Δίκτυο 5 ενώςεων καινοτομικών και εξωςτρεφών επιχειριςεων που δθμιουργικθκαν ςτθν Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δίκτυο 5 ενώςεων καινοτομικών και εξωςτρεφών επιχειριςεων που δθμιουργικθκαν ςτθν Ελλάδα"

Transcript

1

2

3 Δίκτυο 5 ενώςεων καινοτομικών και εξωςτρεφών επιχειριςεων που δθμιουργικθκαν ςτθν Ελλάδα 300+ μζλθ 100% ςτόχευςθ ςτθν παγκόςμια αγορά Κφκλοσ εργαςιών > 800M Ξζνα υπενδεδυμζνα κεφάλαια> 300M Ανκρώπινο δυναμικό >8000 ειδικοί, μθχανικοί και επιςτιμονεσ.

4 Οι ενώςεισ μασ διαφζρουν από τα μζχρι τώρα δεδομζνα άλλων ελλθνικών ςυνδζςμων, κακώσ το πεδίο δράςθσ μασδεν περιορίηεται ςτθν Ελλθνικι επικράτεια και δεν εξαρτάται μονομερώσ από ζργα και παρεμβάςεισ του δθμοςίου, αλλά ςτθν τεχνολογικι καινοτομία που απευκφνεται ςτθν παγκόςμια αγορά. Στοχεφουμε ςτθν ανάπτυξθ των Κόμβων Καινοτομίασ- Clusters ώςτε όλεσ οι εταιρείεσ-μζλθ να αλλθλουποςτθρίηονται ςτθν προοπτικι επζκταςθσ ςτθ διεκνι αγορά, μζςα από κοινζσ δράςεισ που ςχετίηονται με ανεφρεςθ κεφαλαίων, ζρευνα και ανάπτυξθ, εμπορικι ςυνεργαςία, διοικθτικι και νομικι υποςτιριξθ κ.α.

5 Δθμιουργία δικτφου ερευνθτικισ, τεχνολογικισ, και επιχειρθματικισ ςυνεργαςίασ, ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο με οργανιςμοφσ όπωσ ερευνθτικά κζντρα, αυτοτελι ερευνθτικά ινςτιτοφτα, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα, επιςτθμονικά και τεχνολογικά πάρκα, ηώνεσ και πόλουσ καινοτομίασ, επιχειριςεισ, βιομθχανικζσ ενώςεισ, διαχειριςτζσ κεφαλαίων επιχειρθματικών ςυμμετοχών, πιςτωτικά και χρθματοδοτικά ιδρφματα και άλλουσ χρθματοδοτικοφσ οργανιςμοφσ.

6 Συμμετοχι ςτο ςχεδιαςμό εκνικών και διεκνών αναπτυξιακών προγραμμάτων, τοπικισ, ι εκνικισ εμβζλειασ με αντικείμενο τθν ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ, τθσ καινοτομίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ, Δράςεισ και ςυνεργαςίεσ για τθν ανάπτυξθ οικοςυςτθμάτων ζρευνασ, καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ Επεξεργαςία και διατφπωςθ προτάςεων και κζςεων ςτα αρμόδια Υπουργεία για τθ μετατροπι τουσ ςε εφαρμόςιμεσ πολιτικζσ για τθν ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ, τθσ καινοτομίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ,

7 Αναβάκμιςθ τθσ ΓΓΕΤ ςτα πρότυπα των Εκνικών Ιδρυμάτων Επιςτθμονικισ και Τεχνολογικισ Ερευνασ και Καινοτομίασ των άλλων χωρών. Δράςεισ και ςυνεργαςίεσ για τθν ανάπτυξθ οικοςυςτθμάτων ζρευνασ, καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ. Αρμονικι ςυνεργαςία με τισ ςυν-αρμόδιεσ Γενικζσ Γραμματείεσ με ςκοπό τθ βζλτιςτθ διαχείριςθ των κονδυλίων του ΕΣΠΑ για τθν ενορχθςτρωμζνθ ςυνζργεια των δυνάμεων τθσ γνώςθσ ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ χώρασ. Συμμετοχι ςτο ΕΣΕΤ εκπροςώπων των εξωςτρεφών καινοτομικών κλάδων τθσ οικονομίασ, κατα το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

8 Ειςαγωγι τθσ ζννοιασ του προγράμματοσ πλαιςίου και προγραμματιςμόσ των δράςεων και των εργαλείων ςε ορίηοντα τετραετίασ (ι τουλάχιςτον διετίασ) Απλοποίθςθ των κανόνων λογιςτικισ και οικονομικισ διαχείριςθσ των ζργων (είναι πολφ πιο ςφνκετο από το αντίςτοιχο ευρωπαϊκό) Απλοποίθςθ διαδικαςιών και ειςαγωγι ενιαίων εντφπων και οδθγών υλοποίθςθσ Κατάργθςθ των εγγυθτικών προκαταβολών όπωσ αντίςτοιχα δεν ηθτοφνται ςτα ευρωπαϊκά ζργα Δθμιουργία μθτρώου υλοποιθτών ζργων και πριμοδότθςθ εταιριών (με ςφςτθμα bonus-malus) ςτθν αξιολόγθςθ των προτάςεών τουσ, οι οποίεσ ςτο παρελκόν πζτυχαν τουσ ςτόχουσ τουσ ςε προθγοφμενα αντίςτοιχα χρθματοδοτοφμενα ερευνθτικά ζργα.

9 Ειςαγωγι του κεςμοφ ςθμαντικών χρθματικών βραβείων και φορολογικών κινιτρων ςε εταιρίεσ που πζτυχαν ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ καινοτομιών. Πριμοδότθςθ με ευρώ κάκε "ικανοποιθτικά επιλζξιμθσ" υποβλθκείςασ πρόταςθσ ςτα προγράμματα του FP7 και FP8 μικρομεςαίασ ελλθνικισ επιχείρθςθσ Πριμοδότθςθ με ευρώ όςο εξ'αυτών επιτυγχάνουν να χρθματοδοτθκοφν από τθν ΕΕ, ςφμφωνα με ανάλογα προγράμματα που ιςχφουν ςε άλλεσ χώρεσ όπωσ θ Αγγλία, θ Ιταλία, θ Σουθδία κ.ά.

10

11

12

13

14

15 Founded in 2010 with 32 companies as founding members, today >60 Presence in 40 countries Members listed in NASDAQ and AIM > 4000 highly skilled employees > 500M global revenue Expertise in mobile apps, mobile marketing and campaigns

16

17 Source: Forrester

18 ~50 SMEs+ 30 University Lads and institutes

19 Integrated video coders MPEG 4-10/AVC or H.264 Integrated transceivers of DECT wireless telephony NG Residential gateways: Ethernet Switch, ADSL2/2+, SoftPBX, USB2.0, WiFi a/b/g/e, SD Flash Card UWB, GPON, VDSL, HDTV Integrated circuits for Gbit Ethernet and wireless (GSM, 3G, WiFi, WiMax) comms Integrated flow and acceleration sensors Analog, Mixed-signal and RF integrated circuits Single-chip transceivers for wireless data: WiFi, WiMax On-Board cameras Electronic Design Automation (EDA) software tools Energy Monitoring and Control Products

20 A non-for profit organization approved by the Greek laws 20 local SME companies with long standing experience and know how on space technology More than 1,000 high level educated personnel More than 90% of ESA Greek incentive programs run by HASI members Permanente open call for new members (expected number of total members: 25 SMEs)

21 Areas of Expertise Sensors MEMs based sensors for aerospace applications ASICS Designs Analogue and Digital ASICS for aerospace applications Special Materials / Propulsion technologies Composites and ceramics for engine thruster hauls and re-entry missions On board Software ASN.1 Space Certifiable Compiler Protocol Validation System for on-board communications Remote Sensing Applications Synthetic Aperture Radar (SAR) core signal processing Optical images processing Data Fusion for automatic classification

22 Greek Bioscience Companies with an R&D focus

23

24 FlowCytogen Laboratories Ltd ProtAtOnc e Scienomic s

25 Bridges Greek tradition with technology Members are startups of all industry sectors Current market focus: Agriculture Gastronomy Renewable Energy ICT Biomed Maritime Shipping

26

27 Semiconductors Embedded Systems Aerospace Startups Association Biotech Mobile Apps

28 S/W Smart phones Cloud computing

29 Support startup incubation Bridge with Customers & Investors Build Global Brand

30 Entrepreneurship in our DNA Greeks have been ship owners and traders for centuries Talent pool to fuel growth > 15000/year talented graduates in technology One of the most beautiful places on earth: landscape and weather Strong cultural ties with East and West Great timing!

31

32 MW (Barcelona) CES (Las Vegas) CEATEC (Tokyo) National Brand Governmental relations EU North America Asia Business Delegations Semiconductor, Mobile, Space, Biotech, etc. Semiconductor, Mobile, Space, Biotech, etc. Semiconductor, Mobile, Space, Biotech, etc. Industry-specific Tradeshows

33 Thank You