ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α βαθμού.... Καθορισμός εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε που πληρούν τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στο σύστημα χορήγησης άδει ας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε εφαρμογή του άρθρου 5 Κεφάλαιο Β, παράγραφος 3 εδάφιο α) της κοινής υπουργικής απόφασης 54409/2632/ Ε03/ (Β 93) Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Φ.353./324/05657/Δ/ απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων» Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2008 υπαλλήλων του ΚΑΦ Ξηράς Πειραιώς... 4 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2008 υπαλλήλων του ΚΑΦ Λιμένος Ηρακλείου... 5 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3908/Π0/4/00025/Ε/ν.3299/ 2004/ /Περιφέρεια Αττικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή επένδυσης της επιχεί ρησης «ΓΟΥΑΚΕΝΧΑΤ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ» στις διατάξεις του ν.3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 26/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3794ΠΕ/Π0/4/0006/Ε/ ν.3299/2004/ /περιφέρεια Αττικής απόφα σης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙ ΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του ν.3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 26/Α/ ) όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει... 7 Εγκριση τροποποποιήσεων της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας «VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪ ΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» επένδυση της οποίας έχει υπα χθεί στην ενίσχυση της επιχορήγησης και επι δότησης τόκων του ν. 260/998, όπως ισχύει και έντοκη μερική επιστροφή της εγκριθείσας και κα ταβληθείσας σε αυτήν επιχορήγησης Ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ... 9 Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η εταιρεία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑΣΟΥ Α.Ε.»... 0 Μεταφοράς μιας κενής οργανικής θέσης ΕΕΔΙΠ και μιας κενής οργανικής θέσης ΕΤΕΠ στις ακαδημα ϊκές μονάδες του Πολυτεχνείου Κρήτης.... ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 738 () Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α βαθμού. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α / ) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ». 2) Τις διατάξεις του άρθρου του π.δ. 64/2004 (ΦΕΚ 34/Α / ) «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα». 3) Τις υπ αριθμ. 434/ , 52/ , 46/ , 7/ , 85/ , 38/ , 278/ , 3/ , και 77/ αποφάσεις του ΑΣΕΠ. 4) Τις διατάξεις του π.δ. 50/200 (ΦΕΚ 39/Α / ) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φο ρέων του δημόσιου τομέα», όπως ισχύει. 5) Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 43/Α / ), «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι νοτικών Υπαλλήλων». 6) Το γεγονός ότι στους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας, των αναφερόμενων στην απόφαση αυτή φο ρέων, δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχων ειδικοτήτων.

2 3434 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (Α /98). 8) Τις διατάξεις του π.δ. 205/ (ΦΕΚ 23/Α /2007) «Συγχώνευση Υπουργείων». 9) Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ./25873/ (ΦΕΚ 950/ Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο. 0) Τις διατάξεις του π.δ. 8/2002 (ΦΕΚ 57/Α/2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονο μικών». ) Τις διατάξεις της υπ αριθμ /Υ252/ απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 948). 2) Τις εμπρόθεσμες αιτήσεις των ενδιαφερομένων. 3) Τα σχετικά πρακτικά των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των οικείων ΟΤΑ α βαθμού, αποφασίζουμε: Συστήνουμε οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους κατωτέρω φορείς των ΟΤΑ α βαθμού, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα, ειδικότητα και αριθμό, ως ακολούθως: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΤΑ/ΝΠΔΔ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗ ΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗ ΣΟΥ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ ΕΚΠ. ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜ. ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΥΕ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΥΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΕ ΥΕ ΤΕ ΤΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Η ετήσια δαπάνη που προκαλείται από τις διατά ξεις της απόφασης αυτής ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ, περίπου και θα βαρύνει τους προϋπο λογισμούς των ΟΤΑ α βαθμού καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών, στους οποίους έχει εξασφαλιστεί η αναγκαία πίστωση για την κάλυψη της. Κατά το τρέχον έτος η ανωτέρω δαπάνη περιορίζεται στο ποσό των ,00 Ευρώ περίπου. Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2007 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΟΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΣ ΛΕΓΚΑΣ 7 Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Α/Φ43/25396 (2) Καθορισμός εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε που πληρούν τις προϋποθέσεις για την υπα γωγή τους στο σύστημα χορήγησης άδειας εκπο μπών αερίων θερμοκηπίου σε εφαρμογή του άρθρου 5 Κεφάλαιο Β, παράγραφος 3 εδάφιο α) της κοινής υπουργικής απόφασης 54409/2632/Ε03/ (Β 93). O YΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση...κ.λπ.» (Α 36) και τις διατάξεις των άρθρων και 2 (παρ. ζ) του ν. 338/983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του ν.440/984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθε ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπε ζας Επενδύσεων κ.λπ.» (Α 70) και το άρθρο 65 του ν.892/990 (Α 0). 2. Τις διατάξεις του ν. 2205/994 «Κύρωση της Σύμβα σης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές» (Α 60). 3. Τις διατάξεις των άρθρων δευτέρου και τρίτου του ν. 307/2002 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος» (Α 7). 4. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. ) και 24 του ν.558/985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 37) και των άρθρων 9 και 3 του π.δ. 473/985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 57). 5. Την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2003 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπο μπής αερίων θερμοκηπίου εκτός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/6/ΕΚ του Συμβουλίου». 6. Την υπ αριθμ. 2004/280/ΕΚ απόφαση του Συμβου λίου της ης Φεβρουαρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοι νοτήτων (EEL 49// ). 7. Την υπ αριθμ. 2004/56/ΕΚ απόφαση του Συμβουλίου της 29ης lανουαρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 59/ ). 8. Την υπ αριθμ /2632/Ε03/ (B 93), κοινή υπουργική απόφαση. 9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 0. Τον ν.2773/999 και τον ν. 294/200.. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5/ΗΛ/ Α/23332/ (ΦΕΚ 940/Β/ ) και οι σχετι κές διορθώσεις σφαλμάτων (ΦΕΚ 67/Β/ ) για τις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. που υπάγονται στην ως άνω κοινή υπουργική απόφαση. 2. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5/ΗΛ/ Α/Φ43/23290/ (ΦΕΚ 78/Β/ ) για τις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. που υπάγονται στην ως άνω κοινή υπουργική απόφαση. 3. Την διασφάλιση της επάρκειας σε ηλεκτρική ενέρ γεια και της αποδοτικής και ευσταθούς λειτουργίας

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3435 των συστημάτων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 4. Το γεγονός ότι μετά την έκδοση των ως άνω Απο φάσεων (σχετικά και 2) έχουν χορηγηθεί στην ΔΕΗ ΑΕ νέες άδειες παραγωγής εγκαταστάσεων ηλεκτρο παραγωγής που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 5 Κεφάλαιο Β, παράγραφος 3 εδάφιο α) της κοινή υπουρ γική απόφαση 54409/2632/Ε03/ Το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαρα γωγής εντάσσονται είτε στην Περίοδο είτε στην Περίοδο του Εθνικού Σχεδίου Κατανο μής Δικαιωμάτων Εκπομπών ανάλογα με την ημερομη νία ένταξης τους. 6. Την από Εισήγηση της Διεύθυνσης Ηλε κτροπαραγωγής του Υπουργείου Ανάπτυξης, αποφα σίζουμε: Την τροποποίηση των Πινάκων του Παραρτήματος της Δ5/ΗΛ/Α/Φ43/23290/ απόφασης σύμφωνα με τους Πίνακες του Παραρτήματος της παρούσας. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ ΑΕ που αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα και διαθέ τουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συμμετέ χουν στην διασφάλιση των προϋποθέσεων της παρ. 3 του Προοιμίου και ως εκ τούτου υπάγονται στο σύστημα χορήγησης άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε εφαρμογή του άρθρου 5, Κεφάλαιο Β, παράγραφος 3 εδάφιο α) της κοινή υπουργική απόφαση 54409/2632/ Ε03/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ α/α ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TOY ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ5/ΗΛ/Α/23332/ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αδεια Παραγωγής ΛΚΔΜ Δ5/Β/Φ/085/ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Δ5/Β/Φ/085/ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Δ5/Β/Φ/085/ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ5/Β/Φ/085/ ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Δ5/Β/Φ/085/ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (Μονάδες Ι, II και III) 7 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (Μονάδα IV) 8 ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) Δ5/Β/Φ /085/ Δ5/Β/Φ/085/ Δ5/Β/Φ/085/ ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ5/Β/Φ/085/ ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Δ5/Β/Φ/085/ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ5/Β/Φ/085/ ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ Δ5/Β/Φ/085/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/3/2420/ , Δ5/ΗΛ/Α/2787/9323/ ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ5/Β/Φ/085/ , Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/3/2420/ , Δ5/ΗΛ/Α/2787/9323/ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ Δ5/Β/Φ/085/ ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ Δ5/Β/Φ/085/ , 7 ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ Δ5/Β/Φ/085/ , 8 ΑΣΠ ΚΩ Δ5/Β/Φ/085/ , 9 ΑΣΠ ΧΙΟΥ Δ5/Β/Φ/085/ ,, 20 ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ Δ5/Β/Φ/085/ , Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/308/2653/ ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ Δ5/Β/Φ/085/ , 22 ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ5/Β/Φ/085/ , 23 ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ Δ5/Β/Φ/085/ ,, 24 ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ Δ5/Β/Φ/085/ ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ Δ5/Β/Φ/085/ , 26 ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Δ5/Β/Φ/085/ ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Δ5/Β/Φ/085/ , 28 ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ Δ5/Β/Φ/085/ , 29 ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ Δ5/Β/Φ/085/ , Δ5/ΗΛ/Α/7/793/4072/ Οι μονάδες που ρυθμίζονται με το άρθρο 42 του ν.2773/999 και περιλαμβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής Δ5/Β/Φ/085/ και την τροποποί ηση της, καθώς και σε όσες έχει χορηγηθεί Άδεια Παραγωγής μέχρι τις , έχουν και προσωρινή Άδεια Λειτουργίας μέχρι τις σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 294/200 (ΦΕΚ 20/ ) και το άρ. 24 του ν. 3377/2005. α/α ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ5/ΗΛ/ Α/23332/ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αδεια Παραγωγής ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/35/3764/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/695/7832/ ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ (V) Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/770/2555/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/694/7833/ ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ (αεριοστ.) 4 ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟ ΔΟΥ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/9600/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/2968/280/ ΘΗΡΑ Δ5/Β/Φ/085/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/2006/389/ Δ5/ΗΛ/Α7Φ7/788/7959/ ΙΚΑΡΙΑ 7 ΚΑΡΠΑΘΟΣ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/42/26203/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/2592/8855/

4 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8 ΚΩΣ Δ5/Β/Φ/085/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/942/782/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/22292/ ΛΕΣΒΟΣ 0 ΛΗΜΝΟΣ ΜΗΛΟΣ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/200/3892/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/64 /5724/ ΜΥΚΟΝΟΣ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/2007/3896/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/788/7959/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/600/87/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/64 /5724/ ΠΑΡΟΣ Δ5/Β/Φ/085/ Δ5/Φ7/522/8573/ ΡΟΔΟΣ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/540/4373/ ΣΑΜΟΣ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/308/2653/ ΣΥΡΟΣ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/2002/3890/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/788/7959/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/64/5724/ ΣΚΥΡΟΣ Δ5/Β/Φ /085/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/307/2652/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/329/5258/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/600/87/ ΧΙΟΣ Δ5/Β/Φ/085/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/600/87/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/64/5724/ ΠΑΤΜΟΣ Δ5/Β/Φ/085/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/2362/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/788/7959/ ΣΙΦΝΟΣ Δ5/Β/Φ/085/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/309/2654/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/05/0998/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/600/87/ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ α/α Εγκατάσταση Άδεια Παραγωγής. ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΣ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/2670/2853/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/202/3988/ ΑΗΣΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/756/7654/ ΝΕΟΣ ΘΗΣ ΡΟΔΟΥ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/534/5674/ ΘΗΣ ΚΟΡΑΚΙΑΣ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/0674/ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ Αριθμ. Φ.353./35/47696/Δ (3) Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Φ.353./324/05657/Δ/ απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΥΜΑΤΩΝ. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Συμπληρώνουμε την υπ αριθμ. Φ.353./324/05657/ Δ/ απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτερο βάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυ ντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων» (ΦΕΚ 340 Β ) όπως συμπληρώθηκε τρο ποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. Φ.353.//457/Δ/ (ΦΕΚ 64 Β ), 32947/Γ6/ ( ΦΕΚ 809 Β ), 33240/ Γ6/ (ΦΕΚ 470 Β ) και Φ.353./3/02865/Δ/ (ΦΕΚ 46/ Β ), αποφάσεις ως εξής: Στο άρθρο παρ. 2 προστίθεται το εδάφιο ιε) ως ακολούθως: «Σε θέματα που αφορούν σχολικές υποδομές, έχουν την ευθύνη ιεράρχησης και αξιολόγησης των αιτημάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α και β βαθμού και υποβάλλουν σχετική πρόταση στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, πέραν των ήδη προγραμματισμέ νων δράσεων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, που έχουν ήδη αποσταλεί στο ΥΠΕΠΘ με τον 5ετή προγραμματισμό σχολικής στέγης». Μαρούσι, 2 Δεκεμβρίου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Αριθμ. 956 (4) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2008 υπαλλήλων του ΚΑΦ Ξηράς Πειραιώς. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 6 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/03) «Μισθολογικές ρυθμίσεις... διατάξεις». β. Του άρθρου 8 του ν. 2224/994 (ΦΕΚ 2/Α/ ) και του π.δ. 372/995 (ΦΕΚ 20/Α/995).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3437 γ. Του π.δ. υπ αριθμ. 63/ (ΦΕΚ/98/Α) «Κωδι κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 2. Του οικείου Κανονισμού του Κεφαλαίου Αποζημιώ σεως Φορτοεκφορτωτών (ΚΑΦ) Ξηράς Πειραιώς. 3. Το έγγραφο υπ αριθμ. 22/ του ΚΑΦ Ξηράς Πειραιώς. 4. Την υπ αριθμ. 7/2006 γνωμοδότηση του Δ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 5. Την απόφαση υπ αριθμ / «Μεταβί βαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας και εξουσίας υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ.λπ. 6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κεφαλαί ου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών Ξηράς Πειραιώς ύψους 8.727,00 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋ πολογισμό του ανωτέρω (Κ.Α.Φ.) και συγκεκριμένα θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 026 «Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση» ύψους 0.92,00 ευρώ, απο φασίζουμε:. Εγκρίνουμε για το έτος 2008 την υπερωριακή απα σχόληση για την αντιμετώπιση έκτακτων και απρόβλε πτων υπηρεσιακών αναγκών κατά τις απογευματινές ώρες και μέχρι της 22ας μ.μ. πέραν από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης δύο (2) τακτικών υπαλλή λων του ΚΑΦ Ξηράς Πειραιώς μέχρι εξήντα (60) ώρες το μήνα για τον καθένα. 2. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο Πρόεδρος της Δ/σας Επιτροπής του ΚΑΦ. 3. Η απόφαση αυτή ισχύει από Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Αριθμ. 946 (5) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2008 υπαλλήλων του ΚΑΦ Λιμένος Ηρακλείου Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 6 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/03) «Μισθολογικές ρυθμίσεις... διατάξεις». β. Του άρθρου 8 του ν. 2224/994 (ΦΕΚ 2/Α/ ) και του π.δ. 372/995 (ΦΕΚ 20/Α/995). γ. Του π.δ. υπ αριθμ. 63/ (ΦΕΚ/98/Α) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 2. Του οικείου Κανονισμού του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (ΚΑΦ) Λιμένος Ηρακλέιου. 3. Το έγγραφο υπ αριθμ. 336/0/ του ΚΑΦ Λιμένος Ηρακλείου. 4. Την υπ αριθμ. 7/2006 γνωμοδότηση του Δ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 5. Την απόφαση υπ αριθμ / «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας και εξουσίας υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ.λπ. 6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Ηρακλείου ύψους 9.94,40 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ανωτέρω (Κ.Α.Φ.) και συγκεκριμένα θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 026 «Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση» ύψους 3.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε:. Εγκρίνουμε για το έτος 2008 την υπερωριακή απασχόληση για την αντιμετώπιση έκτακτων και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών (χορήγηση εφάπαξ αποζημίωσης, επιδότησης, δανείων φορτοεκφορτωτών καθώς και η πρόσθετη εργασία των ιδίων αναγκών για την ομάδα φορτ/των Αχθοφόρων Λεμβούχων Λιμένα Ηρακλείοιυ κ.λπ.) κατά τις απογευματινές ώρες και μέχρι της 22ας μ.μ. πέραν από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης δύο (2) τακτικών υπαλλήλων του ΚΑΦ Λιμένα Ηρακλείου για 720 ώρες συνολικά για την κάθε υπάλληλο (μέχρι εξήντα (60) ώρες το μήνα για την κάθε μία). 2. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο Πρόεδρος της Δ/σας Επιτροπής του ΚΑΦ. 3. Η απόφαση αυτή ισχύει από Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ (6) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3908/Π0/4/00025/Ε/ν.3299/ 2004/ /Περιφέρεια Αττικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή επένδυσης της επιχεί ρησης «ΓΟΥΑΚΕΝΧΑΤ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ» στις διατάξεις του ν.3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 26/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 292/Π0/4/00025/Ε/ν.3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Αττικής εγκρίνεται η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας που περιγράφεται στην υπ αριθμ. 3908/ Π0/4/00025/Ε/ν.3299/2004/ /Περιφέρεια Αττικής απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττι κής από «ΓΟΥΑΚΕΝΧΑΤ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ» σε «GROUP4 SECURICOR ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω μοδοτικής Επιτροπής (Π.Γ.Ε.) Αττικής του άρθρου 7 του

6 3438 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ν.3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 26/Α/ ) όπως ισχύει, είναι η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (7) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3794ΠΕ/Π0/4/0006/Ε/ ν.3299/2004/ /περιφέρεια Αττικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή επένδυσης της επιχεί ρησης «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του ν.3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 26/ Α/ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 2799/Π0/4/0006/Ε/ν.3299/ 2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει ας Αττικής εγκρίνεται η τροποποίηση της παραγράφου του άρθρου 6 της υπ αριθμ ΠΕ/Π0/4/ 0006/Ε/ ν.3299/2004/ /περιφέρεια Αττικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής και ως τόπος εγκατάστασης της επένδυσης της επιχείρησης «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙ ΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία έχει υπα χθεί στις διατάξεις του ν.3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 26/Α / ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ο Δήμος Γλυφά δας επί της οδού Ηλείας 0 2 του Νομού Αττικής. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω μοδοτικής Επιτροπής (Π.Γ.Ε.) Αττικής του άρθρου 7 του ν.3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 26/Α/ ) όπως ισχύει, είναι η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (8) Εγκριση τροποποποιήσεων της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας «VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» επένδυση της οποίας έχει υπαχθεί στην ενίσχυση της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων του ν. 260/998, όπως ισχύει και έντοκη μερική επι στροφή της εγκριθείσας και καταβληθείσας σε αυ τήν επιχορήγησης. O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 6623/Π0//35/ν.260/98/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής εγκρίνονται τροποποιήσεις της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας «VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙ ΩΝ» και η έντοκη μερική επιστροφή της εγκριθείσας και καταβληθείσας σε αυτήν επιχορήγησης για επένδυση της, η οποία έχει υπαχθεί στην ενίσχυση της επιχορή γησης και επιδότησης τόκων του ν.260/998 με την υπ αριθμ. 2799/Π0//35/ν.260/98/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή ισχύει και η οποία αναφέρεται στην ανάπτυξη εφαρμογών εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογές e business και ανάπτυξη εφαρμογής SMSany, στο Δήμο Αμαρουσίου του Νομού Αττικής, συνολικής δαπάνης και ενισχυόμενης δαπάνης ποσού Η εταιρεία υποχρεούται για την επιστροφή στο Δη μόσιο μέρους της εγκριθείσας και καταβληθείσας επι χορήγησης που ανέρχεται στο ποσό των 3.69,62 το οποίο θα επιστραφεί έντοκα (σύμφωνα με την παραγρ. 4 του άρθρου του ν.260/998, όπως αυτό ισχύει με το ν.3259/2004), με τη διαδικασία εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Νομοθεσίας. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Π.Γ.Ε. Αττικής είναι η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (9) Ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/865/ΠΟ2//360/ν.260/98/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει ας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίνεται η ολο κλήρωση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας κοπής μορφοποίησης σιδήρου στη Χρυσούπολη του Ν. Καβάλας συνολικού κόστους διακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακο σίων εβδομήντα έξη ευρώ ( ,00 ) με ποσοστό επιχορήγησης 35% επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν τέσσαρες χιλιάδες πεντα κόσια ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (04.50,60 ). Ορίζουμε ύψος τραπεζικού δανείου ,00 για το οποίο χορηγείται επιδότηση επιτοκίου 35% για τα πρώτα έξη χρόνια από την ανάληψη του δανείου. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΣ (0) Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η εταιρεία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑΣΟΥ Α.Ε.» O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/8776/Π02//229/ν.2607/98/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, εγκρίνεται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται ρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑΣΟΥ Α.Ε.», που αναφέρεται ίδρυση Ξενοδοχειακής μονάδας Α κατηγορίας δυναμικότητος 73 κλινών στη θέση Κοίνυρα τής Ν. Θάσου τού Νομού Καβάλας, συ νολικού κόστους ,00.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3439 Για την παραπάνω απόφαση η Γνωμοδοτική Επιτρο πή του άρθρου 8 του ν. 260/998 γνωμοδότησε στις Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής κ.α.α. ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΕΛΑΤΟΥ Αριθμ. 75 () Μεταφοράς μιας κενής οργανικής θέσης ΕΕΔΙΠ και μιας κενής οργανικής θέσης ΕΤΕΠ στις ακαδημαϊκές μο νάδες του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Τις διατάξεις του ν. 545/977 περί ιδρύσεως του Πολυτεχνείου Κρήτης. 2. Τις διατάξεις του άρθρου του ν. 674/986 (ΦΕΚ 203) με τις οποίες μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την έκδοση πράξεων διορισμού, πρόσληψης, μονιμο ποίησης κ.λπ. στους Πρυτάνεις των ΑΕΙ καθώς και του π.δ. 32/988 ΦΕΚ 59 με το οποίο μεταβιβάζονται οι παραπάνω αρμοδιότητες στον Πρύτανη του Πολυτε χνείου Κρήτης. 3. Τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 5α του ν. 287/2000 (ΦΕΚ 78/ τ.α ) σύμφωνα με την οποία οι κενές οργανικές θέσεις ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ ανήκουν στο ΑΕΙ. 4. Το έγγραφο του ΥΠΕΠΘ υπ αριθμ. Φ.3./2/ Β2/ (ΑΠ 9/ ) με το οποίο κατανεμή θηκαν στο Πολυτεχνείο Κρήτης θέση ΕΕΔΙΠ και θέση ΕΤΕΠ. 5. Την απόφαση της Συγκλήτου υπ αριθμ. 250/ Από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:. Τη μεταφορά μιας () κενής οργανικής θέσης Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) από το ΑΕΙ στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης προκειμένου στη συνέχεια να ληφθεί απόφαση για την προκήρυξη μιας ισάριθμης θέσης. 2. Τη μεταφορά μιας κενής οργανικής θέσης ΕΤΕΠ από το ΑΕΙ στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών προκειμένου στη συνέχεια να ληφθεί απόφαση για την προκήρυξη μιας ισάριθμης θέσης. Σύνολο κενών οργανικών θέσεων ΕΕΔΙΠ που εναπομέ νουν στο Ίδρυμα μετά την εν λόγω μεταφορά 0. Σύνολο κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ που εναπομέ νουν στο Ίδρυμα μετά την εν λόγω μεταφορά 4. Χανιά, 4 Δεκεμβρίου 2007 Ο Πρύτανης Ι. ΓΡΥΣΠΟΛΑΚΗΣ

8 34320 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από μέχρι 6 σελίδες σε, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,5 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 00 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ 0 30 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 00 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 00 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 0 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 352) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). * * Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 3:00 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 53 31 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3840 Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελε σματικότητας των διαδικασιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 14 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης Επιστημονικής Διασύνδε σης.... 1 Καθορισμός του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1805 7 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 200 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με Φ.12/773/77094/Γ1/28 7 2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β ) «Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2285 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.3.2010 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2928 30 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επένδυσης, αρμόδιας υπηρεσίας και δικαιολογητικών για την

Διαβάστε περισσότερα