Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προηγμένες υπηρεσίες Απομακρυσμένης Διαχείρισης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Θέρμης Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης Προϋπολογισμός: ,90 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 9 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 17/9/2013 Κωδικός ΟΠΣ: Θέρμη, 1/8/2013 Αριθ. Πρωτ.: 30865

2 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΈΡΓΟΥ...4 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...5 Α1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ...6 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου...6 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας...6 Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης...6 Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου...6 Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)...6 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου)...7 Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας...7 Α1.2.2 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας...8 Α1.2.3 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών...10 Α2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Α2.1 Αντικείμενο του Έργου...13 Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη...14 Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου...15 Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου...16 Α3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΈΡΓΟΥ Α3.1 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος...17 Α3.2 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου...18 Α3.2.1 Γενικά...18 Α3.2.2 Αρχιτεκτονική πολυκαναλική προσέγγιση...18 Α3.2.3 Ανοικτά Πρότυπα...18 Α3.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών)...19 Α3.3.1 Λειτουργική Περιγραφή...19 Α3.4 Λειτουργίες Συστήματος Εποπτείας Συντήρησης...21 Α3.4.1 Κύρια Εφαρμογή (Σύστημα Διαχείρισης Βλαβών)...21 Α3.4.2 Εφαρμογή κινητού χρήστη...24 Α3.4.3 Διαδικασία Αποκατάστασης Βλαβών (Ροή Εργασιών)...25 Α3.4.4 Υποσύστημα διαχείρισης υπεργολάβων...26 Α3.4.5 Υποσύστημα Διαχείρισης Πόρων...26 Α3.4.6 Υποσύστημα προγραμματισμού και εποπτείας συντήρησης...28 Α3.4.7 Αναφορές και στατιστικά...28

3 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α3.5 Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων/Καταγγελιών πολιτών...29 Α3.5.1 Α3.5.2 Α3.5.3 Α3.5.4 Α3.5.5 Α3.5.6 Α3.5.7 Α3.5.8 Διαχείριση Καταγγελιών/Αιτημάτων...29 Διαδικασίες επίλυσης βλάβης από αίτημα πολίτη...30 Πρωτοκόλληση βλάβης...31 Δημιουργία εντολής Επισκευής...31 Πρωτοκόλληση αποκατάστασης βλαβών...31 Αναφορά αποκατάστασης βλαβών...31 Αναζήτηση αιτημάτων...31 Εξατομικευμένη ενημέρωση πολιτών...32 Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού...32 Α3.6.1 Α3.6.2 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός ανά πίνακα ελέγχου φωτισμού...33 Κέντρο Ελέγχου Διαχείρισης Ηλεκτροφωτισμού...34 Α3.7 Πολυκαναλική προσέγγιση...34 Α3.7.1 Διεπαφές χρήστη (User Interfaces)...34 Α3.8 Ανοιχτά δεδομένα...35 Α3.9 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος...35 Α3.10 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας...36 Α3.11 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου...36 Α3.12 Πίνακας Λοιπών Παραδοτέων...42 Α3.13 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου...43 Α3.14 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης...44 Α3.15 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης...45 Α3.16 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας...45 Α3.17 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»...45 Α3.18 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών...46 Α4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ Α4.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης...47 Α4.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου...47 Α4.2.1 Α4.2.2 Βασικές Αρχές...47 Προσόντα και Δεξιότητες της Ομάδας Έργου...48 Α4.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας...48 Α4.4 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Θεμάτων και Κινδύνων...49 Α4.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου...49 Σελίδα 3 από 50

4 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΈΡΓΟΥ Το Έργο αφορά στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στον Δήμο Θέρμης μέσω σύγχρονων τεχνολογιών και διαδικασιών, που θα είναι εύκολες και γρήγορες στην χρήση τους, με στόχο να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη διαχείριση και συντήρηση των κακοτεχνιών των δρόμων και του ηλεκτρικού φωτισμού του Δήμου, ορθολογικότερη διαχείριση των καταναλώσεων ενέργειας (προβλεπόμενη μείωση κατανάλωσης κατά 40% στα σημεία όπου εφαρμόζεται) και δραστική μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων ιδιαίτερα του CO2. Ειδικότερα ο Ανάδοχος καλείται να αναπτύξει ένα διαδραστικό και πολυκαναλικό περιβάλλον που θα προσφέρει,, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες: Υποστήριξης για θέματα: o Διαχείρισης καταγγελιών και αιτημάτων δημοτών o Διαχείρισης βλαβών o Διαχείρισης πόρων o Διαχείρισης υπεργολάβων Διαχείρισης Ηλεκτροφωτισμού, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: o Δίκτυο τηλελέγχου και τηλεχειρισμού τουλάχιστον 180 λαμπτήρων μέσω ενός κέντρου ελέγχου o Σχετικό εξοπλισμό και λογισμικό Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τις παρακάτω σχετικές υπηρεσίες (ενδεικτικά): Εκπαίδευσης χρηστών και διαχειριστών Υποστήριξης της πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος Παραγωγής υλικού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (Ενέργειες Δημοσίευσης) Εγγύησης καλής λειτουργίας Σελίδα 4 από 50

5 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ o ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση o ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς o ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα o ΟΔΕ Ομάδα Διοίκησης Έργου o ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση o ISO International Organization for Standardization o WS Web Services o ΕΠ Επιτροπή Παραλαβής Σελίδα 5 από 50

6 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Ο Δήμος Θέρμης βρίσκεται στην ανατολική περιοχή της Θεσσαλονίκης, απέχει 15 χλμ. από το κέντρο της πόλης και καλύπτει μια έκταση τ.μ. Αποτελείται από τις Δημοτικές Ενότητες Θέρμης, Μίκρας και Βασιλικών. Περιλαμβάνει 17 οικισμούς με συνολικό πραγματικό πληθυσμό κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του Εκτείνεται από τις νοτιοανατολικές ακτές του Θερμαϊκού μέχρι τον ορεινό όγκο του Χορτιάτη και συνορεύει με το Χολομώντα. Η ιδιαιτερότητα του ανάγλυφου του εδάφους προσδίδει στην περιοχή μεγάλη ποικιλία ως προς τις εναλλαγές του τοπίου. Ο δήμος Θέρμης έχει εξελιχθεί σε ένα διοικητικό, πολιτιστικό και αθλητικό κέντρο της ανατολικής περιφέρειας και έναν πόλο έλξης για αναψυχή για όλη τη Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται στο κέντρο της ζώνης καινοτομίας της Θεσσαλονίκης και φιλοξενεί ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, καινοτόμες επιχειρήσεις αλλά και το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Στην περιοχή βρίσκονται το Εθνικό Κέντρο Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ-ΚΓΕΜΘ), Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΤΕΦΑΑ, Σχολή Καλών Τεχνών), το Μουσείο Τεχνολογίας «Νόησις». Σημαντική είναι η εγκατάσταση του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης με πρόβλεψη επισκεπτών ετησίως. Επίσης, εξαιτίας των γρήγορων ρυθμών ανάπτυξης της περιοχής παρατηρείται σταδιακά αυξανόμενη εγκατάσταση τραπεζικών υποκαταστημάτων, τμημάτων δημόσιων οργανισμών κλπ Στόχος του Δήμου είναι να αποτελέσει κέντρο οικιστικής ανάπτυξης και κάλυψης τριτογενών δραστηριοτήτων υψηλού επιπέδου, με παράλληλη ένταξη και των τριών τομέων παραγωγής. Πλέον χαρακτηριστική είναι η ενίσχυση του νέου ρόλου του τριτογενή τομέα με νέου τύπου υπηρεσίες με διεθνοποιημένο χαρακτήρα. Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Θέρμης, Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Δεν υφίστανται. Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Υπεύθυνη επιτροπή για τη διενέργεια του διαγωνισμού είναι η επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με την με αριθμ. 19/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με το ΠΔ 28/80». Η Αναθέτουσα Αρχή θα υποστηρίξει τον Ανάδοχο μέσω: Σελίδα 6 από 50

7 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής που θα παρακολουθεί το Έργο σε καθημερινή βάση και θα συντάσσει εισηγήσεις προς την Επιτροπή Παραλαβής για θέματα παραλαβής, πληρωμών ή αλλαγών στους συμβατικούς όρους. Των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής οι οποίοι θα αναλάβουν την περιγραφή των απαιτήσεων και την έκφραση γνώμης για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς τους. Της Επιτροπής Παραλαβής Έργου (ΕΠΕ) που θα παραλάβει το έργο και θα συντάσσει εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα παραλαβής, πληρωμών ή αλλαγών στους συμβατικούς όρους. Υπεύθυνη για την οριστικοποίηση των εντολών προς τον Ανάδοχο είναι η Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής σε συνεργασία με την Επιτροπή Παραλαβής. Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Ο Δήμος Θέρμης εκτελεί το σύνολο των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο περί αυτοδιοίκησης. Επιπρόσθετα, οι Δήμοι, πέραν των αρμοδιοτήτων που σήμερα ασκούν, αναλαμβάνουν την άσκηση στο πλαίσιο του Καλλικράτη, των αρμοδιοτήτων εκείνων που προσιδιάζουν στον Β Βαθμό Αυτοδιοίκησης, ώστε να εξασφαλίζουν την καλύτερη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων και βεβαίως την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Πολεοδομικές αρμοδιότητες, έκδοση οικοδομικών αδειών, ο έλεγχος μελετών, αλλά και κάθε συναφούς χαρακτήρα αρμοδιότητες και πράξεις εφαρμογής. Για το σκοπό αυτό ενισχύονται και από το προσωπικό των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων, που καταργούνται και το προσωπικό τους μεταφέρεται στους Δήμους. Υπηρεσίες και πολιτικές για την Πρόνοια, η έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας, η χορήγηση κάρτας αναπηρίας, η καταβολή επιδομάτων, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών. Τομέας Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής, αναλαμβάνουν τις σχετικές αρμοδιότητες, εποπτικές και άλλες, όπως τη διοργάνωση διενέργειας εμβολιασμών, την υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής, που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλους φορείς ή και χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τομέας Παιδείας, το σχολείο γίνεται αποκλειστικά υπόθεση του Δήμου. Αναλαμβάνουν αρμοδιότητες για ανέγερση σχολείων και την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων, τη μεταφορά μαθητών από τον Σελίδα 7 από 50

8 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης. Εντός των διοικητικών τους ορίων, μπορούν να αποφασίζουν την διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών. Αποκτούν επίσης αρμοδιότητες στον τομέα της δια βίου μάθησης, όπως τη δυνατότητα ίδρυσης, λειτουργίας και εποπτείας κέντρου δια βίου μάθησης, όπως σχολές γονέων και κέντρα κατάρτισης. Τομέας Εμπορίου, αναλαμβάνουν τη δυνατότητα έκδοσης αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τη συγκρότηση επιτροπών για τον έλεγχο των πολιτών, παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών, την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και άλλα. Τομέας Τοπικής Ανάπτυξης, οι Δήμοι αποκτούν τη δυνατότητα για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής τοπικής σημασίας που αφορούν στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, κτηνοτροφία και αλιεία, και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία. Αναλαμβάνουν την άσκηση εποπτείας των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων. Τομέας Μεταφορών, αναλαμβάνουν όσες αρμοδιότητες εμπίπτουν με τις αστικές τοπικού επιπέδου αρμοδιότητες, όπως παραδείγματος χάριν τα σχετικά με τις γραμμές των λεωφορείων. Στους Δήμους μεταφέρονται και οι αρμοδιότητες στα ζητήματα αστικής και δημοτικής κατάστασης. Α1.2.2 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Ο Δήμος Θέρμης με την σημερινή του μορφή προέκυψε από την συνένωση των δήμων Θέρμης, Μίκρας και Βασιλικών (ν. 3852/10, Νέα Αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης). Σύμφωνα με το οργανόγραμμα του Δήμου Θέρμης, που συντάχθηκε βάσει του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ο Δήμος Θέρμης έχει εννέα (9) Διευθύνσεις, δύο (2) Αυτοτελή τμήματα και τέσσερα (4) γραφεία άμεσα σχετιζόμενα με τον Δήμαρχο. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης περιλαμβάνει δύο (2) τμήματα, Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης και Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και ένα (1) γραφείο Διαφάνειας. Υπεύθυνη για την υποστήριξη θεμάτων ΤΠΕ στο Δήμο Θέρμης είναι η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης αυτής, μεταξύ άλλων, είναι οι εξής: Επεξεργασία προτάσεων για τη σκοπιμότητα αυτοματοποίησης διαδικασιών μέσω της πληροφορικής, την ανάλυση συστημάτων, την εκτίμηση των αναγκών για την εγκατάσταση και λειτουργία των μηχανογραφικών εφαρμογών, την παραγωγή των προγραμμάτων σε συνδυασμό με την επιλογή λειτουργικού συστήματος και υλικού. Υποστήριξη των διαδικασιών προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού σε λογισμικό ή/ και υλικό. Σελίδα 8 από 50

9 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Φροντίδα για την εκπαίδευση των χρηστών των μηχανογραφικών εφαρμογών που υποστηρίζονται από το σύστημα καθώς και για την ενημέρωση όλου του προσωπικού σε θέματα πληροφορικής. Εξασφάλιση των αποθηκευμένων πληροφοριών και προστασία τους από τυχόν δυνατότητες μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Φροντίδα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του όλου μηχανογραφικού συστήματος και την επίτευξη του μέγιστου βαθμού διαθεσιμότητάς του. Συνεχής ενημέρωση για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και τη διατύπωση εισηγήσεων για την χρήση τέτοιων τεχνολογιών από το Δήμο. Ανάπτυξη μικρών εφαρμογών που ενδέχεται να προκύψουν ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. Ανάπτυξη συστημάτων G.I.S. σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών. Παρακολούθηση της εξέλιξης της νομοθεσίας σε ό, τι αφορά θέματα ασφάλειας των πληροφοριών και προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων και τη φροντίδα για την τήρηση των διατάξεων που εκάστοτε ισχύουν. Η εν λόγω Διεύθυνση θα αναλάβει και την υποστήριξη της λειτουργίας του Έργου μετά το πέρας ολοκλήρωσης της σύμβασης με τον ανάδοχο. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού είναι η αρμόδια Διεύθυνση για την υλοποίηση του Προγράμματος People. Στη συνέχεια εμφανίζεται το οργανόγραμμα του Δήμου Θέρμης. Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας ήµου Θέρµης ήµαρχος Θέρµης Ιδιαίτερο Γραφείο ηµάρχου Νοµική Υπηρεσία Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & ηµοσίων Σχέσεων ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας Τµήµα Αστυνόµευσης Τµήµα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Aυτοτελές Γραφείο ιοικητικής Βοήθειας Γενικός Γραµµατέας ιεύθυνση Προγραµµατισµού Ανάπτυξης & Οργάνωσης ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Πολεοδοµίας Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη Σελίδα 9 από 50

10 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α1.2.3 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ο Δήμος Θέρμης διαθέτει τις παρακάτω υποδομές σε συστήματα πληροφορικής και δίκτυα δεδομένων που μπορούν να αξιοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου: 1. Κέντρο Συστημάτων: Υπάρχει ανεξάρτητος χώρος στον 1 ο όροφο του Δημαρχείου στην Θέρμη και συγκεντρώνει το σύνολο των κεντρικών servers του Δήμου και είναι κεντρικός κόμβος της δομημένης καλωδίωσης του κτηρίου, του δημόσιου ασύρματου δικτύου και του δικτύου Σύζευξις. Είναι εγκαταστημένα σε αυτόν 3 rack ( το πρώτο για την δομημένη καλωδίωση, το δεύτερο για τους servers και σύστημα backup και το τρίτο φιλοξενεί τον εξοπλισμό Σύζευξις). Ο χώρος διαθέτει πίνακα τροφοδοσίας και κλιματιστικό για την ψύξη του χώρου. 2. Συστήματα Πληροφορικής: Αποτελείται κυρίως από servers που φιλοξενούν τις λειτουργικές εφαρμογές ( back office) του Δήμου όπως την Οικονομική Διαχείριση, Μισθοδοσία, Διαχείριση Προσωπικού, Ληξιαρχείο, Δημοτολόγια- Μητρώα Αρρένων, Παρακολούθηση ΤΑΠ, Κοιμητήρια, Αποφάσεις Δ.Σ., Πρωτόκολλο, βάσεις δεδομένων MSSQL,Mysql καθώς και εφαρμογές για την υποστήριξη των συστημάτων και των χρηστών όπως Active Directory, help Desk, Single Sign On υποδομή. Πιο αναλυτικά ο διαθέσιμος εξοπλισμός servers και τα λειτουργικά τους συστήματα είναι: - Ένας HP BL460c Gen8 Blade server σε enclosure HP BLc3000 και windows server Δύο HP Proliant DL380, Windows server Ένας HP HP Proliant ML350, windows server Δύο Unibrain network backup servers, window backup server 2003 Ο Δήμος κάνει προσπάθεια να δημιουργήσει νέες υποδομές εξοπλισμού server σε τεχνολογία blade και θα αντικαταστήσει τους παλιούς servers με νέους αυτού του τύπου. 3. Ασύρματο Δίκτυο: Το Δημόσιο ασύρματο δίκτυο Wi Fi αναπτύχθηκε στον Δήμο με χρηματοδότηση από το ΕΠ ΚτΠ του Γ ΚΠΣ. Υπάρχουν εγκατεστημένα hotspots στα Δημοτικά Διαμερίσματα Ταγαράδων, Ραιδεστού, Τριαδίου και Θέρμης. Στον Δήμο Θέρμης τα σημεία hotspot βρίσκονται εγκατεστημένα στους χώρους : Δημαρχείο, Πλατεία Θέρμης, Τεχνικές Υπηρεσίες, τέλος της οδού Ταβάκη, Πολιτιστικό κέντρο και Γυμνάσιο Θέρμης Η απεικόνιση το ασύρματου δικτύου WiFi του Δήμου φαίνεται στην επόμενη εικόνα Σελίδα 10 από 50

11 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου. Επιπλέον, υπάρχει αφιερωμένη στα 5.4GHz ασύρματη ζεύξη του Δημαρχείου με το κτίριο που στεγάζεται η Οικονομική Υπηρεσία ( 2 ο χιλιόμετρο Θέρμης - Τριαδίου). 4. Υπό ανάπτυξη υποδομή τηλεελέγχου: Ο Δήμος αναπτύσσει παράλληλα στα πλαίσια του προγράμματος People «Έξυπνα αστικά οικοσυστήματα ανοιχτής καινοτομίας για προώθηση μελλοντικών ψηφιακών υπηρεσιών», έργο για τη μέτρηση, καταγραφή και παρουσίαση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα όρια του Δήμου και ένα έργο ενημέρωσης κατοίκων και επισκεπτών για τις διαθέσιμες θέσεις σταθμεύσεως οι οποίες υπάρχουν στους Δημοτικούς χώρους στάθμευσης. Για την υλοποίηση του δικτύου ασύρματων αισθητήρων θα υλοποιηθούν τέσσερις (4) κόμβοι συλλογής των δεδομένων μετρήσεων και τρεις (3) κόμβοι για την συλλογή δεδομένων από τους χώρους στάθμευσης, οι οποίοι θα συνδέονται ασύρματα με τον κεντρικό εξυπηρετητή (server) με πρωτόκολλο GPRS. όπου θα πραγματοποιείται η συλλογή των δεδομένων, η ανάλυση τους καθώς και η παρουσίαση τους σε ιστοσελίδα μέσω του διαδικτύου. Το δίκτυο των αισθητήρων περιγράφονται στις παρακάτω εικόνες: Σελίδα 11 από 50

12 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες Απομακρυσμένης Διαχείρισης Δικτύου Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Σημεία συλλογής στοιχείων ατμοσφαιρικής ρύπανσης Τοποθεσία του υπόγειου parking και των δυο ανοιχτών χώρων στάθμευσης Σελίδα 12 από 50

13 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Με την υλοποίηση του έργου θα παρέχονται οι κάτωθι υπηρεσίες : Α. Καταγγελία για κακοτεχνία/ βλάβη σε μέρος του οδικού δικτύου ή δικτύου ηλεκτροφωτισμού στάδιο 5 ψηφιακών υπηρεσιών. Β. Ενημέρωση πολιτών για διεξαγωγή έργων σε τμήματα του οδικού δικτύου στάδιο 5 ψηφιακών υπηρεσιών. Γ. Διαχείρισης μέρους του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αναλυτικότερα, για τις υπηρεσίες Α και Β βλέπε στις επόμενες παραγράφους καθώς και ενότητες Α3.3 έως Α3.6, ενώ για τις υπηρεσίες διαχείρισης του ηλεκτροφωτισμού (Γ) βλέπε ενότητα Α3.6 «Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού». Α. Καταγγελία για κακοτεχνία/βλάβη σε μέρος του οδικού δικτύου ή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού Στάδιο 1 Πληροφόρηση: Ηλεκτρονική πληροφόρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες Στο πρώτο αυτό στάδιο θα περιλαμβάνεται η ενημέρωση όλων των αναγκαίων χρήσιμων και επεξηγηματικών πληροφοριών σχετικά με θέματα που αφορούν το οδικό δίκτυο και το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού καθώς επίσης και η σχετική νομολογία, άρθρα, δημοσιεύσεις, στατιστικά κ.α. Στάδιο 2 - Αλληλεπίδραση: Λήψη (μεταφόρτωση downloading) εντύπων Κατά το στάδιο αυτό, θα παρέχεται η δυνατότητα στον πολίτη, να «κατεβάσει» μέσω σελίδας στο Ίντερνετ (downloading), τις διαμορφωμένες σύμφωνα με τα πρότυπα αιτήσεις για τις καταγγελίες κακοτεχνιών/βλαβών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να τις εκτυπώσει, να τις συμπληρώσει και να τις χρησιμοποιήσει στην εν συνεχεία συναλλαγή του με τον Δήμο Θέρμης. Επιπροσθέτως θα δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη να αποστείλει τις αιτήσεις καταγγελιών του και μέσω χρήσης τηλεομοιοτυπίας (φαξ), εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο και αποφεύγοντας ενδεχόμενη ταλαιπωρία. Στάδιο 3 Αμφίδρομη αλληλεπίδραση: επεξεργασία εντύπων, συμπεριλαμβανομένης και της ταυτοποίησης Κατά το στάδιο αυτό, θα δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη του δήμου μας που είναι σε σύνδεση μέσω σελίδας στο Ίντερνετ, να προσθέσει στοιχεία σε όλες τις απαραίτητες αιτήσεις για τις καταγγελίες, αφού πρώτα έχει κάνει log in στο σύστημα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού. Στάδιο 4 - Συναλλαγή: Διεκπεραίωση αιτημάτων, ολοκλήρωση συναλλαγών και πληρωμή Κατά το στάδιο αυτό, ο πολίτης θα πληροφορείται για την πορεία της εξέλιξης της καταγγελίας του είτε μέσω σελίδας στο ίντερνετ, είτε με ενημέρωση στην προσωπική του ηλεκτρονική διεύθυνση. Στάδιο 5 Προσωποποίηση: Προληπτική, στοχευμένη παροχή υπηρεσιών Σελίδα 13 από 50

14 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Κατά το στάδιο αυτό, θα δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες που έχουν εγγραφεί στο σύστημα και έχουν υποβάλει κάποια καταγγελία να πληροφορηθούν σχετικά με προγραμματισμένες ή όχι εργασίες για τα σημεία του οδικού δικτύου ή δικτύου ηλεκτροφωτισμού για τα οποία είχαν υποβάλλει παλαιότερα καταγγελία ή αναφορά. Β. Ενημέρωση πολιτών για διεξαγωγή έργων σε τμήματα του οδικού δικτύου Στάδιο 1 Πληροφόρηση: Ηλεκτρονική πληροφόρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες Σε αυτό το στάδιο παρέχεται η δυνατότητα στον πολίτη, να λάβει πλήρη ενημέρωση σχετικά με το πώς μπορεί να ενημερωθεί για τα έργα που υλοποιούνται Στάδιο 2 - Αλληλεπίδραση: Λήψη (μεταφόρτωση downloading) εντύπων Δεν εφαρμόζεται Στάδιο 3 Αμφίδρομη αλληλεπίδραση: επεξεργασία εντύπων, συμπεριλαμβανομένης και της ταυτοποίησης Κατά το στάδιο αυτό, θα δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη του δήμου που είναι σε σύνδεση μέσω σελίδας στο Ίντερνετ, να δημιουργήσει λογαριασμό και να αιτηθεί την ενημέρωση για τα έργα που διεξάγονται στο Δήμο Θέρμης. Στάδιο 4 - Συναλλαγή: Διεκπεραίωση αιτημάτων, ολοκλήρωση συναλλαγών και πληρωμή Κατά το στάδιο αυτό, ο πολίτης θα πληροφορείται για την πορεία της εξέλιξης της εγγραφής στην υπηρεσία του είτε μέσω σελίδας στο ίντερνετ, είτε με ενημέρωση στην προσωπική του ηλεκτρονική διεύθυνση. Στάδιο 5 Προσωποποίηση: Προληπτική, στοχευμένη παροχή υπηρεσιών Κατά το στάδιο αυτό, θα δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες που έχουν εγγραφεί στο σύστημα και έχουν υποβάλει το αίτημα για ενημέρωση, να πληροφορούνται αυτόματα κάθε φορά που ξεκινάει ένα έργο στο Δήμο σχετικά με σημεία του οδικού δικτύου ή δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται στοχεύουν στην εξοικονόμηση πόρων και κατ επέκταση τη μείωση των δαπανών καθώς βασίζονται σε συστήματα ορθής διαχείρισης και εξοικονόμηση πόρων (εξοικονόμηση δαπανών, ενέργειας, ανθρώπινης εργασίας κ.α.) Μέσω της υλοποίησης του Έργου, δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο για ορθολογικότερη διαχείριση των καταναλώσεων ενέργειας του ηλεκτροφωτισμού και της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των βλαβών και συντήρησης όλων των υπομονάδων του δικτύου φωτισμού από απόσταση. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα πληροφόρησης και συμμετοχής των πολιτών στην παραπάνω διαδικασία. Επίσης συνιστώσες της οδηγούν στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην παραπάνω διαδικασία είναι η άνετη και ασφαλή τους μετακίνηση. Έρευνες έχουν επανειλημμένα δείξει ότι η συντήρηση των δημοσίων οδών καθώς και ο επαρκής ηλεκτροφωτισμός τους αποτελούν κύριους παράγοντες πρόληψης ατυχημάτων. Σελίδα 14 από 50

15 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη του IRF Research Council ( Τα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη των δρόμων της Ευρώπης ) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα είναι να γίνονται συχνά έλεγχοι οδικής ασφάλειας και επιθεωρήσεις στους δρόμους». Πέρα από το ανυπολόγιστο κόστος της χαμένης ανθρώπινης ζωής, τα τροχαία ατυχήματα «κουβαλούν» και επιπλέον έμμεσα κόστη τα οποία όμως δεν πρέπει να παραβλέπονται. Τα «έμμεσα κόστη» συμπεριλαμβάνουν διάφορες κατηγορίες όπως: κόστος καταστροφών (ζημιές οχημάτων, κτηρίων, ζημιές σε προσωπική περιουσία κ.λπ.), περιβαλλοντικές καταστροφές, διοικητικά έξοδα (κόστος αστυνόμευσης, πυροσβεστικής υπηρεσίας, κόστος ασφάλισης θύματος, ιατρικά κόστη (πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες ατυχημάτων, νοσήλια σε νοσοκομεία κ.λπ.). Έξοδα τα οποία επιβαρύνουν αισθητά το «δημόσιο ταμείο» και είναι χρέος όλων μας πολιτών και κράτους να φροντίσουμε ώστε να αποφευχθούν. Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το κόστος των οδικών τροχαίων ατυχημάτων εκτιμάται ότι ανέρχεται από 1 έως 3% του Α.Ε.Π. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εάν προσπαθούσαμε να αποτυπώσουμε το κόστος των ατυχημάτων στην Ε.Ε., αυτό υπολογίζεται σε δισεκατομμύρια Ευρώ. Έχει υπολογιστεί ότι οι βλάβες που προκαλούνται σε τροχαία επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. με περίπου 45 δις Ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο μισό του ετήσιου προϋπολογισμού (Roberts 2004; Πετρίδου 2005). Επιπλέον, η προσπάθεια του ανθρώπου για τη συνεχή άνοδο του βιοτικού του επιπέδου αλλά και τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού έχουν οδηγήσει σε σοβαρά ενεργειακά προβλήματα. Η αλόγιστη και μη ελεγχόμενη κατανάλωση ενέργειας για ηλεκτροφωτισμό των Δήμων έρχεται να διογκώσει αυτά τα προβλήματα. Έτσι είναι επιτακτική η ανάγκη για καλύτερη και πιο συγκροτημένη διαχείριση του ηλεκτροφωτισμού των Δήμων. Η κατανάλωση ενέργειας για ηλεκτροφωτισμό των Δήμων μπορεί να μειωθεί έως και 40% με την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας. Οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού μπορούν να εξασφαλίσουν τόσο την απαιτούμενη ποιότητα του φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων όσο και την οικονομική αποδοτικότητα (πολύ σύντομη απόσβεση) προς όφελος του Δήμου. Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Οι στόχοι του έργου κινούνται προς δύο κατευθύνσεις: 1. Σχετικά με τις υπηρεσίες καταγγελιών κακοτεχνίας / βλαβών, το 20% των καταγγελιών να γίνονται με χρήση του συστήματος στο τέλος του πρώτου έτους από την λειτουργία του έργου. Προς τούτο, θα κρατείται log των καταγγελιών που γίνονται μέσω του συστήματος ή άλλων καναλιών εξυπηρέτησης (πχ τηλέφωνο), ώστε να ελέγχεται το σχετικό ποσοστό. 2. Σχετικά με το σύστημα διαχείρισης ηλεκτροφωτισμού, το 99% των προβλημάτων που αφορούν σε μονάδες συνδεδεμένες στο κέντρο ελέγχου να εντοπίζονται από το σύστημα πριν την καταγγελία βλάβης από κάποιον πολίτη (ανεξαρτήτως του καναλιού καταγγελίας). Σελίδα 15 από 50

16 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Ειδικότεροι ενδιάμεσοι στόχοι έχουν ως εξής: Μετρήσιμος Στόχος Αριθμός (#)πολιτών που χρησιμοποιούν πιλοτικά την υπηρεσία καταγγελιών ή είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα κατά τη λήξη του έργου # μονάδων (λαμπτήρων) συνδεδεμένων στο σύστημα κατά τη λήξη του έργου Τιμή >100 >=180 Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να εμπλουτίσουν και εξειδικεύσουν στην προσφορά τους τα παρατιθέμενα στοιχεία Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Ορθή κατανόηση των απαιτήσεων του έργου από τον Ανάδοχο Επιλογή κατάλληλης τοπολογίας δικτύου τηλελέγχου Τύπος 1 Ο Τ,Ο Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης Στενή συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή με στόχο τον καλύτερο σχεδιασμό και υλοποίηση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν στα πλαίσια του έργου Στενή συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή με στόχο την επιλογή των καταλληλότερων περιοχών για έλεγχο 1 Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός Σελίδα 16 από 50

17 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΈΡΓΟΥ Α3.1 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Το σύστημα θα εγκατασταθεί σε εξοπλισμό του φορέα λειτουργίας. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να περιγράψουν μια επιθυμητή φυσική αρχιτεκτονική. Το λειτουργικό διάγραμμα του Πληροφοριακού συστήματος περιγράφεται σχηματικά ως εξής: Η εισαγωγή στοιχείων στο σύστημα γίνεται από περιφερειακό υπολογιστή ή από κινητό τηλέφωνο υπολογιστή παλάμης. Από τα παραπάνω υποσυστήματα / λειτουργικές ενότητες: Το υποσύστημα διαχείρισης βλαβών καταγράφει τα στοιχεία της βλάβης / προβλήματος (συνήθως μετά από επιτόπια αυτοψία). Το υποσύστημα Διαχείρισης Καταγγελιών / Αιτημάτων, υποδέχεται τις καταγγελίες και τα αιτήματα των πολιτών και επιτρέπει τη διαχείρισή τους από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες. Το υποσύστημα διαχείρισης πόρων (οχήματα, προσωπικό, μηχανήματα, υλικά καθώς και οι χώροι αποθήκευσής τους) επιτρέπει τη γνώση της κατάστασης των πόρων ανά πάσα στιγμή. Το υποσύστημα διαχείρισης ηλεκτροφωτισμού στηρίζεται στην εγκατάσταση δικτύου τηλελέγχου και τηλεδιαχείρισης τουλάχιστον 180 λαμπτήρων (η προμήθεια των οποίων είναι μέρος του αντικειμένου του έργου) μέσω ενός κέντρου ελέγχου (ΚΕ) Σελίδα 17 από 50

18 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Το υποσύστημα διαχείρισης υπεργολάβων αφορά στις διαδικασίες ανάθεσης και πραγματοποίησης εργασιών από συνεργεία εκτός του Δήμου. Τα παραπάνω στοιχεία, όπου αυτό έχει εφαρμογή, συνδέονται με γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS), ώστε να είναι δυνατή η γεωγραφική απεικόνισή τους. Α3.2 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Α3.2.1 Γενικά (Α) Μέσω του Έργου θα καθίσταται εφικτό να αξιοποιηθούν οι εξής τεχνολογίες: 1. Παροχή υπηρεσιών μέσω ασυρμάτων και ενσύρματων μέσων πρόσβασης (πολυκαναλική διάθεση) 2. Μηχανισμών έγκαιρης ειδοποίησης 3. Αμφίδρομη ενημέρωση/επικοινωνία από τους χρήστες σε πολίτες και αντιστρόφως (Β) Με την χρήση των παραπάνω τεχνολογιών ο πολίτης θα έχει την δυνατότητα: 1. Να αποστέλλει αιτήματα που αφορά το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου 2. Να λαμβάνει ειδοποιήσεις που αφορούν το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου (Γ) Με την χρήση των παραπάνω τεχνολογιών ο Δήμος (Κέντρο Ελέγχου) θα είναι σε θέση να: 1. ειδοποιηθεί μέσω για προβλήματα που αφορά το δίκτυο. 2. δει στον ψηφιακό χάρτη του Δήμου τις υπομονάδες του δικτύου φωτισμού που υπάρχουν βλάβες. 3. οδηγηθεί προς την υπομονάδα του δικτύου φωτισμού μέσω του ψηφιακού χάρτη. Α3.2.2 Αρχιτεκτονική πολυκαναλική προσέγγιση Η αρχιτεκτονική του συστήματος θα είναι Web n-tier και αρθρωτή (modular). Η πρόσβαση στις πληροφορίες και υπηρεσίες είναι δυνατή από τους πολίτες από κινητά (μέσω web), Η/Υ και γενικότερα από οποιαδήποτε συσκευή έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Α3.2.3 Ανοικτά Πρότυπα Το έργο θα υλοποιηθεί με τη χρήση ανοικτών προτύπων, σε πλήρη συμμόρφωση με το Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (e-gif). Θα υποστηρίζονται τα ακόλουθα πρότυπα για την υποστήριξη ελληνικών: ΕΛΟΤ-928 (ISO ) ή / και Unicode. Θα υποστηρίζονται πρότυπα ανοικτής αρχιτεκτονικής π.χ HTML (υποστήριξη RSS, HTML 3.2, HTML 4.0, XHTML και Mobile XHTML, CSS 2), XML, XSL και SOAP, UDDI (Web Services) για την ανάπτυξη εφαρμογών Διαδικτύου ή τη σύνδεση με υπάρχουσες εφαρμογές. Σελίδα 18 από 50

19 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Όσον αφορά τα γεωγραφικά δεδομένα, θα παρέχει συμβατότητα με ανοικτά πρότυπα OGC (SFS, WFS, WMS, KML). Α3.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α3.3.1 Λειτουργική Περιγραφή Η βάση του πληροφοριακού συστήματος είναι ένα ΓΠΣ το οποίο περιλαμβάνει την περιοχή ευθύνης του αρμόδιου Φορέα. Στο ΓΠΣ αποθηκεύονται εξ αρχής όλες οι απαραίτητες γεωγραφικές πληροφορίες σχετικά με την περιοχή ευθύνης του Φορέα πάνω σε ένα ψηφιακό οδικό χάρτη της περιοχής. Στατικές ή ημιστατικές πληροφορίες όπως αρμόδια διεύθυνση ή φορέας για κάθε τμήμα του οδικού δικτύου, ονόματα οδών, κατεύθυνση κυκλοφορίας μονόδρομων, ύπαρξη διαχωριστικής νησίδας, υλικό επίστρωσης κτλ, θα εισαχθούν στο ΓΠΣ κατά την αρχική του παραμετροποίηση, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στο χειριστή να τις ενημερώσει όπως χρειάζεται. Ο Ανάδοχος θα λάβει υπ όψη του τις διατάξεις του Ν 3882/2010 σε ό,τι αφορά στην προμήθεια και διάθεση των γεωχωρικών δεδομένων. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου έργου, τα δεδομένα αυτά μπορούν να παρασχεθούν και ως υπηρεσία. Τα σύνολα και οι υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλα μεταδεδομένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1205/2008 της ΕΕ. Το σύνολο των παραγόμενων ψηφιακών αρχείων από τις μελέτες θα πρέπει να είναι συμβατά με την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) σύμφωνα με το Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/ ) και να ακολουθούν τους όρους της με το Ν. 3422/2005 (ΦΕΚ 303/Α/ ) κυρωμένης σύμβαση Aarhus, το άρ. 27 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α ) και τις σχετικές κανονιστικές πράξεων για το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας καθώς και το σύνολο της νομοθεσίας για τα περιβαλλοντικά και δημόσια δεδομένα και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, βλέπε και τεύχος Β, ενότητα Β5.9 Πάνω στον ψηφιακό χάρτη απεικονίζονται με ειδικά εικονίδια τα σημεία ενδιαφέροντος που θα αντιστοιχούν σε ένα επιλεγμένο σύνολο εγγραφών του πληροφοριακού συστήματος (π.χ., εγγραφές βλαβών που δεν έχουν επιδιορθωθεί ακόμα, βλάβες υπό επισκευή κλπ.). Ο χρήστης του συστήματος μπορεί να πάρει πληροφορίες για μια συγκεκριμένη εγγραφή επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο. Η περιγραφή της βλάβης επιλέγεται από μια λίστα πιθανών βλαβών ενώ μια συμπληρωματική περιγραφή μπορεί να καταγράφεται σε ένα συνοδευτικό ελεύθερο κείμενο ή / και σε ένα αρχείο ήχου. Οι τύποι βλαβών μπορούν να είναι απεριόριστοι, και ενδεικτικά κατηγοριοποιούνται σε: Σελίδα 19 από 50

20 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Λαμπτήρες Οδόστρωμα Στηθαία ασφαλείας Σήμανση Καταπτώσεις Άλλες βλάβες Όλα τα στοιχεία της εφαρμογής αποθηκεύονται σε ένα κεντρικό εξυπηρετητή αλλά μπορούν να προσπελάζονται με ασφαλή τρόπο από διαφορετικούς Η/Υ που συνδέονται στον κεντρικό εξυπηρετητή δια μέσου τοπικού δικτύου (LAN), ευρύτερου δικτύου (WAN) ιδεατού δικτύου (VPN), ή ασφαλούς σύνδεσης (SSL) μέσω του διαδικτύου. Με αυτό τον τρόπο όλοι οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Φορέα μπορούν με τη χρήση προσωπικού λογαριασμού και κωδικού πρόσβασης (password) να αντλούν στοιχεία από την εφαρμογή. Η εισαγωγή στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα γίνεται με 2 τρόπους: 1. Χειρονακτικά, από τον χειριστή του συστήματος μετά από προφορική ή γραπτή γνωστοποίηση της ανάγκης συντήρησης από την Ελληνική Αστυνομία, Υπαλλήλους Δημόσιων Υπηρεσιών ή ενδιαφερόμενους πολίτες. 2. Με την ηλεκτρονική μεταφορά των συλλεγόμενων στοιχείων κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας ελέγχου από το κινητό τερματικό στον κεντρικό εξυπηρετητή. Ένας από τους βασικούς στόχους του συστήματος είναι να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία ελέγχου του συνόλου του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Φορέα από υπαλλήλους του, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Για το σκοπό αυτό, οι αρμόδιοι υπάλληλοι μπορούν να περιοδεύουν στο οδικό δίκτυο εφοδιασμένοι με κινητά τερματικά. Το πρόγραμμα που εκτελείται στα κινητά τερματικά είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη εισαγωγή στοιχείων από το χρήστη. Όταν ο χρήστης εντοπίσει μια βλάβη δεν έχει παρά να επιλέξει την κατηγορία της βλάβης από μια προκαθορισμένη λίστα, να εισαγάγει το βαθμό σοβαρότητάς της και προαιρετικά να εισάγει μια σύντομη περιγραφή. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες του σημείου έναρξης της καταγραφής της βλάβης καταγράφονται αυτόματα χάρη στο ενσωματωμένο ΔΣΕ. Παράλληλα με τον ίδιο τρόπο καταγράφεται το δρομολόγιο του χρήστη έτσι ώστε να διευκολύνεται ο προγραμματισμός των περιοδειών και να επιβεβαιώνεται η κάλυψη του συνόλου του οδικού δικτύου. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν η κάλυψη αυτή επιτυγχάνεται από πολλαπλές περιοδείες (από 2 ή περισσότερα συνεργεία ή / και σε διαφορετικές ημέρες). Σελίδα 20 από 50

21 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α3.4 Λειτουργίες Συστήματος Εποπτείας Συντήρησης Α3.4.1 Κύρια Εφαρμογή (Σύστημα Διαχείρισης Βλαβών) Με την πραγματοποίηση αυτοψίας από σχετική αίτηση για βλάβη που έστειλε κάποιος πολίτης ή άλλος φορέας στο Κέντρο Ελέγχου και εφόσον έχει διαπιστωθεί η αναφερόμενη βλάβη γίνεται η καταχώρηση αυτής από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου. Καταχώρηση Καταχώρηση βλάβης Αναζήτηση Αναζήτηση o Περιγραφικά στοιχεία βλάβης Σύντομη Περιγραφή Εκτενής Περιγραφή Αιτία Παρατηρήσεις Κατηγορία Ημερομηνία βλάβης Κατάσταση βλάβης o Άλλο υλικό Σημειώσεις Αρχεία (εικόνες, έγγραφα κλπ) o Αναφορά βλάβης o Γεωγραφικά δεδομένα Σημείο / γραμμή / πολύγωνο o Παράμετροι αναζήτησης βλάβης Κωδικός Κατηγορία Αιτία Σύντομη Περιγραφή Εκτενής Περιγραφή Ημερομηνία βλάβης Κατάσταση βλάβης Υποδοχή αιτημάτων επισκευής βλαβών Η υπηρεσία καταχωρεί αιτήματα επισκευής βλαβών που προέρχονται: Από πολίτες, μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, γραπτού ή ηλεκτρονικού αιτήματος εφόσον εντοπίσουν μια βλάβη. Σελίδα 21 από 50

22 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Από άλλους φορείς, με αλληλογραφία, υπηρεσιακά ή τηλεφωνικά. Από περιοδικές αυτοψίες της σχετικής υπηρεσίας του Φορέα που πραγματοποιούνται με σκοπό τον εντοπισμό βλαβών του οδικού δικτύου. Πρωτοκόλληση βλάβης Η βλάβη καταχωρείται στο σύστημα και πρωτοκολλείται ηλεκτρονικά με μοναδικό αριθμό ο οποίος συνοδεύει τη βλάβη σε όλες τις φάσεις της επισκευής. Αντιμετώπιση Βλαβών Οποιαδήποτε βλάβη συμβαίνει στο δίκτυο αυτή θα δηλώνεται άμεσα από το υποσύστημα διαχείρισης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και θα εμφανίζεται στην επιφάνεια οπτικής ενημέρωσης του δικτύου με τη θέση της βλάβης. Παράλληλα θα ενεργοποιείται αυτόματα το υποσύστημα προγραμματισμού και εποπτείας συντήρησης για την εποπτεία και αξιολόγηση της βλάβης. Το σύστημα μετρήσεων κάνει εφικτή την ακριβή διαπίστωση βλαβών εξ αποστάσεως δηλώνοντας την επικρατούσα κατάσταση για συγκεκριμένο κωδικό θέσης φωτισμού, πηγή της βλάβης κτλ στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα. Έτσι μπορούν να προγραμματιστούν οι κατάλληλες διαδικασίες αποκατάστασης ενός συγκεκριμένου πλήθους βλαβών μαζικά και κατά περίπτωση Έκθεση αυτοψίας Εφόσον το αίτημα επισκευής μιας βλάβης προέρχεται από εξωτερικούς φορείς και όχι από περιοδική αυτοψία, η αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται να προβεί σε επιτόπου αυτοψία της βλάβης. Κατόπιν τούτου, μέσω του πληροφοριακού συστήματος συντάσσει την έκθεση αυτοψίας. Κάθε εγγραφή στο σύστημα αποτελείται από ένα αριθμό πεδίων που περιέχουν πληροφορίες σχετικές με μια συγκεκριμένη βλάβη. Aυτά τα πεδία περιλαμβάνουν (ενδεικτικά): Ημερομηνία αναφοράς βλάβης Πηγή αναφοράς Γεωγραφικές συντεταγμένες Τοποθεσία (οδός και αριθμός ή χιλιόμετρο οδού) Αρχική περιγραφή βλάβης Αρχική εκτίμηση σοβαρότητας βλάβης Ημερομηνία αυτοψίας Ονοματεπώνυμο διενεργούντος την αυτοψία Περιγραφή βλάβης κατά την αυτοψία Εκτίμηση σοβαρότητας βλάβης κατά την αυτοψία Σελίδα 22 από 50

23 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου επισκευής Ημερομηνία έναρξης εργασιών επισκευής Ημερομηνία περαίωσης εργασιών επισκευής Κόστος επισκευής Δημιουργία εντολής Επισκευής Ανάλογα με τη σοβαρότητα μιας βλάβης, η υπηρεσία τοποθετεί σε προτεραιότητα τις επισκευές και δημιουργεί εντολή επισκευής για μία ή περισσότερες βλάβες που βρίσκονται στην ίδια περιοχή προς το συνεργείο επισκευής βλαβών. Το συνεργείο αυτό μπορεί να ανήκει στο Φορέα ή σε εξωτερικό εργολάβο στον οποίο έχει ανατεθεί η ευθύνη επισκευής μιας συγκεκριμένης περιοχής. Πρωτοκόλληση αποκατάστασης βλαβών Μετά την αποκατάσταση μιας βλάβης ο υπεύθυνος επισκευής βεβαιώνει με έκθεσή του την αποκατάσταση όλων ή μέρους των βλαβών για τις οποίες υπήρξε εντολή επισκευής. Η έκθεση αυτή πρωτοκολλείται ηλεκτρονικά Αναφορά αποκατάστασης βλαβών Αφού πρωτοκολληθεί η βεβαίωση αποκατάστασης, γίνεται επιτόπια αυτοψία από την αρμόδια υπηρεσία του Φορέα η οποία συντάσσει μέσω του πληροφοριακού συστήματος τη σχετική αναφορά αποκατάστασης βλαβών. Δημιουργία Αναφορών Το σύστημα έχει τη δυνατότητα έκδοσης περιοδικών αναφορών για την εποπτεία των εργασιών: Εβδομαδιαία Αναφορά Βλαβών Στην αναφορά εμφανίζονται ομαδοποιημένες οι βλάβες ανά κατάσταση (εκκρεμείς, ανατεθειμένες κλπ.) για το διάστημα της τελευταίας εβδομάδας. Μηνιαία Αναφορά Βλαβών Στην αναφορά εμφανίζονται ομαδοποιημένες οι βλάβες ανά κατάσταση (εκκρεμείς, ανατεθειμένες κλπ.) για το διάστημα των τελευταίων 30 ημερών. Προβολή και αναζητήσεις στο GIS (σε χάρτη) Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του ΓΠΣ στο οποίο βασίζεται το σύστημα, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν απεριόριστες αναζητήσεις στο χάρτη με τη χρήση πολλαπλών κριτηρίων, π.χ. όλες τις εκκρεμείς ή αποκατεστημένες βλάβες σε μια επιλεγμένη περιοχή. Σελίδα 23 από 50

24 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Λίστες εργασιών Για την άμεση εποπτεία και τη βέλτιστη διαχείριση των επισκευών, υπάρχουν οι εξής λίστες εργασιών που δίνουν συνολική εικόνα στο χρήστη για κάθε κατηγορία ενεργειών: Λίστα αιτημάτων αποκατάστασης βλαβών (ανά κατάσταση) Λίστα εκκρεμών ενεργειών Λίστα εντολών επισκευής Λίστα αιτημάτων προς άλλους φορείς Α3.4.2 Εφαρμογή κινητού χρήστη Ο κάθε πολίτης που βρίσκεται φυσικά κοντά σε κάποια υπομονάδα ηλεκτροφωτισμού θα έχει την δυνατότητα μέσω του κινητού του ή υπολογιστή παλάμης να στείλει αίτημα προς το Κέντρο Ελέγχου σε περίπτωση που υπάρχει βλάβη, δίνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για την συγκεκριμένη υπομονάδα (γεωγραφική θέση, περιγραφή παρατήρησης). Το σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεργάζεται με οποιαδήποτε συσκευή υποστηρίζει φυλλομετρητή (Browser). Επίσης, η διεπαφή κινητών χρηστών εξυπηρετεί τη διενέργεια επιτόπιων αυτοψιών και την αναφορά κατάστασης των λαμπτήρων του δικτύου ηλεκτροφωτισμού από κινητούς χρήστες αρμόδιο προσωπικό του Δήμου. Οι κινητοί χρήστες ενημερώνονται αυτόματα από το σύστημα για την προσέγγιση τους στην προβλεπόμενη γεωγραφική τοποθεσία της ανάθεσης εργασίας, και να σηματοδοτεί με ειδική σήμανση την ανάθεση εργασίας που αντιστοιχεί στη θέση του προσωπικού καθώς και να παρέχει ηχητική ειδοποίηση για την γεωγραφική προσέγγιση. Η Εφαρμογή κινητής μονάδας θα μπορεί να εγκαθίσταται σε κινητά τερματικά PDA (υπολογιστές παλάμης. Αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο προμήθειας του παρόντος διαγωνισμού) και να χρησιμοποιείται από τους αρμόδιους υπαλλήλους κατά τις περιοδικές αυτοψίες του οδικού δικτύου αλλά και κατόπιν αιτήματος για την αυτοψία αναφερόμενης βλάβης, καθώς και για τον έλεγχο (πιστοποίηση) των επισκευασμένων βλαβών. Η εφαρμογή είναι μέρος του πληροφοριακού συστήματος και τα δεδομένα μεταφέρονται στο κεντρικό σύστημα σε πραγματικό χρόνο, με τη χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GPRS, 3G), είτε με τη σύνδεση μέσω δικτύου με το κεντρικό σύστημα στα γραφεία του φορέα ή μέσω ασφαλούς σύνδεσης (VPN, WAN) από άλλο σημείο πρόσβασης. Περιοδική καταγραφή βλαβών Κατά τη διάρκεια των περιοδικών αυτοψιών, ο χρήστης σταματάει σε κάθε σημείο που εντοπίζει μια βλάβη και καταχωρεί τα σχετικά στοιχεία στο σύστημα. Ο χρήστης καταχωρεί Σελίδα 24 από 50

25 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου τα περιγραφικά στοιχεία της βλάβης, ενώ η διεύθυνση και οι συντεταγμένες καταχωρούνται αυτόματα σύμφωνα με την ένδειξη του GPS της συσκευής. Εφόσον η φορητή συσκευή έχει τη σχετική δυνατότητα, ο χρήστης μπορεί να τραβήξει φωτογραφίες και να τις επισυνάψει στη σχετική βλάβη. Α3.4.3 Διαδικασία Αποκατάστασης Βλαβών (Ροή Εργασιών) Η λογική ροή των εργασιών για την ολοκληρωμένη διαδικασία από τον εντοπισμό μέχρι και την πλήρη αποκατάσταση μιας βλάβης περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 1. Υποδοχή Αιτήματος από πολίτη ή από άλλο φορέα 1.1 Αυτοψία υπηρεσίας (περιοδικά ή κατόπιν αιτήματος) Αν η βλάβη δεν πιστοποιείται ή αν υπάρχει αναρμοδιότητα επισκευής, ενημέρωση αιτούντος, κλείσιμο αιτήματος. 2. Πρωτοκόλληση Αιτήματος 3. Έκθεση αυτοψίας 3.1 Αξιολόγηση 3.2 Περιγραφή 3.3 Φωτογραφίες 3.4 Γεωγραφική πληροφορία (πχ σημείο (Χ,Υ) ή χιλιομετρική θέση οδού) 4. Δημιουργία Εντολής Επισκευής 4.1 Λίστα βλαβών Ανά τύπο βλάβης Ανά οδό Ανά περιοχή (όπως διαχωρίζονται στις εργολαβίες) 4.2 Επιλογή συνεργείου από λίστα εργολαβιών ανά περιοχή και χρονική περίοδο 4.3 Υποδοχή Αναφοράς εργολάβου Περιγραφή εργασιών Σχετική Φωτογραφία αποκατάστασης 4.4 Αποστολή κλιμακίου για την επισκευή ή αυτοψία εκ των υστέρων 4.5 Πρωτοκόλληση αποκατάστασης βλαβών 5. Δημιουργία αναφοράς αποκατάστασης βλαβών από Υπηρεσία 5.1 Επιλογή επισκευασμένων βλαβών από λίστα βλαβών Σελίδα 25 από 50

26 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α3.4.4 Υποσύστημα διαχείρισης υπεργολάβων Το υποσύστημα διαχείρισης των υπεργολαβιών αφορά στις διαδικασίες ανάθεσης και πραγματοποίησης εργασιών από συνεργεία εκτός του Δήμου. Ορισμός πεδίου ευθύνης o Γεωγραφικά δεδομένα Διαχείριση συμβάσεων Διαχείριση αναθέσεων Η ανάθεση εργολαβιών για την επισκευή βλαβών σε μια περιοχή καθορίζεται και εισάγεται στην εφαρμογή, με βάση τις εργολαβίες που έχουν συμβασιοποιηθεί. Για κάθε εργολαβία καταχωρούνται επακριβώς: α) η περιοχή κάλυψης της εργολαβίας και β) η χρονική περίοδος διάρκειας της εργολαβίας. Με αυτόν τον τρόπο όταν ένας χρήστης εκδίδει μια εντολή επισκευής για μια βλάβη έχει τη δυνατότητα επιλογής από τις διαθέσιμες εργολαβίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εν λόγω επισκευή. Οι εργολάβοι που έχουν την ευθύνη αποκατάστασης των βλαβών μπορούν να συμμετέχουν στο σύστημα ως χρήστες με τον κατάλληλο ρόλο χρήστη, εφόσον τους δοθεί πρόσβαση μέσω ασφαλούς σύνδεσης δικτύου στο σύστημα. Κάθε εργολάβος ενημερώνεται άμεσα για νέες εντολές επισκευής που τον αφορούν και μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά τις αναφορές αποκατάστασης βλαβών, μειώνοντας το συνολικό χρόνο διαχείρισης για το Φορέα και τον εργολάβο. Α3.4.5 Υποσύστημα Διαχείρισης Πόρων Κατά τη λειτουργία της διαχείρισης των πόρων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν τους πόρους για την εκτέλεση των εργασιών τους, να βλέπουν τη διαθεσιμότητά τους, να δημιουργούν κατηγορίες και ομάδες και γενικότερα να είναι σε θέση να γνωρίζουν την κατάσταση των πόρων ανά πάσα χρονική στιγμή. Καταχώρηση Καταχώρηση πόρου o Περιγραφικά στοιχεία πόρου Περιγραφή Χαρακτηριστικά Είδος Ημερομηνία καταχώρησης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία Οντότητα στην οποία ανήκει ο πόρος o Άλλο υλικό Σελίδα 26 από 50

27 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Σημειώσεις Αρχεία (εικόνες, έγγραφα κλπ) o Γεωγραφικά δεδομένα Σημείο / γραμμή / πολύγωνο Αναζήτηση Αναζήτηση o Παράμετροι αναζήτησης πόρου Κωδικός Είδος Περιγραφή Διαθεσιμότητα Κατάσταση διάθεσης Το υποσύστημα διαχείρισης πόρων περιλαμβάνει τους πόρους, είτε αυτοί είναι μηχανήματα ή άλλα υλικά, και τις σχετικές αποθήκες. Οι αποθήκες πόρων ομαδοποιούν τους πόρους. Ρόλοι με το κατάλληλο δικαίωμα μπορούν να δημιουργούν και να διαγράφουν αποθήκες. Μια αποθήκη μπορεί να γεωκωδικοποιείται με διεύθυνση (οδό/αριθμό), συντεταγμένες, ή επιλέγοντας απευθείας ένα σημείο στο χάρτη. Αρχεία μπορούν να επισυνάπτονται στον ορισμό της αποθήκης. Η ενότητα διαχείρισης διαθέσεων πόρων παρέχει ενδεικτικά τις εξής λειτουργίες: Δημιουργία /διαγραφή νέων πόρων (αποθηκών, οχημάτων, υλικών, μηχανημάτων, ανθρώπινου δυναμικού κλπ)κατ' επιλογή διάθεση συνδεδεμένων πόρων/ ανθρώπινου δυναμικού κατά την διάθεση πόρου/ ανθρώπινου δυναμικού Γεωκωδικοποίηση σημείου διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού / πόρου με διεύθυνση (οδό και αριθμό) Γεωκωδικοποίηση σημείου διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού / πόρου με συντεταγμένες Γεωκωδικοποίηση σημείου διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού / πόρου με επιλογή υπάρχοντος σημείου ενδιαφέροντος Γεωκωδικοποίηση σημείου διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού / πόρου με επιλογή σημείου στο χάρτη Διάθεση ανθρώπινου δυναμικού σε εργασία Σελίδα 27 από 50

28 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διάθεση πόρων σε εργασία Αποδέσμευση πόρων Εκτύπωση δελτίων μετακίνησης και δέσμευση πόρων Α3.4.6 Υποσύστημα προγραμματισμού και εποπτείας συντήρησης Το υποσύστημα προγραμματισμού και εποπτείας συντήρησης θα πρέπει να υποστηρίζει λειτουργίες διαχείρισης δεδομένων που αφορούν μεταξύ άλλων καταλόγους μέτρων για βλάβες, ατυχήματα, πλάνα εγκαταστάσεων, διαθεσιμότητα υλικών κλπ. Τα στοιχεία αυτά θα μπορούν να ταξινομούνται και να συνδυάζονται με κατηγορίες ιεραρχικά δομημένων υλικών ή / και με περιοχές ώστε να παρέχεται ολοκληρωμένη πληροφόρηση για συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα ή για συγκεκριμένο είδους ανταλλακτικού. Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει εκτός του αναγκαίου προγραμματισμού και τη δυνατότητα επέμβασης του εξειδικευμένου προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας για μείωση της διάρκειας ζωής των λαμπτήρων σε επιλεγμένα σημεία ελέγχου ώστε να κρατηθεί η ποιότητα φωτισμού σε υψηλό επίπεδο εφόσον αυτό κρίνεται επιβεβλημένο (σημεία με άσχημες κυκλοφοριακές συνθήκες, κατοικημένες περιοχές υψηλού κινδύνου ή με στατιστικά υψηλής εγκληματικότητας κλπ). Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα το σύστημα να είναι σε θέση να υποστηρίζει και τη διαχείριση της ροής των καταχωρημένων υπηρεσιακών ενεργειών καθώς και των προβλεπόμενων διαδικασιών ή προδιαγραφών χειρισμού για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιπτώσεων-βλαβών ώστε να λειτουργεί και με τη μορφή ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης για την Υπηρεσία. Το υποσύστημα προγραμματισμού θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει και τις λειτουργίες διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και άλλων διαθέσιμων πόρων αναγκαίων για την υλοποίηση της συντήρησης ( πχ οχήματα, μηχανήματα, εργαλεία) Ο μεγάλος όγκος των αποθηκευμένων πληροφοριών θα πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμος μέσω μιας αποδοτικής διαχείρισης που θα υποστηρίζει διαβαθμισμένη πρόσβαση χρηστών και ευελιξία στη διατύπωση ερωτήσεων. Α3.4.7 Αναφορές και στατιστικά Το λογισμικό του Κέντρου Ελέγχου Διαχείρισης Ηλεκτροφωτισμού απαιτείται να έχει τη δυνατότητα: Δημιουργίας εκτενών αναφορών συντήρησης με επιλογή από προεπιλεγμένα κριτήρια που παραμετροποιούνται στο σύστημα Δημιουργία στατιστικών με βάση καταχωρημένες βλάβες ή γεγονότα (events) με σκοπό την αξιολόγηση των υλικών, προμηθευτών, κατασκευαστών κλπ. Εμφάνιση στατιστικών αναφορών με επιλεγμένη μορφή διαγραμμάτων Σελίδα 28 από 50

29 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Η ενότητα αυτή παρέχει ενδεικτικά τις εξής αναφορές: Τελική αναφορά βλάβης. Αυτή περιλαμβάνει την έναρξη και τη λήξη του συμβάντος και το σύνολο του προσωπικού και των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν. Κατάσταση τρεχόντων βλαβών. Για κάθε βλάβη υπάρχει μία σύνοψη προσωπικού και πόρων. Κατάσταση βλαβών. Η επιλογή των συμβάντων γίνεται με κριτήρια: είδος, διάρκεια, ημερομηνία. Συγκεντρωτική αναφορά διαθέσεων πόρων. Οι διαθέσεις πόρων από όλες τις βλάβες για μια χρονική περίοδο. Συγκεντρωτική αναφορά αριθμού και χρόνου διεκπεραίωσης βλαβών ανά τύπο. Κατάσταση αυτοψιών, από δεδομένη ημερομηνία έναρξης μέχρι δεδομένη ημερομηνία λήξης Κατάσταση αυτοψιών ανά τύπο, από δεδομένη ημερομηνία έναρξης μέχρι δεδομένη ημερομηνία λήξης Κατάσταση αυτοψιών ανά βλάβη, από δεδομένη ημερομηνία έναρξης μέχρι δεδομένη ημερομηνία λήξης Κατάσταση πόρων Κατάσταση εργασιών, από δεδομένη ημερομηνία έναρξης μέχρι δεδομένη ημερομηνία λήξης Κατάσταση εργασιών ανά κατηγορία, από δεδομένη ημερομηνία έναρξης μέχρι δεδομένη ημερομηνία λήξης. Α3.5 Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων/Καταγγελιών πολιτών Α3.5.1 Διαχείριση Καταγγελιών/Αιτημάτων Ως αιτήματα νοούνται κάθε είδους καταγγελίες για βλάβη, αιτήματα για ενέργεια (πχ. έλεγχος ποιότητας φωτιστικού σώματος), αναφορές κατάστασης από πολίτες ή άλλους φορείς. Κάθε αίτημα εξετάζεται και πρωτοκολλείται, διεκπεραιώνεται με την πραγματοποίηση αυτοψίας, ή την πραγματοποίηση άλλων ενεργειών. Η ενότητα διαχείρισης αιτημάτων παρέχει τις εξής λειτουργίες: Εισαγωγή αιτήματος από διαδικτυακή πύλη για τους πολίτες Καταχώρηση αιτήματος Σελίδα 29 από 50

30 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου o Τίτλος o Περιγραφή o Είδος (πχ. βλάβη) o Ημερομηνία Επισύναψη αρχείων (εικόνες φωτογραφίες σχετικών με το αίτημα Επεξεργασία συνημμένων αρχείων αιτήματος Συσχέτιση αιτήματος με υπάρχουσα βλάβη Ηλεκτρονική πρωτοκόλληση αιτήματος Επεξεργασία αιτήματος Εμφάνιση, ενημέρωση, εκτύπωση, ακύρωση αιτήματος Προβολή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου αιτημάτων Χαρακτηρισμός αιτήματος ως διαπιστωμένη βλάβη Έρευνα και επιλογή αιτήματος με φίλτρα αναζήτησης Α3.5.2 Διαδικασίες επίλυσης βλάβης από αίτημα πολίτη Οι διαδικασίες επίλυσης βλαβών ύστερα από αίτημα από πολίτη θα ακολουθούν τη ροή του επόμενου σχήματος. Κάθε διαδικασία επίλυσης που εισάγεται στο σύστημα θα βρίσκεται στην κατάσταση «Ανοικτή» και θα παίρνει ένα μοναδικό αριθμό (Πρωτοκόλληση Βλάβης). Σελίδα 30 από 50