ΑΔΑ: Β Ο8-Σ4Ν. Σελίδα 1 από 8

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4554691Ο8-Σ4Ν. Σελίδα 1 από 8"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. δ/νση: Άγιος Λουκάς, Καβάλα Τηλέφωνο: FAX: ΑΔΑ: Β Ο8-Σ4Ν Καβάλα 4 /12/2012 Αρ. Πρωτ:3168 Αρ. Προκήρυξης: 17/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση των ερευνητικών οµάδων στο ΤΕΙ Καβάλας» Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Καβάλας Έχοντας υπόψη: 1. Του Π.. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασµών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. ΚΑ/679 (ΦΕΚ 826/Β/ ), που κυρώθηκε µε το άρθρο 36 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α/156/2009) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 36 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α/71/2010) 2. Τον Οδηγό χρηµατοδότησης της Επιτροπής ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού 3. Του Π.. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/2007) "Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (KΠ )". 4. Του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ/267/Α/2007) ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο , όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.3840/ Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων". 6. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.3871/2010, κατά το µέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 7. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµου πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 8. Την µε αριθµό 8/ Θέµα 14.8ο, απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας για τη διενέργεια του διαγωνισµού, την µε αριθµό 16/ Θέµα 20.8ο, τροποποίηση απόφασης της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την µε αριθµό 14/ Θέµα 20.7ο, απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας για τον ορισµό τριµελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού, 9. Τις ανάγκες των υποέργων της πράξης. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισµό, συνολικού προϋπολογισµού έξι χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο και εβδοµήντα έξι (6.422,76) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ή επτά χιλιάδων εννιακοσίων (7.900,00) ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την προµήθεια ενός (1) Tablet PC, πέντε (5) φορητών υπολογιστών και ενός (1) εξωτερικού σκληρού δίσκου των Υποέργων της Πράξης «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση των ερευνητικών οµάδων στο ΤΕΙ Καβάλας» του Ε.Π. "Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση" µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για τα υπό προµήθεια είδη του παρόντος ιαγωνισµού, όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα Α της παρούσας προκήρυξης. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα αντίστοιχα Υποέργα της Πράξης «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση των ερευνητικών οµάδων στο ΤΕΙ Καβάλας». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και από Εθνικούς Πόρους. Οι προσφορές υποβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (είτε ανά Τµήµα, είτε για το σύνολο των Τµηµάτων), διεύθυνση Αγ. Λουκάς, Καβάλα, όπου θα παραλαµβάνονται µέχρι της 14/12/2012, ηµέρα Παρασκευή στη γραµµατεία του Ε.Λ.Κ.Ε. Αρµόδιο γραφείο για την παραλαβή προσφορών είναι το πρωτόκολλο, τηλ και για την παροχή διευκρινίσεων η κ. Ιωάννα Παντελίδου, τηλ Σελίδα 1 από 8

2 1. Αντικείµενο του ιαγωνισµού Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη µειοδότη για την προµήθεια του αναφεροµένου εξοπλισµού στο Παράρτηµα Α της παρούσας. 2. Προϋπολογισµός διαγωνισµού Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο και εβδοµήντα έξι (6.422,76) ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ή επτά χιλιάδων εννιακοσίων (7.900,00) ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 3. Σύνταξη και υποβολή προσφορών - Τιµές Ο ιαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της απόφασης διενέργειάς του. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν: α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής που λειτουργούν νόµιµα, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασχολούνται µε αντικείµενο τα υπό προµήθεια αγαθό. β) Συνεταιρισµοί, γ) Ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή Προσφορά δ) Κοινοπραξίες Προµηθευτών και ε) Κάθε προσφέρων, που σύµφωνα µε την χώρα καταγωγής του (της Ε.Ε.) έχει το δικαίωµα και τη δυνατότητα να λαµβάνει µέρος σε όµοιους ή αντίστοιχους µε τον παρόντα διαγωνισµούς, εφόσον πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνονται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών του συνηµµένου Παραρτήµατος A (διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης) δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάθεσης. Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της προκήρυξης αποτελούν οπωσδήποτε στοιχεία αποκλεισµού των προσφορών. Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών υπό µορφή Πίνακα έγινε για οµοιοµορφία στη σύνταξη και υποβολή των προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης /κατακύρωσης. Οι τιµή θα δίδεται µε και χωρίς ΦΠΑ, εκφρασµένη σε ευρώ. Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί στο είδος. Οι προσφορές υποβάλλονται: α) Από τους ίδιους τους ενδιαφεροµένους ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους µέχρι την καταληκτική προθεσµία. β) Αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα περιέλθουν στην Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού µέχρι την ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας του διαγωνισµού. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν έγκαιρα στην υπηρεσία, δε θα λαµβάνονται υπόψη. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν Προσφορά σε ένα (1) αντίγραφο. Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια (ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ). Ο αριθµός πρωτοκόλλου του διαγωνισµού. Τα στοιχεία του αποστολέα. 4. ηµοσίευση Η Προκήρυξη θα δηµοσιευθεί στο δικτυακό τόπο του Ε.Λ.Κ.Ε. (ee.teikav.edu.gr) και εναλλακτικά στο δικτυακό τόπο του ΤΕΙ Καβάλας (www.teikav.edu.gr). 5. Κατακύρωση του ιαγωνισµού Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από την Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Καβάλας, η οποία διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισµό στα πλαίσια πάντα του εγκεκριµένου προϋπολογισµού. Μεταξύ της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας και του αναδόχου θα υπογραφεί συµφωνητικό σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. 6. Παράδοση- Παραλαβή Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδοθούν στο χώρο και τον τόπο που θα υποδειχθεί. Η παράδοση θα γίνεται µε ευθύνη και έξοδα του αναδόχου τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να είναι παραδοτέα σε τριάντα (30) µέρες από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της κατακύρωσης. 7. Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο ανάδοχος : αναλαµβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα είδη που του κατακυρώθηκαν αµέσως µετά την επίσηµη προς αυτόν ανάθεση, είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη παράδοση των ειδών, πρέπει να τιµολογήσει τα υπό προµήθεια είδη ανά Τµήµα (ΥΠΟΕΡΓΟ). Σελίδα 2 από 8

3 8. Τρόπος Πληρωµής Η πληρωµή θα υλοποιηθεί µετά την οριστική παραλαβή [ποιοτική και ποσοτική] των ειδών του συµφωνητικού που θα υπογραφεί από τον ανάδοχο. 9. Κρατήσεις Επιβαρύνσεις Τον ανάδοχο βαρύνουν: 1. Τα µεταφορικά και τα λοιπά έξοδα παράδοσης µέχρι τις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Καβάλας. 2. Η παρακράτηση του νόµιµου φόρου, για την οποία χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακράτησης και απόδοσής του. 10. Γενικοί Όροι Οποιαδήποτε έγγραφα αφορούν τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Καβάλας Αγ. Λουκάς, Καβάλα Για περισσότερες πληροφορίες µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να επικοινωνούν καθηµερινά, µ.µ., και συγκεκριµένα: µε τον κ. ηµήτριο Καζιόλα, τηλ , Υποέργο 4 µε την κ. Μάρθα Λαζαρίδου, τηλ , Υποέργο 5 µε την κ. έσποινα Γκίκα, τηλ Υποέργο 7. Πρόεδρος της Επιτροπής ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού ρ. Νικόλαος Θερίου Αντιπρόεδρος Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 3 από 8

4 Τµήµα Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΟΥΣ Συνολικός προϋπολογισµός: Υποέργο 4: Υποέργο 5: Υποέργο 7: Υποέργο 4: Βιώσιµος σχεδιασµός κατασκευών µε έµφαση στα περιβαλλοντικά και ενεργειακά κριτήρια. Αγορά ενός (1) φορητού υπολογιστή, ύψους χιλίων εννιακοσίων ευρώ (1.900 ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Επεξεργαστής Λειτουργικό σύστημα Μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης Μνήμη συστήματος Οθόνη Κάρτα γραφικών Εσωτερικές βίντεο λειτουργίες Tύπος : Επεξεργαστής Intel Core i7-3667u vpro 3ης γενιάς με τεχνολογία Intel Turbo Boost 2.0 Ταχύτητα επεξεργαστή : 2.00 / 3.20 Turbo GHz Δίαυλος FSB : 1,600 MHz Προσωρινή μνήμη τρίτου επιπέδου : 4 MB Windows 7 Professional 64-bit Ελληνικά (πρόγραμμα ανάκτησης δεδομένων σκληρού δίσκου) Χωρητικότητα : 128 GB, Σύνδεση Σκληρού Δίσκου: SSD Βασική : MB Μέγιστη επεκτασιμότητα : 8,192 MB Τεχνολογία : DDR3 RAM (1.600 MHz) Μέγεθος : 33,8 cm (13,3") Τύπος : Οθόνη υψηλής φωτεινότητας HD με προστασία αντανάκλασης και αναλογία 16 : 9 και οπίσθιο φωτισμό LED Εσωτερική ανάλυση : x 768 Τύπος : Γραφικά Intel HD 4000 Ποσότητα μνήμης : έως MB κοινόχρηστης μνήμης με εγκατεστημένη μνήμη συστήματος 4 GB (με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα 64 bit) Τύπος μνήμης : κοινόχρηστη Υποστηρίζονται οι ακόλουθες εσωτερικές λειτουργίες βίντεο: Ανάλυση : x 768 Μέγ. ανάλυση : x Μέγ. εξωτερικές Μέγ. ρυθμός ανανέωσης οθόνης : 100 Hz λειτουργίες βίντεο Νon-interlaced ανάλυση με μέγ. ρυθμό ανανέωσης οθόνης : x Διασυνδέσεις 1 Είσοδος DC 1 εξωτερική οθόνη 1 RJ-45 1 εξωτερικό μικρόφωνο 1 ενσωματωμένο μικρόφωνο 1 ακουστικά (στερεοφωνικά) 1 ενσωματωμένη κάμερα web 1.3 Megapixel με υποστήριξη AutoMacro 1 Συσκευή ανάγνωσης καρτών SD (υποστηρίζει κάρτες SD έως 2 GB, minisd /microsd με προσαρμογέα έως 2 GB, SDHC έως 32 GB, κάρτα SDXC έως 64 GB και MultiMedia Card έως 2 GB) 1 (Δεξιά) USB 3,0 2 (Πίσω) USB 2.0 (μία υποδοχή υποστηρίζει τη δυνατότητα Sleep-and- Σελίδα 4 από 8

5 Επέκταση Ασύρματη επικοινωνία Ενσύρματη επικοινωνία Σύστημα ήχου Πληκτρολόγιο Συσκευή κατάδειξης Μπαταρία Μετασχηματιστής AC Φυσικές διαστάσεις Charge) 1 Έξοδος HDMI με υποστήριξη μορφής σήματος 1080p 1 υποδοχή μνήμης Συμβατότητα : Δυνατότητα σύνδεσης σε ευρυζωνικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 3G Υποστήριξη δικτύου : UMTS/HSPA στα 2100 MHz και GSM/GPRS/EDGE quad band στα 850/900/1800/1900 MHz Ασύρματη τεχνολογία : UMTS/3G (HSDPA 14,4 Mbps, HSPA Evolution 21 Mbps / HSUPA 5,76 Mbps) Ασύρματη τεχνολογία : Bluetooth 4.0 Συμβατότητα : Wi-Fi Υποστήριξη δικτύου : a/b/g/n Ασύρματη τεχνολογία : Ασύρματο LAN Τοπολογία : Gigabit Ethernet LAN Ταχύτητα : 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Υποστηριζόμενη μορφή ήχου : στερεοφωνικός ήχος 24-bit Ηχεία : ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία, με ενίσχυση SRS Premium Sound HD Πλήκτρα : 87 Πλήκτρα Windows : Ναι Ειδικά χαρακτηριστικά : Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους με πλακίδια και οπίσθιο φωτισμό Τύπος : Touch Pad με έλεγχο Multi-Touch που υποστηρίζει λειτουργίες κύλισης, κίνησης "πιασίματος", αναστροφής και περιστροφής με δύο δάχτυλα. Διαθέτει ξεχωριστό κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του touchpad. Τεχνολογία : ιόντων λιθίου, 8 κυψέλες Μέγιστη διάρκεια ζωής : έως 8 ώρες (Mobile Mark 2007) Τάση εισόδου : μετασχηματιστής AC αυτόματης ανίχνευσης (100/240 V) για χρήση σε όλο τον κόσμο Τάση εξόδου : 19 V Ρεύμα εξόδου : 2.37 Α Πλάτος x Μήκος x Ύψος : 316,0 x 227,0 x 8,3 (μπροστά) / 15,9 (πίσω) mm Βάρος : 1,12 kg Διεθνής εγγύηση διάρκειας 3 ετών Παρεχόμενος εξοπλισμός Μετασχηματιστής AC Συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό McAfee Internet Security (περιλαμβάνει δωρεάν συνδρομή 30 ημερών) Nero KwikMedia, Nero BackItUp & Burn Autobackup Επαγγελματικό πακέτο λογισμικού Infineon TPM Ασφάλεια Συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων - δυνατότητα εισόδου με σύνδεση μία φορά (Single Sign On) Αντικλεπτική προστασία Intel Λογισμικό προστασίας από ιούς Ασφάλεια, Προστασία, Βοηθητικά προγράμματα κωδικού πρόσβασης Συνδεσιμότητα, Διαχείριση Ενεργοποίηση BIOS μέσω Computrace Προηγμένη κρυπτογράφηση (TPM) Execute Disable Bit (XD-Bit) Βοηθητικό πρόγραμμα ελέγχου πρόσβασης συσκευών (Device Access Control) (κατ' απαίτηση) Σελίδα 5 από 8

6 Αναγνώριση προσώπου μέσω κατάλληλου λογισμικού για την αναγνώριση χρήστη και άδεια πρόσβασης Προστασία Ασφάλεια δεδομένων Διαγνωστικά εργαλεία υπολογιστή Ανθεκτικός σχεδιασμός Σχεδιασμός με αντικραδασμική προστασία Αδιάβροχο πληκτρολόγιο Κλειδαριά Kensington Συνδεσιμότητα Υποβοηθούμενο GPS Intel Wireless Display Δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο κινητής ευρυζωνικότητας WWAN / 3G Ρυθμιζόμενη κεραία Έξοδος HDMI Video over IP έτοιμο προς χρήση Bluetooth Ασύρματο LAN (802.11a/b/g/N) Voice over IP έτοιμο προς χρήση Λειτουργίες ασφαλείας Ειδικά χαρακτηριστικά Οπτικός δίσκος: Θήκη Μεταφοράς: Διαχείριση Multi-Touch Touchpad Βοηθητικό πρόγραμμα Eco Λογισμικό παρακολούθησης κατάστασης υπολογιστή Υπηρεσία ρύθμισης απόδοσης Μη ανακλαστική οθόνη Τεχνολογία εικονικοποίησης Πρόγραμμα αναπαραγωγής Θύρας USB Dynadock (προαιρετικά) Τεχνολογία Active Management της Intel Υποδοχή για κλειδαριά Kensington Κωδικός πρόσβασης χρήστη Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή Κωδικός πρόσβασης στο σκληρό δίσκο κατ' απαίτηση Συμβατό με SM BIOS Βελτιωμένη τεχνολογία Intel SpeedStep Υπολογιστής πιστοποιημένος με την ειδική επισήμανση ENERGY STAR 5.0 Μπάρα EasyControl με 2 κουμπιά ελέγχου (κουμπί Eco Utility, κουμπί παρουσίασης) Υποστήριξη ήχου υψηλής ευκρίνειας Περιλαμβάνεται φορητός εξωτερικός (DVD±RW), μεγέθους slim, με σύνδεση USB, ( 3 χρόνια) Περιλαμβάνεται Σελίδα 6 από 8

7 Τµήµα Β Υποέργο 5: Ολιστική προσέγγιση µηχανισµών προσαρµογής στην υδατική καταπόνηση για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αντοχής στην ξηρασία φυσικών πληθυσµών του Lotus corniculatus. Αγορά ενός (1) φορητού υπολογιστή, ύψους χιλίων ευρώ (1.000 ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Επεξεργαστής Intel Core i7 2630QM (2.0GHz - Turbo Boost 2.90GHz, 6MB Cache) Μνήµη RAM Σκληρός (HDD) Οθόνη δίσκος 8GB DDR3 up to 16GB 750GB SATA2 5400rpm 15,6" HD CineCrystal LED-backlit Ανάλυση οθόνης Κάρτα γραφικών CD/DVD/DVDRW Ήχος ίκτυα Θύρες Λειτουργικό σύστηµα 1366X768 nvldia GeForce GT 555M 2GB B Iu-Ray Reader DVD+/-RW Combo HD audio, rad.a 2x2 Watt SRS fi8 Premium Sound(TM) Ethernet lo/foo/looobase-t, Wi-Fi IEEE lb/g/n, Bluetooth 3.0+ΗS 3 x USB 2,0, 1 x USB 3.0, RDMΙ Windows 7 Home Premium (64bit) GR/ENG Να είναι εφοδιασµένο µε πακέτο Microsoft office standard 2007 και πρόγραµµα προστασίας ιάρκεια 8 cell Μπαταρίας ιαστάσεις 38.2 cm x 26.9 cm x 3 cm (ΠΧΒΧΥ) Βάρος (σε γρ) < 3000 κατασκευαστή 1 έτος Τµήµα Γ Υποέργο 7: ΝΑΝΟ-ΣΚΑΪ ΝΑΝΟ-συνθέτες κοίλες ανθρακοΐνες για διαχωρισµούς αεριών & παραγωγή υδρογόνου. Αναβάθµιση - Hardware, ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ). Αγορά ενός (1) Tablet PC, τριών (3) φορητών υπολογιστών και ενός (1) εξωτερικού σκληρού δίσκου, ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Tablet PC Λειτουργικό IOS 5 Σύστηµα Οθόνη τουλάχιστον 9.7 Ανάλυση οθόνης 1366X768 Σελίδα 7 από 8

8 Αποθηκευτικός χώρος Χρώµα κατασκευαστή τουλάχιστον 64GB λευκό 1 έτος 7.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (2τµχ) Επεξεργαστής Intel Core i7-2670qm (2.20 GHz) ή καλύτερο Οθόνη 15.6'' Full HD WLED, µε ανάλυση τουλάχιστον1920 x 1080 pixel Μνήµη 6144MB DDR3 στα 1333 MHz, µε δυνατότητα επέκτασης έως τα 8GB Σκληρός ίσκος <= 500GB SATA (7200rpm) Οπτικός ίσκος DVD+/-RW DL Κάρτα γραφικών Με 1024MB αυτόνοµης µνήµης Ενσύρµατη και 10/100/1000Mbps Ethernet, Wifi g/n, Bluetooth 3.0 ασύρµατη επικοινωνία ιασυνδέσεις 2 x USB 3.0, 1 x esata/usb2.0, 1 x Mini DisplayPort, 1 x HDMI 1.4, 9 in 1 Media card reader (SD, SDIO, SDXC, SDHC, MS, MS Pro, MMC, MSXC, xd), 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x headphone out µε υποστήριξη SPDIF, 1 x microphone in, 1 x DC-in jack για AC adapter Μπαταρία 6 κελιών λιθίου ιόντων τουλάχιστον 2 ετών 7.3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΙΣΚΟΥ (1 τµχ) Χωρητικότητα τουλάχιστον 1 ΤΒ Σύνδεση USB 3.0 Μέγιστος Ρυθµός Μεταφοράς 5 Gbit/sec τουλάχιστον 2 έτη εν θα πρέπει να έχει εξωτερική τροφοδοσία ρεύµατος 7.4. ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (1τµχ) Επεξεργαστής Intel Core i5-3210m (2.50GHz / 3.10GHz with Turbo Boost) ή καλύτερο Οθόνη 15.5'' Full HD WLED, µε ανάλυση τουλάχιστον1920 x 1080 pixel Μνήµη 6144MB DDR3 στα 1333 MHz, µε δυνατότητα επέκτασης έως τα 8GB Σκληρός ίσκος <= 640 GB SATA (5400rpm) Οπτικός ίσκος DVD+/-RW DL Κάρτα γραφικών Με 1024MB αυτόνοµης µνήµης Ενσύρµατη και ασύρµατη επικοινωνία 10/100/1000Mbps Ethernet, Wifi g/n, Bluetooth 3.0 ιασυνδέσεις Τουλάχιστον 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x esata/usb2.0, 1 x Mini DisplayPort, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x headphone out µε υποστήριξη SPDIF, 1 x microphone in, 1 x DC-in jack για AC adapter Μπαταρία κελιών λιθίου ιόντων (4400 mah) τουλάχιστον 2 ετών Στον προϋπολογισµό περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. Ο εξοπλισµός θα παραδοθεί στα Γραφεία των Υπευθύνων των Υποέργων της Πράξης στο ΤΕΙ Καβάλας. Σελίδα 8 από 8