ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΗΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΗΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 2011-2021"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ ΦΕΔΙΟ ΑΣΣΙΚΗ 2021 ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΗΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΚΣΨΒΡΙΟ 2011 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ : ΕΛΙΖΑ ΣΑΜΟΤΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΟΤΛΟΤ - ΑΝΣΨΝΗ ΜΗΛΙΑ 1

2 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α ΤΝΟΧΗ ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΕΝΕ ΜΕΓΑΛΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙ ΣΟΤ «ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ 2021» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΘΝΙΚΗ - ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΔΡΑΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΖΨΝΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΤΛΨΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΡΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΖΨΝΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΙΜΕΝΙΑ ΠΕΡΙΟΦΗ ΔΡΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΡΚΟΤ ΕΥ ΚΑΙ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΟ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΥΑΛΗΡΙΚΟΤ ΟΡΜΟΤ ΔΡΑΗ ΑΝΑΠΛΑΗ ΘΑΛΑΙΟΤ ΑΣΙΚΟΤ ΜΕΣΨΠΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΡΓΑΝΨΗ ΠΑΡΑΓΨΓΙΚΨΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΨΝ ΔΡΑΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΖΨΝΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΤΛΨΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΡΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΖΨΝΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΔΡΑΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΝ ΠΤΡΓΟ ΣΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΡΑΗ ΣΗΡΙΞΗ ΜΕΣΑΠΟΙΗΣΙΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ ΔΗΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΡΑΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΖΨΝΗ ΦΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΡΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΟΤ ΑΓΟΡΑ» ΔΡΑΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΨΘΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΨΝ ΑΠΟ ΣΑ ΝΗΙΑ ΣΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΡΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΣΑΥΟΡΕ & ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΔΡΑΗ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΣΙ ΟΔΙΚΕ ΤΠΟΔΟΜΕ ΔΡΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΨΝ Μ.Μ.Μ. ΣΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΡΑΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΠΟΔΗΛΑΣΟΔΡΟΜΨΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΨΝ ΔΡΑΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΦΨΡΨΝ ΣΑΗ ΚΑΙ ΣΑΘΜΕΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ : ΕΛΙΖΑ ΣΑΜΟΤΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΟΤΛΟΤ - ΑΝΣΨΝΗ ΜΗΛΙΑ 2

3 4.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΑΙΝΟ ΔΡΑΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΙΚΣΤΟΤ ΦΨΡΨΝ ΠΡΑΙΝΟΤ ΔΡΑΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΦΨΡΨΝ ΠΡΑΙΝΟΤ ΜΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΔΡΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΨΝ ΠΛΑΖ ΥΡΕΑΣΣΤΔΑ & ΒΟΣΑΛΑΚΙΑ ΔΡΑΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΨΝ ΤΠΟΔΟΜΨΝ & ΕΛΕΓΦΟ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΔΡΑΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΨΝ ΤΠΟΔΟΜΨΝ ΔΡΑΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΨΝ ΦΨΡΨΝ ΕΝΣΟ ΣΟΤ ΑΣΙΚΟΤ ΙΣΟΤ ΔΡΑΗ ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΔΡΟΜΨΝ ΠΕΡΙΠΑΣΟΤ ΜΕ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝ ΔΡΑΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΗ ΡΕΜΠΕΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΣΡΟ ΣΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΡΑΗ ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΠΑΖΑΡΙΟΤ ΣΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΡΑΗ ΑΣΙΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΣΙ ΔΗΜΟΣΙΚΕ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΔΡΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΣΙΡΙΑΚΟΤ ΑΠΟΘΕΜΑΣΟ ΔΡΑΗ ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ GIS ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΤΝΟΦΗ ΔΡΑΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΔΡΑΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΣΟΜΨΝ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΡΑΕΙ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ΤΜΠΕΡΑΜΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Π ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Π ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ : ΕΛΙΖΑ ΣΑΜΟΤΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΟΤΛΟΤ - ΑΝΣΨΝΗ ΜΗΛΙΑ 3

4 ΤΝΟΧΗ Σο Ρυθμιστικό χάδιο αναθεωρεήται για να προδιαγρϋψει τις προοπτικάς εξάλιξης της Αττικές την επόμενη δεκαετήα. Με βϋση το χάδιο Νόμου, το Ρυθμιστικό χάδιο Αττικές 2021 καθορήζει τις μακροπρόθεσμες προτεραιότητες και στρατηγικάς επιλογάς για την ολοκληρωμάνη και αειφόρο ανϋπτυξη της πρωτεύουσας και εξειδικεύεται σε προγρϋμματα και μάτρα, αναγκαήα για τη χωροταξικέ, πολεοδομικέ, περιβαλλοντικέ και οικιστικέ οργϋνωση της Αττικές, την επόμενη δεκαετήα. ε αυτό το πλαήσιο, ο Δέμος ΠειραιΫ αναζέτησε στο νάο Ρυθμιστικό χάδιο άνα κατευθυντέριο πλαήσιο για τις παρεμβϋσεις στρατηγικές σημασήας για τη βιώσιμη ανϋπτυξη της Αττικές. Με βϋση τις αρχάς σχεδιασμού που προτϋσσονται σε αυτό και το όραμα ανϋπτυξης της πόλης του ΠειραιΫ, ο Δέμος εντόπισε αδυναμήες/σημεήα που χρέζουν βελτήωσης, τα οποήα και καταθάτει, με σκοπό να συμβϋλει θετικϋ στη δημιουργήα άνος ρεαλιστικού χεδήου που θα ανταποκρήνεται ικανοποιητικϋ στις ανϋγκες της κοινωνήας και θα δημιουργεή προοπτικάς ανϋπτυξης. χετικϋ με τη δομέ και το χαρακτέρα του Ρυθμιστικού χεδήου, παρατηρούνται τα εξές: Σο κεήμενο του χεδήου Νόμου (224 σελήδες) εήναι πολύπλοκο και με συγκεχυμάνη δομέ. Δεν εήναι ξεκϋθαρο αν το Ρυθμιστικό χάδιο αποτελεή άνα σχάδιο οργϋνωσης του χώρου έ άνα σχάδιο ανϋπτυξης όπου θα αποτυπώνονται χωρικϋ οι βασικάς στρατηγικάς επιλογάς, με αποτάλεσμα να μην διαφαήνεται ο αναπτυξιακός χαρακτέρας του χεδήου. Σο χάδιο Νόμου αναλώνεται στην παρϋθεση πλέθους εργαλεήων Ϋσκησης πολιτικές γης, ενώ οι βασικάς αναπτυξιακάς επιλογάς αφένεται να εξειδικευτούν με νομοθετικάς ρυθμήσεις που θα ακολουθέσουν στο μάλλον. τα μάτρα που προωθούνται δεν προδιαγρϋφονται ξεκϋθαροι ρόλοι σε όλα τα διοικητικϋ επήπεδα. Δεδομάνης της οικονομικές συγκυρήας, το χάδιο θα άπρεπε να καταδεικνύει μάτρα Ϋμεσης εφαρμογές για την εκκήνηση της αναπτυξιακές διαδικασήας και μάτρα ενήσχυσης της κοινωνικές συνοχές. Σα παραπϋνω ακυρώνουν τον επιχειρησιακό χαρακτέρα του χεδήου και θάτουν εμπόδια στην εφαρμογέ του. το Ρυθμιστικό χάδιο ο ΠειραιΫς αναγνωρήζεται ως πόλος Διεθνούς και Εθνικές εμβάλειας καθώς και ως Αναπτυξιακός Πόλος. Πρόσθετα και λόγω της λειτουργήας του Λιμανιού, αποτελεή τη σημαντικότερη θαλϋσσια Πύλη της χώρας ενώ ιδιαήτερη βαρύτητα αποδήδεται στη σύζευξη των κάντρων Αθένας και ΠειραιΫ και στην ανϋδειξη της κεντρικότητϋς τους. Παρ όλα αυτϋ, ο Δέμος ΠειραιΫ θεωρεή πως τα προβλεπόμενα στο Ρυθμιστικό χάδιο δεν ανταποκρήνονται στο ρόλο που αποδήδεται στην πόλη του ΠειραιΫ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ : ΕΛΙΖΑ ΣΑΜΟΤΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΟΤΛΟΤ - ΑΝΣΨΝΗ ΜΗΛΙΑ 4

5 Ειδικότερα, μάσα από το χάδιο προωθούνται αποσπασματικϋ μεγϋλες παρεμβϋσεις στο θαλϋσσιο μάτωπο, όπως η ανϋπλαση του Υαληρικού Όρμου, η αναδιαμόρφωση της Λιμενικές Ζώνης από τον ΟΛΠ και η αξιοποήηση της λιμενοβιομηχανικές ζώνης Κερατσινήου- Δραπετσώνας, οι οποήες εξαιρούν τον ΠειραιΫ, αγνοούν τη συνάχεια με την πόλη και την ενότητα του θαλϋσσιου αστικού μετώπου. Κατ αυτέν την άννοια και οι επιλογάς στους υπόλοιπους τομεής παράμβασης (π.χ. στη χωροθάτηση κεντρικών υποδομών) δεν επιβεβαιώνουν τον ενιαήο και ολοκληρωμάνο χαρακτέρα του χεδήου. Έτσι, ο σχεδιασμός δε θα πράπει να εήναι το Ϋθροισμα αποσπασματικών προτϋσεων φοράων, αλλϋ να προκύπτει από τη διαμόρφωση κοινού ορϋματος και ενός αναπτυξιακού προγρϋμματος μεταξύ των στρατηγικών εταήρων για την περιοχέ. ε αυτό το πλαήσιο, και προκειμάνου να ξεκινέσει ο διϋλογος για τις αναπτυξιακάς προοπτικάς της περιοχές, ο Δέμος ΠειραιΫ προχώρησε στη διαμόρφωση συγκεκριμάνων προτϋσεων. Αυτάς αναπτύσσονται στους τομεής: των παραγωγικών δραστηριοτέτων, των μεταφορών & των μετακινέσεων, του περιβϋλλοντος, του πολιτισμού, της πολεοδομικές ανασυγκρότησης και της κοινωνικές συνοχές. Οι δρϋσεις περιγρϋφονται και εξειδικεύονται σε επιμάρους ενάργειες στο ΚεφΫλαιο 4, και αφορούν: Δημιουργήα Επιχειρηματικές Ζώνης στην περιοχέ των Πυλών ΠειραιΫ ΑνΫπτυξη Επιχειρηματικές Ζώνης Ναυτιλιακών Τπηρεσιών με πυρένα την περιοχέ Αγ. Διονυσήου ΚΟΠΗ και δυνητικϋ, επάκταση σε όλη την παραλιμάνια ζώνη Δημιουργήα Κάντρου Διοήκησης στον Πύργο του ΠειραιΫ τέριξη των μεταποιητικών ΜονΫδων Δέμου ΠειραιΫ Δημιουργήα Ενιαήας Ζώνης Φονδρεμπορήου, με όμορους Δέμους ΑναβΫθμιση παραδοσιακές αγορϋς ΠειραιΫ - «ΙπποδΫμειος ΑγορΫ» Προβολέ & προώθηση προϊόντων από τα νησιϋ του Αιγαήου ΑνΫπτυξη και αναβϋθμιση του τουρισμού στον ΠειραιΫ ΑναβΫθμιση ΠΫρκου ΕΥ και άνταξη του στο Μητροπολιτικό ΠΫρκο Υαληρικού Όρμου Δημιουργήα μεγϋλου παιδότοπου στην περιοχέ του ΕΥ Πρόγραμμα ΑνΫπλασης σε όλο το μέκος του θαλϋσσιου αστικού μετώπου της πόλης του ΠειραιΫ για τη μορφολογικέ και τη λειτουργικέ αναβϋθμιση του ΠαρεμβΫσεις στις οδικάς υποδομάς με βασικότερη την υπογειοποήηση της Ομηρήδου κυλήτση μάχρι και την Ακτέ Κονδύλη, ως συνάχεια της υπογειοποήησης της Λεωφόρου Ποσειδώνος Δημιουργήα Κεντρικού Επιβατικού ιδηροδρομικού ταθμού και ταθμού Μετρό μητροπολιτικές εμβάλειας στην περιοχέ του ΗΑΠ Δημιουργήα ταθμού ΜΜΜ τοπικές & περιφερειακές εμβάλειας στο ΕΥ Επανασχεδιασμός των αστικών συγκοινωνιών στον ΠειραιΫ Δημιουργήα δικτύου ποδηλατοδρόμων ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ : ΕΛΙΖΑ ΣΑΜΟΤΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΟΤΛΟΤ - ΑΝΣΨΝΗ ΜΗΛΙΑ 5

6 Δημιουργήα μητροπολιτικού δικτύου πεζοδρόμων Δημιουργήα χώρων στϋσης & στϋθμευσης οχημϋτων Δημιουργήα δικτύου χώρων πρασήνου Αξιοποήηση: α. πϋρκου Δηλαβάρη, β. δημοτικές άκτασης στην Ϋκρη της Πειραϊκές Φερσονέσου, γ. στρατοπάδου Παπαδογιωργέ, δ. στρατοπάδου ακελλήωνα (δυνητικέ αξιοποήηση μετϋ από παραχώρηση της άκτασης στο Δέμο), ε. περιβϋλλοντος χώρου ποταμού Κηφισού, στ. πϋρκου Προφέτη Ηλήα, ζ. αναξιοποήητων εκτϋσεων ιδιοκτησήας δημοσήων φοράων, για τη δημιουργήα μητροπολιτικών χώρων πρασήνου ΑναβΫθμιση των πλαζ Υρεαττύδα & ΒοτσαλΫκια ΑνΫδειξη του Δημοτικού ΘεΫτρου ως κεντρικές πολιτιστικές υποδομές Δημιουργήα παιδικού τεχνοπϋρκου δημιουργικές απασχόλησης Αξιοποήηση αρχαιολογικών χώρων εντός του αστικού ιστού του ΠειραιΫ Διαμόρφωση και ανϋδειξη διαδρομών περιπϋτου με πολιτιστικό ενδιαφάρον Διεθνές προβολέ της ρεμπάτικης μουσικές με επήκεντρο τον ΠειραιΫ Επάκταση του παζαριού του ΠειραιΫ Αστικάς παρεμβϋσεις στις Δημοτικάς Κοινότητες για την αναβϋθμιση των περιοχών κατοικήας σε επήπεδο γειτονιϋς Αισθητικέ αναβϋθμιση και αξιοποήηση του κτιριακού αποθάματος στον ΠειραιΫ Αναθεώρηση του πολεοδομικού σχεδιασμού με την υποστέριξη εφαρμογών GIS Δημιουργήα Κάντρου Κοινωνικές Καινοτομήας για την προώθηση νάων προσεγγήσεων στην επήλυση κοινωνικών και οικονομικών προβλημϋτων των τοπικών κοινωνιών Τποστέριξη ατόμων με οικονομικϋ προβλέματα με την ενήσχυση υφιστϋμενων και τη δημιουργήα νάων κοινωνικών θεσμών ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ : ΕΛΙΖΑ ΣΑΜΟΤΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΟΤΛΟΤ - ΑΝΣΨΝΗ ΜΗΛΙΑ 6

7 1. ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Σο όραμα για την επόμενη δεκαετήα εήναι ο ΠειραιΫς να αποτελάσει άνας τόπο οικονομικές και κοινωνικές ευημερήας. Ειδικότερα, ο ΠειραιΫς μπορεή να γήνει : άνα σύγχρονο Ναυτιλιακό, Εμπορικό και Επιχειρηματικό κάντρο της Μεσογεήου και παρϋλληλα άνας ελκυστικός τουριστικός προορισμός άνα βιώσιμο αστικό περιβϋλλον με αναβαθμισμάνη ποιότητα του δομημάνου χώρου, όπου θα αξιοποιεήται πλέρως η Ϋμεση επαφέ με τη θϋλασσα μια κοινωνήα δημοκρατικέ όπου θα ενθαρρύνεται η συμμετοχέ, η ανϋληψη πρωτοβουλιών και η δημιουργήα, για τη συνάχιση της ιστορικότητας του τόπου άνα διοικητικό κάντρο που θα δικτυώνει όλους τους εν δυνϋμει στρατηγικούς εταήρους για τη διαμόρφωση πολιτικές και προοπτικές σε τοπικέ και εθνικέ κλήμακα. Για την επήτευξη του ορϋματος, απαραήτητη εήναι η δημιουργήα συνθηκών που θα ευνοέσουν την ανϋπτυξη της επιχειρηματικότητας μάσω καινοτόμων διαδικασιών και προσεγγήσεων για την παραγωγέ σύγχρονων ανταγωνιστικών προϊόντων. Οι δρϋσεις αυτάς ολοκληρώνονται με παρϋλληλη δημιουργήα σύγχρονων υποδομών και δικτύων μάσα σε άνα αναβαθμισμάνο ποιοτικϋ και λειτουργικϋ αστικό χώρο. «ΘΫλασσα» και «Πολιτισμός» αποτελούν στρατηγικϋ συγκριτικϋ πλεονεκτέματα με ιδιαήτερη δυναμικέ ώστε να αποτελάσουν παραμάτρους που θα κατευθύνουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Ψς εκ τούτου, Ϋμεσης προτεραιότητας κρήνονται παρεμβϋσεις για την οργϋνωση των παραγωγικών δραστηριοτέτων με ιδιαήτερη άμφαση στη ναυτιλήα, το εμπόριο αλλϋ και την επιχειρηματικότητα με γνώμονα την καινοτομήα. Προς αυτέ την κατεύθυνση, βαρύτητα πράπει να δοθεή στην αναβϋθμιση του αστικού περιβϋλλοντος με την παρϋλληλη παροχέ σύγχρονων δικτύων υποδομών και την παροχέ εξελιγμάνων υπηρεσιών που θα προσελκύσουν τάτοιου εήδους παραγωγικάς δραστηριότητες και θα υποστηρήξουν τη λειτουργήα τους. υμπληρωματικϋ, προτεραιότητα δήνεται στη δημιουργήα κεντρικών υποδομών στον τομάα του Σουρισμού που αποτελεή τη σημαντικότερη «βιομηχανήα» της χώρας. ε άνα δεύτερο επήπεδο, οι λοιπάς αναπτυξιακάς επιλογάς θα κατευθύνονται από την επιδήωξη ανϋκτησης της επαφές με τη θϋλασσα που δεν εήναι μόνο ζωτικός χώρος αλλϋ και στοιχεήο Ϋμεσα συνδεδεμάνο με την ιστορικότητα και τη φυσιογνωμήα του ΠειραιΫ. Τπό αυτό το πρήσμα, το θαλϋσσιο αστικό μάτωπο πράπει να αντιμετωπήζεται ενιαήα, ώστε να εξασφαλήζεται η συνάχεια των διαδοχικών τοπήων, η συμπληρωματικότητα των δραστηριοτέτων και η ποιότητα του περιβϋλλοντος. Για το λόγο αυτό, ιδιαήτερης σημασήας θεωρεήται άνα ολοκληρωμάνο πρόγραμμα για την ανϋπλαση και τη διαχεήριση της θαλϋσσιας όψης του αστικού ιστού της πόλης σε συνϋρτηση και με τις προγραμματιζόμενες παρεμβϋσεις στην ευρύτερη περιοχέ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ : ΕΛΙΖΑ ΣΑΜΟΤΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΟΤΛΟΤ - ΑΝΣΨΝΗ ΜΗΛΙΑ 7

8 το ήδιο πλαήσιο, η ύπαρξη ιστορικών αναφορών σε όλο τον αστικό ιστό αποτελούν μορφολογικϋ στοιχεήα που πράπει να ενσωματωθούν και να αξιοποιηθούν σε όλες τις παρεμβϋσεις για την αναβϋθμιση και την ανϋκτηση του δημοσήου χώρου. Έτσι, η πολιτιστικέ παραγωγέ που αποτελεή συστατικό στοιχεήο της ταυτότητας του ΠειραιΫ, θα πράπει να ενισχυθεή με τις κατϋλληλες δομάς και να δημιουργηθούν νάα μάσα για την προβολέ της. Όλα τα παραπϋνω συμπληρώνονται από τη δημιουργήα ενός βιώσιμου αστικού περιβϋλλοντος με γνώμονα τον εκδημοκρατισμό του χώρου και την αναβϋθμιση της ποιότητας ζωές. Προς αυτέ την κατεύθυνση επιδιώκεται η αισθητικέ βελτήωση του τοπήου της πόλης, η διευκόλυνση της κινητικότητας σε αυτέν και η δημιουργήα καινοτόμων δομών που θα προϋγουν το δημόσιο συμφάρον. Με βϋση τις παραπϋνω επιδιώξεις αναπτύχθηκαν συγκεκριμάνες δρϋσεις που αναλύονται στο ΚεφΫλαιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΕΝΕ ΜΕΓΑΛΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ την παρούσα ενότητα παρουσιϋζονται συνοπτικϋ οι μεγϋλες παρεμβϋσεις που άχουν έδη μελετηθεή και προωθούνται για την περιοχέ του ΠειραιΫ. Οι παρεμβϋσεις αυτάς χαρακτηρήζουν το πλαήσιο ανϋπτυξης για την ευρύτερη περιοχέ, εντός της οποήας καλεήται ο Δέμος του ΠειραιΫ να προσδιορήσει το ρόλο του στην αναπτυξιακέ διαδικασήα και να σχεδιϋσει για την πόλη του. Οι παρεμβϋσεις αυτάς εήναι : 1. το επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΛΠ για το λιμϋνι του ΠειραιΫ 2. η μητροπολιτικέ παράμβαση στο Υαληρικό Όρμο 3. η μητροπολιτικέ παράμβαση στη Λιμενοβιομηχανικέ Ζώνη Δραπετσώνας-Κερατσινήου Και οι τρεις παρεμβϋσεις αφορούν χωρικάς ενότητες που αποτελούν τη συνάχεια της πόλης του ΠειραιΫ στο θαλϋσσιο μάτωπο, αλλϋ παρ όλα αυτϋ εξαιρούν την πόλη και αγνοούν το Δέμο και τους φορεής του. Για το λόγο αυτό, ο σχεδιασμός, σε άνα πρώτο επήπεδο, θα πράπει να γήνεται ολοκληρωμάνα, ώστε να εξασφαλήζεται η συνάχεια και η συμπληρωματικότητα των προτεινόμενων άργων μεταξύ τους και σε άνα δεύτερο επήπεδο, εήναι απαραήτητο να εξασφαλήζεται η διασύνδεσέ τους με τον αστικό ιστό και την πόλη. Έτσι, για τις συγκεκριμάνες, αλλϋ και τις μελλοντικάς παρεμβϋσεις που σχεδιϋζονται από Ϋλλους φορεής στην περιοχέ του ΠειραιΫ, ο Δέμος διεκδικεή να εήναι στρατηγικός εταήρος στο σχεδιασμό τους και στις διαδικασήες λέψης αποφϋσεων. Ιδιαήτερα για το ΛιμΫνι, που ως χώρος αποτελεή αναπόσπαστο τμέμα της πόλης και ως χρέση εήναι Ϋρρηκτα συνδεδεμάνη με τις λειτουργήες της, αναφάρονται τα ακόλουθα: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ : ΕΛΙΖΑ ΣΑΜΟΤΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΟΤΛΟΤ - ΑΝΣΨΝΗ ΜΗΛΙΑ 8

9 ο Δέμος διεκδικεή να εήναι βασικός μάτοχος του φοράα διαχεήρισης του λιμανιού, συνθέκη που αποτελεή προϋπόθεση για τον ενιαήο χωρικό σχεδιασμό πόλης-λιμάνα, τον προγραμματισμό των υποδομών και των εξυπηρετέσεων του λιμανιού σε συνϋρτηση με τις λοιπάς αστικάς λειτουργήες Ο ΠειραιΫς πράπει να ενταχθεή σε Διεθνέ Δήκτυα Πόλεων Λιμάνων για την ανταλλαγέ καλών πρακτικών σχετικϋ με τον από κοινού σχεδιασμό των χρέσεων του λιμανιού με τις αστικάς χρέσεις, για την προαγωγέ τόσο της λειτουργήας του λιμανιού όσο και της ποιότητας ζωές στην πόλη, με ειδικέ μάριμνα για την προστασήα του περιβϋλλοντος Αναλυτικότερα, για το σχεδιασμό υποδομών στο χώρο της Λιμενικές ζώνης, ο Δέμος εήναι κατηγορηματικϋ αντήθετος με ορισμάνες από τις κύριες παρεμβϋσεις που άχουν επιλεγεή σύμφωνα με το επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΛΠ. Οι κυριότερες εξ αυτών εήναι: - Η εγκατϋσταση υπερυψωμάνου μάσου σταθερές τροχιϋς (monorail), δεν εντϋσσεται σε συνολικό κυκλοφοριακό σχεδιασμό και σχεδιασμό ΜΜΜ (προαστιακός, τραμ, μετρό) και υποδομών βιώσιμης κινητικότητας. Πρόσθετα, δημιουργεή φυσικό και λειτουργικό εμπόδιο στη σύνδεση της πόλης με το ΛιμΫνι και τη θϋλασσα και υποβαθμήζει αισθητικϋ το μάτωπο της πόλης στο λιμϋνι. Αντιπροτεήνεται η χϋραξη της γραμμές του ΣΡΑΜ εντός της Λιμενικές Ζώνης (βλ. αναλυτικέ πρόταση για την ανϋπτυξη δικτύου των ΜΜΜ στον ΠειραιΫ, ΔρΫση ) - Επάκταση Νοτήου Λιμάνα (κρουαζιάρα) στην Πειραϊκέ Φερσόνησο με την κατασκευέ άξι νάων θάσεων κρουαζιερόπλοιων και νάας άκτασης 175 στρεμμϋτων. Αν ληφθεή υπόψη πως η χωροθάτηση αυτέ γήνεται σε μια κατ εξοχέν περιοχέ κατοικήας, με ταυτόχρονη χωροθάτηση συνεδριακού και εκθεσιακού κάντρου, το μόνο που επιτυγχϋνεται εήναι η αισθητικέ και η περιβαλλοντικέ υποβϋθμιση και η επιδεήνωση του κυκλοφοριακού φόρτου εντός του αστικού ιστού. Με αυτό τον τρόπο, η τουριστικέ κήνηση δε συνδάεται με τις τουριστικάς, πολιτιστικάς και εμπορικάς λειτουργήες της πόλης του ΠειραιΫ. ημειώνεται ότι το προτεινόμενο άργο γειτνιϋζει με την ιδιοκτησήα 70 στρ. του Δέμου στην Πειραϊκέ Φερσόνησο, την οποήα ο Δέμος προγραμματήζει να εκμεταλλευτεή με Ϋλλη χρέση προς όφελος των κατοήκων. - Ο Δέμος εήναι αντήθετος με τη μετατροπέ της "Παγόδας" (Ακτέ Μιαούλη) σε ξενοδοχεήο πάντε αστάρων (5*) λόγω: α) εγκλωβισμού των επισκεπτών στο λιμϋνι και μη διϋχυσης τους στην πόλη, β) απώλειας πόρων Δέμου (λόγω μη πληρωμές τελών), γ) μη ορθές πρακτικές σχεδιασμού καθώς η χρέση του δε συνδάεται με τις αστικάς εξυπηρετέσεις, δ) κόστους επάνδυσης εήναι προτιμότερο να γήνουν αναπτυξιακάς επενδύσεις εντός του αστικού ιστού (προς αξιοποήηση και του χρηματοδοτικού μηχανισμού JESSICA). Ο Δέμος αντιπροτεήνει την κατασκευέ του ξενοδοχεήου πάντε αστάρων (5*) σε κατϋλληλο κτήριο/ κτηριακό κάλυφος εντός του αστικού ιστού. Όσον αφορϋ την Παγόδα, ο Δέμος ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ : ΕΛΙΖΑ ΣΑΜΟΤΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΟΤΛΟΤ - ΑΝΣΨΝΗ ΜΗΛΙΑ 9

10 κρήνει πως λόγω της θάσης και της επιφϋνειϋς της ενδεήκνυται η μετατροπέ της σε συνεδριακό χώρο. - Δημιουργήα υποδομών πολιτισμού και άργα αναπλϋσεων (π.χ. μουσεήα, λήμνες, θάατρα, ενυδρεήο, μικρέ εμπορικέ και ψυχαγωγικέ ζώνη) στην Ηετιώνια Ακτέ. Ο Δέμος θεωρεή θετικό το Ϋνοιγμα της πόλης προς τη θϋλασσα και την αξιοποήηση του αρχαιολογικού χώρου της Ηετιώνιας Ακτές. Ψστόσο, εήναι αντήθετος με τη μεταφορϋ εντός του λιμάνα των Μουσεήων που λειτουργούν εντός της πόλης (Εθνικό Ναυτικό και Αρχαιολογικό Μουσεήο). ΠαρΫλληλα ο σχεδιασμός της Πολιτιστικές Ακτές δεν εντϋσσεται σε άνα ευρύτερο πλαήσιο σχεδιασμού για την περιοχέ σχετικϋ με 1) τις πολιτιστικάς υποδομάς, 2) τον κυκλοφοριακό σχεδιασμό της περιοχές και την μετακήνηση με ΜΜΜ, 3) την προσφορϋ διαφοροποιημάνου τουριστικού προϊόντος, 4) την αναβϋθμιση του αστικού περιβϋλλοντος μάσω αναπλϋσεων. Σο επενδυτικό Πρόγραμμα του ΟΛΠ και οι παρεμβϋσεις μητροπολιτικές σημασήας για το Υαληρικό όρμο και τη Λιμενοβιομηχανικέ Ζώνη Δραπετσώνας Κερατσινήου περιγρϋφονται συνοπτικϋ στο ΠαρΫρτημα Π ΚΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙ ΣΟΤ «ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ 2021» Σο πρώτο Ρυθμιστικό χάδιο Αττικές θεσμοθετέθηκε το 1985 (Ν.1515/1985) με στόχο το χωρικό σχεδιασμό και προγραμματισμό στη μητροπολιτικέ περιοχέ της Αθένας, στο πλαήσιο της εθνικές χωροταξικές πολιτικές. Από τότε άγιναν επιμάρους τροποποιέσεις αυτού, χωρής ωστόσο να αναθεωρηθεή στο σύνολό του ώστε να αποτυπώσει τις τράχουσες ανϋγκες και να ανταποκριθεή στις σύγχρονες εξελήξεις. Σο νάο Ρυθμιστικό χάδιο σέμερα, καλεήται να θάσει άνα όραμα για την ανϋπτυξη της Αττικές και να αναπτύξει στόχους, κατευθύνσεις και μάτρα για τη χωροταξικέ της οργϋνωση, με βϋση τις προτεραιότητες και τις στρατηγικάς επιλογάς για την ολοκληρωμάνη και αειφόρο ανϋπτυξη την επόμενη δεκαετήα. Και αυτό σε μια περήοδο με κύριο χαρακτηριστικό τη δύσκολη οικονομικέ συγκυρήα, σε διεθνάς αλλϋ κυρήως σε εθνικό επήπεδο, την κοινωνικέ κρήση και την ταυτόχρονη υποβϋθμιση του περιβϋλλοντος και του αστικού χώρου. Ο Δέμος ΠειραιΫ αναζέτησε στο νάο Ρυθμιστικού χάδιο Αττικές 2021 άνα κατευθυντέριο πλαήσιο για τις παρεμβϋσεις στρατηγικές σημασήας για τη βιώσιμη ανϋπτυξη της πρωτεύουσας την επόμενη δεκαετήα. Με βϋση τις αρχάς σχεδιασμού που προτϋσσονται σε αυτό και το όραμα ανϋπτυξης της πόλης του ΠειραιΫ, ο Δέμος εντόπισε αδυναμήες/σημεήα που χρέζουν βελτήωσης, τα οποήα και καταθάτει με σκοπό να συμβϋλει θετικϋ στη δημιουργήα ενός ρεαλιστικού σχεδήου ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ : ΕΛΙΖΑ ΣΑΜΟΤΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΟΤΛΟΤ - ΑΝΣΨΝΗ ΜΗΛΙΑ 10

11 που θα ανταποκρήνεται ικανοποιητικϋ στις ανϋγκες της κοινωνήας και θα δημιουργεή προοπτικάς ανϋπτυξης. Κατόπιν αυτού επισημαήνονται τα ακόλουθα: Ο αναπτυξιακός χαρακτέρας του ΡΑ δεν εήναι σαφές: το αρθ.1 του χεδήου Νόμου, αναφάρεται πως το ΡΑ αποτελεή άνα σχάδιο για τη χωροταξικέ οργϋνωση της Αττικές το οποήο εξειδικεύει τις προτεραιότητες και τις στρατηγικάς επιλογάς για την οικονομικέ και την κοινωνικέ ανϋπτυξη και την προστασήα του περιβϋλλοντος. Ψστόσο, από το κεήμενο και το χάδιο Νόμου δεν προκύπτει ξεκϋθαρα η αναπτυξιακέ πολιτικέ την οποήα άρχεται το ΡΑ να εξειδικεύσει χωρικϋ στους επιμάρους τομεής. Ακολούθως, τα προτεινόμενα μάτρα περιορήζονται σε πολεοδομικάς ρυθμήσεις/προτϋσεις, από τα οποήα δεν προκύπτει ο αναπτυξιακός χαρακτέρας. Θεωρούμε πως το ΡΑ δεν πράπει να αποτελεή Ϋλλο άνα σχάδιο χωρικές οργϋνωσης αλλϋ άνα στρατηγικό κεήμενο ανϋπτυξης για όλη τη μητροπολιτικέ περιοχέ της Αττικές με χωρικέ διϋσταση. Απόρροια της σύγχυσης της ταυτότητας του χεδήου εήναι η συγκεχυμάνη δομέ του. Σαυτόχρονα, όροι όπως «στόχοι», «αρχάς σχεδιασμού», «κατευθύνσεις», «μάτρα», «εργαλεήα», χρησιμοποιούνται αδιακρήτως, γεγονός που δημιουργεή πρόσθετες ασϋφειες στο περιεχόμενο και την ουσήα του κειμάνου. Σο χάδιο θα άπρεπε να εήναι άνα κεήμενο περιεκτικό και συνεκτικό ως προς τις αρχάς, στόχους και γενικάς κατευθύνσεις και να καταλέγει σε συγκεκριμάνα μάτρα με συγκεκριμάνους αποδάκτες. Σα μάτρα αυτϋ θα πράπει να εξειδικεύονται με Πρόγραμμα ΔρΫσης όπου θα προβλάπονται και τα κατϋλληλα ανϋ περήπτωση εργαλεήα υλοποήησης. Όσον αφορϋ τις προτεινόμενες κατηγορήες δρϋσεων, παρουσιϋζονται συχνϋ αλληλεπικαλύψεις καθώς προτεήνονται παρόμοιες παρεμβϋσεις στο πλαήσιο διαφορετικών θεματικών ενοτέτων. Σο αποτάλεσμα εήναι πως προωθούνται πλέθος προγραμμϋτων/μελετών με συναφάς αντικεήμενο και διαφορετικούς φορεής υλοποήησης, γεγονός που καταλύει τον ολοκληρωμάνο και συνεκτικό χαρακτέρα του σχεδιασμού της Αττικές για την επόμενη δεκαετήα. Φαρακτηριστικό παρϋδειγμα εήναι πως το θαλϋσσιο μάτωπο προσεγγήζεται μάσω των παρεμβϋσεων τόσο για τον Πολιτισμό-Αττικό Σοπήο όσο και για το ΠεριβΫλλον, την Πολεοδομικέ Ανασυγκρότηση και τις Μητροπολιτικάς ΠαρεμβΫσεις. Επιπροσθάτως, το ΡΑ προβλάπει τη θεσμοθάτηση μεγϋλου αριθμού νάων εργαλεήων Ϋσκησης πολιτικές και ακόλουθες εκτελεστικάς ρυθμήσεις, μεταθάτοντας την υλοποήηση του χεδήου για το μάλλον και καθιστώντας αυτόματα το ήδιο το χάδιο ανεφϋρμοστο στο εγγύς μάλλον. ΕνδεικτικΫ μόνο, αναφάρουμε πως στον τομάα του ΠεριβΫλλοντος προβλάπονται 55 προγρϋμματα/μελάτες/νομοθετέματα (βλ. ΠαρΫρτημα Π.2) που πράπει να εκπονηθούν μετϋ την ψέφιση του χεδήου Νόμου τα οποήα θα εξειδικεύσουν τις επιμάρους παραμάτρους του. Η διεθνές και η ελληνικέ εμπειρήα άχει αποδεήξει ότι η εφαρμοσιμότητα και η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ : ΕΛΙΖΑ ΣΑΜΟΤΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΟΤΛΟΤ - ΑΝΣΨΝΗ ΜΗΛΙΑ 11

12 αποτελεσματικότητα παρόμοιων σχεδήων που βασήζονται σε πολυσχιδέ νομοθεσήα, πλέθος εργαλεήων και μεγϋλο αριθμό προαπαιτούμενων μελετών, εήναι αμφήβολη. χετικϋ με τον επιχειρησιακό χαρακτέρα του Ρυθμιστικού χεδήου, σημειώνεται ότι δεν υπϋρχουν ποσοτικϋ κριτέρια για την παρακολούθηση της υλοποήησης του χεδήου και τη μάτρηση, μάσω δεικτών, της αποτελεσματικότητϋς του. Όσον αφορϋ το Πρόγραμμα ΔρΫσης του ΡΑ, όπως αυτό προβλάπεται στο Ϋρθρο 49 του χεδήου Νόμου, αναμάνεται η οριστικοποήησέ του προκειμάνου να καλυφθούν σημαντικϋ κεφϋλαια του σχεδιασμού που αφορούν το χρονικό προγραμματισμό, το πλαήσιο χρηματοδότησης, κ.α. Δεδομάνης της τράχουσας οικονομικές συγκυρήας, το ΡΑ θα πράπει να καταδεήξει μάτρα Ϋμεσου χαρακτέρα τα οποήα θεωρούνται αναγκαήα για την εκκήνηση της αναπτυξιακές διαδικασήας. Για τα μάτρα αυτϋ, το πλαήσιο εφαρμογές τους θα άπρεπε να εήναι πλέρως αποσαφηνισμάνο όσον αφορϋ την άνταξη άργων, τη διαχεήριση και τη χρηματοδότηση ώστε να ενεργοποιέσει τόσο το διοικητικό μηχανισμό όσο και την ιδιωτικέ πρωτοβουλήα. Σο Ρυθμιστικό χάδιο άχει ενσωματώσει αποσπασματικϋ άργα και παρεμβϋσεις μεγϋλης κλήμακας τα οποήα θεωρούνται ώριμα προς υλοποήηση και άχουν προταθεή από φορεής, χωρής ωστόσο να εξασφαλήζεται ο ενιαήος φυσικός και λειτουργικός σχεδιασμός τους σε σχάση με την ευρύτερη περιοχέ στην οποήα εντϋσσονται, ακόμα και αν αυτάς άχουν ομοειδέ χαρακτηριστικϋ. Σάλος, η προτεραιότητα που προτϋσσεται για τις πολιτικάς κοινωνικές συνοχές δε βρήσκει ανταπόκριση στις προτεινόμενες παρεμβϋσεις. Θεωρεήται ότι η κοινωνικέ συνοχέ ενισχύεται μάσα από τη δημιουργήα χωρικών προϋποθάσεων και μόνο, δήχως να προσδιορήζονται κεντρικάς πολιτικάς επιλογάς που να εξειδικεύονται σε συγκεκριμάνες δρϋσεις. Σο κενό αυτό μοιϋζει ακόμα μεγαλύτερο αν αναλογιστεή κανεής τα χρόνια κοινωνικϋ προβλέματα που υποβαθμήζουν τα ιστορικϋ κάντρα καθώς και την τράχουσα οικονομικέ συγκυρήα. Ειδικότερα για τον ΠειραιΫ, αναγνωρήζεται από το ΡΑ ως πόλος Διεθνούς και Εθνικές εμβάλειας καθώς και ως Αναπτυξιακός Πόλος. ΠαρΫλληλα, αποτελεή όψη της πόλης προς τη θϋλασσα και λόγω της λειτουργήας του λιμανιού, βασικέ πύλη εισόδου στη χώρα. Τπό αυτέ την άννοια, οι αναπτυξιακάς παρεμβϋσεις πράπει να εήναι συγκεκριμάνες και να εντϋσσονται σε άνα ενιαήο πλαήσιο όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεής θα επικοινωνούν και θα σχεδιϋζουν από κοινού. ΠαρΫ το γεγονός πως ο ολοκληρωμάνος σχεδιασμός αποτελεή στρατηγικέ κατεύθυνση του ΡΑ, αυτό δε διασφαλήζεται απαραήτητα από τα προτεινόμενα μάτρα. υγκεκριμάνα, επισημαήνονται τα εξές: Η Ναυτιλήα χαρακτηρήζεται ως στρατηγικός τομάας ανϋπτυξης και ο ΠειραιΫς ως πόλος συγκάντρωσης της Ναυτιλιακές δραστηριότητας. Παρ όλα αυτϋ ο στόχος για την ενήσχυση ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ : ΕΛΙΖΑ ΣΑΜΟΤΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΟΤΛΟΤ - ΑΝΣΨΝΗ ΜΗΛΙΑ 12

13 της ναυτιλιακές επιχειρηματικότητας δεν εξειδικεύεται στο ΡΑ με συγκεκριμάνα μάτρα, εήτε αναπτυξιακού χαρακτέρα, εήτε χωρικές οργϋνωσης. Κρήνεται ότι τα άργα υποδομών εντός της λιμενικές ζώνης για την αναβϋθμιση της λειτουργήας του Λιμανιού, δεν εήναι ικανοποιητικός παρϋγοντας για τη επαναδραστηριοποήηση ναυτιλιακών επιχειρέσεων στην περιοχέ του ΠειραιΫ. Αντήθετα, σημαντικέ προϋπόθεση εήναι η αναβϋθμιση του δομημάνου χώρου με την ταυτόχρονη παροχέ υψηλές ποιότητας εξυπηρετέσεων και υποδομών. ημαντικό βέμα για το σκοπό αυτό εήναι η άνταξη του ΠειραιΫ σε Διεθνέ Δήκτυα Πόλεων Λιμάνων για την ανταλλαγέ καλών πρακτικών σε όλους τους τομεής.. ΠροτΫθηκαν και ενσωματώθηκαν στο ΡΑ μεγϋλης κλήμακας παρεμβϋσεις εντός της Λιμενικές Ζώνης του ΠειραιΫ, η οποήα και αποτελεή την όψη της πόλης προς τη θϋλασσα, χωρής να ληφθεή υπόψη η πόλη και η σύνδεση με αυτέν. Έτσι, ο σχεδιασμός για υποδομάς εντός της λιμενικές Ζώνης (Μουσεήα, υνεδριακό Κάντρο στο ΠαλατΫκι, κ.α.) δε γήνεται ολοκληρωμάνα βϋσει ενός γενικότερου ορϋματος για την περιοχέ. Ένα πολύ συγκεκριμάνο παρϋδειγμα εήναι η προτεινόμενη δημιουργήα ειδικού υπερυψωμάνου μάσου σταθερές τροχιϋς (monorail) εντός της Ζώνης του ΟΛΠ, το οποήο δημιουργεή οπτικό και λειτουργικό εμπόδιο και αντιτήθεται στη στρατηγικέ κατεύθυνση του ΡΑ για το Ϋνοιγμα της πόλης προς τη θϋλασσα. Όσον αφορϋ το σχεδιασμό για το Υαληρικό Όρμο, η προτεινόμενη μεγϋλης κλήμακας μητροπολιτικέ παράμβαση αγνοεή τη συνάχεια με το πϋρκο του ΕΥ. ε αυτό το πλαήσιο, δεν υπϋρχει καμήα αναφορϋ για τη λειτουργικέ και φυσικέ διασύνδεση με το υπϋρχον όμορο πϋρκο. Επιπροσθάτως και όσον αφορϋ τον ποταμό Κηφισό που εκβϋλει στην περιοχέ, δεν υπϋρχει πρόταση αναβϋθμισης και αξιοποήησης του παρόχθιου χώρου και παραβλάπεται η φυσικέ του συνάχεια τόσο με το Υαληρικό Όρμο όσο και με το ΠΫρκο του ΕΥ. ΠαρΫλληλα, δεδομάνου πως η περιοχέ αποτελεή εήσοδο στην πόλη του ΠειραιΫ και μάσω αυτές εξασφαλήζεται η πρόσβαση προς το ΛιμΫνι, οι προτεινόμενες κυκλοφοριακάς ρυθμήσεις θα άπρεπε να επεκτεήνονται και στον ΠειραιΫ και να εντϋσσονται σε άνα γενικότερο σχεδιασμό για την περιοχέ. ε συνάχεια των παραπϋνω και δεδομάνου πως στον ΠειραιΫ υπϋρχουν πρόσθετες αστικάς ενότητες σε Ϋμεση σχάση με τη θϋλασσα όπως εήναι η Πειραϊκέ Φερσόνησος, η Ζάα και το Μικρολήμανο, αυτάς δεν εντϋσσονται ισότιμα σε άνα ενιαήο πλαήσιο σχεδιασμού για όλο το θαλϋσσιο μάτωπο. Οι περιοχάς αυτάς αντιμετωπήζονται αποσπασματικϋ από το ΡΑ, εήτε στο πλαήσιο διαφόρων διαχειριστικών προγραμμϋτων, εήτε στο πλαήσιο πολεοδομικών παρεμβϋσεων. Για παρϋδειγμα, η Πειραϊκέ Φερσόνησος με όλες τις ιδιαιτερότητες και τα πλεονεκτέματα που ανακύπτουν από τη θάση της, εξετϋζεται κατϋ περήπτωση εήτε ως χώρος αρχαιολογικού ενδιαφάροντος, εήτε ως περιοχέ κατοικήας, εήτε ως τοπήο, εήτε ως παρϋκτιος χώρος. Με τον τρόπο αυτό, δεν προκύπτει απαραήτητα η συμπληρωματικότητα των ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ : ΕΛΙΖΑ ΣΑΜΟΤΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΟΤΛΟΤ - ΑΝΣΨΝΗ ΜΗΛΙΑ 13

14 προγραμμϋτων για την παραγωγέ μια ενιαήας αποτελεσματικές παράμβασης για την περιοχέ και η ομαλέ σύνδεσέ της με τις όμορες παρεμβϋσεις στη Λιμενικέ Ζώνη. Ο ΠειραιΫς συγκεντρώνει μεγϋλο πολιτιστικό απόθεμα όσον αφορϋ τους αρχαιολογικούς χώρους οι οποήοι βρήσκονται εντός του αστικού ιστού του. Οι περισσότεροι από αυτούς εήναι περιφραγμάνοι χωρής να άχουν αξιοποιηθεή πολιτιστικϋ και τουριστικϋ. ΛαμβΫνοντας υπόψη και τις αυξημάνες ανϋγκες για τη δημιουργήα κοινόχρηστων χώρων και χώρων αναψυχές και πρασήνου, κρήνεται αναγκαήο να προτεήνονται από το ΡΑ καινοτόμοι τρόποι αξιοποήησης και ανϋδειξης των αρχαιολογικών αυτών χώρων εντός του αστικού ιστού. την κατεύθυνση αυτέ, σκόπιμο εήναι να προωθηθούν και οι αναγκαήες τροποποιέσεις του θεσμικού πλαισήου ώστε να προκύψει μια εναλλακτικέ προσάγγιση για την αξιοποήηση και τη συμβολέ των ιστορικών αυτών τόπων στην αστικέ αναζωογόνηση. χετικϋ με τη χωροθάτηση νάων πολιτιστικών υποδομών, υιοθετεήται από το ΡΑ η δημιουργήα Μουσεήου Ιστορήας της Πόλης, Μουσεήου ΜετανΫστευσης και ΕνΫλιων Αρχαιοτέτων στην «Πολιτιστικέ Ακτέ» στη ζώνη του ΟΛΠ καθώς και το Εθνικό Μουσεήο ιδηροδρόμων στο παλιό αμαξοστϋσιο-εργοστϋσιο της Λεύκας ΠειραιΫ. Κρήνεται σημαντικό, ο προγραμματισμός για νάους μουσειακούς χώρους να γήνεται ολοκληρωμάνα, λαμβϋνοντας υπόψη τη βιωσιμότητϋ τους και με κριτέριο τη δυναμικέ που δημιουργούν για περαιτάρω ανϋπτυξη της ευρύτερης περιοχές και όχι απλώς υιοθετώντας μεμονωμάνες προτϋσεις φοράων. το ήδιο πλαήσιο, προτεραιότητα θα άπρεπε να δοθεή στην επάκταση και την ανϋδειξη υφιστϋμενων θεσμών και μουσεήων με ιδιαήτερο πολιτιστικό και ιστορικό βϋθος όπως το Αρχαιολογικό και το Εθνικό Ναυτικό Μουσεήο στον ΠειραιΫ. Περαιτάρω, απουσιϋζει από το κεήμενο του Ρυθμιστικού χεδήου η οποιαδέποτε αναφορϋ στο Δημοτικό Θάατρο του ΠειραιΫ, που αποτελεή κεντρικέ πολιτιστικέ υποδομέ και θεσμό. Σο ήδιο το κτήριο εήναι κεντρικό τοπόσημο της πόλης του ΠειραιΫ μεγϋλης αισθητικές αξήας καθώς αποτελεή πρωτοποριακό αρχιτεκτονικό δεήγμα του ευρωπαϊκού νεοκλασικισμού στην ΕλλΫδα. Επιπλάον, ενσωματώνει στην κατασκευέ του τεχνολογικϋ επιτεύγματα, τα οποήα αναγνωρήζονται ως πρότυπο για το σχεδιασμό και τη λειτουργήα σύγχρονων πολιτιστικών υποδομών. Ο Δέμος «επενδύει» στο Δημοτικό Θάατρο και θεωρεή τη λειτουργήα του στρατηγικές σημασήας για την προαγωγέ του πολιτισμού, την αναζωογόνηση του αστικού ιστού με γνώμονα τον πολιτισμό και την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού στον ΠειραιΫ. Τπό αυτέν την άννοια, η θεώρηση του Ρυθμιστικού χεδήου ότι τα νάα μουσεήα που προτεήνονται (π.χ. στην «Πολιτιστικέ Ακτέ»), αποτελούν θεσμούς διεθνούς εμβάλειας που ανϋγουν την Αθένα σε πολιτιστικέ μητρόπολη δεν ευσταθεή, ιδιαήτερα όταν αγνοεή την ιστορικότητα, τη σημαντικότητα και το ρόλο του Δημοτικού ΘεΫτρου του ΠειραιΫ προς αυτέν την κατεύθυνση. την λογικέ για τον ολοκληρωμάνο σχεδιασμό που αναπτύχθηκε παραπϋνω- συνηγορεή η δυνατότητα που δήνεται από το ΡΑ για την από κοινού εκπόνηση Γενικών Πολεοδομικών ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ : ΕΛΙΖΑ ΣΑΜΟΤΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΟΤΛΟΤ - ΑΝΣΨΝΗ ΜΗΛΙΑ 14

15 χεδήων όμορων Δέμων με κοινϋ χαρακτηριστικϋ και προβλέματα. Βασικέ προϋπόθεση εήναι οι αναπτυξιακάς επιλογάς κϋθε Δέμου να άχουν δομηθεή στη βϋση κοινών χωρικών αλληλοσυσχετήσεων και μιας κοινές προοπτικές σε συγκεκριμάνους τομεής. Προς αυτέ την κατεύθυνση, σκόπιμο εήναι να προβλάπονται «κανϋλια επικοινωνήας & συνεργασήας» μεταξύ των αρμόδιων φοράων σε ευρύτερες περιοχάς, (π.χ. για τη Μητροπολιτικέ Περιοχέ του ΠειραιΫ) για τη λέψη στρατηγικών αποφϋσεων που θα προηγούνται της εκπόνησης των ΓΠ. Όσον αφορϋ τη χωροθάτηση «εμπορευματικού ΠΫρκου μεγϋλης κλήμακας» που προτεήνεται από το Ρυθμιστικό χάδιο να χωροθετηθεή στο λιμϋνι του ΠειραιΫ, ο Δέμος κρήνει ότι δεν υφήσταται κατϋλληλος χώρος εντός του Δέμου. ΠαρΫλληλα, η δημιουργήα ενός τάτοιου ΠΫρκου στο θαλϋσσιο αστικό μάτωπο αντιβαήνει της αρχές σχεδιασμού για την αποκατϋσταση της συνάχειας της πόλης με τη θϋλασσα. Σάλος, καθώς κρήνεται ότι ο σχεδιασμός του δικτύου μεταφορικών υποδομών και του δικτύου έπιων μετακινέσεων, αποτελεή σημαντικέ παρϋμετρο για την υλοποήηση όλων των στρατηγικών επιλογών για την περιοχέ του ΠειραιΫ, ακολουθεή ξεχωριστέ ανϋλυση (βλ. επόμενη σελήδα), σε μορφέ Πήνακα για τις παρεμβϋσεις που προωθούνται μάσα από το κεήμενο του ΡΑ, ενώ ταυτόχρονα παρουσιϋζονται οι εναλλακτικάς προτϋσεις και απόψεις του Δέμου. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ : ΕΛΙΖΑ ΣΑΜΟΤΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΟΤΛΟΤ - ΑΝΣΨΝΗ ΜΗΛΙΑ 15

16 Πήνακας παρεμβϋσεων για τις μεταφοράς & Μετακινέσεις όπως προβλάπονται από το ΡΑ ΠΡΟΣΑΗ ΡΑ ΑΝΣΙΠΡΟΣΑΗ ΔΗΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ υγκρότημα Κεντρικού Επιβατικού ιδηροδρομικού ταθμού ΠειραιΫ και ταθμού Μετρό: Για το Μετρό: Γραμμέ 1: ΠειραιΫς - ΚηφισιΫ-Νάα Ερυθραήα Γραμμέ 3: ΠειραιΫς-ΦαϊδΫρι-Πλακεντήα-Αεροδρόμιο Προαστιακός ιδηρόδρομος: ΠειραιΫς-Αθένα-ιδηροδρομικό Κάντρο Αχαρνών Σραμ: Π. ΥΫληρο-ΕΥ-ΠειραιΫς (ταθμός ΗΑΠ-ΟΕ) Καμήνια Υρεαττύδα/ΦατζηκυριΫκειο ΠειραιΫς Κερατσήνι - Πάραμα Ανασχεδιασμός του Κεντρικού ταθμού του ΗΑΠ ώστε να λειτουργεή ως Κεντρικός Επιβατικός ταθμός Μητροπολιτικές Εμβάλειας που θα εξυπηρετεή τα Μάσα ταθερές ΣροχιΫς (ΜΣ): Προαστιακός ιδ/μος (υπογειοποιημάνος) Μετρό /Γραμμέ 3 Μετρό/Γραμμέ 1 (υπογειοποιημάνη) Για το Μετρό: Η Γραμμέ1 υπογειοποιεήται στην περιοχέ του ΕΥ ως τον τερματικό σταθμό στον ΠειραιΫ. Προτεήνεται η δημιουργήα ενός νάου σταθμού στη περιοχέ Καμήνια (πλησήον κτιρήου ΚερΫνη) Προαστιακός ιδηρόδρομος: Η γραμμέ υπογειοποιεήται από το σταθμό στη Λεύκα ως τον τερματικό σταθμό στον ΠειραιΫ. Σραμ: Η χϋραξη των γραμμών εντός του Δέμου, προτεήνεται να γήνει ως εξές: 1. Γραμμέ προς Πάραμα: ΕΥ Ομηρήδου κυλήτση (στην επιφϋνεια του υπογειοποιημάνου οδικού δικτύου και της Γραμμές 1 του Μετρό) Αλιπάδου- ταθμός ΗΑΠ/ΟΕ Ακτέ Κονδύλη. ΔιακλΫδωση Α: Θερμοπυλών - Δέμος Κερατσινήου/Δραπετσώνας προς Πάραμα, ΔιακλΫδωση Β: Ηετιώνια Ακτέ, Παραλιακέ Λεωφόρος, Λιμενοβιομηχανικέ Ζώνη Δραπετσώνας - Κερατσινήου 2. Βρόγχος ΠειραιΫ 1: ΕΥ Ομηρήδου κυλήτση (στην επιφϋνεια του υπογειοποιημάνου οδικού δικτύου και της Γραμμές 1 του Μετρό) ) Γρ. ΛαμπρΫκη Βασ. Γεωργήου άως Ακτέ Ποσειδώνος - Βασ. Γεωργήου (αντήθετη φορϋ) - Εθνικές ΑντιστΫσεως Ομηρήδου κυλήτση ΕΥ 3. Βρόγχος ΠειραιΫ 2 : ΕΥ Ομηρήδου κυλήτση (στην επιφϋνεια του υπογειοποιημάνου οδικού δικτύου και της Γραμμές 1 του Μετρό) Γούναρη Ακτέ Μιαούλη (εντός λιμενικές Ζώνης) - 2ας Μεραρχήας Ηρώων Πολυτεχνεήου άως αχτούρη. ΔιακλΫδωση Α: αχτούρη άως Άγ. Βασήλειο αχτούρη (αντήθετη φορϋ) Ζαννέ Αφεντούλη Ηρώων Πολυτεχνεήου 2ας Μεραρχεήας κ.ο.κ, ΔιακλΫδωση Β: Φατζηκυριακού Κλεισόβης άως πλατεήα ΚαρπΫθου 4. ΕΥ Ομηρήδου κυλήτση (στην επιφϋνεια του υπογειοποιημάνου οδικού δικτύου ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ : ΕΛΙΖΑ ΣΑΜΟΤΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΟΤΛΟΤ - ΑΝΣΨΝΗ ΜΗΛΙΑ 16

17 ΠΡΟΣΑΗ ΡΑ ΑΝΣΙΠΡΟΣΑΗ ΔΗΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ και της Γραμμές 1 του Μετρό) Γούναρη Ακτέ Μιαούλη (εντός λιμενικές Ζώνης) - Ακτέ Ξαβερήου (εντός λιμενικές Ζώνης) άως το «ΠαλατΫκι» στην Ϋκρη της Πειραϊκές Φερσονέσου Ο προτεινόμενος σχεδιασμός της γραμμές του ΣΡΑΜ που θα εξυπηρετεή τη λιμενικέ ζώνη καθιστϋ τη δημιουργήα υπερυψωμάνου μάσου σταθερές τροχιϋς (monorail) χωρής σκοπιμότητα. ΠαρΫλληλα η λειτουργήα του ΣΡΑΜ εντός της λιμενικές ζώνης κρήνεται πιο έπιας μορφές και δε διακόπτει την συνάχεια του αστικού ιστού συγκριτικϋ με το monorail (υπερυψωμάνο μάσο σταθερές τροχιϋς). Ειδικό Μάσο σταθερές τροχιϋς για την εσωτερικέ εξυπηράτηση της Λιμενικές Ζώνης: Λιμάνας Κρουαζιερόπλοιων άως τη Δραπετσώνα Μετεπιβήβαση σε ΙΦ Λεωφορεήα, Σρόλεϋ & Ποδέλατο ΑμαξοστΫσιο του ΣΡΑΜ α) στον Παλιό ΜηχανοστΫσιο ΟΕ Λεύκας και β) στην περιοχέ κόμβου χιστού-κερατσινήου ΠαραπΫνω περιγρϋφεται το σύνολο των εναλλακτικών διαδρομών του ΣΡΑΜ που μελετούνται, με σκοπό την εξυπηράτηση της υπερτοπικές κυκλοφορήας από ΕΥ προς Πάραμα, αλλϋ και την πρόσβαση στις περιοχάς του Δέμου. Δεδομάνου του πλέθους των γραμμών του ΣΡΑΜ που κρήνονται απαραήτητες, το σύνολο των αναγκών που θα προκύψουν από τη λειτουργήα του λιμανιού και την ανϋγκη επικαιροποήησης της κυκλοφοριακές μελάτης του Δέμου, κρήνεται σκόπιμη η εξάταση ενός συνολικού σχεδήου για την εξυπηράτηση από τα Μάσα Μαζικές ΜεταφορΫς (σταθερϋ και μη) με την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων Μάσων ταθερές ΣροχιΫς, που θα ελαχιστοποιούν τα οπτικϋ και λειτουργικϋ εμπόδια εντός του αστικού ιστού και στη θαλϋσσια όψη. Π.χ. συνδυασμός μεταφορών με ΣΡΑΜ και BRT (Bus Rapid Transfer) εντός του Δέμου, και για τη λιμενικέ ζώνη, προώθηση της λύσης με τις λιγότερες απαιτέσεις σε εναάριες υποδομάς και υποδομάς επή του εδϋφους. Μonorail: O Δέμος εήναι αδιαπραγμϋτευτα αντήθετος με την υλοποήηση αυτού του άργου. ταθμός ΕΥ (Νάο ΥΫληρο): Φαρακτηρισμός του σταθμού στο ΕΥ ως ταθμού Μετεπιβήβασης, δεδομάνου πως συγκεντρώνει: τη Γραμμέ 1 του ΗΑΠ, ΣΡΑΜ, Μετεπιβήβαση σε Λεωφορεήα και Σρόλεϋ, Μετεπιβήβαση από ΙΦ και ποδέλατο στα ΜΜΜ. Φρέζει επεξέγησης το πώς θα γήνει η χϋραξη και πως θα μετακινούνται οι συρμοή από και προς το αμαξοστϋσιο με γνώμονα τη μη περαιτάρω επιβϋρυνση του αστικού ιστού. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ : ΕΛΙΖΑ ΣΑΜΟΤΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΟΤΛΟΤ - ΑΝΣΨΝΗ ΜΗΛΙΑ 17

18 ΠΡΟΣΑΗ ΡΑ ΑΝΣΙΠΡΟΣΑΗ ΔΗΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ Βασικό Οδικό Δήκτυο: Άξονες Διαπεριφερειακές ημασήας: Λεωφόρος χιστού Δυτικέ Περιφερειακέ ΑιγΫλεω Άξονες δευτερεύουσας μητροπολιτικές σημασήας: Λεωφόρος Ποσειδώνος από τον Κεντρικό επιβατικό λιμάνα ΠειραιΫ μάχρι την ΒΫρης-Κορωπήου Λεωφόρος Πειραιώς: Από το όριο του Εσωτερικού Οδικού Δακτυλήου (ΕΟΔ) μάχρι τον ΠειραιΫ Οδός Ρετσήνα-Θηβών από τον ΠειραιΫ μάχρι την Δυτικέ Περιφερειακέ ΑιγΫλεω Αστικάς Λεωφόροι: Λεωφόρος Αθηνών-Πειραιώς. Προτεήνεται η επάκταση των άργων υπογειοποήησης της οδού Ποσειδώνος ώστε να συμπεριλϋβουν και την υπογειοποήηση της οδού Ομηρήδου κυλήτση μάχρι και την Ακτέ Κονδύλη προς τη Δραπετσώνα άξοδος υπογειοποιημάνης οδού στην οδό Αγ. Δημητρήου. Η υπογειοποιημάνη οδός πράπει να άχει ενδιϋμεσες εισόδους εξόδους, μήα για την εξυπηράτηση της περιοχές του Άγιου Διονυσήου, μια για την οδό Πειραιώς και μήα για να εξασφαλήζεται η εήσοδος στην πόλη. Η προτεινόμενη υπογειοποιημάνη οδός θα αποτελάσει και πρακαμπτέρια οδό της κήνησης των Ι.Φ. προς το Εθνικό Οδικό Δήκτυο. Δεν υπϋρχει αναφορϋ στην προτεινόμενη από τον ΟΛΠ δημιουργήα υποθαλϋσσιας διϋβασης Ι.Φ. που θα ενώνει την Πειραϊκέ Φερσόνησο με το Κερατσήνι - Δραπετσώνα στη Λεωφόρο Κάκρωπος. Ο Δέμος δε θεωρεή το συγκεκριμάνο άργο Ϋμεσης προτεραιότητας. Λόγω και του υψηλού κόστους, βαρύτητα πράπει να δοθεή στην υπογειοποήηση της οδού Ομηρήδου κυλήτση, σε συνάχεια της Λεωφόρου Ποσειδώνος, που αποτελεή άργο στρατηγικές σημασήας για την περιοχέ. ΠαρεμβΫσεις Βιώσιμης Κινητικότητας: Λειτουργικέ υποβϋθμιση της Λεωφόρου Ποσειδώνος ως προς την κυκλοφορήα του αυτοκινέτου (Ι.Φ.) Δημιουργήα εκτεταμάνου Δικτύου ποδηλατικών διαδρομών μητροπολιτικές εμβάλειας: Κεντρικοή Ϋξονες ΠειραιΫ: ΕΥ Ομηρήδου κυλήτση Αλιπάδου - Γούναρη - Ακτέ Ποσειδώνος - Βασ. Γεωργήου Α - Γρ. ΛαμπρΫκη (από Βασ. Γεωργήου Α άως Ακτέ Μουτσοπούλου) - 34ου υντϋγματος Πεζικού-Ηρώων Πολυτεχνεήου Φατζηκυριακού ύνδεση ΠειραιΫ - Φαλανδρήου: από Ακτέ Καλιμασιώτη μάσω Ακτές Κονδύλη και Αιτωλικού (εντός ΠειραιΫ) ύνδεση ΠειραιΫ-Βουλιαγμάνης: Ακτέ Θεμιστοκλάους Πειραϊκέ- Δεδομάνων των προβλεπόμενων χρέσεων στην οδό Πειραιώς και τη λειτουργικέ διασύνδεση που προωθεήται μεταξύ των συζυγών κάντρων Αθένας ΠειραιΫ, κρήνεται σκόπιμη η διερεύνηση χϋραξης ποδηλατικές διαδρομές μητροπολιτικές εμβάλειας σε όλο το μέκος της Οδού. χεδιασμός δικτύου ποδηλατοδρόμων εντός της Λιμενικές Ζώνης παρϋλληλα με τη χϋραξη των γραμμών του ΣΡΑΜ και σύνδεση με την προτεινόμενη ποδηλατικέ διαδρομέ στην Ακτέ Θεμιστοκλάους στην Πειραϊκέ. Προωθεήται η χϋραξη ποδηλατικών διαδρομών τοπικές εμβάλειας για την εξυπηράτηση λοιπών περιοχών του Δέμου ΠειραιΫ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ : ΕΛΙΖΑ ΣΑΜΟΤΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΟΤΛΟΤ - ΑΝΣΨΝΗ ΜΗΛΙΑ 18

19 ΠΡΟΣΑΗ ΡΑ ΑΝΣΙΠΡΟΣΑΗ ΔΗΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ Υρεαττύδα - ΛιμΫνι Ζάας - Ακτέ ΒοτσαλΫκια -Μικρολήμανο-ΕΥ - ΔΕΛΣΑ Υαλέρου - Υλοήσβος-κατΫ μέκος της παραλήας άως Βουλιαγμάνη Πλέρης έ τμηματικέ πεζοδρόμηση κεντρικών οδικών αξόνων με παρϋλληλη αποκλειστικέ χρέση από δημόσιες συγκοινωνήες Ο μεγϋλος περήπατος του ΠειραιΫ: χολέ Ναυτικών Δοκήμων και μάσω Ακτές Θεμιστοκλάους, Λιμάνα Ζάας, Ακτές Κουμουνδούρου και Υαλέρου καταλέγει στην ΕσπλανΫδα το ΠΫρκο Ναυτικές ΠαρΫδοσης και τις υπερτοπικάς χρέσεις πολιτισμού στο Μητροπολιτικό ΠΫρκο του Υαληρικού Όρμου Πεζοδρομέσεις Αξόνων στο ιστορικό κάντρο ΠειραιΫ: Ακτέ Θεμιστοκλάους, Ακτέ Μουτσοπούλου, Ακτέ Κουντουριώτη και Λεωφόρος Βασ. Γεωργήου Α Δεν διευκρινήζεται αν οι προτεινόμενες πεζοδρομέσεις αξόνων θα εήναι σε όλο το πλϋτος των οδών έ τμηματικϋ και το που θα διοχετευτεή η βασικέ κήνηση με Ι.Φ.. ημειώνεται πως βϋσει της εγκεκριμάνης κυκλοφοριακές μελάτης για το Δέμο ΠειραιΫ η Ακτέ Θεμιστοκλάους μονοδρομεήται με κατεύθυνση από την Πειραϊκέ προς την Ακτέ Μουτσοπούλου και εν συνεχεήα στη Γρ. ΛαμπρΫκη που επήσης μονοδρομεήται. Ο Δέμος θεωρεή ότι η πεζοδρόμηση οδών πράπει να εντϋσσεται σε άνα ολοκληρωμάνο δήκτυο κήνησης πεζών μάσα στην πόλη, σε συνϋρτηση με τα ΜΜΜ και τις λοιπάς κυκλοφοριακάς ρυθμήσεις. Δεν υπϋρχει αναφορϋ στην προτεινόμενη δημιουργήα υποθαλϋσσιας διϋβασης πεζών που θα ενώνει την Πολιτιστικέ Ακτέ στη ζώνη του ΟΛΠ με την Πειραϊκέ Φερσόνησο. Η προτεινόμενη διϋβαση πεζών που προωθεή ο ΟΛΠ ώστε να μπορούν οι τουρήστες που φτϋνουν στις προβλέτες κρουαζιάρας να άχουν πρόσβαση προς την Πολιτιστικέ Ακτέ δημιουργεή ερωτέματα σχετικϋ με τις επιλογάς χωροθάτησης των νάων υποδομών του ΟΛΠ όσον αφορϋ τη λειτουργικότητα της διασύνδεσές τους και το αν και πως άχει ενταχθεή η πόλη και οι λειτουργήες της, στον σχεδιασμό. Γιατή χωροθετούνται οι προβλέτες κρουαζιάρας μπροστϋ από μια κατεξοχέν περιοχέ κατοικήας του Δέμου με ιδιαιτερότητες, και όχι σε αντήστοιχο χώρο στο θαλϋσσιο μάτωπο του Δέμου Κερατσινήου Δραπετσώνας, ο οποήος μϋλιστα εήναι σε συνάχεια με την Πολιτιστικέ Ακτέ; ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ : ΕΛΙΖΑ ΣΑΜΟΤΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΟΤΛΟΤ - ΑΝΣΨΝΗ ΜΗΛΙΑ 19

20 4. Ο ΠειραιΫς αναγνωρήζεται από το Ρυθμιστικό χάδιο 2021 ως πόλος Διεθνούς και Εθνικές εμβάλειας καθώς και ως Αναπτυξιακός Πόλος της χώρας. Πρόσθετα και λόγω της λειτουργήας του Λιμανιού, αποτελεή τη σημαντικότερη θαλϋσσια Πύλη της χώρας. Ιδιαήτερη βαρύτητα αποδήδεται και στη σύζευξη των κάντρων Αθένας και ΠειραιΫ και στην ανασυγκρότηση του ενδιϋμεσου πολεοδομικού χώρου για τη δικτύωση και ανϋδειξη των δομικών στοιχεήων της κεντρικότητας τους. Ανταποκρινόμενος στον παραπϋνω ρόλο και για την επήτευξη του ορϋματος που άχει διατυπώσει, ο Δέμος ΠειραιΫ εισηγεήται παρεμβϋσεις τις οποήες θεωρεή στρατηγικές σημασήας για την ανϋπτυξη του ΠειραιΫ για την επόμενη δεκαετήα. Οι προτεινόμενες δρϋσεις αναπτύσσονται ακολούθως ανϋ τομάα παράμβασης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΘΝΙΚΗ - ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΔΡΑΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΖΨΝΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΤΛΨΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (Μάτρο στο Ρυθμιστικό) Δημιουργήα Επιχειρηματικές Ζώνης (cluster) στην περιοχέ γύρω από την εήσοδο της πόλης από την οδό Πειραιώς και από την παραλιακέ του Ν. Υαλέρου. Για το σκοπό αυτό διαμορφώνεται «Ολοκληρωμάνο Πρόγραμμα ΑνΫπτυξης Πυλών ΠειραιΫ» (Πολεοδομικέ ρύθμιση με την εφαρμογέ ΟΑΠ - χάδιο Ολοκληρωμάνων Αστικών παρεμβϋσεων, έ ΖΕΑ - Ζώνης Ελεγχόμενης ΑνΫπτυξης) τόχος εήναι 1. η οικονομικέ αναζωογόνηση της περιοχές μάσα από την ανϋπτυξη νάων δραστηριοτέτων με άμφαση στην καινοτομήα. 2 η ανϋπλαση της περιοχές μάσα από την ανϋδειξη και ενσωμϋτωση της βιομηχανικές αρχιτεκτονικές κληρονομιϋς. 1. Ορισμός Ζώνης για την οργανωμάνη εγκατϋσταση: - επιχειρέσεων υψηλές τεχνολογήας/ τεχνογνωσήας ιδιαήτερα αυτών στον κλϋδο της ναυτιλήας - επιχειρέσεων με άμφαση στην καινοτομήα - δραστηριοτέτων άρευνας-επιστημών- εκπαήδευσης - δραστηριοτέτων της πολιτιστικές οικονομήας - επιχειρέσεων αναψυχές και εμπορήου/ κατανϋλωσης 2. Ορισμός και οργϋνωση δορυφόρων χώρων (πχ χώροι στρατοπάδων στη Δ Δημοτικέ Κοινότητα) οι οποήοι θα λειτουργούν συμπληρωματικϋ ως προς τις οριζόμενες χρέσεις. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ : ΕΛΙΖΑ ΣΑΜΟΤΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΟΤΛΟΤ - ΑΝΣΨΝΗ ΜΗΛΙΑ 20

21 3. ΚατΫρτιση ολοκληρωμάνου προγρϋμματος για την ανϋπτυξη της Ζώνης που περιλαμβϋνει ενδεικτικϋ: χαρτοφυλϋκιο δυνητικών άργων αστικές ανϋπτυξης, μεθοδολογήα ανϋπτυξης της περιοχές, προϋπολογισμός-χρονοδιϋγραμμα, νομικέ μορφέ ΔΙΣ, διαδικασήες εταιρικές διακυβάρνησης και διαχεήρισης άργων, επιχειρηματικό επενδυτικό σχάδιο, κλπ. 4. Ένταξη του ΠρογρΫμματος σε μηχανισμούς χρηματοδότησης όπως το Jessica (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) και παρϋλληλα ανεύρεση στρατηγικών επενδυτών (τρϋπεζες, ιδρύματα). Δημιουργήα συνεργατικού σχέματος με τη συμμετοχέ των κεντρικών και Ϋλλων κρατικών και ιδιωτικών φοράων, και με στρατηγικό εταήρο το Δέμο. 5. Διενάργεια διεθνούς διαγωνισμού αστικού σχεδιασμού για την περιοχέ 6. Τπογειοποήηση της κυκλοφορήας των Ι.Φ. (υπογειοποήηση οδού Ομηρήδου κυλήτση) για την ανϋδειξη της περιοχές. Η παράμβαση αυτέ θεωρεήται καήριας σημασήας για την περιοχέ καθώς εξασφαλήζει τη συνάχεια και τη διασύνδεση ενοτέτων του αστικού ιστού της πόλης που σέμερα εήναι αποκομμάνες. Η υπογειοποήηση συνεχήζεται άως και την Ακτέ Κονδύλη προς τη Δραπετσώνα, με άξοδο στην οδό Αγ. Δημητρήου. ημειώνεται πως η υπογειοποιημάνη οδός πράπει να άχει ενδιϋμεσες εισόδους εξόδους, μήα για την εξυπηράτηση της περιοχές του Άγιου Διονυσήου, μια για την οδό Πειραιώς και μήα για να εξασφαλήζεται η εήσοδος στην πόλη 7. Η περιοχέ θα εξυπηρετεήται από ΜΜΜ (ταθμός μετεπιβήβασης ΕΥ για Σραμ ΗΑΠ, Νάος ταθμός ΗΑΠ στα Καμήνια -πλησήον του κτιρήου ΚερΫνη- και αστικάς συγκοινωνήες) 8. Πρόβλεψη για άναν υπόγειο και άναν υπάργειο χώρο στϋθμευσης στην περιοχέ του σταθμού του ΕΥ (τόσο για μετεπιβήβαση στα ΜΜΜ όσο και για πρόσβαση στις επιχειρέσεις και εγκαταστϋσεις της ευρύτερης περιοχές) 9. Κατασκευέ άργων σύγχρονων υποδομών νάων τεχνολογιών (οπτικάς ήνες, κλιματισμός ΑΠΕ κτλ) 10. Προστασήα και επαναχρησιμοποήηση βιομηχανικών κτιρήων που αποτελούν αρχιτεκτονικέ κληρονομιϋ. Προγραμματισμός κατασκευές νάων σύγχρονων κτιρήων 11. Θεσμοθάτηση και στάγαση σε παλιό βιομηχανικό χώρο/κάλυφος νάου πολιτιστικού θεσμού (π.χ. Διαδραστικού Μουσεήου Αρχαήας Ναυτιλιακές Σεχνολογήας) 12. Δημιουργήα Παιδικού ΣεχνοπΫρκου Δημιουργικές Απασχόλησης, σε λειτουργικέ διασύνδεση με το νάο πολιτιστικό θεσμό εντός της Ζώνης και με τον παιδότοπο που θα δημιουργηθεή στο πϋρκο του ΕΥ (βλ. κεφϋλαιο ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΤποδρΫση ). 13. Δημιουργήα πανεπιστημιακού campus σε κατϋλληλο χώρο για τη μετεγκατϋσταση του Πανεπιστημήου ΠειραιΫ, και σχεδιασμός για την ανϋπτυξη συμπληρωματικών εκπαιδευτικών χρέσεων. 14. Δημιουργήα εκτεταμάνου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων 15. Λειτουργικέ και φυσικέ διασύνδεση με: α. την παραλιακέ ζώνη του Υαληρικού Όρμου ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ : ΕΛΙΖΑ ΣΑΜΟΤΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΟΤΛΟΤ - ΑΝΣΨΝΗ ΜΗΛΙΑ 21

22 β. τους χώρους πολιτισμού και αναψυχές του ΠειραιΫ μάσα από το αρχαιολογικό ΠΫρκο των Αστικών Πυλών του ΠειραιΫ 16. Δημιουργήα συμπληρωματικών ανοιχτών κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασήνου υψηλές ποιότητας αστικού σχεδιασμού 17. ΟργΫνωση των υφιστϋμενων μεταποιητικών δραστηριοτέτων και αναβϋθμιση της λειτουργήας τους, με την παροχέ κοινών εξυπηρετέσεων και τη δημιουργήα απαραήτητων χώρων & υποδομών 18. ΜετεγκατΫσταση των επιχειρέσεων χονδρεμπορήου που δραστηριοποιούνται στην περιοχέ σε ειδικϋ οργανωμάνη ζώνη χονδρεμπορήου στην ευρύτερη περιοχέ ΔΡΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΖΨΝΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΙΜΕΝΙΑ ΠΕΡΙΟΦΗ (Μάτρο στο Ρυθμιστικό) Καθορισμός Επιχειρηματικές Ζώνης, με εξειδήκευση στις Ναυτιλιακάς Τπηρεσήες, με πυρένα στην περιοχέ του Αγ. Διονυσήου ΚΟΠΗ και δυνητικϋ, επάκταση σε όλη την παραλιμάνια ζώνη. υνεργασήα με το Δέμο Κερατσινήου Δραπετσώνας για την επάκταση της ζώνης αυτές και στον όμορο Δέμο. τόχος εήναι η προσάλκυση και η οργανωμάνη εγκατϋσταση των Ναυτιλιακών Επιχειρέσεων στον ΠειραιΫ, ώστε να στηριχθεή η Ναυτιλήα που αποτελεή στρατηγικό παραγωγικό τομάα για τη χώρα. Η συγκεκριμάνη περιοχέ επιλάγεται με κριτέριο την εγγύτητα στο λιμϋνι, την Ϋμεση πρόσβαση σε ΜΜΜ και στους οδικούς Ϋξονες υπερτοπικές σημασήας. ημειώνεται πως η περιοχέ γειτνιϋζει Ϋμεσα με τον Κεντρικό Επιβατικό ιδηροδρομικό ταθμό και ταθμό Μετρό στην περιοχέ του ΗΑΠ, όπου προβλάπεται η δημιουργήα υπόγειου χώρου στϋθμευσης Ι.Φ.. ΕΝΕΡΓΕΙΕ 1. Καθορισμός εξειδικευμάνων επιθυμητών/επιτρεπόμενων χρέσεων και διατύπωση συγκεκριμάνου πλαισήου κινέτρων με στόχο τη μετεγκατϋσταση και συγκάντρωση (clustering) εκεή των ομοειδών επιχειρέσεων που δραστηριοποιούνται στη ναυτιλήα 2. Πρωτόκολλο συνεργασήας του Δέμου με στρατηγικούς εταήρους (κρατικούς φορεής & ιδιωτικό τομάα) για την υλοποήηση του σχεδιασμού στην περιοχέ 3. Διαμόρφωση προγρϋμματος αστικές ανϋπτυξης της Ζώνης και άνταξη σε μηχανισμούς χρηματοδότησης όπως το Jessica και παρϋλληλα ανεύρεση στρατηγικών επενδυτών (τρϋπεζες, ιδρύματα, ιδιώτες επενδυτάς κτλ). 4. Ενήσχυση της περιοχές με προηγμάνες τεχνολογικάς υποδομάς (ευρυζωνικϋ δήκτυα κλπ.) 5. Τποστέριξη με τις αναγκαήες κυκλοφοριακάς ρυθμήσεις Πρόβλεψη για δημιουργήα ικανού αριθμού χώρων στϋθμευσης για την εξυπηράτηση των επιχειρέσεων της ζώνης ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ : ΕΛΙΖΑ ΣΑΜΟΤΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΟΤΛΟΤ - ΑΝΣΨΝΗ ΜΗΛΙΑ 22

23 6. ΠαρεμβΫσεις αναβϋθμισης του δομημάνου περιβϋλλοντος (όψεις, πεζοδρομέσεις, αναπλϋσεις) 7. Κήνητρα για επανασχεδιασμό κελυφών κτιρήων με βιοκλιματικϋ κριτέρια και άνταξη των ΑΠΕ 8. Δημιουργήα ανοιχτών κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασήνου εντός της Ζώνης. Εντός αυτών των χώρων θα προβλάπονται και εγκαταστϋσεις Ϋθλησης 9. Διασύνδεση με χώρους πολιτισμού και αναψυχές 10. Παροχέ πρόσθετων υπηρεσιών προς τις επιχειρέσεις που εγκαθήστανται στη ζώνη (π.χ. υπηρεσήες φύλαξης και ασφϋλειας, κλπ.) ΔΡΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΡΚΟΤ ΕΥ ΚΑΙ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΟ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΥΑΛΗΡΙΚΟΤ ΟΡΜΟΤ (Μάτρο στο Ρυθμιστικό) τόχος εήναι η δημιουργήα μιας ενιαήας ζώνης πρασήνου και αναψυχές στην όψη Αθένας - ΠειραιΫ προς τη θϋλασσα. 1. Ένταξη της ζώνης του ΕΥ στο σχεδιασμό για το Μητροπολιτικό ΠΫρκο Υαληρικού Όρμου ώστε να αποτελάσει φυσικέ συνάχεια του ΠΫρκου 2. το πλαήσιο ενιαήου σχεδιασμού του φαληρικού όρμου, συνεχήζεται η υπογειοποήηση της Ποσειδώνος με υπογειοποιημάνη την οδό Ομηρήδου κυλήτση. Η υπογειοποήηση θα συνεχήζεται άως και την Ακτέ Κονδύλη προς τη Δραπετσώνα, με άξοδο στην οδό Αγ. Δημητρήου. ΠαρΫλληλα, θα προβλάπονται ενδιϋμεσες εήσοδοι άξοδοι, μήα για την εξυπηράτηση της περιοχές του Άγιου Διονυσήου, μια για την οδό Πειραιώς και μήα για να εξασφαλήζεται η εήσοδος στην πόλη. Έτσι, η νάα υπογειοποιημάνη οδός θα εξυπηρετεή τη σύνδεση με το λιμϋνι, με τη νάα οδό ταχεήας κυκλοφορήας στην παραλιακέ Δραπετσώνας Κερατσινήου και θα αποτελεή παρακαμπτέρια οδό της κήνησης των Ι.Φ. προς το Εθνικό Οδικό Δήκτυο. Η παράμβαση αυτέ θεωρεήται καήριας σημασήας για την περιοχέ καθώς εξασφαλήζει τη συνάχεια και τη διασύνδεση ενοτέτων του αστικού ιστού της πόλης που σέμερα εήναι αποκομμάνες. 3. Πρόβλεψη για άναν υπόγειο και άναν υπάργειο χώρο στϋθμευσης στην περιοχέ του σταθμού του ΕΥ (τόσο για μετεπιβήβαση στα ΜΜΜ όσο και για πρόσβαση στις επιχειρέσεις και εγκαταστϋσεις της ευρύτερης περιοχές). 4. Επανασχεδιασμός των χώρων πρασήνου και των αθλητικών υποδομών. 5. ΑνΫπτυξη δραστηριοτέτων οικογενειακές αναψυχές με τη δημιουργήα μεγϋλης κλήμακας υπαήθριου παιδότοπου και χώρων αναψυχές και περιπϋτου. 6. ΑναβΫθμιση της περιοχές όπου εκβϋλλει ο ποταμός Κηφισός. Ένταξη στον σχεδιασμό για το ΠΫρκο του Υαληρικού Όρμου. Δημιουργήα πλωτών εγκαταστϋσεων αναψυχές. π.χ. πλωτέ πισήνα παιχνιδιού για οικογάνειες & παιδιϋ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ : ΕΛΙΖΑ ΣΑΜΟΤΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΟΤΛΟΤ - ΑΝΣΨΝΗ ΜΗΛΙΑ 23