ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 15-10-2009 ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΚΑΣ Πολιτ. & Αγρ. Τοπ. Μηχ/κός 23/10/2009 1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α.Π.Ε. - Π. Κ. Τ. Μ. Ν. Ε. : Τροποποίηση ή συμπλήρωση υφιστάμενης σύμβασης κατασκευής έργου μέσα σε καθορισμένα όμως από τη νομοθεσία πλαίσια 23/10/2009 2

3 Διευκρίνιση βασικών εννοιών Δημοσίων Έργων Ποια έργα θεωρούνται δημόσια Ποιο είναι το δίκαιο που διέπει την κατασκευή δημοσίων έργων. Ποια είναι η σημασία της τεχνικής μελέτης στην παραγωγή ενός δημόσιου έργου. Ποια είναι η σημασία των τευχών δημοπράτησης. Ποια είναι η έννοια της προσφοράς. Ποια είναι η έννοια της σύμβασης. Τι ονομάζεται ρητή ή τεκμαρτή έκπτωση δημοπρασίας. Τι είναι το Τεχνικό Συμβούλιο. 23/10/2009 3

4 Συνοπτική παρουσίαση κυρίως θέματος Ποια είναι τα εργαλεία που δίδει ο νόμος για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την κατασκευή ενός έργου από τυχόν σφάλματα ή ελλείψεις της μελέτης, αλλά και από απρόβλεπτες περιστάσεις. Ποια είναι η διαδικασία διαπίστωσης βασικών τιμών για ημερομίσθια, υλικά και μισθώματα μηχανημάτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον κανονισμό τιμών μονάδας τυχόν νέων εργασιών, δηλαδή εργασιών που δεν προβλέπονται στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση. Ποια είναι η διαδικασία κανονισμού τιμών μονάδας τυχόν νέων εργασιών και σύνταξης του σχετικού πρωτοκόλλου (Π. Κ. Τ. Μ. Ν. Ε.). Ποια είναι η διαδικασία σύνταξης Α.Π.Ε. Σχετικά παραδείγματα 23/10/2009 4

5 1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημόσια έργα: Έργα υποδομής της χώρας που καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, συμβάλουν στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων, στην αύξηση του εθνικού προϊόντος, στην ασφάλεια της χώρας και γενικά αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του λαού. 23/10/2009 5

6 Από τεχνική και νομική άποψη: Δημόσια έργα είναι όλα τα τεχνικά έργα που εκτελούν φορείς του δημόσιου τομέα, χάριν του δημοσίου συμφέροντος, και συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως και τα πλωτά τμήματα των τεχνικών έργων. Ως τεχνικό έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και η οικονομικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία, που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση. Οόρος«οικονομικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία» καλύπτει τυχόν σύμβαση συντήρησης και λειτουργίας ενός έργου δεδομένου ότι ο δημόσιος σκοπός δεν εκπληρώνεται μόνο με την απλή κατασκευή, αλλά και με τη σωστή λειτουργία. 23/10/2009 6

7 Βασικά στοιχεία για χαρακτηρισμό ενός έργου ως δημόσιου Να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, είτε το γενικό που αφορά στο σύνολο των μελών της κοινωνίας, είτε το ειδικό που αφορά σε ορισμένα τμήματά της (π.χ. στους κατοίκους μιας περιοχής). Να είναι τεχνικό έργο (σε αντιδιαστολή με τις υπηρεσίες και τις προμήθειες), δηλαδή να συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο,. Να εκτελείται από φορείς του δημόσιου τομέα. 23/10/2009 7

8 2. ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 1. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες 2. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 3. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο. Τ. Α.) κάθε βαθμού, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ. Ε. Δ. Κ. Ε.) και των τοπικών ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων. 4. Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και οι Δημόσιοι Οργανισμοί. 5. Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τουςήτοκράτοςκατέχειτο51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου. 23/10/2009 8

9 6. Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στα υπό στοιχεία 2,3,4 και 5 Νομικά Πρόσωπα (Ν. Π.) ή επιχορηγούνται τακτικά από αυτά κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή τα ανωτέρω Νομικά Πρόσωπα κατέχουν το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου. 23/10/2009 9

10 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. 3669/ περί κύρωσης της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων. Περιλαμβάνει: α)το Ν. 1418/1984 και το εκτελεστικό του Π.Δ. 609/85 μετά των εν τω μεταξύ διαφόρων αποσπασματικών τροποποιήσεών τους. β) Τη κοινοτική οδηγία 2004/18/ΕΚ (συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεών της), που αφορά στα Δημόσια Έργα και έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο με το Π. Δ. 60/ /10/

11 4. ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Τα δημόσια έργα κατασκευάζονται με βάση εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Η μελέτη κάθε έργου πρέπει να είναι πλήρης, να περιλαμβάνει το σύνολο των επί μέρους εργασιών κατασκευής του, οι οποίες πρέπει και να προμετρώνται σωστά. Οι μελέτες εκπονούνται με βάση τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 από πτυχιούχους μελετητές. Κατά τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης πρέπει η μελέτη να ελέγχεται και να επικαιροποιείται εφόσον παρίσταται ανάγκη. Σημαντικό στοιχείο των τευχών δημοπράτησης είναι ο προϋπολογισμός, ο οποίος στηρίζεται στην προμέτρηση της τεχνικής μελέτης. 23/10/

12 Συμπέρασμα Λανθασμένη μελέτη σε λανθασμένο προϋπολογισμό δημοπράτησης λανθασμένη προσφορά διαφοροποίηση εργασιών και ποσοτήτων στην κατασκευή σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Α.Π.Ε. (μη επιθυμητή εξέλιξη). 23/10/

13 5. ΗΕΝΝΟΙΑΤΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ευρεία έννοια: Το σύνολο των δικαιολογητικών που υποβάλλουν, κατά το διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενες ειδικευμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, δηλαδή τα τυπικά δικαιολογητικά με την οικονομική προσφορά και κατά περίπτωση και την τεχνική προσφορά. Στενή έννοια: Η οικονομική προσφορά. Αυτή βέβαια είναι και το πιο σημαντικό στοιχείο, διότι με βάση αυτή γίνεται κατά κανόνα η επιλογή του αναδόχου. Δεσμεύει την επιχείρηση, που την υποβάλλει, μέχριτηλήξητου χρόνου ισχύος της, που είναι τουλάχιστον έξη (6) μήνες, εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει αναδειχθεί ανάδοχος. 23/10/

14 6. ΗΕΝΝΟΙΑΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Σύμβαση είναι το έγγραφο συμφωνητικό μεταξύ του εργοδότη ή του φορέα κατασκευής του έργου και της εργοληπτικής επιχείρησης που έχει επιλεγεί για την κατασκευή του έργου (αναδόχου), καθώς και όλα τα σχετικά τεύχη, σχέδια και προδιαγραφές. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών και των σχεδίων που τη συνοδεύουν, ο δε ανάδοχος εγγυάται την καλή εκτέλεση με την κατάθεση των οριζόμενων στο νόμο εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης. Κατά την υπογραφή της σύμβασης υπολογίζονται ξανά, με βάση την έκπτωση της δημοπρασίας, οι προβλεπόμενες δαπάνες για το Φ.Π.Α., την αναθεώρηση, τις απρόβλεπτες δαπάνες και γενικά ότι προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου. 23/10/

15 6. ΗΕΝΝΟΙΑΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (συνέχεια) Το έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα όταν προηγείται διαγωνισμός. Διοικητικές συμβάσεις: Κύριος του έργου το Δημόσιο ή Ν. Π. Δ. Δ. Εκδίκαση διαφορών από τα διοικητικά δικαστήρια. Υπερέχουσα θέση στο αντισυμβαλλόμενο Δημόσιο. Δικαίωμα του Δημοσίου για μονομερή τροποποίηση τωνόρωντηςσυμβάσεως. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου: Κύριος του έργου είναι Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκει στο δημόσιο τομέα. Εκδίκαση διαφορών από τα πολιτικά δικαστήρια. 23/10/

16 7. Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ρητή έκπτωση : Ο προσφέρων ορίζει ο ίδιος την συνολική έκπτωση Τεκμαρτή έκπτωση: Ιδιαίτερες εκπτώσεις σε ομάδες ή κατηγορίες εργασιών 23/10/

17 8. ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Συλλογικό όργανο του φορέα κατασκευής του έργου το οποίο γνωμοδοτεί σε θέματα που ο Ν. 3669/08 ορίζει. Απλή γνωμοδότηση: Μη δέσμευση του οργάνου που αποφασίζει. Σύμφωνη Γνωμοδότηση: Δέσμευση του οργάνου που αποφασίζει. Λειτουργία στα πλαίσια της Προϊσταμένης Αρχής. 23/10/

18 Περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Η υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης. Η διάθεση των επί έλασσον δαπανών. Η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης κατά τη φάση κατασκευής του έργου. 23/10/

19 9. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ρόλος των μελετών στην απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου. Περίπτωση εμφάνισης διαφοράς της πραγματικής εικόνας του έργου από την εμφανιζόμενη στη μελέτη Ανάγκη για εκτέλεση εργασιών που δεν προβλέπονταν από τη μελέτη και τη σύμβαση (υπερσυμβατικές εργασίες - νέες εργασίες). 23/10/

20 Εργαλεία επανόρθωσης των σφαλμάτων μιας προβληματικής μελέτης α. Το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών. β. Η διάθεση των επί έλασσον δαπανών. γ. Η δυνατότητα συμπλήρωσης και τροποποίησης της υφιστάμενης μελέτης. δ. Η δυνατότητα σύναψης συμπληρωματικών συμβάσεων. Επεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάκληση χρηματοδότησης έργων. Ν. 2229/94: Αρχή περιορισμού των δυνατοτήτων επανόρθωσης μιας προβληματικής μελέτης Επιδίωξη για εκπόνηση καλύτερων μελετών. 23/10/

21 α. Απρόβλεπτες δαπάνες Κονδύλιο απροβλέπτων δαπανών: ποσοστό επί του προϋπολογισμού μελέτης (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 9% για έργα συνολικού προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) % γιαέργαπροϋπολογισμού(χωρίς Φ.Π.Α.) < Διορθωτικός χαρακτήρας του κονδυλίου των απροβλέπτων. Αφορά στο τεχνικό αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης. Σύνταξη ΑΠΕ για τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών. 23/10/

22 Δαπάνες που καλύπτονται με τα ποσά των απροβλέπτων 1. Εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου. 2. Προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης. 3. Εργασίες αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου υπό τις προϋποθέσεις: Πλήρης εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου. Μη τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου. 23/10/

23 β. Επί έλασσον δαπάνες Προϋποθέσεις χρησιμοποίησης των επί έλασσον δαπανών (σωρευτικά): 1. Ρητή αναφορά στη διακήρυξη και στη σύμβαση. 2. Μη τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» της προκήρυξης. 3. Μη τροποποίηση των προδιαγραφών του έργου. 4. Μη κατάργηση ομάδας εργασιών της αρχικής σύμβασης. 5. Να μην θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 6. Μη χρησιμοποίηση των επί έλασσον δαπανών για πληρωμή νέων εργασιών. 7. Μη υπέρβαση ποσοστού 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου. 23/10/

24 8. Μη υπέρβαση ποσοστού 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες). Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια (20% ή και10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνητηςσύμβασηςχωρίςφ.π.α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. 23/10/

25 Σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. Σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής. Ανάλυση προϋπολογισμού σε Ομάδες Εργασιών. 23/10/

26 γ. Τροποποίηση της υφιστάμενης μελέτης Περιπτώσεις: 1) Διόρθωση σφαλμάτων και συμπλήρωση ελλείψεων. 2) Αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστάσεων. Πρώτη περίπτωση Τροποποίηση από τον μελετητή / Παραδοχή από αυτόντωνσφαλμάτωνκαιελλείψεωντηςμελέτης. Τροποποίηση από τον ανάδοχο κατασκευής του έργου / Άρνησηαπότομελετητήήσεπερίπτωση παραγραφής των αξιώσεων του Δημοσίου. Στάδιο τροποποιητικής μελέτης: ίδιο με την αρχική μελέτη Έγγραφη διατύπωση της γνώμης του αρχικού μελετητή. Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. ΣυζήτησηστοΤεχνικόΣυμβούλιο. Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου. 23/10/

27 Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής. Κοινοποίηση της απόφασης στην υπηρεσία τήρησης των μητρώων. Τροποποίηση της μελέτης σε βάρος και για λογαριασμό του αρχικού μελετητή. Δικαίωμα άσκησης από το μελετητή αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης περί τροποποίησης της μελέτης. Αναστολή οικονομικών συνεπειών. Αναστολή έναρξης της πειθαρχικής διαδικασίας. Μη αναστολή εφαρμογής της τροποποιημένης μελέτης. Κοινοποίηση της απόφασης στα αρμόδια όργανα για την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά του μελετητή και των υπαιτίων υπαλλήλων. 23/10/

28 Παραγραφή αξιώσεων του εργοδότου κατά του μελετητή (6 έτη). Συμπέρασμα: Αυστηρότητα διατάξεων / Επιδίωξη του νομοθέτη για εξασφάλιση σύνταξης σωστών μελετών. Δεύτερη περίπτωση (τροποποίηση της μελέτης λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων) Τροποποίηση από τον ανάδοχο κατασκευής του έργου. Στάδιο τροποποιητικής μελέτης. Έγγραφη διατύπωση της γνώμης του αρχικού μελετητή. Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Συζήτηση στο Τεχνικό Συμβούλιο. Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου. Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής. 23/10/

29 δ. Συμπληρωματικές συμβάσεις Δικαίωμα σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) με τον ανάδοχο του έργου υπό τις εξής προϋποθέσεις: 1. Οι συμπληρωματικές εργασίες δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό έργο και στην ήδη συναφθείσα σύμβαση. 2. Να κατέστησαν αναγκαίες κατά την κατασκευή του έργου λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. 3. Να μην μπορούν να διαχωριστούν, τεχνικά ή οικονομικά, από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές, ή 4. Παρόλο που μπορούν να διαχωριστούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, να είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της. 23/10/

30 δ. Συμπληρωματικές συμβάσεις (συνέχεια) Συνολικό ποσό συμπληρωματικών συμβάσεων 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης (συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των τυχόν απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες). Απαραίτητη η σύνταξη ΑΠΕ στον οποίο εμφανίζονται: α) Η αρχική σύμβαση με τις τυχόν αυξομειώσεις της. β) Οι συμπληρωματικές εργασίες σε χωριστό κεφάλαιο. γ) Η ολική υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου, σε σχέση με εκείνο της αρχικής σύμβασης. Ειδική αιτιολογική έκθεση για την αναγκαιότητα των συμπληρωματικών εργασιών, λόγω απροβλέπτων αλλά αιτιολογημένων περιστάσεων. 23/10/

31 δ. Συμπληρωματικές συμβάσεις (συνέχεια) Γνωμοδότηση του οικείου τεχνικού συμβουλίου. Υποχρέωση του αναδόχου για την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών. Προσκόμιση, από τον ανάδοχο, συμπληρωματικής εγγυήσεως. Καθορισμός τιμών μονάδας για τις εργασίες της Σ.Σ.: Οι ίδιες με τις τιμές μονάδας της αρχικής σύμβασης Για νέες εργασίες συντάσσεται Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 23/10/

32 10. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών και μισθωμάτων μηχανημάτων : Απαραίτητο εργαλείο για τον κανονισμό τιμών μονάδας νέων εργασιών. Οι μέσες τιμές που διαμορφώνονται στην αγορά της περιοχής της πρωτεύουσας. Διαπίστωση από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων (Ε. Δ. Τ. Δ. Ε.) η οποία προβλέπεται απότοάρθρο9 της με αριθμ /5439/ (ΦΕΚ573 Β ) κ.α. των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 23/10/

33 10. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ (συνέχεια) Χρόνος διαπίστωσης τιμών: 20ή ημέρα του πρώτου μήνα κάθε τριμήνου. Διαπίστωση τιμών ημερομισθίων: Για τον μέσης απόδοσης εργαζόμενο της αντίστοιχης ειδικότητας. Διαπίστωση τιμών υλικών: Οι τιμές χονδρικής πώλησης περιλαμβανομένης κάθε σχετικής επιβάρυνσης. Διαπίστωση τιμών μισθωμάτων μηχανημάτων και αυτοκινήτων: Για μηχανήματα σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Τιμές και από μηχανήματα που τυχόν διαθέτουν φορείς του Δημόσιου τομέα. Σύγκριση με ανάλογα μηχανήματα στις περιπτώσεις μηχανημάτων, που δεν υπάρχουν στην αγορά επαρκή στοιχεία. 23/10/

34 10. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ (συνέχεια) Συμπέρασμα: Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της κάθε πρόσφορο στοιχείο και ιδιαίτερα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από την αρμόδια υπηρεσία της Γ. Γ. Δ. Ε., η οποία παρέχει γραμματειακή και διοικητική εξυπηρέτηση στην Επιτροπή. Ισχύς βασικών τιμών: Σεόλεςτιςεργολαβίεςτηςχώρας. Κοινοποίηση πρακτικών με τις βασικές τιμές στο ΤΕΕ και στις πανελλήνιες επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις. Δικαίωμα των εργοληπτικών ενώσεων για άσκηση ένστασης κατά των πρακτικών για ορισμένες τιμές, Γνωμοδότηση της Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. επί τυχόν ενστάσεως. Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων επί τυχόν ενστάσεως. 23/10/

35 11. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Εργασίες που δεν προβλέπονταν από τη σύμβαση Κατά ποσότητα: Υπερσυμβατικές εργασίες. Κατά ποιότητα : Νέες εργασίες. Ανάγκη για διαφοροποίηση του τρόπου κατασκευής σε σχέση με αυτόν που προβλέπονταν στην τεχνική μελέτη. Μη ύπαρξη τιμών μονάδας στο συμβατικό Τιμολόγιο. Ανάγκη για κανονισμό νέων τιμών. 23/10/

36 11. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (συνέχεια) Σύνταξη Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π. Κ. Τ. Μ. Ν. Ε.) Υποχρεωτική εφαρμογή κατά σειρά των πιο κάτω περιπτώσεων: α. Τιμές κατ αναλογία με συμβατικές τιμές για παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες. β. Τιμές από εγκεκριμένα τιμολόγια. Χρήση κατ αρχήν των εγκεκριμένων ενιαίων τιμολογίων εργασιών. Χρήση κάθε άλλης εγκεκριμένης από το ΥΠΕΧΩΔΕ ανάλυσης, π.χ. ΑΤΕΟ, ΑΤΟΕ κλπ 23/10/

37 11. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (συνέχεια) γ. Τιμές με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους. Συγκρότηση, από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, της επιτροπής εξακρίβωσης κόστους: Τριμελής συμπεριλαμβανομένου και του επιβλέποντα. Διμελής σε περίπτωση μη επάρκειας του τεχνικού προσωπικού. Παρακολούθηση της αποδόσεως των εργατοτεχνιτών και μηχανημάτων και της αναλώσεως υλικών, κατά την εκτέλεση μέρους της εργασίας ή δοκιμαστικά. 23/10/

38 11. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (συνέχεια) Δικαίωμα της Προϊσταμένης Αρχής για συγκρότηση άλλης επιτροπής παρακολούθησης. Στοιχεία από άλλες εργολαβίες δεν αποτελούν τεκμήριο για τον κανονισμό τιμών. Εφαρμογή της περίπτωσης γ μόνο για το μέρος της νέας τιμής που δεν μπορεί να κανονιστεί σύμφωνα με τις περιπτώσεις α ή β. Σύνταξη νέων τιμών μόνο για τα επί πλέον ή επί έλασσον στοιχεία κόστους. 23/10/

39 11. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (συνέχεια) Χρησιμοποίηση των βασικών τιμών του χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης. Αναγωγή τιμών, που προκύπτουν από πρόσφατα στοιχεία κόστους, στο χρόνο εκκίνησης της αναθεώρησης. Εφαρμογή έκπτωσης δημοπρασίας (ρητής ή τεκμαρτής): Στις τιμές της περίπτωσης β. Στις τιμές της περίπτωσης α αν η έκπτωση δεν περιλαμβάνεται στην όμοια ή ανάλογη τιμή. Στο μέρος της τιμής της περίπτωσης γ που κανονίζεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α ή β. Στις τιμές των υλικών, των μηχανικών εξοπλισμών και των συσκευών, που δεν περιλαμβάνονται στις βασικές τιμές αλλά είναι ευρέως διαδεδομένα στο εμπόριο. 23/10/

40 11. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αναγωγή τιμών εγκεκριμένων αναλύσεων στις τιμές της μελέτης Συντελεστής σ= Α / Β, όπου Α: Η δαπάνη της συμβατικής ομάδας ομοειδών εργασιών, στην οποία εντάσσεται η νέα εργασία, με τιμές του προϋπολογισμού υπηρεσίας. Β: Η δαπάνη της συμβατικής ομάδας ομοειδών εργασιών, στην οποία εντάσσεται η νέα εργασία, με τιμές των ισχυουσών εγκεκριμένων αναλύσεων τιμών. Οι δαπάνες Α και Β αφορούν στο σύνολο των εργασιών του συμβατικού προϋπολογισμού εφόσον η νέα εργασία δεν μπορεί να ενταχθεί σε κάποια συμβατική ομάδα ομοειδών εργασιών. 23/10/

41 11. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (συνέχεια) Για τον υπολογισμό των δαπανών Α και Β λαμβάνονται υπόψη μόνο όσες από τις συμβατικές εργασίες υπάρχουν αυτούσιες στις ισχύουσες εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών. Υποχρεωτική έγκριση, με τα συμβατικά τεύχη, και ανάλυσης τιμής των εργασιών με κατ αποκοπή τιμή. 23/10/

42 12. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) Απαίτηση σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.): σε κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωση της αρχικής σύμβασης. Κεφάλαια Α.Π.Ε. Αρχικήσύμβαση(ξεχωριστό κεφάλαιο) ξεχωριστά κεφάλαια για κάθε μια από τις τυχόν συμπληρωματικές συμβάσεις. 23/10/

43 12. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) (συνέχεια) Περιεχόμενα καθένα από τα κεφάλαια του Α.Π.Ε. 1. Οι ενδείξεις των αντιστοίχων εργασιών. 2. Οι τιμές μονάδας των εργασιών. 3. Τα μεγέθη των ποσοτήτων. 4. Οι δαπάνες του αρχικού προϋπολογισμού. 5. Οι δαπάνες του προϋπολογισμού του αμέσως προηγούμενου εγκεκριμένου Α.Π.Ε. 6. Οι δαπάνες του προϋπολογισμού του προτεινόμενου Α.Π.Ε. 7. Η διαφορά δαπάνης μεταξύ του προηγούμενου προϋπολογισμού και του προτεινόμενου. 8. Οι δαπάνες των απροβλέπτων καθώς και η δαπάνη για την προβλεπόμενη αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23/10/

44 12. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) (συνέχεια) Περίπτωση νέων εργασιών: Ο Α.Π.Ε. συνοδεύεται από Π. Κ. Τ. Μ. Ν. Ε. Σύνταξη Α.Π.Ε. από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Υπογραφή από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Κοινοποίηση του Α.Π.Ε. στον ανάδοχο σε περίπτωση άρνησής του να τον υπογράψει. Δικαίωμα του αναδόχου για υποβολή ένστασης. 23/10/

45 12. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) (συνέχεια) Υποβολή Α.Π.Ε. στην Προϊσταμένη Αρχή μαζί με την τυχόν ένσταση του αναδόχου και τη γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας επ αυτής, τυχόν Π. Κ. Τ. Μ. Ν. Ε., την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων και τον τρόπο κανονισμού νέων τιμών καθώς και κάθε σχετική πληροφορία. Δυνατότητες της Προϊσταμένης Αρχής Άρνηση έγκρισης του ΑΠΕ. Τροποποίηση ή διόρθωσή του. Αναπομπή του στον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Έγκρισή του. Συνέπεια έγκρισης Α.Π.Ε.: Υποχρέωση του αναδόχου για εκτέλεση των σχετικών εργασιών. 23/10/

46 1ο Παράδειγμα διάθεσης επί έλασσον δαπανών (προσοχή λάθος) Εργασίες Αρχ. Προϋπ. 1ος ΑΠΕ Διαφορά Χωματουργικά Τεχνικά Οδοστρωσία Ασφαλτικά Σύνολα Η παραπάνω διάθεση είναι λάθος, διότιυπερβαίνειτο20% της ομάδας των τεχνικών, δηλαδή τα αλλά και το 10% της συνολικής δαπάνης, δηλαδή τα Το πλέον των ποσό δεν μπορεί να διατεθεί. Συνεπώς η σύμβαση πρέπει να μειωθεί κατά , δηλαδή να γίνει /10/

47 2ο Παράδειγμα διάθεσης επί έλασσον δαπανών Εργασίες Αρχ. Προϋπ. 1ος ΑΠΕ Διαφορά Χωματουργικά Τεχνικά Οδοστρωσία Ασφαλτικά Σύνολα Η παραπάνω διάθεση είναι σωστή διότι δεν υπάρχει υπέρβαση δαπάνης πέραν του 20% σε κάποια από τις ομάδες εργασιών ούτε αθροιστικά πέραν του 10% της συνολικής δαπάνης. 23/10/

48 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σ.Σ. 2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Η 2η συμπληρωματική σύμβαση κρίθηκε απαραίτητη για τους εξής λόγους: 1. Στον προβλεπόμενο κόμβο ΕΔΕΣΣΑ 2 μετά από την αρχαιολογική έρευνα αποκαλύφθηκαν ευρήματα που σύμφωνα με την υπ αριθμ. απόφαση του κεντρικού συμβουλίου αρχαιοτήτων ( ΚΑΣ ) κρίθηκαν διατηρητέα και έτσι δεν δύναται να υλοποιηθεί ο κόμβος αυτός όπως ακριβώς είχε σχεδιαστεί. Δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για σύνταξη νέας τροποποιητικής μελέτης του κόμβου, η οποία ήδη έχει εγκριθεί αρμοδίως με απόφαση της ΔΔΕ / ΠΚΜ. 23/10/

49 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σ.Σ. (συνέχεια) Η τροποποίηση αυτή της χάραξης είχε ως αποτέλεσμα να απαιτηθεί και η σύνταξη βοηθητικών μελετών όπως η υδραυλική & Η/Μ μελέτη. Όλες οι εργασίες που προέκυψαν δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν με την αρχική συμβατική δαπάνη που προέβλεπε η μελέτη, διότι δεν είχε προβλεφθεί κάτι τέτοιο αλλά ούτε στον εγκριθέντα 1ο ΑΠΕ. 2.Στην περιοχή που συνέβη η κατολίσθηση του εδάφους κατά την διάρκεια θεμελίωσης του τεχνικού Τ6 και αντιμετωπίσθηκε το πρόβλημα αυτό με την 1η συμπληρωματική σύμβαση, κατά την διάρκεια υλοποίησης των εργασιών που προέβλεπε η 1η Σ.Σ., το φαινόμενο της κατολίσθησης επηρέασε και την κατασκευή της θεμελίωσης της παράπλευρης οδού RSR 3 αφού δεν κατέστη δυνατόν να περιορισθεί. Εξ αιτίας των γεγονότων αυτών απαιτείται πρόσθετη δαπάνη αποκατάστασης της βατότητας στον RSR 3 που εξυπηρετεί τους κατοίκους της περιοχής. Οι εργασίες που προβλέπονται στην 1η Σ.Σ. αναλώθηκαν στην αντιστήριξη του πρανούς για την ασφαλή θεμελίωση του τεχνικού 23/10/ Τ6.

50 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σ.Σ. (συνέχεια) ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Δια την αντιμετώπιση της απρόβλεπτης αυτής κατάστασης που αναφέρθηκε προηγουμένως, απαιτούνται να γίνουν οι εξής εργασίες: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1. Εκσκαφές και κατασκευή επιχωμάτων για την δημιουργία των κλάδων του κόμβου προς Έδεσσα,προς Μεσημέρι & Φλώρινα. 2. Η Χρήση δανείων υλικών επιλεγμένων όπως και η κατασκευή στρώσης σκύρων και άμμου θα γίνει για την αποκατάσταση της οδού RSR -3 και της κατολίσθησης ανάντι του τεχνικού Τ6. 3. Διάνοιξη τάφρων και καθαιρέσεις θα γίνουν στους κλάδους του κόμβου. ΤΕΧΝΙΚΑ 1. Επενδεδυμένες τριγωνικές τάφροι ( ρείθρα ) ως και σκυρόδεμα C12/15 23/10/2009 εγκιβωτισμού σωληνώσεων φρεατίων κλπ. 50

51 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σ.Σ. (συνέχεια) 2.Δια τον όσο το δυνατόν περιορισμό της ζώνης κατάληψης των έργων απαιτείται η κατασκευή οπλισμένων τοίχων αντιστήριξης από σκυρόδεμα C20/25. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ Η μελέτη προβλέπει την κατασκευή της οδοστρωσίας των κλάδων τουκόμβουόπωςοιπροδιαγραφέςτηςαρχικήςμελέτηςορίζουν. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Οι ασφαλτικές εργασίες προβλέπονται να γίνουν σε ολόκληρο τον κόμβο ΕΔΕΣΣΑ 2 μάλιστα λόγω της ιδιομορφία ς και των περιορισμών που υπάρχουν από την συνεχή κυκλοφορία και τις συνεχείς παρακάμψεις της κυκλοφορίας ανά φάσεις κατασκευής του κόμβου απαιτείται αυξημένη δαπάνη ασφαλτικών και οδοστρωσίας επίσης. 23/10/

52 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σ.Σ. (συνέχεια) ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Προβλέπεται να γίνει εγκατάσταση των ιστών φωτισμού στους κλάδους του κόμβου ΕΔΕΣΣΑ 2 σύμφωνα με την μελέτη που έχει συνταχθεί. Όλες οι πιο πάνω εργασίες δεν είναι δυνατόν να διαχωρισθούν κατασκευαστικά από το αρχικό τεχνικό αντικείμενο της αρχικής κύριας σύμβασης αφού αφ ενός η εκτέλεσή τους είναι αναγκαία για την άρτια και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου και αφ ετέρου ο διαχωρισμός τους δεν είναι εφικτός διότι η ολοκλήρωση και η χρήση της αρτηρίας προϋποθέτει την ολοκλήρωση του κόμβου ΕΔΕΣΣΑ 2. Συνεπώς κρίνεται απαραίτητη η σύναψη νέας συμπληρωματικής σύμβασης για την αντιμετώπιση της απρόβλεπτης περίπτωσης που είναι τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή. 23/10/

53 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σ.Σ. (συνέχεια) ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Ως απρόβλεπτες δαπάνες προτείνεται το ποσό ,84 δηλ. το 9% των εργασιών. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Εκτιμάται ότι το ποσό της αναθεώρησης θα ανέλθει στα ,21 σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα υπολογισμού της αναθεώρησης. ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΩΝ Προτείνεται το ποσό ,21 που καλύπτει την αμοιβή τροποποίησης της μελέτης του κόμβου ΕΔΕΣΣΑ 2. Φ.Π.Α. Το προβλεπόμενο ποσό του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ύψος ,60. Η Τελική δαπάνη της 2ης Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ύψος /10/

54 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΙΜΩΝΝΕΩΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ (συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε. ) Η παρούσα αιτιολογική έκθεση αφορά νέες εργασίες που απαιτούνται για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου που δεν έχουν προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση ή τον 1ο ΑΠΕ. Οι νέες αυτές εργασίες είναι: 1.Χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ΜΣΟ -2 ( ΑΤ 2ΝΤ/1) Προβλέπεται η τοποθέτηση τους για την προστασία Η/Μ εγκαταστάσεων. Δεν προβλέφθηκαν εκ παραδρομής στην αρχική σύμβαση και τον 1ο ΑΠΕ. Η τιμή προέκυψε από το ενιαίο τιμολόγιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. άρθρο Ε-1. 2 για Β τρίμηνο /10/

55 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΙΜΩΝΝΕΩΝΕΡΓΑΣΙΩΝ(συνέχεια) 2. Στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων ΣΤΕ-6 ( ΑΤ 2ΝΤ/2) Προβλέπεται η τοποθέτηση τους στον παράπλευρο RSR 5 που βρίσκεται σε επαφή με την αρτηρία. Δενπροβλέφθηκανστηναρχικήσύμβασηούτεστον1ο ΑΠΕ.λόγω παραδρομής. Ητιμήπροέκυψεαπ το ενιαίο τιμολόγιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. άρθρο Ε-2.4 για Β τρίμηνο Μεταλλικός σκελετός ανάρτησης φωτιστικών σωμάτων σήραγγας ( ΑΤ 2ΝΤ/3 ) Η εργασία αυτή προβλέπεται να γίνει εντός της σήραγγας ( C& C) για την στήριξη των φωτιστικών σωμάτων. Δεν προβλέφθηκε η εργασία αυτή εκ παραδρομής ούτε στην αρχική σύμβαση ούτε στον 1ο ΑΠΕ. 23/10/

56 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΙΜΩΝΝΕΩΝΕΡΓΑΣΙΩΝ(συνέχεια) Η τιμή προέκυψε βάσει στοιχείων κόστους ως προς το υλικό με τιμές εμπορίου αναγόμενες στο Β τρίμηνο 2005 και εργασία σύμφωνα με τιμές ημερομισθίων της ανάλυσης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. για την περίοδο εκείνη (Β Τρίμηνο 2005). 4. Γαλβανισμένη σχάρα 150χ50χ1ΜΜ ( ΑΤ 2ΝΤ/4) Η Σχάρα αυτή θα τοποθετηθεί στον σκελετό στήριξης των φωτιστικών και μέσα σ αυτή θα διέλθουν τα καλώδια σύνδεσης των φωτιστικών. Η τιμή συντάχθηκε ως προς το υλικό βάσει τιμών εμπορίου αναγομένων στο Β τρίμηνο 2005 καιωςπροςτην εργασία βάσει των τιμών της τιμαριθμικής για το Β /10/

57 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΙΜΩΝΝΕΩΝΕΡΓΑΣΙΩΝ(συνέχεια) 5. Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 5χ4 ( ΑΤ2ΝΤ/5) Με το καλώδιο αυτό θα συνδεθεί το πίλλαρ με τα φωτιστικά σώματα. Δεν προβλέφθηκε λόγω παραδρομής στην αρχική σύμβαση κι στον 1ο ΑΠΕ. Ητιμήπροέκυψεαπ την εγκεκριμένη ανάλυση τιμών ΑΤΗΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Όλες οι τιμές που προέκυψαν υπόκεινται στην έκπτωση της ομάδας που εντάσσονται οι εργασίες. 23/10/

58 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στη Θεσ/νικη σήμερα /... / οι υπογράφοντες 1. Μιχαήλ Τριανταφυλλίδης, Τοπ.Μηχ. με Α β. στη Δ.Ε.Κ.Ε. /Π.Κ.Μ 2. Ερμιόνη Ντουβαλίδου Ηλεκτρ. Μηχ. Με Α β. στη Δ.Ε.Κ.Ε./ Π.Κ.Μ. 3.Σταύρος Βαρζάκης, Πολ. Μηχ. με Α β. στη Δ.Ε.Κ.Ε. / Π.Κ.Μ. αποτελούντες επιτροπή για την εξακρίβωση των πραγματικών στοιχείων κόστους για τις εργασίες φωτεινής σηματοδότησης, που αφορούν το έργο «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ Π.ΜΕΛΑ ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ» σύμφωνα με την αρ.πρωτ 3187/ απόφαση της Δ.Ε.Κ.Ε/Π.Κ.Μ. και ον.σιπητάνος εκπρόσωπος της Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΤΕ - 23/10/ ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ

59 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (συνέχεια) Έχοντας υπόψη 1.Τη σύμβαση μεταξύ της αναδόχου Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΤΕ - ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ και του Ελληνικού Δημοσίου 2.Το Ν.1418/84 << Περί εκτελέσεως Δημ Έργων>> και τα σε εκτέλεση αυτού Π.Δ. 3.Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου και τα συνοδεύοντα αυτή συμβατικά (τεχνικά και οικονομικά στοιχεία) 4.Τις γενικές συνθήκες εκτελέσεως του έργου και 5.Τις ειδικά γενόμενες παρακολουθήσεις κατά τη διάρκεια των σχετικών εργασιών καθώς και τα στοιχεία καταμετρήσεων της επίβλεψης Προβήκαμε από κοινού και σε αντιπαράσταση στη σύνταξη του παρόντος πρακτικού, που περιλαμβάνει τις εργασίες φωτεινής σηματοδότησης και συγκεκριμένα: 23/10/

60 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (συνέχεια) α) Για την αποξήλωση ενός ερμαρίου υφιστάμενης συσκευής ρύθμισης της κυκλοφορίας: ΗΜΕΡ/ΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6/ 8/ τεχνίτης Χ1,55ώρες & 1 βοηθός Χ1,55ώρες ΣΥΝΟΛΟ 1 τεχνίτης 1,55ώρες & 1 βοηθός1,55ώρες β) Για την τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση ενός κιβωτίου μικτονόμησης: ΗΜΕΡ/ΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 17/ 8/ τεχνίτης Χ2,75ώρες & 1 βοηθόςχ2,75 ώρες ΣΥΝΟΛΟ: 1 τεχνίτης 2,75ώρες & 1 βοηθός 2,75ώρες 23/10/

61 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (συνέχεια) γ) Για την τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση ενός ρυθμιστού κυκλοφορίας: ΗΜΕΡ/ΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 18/ 8/ τεχνίτης Χ 1 ημέρα & 1 βοηθός Χ 1 ημέρα 19/ 8/ τεχνίτης Χ 1 ημέρα & 1 βοηθός Χ 1 ημέρα 20/ 8/004 1 τεχνίτης Χ0,83ώρες& 1 βοηθός Χ 0,83ώρες ΣΥΝΟΛΟ: 1 τεχνίτης 2X6,46+0,83=13,75 ώρες & 1 βοηθός 2X6,46+0,83=13,75 ώρες δ) Για την αποξήλωση ενός χαμηλού σηματοδότη: ΗΜΕΡ/ΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 23/ 8/ τεχνίτης Χ0,60ώρες & 1 βοηθός Χ0,60ώρες ΣΥΝΟΛΟ: 1 τεχνίτης 0,60ώρες & 1 βοηθός 0,60ώρες 23/10/

62 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (συνέχεια) ε) Για την αποξήλωση ενός αναρτημένου σηματοδότη οχημάτων ή προειδοποιητικού: ΗΜΕΡ/ΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 24/ 8/ τεχνίτης Χ0,90ώρες & 1 βοηθός Χ0,90ώρες ΣΥΝΟΛΟ: 1 τεχνίτης 0,90ώρες & 1 βοηθός0,90ώρες στ) Για την τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση χαμηλού σηματοδότη: ΗΜΕΡ/ΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 25/ 8/ τεχνίτης Χ0,75ώρες & 1 βοηθός Χ0,75ώρες ΣΥΝΟΛΟ 1 τεχνίτης 0,75ώρες & 1 βοηθός0,75ώρες 23/10/

63 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (συνέχεια) ζ) Για την τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση ενός αναρτημένου φωτεινού σηματοδότη: ΗΜΕΡ/ΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 27 / 8/2004 Γερανός 5 τόνων Χ0,20ώρες 1 τεχνίτης Χ0,80ώρες & 1 βοηθός Χ0,80ώρες ΣΥΝΟΛΟ Γερανός 5 τόνων0,20ώρες 1 τεχνίτης0,80ώρες 1 βοηθός0,80ώρες Θεσσαλονίκη - - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Κ/Ξ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 23/10/

64 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Συνοδεύει το 3ο ΠΚΤΜΝΕ (Τρίμηνο Α 2003) Άρθρο 1 (Σχετ.ΑΤΗΕ )... Άρθρο 18 (ΗΛΜ-52) (Κ.Α.Α/ΗΛΜ-52) Αποξήλωση του ερμαρίου υφιστάμενης συσκευής ρύθμισης της κυκλοφορίας ή κιβωτίου 1α, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραιτήτων εργασιών ηλεκτρικών αποσυνδέσεων και της μεταφοράς του ερμαρίου στην αποθήκη της Υπηρεσίας είτε σε εργαστήριο επισκευής του είτε τέλος σε άλλη θέση με σκοπό την επανατοποθέτησή του. (1 τεμ.) 23/10/

65 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΙΜΩΝ (συνέχεια) Απόδοση εργασίας: εκ παρακολουθήσεως (σύμφωνα με το 1o πρακτικό παρακολούθησης εργασιών) Τεχν. (003) ω1,55 x 17,91 = 27,76 Βοηθ. (002) ω1,55 x 13,52 =20,96 Άθροισμα: 48,72 Τιμή από αναγωγή της έκπτωσης εργολαβίας επί του ποσοστού για Γ.Ε.+Ο.Ε. : 48,72Χ[1+018Χ(1-0,05)]/1,18=48,35 Τιμή ενός τεμ. 48,35 Τ.Ε. / ΤΕΜ :48,35 Ολογράφως: σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 23/10/

66 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 3ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στη Θεσ/νικη, σήμερα την, ο υπογεγραμμένος ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός με Α β., Διευθυντής της ΔΕΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, έχοντας υπόψη τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας του παραπάνω αναφερόμενου έργου και τις κείμενες διατάξεις «περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων» ΠΡΟΕΒΗΝ Σε αντιπαράσταση με τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου του έργου «Κοινοπραξίας ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ Α.Τ.Ε. ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε», ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΗΠΙΤΑΝΟΥ, στη σύνταξη του παρόντος πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών. Οι τιμές εφαρμογής δεν περιλαμβάνουν το ποσοστό 18% Γ.Ε & Ο.Ε. 23/10/

67 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (συνέχεια) Ν.Τ. 3/1 Αποξήλωση χυτοσιδηρού σωλήνα διαμέτρου Φ200 δικτύου υδρεύσεως.... Ν.Τ. 3/18 Αποξήλωση του ερμαρίου υφιστάμενης συσκευής ρύθμισης της κυκλοφορίας ή κιβωτίου 1α, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραιτήτων εργασιών ηλεκτρικών αποσυνδέσεων και της μεταφοράς του ερμαρίου στην αποθήκη της Υπηρεσίας είτε σε εργαστήριο επισκευής του είτε τέλος σε άλλη θέση με σκοπό την επανατοποθέτησή του. Τιμή ενός τεμ. 48,35σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 23/10/

68 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΚΑΣ Πολιτικός & Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Προϊστάμενος του Τμήματος Εποπτείας Συγκοινιακών Έργων (Τ.Ε.Σ.Ε.) στη Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων (Δ.Ε.Κ.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) 23/10/

1. ΣΥΝΤΑΞΗ Α.Π.Ε. Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. 2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. ΣΥΝΤΑΞΗ Α.Π.Ε. Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. 2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΣΥΝΤΑΞΗ Α.Π.Ε. Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. 2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΔΤΕ/ΠΚΜ ΑΠΡ 13 1. ΣΥΝΤΑΞΗ Α.Π.Ε. Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/08 σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 1 Έκδοση : 0 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα διαδικασία αφορά στη σύνταξη και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 96350/TY 3379 (9-9-2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ν.1418/84 & Π.Δ.609/85 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ορισμός δημοσίου έργου Εμπλεκόμενοι δημοσίων έργων Στάδια κατασκευής δημοσίων έργων Χρόνος ζωής δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (συνοδεύει τον..o Σ.Π. του έργου) ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Ο ος Σ.Π. της µελέτης : «..» συντάχθηκε για τον καθορισµό των αµοιβών των επιµέρους µελετών, µετά την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ 127450/TY 8621 (5-12-12)

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΛΟΝΗΣ) ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 10864/ΤΥ734

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 110576/ΤΥ7329 (8.10.12) εισηγητικό έγγραφο της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1911 / 04-3-2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ : «Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης Δ.Ε. Κλειτορίας» Ποσού 10.548,76 πλέον αναθεώρησης και

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙ ΗΣ

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙ ΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ: Βόλος Αρ. Πρωτ.: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 104546/ ΤΥ 6942 (21-9-12)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών 1 Προεγκρίσεις σκοπός Με τις προεγκρίσεις επιδιώκεται η έγκαιρη ανίχνευση αστοχιών ως προς την τήρηση των κοινοτικών και εθνικών κανόνων, κατά τη διαδικασία:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14SYMV002434511 2014-11-28 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λάρισα 19/11/2014 Αρ. Πρωτ: 108484 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤαμείοΣυνοχής Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2016-08 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ» Προϋπολογισμός: 5.000,00 Κ.Α. 20-7335.005 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 2016-08 ΕΡΓΑΣΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 998/2015 ΘΕΜΑ: 24 ο Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1 ης Συμπληρωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2013 ΘΕΜΑ: 5 ο Έγκριση για την τροποποίηση της οριστικής μελέτης οδοποιίας της οδού

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 9/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 88/2016

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Τμήμα Β - Τεχνικό ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία διάρκειας 20 στο Συνέδριο του Τ.Ε.Ε. στις ΘΕΜΑ: «Νομοθεσία Δημοσίων Έργων» Εισηγητής: Αλέξανδρος Ροϊλός Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

Ομιλία διάρκειας 20 στο Συνέδριο του Τ.Ε.Ε. στις ΘΕΜΑ: «Νομοθεσία Δημοσίων Έργων» Εισηγητής: Αλέξανδρος Ροϊλός Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. Ομιλία διάρκειας 20 στο Συνέδριο του Τ.Ε.Ε. στις 19.4.2005 ΘΕΜΑ: «Νομοθεσία Δημοσίων Έργων» Εισηγητής: Αλέξανδρος Ροϊλός Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. Α. Η ανάθεση και κατασκευή των δημοσίων έργων διέπεται κυρίως από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ο /13-9-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ο /13-9-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ο /13-9-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2011 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά: Βέροια 1-12-2015 Αρ. Πρωτ. ΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δήμου Βέροιας

Σχετικά: Βέροια 1-12-2015 Αρ. Πρωτ. ΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δήμου Βέροιας Βέροια 1-12-2015 Αρ. Πρωτ. ΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δνση: Βικέλα 4, Βέροια Πληρ: Ευθύμιος Γκαβανάς Τηλ: 2331350588

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Αλιβέρι 24/ 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ : 3159 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ποσού:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: 10998/11-03-2016 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05/ 08/2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΡ. πρωτ.: ΤΥ/ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού 1.950.696,63 Ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 1+0ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «Βελτίωση κατά τμήματα του οδικού άξονα Κηφισιά Άνοιξη Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Βελτίωση μικροκλίματος στην περιοχή συμβολής των οδών Ξενοφώντος και Εθνικής Αμύνης»

Έργο: «Βελτίωση μικροκλίματος στην περιοχή συμβολής των οδών Ξενοφώντος και Εθνικής Αμύνης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Τεχνικό -Συντήρησης έργων Γ1 Ταχ.Διεύθ: Βικέλα 4, ΒΕΡΟΙΑ T.K. 59100 Πληροφορίες: Π. Ζαχαρόπουλος Τηλ: 2331350587 ΦΑΞ: 2331021777

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013) ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 06.05.2016 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. 2072 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 16364 /29-04-2014 14SYMV002097983 2014-06-11 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού 1.109.169,38 ( χωρίς ΦΠΑ) και 1.364.278,34 (με ΦΠΑ 23%) Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμβαση Κατασκευής Έργου.

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002105800 2014-06-16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΞ-236 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εισαγωγή- Βασικές έννοιες-συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 14-11 - 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αρ. πρωτ. 7579 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩΔ: 20.7325.32 ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2014 ANAKATAΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2014-2015 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 22/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:423/2014 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 8-4-2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-65 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ» Προυπολογισμός 4.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν σε κλιματιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 1 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2016»

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2016» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2016-27 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.000,00 ΚΑ 20-7335.014 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Ιουλίου Αριθ. Πρωτ. : ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ 71122/3754/1876

Αθήνα, 20 Ιουλίου Αριθ. Πρωτ. : ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ 71122/3754/1876 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖ/ΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖ/ΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 505/2014 ΘΕΜΑ: 120 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας,

Διαβάστε περισσότερα

1 Λιάσης Ιωάννης Πρόεδρος Παπαχρήστου Νικόλαος 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα Θεοδωρίδης Αβραάμ 3 Δεληγιαννίδης Ευστάθιος Πελεκούδας Θεόδωρος 4 5

1 Λιάσης Ιωάννης Πρόεδρος Παπαχρήστου Νικόλαος 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα Θεοδωρίδης Αβραάμ 3 Δεληγιαννίδης Ευστάθιος Πελεκούδας Θεόδωρος 4 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 18/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εγκριση του 2 ου ΑΠΕ του έργου «Υδρευση Αμυνταίου». ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Tίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στο κτίριο όπου στεγάζεται το Γυµνάσιο Λύκειο Αγρού έχει

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις Δικαιούχων κατά την υλοποίηση των πράξεων του ΕΣΠΑ

Υποχρεώσεις Δικαιούχων κατά την υλοποίηση των πράξεων του ΕΣΠΑ Υποχρεώσεις Δικαιούχων κατά την υλοποίηση των πράξεων του ΕΣΠΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 570 01 Πυλαία, Θεσσαλονίκη Τηλ. Κέντρο: 2313 321700,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις

ΕΡΓΟ : «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΕΡΓΟ : «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδόσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 8 Έκδοση : 1 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της πράξης είναι η σύννοµη υπογραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΗ «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΗ «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΗ 900,00 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος εξαερισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 409 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 409 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: Β4ΤΝΩΛΞ-77Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 409 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 26168/03-12-2013 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 13SYMV001813224 2013-12-30 Έδεσσα, 27-12 - 2013 Αρ. Πρωτ. : 36526 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 1.941.547,67 ΕΥΡΩ (πλέον 446.555,96 για Φ.Π.Α. 23%) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δαπάνες επιτάξεων και αρχαιολογικών ερευνών.

Δαπάνες επιτάξεων και αρχαιολογικών ερευνών. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ Δ Ε ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αθήνα, 14-4-1997 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ ΣΥΝΤ ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθμ. πρωτ. Δ17α/27/2/ΦΝ 294 ΤΜΗΜΑ α' Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ IΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 13SYMV001602958 2013-09-04 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ Στην Ίο σήμερα την 26 η συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Προϋπολογισμού δαπάνης 32.300,00 ΦΠΑ 23 % 7.429,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.729,00 Αριθμός Μελέτης:20/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Σελίδα 1η από 5 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τμήματος της περίφραξης του οικοπέδου της (Κρεαταγοράς- Τελωνείου-τμήματος Λαχαναγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:1/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πετριάς, Δήμου Σκύδρας, Νομού Πέλλας, με τη μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 : 400.000,00 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 7 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-5 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ» Προυπολογισμός: 25.000 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν, για τον έλεγχο επανέλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. Προοίμιο

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. Προοίμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19077 - ΑΔΑ: ΒΛΛΤΩΚΞ-Φ6Ρ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 7

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 7 Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΤΕΙ ΑΜΘ Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Προϋπολογισμός: Στεγανοποίηση Δωμάτων Γ και Ζ στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (B Π-Β.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (B Π-Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 Κ.Α.15.6261.001 1. Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 112 /2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.225,00 25.7131.002 / 15.000,00 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση... Σελ. 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΘΕΜΑ: 38 ο Μη παραδεκτή και μη εξεταστέα ένσταση κατά του πρακτικού της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ Οριστική Μελέτη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Α.Τ. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηµατοδοτών Αρ. Πρωτ.: 68772

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού.

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2009 Αρ. Πρωτ. 7243 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΙΟΥ 2015»

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΙΟΥ 2015» Είδος Μονάδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ενδείξεις των Εργασιών Τιμή Μονάδας ΔΑΠΑΝΗ α/α Ποσότητα προϋπολογι σθείσα Μερική Ολική 1 Αντικατάσταση λαμπτήρα 2 Επισκευή φωτιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: "117ο διθέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αθήνας, με τη μέθοδο της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Περίληψης ΠΡΟΣ: 1)Το Β.C.C Διακήρυξης Σύμβασης «Αποκατάσταση Αθηναϊκό Πρακτορείο Δημοσιεύσεων

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Περίληψης ΠΡΟΣ: 1)Το Β.C.C Διακήρυξης Σύμβασης «Αποκατάσταση Αθηναϊκό Πρακτορείο Δημοσιεύσεων Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμού 17 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:807/3-9-2015 Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.306,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:1.606,38

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω γίνεται αναφορά των διαδικασιών που απαιτούνται σε κάθε μια από τις φάσεις υλοποίησης των Δημοσίων Έργων του Άξονα 4.

Παρακάτω γίνεται αναφορά των διαδικασιών που απαιτούνται σε κάθε μια από τις φάσεις υλοποίησης των Δημοσίων Έργων του Άξονα 4. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΔΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 (Μέτρα 313, 321, 322, 323) ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΤΔ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007 2013 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β6 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Π P A K T I K O Σ Y N E Δ P I A Σ H Σ 200/

Π P A K T I K O Σ Y N E Δ P I A Σ H Σ 200/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π P A K T I K O Σ Y N E Δ P I A Σ H Σ 200/21-07-2010 Το Τεχνικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, Αναπληρωτή Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "Προσθήκη στο 6ο Νηπιαγωγείο Χαϊδαρίου, Δήμου Χαϊδαρίου Ν. Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ - Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Εκσυγχρονισμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Μ. : Π220/2016. ΠΡΟΫΠ.: 3.493,08 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κ. Μ. : Π220/2016. ΠΡΟΫΠ.: 3.493,08 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Ετήσια συντήρηση σιντριβανιού στην πλατεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην ετήσια συντήρηση του σιντριβανιού

Διαβάστε περισσότερα