Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ:"

Transcript

1 Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά µε τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α, την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιµώντας: ότι η απόφαση 91/565/ΕΟΚ (4) προβλέπει την προώθηση της αποτελεσµατικής χρήσης της ενέργειας στην Κοινότητας στα πλαίσια του προγράµµατος Saveότι θα πρέπει να ληφθούν τα µέτρα που αποβλέπουν στην προοδευτική δηµιουργία της εσωτερικής αγοράς κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήµατος που λήγει στις 31 εκεµβρίου ότι η εσωτερική αγορά αποτελείται από χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίωνότι, µε το ψήφισµα του Συµβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 1985 για τη βελτίωση των προγραµµάτων εξοικονόµησης ενέργειας των κρατών µελών (5), τα κράτη µέλη καλούνται να συνεχίσουν και, ενδεχοµένως, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για ορθολογικότερη χρησιµοποίηση της ενέργειας χάρη στον καθορισµό ολοκληρωµένων πολιτικών εξοικονόµησης ενέργειαςότι το ψήφισµα του Συµβουλίου της 16ης Σεπτεµβρίου 1986 (6) αφορά νέους στόχους της κοινοτικής ενεργειακής πολιτικής για το 1995 και τη σύγκλιση των πολιτικών των κρατών µελών και ιδίως το στόχο της βελτίωσης κατά 20 % τουλάχιστον της τελικής ζήτησης ενέργειαςότι το άρθρο 130 Π της συνθήκης προβλέπει ότι η δράση της Κοινότητας στον τοµέα του περιβάλλοντος έχει ως αντικείµενο την εξασφάλιση της συνετής και ορθολογικής χρησιµοποίησης των φυσικών πόρωνότι είναι σκόπιµο να λαµβάνεται ως βάση υψηλό επίπεδο προστασίας στις προτάσεις για την εναρµόνιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτώνότι το Συµβούλιο, στο ψήφισµά του της 21ης Ιουνίου 1989 (7), δηλώνει ότι "η Κοινότητα πρέπει να λαµβάνει πλήρως υπόψη το πρόβληµα των ενδεχόµενων κλιµατικών µεταβολών συνεπεία του φαινοµένου του θερµοκηπίου", και, στα συµπεράσµατά του της 29ης Οκτωβρίου 1990, προβλέπει τη σταθεροποίηση, σε κοινοτικό επίπεδο, των εκποµπών CO2 του έτους 2000 στο επίπεδο του ότι ο τοµέας της κατοικίας και ο τριτογενής τοµέας, δεδοµένου ότι απορροφούν µέγα µέρος της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Κοινότητα, είναι σηµαντικοίότι οι εν λόγω τοµείς πρόκειται να αποκτήσουν µεγαλύτερο βάρος λόγω της τάσης για ευρύτερη χρήση της κεντρικής θέρµανσης και περισσότερες ανέσεις όσον αφορά τη θέρµανσηότι ο υψηλότερος βαθµός απόδοσης των λεβήτων είναι προς το συµφέρον των καταναλωτών- ότι η εξοικονόµηση ενέργειας θα µεταφράζεται µε λιγότερες εισαγωγές υδρογονανθράκων και ότι η µείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Κοινότητας πρόκειται να επιδράσει ευνοϊκά στο εµπορικό ισοζύγιό τηςότι η οδηγία 78/170/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 1978 περί

2 λειτουργίας των µονάδων παραγωγής θερµότητας για τη θέρµανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού σε υπάρχοντα και νέα µη βιοµηχανικά κτίρια καθώς και περί της µονώσεως του δικτύου διανοµής ζεστού νερού οικιακής χρήσεως στα νέα µη βιοµηχανικά κτίρια (8), είχε ως αποτέλεσµα τον καθορισµό πολύ διαφορετικών βαθµών απόδοσης στα διάφορα κράτη µέληότι η απαίτηση για υψηλούς βαθµούς απόδοσης των λεβήτων ζεστού νερού θα έχει ως συνέπεια τη µείωση των διαφορών ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών που κυκλοφορούν στο εµπόριο, γεγονός που διευκολύνει τη µαζική παραγωγή και την πραγµατοποίηση οικονοµιών κλίµακας- ότι η απουσία µέτρων που καθορίζουν ελάχιστους βαθµούς ενεργειακής απόδοσης σε αρκετά υψηλό επίπεδο µπορεί να έχει ως επακόλουθο, µε την ολοκλήρωση της κοινής αγοράς, την αισθητή µείωση του βαθµού απόδοσης των εγκαταστάσεων θέρµανσης µέσω της διάθεσης στην αγορά λεβήτων χαµηλού βαθµού απόδοσηςότι οι τοπικές κλιµατολογικές συνθήκες και τα ενεργειακά χαρακτηριστικά των κτιρίων, καθώς και εκείνα που αφορούν τη χρήση τους, παρουσιάζουν µεγάλες διαφορές εντός της Κοινότητας- ότι τα κράτη µέλη οφείλουν να λάβουν υπόψη τις διαφορές αυτές κατά τον καθορισµό των προϋποθέσεων για τη θέση σε λειτουργία των λεβήτων κατ' εφαρµογήν της παρούσας οδηγίας- ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, δικαιολογείται το ότι τα κράτη µέλη στα οποία είνα ευρέως διαδεδοµένοι, την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας, οι λέβητες οι επονοµαζόµενοι "backboilers" και οι λέβητες που είναι κατασκευασµένοι για εγκατάσταση σε κατοικηµένους χώρους, συνεχίζουν να εγκρίνουν, εντός συγκεκριµένων ορίων, τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία των λεβήτων αυτών- ότι η Επιτροπή οφείλει να επιβλέπει ιδιαίτερα το καθεστώς αυτόότι η παρούσα οδηγία, η οποία αποσκοπεί στην κατάργηση των τεχνικών εµποδίων όσον αφορά την απόδοση των λεβήτων, πρέπει να ακολουθήσει τη νέα προσέγγιση που καθιερώνεται στο ψήφισµα του Συµβουλίου της 7ης Μαΐου 1985 (9), το οποίο προβλέπει, ιδίως, ότι η νοµοθετική εναρµόνιση περιορίζεται στον καθορισµό, µε οδηγίες βασισµένες στο άρθρο 100 της συνθήκης ΕΟΚ, των βασικών απαιτήσεων στις οποίες οφείλουν να ανταποκρίνονται τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά και "ότι αυτές οι βασικές απαιτήσεις θα διατυπώνονται κατά τρόπο επαρκώς σαφή, έτσι ώστε να µπορούν να αποτελούν... υποχρεώσεις που µπορούν να συνεπάγονται κυρώσεις" και "... ώστε να επιτρέπουν στους οργανισµούς πιστοποίησης να πιστοποιούν τη συµµόρφωση των προϊόντων µε βάση απευθείας τις απαιτήσεις αυτές ελλείψει προτύπων."- ότι η οδηγία 83/189/ΕΟΚ (10) προβλέπει ενηµερωτική διαδικασία στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και ρυθµίσεωνότι η απόφαση 90/683/ΕΟΚ του Συµβουλίου (11) αφορά ενότητες που αφορούν τις διάφορες φάσεις των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας και που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στις οδηγίες τεχνικής εναρµόνισηςότι, προκειµένου να κυκλοφορούν ελεύθερα και να τίθενται σε λειτουργία σύµφωνα µε τον προορισµό τους στην Κοινότητα οι λέβητες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις απόδοσης, πρέπει να φέρουν το σήµα CE και, ενδεχοµένως, κατάλληλα σύµβολαότι η οδηγία 89/106/ΕΟΚ (12) αφορά την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα κατασκευαστικά προϊόνταότι, όσον αφορά τους αεριολέβητες που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις απόδοσης για την προώθηση της ορθολογικής χρησιµοποίησης της ενέργειας, όπως προβλέπεται στην οδηγία 90/396/ΕΟΚ του

3 Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η παρούσα οδηγία, η οποία αποτελεί δράση στο πλαίσιο του προγράµµατος Save σχετικά µε την προώθηση της αποτελεσµατικής χρήσης της ενέργειας στην Κοινότητα, καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης που εφαρµόζονται στους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα, ονοµαστικής ισχύος ίσης ή ανώτερης των 4 kw και ίσης ή κατώτερης των 400 kw, οι οποίοι στο εξής ονοµαζόνται "λέβητες". Άρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως: - "λέβητας", το συγκρότηµα λέβητα-καυστήρα, που µεταδίδει στο νερό η θερµότητα που εκλύεται από την καύση, - "συσκευή": - το κυρίως σώµα του λέβητα που προορίζεται για εξοπλισµό µε καυστήρα, - ο καυστήρας που προορίζεται για τον εξοπλισµό του κυρίως σώµατος του λέβητα, - "ωφέλιµη ονοµαστική ισχύς (σε kw)", η θερµική ισχύς που καθορίζει και εγγυάται ο κατασκευαστής ότι µπορεί να παρέχεται σε συνεχή λειτουργία, µε το βαθµό ωφέλιµης απόδοσης που καθορίζει ο ίδιος, - "ωφέλιµη απόδοση (επί τοις %)", ο λόγος της θερµικής ισχύος που µεταδίδεται στο νερό του λέβητα προς το γινόµενο της κατώτερης θερµογόνου ικανότητας υπό σταθερή πίεση του καυσίµου επί την κατανάλωση εκφρασµένη σε ποσότητα καυσίµου ανά µονάδα χρόνου, - "µερικό φορτίο (επί τοις %)", ο λόγος της θερµικής ισχύος λέβητα σε διακοπτόµενη λειτουργία ή σε λειτουργία σε ισχύ κατώτερο από την ωφέλιµη ονοµαστική ισχύ, προς την ίδια αυτή ωφέλιµη ονοµαστική ισχύ, - "µέση θερµοκρασία του νερού στο λέβητα", η µέση τιµή των θερµοκρασιών του νερού στην είσοδο και στην έξοδο του λέβητα, - "συνήθης λέβητας", ο λέβητας για τον οποίο η µέση θερµοκρασία λειτουργίας µπορεί να περιοριστεί ως εκ του σχεδιασµού του, - "backboiler", ο λέβητας που είναι σχεδιασµένος για να τροφοδοτεί δίκτυο κεντρικής θέρµανσης και να εγκαθίσταται στην εστία ενός τζακιού (fireplace recess) ως στοιχείο ενός συνδυασµού λέβητα τοίχου (backboiler) και εστίας φυσικού αερίου, - "λέβητας χαµηλής θερµοκρασίας", ο λέβητας που µπορεί να λειτουργεί συνεχώς µε θερµοκρασία νερού τροφοδοσίας από 35 έως 40 oc και που µπορεί, υπό ορισµένες περιστάσεις, να επιτρέψει συµπύκνωση υδρατµών. Στους λέβητες αυτούς περιλαµβάνονται οι λέβητες συµπύκνωσης των υδρατµών που περιέχονται στα καυσαέρια, οι οποίοι χρησιµοποιούν υγρά καύσιµα, - "αεριολέβητας συµπύκνωσης", ο λέβητας που έχει σχεδιαστεί ώστε να µπορεί µονίµως να συµπυκνώνει µεγάλο µέρος των υδρατµών που περιέχονται στα καυσαέρια, - "λέβητας που τοποθετείται σε κατοικηµένο χώρο", ένας λέβητας ονοµαστικής ισχύος κάτω των 37 kw που έχει σχεδιαστεί για να θερµαίνει, µέσω της θέρµανσης που εκπέµπεται από το περίβληµά του, τον κατοικηµένο χώρο στον οποίο είναι εγκατεστηµένος και ο οποίος είναι εφοδιασµένος µε ανοιχτό δοχείο διαστολής και εξασφαλίζει τροφοδότηση µε ζεστό νερό µέσο φυσικής κυκλοφορίας διά της βαρύτητας- ο λέβητας αυτός φέρει στο περίβληµά του τη ρητή υπόδειξη να

4 τοποθετείται σε κατοικηµένο χώρο. Άρθρο 3 1. Εξαιρούνται από την παρούσα οδηγία: - οι λέβητες παραγωγής ζεστού νερού που µπορούν να τροφοδοτούνται µε διάφορα καύσιµα µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα στερεά, - οι µονάδες στιγµιαίας παραγωγής ζεστού νερού για οικιακή χρήση, - οι λέβητες που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να τροφοδοτούνται µε καύσιµα των οποίων οι ιδιότητες διαφέρουν σηµαντικά από αυτές των αερίων και υγρών καυσίµων που συνήθως κυκλοφορούν στο εµπόριο (κατάλοιπα βιοµηχανικά αέρια, βιοαέρια, κ.λπ.), - οι µαγειρικές συσκευές και οι συσκευές που έχουν σχεδιαστεί για να θερµαίνουν κατά κύριο λόγο το χώρο στον οποίο είναι εγκατεστηµένες και παρέχουν επίσης, αλλά δευτερευόντως, ζεστό νερό για κεντρική θέρµανση και οικιακή χρήση. - οι συσκευές ωφέλιµης ισχύος κάτω των 6 kw που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για την τροφοδότηση ενός συστήµατος αποθήκευσης ζεστού νερού για οικιακή χρήση µε κυκλοφορία µέσω της βαρύτητας, - οι λέβητες που δεν κατασκευάζονται εν σειρά. 2. Στην περίπτωση λεβήτων διπλής λειτουργίας, οι οποίοι προορίζονται για τη θέρµανση των χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση, οι απαιτήσεις απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 αφορούν µόνο τη λειτουργία της θέρµανσης. Άρθρο 4 1. Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να εµποδίζουν την κυκλοφορία και τη λειτουργία στο έδαφος τους συσκευών και λεβήτων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, εφόσον δεν ορίζεται άλλως στις συνθήκες ή τις άλλες κοινοτικές οδηγίες ή διατάξεις. 2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα απαιτούµενα µέτρα ώστε οι λέβητες να τίθενται σε κυκλοφορία µόνον εφόσον ικανοποιούν τις αποδόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και τις απαιτήσεις λειτουργίας που καθορίζουν συναρτήσει των τοπικών κλιµατικών συνθηκών καθώς και των ενεργειακών χαρακτηριστικών των κτιρίων και των συνθηκών χρήσης τους. 3. Ωστόσο, τα κράτη µέλη στα οποία, κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας, είναι ευρέως διαδεδοµένοι οι λέβητες "backboilers" ή/και οι λέβητες που τοποθετούνται σε κατοικηµένο χώρο, εξακολουθούν να εγκρίνουν τη θέση τους σε λειτουργία εφόσον οι αποδόσεις τόσο ονοµαστικής ισχύος όσο και µερικού φορτίου 30 % δεν είναι χαµηλότερες κατά περισσότερο από 4 % από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 για τους συνήθεις λέβητες. 4. Οι συνέπειες των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 παρακολουθούνται συνεχώς από την Επιτροπή και αναλύονται στο πλαίσιο της έκθεσης που υποβάλλεται δυνάµει του άρθρου 10. Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή κάθε απαραίτητη πληροφορία ώστε να µπορεί να υποβάλει στο Συµβούλιο τις προτάσεις τροποποιήσεων που προβλέπονται από το άρθρο αυτό, οι οποίες θα εξασφαλίζουν οπωσδήποτε την ενεργειακή αποτελεσµατικότητα και την ελεύθερη κυκλοφορία των λεβήτων στην Κοινότητα. Άρθρο 5 1. Οι διάφοροι τύποι λεβήτων πρέπει να τηρούν ωφέλιµες αποδόσεις: - ονοµαστικής ισχύος, δηλαδή σε λειτουργία µε ονοµαστική ισχύ Pn εκφραζόµενη σε

5 kw και για µέση θερµοκρασία νερού στον λέβητα 70o C και - µε µερικό φορτίο, δηλαδή σε λειτουργία µε µερικό φορτίο 30 % για µέση θερµοκρασία νερού στο λέβητα, που ποικίλλει ανάλογα µε τον τύπο του λέβητα. Οι ωφέλιµες αποδόσεις που πρέπει να τηρούνται εκτίθενται στο ακόλουθο πίνακα: Τύπος λέβητα Φάσµα ισχύος Απόδοση σε ονοµαστική ισχύ Απόδοση σε µερικό φορτίο kw Μέση θερµοκρασία του νερού στο λέβητα (σε oc) Απαίτηση απόδοσης εκφρασµένης (σε %) Μέση θερµοκρασία του νερού στο λέβητα (σε oc) Απαίτηση απόδοσης εκφρασµένης (σε %) Συνήθεις λέβητες 4 έως &{Μ8}; λογ Pn &{Μ8}; 50 &{Μ8}; λογ Pn Λέβητες χαµηλής θερµοκρασίας (*) 4 έως &{Μ8}; 87,5 + 1,5 λογ Pn 40 &{Μ8}; 87,5 + 1,5 λογ Pn Λέβητες

6 αερίου µε συµπύκνωση 4 εώς &{Μ8}; λογ Pn 30 (**) &{Μ8}; λογ Pn (*) Συµπεριλαµβανοµένων των λεβήτων συµπύκνωσης που χρησιµοποιούν υγρά καύσιµα. (**) Θερµοκρασία του νερού τροφοδότησης του λέβητα. 2. Τα εναρµονισµένα πρότυπα σχετικά µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που καταρτίζονται µε εντολή της Επιτροπής και σύµφωνα µε τις οδηγίες 83/189/ΕΟΚ και 88/182/ΕΟΚ (14), καθορίζουν, ιδίως, τις ισχύουσες µεθόδους αξιολόγησης για την παραγωγή και τις µετρήσεις. Οι σχετικές ανοχές πρέπει να ενσωµατώνονται στον εκάστοτε βαθµό απόδοσης. Άρθρο 6 1. Τα κράτη µέλη είναι δυνατόν να αποφασίσουν να εφαρµόζουν, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7, ένα ειδικό σύστηµα επισήµανσης ώστε να προσδιορίζονται ευκρινώς τα ενεργειακά χαρακτηριστικά των λεβήτων. Το σύστηµα αυτό θα εφαρµοζεται στους λέβητες που παρουσιάζουν απόδοση ανώτερη από τις απαιτήσεις των τυποποιηµένων λεβήτων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1. Εάν η απόδοση στην ονοµαστική ισχύ και η απόδοση µε µερικό φορτίο είναι τουλάχιστον ίσες ή ανώτερες προς τις αντίστοιχες τιµές που ισχύουν για τους συνήθεις λέβητες, ο λέβητας λαµβάνει ένα "&{ΜK}; ", όπως διαλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι σηµείο 2. Εάν η απόδοση στην ονοµαστική ισχύ και η απόδοση µε µερικό φορτίο είναι ίσες ή ανώτερες κατά 3 τουλάχιστον µονάδες από τις αντίστοιχες τιµές που ισχύουν για τους τυποποιηµένους λέβητες, ο λέβητας λαµβάνει "&{ΜK}; &{ΜK}; ". Κάθε επιπλέον υπέρβαση κατά 3 µονάδες της απόδοσης στην ονοµαστική ισχύος και της απόδοσης µε µερικό φορτίο δικαιολογεί την παροχή ενός ακόµη "&{ΜK}; ", όπως διαλαµβάνεται στο παράρτηµα ΙΙ. 2. Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να εγκρίνουν οποιοδήποτε άλλο σήµα ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση µε τα σήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Άρθρο 7 1. Τα κράτη µέλη τεκµαίρουν ότι είναι σύµφωνοι µε τις βασικές απαιτήσεις απόδοσης που ορίζει το άθρο 5 παράγραφος 1 οι λέβητες που συµµορφώνονται µε τα εναρµονισµένα πρότυπα, των οποίων οι αριθµοί αναφοράς έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και για τα οποία τα κράτη µέλη έχουν δηµοσιεύσει τους αριθµούς αναφοράς των εθνικών προτυπών που µεταγράφουν στην εθνική νοµοθεσία τα προαναφερόµενα εθνικά πρότυπα. Οι λέβητες αυτοί πρέπει να φέρουν το σήµα CE που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι σηµείο 1 και να συνοδεύονται από τη δήλωση πιστότητας ΕΚ. 2. Τα µέσα βεβαίωσης της πιστότητας των λεβήτων που κατασκευάζονται µαζικά είναι:

7 - η εξέταση απόδοσης ενός λέβητα τύπου σύµφωνα µε την ενότητα Β όπως περιγράφεται ατο παράρτηµα ΙΙΙ και - η δήλωση πιστότητας προς τον εγκριθέντα τύπο σύµφωνα µε µία από τις ενότητες Γ, ή Ε όπως περιγράφεται στο παράρτηµα IV. Για τους αεριολέβητες, οι διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας των αποδόσεων είναι οι ίδιες που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας τις οποίες προβλέπει η οδηγία 90/396/ΕΟΚ. 3. Πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, οι συσκευές που διατίθενται στο εµπόριο χωριστά, πρέπει να φέρουν το σήµα CE και να συνοδεύονται από τη δήλωση πιστότητας ΕΚ που ορίζει τις παραµέτρους που επιτρέπουν, µετά τη συναρµολόγηση των συσκευών αυτών, να επιτυγχάνονται οι βαθµοί απόδοσης του άρθρου 5 παράγραφος Επί των λεβήτων και των συσκευών επιτίθενται κατά τρόπο εµφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, το σήµα "CE" πιστότητας προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και τις άλλες διατάξεις που αφορούν τη χορήγηση του σήµατος "CE", καθώς και οι ενδείξεις που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι. Απαγορεύεται η επίθεση επί των εν λόγω προϊόντων οποιουδήποτε άλλου σήµατος, σηµείου ή ένδειξης που µπορεί να προκαλέσει σύγχυση µε το σήµα CE όσον αφορά τη σηµασία του ή τη γραφική παράστασή του. Άρθρο 8 1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη τους οργανισµούς τους οποίους ορίζουν για την εκπλήρωση των καθηκόντων που σχετίζονται µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 7, εφεξής καλούµενοι "κοινοποιηµένοι οργανισµοί". Η Επιτροπή χορηγεί αριθµό αναγνώρισης στους οργανισµούς αυτούς και ενηµερώνει σχετικά τα κράτη µέλη. Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τους καταλόγους των κοινοποιηµένων οργανισµών και φροντίζει για τη συνεχή ενηµέρωσή τους. 2. Για την επιλογή των εν λόγω οργανισµών, τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τα βασικά κριτήρια του παραρτήµατος V. Οι οργανισµοί που πληρούν τα κριτήρια που ορίζουν τα αντίστοιχα εναρµονισµένα πρότυπα τεκµαίρονται ότι πληρούν τα κριτήρια του εν λόγω παραρτήµατος. 3. Το κράτος µέλος που έχει κοινοποιήσει έναν οργανισµό οφείλει να αποσύρει την εν λόγω κοινοποίηση αν διαπιστώσει ότι ο οργανισµός αυτός δεν πληροί πλέον τα κριτήρια της παραγράφου 2. Ενηµερώνει αµέσως σχετικά τα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή και αποσύρει την κοινοποίηση. Άρθρο 9 1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993 τις αναγκαίες διατάξεις προκειµένου να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία. Ενηµερώνουν αµέσως σχετικά την Επιτροπή. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή εκδίδονται από τα κράτη µέλη. 2. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία των συσκευών που συµµορφώνονται προς ισχύουσες ρυθµίσεις στο έδαφός τους κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας, για το χρονικό διάστηµα µέχρι τις 31

8 εκεµβρίου Άρθρο 10 Τρία έτη µετά την θέση σε εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται από προτάσεις που αφορούν τις τροποποιήσεις που πρέπει, ενδεχοµένως, να επέλθουν στην παρούσα οδηγία βάσει των αποτελεσµάτων και της πραγµατοποιηθείσας τεχνολογικής προόδου. Άρθρο 11 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 21 Μαΐου Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Luis MIRA AMARAL (1) ΕΕ αριθ. C 292 της , σ. 8. (2) ΕΕ αριθ. C 129 της , σ. 97 και ΕΕ αριθ. C 94 της (3) ΕΕ αριθ. C 102 της , σ. 46. (4) ΕΕ αριθ. L 307 της , σ. 34. (5) ΕΕ αριθ. C 20 της , σ. 1. (6) ΕΕ αριθ. C 241 της , σ. 1. (7) ΕΕ αριθ. C 183 της , σ. 4. (8) ΕΕ αριθ. L 52 της , σ. 32. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 82/885/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 378 της , σ. 19). (9) ΕΕ αριθ. C 136 της , σ. 1. (10) ΕΕ αριθ. L 109 της , σ. 8. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 90/230/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 128 της , σ. 15). (11) ΕΕ αριθ. L 380 της , σ. 13. (12) ΕΕ αριθ. L 40 της , σ. 12. (13) ΕΕ αριθ. L 196 της , σ. 15. (14) ΕΕ αριθ. L 81 της , σ. 75. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙ ΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 1. Σήµα πιστότητας Το σήµα πιστότητας περιλαµβάνει το σήµα CE σύµφωνα µε το κατωτέρω σύµβολο, καθώς και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους που επεκολλήθη. 2. Πρόσθετα ειδικά σήµατα Το σήµα ενεργειακής απόδοσης που αποδίδεται δυνάµει του άρθρου 6 της παρούσας οδηγίας, αντιστοιχεί προς το κατωτέρω σύµβολο: &{ΜK}; ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ Απαιτήσεις απόδοσης που πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα σε ονοµαστική ισχύ και σε µερικό φορτίο 0,3 Pn Σήµα Απαίτηση απόδοσης σε ονοµαστική ισχύ Pn και σε µέση θερµοκρασία του νερού του

9 λέβητα 70 oc % Απαίτηση απόδοσης σε µερικό φορτίο 0,3 Pn και σε µέση θερµοκρασία του νερού του λέβητα &{Μ8}; 50 oc % &{ΜK}; &{Μ8}; λογ Pn &{Μ8}; λογ Pn &{ΜK}; &{ΜK}; &{Μ8}; λογ Pn &{Μ8}; λογ Pn &{ΜK}; &{ΜK}; &{ΜK}; &{Μ8}; λογ Pn &{Μ8}; λογ Pn &{ΜK}; &{ΜK}; &{ΜK}; &{ΜK}; &{Μ8}; λογ Pn &{Μ8}; λογ Pn ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Ενότητα Β: εξέταση τύπου ΕΚ 1. Η ενότητα αυτή περιγράφει το τµήµα εκείνο της διαδικασίας µε το οποίο ένας κοινοποιηµένος οργανισµός διαπιστώνει και βεβαιώνει ότι ένα δείγµα, αντιπροσωπευτικό της σχετικής παραγωγής, πληροί τις σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 2. Η αίτηση εξέτασης τύπου ΕΚ υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του σε έναν κοινοποιηµένο οργανισµό της εκλογής του. Η αίτηση περιλαµβάνει: - το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από τον εντολόδόχο, το όνοµα και τη διεύθυνση του εντολοδόχουν αυτού, - γραπτή δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλο κοινοποιηµένο οργανισµό, - τον τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στην παράγραφο 3. Οι αιτών θέτει στη διάθεση του κοινοποιηµένου οργανισµού ένα δείγµα, αντιπροσωπευτικό της εν λόγω παραγωγής, το οποίο στο εξής ονοµάζεται "τύπος". Οι κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να ζητά και άλλα δείγµατα, εφόσον αυτό απαιτείται για τη διεξαγωγή του προγράµµατος δοκιµών. 3. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να επιτρέπει να αξιολογείται η πιστότητα του προϊόντος προς τις απαιτήσεις της οδηγίας. Πρέπει να καλύπτει, στο βαθµό που αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση το σχεδιασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία του προϊόντος και να περιλαµβάνει, στο βαθµό που αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση: - γενική περιγραφή του τύπου, - αρχικά και κατασκευαστικά σχέδια, καθώς και διαγράµµατα συστατικών µερών, υποσυγκροτηµάτων, κυκλωµάτων κ.λπ., - τις περιγραφές και εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των προαναφερόµενων σχεδίων και διαγραµµάτων και της λειτουργίας του προϊόντος, - πίνακα των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφο 2 και τα οποία εφαρµόζονται πλήρως ή εν µέρει, κάθε και περιγραφές των λύσεων που εφαρµόζει ο κατασκευαστής για να ανταποκριθεί στις βασικές απαιτήσεις, στην περίπτωση κατά

10 την οποία δεν εφαρµόζονται τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, - τα αποτελέσµατα των υπολογισµών σχεδιασµού, των πραγµατοποιηθεισών εξετάσεων, - τις εκθέσεις δοκιµών. 4. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός: 4.1. εξετάζει τον τεχνικό φάκελο, επαληθεύει ότι ο τύπος έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τον τεχνικό φάκελο και προσδιορίζει τα στοιχεία τα οποία σχεδιάστηκαν σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, καθώς και τα στοιχεία τα οποία σχεδιάστηκαν χωρίς να εφαρµοστούν οι σχετικές διατάξεις των προτύπων αυτών διεξάγει η αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και των απαραίτητων δοκιµών ώστε να ελέγξει κατά πόσο, στην περίπτωση κατά την οποία δεν εφαρµόστηκαν τα πρότυπα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, οι λύσεις τις οποίες ακολούθησε ο κατασκευαστής πληρούν τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας διεξάγει ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και των απαραίτητων δοκιµών ώστε να ελέγξει κατά πόσον, στην περίπτωση κατά την οποία ο κατασκευαστής επέλεξε να εφαρµόσει τα σχετικά πρότυπα, τα πρότυπα αυτά έχουν όντως εφαρµοστεί συµφωνεί µε τον αιτούντα τον τόπο στον οποίο θα διεξαχθούν οι έλεγχοι και οι απαραίτητες δοκιµές. 5. Σε περιπτώσει όπου ο τύπος πληροί τις σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ο κοινοποιηµένος οργανισµός χορηγεί στον αιτούντα βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ. Η βεβαίωση περιέχει το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, τα συµπεράσµατα του ελέγχου, τις προϋποθέσεις ισχύος του πιστοποιητικού και τα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση του εγκεκριµένου τύπου. Οι κοινοποιηµένος οργανισµός προσαρτά στη βεβαίωση κατάλογο των σηµαντικών τµηµάτων του τεχνικού φακέλου και φυλάσσει αντίγραφο του καταλόγου αυτού. Σε περίπτωση που ο οργανισµός δεν χορηγεί πιστοποιητικό στον κατασκευαστή ή στον εντολοδόχο του που είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα, ο εν λόγω οργανισµός αιτιολογεί λεπτοµερώς τη µη χορήγηση πιστοποιητικού. Πρέπει να προβλέπεται διαδικασία προσφυγής. 6. Ο αιτών ενηµερώνει τον κοινοποιηµένο οργανισµό που έχει στην κατοψή του τον τεχνικό φάκελο της βεβαίωσης τύπου ΕΚ για οποιαδήποτε τροποποίηση του εγκεκριµένου προϊόντος για την οποία πρέπει να χορηγηθεί νέα έγκριση στις περιπτώσεις που οι τροποποιήσεις αυτές µπορούν να επηρεάσουν την πιστότητα προς τις βασικές απαιτήσεις ή προς τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις για τη χρήση του προϊόντος. Η νέα αυτή έγκριση χορηγείται υπό µορφή προσθήκης στην αρχική βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ. 7. Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός κοινοποιεί στους άλλους κοινοποιηµένους οργανισµούς χρήσιµες πληροφορίες που αφορούν τις βεβαιώσεις εξέτασης τύπου ΕΚ και τις προσθήκες που χορηγούνται και ανακαλούνται. 8. Οι υπόλοιποι κοινοποιηµένοι οργανισµοί µπορούν να λαµβάνουν αντίγραφα των βεβαιώσεων εξέτασης τύπου ΕΚ ή/και των προσθηκών τους. Τα παραρτήµατα των βεβαιώσεων φυλάσσονται στη διάθεση των υπόλοιπων κοινοποιηµένων οργανισµών. 9. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του που είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα φυλάσσει, µαζί µε τον τεχνικό φάκελο, αντίγραφο των βεβαιώσεων εξέτασης τύπου ΕΚ και των σχετικών προσθηκών για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του προϊόντος.

11 Όταν ούτε ο κατασκευαστής, ούτε ο εντολοδόχος του είναι εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα, υπεύθυνο για τη διατήρηση του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρµόδιων αρχών είναι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του προϊόντος στην κοινοτική αγορά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Ενότητα Γ: πιστότητα προς τον τύπο 1. Αυτή η ενότητα περιγράφει το µέρος της διαδικασίας µε το οποίο ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του που είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα βεβαιώνει και δηλώνει ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι σύµφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Ο κατασκευαστής επιθέτει το σήµα CE σε κάθε προϊόν και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας. 2. Ο κατασκευαστής λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής να εξασφαλίζει την πιστότητα των κατασκευαζόµενων προϊόντων προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και προς τις απαιτήσεις απόδοσης της οδηγίας. 3. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του φυλάσσει αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του προϊόντος. Όταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εντολοδόχος του είναι εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα, υπεύθυνο για τη διατήρηση του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρµοδίων αρχών είναι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του προϊόντος στην κοινοτική αγορά. 4. Ο κατασκευαστής επιλέγει κοινοποιηµένο οργανισµό, ο οποίος πραγµατοποιεί ο ίδιος ή αναθέτει σε άλλους τον έλεγχο του προϊόντος κατά άτακτα χρονικά διαστήµατα. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός λαµβάνει επιτόπου κατάλληλο δείγµα του τελικού προϊόντος το οποίο ελέγχεται, ενώ επίσης πραγµατοποιούνται οι κατάλληλες δοκιµές, όπως ορίζονται στο ή στα εφαρµοζόµενα πρότυπα του άρθρου 5 παράγραφος 2 ή ισοδύναµες δοκιµές προκειµένου να ελεγχθεί εάν η παραγωγή συµφωνεί προς τις απαιτήσεις της αντίστοιχης οδηγίας. Σε περίπτωση που κατόπιν ελέγχου αποδειχθεί ότι µία ή περισσότερες µονάδες προϊόντων δεν συµφωνούν προς τις απαιτήσεις, ο κοινοποιηµένος οργανισµός λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. Ενότητα : διασφάλιση ποιότητας παραγωγής 1. Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία µε την οποία ο κατασκευαστής, ο οποίος πληροί τις υποχρεώσεις του σηµείου 2, βεβαιώνει και δηλώνει ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι σύµφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Ο κατασκευαστής επιθέτει το σήµα CE σε κάθε προϊόν και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας. Το σήµα CE συνοδεύεται από το αναγνωριστικό σύµβολο του κοινοποιηµένου οργανισµού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση που αναφέρεται στο σηµείο Ο κατασκευαστής πρέπει να εφαρµόζει εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας της παραγωγής, να διενεργεί επιθεώρηση και δοκιµές των τελικών προϊόντων όπως προβλέπεται στο σηµείο 3. Υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρεται στο σηµείο Σύστηµα ποιότητας 3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει, για τα σχετικά προϊόντα, αίτηση αξιολόγησης του συστήµατος ποιότητας σε κοινοποιηµένο οργανισµό της επιλογής του. Η αίτηση αυτή περιέχει: - όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την κατηγορία των προβλεπόµενων

12 προϊόντων, - το φάκελο του συστήµατος ποιότητας, - ενδεχοµένως, τον τεχνικό φάκελο σχετικά µε τον εγκεκριµένο τύπο και αντίγραφο της βεβαίωσης εξέτασης ΕΚ Το σύστηµα ποιότητας πρέπει να διασφαλίζει την πιστότητα των προϊόντων προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και προς τις απαιτήσεις της οδηγίας που ισχύουν γι' αυτά. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρµόζει ο κατασκευαστής πρέπει να συγκεντρώνονται συστηµατικά και να απαρτίζουν φάκελο υπό τη µορφή γραπτών µέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του συστήµατος ποιότητας πρέπει να επιτρέπει την ενιαία ερµηνεία των προγραµµάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας. Ο φάκελος αυτός περιέχει, ιδίως, κατάλληλη περιγραφή: - των ποιοτικών στόχων, του οργανογράµµατος, των ευθυνών και των αρµοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα των συσκευών, - των µεθόδων κατασκευής, των τεχνικών ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας και των συστηµατικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων που θα χρησιµοποιηθούν, - των εξετάσεων και των δοκιµών που θα διεξάγονται πριν, κατά και µετά την κατασκευή, και της συχνότητας διεξαγωγής τους, - των φακέλων ποιότητας, όπως τις εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιµών και βαθµονόµησης, τις εκθέσεις προσόντων του αρµόδιου προσωπικού κ.λπ., - των µέσων επιτήρησης που επιτρέπουν να ελέγχεται η επίτευξη της απαιτούµενης ποιότητας των προϊόντων και η αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος ποιότητας Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί το σύστηµα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σηµείο 3.2 και τεκµαίρει ότι τα συστήµατα ποιότητας που εφαρµόζουν το αντίστοιχο εναρµονισµένο πρότυπο ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις αυτές. Η οµάδα ελεγκτών περιλαµβάνει ένα τουλάχιστον µέλος το οποίο έχει, ως αξιολογητής, πείρα της τεχνολογίας του σχετικού προϊόντος. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει επίσκεψη επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή και περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης Ο κατασκευαστής αναλαµβάνει τη δέσµευση να πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστηµα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί ώστε να παραµένει κατάλληλο και αποτελεσµατικό. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του ενηµερώνει τον κοινοποιηµένο οργανισµό ο οποίος ενέκρινε το σύστηµα ποιότητας για κάθε µελετώµενη προσαρµογή του συστήµατος ποιότητας. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί τις προτεινόµενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιηµένο σύστηµα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σηµείο 3.2 ή κατά πόσον πρέπει να γίνει νέα αξιολόγηση. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός κοινοποιεί την απόφαση του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συµπεράσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης. 4. Επιτήρηση υπό την ευθύνη του κοινοποιηµένου οργανισµού 4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής πληροί ορθά τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από το εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας Ο κατασκευαστής επιτρέπει, στον κοινοποιηµένο οργανισµό, την πρόσβαση, για

13 λόγους επιθεώρησης, στους χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιµών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και ιδίως: - το φάκελο του συστήµατος ποιότητας, - τους φακέλους ποιότητας, όπως τις εκθέσεις δοκιµών και βαθµονόµησης, τις εκθέσεις προσόντων του αρµόδιου προσωπικού κ.λπ Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διεξάγει, κατά τακτά διαστήµατα, ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρµόζει το σύστηµα ποιότηταςχορηγεί έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή Επιπλέον, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους να διεξαγάγουν δοκιµές για να εξακριβωθεί η ορθή λειτουργία του συστήµατος ποιότητας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση επίσκεψης και, αν πραγµατοποιήθηκε δοκιµή, έκθεση δοκιµής. 5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για τουλάχιστον δέκα έτη από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του προϊόντος: - τα φάκελο που προβλέπεται στο σηµείο 3.1 δεύτερη περίπτωση, - τις προσαρµογές που προβλέπονται στο σηµείο 3.4 δεύτερο εδάφιο, - τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιηµένου οργανισµού που προβλέπονται στο σηµείο 3.4 τελευταίο εδάφιο και στα σηµεία 4.3 και Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός κοινοποιεί στους άλλους κοινοποιηµένους οργανισµούς τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις εγκρίσεις συστηµάτων ποιότητας που χορηγούνται και ανακαλούνται. Ενότητα Ε: διασφάλιση ποιότητας προϊόντων 1. Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία µε την οποία ο κατασκευαστής ο οποίος πληροί τις υποχρεώσεις του σηµείου 2 βεβαιώνει και δηλώνει ότι οι λέβητες και οι συσκευές είναι σύµφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ. Ο κατασκευαστής επιθέτει το σήµα CE σε κάθε λέβητα και συσκευή και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας. Το σήµα CE συνοδεύεται από το αναγνωριστικό σύµβολο του κοινοποιηµένου οργανισµού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση που προβλέπεται στο σηµείο Ο κατασκευαστής εφαρµόζει εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας για την τελική επιθεώρηση του λέβητα και της συσκευής του και τις δοκιµές, όπως ορίζει το σηµείο 3. Υπόκειται στην επιτήρηση που προβλέπεται στο σηµείο Σύστηµα ποιότητας 3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει, για τους λέβητες και τις συσκευές, αίτηση αξιολόγησης του συστήµατός του ποιότητας σε κοινοποιηµένο οργανισµό της επιλογής του. Η αίτηση περιλαµβάνει: - όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την κατηγορία των προβλεπόµενων λεβήτων ή συσκευών, - το φάκελο του συστήµατος ποιότητας, - ενδεχοµένως, τον τεχνικό φάκελο του εγκεκριµένου τύπου και αντίγραφο της βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΚ Στα πλαίσια του συστήµατος ποιότητας, κάθε λέβητας και συσκευή εξετάζονται και διεξάγονται κατάλληλες δοκιµές, όπως ορίζονται στο ή στα σχετικά πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 ή διεξάγονται ισοδύναµες δοκιµές προκειµένου να διαπιστωθεί η πιστότητά τους προς τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρµόζει ο κατασκευαστής πρέπει να περιέχονται, κατά συστηµατικό και τακτικό τρόπο, σε ένα φάκελο, υπό µορφή

14 γραπτών µέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του συστήµατος ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερµηνεία των προγραµµάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας. Ο φάκελος περιέχει, ιδίως, κατάλληλη περιγραφή: - των ποιοτικών στόχων, του οργανογράµµατος, των ευθυνών και των αρµοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, - των ελέγχων και των δοκιµών οι οποίες θα διεξαχθούν µετά την κατασκευή, - των µέσων παρακολούθησης της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος ποιότητας, - των φακέλων ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιµών, στοιχεία βαθµονόµησης, εκθέσεις προσόντων του αρµόδιου προσωπικού κ.λπ Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί το σύστηµα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σηµείο 3.2 και τεκµαίρει ότι τα συστήµατα ποιότητας τα οποία εφαρµόζουν το σχετικό εναρµονισµένο πρότυπο ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις αυτές. Η οµάδα ελεγκτών περιλαµβάνει ένα τουλάχιστον µέλος, το οποίο έχει, ως αξιολογητής, πείρα της τεχνολογίας του εν λόγω προϊόντος. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή και περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης Ο κατασκευαστής αναλαµβάνει τη δέσµευση να πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστηµα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί ώστε να παραµένει κατάλληλο και αποτελεσµατικό. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του ενηµερώνουν τον κοινοποιηµένο οργανισµό ο οποίος ενέκρινε το σύστηµα ποιότητας για κάθε προβλεπόµενη προσαρµογή του συστήµατος ποιότητας. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί τις προτεινόµενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιηµένο σύστηµα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σηµείο 3.2 ή κατά πόσον είναι απαραίτητη νέα αξιολόγηση. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συµπεράσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης. 4. Επιτήρηση υπό την ευθύνη του κοινοποιηµένου οργανισµού 4.1. Ο σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής πληροί ορθά τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από το εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιηµένο οργανισµό την πρόσβαση, για λόγους επιθεώρησης, στους χώρους επιθεώρησης, δοκιµών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και ιδίως: - το φάκελο του συστήµατος ποιότητας, - τον τεχνικό φάκελο, - τους φακέλους ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιµών, στοιχεία βαθµονόµησης, εκθέσεις προσόντων του αρµόδιου προσωπικού κ.λπ Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διεξάγει κατά τακτά διαστήµατα ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρµόζει το σύστηµα ποιότητας και χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση ελέγχου Επιπλέον, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να διεξάγει µόνος του ή µέσω τρίτων δοκιµές για να διαπιστώσει την καλή λειτουργία του συστήµατος ποιότητας εάν αυτό είναι

15 απαραίτητο- παρέχει στον κατασκευαστή έκθεση επίσκεψης και, εάν έγινε δοκιµή, έκθεση δοκιµής. 5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για τουλάχιστον δέκα έτη από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του λέβητα ή της συσκευής: - το φάκελο που προβλέπεται στο σηµείο 3.1 τρίτη περίπτωση, - τις προσαρµογές που προβλέπονται στο σηµείο 3.4 δεύτερο εδάφιο, - τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιηµένου οργανισµού που προβλέπονται στο σηµείο 3.4 τελευταίο εδάφιο και στα σηµεία 4.3 και Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός κοινοποιεί στους άλλους κοινοποιηµένους οργανισµούς τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις εγκρίσεις συστηµάτων ποιότητας που χορηγούνται και ανακαλούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Βασικά κριτήρια, τα οποία πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τα κράτη µέλη για την κοινοποίηση των οργανισµών 1. Ο οργανισµός, ο διευθυντής του και το προσωπικό, στους οποίους ανατίθεται η εκτέλεση των εργασιών ελέγχου, δεν δύνανται να είναι ούτε ο σχεδιαστής ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο προµηθευτής ούτε αυτός που εγκατέστησε τις συσκευές που ελέγχουν, ούτε ο εντολοδόχος ενός από αυτά τα πρόσωπα. εν µπορούν να παρεµβαίνουν ούτε άµεσα ούτε ως εντολοδόχοι στον σχεδιασµό, την κατασκευή, τη διάθεση στο εµπόριο ή τη συντήρηση αυτών των λεβήτων και συσκευών. Κάτι τέτοιο δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών µεταξύ του κατασκευαστή και του οργανισµού. 2. Ο οργανισµός και το προσωπικό στους οποίους ανατίθεται ο έλεγχος πρέπει να εκτελούν τις εργασίες ελέγχου µε τη µεγαλύτερη δυνατή επαγγελµατική ακεραιότητα και τη µεγαλύτερη δυνατή τεχνική κατάρτιση και πρέπει να µην υπόκεινται σε καµία πίεση και επιρροή, ιδίως χρηµατικής φύσεως, η οποία δύναται να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσµατα του ελέγχου τους, ειδικότερα δε σε πιέσεις από πρόσωπα ή οµάδες προσώπων που αντλούν συµφέρον από τα αποτελέσµατα των ελέγχων. 3. Ο οργανισµός πρέπει να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και τα αναγκαία µέσα για να φέρει εις πέρας κατά ικανοποιητικό τρόπο τα τεχνικά και διοικητικά καθήκοντα που συνδέονται µε τη διεξαγωγή των ελέγχων- πρέπει επίσης να έχει πρόσβαση στο κατάλληλο υλικό για τους έκτακτους ελέγχους. 4. Το προσωπικό στο οποίο ανατίθενται οι έλεγχοι πρέπει να έχει: - καλή τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση, - επαρκή γνώση των οδηγιών που αφορούν τους ελέγχους που πραγµατοποιεί και επαρκή πείρα αυτών των ελέγχων, - την απαιτούµενη ικανότητα για τη σύνταξη των βεβαιώσεων, πρακτικών και εκθέσεων που συνιστούν την υλοποίηση των πραγµατοποιούµενων ελέγχων. 5. Πρέπει να υπάρχουν εχέγγυα της ανεξαρτησίας του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται ο έλεγχος. Η αµοιβή κάθε υπαλλήλου δεν πρέπει να εξαρτάται ούτε από τον αριθµό των ελέγχων που πραγµατοποιεί ούτε από τα αποτελέσµατα αυτών των ελέγχων. 6. Ο οργανισµός πρέπει να συνάπτει ασφάλεια αστικής ευθύνης, εκτός εάν η αστική ευθύνη καλύπτεται από το κράτος βάσει του εθνικού δικαίου ή αν οι έλεγχοι διεξάγονται απευθείας από το κράτος µέλος. 7. Το προσωπικό του οργανισµού δεσµεύεται από το επαγγελµατικό απόρρητο (εκτός έναντι των αρµοδίων διοικητικών αρχών του κράτους όπου ασκεί τις δραστηριότητές του) στα πλαίσια της παρούσας οδηγίας ή οποιασδήποτε διατάξεως εσωτερικού δικαίου που τη θέσει σε ισχύ.

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 335/93 Αιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα, σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1992L0042 EL 11.08.2005 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 92/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α Θ Η Ν Α Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις συσκευές αερίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις συσκευές αερίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2014 COM(2014) 258 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις συσκευές αερίου {SWD(2014) 150

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), 31993L0068 Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τομέα των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE 1 Εισαγωγή Θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός των συνόρων της Ευρώπης και η εξάλειψη των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 4.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις ενότητες των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα (ΦΕΚ 137/Α). Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογουµένων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ A Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής A1 Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και δοκιμές προϊόντων υπό επίσημη εποπτεία Α2 Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και έλεγχοι προϊόντων υπό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στις εκρηκτικές ύλες όπως ορίζονται στην

Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στις εκρηκτικές ύλες όπως ορίζονται στην Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 για την εναρµόνιση των διατάξεων περί της εµπορίας και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εµπορικής χρήσεως ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 1626/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 1626/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 14132/618/2001 Συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/36 του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 σχετικά µε τον µεταφερόµενο εξοπλισµό υπό πίεση όπως αυτή τροποποιήθηκε µε νεώτερη οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 A,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 A, Αριθ. L 121 / 20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 15. 5. 93 ΟΔΗΓΙΑ 93/15/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 για την εναρμόνιση των διατάξεων περί της εμπορίας και του ελέγχου των εκρηκτικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 07.08.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185 31989L0106 Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 22223/4073/88 Συσκευές που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα, μηχανισμοί ασφαλείας και ρυθμίσεως των αερίων για τις συσκευές αυτές και μέθοδοι ελέγχου αυτών των συσκευών. (ΦΕΚ 792/Β/1-11-88)

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της Οδηγία 93/18/ΕΟΚ της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 1993 για την τρίτη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 310/29 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 16 Ιανουαρίου 2002 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3 Σχέδιο έκθεσης (PE 301.518) Rainer Wieland σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 1991 για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: Συμβολή στην πρόληψη, στην εξυγίανση της αγοράς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: Συμβολή στην πρόληψη, στην εξυγίανση της αγοράς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2011 COM(2011) 377 τελικό 2011/0164 (NLE) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ σχετικά µε τα καλλυντικά προϊόντα, µε σκοπό την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΙΙΙ. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 19.10.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 282 E/1 ΙΙΙ (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΗ (ΕΕ) αριθ. 15/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ όσον αφορά την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 59

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 59 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 59 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006 L 374/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2006 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα