ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 40755 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων ομο γενών από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, στις ζώνες Εγκατάστασης Α, Β, Γ και Δ της Ελ ληνικής Επικράτειας»... 1 Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας των εξής αθλητικών εγκαταστάσεων: Ο.Α.Κ.Α., Σ.Ε.Φ., Ε.Σ. Καυτανζόγλειο και Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά... 2 Τροποποίηση της απόφασης μεταβίβασης δικαιώμα τος υπογραφής του Υπουργού Υποδομών, Μετα φορών και Δικτύων Τροποποίηση της απόφασης μεταβίβασης αρμοδιο τήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δη μοσίων έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμ ματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Τροποποίηση της απόφασης των αποφαινομένων και γνωμοδοτούντων οργάνων της Γενικής Γραμ ματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπη ρεσιών... 5 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογε νών από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, στις ζώνες Εγκατάστασης Α, Β, Γ και Δ της Ελληνικής Επικράτειας» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη Τις κατωτέρω διατάξεις όπως ισχύουν: 1. Τα άρθρα 1 (παρ. 15), 2 (παρ. 1, εδ. β), 3 (παρ. 1, 2 και 3), 4 και 13 (παρ. 1) του ν.2790/2000 «Αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 24/Α ). 2. Το άρθρο 76 (παρ. 11 και 12) του ν.2910/2001, «Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 91/Α ). 3. Το ν.1266/1982, «Περί οργάνων ασκήσεως της Νομι σματικής, Πιστωτικής και Συναλλαγματικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 81/Α ). 4. Το ν. 2362/1995, «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α ), καθώς και των άρθρων 20 και 77 του Ν.4270/2014 (Α 143). 5. Το άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 6. Το ν.3156/2003 (άρ. 26) «Ομολογιακά δάνεια, τιτλο ποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 157/Α ). 7. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α ) «Ανάληψη υποχρεώσε ων από τους Διατάκτες». 8. Το Π.Δ. αριθμ. 105/2014 (ΦΕΚ 172/Α ) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών». 9. Την αριθμ. 265/2004 απόφαση των Υπουργών Οι κονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί κησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών, «Καθορισμός του τρόπου διοίκησης και διαχείρισης των ακινήτων του πρώην Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Α.Π.Ο.Ε.), των όρων και των προϋποθέσεων πα ραχώρησης των ακινήτων αυτών για την αποκατάστα ση παλιννοστούντων ομογενών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος ή διαδικασίας που αφορά στον τρόπο διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας ή στην παρα χώρηση των ακινήτων του» (Φ.Ε.Κ. 68/Β). 10. Την αριθμ. 2780/2004 απόφαση των Υπουργών Οι κονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, «Καθορισμός προϋπο θέσεων και κριτηρίων για την προσωρινή στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών μέσω της επιδότησης ενοικίου μέχρι » (Φ.Ε.Κ. 419/Β). 11. Την αριθμ /2004 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ.Ε.Κ. 1510/Β/ ),

2 40756 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) με την οποία η διάρκεια επιδότησης του ενοικίου πα ρατάθηκε μέχρι Την αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 1111/Β) Κοινή Από φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αι γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία αφορά στην παράταση της διάρκειας επιδότησης ενοικίου, μέχρι Την αριθμ /2005 (Φ.Ε.Κ. 6/Β / ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη σης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία αφορά στην παράταση της διάρκειας επιδότησης ενοικίου, μέχρι Την αριθμ /2006 (Φ.Ε.Κ. 1303/Β / ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη σης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία αφορά στην παράταση της διάρκειας επιδότησης ενοικίου, μέχρι Την αριθμ. 9605/2007 (ΦΕΚ 850/Β / ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη σης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία αφορά στην παράταση της διάρκειας επιδότη σης ενοικίου, μέχρι Την αριθμ. 1316/2008 (ΦΕΚ 150/Β / ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία αφορά στην παράταση της διάρκειας ενοικίου, μέχρι Την αριθμ. 8825/2009 (ΦΕΚ 631/Β / ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία αφορά στη παράταση της διάρκειας επιδότησης ενοικίου, μέχρι Την αριθμ /2010 (ΦΕΚ 918/Β / ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία αφορά στη παράταση της διάρκειας επιδότησης ενοικίου, μέχρι Την αριθμ /2011/ (ΦΕΚ 2987/τ.Β / ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομίας, η οποία αφορά στη παράταση της διάρκει ας επιδότησης ενοικίου, μέχρι Την αριθμ /2012/ (ΦΕΚ 3412/τ.Β / ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα φορών και Δικτύων, η οποία αφορά στη παράταση της διάρκειας επιδότησης ενοικίου, μέχρι Την αριθμ /2013/ (ΦΕΚ 946/τ.Β / ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, η οποία αφορά στη παράταση της διάρκειας επιδότησης ενοικίου, μέχρι Το αριθμ. πρωτ. 6427/ έγγραφο της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με το οποίο μας γνωστοποίησε ότι οι ανάγκες επιδότησης ενοικίων για τους νομούς Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου ανέρχονται στο ποσό των ,00 ευρώ. 23. Το αριθμ. πρωτ / έγγραφο της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με το οποίο μας γνωστοποίησε ότι οι ανάγκες επιδότησης ενοικίων για το νομό Ημαθίας ανέρχονται στο ποσό των ,00 ευρώ. 24. Το αριθμ. πρωτ. Φ.73521/16682/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο μας γνωστοποίησε ότι οι ανάγκες επιδότησης ενοικίων ανέρχονται στο ποσό των 7.200,00 ευρώ. 25. Την µε αριθµ. πρωτ. Υ 48/ (ΦΕΚ 2105/τ. Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτή των του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα» 26. Την µε αριθµ. πρωτ. 4062/ (ΦΕΚ 2110/ τ. Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Γεώργιο Ντόλιο». 27. Το Π.Δ. 158/14 (Α 240), με το οποίο διορίστηκε ο Κων/νος Σκρέκας στη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 28. Την ανάγκη για στεγαστική αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της τέως Σο βιετικής Ένωσης μέσω της παράτασης της προθεσμίας επιδότησης του ενοικίου των κατοικιών τους για ένα έτος, προκειμένου να προστατευθούν οικογένειες, που αδυνατούν προς το παρόν να αποκτήσουν δική τους στέγη, αλλά και να καλύψουν τη δαπάνη του ενοικίου με δικούς τους πόρους. 29. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους ,00 περίπου σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 031, Κωδικός 2003ΣΕ ), αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /2013/ (ΦΕΚ 946/τ.Β ) κοινή απόφασή μας, ως εξής: Άρθρο 6 Η διάρκεια της επιδότησης του ενοικίου των κατοικιών των παλιννοστούντων ομογενών παρατείνεται μέχρι και αφορά σε όλες τις μισθωτικές συμβάσεις, που έχουν συναφθεί από τις Περιφέρειες της χώρας. Άρθρο 7 Κάλυψη δαπάνης Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν δύσεων (Π.Δ.Ε.) και η χρηματοδότησή της θα πραγματο ποιηθεί από τη ΣΑΕ 031 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης μέχρι του ποσού των ,00 και για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής μέχρι του ποσού των 7.200,00. Η συνολική επιβάρυνση για το ΠΔΕ ανέρχεται μέ χρι του ποσού των ,00 (ΣΑΕ 031, Κωδικός 2003ΣΕ ). Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/334735/2334/396/113 (2) Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας των εξής αθλητικών εγκαταστάσεων: Ο.Α.Κ.Α., Σ.Ε.Φ., Ε.Σ. Καυτανζόγλειο και Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 1558/85, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμμα τειών» παρ. 2ε, περ. iv «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» (ΦΕΚ 137/Α/ ). β) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/ ). γ) Του Π.Δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι σμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/ ). δ) Του Π.Δ. 118/2013 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και την «Ίδρυση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 152/Α / ). ε) Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α / ). στ) Του Π.Δ 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134/Α / ). ζ) Της υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΔΠΕΦ/ 28101/ 656/597/325/ απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννη Ανδριανό και στην Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Αγγελική Γκερέκου (ΦΕΚ 2974/Β/ ). η) Της υπ' αριθμ. ΤΔΑΔΤΑ/46/ απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί μεταβί βασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυ πουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού και στους λοιπούς υπηρεσιακούς παράγοντες. θ) Της παρ. 1 του άρθρου 29 ν.4280/2014 «Περιβαλλο ντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159/Α/ ). ι) Του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α), όπως αυτό τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35Α) κ) Της αριθμ / (ΦΕΚ Β 1793/ ) κοινής υπουργικής απόφασης (περί καθορισμού λεπτο μερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α 121) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητι σμός και άλλες διατάξεις», όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 8 του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις ΤΥ Δα/Φ550/27042/ (ΦΕΚ 838/Β/ ), 38204/ (ΦΕΚ 1267/Β/ ), 38640/ (ΦΕΚ 1773/Β/ ), 3386/ (ΦΕΚ 137/Β/ ), ΤΥ Δγ/Φ550/οικ / (ΦΕΚ 2811/Β/ ), ΤΥ Δ/Φ550/οικ / (ΦΕΚ 2003/Β/ ), ΤΥ Δ/Φ550/οικ.38637/ (ΦΕΚ 3317/Β/ ), ΤΥ Δ/Φ550/οικ (ΦΕΚ 1710/Β/ ) και ΤΥ Δ/Φ550/οικ (ΦΕΚ2408/Β/ ). 2. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/305275/ 1048/131/22/ (ΦΕΚ 3319 Β) απόφαση του Υφυπουρ γού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί καθορισμού των όρων δυνάμει των οποίων θα χορηγείται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού η άδεια λειτουργίας των εξής αθλητικών εγκαταστάσεων: Ο.Α.Κ.Α., Σ.Ε.Φ., Ε.Σ. Καυταν ζόγλειο και Ε.ΑΚ.Ν. Αγίου Κοσμά. 3. Το με αρ. πρωτ. 2000/14/ / έγγραφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. 4. Το με αρ. πρωτ. 1003/1/65 α/ έγγραφο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Β/Α Αττικής. 5. Το με αρ πρωτ. 1003/1/53 λδ'/ έγγραφο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά. 6. Το με αρ. πρωτ. 3592/14/ / έγγραφο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. 7. Το με αρ. πρωτ. 3954/Φ.705.3/ έγγραφο της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής. 8. Το με αρ. πρωτ. 5793/Φ.701/ έγγραφο της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κ. Μακεδονίας. 9. Το με αρ. πρωτ / έγγραφο της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής. 10. Το με αρ. πρωτ / έγγραφο της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, αποφασίζουμε: Συγκροτούμε τις προβλεπόμενες από α) το άρθρο 56Α του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α), όπως αυτό τροπο ποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35Α) και το άρθρο 29 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α) και β) την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ ΤΠΑΑΕ/ /1048/131/22/ (ΦΕΚ 3319 Β) από φαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού επι τροπές ελέγχου των εξής αθλητικών εγκαταστάσεων: Ο.Α.Κ.Α., Σ.Ε.Φ., Ε.Σ. Καυτανζόγλειο Θεσσαλονίκης και Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά ως ακολούθως: Α. Επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας Αττικής, για το Ο.Α.Κ.Α., το Σ.Ε.Φ. και το Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά. Συγκροτούμε την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας Αττικής αποτελούμενη από τους: 1. ΑΡΕΤΑΚΗ Γεώργιο του Ιωάννη κλάδου ΠΕ Μηχα νολόγων Μηχανικών με βαθμό Δ, υπάλληλο της Διεύ θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Α. ως πρόεδρο, με αναπληρωτές τους ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ Ευθυμία του Ανέστη κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με βαθμό Δ και ΓΙΑΚΑ Δημήτριο του Ανδροφίλου κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών με βαθμό Β, υπαλ λήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Α. 2. ΤΣΩΝΗ Νικόλαο, Φυσίατρο του ΠΕΔΥ Ν. Φιλαδέλ φειας Τ.Ι. Μεταμόρφωσης ως τακτικό μέλος 3. α) Για τον έλεγχο του Ο.Α.Κ.Α. (από τη Δ.νση Αστυ νομίας Β/Α Αττικής ): Αστυνόμο Β ΤΣΑΓΚΑΡΗ Ηλία, Δ/ τή του Α.Τ. Ο.Α.Κ.Α. ως τακτικό μέλος, με αναπληρω ματικά μέλη τους Υπαστυνόμο Α ΚΕΦΑΛΑ Φώτιο και Υπαστυνόμο Β' ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ Κωνσταντίνο του ίδιου Αστυνομικού Τμήματος. β) Για τον έλεγχο του Σ.Ε.Φ. (από τη Δ/νση Αστυνομίας Πειραιά): Αστυνομικό Υποδιευθυντή ΛΑΖΑΡΟΥ Γεώργιο, Δ/τη του Α.Τ. Δημοτικού Θεάτρου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικά μέλη τους Υπαστυνόμο Β ΜΟΡΓΚΟΓΙΑ Δημήτριο και Υπαστυνόμο Β' ΚΑΜΑΡΑΤΟ Ανδρέα του ίδιου Αστυνομικού Τμήματος. γ) Για τον έλεγχο του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά (από τη Δ/νση Αστυνομίας Ν/Α Αττικής: Υπαστυνόμο Α ΜΑΝΕ ΤΑ Αθανάσιο του Α.Τ. Ελληνικού ως τακτικό μέλος με

4 40758 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αναπληρωματικά μέλη τους Αστυνομικό Υποδιευθυντή ΔΟΣΧΟΡΗ Σπυρίδωνα και Υπαστυνόμο Α ΣΤΑΘΟΠΟΥ ΛΟ Αλέξανδρο του ίδου Αστυνομικού Τμήματος. 4. Ανθυποπυραγό (7902) ΧΑΜΠΙΠΗ Αθανάσιο ως τα κτικό μέλος, με αναπληρωματικά μέλη τους Πυραγό (10520) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο και Πυραγό (12927) ΓΚΟΥ ΝΑ Αθανάσιο. Β. Επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας Θεσσαλονίκης, για το Ε. Σ. Καυτανζόγλειο. Συγκροτούμε την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας Θεσσαλονίκης αποτελούμενη από τους: 1. ΧΑΤΖΗΠΕΝΤΙΔΟΥ Ελένη του Μιχαήλ κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Δ, υπάλληλο της Διεύ θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Α. ως πρόεδρο, με αναπληρωτές τους ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ Νικόλαο του Γεωργίου κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Γ και ΛΕΦΑ Ιωάννη του Αποστόλου κλάδου TE Μηχανικών με βαθμό Ε, υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Α. 2. ΚΑΛΥΒΑ Ευστάθιο, Δ/ντή Ορθοπεδικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» ως τακτικό μέλος. 3. Αστυνόμο Α ΒΕΡΡΑ Στέφανο του Θεοδώρου, Δ/τη του Α.Τ. Πυλαίας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικά μέλη τους Αστυνόμο Β ΝΤΑΧΑΜΠΡΕ Σουλεϊμάν του Μούσα, Δ/τή του Α.Τ. Πανοράματος και Αστυνόμο Β ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ Χαρίλαο του Α.Τ. Τούμπας/Τριανδρίας. 4. Πυραγό (10676) ΚΑΠΕΤΑΝΙΚΟΛΑ Ελευθέριο ως τα κτικό μέλος, με αναπληρωματικά μέλη τους Ανθυποπυ ραγό (21065) ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟ Χρήστο και Ανθυποπυραγό (21553) ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΔΗ Εμμανουήλ. Για κάθε έλεγχο, οι επιτροπές συμπληρώνονται από έναν εκπρόσωπο της επιτροπής διοίκησης της επιθε ωρούμενης αθλητικής εγκατάστασης, έναν εκπρόσωπο της αθλητικής ομοσπονδίας του κατά περίπτωση αθλή ματος και έναν εκπρόσωπο της οικείας επαγγελματι κής ένωσης, όταν στην εγκατάσταση διεξάγονται και αγώνες επαγγελματικών πρωταθλημάτων. Στην περί πτωση αθλητικής εγκατάστασης πολλαπλής χρήσης, οι εκπρόσωποι των δύο τελευταίων φορέων προέρχονται από το άθλημα με τη μεγαλύτερη προσέλευση θεατών. Οι αιτήσεις των επιτροπών διοίκησης των αθλητικών κέντρων για έλεγχο των εγκαταστάσεων τους θα κοι νοποιούνται από την Δ/νση Τ.Υ. της Γ.Γ.Α. στους προ έδρους των επιτροπών. Με ευθύνη των προέδρων θα διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι των αθλητικών εγκαταστάσεων, θα συντάσσονται τα πρακτικά ελέγ χου και η γνωμοδότηση των επιτροπών σχετικά με τη χορήγηση ή χορήγηση υπό όρους ή μη χορήγηση των αδειών λειτουργίας και θα διαβιβάζονται στην Δ/νση Τ.Υ. της Γ.Γ.Α. Οι έλεγχοι θα διενεργούνται με βάση το άρθρο 56Α του Ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποι ήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35Α) και το άρθρο 29 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α) και την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑ ΑΕ/305275/1048/131/22/ (ΦΕΚ 3319 Β) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ Αριθμ. ΔΝΣγ /SX 2750 (3) Τροποποίηση της απόφασης μεταβίβασης δικαιώμα τος υπογραφής του Υπουργού Υποδομών, Μεταφο ρών και Δικτύων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της παρ. 1 του άρθρου 54 και 90 του Κώδικα Νο μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ γανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). β. α. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποι ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). γ. Της παρ. 12α του άρθρου 49 του Ν. 3943/2011 «Κα ταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελε γκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Α 66), δ. Του π.δ. 109/2014, «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α 176), ε. Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αριθμ. 2821/ «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπα δόπουλου» (ΦΕΚ Β 2893). 2. Την ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποδο τική λειτουργία των Yπηρεσιών του Υπουργείου Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και η ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. 3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Τροποποιούμε την αριθμ 2534/ απόφασή μας «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» ή «με εντολή Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι κτύων, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και στους Προϊστα μένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύν σεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. (ΥΠΥΜΕΔ)» (ΦΕΚ Β 2994/2014) ως εξής: 1. Το άρθρο 4 της παραπάνω απόφασης καταργείται και τα επόμενα άρθρα 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 αυτής αναριθμούνται σε 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 αντίστοιχα. 2. Στην περίπτωση δ του αναριθμημένου άρθρου 5 προστίθενται υποπεριπτώσεις ως εξής: δγ. Την αντίκρουση των αιτήσεων ακυρώσεων ή προσφυγών που ασκούνται στο Διοικητικό Εφετείο, για θέματα οργάνωσης ή λειτουργίας, ή διοίκησης των εποπτευομένων από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών Νομικών Προσώπων. δδ. Την έγκριση μετακίνησης στο εσωτερικό ή εξωτε ρικό για τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τους Γραμμα τείς, τα μέλη των Συλλογικών Οργάνων, τους εκπροσώ πους Διοικητικών Συμβουλίων και τους υπαλλήλους των εποπτευόμενων από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών Νομικών Προσώπων για συμμετοχή σε συνέδρια, σε μινάρια.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δε. Τη μετάθεση ή μετακίνηση υπαλλήλων και Προϊ σταμένων Τμημάτων που έχουν τοποθετηθεί στη Γενική Γραμματεία Υποδομών μετά από εισήγηση των αρμόδι ων Γενικών Διευθυντών. γ. Η περίπτωση στ του αναριθμημένου άρθρου 5 αντι καθίσταται ως εξής: στ. Στους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων Συγκοινωνιακών Υποδομών, Υδραυλικών και Κτιρια κών Υποδομών και Τεχνικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Υποδομών μεταβιβάζεται το δικαίωμα να υπογράφουν «με εντολή Υπουργού» ή «με εντολή Υφυ πουργού»: στα. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού έως και δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ ( ) σε βάρος των πιστώσεων του Π.Δ.Ε. για έργα μελέτες και παροχή υπηρεσιών του Ν.3316/2005 καθώς και λοιπές δράσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών πλην λειτουργικών δαπανών. σταβ. Την έγκριση προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών, προϋπολογισμού από ευρώ έως ευρώ χωρίς ΦΠΑ, που αφορούν σε λειτουργι κή δαπάνη των Υπηρεσιών που προΐστανται, όπως και όλων των αποφάσεων και εγκρίσεων της διαδικασίας ανάθεσης, εκτέλεσης και παραλαβής αυτών, πλην της απόφασης διάθεσης πίστωσης. σταγ. Ερωτήματα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κρά τους και μόνο για θέματα αρμοδιότητάς του. στβ. Επιπλέον στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυν σης Συγκοινωνιακών Υποδομών της Γενικής Γραμματεί ας Υποδομών μεταβιβάζεται το δικαίωμα να υπογράφει με εντολή Υπουργού: στβα. Τις απαντήσεις σε: στβαα. Υπομνήματα ή αναφορές παραπόνων ή κα ταγγελίες πολιτών για ενέργειες ή παραλείψεις των προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και αιτήσεις επανεξέτασης θε μάτων τα οποία εξετάστηκαν από τους εν λόγω προ ϊσταμένους. στβαβ. Υπομνήματα ή αναφορές παραπόνων ή κα ταγγελίες πολιτών ή υπαλλήλων των υπηρεσιών ή των οργάνων των εποπτευομένων από τη Γενική Γραμμα τεία Υποδομών Νομικών Προσώπων και αιτήματα επα νεξέτασης θεμάτων, τα οποία εξετάστηκαν από Γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. στβαγ. Ερωτήματα πολιτών ή Νομικών Προσώπων που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας περισσοτέρων της μιας Γενικής Διεύθυνσης της Γενική Γραμματεία Υπο δομών, ή περισσοτέρων της μιας Διεύθυνσης, οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικές Γενικές Διευθύνσεις. στββ. Την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα που αναφέρονται στη δραστηριότητα και λειτουργία των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, και γενικά των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Νομικών Προ σώπων, για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, περί εκπόνησης μελετών και κατασκευής δημοσίων έργων, σήμανσης οδών και κυκλοφοριακών μετρήσεων. στβγ. Την πρόταση για έγκριση μίσθωσης ή τη λύση της μίσθωσης κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 2778/1999 (ΦΕΚ Α 295) και του άρθρου τέταρτου του Ν. 2445/1996 (ΦΕΚ Α 274). στβδ. Τη χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. στβε. Τα θέματα της Διοικητικής Αρχής Σηράγγων. στβστ. Την έγκριση απευθείας μίσθωσης δημόσιου χώρου για λατομείο εκτός λατομικής περιοχής. στβζ. Την έκδοση απόφασης για τη δέσμευση ζώνης προς εκτέλεση οδικών έργων. στβη. Την κήρυξη της απαλλοτρίωσης ακινήτων για έργα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Υποδομών, πλην εκείνων που αφορούν σε έργα που υλοποιούνται από τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτής. στγ. Επιπλέον στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυν σης Τεχνικής Υποστήριξης μεταβιβάζεται το δικαίωμα υπογραφής του Υπουργού για: στγα. Την έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε δικαι ούχους απαλλοτριωμένων ακινήτων που έχουν ανα γνωριστεί. στγβ. Την άρση καταλογισμού βεβαιωθεισών οφειλών λόγω παροδιότητας ή αχρεωστήτως καταβληθέντων. στγγ. Τη χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στο Μη τρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις 6ης και 7ης τάξης. στγδ. Την έγκριση εγγραφής, ανανέωσης και προα γωγής στο Μητρώο Μελετητών. στγε. Τη συγκρότηση επιτροπών αυτοψίας σε επικιν δύνως ετοιμόρροπα κτίσματα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. στγστ. Την απόφαση παραχώρησης λυομένων οι κίσκων για την προσωρινή στέγαση πληγέντων από θεομηνίες. στγζ. Τη συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο ποι ότητας υλικών και έργων. στγη. Την επιβολή προστίμου για παράβαση των προδιαγραφών και κανονισμών που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των έργων και στην ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των έργων. στγθ. Την έκδοση απόφασης επίταξης ακινήτων για την εκτέλεση έργων και προσωρινής στέγασης πλη γέντων από φυσικές καταστροφές και τη συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ζημιών. στγι. Την έκδοση απόφασης που αφορά στον καθο ρισμό των ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών επισκευής των πληγέντων κτιρίων. στγια. Την έκδοση απόφασης έγκρισης τιμολογίων υπολογισμού δαπάνης εργασιών επισκευής πληγέντων κτιρίων. 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. οικ.2534/ (ΦΕΚ Β 2994 / 2014) απόφασή μας. Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩN, ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

6 40760 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. ΔΝΣγ /οικ.77128/φ (4) Τροποποίηση της απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτή των Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσί ων έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βά ρους του κρατικού προϋπολογισμού. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 180 της ΚΔΕ «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) που κυρώθηκε με τον ν.3669/2008 (ΦΕΚ Α 116). 3. Τις διατάξεις του π/δτος 109/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α 186). 4. Τις διατάξεις του Π/δτος 118/2013 Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως. 5. Τις διατάξεις του Π/δτος 119/2013 «Διορισμός Αντι προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 153). 6. Την αρ. ΔΝΣγ/οικ.66188/Φ.2.2.1/ (ΦΕΚ Β 3198/ ) απόφαση, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αρ.δνσγ/οικ /Φ2.2.1/ (ΦΕΚ Β 3198/ ) απόφασή μας ως εξής: 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 καταργείται. 2. Οι παράγραφοι 4, 5, 6 αναριθμούνται σε 3, 4 και 5 αντίστοιχα. 3. Στην αναριθμημένη παράγραφο 3 προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις: γ) Την έκδοση απόφασης επί των ενστάσεων που υποβάλλονται στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων, ανεξαρτήτως του προϋπολογισμού του έργου, επιφυ λασσομένης της περίπτωσης της παρ. 2 α. δ) Την έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας, την ανάκληση της διακήρυξης για την ακύρωση της διαδικασίας ανάθεσης των έργων με προϋπολογιζόμε νη δαπάνη κάτω του εκάστοτε ορίου εφαρμογής της Οδηγίας της Ε.Ε. για τις συμβάσεις δημοσίων έργων. ε) Την έγκριση τροποποίησης μελέτης, παράτασης προθεσμιών όλων των δημοσίων έργων αρμοδιότητάς του. στ) Την έγκριση των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ερ γασιών και την έγκριση σύναψης των Συμπληρωματικών Συμβάσεων μετά την έγκριση της σχετικής πίστωσης από το αρμόδιο όργανο όλων των δημόσιων έργων αρμοδιότητάς του. ζ) Την έγκριση αποζημιώσεων λόγω βλάβης των έρ γων κατά το άρθρο 58 της ΚΔΕ, τη συγκρότηση Επι τροπών παραλαβής των έργων και άλλων επιτροπών που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και την έγκριση των πρωτοκόλλων και πρακτικών που υποβάλλουν οι επι τροπές όλων των δημόσιων έργων αρμοδιότητάς του. η) Την έγκριση της σύστασης κατασκευαστικής κοι νοπραξίας και υπεργολαβίας. θ) Την έγκριση εκτέλεσης πρόσθετων επειγουσών εργασιών. ι) Την απόφαση επί των ενστάσεων του αναδόχου κατά την εκτέλεση του έργου που αφορούν την άσκηση αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων στ) και ζ). ια) Την συγκρότηση των επιτροπών διεξαγωγής των διαγωνισμών. ιβ) Την απόφαση περί ματαίωσης της διάλυσης ερ γολαβικής σύμβασης. 4. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η απόφα σή μας αρ. ΔΝΣγ/οικ /Φ / (ΦΕΚ Β 3198/ ). Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ F Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.77131/ΦΝ (5) Τροποποίηση της απόφασης των αποφαινομένων και γνωμοδοτούντων οργάνων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβά σεων μελετών και συναφών υπηρεσιών Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βά ρους του κρατικού προϋπολογισμού. 2. Τη διάταξη του άρθρου 45 παρ. 2 του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων και μελετών και συ ναφών υπηρεσιών» (Α 42). 3. Τις διατάξεις του Π/δτος 118/2013 Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως. 4. Τις διατάξεις του Π/δτος 119/2013 «Διορισμός Αντι προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α 153). 5. Τις διατάξεις του Π/δτος 109/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α 186), αποφασίζουμε:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τροποποιούμε την αρ. ΔΝΣγ/οικ /ΦΝ 439.4/ (ΦΕΚ Β 3198/ ) απόφασή μας ως εξής: 1. Στο άρθρο 2 στον έβδομο στίχο διαγράφεται η φράση «ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών». 2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 καταργείται. 3. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 3 αναριθμούνται σε 2 και 3 αντίστοιχα. 4. Στην αναριθμημένη παράγραφο 2 του άρθρου 3 προστίθενται οι εξής περιπτώσεις: δ) Εκδοση απόφασης επί των ενστάσεων του τελευ ταίου σταδίου του διαγωνισμού και έγκριση της κατα κύρωσης συμβάσεων ή έκδοση απόφασης ακύρωσης του διαγωνισμού ή ανάκλησης της Προκήρυξης κατά τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 6, της παρ. 10 του άρθρου 7, της παρ 2 του άρθρου 8 και της παρ.7 του άρθρου 9 του ν. 3316/2005, όταν οι συμβάσεις έχουν προ εκτιμώμενη αμοιβή μέχρι και ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. ε) Έκδοση απόφασης συγκρότησης των Επιτροπών Διαγωνισμού και Αξιολόγησης. στ) Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των συμβάσεων. ζ) Έγκριση μελετών, για τις οποίες απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Σ.Δ.Ε.). Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αρ. ΔΝΣγ/ οικ.66189/φν / (ΦΕΚ Β 3198/ ) απόφασή μας. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

8 40762 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX