ποιότητας & Επιστ. Υποστήριξης ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΚΟΠΟΙ Το ΕΙΜ ως

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπρινή (Λώρα) Πλατή Τάσος Μανάρας. 04 Φεβρουαρίου 2012 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας

Λαμπρινή (Λώρα) Πλατή Τάσος Μανάρας. 04 Φεβρουαρίου 2012 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Λαμπρινή (Λώρα) Πλατή Τάσος Μανάρας 04 Φεβρουαρίου 2012 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας Περιεχόμενα Σημεία Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος HELECO 05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΕΗ στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον

H ΔΕΗ στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 1 H ΔΕΗ στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον Νέα δεδομένα τόσο στις ανταγωνιστικές όσο και στις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες Άμεση ανάγκη μετασχηματισμού της ΔΕΗ σε πελατοκεντρική επιχείρηση Υπάρχουν ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές του IoT στα Δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ

Εφαρμογές του IoT στα Δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Εφαρμογές του IoT στα Δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Smart metering & smart grids Κωνσταντίνος Μαγκανιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Τομέας Συστημάτων Μετρήσεων Κλάδος Μετρήσεων Διεύθυνση Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ 1 Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι.

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ MHXANIΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 203-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα εξελιγμένα-έξυπνα δίκτυα-σκοπός του ΔΜΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τι είναι τα εξελιγμένα-έξυπνα δίκτυα-σκοπός του ΔΜΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε αναλογία με την ανάπτυξη που προέκυψε από την ψηφιοποίηση των επικοινωνιών, τα έξυπνα δίκτυα επιτρέπουν ανάλογο μετασχηματισμό στην παροχή ηλεκτρική ενέργειας Τα έξυπνα δίκτυα αξιοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος

Εισαγωγή στη Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Εισαγωγή στη Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος 10 Οκτωβρίου, 2006 Ηλίας Κυριακίδης Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2005 Ηλίας Κυριακίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ASTECH Advance Sustainable Energy Technology for Cooling and Heating Applications

ASTECH Advance Sustainable Energy Technology for Cooling and Heating Applications ASTECH Advance Sustainable Energy Technology for Cooling and Heating Applications Ιωάννης Σαντζακλής Μηχανολόγος Μηχανικός ΚΑΠΕ Αθήνα, 14 Νοεµβρίου 2008 ASTECH Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το 6ο Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Σταθεροποιητές Τάσης

Σταθεροποιητές Τάσης Σταθεροποιητές Τάσης Ministab και Sterostab Ηλεκτρικό δίκτυο ποιότητα Τα προβλήματα στις γραμμές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, οι ατμοσφαιρικές εκκενώσεις, οι συνεχείς μεταβολές του φορτίου κάνουν αδύνατη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan»

Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan» Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan» 1.Πρόλογος Κυρίες και κύριοι, αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, καλησπέρα σας. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Στατικός χαρακτηρισµός οργάνου (τεκµηρίωση που συνοδεύει το όργανο)

Στατικός χαρακτηρισµός οργάνου (τεκµηρίωση που συνοδεύει το όργανο) Στατικός χαρακτηρισµός οργάνου (τεκµηρίωση που συνοδεύει το όργανο) Ορθότητα (trueness): χαρακτηρίζει τη µετρολογική ποιότητα του οργάνου και όχι την ποιότητα µιας συγκεκριµένης µέτρησης. Η εγγύτητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ i ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus

EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus Dr. Andreas Poullikkas Electricity Authority of Cyprus 0 Contents Future energy systems Strategies for RES Towards 2020 Post 2020 - Towards

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Εφαρμοσμένη έρευνα στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια της πράξης Αρχιμήδης ΙΙΙ»

«Καινοτομία και Εφαρμοσμένη έρευνα στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια της πράξης Αρχιμήδης ΙΙΙ» ΗΜΕΡΙΔΑ Λαμία 26/11/15 «Καινοτομία και Εφαρμοσμένη έρευνα στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια της πράξης Αρχιμήδης ΙΙΙ» Υποέργο 7: «Διασύνδεση Διεσπαρμένης Παραγωγής από Α.Π.Ε. στα Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών Ενότητα: Χωρητική Αντιστάθμιση Ισχύος Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας: η περίπτωση του ερευνητικού έργου Cassandra

Κοινωνικά δίκτυα καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας: η περίπτωση του ερευνητικού έργου Cassandra Ημερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ Κοινωνικά δίκτυα καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας: η περίπτωση του ερευνητικού έργου Cassandra Ανδρέας Λ. Συμεωνίδης Λέκτορας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 (powerworld): ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8 ΖΥΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΥΣΗ ΡΟΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ.

ΑΣΚΗΣΗ 2 (powerworld): ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8 ΖΥΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΥΣΗ ΡΟΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 2 (powerworld): ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8 ΖΥΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΥΣΗ ΡΟΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ. 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Η παρούσα εργαστηριακή άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ΕΙΕ σχετικά με τη ανάλυση ενεργειακών συστημάτων και τη μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών στοιχείων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ

Έργα ΕΙΕ σχετικά με τη ανάλυση ενεργειακών συστημάτων και τη μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών στοιχείων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ Έργα ΕΙΕ σχετικά με τη ανάλυση ενεργειακών συστημάτων και τη μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών στοιχείων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ Ενημερωτική Ημερίδα ΥΠΑΝ Αθήνα,, 22 Ιουνίου 2007 Δρ Γιώργος Γιαννακίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Ορισμοί διακρίβωσης. Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Ορισμοί διακρίβωσης. Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΟΡΙΣΜΟΙ (1) Διακρίβωση (Calibration): Σειρά δράσεων, οι οποίες καθορίζουν, κάτω από καθορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες και επιδόσεις του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ

Δραστηριότητες και επιδόσεις του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Δραστηριότητες και επιδόσεις του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ Δρ. Διονύσιος Γ.Κυριακίδης Δ/ντής Ποιότητας & Επιστ. Υποστήριξης ΕΣΥΠ/ΕΙΜ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ -

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργου SELINA Νομοθεσία Ευρωπαϊκά Παραδείγματα μέτρων

Παρουσίαση έργου SELINA Νομοθεσία Ευρωπαϊκά Παραδείγματα μέτρων Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010 Ημερίδα : «Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ηλεκτρική κατανάλωση: Επιλογή Ενεργειακά Αποδοτικού Εξοπλισμού Έξυπνα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών» Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ

þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015-09 þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ þÿ²¹ À±» ³¹ºÌ µá³±ãä Á¹ Avraam, Anastasia

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική εφαρμογή βελτιστοποίησης συστημάτων συμψηφισμού με ΦΒ

Πιλοτική εφαρμογή βελτιστοποίησης συστημάτων συμψηφισμού με ΦΒ PV-NET Προώθηση της ΦΒ ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης του συμψηφισμού ενέργειας Πιλοτική εφαρμογή βελτιστοποίησης συστημάτων συμψηφισμού με ΦΒ Δρ. Mαρία Χατζηπαναγή Έκθεση SAVENERGY 2013 - Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εργασία 2 η : Χρήση του λογισμικού Neplan για τον υπολογισμό ρευμάτων βραχυκύκλωσης κατά IEC

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εργασία 2 η : Χρήση του λογισμικού Neplan για τον υπολογισμό ρευμάτων βραχυκύκλωσης κατά IEC ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά Αυτόνομα Φ/Β Συστήματα Εξοχικών Κατοικιών. Energy Photovoltaic 2010

Ενδεικτικά Αυτόνομα Φ/Β Συστήματα Εξοχικών Κατοικιών. Energy Photovoltaic 2010 Ενδεικτικά Αυτόνομα Φ/Β Συστήματα Εξοχικών Κατοικιών Energy Photovoltaic 2010 1 ο Σύστημα (130 Watt) - για ένα μικρό τροχόσπιτο To καλοκαίρι καλύπτει απαιτήσεις κατανάλωσης περίπου 0,42 kwh/ημέρα. π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Φ/Β συστήματα. Hyuy777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777. για εξοχικές κατοικίες

Αυτόνομα Φ/Β συστήματα. Hyuy777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777. για εξοχικές κατοικίες Αυτόνομα συστήματα Hyuy777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 για εξοχικές κατοικίες 1 ο Σύστημα (85 Watt) για ένα μικρό τροχόσπιτο Ραδιόφωνο Μικροσυσκευές (1) Φωτοβολταϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ρ.-μηχ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α) Γενικά Στοιχεία ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Καθηγητής Εφαρµογών στο Τµήµα Ηλεκτρολογίας Ι ΑΚΤΙΚΟ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

SEPEMO-Build project

SEPEMO-Build project SEPEMO-Build project SEasonal PErformance factor and MOnitoring for heat pump systems in the building sector Εποχιακός συντελεστής απόδοσης και μετρήσεις συστημάτων αντλιών θερμότητας στον κτιριακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ.

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ. Φυσικού Μεταφορά,, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού Φυσικού Αγωγοί Μεταφοράς Φυσικού Οι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου διακρίνονται ανάλογα με την πίεση σε: Αγωγούς μεταφοράς Υψηλής Πίεσης (40 100 bar) Αγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Εισαγωγή Προκλήσεις και Λύσεις

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Εισαγωγή Προκλήσεις και Λύσεις Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Σύνοψη Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί µία εισαγωγή στα σύγχρονα Συστήµατα Μεταφοράς και ιανοµής (ΣΜ ) ηλεκτρικής ενέργειας. Περιγράφει τις κυριότερες αλλαγές που έχουν γίνει στα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ AC-DC ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ AC ΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ AC-DC ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ AC ΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ AC- ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ AC ΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μ. ΧΟΛΙΑΣΤΟΥ, Ε. ΦΛΟΥΔΑ, Σ. ΣΔΡΑΚΑΣ, Θ. ΤΟΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ holiastou@eim.gr

Διαβάστε περισσότερα

Smart Grids Wireless Automated Water Meter System. Dennis Hamilakis General Manager TEOTEC SA

Smart Grids Wireless Automated Water Meter System. Dennis Hamilakis General Manager TEOTEC SA Smart Grids Wireless Automated Water Meter System Dennis Hamilakis General Manager TEOTEC SA H TEOTEC ιδρύθηκε το 2001 και δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς: Τηλεπικοινωνίες Motorola - TETRA Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά Αυτόνομα Φ/Β Συστήματα για εξοχικές κατοικίες. H$yuy777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

Ενδεικτικά Αυτόνομα Φ/Β Συστήματα για εξοχικές κατοικίες. H$yuy777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Ενδεικτικά Αυτόνομα Συστήματα για εξοχικές κατοικίες H$yuy777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1 ο Σύστημα (145 Watt) - για ένα μικρό τροχόσπιτο Καλύπτει Φωτισμό (με λυχνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιμότητα στην εργαστηριακή ιατρική

Ιχνηλασιμότητα στην εργαστηριακή ιατρική ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009, ΤΕΥΧΟΣ 52 Ιχνηλασιμότητα στην εργαστηριακή ιατρική Μετάφραση-Προσαρμογή: Ευγενία Κώνστα, Χημικός PhD Πρωτότυπος τίτλος: Traceability in Laboratory Medicine Clinical

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα»

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ν. Δρόσος Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) Διοργανωτής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT FICHE. A Supplier name Morris MKV 64325

PRODUCT FICHE. A Supplier name Morris MKV 64325 PRODUCT FICHE The information in the product data sheet is given in accordance with the Commission delegated Regulation (EU) No 65/2014 supplementing Directive of the European Parliament and of the Council

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT FICHE. A Supplier name Morris MKE 64370

PRODUCT FICHE. A Supplier name Morris MKE 64370 PRODUCT FICHE The information in the product data sheet is given in accordance with the Commission delegated Regulation (EU) No 65/2014 supplementing Directive of the European Parliament and of the Council

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT FICHE. A Supplier name Morris B1 Model identifier

PRODUCT FICHE. A Supplier name Morris B1 Model identifier PRODUCT FICHE The information in the product data sheet is given in accordance with the Commission delegated Regulation (EU) No 65/2014 supplementing Directive of the European Parliament and of the Council

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μαρία Σαμαράκου Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Διονύσης Κανδρής Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές έννοιες για τις Ε.Η.Ε. Πρότυπο HD 384 Κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM I Εκπαιδευτική Μονάδα Εργαστηριακών Ασκήσεων για προγραμματισμό LabVIEW TM και MultiSIM TM της National Instruments (Portable

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια

Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Φωτοβολταϊκά Συστήματα οικιακά / βιομηχανικά / αυτοπαραγωγή / μεγάλα πάρκα Ηλιακά Θερμικά Συστήματα οικιακά/εμπορικά Θέρμανση / κλιματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ

Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Αθήνα 24-25 Νοεμβρίου 2016 Συνέδριο για Βιώσιμες Ενεργειακές Εφαρμογές στα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη: Οι προκλήσεις και η αντιμετώπιση τους

Το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη: Οι προκλήσεις και η αντιμετώπιση τους Το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη: Οι προκλήσεις και η αντιμετώπιση τους Μαρία Μποϊλέ, Άγγελος Αγγελακάκης, Ανέστης Παπανικολάου, Αλκιβιάδης Τρομάρας Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά Αυτόνομα Φ/Β Συστήματα Εξοχικών Κατοικιών

Ενδεικτικά Αυτόνομα Φ/Β Συστήματα Εξοχικών Κατοικιών Ενδεικτικά Αυτόνομα Φ/Β Συστήματα Εξοχικών Κατοικιών 1 ο Σύστημα (145 Watt) - για ένα μικρό τροχόσπιτο To καλοκαίρι καλύπτει απαιτήσεις κατανάλωσης περίπου 0,6 kwh/ημέρα. π.χ. 3 λυχνίες εξοικονόμησης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Διάλεξη 1

ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Διάλεξη 1 ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Διάλεξη 1 Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2007 Ηλίας Κυριακίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) O όρος Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου ελάχιστα χρησιμοποιείται πλέον από μόνος του και έχει αντικατασταθεί στην πράξη από τον όρο:

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Γ. Θεοδοσίου επίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ.

Θεόδωρος Γ. Θεοδοσίου επίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ. μετατροπή Υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων Θεόδωρος Γ. Θεοδοσίου επίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος

Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος Μάριος Μ. Πολυκάρπου, PhD Διευθυντής, Ερευνητικό Κέντρο Κοίος Πρόεδρος, Κοίνότητα Υπολογιστικής Νοημοσύνης, IEEE Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing)

Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing) Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing) Καθ. Σωτήρης Νικολετσέας 1,2 1 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών 2 Ινστιτούτο Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Μικρών Έργων

Κατάλογος Μικρών Έργων Κατάλογος Μικρών Έργων Αρ. Έκδοσης: 10/ 26.05.2016 Η έκδοση αφορά σε: Προσθήκη έργου Αφαίρεση έργου X Άλλο Δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2016-2025. Επικαιροποίηση έργων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Βαρόμετρου CVO 2010 (CVO - Παρατηρητήριο Εταιρικών Οχημάτων)

Παρουσίαση Βαρόμετρου CVO 2010 (CVO - Παρατηρητήριο Εταιρικών Οχημάτων) Παρουσίαση Βαρόμετρου CVO 2010 (CVO - Παρατηρητήριο Εταιρικών Οχημάτων) ΑΘΗΝΑ 22 Ιουνίου 2010 CVO Τι είναι; Τι αντιπροσωπεύει; Αποτελεί μια εξειδικευμένη πλατφόρμα για όλους τους επαγγελματίες που διαχειρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ΑΠΕ στη νησιωτική Ελλάδα Στέφανος Γαρυφαλάκης ( COO Eunice Energy Group )

Ανάπτυξη ΑΠΕ στη νησιωτική Ελλάδα Στέφανος Γαρυφαλάκης ( COO Eunice Energy Group ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΠΙΩΝΜΟΡΦΩΝΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανάπτυξη ΑΠΕ στη νησιωτική Ελλάδα Στέφανος Γαρυφαλάκης ( COO Eunice Energy Group ) Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Για τη δραστηριότητα χρησιμοποιούνται τέσσερεις χάρακες του 1 m. Στο σχήμα φαίνεται το πρώτο δέκατο κάθε χάρακα.

Για τη δραστηριότητα χρησιμοποιούνται τέσσερεις χάρακες του 1 m. Στο σχήμα φαίνεται το πρώτο δέκατο κάθε χάρακα. Σημαντικά ψηφία Η ταχύτητα διάδοσης του φωτός είναι 2.99792458 x 10 8 m/s. Η τιμή αυτή είναι δοσμένη σε 9 σημαντικά ψηφία. Τα 9 σημαντικά ψηφία είναι 299792458. Η τιμή αυτή μπορεί να δοθεί και με 5 σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ»

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» «AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ Τεχνικός Σχεδιασμός -

Διαβάστε περισσότερα

1 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

1 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε. 1 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε. Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε. Παναγιώτης Κυριακού, Διπλ. Μηχανολόγος - Μηχανικός Product Specialist, Compressor Technique Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Συστήματα Πεπιεσμένου Αέρα 2 LCC,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 4: Σχεδίαση-Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Ασθενών Ρευμάτων (Κουδούνια

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EL-Tertiary. Έλεγχος της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον Τριτογενή τομέα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EL-Tertiary. Έλεγχος της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον Τριτογενή τομέα Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα www.eu.fhg.de/el-tertiary Έλεγχος της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον Τριτογενή τομέα Φωτεινή Καραμάνη, Χημικός Μηχ/κος, ΚΑΠΕ Crowne Plaza, 20/6/2008 Εισαγωγή Η ηλεκτρική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό έργο emobility Works: «Προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων σε Δήμους και επιχειρήσεις»

Το Ευρωπαϊκό έργο emobility Works: «Προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων σε Δήμους και επιχειρήσεις» Το Ευρωπαϊκό έργο emobility Works: «Προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων σε Δήμους και επιχειρήσεις» Μαρία Ζαρκαδούλα Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος & Μεταφορών Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κνηζακπφπνπινο Υ. Παλαγηψηεο Δπηβιέπσλ: Νηθφιανο Υαηδεαξγπξίνπ Καζεγεηήο Δ.Μ.Π Αζήλα, Μάξηηνο 2010

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]:

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]: Παράρτηµα 2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Π2.1 Γεννήτρια ASEA-HAEFELY Η κρουστική γεννήτρια που χρησιµοποιήθηκε για την πραγµατοποίηση των µετρήσεων στο εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές και Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανάπτυξη Τεχνολογίας στο ΕΜΠ

Ανανεώσιμες Πηγές και Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανάπτυξη Τεχνολογίας στο ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ανανεώσιμες Πηγές και Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανάπτυξη Τεχνολογίας στο ΕΜΠ Ι. Αναγνωστόπουλος, Επ. Καθ. Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Σ. Βουτσινάς, Αν. Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

«Διεργαστηριακά σχήματα»

«Διεργαστηριακά σχήματα» Εργαστήριο Υγιεινής Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Πατρών «Διεργαστηριακά σχήματα» Κατερίνα Φράγκου, M.Sc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών Τηλ/fax 2610969876 email: fragou@med.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Ο καταναλωτής συνήθως επιλέγει ηλεκτρικές οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα Ανάπτυξης της Γεωθερµίας και Χρηµατοδοτικές Λύσεις Νικόλαος Σοφιανός (Mphil Development Studies) Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, IENE Ενέργεια Β2Β - 2010 Αθήνα, 27 Νοεµβρίου 2010 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοτικότητα με ευκολία χρήσης

Αποδοτικότητα με ευκολία χρήσης Αποδοτικότητα με ευκολία χρήσης Οι νέοι μετατροπείς στοιχειοσειράς της ΑΒΒ για Φ/Β συστήματα Οι τεχνολογικές εξελίξεις συνεχώς βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την απόδοση σε σχέση με το κόστος των

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Έργου EPC+ στη σύναψη Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης

Η εμπειρία του Έργου EPC+ στη σύναψη Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης Υλοποίηση έργων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης Project Η εμπειρία του Έργου EPC+ στη σύναψη Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης ΕΒΕΑ 4/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.5 Εφαρμογές των αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων Λέξεις κλειδιά: σύνδεση σε σειρά, παράλληλη σύνδεση, κόμβος, κλάδος, αντίσταση, τάση. Υπάρχουν δυο τρόποι σύνδεσης των ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

WiFi & Satcom FORUM 2009

WiFi & Satcom FORUM 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από μαθητές Α Λυκείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου και ο ρόλος του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Μέτρηση Εργασίας (Work Measurement ή Time Study) έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό του χρόνου που απαιτείται από ένα ειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις. Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια

Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις. Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια New Hotel, 21 Ιανουαρίου 2014 1 Ποιά είναι η Schneider

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός Διευθύντρια Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων / ΔΕΗ Μέλος Επιτροπής EURELECTRIC για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 1

Βοηθός Διευθύντρια Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων / ΔΕΗ Μέλος Επιτροπής EURELECTRIC για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 1 : Πρόκληση για τα ηλεκτρικά συστήματα Βοηθός Διευθύντρια Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων / ΔΕΗ Μέλος Επιτροπής EURELECTRIC για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 1 Εθνικές & Διεθνείς πολιτικές Μείωσης CO2 (ΕΕ 120gr/km

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εισαγωγή γή Η Schneider Electric νοιάζεται για την ελληνική οικονομία & κοινωνία Βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Μυρτώ Θεοφιλίδη Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) & Θέρμανση Χώρου & Ψύξη Χώρου ZNX

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Μ. Α. Ζήνωνος Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015 ENERGY 2014 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Χριστιάνα Σιαμπέκου

Διαβάστε περισσότερα