Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα"

Transcript

1 2008R1145 EL Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1145/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα αναδιάρθρωσης στον τομέα του βαμβακιού (EE L 308 της , σ. 17) Τροποποιείται από: Επίσημη Εφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2009 της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 2009 L

2 2008R1145 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1145/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα αναδιάρθρωσης στον τομέα του βαμβακιού Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 637/2008 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και την εισαγωγή προγραμμάτων αναδιάρθρωσης του τομέα του βαμβακιού ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 9, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Το κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 περιέχει διατάξεις σχετικά με προγράμματα αναδιάρθρωσης τα οποία θα αποφασιστούν σε επίπεδο κρατών μελών για τη χρηματοδότηση ειδικών μέτρων στήριξης του τομέα του βαμβακιού. Το εν λόγω πλαίσιο πρέπει να συμπληρωθεί με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής. (2) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα στοιχεία που πρέπει να περιέχουν τα προγράμματα αναδιάρθρωσης τα οποία θα υποβληθούν από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, πρέπει να προβλεφθούν κανόνες για τις τροποποιήσεις των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, ώστε να είναι εφικτή η προσαρμογή τους προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη τυχόν νέες συνθήκες οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την αρχική υποβολή τους. (3) Για να διασφαλιστεί η ορθή παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, είναι αναγκαίο να απαιτείται η υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν αναλυτικά επιχειρησιακά και οικονομικά στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αναδιάρθρωσης. (4) Επιπλέον, πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα αναδιάρθρωσης. (5) Πρέπει να προβλεφθούν ελάχιστες απαιτήσεις για τη διαχείριση της χορήγησης και της καταβολής της ενίσχυσης. Επίσης, η καταβολή μιας ή περισσότερων προκαταβολών πρέπει να καταστεί δυνατή για μέτρα τα οποία είναι πιθανό να συνεπάγονται σημαντικές δαπάνες. (6) Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση των κρατών μελών να ελέγχουν τις δαπάνες, ιδίως όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και τη φύση των επιτόπιων ελέγχων των μέτρων αποξήλωσης και επενδύσεων. Για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας, είναι επίσης αναγκαίο να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες όσον αφορά την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και τις κυρώσεις. Για τον σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να εφαρμόζονται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής ( 1 ) ΕΕ L 178 της , σ. 1.

3 2008R1145 EL πολιτικής ( 1 ), και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 796/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς ( 2 ). (7) Όσον αφορά την πλήρη και μόνιμη αποξήλωση εκκοκκιστηρίων, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008, είναι αναγκαίο να καθοριστούν λεπτομερώς τα κριτήρια για την αποξήλωση. Μολονότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν το ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης για την αποξήλωση βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων, πρέπει να θεσπιστεί ένα ανώτατο όριο με σκοπό την αποφυγή της υπεραντιστάθμισης. (8) Είναι αναγκαίο να οριστεί με ακρίβεια η στήριξη για τη βελτίωση της επεξεργασίας του βαμβακιού, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 σχετικά με τις ενισχύσεις για επενδύσεις στην εκκοκκιστική βιομηχανία και να προσδιοριστούν οι επιλέξιμες δαπάνες. Επίσης, πρέπει να καθοριστεί ανώτατη κοινοτική συμμετοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοδοτική συνδρομή καθώς και η δέσμευση των δικαιούχων στην επένδυση. (9) Όσον αφορά τη στήριξη για γεωργούς που συμμετέχουν σε καθεστώτα ποιότητας για το βαμβάκι, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008, είναι αναγκαίο να εντοπιστούν τα σχετικά κοινοτικά καθεστώτα ποιότητας, να θεσπιστούν τα κριτήρια για εθνικά καθεστώτα ποιότητας, να καθοριστούν το επίπεδο της ενίσχυσης και οι επιλέξιμες δαπάνες. (10) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα μεταξύ των μέτρων προώθησης που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και των κανόνων για τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες ( 3 ), πρέπει να καθοριστούν λεπτομερώς οι απαιτούμενοι όροι της στήριξης για την προώθηση προϊόντων ποιότητας, ιδίως όσον αφορά τους δικαιούχους και τις επιλέξιμες δραστηριότητες. (11) Όσον αφορά τις ενισχύσεις προς τους υπεργολάβους μηχανημάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008, πρέπει να δοθεί ακριβής ορισμός των αναγκών ενίσχυσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίζουν το ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων ωστόσο, πρέπει να θεσπιστεί ένα ανώτατο όριο με σκοπό την αποφυγή της υπεραντιστάθμισης. (12) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση γεωργικών αγορών, ( 1 ) ΕΕ L 209 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 141 της , σ. 18. ( 3 ) ΕΕ L3της , σ. 1.

4 2008R1145 EL ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες εφαρμογής όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα αναδιάρθρωσης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008, συμπεριλαμβανομένων των πέντε επιλέξιμων μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού. Άρθρο 2 Περιεχόμενο των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης Τα προγράμματα αναδιάρθρωσης που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008, περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία: α) λεπτομερή περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων καθώς και των ποσοτικοποιήσιμων στόχων τους β) τα αποτελέσματα της διεξαχθείσας διαβούλευσης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 γ) εκτίμηση που δείχνει τον αναμενόμενο τεχνικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο δ) περιγραφή των εκκοκκιστηρίων στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και χρήση της δυναμικότητάς τους από το 2005, σε περίπτωση ένταξης στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 ε) χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του κάθε μέτρου στ) γενικό πίνακα χρηματοδότησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, με τους πόρους που διατίθενται και την προβλεπόμενη κατανομή των πόρων μεταξύ των μέτρων σύμφωνα με τη δημοσιονομική κάλυψη που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 ζ) τα κριτήρια και τους ποσοτικούς δείκτες προς χρησιμοποίηση για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του μέτρου του προγράμματος αναδιάρθρωσης, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να διασφαλιστεί ότι τα προγράμματα εφαρμόζονται καταλλήλως και αποτελεσματικά η) τον ορισμό των αρμόδιων αρχών και οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του προγράμματος. Άρθρο 3 Τροποποιήσεις των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης Οι τροποποιήσεις των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008, υποβάλλονται κατ ανώτατο όριο μία φορά ετησίως. Τα τροποποιημένα προγράμματα αναφέρουν σαφώς και επακριβώς τις προτεινόμενες αλλαγές, τους λόγους των αλλαγών αυτών και τις δημο-

5 2008R1145 EL σιονομικές επιπτώσεις τους, και περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τον αναθεωρημένο πίνακα χρηματοδότησης σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Οι δαπάνες που απορρέουν από την τροποποίηση των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής του αναθεωρημένου προγράμματος στην Επιτροπή. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τις δαπάνες που προκύπτουν από την ημερομηνία παραλαβής του τροποποιημένου τους προγράμματος αναδιάρθρωσης από την Επιτροπή έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008. Άρθρο 4 Υποβολή εκθέσεων και αξιολόγηση 1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση για την εφαρμογή του προγράμματος αναδιάρθρωσης κατά την υποβολή κάθε νέου προγράμματος αναδιάρθρωσης, εκτός από το πρώτο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που υποβάλλεται το 2009, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/ Η έκθεση που υποβάλλεται δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και η έκθεση που υποβάλλεται με την κοινοποίηση της αίτησης περάτωσης του προγράμματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008: α) παραθέτουν και περιγράφουν τα μέτρα για τα οποία χορηγήθηκε η κοινοτική στήριξη στο πλαίσιο των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, για κάθε έτος της σχετικής περιόδου προγραμματισμού β) ενδεχομένως, περιγράφουν οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, καθώς και τους σχετικούς λόγους και τις μελλοντικές επιπτώσεις γ) περιγράφουν τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με κάθε μέτρο, βάσει των ποσοτικοποιήσιμων στόχων που καθορίζονται στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης δ) περιέχουν δήλωση δαπανών, ανά οικονομικό έτος, οι οποίες αναλήφθηκαν ήδη στην περίοδο προγραμματισμού και οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση το όριο του συνολικού ποσού που διατίθεται στο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 ε) περιέχουν τις προβλέψεις δαπανών έως το τέλος της προβλεπόμενης περιόδου εφαρμογής του προγράμματος αναδιάρθρωσης, μέχρι του ορίου του συνολικού ποσού που διατίθεται στο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 στ) ενδεχομένως, περιέχουν ανάλυση της συμμετοχής άλλων κοινοτικών ταμείων και της συμφωνίας τους με τις ενισχύσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης. 3. Τα κράτη μέλη καταγράφουν τις λεπτομέρειες όλων των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, τροποποιημένων ή μη, και όλων των μέτρων που εκτελούνται βάσει των προγραμμάτων αυτών. Άρθρο 5 Πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες για τα προγράμματα αναδιάρθρωσης Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν σε δικτυακό τόπο το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, τις τροποποιήσεις του, την έκθεση εφαρμογής του προγράμματος και την εθνική νομοθεσία σχετικά με το πρόγραμμα αυτό.

6 2008R1145 EL Άρθρο 6 Απαιτήσεις σχετικά με τις αιτήσεις και τις πληρωμές 1. Για κάθε μέτρο το οποίο περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσής τους και παρατίθεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008, τα κράτη μέλη: α) καθορίζουν τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στην αίτηση ενίσχυσης β) ορίζουν την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία λήξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων γ) εγκρίνουν τις έγκυρες και πλήρεις αιτήσεις βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τους χρηματοδοτικούς πόρους που είναι διαθέσιμοι εντός των ετήσιων ανώτατων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 δ) καταβάλλουν την επιλέξιμη ενίσχυση, το υπόλοιπο της επιλέξιμης ενίσχυσης σε περίπτωση που έχει καταβληθεί προκαταβολή, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου και την εκτέλεση των ελέγχων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού. M1 2. Για τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), δ) και ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008, τα κράτη μέλη δύνανται να καταβάλουν στον δικαιούχο μία ή περισσότερες προκαταβολές. Το σύνολο όλων των προκαταβολών δεν υπερβαίνει το 87,5 % των επιλέξιμων δαπανών. Η πληρωμή προκαταβολής υπόκειται στη σύσταση εγγύησης ποσού ίσου προς το 120 % του ποσού της σχετικής προκαταβολής. Εφόσον πληρούνται οι όροι εκτέλεσης ενός μέτρου και έχουν διενεργηθεί οι έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο και τρίτο εδάφιο, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται και τυχόν συμπληρωματικές πληρωμές δεν υπόκεινται σε σύσταση εγγύησης. 3. Όλες οι πληρωμές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 οι οποίες αφορούν μία συγκεκριμένη αίτηση πραγματοποιούνται το αργότερο: α) έως τις 30 Ιουνίου του τέταρτου έτους που έπεται του έτους της προθεσμίας για την υποβολή των σχεδίων προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 β) έως τις 30 Ιουνίου του όγδοου έτους που έπεται του έτους της προθεσμίας για την υποβολή των σχεδίων προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008. Οι πληρωμές κατά το πρώτο έτος της πρώτης περιόδου προγραμματισμού πραγματοποιούνται από τις 16 Οκτωβρίου Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ειδικούς κανόνες εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Άρθρο 7 Παρακολούθηση και αξιολόγηση 1. Ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις ελέγχου που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, τα κράτη μέλη παρακολουθούν, ελέγχουν και επαληθεύουν την εφαρμογή του προγράμματος αναδιάρθρωσης, όπως κατέστη εφαρμοστέο.

7 2008R1145 EL M1 M1 Όσον αφορά τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), δ) και ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008, τα κράτη μέλη επιθεωρούν επιτόπου κάθε εργοστάσιο, μονάδα παραγωγής και δικαιούχο που λαμβάνει ενίσχυση στο πλαίσιο προγράμματος αναδιάρθρωσης πριν από την καταβολή της τελικής πληρωμής για να ελέγξουν ότι πληρούνται όλοι οι όροι για τη χορήγηση της ενίσχυσης και έχουν ληφθεί τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), δ) και ε) του εν λόγω κανονισμού. Όσον αφορά το μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008, πραγματοποιείται επιτόπια επιθεώρηση σε όλα τα σχετικά εργοστάσια και μονάδες παραγωγής το αργότερο τρεις μήνες μετά τη λήξη της ετήσιας περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, για να ελεγχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου. Τα κράτη μέλη εξακριβώνουν εάν έχει τηρηθεί η δέσμευση που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο ε). 2. Για κάθε επιτόπια επιθεώρηση συντάσσεται έκθεση εντός προθεσμίας ενός μηνός, στην οποία περιγράφονται οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, τα κύρια πορίσματα και κάθε απαιτούμενη ενέργεια που πρέπει να ακολουθήσει. Ειδικότερα, οι εκθέσεις επιθεώρησης: α) περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τον δικαιούχο και τη μονάδα παραγωγής που αποτέλεσαν αντικείμενο της επιθεώρησης καθώς και τα πρόσωπα που ήταν παρόντα β) αναφέρουν εάν ο δικαιούχος είχε ειδοποιηθεί για την επίσκεψη των ελεγκτών και, εάν ναι, το διάστημα που μεσολάβησε από την ειδοποίηση γ) αναφέρουν τις απαιτήσεις και τα πρότυπα που αποτελούν αντικείμενο της επιθεώρησης δ) περιγράφουν το είδος και την έκταση των ελέγχων που διενεργήθηκαν ε) περιέχουν τις διαπιστώσεις στ) περιέχουν τα στοιχεία σε σχέση με τα οποία διαπιστώθηκε μη συμμόρφωση ζ) περιέχουν αξιολόγηση η οποία παρέχει εκτίμηση της σημασίας της μη συμμόρφωσης σε σχέση με κάθε στοιχείο βάσει, μεταξύ άλλων, της σοβαρότητάς του, της έκτασής του, του διαρκή χαρακτήρα του και του ιστορικού του. Ο δικαιούχος ενημερώνεται για κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης που διαπιστώθηκε. Άρθρο 8 Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ανακτώνται, έντοκα, από τους οικείους δικαιούχους. Οι κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 73 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών. Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων και η ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δεν επηρεάζουν την κοινοποίηση των παρατυπιών στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1848/2006 της Επιτροπής ( 1 ). ( 1 ) ΕΕ L 355 της , σ. 56.

8 2008R1145 EL Άρθρο 9 Κυρώσεις 1. Εάν ο δικαιούχος δεν τηρεί έναν ή περισσότερους όρους για τη χορήγηση της ενίσχυσης στο πλαίσιο των μέτρων του προγράμματος αναδιάρθρωσης, υποχρεούται να καταβάλει ποσό ίσο προς το 10 % του προς ανάκτηση ποσού δυνάμει του άρθρου Οι χρηματικές ποινές που πρέπει να επιβληθούν σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν επιβάλλονται, εάν η επιχείρηση μπορεί να αποδείξει κατά τρόπο ικανοποιητικό για την αρμόδια αρχή ότι η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία και εάν έχει αναφέρει σαφώς τη μη συμμόρφωση γραπτώς και σε εύθετο χρόνο στην αρμόδια αρχή. 3. Οι χρηματικές ποινές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν επιβάλλονται, εάν η πληρωμή οφείλεται σε σφάλμα των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών ή άλλης οικείας αρχής, το σφάλμα δεν ήταν εύλογα δυνατόν να εντοπιστεί από τον δικαιούχο και ο δικαιούχος ενήργησε με καλή πίστη. 4. Εάν η μη συμμόρφωση έχει διαπραχθεί εκ προθέσεως ή λόγω βαριάς αμέλειας, ο δικαιούχος υποχρεούται να καταβάλει ποσό ίσο προς το 30 % του προς ανάκτηση ποσού δυνάμει του άρθρου 8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΜΕΤΡΑ ΤΜΗΜΑ 1 Αποξήλωση εκκοκκιστηρίων Άρθρο 10 Πεδίο εφαρμογής 1. Η πλήρης και μόνιμη αποξήλωση εκκοκκιστηρίων, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 συνεπάγεται: α) την οριστική και πλήρη παύση της εκκόκκισης βαμβακιού στο ή στα σχετικά εργοστάσια β) την αποξήλωση όλου του εξοπλισμού εκκόκκισης και την απομάκρυνση του εξοπλισμού εκκόκκισης από την ή τις σχετικές μονάδες, εντός προθεσμίας ενός έτους από την έγκριση της αίτησης από το κράτος μέλος γ) τον οριστικό αποκλεισμό του εξοπλισμού εκκόκκισης από τον τομέα της επεξεργασίας βαμβακιού στην Κοινότητα με: i) τη μεταφορά του εξοπλισμού σε τρίτη χώρα, ii) την εγγυημένη χρήση του εξοπλισμού σε άλλο τομέα, ή iii) την καταστροφή του εξοπλισμού δ) την αποκατάσταση καλών περιβαλλοντικών συνθηκών στον ή στους χώρους του εργοστασίου και τη διευκόλυνση της ανακατανομής του εργατικού δυναμικού και M1 ε) τη γραπτή δέσμευση ότι η μονάδα ή οι μονάδες παραγωγής δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εκκόκκιση βαμβακιού για χρονικό διάστημα δέκα ετών από την έγκριση της αίτησης, όπως αναφέρεται στο στοιχείο β).

9 2008R1145 EL Ως εξοπλισμός εκκόκκισης νοείται το σύνολο του ειδικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τη μεταποίηση του σύσπορου βαμβακιού και των παραπροϊόντων του, όπου συμπεριλαμβάνονται οι τροφοδότες, τα ξηραντήρια, οι απογυμνωτές βαμβακιού, οι εκκοκκιστικές μηχανές, οι συμπυκνωτές, τα καθαριστήρια εκκοκκισμένου βαμβακιού και τα πιεστήρια δεμάτων. 2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν πρόσθετες απαιτήσεις όσον αφορά την αποξήλωση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο Τα εκκοκκιστήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας για να είναι επιλέξιμη η αίτηση. 4. Τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις των εργοστασίων μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες οι οποίες δεν σχετίζονται με την παραγωγή, την επεξεργασία ή το εμπόριο βαμβακιού. Άρθρο 11 Χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας 1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων το ποσό της ενίσχυσης η οποία πρόκειται να χορηγηθεί στο πλαίσιο του μέτρου που αναφέρεται στο άρθρο Η ενίσχυση ανά εκκοκκιστήριο περιορίζεται σε μέγιστο ποσό M1 190 ευρώ ανά τόνο σύσπορου βαμβακιού για την ποσότητα βαμβακιού που υπόκειται σε επεξεργασία στο εργοστάσιο αυτό, το οποίο κατέστη επιλέξιμο για στήριξη δυνάμει του κεφαλαίου V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1051/2001 του Συμβουλίου ( 1 ) κατά την περίοδο εμπορίας 2005/06. ΤΜΗΜΑ 2 Επενδύσεις στην εκκοκκιστική βιομηχανία Άρθρο 12 Πεδίο εφαρμογής Η στήριξη για το μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 χορηγείται για υλικές και άυλες επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις της επιχείρησης και αφορούν: α) την επεξεργασία ή/και την εμπορία βαμβακιού ή/και β) την ανάπτυξη νέων διεργασιών και τεχνολογιών που συνδέονται με το βαμβάκι. Άρθρο 13 Επιλέξιμες δαπάνες 1. Οι επενδύσεις που λαμβάνουν στήριξη τηρούν τα κοινοτικά πρότυπα που ισχύουν για την οικεία επένδυση. 2. Επιλέξιμες δαπάνες είναι: α) η βελτίωση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων ( 1 ) ΕΕ L 148 της , σ. 3.Ο κανονισμός καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (ΕΕ L 270 της , σ. 1) από τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

10 2008R1145 EL β) η αγορά ή η χρηματοδοτική μίσθωση νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, με ανώτατο όριο την αγοραία αξία του στοιχείου, και εξαιρουμένων άλλων εξόδων τα οποία συνδέονται με τη σύμβαση μίσθωσης, όπως το περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή, τα έξοδα αναχρηματοδότησης τόκων, τα γενικά έξοδα και τα ασφάλιστρα γ) οι γενικές δαπάνες που συνδέονται με εκείνες των στοιχείων α) και β), όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για την απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και δαπάνες αδειών εκμετάλλευσης. 3. Τα έξοδα ανάπτυξης νέων διεργασιών και τεχνολογιών που αναφέρονται στο άρθρο 12 αφορούν προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως σχεδιασμό, ανάπτυξη διεργασίας ή τεχνολογίας και δοκιμές, υλικές ή/και άυλες επενδύσεις που συνδέονται με αυτά, πριν από τη χρήση των προσφάτως ανεπτυγμένων διεργασιών και τεχνολογιών για εμπορικούς σκοπούς. 4. Οι επενδύσεις με σκοπό την απλή αντικατάσταση δεν είναι επιλέξιμες. Άρθρο 14 Χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας 1. Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας για τη στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 12 περιορίζεται στα ακόλουθα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης: α) 50%σε περιοχές που κατατάσσονται στις περιφέρειες σύγκλισης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου ( 1 ) β) 40 % σε περιοχές πλην των περιφερειών σύγκλισης. 2. Δεν χορηγείται στήριξη σε προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια του τμήματος 2.1 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων ( 2 ). 3. Το άρθρο 72 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου ( 3 ) εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών στη στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 12. ΤΜΗΜΑ 3 Συμμετοχή γεωργών σε καθεστώτα ποιότητας για το βαμβάκι Άρθρο 15 Πεδίο εφαρμογής Η στήριξη για το μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008: α) χορηγείται για κοινοτικά καθεστώτα ποιότητας του βαμβακιού τα οποία θεσπίστηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου ( 4 ), ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου ( 5 ), ή για καθεστώτα ποιότητας αναγνωρισμένα από τα κράτη μέλη ( 1 ) ΕΕ L 210 της , σ. 25. ( 2 ) ΕΕ C 244 της , σ. 2. ( 3 ) ΕΕ L 277 της , σ. 1. ( 4 ) ΕΕ L 189 της , σ. 1. ( 5 ) ΕΕ L93της , σ. 12.

11 2008R1145 EL β) χορηγείται ως ετήσιο ποσό που λειτουργεί ως κίνητρο και του οποίου το ύψος καθορίζεται ανάλογα με το ύψος του πάγιου κόστους που απορρέει από τη συμμετοχή στα ενισχυόμενα καθεστώτα, για μέγιστη διάρκεια τεσσάρων ετών. Δεν είναι επιλέξιμα για στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος τμήματος καθεστώτα τα οποία έχουν ως μοναδικό σκοπό να αυξήσουν το επίπεδο ελέγχου της τήρησης υποχρεωτικών προτύπων βάσει της κοινοτικής ή εθνικής νομοθεσίας. Άρθρο 16 Κριτήρια επιλεξιμότητας 1. Για να είναι επιλέξιμα για στήριξη, τα καθεστώτα ποιότητας που αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: α) η ιδιοτυπία του τελικού προϊόντος στο πλαίσιο των καθεστώτων αυτού του είδους απορρέει από αναλυτικές υποχρεώσεις ως προς τις γεωργικές μεθόδους παραγωγής και τις μεθόδους επεξεργασίας οι οποίες διασφαλίζουν: i) ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, στα οποία συγκαταλέγεται η διαδικασία παραγωγής, ή ii) ποιότητα του τελικού προϊόντος σαφώς ανώτερη των συνήθων εμπορικών προτύπων όσον αφορά την υγεία των φυτών ή την προστασία του περιβάλλοντος β) τα καθεστώτα επιβάλλουν προδιαγραφές προϊόντων, η τήρηση των οποίων ελέγχεται από ανεξάρτητο οργανισμό ελέγχου γ) τα καθεστώτα είναι ανοικτά σε όλους τους παραγωγούς δ) τα καθεστώτα χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και εγγυώνται την πλήρη ιχνηλασιμότητα των προϊόντων ε) τα καθεστώτα ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες ή προβλέψιμες δυνατότητες διάθεσης στην αγορά. 2. Στήριξη χορηγείται σε γεωργούς που συμμετέχουν σε καθεστώτα ποιότητας, μόνον εφόσον το σχετικό προϊόν ποιότητας έχει αναγνωριστεί επίσημα βάσει των κανονισμών και των διατάξεων των κοινοτικών καθεστώτων ποιότητας ή των καθεστώτων ποιότητας τα οποία έχουν αναγνωριστεί από κράτος μέλος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 πρώτο εδάφιο στοιχείο α). Ως προς τα καθεστώτα ποιότητας που θεσπίστηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, στήριξη χορηγείται μόνο για ονομασίες που έχουν καταχωριστεί στο κοινοτικό μητρώο. 3. Όταν η στήριξη για τη συμμετοχή σε καθεστώς ποιότητας βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 εντάσσεται σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, το πάγιο κόστος που απορρέει από τη συμμετοχή στο εν λόγω καθεστώς ποιότητας δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του ύψους της στήριξης στο πλαίσιο γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου που αποσκοπεί στη στήριξη της βιολογικής γεωργίας. 4. Ως «πάγιο κόστος» του άρθρου 15 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) νοούνται οι δαπάνες τις οποίες συνεπάγεται η ένταξη σε ενισχυόμενο καθεστώς ποιότητας και η ετήσια εισφορά συμμετοχής στο καθεστώς αυτό, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δαπανών ελέγχου που συνδέονται με την τήρηση των προδιαγραφών του καθεστώτος.

12 2008R1145 EL Άρθρο 17 Χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας Η στήριξη για το μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 15 περιορίζεται σε μέγιστο ποσό ευρώ ετησίως ανά εκμετάλλευση. ΤΜΗΜΑ 4 Ενημέρωση και προώθηση Άρθρο 18 Πεδίο εφαρμογής 1. Η στήριξη για το μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 αφορά το βαμβάκι που καλύπτεται από τα καθεστώτα ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 15 και προϊόντα τα οποία παράγονται κυρίως με το βαμβάκι αυτό. 2. Οι δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης για τις οποίες χορηγείται στήριξη βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 δεν πληρούν τις προϋποθέσεις στήριξης. Άρθρο 19 Επιλέξιμες δραστηριότητες 1. Οι δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που είναι επιλέξιμες για στήριξη είναι δραστηριότητες που προορίζονται να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να αγοράζουν βαμβάκι το οποίο καλύπτεται από τα καθεστώτα ποιότητας που περιλαμβάνονται στο άρθρο 15 ή προϊόντα τα οποία παράγονται κυρίως με το βαμβάκι αυτό. Οι εν λόγω δραστηριότητες έχουν ως στόχο να τονίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή τα πλεονεκτήματα των καλυπτόμενων προϊόντων, ιδίως ως προς την ποιότητα, τις ειδικές μεθόδους παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος που συνδέονται με το σχετικό καθεστώς ποιότητας, ενώ μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν τη διάδοση των τεχνικών και επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τα προϊόντα αυτά. Περιλαμβάνουν, ειδικότερα, την οργάνωση εμποροπανηγύρεων και εκθέσεων και τη συμμετοχή σε αυτές, καθώς και παρόμοιες δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και διαφήμισης με χρήση των διαφόρων μέσων επικοινωνίας ή στα σημεία πώλησης. 2. Μόνον οι δραστηριότητες ενημέρωσης, προώθησης και διαφήμισης στην εσωτερική αγορά είναι επιλέξιμες για στήριξη. Οι εν λόγω δραστηριότητες δεν πρέπει να ενθαρρύνουν την κατανάλωση ενός προϊόντος λόγω της ιδιαίτερης προέλευσής του, με εξαίρεση τα προϊόντα που καλύπτονται από το καθεστώς ποιότητας το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006. Η προέλευση ενός προϊόντος μπορεί, παρά ταύτα, να υποδεικνύεται, υπό την προϋπόθεση ότι η αναφορά στην προέλευση είναι δευτερεύουσα σε σχέση με το βασικό μήνυμα. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την προώθηση εμπορικών σημάτων δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη. 3. Όταν οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αφορούν προϊόντα που εντάσσονται στα κοινοτικά καθεστώτα ποιότητας τα οποία θεσπίστηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, το κοινοτικό λογότυπο που προβλέπεται από τα εν λόγω καθεστώτα πρέπει να εμφαίνεται στο υλικό ενημέρωσης, προώθησης ή/και διαφήμισης.

13 2008R1145 EL Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε σχέδιο υλικού ενημέρωσης, προώθησης και διαφήμισης που εκπονείται στο πλαίσιο μιας ενισχυόμενης δραστηριότητας να είναι σύμφωνο προς την κοινοτική νομοθεσία. Για τον σκοπό αυτό, οι δικαιούχοι διαβιβάζουν τα εν λόγω σχέδια υλικού στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους. Άρθρο 20 Χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας Η στήριξη για το μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 18 περιορίζεται στο 70 % του κόστους της δραστηριότητας. ΤΜΗΜΑ 5 Ενισχύσεις προς τους υπεργολάβους μηχανημάτων Άρθρο 21 Πεδίο εφαρμογής Οι ενισχύσεις για το μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 χορηγούνται βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων για τις προκληθείσες ζημίες, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας αξίας ειδικών μηχανημάτων συγκομιδής, τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. Άρθρο 22 Χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας 1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν το ύψος της ενίσχυσης που πρόκειται να χορηγηθεί δυνάμει του μέτρου που αναφέρεται στο άρθρο 21. Η ενίσχυση αυτή δεν υπερβαίνει τις προκληθείσες ζημίες και περιορίζεται σε μέγιστο ποσό 10 ευρώ ανά τόνο για την ποσότητα σύσπορου βαμβακιού που συγκομίστηκε στο πλαίσιο σύμβασης κατά την περίοδο εμπορίας 2005/06 και που παραδόθηκε σε εκκοκκιστήριο στο οποίο εφαρμόζεται αποξήλωση σύμφωνα με το άρθρο Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι της στήριξης πληρούν τα κριτήρια που απαριθμούνται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 23 Έναρξη ισχύος και εφαρμογή Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

14 2008R1145 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενικός πίνακας χρηματοδότησης για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 Κράτος μέλος: Ημερομηνία ανακοίνωσης: Τροποποιημένος πίνακας: Ναι/Όχι Εάν ναι, αριθμός: (σε χιλιάδες ευρώ) Οικονομικό έτος Μέτρα Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 637/ 2008 Έτος 1 (2010) Έτος 2 (2011) Έτος 3 (2012) Έτος 4 (2013) Σύνολο Αποξήλωση Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) Επενδύσεις Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) Καθεστώτα ποιότητας Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Ενημέρωση και προώθηση Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Υπεργολάβοι μηχανημάτων Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Σύνολο

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 308/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 308/17 19.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 308/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1145/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/17 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 639/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0867 EL 07.09.2008 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 867/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 για τις λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13 29.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 568/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2011)0483),

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2011)0483), P7_TA-PROV(20)0526 Επιστρεπτέα ενίσχυση και χρηµατοοικονοµική τεχνική ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ης εκεµβρίου 20 σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R0947 EL 27.02.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 947/2014

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1990L0427 EL 03.09.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους όρους ζωοτεχνικού και γενεαλογικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2015 L 293/15 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1973 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2003 L 286/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1943/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεµβρίου 2003 για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0637 EL 16.06.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 637/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουνίου 2008 περί τροποποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Καν.867/08 με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις του 1220/2011

Καν.867/08 με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις του 1220/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 867/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3 ης Σεπτεμβρίου 2008 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανώσεις ελαιουργικών φορέων, τα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0969 EL 01.01.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 969/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2006 για το άνοιγμα και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1975 EL 01.01.2010 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 46/8 23.2.2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/248 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2007 (05.09) (OR. fr) 12585/07 Διοργανικός φάκελος: 2007/0177 (CNS) AGRI 260 AGRISTR 12

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2007 (05.09) (OR. fr) 12585/07 Διοργανικός φάκελος: 2007/0177 (CNS) AGRI 260 AGRISTR 12 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2007 (05.09) (OR. fr) 12585/07 Διοργανικός φάκελος: 2007/0177 (CNS) AGRI 260 AGRISTR 12 ΠΡΟΤΑΣΗ Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 29 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7657/14 AGRI 211 AGRIFIN 38 AGRIORG 43 DELACT 60 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0079/124. Τροπολογία. James Nicholson εξ ονόματος της Ομάδας ECR

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0079/124. Τροπολογία. James Nicholson εξ ονόματος της Ομάδας ECR 6.3.2013 B7-0079/124 124 Αιτιολογική σκέψη 21 (21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει καταστεί ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 1.7.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1002/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουνίου 2005 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1239/95 όσον αφορά τη χορήγηση υποχρεωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0003 EL 03.03.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 9064 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 9064 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15459/15 AGRI 685 AGRIORG 102 DELACT 175 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.5.2015 L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/840 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαΐου 2015 για τους ελέγχους που διενεργούνται από τις Υπεύθυνες Αρχές σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.10.2015 EL L 266/3 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1829 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 03.10.2006 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:4204/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αρ. Πρωτ.:4204/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/12/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:4204/136049 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΕΚ:4171/B /23-12-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/5 4.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 702/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Αυγούστου 2009 για τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2305 EL 01.01.2008 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2305/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Δεκεμβρίου 2003 για το άνοιγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-03-2001 Ε(2001)44 ΝΑ ΜΗ ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16-03-2001 για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

2003R1709 EL

2003R1709 EL 2003R1709 EL 01.04.2014 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1709/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισμού (EΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/13 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/852 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7641/14 AGRI 203 AGRISTR 14 AGRIORG 38 AGRIFIN 32 DELACT 64 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 1. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΕΣΣΑΑ 2007-2013): Έγγραφο το οποίο εκπονήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε διάλογο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2008 (OR. en) 10232/08 Διοργανικός φάκελος: 2007/0242 (CNS) AGRI 168 AGRIFIN 34

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2008 (OR. en) 10232/08 Διοργανικός φάκελος: 2007/0242 (CNS) AGRI 168 AGRIFIN 34 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2008 (OR. en) 10232/08 Διοργανικός φάκελος: 2007/0242 (CNS) AGRI 168 AGRIFIN 34 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ SEC( 2004 ) 716 ΤΕΛΙΚΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 15.06.2004 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004 ΤΜΗΜΑ III ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΣ 01 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ αριθ. DEC34/2004 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 94/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2009

L 94/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2009 L 94/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 288/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Απριλίου 2009 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5 ης Νοεμβρίου 1993 περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις για την παραγωγή μελιού

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10173 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 3.12.2008 E(2008) 7531 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3.12.2008 σχετικά με την έγκριση, για την Ελλάδα, του πολυετούς προγράμματος για την περίοδο 2007-2013,

Διαβάστε περισσότερα

περί καθορισμού των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στον τομέα

περί καθορισμού των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στον τομέα 23. 9. 95 EL I Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 228/ 1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2236/95 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 1995

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ * της 2168ης συνόδου του Συµβουλίου (Γενικές Υποθέσεις) που έγινε στις Βρυξέλλες, στις Μαρτίου 1999

ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ * της 2168ης συνόδου του Συµβουλίου (Γενικές Υποθέσεις) που έγινε στις Βρυξέλλες, στις Μαρτίου 1999 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 1999 (28.06) (OR. f) 6948/99 ADD 1 LIMITE PV/CONS 14 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ * της 2168ης συνόδου του Συµβουλίου (Γενικές Υποθέσεις) που έγινε

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 322/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 322/1 7.12.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 322/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1437/2007 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.5.2017 L 138/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/892 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαρτίου 2017 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2008-2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα