ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) Πράξη Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Υποέργο Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας iwesterngr Διάρκεια Διαβούλευσης Από: 20/06/2012 Έως: 05/07/2012 Φορέας (Αναθέτουσα Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Αρχή) Ονοματεπώνυμο Αναστασία Δημογεροντάκη Υπεύθυνου Επικοινωνίας για την Πράξη (όπως αναγράφεται στο εγκεκριμένο ΤΔΠ) Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση διαβούλευσης (φορέα) Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση του Υποέργου 1 της ως άνω πράξης συμμετείχε μία (1) εταιρεία. Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από τον Φορέα: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Συνημμένα. 1) Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 1 Στο μέρος Β του τεύχους προκήρυξης Β2.5 σημείωση 2 αναγράφει: «Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα προσκομίζονται υπογεγραμμένες και νόμιμα θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς.» Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι αυτός ο όρος δεν αφορά σε όλες τις Υπεύθυνες δηλώσεις (π.χ. Δηλώσεις εξωτερικών συνεργατών, υπεργολάβων κ.λπ.), άλλα μόνο στις δηλώσεις της 2.3. Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη : Τεκμηρίωση Απάντησης Η ημερομηνία σύνταξης της Υπεύθυνης Δήλωσης θα πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ώστε να καλύπτει και την ημερομηνία αυτή. Η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος μπορεί να γίνει και πριν την ημερομηνία της υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης, αφού κρίσιμο είναι ποιος είναι ο υπογράφων και όχι πότε υπογράφει ενώπιον του βεβαιούντος το γνήσιο της υπογραφής (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 317/2007, ΕΑ ΣτΕ 1337/2008, ΕΑ ΣτΕ 204/2009, ΕΑ ΣτΕ 560/2009, ΕΑ ΣτΕ 1142/2009). Διευκρινίζεται ότι ο ανωτέρω όρος αφορά τις Υπεύθυνες Δηλώσεις της Ενότητας Β2.3. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις εξωτερικών συνεργατών και υπεργολάβων μπορούν να είναι υπογεγραμμένες και νόμιμα θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής και πριν την ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς. Η εν λόγω τροποποίηση ενσωματώθηκε στην ενότητα Β2.5 «Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις» της Διακήρυξης. Επίσης έγινε σχετική τροποποίηση στον Α/Α 2 του Πίνακα της ενότητας Β2.3 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Υποβάλλων (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία )

3 2 Στο μέρος Γ του τεύχους προκήρυξης C3.1 προδιαγραφή 6 αναγράφει: «Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν σε επίπεδο φορητών συσκευών θα πρέπει υποστηρίζουν τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα των φορητών συσκευών (ios, Android και Windows Phone).» Θα πρέπει ορισθεί αν η απαίτηση αφορά και για τα τρία λειτουργικά συστήματα ή είναι γενικότερη και αφορά στα «σύγχρονα λειτουργικά συστήματα των φορητών συσκευών». Στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει να αφαιρεθεί η παρένθεση και να προστεθεί «:» Διευκρινίζεται η απαίτηση για το ποια λειτουργικά συστήματα φορητών συσκευών υποστηρίζονται από τις προβλεπόμενες εφαρμογές. Τροποποιήθηκε η συγκεκριμένη προδιαγραφή στο μέρος C του τεύχους προκήρυξης C3.1 προδιαγραφή 6 ως εξής: «Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν σε επίπεδο φορητών συσκευών θα πρέπει να υποστηρίζουν τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα των φορητών συσκευών (τουλάχιστον τα εξής δύο: ios, Android).». 3 Στο μέρος Γ του τεύχους προκήρυξης C3.2 προδιαγραφή 8 αναγράφει: «Ανάπτυξη εφαρμογών σύμφωνα με το πρότυπο αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (object oriented programming).» ενώ στο μέρος Α Α3.3 σελίδα 37 τρίτο bullet αναγράφει: «Υπηρεσιοστραφή Αρχιτεκτονική (Service Oriented Architecture SOA)» Υπάρχει μία ασυμβατότητα των δύο και θα πρέπει ένα από τα δύο να διορθωθεί. ΟΧΙ Οι δύο προδιαγραφές αναφέρονται σε δύο διαφορετικά θέματα, τα οποία δεν είναι ασύμβατα μεταξύ τους, διότι αναφέρονται σε ανεξάρτητες προδιαγραφές του συστήματος. Η μία προδιαγραφή αφορά αρχιτεκτονική συστήματος βασισμένη σε υπηρεσίες και η άλλη αφορά τεχνολογία ανάπτυξης εφαρμογών.

4 4 Στο μέρος Γ του τεύχους προκήρυξης C3.3 προδιαγραφή 17 σελίδα 21 αναγράφει: «Υποστήριξη nested transactions.» και στην ίδια παράγραφο και σελίδα προδιαγραφή 20 αναγράφει «Μηχανισμός τήρησης αντιγράφων ασφαλείας της Β.Δ. με υποστήριξη:online backup/restore» Αυτές είναι δύο απαιτήσεις που δεν πληρούν οι περισσότερες βάσεις δεδομένων ανοικτού κώδικα, ενώ ταυτόχρονα το σύνολο του έργου μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς αυτές. Η πρότασή μας είναι να αφαιρεθούν. 5 Γενική παρατήρηση: Για την ορθή εκμετάλλευση του έργου απαιτείται επιπρόσθετος εξοπλισμός (π.χ. Access Points). Αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο του έργου αλλά θα πρέπει να γίνει μία αναφορά ότι θα παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή Είναι σωστή η παρατήρηση ότι οι δύο αυτές απαιτήσεις δεν πληρούνται από τις περισσότερες βάσεις δεδομένων ανοικτού κώδικα, περιορίζοντας έτσι τις διαθέσιμες επιλογές. Αφαιρέθηκαν οι δύο σχετικές απαιτήσεις από το μέρος C του τεύχους προκήρυξης C3.3. Η παρατήρηση είναι σωστή και προστέθηκε στο μέρος Α του τεύχους προκήρυξης Α3.6 η σχετική αναφορά ως εξής: «Για την ορθή εκμετάλλευση του έργου δεν απαιτείται επιπρόσθετος εξοπλισμός (π.χ. Access Points). Ο κάθε ενδιαφερόμενος που θέλει να αποκτήσει πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες θα έχει αυτή την δυνατότητα είτε από το 3G δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της φορητής του συσκευής είτε από τα ελεύθερα Wi-Fi hot spots.».

5 6 Δεν αναγράφει πουθενά τον τρόπο διάθεσης των υπηρεσιών για τις φορητές συσκευές. Για να μπορεί ένας χρήστης iphone να εγκαταστήσει μία εφαρμογή αυτή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη μέσα από το App Store (ή αντίστοιχα από το Android Market για android συσκευές.). Θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να γίνει μία αναφορά για το ποιος θα είναι υπεύθυνος να βάλει τις εφαρμογές στα αντίστοιχα markets. Σε περίπτωση που είναι ο Ανάδοχός αυτό θα έχει ένα σημαντικό κόστος (χρηματικό και χρονικό το οποίο δεν έχει υπολογιστεί στο έργο). 7 Σε συνέχεια και του προηγούμενου ζητήματος θα πρέπει με κάποιο τρόπο να δίνετε η δυνατότητα στον Ανάδοχο, αντί να υλοποιήσει κλασικές εφαρμογές για ios, Android κ.λπ. να δημιουργήσει ένα μία web εφαρμογή η οποία θα παρέχει την ίδια λειτουργικότητα και θα είναι προσβάσιμη από αυτές τις συσκευές. ΟΧΙ Υπεύθυνος για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών είναι ο ανάδοχος και προστέθηκε σχετική αναφορά στο μέρος Α του τεύχους προκήρυξης Α3.9: «Για την διαθεσιμότητα των εφαρμογών σε φορητές συσκευές, ο ανάδοχος θα διαθέτει τις εφαρμογές με κάθε πρόσφορο μέσο μέσα από τα app market του αντίστοιχου λειτουργικού συστήματος και μέσα από την πύλη του έργου.». Η αλλαγή αυτή θα τροποποιούσε το αντικείμενο του έργου, διότι το έργο στοχεύει μεταξύ άλλων στη δημιουργία συγκεκριμένων mobile εφαρμογών και όχι web εφαρμογών. Η Υπεύθυνη Επικοινωνίας για την Πράξη Αναστασία Δημογεροντάκη